Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014"

Transkript

1 ÅRSMÖTE 2014

2 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där alla medlemmar får möjlighet att framföra sin åsikt. Förhoppningsvis kommer vi få ett årsmöte med många olika åsikter och roliga debatter. Årsmötet kommer att hållas den 26:e mars klockan i Kammarmusiksalen på Sundstagymnasiet. Mer information om vad årsmötet är och hur det går till hittar du i mötesordningen. Till årsmötet har vi skrivit tre propositioner; en som handlar om medlemsavgiften, en där vi föreslår att elevkåren ska avskaffa sin F-skattesedel, och en som handlar om en stadgeändring angående överlämningsperioden mellan avgående och ny styrelse. Vi hoppas att det blir en bra diskussion kring dessa under årsmötet så att vi lägger en bra grund för det framtida elevkårsarbetet. I dessa årsmöteshandlingar hittar du även motioner och motionssvar samt förenklat årsboksslut. Valberedningens förslag till förtroendeposterna samt revisorns berättelse kommer tillkomma närmare årsmötet. Den senaste versionen av årsmöteshandlingarna hittar du alltid på sagelevkar.se. Varmt välkomna! SÄG:s Elevkårsstyrelse

3 Innehållsförteckning Förslag till mötesordning Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Förenklat årsbokslut Förslag till verksamhetsplan Proposition 1 - Medlemsavgift Proposition 2 - Stadgeändringar Proposition 3 - Slopande av F-skattesedeln Motion 1 - Gratis mensskydd Motion 2 - Diskussion och beslutsfattande kring tolkning av 1 Valberedningens förslag första respektive slutgiltiga

4 Förslag till mötesordning Hur fungerar ett årsmöte? Årsmötet är elevkårens högsta beslutande organ. Det innebär att de viktigaste och mest spännande besluten i elevkåren ska tas på årsmötet. Eftersom mötet är det viktigaste så har alla som är medlemmar i elevkåren rätt att närvara, säga sin åsikt, ge yrkanden (förslag) och rösta. Under årsmötet finns en dagordning som är en lista på saker som ska tas upp under mötet, denna hittar du på sida fem i detta häfte. Början består av formalia som är sådant som man måste gå igenom för att allt ska gå rätt till. Efter det kommer vi prata om året som har gått och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. När det är avklarat ska framtiden diskuteras. Styrelsens propositioner (förslag) ska gås igenom, i år har vi från styrelsen lagt fram fyra stycken, och medlemmarnas motioner. Det ska även fastställas en verksamhetsplan som ska beskriva vad styrelsen ska göra under året. Sist så väljs de nya förtroendeposterna. Vem gör vad på mötet? Deltagare Alla närvarande medlemmar i elevkåren får vara med på mötet. Det är deltagarna som får rösta och är därmed de som bestämmer under mötet. Mötespresidiet Presidiet är de som ska leda mötet och består av en mötesordförande, en mötessekreterare och två justerare tillika rösträknare. Ordförandens uppgift är att leda mötet och beslutsfattandet. Den ska även fördela ordet. Sekreteraren är den som ser till att alla beslut skrivs till protokollet. När votering eller sluten omröstning sker är det rösträknarna som räknar röster. Samma personer justerar protokollet, det vill säga godkänner att det som skrivs i protokollet var det som sades. Hur fattas beslut? Vid varje punkt i dagordningen ska årsmötet (d.v.s. de medlemmar som är där) besluta om något. Alla beslut tas med enkel majoritet, vilket innebär att ett förslag måste ha mer än hälften av alla röster för att vinna. När diskussionen och debatten är över så kommer ordföranden fråga om årsmötet är redo att gå till beslut. Om årsmötet är redo så går man över till omröstningen. Själva förfarandet när man beslutar om årsmötet är redo att gå till beslut är samma som nedan. Alla beslut sker med acklamation. Med detta menas att mötesordföranden t.ex. frågar: Är det mötets mening att bifalla yrkandet X?. Alla som då är för förslaget och stödjer det ropar tydligt ja. När salen tystnat så frågar ordföranden Någon där emot? och då ska alla som inte stödjer förslaget ropa ja. Mötesordföranden avgör sedan vilket förslag som fick flest röster och säger: Jag finner bifall/avslag. Om man anser att ordförandens uppfattning om vilket förslag som fick flest röster är fel så ska man innan ordföranden slår klubban i bordet skrika votering. Då kommer ordföranden ställa samma frågor som tidigare men istället för att ropa ja ska man räcka upp sitt röstkort i luften. Mötesordföranden avgör igen vilket förslag som fick flest röster och säger om den finner bifall eller avslag. Under voteringen så räknar man inte rösterna utan ordföranden uppskattar vilket förslag som det räcktes upp flest röstkort under. Om man fortfarande anser att ordförandens uppfattning är fel så ska man ropa rösträkning innan klubban har slagits i bordet. När rösträkning sker så kommer ordföranden ställa samma frågor igen och man håller upp sitt röstkort om man anser att förslaget ska bifallas eller avslås. Rösträknarna räknar då hur många som håller upp sina röstkort och meddelar det till ordföranden som sen tillkännager vilket förslag som fick flest röster. Vanligtvis sker val i öppen form, det vill säga att alla kan se vad alla röstar. Om en medlem begär så ska valet hålla slutet, det vill säga hemligt. Denna process tar väldigt lång tid och bör därför undvikas i största möjliga mån. Personval Vid personval där fler kandidater än valberedningens förslag finns sker valen alltid med sluten omröstning. När det är dags för personvalen så kommer det delas ut förtryckta röstsedlar där du ska kryssa i de sju kandidaterna du vill rösta på.

5 Efter att man har fyllt i sin röstsedel så ska man gå fram till presidiet och lämna lappen i en låda, samtidigt som man stämmer av med röstlängden att du är röstberättigad. Personval sker med relativ majoritet vilket innebär att de som får högst antal röster är valda, oberoende på hur dessa röster förhåller sig till antalet givna röster. Begära ordet Om man vill säga något i en debatt så kan man begära ordet. För att begära ordet räcker man upp sitt röstkort för att sätta upp sig på talarlistan. När man har räckt upp sitt röstkort väntar man på en signal från ordföranden som sköter talarlistan och tar då ner kortet. När det är ens tur får man gå upp i talarstolen. Talartid Talartid för föredrag av punkt på dagordningen sätts till 5 minuter I debatt sätts talartiden till 3 minuter för förstagångstalare och 2 minuter i resterande debatt Yrkande Innan årsmötet har alla medlemmar möjligheter att lämna in motioner och även haft möjlighet att ta del av styrelsen propositioner. Om man som medlem anser att något borde tas bort, ändras eller läggas till så kan man lämna ett eget förslag som då kallas yrkande. Ett yrkande lägger man genom att man skriver i en yrkande lapp som finns vid presidiet. Yrkandet bör ha kommit in innan den aktuella propositionen eller motionen behandlas på årsmötet. Man begär sträck i debatten genom att man skriftligen eller muntligen föreslår det för presidiet. Sakupplysning Man kan begära sakupplysning om någon felaktig fakta nämns eller om någon är osäker på den fakta som framställs i talarstolen. Om man vill begära sakupplysning kontaktar man mötespresidiet, som sedan beslutar om det finns underlag för att bevilja sakupplysning. Sakupplysning går alltid före alla i talarlistan. Replik Om man får något personligt påhopp så har man rätten att begära replik. För att begära replik kontaktar man mötespresidiet, som sedan beslutar om det finns under- lag för att bevilja replik. En replik går alltid före alla i talarlistan. Ordningsfråga Ordningsfrågor är frågor som rör själv mötet och inte det ämnet man diskuterar. Ett exempel på en ordningsfråga kan vara att man vill ha en paus i mötet, att man inte hör vad som sägs eller att man vill begära streck i debatten. Ajournering När mötet tar paus kallas det för ajournering. Förslag om ajournering är en ordningsfråga. Streck i debatten Om man tycker att en debatt har blivit för långrandig, till exempel att alla relevanta argument har framförts eller att debatten inte går vidare så kan man begära streck i debatten. Om årsmötet beslutar om streck i debatten så får först alla som vill sätta upp sig på talarlistan, och när det är gjort och debatten har startats igen så får ingen längre skriva upp sig på talarlistan och inga nya yrkan- den får läggas.

6 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare tillika rösträknare 3. Fastställande av röstlängd 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 5. Fastställande av mötesordning 6. Fastställande av dagordning 7. Redogörelse för styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 8. Redogörelse för styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhet- och räkenskapsåret 10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 11. Fastställande av verksamhetsplan 12. Proposition 1 Medlemsavgift 13. Proposition 2 Stadgeändringar 14. Proposition 3 - Slopande av F-skattesedeln 15. Motion 1 - Gratis mensskydd 16. Motion 2 - Diskussion och beslutsfattande kring tolkning av Val av 1. Ordförande 2. Resterande styrelse 3. Revisorer (i detta val får inte den nyvalda styrelsens ledamöter delta) 4. Valberedning (i detta val får inte den nyvalda styrelsens ledamöter delta) 14. Övriga frågor 15. Mötets avslutande

7 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Verksamhetsberättelsen är styrelsens redovisning hur elevkåren har uppfyllt det som beslutades på förra årets årsmöte och skrevs i verksamhetsplanen. Den ska också ge en allmän beskrivning om vad som har hänt under verksamhetsåret. Utöver verksamhetsberättelsen finns 2013 års ekonomiska årsredovisning. Tillsammans med revisionsberättelsen ligger de till grund att på årsmötet ta beslut om styrelsens ansvarsfrihet. Mål i verksamhetsplanen Medlemmar Värva medlemmar har varit en stor del av elevkårens arbete under höstterminens början. Efter verksamhetsåret insats började vi detta år som en majoritetskår. Medlemssiffran är drygt 1800 vilket innebär att cirka 90% av skolans elever är medlemmar. Innan läsårets start skickade vi med posten ut ett hälsningsbrev till alla nya ettor där vi presenterade skolorna, vad elevkåren är och vårt arbete. Som ny elev kan det vara både lite läskigt och nervöst att börja på en ny skola och det kan då kännas bra att få veta att en inte är ensam. Vi stod under första skoldagen och delade ut godis, värvade medlemmar och välkomnade både nya som gamla elever. Under året har vi funnits på Facebook, Twitter och Instagram som tillsammans med den nya hemsidan och vår app utgör vår breda och kontinuerliga kommunikation till våra medlemmar. Genom dessa medier har vi en ständig dialog med våra medlemmar i frågor som rör elevkårens verksamhet. Social och kulturell verksamhet En av elevkårens största uppgifter är att anordna evenemang och se till att det finns goda arbetsmöjligheter för klubbar. Styrelsen har försöka att finnas till som ett verktyg för medlemmar att få utföra olika aktiviteter. Detta möjliggör också medlemmarnas möjlighet att själva påverka vad elevkårens aktiviteter ska vara och ökar demokratin i organisationen Detta har gjorts genom olika klubbar i elevkårens regi som anordnat olika saker under året som har gått. Ett exempel är Kuller Game som varit det största evenemanget under året. Tävlingen som går ut på att kulla dina medspelare och stå som sista överlevande lockade cirka 500 elever att delta. En ny klubb som funnits under verksamhetsåret är Temadagsklubben, som har genomfört temadagar som Willy Wonka-dagen och Rosa dagen. Andra aktiva klubbar har varit Fun Club som bland annat anordnat en curve feverturnering, Cupcake Club som tillsammans med medlemmar bakar olika bakverk samt SÄG det som sänder podradio för SÄG:s elever. Vi har också traditionsbundna evenemang som värnar om de traditioner som finns på SÄG. Här finner vi spexet, klubbshowen, nattinnebandyn och julkalendern. Vi har under året satsat på dessa i syfte att stärka SÄGandan. Styrelsen har själv anordnat olika arrangemang som medlemmarna har kunnat ta del av. Förutom klubbshowen sålde vi i december chokladtomtar som eleverna kunde ge bort anonymt till en vän eller käresta. Vi anordnade även en SÄG-vecka i början av mars då vi hade lite extra SÄG-fokus genom en film som illustrerade gemenskapen på skolan, genom att Cupcake club sålde SÄG-cupcakes och genom att vi i styrelsen tackade för året samt gått. Även årets nattinnebady gick av stapeln samma vecka. I år har elevkåren haft en studentfestgrupp son anordnade en studenfest i oktber, vilket också blev deras enda. Anledningen till att det endast blev en fest är främst att samarbetet med nattklubben där festen hölls ej fungerat som önskat samt konkurrens från flera andra studentfestgrupper. Styrelsen hoppas att arbetet med studentfester fungerar bättre nästan år då det är en viktig inkomstkälla och uppskattas av medlemmarna.

8 Arbete med utskott och grupper Styrelsen har under året haft som mål att försöka få så mycket som möjligt av elevkårens arbete utfört av olika grupper. Vi har också försökt att samla alla under samma paraply, vilket vi ser att vi lyckats med. Vi har också sett till att jobba med kommunikationen mellan klubbens ansvarige och styrelsens sakkunnige för att undvika komplikationer. Enligt beslut från förra årets årsmöte har vi även arbetat fram ett avtal mellan styrelsen och medlemmar som bedriver ekonomisk verksamhet. En dag i slutet av höstterminen anordnade styrelsen en avtackningsmiddag för alla de som varit aktiva och engagerade i elevkåren under verksamhetsårets första halva. Detta gjorde vi för att visa vår tacksamhet för deras hårda arbete å elevkårens vägnar samt öka gemenskapen och motivationen till ökat engagemang inom elevkåren. Styrelsen upplever att middagen var mycket uppskattad och ser därför gärna att det blir en tradition. Påverkansarbete Under året har styrelsen arbetat framgångsrikt med att utveckla samarbetet med ledningarna på båda sidorna. Styrelsen har haft regelbundna möten med båda ledningarna, vilket har varit givande. Styrelsen inser vikten i en god relation till ledningarna på båda skolorna och hoppas att detta ska bestå. De intäkter som varit våra främsta inkomstkällor är provision vid skolfoto- och studentmösseförsäljning och medlemsbidrag från Sveriges Elevkårer. Vi fick även möjlighet att sälja annonsplatser i skolkatalogen vilket vi gjorde. Studentfesten har även den givit oss intäkter. Vi valde i år att anlita ett revisonsföretag för att sköta vår bokföring. Kostnaden för detta har varit kårens största enskilda utgift under verksamhetsåret. Beslutet att ta utomstående hjälp för att ordna bokföringen togs eftersom vi ville att bokföringen skulle skötas korrekt och vi ansåg att vi själva inte hade kompetens nog att klara denna uppgift. Våra främsta utgifter utöver kostnaden för bokföring har varit evenemangsbidrag, till exempel priser till Killer Game och tävlingar som Fun Club anordnat. Vi valde även att sponsra Spexet med en förhållandevis stor summa pengar då vi anser att det är SÄG:s viktigaste tradition och något som engagerar många medlemmar. Vi har även lagt pengar på social verksamhet så som medlemsvärvning och uppstartsdagar. Härmed avlämnar styrelsen för SÄG:s Elevkår verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret och yrkar att den läggs till handlingarna. Ekonomisk berättelse Nedan följer styrelsens ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2013/2014, som redogör för styrelsens ekonomiska förvaltning. Under året har vi haft rutiner för bokföring och redovisning och fortsatt vara en näringsidkande ideell förening registrerad för F-skatt.

9 Revisionsberättelse för verksamhetsåret Revisionsberättelsen har ännu inte blivit färdigställd. Den kommer att finnas med som en separat bilaga som kommer tillhandages under årsmötet. SÄG:s elevkårsstyrelse, den 18 mars 2014

10 Förenklat årsbokslut Resultaträkning Försäljning Medlemsavgifter Bidrag Rörelsens kostnader Inköp medlemsverksamhet Övriga kostnader Avskrivningar inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter och kostnader Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

11 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 Noter Not 1 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 2 Förändring av eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Karlstad den 5 mars 2014

13 Förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret Verksamhetsplanen är en proposition från styrelsen som föreslår hur elevkårens verksamhet ska vara under det kommande verksamhetsåret. Elevkårens ändamål är att tillvarata medlemmarna ideella, sociala, fackliga och ekonomiska intressen. Styrelsen föreslår att man under verksamhetsåret arbetar mot dessa ändamål genom att fokusera på följande fyra punkter. Mål i verksamhetsplanen Medlemmar För att kunna fortsätta vara en majoritetskår är medlemsvärvning ett viktigt inslag i elevkårsverksamheten. Elever ska uppmuntras att bli medlemmar och det ska finnas tydlig information tillgänglig på elevkårens sociala plattformar om hur man blir medlem samt vad det innebär. Elevkåren är sina medlemmar och utan medlemmar kommer man inte kunna representera skolans elever. Styrelsen uppdras därför att: ha som mål att fortsätta vara en majoritetskår att: anordna en klubbshow i början av läsåret för att presentera elevkåren för eleverna, att: jobba för en transparens mellan styrelsen och medlemmarna. att: skicka ett brev med hälsning från elevkåren till de ettor som börjar studera på SÄG under höstterminen -14 Social och kulturell verksamhet Styrelsen bör se till att alla medlemmar som vill starta en klubb eller ett evenemang får den hjälp de behöver. Styrelsen bör arbeta för att stärka kårgemenskapen och för att fler medlemmar blir engagerade och aktiva i elevkåren. Styrelsen uppdras därför att: så långt som det går upprätthålla SÄG:s traditioner såsom Julkalendern, Spexet och natturneringar, att: försöka få fler medlemmar engagerade, att: uppmuntra aktiva att genomföra evenemang. att: ansvara för att hålla en avtackningsmiddag i slutat av vår- och hösttermin för att tacka elevkårsaktiva för deras engagemang och arbete, att: titta på möjligheter till en skolklädeskollektion och ta ett beslut ifall en sådan kollektion ska utformas och beställas att: undersöka huruvida en medlemsavgift kan gynna kårens verksamhet att: utöka samarbetet med lokala elevkårer Påverkansarbete För att få ett fungerande styrelsearbete krävs god kontakt dels med medlemmarna och dels med skolledningarna. Som styrelse representerar man medlemmarnas åsikter och måste kunna förmedla dessa på ett bra sätt. Det är viktigt att komma ihåg att elevkåren har en elevfacklig uppgift och ska arbeta för att förbättra sina medlemmars skolsituation. Styrelsen uppdras därför att: upprätthålla den goda kontakten med skolledningarna som elevkåren fått, att: styrelsen har regelbundna möten med skolledningarna där elevernas intressen lyfts fram att: betona och utveckla det elevfackliga arbetet under året

14 Ekonomisk verksamhet En fungerande ekonomi är otroligt viktigt för att elevkårens arbete inte ska undermineras. Därför krävs ett stort ansvar när man hanterar stora summor pengar som ska fördelas till olika klubbar och arrangemang. Kunskap om gällande regler för hantering av elevkårens ekonomi behövs. Styrelsen uppdras därför att: Utarbeta rutiner så att elevkårens räkenskaper sköts enligt gällande lagar, praxis och normer,. att: att: utarbeta rutiner för att kontanthantering sker utan fara för enskild person eller risk för förskingring, styrelsen under verksamhetsåret skriver hållbara avtal för studentmössor och student- och skolfotografering för 2013 Styrelsen föreslår därför att: årsmötet antar ovanstående som verksamhetsplan för verksamhetsåret SÄG:s Elevkårs styrelse den 19 februari 2014

15 Proposition 1 Medlemsavgift Denna proposition handlar om vilken medlemsavgift som elevkåren ska ha under året. Den tas upp under alla årsmöten. Under verksamhetsåret har medlemsavgiften varit noll kronor. Styrelsen anser att detta har fungerat väl. Styrelsen föreslår därför att: medlemsavgiften under verksamhetsåret ska vara noll kronor. SÄG:s Elevkårs styrelse den 19 februari 2014

16 Proposition 2 Stadgeändringar Denna proposition handlar om ett tillägg till SÄG:s elevkårs stadgar under 25 Styrelsens uppgifter. För att arbetet i elevkåren ska fungera väl är det viktigt att överlämnandet mellan avgående styrelse och ny styrelse fungerar smidigt så att den nya styrelsen känner sig välförberedda och välinformerade inför sitt nya uppdrag. Det är också viktigt att varje styrelsemedlem, oavsett roll, känner till sina uppgifter och ansvarsområden. Styrelsen anser att överlämnandet är av såpass stor vikt att det ska skrivas med i stadgarna. Styrelsen anser även att varje ny styrelse ska skriva en arbetsbeskrivning för de roller som utses inom den styrelsen,, utöver de arbetsbeskrivningar för ordförande, kassör och sekreterare som finns i stadgarna. Då överlämnandet kommer ta en tid att genomföra föreslår vi också att nyvald styrelse tillträder två veckor efter att de valts, så att de har tid att förbereda sig för sitt nya uppdrag innan de officiellt tillträder. Styrelsen föreslår därför att: Göra ett tillägg i SÄG:s elevkårs stadgar under 25 Styrelsens uppgifter med följande lydelse: Varje ledamot är ansvarig för att se till att deras arbetsuppgifter och ansvarsområden förs vidare till en ny styrelsemedlem i samband med att hen lämnar styrelsen. Styrelsen skall under början av verksamhetsåret skriva en arbetsbeskrivning som beskriver varje styrelseledamots roll i kårstyrelsen, dess uppgifter och ansvarsområden. Nyvald styrelse tillträder fjorton (14) dagar efter det årsmöte då de blivit valda. Om propositionen antas kommer 25 Styrelsens uppgifter se ut som följande. Tillägg är markerade i gult. Föreslagna borttagningar är markerade i grönt. 25 Styrelsens uppgifter När årsmöte inte är samlat är styrelsen elevkårens beslutande organ och ansvarar för elevkårens angelägenheter. Styrelsens uppgifter är att: se till att gällande lagar, ingångna avtal och bindande regler iakttas, se till att beslut fattade av årsmötets verkställs, planera, leda och fördela arbetet inom elevkåren, se till att stadgarna följs, ansvara för och förvalta elevkårens ekonomi, tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 22 förbereda nästa års årsmöte Varje ledamot är ansvarig för att se till att deras arbetsuppgifter och ansvarsområden förs vidare till en ny styrelsemedlem i samband med att hen lämnar styrelsen. Nyvald styrelse tillträder fjorton (14) dagar efter det årsmöte då de blivit valda.

17 Ordföranden är elevkårens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att elevkårens stadgar och övriga för elevkåren bindande regler och beslut efterlevs. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Styrelsen skall under början av verksamhetsåret skriva en arbetsbeskrivning som beskriver varje styrelseledamots roll i kårstyrelsen, dess uppgifter och ansvarsområden. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter för sekreteraren och kassören. Sekreteraren förbereda styrelsens sammanträden och elevkårens möten, föra protokoll över styrelsens sammanträden, se till att elevkårens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att elevkårens historia dokumenteras, se till att fattade beslut har verkställts, årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för elevkåren. Kassören föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till elevkåren, se till att elevkåren söker bidrag från Sveriges Elevkårer och eventuella andra bidrag från stat, kommun och andra organisationer, svara för elevkårens bokföring sker enligt god redovisningssed, vilket innebär skyldighet att föra bok över elevkårens räkenskaper, årligen se till att ett förenklat årsbokslut upprättas enligt bokföringslagen och övrig normgivning från Bokföringsnämnden, utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning, se till att elevkårens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, i förekommande fall upprätta och lämna allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet, föra inventarieförteckning, se till att såväl elevkårens medlemmar i elevkårens verksamhet som elevkårens materiel och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt. SÄG:s Elevkårs styrelse den 19 februari 2014

18 Proposition 3 Slopande av F-skattesedeln Denna proposition handlar om att slopa den F-skattesedel som SÄG:s elevkår innehar. SÄG:s elevkår har sedan 2011 innehaft F-skattesedel. Detta innebär att vi är skatt- och momsregistrerade vilket medför en bokföring som både vi och tidigare styrelse ansett varit komplicerad och tidskrävande, varför vi i år valt att anlita en firma som sköter vår bokföring åt oss. Detta har gjort att vi känt oss trygga i att vår ekonomi sköts på rätt sätt, men det har kostat en hel del. Vi i styrelsen anser att SÄG:s elevkår skulle klara sig väl utan F-skattesedel och att F-skattesedeln i dagsläget gör mer skada än nytta då den i princip inte ger oss några fördelar men bidrar till en stor utgift och mycket arbete. Styrelsen föreslår därför att: SÄG:s elevkår avskaffar F-skattesedeln under 2014 SÄG:s Elevkårs styrelse den 19 februari 2014

19 Motion 1 Gratis mensskydd En heltidsstuderande tjej på Sundsta- och Älvkullegymnasiet får 1050kr i studiebidrag varje månad. Om eleven får över 3 % ogiltig frånvaro (ca 3 timmar/månad) så rapporteras detta in till CSN och detta kan leda till indraget bidrag. Under denna period så är det väldigt sannolikt att denna tjej antingen har, eller börjar få något som kallas mens, vilket i praktiken innebär att tjejens kropp stöter ut ägget då ingen befruktning skett. Detta sker i form av en blödning som håller på tidvis i ungefär en vecka. Till detta ska tilläggas att tjejen får något som kallas PMS (mensvärk) några dagar innan blödningarna börjar. Det finns många faktorer som både är biologiska men även sociala som gör att detta kan vara en helt naturlig men jobbig process för ett signifikant antal tjejer. Problem med mensvärk, problem med uttorkning i samband med mens som bieffekt av mensskyddsanvändning. För vissa kan detta även kännas som ett störande moment i en för övrigt, inte sällan, stressig skolmiljö. Tampong, binda, p-piller etc. Alternativen är många men de kostar. En tjej/kvinna lägger i snitt kr på mensskydd per månad vilket är över 10 % av studiebidrag på något helt naturligt som varje tjej måste gå igenom. Detta kan jämföras med de stora satsningarna som görs på årlig information angående säkert sex (kondomer, p-stav) vilket är jätteviktigt. Jag tycker att det är jättebra att man kan gå till skolsystern och få gratis kondomer. Jag tycker dock att det är tråkigt att de inte är lika frikostiga när det kommer till p-piller till exempel som är väldigt praktiskt, både för mensvärken och även som ett preventivmedel. Att ha tillgång till diverse bra mensskydd som minskar de besvär som mensen kan föra med sig blir tyvärr i allt för många fall en klassfråga, där vissa har råd medan andra helt enkelt får nöja sig med sämre produkter och mindre smärtlindring. Detta känns orimligt enligt mig då en tjejs mens är lika naturlig som att jag går på toa när jag ska uträtta mina behov. Kortfattat så är detta inte bara ett ekonomiskt problem, utan även ett socialt då informationen angående alternativen som finns oftast är väldigt dålig och oftast har tjejer fått all sin kunskap angående detta av en förälder eller vänner. Om det blir kö när skolan på vissa dagar ger ut gratis kondomer i större skala så undrar jag hur det skulle bli om skolan en dag skulle dela ut gratis mensskydd. För att ta ett exempel angående den problematiken som jag ser i den dåliga informationen till tjejer på SÄG så vill jag kort berätta om menskoppen. Ett helt vanligt mensskydd som kan återanvändas. Menskoppen är i silikon och förs upp inuti tjejen och vipps så har man ett effektivt, säkert och bra mensskydd som endast kostar 300kr vilket är en engångskostnad och ger skydd i 5-10 år. Detta kan jämföras med kr för mensskydd under 3 år på SÄG (menstruationen tar inte lov Jag yrkar därför att: SÄG köper in menskoppar och säljer dem till elever på Sundsta- och Älvkullegymnasiet SÄG elevkår jobbar för att anordna en temadag där fokus ligger på att informera eleverna på SÄG om diverse mensskydd där ett strävansmål skall vara att dela ut tamponger och bindor i samband med denna temadag SÄG informerar och tar upp frågan kring mensskydd (angående tillgången till mensskydd inom skolans regi på skoltid och kritiserar detta) till skolans regi. SÄG tar ställning och tar upp frågan kring mensskydd (angående tillgången till mensskydd inom skolans regi på skoltid och kritiserar detta) till eleverna på Sundsta och Älvkullen. Armin Salimi IB12, den 1 mars 2014

20 Motionssvar från styrelsen Styrelsen förstår att en stor del av elevkårens medlemmar har mens och således berörs av denna fråga. Vi anser dock att det är skolhälsans uppgift att tillhandahålla information om olika slags mensskydd, och inte elevkårens. Vidare anser styrelsen att det inte är en elevkårs uppgift att köpa in och sälja olika former av mensskydd till sina medlemmar. Styrelsen vill upplysa om att det finns tamponger och bindor att hämta hos skolsköterskan om det skulle behövas. Styrelsen yrkar därför att: avslå motionen i sin helhet

stadgar för SÄG:s Elevkår

stadgar för SÄG:s Elevkår stadgar för SÄG:s Elevkår INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Beslutande organ 3 3 Verksamhets- och räkenskapsår 3 4 Firmateckning 3 5 Tolkning av stadgan 3 6 Ändring av stadgan 3

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

STADGAR FÖR NÄLDENS BYALAG

STADGAR FÖR NÄLDENS BYALAG STADGAR FÖR NÄLDENS BYALAG Näldens Byalag är en religiöst och politiskt obunden ideell förening med hemort i NÄLDEN, Krokoms kommun. Föreningen bildades 1992-11-25 och ombildades 2008-04-10. Stadgarna

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Stadgar för LuleåFans Antagna vid årsmöte

Stadgar för LuleåFans Antagna vid årsmöte 1/5 Stadgar för LuleåFans Antagna vid årsmöte 2014 06 22 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är LuleåFans. Föreningens organisationsnummer är 897001 7029. 2 Föreningens säte Föreningen

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Club Papillon Göteborg med hemort i Göteborg.

STADGAR. för den ideella föreningen Club Papillon Göteborg med hemort i Göteborg. STADGAR för den ideella föreningen Club Papillon Göteborg med hemort i Göteborg. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen bildades den 28 mars 1985. Stadgarna är senast fastställda av årsmötet 2014-02-09.

Läs mer

Stadgar för Bergkvara Båtklubb

Stadgar för Bergkvara Båtklubb Förslag Stadgar för Bergkvara Båtklubb Antagna och reviderade xx-xx-xx Bergkvara Båtklubb bildades 1970 och har sin hemort och verksamhetsområde i Bergkvara, Torsås Kommun. 1 Namn och ändamål Föreningens

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Scoutvänner, 2012 var ett spännande och omvälvande år. Många års strukturdiskussioner landade och Scouterna bildades. Vi är nu inne i en period av att göra

Läs mer

Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Förslag på arbetsordning. Inledning

Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Förslag på arbetsordning. Inledning Årsmöte 2015 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Förslag på arbetsordning Inledning Styrelsen önskar att årsmötet blir tydligt och demokratiskt för alla. Därför har styrelsen tagit fram ett förslag

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PROJECT PLAYGROUND

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PROJECT PLAYGROUND STADGAR FÖR FÖRENINGEN PROJECT PLAYGROUND 802450-8924 Innehåll 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3 1.1 Föreningens namn... 3 1.2 Föreningens säte... 3 1.3 Föreningens ändamål och verksamhet... 3 1.3.1 Ändamål...

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Lördag 7 maj klockan 09.00 17.00. Lunch klockan 12.00 13.30. Presentation av EFS nya organisationsförslag 13.30 Vill du någon gång under mötet begära

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Guide till SECO:s exempelstadga

Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner

STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner Stadgarna fastställdes av årsmötet i Taivalkoski Finland i samband med Veteran VM i Backhoppning och Nordisk Kombination den 2008-02-25. Föreningens syften: Föreningens

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Stadgar. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Stadgar för den ideella föreningen Missing People Sweden med hemort i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Bildad den 13 december 2011 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 23 mars 2014.

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 1 Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 Riksombudsmötet är det högsta beslutande organet inom KFUM Sverige och utgörs av ombud utsedda av KFUM Sveriges medlemsföreningar. Riksombudsmötets arbetsformer

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Rev Georg Blom 1

Rev Georg Blom 1 Stadgar för Stockholms Radioflygklubb, SRFK A028. Klubben är ansluten till Sveriges Modellflygförbund, SMFF. 1 ÄNDAMÅL Stockholms Radioflygklubb som bildades 1961 har som ändamål att stödja och uppmuntra

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer