Miljöledning av transporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöledning av transporter"

Transkript

1 Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB

2 Göteborgs Stad ställer sedan tiotalet år tillbaks miljökrav på sina leverantörer. Många har reagerat positivt på dessa krav och bedriver idag ett ambitiöst miljöarbete. Men vi har märkt att många tycker det är svårt att ta in resor och transporter i företagets miljöledningssystem. Detta samtidigt som transporter ofta står för en stor del av företagets miljöpåverkan. Vi har därför tagit fram dessa tips för att underlätta för leverantörer och andra att minimera miljöpåverkan från sina transporter. Skriften innehåller ett antal förslag till att hantera resandet och transporterna inom ramen för ett miljöledningssystem. Skriften är framtagen av Mats-Ola Larsson, Miljöinfo AB, tel , på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs Stad och Göteborgs Stads Upphandlings AB. Andra omarbetade upplagan nov Kapitel 1 är skrivet av Sara Hjelm på Grön Tillväxt AB och bearbetat av Mats-Ola Larsson. Kapitel 2-4 är skrivna av Mats-Ola Larsson. Texterna i kapitel 5 är hämtade från rapporten Smartare kommunikationer av Martin Persson på Grön Tillväxt AB och omarbetade av Mats-Ola Larsson. Grafisk form och illustrationer: Gunilla Samuelsson Grafisk Form AB. 2

3 Göteborgs krav på sina leverantörer Vid upphandling av varor och tjänster som har stor miljöpåverkan ställer Göteborgs kommun höga miljökrav. Man ställer exempelvis miljökrav vid inköp av fordon, bränslen och transportsamordning av gods. När man handlar upp varor och tjänster av mindre betydelse för miljön fokuseras i första hand på annat, men även då kan ställas vissa miljökrav. Sedan ett par år tillbaka krävs att alla leverantörer som ingår ramavtal ska ha ett miljöledningssystem. De leverantörer som inte har det vid upphandlingstillfället måste lova att införa miljöledning under avtalets gång för att komma ifråga som leverantör. Kraven innebär bland annat att företaget ska ha: Miljöansvarig Miljöpolicy Miljöledningssystem (behöver inte vara certifierat) Läs mer om kommunens miljökrav i samband med upphandlingar på Upphandlingsbolagets hemsida Klicka på Upphandling. Innehåll 1. Vad är miljöledning? 4 Så fungerar miljösystem 5 Hit kan du vända dig 5 2. Håll koll på företagets transporter 6 Så kan man mäta miljöbelastning från resor 7 Så kan man mäta miljöbelastning från godstransporter 7 Vilka utsläpp mäts 8 Här kan man hitta utsläppsvärden 8 3. Ställ miljökrav på transporter 9 Miljökrav vid upphandling av godstransporter 10 Här kan man hitta ytterligare upphandlingsstöd Ställ miljökrav på fordon 12 Fakta om miljöprestanda, leverantörer, ekonomi 13 Fakta om miljöfordon 14 Krav man kan ställa på tillbehör 15 Krav man kan ställa på fordonsvård Miljöanpassa tjänsteresandet 16 Att införa bilpool 17 Så kan man göra en resepolicy 18 Köra snålare 19 Videokonferera 19 3

4 1. vad är miljöledning? Vad är miljöledning? Orden miljöledning och miljöledningssystem används av organisationer och företag för att signalera att man har ett system för att mäta och redovisa verksamhetens miljöpåverkan och mål för miljöpåverkan. Det finns ännu inga lagkrav på att ha ett miljöledningssystem. Trots det har miljöledning i vissa branscher nästan kommit att bli standard, åtminstone hos större företag. Internt, tredjeparts eller certifierat Ett internt miljöledningssystem är den enklaste formen av miljöledning. Det innebär att företaget självt bygger upp sitt system och följer upp miljöarbetet. Ett sådant miljöledningssystem behöver inte ge sämre resultat för det resultatet beror på viljan hos den som bedriver arbetet. Däremot är det svårare för kunder och andra utomstående att bedöma trovärdigheten i ett internt miljöledningssystem eftersom ingen oberoende granskar miljöarbetet. För att höja trovärdigheten kan företaget välja att offentliggöra sin policy och sitt miljöarbete. Man kan deklarera miljöpåverkan hos olika varor eller tjänster för sina kunder och man kan ge intresserade möjlighet att kontrollera uppgifterna. Ett miljöledningssystem som granskas och revideras av någon oberoende part kallas tredjeparts-system. Ambitionsnivån i miljöarbetet sätts fortfarande av den egna organisationen, men någon utomstående kontrollerar miljöarbetet. En form av tredjeparts-miljöledning är Miljödiplomering och Miljöledning Göteborg som erbjuds av miljöförvaltningen vid Göteborgs Stad. Den vanligaste formen av tredjepartssystem är certifierade miljöledningssystem. Då lever miljöarbetet upp till vissa bestämda krav som satts upp av en oberoende organisation och ett ackrediterat certifieringsorgan utför kontrollen. De mest kända certifieringarna är ISO-standarden ISO etc och EU:s förordning för miljöledning EMAS. Även i ett certifierat system bestämmer företaget självt sin ambitionsnivå för miljöarbetet. Men för att klara en certifiering måste miljöarbetet följa vissa principer, ha en tydlig och väldokumenterad struktur och sträva mot ständig förbättring. Internt Tredjeparts Certifierat 4

5 1. vad är miljöledning? Hur? Så fungerar miljöledningssystem Miljöledningssystem brukar delas ni i följande steg: 1. Anta en policy 2. Utbilda personalen 3. Gör miljöutredning 4. Sätt upp mål 5. Följa upp, göra revision 6. Höja ribban för miljöarbetet efterhand Oftast startas miljöledningsarbetet med en miljöutredning för att ta reda på vilka delar av verksamheten som påverkar miljön mest. De delar av verksamheten som påverkar miljön kallas ofta miljöaspekter. Det kan vara: Utsläpp till luft, mark och vatten Användning av naturresurser och råvaror Inverkan på den biologiska mångfalden Energi, transporter, kemikalier, buller Efter en miljöutredning fastställs de miljömål som organisationen vill uppnå. Då kan man också besluta vilka åtgärder som ska genomföras i ett miljöprogram. Om man i sin miljöutredning kommer fram till att man t.ex. har möjlighet att minska utsläppen, redovisar man i miljöprogrammet vad som ska göras. Man sätter upp mål, till exempel kan en målarfirma bestämma sig för att minska utsläppen av lösningsmedel med 10 procent inom två år. I miljöprogrammet bestäms sedan hur målet ska nås, i exemplet ovan kan det göras genom att byta färger eller utbilda målarna. Var? Hit kan du vända dig Miljödiplomering Tredjepartssystem som drivs av miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Anpassat för små och medelstora verksamheter. Klicka på Miljödiplomering. Tel: Förteckning över miljöbranschen, bland annat konsulter som kan hjälpa till med miljöledning finns på Svenska miljönätets hemsida. Klicka på Vem gör vad i Miljösverige. Hitta miljökonsulthjälp gratis hos Centrum för Miljödriven Företagsutveckling i Borås. Information om miljöledning på Miljöledningsmarknaden från Miljöstyrningsrådet som bl.a. förvaltar EMAS-systemet i Sverige. Svenska standardiseringsorganisationen SIS, Swedish Standards Institute. Här finns bl.a. de internationella standarderna för miljöledning ISO Förteckning över miljöcertifierade företag och konsulter verksamma med certifiering: litteratur Miljöledning och Energi, ALMI Företagspartner, 1997 För beställning tel: Miljöledningspraktikan, beställs via NUTEK Förlag, Tel Anpassad för småföretag. Finns i en basversion samt för sju olika branscher. Miljöguiden. Årlig sammanställning av konsulter och företag med miljökunnande samt aktuella miljöartiklar. Ges ut av tidningen Miljörapporten. 5

6 2. håll koll på företagets transporter Håll koll på företagets transporter Att införliva resor och transporter i ett företags miljöledningssystem är inte enkelt. Det är inte ovanligt att medarbetarna tror att miljöledningen blir detsamma som restriktioner och förbud. Inte kan vi sluta köra bil! Då kan vi lika gärna lägga ned verksamheten. är en lika vanlig som naturlig attityd. Men tanken är inte att strypa resandet. Istället ska miljöledningssystemet användas till att få fram effektivare transportlösningar, bättre fordon och aktiva leverantörer. Börja mäta Om transporterna ska infogas i företagets miljöledningssystem måste man i regel börja med att mäta miljöpåverkan från transporterna. Det handlar om att redovisa reslängder, drivmedelsförbrukning, godsmängder etc. Sådant mätande är en förutsättning för att ha koll på hur mycket företagets transporter belastar miljön. Denna kunskap kan sedan användas till att se om miljöbelastningen ökar eller minskar. På kommande sidor ges några tips på hur transporter kan infogas i ett företags miljöledningssystem och vad som bör mätas. I senare kapitel visas hur företaget kan sänka sin egen miljöbelastning och ställa miljökrav på sina leverantörer. A B 6

7 2. håll koll på företagets transporter Resor Så kan man mäta miljöbelastning av resor Att mäta miljöbelastning från resor med tåg, flyg, båt eller hyrbil handlar mest om bokföring. I vanlig bokföring redovisas resekostnader men normalt inte reslängder. Om man på något sätt samlar in uppgifter om reslängd och fordonstyp samtidigt med resekostnaden kan uppgifterna enkelt sökas ut och sammanställas i en årlig miljörapport. Den som attesterar fakturan kan t.ex. fylla i sådana uppgifterna i företagets miljödatabas eller kompletterande bokföringskolumn. Vill man sedan räkna om reslängder till miljöbelastning får man använda någon form av schablon, se nästa sida. Fråga resebyrån Flera resebyråer kan idag leverera uppgifter om reslängder och miljöbelastning till sina kunder. De företag som köper resor hos en resebyrå kan alltså låta resebyrån sköta miljöbokföringen istället för att göra det själv. Om inte er byrå ger sådan service idag, ställ krav och hänvisa till att andra kan. Bilresor och interna transporter enkelt att mäta När det gäller resor med företagets tjänstebilar, företagsbilar, pickuper och transportfordon är det betydligt enklare. Det behövs bara en årlig avläsning av km-mätaren. Det görs ändå om föraren skriver körjournal. För resor med privatbilar i tjänsten betalas ju en ersättning per körd mil. I detta fall finns reslängden tillgänglig direkt i bokföringen, man behöver bara dividera den sammanlagda summan av milersättning under året med ersättningens storlek per mil. (Se upp med ersättningsnivåer som ändrats under året.) Det finns också utrustning att montera i bilar, där en eller flera förare elektroniskt kan bokföra resor, reslängder samt om resan görs privat eller i tjänsten. Kolla personalens bränsleförbrukning Drivmedelsinköp är också intressant information. Summan av drivmedelsinköp i ett företag bör enkelt kunna fås ut i ordinarie bokföring. Om inte, är det lämpligt att justera bokföringsrutinerna så att det går. Det bör också gå att jämföra drivmedelsinköpen med antalet resta km för att kunna studera om drivmedelsförbrukningen per km förändras. Samtidigt bör man försöka mäta konsumtionen av drivmedel hos respektive förare eller fordon. Erfarenheten visar att förbrukningen av drivmedel är svår att påverka om man inte vet hur mycket som går åt, eller hur det skiljer mellan förare. Ska man mäta effekten av olika miljöåtgärder är det dessutom nödvändigt att ha koll på drivmedelsförbrukningen. Gods Så kan man mäta miljöbelastning av godstransporter Det är naturligtvis både billigare och bättre att låta ett speditionsföretag som sköter godsdistribution räkna ut miljöpåverkan, än att försöka själv. Speditören har bättre förutsättningar att räkna rätt än vad transportköparen har. Flera godsleverantörer erbjuder sådan information. Se vidare kapitel 3 om miljökrav på godstransporter. Om inte detta går kan man behöva göra en egen beräkning av miljöpåverkan från de inköpta godstransporterna. Det viktigaste är då att använda samma sorts beräkning mellan åren. Resultatet påverkas mycket av vilka antaganden man gör. Ett företag som köper godstransporter regelbundet utan att inkludera miljöpåverkan i sitt miljöledningssystem är knappast riktigt trovärdigt. Godstransporter är en viktig miljöaspekt och miljöledningssystemet bör visa storleksordningen av olika miljöstörningar. För att beräkna utsläppen från företagets godstransporter måste man känna till följande: Godsets vikt (ton) multiplicerat med transporternas längd (km) Typ av transportfordon Utsläpp och energiåtgång från resp. fordonstyp Räkna först ut antalet tonkm för olika transportslag, d.v.s. hur många ton som har transporterats, och hur långt det har transporterats med lastbil, tåg, budbil etc under året. Använd sedan schablonvärden för utsläpp och energiåtgång från resp fordonstyp, och multiplicera med transportlängden. Använd något schablonvärde eller dataprogram, se sidan 8. Denna sorts beräkning blir ganska grov. Det är t.ex. svårt att ta hänsyn till att olika fordon släpper ut olika mycket föroreningar, eller hur välfyllda fordonen är. Kanske kan man även få uppgifter om detta genom att fråga distributörerna. De bör åtminstone kunna svara på vilken sorts fordon de använder. 7

8 2. håll koll på företagets transporter Utsläpp Vilka utsläpp mäts? Följande utsläpp från ett företags resor och transporter brukar redovisas i miljöledningssammanhang: Användning av energi. (Mäts i megajoule, MJ eller kilowatt-timme, kwh). Skilj gärna på fossil och förnybar energi. Utsläpp av koldioxid CO2 (påverkar klimatet). Utsläpp av kolväten (skadliga för hälsa och vegetation). Mäts som totalkolväten HC, flyktiga kolväten VOC eller icke-metankolväten NMHC. Begreppen är inte likvärdiga, så se till att hålla ordning på enheterna. Utsläpp av kväveoxider NO2 (försurande, övergödande och hälsoskadliga). Om inte alla punkterna ovan känns viktiga, välj i första hand de två översta. Utsläppen bör redovisas per transporterad enhet eller fordonsenhet. Exempel: Utsläpp per tonkm Utsläpp per fordonskm (fordon och km) Utsläpp per personkm (person/resenär och km) Men man kan naturligtvis även tänka sig andra mått, där man ställer utsläppen i relation till företagets verksamhet. Exempel: Utsläpp per årsomsättning Utsläpp per anställd (heltidsekvivalent) Flera andra miljöstörningar från trafiken är angelägna att minimera, till exempel buller, olycksrisker, intrång och barriäreffekter. Idag finns tyvärr inga enkla sätt att ta med dessa miljöstörningar i ett miljöledningssystem. Värden Här kan man hitta utsläppsvärden Webbaserat kalkylverktyg På en av SJ:s hemsidor kan man göra egna kalkyler av miljöpåverkan vid olika rese- och transportalternativ. Klicka på Miljö och kvalitet. Utsläpp från olika fordonstyper NTM Nätverket Transporter och Miljö är en samverkan mellan forskare, myndigheter och transportbransch där man bl.a. tagit fram standardvärden om utsläpp och energiåtgång från godstransporter. Fordonsleverantörer Återförsäljare av fordon kan ofta tillhandahålla uppgifter om utsläpp och drivmedelsförbrukning från fordon av senare årgång. Fordonsproducenternas hemsidor har i de flesta fall uppgifter om miljöprestanda för årets modeller. Biltillverkarna är ålagda att tillhandahålla följande uppgifter om person- och lätta transportfordon: miljöklass, bränsleförbrukning, utsläpp av koldioxid. Gränsvärden för avgaser Man kan också använda avgas-gränsvärden för personbilar och lätta transportfordon som en schablon om man vill beräkna utsläppen av kväveoxider och kolväten. Bilar av olika årgångar tillåts släppa ut olika mycket av dessa ämnen beroende på vilka avgasregler som gällde vid registreringsdatum. Gränsvärdena anges i gram per fordonskm, men observera att mätmetoden ändrades år Var också medveten om att detta är maximalt tillåtna värden och de flesta nya bilar ligger långt under gränsvärdena, men avgasreningen avtar med åldern. Gränsvärdena finns på Naturvårdsverkets hemsida. Klicka på Teknik och miljö. 8

9 3. ställ miljökrav på godstransporter Ställ miljökrav på godstransporter Speditörer och godsdistributörer har länge arbetat med miljöfrågor. Skärpta avgaskrav, nya drivmedel, miljözoner och internationell konkurrens har tvingat branschen att byta fordon och höja samlastningen. Mot den bakgrunden är det egentligen motiverat för den som köper måttliga mängder godstransporter att ställa miljökrav på sina speditörer? Har de inte redan bästa tänkbara utrustning och effektivitet? Bästa miljöprestanda nyttjas dåligt Nej, fortfarande rullar i genomsnitt var tredje lastbil tom. Eftermonterade avgasfilter används nästan bara i fordon som körs i storstadskärnor trots att de fungerar även i fordon som kör i mindre tätorter. Färre än 100 lastbilar i Sverige körs på annat än dieselolja trots att det i mer än tio års tid funnits distributionslastbilar som kan köras på naturgas, biogas och etanol. Godstransporter som är märkta med Bra Miljöval erbjuds än så länge bara av en handfull transportörer. Miljöanpassade, lågbullrande eller lågenergidäck är långtifrån standard. Sparsamt körsätt tillämpas inte allmänt. 9

10 3. ställ miljökrav på godstransporter Upphandling Miljökrav vid upphandling av godstransporter. Börja med att fråga din godsdistributör om de kan tillhandahålla uppgifter om utsläpp och energiåtgång från era godsleveranser. Fråga gärna efter genomsnittsvärden för hela transportföretaget också. Fråga samtidigt vilken metod man använder för att redovisa utsläppen, så du vet om det går att jämföra siffror mellan åren och mellan olika distributörer. Genom att begära in dessa uppgifter visar du branschen att deras miljöprestanda är viktigt för dig. Samtidigt får du möjlighet att jämföra din leverantörs miljöprestanda med andras. Dessutom är det mer sannolikt att den speditör som kan svara på dina frågor har ordning på sitt miljöarbete än den som inte kan svara. Det finns många distributörer som ännu inte har tagit fram rutiner för att redovisa sina miljöprestanda. Ge dem lite tid på sig att uppfylla kraven. Ställ miljökrav Vill man ställa specifika miljökrav vid upphandling av godstransporttjänster kan man förslagsvis fråga efter följande: 1. Finns någon form av internt miljöarbete eller miljöledning* på företaget? Vilka är deras miljömål? Ska de göra något för att minska sin miljöpåverkan, i så fall vad? * I offentlig upphandling får man inte ställa krav på förekomst av miljöledninssystem vid upphandlingstillfället. Däremot kan villkoret ställas att ett sådant ska kunna införas under avtalstiden. 3. Finns särskilda miljöupplägg? Det kan vara fråga om leveranser som klarar särskilda avgasnivåer eller liknande. Kan man erbjuda transporter som klarar nivåerna i Bra miljöval Godstransporter*, körs med förnybart drivmedel eller miljöoptimerade fordon, eller med särskilt hög grad av samlastning. Fråga om upplägget kräver något särskilt avropssystem, förändrade leveranstider, speciell godshantering eller innebär särskilda kostnader. Fråga också hur stor miljönyttan blir. * I offentlig upphandling får man inte ställa krav på själva märkningen Bra Miljöval,däremot kan man ställa kravet att transporten ska klara avgasnivåer som motsvarar de ingående kriterierna i Bra Miljöval eller annan miljömärkning. 4. Fråga hur transportören tänker visa att man lever upp till sina åtaganden. Det kan handla om att få löpande rapportering från distributören, eller att ni själva, ert ombud eller en tredje part (vid tredjepartsmiljöledning) får möjlighet att kontrollera uppgifterna. 5. Ställ inga krav som ni inte kan följa upp! Ställ inte en massa detaljkrav! Fokusera på det viktiga, lägg ansvaret för miljöförbättringar hos transportören och visa att ni som kravställare tänker följa upp era krav. 2. Kan distributören göra några åtaganden om medelutsläpp under avtalsperioden? Det kan till exempel handla om hur stora utsläppen kommer att vara per transporterad enhet i genomsnitt under avtalsperioden, dels från de transporter ni köper, dels från godsdistributören som helhet. Det sistnämnda är förmodligen viktigast ur miljösynpunkt eftersom de sammanlagda transporterna påverkar miljön mer än just era leveranser. Distributören har också lättare att optimera samlastning och fordonsnyttjande i hela företaget än gentemot enskilda kunder. 10

11 3. ställ miljökrav på godstransporter Stöd Här kan man hitta andra upphandlingsstöd. Bra Miljöval för transporter Bra miljöval är en miljömärkning i SNF:s (Naturskyddsföreningens) regi. De har kriterier för både person- och godstransporter. Genom att använda sig av Bra miljövaltransporter väljer man ett bra miljöupplägg utan att behöva sätta sig in i detaljer. De miljömärkta transporterna kontrolleras av SNF. Utbudet är i dagsläget inte så stort, men det växer långsamt. Exempel på Bra miljövalresor är spårvagnar och vissa expressbussar i Göteborg. Bra miljövalmärkta godstransporter erbjuds för närvarande av ett fåtal gods- och budleverantörer. Lista med samtliga Bra miljöval-licenser finns på SNF:s hemsida. Kvalitetssäkra transporter Vägverket driver ett projekt för att uppmuntra bättre trafiksäkerhet och miljöanpassning hos transportföretag. Tyngdpunkten ligger på säkerhet för tunga transporter, men många miljöåtgärder ingår. På Vägverkets hemsida kan man läsa mer (se nedan). Vägverket region Väst har också tagit fram en pärm som levereras kostnadsfritt. Materialet riktar sig till fordonsanvändare men kan med fördel användas även av kunder som vill ställa krav på åkerier, budföretag etc. Men kom då ihåg att inte ställa detaljkrav utan fokusera på samlade krav på miljö och säkerhet enligt till exempel Vägverkets modell, och överlåta detaljerna till utföraren. Klicka på Säkerhet, Kvalitetssäkra transporter. Pärm Kvalitetssäkra transporter beställs hos Vägverket på tel Transportköparens miljöhandbok Pärm från TFK, Institutet för transportforskning med uppgifter om transporternas miljöpåverkan och utsläpp från olika transportslag. Innehåller formulär med förslag till miljöanpassad transportupphandling. Från Transportköparens miljöhandbok godstransporter, TFK rapport 1998:4. Tel Godssamverkan och samlastning Det pågår flera projekt som syftar till att underlätta för godsmottagare i till exempel ett industriområde att samordna leveranser av vissa varuslag. På så sätt kan godsdistributören öka lastgraden i fordonen och leveranserna till närbelägna adresser kan samordnas. Ett pågående projekt är samordnade leveranser av kontorsvaror i stadsdelen Lundby i Göteborg. Läs mer på Vision Lundbys hemsida. Klicka på Godsdistribution. NTM:s upphandlingsstöd Nätverket Transporter och miljö har ett stöd för upphandling och uppföljning av godstransporter. Se under Transportinköp på deras hemsida. EKU-delegationens upphandlingsstöd Regeringens s.k. EKU-delegation (Delegationen för ekologisk upphandling) har tagit fram förslag till miljökrav vid offentlig upphandling. Där behandlas bl.a. fordon, bränslen, däck, fordonsservice och godstransporter. Förslagen är även användbara för privata företag och andra. Tjänsten är för närvarande avgiftsbelagd. 11

12 4. ställ miljökrav på fordon Ställ miljökrav på fordon Miljöprestanda skiljer sig åtskilligt hos olika modeller av personbilar, transportbilar och lätta lastbilar. Miljöskillnaderna beror mest på årgång, motortyp, motorstyrka och avgasrening, men även sådant som luftkonditionering och automatlåda spelar in. Det kan bli många detaljer att sätta sig in i för en inköpare, särskilt med tanke på att priset, utseendet och funktionen hos en bil ofta anses vara betydligt viktigare än miljöprestandan. Samtidigt vill man kanske väga in säkerhetsaspekterna i köpet. Hur ska man välja bland alla dessa faktorer? Bensinbil före dieselbil i tätort Ett sätt är att välja bensinbil framför dieselbil om fordonet används mycket i tätorter. Nya dieselbilar släpper ut 3-6 gånger mer kväveoxider och 2-3 gånger mer partiklar än bensindrivna bilar. Det gör att dieselfordonen påverkar försurning, övergödning och människors hälsa mer än motsvarande bensinfordon. Däremot är utsläppen av koldioxid (en växthusgas) i genomsnitt procent lägre och utsläppen av kolväten (vissa av dem är hälsovådliga) avsevärt lägre från dieselfordon. Sammantaget är dieselbilar i dagsläget miljömässigt underlägsna andra alternativ vid tätortskörning men bättre ur klimatsynpunkt. Välj låg bränsleförbrukning och bästa miljöklass En annan viktig aspekt är att välja bäst i klassen. Inom varje storleksklass av bensin- och dieselbilar skiljer sig bränsleförbrukningen upp till 40 procent mellan snålaste och törstigaste modell. Nya bilar tillhör miljöklass 2000 (obligatoriska avgaskrav). Bilar i miljöklass 2005 (frivillig nivå) släpper ut c:a 30 procent mindre kolväten och kväveoxider och har bättre avgaskontroll. Hälften av alla bensindrivna personbilar tillhör miljöklass 2005 för närvarande. Välj miljöfordon om det går Ett ytterligare alternativ är att välja ett miljöfordon, det vill säga fordon som går på alternativt drivmedel eller har ny snål teknik. Det finns idag bilar och transportfordon som går på rapsolja, gas, etanol, elektricitet eller hybriddrift. I flesta fall kan bilarna köras på både alternativbränslet och bensin eller dieselolja, så man riskerar inte att bli stående en bit från alternativtankstället. De flesta modellerna är snarlika sin konventionella motsvarighet och det är inga konstigheter att äga eller köra. 12

13 4. ställ miljökrav på fordon Här kan man ta reda på fakta om miljöprestanda, leverantörer, ekonomi. Konsumentverket sammanställer bra och heltäckande översikter om bilmodellers bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Uppgifter för olika fordonstyper är sökbara på deras hemsida. Men se upp med inaktuell information! Fordonsmodeller förändras ofta. Fråga helst även fordonsleverantören. Broschyr: Vilken bil väljer du? (gratis) Tel Klicka på Bilar. Ynnor Tjänstebilsförlaget. Rådgivning och information om tjänstebilsekonomi. Naturvårdsverket. Information om trafik och miljö. Klicka på Teknik och miljö, Trafik och transporter. Krocktester: Jämför Problemet är att antalet tankställen och modeller är långt färre än för bensin-dieselvarianterna, men utbudet ökar långsamt och miljöfördelarna är stora hos flera av dessa alternativ. Dessutom är ofta miljöfordon ett tydligt sätt att stärka företagets miljöprofil och ger därför konkurrensfördelar. Välj säkra modeller inom storleksklassen Slutligen ska säkerhet vägas in i bilköpet. Att stora bilar är säkrare än små är välkänt men övervärderat. Naturligvis är riktigt stora bilar mycket säkrare än riktigt små, men viktigare är att olika bilmodeller i samma storleksklass skiljer sig påtagligt i säkerhetsprestanda. Det finns till och med bilmodeller i en lättare viktklasser som är säkrare än tyngre bilar. Säkerhetsprestanda bestäms delvis av bilens vikt, men också till stor del av konstruktionen. Bäst ur säkerhetssynpunkt är att välja en så säker bil som möjligt i den storleksklass som bäst uppfyller ens transportbehov. Det europeiska institutet Euro-NCAP testar bilars krocksäkerhet och rangordnar säkerhet i 1-5 stjärnor. I deras tester får sämsta modellerna 2-3 stjärnor färre än säkraste modell i respektive storleksklass. En annan typ av mätning görs av försäkringsbolaget Folksam. Där studeras den relativa skaderisken för passagerare i bilar som varit inblandade i verkliga olyckor. Även deras material påvisar avsevärda skillnader i säkerhet hos likstora bilmodeller. Olycksrisken i verkliga olyckor skiljer sig procent mellan modeller i samma storleksklass. Vägverket sammanställer resultaten från olika krocktester. Beställ broschyren Bilars säkerhet och miljöpåverkan (gratis) tel Klicka på Trafiksäkerhet, Åk bil säkert, Krocktest. Folksams statistik över krocksäkerhet och övrig nyttig kunskap om bilars säkerhet finns på deras hemsida och i broschyr som uppdateras vartannat år. Klicka på forskning. Broschyr: Hur säker är bilen? kostnadsfritt från Folksam tel Euro-NCAP:s krocktester finns tillgängliga på deras hemsida samt i Vägverkets och Folksams broschyrer, se ovan. På deras hemsida kompletteras kontinuerligt med nya testdata. 13

14 4. ställ miljökrav på fordon Fordon Här kan man ta reda på fakta om miljöfordon. Miljöfordon i Göteborg. Hemsida med samtliga miljöfordonsmodeller i Sverige, rådgivning, testbilar, priser, kalkyler, tankställen. Tel: Parkeringsförmåner I Göteborg, Mölndal och ytterligare tiotalet orter ges fri parkering för miljöfordon. Kontakta kommunen för att få veta mer om p-villkor och vilka bilar som godkänns. Gasfordon Nästan alla fordonsmodeller för gasdrift har dubbla tanksystem, ett för gas och ett för bensin. Man är alltså inte beroende av tillgång på gastankställen överallt. Gasfordon drivs av biogas eller naturgas. Båda drivmedlen fungerar eftersom det kemiskt sett är samma ämne, metan. I Göteborg, Mölndal, Partille och Lerum finns naturgas i ledningsnätet och biogas som utbytesprodukt, s k Grön Gas. En gas-bensinbil är kr dyrare än motsvarande bensinvariant. Transportfordon kostar kr mer, beroende på storlek och utförande. Naturgas och biogas är 2-4 kr billigare än bensin per mil i Väst- och Sydsverige, beroende på fordonets förbrukning och lokal prissättning. I östra Sverige är biogas 1-2 kr billigare. Tillgängliga nya modeller : Volvo V70, S60 och S80 bi-fuel CNG, Opel Zafira CNG, Volkswagen Golf Variant bi-fuel (2003), Renault Kangoo gas (2003), Mercedes Sprinter CNG, TriStar Pickup bi-fuel, Ford Transit gas. Troligen kommer ytterligare modeller. El- och hybridfordon El- och hybridbilar är procent dyrare i inköp än motsvarande bensinalternativ, men har lägre driftkostnader. Elhybridbilar tankas med bensin och har en kompletterande elmotor som ger lägre drivmedelsförbrukning. De ska inte stödladdas. Dagens elbilar laddas 8-10 tim och har en räckvidd på 5-8 mil per laddning. Tillgängliga modeller : Toyota Prius hybridbil. Ev. Renault Kangoo hybridbil under 2003, som i så fall säljs endast till större användare. Begagnade elbilar finns från Citroen, Renault, Peugeot, enstaka andra. Nytillverkade endast Beta Electrique. Etanolfordon Etanolbilar har en bränsleflexibel motor som klarar valfri blandning av etanol och bensin. Etanolbränslet kallas E85 och kostnaden per körd km är f.n % högre än bensin. Etanolfordon kostar i inköp ungefär samma som motsvarande modell med bensinmotor. Tillgängliga nya personbilar : Ford Focus FlexiFuel. Tillgängliga transportfordon: Chevrolet S10 FlexiFuel. Lägre kostnader för tjänstebilar För anställda med tjänstebil får förmånsvärdet för en hybridbil år sänkas 40 procent under motsvarande bensinmodell. I praktiken blir förmånsvärdet för en Toyota Prius då c:a kr lägre per år jämfört med Toyota Corolla med motsvarande utrustning. För bilar som kan köras på E85, naturgas och biogas får förmånsvärdet sänkas 20 procent under motsvarande bensinmodeller år En Volvo V70 bi-fuel har då exempelvis c:a kr lägre förmånsvärde per år jämfört med motsvarande bensinvariant. Ford Focus FlexiFuel sänks med kr per år. Jämkning ska begäras av arbetsgivaren. Läs mer på 14

15 4. ställ miljökrav på fordon Däck Krav man kan ställa på tillbehör Fråga efter däck utan märkningspliktig HA-olja. Viktigast är att undvika HA-olja i slitbanan. Det finns både vinteroch sommardäck till lätta fordon att tillgå utan HA-olja, både nytillverkade och regummerade. Listor finns på Göteborgsregionens kommunalförbunds hemsida Fråga efter regummerade däck, gärna som uppfyller ECE-kraven för regummerade däck. Två tredjedelar av däcken återanvänds i regummerade däck, vilket innebär att förbrukningen av naturresurser är lägre. Fråga efter däck med lågt rullmotstånd. Ställ gärna kraven så här (EKU-delegationens förslag): Understiger rullmotståndet (energiförlust i %) som momentanvärde mätt enligt ISO 8767 följande värden? 1,00% för däck med belastningsindex över 90. 1,10% för däck med belastningsindex ,20% för däck med belastningsindex 82 och lägre. Tvätt Krav man kan ställa på fordonsvård Fråga efter bilvårdsmedel som är godkända av Kemikaliesvepet, ett numera nedlagt projekt inom miljöförvaltningen i Göteborg men där namnet lever kvar och listan uppdateras. Webbadress till listan är Klicka på Information och råd, Kemikalier, Bilvårdsprodukter. Eller fråga efter Svanenmärkta biltvättanläggningar och bilvårdsprodukter (Dock: När denna skrift trycks är endast ett fåtal godkända enligt denna standard). Svanen drivs av SIS Miljömärkning, Ställ kravet på såväl egna egna bilar som inhyrd fordonsservice att fordonstvätt, avspolning av fordon och dylikt endast sker på tät yta med oljeavskiljare. På Miljöförvaltningen i Göteborgs hemsida ges råd om biltvätt, adress ovan. Fråga efter Svanen-märkta däck. Nordiska miljösvanen har tagit fram kriterier för miljöanpassade däck där inte bara HA-oljor beaktas utan även buller, rullmotstånd och tillverkning. 15

16 5. miljöanpassa tjänsteresandet Miljöanpassa tjänsteresandet Resor i tjänsten är ofta en påtaglig miljöaspekt, vilket inte är konstigt med tanke på dagens näringsliv. Försäljning, möten, kundkontakter, nätverk allt förutsätter att man reser. Resandet ökar i högkonjunktur och i takt med att näringslivet internationaliseras. Går det att minska denna miljöpåverkan utan att affärerna påverkas negativt? Sätt gränser Ett sätt att börja ta ett grepp om resandets miljöpåverkan kan vara att införa en resepolicy i företaget. En resepolicy reglerar vilka gränser och miljökrav företaget ställer på resandet. Det viktiga med en resepolicy är inte dokumentet i sig, utan diskussionen som leder fram till det. Dokumentet bör innehålla både ekonomiska och ekologiska ramar. Resa mindre, konferera mer Fjärrkonferenser är tillgängliga för många, men nyttjas av få. Ett sätt att fjärrkonferera är att skaffa egen utrustning för internkonferenser med hjälp av datorer eller telebildutrustning. Det finns även kommersiella aktörer som erbjuder fjärrkonferenser på stan. Kostnaden för utrustning eller inhyrd konferenstid ska vägas mot den tidsbesparing de anställda gör på att resa mindre. Köra snålare Ett annat sätt att minska miljöpåverkan från tjänsteresandet är att köra snålare. Många bilskolor och andra erbjuder idag utbildningar i sparsamt körsätt. Genom att utnyttja bilmotorn optimalt kan de flesta bilister, även yrkesförare, minska sin drivmedelsförbrukning med 10 procent eller mer. Köpa bättre tjänstebilar En ofta underskattad möjlighet att minska utsläppen från ett företag är att ställa tuffare miljökrav vid inköp av tjänstebilar. Läs mer om miljökrav på fordon i kapitel 4. Ersätt tjänstebilar med bilpool En annan möjlighet är att införa bilpool. En del företag kan sänka sina bilkostnader rejält genom att ersätta tjänstebilar och privatbilar med poolbilar. Anledningen är att poolbilar i allmänhet utnyttjas bättre och de fasta kostnaderna kan spridas på fler. Systemet fungerar bäst på arbetsplatser där man ofta, men inte varje dag reser i tjänsten. Miljövinsten är uppenbar. Företaget får nyare och miljömässigt bättre bilar. Körandet minskar eftersom en bilpool förutsätter att förarna planerar sitt körande. Anställda får lättare att resa kollektivt till jobbet om de inte måste använda egen bil i tjänsten. 16

17 5. miljöanpassa tjänsteresandet Bilpool Att införa bilpool En bilpool består av ett antal fordon som flera användare delar på. Bilarna ägs gemensamt eller av en utomstående aktör. Bilarna finns uppställda i närheten av arbetsplatser och/eller bostäder vilket gör dem lättillgängliga. Det finns olika varianter och servicenivåer av bilpooler. Kommersiella bilpooler tillhandahålls av biluthyrare som hyr ut fordon till företag, kommuner och privatpersoner. Poolmedlemmarna använder fordonen och delar på de fasta kostnaderna, medan bilarna ägs och sköts av uthyrningsföretaget. Bilkooperativ är i allmänhet ekonomiska föreningar där medlemmarna själva driver bilpoolen. Användarna bokar bilar med någon typ av bokningssystem, vanligtvis via en webbsida, telefon eller direkt i fordonet. Hur man kommer åt bilnyckeln varierar. I en del fall ligger den i ett nyckelskåp, i andra fall har varje användare en egen bilnyckel. Till varje bil hör ett bensinkort som föraren betalar tankningen med. Bilen lämnas efter användning tillbaka på överenskommen uppställningsplats. Det är långtifrån enkelt att införa bilpooler på en arbetsplats. En svårighet är att förarna måste boka bil i förväg. Systemet passar därför inte alla. En annan svårighet kan vara att de anställda går miste om löneförmåner när företaget tar bort tjänstebilar eller milersättning för egen bil i tjänsten. Anställda som väljer att avstå från en bilförmån bör därför få kompensation på något sätt. Exempelvis kan arbetsgivaren erbjuda annan löneförmån som hälsoförsäkring, städhjälp eller ett rent lönetillägg. Ett företag som vill ersätta tjänstebilar mot bilpoolsbilar hjälps av att anta en policy för när man tillhandahåller tjänstebil, alternativt en policy att man inte alls erbjuder anställda tjänstebil. + Men det finns också ett antal fördelar med bilpooler i företag: För företag med flera tjänstebilar som används måttligt kan transportkostnaderna sänkas avsevärt genom att ersätta förmånsbilar med en kombination av bilpool, kollektivresor och eventuellt ett tillskott med taxiresor vid enstaka tillfällen när alla poolbilar är upptagna. Kostnaderna blir överblickbara när företaget använder en bilpool. Man betalar endast för de transporter som verkligen behövs. Underhåll, försäkringar, administrationskostnader och så vidare ingår i priset. Företaget får ett flexibelt transportmedel som de flesta anställda kan utnyttja. Man får tillgång till nya bilar och säkra modeller. I många bilpooler finns olika typer av fordon och föraren kan välja ett som passar behovet för stunden. Bilanvändningen minskar med bilpooler tack vare bättre planering. En kalkyl från en bilpool i Stockholm visar att antalet mil kan minska med ca 40 procent. Många familjer måste idag ha bil, kanske flera, för att klara transporten till jobbet och under arbetsdagen. För ett hushåll kan det vara ekonomiskt fördelaktigt om en familjebil kan ersättas med kollektivtrafik, samåkning och bilpoolsresor. 17

18 5. miljöanpassa tjänsteresandet Stöd Policy Här kan man hitta bilpooler Biluthyrningsföretag på orten kan erbjuda bilpooler. Statoil har en väl utbyggd service med bilpooler i hela Sverige: Klicka på Bilpool. SunFleet carsharing. Kommersiella bilpooler med miljöbilar. Bas i Göteborg, expanderar. tel Bilkooperativ finns på många orter i landet och flera i Göteborg: Så här kan man göra en resepolicy En resepolicy har till syfte att sätta ramar för företagets resande. Där kan man ta upp frågor om resekostnader, tidsåtgång och miljöaspekter av resande. Men se upp! En resepolicy får gärna karaktären av allmänt önsketänkande. Det är lätt att formulera rättrådiga deklarationer om hur de anställda borde bete sig. Utmaningen ligger i att formulera gemensamma ramar och mål och sedan ta fram olika styrmedel så att företaget når målen. Därför bör man gå långsamt fram och försöka hitta de områden där man har en reell chans att förändra beteenden i företaget. Lika viktigt som att sätta ramar för miljöpåverkan är att sätta ramar för kostnaderna. Kostnaderna styr oss mer än vad många vill tro. Detta kan tas upp i resepolicyn En resepolicy för korta resor kan ta upp följande: När välja bil, kollektivtrafik, gång/cykel, vid olika distanser eller tidsavstånd. Vad gäller vid dåligt väder? Vad händer om man inte följer regelverket utebliven milersättning? Undantag för viss personal p.g.a. ålder, hälsa etc. Tillgång till företagscyklar och kollektivtrafikkort. Regler för taxi och hyrbil. Bonus eller uppmuntran för att få personalen att följa policyn. En resepolicy för långa resor kan ta upp följande: När resa med bil, tåg resp. flyg, vid olika distanser eller tidsavstånd. Hur väga kostnad för restid och biljetter mot kostnad för tåg istället för flyg? När välja fjärrkonferenser istället för resande? Vad händer om man inte följer regelverket lägre timersättning? Hur stor inverkan ska miljöaspekterna få ha för val av färdsätt? Bonus eller uppmuntran för att få personalen att följa policyn. Exempel på resepolicy finns hos Trafikkontoret Göteborgs stad och Vägverket. Se klicka på Miljö och Internt miljöarbete eller klicka på Om Vägverket och Policydokument. 18

19 5. miljöanpassa tjänsteresandet Hitta ersättningsnivåer som gör det lättare Se över ersättningsnivåer och löneersättning för resande i tjänsten. Ersättningen har betydelse för personalens lust att resa kollektivt, byta egen bil mot annat resande, använda poolbilar. Bör milersättningen för privatbil i tjänsten skilja sig mellan nya och gamla bilar, miljöbilar? Uppmuntra miljöbil som förmånsbil istället för konventionell? Kan milersättning eller annat utformas så att den stimulerar till snål körning eller val av privat miljöbil? Finns andra ersättningsformer, till exempel gratis kollektivresor, fri cykel? Ska parkering på arbetsplatsen kosta eller vara gratis? Det senare uppmuntrar antagligen anställda att ta bilen till jobbet. Köra snålare Körsätt Utbildningar i sparsamt körsätt erbjuds av många bilskolor inom STR, Sveriges Trafikskolors riksförbund, men även av andra. Utbildningen går bland annat ut på att: köra på höga växlar använda optimalt gaspådrag köra med bättre framförhållning utnyttja motorbromsning använda gaspedal och växlar bättre utnyttja lutningar Erfarenheterna hittills visar att det troligen inte räcker med att gå ett enstaka utbildningstillfälle för att få en sparsammare körstil i ett företag. Det är stor risk att förarna faller tillbaks i gamla körmönster efter utbildningen. Man bör eventuellt upprepa utbildningen flera gånger för att få beteendet att stanna. Men framför allt bör man mäta bränsleförbrukningen kontinuerligt efter utbildningen. Resultatet ska meddelas förarna så att de har chans att stämma av sitt körsätt. En annan möjlighet är att dela ut någon form av bonus till de anställda om de fortsätter köra sparsamt, kanske en viss andel av de kostnader företaget sparar in på minskad bränsleförbrukning. Vem? Här kan man hitta utbildare Läs mer om sparsamt körsätt på Vägverkets hemsida: Klicka på miljö. Videokonferera Stanna Många anställda tycker om att resa, vilket kan bjuda motstånd när ett företag ska införa videokonferenser. Traktamentet är skattefritt och kan vara ett tacksamt tillskott till lönen. Man får se nya plaster och kulturer. Det är ofta förknippat med status att göra många affärsresor. Taxfreeshopping och flygpoäng som kan utnyttjas privat väger också på plussidan för resor. Därför bör man överväga någon form av bonus för de som väljer att videokonferera istället för att resa, om man ska få hög nyttjandegrad. De kan t. ex. vara ett lönetillägg på en procentuell del av företagets insparade kostnader för resan. Konferenstillfället kan kombineras med sociala aktiviteter eller den anställda kan få lägga sparad tid till utbildning. För företag där man reser mycket är återbetalningstiden för en videokonferensanläggning inte särskilt lång. En fast ljud- och bildanläggning kostar i storleksordningen kr och utrustning för en dator i storleksordningen kr. Många hotell och konferensanläggningar erbjuder videokonferensmöjlighet för enstaka tillfällen. Priserna för att hyra rum med videokonferens för en halvdag ligger på i storleksordningen kronor, det vill säga ungefär motsvarande en enda flygbiljett. Var? Här kan man hitta fjärrkonferenser Flera kategorier företag erbjuder videokonferenser och videokonferensutrustningar. Hotell och konferensanläggningar har ofta videokonferensmöjligheter. Det finns också företag som erbjuder videokonferenser i särskilda fjärrkonferenslokaler. Exempel: InGroup, tel Vissa leverantörer av datorer och kontorsutrustning erbjuder hårdvara, installation och ibland även uthyrning av videokonferenslokaler. Datakonsulter och telekommunikationsföretag erbjuder ofta både installation och hårdvara och ibland också uthyrning. Leta i Gula Sidorna eller på internet efter lokala leverantörer. Om ecodrivingutbildare på: 19

20 TRAFIKKONTORET Box Göteborg Telefon UPPHANDLINGSBOLAGET Stora Badhusgatan Göteborg Telefon tryckt på stora fine grafisk form / illustration: gunilla samuelsson grafisk form ab

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Reviderad definition av miljöfordon

Reviderad definition av miljöfordon 1 Reviderad definition av miljöfordon Göteborgs kommun Träder ikraft 1 okt 2002 Antagen av trafiknämnden i Göteborg 2002-03-14 Fastställd av kommunstyrelsen 2002-06-19 Handläggare: Anders Roth Tel: 031-613703

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se Tala med oss Vill ert företag förbättra era medarbetares hälsa samtidigt som ni minskar resekostnaderna och stärker ert miljöarbete? Det kan ni göra genom kostnadsfri rådgivning. Projektet Bästa Resan

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Biogas som drivmedel Östersund

Biogas som drivmedel Östersund Biogas som drivmedel Östersund Kommunens klimatmål i Agenda 21 och i miljöledningssystem 75% av kommunförvaltningens fordon och motorredskap ska vara anpassade för och drivas med förnyelsebara bränslen..

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Rese- policy. Falköpings kommun

Rese- policy. Falköpings kommun Rese- policy Falköpings kommun 1 2 Till resepolicyn hör följande dokument 1. Regler för tjänsteresor i Falköpings kommun 2. Råd och tillämpning av resepolicyn 3. Minikrav på bilar som används i tjänsten

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Miljöbilssituationen i Nacka

Miljöbilssituationen i Nacka Miljöbilssituationen i Nacka ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2006 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala e-post:

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Folksams Tjänstebilsindex 2008

Folksams Tjänstebilsindex 2008 2008-04-29 Sid 1(5) Folksams Tjänstebilsindex 2008 Kartläggning av privat och offentlig sektors inköp av tjänste- och företagsbilar : Om säkerheten och bränsleförbrukningen i de svenska bilparkerna inom

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

Energikartläggning av transporter och resor

Energikartläggning av transporter och resor Datum 1 (15) 2017-08-11 Energikartläggning av transporter och resor EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (15) Innehåll 1 Inledning 3 2 Kartläggning av transporter och resor 4 2.1 Olika typer av kartläggningar...

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

Miljö och trafiksäkerhetskrav

Miljö och trafiksäkerhetskrav Miljö och trafiksäkerhetskrav Specifikationen består av: A. Obligatoriska krav (skall-krav) B. Utvärderingskriterier (kriterier som ligger till grund för utvärdering av anbuden) C. Utförandevillkor (Dessa

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Maj 2009 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Avdelningschef Per-Gunnar Fransson 2007-02-26 1 (9) Rese- och transportpolicy Rese- och Transportpolicy 2 Beskrivning

Läs mer

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Miljöförvaltningen,

Läs mer

Mycket miljö för pengarna - Kostnadseffektiva miljökrav i den offentliga upphandlingen jenny.vonbahr@greenindex.se 1 Presentation Jenny von Bahr, miljöekonom och VD för f Greenindex Rapport: Kostnadseffektiva

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer