UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende"

Transkript

1 UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende

2 Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda i både stora och små ärenden. I takt med att både vårt företag och världen runt omkring oss blir allt mer komplexa blir tillfällena allt fler när de rätta besluten vare sig är enkla eller självklara. Ändå måste vi alltid låta oss vägledas i våra handlingar av en klar förståelse för lagens krav och bestämmelser, våra egna riktlinjer och procedurer samt allmänna etiska principer och värderingar. Dessa grundläggande riktlinjer finns sammanfattade i denna uppdaterade Uppförandekod för affärsrelationer. Alla tjänstemän, anställda, projektanställda och agenter som arbetar för Abbott måste läsa, förstå och följa den standard som presenteras i Koden. Koden visar tydligt att vi inte tolererar olagligt eller oetiskt beteende i någon som helst av vår affärsverksamhet. Anställda uppmuntras att diskutera eventuella frågor om hur Koden ska tolkas och tillämpas med sin chef eller med medlemmarna på vår avdelning för etik och efterlevnad, som kan bistå med hjälp och vägledning. Dessa och andra resurser beskrivs i detta häfte. Att vi kommunicerar ut den här Koden är en del av vårt pågående arbete med att garantera en arbetsplats och arbetsstyrka som har ärlighet, rättvisa och integritet som ledord. Sådant etiskt uppförande går i linje med Abbotts 115-åriga tradition av att ha en positiv betydelse för människors hälsa i hela världen. i Tack för att du värnar om det förtroende andra har för oss genom dina insatser för att varje dag fatta rätt beslut.tack för att du värnar om det förtroende andra har för oss genom dina insatser för att varje dag fatta rätt beslut. Miles White Styrelseordförande och verkställande direktör

3 i2i A Innehållsförteckning 2

4 Innehållsförteckning I. Tillämplighet II. Fatta beslut; använda Koden Grundvärderingar Följa Koden Program för offentlig information III. Ärligt och etiskt uppförande Princip 1: Rättvis affärsverksamhet Princip 2: Undvika intressekonflikter Princip 3: Affärsmöjligheter för Abbott Princip 4: Gåvor, måltider och representation Princip 5: Exakthet och redbarhet i bokföring, protokoll och konton Princip 6: Skydda konfidentiell information om kunder och andra IV. Offentliga meddelanden Princip 7: Kompletta, rimliga, exakta, punktliga och tydliga meddelanden V. Följa lagar Princip 8: Följa lagar Lagar för livsmedel och läkemedel Lagar med anknytning till statliga hälsovårdsprogram Antitrust- och konkurrenslagar Lagar för insideraffärer Lagar med anknytning till betalning av ämbetsmän och statsanställda Lagar med anknytning till jämlika anställningsmöjligheter och trakasserier på arbetsplats Lagar med anknytning till datasekretess Lagar med anknytning till miljön Lagar med anknytning till politiska bidrag Lagar med anknytning till tullavgifter, antibojkott, embargo och kontroll av handel Lagar mot penningtvätt VI. Följa Abbotts standarder, riktlinjer och procedurer Princip 9: Följa Abbotts standarder, riktlinjer och procedurer VII. Skydda anställda och resurser Princip 10: Skydda Abbotts tillgångar Princip 11: Skydda Abbotts konfidentiella information Princip 12: De anställdas hälsa och säkerhet Princip 13: Användning av elektroniska media VIII. Ansvarsskyldighet för efterlevnad av Koden Interna utredningar Disciplinära åtgärder Intyg IX. Hävning och ändringar INTYGSFORMULÄR iii

5 i4d E Denna Uppförandekod för affärsrelationer gäller för samtliga direktörer, anställda...

6 A B B O T T L A B O R A T O R I E S U P P F Ö R A N D E K O D F Ö R A F F Ä R S R E L A T I O N E R I. TILLÄMPLIGHET I. Tillämplighet Denna Uppförandekod för affärsrelationer ( Kod ) är tillämplig på alla personer på ledningsnivå, anställda, projektanställda och agenter som arbetar för Abbott Laboratories och företagets olika avdelningar och dotterbolag, oavsett om verksamheten äger rum i eller utanför USA. Denna Kod är inget anställningskontrakt. II. FATTA BESLUT II. Fatta beslut; använda Koden Grundvärderingar Affärsvärlden blir allt mer komplex och allt snabbare, och det blir svårare och svårare att fatta bra beslut och vidta rätt åtgärder. Det är dock tydligt att det dagliga beslutsfattandet är avgörande för att Abbott ska lyckas på lång sikt. Därför är det nödvändigt att alla berörda parter förstår och lever upp till de krav som Abbott vid alla tillfällen ställer på beteendet i affärsverksamheten. Först och främst måste alla beslut och handlingar baseras på Abbotts grundvärderingar, som är ärlighet, rättvisa och integritet. Bedrägeri eller handlingar som syftar till att vilseleda eller dölja kommer inte att tolereras. Beslut måste grundas på fakta och rättvisa och inte på partiskhet eller fördomar. Beslut måste vara förankrade i strikta principer för rätt och fel, såsom detta definieras enligt de Principer som läggs fram i denna Kod. 1 TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

7 2D A I A Det är tydligt att det dagliga beslutsfattandet är avgörande för att Abbott ska lyckas på lång sikt.

8 Följa Koden För det andra måste alla följa denna Kod, som är tänkt att göra det lättare att fatta goda beslut, vidta rätt åtgärder, undvika felaktigt beteende, samt iaktta de lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på vår affärsverksamhet. Alla förväntas förstå hur denna Kod är tillämplig på egna arbetsuppgifter, affärsbeslut och aktiviteter. Den som inte förstår måste få hjälp med sina frågor. (Information om vart man kan vända sig med frågor eller synpunkter finns på sid. 4 5). Alla personer som omfattas av denna Kod förväntas uppträda föredömligt och med integritet genom att själva följa Koden och aktivt verka för att den efterlevs av andra. Efterlevnad av Koden, samt insatser för att den ska efterlevas av andra, är betydande faktorer när en person som omfattas av Koden bedöms i fråga om arbetsinsats. Projektanställda och agenter som arbetar för Abbott (till exempel konsulter, inhyrda säljare, föreläsare, distributörer och kliniska prövare) måste också följa tillämpliga Principer i denna Kod. Därför måste passande villkor för efterlevnad bifogas varje gång nya kontrakt eller personliga serviceavtal skrivs med projektanställda och agenter, samt vid förnyelse eller förlängning av befintliga kontrakt eller avtal. (Konsultera Abbotts juridiska avdelning och Abbotts inköpsavdelning för att säkerställa att lämpliga villkor bifogas.) II. FATTA BESLUT 3 TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

9 Program för offentlig information För det tredje inser Abbott att det finns många beslut som inte är enkla. Därför ska den som står inför ett svårt beslut eller är osäker på hur Koden ska tillämpas i en viss situation be om råd och vägledning. Den som blir medveten om brott eller potentiella brott mot Koden, eller som har klagomål eller synpunkter på bokföring, intern bokföringskontroll eller frågor som rör revision, måste omedelbart kontakta rätt personer, såsom förklaras på sid. 5. II.FATTA BESLUT Den som har frågor eller synpunkter angående hur Koden ska tolkas eller användas, eller angående Abbotts närliggande standarder, riktlinjer och procedurer, ska kontakta: (1) Sin egen chef (2) Annan chef (3) HR-ansvarig (4) Jurist på Abbotts juridiska avdelning (5) Avdelningsansvarig för etik och efterlevnad på den egna avdelningen (6) Vice VD och direktör för etik och efterlevnad, eller vice VD för etik och efterlevnad på avdelning (7) Telefonhjälpen om etik och efterlevnad (se kontaktinformationen på sid. 5). 4 Vice VD och direktör för etik och efterlevnad, som är ansvarig för avdelningen för etik och efterlevnad, kan kontaktas på följande sätt: Telefon: Fax: E-post: Skriftliga meddelanden till vice VD och direktör för etik och efterlevnad, som inte skickas via fax eller e-post, skickas till: Vice President and Chief Ethics and Compliance Officer Abbott Laboratories, Dept. 036X, Bldg. AP6A/1 100 Abbott Park Road Abbott Park, Illinois , USA Kuvertet ska på ett tydligt sätt märkas med följande fras: CONFIDENTIAL TO BE OPENED BY THE VICE PRESIDENT AND CHIEF ETHICS AND COMPLIANCE OFFICER. E-brev ska märkas med CONFIDENTIAL. TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

10 Telefonhjälpen om etik och efterlevnad är öppen dygnet runt hela veckan. Den som ringer till telefonhjälpen kan vara anonym. Så här kontaktar du telefonhjälpen: (1) Från USA, Puerto Rico eller Kanada ringer du (2) I alla andra länder kontaktar du först AT&T USA och ber växeln ringa Om något problem uppstår med numret (gratis i USA) kan du ringa Mottagaren betalar. Den som blir medveten om ett brott eller potentiellt brott mot Koden eller mot någon av Abbotts närliggande standarder, riktlinjer eller procedurer måste omedelbart kontakta avdelningen för etik och efterlevnad, antingen direkt eller med någon av de metoder som anges på sid. 4. Rapporterna kan lämnas anonymt. Rapporter och synpunkter förblir konfidentiella i den mån det är möjligt för Abbott att hålla dem konfidentiella och samtidigt göra utredningar och vidta lämpliga åtgärder. Den som har klagomål eller synpunkter på bokföring, intern bokföringskontroll eller frågor som rör revision måste omedelbart meddela avdelningen för intern revision eller avdelningen för etik och efterlevnad. Abbott tolererar inte repressalier mot en person som i god tro rapporterar ett brott eller potentiellt brott mot Koden. Se del VIII av denna Kod, på sid. 29 ( Ansvarsskyldighet för efterlevnad av Koden ) för mer information om hur Abbott hanterar rapporter om brott eller potentiella brott mot Koden. 5 II. FATTA BESLUT TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

11 66I A Ingen ska dra otillbörlig fördel av någon

12 III. Ärligt och etiskt uppförande PRINCIP 1: RÄTTVIS AFFÄRSVERKSAMHET Alla berörda parter ska uppträda ärligt och etiskt gentemot Abbott och Abbotts kunder, leverantörer, konkurrenter, anställda och andra intressenter. Alla berörda parter ska agera ärligt och etiskt i sin affärsverksamhet med Abbott och för Abbotts räkning i alla ärenden. Människor ska behandlas rättvist. Ingen ska dra otillbörlig fördel av någon annan genom att manipulera, dölja, missbruka konfidentiell information eller information som ännu inte offentliggjorts, förvränga avgörande fakta eller genom att använda andra otillbörliga metoder. 7 PRINCIP 2: UNDVIKA INTRESSEKONFLIKTER En intressekonflikt kan uppstå när någon agerar på ett sätt som, eller har intressen som, gör det svårt att genomföra arbetet för Abbott på ett objektivt och effektivt sätt. Alla investeringar, intressen eller förbindelser måste undvikas om de stör eller skulle kunna störa förmågan att använda det enskilda omdömet på ett oberoende sätt, och stör eller skulle kunna störa förpliktelserna att utföra alla arbetsuppgifter i Abbotts bästa intresse. III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE Faktisk eller skenbar konflikt med Abbotts intressen ska undvikas.

13 III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE 8 Alla berörda parter ska till exempel: (1) Vara fullständigt rättvisa och objektiva i sina affärskontakter med leverantörer, kunder och alla andra personer med anknytning till Abbotts affärsverksamhet, utan att favorisera av personliga eller ekonomiska skäl. (2) Aldrig ta emot eller ge någon form av gåva eller representation från eller till någon som helst leverantör, kund eller konkurrent utöver det som tillåts i stycket Gåvor, måltider och representation på sid. 9. (3) Aldrig ha några affärskontakter för Abbotts räkning med familjemedlemmar eller nära släktingar, om inte transaktionen skriftligen rapporteras till avdelningen för etik och efterlevnad, som bedömer att transaktionen kan räknas som affär gentemot utomstående och är förenlig med syftet för denna Princip. Termen nära släkting omfattar till exempel, men är inte begränsad till, make, maka, sambo, förälder, svärförälder, syskon, svåger, svägerska, barn, svärson, svärdotter, styvförälder, styvsyskon och styvbarn. (4) Aldrig ha, vare sig direkta eller indirekta, ekonomiska intressen i något företag som konkurrerar med Abbott, om sådant ekonomiskt intresse motsvarar en betydande procentandel av den berörda partens totala nettovärde som direktör eller anställd, eller om sådant ägande skapar en direkt intressekonflikt i förhållande till det arbete som den berörda personen utför för Abbott i egenskap av direktör eller anställd. (5) Aldrig ha, vare sig direkta eller indirekta, ekonomiska intressen i något företag som har, eller ämnar ha, affärskontakter med Abbott, och aldrig vara verksamma i ett sådant företag som anställda, chefer, direktörer, konsulter eller på andra positioner, om intresset eller positionen kan påverka de beslut som fattas i det dagliga arbetet. Den som har ett sådant intresse eller en sådan position måste informera ansvarig person på ledningsnivå om detta, vare sig intresset eller positionen existerar faktiskt eller endast existerar på förslagsnivå. Personen på ledningsnivå granskar sådana fall tillsammans med avdelningen för etik och efterlevnad och de avgör tillsammans huruvida det faktum att intresset eller positionen existerar innebär, eller skulle kunna innebära, en konflikt med denna Princip eller på annat sätt kan orsaka problem för Abbott eller någon av företagets verksamheter. Om de avgör att konflikt eller risk för skada föreligger vidtar de omedelbart nödvändiga åtgärder för att korrigera situationen. (6) Lån från Abbott till direktörer eller anställda och medlemmarna i deras hushåll, eller garantier från Abbott till dessa i fråga om förpliktelser, kan skapa intressekonflikter. Personliga lån från offentligt ägda företag till direktörer och verkställande direktörer är i USA förbjudet enligt lag.

14 PRINCIP 3: AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR ABBOTT Den som erbjuds affärsmöjligheter som skulle kunna gynna Abbotts affärsverksamhet måste först erbjuda dessa möjligheter till Abbott. Det är inte tillåtet att (a) dra nytta, för sig själv eller för personer i det egna hushållet eller nära släktingar, av affärsmöjligheter som uppenbaras vid användning av Abbotts egendom, information eller ställning, (b) utnyttja Abbotts egendom, information eller ställning för egen vinning, eller (c) vara verksam som anställd, chef, direktör eller konsult i något företag som konkurrerar med Abbott. Abbotts affärsintressen ska främjas när tillfälle ges. PRINCIP 4: GÅVOR, MÅLTIDER OCH REPRESENTATION Det är inte tillåtet att försöka erhålla, ta emot, erbjuda, utlova eller skänka (direkt eller indirekt) någonting av värde inklusive betalningar, avgifter, lån, tjänster, representation, förmåner eller gåvor från eller till en person eller ett företag som ett villkor för eller ett resultat av att affärsverksamhet bedrivits med Abbott. Abbotts standarder, riktlinjer och procedurer för gåvor, måltider och representation måste följas. I samband med det allmänna förbudet och de ytterligare riktlinjer och procedurer som anges på sid. 10 gäller följande: (1) Gåvor av skäligt värde, normala affärsluncher och representation, utväxling av sedvanlig ömsesidig artighet mellan Abbotts anställda och deras affärskontakter, och liknande normala och rimliga utgifter av goodwillnatur, är tillåtna enligt Abbotts riktlinjer. (2) Skäliga utgifter för representation, gåvor och måltider till affärskontakter är tillåtna så länge utgifterna är rimliga och bokförs korrekt i den betalande partens räkenskaper. 9 III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE

15 Ytterligare riktlinjer och procedurer gäller i vissa lägen, enligt följande: Information om gåvor, måltider och representation i samband med leverantörer finns i Abbotts riktlinjer för inköp till företaget. Information om gåvor, måltider och representation i samband med vårdpersonal och andra kunder finns i Avdelningsrutiner för finansiering av program (före detta Riktlinjer för finansiering av program ) för USA och Puerto Rico och i lokala riktlinjer och procedurer för andra länder. Vid gåvor, måltider och representation i samband med ämbetsmän eller statsanställda är denna Princip underordnad bestämmelserna i avsnittet Lagar med anknytning till betalning av ämbetsmän och statsanställda på sid. 19, samt Avdelningsrutiner för finansiering av program för USA och Puerto Rico och lokala riktlinjer och procedurer för andra länder. PRINCIP 5: EXAKTHET OCH REDBARHET I BOKFÖRING, PROTOKOLL OCH KONTON III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE 10 All Abbotts bokföring, liksom alla Abbotts protokoll och konton, måste noga återspegla de bokförda transaktionernas natur. Exakthet och redbarhet i Abbotts bokföring, protokoll och konton ska försäkras. Bokföring och protokoll omfattar, men är inte begränsade till, huvudböcker, verifikationer, räkningar, fakturor, arbetsscheman, utgiftsredovisningar, listor över löner och förmåner samt annan viktig företagsinformation. Alla Abbotts tillgångar och skulder måste redovisas på rätt sätt i de vanliga bokföringsböckerna. Inga dolda eller oredovisade kapital eller tillgångar får existera, oavsett värde och syfte. Transaktioner eller avtal får aldrig struktureras på ett sådant sätt att Abbotts interna kontrollsystem kringgås. Inga felaktiga eller falska poster får införas i något som helst syfte. Ingen betalning får göras, och inget inköpspris godkännas, om avsikten eller uppfattningen är att någon del av betalningen får användas för några som helst ändamål utöver vad som specificeras i det dokument i vilket betalningen bekräftas. Information om att rapportera klagomål eller synpunkter på bokföring, intern bokföringskontroll eller frågor som rör revision finns på sid. 4 5.

16 PRINCIP 6: SKYDDA KONFIDENTIELL INFORMATION OM KUNDER OCH ANDRA Det är inte tillåtet att ta emot konfidentiell information från en kund, leverantör eller annan part på villkoret att informationen hålls konfidentiell, om inte sådan information täcks av ett skriftligt sekretessavtal eller sekretessvillkor som tagits fram av eller godkänts av Abbotts juridiska avdelning. Konfidentiell information om kunder, leverantörer och andra, som erhålls i samband med affärer för Abbotts räkning, ska skyddas. Information som Abbott tagit emot av en kund eller annan tredje part måste hållas konfidentiell, förutom i fall där Abbotts juridiska avdelning avgör att informationen får offentliggöras. Det är inte tillåtet att försöka erhålla eller ta emot konfidentiell information om en konkurrent på ett olagligt eller oetiskt sätt. 11 Den som innehar konfidentiell information om en före detta arbetsgivare, eller annan part man tidigare haft samröre med, förväntas följa alla förpliktelser att hålla sådan information konfidentiell. Abbott kommer aldrig att kräva och vill inte att sådan information offentliggörs eller utnyttjas i tjänsten som direktör eller anställd hos Abbott. III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

17 A V T E Vi ska försäkra att information som 212 överlämnas är komplett, rimlig, exakt, punktlig och tydlig.

18 IV. Offentliga meddelanden PRINCIP 7: KOMPLETTA, RIMLIGA, EXAKTA, PUNKTLIGA OCH TYDLIGA MEDDELANDEN Den information som överlämnas från Abbott ska vara komplett, rimlig, exakt, punktlig och tydlig. Detta gäller alla rapporter och dokument som Abbott låter arkivera hos eller överlämna till den amerikanska finansinspektionen (the United States Securities and Exchange Commission) såväl som alla övriga offentliga meddelanden från Abbott. 13 Alla tillämpliga säkerhetslagar, inklusive alla tillämpliga föreskrifter för finansiella rapporter och bokföring, ska följas när Abbott offentliggör information. Strikt efterlevnad av de regler och procedurer för bokföring som gäller på koncernnivå och bolagsnivå krävs, liksom fullständigt samarbete med interna och externa revisorer. IV. OFFENTLIGA MEDDELANDEN

19 D A I A Alla tillämpliga krav som ställs av lagen ska följas.

20 V. Följa lagar PRINCIP 8: FÖLJA LAGAR Alla måste ta del av alla lagar, regler och föreskrifter som gäller för de egna arbetsuppgifterna, inklusive, såsom tillämpligt, de områden som anges nedan. Den som har frågor om ett visst område ska vända sig till Abbotts juridiska avdelning för att få hjälp. V. FÖLJA LAGAR Lagar för livsmedel och läkemedel Alla tillämpliga lagar, regler, föreskrifter, juridiska överenskommelser och andra bestämmelser från amerikanska FDA (United States Food and Drug Administration) ska följas, liksom sådana som härrör från andra liknande myndigheter i andra länder där Abbott bedriver affärsverksamhet, som gäller för forskning, utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av livsmedel, läkemedel, medicinsk utrustning, diagnostiska produkter, näringsprodukter och biologiska produkter. De lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på de egna arbetsuppgifterna ska följas i varje land där Abbott bedriver affärsverksamhet. Alla de krav som gäller för korrekt användning och spårning av läkemedelsprover ska följas, inklusive den amerikanska lagen om marknadsföring av receptbelagda läkemedel ( United States Prescription Drug Marketing Act ) och liknande tillämpliga lagar, regler och föreskrifter i andra länder där Abbot bedriver affärsverksamhet. 15 TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

21 V. FÖLJA LAGAR Lagar med anknytning till statliga hälsovårdsprogram De lagar som gäller för statliga hälsovårdsprogram måste följas i varje land där Abbott bedriver affärsverksamhet. I USA och dess territorier och besittningar, samt Puerto Rico, subventioneras eller köps många av Abbotts produkter av federala hälsovårdsprogram. Till dessa program hör Medicare, Medicaid, hälsovårdsprogram för försvars- och veterandepartementen, samt många andra federala eller federalt finansierade program som betalar för hälsovårdsprodukter och tjänster. Dessa program regleras genom olika lagar som påverkar spridning och subventionering av Abbotts produkter samt försäljning och marknadsföring av dessa produkter. Abbott följer till fullo alla de krav som gäller i samband med federala hälsovårdsprogram, samt följande: Den federala lagen mot olaglig provision Bland de amerikanska lagar som reglerar dessa program finns den federala lagen mot olaglig provision, som är tillämplig på både våra aktiviteter i samband med försäljning och marknadsföring samt på flera andra aktiviteter, bland annat utdelning av bidrag, forskningskontrakt och konsultavtal. Den förbjuder generellt betalning av (liksom ansökan om eller mottagande av) pengar eller andra förmåner i syfte att locka till köp, beställning eller rekommendation av produkter av en typ som kan subventioneras av ett federalt hälsovårdsprogram. 16 Lagen ska förhindra bedrägliga eller oriktiga aktiviteter som uppmuntrar till överutnyttjande eller som på annat sätt innebär ökade kostnader för de federala hälsovårdsprogrammen, samt partiska beslut från hälsovårdspersonal. Även vanlig affärspraxis (till exempel rabatter) kan i vissa fall innebära ett brott mot denna lag om den faller utanför dess säkra gränser, i synnerhet om försiktighetsåtgärder inte vidtagits. För att säkerställa att Abbott följer lagen mot olaglig provision ska alla avtal som görs med parter som befinner sig i en sådan position att de kan ordinera, köpa eller rekommendera statligt subventionerade produkter (till exempel läkare, sjukhus, vårdcentraler, HMO, PBM, GPO och apotek), utvärderas och utformas med stor noggrannhet. Alla avtal som otillbörligen skulle påverka beslut som fattas i samband med behandling eller inköp ska undvikas. Lagar mot oberättigade fordringar Den amerikanska lagen mot oberättigade fordringar ( The civil False Claims Act ) och andra lagar förhindrar uppsåtligt eller vårdslöst inkrävande av oberättigade fordringar från regeringen samt påverkan av andra till att inkräva oberättigade fordringar. Därför måste vi vara noggranna med att säkerställa att vi aldrig kräver in några som helst fordringar som är inexakta eller på annat sätt felaktiga av den amerikanska regeringen, och aldrig får andra att göra det. Abbott har avtal med regeringskunder och måste undvika alla sorters oriktiga fordringar. Fastän Abbott inte har fordringar hos försäkringsprogram som Medicare och Medicaid så har många av Abbotts kunder det. Allt agerande som kan få kunder att inkräva oberättigade fordringar ska undvikas. Detta görs genom att de procedurer följs som noggrant utformats för att säkerställa att den information som delges kunder angående subventioner av Abbotts produkter från Medicare eller Medicaid är exakt och i alla avseenden sanningsenlig.

22 Skyldighet till prisrapportering Abbott har vissa skyldigheter till prisrapportering i samband med federala hälsovårdsprogram som finns i USA. I dessa skyldigheter till prisrapportering ingår att rapportera rabatter på läkemedel för Medicaid ( Genomsnittligt fabrikspris och Bästa pris ) till de centrala förvaltningarna för Medicare och Medicaid-tjänster, att rapportera siffror med anknytning till det federala pristaket för läkemedel till veterandepartementet, samt att rapportera specificerad prissättningsinformation till federala kunder vid förhandling och teckning av kontrakt för federala leverantörsscheman. I alla dessa fall måste den relevanta prissättningsinformationen räknas ut och rapporteras i enlighet med de regler som styr programmet i fråga och utifrån exakta nettopriser som inte förvrängs av några dolda eller osynliga rabatter. Alla prisnedsättningar gentemot köpare måste identifieras som sådana och återspeglas korrekt i de priser som rapporteras. V. FÖLJA LAGAR Lag om icke straffrättsligt vite Den här lagen tillåter åläggande av icke straffrättslig vite för vissa sorters uppträdande. Det är till exempel förbjudet enligt denna lag att anställa eller skriva avtal med parter som uteslutits från deltagande i federala hälsovårdsprogram. Underlåtenhet att följa de krav som ställs i samband med federala hälsovårdsprogram, eller som ställs i Abbotts närliggande standarder, riktlinjer och procedurer, kan ha flera allvarliga konsekvenser, både för Abbott och för de individer som berörs. Brott mot de lagliga krav som ställts upp för federala hälsovårdsprogram kan potentiellt leda till civilprocesser eller åtal i enlighet med ett antal författningar på både federal nivå och delstatsnivå. Alla sorters brott mot dessa lagar kan leda till att både Abbott och individer riskerar förvaltningsrättsliga, civilrättsliga eller till och med straffrättsliga viten och böter. Naturligtvis kan sådana brott också resultera i att disciplinära åtgärder vidtas mot anställda. Dessa åtgärder kan, om så befinns lämpligt, omfatta avskedande. Dessutom kan brott mot dessa lagar leda till att Abbott eller enskilda anställda utesluts från deltagande i federala hälsovårdsprogram. 17 Abbott förväntar sig att alla personer som berörs har tagit del av och följer de krav för federala hälsovårdsprogram som gäller för det egna arbetet, och dessutom har tagit del av och följer de av Abbotts standarder, riktlinjer och procedurer både sådana som omfattar hela koncernen och sådana som endast omfattar delar av den som utformats för att främja efterlevnad av de krav som ställs i samband med federala hälsovårdsprogram. Information om vilka regler som gäller på koncernnivå finns i Koncernriktlinje CP-01 och relaterade riktlinjer från avdelningen för etik och efterlevnad.

23 V. FÖLJA LAGAR Antitrust- och konkurrenslagar Vid affärskontakter med konkurrenter ska följande riktlinjer följas: (1) Inga kontrakt eller avtal får skrivas som har som syfte eller effekt att konkurrensen otillbörligen stävjas. Olagliga kontrakt eller avtal mellan konkurrenter inkluderar prisavtal, marknadsallokering och anbudssamverkan. (2) Det är inte tillåtet att utväxla, diskutera eller bedriva kvalitetsjämförelser med information från konkurrenter avseende Abbotts priser eller riktlinjer för prissättning, riktlinjer för distribution, leverantörers prissättning, urval av leverantörer, urval och klassificering av kunder, kreditregleringar, marknadsföringsriktlinjer eller annan liknande information som påverkar konkurrensen. (3) Det är inte tillåtet att delta i någon som helst formell eller informell branschorganisation eller i andra möten med konkurrenter där kontrakt eller avtal av den typ som beskrivs i stycke (1) tecknas eller där konkurrensinformation av den typ som beskrivs i stycke (2) utväxlas eller diskuteras. Lagar för insideraffärer Om en person innehar avgörande konfidentiell information om ett företag som utfärdar börsnoterade värdepapper är det normalt sett olagligt för den personen att använda företagets värdepapper i affärssyften eller att tipsa andra som bedriver affärsverksamhet med sådana värdepapper. 18 Personer som berörs av denna Kod ( berörda personer ) eller tredje parter som har ett konfidentiellt förhållande med Abbott (inklusive medlemmar i sådana personers hushåll och nära släktingar till sådana personer) ska avstå från att bedriva handel med eller rekommendera köp av Abbotts aktier (eller Abbotts övriga räntebärande värdepapper) medan de innehar betydande information om Abbotts aktiviteter eller prospekt som ännu inte har offentliggjorts och spridits. Berörda personer ska likaledes avstå från att bedriva handel med, eller rekommendera köp eller försäljning av värdepapper från, något annat företag som utfärdar börsnoterade värdepapper om vilket avgörande konfidentiell information erhållits till följd av anställning hos eller samröre med Abbott. Berörda personer ska inte offentliggöra någon sådan avgörande konfidentiell information inför tredje part förutom när detta sker i giltiga affärssyften (och när lämpligt sekretessavtal existerar). I sådana fall får de berörda personerna inte ha anledning att tro att informationen kommer missbrukas eller att offentliggörandet på annat sätt innebär ett brott mot de federala säkerhetslagar som gäller i USA. De säkerhetslagar som gäller i USA förhindrar selektiv spridning av avgörande konfidentiell information till tredje part som inte är bunden av sekretessavtal eller särskilda sekretessförpliktelser som syftar till att bevara informationens sekretesstatus. Berörda personer ska konsultera Abbotts juridiska avdelning innan de delger information till tredje part på ett sätt som skulle kunna klassas som spridning av selektiv information eller om de tror att spridning av selektiv information redan skett oavsiktligt eller på annat sätt.

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 18 maj 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Ledarbank

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 18 februari 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG (publ)

LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG (publ) Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 27 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG (publ) MTN-program LEGAL#11428672v16 Ledarbank

Läs mer

LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE

LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE Nr 5 2014 Utgiven av Lotteriinspektionens skriftserie 5-2014 Har du synpunkter på ämnesområdena eller innehållet i artiklarna? Vill du kanske bidra med en egen artikel?

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 11 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer