Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping"

Transkript

1 Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping Andreas Göransson 8 maj Mål med avsnittet Vad menas med att tänka som en datavetare? Problemlösning 2 Introduktion till grundläggande begrepp och datorns utveckling Du redogör för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver hur teknik och samhälle samspelar. 2.1 Hårdvara Vad är en dator? ˆ Mekaniska räknehjälpmedel ˆ Elektriska reläer (Konrad Zuse) ˆ Elektronrör (ENIAC) ˆ Transistorn ˆ Integrerade kretsen (IC) Grundläggande tekniska begrepp. ENIAC programmerades genom att koppla om sladdar. EDVAC, ENIACS efterföljare var en stored program computerdär programmet lagrades i ett minne istället. Stored program computer: ˆ Programmerade instruktioner ˆ Data ˆ Lagras i minne (RAM) ˆ Normalt lagras både data och instruktioner i samma minne 1

2 Tabell 1: Mål och innehåll Syfte Centralt innehåll Moment/Uppgift Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier. Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling. Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv. Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden. Tekniska begrepp, teorier och modeller innefattande beräkningar och rimlighetsbedömningar. Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks. Projektarbets-, kommunikations-, presentations- och modellteknik, till exempel digitala medier och programvaror, manualer och instruktioner, muntliga och skriftliga framställningar samt digitala och manuella tekniker för att skapa modeller. Kommunikations-, dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och information. Utvecklingsprocessen för ett datorprogram ( system engineering ), olika utvecklingsmetoder som extreme programming. Tekniska begrepp och teorier inom det datortekniska området. T ex hur mycket rymmer en hårddisk, vad är en fil, hur snabbt kan en fil överföras i ett nätverk, hur skapar man ett effektivt datorprogram? Kunskaper om hur dator- och nätverkstekniken utvecklats, dess betydelse för samhället samt kunskaper om aktuell utveckling inom det datortekniska området. Vilka etiska aspekter finns på datoranvändning och informationsöverföring? Hur förhåller sig datorteknik till begrepp som manligt och kvinnligt? I syfte att utveckla förmåga att använda verktyg för dokumentation, presentation och information. Hur dokumenterar man med hjälp av datorn? Hur kan man presentera med datorstöd? Hur dokumenterar vi ett datorprogram? Hur gör man en manual eller en hjälptext till ett datorprogram? Hur skapar vi en matematisk modell och simulerar ett förlopp? Hur kan datornätverk och internet användas för att förmedla teknik och information, t ex bloggar och videoteknik. 2

3 2.1.2 Material som används i datorer En dator kräver en mängd olika speciella material med vissa kemiska, mekaniska, termiska och elektriska egenskaper. ˆ Magnetminnen ˆ Optiska lagringsmedier ˆ Halvledare i kretsar och komponenter som dioder, transistorer och integrerade kretsar ˆ Kylning ˆ Ledningsmotstånd 2.2 Mjukvara Operativsystem Ett operativsystem kan beskrivas som det program som alltid finns igång i bakgrunden på en dator och som möjliggör att andra program kan köras. För en programmerare innebär ett operativsystem att vi inte behöver skriva program som kommunicerar direkt med kretsarna eller datorns hårdvara utan att mycket redan finns färdigt för oss. Ett exempel är att vi inte behöver uppfinna ett sätt att spara filer på en magnetisk skiva varje gång vi skriver ett nytt program utan att det redan finns färdiga metoder och funktioner för det i operativsystemet som vi kan anropa och låta göra jobbet åt oss. 2.3 Systemprogram eller hjälpprogram Finns som extra funktioner för att datorsystemet ska fungera, t ex program som kan användas för att ställa in saker i datorn som bildskärmsupplösning eller liknande eller sköta om säkerhetskopiering i bakgrunden Applikationsprogram Applikation eller tillämpning är program som vi som slutanvändare kommer i kontakt med. Man gör något med ett sådant program, t ex ordbehandling, kalkyl, presentation, e-post osv. 2.4 Uppgift 1a Du använder tekniska begrepp... Syfte: Att träna på datorns delar samt få träning i användning av dator- och kommunikationsteknik för förmedling av information Gör en poster med datorns hjälp, där delarna i en modern persondator framgår samt deras funktion beskrivs. 3

4 3 Datorprogram 3.1 Uppgift1b En wiki finns uppsatt för kursen teknik 1 på com. Varje person i klassen får ett datortekniskt begrepp att skriva en artikel på wikin om (läraren delar ut lista). Din sida ska länka till andra sidor där det är relevant. Du behöver inte länka till alla andra sidor. När du är färdig ska du granska den kompis sida och föreslå förbättringar eller förändringar av den. ˆ datorprogram ˆ process ˆ primärminne ˆ sekundärminne ˆ processor ˆ inenhet ˆ utenhet ˆ programmeringsspråk ˆ kompilator ˆ kompilera ˆ maskinkod ˆ skriptspråk ˆ högnivåspråk ˆ nätverk ˆ bit ˆ byte ˆ systemprogram ˆ tillämpningsprogram ˆ hårddisk ˆ optisk enhet ˆ USB ˆ firewire ˆ VGA ˆ HDMI ˆ nätverkskort 4

5 3.2 Uppgift 1c Du redogör för tekniska egenskaper(termiska, elektriska, mekaniska och kemiska) hos olika material samt för hur och när de kan användas: Material som har betydelse för datorns och elektronikens utveckling. Vilka material används när man bygger upp en dator, t ex för ledningsbanor på kretskort, kontaktytor och för integrerade kretsar? Vilka elektriska egenskaper är intressanta hos ett halvledarmaterial som kisel eller germanium? Varför är dessa intressanta när vi vill konstruera en dator? Vad menas med att man dopar ett halvledarmaterial och varför gör man det (A) 3.3 Programutveckling med Python Här finns det tekniska begrepp att lära i avsnittet Python är ett så kallat skriptspråk och är mycket spritt idag. Det finns på flera olika plattformar som Linux, Unix, OS X och Windows. Språket är lite speciellt så tillvida att vitutrymme (tabbar och blanksteg) spelar roll. Vi börjar med ett enkelt program som bara skriver ut en text på skärmen: print " Hello World!" Här är print ett så kallat nyckelord eller kommando och texten "Hello World!" en sträng. Vi fortsätter med ett exempel där vi gör en beräkning i Python: a = 2 b = 3 print a+b Här kallas a och b för variabler. De lagrar heltalen 2 och 3 och kommandot print kommer att skriva ut resultatet av beräkningen. Notera att inga citattecken omger a+b. Vi provar nu lite fler räknesätt: a = 2 b = 3 c = 5 print c/a Notera att resultatet av c/a blir 2 och inte 2.5. Detta beror på att Python tolkar a=2 och c=5 som att dessa variabler är heltal. Det innebär i sin tur att resultatet av c/a presenteras som ett heltal. För att komma runt det kan vi se till att en av variablerna innehåller ett flyttal, t ex c=5.0. Då kommer också resultatet att blir ett flyttal och vi får resultatet Kodstil och kommentarer När man programmerar är det inte bara viktigt att skriva kod som fungerar utan också kod som är lättläst och tydlig. Ett ytterligare sätt är att kommentera koden. Kommentarer i Python inleds med tecknet #. Allt efter detta tecken på en rad ignoreras av Pythontolken. Försök att kommentera det som är svårt att förstå i din kod, varför något står där eller hur det fungerar. Däremot ska du undvika att kommentera det som är självklart eller kommentera allt. Kommentarerna är till för dig eller den som underhåller och utvecklar koden. En annan 5

6 dokumentationsfunktion är dokumentationssträngar eller docstrings på engelska. Docstrings används för att skapa dokumentation för användaren. Denna kod visas för användaren när kommandot help() ges i pythontolken. En docstring inleds med """. 3.5 Inmatning Oftast vill man läsa in något från tangentbordet, t ex kommandon eller siffror som användaren matar in. I Python görs detta med funktionen raw input(), t ex raw input( Vad heter du? ). Funktionen returnerar en sträng, dvs en text som vi kan spara i en variabel: >>> namn = raw_input ( Ange ditt namn : ) Ange ditt namn : Andreas >>> print namn Andreas >>> 3.6 Uppgift Skriv ett program i Python som frågar efter förnamn och efternamn. Programmet ska sedan skriva ut förnamn och efterman på skärmen. I början av programmet ska uppgiftsnumret, datum och ditt namn framgå: # Uppgift 2 # Andreas Göransson # #... din kod här! 3.7 Loopar För att upprepa saker i ett datorprogram kan man skriva samma kommando flera gånger i följd i programmets källkod: i = 0 print i i = i + 1 print i i = i + 1 print i i = i + 1 print i Du inser säkert hur ineffektivt detta sätt att skriva kod skulle vara. Datorn kan köra kommandon upprepade gånger via något som kallas för loop. Ett exempel på loop är en for-sats: for i in range (3) : print i 6

7 Detta kommer att ge samma resultat som det första exemplet men vi behöver koda mycket mindre! 3.8 Uppgift for-loop Skapa ett program som skriver ut en logaritmtabell för talen på skärmen. Tips, funktionen math.log(x,[bas]) finns tillgängligt i modulen math. Utskriften ska se ut som nedan: 3.9 Gruppuppgift Vad skriver följande program ut på skärmen? for i in range ( 10) : for j in range ( 10) : print i,j 3.10 Funktioner För att göra koden lättare att underhålla och mer lättläst och funktionell använder man något som kallas för funktioner i många programspråk. En funktion är ett kodblock som utför en viss uppgift. Likt matematiska funktioner kan vi ge invärden eller indata och få tillbaka returvärden. Funktioner skrivs med nyckelordet def i Python, en förkortning för define. Vi tar ett exempel och skriver en funktion som beräknar en rektangels area utifrån indata i form av bredd och höjd (a, b): #! /usr/bin/python # area.py # Beräknar arean av en rektangel med längden a och höjden b. def area (a,b): return a * b # Anrop av funktionen a = 10 b = 4 print " Arean öfr en rektangel med sidorna a = " + str (a) + " och b = " + str (b) print " är ", area (a,b) Det kanske mest intressanta att notera i kodexemplet är det nya nyckelordet return som helt enkelt talar om vad funktionen ska sända tillbaka för värde. En funktion behöver dock inte returnera något värde utan bara utföra vissa uppgifter Uppgift 2.1 Skriv ett enkelt program i Python som omvandlar temperatur från Celsius till Fahrenheit. Använd funktioner. Om du vill bygga ut programmet sedan kan du lägga till möjlighet för användaren att välja vilken konvertering som ska göras. 7

8 3.12 Uppgift 2.2 Skriv ett program i Python som räknar ut ersättningsresistansen för en parallellkoppling av resistorer. Börja med att skriva ett program som räknar ut ersättningsresistansen för två motstånd. Gör sedan om programmet så att användaren kan mata in godtyckligt antal resistorer. Använd funktioner i ditt program. 4 Effektivitet hos program, tidskomplexitet Det finns flera sätt att lösa ett givet programmeringsproblem, frågan är vilka sätt som är bättre och vilka som är sämre. För att svara på det behöver vi förstå hur ett program körs eller exekveras av datorn och hur olika algoritmer beter sig när vi skalar upp dem Exempel exponentberäkning Vi vill beräkna exponenter med dator och vi tänker oss att ingen ännu skapat en metod för detta. För att implementera en exponentberäkning av a b kan vi helt enkelt låta datorn multiplicera talet a med sig självt b-gånger. Skriv in koden i en ny fil och döp den till exponent.py. Prova att det fungerar att beräkna till exempel #! /usr/bin/python # Algoritm för att beräkna a upphöjt till b def exp (a,b): resultat = 1 for i in range (b): resultat = resultat * a return resultat Fundera nu över hur många gånger loopen i programmet ovan körs. Finns det då effektivare sätt att skriva programmet? Med lite kännedom om hur exponenter fungerar och exponentlagarna kan vi tänka på följande omskrivning: 10 8 = (10 2 ) 4 = (10 10) 4 (1) Om vi skulle låta programmet dela upp problemet så att det räknar ut (10 2 ) 4, hur många gånger skulle loopen då köras? def exp2 (a,b): if b == 1: return a if (b / 2) * 2 == b: return exp2 (a*a, b /2) else : return a* exp2 (a,b -1) Poängen här är inte att du ska bli expert på att skriva program för uträkning av exponenter utan att du ska inse att det finns flera sätt att lösa ett givet programmeringsproblem och att dessa sätt belastar datorn olika mycket. Vi små exponenter är det liten skillnad mellan dessa två program men när vi ökar exponenterna skalar lösningarna mycket olika. I första exemplet skalar problemet som du redan sett linjärt, O(n), med exponenten, vilket i och för sig inte är 8

9 så illa. I det andra exemplet halverar vi problemet vid varje gång vi kör ett funktionsanrop, man säger då att programmet skalar logaritmiskt: O(log n). 5 Datorn som verktyg för teknikutveckling 5.1 Ritning och CAD 5.2 Kommunikation och presentation Grafritning med Python Python kan användas för att visualisera mätdata och beräkningar i form av grafer. I själva Python finns i grunden inte stöd för detta utan man måste installera och använda någon form av utökning eller modul. Den vanligaste är kanske Pylab. Här följer ett exempel på hur du kan rita en graf till en funktion med Pylab: # -*- coding : cp1252 -*- # bollmodell. py - äberknar en bolls öhjd över marken # Andreas 2012 from pylab import * v0 = 1 # åutgngshastighet i m/ s t = 1.0 # Tiden sekunder åfrn att bollen äslpps g = # Tyngdaccelerationen i m/ s* s def y(t): return v0 * t * g * t ** 2 # En lista med decimaltal mellan 0.0 och 1.0 genereras t = arange (0.0,1.0,0.01) plot (t,y(t)) # Ritar grafen xlabel (" Tid t (s)") # Axelrubrik ylabel (" Hojd y (m)") # Axelrubrik title ("En bolls hojd over marken $y(t)= $") # Titel åp grafen, LaTeX - kod inom $ grid ( True ) # Visa östdlinjer show () # Visa grafen åp äskrmen 5.3 Beräkning, mätning och modellering Uppgift termokoppen Man vill utveckla en mugghållare till kaffekoppar som ska hålla varma drycker varma längre. För att göra detta finns olika material att tillgå vars termiska egenskaper ni vill undersöka. Drycken kommer att ha temperaturen 80 när det tappas upp. Avsvalning av ett objekt beror av olika faktorer som temperaturskillnaden mot omgivning och det omgivande material värmekonduktivitet. 9

10 En matematisk modell för förloppet ges av det som brukar kallas Newtons avsvalningsekvation: T (t) = T rum + (T 0 T rum )e kt (2) där T (t) är temperaturen hos drycken vid tiden t, T 0 är temperaturen hos drycken vid försökets start, T rum rumstemperaturen och k en konstant som beror av bland annat material i koppen samt dess form. Mät upp temperaturen för den varma drycken när behållaren omges av olika material. Plotta resultatet i en graf och beräkna konstanten k. ˆ Frågor att besvara Uppgift 3 x x B A Figur 1: Uppgift 2 Man vill bygga en låda av plåt. Plåtarna som finns att tillgå har storleken AxB cm. Lådan skall ha så stor volym som möjligt. Utveckla ett datorprogram i Python där en matematisk funktion beräknar volymen för olika mått på lådan. Programmet ska beräkna volymer för olika värden på x i steg om 1 mm. Gör en ritning av den optimala lådan i AutoCAD med korrekt måttsättning. Vid bedömningen av uppgiften kommer läraren att utgå från ˆ Din förmåga att lösa att tekniska problem ˆ Din grad av självständighet i arbetet ˆ Din förmåga att dokumentera arbetet och resultatet ˆ Din förmåga att göra enklare ritningar i CAD-program ˆ Din säkerhet i att utföra tekniska beräkningar och bedöma resultatens rimlighet ˆ Din säkerhet i att använda datorn som verktyg för information och kommunikation 10

11 Planering Implentering Testning Leverans Underhall 6 Programutveckling 6.1 Programutvecklingsmetodik Konsten att utveckla datorprogram kan sägas vara en variant av teknikutvecklingsprocessen. Det finns flera olika filosofier eller metoder för hur man utvecklar datorprogram. Förr var programutvecklingsprojekt ofta mycket omfattande och detaljerade med stora mängder dokumentation. Man arbetade sekventiellt eller i ett enda stort svep från planering till färdigt program. Som en motreaktion på detta kom iden om lättrörlig eller agil utveckling. Man jobbar istället med fokus på produkten för processen. Man satsar på att tidigt skapa en körbar version av programmet och att släppa nya versioner ofta under utvecklingsprocessen. Genom att låta kunden vara med hela tiden och testa programmet undviker man att utveckla fel saker. En viktig del i agil utveckling är också testning. Man börjar ofta med att skriva testerna som koden ska passera först. Därefter utvecklas koden så att den passerar testet. Det här är ofta ett bakvänt sätt för många att arbeta efter. Oftast utvecklar man något först och sedan kvalitetssäkrar man det, inte tvärtom. Utveckling av datorprogram följer i stort de faser ett teknikutvecklingsprojekt gör: ˆ Planering ˆ Implementering ˆ Testning ˆ Leverans ˆ Underhåll Planeringsverktyg För att analysera eller konstruera ett datorprogram finns det verktyg som kan hjälpa oss på vägen. Exempelvis flödesdiagram och pseudokod. Flödesdiagrammet visar en grafisk representation av hur programmet rent logiskt arbetar medan pseudokod är ett ett mellansteg mellan flödesdiagram och ren implementering i ett visst programmeringsspråk. Pseudokod är inte standardiserad men oftast utelämnar detaljer som variabeldeklarationer för att göra koden läsbar. Flödesdiagrammen har däremot vissa standardsymboler som man bör använda: Uppgift a) Konstruera ett flödesdiagram som visar hur programmet exp2 arbetar. b) Konstruera ett flödesdiagram för kvadratrotsalgoritmen. Skriv sedan ned pseudokod för algoritmen. Skriv därefter själva programmet i Python. Fundera ut några testfall som du kan köra för att verifiera att programmet fungerar som det ska. 11

12 6.2 Uppgift 4 Skapa ett enkelt gissa-tal spel i Python. Börja med att göra ett flödesdiagram för programmet, skriv sedan koden. Spelet ska låta användaren gissa ett tal mellan 1 och 10. Antal gissningar ska skrivas ut på skärmen. Förbättra spelet så att det ger ledtrådar genom att skriva ut på skärmen om gissningen är för låg eller hög. Du kan också skapa en highscorefunktion som låter användaren ange ett namn och som sedan sparar användarens namn och gissningar. Highscorelistan ska visas när ett spel avslutats. 6.3 Dator- och nätverksteknik för lärande och kommunikation Bloggar Wikis RSS Google+ och Docs Twitter Facebook Lärplattformar och personliga lärmiljöer 12

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/vt11 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Lärare: Tom Smedsaas, Tom.Smedsaas@it.uu.se

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Uppgifter: Ansvarig: Tidigare jobb:

Uppgifter: Ansvarig: Tidigare jobb: Uppgifter: Ansvarig: Tidigare jobb: 1. CAD befintlig produkt Roll CAD CAD 2. Analys befintligt tillverkningssätt Roll konstr Verkstad 3. Analys befintligt materialval och komponenter Roll konstr Materiallära

Läs mer

Språket Python - Del 1 Grundkurs i programmering med Python

Språket Python - Del 1 Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Dagens lektion Ett programmeringsspråks byggstenar Några inbyggda datatyper Styra instruktionsflödet Modulen sys 2 Ett programmeringsspråks byggstenar 3 ETT PROGRAMMERINGSSPRÅKS BYGGSTENAR

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Programmering för alla!

Programmering för alla! Programmering för alla! Inspirationsseminarium för lärare i grundskola och gymnasium Björn Regnell Professor Datavetenskap, LTH, Lunds universitet lth.se/programmera Video http://www.svt.se/nyheter/sverige/krav-pa-att-elever-lar-sig-programmera

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach Föreläsning 1: Intro till kursen och Kursens hemsida http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/esvt10 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Kursmaterial Kursbok Kursprogramvara Tips: Installera

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

C-programmering, föreläsning 1 Jesper Wilhelmsson

C-programmering, föreläsning 1 Jesper Wilhelmsson C-programmering, föreläsning 1 Jesper Wilhelmsson Introduktion till C Variabler, Typer, Konstanter Operatorer Villkorliga satser if-else, switch Loopar for, while, do... while Inmatning och utmatning stdin

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

TDP002 Imperativ programmering

TDP002 Imperativ programmering TDP002 Imperativ programmering Introduktion till kursen och python Eric Elfving Institutionen för datavetenskap (IDA) Översikt Programmering En introduktion Python Köra och skriva program Python grunderna

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering Introduktion till programmering Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt

Läs mer

Programmering för alla!

Programmering för alla! Programmering för alla! del 1 Lärarlyftet Teknik 7-9, 2014-09-01 Björn Regnell Professor Datavetenskap, LTH, Lunds universitet lth.se/programmera Agenda 09:00-10:00 Introduktion; kursens upplägg Varför

Läs mer

Introduktion till programmering. Undervisning. Litteratur och examination. Lärare. Föreläsning 1

Introduktion till programmering. Undervisning. Litteratur och examination. Lärare. Föreläsning 1 Kursinfo Introduktion till programmering Undervisning Föreläsning 1 Kursinformation Inloggning, filsystem, kommandotolk några inledande exempel Föreläsningar Fem föreläsningar, vardera 45 minuter. Allmänna

Läs mer

Beräkningsmetoder för superellipsens omkrets

Beräkningsmetoder för superellipsens omkrets Beräkningsmetoder för superellipsens omkrets Frågeställning Svar 1. Vi förväntades ta reda på olika metoder för att beräkna en superellips eller en ellips omkrets. o Givet var ellipsens ekvation:. (Källa

Läs mer

TDP002 - Imperativ programmering

TDP002 - Imperativ programmering . TDP002 - Imperativ programmering Introduktion till kursen och Python Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 14 augusti 2015 Översikt 2/29 Programmering - en översikt Python - Köra och skriva program

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

Programmeringsolympiaden 2015

Programmeringsolympiaden 2015 Programmeringsolympiaden 2015 TÄVLINGSREGLER FÖR SKOLKVALET Tävlingen äger rum på av skolan bestämt datum under sex timmar effektiv tid. Eleven ska i förväg komma överens med läraren om att använda egen

Läs mer

Föreläsning 3. Programmering, C och programmeringsmiljö

Föreläsning 3. Programmering, C och programmeringsmiljö Föreläsning 3 Programmering, C och programmeringsmiljö Vad är programmering? Ett väldigt kraftfullt, effektivt och roligt sätt att kommunicera med en dator Att skapa program / applikationer till en dator

Läs mer

Dagens föreläsning (F15)

Dagens föreläsning (F15) Dagens föreläsning (F15) Problemlösning med datorer Carl-Mikael Zetterling bellman@kth.se KP2+EKM http://www.ict.kth.se/courses/2b1116/ 1 Innehåll Programmering i Matlab kap 5 EKM Mer om labben bla Deluppgift

Läs mer

HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2014-03-13

HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2014-03-13 HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2014-03-13 KTH STH Haninge 13.15-18.00 Tillåtna hjälpmedel: En A4 handskriven på ena sidan med egna anteckningar Kursboken C PROGRAMMING A Modern Approach K. N. King

Läs mer

Programmering med Arduino

Programmering med Arduino Programmering med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Föreläsning V36 Föreläsning 1 Programmering Kurs-PM Programmeringsmiljö Hello World! Variabler printf scanf Föreläsning 2 Operatorer Tilldelning

Läs mer

Enkla datatyper minne

Enkla datatyper minne Enkla datatyper minne 143.56 sant Sonja A falskt 18 1999-10-29 Bertil Gralvik, KTH Ingenjörsskolan 1 Addera två tal Algoritmen Summera tal Mata in två tal Beräkna Skriv ut resultat Mata in tal 1 Mata in

Läs mer

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet ITK:P1 Föreläsning 1 Att programmera i språket Java DSV Peter Mozelius Programmering Olika typer av programmering som t ex: o Imperativ programmering (C, Pascal m fl) o Funktionell programmering (Lisp,

Läs mer

DD1311 Programmeringsteknik för S1 Laborationer läsåret 2007-2008

DD1311 Programmeringsteknik för S1 Laborationer läsåret 2007-2008 DD1311 meringsteknik för S1 Laborationer läsåret 2007-2008 Fyll i ditt namn och personnummer med bläck eller motsvarande. Kursledare är Linda Kann, linda@nada.kth.se. Namn... Personnr... Laborationer Labb

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Imperativ programmering

Imperativ programmering Imperativ programmering 1DL126 3p Imperativ programmering Jesper Wilhelmsson ICQ: 20328079 Yahoo: amigajoppe MSN / epost: jesperw@it.uu.se Rum: 1335 Tel: 471 1046 Imperativ programmering Vilka programmeringsspråk

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn.

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Datorns utveckling 1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Tre decennier senare konstruerade

Läs mer

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Mål Så enkelt som möjligt: låg tröskel Ett riktigt programmeringsspråk: inget tak Roliga uppgifter som går

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

Grundkurs i Informationsbehandling Del II (1119) Tentamen 2.9.2000

Grundkurs i Informationsbehandling Del II (1119) Tentamen 2.9.2000 Grundkurs i Informationsbehandling Del II (1119) Tentamen 2.9.2000 Varje fråga ger maximalt 5 poäng, för godkänt i tentamen krävs 12,5 poäng. Poängen räknas därefter ihop med poängen från ADB-verktygstestet.

Läs mer

Programmering A med Visual C++ 2008

Programmering A med Visual C++ 2008 Programmering A med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Allmänt om C++...7 I detta kapitel... 7 Historia... 7 Hårdvara och mjukvara... 7 Fel i mjukvaran avlusning... 8 CPU... 8 Källkod... 8 Nyckelord...

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C#

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C# Introduktion till C# Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll i

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Programmering Hur, var, när och varför 22 November Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Agenda Om mig Programmering Vad är? Varför kunna? Hur använda kunskapen? Framtiden Sammanfattning Q+A 2 Om mig Arbetat

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Hej Då, Karel! Programmering. Vårt första Javaprogram. hh.se/db2004. Java. Grundtyper, variabler och arrayer

Hej Då, Karel! Programmering. Vårt första Javaprogram. hh.se/db2004. Java. Grundtyper, variabler och arrayer Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 3: Java. Grundtyper, variabler och arrayer Hej Då, Karel! Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Center for Research on Embedded

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Introduktion till programmering. Programspråk och paradigmer

Introduktion till programmering. Programspråk och paradigmer Introduktion till programmering Programspråk och paradigmer Vad är ett programspråk? Aprogramming languageis a formal constructedlanguagedesigned to communicate instructions to a machine, particularly

Läs mer

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn?

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn? Fö 7: Operativsystem Introduktion. Klassificering. Vad är ett operativsystem? Program som kontrollerar andra andra program. Gränssnitt mellan användare och hårdvaran. Kärnan. Historisk översikt. Typeset

Läs mer

C++ Slumptalsfunktioner + switch-satsen

C++ Slumptalsfunktioner + switch-satsen C++ Slumptalsfunktioner + switch-satsen Veckans avsnitt består av ett antal lite udda funktioner man kan ha nytta av när man skriver program. Det är en slumptalsgenerator och lite annat smått och gott.

Läs mer

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips Lab1 Introduktion Förberedelse för planetlabben genom att kapsla in (skapa wrappers) systemanrop. 1 Syfte Få en känsla av hur Win32API fungerar, dvs programmerarens interface gentemot Windows. Känsla för

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Hacka med sensorer. Hacka ett labb i MegaMind i samarbete med King

LÄRARHANDLEDNING Hacka med sensorer. Hacka ett labb i MegaMind i samarbete med King LÄRARHANDLEDNING Hacka med sensorer Hacka ett labb i MegaMind i samarbete med King Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den

Läs mer

Tekniska system och deras funktion och uppbyggnad.

Tekniska system och deras funktion och uppbyggnad. Tekniska system och deras funktion och uppbyggnad. Ett tekniskt system är oftast beroende av andra delsystem, alltså ett antal mindre tekniska system. T.ex. Datorn består av ett antal olika delsystem,

Läs mer

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA PROGRAMMERING-Java TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-03-17 Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift står angivet inom parentes före varje uppgift. - För

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

Grundläggande Datalogi

Grundläggande Datalogi s delar Grundläggande Datalogi s delar s delar s delar Dataabstraktion Rekursion Algoritmanalys s delar Sortering Trädstrukturer Grafalgoritmer Optimering Stavning Strängmatchning Datakompression Versionshantering

Läs mer

Introduktion till Matlab

Introduktion till Matlab CTH/GU LABORATION 1 TMV157-2014/2015 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Introduktion till Matlab Matlab är både en interaktiv matematikmiljö och ett programspråk, som används på många tekniska högskolor

Läs mer

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling TE - Berzeliusskolan Centralt innehåll för inriktnings- och fördjupningskurser för Design och produktutveckling på Berzeliusskolan Mer utförlig

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Föreläsning 1. Presentation av kursen Vad är programmering? Lite om java och utvecklingsmiljöer Aktivitetsdiagram Ett första program

Föreläsning 1. Presentation av kursen Vad är programmering? Lite om java och utvecklingsmiljöer Aktivitetsdiagram Ett första program Föreläsning 1 Presentation av kursen Vad är programmering? Lite om java och utvecklingsmiljöer Aktivitetsdiagram Ett första program Deitel: 1.1-1.9, 2.1-2.3 DA101A Programmering Programmering, DA101A Kursansvarig:

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

C-programmering, föreläsning 2 Jesper Wilhelmsson

C-programmering, föreläsning 2 Jesper Wilhelmsson C-programmering, föreläsning 2 Jesper Wilhelmsson Funktioner void Globala och lokala variabler, scope static Arrayer Strängar ASCII, ANSI Argument till main Slumptal Funktioner Nu är det dags att börja

Läs mer

Användar- och systemdokumentation

Användar- och systemdokumentation Användar- och systemdokumentation Linköpings universitet Examinator:, IDA marme647@student.liu.se Utskriftsdatum: Innehållsförteckning Inledning... 3 Användarhandledning... 4 Systemkrav och installation...4

Läs mer

Laboration: Grunderna i MATLAB

Laboration: Grunderna i MATLAB Laboration: Grunderna i MATLAB 25 augusti 2005 Grunderna i MATLAB Vad är MATLAB? MATLAB är ett interaktivt program för vetenskapliga beräkningar. Som användare ger du enkla kommandon och MATLAB levererar

Läs mer

Språkteknologi (SV2122) Föreläsning 3: Programmering i Python

Språkteknologi (SV2122) Föreläsning 3: Programmering i Python Språkteknologi (SV2122) Föreläsning 3: Programmering i Python Richard Johansson richard.johansson@svenska.gu.se 29 januari 2014 översikt inledning första stegen grundläggande begrepp större byggstenar

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5 Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor 1 Laboration 5 - Introduktion Syfte: Öva på självständig

Läs mer

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Beräkning med ord -hur en dator hanterar perception 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kan datorer hantera perception?... 4 Naturligt språk... 4 Fuzzy Granulation...

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Introduktion till algoritmer - Lektion 1 Matematikgymnasiet, Läsåret 2014-2015. Lektion 1

Introduktion till algoritmer - Lektion 1 Matematikgymnasiet, Läsåret 2014-2015. Lektion 1 Kattis Lektion 1 I kursen används onlinedomaren Kattis (från http://kattis.com) för att automatiskt rätta programmeringsproblem. För att få ett konto på Kattis anmäler du dig på Programmeringsolympiadens

Läs mer

IT för personligt arbete F5

IT för personligt arbete F5 IT för personligt arbete F5 Datalogi del 1 DSV Peter Mozelius 1 En dators beståndsdelar 1) Minne 2) Processor 3) Inmatningsenheter 1) tangentbord 2) scanner 3) mus 4) Utmatningsenheter 1) bildskärm 2)

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

Introduktion till algoritmer - L0 - Grunder i C++ Matematikgymnasiet, Läsåret 2014-2015. L0 - Grunder i C++

Introduktion till algoritmer - L0 - Grunder i C++ Matematikgymnasiet, Läsåret 2014-2015. L0 - Grunder i C++ Introduktion till algoritmer - L0 - Grunder i C++ Matematikgymnasiet, Läsåret 01-015 L0 - Grunder i C++ Det här är den första lektionen i kursen Introduktion till algoritmer vid Matematikgymnasiet, läsåret

Läs mer

1 Datorer och program

1 Datorer och program 1 Datorer och program Idag är datorn ett av de viktigaste och vanligaste verktygen i vårt samhälle. På de flesta arbetsplatser finns det idag datorer. Vad använder man datorerna till? Vad gör en dator?

Läs mer

Operatorer Tilldelning Kodblock { } if satsen Logiska uttryck Att programmera

Operatorer Tilldelning Kodblock { } if satsen Logiska uttryck Att programmera Föreläsning 2 Operatorer Tilldelning Kodblock if satsen Logiska uttryck Att programmera En operator tar ett eller två data och producerar ett svar. Typexemplet är +. Den tar t.ex två heltal och producerar

Läs mer

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRLAGETS FÖRORD... 1 1 Författarens förord... 2 2 Innehållsförteckning... 3 3 Ämnesplan och kursplan... 11 Ämnesplan Programmering... 11 Ämnets syfte... 11

Läs mer

+Överskådlighet Normalt sätt blir ett program skrivet i det procedurella paradigmet överskådligt. Modifikationer på delproblem kan ske med lätthet.

+Överskådlighet Normalt sätt blir ett program skrivet i det procedurella paradigmet överskådligt. Modifikationer på delproblem kan ske med lätthet. Uppgift 1 Ett programmeringsparadigm är i grund och botten ett sätt att arbeta, ett sätt att möta problem. Det finns flera olika paradigm där varje paradigm har sina egna styrkor och svagheter. Det som

Läs mer

En kurs i C-programmering

En kurs i C-programmering En kurs i C-programmering Föreläsningsanteckningar från AD1/PK2 VT06 Jesper Wilhelmsson March 11, 2006 2 Innehåll 1 Introduktion till C 5 1.1 Bakgrund......................................... 5 1.2 Variabler,

Läs mer

PARALLELLISERING AV ALGORITMER PROCESSORER FÖR FLERKÄRNIGA

PARALLELLISERING AV ALGORITMER PROCESSORER FÖR FLERKÄRNIGA PARALLELLISERING AV ALGORITMER FÖR FLERKÄRNIGA PROCESSORER 870928 3017 Johan Gustafsson 870303 4952 Gustaf David Hallberg 880525 8210 Per Hallgren 801117 0597 Wuilbert Lopez 1/7 Innehållsförteckning Table

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

Starta ett fönster... Hur håller tkinter reda på musklick? Olika sätt att organisera fönsterinnehåll. Och för att placera våra widgets

Starta ett fönster... Hur håller tkinter reda på musklick? Olika sätt att organisera fönsterinnehåll. Och för att placera våra widgets Grafik Python levereras med ett grafikpaket tkinter De flesta av dagens applikationsprogram hanterar grafik Grafikhantering är komplicerat så använd färdigutvecklade grafikpaket Mycket att hålla reda på

Läs mer

Beräkningsvetenskap föreläsning 2

Beräkningsvetenskap föreläsning 2 Beräkningsvetenskap föreläsning 2 19/01 2010 - Per Wahlund if-satser if x > 0 y = 2 + log(x); else y = -1 If-satsen skall alltid ha ett villkor, samt en då det som skall hända är skrivet. Mellan dessa

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Programmeringsteknik

Programmeringsteknik Programmeringsteknik Materialet i detta häfte är skapat av KTH CSC (http://www.kth.se/csc) och används i en distanskurs som man kan läsa som fristående kurs och få universitetspoäng för. Kursen är avsedd

Läs mer

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning.

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning. Programmering med Java Programmering med Java Programspråket Java Källkodsexempel Källkod Java API-exempel In- och utmatning Grunderna Erik Forslin ÓÒ º Ø º Rum 1445, plan 4 på Nada 08-7909690 Game.java

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Varmt välkommen till en helt ny värld.

Varmt välkommen till en helt ny värld. DEL 1 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer