UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende"

Transkript

1 UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende

2 Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda i både stora och små ärenden. I takt med att både vårt företag och världen runt omkring oss blir allt mer komplexa blir tillfällena allt fler när de rätta besluten vare sig är enkla eller självklara. Ändå måste vi alltid låta oss vägledas i våra handlingar av en klar förståelse för lagens krav och bestämmelser, våra egna riktlinjer och procedurer samt allmänna etiska principer och värderingar. Dessa grundläggande riktlinjer finns sammanfattade i denna uppdaterade Uppförandekod för affärsrelationer. Alla tjänstemän, anställda, projektanställda och agenter som arbetar för Abbott måste läsa, förstå och följa den standard som presenteras i Koden. Koden visar tydligt att vi inte tolererar olagligt eller oetiskt beteende i någon som helst av vår affärsverksamhet. Anställda uppmuntras att diskutera eventuella frågor om hur Koden ska tolkas och tillämpas med sin chef eller med medlemmarna på vår avdelning för etik och efterlevnad, som kan bistå med hjälp och vägledning. Dessa och andra resurser beskrivs i detta häfte. Att vi kommunicerar ut den här Koden är en del av vårt pågående arbete med att garantera en arbetsplats och arbetsstyrka som har ärlighet, rättvisa och integritet som ledord. Sådant etiskt uppförande går i linje med Abbotts 115-åriga tradition av att ha en positiv betydelse för människors hälsa i hela världen. i Tack för att du värnar om det förtroende andra har för oss genom dina insatser för att varje dag fatta rätt beslut.tack för att du värnar om det förtroende andra har för oss genom dina insatser för att varje dag fatta rätt beslut. Miles White Styrelseordförande och verkställande direktör

3 i2i A Innehållsförteckning 2

4 Innehållsförteckning I. Tillämplighet II. Fatta beslut; använda Koden Grundvärderingar Följa Koden Program för offentlig information III. Ärligt och etiskt uppförande Princip 1: Rättvis affärsverksamhet Princip 2: Undvika intressekonflikter Princip 3: Affärsmöjligheter för Abbott Princip 4: Gåvor, måltider och representation Princip 5: Exakthet och redbarhet i bokföring, protokoll och konton Princip 6: Skydda konfidentiell information om kunder och andra IV. Offentliga meddelanden Princip 7: Kompletta, rimliga, exakta, punktliga och tydliga meddelanden V. Följa lagar Princip 8: Följa lagar Lagar för livsmedel och läkemedel Lagar med anknytning till statliga hälsovårdsprogram Antitrust- och konkurrenslagar Lagar för insideraffärer Lagar med anknytning till betalning av ämbetsmän och statsanställda Lagar med anknytning till jämlika anställningsmöjligheter och trakasserier på arbetsplats Lagar med anknytning till datasekretess Lagar med anknytning till miljön Lagar med anknytning till politiska bidrag Lagar med anknytning till tullavgifter, antibojkott, embargo och kontroll av handel Lagar mot penningtvätt VI. Följa Abbotts standarder, riktlinjer och procedurer Princip 9: Följa Abbotts standarder, riktlinjer och procedurer VII. Skydda anställda och resurser Princip 10: Skydda Abbotts tillgångar Princip 11: Skydda Abbotts konfidentiella information Princip 12: De anställdas hälsa och säkerhet Princip 13: Användning av elektroniska media VIII. Ansvarsskyldighet för efterlevnad av Koden Interna utredningar Disciplinära åtgärder Intyg IX. Hävning och ändringar INTYGSFORMULÄR iii

5 i4d E Denna Uppförandekod för affärsrelationer gäller för samtliga direktörer, anställda...

6 A B B O T T L A B O R A T O R I E S U P P F Ö R A N D E K O D F Ö R A F F Ä R S R E L A T I O N E R I. TILLÄMPLIGHET I. Tillämplighet Denna Uppförandekod för affärsrelationer ( Kod ) är tillämplig på alla personer på ledningsnivå, anställda, projektanställda och agenter som arbetar för Abbott Laboratories och företagets olika avdelningar och dotterbolag, oavsett om verksamheten äger rum i eller utanför USA. Denna Kod är inget anställningskontrakt. II. FATTA BESLUT II. Fatta beslut; använda Koden Grundvärderingar Affärsvärlden blir allt mer komplex och allt snabbare, och det blir svårare och svårare att fatta bra beslut och vidta rätt åtgärder. Det är dock tydligt att det dagliga beslutsfattandet är avgörande för att Abbott ska lyckas på lång sikt. Därför är det nödvändigt att alla berörda parter förstår och lever upp till de krav som Abbott vid alla tillfällen ställer på beteendet i affärsverksamheten. Först och främst måste alla beslut och handlingar baseras på Abbotts grundvärderingar, som är ärlighet, rättvisa och integritet. Bedrägeri eller handlingar som syftar till att vilseleda eller dölja kommer inte att tolereras. Beslut måste grundas på fakta och rättvisa och inte på partiskhet eller fördomar. Beslut måste vara förankrade i strikta principer för rätt och fel, såsom detta definieras enligt de Principer som läggs fram i denna Kod. 1 TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

7 2D A I A Det är tydligt att det dagliga beslutsfattandet är avgörande för att Abbott ska lyckas på lång sikt.

8 Följa Koden För det andra måste alla följa denna Kod, som är tänkt att göra det lättare att fatta goda beslut, vidta rätt åtgärder, undvika felaktigt beteende, samt iaktta de lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på vår affärsverksamhet. Alla förväntas förstå hur denna Kod är tillämplig på egna arbetsuppgifter, affärsbeslut och aktiviteter. Den som inte förstår måste få hjälp med sina frågor. (Information om vart man kan vända sig med frågor eller synpunkter finns på sid. 4 5). Alla personer som omfattas av denna Kod förväntas uppträda föredömligt och med integritet genom att själva följa Koden och aktivt verka för att den efterlevs av andra. Efterlevnad av Koden, samt insatser för att den ska efterlevas av andra, är betydande faktorer när en person som omfattas av Koden bedöms i fråga om arbetsinsats. Projektanställda och agenter som arbetar för Abbott (till exempel konsulter, inhyrda säljare, föreläsare, distributörer och kliniska prövare) måste också följa tillämpliga Principer i denna Kod. Därför måste passande villkor för efterlevnad bifogas varje gång nya kontrakt eller personliga serviceavtal skrivs med projektanställda och agenter, samt vid förnyelse eller förlängning av befintliga kontrakt eller avtal. (Konsultera Abbotts juridiska avdelning och Abbotts inköpsavdelning för att säkerställa att lämpliga villkor bifogas.) II. FATTA BESLUT 3 TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

9 Program för offentlig information För det tredje inser Abbott att det finns många beslut som inte är enkla. Därför ska den som står inför ett svårt beslut eller är osäker på hur Koden ska tillämpas i en viss situation be om råd och vägledning. Den som blir medveten om brott eller potentiella brott mot Koden, eller som har klagomål eller synpunkter på bokföring, intern bokföringskontroll eller frågor som rör revision, måste omedelbart kontakta rätt personer, såsom förklaras på sid. 5. II.FATTA BESLUT Den som har frågor eller synpunkter angående hur Koden ska tolkas eller användas, eller angående Abbotts närliggande standarder, riktlinjer och procedurer, ska kontakta: (1) Sin egen chef (2) Annan chef (3) HR-ansvarig (4) Jurist på Abbotts juridiska avdelning (5) Avdelningsansvarig för etik och efterlevnad på den egna avdelningen (6) Vice VD och direktör för etik och efterlevnad, eller vice VD för etik och efterlevnad på avdelning (7) Telefonhjälpen om etik och efterlevnad (se kontaktinformationen på sid. 5). 4 Vice VD och direktör för etik och efterlevnad, som är ansvarig för avdelningen för etik och efterlevnad, kan kontaktas på följande sätt: Telefon: Fax: E-post: Skriftliga meddelanden till vice VD och direktör för etik och efterlevnad, som inte skickas via fax eller e-post, skickas till: Vice President and Chief Ethics and Compliance Officer Abbott Laboratories, Dept. 036X, Bldg. AP6A/1 100 Abbott Park Road Abbott Park, Illinois , USA Kuvertet ska på ett tydligt sätt märkas med följande fras: CONFIDENTIAL TO BE OPENED BY THE VICE PRESIDENT AND CHIEF ETHICS AND COMPLIANCE OFFICER. E-brev ska märkas med CONFIDENTIAL. TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

10 Telefonhjälpen om etik och efterlevnad är öppen dygnet runt hela veckan. Den som ringer till telefonhjälpen kan vara anonym. Så här kontaktar du telefonhjälpen: (1) Från USA, Puerto Rico eller Kanada ringer du (2) I alla andra länder kontaktar du först AT&T USA och ber växeln ringa Om något problem uppstår med numret (gratis i USA) kan du ringa Mottagaren betalar. Den som blir medveten om ett brott eller potentiellt brott mot Koden eller mot någon av Abbotts närliggande standarder, riktlinjer eller procedurer måste omedelbart kontakta avdelningen för etik och efterlevnad, antingen direkt eller med någon av de metoder som anges på sid. 4. Rapporterna kan lämnas anonymt. Rapporter och synpunkter förblir konfidentiella i den mån det är möjligt för Abbott att hålla dem konfidentiella och samtidigt göra utredningar och vidta lämpliga åtgärder. Den som har klagomål eller synpunkter på bokföring, intern bokföringskontroll eller frågor som rör revision måste omedelbart meddela avdelningen för intern revision eller avdelningen för etik och efterlevnad. Abbott tolererar inte repressalier mot en person som i god tro rapporterar ett brott eller potentiellt brott mot Koden. Se del VIII av denna Kod, på sid. 29 ( Ansvarsskyldighet för efterlevnad av Koden ) för mer information om hur Abbott hanterar rapporter om brott eller potentiella brott mot Koden. 5 II. FATTA BESLUT TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

11 66I A Ingen ska dra otillbörlig fördel av någon

12 III. Ärligt och etiskt uppförande PRINCIP 1: RÄTTVIS AFFÄRSVERKSAMHET Alla berörda parter ska uppträda ärligt och etiskt gentemot Abbott och Abbotts kunder, leverantörer, konkurrenter, anställda och andra intressenter. Alla berörda parter ska agera ärligt och etiskt i sin affärsverksamhet med Abbott och för Abbotts räkning i alla ärenden. Människor ska behandlas rättvist. Ingen ska dra otillbörlig fördel av någon annan genom att manipulera, dölja, missbruka konfidentiell information eller information som ännu inte offentliggjorts, förvränga avgörande fakta eller genom att använda andra otillbörliga metoder. 7 PRINCIP 2: UNDVIKA INTRESSEKONFLIKTER En intressekonflikt kan uppstå när någon agerar på ett sätt som, eller har intressen som, gör det svårt att genomföra arbetet för Abbott på ett objektivt och effektivt sätt. Alla investeringar, intressen eller förbindelser måste undvikas om de stör eller skulle kunna störa förmågan att använda det enskilda omdömet på ett oberoende sätt, och stör eller skulle kunna störa förpliktelserna att utföra alla arbetsuppgifter i Abbotts bästa intresse. III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE Faktisk eller skenbar konflikt med Abbotts intressen ska undvikas.

13 III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE 8 Alla berörda parter ska till exempel: (1) Vara fullständigt rättvisa och objektiva i sina affärskontakter med leverantörer, kunder och alla andra personer med anknytning till Abbotts affärsverksamhet, utan att favorisera av personliga eller ekonomiska skäl. (2) Aldrig ta emot eller ge någon form av gåva eller representation från eller till någon som helst leverantör, kund eller konkurrent utöver det som tillåts i stycket Gåvor, måltider och representation på sid. 9. (3) Aldrig ha några affärskontakter för Abbotts räkning med familjemedlemmar eller nära släktingar, om inte transaktionen skriftligen rapporteras till avdelningen för etik och efterlevnad, som bedömer att transaktionen kan räknas som affär gentemot utomstående och är förenlig med syftet för denna Princip. Termen nära släkting omfattar till exempel, men är inte begränsad till, make, maka, sambo, förälder, svärförälder, syskon, svåger, svägerska, barn, svärson, svärdotter, styvförälder, styvsyskon och styvbarn. (4) Aldrig ha, vare sig direkta eller indirekta, ekonomiska intressen i något företag som konkurrerar med Abbott, om sådant ekonomiskt intresse motsvarar en betydande procentandel av den berörda partens totala nettovärde som direktör eller anställd, eller om sådant ägande skapar en direkt intressekonflikt i förhållande till det arbete som den berörda personen utför för Abbott i egenskap av direktör eller anställd. (5) Aldrig ha, vare sig direkta eller indirekta, ekonomiska intressen i något företag som har, eller ämnar ha, affärskontakter med Abbott, och aldrig vara verksamma i ett sådant företag som anställda, chefer, direktörer, konsulter eller på andra positioner, om intresset eller positionen kan påverka de beslut som fattas i det dagliga arbetet. Den som har ett sådant intresse eller en sådan position måste informera ansvarig person på ledningsnivå om detta, vare sig intresset eller positionen existerar faktiskt eller endast existerar på förslagsnivå. Personen på ledningsnivå granskar sådana fall tillsammans med avdelningen för etik och efterlevnad och de avgör tillsammans huruvida det faktum att intresset eller positionen existerar innebär, eller skulle kunna innebära, en konflikt med denna Princip eller på annat sätt kan orsaka problem för Abbott eller någon av företagets verksamheter. Om de avgör att konflikt eller risk för skada föreligger vidtar de omedelbart nödvändiga åtgärder för att korrigera situationen. (6) Lån från Abbott till direktörer eller anställda och medlemmarna i deras hushåll, eller garantier från Abbott till dessa i fråga om förpliktelser, kan skapa intressekonflikter. Personliga lån från offentligt ägda företag till direktörer och verkställande direktörer är i USA förbjudet enligt lag.

14 PRINCIP 3: AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR ABBOTT Den som erbjuds affärsmöjligheter som skulle kunna gynna Abbotts affärsverksamhet måste först erbjuda dessa möjligheter till Abbott. Det är inte tillåtet att (a) dra nytta, för sig själv eller för personer i det egna hushållet eller nära släktingar, av affärsmöjligheter som uppenbaras vid användning av Abbotts egendom, information eller ställning, (b) utnyttja Abbotts egendom, information eller ställning för egen vinning, eller (c) vara verksam som anställd, chef, direktör eller konsult i något företag som konkurrerar med Abbott. Abbotts affärsintressen ska främjas när tillfälle ges. PRINCIP 4: GÅVOR, MÅLTIDER OCH REPRESENTATION Det är inte tillåtet att försöka erhålla, ta emot, erbjuda, utlova eller skänka (direkt eller indirekt) någonting av värde inklusive betalningar, avgifter, lån, tjänster, representation, förmåner eller gåvor från eller till en person eller ett företag som ett villkor för eller ett resultat av att affärsverksamhet bedrivits med Abbott. Abbotts standarder, riktlinjer och procedurer för gåvor, måltider och representation måste följas. I samband med det allmänna förbudet och de ytterligare riktlinjer och procedurer som anges på sid. 10 gäller följande: (1) Gåvor av skäligt värde, normala affärsluncher och representation, utväxling av sedvanlig ömsesidig artighet mellan Abbotts anställda och deras affärskontakter, och liknande normala och rimliga utgifter av goodwillnatur, är tillåtna enligt Abbotts riktlinjer. (2) Skäliga utgifter för representation, gåvor och måltider till affärskontakter är tillåtna så länge utgifterna är rimliga och bokförs korrekt i den betalande partens räkenskaper. 9 III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE

15 Ytterligare riktlinjer och procedurer gäller i vissa lägen, enligt följande: Information om gåvor, måltider och representation i samband med leverantörer finns i Abbotts riktlinjer för inköp till företaget. Information om gåvor, måltider och representation i samband med vårdpersonal och andra kunder finns i Avdelningsrutiner för finansiering av program (före detta Riktlinjer för finansiering av program ) för USA och Puerto Rico och i lokala riktlinjer och procedurer för andra länder. Vid gåvor, måltider och representation i samband med ämbetsmän eller statsanställda är denna Princip underordnad bestämmelserna i avsnittet Lagar med anknytning till betalning av ämbetsmän och statsanställda på sid. 19, samt Avdelningsrutiner för finansiering av program för USA och Puerto Rico och lokala riktlinjer och procedurer för andra länder. PRINCIP 5: EXAKTHET OCH REDBARHET I BOKFÖRING, PROTOKOLL OCH KONTON III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE 10 All Abbotts bokföring, liksom alla Abbotts protokoll och konton, måste noga återspegla de bokförda transaktionernas natur. Exakthet och redbarhet i Abbotts bokföring, protokoll och konton ska försäkras. Bokföring och protokoll omfattar, men är inte begränsade till, huvudböcker, verifikationer, räkningar, fakturor, arbetsscheman, utgiftsredovisningar, listor över löner och förmåner samt annan viktig företagsinformation. Alla Abbotts tillgångar och skulder måste redovisas på rätt sätt i de vanliga bokföringsböckerna. Inga dolda eller oredovisade kapital eller tillgångar får existera, oavsett värde och syfte. Transaktioner eller avtal får aldrig struktureras på ett sådant sätt att Abbotts interna kontrollsystem kringgås. Inga felaktiga eller falska poster får införas i något som helst syfte. Ingen betalning får göras, och inget inköpspris godkännas, om avsikten eller uppfattningen är att någon del av betalningen får användas för några som helst ändamål utöver vad som specificeras i det dokument i vilket betalningen bekräftas. Information om att rapportera klagomål eller synpunkter på bokföring, intern bokföringskontroll eller frågor som rör revision finns på sid. 4 5.

16 PRINCIP 6: SKYDDA KONFIDENTIELL INFORMATION OM KUNDER OCH ANDRA Det är inte tillåtet att ta emot konfidentiell information från en kund, leverantör eller annan part på villkoret att informationen hålls konfidentiell, om inte sådan information täcks av ett skriftligt sekretessavtal eller sekretessvillkor som tagits fram av eller godkänts av Abbotts juridiska avdelning. Konfidentiell information om kunder, leverantörer och andra, som erhålls i samband med affärer för Abbotts räkning, ska skyddas. Information som Abbott tagit emot av en kund eller annan tredje part måste hållas konfidentiell, förutom i fall där Abbotts juridiska avdelning avgör att informationen får offentliggöras. Det är inte tillåtet att försöka erhålla eller ta emot konfidentiell information om en konkurrent på ett olagligt eller oetiskt sätt. 11 Den som innehar konfidentiell information om en före detta arbetsgivare, eller annan part man tidigare haft samröre med, förväntas följa alla förpliktelser att hålla sådan information konfidentiell. Abbott kommer aldrig att kräva och vill inte att sådan information offentliggörs eller utnyttjas i tjänsten som direktör eller anställd hos Abbott. III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

17 A V T E Vi ska försäkra att information som 212 överlämnas är komplett, rimlig, exakt, punktlig och tydlig.

18 IV. Offentliga meddelanden PRINCIP 7: KOMPLETTA, RIMLIGA, EXAKTA, PUNKTLIGA OCH TYDLIGA MEDDELANDEN Den information som överlämnas från Abbott ska vara komplett, rimlig, exakt, punktlig och tydlig. Detta gäller alla rapporter och dokument som Abbott låter arkivera hos eller överlämna till den amerikanska finansinspektionen (the United States Securities and Exchange Commission) såväl som alla övriga offentliga meddelanden från Abbott. 13 Alla tillämpliga säkerhetslagar, inklusive alla tillämpliga föreskrifter för finansiella rapporter och bokföring, ska följas när Abbott offentliggör information. Strikt efterlevnad av de regler och procedurer för bokföring som gäller på koncernnivå och bolagsnivå krävs, liksom fullständigt samarbete med interna och externa revisorer. IV. OFFENTLIGA MEDDELANDEN

19 D A I A Alla tillämpliga krav som ställs av lagen ska följas.

20 V. Följa lagar PRINCIP 8: FÖLJA LAGAR Alla måste ta del av alla lagar, regler och föreskrifter som gäller för de egna arbetsuppgifterna, inklusive, såsom tillämpligt, de områden som anges nedan. Den som har frågor om ett visst område ska vända sig till Abbotts juridiska avdelning för att få hjälp. V. FÖLJA LAGAR Lagar för livsmedel och läkemedel Alla tillämpliga lagar, regler, föreskrifter, juridiska överenskommelser och andra bestämmelser från amerikanska FDA (United States Food and Drug Administration) ska följas, liksom sådana som härrör från andra liknande myndigheter i andra länder där Abbott bedriver affärsverksamhet, som gäller för forskning, utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av livsmedel, läkemedel, medicinsk utrustning, diagnostiska produkter, näringsprodukter och biologiska produkter. De lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på de egna arbetsuppgifterna ska följas i varje land där Abbott bedriver affärsverksamhet. Alla de krav som gäller för korrekt användning och spårning av läkemedelsprover ska följas, inklusive den amerikanska lagen om marknadsföring av receptbelagda läkemedel ( United States Prescription Drug Marketing Act ) och liknande tillämpliga lagar, regler och föreskrifter i andra länder där Abbot bedriver affärsverksamhet. 15 TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

21 V. FÖLJA LAGAR Lagar med anknytning till statliga hälsovårdsprogram De lagar som gäller för statliga hälsovårdsprogram måste följas i varje land där Abbott bedriver affärsverksamhet. I USA och dess territorier och besittningar, samt Puerto Rico, subventioneras eller köps många av Abbotts produkter av federala hälsovårdsprogram. Till dessa program hör Medicare, Medicaid, hälsovårdsprogram för försvars- och veterandepartementen, samt många andra federala eller federalt finansierade program som betalar för hälsovårdsprodukter och tjänster. Dessa program regleras genom olika lagar som påverkar spridning och subventionering av Abbotts produkter samt försäljning och marknadsföring av dessa produkter. Abbott följer till fullo alla de krav som gäller i samband med federala hälsovårdsprogram, samt följande: Den federala lagen mot olaglig provision Bland de amerikanska lagar som reglerar dessa program finns den federala lagen mot olaglig provision, som är tillämplig på både våra aktiviteter i samband med försäljning och marknadsföring samt på flera andra aktiviteter, bland annat utdelning av bidrag, forskningskontrakt och konsultavtal. Den förbjuder generellt betalning av (liksom ansökan om eller mottagande av) pengar eller andra förmåner i syfte att locka till köp, beställning eller rekommendation av produkter av en typ som kan subventioneras av ett federalt hälsovårdsprogram. 16 Lagen ska förhindra bedrägliga eller oriktiga aktiviteter som uppmuntrar till överutnyttjande eller som på annat sätt innebär ökade kostnader för de federala hälsovårdsprogrammen, samt partiska beslut från hälsovårdspersonal. Även vanlig affärspraxis (till exempel rabatter) kan i vissa fall innebära ett brott mot denna lag om den faller utanför dess säkra gränser, i synnerhet om försiktighetsåtgärder inte vidtagits. För att säkerställa att Abbott följer lagen mot olaglig provision ska alla avtal som görs med parter som befinner sig i en sådan position att de kan ordinera, köpa eller rekommendera statligt subventionerade produkter (till exempel läkare, sjukhus, vårdcentraler, HMO, PBM, GPO och apotek), utvärderas och utformas med stor noggrannhet. Alla avtal som otillbörligen skulle påverka beslut som fattas i samband med behandling eller inköp ska undvikas. Lagar mot oberättigade fordringar Den amerikanska lagen mot oberättigade fordringar ( The civil False Claims Act ) och andra lagar förhindrar uppsåtligt eller vårdslöst inkrävande av oberättigade fordringar från regeringen samt påverkan av andra till att inkräva oberättigade fordringar. Därför måste vi vara noggranna med att säkerställa att vi aldrig kräver in några som helst fordringar som är inexakta eller på annat sätt felaktiga av den amerikanska regeringen, och aldrig får andra att göra det. Abbott har avtal med regeringskunder och måste undvika alla sorters oriktiga fordringar. Fastän Abbott inte har fordringar hos försäkringsprogram som Medicare och Medicaid så har många av Abbotts kunder det. Allt agerande som kan få kunder att inkräva oberättigade fordringar ska undvikas. Detta görs genom att de procedurer följs som noggrant utformats för att säkerställa att den information som delges kunder angående subventioner av Abbotts produkter från Medicare eller Medicaid är exakt och i alla avseenden sanningsenlig.

22 Skyldighet till prisrapportering Abbott har vissa skyldigheter till prisrapportering i samband med federala hälsovårdsprogram som finns i USA. I dessa skyldigheter till prisrapportering ingår att rapportera rabatter på läkemedel för Medicaid ( Genomsnittligt fabrikspris och Bästa pris ) till de centrala förvaltningarna för Medicare och Medicaid-tjänster, att rapportera siffror med anknytning till det federala pristaket för läkemedel till veterandepartementet, samt att rapportera specificerad prissättningsinformation till federala kunder vid förhandling och teckning av kontrakt för federala leverantörsscheman. I alla dessa fall måste den relevanta prissättningsinformationen räknas ut och rapporteras i enlighet med de regler som styr programmet i fråga och utifrån exakta nettopriser som inte förvrängs av några dolda eller osynliga rabatter. Alla prisnedsättningar gentemot köpare måste identifieras som sådana och återspeglas korrekt i de priser som rapporteras. V. FÖLJA LAGAR Lag om icke straffrättsligt vite Den här lagen tillåter åläggande av icke straffrättslig vite för vissa sorters uppträdande. Det är till exempel förbjudet enligt denna lag att anställa eller skriva avtal med parter som uteslutits från deltagande i federala hälsovårdsprogram. Underlåtenhet att följa de krav som ställs i samband med federala hälsovårdsprogram, eller som ställs i Abbotts närliggande standarder, riktlinjer och procedurer, kan ha flera allvarliga konsekvenser, både för Abbott och för de individer som berörs. Brott mot de lagliga krav som ställts upp för federala hälsovårdsprogram kan potentiellt leda till civilprocesser eller åtal i enlighet med ett antal författningar på både federal nivå och delstatsnivå. Alla sorters brott mot dessa lagar kan leda till att både Abbott och individer riskerar förvaltningsrättsliga, civilrättsliga eller till och med straffrättsliga viten och böter. Naturligtvis kan sådana brott också resultera i att disciplinära åtgärder vidtas mot anställda. Dessa åtgärder kan, om så befinns lämpligt, omfatta avskedande. Dessutom kan brott mot dessa lagar leda till att Abbott eller enskilda anställda utesluts från deltagande i federala hälsovårdsprogram. 17 Abbott förväntar sig att alla personer som berörs har tagit del av och följer de krav för federala hälsovårdsprogram som gäller för det egna arbetet, och dessutom har tagit del av och följer de av Abbotts standarder, riktlinjer och procedurer både sådana som omfattar hela koncernen och sådana som endast omfattar delar av den som utformats för att främja efterlevnad av de krav som ställs i samband med federala hälsovårdsprogram. Information om vilka regler som gäller på koncernnivå finns i Koncernriktlinje CP-01 och relaterade riktlinjer från avdelningen för etik och efterlevnad.

23 V. FÖLJA LAGAR Antitrust- och konkurrenslagar Vid affärskontakter med konkurrenter ska följande riktlinjer följas: (1) Inga kontrakt eller avtal får skrivas som har som syfte eller effekt att konkurrensen otillbörligen stävjas. Olagliga kontrakt eller avtal mellan konkurrenter inkluderar prisavtal, marknadsallokering och anbudssamverkan. (2) Det är inte tillåtet att utväxla, diskutera eller bedriva kvalitetsjämförelser med information från konkurrenter avseende Abbotts priser eller riktlinjer för prissättning, riktlinjer för distribution, leverantörers prissättning, urval av leverantörer, urval och klassificering av kunder, kreditregleringar, marknadsföringsriktlinjer eller annan liknande information som påverkar konkurrensen. (3) Det är inte tillåtet att delta i någon som helst formell eller informell branschorganisation eller i andra möten med konkurrenter där kontrakt eller avtal av den typ som beskrivs i stycke (1) tecknas eller där konkurrensinformation av den typ som beskrivs i stycke (2) utväxlas eller diskuteras. Lagar för insideraffärer Om en person innehar avgörande konfidentiell information om ett företag som utfärdar börsnoterade värdepapper är det normalt sett olagligt för den personen att använda företagets värdepapper i affärssyften eller att tipsa andra som bedriver affärsverksamhet med sådana värdepapper. 18 Personer som berörs av denna Kod ( berörda personer ) eller tredje parter som har ett konfidentiellt förhållande med Abbott (inklusive medlemmar i sådana personers hushåll och nära släktingar till sådana personer) ska avstå från att bedriva handel med eller rekommendera köp av Abbotts aktier (eller Abbotts övriga räntebärande värdepapper) medan de innehar betydande information om Abbotts aktiviteter eller prospekt som ännu inte har offentliggjorts och spridits. Berörda personer ska likaledes avstå från att bedriva handel med, eller rekommendera köp eller försäljning av värdepapper från, något annat företag som utfärdar börsnoterade värdepapper om vilket avgörande konfidentiell information erhållits till följd av anställning hos eller samröre med Abbott. Berörda personer ska inte offentliggöra någon sådan avgörande konfidentiell information inför tredje part förutom när detta sker i giltiga affärssyften (och när lämpligt sekretessavtal existerar). I sådana fall får de berörda personerna inte ha anledning att tro att informationen kommer missbrukas eller att offentliggörandet på annat sätt innebär ett brott mot de federala säkerhetslagar som gäller i USA. De säkerhetslagar som gäller i USA förhindrar selektiv spridning av avgörande konfidentiell information till tredje part som inte är bunden av sekretessavtal eller särskilda sekretessförpliktelser som syftar till att bevara informationens sekretesstatus. Berörda personer ska konsultera Abbotts juridiska avdelning innan de delger information till tredje part på ett sätt som skulle kunna klassas som spridning av selektiv information eller om de tror att spridning av selektiv information redan skett oavsiktligt eller på annat sätt.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Rutin mot mutor och bestickning

Rutin mot mutor och bestickning Verktygslådan SMART Titel Utgåva Rutin mot mutor och bestickning 2012-10-30 1. Syfte Rutinen ska utgöra en praktisk vägledning och ett stöd för hur olika situationer ska hanteras. Genom att ha en tydlig

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg för

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

LloydsApotek Uppförandekod

LloydsApotek Uppförandekod LloydsApotek Uppförandekod Detta dokument gäller för samtliga Svenska bolag (även dotterbolag) som tillhör Celesio-koncernen. Översättning från den engelska originalversionen. Meddelande från John Hammergren

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer