Hearing Strukturfonderna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hearing Strukturfonderna"

Transkript

1 Hearing Strukturfonderna Statliga myndigheter 20 maj 2013 Länsstyrelsen i Stockholm

2 Dagens agenda Inledning Maria Backe, Länsstyrelsen Vad händer och hur ser processen ut? Jonas Örtquist och Ulrika Geber, Länsstyrelsen Ur statliga myndigheters synvinkel Ingmar Paulsson och Karin Törnquist, ESF-rådet Hans Ahrens, Tillväxtverket Kaffe Workshop med diskussion Avslutning Mats Hedenström, Länsstyrelsen

3 Stockholmsregionens prioriteringar i tillväxtarbetet

4 Regeringsuppdraget till Länsstyrelsen i Stockholm Förbereda inför utarbetandet av förslag till operativt program för Regionalfonden för Stockholms län -30 sep 2013 Ta fram en analys (socioekonomisk analys samtswot)för länet som underlag till det nationella socialfondsprogrammet 15 maj 2013 samordning med övriga program (t ex. landsbygdsprogram, territoriella program etc.) utgångspunkt i regionala utvecklingsstrategier samt beakta lärdomar framtagande ske i bred process med aktörer i regionen, strukturfondspartnerskap etc.

5 Vad händer och hur ser processen ut? Jonas Örtquist och Ulrika Geber Länsstyrelsen Socialfonden, Regionalfonden, Landsbygdsfonden Havs-och fiskerifonden

6 Fonderna i ett sammanhang EU 2020

7 Social-och Regionalfonden i nuvarande programperiod, Stockholms län Ca 1 miljard kr i budget (1/3 Regionalfond och 2/3 socialfond) 79 genomförandeprojekt i socialfonden, 25 i regionalfonden Prioritering av stora strategiska projekt Svag koppling mellan Regional och Socialfond Effekter och strukturpåverkan varierande - Utvärdering av Europeiska Socialfonden i Sverige (Ramböll 2013) - Hållbar strukturförändring för regional konkurrens-och innovationskraft (Oxford research 2013)

8 Programmeringsprocessen Länsstyrelsen har tillsammans med den regionala programmeringsgruppen* genomfört en Processför att åstadkomma underlag för fondsamverkan, prioritering, koncentration gällande inriktning i ERUF och ESF (Skrivarinternat, fem tematiska workshops och programmeringsmöten) Analysav utvecklingstendenser som grund för strukturfondsprogrammen Redovisning regeringsuppdrag 15 maj * Länsstyrelsen, Landstinget, Kommunförbundet, Strukturfondspartnerskapets sekretariat, Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ESF-rådet, Tillväxtverket, Coompanion och Företagarna Stockholms län

9 Förslag till huvudprinciper för strukturfonderna Huvudprincipernatar avstamp i erfarenheter och lärdomar Bl.a. - Öka det regionala ägarskapet och medfinansieringen - Stärk kopplingen till regionala strategier - Stärk samverkan mellan fonderna - Öka näringslivets medverkan - Fokusera och prioritera i programmen och möter EU-kommissionens och den svenska regeringens intentioner med strukturfonderna i nästa programperiod och förväntas leda till sammanhållna strategiska satsningar i Stockholmsregionen

10 Förslag till huvudprinciper för strukturfonderna Koncentration av resurser Grunden för inriktning finns i RUFS 2010 och de fem prioriteringarna i tillväxtarbetet Samverkan mellan fonderna Satsningar ska värderas ur ett gemensamt fondperspektiv och där det är möjligt eftersträva finansiering från båda fonder Företag och arbetskraft i fokus Regionalfonden och Socialfonden ska fokusera på företagen och arbetskraften (sysselsatta och arbetslösa) i satsningarna Initiera satsningar - Stockholmsmodellen Regionens aktörer avser ta en mer proaktiv roll där politiken (strukturfondsparterskapet) initierar satsningar

11 Initiera satsningar - Stockholmsmodellen

12 Strukturfondsprogrammens inriktning EU 2020 tematiska mål (Sverige) 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik 3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 5. Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar 6. Skydda miljön som främja en hållbar användning av resurser 7. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 9. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 10. Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 11. Förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen ERUF Mål % Mål 4 13 % Socialfond ESF

13 Förslag på inriktning i Regionalfondsprogrammet i Stockholm Mot bakgrund av analysen, förslag på regionens huvudprinciper och kända programmeringsvillkor är inriktningsförslaget för Regionalfondsprogrammet i Stockholm: - Ett insatsområde Huvudstadsregionens särskilda utmaningar Sammanhållna strategiska satsningar inom regionens fem prioriterade områden Koncentration på de tre tematiska målen 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer -där utmaningar inom hållbar stadsutveckling adresseras

14 Fonden för landsbygdsutveckling Havs- och fiskerifonden Ulrika Geber, Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen

15 Regeringsuppdrag till Länsstyrelsen i Stockholm Länsstyrelsen ska vara regeringen och centrala myndigheter behjälpliga i förberedelserna för ett nytt landsbygdsprogram Ta fram en analys av sina läns starka och svaga sidor, möjligheter och hot (SWOT-analys). Identifiera regionala behov inför kommande landsbygdsprogrammet och fiskeriprogrammet Skapa ett partnerskap Samordning med förberedelsearbetet inom Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden SWOT-analys för Fiskeriprogrammet - 30 juni SWOT-analys för Landsbygdsprogrammet -15 september

16 Nuvarande programperiod landsbygdsfonden Landsbygdsprogrammet Landsbygdens hållbara ekologiska, ekonomiska och sociala utveckling. Ca 650 milj kr varav 1/2 miljöersättningar Jordbrukets konkurrenskraft (100 milj kr) Miljö (310 milj kr) Diversifiering (170 milj kr) Leader/LAG (45 milj kr)

17 Nuvarande programperiod Fiskerifonden Europeiska fiskefonden (EFF) för Anpassning av fiskeflottan Insjöfiske, beredning, vattenbruk, saluföring Åtgärder av gemensamt intresse Hållbar utveckling i kustområden Tekniskt stöd Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård Ca 20 miljoner

18 Prioriteringar och fokusområden för Landsbygdsprogrammet 2014 till Kunskapsöverföring och innovation Innovation och livslångt lärande 2. Öka konkurrenskraften och förbättra jordbruksföretagens möjligheter att överleva Underlätta omstrukturering och generationsskifte 3. Främja organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen Integrering i livsmedelskedjan och Riskhantering 4. Återställa, bevara och främja ekosystem Biologisk mångfald; Vattenförvaltning; Markskötsel 5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi Vatten och energianvändning, förnybar energi och CO2-bindning, växtgasutsläpp 6. Främja social inkludering genom fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling Diversifiering, nya företag och arbetstillfällen; Lokal utveckling; Bredband

19 Prioriteringar Fiskeriprogrammet Främjande av ett hållbart och resurseffektivt fiske och vattenbruk, inklusive relaterad beredning Havsmiljön; biologiska mångfald; Ekosystem; Hållbart vattenbruk 2. Främjande av ett innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske och vattenbruk Utveckling, innovation & kunskapsöverföring; Konkurrenskraft arbetsförhållanden; Livslångt lärande.; Marknadsordning 3. Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken Vetenskaplig och data; Kontroll, Institutionell kapacitet och offentlig förvaltning 4. Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen Tillväxt, social delaktighet, arbetstillfällen och arbetskraftsrörlighet; Diversifiering 5. Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken

20 Hearing om strukturfonderna Länsstyrelsen Ingmar Paulsson, regionchef ESF-rådet Karin Törnquist, samordnare ESF-rådet

21 Preliminär utvärdering av programperioden Goda resultat på deltagarnivå Mindre goda resultat på organisations- och strukturnivå Brister i ägarskap och samspel med övrig politik nationellt och regionalt Uppsatta kvantitativa mål nås med råge Snäva bemyndiganderamar Vi kommer återsöka hela finansplanen Hittills klarat högsta tillåtna felprocent (nästan) Flexibel organisation har klarat tuffa omprioriteringar

22 Regeringsuppdraget

23 Vad behöver vi utveckla? Tydligare roll i svensk arbetsmarknadspolitik Integrerad del av regionala tillväxtarbetet Förenklingar Formulera mål och analysera resultat Samverkan med övriga fonder

24 Vad vi vet om nya Socialfonden Troligtvis samma volym eller något mindre Fokus på grupper med svag förankring på arbetsmarknaden, till exempel unga och utrikes födda Kompetensutveckling med tydligt perspektiv på arbetsplatser Förenklingar Samverkan Resultatbaserat

25 Den tidplan vi arbetar efter Regionala analyser till departementet 15 maj Utkast till Partnerskapsöverenskommelse och program för Socialfonden i juni Parlamentet godkänner långtidsbudgeten i juni? Förordningspaketet beslutas i tidig höst? Regeringen beslutar om program för Socialfonden i okt/nov Kommissionens godkänner programmet våren 2014 Lansering av programmet våren 2014 Första ansökningsomgången öppnas tidigast april/maj 2014 Första beslut senhösten 2014

26 Ur förvaltande myndigheters perspektiv Hans Ahrens, Tillväxtverket

27 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stockholm Strukturfondsmöte 20 maj 2013 Susanna Rockström Programchef /Hans Ahrens Projektledare 27

28 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Nästa programperiod Alla fonder ska baseras på en analys och utifrån den välja vilka av de 11 tematiska målen programmet ska fokusera på. Regionalfonden ska på nationell nivå fördelas på 70% tema 1.Innovation, (2.IT) och 3.konkurrenskraft i SMF 13% tema 4. koldioxidsnål ekonomi 17% valfritt tema (max 3 av målen 5-10) Inom ramen för detta ska 5% gå till Hållbar stadsutveckling Regeringen har fattat beslut att Tillväxtverket ska ta fram förslag på ett nationellt regionalfondsprogram som ska utgöras av 15% av regionalfondens medel Fördelningen på det nationella programmet: 20% tema 1 Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 17% tema 3 Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 57% tema 4 Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi 6% Lokalt ledd utveckling 28

29 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Förnybar energi Common INDIKATORER - Energi Klimat, Tema 4 Extra produktionskapacitet för förnybar energi. MW Energieffektivitet Antal hushåll med förbättrad energiförbrukningsklass. hushåll Minskning av primär energiförbrukning i offentliga byggnader. användare Antal nya energianvändare som är anslutna till smarta elnät. kwh/år Minskning av växthusgaser Uppskattad minskning av växthusgaser. ton koldioxidekvivalenter

30 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Indikatorer för stadsutveckling Stadsutveckling Befolkning i områden med integrerade strategier för stadsutveckling, personer Nya grönområden i stadsområden, kvadratmeter Nya offentliga eller kommersiella byggnader i Stadsområden, kvadratmeter Nya bostäder i stadsområden, kvadratmeter 30

31 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Gemensamt strategiskt ramverk en koncentration av resurserna på Europa 2020-målen genom gemensamma tematiska mål som fonderna ska bidra till, förenkling genom mer enhetliga förfaranden för planering och genomförande, ett ökat fokus på resultaten genom en resultatram och en resultatreserv, harmonisering av reglerna för stödberättigande och utökad tillämpning av förenklade kostnader för att minska den administrativa bördan för stödmottagare och förvaltningsmyndigheter. Eruf kommer att inriktas på investeringsområden med anknytning till det sammanhang där företag verkar och på tillhandahållande av tjänster till invånare i vissa områden (läs glesbygd) 31

32 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Konsekvens för programmet i Sthlm Nuvarande program 324 miljoner MSEK för projekt (förutom TA medel 4%) Minus 15% nationellt program = 49 MSEK Kvar 275 MSEK Fördelat på 6 år = 46 MSEK/år fördelat på 10 projekt = 4,6 MSEK/projekt/år (samma antal projekt som i dagens program (23 projekt) blir motsvarande siffra 2 MSEK/projekt/år) Ska satsning på riskkapital ske i samma omfattning med 70 MSEK: = 3,4 miljoner SEK/projekt/år! 32

33 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Forts. 14 stadsutv 36 Energi Villkor: Tema % Tema 4 13% Valfritt 17% 70 Risk kapital 156 Innovation 87% Tema 1+3 varav Riskkapital varav 5% Stadsutv 13% Tema 4 Exempel % MSEK: Tema % = 239 Tema 4 13% = 36 Totalt 100%=

34 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem (Vinnova) att utarbeta ett förslag till nationellt regionalfondsprogram för målet Investeringar i tillväxt och sysselsättning inom den Europeiska utvecklingsfonden avseende programperioden Den samlade kompetensen i myndigheterna ska tas tillvara i utarbetandet av förslaget. Tillväxtverket ska vara samordnande myndighet för uppdraget. Tillväxtverket skall även förbereda och vidta de åtgärder som behövs för att från och med den 1 januari 2014 vara förvaltande och attesterande myndighet för det nationella programmet Omfattning 15% av regionalfonden ca 1 mdkr = 2 mdkr med medfinansiering 34

35 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Utgångspunkter / Mervärden Bidra till att få fram kvalitativa projekt i konkurrens i syfte att stödja en långsiktig utveckling inom vissa tematiska områden Stödja samverkansprojekt mellan län samt mellan nationell och regional nivå som bidrar till att utveckla regionala styrkeområden. Främja insatser som bidrar till en ökad samverkan med andra relevanta EU-program Främja insatser som bidrar till en ökad medverkan av näringslivet i såväl utarbetandet som genomförandet av programmet Bidra till att utveckla flernivåstyrning dvs. mellan nivåer och aktörer Utveckla arbetet med utvärdering, återföring av kunskap och lärande i strukturfondsarbetet 35

36 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tematiskt mål 1: Stärka forskning och innovation (20%) Vinnova, ska i samverkan med Tillväxtverket (som har det övergripande samordningsansvaret), Vetenskapsrådet och Statens energimyndighet utarbeta förslag på insatser som: Främjar ett ökat samspel kring strategiska insatsområden Binder samman strategiska regionala och nationella satsningar genom stärkt samarbete mellan regioner med olika förutsättningar Utifrån de globala samhällsutmaningarna främjar samordningen av arbetet med hållbar näringslivsutveckling Identifierar nationella satsningar som kan stärka regionernas forskning, innovation och konkurrenskraft - europeiska satsningar beaktas 36

37 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tematiskt mål 3: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (17%) Regeringskansliet (Näringsdepartementet) avser etablera ett ERUF finansierat verktyg för fond-i-fond investeringar riktat till företag i tidiga skeden. Näringsdepartementet kommer att ta initiativ till ett förslag till utformning på lämplig struktur. I detta arbete ska Tillväxtverket: 1) Bistå avseende legala och praktiska möjligheter 2) Baserat på departementets förslag utarbeta förslag till programskrivningar 37

38 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tematiskt mål 4: Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi (57%) Tillväxtverket och energimyndigheten ska bistå Regeringskansliet genom att i samverkan utarbeta förslag på insatser: För energieffektivisering: För samverkan: Det kan t.ex. gälla samordning mellan regionala projekt eller mellan regionala och nationella satsningar. För finansiering: Arbetet ska ske i samverkan med Almi. Fokus på att stärka utbudet av riskkapital i tidiga skeden och etablering av fler privata VC-aktörer på marknaden. Uppdraget ska huvudsakligen bygga på befintliga strukturer inom exempelvis Almi eller genom inrättande av en fond-i-fond-lösning. 38

39 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Insatser för territoriell utveckling och samordning Lokalt ledd utveckling (CLLD Leader) (6%) I samråd med Jordbruksverket och ESF-rådet inom ramen för fondsamordningsgruppen analysera möjligheter och ge förslag på om och i så fall hur CLLD kan användas inom det nationella regionalfondsprogrammet. 39

40 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Insatser för förstärkt strategiskt lärande och processtöd Nationellt processtöd Myndigheterna (TVV, EM, VINNOVA) ska utarbeta förslag på insatser för att erbjuda nationellt kompetens och metodstöd till de regionala strukturfondsprogrammens processer. Processtödet kan omfatta både tematiska områden och administrativa frågor. Erfarenheter från ESF-rådet ska tillvaratas. Hållbar stadsutveckling TVV ska i dialog med Boverket och Naturvårdsverket lämna förslag på hur det nationella programmet ska stödja de regionala programmen genom att erbjuda kunskapsutveckling, lärande och erfarenhetsutbyte om hållbar stadsutveckling. Fondöverskridande samverkan särskilt ERUF/ESF eftersträvas. 40

41 Workshopfråga 1 Diskussion om Stockholmsmodellen - Hur kan Er medverkan i framtagande och genomförande av sammanhållna strategiska satsningar se ut?

42 Initiera satsningar - Stockholmsmodellen

43 Workshopfråga 2 Hur kan Ni bidra i programskrivningen av strukturfonderna?

44 Nästa steg Länsstyrelsen och den regionala programmeringsgruppen arbetar för närvarande med att: -Utarbeta ett förslag till operativt program för Regionalfonden * Remissomgång juli-augusti * Redovisning regeringen 30 september - Förbereda inför utarbetandet av ett förslag till regionalt handlingsprogram för Socialfonden (i höst)

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Bakgrund..ett nationellt uppdrag att ta fram ett nytt operativ program för Östra Mellansverige för regionalfonden utgå ifrån EU:s strategi..ett uppdrag från fem länsaktörer

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning.

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-06-05 LS 1305-0691 Landstingsstyrelsen landstin&sstyr&se* 13*18 00020 Inriktning kommande strukturfondsprogram Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Gemensam fondförordning Partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) Horisontella förordningen 2015-12-18

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Programperioden

Programperioden Programperioden 2014-2020 -Lite om det vi vet och lite om det vi gissar. 1 Regelverk 2007-2013 Allmän förordning, 1083/2006 Regionalfondsförordning, 1080/2006 Tillämpningsförordning, 1828/2006 Svensk förordning,

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen Hearing den 18 juni 2013 Regionalfonden 2014-2020 Regionala programmen (8st) Totalt 85% av regionalfonden Nationella programmet. Totalt 15% av regionalfonden 17% Mål 1-3 Forskning/innovation, Tillgång

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 VÄLKOMMEN TILL TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 16 maj 2014 PROGRAM 8.00 8.30 Registrering och kaffe med smörgås 8.30 Välkommen och inledning Mats Hedenström - Länsstyrelsen 9.20 Paneldialog

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012 Europadagen 2012 Den nya landsbygdspolitiken i EU EU-processen Råds- och parlamentsarbetet rådsarbetsgrupper under 2012, beslut (förhoppningsvis) under första halvåret 2013 (gäller flera relevanta råds-

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

2015-12-18. 15 oktober 2015

2015-12-18. 15 oktober 2015 15 oktober 2015 Information om Operativt program för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF) 2014-2020 Uppdraget och bakgrund Samordning med andra

Läs mer

ERUF:s roll i den regionala tillväxtpolitiken och de nya programmens logik

ERUF:s roll i den regionala tillväxtpolitiken och de nya programmens logik ERUF:s roll i den regionala tillväxtpolitiken och de nya programmens logik Carolina Schönbeck, Tillväxtverket 1 Om regional tillväxtpolitik 2 De givna förutsättningarna i respektive län sätter ramarna

Läs mer

Kommunikationsstrategi för havs- och fiskeriprogrammet

Kommunikationsstrategi för havs- och fiskeriprogrammet Kommunikationsstrategi för havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 2015-11-12 1 Inledning 2015 träder det svenska havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 i kraft. Under hela programperioden spelar god information

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Bilaga 7. Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet

Bilaga 7. Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet 1 Figur 2 Organisationsstruktur, lokalt ledd utveckling Figur 3 Centrala aktörer i uppföljnings- och utvärderingsverksamheten 2 Tabell 1. Övergripande

Läs mer

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige Reglab, Jobbregionen, 2016-03-10 Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Strukturfondspartnerskapet Västsverige Lag om Strukturfondspartnerskap Prioritera bland

Läs mer

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader 2016-05-17 Termer kring och Leader I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern kommunikation. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Susan Sundqvist Pettersson Susan.sundqvist-pettersson@esf.se Tfn. 036-34 57 32 Svenska ESF-rådets uppdrag Förvalta Socialfonden Förvalta Integrationsfonden Genomföra Östersjöstrategin

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Övervakningskommittén 11 maj 2016

Övervakningskommittén 11 maj 2016 Övervakningskommittén 11 maj 2016 Grundläggande om lokalt ledd utveckling Regelverk Vad innebär Leadermetoden? Budget Urvalskriterier En ansökans väg genom systemen Vad går det att söka stöd för? Jordbruksverket

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Thanos Pinakas Linnea Hagblom 1 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Gemensam fondförordning Partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) Horisontella förordningen 2015-12-01

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu Europa 2020 och Socialfonden Roland BLADH 30 augusti 2012 DG Employment, Social Affairs and Inclusion Roland.Bladh@ec.europa.eu www.ec.europa.eu/social europa eu/social Sammanhållningspolitiken 2014-20

Läs mer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer 1 (8) Landstinget har ansökt hos regeringen om att få bilda en regionkommun från och med den första januari 2017. Om regeringen säger ja, betyder det att uppdraget för landstinget växer. Förutom nuvarande

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Årsplanering 2016 för regionalfondsprogrammet i Östra Mellansverige

Årsplanering 2016 för regionalfondsprogrammet i Östra Mellansverige Dokumentnamn Datum Årsplan 2016 ERUF 2015-08-20 Upprättad av Godkänd av Per Folkeson Strukturfondspartnerskapet Årsplanering 2016 för regionalfondsprogrammet i Östra Mellansverige Fastställd av Strukturfondspartnerskapet

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde Insatsområde Passionerat Entreprenörskap i samverkan Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygdsfonden EJFLU Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital Minskat sjukskrivningstal

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Senaste nytt Programstart: tidigast 15 dec 2014 => beslut majjuni Kompletteringsarbete och förhandlingar med EUkommissionen pågår Bredband och hållbara transporter? Smart specialisering en knäckfråga

Läs mer

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014 Botnia-Atlantica 2014-2020 Uppstartskonferens Umeå, 11 december 2014 Norge: Nordland Fylkeskommune Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra

Läs mer

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål 1 2013-05-07 Landsbygdsavdelningen Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål Handlingsplaner istället för regionala genomförandestrategier I nästa programperiod kommer länen

Läs mer

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Innovationer och entreprenörskap vart ska vi? Hit ska vi. Visst finns det väl en väg bortom kurvan?..en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

Dialogplattform för ökad samverkan, ägarskap och resultat i strukturfonderna

Dialogplattform för ökad samverkan, ägarskap och resultat i strukturfonderna 1 (5) Dialogplattform för ökad samverkan, ägarskap och resultat i strukturfonderna Den 14 december 2016 etablerade Strukturfondspartnerskapet Stockholms län en dialogplattform för strukturfondsprojekt,

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Antaget vid Europaforum Norra Sverige XXI, Östersund 13 mars 2015 Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Europaforum Norra Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Regler, en översikt. Elin Jern, Tobias Kreuzpointner Per Emanuelsson, Anna Lööv.

Regler, en översikt. Elin Jern, Tobias Kreuzpointner Per Emanuelsson, Anna Lööv. Regler, en översikt Elin Jern, Tobias Kreuzpointner Per Emanuelsson, Anna Lööv Regler, en översikt EU2020 Fondgemensam EU-förordning (1303/2013) Fondförordningar - Regionalfonden (1301/2013) - Socialfonden

Läs mer

Regionalfonden Västsverige & Urbact

Regionalfonden Västsverige & Urbact Regionalfonden Västsverige & Urbact Linnea Hagblom Thanos Pinakas Helena Gidlöf (SKL) 1 Kort om Tillväxtverket Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Läs mer

Följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen. Göran Brulin, kvalificerad analytiker Tillväxtverket Adj professor Linköpings universitet

Följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen. Göran Brulin, kvalificerad analytiker Tillväxtverket Adj professor Linköpings universitet Följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen Göran Brulin, kvalificerad analytiker Tillväxtverket Adj professor Linköpings universitet Formativ och summativ utvärdering utifrån krav från: 1. EU

Läs mer

Sammanfattning av partneravtal för Finland 2014-2020

Sammanfattning av partneravtal för Finland 2014-2020 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 7 oktober 2014 Sammanfattning av partneravtal för Finland 2014-2020 Övergripande information PA täcker fyra medel: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Ärendeprocess och rutiner

Ärendeprocess och rutiner Ärendeprocess och rutiner Vi kommer att prata om olika IT-system processen från ansökan om stöd till ansökan om slututbetalning handläggningsrutiner hur projekten ska följas upp och hur resultatet samlas

Läs mer

DEN HÅLLBARA STADEN VAD BEHÖVS FÖR ATT NÅ DEN?

DEN HÅLLBARA STADEN VAD BEHÖVS FÖR ATT NÅ DEN? DEN HÅLLBARA STADEN VAD BEHÖVS FÖR ATT NÅ DEN? Stockholm 27 november Björn Svensby, handläggare Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-12-01 1 Plattformen för hållbar stadsutveckling

Läs mer