Nordic. Statistical Yearbook. Nordisk. statistisk årsbok. CD-ROM with database included

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordic. Statistical Yearbook. Nordisk. statistisk årsbok. CD-ROM with database included"

Transkript

1 Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk statistisk årsbok CD-ROM with database included

2 Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk statistisk årsbok 2007 Volume 45 Edited by Ulla Agerskov Statistics Denmark Nord 2007:1

3 Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk statistisk årsbok 2007 ISBN ISSN Nord 2007:001 ISSN Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2007 Design: sisterbrandt designstue, Copenhagen Print: Arco Grafisk A/S, Skive, Denmark Copies: Printed on paper approved by Nordic Environmental Labelling. This publication can be ordered on Other Nordic publications are available at Main suppliers of data: The Nordic national statistical institutes. Editor: Ulla Agerskov, Statistics Denmark. Secretariat: Leila Chéhadé, Statistics Denmark. Layout: Ulla Agerskov, Leila Chéhadé, Jan Folvig and Jan Vibe, Statistics Denmark. Maps: LIBER KARTOR, Stockholm. Printed in Denmark T RY K S A G N R Nordic Council of Ministers Nordic Council Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 Copenhagen K DK-1255 Copenhagen K Phone (+45) Phone (+45) Fax (+45) Fax (+45) Nordic co-operation Nordic cooperation is one of the world s most extensive forms of regional collaboration, involving Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, and three autonomous areas: the Faroe Islands, Greenland, and Åland. Nordic cooperation has firm traditions in politics, the economy, and culture. It plays an important role in European and international collaboration, and aims at creating a strong Nordic community in a strong Europe. Nordic cooperation seeks to safeguard Nordic and regional interests and principles in the global community. Common Nordic values help the region solidify its position as one of the world s most innovative and competitive. 2 Nordic Statistical Yearbook 2007

4 Förord Preface The Nordic countries have much in common their way of life, history, language and social structure. Many of these common features and the results of their joint efforts may be described by statistics. This is why the Nordic Council of Ministers publishes the Nordic Statistical Yearbook. Our ambition is to provide comparable statistics on the life in the Nordic countries to shed light on the similarities and the differences. Against the background of globalization, data on conditions in the Nordic in relation to other Western European countries are also provided in a number of areas. The emphasis has been on making the data easy to understand and relevant to the way we live, which provides the publication with a variety of uses. Since 1997, the Nordic Council of Ministers has, pursuant to an agreement with Statistics Denmark, established and maintained a data bank of statistics supplied by the Nordic statistical institutes. Data for the Yearbook are extracted from this data bank. The publication includes a CD-ROM containing much more detailed information from the data bank than is provided in printed form. In particular, longer time series may be found on the CD-ROM, offering countless possibilities of making interesting analyses. The statistics included in the Nordic Statistical Yearbook may also help illuminate the focus of this year s agenda for the Nordic Council of Ministers under the Finnish chairmanship: The Finnish Programme strives to strengthen the Nordic region in order to meet the challenges of globalisation. The programme stresses the importance of guaranteeing the success of the Nordic model, by further developing competitiveness and welfare. The programme prioritises key factors such as education, culture, health and social services as well as gender equality, at the same time as promoting the Nordic countries visibility in a global context. Enjoy your reading! Halldór Ásgrímsson Secretary-General Nordic Council of Ministers Copenhagen, October 2007 Nordic Statistical Yearbook 2007

5 Preface Förord De nordiska länderna har mycket gemensamt livsstil, historia, språk och samhällsstruktur. Detta lägger grunden för en unik tradition av att samarbeta. Mycket av detta kan beskrivas med statistik, vilket är anledningen till att Nordiska ministerrådet ger ut Nordisk statistisk årsbok. Ambitionen är att presentera jämförbar statistik om livet och livsvillkoren i de nordiska länderna att belysa likheterna och skillnaderna. I ljuset av globaliseringen anges också de nordiska ländernas förhållande till det övriga Västeuropa på en rad områden. Stor vikt har lagts på att göra uppgifterna lätta att förstå och relevanta för det sätt på vilket vi lever. På så vis kan boken få många användningsområden. Sedan 1997 har Nordiska ministerrådet en överenskommelse med Danmarks Statistik om att upprätta och underhålla en statistisk databas med hjälp av de nordiska statistikbyråerna. Uppgifterna i årsboken kommer från denna databas. Boken innehåller en cd-romskiva med uppgifter från databasen som är mer detaljerade än de som publiceras i själva boken. I synnerhet innehåller skivan längre tidsserier, som ger otaliga möjligheter till intressanta analyser. Uppgifterna i Nordisk statistisk årsbok hjälper till att belysa frågor i årets finska ordförandeprogram för Nordiska ministerrådet: I det finska programmet strävar man efter att förstärka Nordens möjligheter att svara på de globala utmaningarna. I programmet framhävs vikten av att man garanterar att den nordiska modellen fungerar. Man lyfter därvid fram behovet av att konkurrenskraft och välfärd utvecklas vidare. Utbildning, kultur, social- och hälsovårdstjänster samt jämställdhet betonas samtidigt som uppmärksamhet ägnas åt att främja Nordens synlighet världen över. Mycket nöje med läsningen! Halldór Ásgrímsson Generalsekreterare Nordiska ministerrådet Köpenhamn i oktober 2007 Nordic Statistical Yearbook 2007

6 Innehåll Contents Preface... 3 Introduction to the Nordic countries... 9 Facts about the Nordic countries Statistics: Environment Population Health and causes of death Income and social protection Housing and consumption Education Labour market Culture and leisure Elections Prices and exchange rates National accounts and balance of payments Foreign trade Public finance Research and development The primary sector Manufacturing Building and construction Services and tourism Information and communication technology Appendix 1: Nordic co-operation Appendix 2: User guide Appendix 3: Installation of the CD-ROM Nordic Statistics Appendix 4: Contents of the CD-ROM Nordic Statistics Appendix 5: Geonomenclature Appendix 6: Classification of commodities Definitions and glossary English Definitions and glossary Swedish Subject index Swedish Subject index English Throughout the book the following symbols and country codes are used: Symbols Country codes Nil Less than half Not applicable Data not available Denmark: DK Faroe Islands: FO Greenland: GL Finland: FI Åland: AX Iceland: IS Norway: NO Sweden: SE To describe the different countries in the figures following colours are used: Denmark: Greenland: Åland: Norway: Faroe Islands: Finland: Iceland: Sweden: Nordic Statistical Yearbook

7 Contents Innehåll Förord... 4 Introduktion till de nordiska länderna Fakta om de nordiska länderna Statistik: Natur och miljö Befolkning Hälsa och dödsorsaker Inkomst och social trygghet Bostäder och konsumtion Utbildning Arbetsmarknad Kultur och fritid Val Priser och växelkurser Nationalräkenskaper och betalningsbalans Utrikeshandel Offentliga finanser Forskning och utveckling Basnäringarna Tillverkningsindustri Byggsektorn Service och turism Informationsteknologi Bilaga 1: Nordiskt samarbete Bilaga 2: Användarhandledning Bilaga 3: Installation av Cd-romskivan Nordic Statistics Bilaga 4: Innehåll av Cd-romskivan Nordic Statistics Bilaga 5: Geonomenklatur Bilaga 6: Varugrupper Definitioner och ordlista engelska Definitioner och ordlista svenska Sakregister svenska Sakregister engelska Följande symboler och landskoder används genomgående i boken: Symboler Landskoder Noll Mindre än hälften Inte tillämpligt Uppgift saknas Danmark: DK Färöarna: FO Grönland: GL Finland: FI Åland: AX Island: IS Norge: NO Sverige: SE Följande färger används för att beskriva de olika länderna i figurerna: Danmark: Grönland: Åland: Norge: Färöarna: Finland: Island: Sverige: 6 Nordic Statistical Yearbook 2007

8 Nordic Statistical Yearbook

9 Table 1 The Nordic region in an international context key figures Norden i ett internationellt sammanhang nyckeltal Norden Euro-13 United States Japan Total area, sq km Total areal, km 2 Land area, sq km Landareal, km 2 Arable land (2004) % of land area Åkermark (2004), % av landarealen Population 2006, million Folkmängd 2006, miljoner Inhabitants per sq km Invånare per km 2 Fertility rate (2005) Fertilitet (2005) Part of population (2004) 0-14 years, % Andel invånare 0-14 år i % Part of population (2004) 65+ years, % Andel invånare 65+ år, % Life expectancy (2005): men, years women, years Medellivslängd (2005): År, män År, kvinnor Production of energy, 1000 tons oil equiv.(2005) Consumption of energy per person, kg oil equiv Emission of greenhouse gases, tons CO2 equiv. per person (2004) GDP, billion euro (2006) GDP per capita, PPP-euro (2006) Balance of payments, current account surplus % of GDP (2006) General government debt ult. 2006,% of GDP General govern. public surplus 2006, % of GDP ,6 Labour force participation rate, % (2005), men women Unemployment rate, % (2006) Average hours worked per week ( ) Energiproduktion, 1000 ton oljeekvivalenter Konsumtion av energi per person (2004) Utsläpp av växthusgaser, CO2-ekvivalenter ton per person (2004) BNP, miljarder euro (2006) BNP per person i PPP euro (2006) Betalningsbalans överskott i 2006 i % av BNP Off. sektorns skulder , %. av BNP Offentliga sektorns överskott, % av BNP Relativa arbetskraftstal, män kvinnor Arbetslöshet % (2006) Arbetstid ( ) timmar per vecka Tax burden (2004), total taxes as % of GDP Skattetryck, % (2004) Tax on personal income, % of GDP Skatt på personlig inkomst, % av BNP Sources: World Development Indicators 2006, the World Bank. Eurostat, Economic Survey of Europe, 2006, no. 1, United Nations. OECD Economic Outlook, Vol , No. 80, December 2006 OECD. UNFCCC. Nordic Statistical Database, WHO, Core Health Indicators. Note: Where statistics do not give figures for total Norden, figures are calculated as weight averages, using population as weighing basis. Norden comprises Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden and the three autonomous areas of the Faroe Islands, Greenland and Åland. Euro-13 is the 13 countries that have euro as their common currency. Land area is the ice-free area. Not: I de fall där siffrorna inte anger samlad statistik för Norden, har de framräknats som ett viktat genomsnitt med utgångspunkt från folkmängden. Norden inkluderar Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Euro-13 avser de 13 länder som har infört euron som gemensam valuta. Landytan avser den yta som inte är täckt av landis eller vatten. 8 Nordic Statistical Yearbook 2007

10 De nordiska länderna The Nordic countries The Nordic countries are comprised of Denmark, the Faroe Islands, Greenland, Finland, Åland, Iceland, Norway and Sweden. The Faroe Islands and Greenland are both part of the Kingdom of Denmark, while Åland is part of the Republic of Finland. Like Denmark, Norway and Sweden are monarchies, while Iceland and Finland are republics. Irrespective of their form of government, all heads of state have relatively limited powers in the Nordic countries. All the countries have democratic constitutions, drawn up in the 19th century, all of which, except for the Norwegian constitution, have been amended several times. Languages Danish, Norwegian and Swedish are related languages and, to a certain extent, their speakers understand one another. In addition, these three languages have many dialects. Faroese and Icelandic are also related to these languages but are not immediately understood by Danes, Finns, Swedes or Norwegians, excepting a few speakers of certain West Norwegian dialects. To a large extent, people from the Faroe Islands and Iceland can understand each other. Swedish is spoken not only in Sweden but also in Åland and along some coastal regions of Finland. Greenlandic, an Inuit language, is the primary language of Greenland and is, in addition to Danish, the official language of Greenland. The same is the case in the Faroe Islands, where Faroese is the primary language and both Faroese and Danish are official languages. Finnish belongs to an entirely different language family the Fenno-Ugrian language family from the rest of the Nordic languages. The Saami language, spoken by an ethnic group living in the northern part of Finland, Norway, Sweden and Russia, is related to Finnish. However, the Samic language is not understood by speakers of Finnish. The Inuit language spoken in Greenland is also entirely different from the other Nordic languages. The land Denmark is comprised of the Jutland peninsula and the archipelago at the entrance to the Baltic Sea, containing almost 500 islands of which approximately 100 are inhabited. Denmark is a lowland country covered by green morainic hills, shaped by the glaciers that once covered Northern Europe. There are no heights above 200 meters. The natural vegetation includes deciduous or hardwood forests consisting of oak, elm, beech and lime. However, since Denmark borders the coniferous belt, plantations of spruce and fir thrive. The soil and climate are very well suited for grain and other agricultural products. More than 60 per cent of the land area is made up of arable land and gardens. The Faroe Islands, situated between Iceland and the Shetland Islands, consist of 18 islands (of which 17 are inhabited) and numerous islets and reefs. Comprised of volcanic rocks covered by a thin layer of moraine or peat soil, the islands rise up sharply, directly from the ocean. The coasts are indented with deep fjords and strong tidal currents agitate the narrow passages between the islands. The natural vegetation includes moss, grass and mountain bog. The islands are naturally treeless, but hardy trees have been planted in sheltered parts. Farming is almost entirely limited to fodder crops for animal production. Nordic Statistical Yearbook

11 The Nordic countries Greenland is the largest island in the world, but only a small part of it is icefree and suitable for permanent settlements. The ice-free part of Greenland, which is inhabited, contains a mountainous arctic landscape. The inland ice covers some 80 per cent of the total landmass. The vegetation in Greenland is represented mainly by tundra types, including heather, birch, willow and alder scrub together with sedge, cotton grass, and lichen. The short summer in Greenland produces a relatively rich plant life. In southernmost Greenland, winter hay is grown for sheep and, along the western coast, such vegetables as radishes, cabbage, and lettuce are raised, as well as potatoes in the extreme south. Finland is strewn with thousands of lakes. Almost 70 per cent of Finland is covered by forest. The natural vegetation of Finland is coniferous. South of the Polar Circle, Finland is a lowland country with no heights above 300 meters. Most of the lowlands consist of a rocky subsoil covered by a thin layer of topsoil, and this is where you find the major part of Finland's arable land. Because of the thin layer of topsoil and the low temperatures in the north, the opportunities for farming are very limited. North of the Polar Circle, there are mountainous areas with heights up to metres. Åland has a typical archipelago landscape which consists of approximately islands larger than 0.25 ha and about islands of less than 0.25 ha. 60 of the large islands are inhabited. The landscape consists to a large extent of slopes of naked rock formed as the land rose from the sea. The bedrock on mainland Åland is mostly red rapakivi granites covered by quaternary deposits of moraine, clay, sand, moor and turf ground. The mild coastal climate and the calcareous, fertile soil favours the cultivating of grain, vegetables and fruit orchards, as well as it contributes to a rich flora, also including a large number of different orchids. Barely 60 per cent of the land area is covered by forest. The pine trees (50 per cent) dominate, whilst the rest is shared evenly between spruce and deciduous forest. With its lava-covered plateaus, volcanoes, geysers and glaciers, the Icelandic landscape has little resemblance to any other part of the Nordic countries. Iceland has more hot springs and geysers than any other country in the world. The country is located on the border between a tundra vegetation zone of treeless plains and a zone of coniferous forests. However, remnants of large birch forests may be found in many places. Bogs and moors are extensive. Only approximately one-fourth of the country is covered by vegetation and a mere 1 per cent by trees. Only 1 per cent of Iceland consists of arable land and gardens. The growing season in Iceland is very short and, therefore, agricultural production is largely connected to animal husbandry, as the cultivation of hay and other fodder crops makes optimal use of the scarce arable land. Norway is mountainous with lush valleys. It contains large mountain plateaus and a coastline, cut by deep fjords, with numerous scattered islands. The largest mountain plateau, the Hardangervidda, meters above sea level, is found in the southern part of Norway. A little more than 20 per cent of Norway is covered by forest. Thick forests of spruce and pine dominate in the broad glacial valleys. In these forests, the ground is carpeted with leafy mosses and heather. A rich variety of deciduous trees notably, birch, ash, rowan, and aspen grow even on the steep hillsides. The precipitous mountainsides make farming with use of modern farming equipment virtually impossible or, at the very least, difficult. Only approximately 3 per cent of the land is arable. The more extensive areas of farmland are found mainly in the Oslo region and east and south of Trondheim. 10 Nordic Statistical Yearbook 2007

12 De nordiska länderna Sweden has lowlands resembling those of Denmark and Finland but also mountainous regions, which are not as rugged and steep as those found in Norway. Sweden has a very rocky coastline with hundreds of small, sometimes wooded, islands. This type of coast, known as the "skärgård", is found both in the east and the west, especially around Gothenburg and Stockholm. More than half of the land area of Sweden is covered by predominantly coniferous forest. Spruce and pine are abundant in the north and the Småland highlands. But other vegetational zones are found. In descending order of altitude and latitude, the general vegetational zones are alpine regions, birch, the coniferous forest region, and a beech region in the south. Farming conditions vary considerably from the south, with a growing season of seven months, to the north, where the growing season lasts only four months. However, due to the relatively high temperatures and long daylight hours during the summer, farming is possible quite far north. Climate The climate in the Nordic countries is determined by two conditions: their location relatively far north and their proximity to the Gulf Stream of the Atlantic Ocean. Their location means that, during the coldest months, average temperatures are fairly low, around or below 0 C, and that none of the countries has an average summer temperature of more than slightly above 19 C, measured as an average over the years from In Norway and Sweden, where landmasses stretch from the far south to the far north, there are large differences between temperatures in the south and in the north, especially during the winter. The inner parts of Norway, Sweden and Finland have a distinct continental climate characterized by cold winters and warm summers, while Denmark, the Faroe Islands and Åland are dominated by a distinct coastal climate. The proximity of the warm Gulf Stream implies that temperatures are relatively high in Iceland, the Faroe Islands and the near-shore areas of Norway when the degrees of latitude are taken into consideration. Precipitation varies enormously in the Nordic countries. Within Greenland and Norway, the variations are very pronounced. In Greenland, precipitation varies from over mm in the southwest to less than 200 mm in the northeast, where some areas might be labelled "arctic deserts". In Norway, precipitation varies from more than mm in western Norway which is one of the wettest areas in Europe to less than 300 mm in the interior eastern Norway and the Finnmark Plateau. The dominant western winds bring large amounts of rain to the mountainous west coast of both countries, while their eastern valleys stay dry. Denmark and large parts of Finland and Sweden have a humid climate, while Iceland and the Faroe Islands have an extremely humid climate. Size of the Nordic countries The idea of the size of the Nordic countries varies depending on the measure used. In terms of area, Greenland is by far the largest. Even if only Greenland s ice-free area is considered, the country has the same size as Sweden, while Denmark accounts for only 3 per cent of total Nordic ice-free land area, and Iceland for 6 per cent only. If, on the other hand, the cultivated area is considered, Denmark accounts for one-third, Greenland then accounts for an extremely small proportion, and Norway for only 10 per cent. In terms of population, Sweden is the largest Nordic Statistical Yearbook

13 De nordiska länderna country with 37 per cent of the Nordic population, followed by Denmark, Finland, Norway and Iceland. However, if the size of the economy, measured as the gross national income is considered, Norway is more important than both Denmark and Finland only surpassed by Sweden. Nordic region after the countries area, population and economy Norden fördelat efter ländernas areal, befolkning och ekonomi Ice-free land area Isfri landareal Cultivated land area Odlad landareal 3% 0% 26% 27% 31% 30% 0% 19% 6% 0% 19% 10% 2% 0% 27% 0% Population Folkmängd Gross national income Bruttonationalinkomst 22% 23% 37% 0% 32% 0% 0% 0% 21% 18% 19% 1% 0% 26% 1% 0% Denmark Faroe Islands Greenland Finland Åland Iceland Norway Sw eden Area01 and Area02: DK, FO, GL, FI, AX, IS, NO, SE, Popu01: DK, FO, GL, FI, IS, AX, NO, SE, Source: National statistical institutes and National Board of Survey, Finland. De nordiska länderna De nordiska länderna består av Danmark, Färöarna, Grönland, Finland, Åland, Island, Norge och Sverige. Färöarna och Grönland är båda en del av kungariket Danmark, medan Åland är en del av republiken Finland. I likhet med Danmark är Norge och Sverige monarkier. Island är liksom Finland en republik. Obe- 12 Nordic Statistical Yearbook 2007

14 De nordiska länderna roende av statsskicket har statsöverhuvudena relativt liten makt i de nordiska länderna. Alla länderna har demokratiska författningar som är från 1800-talet. Med undantag av den norska författningen har alla ändrats ett flertal gånger. Parlamenten i de nordiska länderna och de självstyrande områdena varierar i storlek från 30 medlemmar i Ålands lagting till 349 ledamöter i Sveriges riksdag. Språk Danska, norska och svenska är närbesläktade språk, och de som talar något av dem förstår varandra i viss utsträckning. Därutöver har de tre språken många dialekter. Färöiska och isländska är också besläktade med dessa språk men kan inte spontant förstås av danskar, finländare, svenskar eller norrmän. Det enda undantaget är ett fåtal personer som talar vissa dialekter i västra Norge. De som talar färöiska och isländska förstår varandra till stor del. Svenska talas också på Åland och i vissa kustregioner i Finland. Danska och grönländska är de officiella språken på Grönland och danska och färöiska är de officiella språken på Färöarna. Finska tillhör en helt annan språkfamilj än de andra nordiska språken. Det samiska språket, som talas av en etnisk grupp som bor i de nordliga delarna av Finland, Norge, Sverige och Ryssland, är besläktat med finska. Personer som talar finska kan emellertid inte förstå samiska. Grönländska är också totalt skilt från de övriga nordiska språken. Landet Danmark består av den jylländska halvön och skärgården vid inloppet till Östersjön med nästan 500 öar, av vilka omkring 100 är bebodda. Danmark är ett lågland, som täcks av gröna rullstensåsar. Dessa har formats av den inlandsis som en gång täckte Nordeuropa. Det finns inga höjder på mer än 200 meter. Den naturliga vegetationen inbegriper lövskogar med bland annat hårda träslag som ek, alm, bok och lind, men eftersom Danmark gränsar till barrskogsbältet trivs även odlingar av gran och tall. Jorden och klimatet är mycket väl lämpade för odling av spannmål och andra jordbruksprodukter. Mer än 60 procent av landarealen utgörs av åkermark och trädgårdar. Färöarna, som ligger mellan Island och Shetlandsöarna, utgörs av arton öar (varav sjutton bebodda) och ett stort antal holmar och skär. De består av vulkaniska klippor täckta av ett tunt lager morän eller torvjord som reser sig höga och branta direkt ur havet. Kustlinjen bryts av djupa fjordar, och de trånga sunden mellan öarna rörs upp av tidvattnet. Den naturliga vegetationen är mossa, gräs och vitmossa. Öarna är naturligt trädlösa, men härdiga träd har planterats på skyddade delar. Jordbruket är nästan helt begränsat till foderväxter för djuruppfödning. Grönland är den största ön i världen, men endast en liten del av landet är isfri och lämpad för permanent bosättning. Den isfria delen av landet, som är bebodd, utgörs av ett arktiskt bergslandskap. Inlandsisen täcker omkring 80 procent av den totala landarealen. Vegetationen på Grönland består huvudsakligen av tundraarter som exempelvis buskar av ljung, björk, pil och al tillsammans med halvgräs, ängsull och lavar. Den korta sommaren på Grönland ger ett relativt rikt växtliv. I de sydligaste delarna av Grönland odlas vinterhö för fåren och längs den västra kusten grönsaker som rädisor, kål och sallad samt potatis längst i söder. Finland är översållat med tals sjöar. Den naturliga vegetationen i Finland är tallskog, och nästan 70 procent av Finland är täckt av skog. Finland är söder om polcirkeln ett lågland, där det inte finns några höjder på mer än 300 meter. Nordic Statistical Yearbook

15 De nordiska länderna Huvuddelen av låglandet består av berggrund täckt med ett tunt lager jord, och här finns största delen av Finlands åkerareal. I norr är möjligheterna till jordbruk begränsade på grund av det tunna lagret med mylla och de låga temperaturerna. Norr om polcirkeln finns bergsområden med höjder på upp till meter. Åland är ett typiskt skärgårdslandskap bestående av ca öar större än 0,25 hektar och ca öar som är mindre än 0,25 hektar. Cirka 60 öar är bebodda. Landskapet består till stor del av hällmarker som bildats då landet stigit ur havet. Berggrunden på fasta Åland utgörs huvudsakligen av röd rapakivigranit som täcks in med kvartäravlagringar (jord) av morän, lera, sand, mo och torvmarker. Det milda havsklimatet och den kalkrika bördiga jordmånen gynnar odling av spannmål, grönsaker och fruktträd samt bidrar till en rik flora med ett stort antal orkidéer. Knappt 60 procent av landarealen är täckt av skog, tallskogen (50 procent) dominerar medan den resterande delen utgörs av lika delar gran- och lövskog. Det isländska landskapet med sina lavatäckta platåer, vulkaner, gejsrar och glaciärer påminner mycket lite om resten av de nordiska länderna. Island har fler varma källor och gejsrar än något annat land i världen. Landet ligger på gränsen mellan tundrazonen med trädlösa hedar och tallskogszonen, men rester av stora björkskogar finns på många ställen. Myrar och mossar är rikligt förekommande. Endast omkring en fjärdedel av landet är täckt med vegetation och bara en procent av träd. Endast en procent av Island består av åkermark och trädgårdar. Växtsäsongen på Island är mycket kort. Jordbruksproduktionen är därför i huvudsak baserad på djuruppfödning, eftersom odling av hö och andra foderväxter maximalt utnyttjar den sparsamt förekommande åkermarken. Norge är bergigt med blomstrande dalar. Det består av stora bergsplatåer och en kustlinje som bryts av djupa fjordar med otaliga utspridda öar. Den största bergsplatån, Hardangervidda, ligger på meters höjd över havet i den södra delen av Norge. Lite mer än 20 procent av Norge täcks av skog. Djupa gran- och tallskogar dominerar de breda glaciärdalarna. I dessa skogar är marken täckt med vitmossor och ljung. Ett rikt urval av lövträd i synnerhet björk, ask, lind och asp växer till och med på de branta bergssluttningarna. Dessa branta bergssluttningar gör jordbruk med modern utrustning näst intill omöjligt eller, i bästa fall, mycket svårt. Endast omkring tre procent av landet är odlingsbart. De större jordbruksområdena finns huvudsakligen i Osloområdet och öster och söder om Trondheim. Sverige har låglandsområden som påminner om dem i Danmark och Finland men också bergsområden, som dock inte är så karga och branta som de i Norge. Sverige har en mycket klippig kustlinje med hundratals små, ibland trädbeklädda öar. Denna typ av kust, som kallas skärgård, finns på både östra och västra sidan av landet, särskilt runt Göteborg och Stockholm. Mer än hälften av landarealen i Sverige täcks av huvudsakligen barrskog. Gran och tall förekommer rikligt i norr och på det småländska höglandet, men även andra vegetationszoner förekommer. Efter fallande höjd- och breddgrad är de allmänna vegetationszonerna alpina zonen, björkzonen, barrskogszonen och en bokzon i söder. Jordbruksförhållandena varierar väsentligt från de södra delarna med en växtsäsong på sju månader, till de norra där växtsäsongen endast varar fyra månader. På grund av de relativt höga temperaturerna och de långa dagarna med dagsljus under sommartiden är det emellertid möjligt att idka jordbruk rätt långt norrut. 14 Nordic Statistical Yearbook 2007

16 De nordiska länderna Klimat Klimatet i de nordiska länderna bestäms av två faktorer: läget relativt långt norrut och närheten till Atlanten och Golfströmmen. Läget medför att medeltemperaturerna är ganska låga, runt eller under 0 C under de kallaste månaderna. Inget av länderna hade en sommarmedeltemperatur på mer än något över 19 C i genomsnitt under åren I Norge och Sverige, där landarealen sträcker sig från långt i söder till långt i norr, finns stora skillnader mellan temperaturerna i söder och i norr, särskilt under vintern. De inre delarna av Norge, Sverige och Finland har utpräglat inlandsklimat med kalla vintrar och varma somrar. Danmark, Färöarna och Åland har däremot uteslutande kustklimat. För Island, Färöarna och de kustnära delarna av Norge gör närheten till den varma Golfströmmen att temperaturen är relativt hög med hänsyn till latituderna. Nederbörden varierar oerhört mycket i de nordiska länderna. På Grönland och i Norge är skillnaderna mycket uttalade. På Grönland varierar nederbörden från över mm i sydväst till mindre än 200 mm i nordöst, där vissa områden skulle kunna kategoriseras som "arktiska öknar". I Norge varierar nederbörden från mer än mm i västra Norge som är ett av de mest nederbördsrika områdena i Europa till mindre än 300 mm i det inre av östra Norge och Finnmarksplatån. Den dominerande västanvinden för med sig stora mängder regn till den bergiga västkusten i både Grönland och Norge, medan de östra dalarna förblir torra. Danmark och stora delar av Finland och Sverige har ett fuktigt klimat, medan Island och Färöarna har ett extremt fuktigt klimat. De nordiska ländernas storlek Bilden av de nordiska ländernas storlek ser mycket olika ut beroende på vilken måttstock man använder. Ytmässigt är Grönland utan jämförelse det största området i Norden. Även om man bara ser på den isfria landarealen, är Grönland lika stort som Sverige, medan t.ex. Danmark endast utgör tre procent av den totala isfria landarealen i Norden, och Island sex procent. Ser man i stället på odlad areal, utgör Danmark en tredjedel av hela Norden, medan Grönland utgör en försvinnande liten del och Norge bara tio procent. Befolkningsmässigt är Sverige klart det största landet med 37 procent av Nordens befolkning följt av Danmark, Finland, Norge och Island. Ser man emellertid i stället på ekonomins storlek mätt efter bruttonationalinkomsten är Norge större än både Danmark och Finland endast överträffat av Sverige. Nordic Statistical Yearbook

17 Facts about the Nordic countries 16 Nordic Statistical Yearbook 2007

18 Fakta om de nordiska länderna Denmark Total area sq km Lakes and streams 671 sq km Land area sq km Arable land and gardens sq km Forests sq km Largest lake Arresø 30.9 sq km Highest point Yding Skovhøj m Coastline km Mean temperature ( ) January 0.0 C July 15.6 C Mean temperature (2007) January 5.0 C July 15.7 C Mean precipitation ( ) 712 mm Precipitation Copenhagen (2006) 823 mm Population 1 January Population per sq km land area 1 January Capital population 1 January 2007 Copenhagen and Frederiksberg (municipalities) Copenhagen (incl. suburbs) Capital area population, per cent of total population 30.0 per cent National holiday 5 June (Constitution Day 5 June 1849) Form of government Constitutional monarchy Parliament Folketinget (179 seats) Membership of EU Yes, from 1 January 1973 Membership of NATO Yes, from 4 April 1949 Head of state (as of September 2006) Queen Margrethe II Head of government (as of October 2006) Prime Minister Anders Fogh Rasmussen (Liberal Democratic Party) Currency Danish krone (DKK) Official website 1 Actually, Copenhagen has two capital municipalities: Copenhagen and Frederiksberg. 2 Copenhagen and Frederiksberg municipalities + the urban areas of the counties of Copenhagen, Frederiksborg and Roskilde. Nordic Statistical Yearbook

19 Facts about the Nordic countries 18 Nordic Statistical Yearbook 2007

20 Fakta om de nordiska länderna Faroe Islands Total area Highest point Coastline Mean temperature Tórshavn ( ) Mean temperature Tórshavn (2007) Mean precipitation Tórshavn ( ) Precipitation Tórshavn (2006) Population 1 January Population per square km total area, 1 January sq km Slættaratindur 882 m km January 3.4 C July 10.3 C January 3.8 C July 10.6 C mm mm Capital population Tórshavn (municipality) January 2007 Capital area population, per cent of total population 40.0 per cent National holiday 29 July (Olaifest) Form of government Home rule - within the kingdom of Denmark Parliament Lagtinget (32 seats) Membership of EU No Membership of NATO Yes Head of state (as of September 2006) Queen Margrethe II Head of government (as of October 2006) Prime Minister Jóannes Eidesgaard (Social Democratic Party) Currency Danish krone (DKK) Official website 1 Tórshavn municipality includes 6 villages, which are however geographically separated from Tórshavn and therefore not really a part of the city. Nordic Statistical Yearbook

Nordic. Statistical Yearbook. Nordisk. statistisk årsbok. CD-ROM with database included

Nordic. Statistical Yearbook. Nordisk. statistisk årsbok. CD-ROM with database included Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk statistisk årsbok CD-ROM with database included Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk statistisk årsbok 2007 Volume 45 Edited by Ulla Agerskov Statistics Denmark

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara LOCATION AND CONNECTIONS TO OTHER CITIES E4 E16 Gävle-Uppsala 110 km: 75 min by car, 60 min by train Gävle-Arlanda 140 km: 90 min by car, 60 min by train Gävle-Stockholm

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems förbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se Pathways to Sustainable European Energy Systems Fuel and Cement Emissions Global fossil fuel and cement emissions:

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Poverty in Uganda Approximately inhabitants involved agricultural fertile soils ample vital natural resources remain stable Despite lack access

Poverty in Uganda Approximately inhabitants involved agricultural fertile soils ample vital natural resources remain stable Despite lack access Poverty in Uganda Approximately 86 percent of Uganda's 34 million inhabitants are involved in agricultural activities. Uganda is blessed with fertile soils, ample rainfall and a number of vital natural

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havet? Global höjning av vattenståndet i havet 1993-2005 uppmätt med sateliter http://earthobservatory.nasa.gov/iotd/view.php?id=6638

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI http://www.nasa.gov/topics/earth/features/ temp-analysis-2009.html Årsmedeltemperaturen ( C) i Sverige Baserad

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK 2005 för Sverige Statistical Yearbook of Sweden Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK FÖR SVERIGE 2005 Statistical Yearbook of Sweden 2005 Årgång 91/Volume 91 Sveriges

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Förbundsutskott 32, broar och tunnlar

Förbundsutskott 32, broar och tunnlar Förbundsutskott 32, broar och tunnlar Utmärkelse till en framstående konstruktion inom bro- och tunnelområdet www.nvfnorden.org Stadgar i korthet: För ingenjörskonsten viktiga konstruktioner Behöver inte

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Konsumtion, energi och klimat. Annika Carlsson-Kanyama FOI och LTH

Konsumtion, energi och klimat. Annika Carlsson-Kanyama FOI och LTH Konsumtion, energi och klimat Annika Carlsson-Kanyama FOI och LTH Från produktion till konsumtion Utsläpp från fabriker i fokus på 70 och 80-talet End-of-pipe solutions, återvinning 90-talet, Agenda 21,

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Vem tar ansvar för klimatet? Västsvenska Miljörättsföreningen Näringslivets Miljöchefer Mars Thomas Sterner Nationalekonomi

Vem tar ansvar för klimatet? Västsvenska Miljörättsföreningen Näringslivets Miljöchefer Mars Thomas Sterner Nationalekonomi Vem tar ansvar för klimatet? Västsvenska Miljörättsföreningen Näringslivets Miljöchefer Mars 2010 Thomas Sterner Nationalekonomi Vadå Warming Det blåser kallt efter COP SJ ber om ursäkt och mörkrets makter

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 att ingå överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Notes to the table (1) For the Faroe Islands, Finland and Sweden, figures for 2000 refer to the population on the 31.12.2000; for Iceland on the 1.12.2000 and for

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Forest regeneration in Sweden

Forest regeneration in Sweden Forest regeneration in Sweden Historic developement Methods Pine regeneration in Southern Sweden Storm damage Forest legislation and regeneration survey Survey: Is performed 5(7) years after final cutting.

Läs mer

systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar

systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar Forest energy systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar Mosjön 14 April Bulgaria Romaia Share of renewable energy

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Eric Lind Managing Director Centrumutveckling Helsinki 2007-10-09 Content Centrumutveckling in brief Shopping Centre Market in the

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

The Fiscal Policy Council. Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015

The Fiscal Policy Council. Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015 The Fiscal Policy Council Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015 1 The Swedish Fiscal Framework Top-down budget process (preparation in Government as well as decision in Parliament);

Läs mer

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas?

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? IVA seminarium 8 april 2013 Matthias Rapp agenda Internationell

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Klimatnyttor från skog och landskap Peter Holmgren Director General Center for International Forestry Research, CIFOR 13 November 2014

Klimatnyttor från skog och landskap Peter Holmgren Director General Center for International Forestry Research, CIFOR 13 November 2014 Klimatnyttor från skog och landskap Peter Holmgren Director General Center for International Forestry Research, CIFOR 13 November 2014 Skogen & klimatet (globalt) Dubbelt så mycket kol i skogen som i atmosfären

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Visst finns det mark och vatten för biobränslen!

Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Kjell Andersson Svebio Sveriges energianvändning 2014 Naturgas, 9,9 TWh, 2,7% Kol, 18,3 TWh, 5% Värmepumpar, 3,1 TWh, 0,8% Kärnkraft, 50 TWh, 13,7% Bioenergi,

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Stadsbyggnadsdagarna. Attraktiv hållbarhet! 4 februari, 2015. Johan Kuylenstierna Executive Director

Stadsbyggnadsdagarna. Attraktiv hållbarhet! 4 februari, 2015. Johan Kuylenstierna Executive Director Stadsbyggnadsdagarna 2015 Attraktiv hållbarhet! 4 februari, 2015 Johan Kuylenstierna Executive Director Fråga: Hur mycket växer världens städer med varje vecka? Alternativ 1: Ca 1,4 miljoner invånare Alternativ

Läs mer

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik, SL www.balticbiogasbus.eu

Läs mer

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO Luleå 11 may 2011 Plant Science Sweden AB Kristofer Vamling Herman Ehles väg 3-4SE-268 31 Svalöv Sweden On Tuesday 22th of March 2011 there was a seminar

Läs mer

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Värmepumpar i ett nytt teknologiskt perspektiv Vision 2020 2050 Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tydliga tecken! Hot eller Möjlighet??????? Temperaturen ökar! Havsytan stiger! Krympande

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Norden i tal 2008 ANP 2008:742

Norden i tal 2008 ANP 2008:742 Norden i tal 2008 Beställ Nordisk statistisk årsbok 2008 på www.norden.org Norden i tal 2008 ANP 2008:742 Norden i tal 2008 ANP 2008:742 ISBN 978-92-893-1757-3 ISSN 0908-4339 Nordiska ministerrådet Omslag:

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 5 februari 2002 Nr 11 INNEHÅLL Nr Sidan 11 Republikens presidents förordning om ikraftsättande

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Norden - Världens mest hållbara och konkurrenskraftiga region

Norden - Världens mest hållbara och konkurrenskraftiga region Norden - Världens mest hållbara och konkurrenskraftiga region Kristina Persson Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Sverige Nordisk Facklig Kongress, 27 Maj 2015 Hur konkurrenskraftig

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Mars, 2004 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs Mars 2004 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA / PAGE

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer