UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende"

Transkript

1 UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende

2 Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda i både stora och små ärenden. I takt med att både vårt företag och världen runt omkring oss blir allt mer komplexa blir tillfällena allt fler när de rätta besluten vare sig är enkla eller självklara. Ändå måste vi alltid låta oss vägledas i våra handlingar av en klar förståelse för lagens krav och bestämmelser, våra egna riktlinjer och procedurer samt allmänna etiska principer och värderingar. Dessa grundläggande riktlinjer finns sammanfattade i denna uppdaterade Uppförandekod för affärsrelationer. Alla tjänstemän, anställda, projektanställda och agenter som arbetar för Abbott måste läsa, förstå och följa den standard som presenteras i Koden. Koden visar tydligt att vi inte tolererar olagligt eller oetiskt beteende i någon som helst av vår affärsverksamhet. Anställda uppmuntras att diskutera eventuella frågor om hur Koden ska tolkas och tillämpas med sin chef eller med medlemmarna på vår avdelning för etik och efterlevnad, som kan bistå med hjälp och vägledning. Dessa och andra resurser beskrivs i detta häfte. Att vi kommunicerar ut den här Koden är en del av vårt pågående arbete med att garantera en arbetsplats och arbetsstyrka som har ärlighet, rättvisa och integritet som ledord. Sådant etiskt uppförande går i linje med Abbotts 115-åriga tradition av att ha en positiv betydelse för människors hälsa i hela världen. i Tack för att du värnar om det förtroende andra har för oss genom dina insatser för att varje dag fatta rätt beslut.tack för att du värnar om det förtroende andra har för oss genom dina insatser för att varje dag fatta rätt beslut. Miles White Styrelseordförande och verkställande direktör

3 i2i A Innehållsförteckning 2

4 Innehållsförteckning I. Tillämplighet II. Fatta beslut; använda Koden Grundvärderingar Följa Koden Program för offentlig information III. Ärligt och etiskt uppförande Princip 1: Rättvis affärsverksamhet Princip 2: Undvika intressekonflikter Princip 3: Affärsmöjligheter för Abbott Princip 4: Gåvor, måltider och representation Princip 5: Exakthet och redbarhet i bokföring, protokoll och konton Princip 6: Skydda konfidentiell information om kunder och andra IV. Offentliga meddelanden Princip 7: Kompletta, rimliga, exakta, punktliga och tydliga meddelanden V. Följa lagar Princip 8: Följa lagar Lagar för livsmedel och läkemedel Lagar med anknytning till statliga hälsovårdsprogram Antitrust- och konkurrenslagar Lagar för insideraffärer Lagar med anknytning till betalning av ämbetsmän och statsanställda Lagar med anknytning till jämlika anställningsmöjligheter och trakasserier på arbetsplats Lagar med anknytning till datasekretess Lagar med anknytning till miljön Lagar med anknytning till politiska bidrag Lagar med anknytning till tullavgifter, antibojkott, embargo och kontroll av handel Lagar mot penningtvätt VI. Följa Abbotts standarder, riktlinjer och procedurer Princip 9: Följa Abbotts standarder, riktlinjer och procedurer VII. Skydda anställda och resurser Princip 10: Skydda Abbotts tillgångar Princip 11: Skydda Abbotts konfidentiella information Princip 12: De anställdas hälsa och säkerhet Princip 13: Användning av elektroniska media VIII. Ansvarsskyldighet för efterlevnad av Koden Interna utredningar Disciplinära åtgärder Intyg IX. Hävning och ändringar INTYGSFORMULÄR iii

5 i4d E Denna Uppförandekod för affärsrelationer gäller för samtliga direktörer, anställda...

6 A B B O T T L A B O R A T O R I E S U P P F Ö R A N D E K O D F Ö R A F F Ä R S R E L A T I O N E R I. TILLÄMPLIGHET I. Tillämplighet Denna Uppförandekod för affärsrelationer ( Kod ) är tillämplig på alla personer på ledningsnivå, anställda, projektanställda och agenter som arbetar för Abbott Laboratories och företagets olika avdelningar och dotterbolag, oavsett om verksamheten äger rum i eller utanför USA. Denna Kod är inget anställningskontrakt. II. FATTA BESLUT II. Fatta beslut; använda Koden Grundvärderingar Affärsvärlden blir allt mer komplex och allt snabbare, och det blir svårare och svårare att fatta bra beslut och vidta rätt åtgärder. Det är dock tydligt att det dagliga beslutsfattandet är avgörande för att Abbott ska lyckas på lång sikt. Därför är det nödvändigt att alla berörda parter förstår och lever upp till de krav som Abbott vid alla tillfällen ställer på beteendet i affärsverksamheten. Först och främst måste alla beslut och handlingar baseras på Abbotts grundvärderingar, som är ärlighet, rättvisa och integritet. Bedrägeri eller handlingar som syftar till att vilseleda eller dölja kommer inte att tolereras. Beslut måste grundas på fakta och rättvisa och inte på partiskhet eller fördomar. Beslut måste vara förankrade i strikta principer för rätt och fel, såsom detta definieras enligt de Principer som läggs fram i denna Kod. 1 TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

7 2D A I A Det är tydligt att det dagliga beslutsfattandet är avgörande för att Abbott ska lyckas på lång sikt.

8 Följa Koden För det andra måste alla följa denna Kod, som är tänkt att göra det lättare att fatta goda beslut, vidta rätt åtgärder, undvika felaktigt beteende, samt iaktta de lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på vår affärsverksamhet. Alla förväntas förstå hur denna Kod är tillämplig på egna arbetsuppgifter, affärsbeslut och aktiviteter. Den som inte förstår måste få hjälp med sina frågor. (Information om vart man kan vända sig med frågor eller synpunkter finns på sid. 4 5). Alla personer som omfattas av denna Kod förväntas uppträda föredömligt och med integritet genom att själva följa Koden och aktivt verka för att den efterlevs av andra. Efterlevnad av Koden, samt insatser för att den ska efterlevas av andra, är betydande faktorer när en person som omfattas av Koden bedöms i fråga om arbetsinsats. Projektanställda och agenter som arbetar för Abbott (till exempel konsulter, inhyrda säljare, föreläsare, distributörer och kliniska prövare) måste också följa tillämpliga Principer i denna Kod. Därför måste passande villkor för efterlevnad bifogas varje gång nya kontrakt eller personliga serviceavtal skrivs med projektanställda och agenter, samt vid förnyelse eller förlängning av befintliga kontrakt eller avtal. (Konsultera Abbotts juridiska avdelning och Abbotts inköpsavdelning för att säkerställa att lämpliga villkor bifogas.) II. FATTA BESLUT 3 TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

9 Program för offentlig information För det tredje inser Abbott att det finns många beslut som inte är enkla. Därför ska den som står inför ett svårt beslut eller är osäker på hur Koden ska tillämpas i en viss situation be om råd och vägledning. Den som blir medveten om brott eller potentiella brott mot Koden, eller som har klagomål eller synpunkter på bokföring, intern bokföringskontroll eller frågor som rör revision, måste omedelbart kontakta rätt personer, såsom förklaras på sid. 5. II.FATTA BESLUT Den som har frågor eller synpunkter angående hur Koden ska tolkas eller användas, eller angående Abbotts närliggande standarder, riktlinjer och procedurer, ska kontakta: (1) Sin egen chef (2) Annan chef (3) HR-ansvarig (4) Jurist på Abbotts juridiska avdelning (5) Avdelningsansvarig för etik och efterlevnad på den egna avdelningen (6) Vice VD och direktör för etik och efterlevnad, eller vice VD för etik och efterlevnad på avdelning (7) Telefonhjälpen om etik och efterlevnad (se kontaktinformationen på sid. 5). 4 Vice VD och direktör för etik och efterlevnad, som är ansvarig för avdelningen för etik och efterlevnad, kan kontaktas på följande sätt: Telefon: Fax: E-post: Skriftliga meddelanden till vice VD och direktör för etik och efterlevnad, som inte skickas via fax eller e-post, skickas till: Vice President and Chief Ethics and Compliance Officer Abbott Laboratories, Dept. 036X, Bldg. AP6A/1 100 Abbott Park Road Abbott Park, Illinois , USA Kuvertet ska på ett tydligt sätt märkas med följande fras: CONFIDENTIAL TO BE OPENED BY THE VICE PRESIDENT AND CHIEF ETHICS AND COMPLIANCE OFFICER. E-brev ska märkas med CONFIDENTIAL. TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

10 Telefonhjälpen om etik och efterlevnad är öppen dygnet runt hela veckan. Den som ringer till telefonhjälpen kan vara anonym. Så här kontaktar du telefonhjälpen: (1) Från USA, Puerto Rico eller Kanada ringer du (2) I alla andra länder kontaktar du först AT&T USA och ber växeln ringa Om något problem uppstår med numret (gratis i USA) kan du ringa Mottagaren betalar. Den som blir medveten om ett brott eller potentiellt brott mot Koden eller mot någon av Abbotts närliggande standarder, riktlinjer eller procedurer måste omedelbart kontakta avdelningen för etik och efterlevnad, antingen direkt eller med någon av de metoder som anges på sid. 4. Rapporterna kan lämnas anonymt. Rapporter och synpunkter förblir konfidentiella i den mån det är möjligt för Abbott att hålla dem konfidentiella och samtidigt göra utredningar och vidta lämpliga åtgärder. Den som har klagomål eller synpunkter på bokföring, intern bokföringskontroll eller frågor som rör revision måste omedelbart meddela avdelningen för intern revision eller avdelningen för etik och efterlevnad. Abbott tolererar inte repressalier mot en person som i god tro rapporterar ett brott eller potentiellt brott mot Koden. Se del VIII av denna Kod, på sid. 29 ( Ansvarsskyldighet för efterlevnad av Koden ) för mer information om hur Abbott hanterar rapporter om brott eller potentiella brott mot Koden. 5 II. FATTA BESLUT TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

11 66I A Ingen ska dra otillbörlig fördel av någon

12 III. Ärligt och etiskt uppförande PRINCIP 1: RÄTTVIS AFFÄRSVERKSAMHET Alla berörda parter ska uppträda ärligt och etiskt gentemot Abbott och Abbotts kunder, leverantörer, konkurrenter, anställda och andra intressenter. Alla berörda parter ska agera ärligt och etiskt i sin affärsverksamhet med Abbott och för Abbotts räkning i alla ärenden. Människor ska behandlas rättvist. Ingen ska dra otillbörlig fördel av någon annan genom att manipulera, dölja, missbruka konfidentiell information eller information som ännu inte offentliggjorts, förvränga avgörande fakta eller genom att använda andra otillbörliga metoder. 7 PRINCIP 2: UNDVIKA INTRESSEKONFLIKTER En intressekonflikt kan uppstå när någon agerar på ett sätt som, eller har intressen som, gör det svårt att genomföra arbetet för Abbott på ett objektivt och effektivt sätt. Alla investeringar, intressen eller förbindelser måste undvikas om de stör eller skulle kunna störa förmågan att använda det enskilda omdömet på ett oberoende sätt, och stör eller skulle kunna störa förpliktelserna att utföra alla arbetsuppgifter i Abbotts bästa intresse. III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE Faktisk eller skenbar konflikt med Abbotts intressen ska undvikas.

13 III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE 8 Alla berörda parter ska till exempel: (1) Vara fullständigt rättvisa och objektiva i sina affärskontakter med leverantörer, kunder och alla andra personer med anknytning till Abbotts affärsverksamhet, utan att favorisera av personliga eller ekonomiska skäl. (2) Aldrig ta emot eller ge någon form av gåva eller representation från eller till någon som helst leverantör, kund eller konkurrent utöver det som tillåts i stycket Gåvor, måltider och representation på sid. 9. (3) Aldrig ha några affärskontakter för Abbotts räkning med familjemedlemmar eller nära släktingar, om inte transaktionen skriftligen rapporteras till avdelningen för etik och efterlevnad, som bedömer att transaktionen kan räknas som affär gentemot utomstående och är förenlig med syftet för denna Princip. Termen nära släkting omfattar till exempel, men är inte begränsad till, make, maka, sambo, förälder, svärförälder, syskon, svåger, svägerska, barn, svärson, svärdotter, styvförälder, styvsyskon och styvbarn. (4) Aldrig ha, vare sig direkta eller indirekta, ekonomiska intressen i något företag som konkurrerar med Abbott, om sådant ekonomiskt intresse motsvarar en betydande procentandel av den berörda partens totala nettovärde som direktör eller anställd, eller om sådant ägande skapar en direkt intressekonflikt i förhållande till det arbete som den berörda personen utför för Abbott i egenskap av direktör eller anställd. (5) Aldrig ha, vare sig direkta eller indirekta, ekonomiska intressen i något företag som har, eller ämnar ha, affärskontakter med Abbott, och aldrig vara verksamma i ett sådant företag som anställda, chefer, direktörer, konsulter eller på andra positioner, om intresset eller positionen kan påverka de beslut som fattas i det dagliga arbetet. Den som har ett sådant intresse eller en sådan position måste informera ansvarig person på ledningsnivå om detta, vare sig intresset eller positionen existerar faktiskt eller endast existerar på förslagsnivå. Personen på ledningsnivå granskar sådana fall tillsammans med avdelningen för etik och efterlevnad och de avgör tillsammans huruvida det faktum att intresset eller positionen existerar innebär, eller skulle kunna innebära, en konflikt med denna Princip eller på annat sätt kan orsaka problem för Abbott eller någon av företagets verksamheter. Om de avgör att konflikt eller risk för skada föreligger vidtar de omedelbart nödvändiga åtgärder för att korrigera situationen. (6) Lån från Abbott till direktörer eller anställda och medlemmarna i deras hushåll, eller garantier från Abbott till dessa i fråga om förpliktelser, kan skapa intressekonflikter. Personliga lån från offentligt ägda företag till direktörer och verkställande direktörer är i USA förbjudet enligt lag.

14 PRINCIP 3: AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR ABBOTT Den som erbjuds affärsmöjligheter som skulle kunna gynna Abbotts affärsverksamhet måste först erbjuda dessa möjligheter till Abbott. Det är inte tillåtet att (a) dra nytta, för sig själv eller för personer i det egna hushållet eller nära släktingar, av affärsmöjligheter som uppenbaras vid användning av Abbotts egendom, information eller ställning, (b) utnyttja Abbotts egendom, information eller ställning för egen vinning, eller (c) vara verksam som anställd, chef, direktör eller konsult i något företag som konkurrerar med Abbott. Abbotts affärsintressen ska främjas när tillfälle ges. PRINCIP 4: GÅVOR, MÅLTIDER OCH REPRESENTATION Det är inte tillåtet att försöka erhålla, ta emot, erbjuda, utlova eller skänka (direkt eller indirekt) någonting av värde inklusive betalningar, avgifter, lån, tjänster, representation, förmåner eller gåvor från eller till en person eller ett företag som ett villkor för eller ett resultat av att affärsverksamhet bedrivits med Abbott. Abbotts standarder, riktlinjer och procedurer för gåvor, måltider och representation måste följas. I samband med det allmänna förbudet och de ytterligare riktlinjer och procedurer som anges på sid. 10 gäller följande: (1) Gåvor av skäligt värde, normala affärsluncher och representation, utväxling av sedvanlig ömsesidig artighet mellan Abbotts anställda och deras affärskontakter, och liknande normala och rimliga utgifter av goodwillnatur, är tillåtna enligt Abbotts riktlinjer. (2) Skäliga utgifter för representation, gåvor och måltider till affärskontakter är tillåtna så länge utgifterna är rimliga och bokförs korrekt i den betalande partens räkenskaper. 9 III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE

15 Ytterligare riktlinjer och procedurer gäller i vissa lägen, enligt följande: Information om gåvor, måltider och representation i samband med leverantörer finns i Abbotts riktlinjer för inköp till företaget. Information om gåvor, måltider och representation i samband med vårdpersonal och andra kunder finns i Avdelningsrutiner för finansiering av program (före detta Riktlinjer för finansiering av program ) för USA och Puerto Rico och i lokala riktlinjer och procedurer för andra länder. Vid gåvor, måltider och representation i samband med ämbetsmän eller statsanställda är denna Princip underordnad bestämmelserna i avsnittet Lagar med anknytning till betalning av ämbetsmän och statsanställda på sid. 19, samt Avdelningsrutiner för finansiering av program för USA och Puerto Rico och lokala riktlinjer och procedurer för andra länder. PRINCIP 5: EXAKTHET OCH REDBARHET I BOKFÖRING, PROTOKOLL OCH KONTON III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE 10 All Abbotts bokföring, liksom alla Abbotts protokoll och konton, måste noga återspegla de bokförda transaktionernas natur. Exakthet och redbarhet i Abbotts bokföring, protokoll och konton ska försäkras. Bokföring och protokoll omfattar, men är inte begränsade till, huvudböcker, verifikationer, räkningar, fakturor, arbetsscheman, utgiftsredovisningar, listor över löner och förmåner samt annan viktig företagsinformation. Alla Abbotts tillgångar och skulder måste redovisas på rätt sätt i de vanliga bokföringsböckerna. Inga dolda eller oredovisade kapital eller tillgångar får existera, oavsett värde och syfte. Transaktioner eller avtal får aldrig struktureras på ett sådant sätt att Abbotts interna kontrollsystem kringgås. Inga felaktiga eller falska poster får införas i något som helst syfte. Ingen betalning får göras, och inget inköpspris godkännas, om avsikten eller uppfattningen är att någon del av betalningen får användas för några som helst ändamål utöver vad som specificeras i det dokument i vilket betalningen bekräftas. Information om att rapportera klagomål eller synpunkter på bokföring, intern bokföringskontroll eller frågor som rör revision finns på sid. 4 5.

16 PRINCIP 6: SKYDDA KONFIDENTIELL INFORMATION OM KUNDER OCH ANDRA Det är inte tillåtet att ta emot konfidentiell information från en kund, leverantör eller annan part på villkoret att informationen hålls konfidentiell, om inte sådan information täcks av ett skriftligt sekretessavtal eller sekretessvillkor som tagits fram av eller godkänts av Abbotts juridiska avdelning. Konfidentiell information om kunder, leverantörer och andra, som erhålls i samband med affärer för Abbotts räkning, ska skyddas. Information som Abbott tagit emot av en kund eller annan tredje part måste hållas konfidentiell, förutom i fall där Abbotts juridiska avdelning avgör att informationen får offentliggöras. Det är inte tillåtet att försöka erhålla eller ta emot konfidentiell information om en konkurrent på ett olagligt eller oetiskt sätt. 11 Den som innehar konfidentiell information om en före detta arbetsgivare, eller annan part man tidigare haft samröre med, förväntas följa alla förpliktelser att hålla sådan information konfidentiell. Abbott kommer aldrig att kräva och vill inte att sådan information offentliggörs eller utnyttjas i tjänsten som direktör eller anställd hos Abbott. III. ÄRLIGT OCH ETISKT UPPFÖRANDE TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

17 A V T E Vi ska försäkra att information som 212 överlämnas är komplett, rimlig, exakt, punktlig och tydlig.

18 IV. Offentliga meddelanden PRINCIP 7: KOMPLETTA, RIMLIGA, EXAKTA, PUNKTLIGA OCH TYDLIGA MEDDELANDEN Den information som överlämnas från Abbott ska vara komplett, rimlig, exakt, punktlig och tydlig. Detta gäller alla rapporter och dokument som Abbott låter arkivera hos eller överlämna till den amerikanska finansinspektionen (the United States Securities and Exchange Commission) såväl som alla övriga offentliga meddelanden från Abbott. 13 Alla tillämpliga säkerhetslagar, inklusive alla tillämpliga föreskrifter för finansiella rapporter och bokföring, ska följas när Abbott offentliggör information. Strikt efterlevnad av de regler och procedurer för bokföring som gäller på koncernnivå och bolagsnivå krävs, liksom fullständigt samarbete med interna och externa revisorer. IV. OFFENTLIGA MEDDELANDEN

19 D A I A Alla tillämpliga krav som ställs av lagen ska följas.

20 V. Följa lagar PRINCIP 8: FÖLJA LAGAR Alla måste ta del av alla lagar, regler och föreskrifter som gäller för de egna arbetsuppgifterna, inklusive, såsom tillämpligt, de områden som anges nedan. Den som har frågor om ett visst område ska vända sig till Abbotts juridiska avdelning för att få hjälp. V. FÖLJA LAGAR Lagar för livsmedel och läkemedel Alla tillämpliga lagar, regler, föreskrifter, juridiska överenskommelser och andra bestämmelser från amerikanska FDA (United States Food and Drug Administration) ska följas, liksom sådana som härrör från andra liknande myndigheter i andra länder där Abbott bedriver affärsverksamhet, som gäller för forskning, utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av livsmedel, läkemedel, medicinsk utrustning, diagnostiska produkter, näringsprodukter och biologiska produkter. De lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på de egna arbetsuppgifterna ska följas i varje land där Abbott bedriver affärsverksamhet. Alla de krav som gäller för korrekt användning och spårning av läkemedelsprover ska följas, inklusive den amerikanska lagen om marknadsföring av receptbelagda läkemedel ( United States Prescription Drug Marketing Act ) och liknande tillämpliga lagar, regler och föreskrifter i andra länder där Abbot bedriver affärsverksamhet. 15 TELEFONHJÄLP OM ETIK OCH EFTERLEVNAD

21 V. FÖLJA LAGAR Lagar med anknytning till statliga hälsovårdsprogram De lagar som gäller för statliga hälsovårdsprogram måste följas i varje land där Abbott bedriver affärsverksamhet. I USA och dess territorier och besittningar, samt Puerto Rico, subventioneras eller köps många av Abbotts produkter av federala hälsovårdsprogram. Till dessa program hör Medicare, Medicaid, hälsovårdsprogram för försvars- och veterandepartementen, samt många andra federala eller federalt finansierade program som betalar för hälsovårdsprodukter och tjänster. Dessa program regleras genom olika lagar som påverkar spridning och subventionering av Abbotts produkter samt försäljning och marknadsföring av dessa produkter. Abbott följer till fullo alla de krav som gäller i samband med federala hälsovårdsprogram, samt följande: Den federala lagen mot olaglig provision Bland de amerikanska lagar som reglerar dessa program finns den federala lagen mot olaglig provision, som är tillämplig på både våra aktiviteter i samband med försäljning och marknadsföring samt på flera andra aktiviteter, bland annat utdelning av bidrag, forskningskontrakt och konsultavtal. Den förbjuder generellt betalning av (liksom ansökan om eller mottagande av) pengar eller andra förmåner i syfte att locka till köp, beställning eller rekommendation av produkter av en typ som kan subventioneras av ett federalt hälsovårdsprogram. 16 Lagen ska förhindra bedrägliga eller oriktiga aktiviteter som uppmuntrar till överutnyttjande eller som på annat sätt innebär ökade kostnader för de federala hälsovårdsprogrammen, samt partiska beslut från hälsovårdspersonal. Även vanlig affärspraxis (till exempel rabatter) kan i vissa fall innebära ett brott mot denna lag om den faller utanför dess säkra gränser, i synnerhet om försiktighetsåtgärder inte vidtagits. För att säkerställa att Abbott följer lagen mot olaglig provision ska alla avtal som görs med parter som befinner sig i en sådan position att de kan ordinera, köpa eller rekommendera statligt subventionerade produkter (till exempel läkare, sjukhus, vårdcentraler, HMO, PBM, GPO och apotek), utvärderas och utformas med stor noggrannhet. Alla avtal som otillbörligen skulle påverka beslut som fattas i samband med behandling eller inköp ska undvikas. Lagar mot oberättigade fordringar Den amerikanska lagen mot oberättigade fordringar ( The civil False Claims Act ) och andra lagar förhindrar uppsåtligt eller vårdslöst inkrävande av oberättigade fordringar från regeringen samt påverkan av andra till att inkräva oberättigade fordringar. Därför måste vi vara noggranna med att säkerställa att vi aldrig kräver in några som helst fordringar som är inexakta eller på annat sätt felaktiga av den amerikanska regeringen, och aldrig får andra att göra det. Abbott har avtal med regeringskunder och måste undvika alla sorters oriktiga fordringar. Fastän Abbott inte har fordringar hos försäkringsprogram som Medicare och Medicaid så har många av Abbotts kunder det. Allt agerande som kan få kunder att inkräva oberättigade fordringar ska undvikas. Detta görs genom att de procedurer följs som noggrant utformats för att säkerställa att den information som delges kunder angående subventioner av Abbotts produkter från Medicare eller Medicaid är exakt och i alla avseenden sanningsenlig.

22 Skyldighet till prisrapportering Abbott har vissa skyldigheter till prisrapportering i samband med federala hälsovårdsprogram som finns i USA. I dessa skyldigheter till prisrapportering ingår att rapportera rabatter på läkemedel för Medicaid ( Genomsnittligt fabrikspris och Bästa pris ) till de centrala förvaltningarna för Medicare och Medicaid-tjänster, att rapportera siffror med anknytning till det federala pristaket för läkemedel till veterandepartementet, samt att rapportera specificerad prissättningsinformation till federala kunder vid förhandling och teckning av kontrakt för federala leverantörsscheman. I alla dessa fall måste den relevanta prissättningsinformationen räknas ut och rapporteras i enlighet med de regler som styr programmet i fråga och utifrån exakta nettopriser som inte förvrängs av några dolda eller osynliga rabatter. Alla prisnedsättningar gentemot köpare måste identifieras som sådana och återspeglas korrekt i de priser som rapporteras. V. FÖLJA LAGAR Lag om icke straffrättsligt vite Den här lagen tillåter åläggande av icke straffrättslig vite för vissa sorters uppträdande. Det är till exempel förbjudet enligt denna lag att anställa eller skriva avtal med parter som uteslutits från deltagande i federala hälsovårdsprogram. Underlåtenhet att följa de krav som ställs i samband med federala hälsovårdsprogram, eller som ställs i Abbotts närliggande standarder, riktlinjer och procedurer, kan ha flera allvarliga konsekvenser, både för Abbott och för de individer som berörs. Brott mot de lagliga krav som ställts upp för federala hälsovårdsprogram kan potentiellt leda till civilprocesser eller åtal i enlighet med ett antal författningar på både federal nivå och delstatsnivå. Alla sorters brott mot dessa lagar kan leda till att både Abbott och individer riskerar förvaltningsrättsliga, civilrättsliga eller till och med straffrättsliga viten och böter. Naturligtvis kan sådana brott också resultera i att disciplinära åtgärder vidtas mot anställda. Dessa åtgärder kan, om så befinns lämpligt, omfatta avskedande. Dessutom kan brott mot dessa lagar leda till att Abbott eller enskilda anställda utesluts från deltagande i federala hälsovårdsprogram. 17 Abbott förväntar sig att alla personer som berörs har tagit del av och följer de krav för federala hälsovårdsprogram som gäller för det egna arbetet, och dessutom har tagit del av och följer de av Abbotts standarder, riktlinjer och procedurer både sådana som omfattar hela koncernen och sådana som endast omfattar delar av den som utformats för att främja efterlevnad av de krav som ställs i samband med federala hälsovårdsprogram. Information om vilka regler som gäller på koncernnivå finns i Koncernriktlinje CP-01 och relaterade riktlinjer från avdelningen för etik och efterlevnad.

23 V. FÖLJA LAGAR Antitrust- och konkurrenslagar Vid affärskontakter med konkurrenter ska följande riktlinjer följas: (1) Inga kontrakt eller avtal får skrivas som har som syfte eller effekt att konkurrensen otillbörligen stävjas. Olagliga kontrakt eller avtal mellan konkurrenter inkluderar prisavtal, marknadsallokering och anbudssamverkan. (2) Det är inte tillåtet att utväxla, diskutera eller bedriva kvalitetsjämförelser med information från konkurrenter avseende Abbotts priser eller riktlinjer för prissättning, riktlinjer för distribution, leverantörers prissättning, urval av leverantörer, urval och klassificering av kunder, kreditregleringar, marknadsföringsriktlinjer eller annan liknande information som påverkar konkurrensen. (3) Det är inte tillåtet att delta i någon som helst formell eller informell branschorganisation eller i andra möten med konkurrenter där kontrakt eller avtal av den typ som beskrivs i stycke (1) tecknas eller där konkurrensinformation av den typ som beskrivs i stycke (2) utväxlas eller diskuteras. Lagar för insideraffärer Om en person innehar avgörande konfidentiell information om ett företag som utfärdar börsnoterade värdepapper är det normalt sett olagligt för den personen att använda företagets värdepapper i affärssyften eller att tipsa andra som bedriver affärsverksamhet med sådana värdepapper. 18 Personer som berörs av denna Kod ( berörda personer ) eller tredje parter som har ett konfidentiellt förhållande med Abbott (inklusive medlemmar i sådana personers hushåll och nära släktingar till sådana personer) ska avstå från att bedriva handel med eller rekommendera köp av Abbotts aktier (eller Abbotts övriga räntebärande värdepapper) medan de innehar betydande information om Abbotts aktiviteter eller prospekt som ännu inte har offentliggjorts och spridits. Berörda personer ska likaledes avstå från att bedriva handel med, eller rekommendera köp eller försäljning av värdepapper från, något annat företag som utfärdar börsnoterade värdepapper om vilket avgörande konfidentiell information erhållits till följd av anställning hos eller samröre med Abbott. Berörda personer ska inte offentliggöra någon sådan avgörande konfidentiell information inför tredje part förutom när detta sker i giltiga affärssyften (och när lämpligt sekretessavtal existerar). I sådana fall får de berörda personerna inte ha anledning att tro att informationen kommer missbrukas eller att offentliggörandet på annat sätt innebär ett brott mot de federala säkerhetslagar som gäller i USA. De säkerhetslagar som gäller i USA förhindrar selektiv spridning av avgörande konfidentiell information till tredje part som inte är bunden av sekretessavtal eller särskilda sekretessförpliktelser som syftar till att bevara informationens sekretesstatus. Berörda personer ska konsultera Abbotts juridiska avdelning innan de delger information till tredje part på ett sätt som skulle kunna klassas som spridning av selektiv information eller om de tror att spridning av selektiv information redan skett oavsiktligt eller på annat sätt.

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct) 6 december 2012

Uppförandekod. (Code of Conduct) 6 december 2012 Code of Conduct Uppförandekod 8 (Code of Conduct) 6 december 2012 Uppförandekod I. Inledning Våra anställdas ärlighet och omdöme är en väsentlig ingrediens för Flint Groups rykte och framgångar. Flint

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Standard för affärsseder

Standard för affärsseder Standard för affärsseder Danas integritet är ert ansvar Vikten av denna standard Dana Holding Corporation och alla dess dotterbolag måste bedriva Danas affärsverksamhet på ett lagligt, etiskt och ansvarsfullt

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfood

Etiska förhållningsregler inom Axfood Stockholm, 2012-11-05 Etiska förhållningsregler inom Axfood Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen Stockholm, 2015-05-08 koncernen Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag,

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii Uppförandekod 1 INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii KBR:s Uppförandekod... 1 Hälsa, säkerhet, trygghet och miljö.................................... 3 Lika

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Näringslivet är utsatt för bedrägerier och andra ekonomiska brott. Antalet bedrägerier har ökat de senaste

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Våra ansvarsprinciper

Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Meddelande från vår koncernchef Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board och CEO Vårt företag har ständigt kontakt med olika intressenter runtom

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

Babcock & Wilcox Company Efterlevnadshandbok för antikorruption/mutbestämmelser

Babcock & Wilcox Company Efterlevnadshandbok för antikorruption/mutbestämmelser Babcock & Wilcox Company Efterlevnadshandbok för antikorruption/mutbestämmelser Styrelseledamöter, tjänstemän och anställda på Babcock & Wilcox Company ( B&W eller företaget ) måste följa mutbestämmelserna

Läs mer

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss! Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag,

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid.

Läs mer

September 17, 2013. Uppförandekod. Bästa medarbetare!

September 17, 2013. Uppförandekod. Bästa medarbetare! 1 Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 40479 Dusseldorf T +49 211 45 79-0 F +49 211 45 79-501 September 17, 2013 Uppförandekod Bästa medarbetare! Lag- och regelefterlevnad (s.k. compliance) är särskilt

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler tills vidare 1 (11) Till värdepapperscentralerna Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen följande

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer