Nordic. Statistical Yearbook. Nordisk. statistisk årsbok. CD-ROM with database included

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordic. Statistical Yearbook. Nordisk. statistisk årsbok. CD-ROM with database included"

Transkript

1 Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk statistisk årsbok CD-ROM with database included

2 Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk statistisk årsbok 2007 Volume 45 Edited by Ulla Agerskov Statistics Denmark Nord 2007:1

3 Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk statistisk årsbok 2007 ISBN ISSN Nord 2007:001 ISSN Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2007 Design: sisterbrandt designstue, Copenhagen Print: Arco Grafisk A/S, Skive, Denmark Copies: Printed on paper approved by Nordic Environmental Labelling. This publication can be ordered on Other Nordic publications are available at Main suppliers of data: The Nordic national statistical institutes. Editor: Ulla Agerskov, Statistics Denmark. Secretariat: Leila Chéhadé, Statistics Denmark. Layout: Ulla Agerskov, Leila Chéhadé, Jan Folvig and Jan Vibe, Statistics Denmark. Maps: LIBER KARTOR, Stockholm. Printed in Denmark T RY K S A G N R Nordic Council of Ministers Nordic Council Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 Copenhagen K DK-1255 Copenhagen K Phone (+45) Phone (+45) Fax (+45) Fax (+45) Nordic co-operation Nordic cooperation is one of the world s most extensive forms of regional collaboration, involving Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, and three autonomous areas: the Faroe Islands, Greenland, and Åland. Nordic cooperation has firm traditions in politics, the economy, and culture. It plays an important role in European and international collaboration, and aims at creating a strong Nordic community in a strong Europe. Nordic cooperation seeks to safeguard Nordic and regional interests and principles in the global community. Common Nordic values help the region solidify its position as one of the world s most innovative and competitive. 2 Nordic Statistical Yearbook 2007

4 Förord Preface The Nordic countries have much in common their way of life, history, language and social structure. Many of these common features and the results of their joint efforts may be described by statistics. This is why the Nordic Council of Ministers publishes the Nordic Statistical Yearbook. Our ambition is to provide comparable statistics on the life in the Nordic countries to shed light on the similarities and the differences. Against the background of globalization, data on conditions in the Nordic in relation to other Western European countries are also provided in a number of areas. The emphasis has been on making the data easy to understand and relevant to the way we live, which provides the publication with a variety of uses. Since 1997, the Nordic Council of Ministers has, pursuant to an agreement with Statistics Denmark, established and maintained a data bank of statistics supplied by the Nordic statistical institutes. Data for the Yearbook are extracted from this data bank. The publication includes a CD-ROM containing much more detailed information from the data bank than is provided in printed form. In particular, longer time series may be found on the CD-ROM, offering countless possibilities of making interesting analyses. The statistics included in the Nordic Statistical Yearbook may also help illuminate the focus of this year s agenda for the Nordic Council of Ministers under the Finnish chairmanship: The Finnish Programme strives to strengthen the Nordic region in order to meet the challenges of globalisation. The programme stresses the importance of guaranteeing the success of the Nordic model, by further developing competitiveness and welfare. The programme prioritises key factors such as education, culture, health and social services as well as gender equality, at the same time as promoting the Nordic countries visibility in a global context. Enjoy your reading! Halldór Ásgrímsson Secretary-General Nordic Council of Ministers Copenhagen, October 2007 Nordic Statistical Yearbook 2007

5 Preface Förord De nordiska länderna har mycket gemensamt livsstil, historia, språk och samhällsstruktur. Detta lägger grunden för en unik tradition av att samarbeta. Mycket av detta kan beskrivas med statistik, vilket är anledningen till att Nordiska ministerrådet ger ut Nordisk statistisk årsbok. Ambitionen är att presentera jämförbar statistik om livet och livsvillkoren i de nordiska länderna att belysa likheterna och skillnaderna. I ljuset av globaliseringen anges också de nordiska ländernas förhållande till det övriga Västeuropa på en rad områden. Stor vikt har lagts på att göra uppgifterna lätta att förstå och relevanta för det sätt på vilket vi lever. På så vis kan boken få många användningsområden. Sedan 1997 har Nordiska ministerrådet en överenskommelse med Danmarks Statistik om att upprätta och underhålla en statistisk databas med hjälp av de nordiska statistikbyråerna. Uppgifterna i årsboken kommer från denna databas. Boken innehåller en cd-romskiva med uppgifter från databasen som är mer detaljerade än de som publiceras i själva boken. I synnerhet innehåller skivan längre tidsserier, som ger otaliga möjligheter till intressanta analyser. Uppgifterna i Nordisk statistisk årsbok hjälper till att belysa frågor i årets finska ordförandeprogram för Nordiska ministerrådet: I det finska programmet strävar man efter att förstärka Nordens möjligheter att svara på de globala utmaningarna. I programmet framhävs vikten av att man garanterar att den nordiska modellen fungerar. Man lyfter därvid fram behovet av att konkurrenskraft och välfärd utvecklas vidare. Utbildning, kultur, social- och hälsovårdstjänster samt jämställdhet betonas samtidigt som uppmärksamhet ägnas åt att främja Nordens synlighet världen över. Mycket nöje med läsningen! Halldór Ásgrímsson Generalsekreterare Nordiska ministerrådet Köpenhamn i oktober 2007 Nordic Statistical Yearbook 2007

6 Innehåll Contents Preface... 3 Introduction to the Nordic countries... 9 Facts about the Nordic countries Statistics: Environment Population Health and causes of death Income and social protection Housing and consumption Education Labour market Culture and leisure Elections Prices and exchange rates National accounts and balance of payments Foreign trade Public finance Research and development The primary sector Manufacturing Building and construction Services and tourism Information and communication technology Appendix 1: Nordic co-operation Appendix 2: User guide Appendix 3: Installation of the CD-ROM Nordic Statistics Appendix 4: Contents of the CD-ROM Nordic Statistics Appendix 5: Geonomenclature Appendix 6: Classification of commodities Definitions and glossary English Definitions and glossary Swedish Subject index Swedish Subject index English Throughout the book the following symbols and country codes are used: Symbols Country codes Nil Less than half Not applicable Data not available Denmark: DK Faroe Islands: FO Greenland: GL Finland: FI Åland: AX Iceland: IS Norway: NO Sweden: SE To describe the different countries in the figures following colours are used: Denmark: Greenland: Åland: Norway: Faroe Islands: Finland: Iceland: Sweden: Nordic Statistical Yearbook

7 Contents Innehåll Förord... 4 Introduktion till de nordiska länderna Fakta om de nordiska länderna Statistik: Natur och miljö Befolkning Hälsa och dödsorsaker Inkomst och social trygghet Bostäder och konsumtion Utbildning Arbetsmarknad Kultur och fritid Val Priser och växelkurser Nationalräkenskaper och betalningsbalans Utrikeshandel Offentliga finanser Forskning och utveckling Basnäringarna Tillverkningsindustri Byggsektorn Service och turism Informationsteknologi Bilaga 1: Nordiskt samarbete Bilaga 2: Användarhandledning Bilaga 3: Installation av Cd-romskivan Nordic Statistics Bilaga 4: Innehåll av Cd-romskivan Nordic Statistics Bilaga 5: Geonomenklatur Bilaga 6: Varugrupper Definitioner och ordlista engelska Definitioner och ordlista svenska Sakregister svenska Sakregister engelska Följande symboler och landskoder används genomgående i boken: Symboler Landskoder Noll Mindre än hälften Inte tillämpligt Uppgift saknas Danmark: DK Färöarna: FO Grönland: GL Finland: FI Åland: AX Island: IS Norge: NO Sverige: SE Följande färger används för att beskriva de olika länderna i figurerna: Danmark: Grönland: Åland: Norge: Färöarna: Finland: Island: Sverige: 6 Nordic Statistical Yearbook 2007

8 Nordic Statistical Yearbook

9 Table 1 The Nordic region in an international context key figures Norden i ett internationellt sammanhang nyckeltal Norden Euro-13 United States Japan Total area, sq km Total areal, km 2 Land area, sq km Landareal, km 2 Arable land (2004) % of land area Åkermark (2004), % av landarealen Population 2006, million Folkmängd 2006, miljoner Inhabitants per sq km Invånare per km 2 Fertility rate (2005) Fertilitet (2005) Part of population (2004) 0-14 years, % Andel invånare 0-14 år i % Part of population (2004) 65+ years, % Andel invånare 65+ år, % Life expectancy (2005): men, years women, years Medellivslängd (2005): År, män År, kvinnor Production of energy, 1000 tons oil equiv.(2005) Consumption of energy per person, kg oil equiv Emission of greenhouse gases, tons CO2 equiv. per person (2004) GDP, billion euro (2006) GDP per capita, PPP-euro (2006) Balance of payments, current account surplus % of GDP (2006) General government debt ult. 2006,% of GDP General govern. public surplus 2006, % of GDP ,6 Labour force participation rate, % (2005), men women Unemployment rate, % (2006) Average hours worked per week ( ) Energiproduktion, 1000 ton oljeekvivalenter Konsumtion av energi per person (2004) Utsläpp av växthusgaser, CO2-ekvivalenter ton per person (2004) BNP, miljarder euro (2006) BNP per person i PPP euro (2006) Betalningsbalans överskott i 2006 i % av BNP Off. sektorns skulder , %. av BNP Offentliga sektorns överskott, % av BNP Relativa arbetskraftstal, män kvinnor Arbetslöshet % (2006) Arbetstid ( ) timmar per vecka Tax burden (2004), total taxes as % of GDP Skattetryck, % (2004) Tax on personal income, % of GDP Skatt på personlig inkomst, % av BNP Sources: World Development Indicators 2006, the World Bank. Eurostat, Economic Survey of Europe, 2006, no. 1, United Nations. OECD Economic Outlook, Vol , No. 80, December 2006 OECD. UNFCCC. Nordic Statistical Database, WHO, Core Health Indicators. Note: Where statistics do not give figures for total Norden, figures are calculated as weight averages, using population as weighing basis. Norden comprises Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden and the three autonomous areas of the Faroe Islands, Greenland and Åland. Euro-13 is the 13 countries that have euro as their common currency. Land area is the ice-free area. Not: I de fall där siffrorna inte anger samlad statistik för Norden, har de framräknats som ett viktat genomsnitt med utgångspunkt från folkmängden. Norden inkluderar Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Euro-13 avser de 13 länder som har infört euron som gemensam valuta. Landytan avser den yta som inte är täckt av landis eller vatten. 8 Nordic Statistical Yearbook 2007

10 De nordiska länderna The Nordic countries The Nordic countries are comprised of Denmark, the Faroe Islands, Greenland, Finland, Åland, Iceland, Norway and Sweden. The Faroe Islands and Greenland are both part of the Kingdom of Denmark, while Åland is part of the Republic of Finland. Like Denmark, Norway and Sweden are monarchies, while Iceland and Finland are republics. Irrespective of their form of government, all heads of state have relatively limited powers in the Nordic countries. All the countries have democratic constitutions, drawn up in the 19th century, all of which, except for the Norwegian constitution, have been amended several times. Languages Danish, Norwegian and Swedish are related languages and, to a certain extent, their speakers understand one another. In addition, these three languages have many dialects. Faroese and Icelandic are also related to these languages but are not immediately understood by Danes, Finns, Swedes or Norwegians, excepting a few speakers of certain West Norwegian dialects. To a large extent, people from the Faroe Islands and Iceland can understand each other. Swedish is spoken not only in Sweden but also in Åland and along some coastal regions of Finland. Greenlandic, an Inuit language, is the primary language of Greenland and is, in addition to Danish, the official language of Greenland. The same is the case in the Faroe Islands, where Faroese is the primary language and both Faroese and Danish are official languages. Finnish belongs to an entirely different language family the Fenno-Ugrian language family from the rest of the Nordic languages. The Saami language, spoken by an ethnic group living in the northern part of Finland, Norway, Sweden and Russia, is related to Finnish. However, the Samic language is not understood by speakers of Finnish. The Inuit language spoken in Greenland is also entirely different from the other Nordic languages. The land Denmark is comprised of the Jutland peninsula and the archipelago at the entrance to the Baltic Sea, containing almost 500 islands of which approximately 100 are inhabited. Denmark is a lowland country covered by green morainic hills, shaped by the glaciers that once covered Northern Europe. There are no heights above 200 meters. The natural vegetation includes deciduous or hardwood forests consisting of oak, elm, beech and lime. However, since Denmark borders the coniferous belt, plantations of spruce and fir thrive. The soil and climate are very well suited for grain and other agricultural products. More than 60 per cent of the land area is made up of arable land and gardens. The Faroe Islands, situated between Iceland and the Shetland Islands, consist of 18 islands (of which 17 are inhabited) and numerous islets and reefs. Comprised of volcanic rocks covered by a thin layer of moraine or peat soil, the islands rise up sharply, directly from the ocean. The coasts are indented with deep fjords and strong tidal currents agitate the narrow passages between the islands. The natural vegetation includes moss, grass and mountain bog. The islands are naturally treeless, but hardy trees have been planted in sheltered parts. Farming is almost entirely limited to fodder crops for animal production. Nordic Statistical Yearbook

11 The Nordic countries Greenland is the largest island in the world, but only a small part of it is icefree and suitable for permanent settlements. The ice-free part of Greenland, which is inhabited, contains a mountainous arctic landscape. The inland ice covers some 80 per cent of the total landmass. The vegetation in Greenland is represented mainly by tundra types, including heather, birch, willow and alder scrub together with sedge, cotton grass, and lichen. The short summer in Greenland produces a relatively rich plant life. In southernmost Greenland, winter hay is grown for sheep and, along the western coast, such vegetables as radishes, cabbage, and lettuce are raised, as well as potatoes in the extreme south. Finland is strewn with thousands of lakes. Almost 70 per cent of Finland is covered by forest. The natural vegetation of Finland is coniferous. South of the Polar Circle, Finland is a lowland country with no heights above 300 meters. Most of the lowlands consist of a rocky subsoil covered by a thin layer of topsoil, and this is where you find the major part of Finland's arable land. Because of the thin layer of topsoil and the low temperatures in the north, the opportunities for farming are very limited. North of the Polar Circle, there are mountainous areas with heights up to metres. Åland has a typical archipelago landscape which consists of approximately islands larger than 0.25 ha and about islands of less than 0.25 ha. 60 of the large islands are inhabited. The landscape consists to a large extent of slopes of naked rock formed as the land rose from the sea. The bedrock on mainland Åland is mostly red rapakivi granites covered by quaternary deposits of moraine, clay, sand, moor and turf ground. The mild coastal climate and the calcareous, fertile soil favours the cultivating of grain, vegetables and fruit orchards, as well as it contributes to a rich flora, also including a large number of different orchids. Barely 60 per cent of the land area is covered by forest. The pine trees (50 per cent) dominate, whilst the rest is shared evenly between spruce and deciduous forest. With its lava-covered plateaus, volcanoes, geysers and glaciers, the Icelandic landscape has little resemblance to any other part of the Nordic countries. Iceland has more hot springs and geysers than any other country in the world. The country is located on the border between a tundra vegetation zone of treeless plains and a zone of coniferous forests. However, remnants of large birch forests may be found in many places. Bogs and moors are extensive. Only approximately one-fourth of the country is covered by vegetation and a mere 1 per cent by trees. Only 1 per cent of Iceland consists of arable land and gardens. The growing season in Iceland is very short and, therefore, agricultural production is largely connected to animal husbandry, as the cultivation of hay and other fodder crops makes optimal use of the scarce arable land. Norway is mountainous with lush valleys. It contains large mountain plateaus and a coastline, cut by deep fjords, with numerous scattered islands. The largest mountain plateau, the Hardangervidda, meters above sea level, is found in the southern part of Norway. A little more than 20 per cent of Norway is covered by forest. Thick forests of spruce and pine dominate in the broad glacial valleys. In these forests, the ground is carpeted with leafy mosses and heather. A rich variety of deciduous trees notably, birch, ash, rowan, and aspen grow even on the steep hillsides. The precipitous mountainsides make farming with use of modern farming equipment virtually impossible or, at the very least, difficult. Only approximately 3 per cent of the land is arable. The more extensive areas of farmland are found mainly in the Oslo region and east and south of Trondheim. 10 Nordic Statistical Yearbook 2007

12 De nordiska länderna Sweden has lowlands resembling those of Denmark and Finland but also mountainous regions, which are not as rugged and steep as those found in Norway. Sweden has a very rocky coastline with hundreds of small, sometimes wooded, islands. This type of coast, known as the "skärgård", is found both in the east and the west, especially around Gothenburg and Stockholm. More than half of the land area of Sweden is covered by predominantly coniferous forest. Spruce and pine are abundant in the north and the Småland highlands. But other vegetational zones are found. In descending order of altitude and latitude, the general vegetational zones are alpine regions, birch, the coniferous forest region, and a beech region in the south. Farming conditions vary considerably from the south, with a growing season of seven months, to the north, where the growing season lasts only four months. However, due to the relatively high temperatures and long daylight hours during the summer, farming is possible quite far north. Climate The climate in the Nordic countries is determined by two conditions: their location relatively far north and their proximity to the Gulf Stream of the Atlantic Ocean. Their location means that, during the coldest months, average temperatures are fairly low, around or below 0 C, and that none of the countries has an average summer temperature of more than slightly above 19 C, measured as an average over the years from In Norway and Sweden, where landmasses stretch from the far south to the far north, there are large differences between temperatures in the south and in the north, especially during the winter. The inner parts of Norway, Sweden and Finland have a distinct continental climate characterized by cold winters and warm summers, while Denmark, the Faroe Islands and Åland are dominated by a distinct coastal climate. The proximity of the warm Gulf Stream implies that temperatures are relatively high in Iceland, the Faroe Islands and the near-shore areas of Norway when the degrees of latitude are taken into consideration. Precipitation varies enormously in the Nordic countries. Within Greenland and Norway, the variations are very pronounced. In Greenland, precipitation varies from over mm in the southwest to less than 200 mm in the northeast, where some areas might be labelled "arctic deserts". In Norway, precipitation varies from more than mm in western Norway which is one of the wettest areas in Europe to less than 300 mm in the interior eastern Norway and the Finnmark Plateau. The dominant western winds bring large amounts of rain to the mountainous west coast of both countries, while their eastern valleys stay dry. Denmark and large parts of Finland and Sweden have a humid climate, while Iceland and the Faroe Islands have an extremely humid climate. Size of the Nordic countries The idea of the size of the Nordic countries varies depending on the measure used. In terms of area, Greenland is by far the largest. Even if only Greenland s ice-free area is considered, the country has the same size as Sweden, while Denmark accounts for only 3 per cent of total Nordic ice-free land area, and Iceland for 6 per cent only. If, on the other hand, the cultivated area is considered, Denmark accounts for one-third, Greenland then accounts for an extremely small proportion, and Norway for only 10 per cent. In terms of population, Sweden is the largest Nordic Statistical Yearbook

13 De nordiska länderna country with 37 per cent of the Nordic population, followed by Denmark, Finland, Norway and Iceland. However, if the size of the economy, measured as the gross national income is considered, Norway is more important than both Denmark and Finland only surpassed by Sweden. Nordic region after the countries area, population and economy Norden fördelat efter ländernas areal, befolkning och ekonomi Ice-free land area Isfri landareal Cultivated land area Odlad landareal 3% 0% 26% 27% 31% 30% 0% 19% 6% 0% 19% 10% 2% 0% 27% 0% Population Folkmängd Gross national income Bruttonationalinkomst 22% 23% 37% 0% 32% 0% 0% 0% 21% 18% 19% 1% 0% 26% 1% 0% Denmark Faroe Islands Greenland Finland Åland Iceland Norway Sw eden Area01 and Area02: DK, FO, GL, FI, AX, IS, NO, SE, Popu01: DK, FO, GL, FI, IS, AX, NO, SE, Source: National statistical institutes and National Board of Survey, Finland. De nordiska länderna De nordiska länderna består av Danmark, Färöarna, Grönland, Finland, Åland, Island, Norge och Sverige. Färöarna och Grönland är båda en del av kungariket Danmark, medan Åland är en del av republiken Finland. I likhet med Danmark är Norge och Sverige monarkier. Island är liksom Finland en republik. Obe- 12 Nordic Statistical Yearbook 2007

14 De nordiska länderna roende av statsskicket har statsöverhuvudena relativt liten makt i de nordiska länderna. Alla länderna har demokratiska författningar som är från 1800-talet. Med undantag av den norska författningen har alla ändrats ett flertal gånger. Parlamenten i de nordiska länderna och de självstyrande områdena varierar i storlek från 30 medlemmar i Ålands lagting till 349 ledamöter i Sveriges riksdag. Språk Danska, norska och svenska är närbesläktade språk, och de som talar något av dem förstår varandra i viss utsträckning. Därutöver har de tre språken många dialekter. Färöiska och isländska är också besläktade med dessa språk men kan inte spontant förstås av danskar, finländare, svenskar eller norrmän. Det enda undantaget är ett fåtal personer som talar vissa dialekter i västra Norge. De som talar färöiska och isländska förstår varandra till stor del. Svenska talas också på Åland och i vissa kustregioner i Finland. Danska och grönländska är de officiella språken på Grönland och danska och färöiska är de officiella språken på Färöarna. Finska tillhör en helt annan språkfamilj än de andra nordiska språken. Det samiska språket, som talas av en etnisk grupp som bor i de nordliga delarna av Finland, Norge, Sverige och Ryssland, är besläktat med finska. Personer som talar finska kan emellertid inte förstå samiska. Grönländska är också totalt skilt från de övriga nordiska språken. Landet Danmark består av den jylländska halvön och skärgården vid inloppet till Östersjön med nästan 500 öar, av vilka omkring 100 är bebodda. Danmark är ett lågland, som täcks av gröna rullstensåsar. Dessa har formats av den inlandsis som en gång täckte Nordeuropa. Det finns inga höjder på mer än 200 meter. Den naturliga vegetationen inbegriper lövskogar med bland annat hårda träslag som ek, alm, bok och lind, men eftersom Danmark gränsar till barrskogsbältet trivs även odlingar av gran och tall. Jorden och klimatet är mycket väl lämpade för odling av spannmål och andra jordbruksprodukter. Mer än 60 procent av landarealen utgörs av åkermark och trädgårdar. Färöarna, som ligger mellan Island och Shetlandsöarna, utgörs av arton öar (varav sjutton bebodda) och ett stort antal holmar och skär. De består av vulkaniska klippor täckta av ett tunt lager morän eller torvjord som reser sig höga och branta direkt ur havet. Kustlinjen bryts av djupa fjordar, och de trånga sunden mellan öarna rörs upp av tidvattnet. Den naturliga vegetationen är mossa, gräs och vitmossa. Öarna är naturligt trädlösa, men härdiga träd har planterats på skyddade delar. Jordbruket är nästan helt begränsat till foderväxter för djuruppfödning. Grönland är den största ön i världen, men endast en liten del av landet är isfri och lämpad för permanent bosättning. Den isfria delen av landet, som är bebodd, utgörs av ett arktiskt bergslandskap. Inlandsisen täcker omkring 80 procent av den totala landarealen. Vegetationen på Grönland består huvudsakligen av tundraarter som exempelvis buskar av ljung, björk, pil och al tillsammans med halvgräs, ängsull och lavar. Den korta sommaren på Grönland ger ett relativt rikt växtliv. I de sydligaste delarna av Grönland odlas vinterhö för fåren och längs den västra kusten grönsaker som rädisor, kål och sallad samt potatis längst i söder. Finland är översållat med tals sjöar. Den naturliga vegetationen i Finland är tallskog, och nästan 70 procent av Finland är täckt av skog. Finland är söder om polcirkeln ett lågland, där det inte finns några höjder på mer än 300 meter. Nordic Statistical Yearbook

15 De nordiska länderna Huvuddelen av låglandet består av berggrund täckt med ett tunt lager jord, och här finns största delen av Finlands åkerareal. I norr är möjligheterna till jordbruk begränsade på grund av det tunna lagret med mylla och de låga temperaturerna. Norr om polcirkeln finns bergsområden med höjder på upp till meter. Åland är ett typiskt skärgårdslandskap bestående av ca öar större än 0,25 hektar och ca öar som är mindre än 0,25 hektar. Cirka 60 öar är bebodda. Landskapet består till stor del av hällmarker som bildats då landet stigit ur havet. Berggrunden på fasta Åland utgörs huvudsakligen av röd rapakivigranit som täcks in med kvartäravlagringar (jord) av morän, lera, sand, mo och torvmarker. Det milda havsklimatet och den kalkrika bördiga jordmånen gynnar odling av spannmål, grönsaker och fruktträd samt bidrar till en rik flora med ett stort antal orkidéer. Knappt 60 procent av landarealen är täckt av skog, tallskogen (50 procent) dominerar medan den resterande delen utgörs av lika delar gran- och lövskog. Det isländska landskapet med sina lavatäckta platåer, vulkaner, gejsrar och glaciärer påminner mycket lite om resten av de nordiska länderna. Island har fler varma källor och gejsrar än något annat land i världen. Landet ligger på gränsen mellan tundrazonen med trädlösa hedar och tallskogszonen, men rester av stora björkskogar finns på många ställen. Myrar och mossar är rikligt förekommande. Endast omkring en fjärdedel av landet är täckt med vegetation och bara en procent av träd. Endast en procent av Island består av åkermark och trädgårdar. Växtsäsongen på Island är mycket kort. Jordbruksproduktionen är därför i huvudsak baserad på djuruppfödning, eftersom odling av hö och andra foderväxter maximalt utnyttjar den sparsamt förekommande åkermarken. Norge är bergigt med blomstrande dalar. Det består av stora bergsplatåer och en kustlinje som bryts av djupa fjordar med otaliga utspridda öar. Den största bergsplatån, Hardangervidda, ligger på meters höjd över havet i den södra delen av Norge. Lite mer än 20 procent av Norge täcks av skog. Djupa gran- och tallskogar dominerar de breda glaciärdalarna. I dessa skogar är marken täckt med vitmossor och ljung. Ett rikt urval av lövträd i synnerhet björk, ask, lind och asp växer till och med på de branta bergssluttningarna. Dessa branta bergssluttningar gör jordbruk med modern utrustning näst intill omöjligt eller, i bästa fall, mycket svårt. Endast omkring tre procent av landet är odlingsbart. De större jordbruksområdena finns huvudsakligen i Osloområdet och öster och söder om Trondheim. Sverige har låglandsområden som påminner om dem i Danmark och Finland men också bergsområden, som dock inte är så karga och branta som de i Norge. Sverige har en mycket klippig kustlinje med hundratals små, ibland trädbeklädda öar. Denna typ av kust, som kallas skärgård, finns på både östra och västra sidan av landet, särskilt runt Göteborg och Stockholm. Mer än hälften av landarealen i Sverige täcks av huvudsakligen barrskog. Gran och tall förekommer rikligt i norr och på det småländska höglandet, men även andra vegetationszoner förekommer. Efter fallande höjd- och breddgrad är de allmänna vegetationszonerna alpina zonen, björkzonen, barrskogszonen och en bokzon i söder. Jordbruksförhållandena varierar väsentligt från de södra delarna med en växtsäsong på sju månader, till de norra där växtsäsongen endast varar fyra månader. På grund av de relativt höga temperaturerna och de långa dagarna med dagsljus under sommartiden är det emellertid möjligt att idka jordbruk rätt långt norrut. 14 Nordic Statistical Yearbook 2007

16 De nordiska länderna Klimat Klimatet i de nordiska länderna bestäms av två faktorer: läget relativt långt norrut och närheten till Atlanten och Golfströmmen. Läget medför att medeltemperaturerna är ganska låga, runt eller under 0 C under de kallaste månaderna. Inget av länderna hade en sommarmedeltemperatur på mer än något över 19 C i genomsnitt under åren I Norge och Sverige, där landarealen sträcker sig från långt i söder till långt i norr, finns stora skillnader mellan temperaturerna i söder och i norr, särskilt under vintern. De inre delarna av Norge, Sverige och Finland har utpräglat inlandsklimat med kalla vintrar och varma somrar. Danmark, Färöarna och Åland har däremot uteslutande kustklimat. För Island, Färöarna och de kustnära delarna av Norge gör närheten till den varma Golfströmmen att temperaturen är relativt hög med hänsyn till latituderna. Nederbörden varierar oerhört mycket i de nordiska länderna. På Grönland och i Norge är skillnaderna mycket uttalade. På Grönland varierar nederbörden från över mm i sydväst till mindre än 200 mm i nordöst, där vissa områden skulle kunna kategoriseras som "arktiska öknar". I Norge varierar nederbörden från mer än mm i västra Norge som är ett av de mest nederbördsrika områdena i Europa till mindre än 300 mm i det inre av östra Norge och Finnmarksplatån. Den dominerande västanvinden för med sig stora mängder regn till den bergiga västkusten i både Grönland och Norge, medan de östra dalarna förblir torra. Danmark och stora delar av Finland och Sverige har ett fuktigt klimat, medan Island och Färöarna har ett extremt fuktigt klimat. De nordiska ländernas storlek Bilden av de nordiska ländernas storlek ser mycket olika ut beroende på vilken måttstock man använder. Ytmässigt är Grönland utan jämförelse det största området i Norden. Även om man bara ser på den isfria landarealen, är Grönland lika stort som Sverige, medan t.ex. Danmark endast utgör tre procent av den totala isfria landarealen i Norden, och Island sex procent. Ser man i stället på odlad areal, utgör Danmark en tredjedel av hela Norden, medan Grönland utgör en försvinnande liten del och Norge bara tio procent. Befolkningsmässigt är Sverige klart det största landet med 37 procent av Nordens befolkning följt av Danmark, Finland, Norge och Island. Ser man emellertid i stället på ekonomins storlek mätt efter bruttonationalinkomsten är Norge större än både Danmark och Finland endast överträffat av Sverige. Nordic Statistical Yearbook

17 Facts about the Nordic countries 16 Nordic Statistical Yearbook 2007

18 Fakta om de nordiska länderna Denmark Total area sq km Lakes and streams 671 sq km Land area sq km Arable land and gardens sq km Forests sq km Largest lake Arresø 30.9 sq km Highest point Yding Skovhøj m Coastline km Mean temperature ( ) January 0.0 C July 15.6 C Mean temperature (2007) January 5.0 C July 15.7 C Mean precipitation ( ) 712 mm Precipitation Copenhagen (2006) 823 mm Population 1 January Population per sq km land area 1 January Capital population 1 January 2007 Copenhagen and Frederiksberg (municipalities) Copenhagen (incl. suburbs) Capital area population, per cent of total population 30.0 per cent National holiday 5 June (Constitution Day 5 June 1849) Form of government Constitutional monarchy Parliament Folketinget (179 seats) Membership of EU Yes, from 1 January 1973 Membership of NATO Yes, from 4 April 1949 Head of state (as of September 2006) Queen Margrethe II Head of government (as of October 2006) Prime Minister Anders Fogh Rasmussen (Liberal Democratic Party) Currency Danish krone (DKK) Official website 1 Actually, Copenhagen has two capital municipalities: Copenhagen and Frederiksberg. 2 Copenhagen and Frederiksberg municipalities + the urban areas of the counties of Copenhagen, Frederiksborg and Roskilde. Nordic Statistical Yearbook

19 Facts about the Nordic countries 18 Nordic Statistical Yearbook 2007

20 Fakta om de nordiska länderna Faroe Islands Total area Highest point Coastline Mean temperature Tórshavn ( ) Mean temperature Tórshavn (2007) Mean precipitation Tórshavn ( ) Precipitation Tórshavn (2006) Population 1 January Population per square km total area, 1 January sq km Slættaratindur 882 m km January 3.4 C July 10.3 C January 3.8 C July 10.6 C mm mm Capital population Tórshavn (municipality) January 2007 Capital area population, per cent of total population 40.0 per cent National holiday 29 July (Olaifest) Form of government Home rule - within the kingdom of Denmark Parliament Lagtinget (32 seats) Membership of EU No Membership of NATO Yes Head of state (as of September 2006) Queen Margrethe II Head of government (as of October 2006) Prime Minister Jóannes Eidesgaard (Social Democratic Party) Currency Danish krone (DKK) Official website 1 Tórshavn municipality includes 6 villages, which are however geographically separated from Tórshavn and therefore not really a part of the city. Nordic Statistical Yearbook

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Visst finns det mark och vatten för biobränslen!

Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Kjell Andersson Svebio Sveriges energianvändning 2014 Naturgas, 9,9 TWh, 2,7% Kol, 18,3 TWh, 5% Värmepumpar, 3,1 TWh, 0,8% Kärnkraft, 50 TWh, 13,7% Bioenergi,

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Red: Ulla Agerskov och Leila Chéhadé, Danmarks Statistik.

Red: Ulla Agerskov och Leila Chéhadé, Danmarks Statistik. Norden i tal 2007 Norden i tal 2007 ANP 2007:731 ISSN 0908-4339 Nordiska ministerrådet Omslag: sisterbrandt designstue, Köpenhamn Tryck: Arco Grafisk A/S, Skive, Denmark Upplaga: 10 000 Huvudsakliga uppgiftslämnare:

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Huvudsakliga uppgiftslämnare: De nationella statistiska instituten i de nordiska länderna.

Huvudsakliga uppgiftslämnare: De nationella statistiska instituten i de nordiska länderna. Norden i tal 2005 Norden i tal 2005 ANP 2005:756 ISSN 0908-4339 Nordiska ministerrådet Omslag: sister brandt designstue, Köpenhamn Tryck: AKA-PRINT A/S, Århus Upplaga: 8 000 Huvudsakliga uppgiftslämnare:

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Seminarium Kortlivade klimatpåverkande ämnen Arktiska Rådet och SLCF. Reino Abrahamsson Naturvårdsverket Klimatavdelningen

Seminarium Kortlivade klimatpåverkande ämnen Arktiska Rådet och SLCF. Reino Abrahamsson Naturvårdsverket Klimatavdelningen Seminarium Kortlivade klimatpåverkande ämnen Arktiska Rådet och SLCF Reino Abrahamsson Naturvårdsverket Klimatavdelningen Rica Hotel, Stockholm, 8 mars 2011 Arktiska Rådet Arktiska Rådet etablerades 1996

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin

Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin Forest Refine seminarium om skog, transporter och bioraffinaderier Fredrik Öhman, ÅF Umeå, 2012-10-01 ÅF in a Global World Co-workers 4 900

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014 STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR 1914 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Statistical

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Chalmers University of Technology Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96,

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer