Miljöledning av transporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöledning av transporter"

Transkript

1 Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB

2 Göteborgs Stad ställer sedan tiotalet år tillbaks miljökrav på sina leverantörer. Många har reagerat positivt på dessa krav och bedriver idag ett ambitiöst miljöarbete. Men vi har märkt att många tycker det är svårt att ta in resor och transporter i företagets miljöledningssystem. Detta samtidigt som transporter ofta står för en stor del av företagets miljöpåverkan. Vi har därför tagit fram dessa tips för att underlätta för leverantörer och andra att minimera miljöpåverkan från sina transporter. Skriften innehåller ett antal förslag till att hantera resandet och transporterna inom ramen för ett miljöledningssystem. Skriften är framtagen av Mats-Ola Larsson, Miljöinfo AB, tel , på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs Stad och Göteborgs Stads Upphandlings AB. Andra omarbetade upplagan nov Kapitel 1 är skrivet av Sara Hjelm på Grön Tillväxt AB och bearbetat av Mats-Ola Larsson. Kapitel 2-4 är skrivna av Mats-Ola Larsson. Texterna i kapitel 5 är hämtade från rapporten Smartare kommunikationer av Martin Persson på Grön Tillväxt AB och omarbetade av Mats-Ola Larsson. Grafisk form och illustrationer: Gunilla Samuelsson Grafisk Form AB. 2

3 Göteborgs krav på sina leverantörer Vid upphandling av varor och tjänster som har stor miljöpåverkan ställer Göteborgs kommun höga miljökrav. Man ställer exempelvis miljökrav vid inköp av fordon, bränslen och transportsamordning av gods. När man handlar upp varor och tjänster av mindre betydelse för miljön fokuseras i första hand på annat, men även då kan ställas vissa miljökrav. Sedan ett par år tillbaka krävs att alla leverantörer som ingår ramavtal ska ha ett miljöledningssystem. De leverantörer som inte har det vid upphandlingstillfället måste lova att införa miljöledning under avtalets gång för att komma ifråga som leverantör. Kraven innebär bland annat att företaget ska ha: Miljöansvarig Miljöpolicy Miljöledningssystem (behöver inte vara certifierat) Läs mer om kommunens miljökrav i samband med upphandlingar på Upphandlingsbolagets hemsida Klicka på Upphandling. Innehåll 1. Vad är miljöledning? 4 Så fungerar miljösystem 5 Hit kan du vända dig 5 2. Håll koll på företagets transporter 6 Så kan man mäta miljöbelastning från resor 7 Så kan man mäta miljöbelastning från godstransporter 7 Vilka utsläpp mäts 8 Här kan man hitta utsläppsvärden 8 3. Ställ miljökrav på transporter 9 Miljökrav vid upphandling av godstransporter 10 Här kan man hitta ytterligare upphandlingsstöd Ställ miljökrav på fordon 12 Fakta om miljöprestanda, leverantörer, ekonomi 13 Fakta om miljöfordon 14 Krav man kan ställa på tillbehör 15 Krav man kan ställa på fordonsvård Miljöanpassa tjänsteresandet 16 Att införa bilpool 17 Så kan man göra en resepolicy 18 Köra snålare 19 Videokonferera 19 3

4 1. vad är miljöledning? Vad är miljöledning? Orden miljöledning och miljöledningssystem används av organisationer och företag för att signalera att man har ett system för att mäta och redovisa verksamhetens miljöpåverkan och mål för miljöpåverkan. Det finns ännu inga lagkrav på att ha ett miljöledningssystem. Trots det har miljöledning i vissa branscher nästan kommit att bli standard, åtminstone hos större företag. Internt, tredjeparts eller certifierat Ett internt miljöledningssystem är den enklaste formen av miljöledning. Det innebär att företaget självt bygger upp sitt system och följer upp miljöarbetet. Ett sådant miljöledningssystem behöver inte ge sämre resultat för det resultatet beror på viljan hos den som bedriver arbetet. Däremot är det svårare för kunder och andra utomstående att bedöma trovärdigheten i ett internt miljöledningssystem eftersom ingen oberoende granskar miljöarbetet. För att höja trovärdigheten kan företaget välja att offentliggöra sin policy och sitt miljöarbete. Man kan deklarera miljöpåverkan hos olika varor eller tjänster för sina kunder och man kan ge intresserade möjlighet att kontrollera uppgifterna. Ett miljöledningssystem som granskas och revideras av någon oberoende part kallas tredjeparts-system. Ambitionsnivån i miljöarbetet sätts fortfarande av den egna organisationen, men någon utomstående kontrollerar miljöarbetet. En form av tredjeparts-miljöledning är Miljödiplomering och Miljöledning Göteborg som erbjuds av miljöförvaltningen vid Göteborgs Stad. Den vanligaste formen av tredjepartssystem är certifierade miljöledningssystem. Då lever miljöarbetet upp till vissa bestämda krav som satts upp av en oberoende organisation och ett ackrediterat certifieringsorgan utför kontrollen. De mest kända certifieringarna är ISO-standarden ISO etc och EU:s förordning för miljöledning EMAS. Även i ett certifierat system bestämmer företaget självt sin ambitionsnivå för miljöarbetet. Men för att klara en certifiering måste miljöarbetet följa vissa principer, ha en tydlig och väldokumenterad struktur och sträva mot ständig förbättring. Internt Tredjeparts Certifierat 4

5 1. vad är miljöledning? Hur? Så fungerar miljöledningssystem Miljöledningssystem brukar delas ni i följande steg: 1. Anta en policy 2. Utbilda personalen 3. Gör miljöutredning 4. Sätt upp mål 5. Följa upp, göra revision 6. Höja ribban för miljöarbetet efterhand Oftast startas miljöledningsarbetet med en miljöutredning för att ta reda på vilka delar av verksamheten som påverkar miljön mest. De delar av verksamheten som påverkar miljön kallas ofta miljöaspekter. Det kan vara: Utsläpp till luft, mark och vatten Användning av naturresurser och råvaror Inverkan på den biologiska mångfalden Energi, transporter, kemikalier, buller Efter en miljöutredning fastställs de miljömål som organisationen vill uppnå. Då kan man också besluta vilka åtgärder som ska genomföras i ett miljöprogram. Om man i sin miljöutredning kommer fram till att man t.ex. har möjlighet att minska utsläppen, redovisar man i miljöprogrammet vad som ska göras. Man sätter upp mål, till exempel kan en målarfirma bestämma sig för att minska utsläppen av lösningsmedel med 10 procent inom två år. I miljöprogrammet bestäms sedan hur målet ska nås, i exemplet ovan kan det göras genom att byta färger eller utbilda målarna. Var? Hit kan du vända dig Miljödiplomering Tredjepartssystem som drivs av miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Anpassat för små och medelstora verksamheter. Klicka på Miljödiplomering. Tel: Förteckning över miljöbranschen, bland annat konsulter som kan hjälpa till med miljöledning finns på Svenska miljönätets hemsida. Klicka på Vem gör vad i Miljösverige. Hitta miljökonsulthjälp gratis hos Centrum för Miljödriven Företagsutveckling i Borås. Information om miljöledning på Miljöledningsmarknaden från Miljöstyrningsrådet som bl.a. förvaltar EMAS-systemet i Sverige. Svenska standardiseringsorganisationen SIS, Swedish Standards Institute. Här finns bl.a. de internationella standarderna för miljöledning ISO Förteckning över miljöcertifierade företag och konsulter verksamma med certifiering: litteratur Miljöledning och Energi, ALMI Företagspartner, 1997 För beställning tel: Miljöledningspraktikan, beställs via NUTEK Förlag, Tel Anpassad för småföretag. Finns i en basversion samt för sju olika branscher. Miljöguiden. Årlig sammanställning av konsulter och företag med miljökunnande samt aktuella miljöartiklar. Ges ut av tidningen Miljörapporten. 5

6 2. håll koll på företagets transporter Håll koll på företagets transporter Att införliva resor och transporter i ett företags miljöledningssystem är inte enkelt. Det är inte ovanligt att medarbetarna tror att miljöledningen blir detsamma som restriktioner och förbud. Inte kan vi sluta köra bil! Då kan vi lika gärna lägga ned verksamheten. är en lika vanlig som naturlig attityd. Men tanken är inte att strypa resandet. Istället ska miljöledningssystemet användas till att få fram effektivare transportlösningar, bättre fordon och aktiva leverantörer. Börja mäta Om transporterna ska infogas i företagets miljöledningssystem måste man i regel börja med att mäta miljöpåverkan från transporterna. Det handlar om att redovisa reslängder, drivmedelsförbrukning, godsmängder etc. Sådant mätande är en förutsättning för att ha koll på hur mycket företagets transporter belastar miljön. Denna kunskap kan sedan användas till att se om miljöbelastningen ökar eller minskar. På kommande sidor ges några tips på hur transporter kan infogas i ett företags miljöledningssystem och vad som bör mätas. I senare kapitel visas hur företaget kan sänka sin egen miljöbelastning och ställa miljökrav på sina leverantörer. A B 6

7 2. håll koll på företagets transporter Resor Så kan man mäta miljöbelastning av resor Att mäta miljöbelastning från resor med tåg, flyg, båt eller hyrbil handlar mest om bokföring. I vanlig bokföring redovisas resekostnader men normalt inte reslängder. Om man på något sätt samlar in uppgifter om reslängd och fordonstyp samtidigt med resekostnaden kan uppgifterna enkelt sökas ut och sammanställas i en årlig miljörapport. Den som attesterar fakturan kan t.ex. fylla i sådana uppgifterna i företagets miljödatabas eller kompletterande bokföringskolumn. Vill man sedan räkna om reslängder till miljöbelastning får man använda någon form av schablon, se nästa sida. Fråga resebyrån Flera resebyråer kan idag leverera uppgifter om reslängder och miljöbelastning till sina kunder. De företag som köper resor hos en resebyrå kan alltså låta resebyrån sköta miljöbokföringen istället för att göra det själv. Om inte er byrå ger sådan service idag, ställ krav och hänvisa till att andra kan. Bilresor och interna transporter enkelt att mäta När det gäller resor med företagets tjänstebilar, företagsbilar, pickuper och transportfordon är det betydligt enklare. Det behövs bara en årlig avläsning av km-mätaren. Det görs ändå om föraren skriver körjournal. För resor med privatbilar i tjänsten betalas ju en ersättning per körd mil. I detta fall finns reslängden tillgänglig direkt i bokföringen, man behöver bara dividera den sammanlagda summan av milersättning under året med ersättningens storlek per mil. (Se upp med ersättningsnivåer som ändrats under året.) Det finns också utrustning att montera i bilar, där en eller flera förare elektroniskt kan bokföra resor, reslängder samt om resan görs privat eller i tjänsten. Kolla personalens bränsleförbrukning Drivmedelsinköp är också intressant information. Summan av drivmedelsinköp i ett företag bör enkelt kunna fås ut i ordinarie bokföring. Om inte, är det lämpligt att justera bokföringsrutinerna så att det går. Det bör också gå att jämföra drivmedelsinköpen med antalet resta km för att kunna studera om drivmedelsförbrukningen per km förändras. Samtidigt bör man försöka mäta konsumtionen av drivmedel hos respektive förare eller fordon. Erfarenheten visar att förbrukningen av drivmedel är svår att påverka om man inte vet hur mycket som går åt, eller hur det skiljer mellan förare. Ska man mäta effekten av olika miljöåtgärder är det dessutom nödvändigt att ha koll på drivmedelsförbrukningen. Gods Så kan man mäta miljöbelastning av godstransporter Det är naturligtvis både billigare och bättre att låta ett speditionsföretag som sköter godsdistribution räkna ut miljöpåverkan, än att försöka själv. Speditören har bättre förutsättningar att räkna rätt än vad transportköparen har. Flera godsleverantörer erbjuder sådan information. Se vidare kapitel 3 om miljökrav på godstransporter. Om inte detta går kan man behöva göra en egen beräkning av miljöpåverkan från de inköpta godstransporterna. Det viktigaste är då att använda samma sorts beräkning mellan åren. Resultatet påverkas mycket av vilka antaganden man gör. Ett företag som köper godstransporter regelbundet utan att inkludera miljöpåverkan i sitt miljöledningssystem är knappast riktigt trovärdigt. Godstransporter är en viktig miljöaspekt och miljöledningssystemet bör visa storleksordningen av olika miljöstörningar. För att beräkna utsläppen från företagets godstransporter måste man känna till följande: Godsets vikt (ton) multiplicerat med transporternas längd (km) Typ av transportfordon Utsläpp och energiåtgång från resp. fordonstyp Räkna först ut antalet tonkm för olika transportslag, d.v.s. hur många ton som har transporterats, och hur långt det har transporterats med lastbil, tåg, budbil etc under året. Använd sedan schablonvärden för utsläpp och energiåtgång från resp fordonstyp, och multiplicera med transportlängden. Använd något schablonvärde eller dataprogram, se sidan 8. Denna sorts beräkning blir ganska grov. Det är t.ex. svårt att ta hänsyn till att olika fordon släpper ut olika mycket föroreningar, eller hur välfyllda fordonen är. Kanske kan man även få uppgifter om detta genom att fråga distributörerna. De bör åtminstone kunna svara på vilken sorts fordon de använder. 7

8 2. håll koll på företagets transporter Utsläpp Vilka utsläpp mäts? Följande utsläpp från ett företags resor och transporter brukar redovisas i miljöledningssammanhang: Användning av energi. (Mäts i megajoule, MJ eller kilowatt-timme, kwh). Skilj gärna på fossil och förnybar energi. Utsläpp av koldioxid CO2 (påverkar klimatet). Utsläpp av kolväten (skadliga för hälsa och vegetation). Mäts som totalkolväten HC, flyktiga kolväten VOC eller icke-metankolväten NMHC. Begreppen är inte likvärdiga, så se till att hålla ordning på enheterna. Utsläpp av kväveoxider NO2 (försurande, övergödande och hälsoskadliga). Om inte alla punkterna ovan känns viktiga, välj i första hand de två översta. Utsläppen bör redovisas per transporterad enhet eller fordonsenhet. Exempel: Utsläpp per tonkm Utsläpp per fordonskm (fordon och km) Utsläpp per personkm (person/resenär och km) Men man kan naturligtvis även tänka sig andra mått, där man ställer utsläppen i relation till företagets verksamhet. Exempel: Utsläpp per årsomsättning Utsläpp per anställd (heltidsekvivalent) Flera andra miljöstörningar från trafiken är angelägna att minimera, till exempel buller, olycksrisker, intrång och barriäreffekter. Idag finns tyvärr inga enkla sätt att ta med dessa miljöstörningar i ett miljöledningssystem. Värden Här kan man hitta utsläppsvärden Webbaserat kalkylverktyg På en av SJ:s hemsidor kan man göra egna kalkyler av miljöpåverkan vid olika rese- och transportalternativ. Klicka på Miljö och kvalitet. Utsläpp från olika fordonstyper NTM Nätverket Transporter och Miljö är en samverkan mellan forskare, myndigheter och transportbransch där man bl.a. tagit fram standardvärden om utsläpp och energiåtgång från godstransporter. Fordonsleverantörer Återförsäljare av fordon kan ofta tillhandahålla uppgifter om utsläpp och drivmedelsförbrukning från fordon av senare årgång. Fordonsproducenternas hemsidor har i de flesta fall uppgifter om miljöprestanda för årets modeller. Biltillverkarna är ålagda att tillhandahålla följande uppgifter om person- och lätta transportfordon: miljöklass, bränsleförbrukning, utsläpp av koldioxid. Gränsvärden för avgaser Man kan också använda avgas-gränsvärden för personbilar och lätta transportfordon som en schablon om man vill beräkna utsläppen av kväveoxider och kolväten. Bilar av olika årgångar tillåts släppa ut olika mycket av dessa ämnen beroende på vilka avgasregler som gällde vid registreringsdatum. Gränsvärdena anges i gram per fordonskm, men observera att mätmetoden ändrades år Var också medveten om att detta är maximalt tillåtna värden och de flesta nya bilar ligger långt under gränsvärdena, men avgasreningen avtar med åldern. Gränsvärdena finns på Naturvårdsverkets hemsida. Klicka på Teknik och miljö. 8

9 3. ställ miljökrav på godstransporter Ställ miljökrav på godstransporter Speditörer och godsdistributörer har länge arbetat med miljöfrågor. Skärpta avgaskrav, nya drivmedel, miljözoner och internationell konkurrens har tvingat branschen att byta fordon och höja samlastningen. Mot den bakgrunden är det egentligen motiverat för den som köper måttliga mängder godstransporter att ställa miljökrav på sina speditörer? Har de inte redan bästa tänkbara utrustning och effektivitet? Bästa miljöprestanda nyttjas dåligt Nej, fortfarande rullar i genomsnitt var tredje lastbil tom. Eftermonterade avgasfilter används nästan bara i fordon som körs i storstadskärnor trots att de fungerar även i fordon som kör i mindre tätorter. Färre än 100 lastbilar i Sverige körs på annat än dieselolja trots att det i mer än tio års tid funnits distributionslastbilar som kan köras på naturgas, biogas och etanol. Godstransporter som är märkta med Bra Miljöval erbjuds än så länge bara av en handfull transportörer. Miljöanpassade, lågbullrande eller lågenergidäck är långtifrån standard. Sparsamt körsätt tillämpas inte allmänt. 9

10 3. ställ miljökrav på godstransporter Upphandling Miljökrav vid upphandling av godstransporter. Börja med att fråga din godsdistributör om de kan tillhandahålla uppgifter om utsläpp och energiåtgång från era godsleveranser. Fråga gärna efter genomsnittsvärden för hela transportföretaget också. Fråga samtidigt vilken metod man använder för att redovisa utsläppen, så du vet om det går att jämföra siffror mellan åren och mellan olika distributörer. Genom att begära in dessa uppgifter visar du branschen att deras miljöprestanda är viktigt för dig. Samtidigt får du möjlighet att jämföra din leverantörs miljöprestanda med andras. Dessutom är det mer sannolikt att den speditör som kan svara på dina frågor har ordning på sitt miljöarbete än den som inte kan svara. Det finns många distributörer som ännu inte har tagit fram rutiner för att redovisa sina miljöprestanda. Ge dem lite tid på sig att uppfylla kraven. Ställ miljökrav Vill man ställa specifika miljökrav vid upphandling av godstransporttjänster kan man förslagsvis fråga efter följande: 1. Finns någon form av internt miljöarbete eller miljöledning* på företaget? Vilka är deras miljömål? Ska de göra något för att minska sin miljöpåverkan, i så fall vad? * I offentlig upphandling får man inte ställa krav på förekomst av miljöledninssystem vid upphandlingstillfället. Däremot kan villkoret ställas att ett sådant ska kunna införas under avtalstiden. 3. Finns särskilda miljöupplägg? Det kan vara fråga om leveranser som klarar särskilda avgasnivåer eller liknande. Kan man erbjuda transporter som klarar nivåerna i Bra miljöval Godstransporter*, körs med förnybart drivmedel eller miljöoptimerade fordon, eller med särskilt hög grad av samlastning. Fråga om upplägget kräver något särskilt avropssystem, förändrade leveranstider, speciell godshantering eller innebär särskilda kostnader. Fråga också hur stor miljönyttan blir. * I offentlig upphandling får man inte ställa krav på själva märkningen Bra Miljöval,däremot kan man ställa kravet att transporten ska klara avgasnivåer som motsvarar de ingående kriterierna i Bra Miljöval eller annan miljömärkning. 4. Fråga hur transportören tänker visa att man lever upp till sina åtaganden. Det kan handla om att få löpande rapportering från distributören, eller att ni själva, ert ombud eller en tredje part (vid tredjepartsmiljöledning) får möjlighet att kontrollera uppgifterna. 5. Ställ inga krav som ni inte kan följa upp! Ställ inte en massa detaljkrav! Fokusera på det viktiga, lägg ansvaret för miljöförbättringar hos transportören och visa att ni som kravställare tänker följa upp era krav. 2. Kan distributören göra några åtaganden om medelutsläpp under avtalsperioden? Det kan till exempel handla om hur stora utsläppen kommer att vara per transporterad enhet i genomsnitt under avtalsperioden, dels från de transporter ni köper, dels från godsdistributören som helhet. Det sistnämnda är förmodligen viktigast ur miljösynpunkt eftersom de sammanlagda transporterna påverkar miljön mer än just era leveranser. Distributören har också lättare att optimera samlastning och fordonsnyttjande i hela företaget än gentemot enskilda kunder. 10

11 3. ställ miljökrav på godstransporter Stöd Här kan man hitta andra upphandlingsstöd. Bra Miljöval för transporter Bra miljöval är en miljömärkning i SNF:s (Naturskyddsföreningens) regi. De har kriterier för både person- och godstransporter. Genom att använda sig av Bra miljövaltransporter väljer man ett bra miljöupplägg utan att behöva sätta sig in i detaljer. De miljömärkta transporterna kontrolleras av SNF. Utbudet är i dagsläget inte så stort, men det växer långsamt. Exempel på Bra miljövalresor är spårvagnar och vissa expressbussar i Göteborg. Bra miljövalmärkta godstransporter erbjuds för närvarande av ett fåtal gods- och budleverantörer. Lista med samtliga Bra miljöval-licenser finns på SNF:s hemsida. Kvalitetssäkra transporter Vägverket driver ett projekt för att uppmuntra bättre trafiksäkerhet och miljöanpassning hos transportföretag. Tyngdpunkten ligger på säkerhet för tunga transporter, men många miljöåtgärder ingår. På Vägverkets hemsida kan man läsa mer (se nedan). Vägverket region Väst har också tagit fram en pärm som levereras kostnadsfritt. Materialet riktar sig till fordonsanvändare men kan med fördel användas även av kunder som vill ställa krav på åkerier, budföretag etc. Men kom då ihåg att inte ställa detaljkrav utan fokusera på samlade krav på miljö och säkerhet enligt till exempel Vägverkets modell, och överlåta detaljerna till utföraren. Klicka på Säkerhet, Kvalitetssäkra transporter. Pärm Kvalitetssäkra transporter beställs hos Vägverket på tel Transportköparens miljöhandbok Pärm från TFK, Institutet för transportforskning med uppgifter om transporternas miljöpåverkan och utsläpp från olika transportslag. Innehåller formulär med förslag till miljöanpassad transportupphandling. Från Transportköparens miljöhandbok godstransporter, TFK rapport 1998:4. Tel Godssamverkan och samlastning Det pågår flera projekt som syftar till att underlätta för godsmottagare i till exempel ett industriområde att samordna leveranser av vissa varuslag. På så sätt kan godsdistributören öka lastgraden i fordonen och leveranserna till närbelägna adresser kan samordnas. Ett pågående projekt är samordnade leveranser av kontorsvaror i stadsdelen Lundby i Göteborg. Läs mer på Vision Lundbys hemsida. Klicka på Godsdistribution. NTM:s upphandlingsstöd Nätverket Transporter och miljö har ett stöd för upphandling och uppföljning av godstransporter. Se under Transportinköp på deras hemsida. EKU-delegationens upphandlingsstöd Regeringens s.k. EKU-delegation (Delegationen för ekologisk upphandling) har tagit fram förslag till miljökrav vid offentlig upphandling. Där behandlas bl.a. fordon, bränslen, däck, fordonsservice och godstransporter. Förslagen är även användbara för privata företag och andra. Tjänsten är för närvarande avgiftsbelagd. 11

12 4. ställ miljökrav på fordon Ställ miljökrav på fordon Miljöprestanda skiljer sig åtskilligt hos olika modeller av personbilar, transportbilar och lätta lastbilar. Miljöskillnaderna beror mest på årgång, motortyp, motorstyrka och avgasrening, men även sådant som luftkonditionering och automatlåda spelar in. Det kan bli många detaljer att sätta sig in i för en inköpare, särskilt med tanke på att priset, utseendet och funktionen hos en bil ofta anses vara betydligt viktigare än miljöprestandan. Samtidigt vill man kanske väga in säkerhetsaspekterna i köpet. Hur ska man välja bland alla dessa faktorer? Bensinbil före dieselbil i tätort Ett sätt är att välja bensinbil framför dieselbil om fordonet används mycket i tätorter. Nya dieselbilar släpper ut 3-6 gånger mer kväveoxider och 2-3 gånger mer partiklar än bensindrivna bilar. Det gör att dieselfordonen påverkar försurning, övergödning och människors hälsa mer än motsvarande bensinfordon. Däremot är utsläppen av koldioxid (en växthusgas) i genomsnitt procent lägre och utsläppen av kolväten (vissa av dem är hälsovådliga) avsevärt lägre från dieselfordon. Sammantaget är dieselbilar i dagsläget miljömässigt underlägsna andra alternativ vid tätortskörning men bättre ur klimatsynpunkt. Välj låg bränsleförbrukning och bästa miljöklass En annan viktig aspekt är att välja bäst i klassen. Inom varje storleksklass av bensin- och dieselbilar skiljer sig bränsleförbrukningen upp till 40 procent mellan snålaste och törstigaste modell. Nya bilar tillhör miljöklass 2000 (obligatoriska avgaskrav). Bilar i miljöklass 2005 (frivillig nivå) släpper ut c:a 30 procent mindre kolväten och kväveoxider och har bättre avgaskontroll. Hälften av alla bensindrivna personbilar tillhör miljöklass 2005 för närvarande. Välj miljöfordon om det går Ett ytterligare alternativ är att välja ett miljöfordon, det vill säga fordon som går på alternativt drivmedel eller har ny snål teknik. Det finns idag bilar och transportfordon som går på rapsolja, gas, etanol, elektricitet eller hybriddrift. I flesta fall kan bilarna köras på både alternativbränslet och bensin eller dieselolja, så man riskerar inte att bli stående en bit från alternativtankstället. De flesta modellerna är snarlika sin konventionella motsvarighet och det är inga konstigheter att äga eller köra. 12

13 4. ställ miljökrav på fordon Här kan man ta reda på fakta om miljöprestanda, leverantörer, ekonomi. Konsumentverket sammanställer bra och heltäckande översikter om bilmodellers bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Uppgifter för olika fordonstyper är sökbara på deras hemsida. Men se upp med inaktuell information! Fordonsmodeller förändras ofta. Fråga helst även fordonsleverantören. Broschyr: Vilken bil väljer du? (gratis) Tel Klicka på Bilar. Ynnor Tjänstebilsförlaget. Rådgivning och information om tjänstebilsekonomi. Naturvårdsverket. Information om trafik och miljö. Klicka på Teknik och miljö, Trafik och transporter. Krocktester: Jämför Problemet är att antalet tankställen och modeller är långt färre än för bensin-dieselvarianterna, men utbudet ökar långsamt och miljöfördelarna är stora hos flera av dessa alternativ. Dessutom är ofta miljöfordon ett tydligt sätt att stärka företagets miljöprofil och ger därför konkurrensfördelar. Välj säkra modeller inom storleksklassen Slutligen ska säkerhet vägas in i bilköpet. Att stora bilar är säkrare än små är välkänt men övervärderat. Naturligvis är riktigt stora bilar mycket säkrare än riktigt små, men viktigare är att olika bilmodeller i samma storleksklass skiljer sig påtagligt i säkerhetsprestanda. Det finns till och med bilmodeller i en lättare viktklasser som är säkrare än tyngre bilar. Säkerhetsprestanda bestäms delvis av bilens vikt, men också till stor del av konstruktionen. Bäst ur säkerhetssynpunkt är att välja en så säker bil som möjligt i den storleksklass som bäst uppfyller ens transportbehov. Det europeiska institutet Euro-NCAP testar bilars krocksäkerhet och rangordnar säkerhet i 1-5 stjärnor. I deras tester får sämsta modellerna 2-3 stjärnor färre än säkraste modell i respektive storleksklass. En annan typ av mätning görs av försäkringsbolaget Folksam. Där studeras den relativa skaderisken för passagerare i bilar som varit inblandade i verkliga olyckor. Även deras material påvisar avsevärda skillnader i säkerhet hos likstora bilmodeller. Olycksrisken i verkliga olyckor skiljer sig procent mellan modeller i samma storleksklass. Vägverket sammanställer resultaten från olika krocktester. Beställ broschyren Bilars säkerhet och miljöpåverkan (gratis) tel Klicka på Trafiksäkerhet, Åk bil säkert, Krocktest. Folksams statistik över krocksäkerhet och övrig nyttig kunskap om bilars säkerhet finns på deras hemsida och i broschyr som uppdateras vartannat år. Klicka på forskning. Broschyr: Hur säker är bilen? kostnadsfritt från Folksam tel Euro-NCAP:s krocktester finns tillgängliga på deras hemsida samt i Vägverkets och Folksams broschyrer, se ovan. På deras hemsida kompletteras kontinuerligt med nya testdata. 13

14 4. ställ miljökrav på fordon Fordon Här kan man ta reda på fakta om miljöfordon. Miljöfordon i Göteborg. Hemsida med samtliga miljöfordonsmodeller i Sverige, rådgivning, testbilar, priser, kalkyler, tankställen. Tel: Parkeringsförmåner I Göteborg, Mölndal och ytterligare tiotalet orter ges fri parkering för miljöfordon. Kontakta kommunen för att få veta mer om p-villkor och vilka bilar som godkänns. Gasfordon Nästan alla fordonsmodeller för gasdrift har dubbla tanksystem, ett för gas och ett för bensin. Man är alltså inte beroende av tillgång på gastankställen överallt. Gasfordon drivs av biogas eller naturgas. Båda drivmedlen fungerar eftersom det kemiskt sett är samma ämne, metan. I Göteborg, Mölndal, Partille och Lerum finns naturgas i ledningsnätet och biogas som utbytesprodukt, s k Grön Gas. En gas-bensinbil är kr dyrare än motsvarande bensinvariant. Transportfordon kostar kr mer, beroende på storlek och utförande. Naturgas och biogas är 2-4 kr billigare än bensin per mil i Väst- och Sydsverige, beroende på fordonets förbrukning och lokal prissättning. I östra Sverige är biogas 1-2 kr billigare. Tillgängliga nya modeller : Volvo V70, S60 och S80 bi-fuel CNG, Opel Zafira CNG, Volkswagen Golf Variant bi-fuel (2003), Renault Kangoo gas (2003), Mercedes Sprinter CNG, TriStar Pickup bi-fuel, Ford Transit gas. Troligen kommer ytterligare modeller. El- och hybridfordon El- och hybridbilar är procent dyrare i inköp än motsvarande bensinalternativ, men har lägre driftkostnader. Elhybridbilar tankas med bensin och har en kompletterande elmotor som ger lägre drivmedelsförbrukning. De ska inte stödladdas. Dagens elbilar laddas 8-10 tim och har en räckvidd på 5-8 mil per laddning. Tillgängliga modeller : Toyota Prius hybridbil. Ev. Renault Kangoo hybridbil under 2003, som i så fall säljs endast till större användare. Begagnade elbilar finns från Citroen, Renault, Peugeot, enstaka andra. Nytillverkade endast Beta Electrique. Etanolfordon Etanolbilar har en bränsleflexibel motor som klarar valfri blandning av etanol och bensin. Etanolbränslet kallas E85 och kostnaden per körd km är f.n % högre än bensin. Etanolfordon kostar i inköp ungefär samma som motsvarande modell med bensinmotor. Tillgängliga nya personbilar : Ford Focus FlexiFuel. Tillgängliga transportfordon: Chevrolet S10 FlexiFuel. Lägre kostnader för tjänstebilar För anställda med tjänstebil får förmånsvärdet för en hybridbil år sänkas 40 procent under motsvarande bensinmodell. I praktiken blir förmånsvärdet för en Toyota Prius då c:a kr lägre per år jämfört med Toyota Corolla med motsvarande utrustning. För bilar som kan köras på E85, naturgas och biogas får förmånsvärdet sänkas 20 procent under motsvarande bensinmodeller år En Volvo V70 bi-fuel har då exempelvis c:a kr lägre förmånsvärde per år jämfört med motsvarande bensinvariant. Ford Focus FlexiFuel sänks med kr per år. Jämkning ska begäras av arbetsgivaren. Läs mer på 14

15 4. ställ miljökrav på fordon Däck Krav man kan ställa på tillbehör Fråga efter däck utan märkningspliktig HA-olja. Viktigast är att undvika HA-olja i slitbanan. Det finns både vinteroch sommardäck till lätta fordon att tillgå utan HA-olja, både nytillverkade och regummerade. Listor finns på Göteborgsregionens kommunalförbunds hemsida Fråga efter regummerade däck, gärna som uppfyller ECE-kraven för regummerade däck. Två tredjedelar av däcken återanvänds i regummerade däck, vilket innebär att förbrukningen av naturresurser är lägre. Fråga efter däck med lågt rullmotstånd. Ställ gärna kraven så här (EKU-delegationens förslag): Understiger rullmotståndet (energiförlust i %) som momentanvärde mätt enligt ISO 8767 följande värden? 1,00% för däck med belastningsindex över 90. 1,10% för däck med belastningsindex ,20% för däck med belastningsindex 82 och lägre. Tvätt Krav man kan ställa på fordonsvård Fråga efter bilvårdsmedel som är godkända av Kemikaliesvepet, ett numera nedlagt projekt inom miljöförvaltningen i Göteborg men där namnet lever kvar och listan uppdateras. Webbadress till listan är Klicka på Information och råd, Kemikalier, Bilvårdsprodukter. Eller fråga efter Svanenmärkta biltvättanläggningar och bilvårdsprodukter (Dock: När denna skrift trycks är endast ett fåtal godkända enligt denna standard). Svanen drivs av SIS Miljömärkning, Ställ kravet på såväl egna egna bilar som inhyrd fordonsservice att fordonstvätt, avspolning av fordon och dylikt endast sker på tät yta med oljeavskiljare. På Miljöförvaltningen i Göteborgs hemsida ges råd om biltvätt, adress ovan. Fråga efter Svanen-märkta däck. Nordiska miljösvanen har tagit fram kriterier för miljöanpassade däck där inte bara HA-oljor beaktas utan även buller, rullmotstånd och tillverkning. 15

16 5. miljöanpassa tjänsteresandet Miljöanpassa tjänsteresandet Resor i tjänsten är ofta en påtaglig miljöaspekt, vilket inte är konstigt med tanke på dagens näringsliv. Försäljning, möten, kundkontakter, nätverk allt förutsätter att man reser. Resandet ökar i högkonjunktur och i takt med att näringslivet internationaliseras. Går det att minska denna miljöpåverkan utan att affärerna påverkas negativt? Sätt gränser Ett sätt att börja ta ett grepp om resandets miljöpåverkan kan vara att införa en resepolicy i företaget. En resepolicy reglerar vilka gränser och miljökrav företaget ställer på resandet. Det viktiga med en resepolicy är inte dokumentet i sig, utan diskussionen som leder fram till det. Dokumentet bör innehålla både ekonomiska och ekologiska ramar. Resa mindre, konferera mer Fjärrkonferenser är tillgängliga för många, men nyttjas av få. Ett sätt att fjärrkonferera är att skaffa egen utrustning för internkonferenser med hjälp av datorer eller telebildutrustning. Det finns även kommersiella aktörer som erbjuder fjärrkonferenser på stan. Kostnaden för utrustning eller inhyrd konferenstid ska vägas mot den tidsbesparing de anställda gör på att resa mindre. Köra snålare Ett annat sätt att minska miljöpåverkan från tjänsteresandet är att köra snålare. Många bilskolor och andra erbjuder idag utbildningar i sparsamt körsätt. Genom att utnyttja bilmotorn optimalt kan de flesta bilister, även yrkesförare, minska sin drivmedelsförbrukning med 10 procent eller mer. Köpa bättre tjänstebilar En ofta underskattad möjlighet att minska utsläppen från ett företag är att ställa tuffare miljökrav vid inköp av tjänstebilar. Läs mer om miljökrav på fordon i kapitel 4. Ersätt tjänstebilar med bilpool En annan möjlighet är att införa bilpool. En del företag kan sänka sina bilkostnader rejält genom att ersätta tjänstebilar och privatbilar med poolbilar. Anledningen är att poolbilar i allmänhet utnyttjas bättre och de fasta kostnaderna kan spridas på fler. Systemet fungerar bäst på arbetsplatser där man ofta, men inte varje dag reser i tjänsten. Miljövinsten är uppenbar. Företaget får nyare och miljömässigt bättre bilar. Körandet minskar eftersom en bilpool förutsätter att förarna planerar sitt körande. Anställda får lättare att resa kollektivt till jobbet om de inte måste använda egen bil i tjänsten. 16

17 5. miljöanpassa tjänsteresandet Bilpool Att införa bilpool En bilpool består av ett antal fordon som flera användare delar på. Bilarna ägs gemensamt eller av en utomstående aktör. Bilarna finns uppställda i närheten av arbetsplatser och/eller bostäder vilket gör dem lättillgängliga. Det finns olika varianter och servicenivåer av bilpooler. Kommersiella bilpooler tillhandahålls av biluthyrare som hyr ut fordon till företag, kommuner och privatpersoner. Poolmedlemmarna använder fordonen och delar på de fasta kostnaderna, medan bilarna ägs och sköts av uthyrningsföretaget. Bilkooperativ är i allmänhet ekonomiska föreningar där medlemmarna själva driver bilpoolen. Användarna bokar bilar med någon typ av bokningssystem, vanligtvis via en webbsida, telefon eller direkt i fordonet. Hur man kommer åt bilnyckeln varierar. I en del fall ligger den i ett nyckelskåp, i andra fall har varje användare en egen bilnyckel. Till varje bil hör ett bensinkort som föraren betalar tankningen med. Bilen lämnas efter användning tillbaka på överenskommen uppställningsplats. Det är långtifrån enkelt att införa bilpooler på en arbetsplats. En svårighet är att förarna måste boka bil i förväg. Systemet passar därför inte alla. En annan svårighet kan vara att de anställda går miste om löneförmåner när företaget tar bort tjänstebilar eller milersättning för egen bil i tjänsten. Anställda som väljer att avstå från en bilförmån bör därför få kompensation på något sätt. Exempelvis kan arbetsgivaren erbjuda annan löneförmån som hälsoförsäkring, städhjälp eller ett rent lönetillägg. Ett företag som vill ersätta tjänstebilar mot bilpoolsbilar hjälps av att anta en policy för när man tillhandahåller tjänstebil, alternativt en policy att man inte alls erbjuder anställda tjänstebil. + Men det finns också ett antal fördelar med bilpooler i företag: För företag med flera tjänstebilar som används måttligt kan transportkostnaderna sänkas avsevärt genom att ersätta förmånsbilar med en kombination av bilpool, kollektivresor och eventuellt ett tillskott med taxiresor vid enstaka tillfällen när alla poolbilar är upptagna. Kostnaderna blir överblickbara när företaget använder en bilpool. Man betalar endast för de transporter som verkligen behövs. Underhåll, försäkringar, administrationskostnader och så vidare ingår i priset. Företaget får ett flexibelt transportmedel som de flesta anställda kan utnyttja. Man får tillgång till nya bilar och säkra modeller. I många bilpooler finns olika typer av fordon och föraren kan välja ett som passar behovet för stunden. Bilanvändningen minskar med bilpooler tack vare bättre planering. En kalkyl från en bilpool i Stockholm visar att antalet mil kan minska med ca 40 procent. Många familjer måste idag ha bil, kanske flera, för att klara transporten till jobbet och under arbetsdagen. För ett hushåll kan det vara ekonomiskt fördelaktigt om en familjebil kan ersättas med kollektivtrafik, samåkning och bilpoolsresor. 17

18 5. miljöanpassa tjänsteresandet Stöd Policy Här kan man hitta bilpooler Biluthyrningsföretag på orten kan erbjuda bilpooler. Statoil har en väl utbyggd service med bilpooler i hela Sverige: Klicka på Bilpool. SunFleet carsharing. Kommersiella bilpooler med miljöbilar. Bas i Göteborg, expanderar. tel Bilkooperativ finns på många orter i landet och flera i Göteborg: Så här kan man göra en resepolicy En resepolicy har till syfte att sätta ramar för företagets resande. Där kan man ta upp frågor om resekostnader, tidsåtgång och miljöaspekter av resande. Men se upp! En resepolicy får gärna karaktären av allmänt önsketänkande. Det är lätt att formulera rättrådiga deklarationer om hur de anställda borde bete sig. Utmaningen ligger i att formulera gemensamma ramar och mål och sedan ta fram olika styrmedel så att företaget når målen. Därför bör man gå långsamt fram och försöka hitta de områden där man har en reell chans att förändra beteenden i företaget. Lika viktigt som att sätta ramar för miljöpåverkan är att sätta ramar för kostnaderna. Kostnaderna styr oss mer än vad många vill tro. Detta kan tas upp i resepolicyn En resepolicy för korta resor kan ta upp följande: När välja bil, kollektivtrafik, gång/cykel, vid olika distanser eller tidsavstånd. Vad gäller vid dåligt väder? Vad händer om man inte följer regelverket utebliven milersättning? Undantag för viss personal p.g.a. ålder, hälsa etc. Tillgång till företagscyklar och kollektivtrafikkort. Regler för taxi och hyrbil. Bonus eller uppmuntran för att få personalen att följa policyn. En resepolicy för långa resor kan ta upp följande: När resa med bil, tåg resp. flyg, vid olika distanser eller tidsavstånd. Hur väga kostnad för restid och biljetter mot kostnad för tåg istället för flyg? När välja fjärrkonferenser istället för resande? Vad händer om man inte följer regelverket lägre timersättning? Hur stor inverkan ska miljöaspekterna få ha för val av färdsätt? Bonus eller uppmuntran för att få personalen att följa policyn. Exempel på resepolicy finns hos Trafikkontoret Göteborgs stad och Vägverket. Se klicka på Miljö och Internt miljöarbete eller klicka på Om Vägverket och Policydokument. 18

19 5. miljöanpassa tjänsteresandet Hitta ersättningsnivåer som gör det lättare Se över ersättningsnivåer och löneersättning för resande i tjänsten. Ersättningen har betydelse för personalens lust att resa kollektivt, byta egen bil mot annat resande, använda poolbilar. Bör milersättningen för privatbil i tjänsten skilja sig mellan nya och gamla bilar, miljöbilar? Uppmuntra miljöbil som förmånsbil istället för konventionell? Kan milersättning eller annat utformas så att den stimulerar till snål körning eller val av privat miljöbil? Finns andra ersättningsformer, till exempel gratis kollektivresor, fri cykel? Ska parkering på arbetsplatsen kosta eller vara gratis? Det senare uppmuntrar antagligen anställda att ta bilen till jobbet. Köra snålare Körsätt Utbildningar i sparsamt körsätt erbjuds av många bilskolor inom STR, Sveriges Trafikskolors riksförbund, men även av andra. Utbildningen går bland annat ut på att: köra på höga växlar använda optimalt gaspådrag köra med bättre framförhållning utnyttja motorbromsning använda gaspedal och växlar bättre utnyttja lutningar Erfarenheterna hittills visar att det troligen inte räcker med att gå ett enstaka utbildningstillfälle för att få en sparsammare körstil i ett företag. Det är stor risk att förarna faller tillbaks i gamla körmönster efter utbildningen. Man bör eventuellt upprepa utbildningen flera gånger för att få beteendet att stanna. Men framför allt bör man mäta bränsleförbrukningen kontinuerligt efter utbildningen. Resultatet ska meddelas förarna så att de har chans att stämma av sitt körsätt. En annan möjlighet är att dela ut någon form av bonus till de anställda om de fortsätter köra sparsamt, kanske en viss andel av de kostnader företaget sparar in på minskad bränsleförbrukning. Vem? Här kan man hitta utbildare Läs mer om sparsamt körsätt på Vägverkets hemsida: Klicka på miljö. Videokonferera Stanna Många anställda tycker om att resa, vilket kan bjuda motstånd när ett företag ska införa videokonferenser. Traktamentet är skattefritt och kan vara ett tacksamt tillskott till lönen. Man får se nya plaster och kulturer. Det är ofta förknippat med status att göra många affärsresor. Taxfreeshopping och flygpoäng som kan utnyttjas privat väger också på plussidan för resor. Därför bör man överväga någon form av bonus för de som väljer att videokonferera istället för att resa, om man ska få hög nyttjandegrad. De kan t. ex. vara ett lönetillägg på en procentuell del av företagets insparade kostnader för resan. Konferenstillfället kan kombineras med sociala aktiviteter eller den anställda kan få lägga sparad tid till utbildning. För företag där man reser mycket är återbetalningstiden för en videokonferensanläggning inte särskilt lång. En fast ljud- och bildanläggning kostar i storleksordningen kr och utrustning för en dator i storleksordningen kr. Många hotell och konferensanläggningar erbjuder videokonferensmöjlighet för enstaka tillfällen. Priserna för att hyra rum med videokonferens för en halvdag ligger på i storleksordningen kronor, det vill säga ungefär motsvarande en enda flygbiljett. Var? Här kan man hitta fjärrkonferenser Flera kategorier företag erbjuder videokonferenser och videokonferensutrustningar. Hotell och konferensanläggningar har ofta videokonferensmöjligheter. Det finns också företag som erbjuder videokonferenser i särskilda fjärrkonferenslokaler. Exempel: InGroup, tel Vissa leverantörer av datorer och kontorsutrustning erbjuder hårdvara, installation och ibland även uthyrning av videokonferenslokaler. Datakonsulter och telekommunikationsföretag erbjuder ofta både installation och hårdvara och ibland också uthyrning. Leta i Gula Sidorna eller på internet efter lokala leverantörer. Om ecodrivingutbildare på: 19

20 TRAFIKKONTORET Box Göteborg Telefon UPPHANDLINGSBOLAGET Stora Badhusgatan Göteborg Telefon tryckt på stora fine grafisk form / illustration: gunilla samuelsson grafisk form ab

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Stiftelsen Teknikdalen Magnus Bäckmark, Johanna Ingre Uppdragsgivare/beställare: Vägverket Borlänge Status: Rapport Datum: 2006-06-30

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer