Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag"

Transkript

1 Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag

2 Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att skapa ett hållbart transportsystem i Malmö. Tanken är att påverka resorna och transporterna innan de har påbörjats och därigenom minska dess negativa miljöeffekter. I detta arbete är näringslivet i Malmö en viktig målgrupp. Det är först när människor själv agerar som vi kan nå målet - transporter som håller i längden. Läs mer på

3 S I D 1-6 : I N T R O D U K T I O N T I L L H A N D B O K E N S I D : C H E F E R O C H K O L L E G O R I F Ö R Ä N D R I N G S A R B E T E S I D : E G N A F O R D O N & T R A N S P O R T E R S I D : K Ö P TA T R A N S P O R T T J Ä N S T E R S I D : S E Ö V E R R E S O R N A D E T L Ö N A R S I G S I D : E X T E R N K O M M U N I K AT I O N S I D : H I T TA T R A N S P O R T E R O C H F O R D O N I B O K F Ö R I N G E N

4 4 Att minska och miljöförbättra transporterna är de i särklass viktigaste frågorna inför framtiden.

5 FÖRORD Trängsel i morgontrafiken, buller och hälsofarliga avgaser inne i Malmö. Ökad växthuseffekt globalt. Att minska och miljöförbättra transporterna är en av de i särklass viktigaste frågorna inför framtiden. Samtidigt ska personalen ta sig till jobbet, affären få mjölk till kyldisken och produkterna levereras till kunden just-in-time. Företagen spelar en nyckelroll i att förbättra transporterna. Mycket kan åstadkommas genom att se över företagets kostnader och öka effektiviteten. Denna handbok handlar om hur ni i ert företag kan minska miljöpåverkan från transporter och resor samtidigt som ni kan spara pengar. Vår förhoppning är att handboken kan fungera som inspiration för ert fortsatta arbete. Gatukontoret Malmö stad 2

6 Hitta i handboken CHEFER OCH KOLLEGOR I FÖRÄNDRINGSARBETE Bilar, resor och transporter är något som berör de flesta personligt. Här finns ett urval med förslag och metoder för ett framgångsrikt förändringsarbete. EGNA FORDON OCH TRANSPORTER Här hittar du det som rör bilar och lastbilar som ditt företag äger eller leasar fördelarna med miljöbilar, att ta hand om sina fordon, sparsam körning, planera sina transporter etc. KÖPTA TRANSPORTTJÄNSTER Berör mest dig som arbetar på ett företag som köper transporttjänster. Men det finns också transporter alla har men få tänker på. SE ÖVER RESORNA DET LÖNAR SIG Här finns förslag på miljöanpassning av både resorna i tjänsten och personalens resor till och från jobbet. EXTERN KOMMUNIKATION Det handlar här om att dra nytta av ditt företags förändringsarbete i era relationer med omvärlden. I slutet av boken finns en bilaga som beskriver hur du kan hitta kostnader för fordon och transporter i bokföringen. Bilar, resor och frakter är uppdelade på många olika poster. 3

7 Introduktion Handboken är uppdelad i olika kapitel för att du skall kunna hitta just de tips och idéer som behövs i ditt företag. Det finns också ett antal Malmö-företag representerade som berättar om hur de arbetat med sina transporter och vilka positiva effekter de har fått ut av det arbetet. Motiven för företag att sätta igång med ett förändringsarbete kring resor och transporter kan sammanfattas: 1. SÄNK A KOSTNADERNA OCH ÖK A EFFEKTIVITETEN 2. STÄRK A IMAGEN GENOM MILJÖANSVAR 3. FÖRBEREDA FÖRETAGET FÖR FRAMTIDEN SÄNK KOSTNADER De flesta företag kan spara pengar på att se över sina transporter. En bra början är att skaffa sig en överblick över kostnaderna. Då kan ni finna kostnader som är onödigt höga och saker som kan bli effektivare. Ett effektivare transportarbete ger i sin tur en bättre miljö. Att exempelvis köra halvfulla lastbilar är både en dålig affär och en onödig miljöpåverkan. STÄRK ER IMAGE Många företag har kontakt med kund via chaufförerna som levererar varor. Företagets logotyp sitter på bilar och lastbilar. Människor som ser bilarna och hur transporterna genomförs kopplar samman vad de ser med företagets image. Lastbilen och föraren uppfattas gärna som företagets representant hos kunderna och det är därför smart att välja transportörer med omsorg. Samma sak gäller säljare, servicepersonal eller andra medarbetare som syns ute hos kund. En väl underhållen miljöbil, eller en ganska ny bränslesnål bil, signalerar att ditt företag bryr sig om kostnader och tar hänsyn till miljön. Om ni jobbar med att minska miljöpåverkan från transporter, kan ni få konkurrensfördelar gentemot andra företag i er bransch. Arbetet kan också vara positivt för medarbetarna, både ur hälsosynpunkt och för den goda känslan av att arbeta på ett företag som tar sitt ansvar för en bättre miljö. ANPASSA FÖR FR AMTIDEN Oljan kommer att bli allt dyrare eftersom efterfrågan ökar mer än vad tillgången ökar. Det kommer att medföra omställningar resursmässigt och tekniskt. Dessutom ökar kraven på att företag tar ansvar utöver sin egen direkta verksamhet. Ett sådant område är transporter. Att förbereda verksamheten, medarbetare och kunder för framtidens teknik- och prisförändringar kommer att gynna företaget. MILJÖLEDNING För företag som leder verksamheten med hjälp av miljöledningssystem enligt ISO14001 hamnar transporterna nästan alltid under punkterna (Miljöaspekter) och (Övervakning och mätning). Det betyder att företag med miljöledningssystem måste ha kontroll över de transporter som de kan förväntas påverka. Dessutom ska företaget på något sätt uppskatta eller mäta vilken miljöåverkan transporterna har. Om transporterna visar sig ha en betydande miljöpåverkan kommer de att omfattas av nästan samtliga punkter i miljöledningssystemet, med allt från inköpskrav till miljömålsarbete. 4

8 Skånemejerier med gas i tankarna Effektivisering av transporter är alltid lönsamt. Minskad miljöbelastning får man på köpet, säger Kaj Grenrud, varuförsörjningschef på Skånemejerier. Det är egentligen enkelt: Ju mindre man kör desto mindre miljöbelastning. Miljöanpassningen av transporter är en del av hela företagets miljöarbete. Skånemejeriers signum är god smak, god hälsa, god miljö. Norden som enskild marknad finns knappt längre. Företag måste förbereda sig på ökad konkurrens från andra länder, menar Kaj. Skånemejerier vet att den ökade konkurrensen i livsmedelsbranschen gör att livsmedlen inte hämtas från närmsta gård och distribueras till närmsta affär längre, utan körs till de kedjor som man har avtal med. Vi gör mycket för att effektivisera våra transporter. Men egentligen vore det bästa om alla produkter körs till en samlastningsterminal i en stad, som sedan kör alla slags varor till en butik. Istället för som idag, att en lastbil kör dit mjölk, en annan bil kör grönsaker o.s.v. Det är lönsamt att effektivisera transporterna. Skånemejerier arbetar med ett levande verktyg för ruttplanering vid namn Roadshow. Varje gång leveransadresser faller bort och när nya kunder tillkommer så gör vi en skugg-test i ruttplaneringen, berättar Kaj. Skånemejerier köper in så gott som alla transporter. Det innebär att ett 60-tal lastbilar är engagerade i att köra mjölk till mejeriet och distribuera till butiker. På ett år kör åkerierna en miljon mil för Skånemejerier. lastbilarna är mycket uppskattade av förarna för att de ger en bättre arbetsmiljö. Företaget kräver av sina åkare att de äldsta lastbilarna byts ut, i första hand till gaslastbilar. Då ersätter Skånemejerier sina åkare för merkostnaden. På fjärrtransporter är det än så länge svårare att hitta tankställen, så där kräver Skånemejerier så nya diesellastbilar som möjligt. Mjölk och mejerivaror innebär kyltransporter. Skånemejerier satsar på kylaggregat som drivs med koldioxid istället för diesel. Det ger bättre kylkvalitet och dessutom kommer koldioxid som restprodukt från industrier till nytta igen, när vi slipper bränna diesel för att kyla varorna, säger Kaj. Förarna är väsentliga bärare av miljöarbetet. Tekniken för Heavy eco-driving som alla förare som kör för Skånemejerier måste genomgå, sparar både bränslekostnader och utsläpp. Att synas med miljöanpassade lastbilar är viktigt för oss, framförallt bland yngre konsumenter, säger Kaj. Våra satsningar på naturgas i processuppvärmningen i mejeriet, ackumulatortankarna för spillvärme i mejeriet och annan effektivisering ger förstås besparingar. Det är lite svårare att räkna hem vad vi vinner på ett gott miljörenommé. Men vi är övertygade om att det är viktigt för flera av kunderna som köper våra varor. Redan 1996 skaffade Skånemejerier sin första gaslastbil. Sedan dess har det blivit sju till. Gas- 5

9

10 Chefer och kollegor i förändringsarbete

11 Ingen säger nej till högre lönsamhet och bättre miljö, men vägen dit handlar om att vissa får tänka nytt och ändra vanor. 8

12 Chefer och kollegor i förändringsarbete Intern förankring är avgörande för att ni ska lyckas med ert förändringsarbete. Först då kan ni förvandla bra idéer till goda resultat. Ingen säger nej till högre lönsamhet och bättre miljö, men vägen dit handlar om att vissa får tänka nytt och ändra vanor. Vi är alla olika benägna att ändra beteende, så sätten att få med alla på tåget måste variera. FÖRANKRA I ett företag är det avgörande att förändringar i resor och transporter är förankrade hos VD tillsammans med ledningsgruppen (med chefer för tex inköp, transporter, miljö, personal och ekonomi). Allra bäst är om ledningen är direkt engagerad i arbetet. Har ni miljöledningssystem ska ledningen vara med i arbetet genom ledningens genomgång. När företaget ska starta förändringsarbete, se till att få med dem som redan är positiva. Lägg inte för mycket kraft på att försöka övertyga de som är tveksamma, om inte deras åsikt är avgörande. Ett vanligt sätt är att de mest berörda samarbetar i en arbetsgrupp för att gå igenom de olika alternativ som finns. ARBETSMOMENT FÖR FÖRÄNDRINGSARBETE 1. Analysera nuläget; vad vill vi i vårt företag uppnå? 2. Gå igenom olika alternativ kostnader, effekter mm 3. Föreslå förändringar 4. Välja de bästa lösningarna för vårt företag, prioritera 5. Genomföra 6. Följa upp! Lösningarna måste variera. Det kan vara en kombination av resepolicy, förmåner till anställda, krav på transportörer eller något annat som leder till minskade transportkostnader, förbättring av anställdas hälsa och minskad miljöpåverkan. Ett sätt att se till att arbetet fortgår är att upprätta en plan med målen, hur arbetet ska gå till väga, vem som är ansvarig, vad det får kosta och hur det ska följas upp. Har ni ett miljöledningssystem kan detta ingå i handlingsplanen. En sådan handlingsplan, eller miljöledningsprogram är ett krav för de företag som är certifierade enligt ISO * Se figur 1 >>> VÄLJ AMBITIONSNIVÅ Det brukar vara bra att identifiera de ambitionsnivåer som passar det egna företaget. Ett sätt är att tänka i trappsteg. * Se figur 2 >>> Du som driver frågorna i företaget har en stor roll i att bidra till tydlighet om ambitionsnivån internt. Är ert företag certifierat enligt ISO kan ni inte välja att ha en ambitionsnivå som bara rör det första trappsteget. Det är viktigt att alla i arbetsgruppen har samma bild om vilka delar av organisationen som kommer att påverkas av förändringarna. Exempelvis bör ni tidigt i processen avgränsa om miljöanpassningen gäller samtliga transporter (tjänsteresor, resor till och från jobbet, godstransporter, transporter som ingår i tjänster som företaget köper) eller om arbetet endast berör vissa transporter på företaget. 9

13 Åtgärd Tidsplan Kostnad Ansvarig Uppföljning Nya bilar ska vara miljöbilar Hösten kkr extra inköp, minskade driftskostnader Personalchef April 2008: - Redovisning av driftskostnader - Kalkyl på CO2 utsläpp jämfört med andra tjänstebilar Mäta fyllnadsgrad på vår lastbil Intern arbetstid 2 timmar Lagerchef Aug -07, redovisning ledningsgrupp - Fyllnadsgrad golvyta/volym/vikt vid utlastning - Fyllnadsgrad golvyta/volym/vikt under rutt * Figur 1 Upprätta en handlingsplan 4. Använda miljöarbetet som konkurrensfördel. Förstärka varumärket och nå nya kunder. 1. Inte bryta mot lagen 2. Följa lagens miniminivå och hushålla med företagets pengar 3. Använda miljöarbetet som förstärkare internt i personalpolitik och företagets värderingar. Behålla gamla kunder. * Figur 2 Tänk i trappsteg för att identifiera företagets ambitionsnivå 10

14 GÖR DET POSITIVT! När du pratar om förändringar, kan det göras på ett sätt så att den som berörs känner att det är positivt. En ekonomichef eller inköpschef lyssnar ofta på argument kring pengar, miljöchefen räknar koldioxidvinster, personalchefen bryr sig om arbetsmiljö osv. Det är helt i sin ordning att drivas av olika motiv, så länge målet är gemensamt. En bra variant att förankra förändringsarbetet på, är att genomföra någon eller några snabba och enkla åtgärder som du vet ger tydliga, positiva resultat omgående. Exempel på sådana är: Ge de medarbetare som kör mest en kurs i sparsam körning. Kom överens med leverantören av kontorsvaror om samlade leveranser, exempelvis varannan vecka. Köp in en tjänstecykel. Sprid en begriplig instruktion om hur du kopplar en telefonkonferens. Då skapas det redan från början en känsla av att förändringsarbetet är nyttigt och de som är avvaktande till förändringen kanske ändrar åsikt. När arbetet väl kommit igång, är ditt företag säkert moget för att ta itu med litet svårare saker. FÖLJ UPP OCH FÖRBÄT TRA Framgångar bör uppmärksammas och premieras! Då är det viktigt att ni har gjort någon uppföljning av resultaten. Berätta internt att ni har sparat X tusen kronor i minskade bensinkostnader! Eftersom Miranda på lagret tar emot varorna, Dejan servar bilarna och Kalle bokar konferenslokal, bör deras åsikter och erfarenheter tas tillvara. Det enklaste är att du som är ansvarig för förändringsarbetet tar dig tid att prata med de berörda då och då. Dina kollegors åsikter och idéer måste tas på allvar för att de ska förbli engagerade. När ni kommit så långt att frågan om miljöförbättrade transporter är förankrad inom organisationen, så gäller det att hitta sätt att inspirera personalen till att fortsätta, bibehålla och kanske på sikt förbättra arbetet. En del medarbetare kanske behöver utbildning eller en ny kanal där frågan kan diskuteras. Varför inte upprätta en miljösida på intranätet eller ett nyhetsbrev? Kanske kan ni ta upp frågorna på arbetsplatsträffar? Ibland kan ni uppmuntra genom att ge bonus eller andra belöningar. Exempel på det är bonus till dem som cyklar till jobbet, eller belöningar till dem som kommer med bra förslag på hur era transporter kan effektiviseras. 11

15 Förslag och idéer Sätt upp planscher med era mål och kryssa för dem när de är uppnådda. Utse miljöambassadörer i företaget. Låt dem driva på inom sina avdelningar och samla in bra förslag och idéer. Välj personer som är engagerade och uppmuntra dem genom extra utbildningar eller intressanta studiebesök. Blanda lätta och svåra åtgärder och ta de lätta först. Samarbeta i allianser steg för steg, alla behöver inte vara involverade hela tiden. Skapa miljösidor på ert intranät där ni berättar om ert arbete. Gör en förslagskommitté, belöna dem som kommer med bra förslag. Uppmärksamma de som gjort något bra med en tårta eller artikel i nyhetsbrev. Delta i fikastunden på lagret och berätta om arbetet med att effektivisera transporter. Fråga om de har några idéer. Låt andra på företaget ta åt sig äran för dina idéer. Byt idéer och erfarenheter med andra i företagarföreningar eller andra nätverk. Bjud in folk från samarbetsföretag om ni kör fast. Du som ansvarar för förändring ha ett eget öra och öga på kunderna och andra intressenter. Återkoppla alltid till dem du pratat med om hur processen gått vidare. Skapa trygghet genom att berätta vad som är nästa steg i ert företags förändringsarbete. Gör tydligt vem som ansvarar för vad om det inte är det från början. 12

16 Berendsen inför miljöbilar Personalens engagemang är nödvändigt för miljöarbetet på företaget. Miljötänkandet har blivit en naturlig del av livet. Folk sorterar sopor och tänker miljö hemma, och då är det naturligt att tänka miljö även på jobbet, menar Arne Mårtensson, textilchef på Berendsen. Han kör miljöbil som tjänstebil. Tankarna på en miljövänligare bilpark låg nära till hands eftersom företaget jobbar med så många andra miljöåtgärder. Men också för att både ledning och medarbetare är medvetna om att bilarna är en stor del av företagets miljöpåverkan. Ungefär var tionde personbil på Berendsen är en miljöbil. Miljöbilar är bra för vår image, men man får vara smidig i introduktionen, annars riskerar man bara bakslag i onödan, säger Jonas Bramsved, logistikchef och ansvarig för fordon hos Berendsen Textil Service. Berendsen har personbilar knutna till varje anläggning, bilar som är tillgängliga för servicepersonal som åker ut till kunderna. Det finns även tjänstebilar som är knutna till användaren som person. Den egna tjänstebilen brukar upplevas som en personlig angelägenhet för de flesta, medan servicebilarna är mer opersonliga. Därför började vi enkelt och introducerade miljöbilarna bland servicefordonen, säger Jonas. Vi håller på att jobba fram en tjänstebilslösning där det ska vara attraktivt för både Berendsen och den anställde att välja miljöbil. Vi kan inte ensamma förändra marknaden med våra 200 bilar. Vi tycker man måste våga satsa på de möjligheter som finns. Vi vill inte vänta på andra miljöbilsalternativ någon gång i en oviss framtid. Skulle de alternativ vi valt visa sig inte ha framtiden för sig om några år, så får vi tänka om då. Arne berättar att när han är på kundbesök eller träffar andra intressenter har det hänt att han berättat om miljöbilarna. Då får jag alltid positiv respons och det skapar ofta en god stämning. Vi har flera sjukhus som kunder och för personalen där känns det nog bra om vi kör in på området med miljöbilar istället för bensin- eller dieselbilar. 13

17

18 Egna fordon och transporter

19 Att inte optimera användningen av fordonen är som att kasta pengarna i sjön. 16

20 Företagets egna fordon och transporter Ett seriöst miljöarbete omfattar företagets fordon och transporter. En bra början är att ta reda på om ni har de fordon som behövs för att göra jobbet. Genom att optimera användningen av fordonen och skaffa de bästa bilarna kommer ni långt. Det sänker kostnaderna, dessutom ger fräscha fordon en stärkt image. Det lönar sig att reflektera över vad lastbilen på gården, den som är bra att ha ibland, egentligen kostar. FYLL LASTBILEN Fyller ni era lastbilar med gods, så att de utnyttjas fullt ut? Frågar du en kollega, kan svaret variera. Ofta är fordonen välfyllda när de lämnar lastkajen. Men om företaget bara kör ut eget gods så brukar fyllnadsgraden totalt sett över hela rutten bli låg. Det är inte alltid att den du frågar tänker på det. Tar ni returtransporter på vägen eller kör andra företags gods ökar möjligheterna till höga fyllnadsgrader. Ett program för ruttplanering kan hjälpa till att optimera turerna. Det handlar både om vilka sorts fordon som behövs och om hur körslingorna skall se ut. Sök på ruttplanering på Internet. Mer om effektiva resor för personalen, finns i kapitlet Se över resorna det lönar sig. FIRMABIL ELLER SPEDITÖR? Personbilar står still större delen av sin livstid. Lastbilar som bara kör det egna företagets gods kanske inte utnyttjas fullt ut. Fordon som står still eller inte utnyttjas effektivt, kostar pengar i form av värdeminskning, försäkring, skatt och garageplats. De egna fordonens totala kostnader och förarnas kostnader är ofta högre än man först tror. Har ni inte fulla lastbilar längs hela körslingorna? Då kan det vara lönsamt att ta hjälp av nätverkstransportörer. Ta in offerter och jämför deras priser med ditt företags kostnader. Se mer om kostnader längst bak i handboken. HÅLL FARTEN Att köra för snabbt är inte bara olagligt och trafikfarligt, det medför också högre bränsleförbrukning. Samtidigt tjänar man inte så mycket tid på det som man kan tro. Har ni alltid bråttom? Om ni har återkommande rutter kan det vara idé att se över att rutterna är upplagda så det är möjligt att hålla hastighetsgränserna. Erbjuder ni akutleveranser till kunder som är möjliga att utföra för chaufförerna? Att hålla lagliga hastigheter spar både koldioxidutsläpp, pengar och liv. LÅGA UTSLÄPP Passa på att kräva lägre utsläpp från fordonen när ni ska köpa eller leasa nya fordon. Förenklat är det så att ju yngre fordon, desto lägre utsläpp, förutsatt att de underhålls väl och förarna är goda bränsleekonomer. Det finns krav på vilka utsläpp lastbilar får ha för att köra i Malmös miljözon. Vill ni minska utsläppen från era lastbilar ytterligare? Då kan ni låta eftermontera katalysator, partikelfälla och kväverening. VÄLJ BRA FORDON Ett allt vanligare alternativ är att välja miljöfordon. Miljöfordon körs på alternativa bränslen som biogas, RME eller etanol. Det finns även fordon som är mycket bränslesnåla genom ny teknik. Andelen miljöfordon har ökat betydligt i Sverige. Det innebär också att det ständigt byggs fler tankställen för alternativa bränslen i Malmö. En lastbil som kör 20 mil i 80 km/h istället för 90 kommer fram ungefär en kvart senare, men sparar 10-15% i bränsle. En lastbil som kör 7000 mil per år kan spara runt tusen kronor per år på att hålla hastighetsgränserna. 17

21 Är det billigare för er att använda miljöfordon? Använd gärna kalkylhjälpen på för att beräkna vad ditt företag tjänar på att köpa miljöbilar. Det är inte bara inköpspriset som ska räknas på utan även förmånsvärden, drivmedelspriser, skatter och restvärdet. Det finns många personbilar och flera lätta lastbilar som är miljöfordon. Även tunga lastbilar går att köpa, men kostar i nuläget mer. Om miljöfordon inte är realistiskt för er, så kommer ni långt med bränslesnåla konventionella fordon. KÖR SPARSAMT Ett av de enklare sätten att spara pengar och miljö är att förarna lär sig köra bränslesnålt. Det innebär en körteknik med snabba accelerationer, höga växlar, motorbromsning och god framförhållning. Du och dina kollegor kommer fram minst lika snabbt, men med ca 10 procent lägre bränsleförbrukning. På Vägverkets hemsida kan du hitta tips på hur du kan köra mer sparsamt. Vanliga trafikskolor säljer också sådana utbildningar både för bil och lastbil. För att få en varaktig effekt av utbildningen bör det finnas någon form av uppföljning av bränsleförbrukningen med återkoppling till förarna. Det finns en rad IT-hjälpmedel på marknaden som kan hjälpa till med uppföljningen. Bäst resultat får ni om det lönar sig för personalen att köra bränslesnålt. Belöningen behöver inte vara per individ i lönekuvertet. Kollektiv uppmuntran kan vara väl så uppskattat. Huvudsaken är att de som kör ekonomiskt ser att det också kommer dem själva till godo. Fråga personalen vad de vill göra med pengarna de sparar. Kanske någon utbildning som annars inte hade blivit av? TA HAND OM ERA FORDON Att serva fordonen regelbundet är både en lönsam och miljöbesparande rutin. Det minskar både bränsleförbrukning och de miljöfarliga utsläppen, som partiklar och kolväten. 18

22 HÅLL RÄT T TRYCK Med rätt lufttryck i däcken minskar rullmotståndet och bränsleförbrukningen sjunker. Mindre bränsleförbrukning betyder mindre växthuseffekt. Så enkelt är det. Med rätt lufttryck i däcken skulle vår totala bränsleförbrukning kunna minska med cirka en halv procent och utsläppen av koldioxid med lika mycket. Tillsammans skulle vi i Sverige slippa ton koldioxid! Koldioxid går inte att rena bort. Den mängd som släpps ut är direkt knuten till bränsleförbrukningen. Det finns även ekonomiska fördelar för dig. Den minskade bränsleförbrukningen gör att du kan spara runt 500 kronor per år och fordon. Dessutom slits däcken mindre vilket också gör att du spar pengar. Faktum är att ett däck med bara 70 procents lufttryck har hälften så lång livstid som ett med rätt lufttryck. Ha alltid rekommenderat lufttryck i däcken, eller helst lite högre. De extra procenten är inte skadliga för däcket, tvärt om. Kolla lufttrycket vid var tredje tankning innan det ser ut att vara för lite luft. Rekommenderat däcktryck för din bil hittar du i instruktionsboken, vid tanklocket eller på stolpen vid förardörren. Mät trycket när däcken är kalla. VÄLJ RÄT T DÄCK Fortfarande tillverkas många däck med giftiga oljor i slitbanan. Inte förrän 2010 blir det förbjudet att sälja däck med de högaromatiska oljorna (förkortat HA-oljor). Det finns både sommar- och vinterdäck utan HA-oljorna för både personbilar och lastbilar. Det går att välja både regummerade däck och nya däck. Undvik dubbdäck, dubbarna sliter upp hälsofarliga partiklar från vägbanan. Moderna vinterdäck är lika säkra som dubbdäck. Be att få däck utan HAoljor också på fabriksnya bilar. Ett Svanenmärkt däck saknar HA-oljor. För varje däck utan HA-olja i slitbanan har ditt företag sparat 1 liter giftig HA-olja från att komma ut i naturen. 19

23 Mät era förbättringar Vet ni om det har blivit bättre genom era åtgärder? Det är alltid bra att försöka mäta era framsteg. På så sätt kan ni hitta nya förbättringsområden och berätta om hur det går. När ni sätter upp era mål, tänk också ut hur ni ska mäta dem! De företag som har miljöledningssystem måste mäta sina förbättringar och miljöaspekter på något sätt. Förhoppningsvis ser ditt företag en ständig förbättring som kan redovisas i miljöledningsarbetet eller i andra sammanhang. Tänk över om ni vill berätta om era mätningar externt, för då måste ni också vara beredda på att förklara om siffrorna pekar åt fel håll miljömässigt. Enklast är att räkna antalet eller andelen av miljöanpassade alternativ. Exempel är antalet miljöfordon, andel däck utan HA-oljor eller andel förare som fått utbildning i sparsam körning. RÄKNA PÅ UTSLÄPP Om du väljer att räkna utsläpp är det enklast att räkna koldioxid eftersom det står i direkt proportion till bränsleförbrukningen. Fördelen med att räkna mängden drivmedel är också att du lätt kan koppla det till kostnaden. Så länge det handlar om bensin och diesel finns inte så många olika varianter på att räkna koldioxid. Det är vanligt att räkna: 1 liter bensin = 2,360 kg koldioxid (CO2) 1 liter diesel = 2,540 kg koldioxid (CO2) Det finns många olika varianter att räkna koldioxid för övriga bränslen. Sök mer information om vilket bränsle just ni använder er av när ni ska räkna på detta. Tänk på att bränslena ofta är uppblandade, exempel: Etanol. E85 består av 85% etanol och 15% bensin. Rapsmetylester, RME. Är uppblandat med diesel. Metangas eller Fordonsgas. Är ibland en blandning av fossil naturgas och biogas. Andra utsläpp, som kväveoxider och partiklar, är svårare. Då beror det på vilken motor det är, hur motorn är servad och hur föraren kör. Det gör att du måste göra fler uppskattningar, vilket betyder att siffrorna blir mer osäkra. Det finns olika sätt att beräkna utsläpp från drivmedel. Variationerna beror på hur drivmedlet producerats och vilka avgränsningar de gjort som står bakom livscykelberäkningarna. Ert syfte med att mäta är det viktiga. Om det är för att visa förändringar, brukar sättet att räkna spela mindre roll så länge ni gör på samma sätt varje gång. Håll er till ett sätt att räkna och bli överens med leverantörer, kunder och andra om hur ni gör. DE BÄSTA FORDONEN Malmö driver tillsammans med Göteborg och Stockholm webbplatsen med all information om bilmodeller, tankställen, skatteregler mm. Föreningen Gröna Bilister rankar varje år de bästa bilarna, både de som drivs med bensin och diesel och de som drivs med förnybara drivmedel. Listorna på Miljöbästa Bil finns på UTSLÄPPSBERÄKNINGAR De vanligaste källorna för beräkningar är: NTM Nätverket Transporterna och Miljös verktyg NTMCalc på Miljöfaktabok för bränslen som ges ut av Petroleuminstitutet Naturvårdsverket INKÖPSKRAV FÖR FORDON OCH TRANSPORTER Vägverket har en samling upphandlingskrav som verket rekommenderar för fordon. Kraven gäller både miljö och trafiksäkerhet. Hos Miljöstyrningsrådet finns också miljökrav på fordon, däck mm. UTBILDNING I SPARSAM KÖRNING Vanliga trafikskolor säljer sådana utbildningar både för bil och lastbil. Sök på Internet efter sparsam körning eller ecodriving. INKÖPSKRAV FÖR DÄCK På projekt Grön Kemi som drivs av Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionens kommunalförbund finns listor på personbilsdäck utan HA-oljor. TRB kontrollerar däck till lastbilar för sina medlemsföretag och publicerar listorna på Det finns också miljömärkta däck. Se MILJÖZON På Malmö stads webbsida finns information om reglerna för att köra i miljözon. Där finns också information om extra avgasutrustning. 20

24 Förslag och idéer Räkna på vad era fordon kostar. Jämför med vad nätverkstransportörer kostar. Se om ni kan samordna era transporter med andra. Kanske med andra leverantörer till samma kund? Ta tomma emballage med er tillbaka. Be era förare att under en veckas tid hålla hastighetsbegränsningarna exakt och se hur lång tid det tar. Justera rutterna efter resultatet. Serva fordonen regelbundet. Teckna avtal med verkstad och se till att de påminner er om service. Skaffa ett bra program för ruttplanering. Kolla däcken varannan gång ni tankar. Prata med era förare om hur rutterna skulle kunna förbättras. Räkna på alternativet miljöfordon nästa gång ni ska köpa eller leasa fordon. Ändra på er tjänstebilpolicy så att miljöfordon uppmuntras. Ge de som kör mest på ert företag en utbildning i sparsam körning. Följ upp hur era förare kör genom att investera i IT-system för bränsleuppföljning. Ge bonus till de förare som kör bränsle-effektivt. Välj däck utan HA-oljor, gärna miljömärkta. Byt ut dubbdäck till vinterdäck. Eftermontera katalysator, partikelfälla och kväverening på era fordon. 21

25

26 Välanvända miljöfordon på Transporter - Sex av våra 20 fordon är miljöbilar. Fem är flexifuel-fordon som kan köra på etanol och bensin. En är en gasbil. Dessutom är en av tjänstebilarna också en etanolbil. Företagsekonomiskt är det ungefär samma som att köra vanliga bensin- och dieselbilar, säger Ingvar Unnerstam, miljö- och kvalitetssamordnare. Det var Tetra Pak som ställde krav på oss att skaffa miljöbilar. Och det är fortfarande Tetra Pak som har högst ställda miljökrav, krav som de också följer upp varje år. I början var det lite besvärligt att hitta tankställen, men det är inget problem längre. Miljöbilarna används så mycket som möjligt i uppdragen, men när det ska köras stort gods och många pallar måste de stora diesellastbilarna användas. För uppdrag till Tyskland och Danmark kan det vara mer problematiskt, men det går att lösa kortare transporter genom att tanka i Sverige. Minst lika viktigt som miljöbilarna är vårt transportsystem där vi använder oss av modern dator- och telekommunikation, berättar Ingvar. Det är bra för miljön, men också för trafikledarnas och chaufförernas arbetsförhållanden. Under hösten 2005 utrustades alla :s fordon med fordonsdatorer. GPS står för Global Positioning System, som gör det möjligt att genom en radiomottagare se var fordonen befinner sig. Dessutom är det möjligt att med datorerna i bilarna kommunicera med trafikledningen och få signatur av uppdraget. - Detta innebär att kunderna får ett säkrare och snabbare system. Det gäller både leveranspålitlighet och återrapportering, säger Ingvar. GPS-positionering gör att trafikledarna vet exakt var bilarna är och det i sin tur gör att det går lättare att samlasta bilar. Eftersom trafikledarna vet var bilarna befinner sig blir det kortare körsträckor när förarna kan hämta där de befinner sig istället för att köra till en adress längre bort. En bonuseffekt är att både trafikledarna och chaufförerna fått en lugnare arbetssituation. All personal har fått gå en internutbildning i det nya systemet. Förarna uppskattar att ha en dator med uppkoppling i sin bil. Det är lättare att hitta information och de har fått bättre överblick över sin arbetssituation, tycker Ingvar. Företaget är certifierat enligt kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001:2000 och ISO De har valt att sköta miljöarbetet med företagets egna resurser, utifrån sina förutsättningar. Miljöarbetet redovisas varje år där allt från däck till bränsleförbrukning finns med. Vår erfarenhet är att man får se till vad som är rimligt att göra inom miljöområdet. Man får inte ställa för höga krav. I början dokumenterade vi för mycket. Det är bättre att göra saker istället för att skriva om dem, menar Ingvar. Målen bör vara greppbara. Resultatet är ofta viktigare än att man gör mätningar ofta. Använd sunt förnuft. Gör förbättringar som är bra på flera olika sätt. 23

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Våga vara klimatsmart!

Våga vara klimatsmart! Våga vara klimatsmart! Tips för dig som vill inspireras eller coacha andra att tänka klimatsmart i stallet Illustration: Lena Furberg för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Innehållsförteckning: Klimatsmart

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer