Tankar kring det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -året som gått-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tankar kring det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -året som gått-"

Transkript

1 Tankar kring det lokala utvecklingsavtalet Gamlegården -året som gått- Som koordinator grips jag som alltid av en stor ödmjukhet inför den kraft, dynamik och kreativitet som finns i alla de möten och samverkansgrupperingar som utgör basen i processen med det lokala utvecklingsavtalet. Mitt varmaste tack för fantastiskt samarbete! Kristianstad juli 2009 Lena Hagerman Koordinator

2 Innehåll Inledning.3 Kortfakta.4 Frukostmöten och tvärgruppsarbete..5 Processen, hur fungerar den?...5 Uppdraget, gör vi det vi ska?...5 Uppdatering av insatser som gjorts, pågår, planeras och frö för framtiden...7 Övrigt

3 Inledning Den 4 mars 2008 hölls det första frukostmötet kring det lokala utvecklingsavtalet. Sedan dess har det hållits tretton frukostmöten, första tisdagen i varje månad undantaget juli, augusti och januari. Det ursprungliga organisationsförslaget baserades på två hierarkiska nivåer med fotfolk på tvärgruppsmöten och chefer tillsammans med fotfolk på samverkansforum. Till det första mötet kom också flera av kommunens högre chefer men med några undantag har de därefter inte deltagit i frukostmötena varken i tvärgruppsmöten eller samverkansforum. Detta innebär inte att det har saknats stöd för processen utan är ett konstaterande att den ursprungliga tanken på två nivåer i nätverksstrukturen kring utvecklingsavtalet inte fått något genomslag. Konsekvenserna av detta innebär främst att förhoppningen om snabbare beslutsprocesser och möjlighet till enklare samarbete, avseende stadsdelen Gamlegården i synnerhet och urban tillväxt i allmänhet, inte infriats då mandaten för de närvarande varierat. Det har också delvis försvårat möjligheterna att enklare och tydligare identifiera problemställningar relaterade till strukturella hinder, i respektive organisation, för ett effektivt samarbete. I tvärgrupperna har dessa hinder ibland varit relaterade till brist på mandat. Det har inte, från koordinatorns sida, bedrivits något arbete förutom den allmänna informationen, som varit riktad direkt till kommunens chefer. Denna strategi har varit medveten. På samma sätt som frukostmöten som form har valts för att underlätta deltagande så bör den organisatoriska formen anpassas. Tanken på två organisatoriska nivåer upplevs kanske som onödig? En utvärdering kring frukostmötena kommer att göras längre fram i höst. Till det första informationsmötet inbjöds i första hand anställda inom stat och kommun men även landsting. Denna nivå finns inte formellt knuten till avtalen vilket inte betyder att den är oviktig. Samarbetsformerna behöver därför utvecklas på annat sätt. Det har visat sig att den struktur regionen arbetar i försvårar arbetet i organisationen kring utvecklingsavtalet eftersom mötesdeltagande har en direkt effekt på ekonomin för verksamheten. Problematiken är uppmärksammad även på nationell nivå. Representanter för samtliga permanentade, delvis kommunala, projekt på området inbjöds också tillsammans med bostadsbolaget och högskolan. Gemensamt för alla var att de i sin profession var berörda av utvecklingsavtalet på något sätt. Mötet var välbesökt men kritik riktades mot vad några upplevde som en avsaknad av boendeperspektivet. Detta stämde endast delvis då flera av dem som deltog både bodde på Gamlegården och berördes i sitt arbete av utvecklingsavtalet. Valet att inte bjuda in den ideélla sektorn eller personer med enbart ett boendeperspektiv var helt medvetet. Det baserades på övertygelsen, vilken är intakt efter ett års arbete, att en verksamhet som ska byggas med avsikt att vara långsiktig, stödjande och strukturellt granskande inte kan lita till och inte bör baseras på på idélla insatser. (Denna slutsats får även stöd i Nils Herttings avhandling, Samverkan på spel.) Insikten om detta är förmodligen en av anledningarna till att de lokala utvecklingsavtalen konstruerats. Att boendeperspektivet är centralt och att de ideélla krafterna är viktiga står inte i på något sätt emot detta. Mer än att vara problemlösande (vilket de också har fungerat som ibland) har mötena handlat om nätverksbyggande, informationsutbyte, diskussionsmöjligheter, tydliggörande, gränsdragning och kreativa utmaningar. Mötena har vanligtvis börjat med en allmän information från koordinatorns sida. Den har syftat både till att koppla samman det lokala utvecklingsavtalets arbete med den nationella och internationella nivån samt aktuell forskning men också tjänat som en uppdatering av den lokala processen. Arbetet och diskussionerna har sedan fortsatt i tvärgrupperna, som varit strukturerade enligt tre, av fyra, målområden Tillväxt, Arbete och Utbildning då 3

4 Trygghet, det fjärde målområdet, kan sägas vara en aspekt som ingår i de andra målområdena. Detta har delvis varit en konsekvens av att avtalet 2007, som då omfattade sex målområden, organiserades i tre av praktiska skäl. Även denna grundstruktur har varit flexibel vilket inneburit att tvärgruppsdiskussionerna varit olika långa och någon gång uteblivit helt då den allmänna diskussionen har prioriterats. Detta gäller tvärgruppsmötena. Samverkansmötena var från början tänkt att mer fokusera på en allmän uppdatering av arbetet i tvärgrupperna samt en möjlighet att lyfta uppkomna problem, funderingar och idéer till relevant mandatnivå. Detta har också varit en, i den föreslagna strukturen, bärande ide den om tvärgrupper och samverkansforum som en tillgång, resurs och en möjlighet till förenkling av samarbetet. Den öppenhet och flexibilitet som har präglat frukostmötena, med möjlighet för samtliga att bjuda in nya deltagare, har inneburit att det ursprungliga syftet har uppnåtts det vill säga ett deltagande även av boende, idéella föreningar och andra intresserade. I takt med att fler har uppmärksammat nätverksbyggandet har också fler spontana kontakter nått fram via koordinatorn. Detta har inneburit att inget möte har varit det andra likt eftersom deltagarna har varierat. Det går dock att urskilja en stabil kärna i nätverket. Den består av de med sin huvudsakliga arbetsplats på Gamlegården, de som är inriktade på området i sitt arbete av andra skäl eller har ett stort intresse för och engagemang i de frågor avtalet berör. Den flexibla mötesstrukturen med öppna diskussionsforum och stundtals nästan experimentell karaktär har varit en utmaning på flera sätt. Inte minst därför den har utmanat gängse syn på samarbete om denna definieras som en problemformulering som leder till ett förslag på åtgärder som ska eliminera det definierade problemet. I det lokala utvecklingsavtalet finns ingen mall för hur nätverken ska se ut eller hur samarbetet bedrivas, endast de ramar som ges i avtalet där det sägs att samverkansavtal och strategiska stadsdelsplaner ska skrivas. Hur arbetet bedrivs kommer därför att spegla både kommunens organisation och tidigare erfarenhet i det urbana utvecklings- och tillväxtarbetet. Kortfakta: 13 frukostmöten har hållits samt en revideringsdialog Sammanlagt 337 personer har medverkat vid frukostmötena (med reservation för att det kan vara fler, siffran baseras på de personer som skrivit upp sig på närvarolistan) Genomsnitt per möte: 26 personer Följande organisationer har varit representerade vid minst ett tillfälle: Samtliga kommunala förvaltningar inklusive de flesta av kommunledningskontorets funktioner, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, polisen, brottförebyggande rådet, folktandvården, Näsby vårdcentral, fritidsgårdsforum, Itstugan/hyresgästföreningen Aktiebolag Kristianstadsbyggen, ABK, familjehuset, Svenska scoutrådet, Företagarna, Octava, Plan 3, högskolan Kristianstad, Arbetsgivarringen, Brobyggarna, Serif, ABF, Folkuniversitetet, Alhadi kulturförening, kommunstyrelsen, Integrationsnämnden, Socialnämnden, Coompanion, Näsby Nätverk, Musikskolan, Fredsmässan, Näsby IF, Gymnasieskolan(elever), Rädda Barnen, Kurdiska föreningen, Regionmuseét, Agenda 21, Serbiska föreningen, Mångkulturellt Centrum, Integration- och jämställdhetsdepartementet samt boende. Även massmedia har kommit på besök, representerade av Kristianstadbladet samt Radio Kristianstad. I de fall där någon representerat fler organisationer har jag valt att redovisa endast den ena. Detta innebär bland annat att fler föreningar indirekt haft representanter på plats. 4

5 Frukostmöten och tvärgruppsarbete Att ge en fullständig redogörelse för det som diskuterats på frukostmötena ligger utanför ramen för denna sammanfattning. Jag väljer därför att beskriva arbetet och de resultat som uppnåtts ur tre perspektiv. Processen: hur fungerar den? De konkreta uppdragen enligt utvecklingsavtalet: var befinner vi oss? Uppdatering allmänt: vad är på gång? Processen, hur fungerar den? Denna del av arbetet är den mest abstrakta och svårast att beskriva. För att återknyta till kommentaren kring det vanliga förhållningssättet problemdefinierande och problemlösande så har grupperna delvis fungerat så men det har hela tiden funnits ytterligare en dimension i arbetet som mindre handlat om konkreta förslag och mer om det abstrakta. Detta märks bland annat genom att de överenskommelser eller förslag som diskuterats fram har tillåtits att möta verkligheten och förändras och utvecklas i enlighet med den. Exempel på detta är förhållningssättet till den tomma sparbankslokalen på området, inkubatorsstrukturen, bruka landet-processen och trygghetsarbetet med kvinnor. Att våga låta idéer utvecklas till något helt annat än det ursprungligen var tänkt eller att våga testa idéer utan att ha både livrem och hängslen öppnar för nytänkande, kreativitet, nya konstellationer och lösningar men naturligtvis även för risken att misslyckas fullständigt! Synen på misslyckande i detta avseende speglar då en förväntning att processen ska producera svar/lösningar på frågor och problem inte på processens värde i sig. Arbetet med det lokala utvecklingsavtalet förväntas vara kunskapsgenererande, det är en av avtalspunkterna. Det innebär att processen är en del av den nya kunskapen och vilka ramar som sätts upp som begränsningar kommer bli avgörande för hur mycket och vilken ny kunskap som genereras. Denna öppna struktur med ett flexibelt deltagande har varit en utmaning för alla. För några en alltför stor vilket inneburit ett tillfället avbrott i den organisationens deltagande tills nya representanter har utkristalliserats. Utmaningen har också inneburit att inte tvärgruppens arbete alltid varit direkt kopplat till en konkret åtgärd utan snarare skapat idé-fröet som sedan burits vidare till andra, nya samarbetskonstellationer eller stärkt och bidragit till vidareutveckling av gamla. Den nya samarbetsarenan som avtalet skapat har också tydliggjort de ordinarie strukturernas svagheter, i vissa fall, i frågor som rör integration, socioekonomiskt utsatta områden och tillväxt. För några har synliggörandet stärkt verksamheten och samverkan med andra. Behovet av extern värdering av den abstrakta processen är tydlig. Uppdraget, gör vi det vi ska? I det lokala utvecklingsavtalet finns konkreta uppdrag. De sammanfattas här, kursiv text, och samtidigt ges en kommentar kring hur uppdraget fullföljts så här långt. Avtalet löper till Kommunen och staten förbinder sig att bilda lokalt partnerskap och verka för att även andra aktörer deltar i arbetet. Frukostmötena är den gemensamma arenan för dem som deltar i partnerskapet. 5

6 Skapar kommunen förutsättningar för de boendes delaktighet i partnerskapet samt verkar för en dialog om, förstärkt gemensam värdegrund. Då frukostmötena är öppna finns förutsättningar för alla som vill delta. Nätverket utvecklas och växer hela tiden. Ökade kontaktytor på flera plan innebär ökade möjligheter till dialog även kring värderingar. Skapa inom det lokala partnerskapet organisatoriska förutsättningar för att möjliggöra tvärsektoriell samordning som kan integreras i kommunens ordinarie strukturer och verksamheter. Frukostmötena motverkar stuprör och skapar möjlighet till samverkan. Avsaknaden av mandat försvårar implementering. Upprätta en strategisk stadsdelsplan Lokala mål med utgångspunkt i nationella och kommunala mål ska formuleras inom målområdena arbete, utbildning, trygghet och tillväxt. Målen ska vara uppföljningsbara enligt SMART-kriterierna Stadsdelsplanen är upprättad och målen formulerade enlig SMART-kriterierna. Kommunen tar vid resursfördelningen hänsyn till, i avtalet, angiven stadsdel och dess invånares särskilda behov och förutsättningar. Hur resursfördelningen kopplas till avtalet är inte klarlagt. Stadsdelsplanerna ska årligen revideras och senast den 31 december varje år redovisas till regeringskansliet. Stadsdelsplanerna undertecknades 2009 så första möjligheten till revidering blir i höst. Höstens första frukostmöte, den 1 september, kommer även att fungera som revideringsdialog och genomföras tillsammans med Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Kommunen ska träffa samverkansöverenskommelser med statliga myndigheter och andra parter som ingår i det lokala partnerskapet. Kommunen kan även träffa överenskommelser med de parter som väljer att stödja det lokala partnerskapet. Samverkansöverenskommelser är gjorda mellan kommunen och de tre statliga myndigheterna, med lokal representation, som i sina regleringsbrev har ett klart, angivet uppdrag att samarbete med kommuner som tecknat lokala utvecklingsavtal. Då den övergripande överenskommelsen för övriga parter baseras på frivillighet är behovet av och vinsterna med skriftliga samverkansavtal och en ökad formalisering av samarbetet tveksam. I nätverket skapas kontinuerligt överenskommelser kring projekt och insatser som omfattar de delar, av nätverket, som är relevanta. Samverkansöverenskommelserna ska utgå ifrån den strategiska stadsdelsplanen och revideras vid behov och därefter redovisas till Regeringskansliet. Eftersom Samverkansöverenskommelserna klargör den övergripande samarbetsstrukturen och Strategiska Stadsdelsplanerna berör konkreta insatser känns den här formuleringen oklar. Kanske bör den generella överenskommelsen vara utgångsläget? Frågan kommer att tas upp på revideringsdialogen den 1 september. Kommunen ska senast 1 oktober till regeringskansliet redovisa utvecklingen vad gäller arbete, utbildning, trygghet och tillväxt, hur samverkan inom partnerskapet fortskrider och resultatet av denna samverkan Redovisningen av insatser för 2008 gjordes i december eftersom förslaget på redovisningssystem väckte mycket kritik från kommunkoordinatorernas sida. (Oktoberrapporterna är ett nytt sätt att rapportera.) Från Kristianstads sida fanns få konkreta insatser att rapportera om förra året, vilket inte är fallet oktober detta år. Parterna är överens om vikten av löpande utvärdering för att fastställa om valda insatser har bidragit till att uppnå de uppsatta målen och vikten av att verka för att erfarenheter och kunskap tas tillvara 6

7 och sprids. Utvärdering av de olika insatserna görs i de flesta fall i form av en intern sammanfattning och de slutsatser som dras är ofta av praktisk, konkret betydelse. Medel till extern utvärdering både av den övergripande samverkansprocessen såväl som de konkreta insatserna saknas. Från statligt håll kommer viss utvärdering ske, i första hand av hur de lokala utvecklingsavtalen ligger i linje med övergripande, kommunala dokument. Då högskolan ingår i partnerskapet finns förhoppningar om att finansieringsfrågan kan lösas. Idéer till alternativa utvärderingar med konstnärliga förtecken finns. Även här utgör ekonomin det främsta hindret. Uppdatering av insatser som gjorts, pågår, planeras och frö för framtiden. Den 29 januari presenterades aktiviteter, i tvärgrupperna, som var på gång, diskuterades eller som var nytänkta i en översiktbild. Markeringarna efter den kursiverade texten betyder följande: En punkt = Aktiviteten pågår!= Diskussion pågår?=ny idé Nedan listas aktiviteterna i kursiv stil med markeringar samt med kommentarer till på vilket stadium de finns nu. Nytt på gång och nya idéer beskrivs sist under varje tvärgruppsrubrik. Tvärgrupp arbete: Jobbmässa. Utvecklat koncept, marknadsföring på SFI för ökad förståelse, fler utställare. Höstens mässa något mer entreprenörs-, starta eget- och utbildningsinriktad, vårens erbjuder möjlighet till att söka sommarjobb på plats. Utökade möjligheter till prova-påanställningsintervjuer. Jobbmässan torsdagen den 10 september Inkubatorverksamhet! I januari befann sig detta på idéstadiet, sprunget ur tvärgruppens diskussioner. Genom ett flertal nya grupperingar och nätverk knyts två olika inkubatorsprojekt samman. Det första, är projektet RAMPEN, projektledare Lena Åsheim(Krinova) det andra utgörs av ett eventuellt genomförandeprojekt från förprojektet SERIF (Lars Noväng, Coompanion och IA-förvaltningen) med inriktning mot socialt företagande, sociala ekonomier och kooperativ. Ett större möte kring detta hålls i oktober, ett samarrangemang mellan näringslivskontoret och koordinatorsfunktionen för det lokala utvecklingsavtalet på integration- och arbetsmarknadsförvaltningen. Ingångarna till inkubatorerna kommer att utgöras av såväl de traditionella övergripande som de informella lokala. Samarbetet erbjder något för alla entreprenörer, nyföretagare oavsett utgångsläge. AF-närvaro på Gamlegården! Med start i september finns AF på plats, på biblioteket/medborgarkontoret, varannan vecka 3 timmar/gång. Utvärdering och diskussion kring omfattning kommer att ske kontinuerligt. IT-stugan ingår i samarbetet kring denna satsning. Idéer att utveckla verksamheten till att även omfatta IFS-rådgivning och studie- och yrkesvägledning finns. Serif-projektet. Avslutas i sommar, utvärdering pågår. Trolig fortsättning, ett genomförandeprojekt tillsammans med SCOOP (pågående förprojekt kring socialt företagande) i en inkubatorsmiljö där förprojektens idévärld testas. Erbjuder helhetstänk och bredd tillsammans med RAMPEN. Ett parallellprojekt genomförs troligen i Landskrona vilket skapar möjligheter både till jämförelser och till samarbete. 7

8 Partnerskap:invandrares företagande. Resultaten från rapporten sprids bland annat genom en konferens i Eslöv den 24 september. Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen och näringslivskontoret samarrangerar med Herbert Felixinstitutet, Region Skånes näringslivskontor, IFS-rådgivning för invandrade och övriga i partnerskapet. De variabler för näringslivsutveckling rapporten pekar på, för Kristianstads del, lyfts på mötet i oktober, se ovan. Miljövärdar! Fantastiska resultat av värdarnas informationsarbete!förlängs troligen efter årsskiftet, oklart hur länge. Behov av information även i andra ABK-dominerade bostadsområden. Integrationspotential: att använda värdarna till att informera även i områden med i huvudsak privata hyresvärdar och egnahem. Oklart hur källsorteringen följs upp i dessa områden. Simskolelärare! Gamlegårdsbadet är öppet 7 dagar i veckan och gratis simskola erbjuds även i år. När det gäller att utöka antalet simskolelärare har svårigheter att rekrytera lämpliga kandidater samt ekonomiska ramar utgjort gränserna för hur många som utbildats. Det har, från boendehåll, uttrycks önskemål om längre öppethållande kvällstid. En eventuell utmaning för nästa år? Bruk för alla? Dessa idéer utvecklas främst i SERIF och SCOOP-projektens uppföljning. Kommer att ske i nära samarbete med AF, FK, integration- och arbetsmarknadsförvaltningen och troligtvis socialförvaltningen. Potential för FINSAM-projekt. Nytt på gång:! Bruka landetprojektet har utvecklats i två spår, det första utgörs av koloniträdgårdar av mer traditionell karaktär, med Ahadi, kulturförening, som driftsansvarig förening och det andra utgörs av ett samarbete med näringslivskontoret som har startat kring en tänkt framtida Leaderansökan kring jordbruksutveckling baserad på Kultur betyder odling-konceptet. Lars Noväng kommer tillsammans med Wathab Harba att hålla ett inspirationsmöte i höst vilket ska ligga till grund för att bilda ett litet konsortium med intresserade representanter, bland annat från jordbruksnäringen och kommunen, som tillsammans kan söka Leader-pengar. Kristianstad ingår i projektet YAMP, projekt för att hitta framtiden entreprenörer främst i miljonprogramsområden. Ny idé:? Dokumentärfilmsidé. Förslag på mentor finns. Finansiering saknas. Tanken är att filmen görs av unga boende på området. Viss kontakt med dem som nu arbetar med en spelfilm tilllsammans med Allaktivitetshuset, Janeth Augustsson, och ABF, Ulf-Peter Honoré är etablerad. Tvärgrupp utbildning: Skolans roll i den extra satsningen! Polisen har under specialsatsningen varit närvarande på området, mycket i skolmiljöerna för att etablera kontakt med de unga. Förändrade öppettider i skolan? Ansvarsfrågan blir ett problem vid utökade öppettider. Det är också en ekonomisk fråga. 8

9 Nattvandrare! Just nu finns ingen nattvandrarverksamhet. Det saknas en sammanhållande och entusiasmerande kraft samt stöd i form av ekonomiska resurser. Simskollärare! Se ovan Datautbildning för irakier. Har genomförts på IT-stugan i samarbete med Alhadi kulturförening. Förstärkning Allaktivitetshuset utökade öppettider under sommaren. Trygghetsvärdar! Projektet pågår. Roland Prommersberger, ABK, har gjort en avstämning som visar på goda resultat av polisens extrasatsning (som avslutades i maj) och trygghetsvärdarna. Bland annat minskade skadegörelsen på området med hälften. Antalet inbrottsstölder utanför bostäder gick ner från 31 under tremånadersperioden 2008 till 6 under motsvarande period Trygghetsvärdarna arbetar mångsidigt. De har bland annat tagit initiativ till en skrivartävling, i vilken respekt kommer vara ett möjligt tema, för barn upp till årskurs fem. Prisutdelning planeras ske på Kulturdagen. Det finns även planer på att anordna en småstjärnorna, talangjakt på Kulturdagen den 26 september. Trygghetsvärdarna är en viktig kanal för att samla information från boende. Feriearbetarna som resurs: Två platser på Kristianstadsbladets nättidning blev det konkreta resultatet av detta förslag. På området finns feriearbetare men kopplingen till att de också är boende är inte genomförd. Inför nästa år finns förutsättningar till ett utökat samarbete kring detta, bland annat har skolan visat intresse. Näsby IF Projektets utformning medgav inte stöd från kommunen. Den tilltänkte projektledaren omdanades till tränare. Näsby If tog nyligen beslutet att lägga ner juniorlaget på grund av att några spelare vid upprepade tillfällen uppträtt mycket olämpligt och blivit avstängda. Föreningen planerar att stärka sitt värdegrundsarbete. Nytt på gång:! It-stugan erbjuder tillsammans med albanska föreningen läxhjälp till deras medlemmar. It-stugans personal utbildas tillsammans med personal från skolor på området i PIM (praktisk it- och mediekompetens) vilket innebär en resursförstärkning för kommunen men främst för eleverna på Gamlegården. Biblioteket startar språkcafé tillsammans med Rädda Barnen. Har även aktiviteter under sommaren. Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Folkuniversitetet och Alhadi kulturförening arrangerar en föreläsning på arabiska kring fördomar och integration med Sonya Sherafay. Familjehusets Ulrika Tillawi håller i somalisk kvinnogrupp kring föräldrafrågor och språkträning. Nya idéer:? Utbildning av unga till valinformatörer, modell miljövärdarna. 9

10 En av sommarlovsentreprenörerna anordnar tävling/evenemang kring hip hop/street dance. I samarbete med Landskrona utveckla användandet av redskapet Digital Storytelling. I samarbete med Landskrona bjuda in representanter från Botkyrka kommun som en utbildningsinsats för, främst, chefer och politiker kring integrations- och tillväxtarbete i ett helhetsperspektiv. Tvärgrupp tillväxt: Medborgarkontoret. Invigs högtidligt den 25 augusti. Demokratiforum/ ökat valdeltagande! Koordinatorn deltar i Sveriges kommuner och landstings samverkan kring utveckling av direktdemokratifrågor. Ett tänkbart forum för detta kan utkristalliseras i projektarbetet med jämställdhetsfrågor i den fysiska miljön. Folkhälsoarbetet? Det pågår just nu en kartläggning av Gamlegården kring hälsofaktorer som är påverkbara på stadsdelsnivå. Kartläggningen genomförs i samtliga stadsdelar med lokala utvecklingsavtal. Feriearbetarna som resurs! Se andra punkter. Nytt på gång:! Beslutet att bilda FINSAM har tagits. Förslag på datum första styrelsemötet, 5 oktober. Den förberedande beredningsgruppen tar gärna redan nu emot förslag på projekt. För mer information kring detta, kontakta Monia Wendel (FK), Flemming Lindskov (socialförvaltningen) eller Lena Hagerman (integration- och arbetsmarknadsförvaltningen). Projekten ska syfta till att bättre samordna insatser för de personer som har kontakt med minst två av de ingående organisationerna, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, vården inom region Skåne eller Kristianstads kommun. Nya idéer:? Ökat valdeltagande! Lokalisera tänkbara valarbetare genom att erbjuda utbildning, i demokrati- och värdegrundsfrågor, via medborgarkontoret och i samarbete med politiska partier. Erbjuda feriearbetare, nästa sommar, möjlighet att arbeta som valinformatörer på området. Tvärgrupp trygghet: Polisens extra satsning. Har genomförts som planerat med goda resultat, se ovan. Även om polisen upplever att deras resurser är ansträngda kommer viss prioritering av Gamlegården även fortsättningsvis att ske för att bibehålla det som uppnåtts. Trygghetsvärdar! Se ovan. Nattvandrare! Se ovan. Kvinnonätverk? Ett mindre möte kring trygghetsfrågor hölls på Gamlegårdens bibliotek, 28 maj. Tvärgruppen planerar fortfarande för stormöten längre fram men fokus just nu ligger på ansökan, till Boverket, för medel till ökad jämställdhet i den fysiska miljön och att samla information från de boende, främst kvinnor, kring detta. Medborgarkontoret har gjort ett 10

11 enkelt frågeformulär som finns tillgängligt även på andra platser som IT-stugan och Familjehuset. Även skolelever och ABK bidrar med information kring upplevd otrygghet i den fysiska miljön. Ur detta kan utkristalliseras kvinnor med intresse för att arbeta med trygghetsfrågor. Miljövärdar! Se ovan. Nytt på gång:! Hyresgästföreningen ansöker om medel för ett projekt, en fortsättning på Dragana Curovics arbete, i Landskrona, med kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Planer finns på att parallellt driva ett liknande projekt på Gamlegården. Kristianstad Budokwai/Tai-jitsu startar ett projekt på Allaktivitetshuset, i självförsvar för kvinnor i alla åldrar, med start i augusti. Kommunen upplåter mark till kolonilotter när förhandlingspart finns för området. Koloniträdgårdsgrupp bildas under hösten. Samverkan Tvärgrupper. Är aktiva och fungerar. Samverkansforum. Denna nivå fungerar inte. De gånger som högre tjänstemän deltar på möten sker det efter individuella kontakter, otydlig respons på de allmänna utskicken. För övrigt se resonemanget ovan, under processen. Samverkansöverenskommelser: AF, FK och polisen! Samverkansöverenskommelserna är undertecknade och följs. Informationskontoret/marknadsföring! Det lokala utvecklingsavtalet finns på kommunens websidor. Idéer kring chatmöjlighet, för anställda inom kommunen, kring, för avtalet relevanta frågor, samt tanken att aktiva i utvecklingsarbetet skulle ges möjlighet att kåsera har inte väckt någon respons. Hur det lokala utvecklingsavtalet ska marknadsföras, både internt och externt, är fortfarande en utmaning. Massmedia. Kristianstadsbladet tar emot en feriearbetare/period sommaren De har båda anknytning till Gamlegården och kommer i huvudsak att skriva om vad som händer där och i första hand på tidningens websidor. I övrigt uppmanas samtliga aktiva i tvärgruppsarbetet att informera massmedia kontinuerligt kring aktuella evenemang. Koordinatorer nationellt. Departementet deltar i revideringsdialogen på första frukostmötet i höst, den 1 september. Etablerad kontakt med koordinatorerna i Växjö, Landskrona, Halmstad, Botkyrka, Huddinge, Luleå, Borås och Malmö. Mångkulturellt center. Kontakten etablerad och utvecklas. Finsam! Se ovan. Partnerskap:invandrares företagande. Se ovan 11

12 Nytt på gång:! Gruppen kring projektansökan jämställdhet i den fysiska miljö. Ia-förvaltningen, kommunens hälsostrateg, stadsbyggnadskontoret, C4-teknik, Agenda 21, BRÅ-koordinator, ABK och extern resurs. AF på Gamlegården tillsammans med biblioteket, medborgarkontoret och it-stugan Inkubatorer: RAMP-projektet(Krinova Kristianstad, Norra Station i Hässleholm samt Färe Industricenter i Sibbhult), näringslivskontoret, ia-förvaltningen, IT-stugan, Serif/Octava, medborgarkontoret, Coompanion, IFS, socialförvaltningen, kommunens informationsavdelning, ABK, högskolan, arbetsförmedlingen, företagarrepresentanter, LRF och Futurum. Fortsatt kontakt med näringlivskontoret i Lund: Ia-förvaltningen, näringslivskontoret, Krinova, Serif/Octava, medborgarkontoret och Coompanion. Plan 3 Network erbjuder projektsamarbete med kultur- och fritidsförvaltningen kopplat till Kreativ Metapol där deras pågående utvecklingssamarbete med kommunen, inom ramen för avtalet kring Gamlegården, fungera som modellprojekt inom temat kultur och näringsliv, även inkluderande aspekter av övriga områden: staden som scen, kultur och folkhälsa samt barn- och ungdomskultur. Nya idéer:? Bjuda in, till frukostmötena, de i kommunen med utvecklartjänster och jämförbara uppgifter inom de olika förvaltningarna. Ingå aktivt i ett eventuellt projekt kring föräldrautbildning i en utlysning från Folkhälsoinstitutet. Arbetsgrupp kring koloniträdgårdar bildas i samarbete med föreningarna på Charlottesborg och Sommarstaden, Alhadi kulturförening, Hyresgästföreningen samt andra. Övrigt Vid det senaste frukostmötet, den 2 juni, ombads de närvarande att ge förslag på förbättringar av arbetet som redan görs och nya idéer. Flera tog upp vikten av att inte de delar i olika projekt som fungerar upphör vid projektens slut utan ville se långsiktighet och kontinuitet i utvecklingsarbetet. Flera ville också se en ökad kontakt mellan boende och beslutsfattare, utvecklad direktdemokrati. Några nämnde lokalen i centret och att det vore positivt om den kom till användning och flera tog upp vikten av att utvärdera det vi gör så att resultaten kan lyftas fram. Denna sammanfattning kan förhoppningsvis bidra till detta, att synliggöra och lyfta fram delar av det som pågår, i processen och i konkreta aktiviteter på Gamlegården. Mer finns att läsa i de olika verksamheternas årsredovisningar och planer. Utvecklingsavtalet har också använts som utgångspunkt i ett individuellt fördjupningsarbete på Stenforsaskolan i samhällskunskap, Det ska inte längre vara vi och dem. Det ska vara vi på Gamlegården, av Robin Simonsson. Jag är väl medveten om att det finns luckor i sammanfattningen och att vissa saker som är på gång och vissa nya idéer inte finns med, jag ber om ursäkt för detta och tar tacksamt emot rättelser och andra synpunkter. 12

Två år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet-

Två år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet- Två år med det lokala utvecklingsavtalet Gamlegården -nedslag i nuet- Till alla er som medverkar till att processen med det lokala utvecklingsavtalet fortsätter att vara spännande, dynamisk, undersökande

Läs mer

Tre år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet-

Tre år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet- Tre år med det lokala utvecklingsavtalet Gamlegården -nedslag i nuet- Till alla er som medverkar till att stärka stadsdelen Gamlegården genom att bidra i det kreativa och ständigt växande nätverket i det

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete Försäkringskassan

Läs mer

Erbjudande till kommuner att teckna lokala utvecklingsavtal för 2011

Erbjudande till kommuner att teckna lokala utvecklingsavtal för 2011 >5 STOCKHOLMS STAD gj ^ Kommunstyrelsen KF/KS Kansli Regeringsbeslut 11:4 Bilaga 1 ljr link. 2010-12- 0 1 REGERINGEbj 2010-11-18 IJ2010/1966/IU Dnr: JJI: r^x Integrations- och Jämställdhetsdepärtementet

Läs mer

Redovisning Urban 15 för 2014

Redovisning Urban 15 för 2014 Redovisning Urban 15 Förvaltning Utveckling och service Lena Hagerman 044-136996 Lena.hagerman@kristianstad.se Inledning Redovisning Urban 15 för 2014 Förutsättningarna för fördelningsbeslutet 2014 var

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid: Centrum för förebyggande arbete, Kristianstad 09.30-12.00. Arbete och välfärdsnämnden,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid: Centrum för förebyggande arbete, Kristianstad 09.30-12.00. Arbete och välfärdsnämnden, Plats och tid: Centrum för förebyggande arbete, Kristianstad 09.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Alexandra Björkhem Joakim Thuresson Agneta Ekner Carlsson Thom Nilsson Roland Prommersberger

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-14. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Centrum för förebyggande arbete. boendeenhet. Underskrifter: Sekreterare

Sammanträdesdatum 2014-02-14. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Centrum för förebyggande arbete. boendeenhet. Underskrifter: Sekreterare Plats och tid: CFFA, 08.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Maria Asklund Göran Svensson Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Margareta Osiecka Bengt-Göran Carlsson Anders Pålsson Johnny

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Resultat workshop. Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor. Kommunförbundet Skåne

Resultat workshop. Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor. Kommunförbundet Skåne Resultat workshop Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se Telefon: 072-885 4700 Program 09.25

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Kultur och Fritidsförvaltningen. Underskrifter: Sekreterare.

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Kultur och Fritidsförvaltningen. Underskrifter: Sekreterare. Plats och tid: CFFA, 9.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Maria Asklund Bengt-Arne Schuster Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Margareta Osiecka Johnny Käll Peter Isacson Bengt-Göran Carlsson Arbete

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4 Den idéburna organisationens investering i

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1-393/2017 Sida 1 (6) 2017-09-19 Handläggare Eva Sandberg Telefon: 08-508 25091 Till Socialnämnden 2017-09-19 Stockholms stads riktlinjer

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Förnyelse av Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Luleå kommun

Förnyelse av Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Luleå kommun Kommunstyrelsen 2008-10-13 217 375 Arbets- och personalutskottet 2008-09-15 193 465 Dnr 08.434-10 oktks11 Förnyelse av Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Luleå kommun Bilaga: Projektplan Ärendebeskrivning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-11. Arbete och välfärdsnämnden, vice. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete

Sammanträdesdatum 2013-10-11. Arbete och välfärdsnämnden, vice. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Maria Asklund Ulf Stenåsen Jan Lenéll Margareta Melin Roland Prommersberger Bengt-Göran Carlsson Peter Isacson Johnny Käll Arbete

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Samordningsförbund 2.0 en idé och en vision. Ingvar Nilsson & Eva Nilsson Lundmark eva.lundmark@krutab.se & i.nilsson@seeab.

Samordningsförbund 2.0 en idé och en vision. Ingvar Nilsson & Eva Nilsson Lundmark eva.lundmark@krutab.se & i.nilsson@seeab. Samordningsförbund 2.0 en idé och en vision Ingvar Nilsson & Eva Nilsson Lundmark eva.lundmark@krutab.se & i.nilsson@seeab.se 2014 04 01 Tio personers försenade integration i arbetslivet fallet Trelleborg

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Frivillighet på modet!

Frivillighet på modet! Frivillighet på modet! Maj 2008 Inledning Forum för Frivilligt Socialt Arbete har gått igenom alla kommunernas hemsidor för att få en bild av hur kommunerna arbetar med frivilligarbete knutet till välfärdens

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Slutrapport om Delprojekt inom Leader Skånes Ess Paraplyprojekt

Slutrapport om Delprojekt inom Leader Skånes Ess Paraplyprojekt Slutrapport om Delprojekt inom Leader Skånes Ess Paraplyprojekt Förstudie: Mötesplatser Näsby OppmannaVånga Delaktivitetens ID-nr 2009-445IN Ansvarig för förstudien: Oppmanna-Vånga hembygdsförening Organisationsnummer:

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

Boverket ska genomföra uppdraget utifrån befintlig forskning och kunskap inom området och utifrån kunskap från tidigare

Boverket ska genomföra uppdraget utifrån befintlig forskning och kunskap inom området och utifrån kunskap från tidigare Regeringsbeslut 3 2009-10-01 IJ2009/1746/IU Integrations- och jämställdhetsdepartementet Boverket Box 535 371 23 Karlskrona Uppdrag att utarbeta en kunskapsöversikt om hållbar stadsutveckling med fokus

Läs mer

Kartläggning unga vuxna år i Motala

Kartläggning unga vuxna år i Motala Kartläggning unga vuxna 16-24 år i Motala Motala maj 2016 Madeleine Öberg Samordningsförbundet Västra Östergötland 1 Sammanfattning Syftet med kartläggningen är att få en gemensam bild av situationen för

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Trygghet och säkerhet Sollentuna kommun Övergripande syfte med förarbetet inom trygghetsoch säkerhet i Sollentuna kommun Det övergripande syftet är att öka

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län

Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2014-05-22 UAN-2014-0274 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Om projektet Tillsammans för inkludering. Linnea Lindgren Integrationssamordnare Uddevalla kommun

Om projektet Tillsammans för inkludering. Linnea Lindgren Integrationssamordnare Uddevalla kommun Om projektet Tillsammans för inkludering Linnea Lindgren Integrationssamordnare Uddevalla kommun Vad? - Vi startar ett nätverk där alla verksamheter som arbetar aktivt med integration kan delta, med fokus

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer