Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping"

Transkript

1 Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping Andreas Göransson 8 maj Mål med avsnittet Vad menas med att tänka som en datavetare? Problemlösning 2 Introduktion till grundläggande begrepp och datorns utveckling Du redogör för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver hur teknik och samhälle samspelar. 2.1 Hårdvara Vad är en dator? ˆ Mekaniska räknehjälpmedel ˆ Elektriska reläer (Konrad Zuse) ˆ Elektronrör (ENIAC) ˆ Transistorn ˆ Integrerade kretsen (IC) Grundläggande tekniska begrepp. ENIAC programmerades genom att koppla om sladdar. EDVAC, ENIACS efterföljare var en stored program computerdär programmet lagrades i ett minne istället. Stored program computer: ˆ Programmerade instruktioner ˆ Data ˆ Lagras i minne (RAM) ˆ Normalt lagras både data och instruktioner i samma minne 1

2 Tabell 1: Mål och innehåll Syfte Centralt innehåll Moment/Uppgift Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier. Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling. Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv. Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden. Tekniska begrepp, teorier och modeller innefattande beräkningar och rimlighetsbedömningar. Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks. Projektarbets-, kommunikations-, presentations- och modellteknik, till exempel digitala medier och programvaror, manualer och instruktioner, muntliga och skriftliga framställningar samt digitala och manuella tekniker för att skapa modeller. Kommunikations-, dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och information. Utvecklingsprocessen för ett datorprogram ( system engineering ), olika utvecklingsmetoder som extreme programming. Tekniska begrepp och teorier inom det datortekniska området. T ex hur mycket rymmer en hårddisk, vad är en fil, hur snabbt kan en fil överföras i ett nätverk, hur skapar man ett effektivt datorprogram? Kunskaper om hur dator- och nätverkstekniken utvecklats, dess betydelse för samhället samt kunskaper om aktuell utveckling inom det datortekniska området. Vilka etiska aspekter finns på datoranvändning och informationsöverföring? Hur förhåller sig datorteknik till begrepp som manligt och kvinnligt? I syfte att utveckla förmåga att använda verktyg för dokumentation, presentation och information. Hur dokumenterar man med hjälp av datorn? Hur kan man presentera med datorstöd? Hur dokumenterar vi ett datorprogram? Hur gör man en manual eller en hjälptext till ett datorprogram? Hur skapar vi en matematisk modell och simulerar ett förlopp? Hur kan datornätverk och internet användas för att förmedla teknik och information, t ex bloggar och videoteknik. 2

3 2.1.2 Material som används i datorer En dator kräver en mängd olika speciella material med vissa kemiska, mekaniska, termiska och elektriska egenskaper. ˆ Magnetminnen ˆ Optiska lagringsmedier ˆ Halvledare i kretsar och komponenter som dioder, transistorer och integrerade kretsar ˆ Kylning ˆ Ledningsmotstånd 2.2 Mjukvara Operativsystem Ett operativsystem kan beskrivas som det program som alltid finns igång i bakgrunden på en dator och som möjliggör att andra program kan köras. För en programmerare innebär ett operativsystem att vi inte behöver skriva program som kommunicerar direkt med kretsarna eller datorns hårdvara utan att mycket redan finns färdigt för oss. Ett exempel är att vi inte behöver uppfinna ett sätt att spara filer på en magnetisk skiva varje gång vi skriver ett nytt program utan att det redan finns färdiga metoder och funktioner för det i operativsystemet som vi kan anropa och låta göra jobbet åt oss. 2.3 Systemprogram eller hjälpprogram Finns som extra funktioner för att datorsystemet ska fungera, t ex program som kan användas för att ställa in saker i datorn som bildskärmsupplösning eller liknande eller sköta om säkerhetskopiering i bakgrunden Applikationsprogram Applikation eller tillämpning är program som vi som slutanvändare kommer i kontakt med. Man gör något med ett sådant program, t ex ordbehandling, kalkyl, presentation, e-post osv. 2.4 Uppgift 1a Du använder tekniska begrepp... Syfte: Att träna på datorns delar samt få träning i användning av dator- och kommunikationsteknik för förmedling av information Gör en poster med datorns hjälp, där delarna i en modern persondator framgår samt deras funktion beskrivs. 3

4 3 Datorprogram 3.1 Uppgift1b En wiki finns uppsatt för kursen teknik 1 på com. Varje person i klassen får ett datortekniskt begrepp att skriva en artikel på wikin om (läraren delar ut lista). Din sida ska länka till andra sidor där det är relevant. Du behöver inte länka till alla andra sidor. När du är färdig ska du granska den kompis sida och föreslå förbättringar eller förändringar av den. ˆ datorprogram ˆ process ˆ primärminne ˆ sekundärminne ˆ processor ˆ inenhet ˆ utenhet ˆ programmeringsspråk ˆ kompilator ˆ kompilera ˆ maskinkod ˆ skriptspråk ˆ högnivåspråk ˆ nätverk ˆ bit ˆ byte ˆ systemprogram ˆ tillämpningsprogram ˆ hårddisk ˆ optisk enhet ˆ USB ˆ firewire ˆ VGA ˆ HDMI ˆ nätverkskort 4

5 3.2 Uppgift 1c Du redogör för tekniska egenskaper(termiska, elektriska, mekaniska och kemiska) hos olika material samt för hur och när de kan användas: Material som har betydelse för datorns och elektronikens utveckling. Vilka material används när man bygger upp en dator, t ex för ledningsbanor på kretskort, kontaktytor och för integrerade kretsar? Vilka elektriska egenskaper är intressanta hos ett halvledarmaterial som kisel eller germanium? Varför är dessa intressanta när vi vill konstruera en dator? Vad menas med att man dopar ett halvledarmaterial och varför gör man det (A) 3.3 Programutveckling med Python Här finns det tekniska begrepp att lära i avsnittet Python är ett så kallat skriptspråk och är mycket spritt idag. Det finns på flera olika plattformar som Linux, Unix, OS X och Windows. Språket är lite speciellt så tillvida att vitutrymme (tabbar och blanksteg) spelar roll. Vi börjar med ett enkelt program som bara skriver ut en text på skärmen: print " Hello World!" Här är print ett så kallat nyckelord eller kommando och texten "Hello World!" en sträng. Vi fortsätter med ett exempel där vi gör en beräkning i Python: a = 2 b = 3 print a+b Här kallas a och b för variabler. De lagrar heltalen 2 och 3 och kommandot print kommer att skriva ut resultatet av beräkningen. Notera att inga citattecken omger a+b. Vi provar nu lite fler räknesätt: a = 2 b = 3 c = 5 print c/a Notera att resultatet av c/a blir 2 och inte 2.5. Detta beror på att Python tolkar a=2 och c=5 som att dessa variabler är heltal. Det innebär i sin tur att resultatet av c/a presenteras som ett heltal. För att komma runt det kan vi se till att en av variablerna innehåller ett flyttal, t ex c=5.0. Då kommer också resultatet att blir ett flyttal och vi får resultatet Kodstil och kommentarer När man programmerar är det inte bara viktigt att skriva kod som fungerar utan också kod som är lättläst och tydlig. Ett ytterligare sätt är att kommentera koden. Kommentarer i Python inleds med tecknet #. Allt efter detta tecken på en rad ignoreras av Pythontolken. Försök att kommentera det som är svårt att förstå i din kod, varför något står där eller hur det fungerar. Däremot ska du undvika att kommentera det som är självklart eller kommentera allt. Kommentarerna är till för dig eller den som underhåller och utvecklar koden. En annan 5

6 dokumentationsfunktion är dokumentationssträngar eller docstrings på engelska. Docstrings används för att skapa dokumentation för användaren. Denna kod visas för användaren när kommandot help() ges i pythontolken. En docstring inleds med """. 3.5 Inmatning Oftast vill man läsa in något från tangentbordet, t ex kommandon eller siffror som användaren matar in. I Python görs detta med funktionen raw input(), t ex raw input( Vad heter du? ). Funktionen returnerar en sträng, dvs en text som vi kan spara i en variabel: >>> namn = raw_input ( Ange ditt namn : ) Ange ditt namn : Andreas >>> print namn Andreas >>> 3.6 Uppgift Skriv ett program i Python som frågar efter förnamn och efternamn. Programmet ska sedan skriva ut förnamn och efterman på skärmen. I början av programmet ska uppgiftsnumret, datum och ditt namn framgå: # Uppgift 2 # Andreas Göransson # #... din kod här! 3.7 Loopar För att upprepa saker i ett datorprogram kan man skriva samma kommando flera gånger i följd i programmets källkod: i = 0 print i i = i + 1 print i i = i + 1 print i i = i + 1 print i Du inser säkert hur ineffektivt detta sätt att skriva kod skulle vara. Datorn kan köra kommandon upprepade gånger via något som kallas för loop. Ett exempel på loop är en for-sats: for i in range (3) : print i 6

7 Detta kommer att ge samma resultat som det första exemplet men vi behöver koda mycket mindre! 3.8 Uppgift for-loop Skapa ett program som skriver ut en logaritmtabell för talen på skärmen. Tips, funktionen math.log(x,[bas]) finns tillgängligt i modulen math. Utskriften ska se ut som nedan: 3.9 Gruppuppgift Vad skriver följande program ut på skärmen? for i in range ( 10) : for j in range ( 10) : print i,j 3.10 Funktioner För att göra koden lättare att underhålla och mer lättläst och funktionell använder man något som kallas för funktioner i många programspråk. En funktion är ett kodblock som utför en viss uppgift. Likt matematiska funktioner kan vi ge invärden eller indata och få tillbaka returvärden. Funktioner skrivs med nyckelordet def i Python, en förkortning för define. Vi tar ett exempel och skriver en funktion som beräknar en rektangels area utifrån indata i form av bredd och höjd (a, b): #! /usr/bin/python # area.py # Beräknar arean av en rektangel med längden a och höjden b. def area (a,b): return a * b # Anrop av funktionen a = 10 b = 4 print " Arean öfr en rektangel med sidorna a = " + str (a) + " och b = " + str (b) print " är ", area (a,b) Det kanske mest intressanta att notera i kodexemplet är det nya nyckelordet return som helt enkelt talar om vad funktionen ska sända tillbaka för värde. En funktion behöver dock inte returnera något värde utan bara utföra vissa uppgifter Uppgift 2.1 Skriv ett enkelt program i Python som omvandlar temperatur från Celsius till Fahrenheit. Använd funktioner. Om du vill bygga ut programmet sedan kan du lägga till möjlighet för användaren att välja vilken konvertering som ska göras. 7

8 3.12 Uppgift 2.2 Skriv ett program i Python som räknar ut ersättningsresistansen för en parallellkoppling av resistorer. Börja med att skriva ett program som räknar ut ersättningsresistansen för två motstånd. Gör sedan om programmet så att användaren kan mata in godtyckligt antal resistorer. Använd funktioner i ditt program. 4 Effektivitet hos program, tidskomplexitet Det finns flera sätt att lösa ett givet programmeringsproblem, frågan är vilka sätt som är bättre och vilka som är sämre. För att svara på det behöver vi förstå hur ett program körs eller exekveras av datorn och hur olika algoritmer beter sig när vi skalar upp dem Exempel exponentberäkning Vi vill beräkna exponenter med dator och vi tänker oss att ingen ännu skapat en metod för detta. För att implementera en exponentberäkning av a b kan vi helt enkelt låta datorn multiplicera talet a med sig självt b-gånger. Skriv in koden i en ny fil och döp den till exponent.py. Prova att det fungerar att beräkna till exempel #! /usr/bin/python # Algoritm för att beräkna a upphöjt till b def exp (a,b): resultat = 1 for i in range (b): resultat = resultat * a return resultat Fundera nu över hur många gånger loopen i programmet ovan körs. Finns det då effektivare sätt att skriva programmet? Med lite kännedom om hur exponenter fungerar och exponentlagarna kan vi tänka på följande omskrivning: 10 8 = (10 2 ) 4 = (10 10) 4 (1) Om vi skulle låta programmet dela upp problemet så att det räknar ut (10 2 ) 4, hur många gånger skulle loopen då köras? def exp2 (a,b): if b == 1: return a if (b / 2) * 2 == b: return exp2 (a*a, b /2) else : return a* exp2 (a,b -1) Poängen här är inte att du ska bli expert på att skriva program för uträkning av exponenter utan att du ska inse att det finns flera sätt att lösa ett givet programmeringsproblem och att dessa sätt belastar datorn olika mycket. Vi små exponenter är det liten skillnad mellan dessa två program men när vi ökar exponenterna skalar lösningarna mycket olika. I första exemplet skalar problemet som du redan sett linjärt, O(n), med exponenten, vilket i och för sig inte är 8

9 så illa. I det andra exemplet halverar vi problemet vid varje gång vi kör ett funktionsanrop, man säger då att programmet skalar logaritmiskt: O(log n). 5 Datorn som verktyg för teknikutveckling 5.1 Ritning och CAD 5.2 Kommunikation och presentation Grafritning med Python Python kan användas för att visualisera mätdata och beräkningar i form av grafer. I själva Python finns i grunden inte stöd för detta utan man måste installera och använda någon form av utökning eller modul. Den vanligaste är kanske Pylab. Här följer ett exempel på hur du kan rita en graf till en funktion med Pylab: # -*- coding : cp1252 -*- # bollmodell. py - äberknar en bolls öhjd över marken # Andreas 2012 from pylab import * v0 = 1 # åutgngshastighet i m/ s t = 1.0 # Tiden sekunder åfrn att bollen äslpps g = # Tyngdaccelerationen i m/ s* s def y(t): return v0 * t * g * t ** 2 # En lista med decimaltal mellan 0.0 och 1.0 genereras t = arange (0.0,1.0,0.01) plot (t,y(t)) # Ritar grafen xlabel (" Tid t (s)") # Axelrubrik ylabel (" Hojd y (m)") # Axelrubrik title ("En bolls hojd over marken $y(t)= $") # Titel åp grafen, LaTeX - kod inom $ grid ( True ) # Visa östdlinjer show () # Visa grafen åp äskrmen 5.3 Beräkning, mätning och modellering Uppgift termokoppen Man vill utveckla en mugghållare till kaffekoppar som ska hålla varma drycker varma längre. För att göra detta finns olika material att tillgå vars termiska egenskaper ni vill undersöka. Drycken kommer att ha temperaturen 80 när det tappas upp. Avsvalning av ett objekt beror av olika faktorer som temperaturskillnaden mot omgivning och det omgivande material värmekonduktivitet. 9

10 En matematisk modell för förloppet ges av det som brukar kallas Newtons avsvalningsekvation: T (t) = T rum + (T 0 T rum )e kt (2) där T (t) är temperaturen hos drycken vid tiden t, T 0 är temperaturen hos drycken vid försökets start, T rum rumstemperaturen och k en konstant som beror av bland annat material i koppen samt dess form. Mät upp temperaturen för den varma drycken när behållaren omges av olika material. Plotta resultatet i en graf och beräkna konstanten k. ˆ Frågor att besvara Uppgift 3 x x B A Figur 1: Uppgift 2 Man vill bygga en låda av plåt. Plåtarna som finns att tillgå har storleken AxB cm. Lådan skall ha så stor volym som möjligt. Utveckla ett datorprogram i Python där en matematisk funktion beräknar volymen för olika mått på lådan. Programmet ska beräkna volymer för olika värden på x i steg om 1 mm. Gör en ritning av den optimala lådan i AutoCAD med korrekt måttsättning. Vid bedömningen av uppgiften kommer läraren att utgå från ˆ Din förmåga att lösa att tekniska problem ˆ Din grad av självständighet i arbetet ˆ Din förmåga att dokumentera arbetet och resultatet ˆ Din förmåga att göra enklare ritningar i CAD-program ˆ Din säkerhet i att utföra tekniska beräkningar och bedöma resultatens rimlighet ˆ Din säkerhet i att använda datorn som verktyg för information och kommunikation 10

11 Planering Implentering Testning Leverans Underhall 6 Programutveckling 6.1 Programutvecklingsmetodik Konsten att utveckla datorprogram kan sägas vara en variant av teknikutvecklingsprocessen. Det finns flera olika filosofier eller metoder för hur man utvecklar datorprogram. Förr var programutvecklingsprojekt ofta mycket omfattande och detaljerade med stora mängder dokumentation. Man arbetade sekventiellt eller i ett enda stort svep från planering till färdigt program. Som en motreaktion på detta kom iden om lättrörlig eller agil utveckling. Man jobbar istället med fokus på produkten för processen. Man satsar på att tidigt skapa en körbar version av programmet och att släppa nya versioner ofta under utvecklingsprocessen. Genom att låta kunden vara med hela tiden och testa programmet undviker man att utveckla fel saker. En viktig del i agil utveckling är också testning. Man börjar ofta med att skriva testerna som koden ska passera först. Därefter utvecklas koden så att den passerar testet. Det här är ofta ett bakvänt sätt för många att arbeta efter. Oftast utvecklar man något först och sedan kvalitetssäkrar man det, inte tvärtom. Utveckling av datorprogram följer i stort de faser ett teknikutvecklingsprojekt gör: ˆ Planering ˆ Implementering ˆ Testning ˆ Leverans ˆ Underhåll Planeringsverktyg För att analysera eller konstruera ett datorprogram finns det verktyg som kan hjälpa oss på vägen. Exempelvis flödesdiagram och pseudokod. Flödesdiagrammet visar en grafisk representation av hur programmet rent logiskt arbetar medan pseudokod är ett ett mellansteg mellan flödesdiagram och ren implementering i ett visst programmeringsspråk. Pseudokod är inte standardiserad men oftast utelämnar detaljer som variabeldeklarationer för att göra koden läsbar. Flödesdiagrammen har däremot vissa standardsymboler som man bör använda: Uppgift a) Konstruera ett flödesdiagram som visar hur programmet exp2 arbetar. b) Konstruera ett flödesdiagram för kvadratrotsalgoritmen. Skriv sedan ned pseudokod för algoritmen. Skriv därefter själva programmet i Python. Fundera ut några testfall som du kan köra för att verifiera att programmet fungerar som det ska. 11

12 6.2 Uppgift 4 Skapa ett enkelt gissa-tal spel i Python. Börja med att göra ett flödesdiagram för programmet, skriv sedan koden. Spelet ska låta användaren gissa ett tal mellan 1 och 10. Antal gissningar ska skrivas ut på skärmen. Förbättra spelet så att det ger ledtrådar genom att skriva ut på skärmen om gissningen är för låg eller hög. Du kan också skapa en highscorefunktion som låter användaren ange ett namn och som sedan sparar användarens namn och gissningar. Highscorelistan ska visas när ett spel avslutats. 6.3 Dator- och nätverksteknik för lärande och kommunikation Bloggar Wikis RSS Google+ och Docs Twitter Facebook Lärplattformar och personliga lärmiljöer 12

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor. Styr- och reglerteknik Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-9 Tekniska lösningar Årskurs 1-3: Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en vis funktion,

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Hälsokoll En virtuell coach

Hälsokoll En virtuell coach Högskolan i Halmstad IT-projekt 10p. VT 07 Hälsokoll En virtuell coach Handledare: Mats Lindqvist Författare: Jacob Wodzynski, 851230 Matija Prskalo, 860714 Frida Jantell, 820921 1 Inledning...4 1.1 Syfte...

Läs mer

Pythonkramaren del ett

Pythonkramaren del ett VK Pythonkramaren del ett Programmering för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Gammal eller ny Python? Den senaste versionen kom år 2009 och heter Python 3. Den har tagit det modiga steget att

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola LATEX-tips En manual för matematikstudenter Niklas Andersson och Malin Palö Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola c (2012 - ) Alla rättigheter till

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Datorkunskap teori v1.2 Jonas Holmstén 2010. Datorkunskap. Kursmaterial v1.2

Datorkunskap teori v1.2 Jonas Holmstén 2010. Datorkunskap. Kursmaterial v1.2 Datorkunskap Kursmaterial v1.2 1 Allmän IT... 4 Vad är en dator?... 4 Olika typer av datorer... 4 Internet... 8 Vad är LAN och WAN?... 10 Vad är program?... 10 Piratkopiering... 11 Vad är virus?... 12

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer