Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2012"

Transkript

1 Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2012 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning I denna rapport presenteras utfallet av en bibliometrisk studie av 20 institutioner vid den humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet (SU). Studien gäller publikationer publicerade under Syftet med studien är att belysa institutionernas publiceringsaktivitet och publiceringsnivå. Från SU:s publikationsdatabas DiVA togs bibliografiska poster över institutionernas publikationer från 2012 fram. Liknande studier, där en given studie avser ett av publiceringsåren , har tidigare utförts av den bibliometriska funktionen vid SU (se I tabell 1 återfinns för studiens institutioner fördelningen av publikationer över publikationstyper. De institutionsförkortningar som används i tabellens första kolumn listas, tillsammans med motsvarande institutionsnamn, i tabell 6 (Appendix). Förkortningar används även för vissa publikationstyper. 1 HIS (Historiska institutionen) har det största antalet publikationer (158). Även avseende publikationstypen artikel i tidskrift har HIS, tillsammans med FILO (Filosofiska institutionen), det största värdet (34). 1 AT=artikel i tidskrift; AA=artikel i antologi; AR=artikel, recension; KONF=konferensbidrag; DOKAVH=doktorsavhandling; LICAVH=licentiatavhandling; S/P=samlingsverk/proceedings (redaktörskap). Populärvetenskap, debatt etc. har förts till typen Övrigt. 1

2 Tabell 1. Fördelning av publikationer över publikationstyper för 20 humanistiska institutioner, Publikationstyp Enhet AT AA AR KONF BOK DOKAVH LICAVH Rapport S/P (redaktörskap) Övrigt Totalt AAK BFT CeHum CfT ENG ERG FIK FILO HIS IMS KON LI LING MT NS OS SD SL SPL ToÖ Publiceringsaktivitet och publiceringsnivå Tabell 2 redovisar resultatet av en tillämpning av den norska modellen 2 för analys av publiceringsverksamhet på de 20 institutionerna. Tabellens andra kolumn innehåller fakultetens och institutionernas publikationspoäng. Poängen är ett viktat uttryck för publiceringsaktivitet och publiceringsnivå. I modellen används fraktionering: om P är en publikation tilldelas en institution, med avseende på P, författarandelen m/n, där m är antalet författare (till P) från institutionen och n P:s totala antal författare. 3 Dock, om författarandelen skulle bli mindre än 1/10 sätts andelen likväl till 1/10. Med avseende på publiceringsnivå tar modellen fasta på i vilken utsträckning publikationer publiceras i kanaler med stor vetenskaplig prestige. De kanaler, vilka beaktas i modellen, är förlag, tidskrifter, serier och webbplatser. Ett stort antal kanaler har i Norge bedömts och tilldelats endera av tre nivåer: nivå 0 (icke-vetenskaplig kanal), nivå 1 (vetenskaplig kanal) och nivå 2 (vetenskaplig kanal med särskilt stor prestige). Den tredje kolumnen i tabell 2 rapporterar procentuell förändring av publiceringspoängen från 2011 till Gällande publiceringsnivå ( Pub-nivå i tabellen) rapporteras hur stor andel av författarandelarna för fakulteten och för en viss institution (kolumnen förf-andelar ) som hänförs till nivå 1 (nivå 2). Gällande publikationstyp ( Pub-typ i tabellen) rapporteras hur stor andel av författarandelarna för fakulteten och för en viss institution (kolumnen förfandelar ) som hänförs till periodikaartiklar (antologiartiklar, monografier). Observera att exempelvis recensioner, publikationer där författaren har redaktörskap och populärvetenskapliga publikationer inte räknas i den norska modellen. Vidare har doktorsavhandlingar inte medräknats. 2 Se samt, för en kortare introduktion till modellen, 3 I de fall då en författare uppgett tillhörighet två eller flera institutioner viktas vederbörandes bidrag till författarandelen ner efter antalet institutioner författaren angett. 2

3 För sjätte publiceringsåret i rad har FILO störst publikationspoäng (64,3; 10,3 procent av den humanistiska fakultetens totala publikationspoäng för år 2012). Stora procentuella ökningar av respektive publikationspoäng, jämfört med 2011, står exempelvis MT (Institutionen för musik- och teatervetenskap) och SL (Slaviska institutionen) för. CfT (Centrum för tvåspråkighetsforskning) har den största andelen författarandelar som hänförs till publiceringsnivån 2, 76,2%, följd av KON (Konstvetenskapliga institutionen) och FILO, 45,5% och 44,7%, respektive. Tabell 2. Publikationspoäng och författarandelar 2012 för 20 humanistiska institutioner. Doktorsavhandlingar ej medräknade. Ett bindestreck ( - ) i den tredje kolumnen indikerar att en publikationspoäng för 2011 saknas för den motsvarande institutionen. Enhet Pubpoäng Förändring av Pub-poäng % av Pubpoäng Förfandelar Nivå 1 Pub-nivå Nivå 2 Artiklar, periodika Pub-typ Artiklar, antologi Monografier Hum-fak 626,1 42,9 100,0 467,3 74,7 25,3 43,1 52,1 4,9 AAK 45,6-3,2 7,3 29,6 82,4 17,6 66,2 27,1 6,8 BFT 8,7-20,9 1,4 10,3 80,6 19,4 29,0 71,0 0,0 CeHum 16,8-2,7 14,5 79,3 20,7 55,2 44,8 0,0 CfT 32,6 156,7 5,2 16,8 23,8 76,2 53,5 44,6 2,0 ENG 42,1 11,7 6,7 27,0 68,6 31,4 74,1 22,2 3,7 ERG 41,7 31,5 6,7 27,5 61,8 38,2 34,5 58,2 7,3 FIK 54,0 171,4 8,6 32,7 78,6 21,4 37,8 46,9 15,3 FILO 64,3 10,3 10,3 41,0 55,3 44,7 62,6 36,6 0,8 HIS 62,6 134,5 10,0 58,7 90,1 9,9 46,0 50,6 3,4 IMS 49,9-8,0 44,3 83,5 16,5 31,2 64,3 4,5 KON 10,4-56,5 1,7 11,0 54,5 45,5 36,4 63,6 0,0 LI 25,2-42,1 4,0 23,0 82,6 17,4 13,0 82,6 4,3 LING 39,0 97,0 6,2 32,2 88,5 11,5 29,6 64,2 6,2 MT 33,6 336,4 5,4 23,5 61,7 38,3 36,2 63,8 0,0 NS 23,6 44,8 3,8 16,5 78,8 21,2 48,1 45,9 6,0 OS 12,6-4,5 2,0 9,3 67,9 32,1 32,1 57,1 10,7 SD 4,6 4,5 0,7 5,5 81,8 18,2 27,3 72,7 0,0 SL 42,3 281,1 6,8 27,5 85,5 14,5 34,5 54,5 10,9 SPL 12,2-10,3 2,0 10,8 69,2 30,8 60,0 40,0 0,0 ToÖ 4,2-10,6 0,7 5,5 81,8 18,2 0,0 100,0 0,0 I tabell 3 redovisas en normering av institutionernas publikationspoänger mot antal årsarbeten för Vid framtagning av antal årsarbeten har kategorin adjunkter uteslutits, då adjunkter normalt har en ringa andel forskning i tjänsten. Tabellens tredje kolumn (Pub-poäng/ÅA) ger kvoten mellan publikationspoäng och antal årsarbeten. I förhållande till årsarbeten har SL den största poängen, 3,0, följd av CfT och FILO: 2,2 och 2,1, respektive. 3

4 Tabell 3. Publikationspoäng samt publikationspoäng i förhållande till årsarbeten (Pub-poäng/ÅA). Enhet Pub-poäng Pub-poäng/ÅA AAK 45,6 1,0 BFT 8,7 0,5 CeHum 16,8 1,5 CfT 32,6 2,2 ENG 42,1 1,4 ERG 41,7 1,1 FIK 54,0 1,7 FILO 64,3 2,1 HIS 62,6 1,1 IMS 49,9 0,9 KON 10,4 0,5 LI 25,2 0,6 LING 39,0 0,9 MT 33,6 1,7 NS 23,6 0,7 OS 12,6 0,5 SD 4,6 0,2 SL 42,3 3,0 SPL 12,2 0,7 ToÖ 4,2 0,6 2.1 Publikationspoängernas utveckling över tid Tabell 4 ger dels de 20 institutionernas och fakultetens publikationspoänger för åren , dels, för varje institution och fakulteten, medelvärdet över de sex åren. FILO har det största medelvärdet, 56,5. Figur 1 ger glidande medelvärden (3 år) över publikationspoängerna för institutionerna. Exempelvis är värdet för en given institution och för året 2009 lika medelvärdet över publikationspoängerna för institutionen för åren , medan värdet för 2010 är lika med medelvärdet över poängerna för åren Exempel på institutioner med stigande trender är HIS och AAK (Institutionen för arkeologi och antikens kultur). Tabell 4. Publikationspoänger för åren samt medelvärden över åren. Ett bindestreck ( - ) i en kolumn indikerar att en poäng för kolumnens år saknas för den motsvarande institutionen. Medelvärdet för de institutioner, för vilka poänger saknas, baseras på de tillgängliga poängerna. Enhet Medelvärde, Hum-fak 315,9 302,2 405,2 362,5 438,2 626,1 408,4 AAK 19,7 30,7 29,7 22,2 47,1 45,6 32,5 BFT 4,9 4,8 4,0 9,1 11,0 8,7 7,1 CeHum ,8 16,8 CfT 8,1 11,0 22,3 13,0 12,7 32,6 16,6 ENG 13,7 15,4 11,2 26,2 37,7 42,1 24,4 ERG 19,7 12,6 19,7 24,9 31,7 41,7 25,1 FIK 21,6 17,6 18,3 23,4 19,9 54,0 25,8 FILO 56,8 42,1 67,8 49,6 58,3 64,3 56,5 HIS 13,0 23,4 35,3 39,9 26,7 62,6 33,5 IMS ,9 49,9 KON 18,1 7,4 7,9 11,2 23,9 10,4 13,2 LI 21,6 19,9 26,1 14,9 43,5 25,2 25,2 LING 21,6 20,2 10,5 27,0 19,8 39,0 23,0 MT 29,3 17,2 17,5 10,8 7,7 33,6 19,4 NS 29,7 9,5 25,2 15,3 16,3 23,6 19,9 OS 4,4 12,5 11,2 10,4 13,2 12,6 10,7 SD - 0,4 7,0 1,8 4,4 4,6 3,6 SL 12,0 4,1 15,8 3,0 11,1 42,3 14,7 SPL 6,7 3,5 1,5 10,6 13,6 12,2 8,0 ToÖ 0,7 0,0 2,1 1,0 4,7 4,2 2,1 4 För CeHum (Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik) och IMS (Institutionen för mediestudier), två relativt nya institutioner, saknas poänger för åren Värdena för år 2012 sätts därför till respektive publikationspoäng för detta år. För SD (Institutionen för språkdidaktik) saknas en poäng för år För denna institution baseras därför medelvärdet för år 2009 på poängerna för Det för CeHum, IMS och SD sagda gäller även i fallet med normerade publikationspoänger (tabell 5; figur 2). 4

5 Pub poäng 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, AAK BFT CeHum CfT ENG ERG FIK FILO HIS IMS KON LI LING MT NS OS SD SL SPL ToÖ År Figur 1. Glidande medelvärden (3 år), över publikationspoänger, för institutionerna över åren Tabell 5 ger dels de 20 institutionernas normerade publikationspoänger för åren , dels, för varje institution, medelvärdet över de sex åren. FILO har det största medelvärdet, 1,8. Figur 2 ger glidande medelvärden (3 år) över de normerade publikationspoängerna för institutionerna. I det normerade fallet har exempelvis CfT och ENG (Engelska institutionen) stigande trender. Tabell 5. Normerade publikationspoänger för åren samt medelvärden över åren. Ett bindestreck ( - ) i en kolumn indikerar att en poäng för kolumnens år saknas för den motsvarande institutionen. Medelvärdet för de institutioner, för vilka poänger saknas, baseras på de tillgängliga poängerna. Institution Medelvärde, AAK 0,6 1,0 0,9 0,5 1,0 1,0 0,8 BFT 0,2 0,4 0,2 0,8 0,6 0,5 0,5 CeHum ,5 1,5 CfT 0,5 0,8 1,5 1,1 0,9 2,2 1,2 ENG 0,6 0,8 0,4 0,9 1,3 1,4 0,9 ERG 0,6 0,4 0,6 0,6 0,8 1,1 0,7 FIK 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 1,7 0,8 FILO 1,8 1,4 2,0 1,7 1,7 2,1 1,8 HIS 0,4 0,9 1,1 1,0 0,5 1,1 0,8 IMS ,9 0,9 KON 1,0 0,4 0,3 0,5 0,9 0,5 0,6 LI 0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 0,6 0,7 LING 0,7 0,7 0,3 0,8 0,5 0,9 0,7 MT 1,2 0,9 1,0 0,7 0,4 1,7 1,0 NS 0,7 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 OS 0,2 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 SD - 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 SL 0,8 0,3 1,1 0,2 0,6 3,0 1,0 SPL 0,2 0,2 0,1 0,6 0,7 0,7 0,4 ToÖ 0,6 1,0 0,9 0,5 1,0 1,0 0,8 5

6 Pub poäng/åa 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, År AAK BFT CeHum CfT ENG ERG FIK FILO HIS IMS KON LI LING MT NS OS SD SL SPL ToÖ Figur 2. Glidande medelvärden (3 år), över normerade publikationspoänger, för institutionerna över åren Appendix Använda förkortningar med motsvarande institutionsnamn Tabell 6 listar de förkortningar, som i rapporten tillämpas på de studerade institutionerna. Tabell 6. Använda förkortningar samt motsvarande institutionsnamn. Förkortning Institutionsnamn AAK Institutionen för arkeologi och antikens kultur BFT Institutionen för baltiska språk, finska och tyska CeHum Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik 5 CfT Centrum för tvåspråkighetsforskning ENG Engelska institutionen ERG Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap FIK Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FILO Filosofiska institutionen HIS Historiska institutionen IMS Institutionen för mediestudier 6 KON Konstvetenskapliga institutionen LI Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria LING Institutionen för lingvistik MT Institutionen för musik- och teatervetenskap NS Institutionen för nordiska språk OS Institutionen för orientaliska språk SD Institutionen för språkdidaktik SL Slaviska institutionen SPL Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier ToÖ Tolk- och översättarinstitutet 5 Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap har ombildats till CeHum och CeSam (Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik). 6 IMS är resultatet av en sammanslagning av Centrum för modevetenskap, Filmvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. 6

Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2011

Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2011 Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet, 2011 Per Ahlgren, avd. för e-resurser, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning I denna rapport presenteras utfallet av

Läs mer

Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner/juridiska institutionen vid Stockholms universitet, 2013

Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner/juridiska institutionen vid Stockholms universitet, 2013 Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner/juridiska institutionen vid Stockholms universitet, 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning I denna rapport presenteras

Läs mer

Bibliometrisk analys av naturvetenskapliga institutioner/stockholms Resilienscentrum vid Stockholms universitet, 2012

Bibliometrisk analys av naturvetenskapliga institutioner/stockholms Resilienscentrum vid Stockholms universitet, 2012 Bibliometrisk analys av naturvetenskapliga institutioner/stockholms Resilienscentrum vid Stockholms universitet, 2012 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning I denna rapport presenteras

Läs mer

Bibliometrisk analys av naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet, 2009

Bibliometrisk analys av naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet, 2009 Bibliometrisk analys av naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet, 2009 Per Ahlgren, avd. för e-resurser, Stockholms universitetsbibliotek Introduktion I denna rapport presenteras utfallet

Läs mer

Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen

Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen Rapport 2008-02 Per Ahlgren Bibliometriker SUB Bibliometrisk analys av humanistiska institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen Stockholms universitet Telefon: 08 674 75 18

Läs mer

Kort introduktion till bibliometri samt huvuddragen i den norska modellen. Per Ahlgren

Kort introduktion till bibliometri samt huvuddragen i den norska modellen. Per Ahlgren Kort introduktion till bibliometri samt huvuddragen i den norska modellen Per Ahlgren per.ahlgren@sub.su.se Introduktion Bibliometri det kvantitativa studiet av publikationssamlingar Bibliometri är främst

Läs mer

Komplettering till Bibliometrisk studie av natur och samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet,

Komplettering till Bibliometrisk studie av natur och samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet, Komplettering till Bibliometrisk studie av natur och samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet, 2005 2007 Per Ahlgren, avd. för e-resurser, Stockholms universitetsbibliotek 1. Introduktion

Läs mer

Utbildningar i Humaniora. vid Stockholms universitet

Utbildningar i Humaniora. vid Stockholms universitet Utbildningar i Humaniora vid Stockholms universitet I den här broschyren ser du vilka utbildningar Stockholms universitet erbjuder inom humaniora och språk. Du kan välja mellan omkring trettio olika språk.

Läs mer

Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen

Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen Rapport 2008-04 Per Ahlgren Bibliometriker SUB Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen Stockholms universitet Telefon: 08 674

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Citeringsstudie av natur och samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet,

Citeringsstudie av natur och samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet, Citeringsstudie av natur och samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet, 2007 2009 Per Ahlgren, avd. för e-resurser, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning I föreliggande rapport

Läs mer

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016)

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) : medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) Denna utlysning av anslag till forskningstid är en del av Lärarhögskolans vid Umeå universitet resursfördelningssystem

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN En registerstudie. Ansvarig utredare: Magnus MacHale Gunnarsson Analys & utvärdering RAPPORT 2014:04 Diarienummer: V 2015/104 GÖTEBORGS UNIVERSITET Analys och

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för Kandidatprogram i moderna språk Bachelor's Programme in Modern Languages 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: HMOLK Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-03-05 Värdinstitution:

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Antal sökande totalt. Antal sökande i 1:a hand. Utbildningens namn Program

Antal sökande totalt. Antal sökande i 1:a hand. Utbildningens namn Program Anmälningsstatistik till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 puclicerad uhr.se 2014-04-17 Stockholms universitet, sektionen för antagning och högskoleprov 2014-04-17 Anm.kod i SU-43353

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

SwePub som källa för bibliometriska analyser

SwePub som källa för bibliometriska analyser SwePub som källa för bibliometriska analyser Ulf Kronman Avdelningen för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Mötesplats Open Access 2009 Uppsala universitet 2009-11-26 Vetenskapsrådet Myndighet med

Läs mer

Utlysning: Medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 31 maj 2017)

Utlysning: Medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 31 maj 2017) Sid 1 (5) Utlysning: Medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 31 maj 2017) Denna utlysning av medel för forskningstid är en del av s resursfördelningssystem inom utbildningsvetenskap.

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning.

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning. Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Styrelsen BESLUT (reviderat 2009-03-09) Dnr HT 2007/302 Huvudområden och ingående ämnen på grundnivå I och med Bolognaanpassningen och införandet av begreppet

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och YPG10F YPA100 UB120F LIN134 ENAEV0 UB108F Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Att möta barn och unga i svåra livssituationer Att studera kommunikation Avancerad akademisk engelska

Läs mer

Indikatorn source normalized impact per paper i relation till den norska modellen

Indikatorn source normalized impact per paper i relation till den norska modellen Indikatorn source normalized impact per paper i relation till den norska modellen 1 Inledning Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek Ett flertal citeringsbaserade indikatorer på tidskrifters genomslagskraft

Läs mer

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska Humfak "Språkvetenskap" Slipa dina språkkunskaper Läs ett program eller en fristående kurs vid Umeå universitet. www.humfak.umu.se/utbildning Allmän språkvetenskap Läsa arabiska läsa distans Läsa engelska

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet BESLUT Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet 2010-09-29 Dnr HT 2010/68 Med senare tillägg Dnr HT 2010/447 Dnr HT 2011/395 Dnr HT 2011/423 Dnr HT 2011/298 Dnr HT 2011/632 Dnr HT 2011/60 Dnr

Läs mer

Genomsnittlig normerad citeringsgrad och Top 5% för 20 naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet

Genomsnittlig normerad citeringsgrad och Top 5% för 20 naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet Genomsnittlig normerad citeringsgrad och Top 5% för 20 naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet Inledning Per Ahlgren, avd. för e-resurser, Stockholms universitetsbibliotek De resultat

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1040/2013 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 Verksamhetsplan och budget 2010 Humanistiska fakultetsnämnden Fastställd 2009-12-18 Inledning...3 Förutsättningar...3 Utbildning på grund- och avancerad nivå...3 Fördelning av anslagsmedel...3 Strategiska

Läs mer

Riktlinjer för fördelning av publiceringsincitament och forskningsanslag baserat på vetenskaplig publicering

Riktlinjer för fördelning av publiceringsincitament och forskningsanslag baserat på vetenskaplig publicering Rektor BESLUT 2015-12-15 Dnr HS 2014/389 Riktlinjer för fördelning av publiceringsincitament och forskningsanslag baserat på vetenskaplig publicering Härmed fastställs Riktlinjer för fördelning av publiceringsincitament

Läs mer

Antal sökande totalt. Antal sökande i 1:a hand. Utbildningens namn Program

Antal sökande totalt. Antal sökande i 1:a hand. Utbildningens namn Program Anmälningsstatistik till Stockholms universitets program med start höstterminen 2013 Underlag: anmälningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, Antagningsenheten 2013-09-11

Läs mer

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 30 augusti 2013)

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 30 augusti 2013) : medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga (senast 30 augusti 2013) Denna utlysning är en del av Lärarhögskolan vid Umeå universitets satsning på kvalitetsbaserad resursfördelning för

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Kurser Urvalsgrupper

Kurser Urvalsgrupper Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb

Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb Biblioteks- och informationsvetenskap Umeå universitet A 31% Biblioteks- och informationsvetenskap Högskolan i Borås A 67% Biblioteks- och informationsvetenskap Uppsala

Läs mer

Utbildningar på avancerad nivå. Slaviska språk, Göteborgs universitet. www.gu.se

Utbildningar på avancerad nivå. Slaviska språk, Göteborgs universitet. www.gu.se Utbildningar på avancerad nivå Slaviska språk, Göteborgs universitet 1. Bulgarisk lingvistik och översättningsteori 2. Rysk lingvistik och översättningsteori 3. Rysk litteraturvetenskap 4. Fornkyrkoslaviska

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

PM GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för analys och utvärdering Box 100, Göteborg

PM GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för analys och utvärdering Box 100, Göteborg UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2012 En analys av resultatet för Göteborgs. Magnus Gunnarsson/Avdelningen för analys och utvärdering PM 2012:03 Diarienummer V2012/679 Oktober 2012 PM

Läs mer

Citeringsstudie av natur- och samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet,

Citeringsstudie av natur- och samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet, Citeringsstudie av natur- och samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet, 2009-2011 1 Inledning Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek I föreliggande rapport redogörs för en

Läs mer

Genus, produktivitet och samarbete

Genus, produktivitet och samarbete Genus, produktivitet och samarbete En rapport från bibliometrifunktionen 2011-08-02 Bo Jarneving Innehållsförteckning Inledning... 1 Publiceringsbenägenhet... 2 Data och metod... 2 Resultat... 3 Impact...

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning Beslut 20120306 Dnr: FAK 2012/39 Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) Kompletterande pedagogisk utbildning ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning 1. Antagning görs i samtliga ämnen som Linnéuniversitetet

Läs mer

Bibliometri i MER14. - hur, vad, varför? Per Nyström, bibliotekarie. per.nystrom@mdh.se. Viktor Öman, bibliotekarie. viktor.oman@mdh.

Bibliometri i MER14. - hur, vad, varför? Per Nyström, bibliotekarie. per.nystrom@mdh.se. Viktor Öman, bibliotekarie. viktor.oman@mdh. Bibliometri i MER14 - hur, vad, varför? 1 Per Nyström, bibliotekarie per.nystrom@mdh.se Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Innehåll Bakgrund... 3 Vad kan mätas med bibliometri?... 3 MER14...

Läs mer

Love Peace and Understandning

Love Peace and Understandning Love Peace and Understandning Små ämnen: samarbete, arbetsfördelning och koncentration vad kan vi göra i Norden? Vad menar vi med ett småämne? Definitionen kan variera tex < 50 studenter -2 lärare på professors/lektorsnivå

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp.

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Utbildningsplan för Masterprogram i litteraturvetenskap Master's Programme in Literature 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: HMLVO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2013-11-27 Ändrad: 2014-11-26

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (7) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2012-01-12 Ärende 1. Anmälan av bidragsavtal mellan Institutionen för material- och miljökemi (MMK), Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet

Läs mer

UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2013

UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2013 UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2013 En analys av resultatet för Göteborgs. Magnus Gunnarsson / Enheten för analys och utvärdering PM 2013:12 Diarienummer V2013/781 Oktober 2013 GÖTEBORGS

Läs mer

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Planeringsavdelningen Ulrika Bengtsson Verde PM 2010-10-07 Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Fr o m 1 januari startar ett nytt nationellt system för Högskoleverkets (HsV)

Läs mer

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress. Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress.

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress. Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress. Rutiner för inköp Som ett led i vår strävan att effektivisera vår fakturahantering vill vi uppmärksamma dig på vikten av att använda rätt uppgifter vid inköp. Därför uppmanar vi dig att alltid uppge referenskod

Läs mer

Bibliometrisk studie av naturoch samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet,

Bibliometrisk studie av naturoch samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet, Bibliometrisk studie av naturoch samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet, 2005-2007 Per Ahlgren Avd. för e-resurser, Stockholms universitetsbibliotek Inledning Bibliometri det kvantitativa

Läs mer

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA Universitetsbiblioteket Senast ändrad: 2016-12-12 2 Innehållsförteckning Linköpings universitetsbibliotek

Läs mer

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt.

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt. Vem får registrera poster i DiVA Alla forskare och anställda vid Karlstads universitet bör registrera sina vetenskapliga publikationer i DIVA. Även tidigare anställda, t.ex. professor emeritus, som arvoderas

Läs mer

HUMANISTISKA KOMBINATIONER

HUMANISTISKA KOMBINATIONER HUMANISTISKA KOMBINATIONER En registerstudie av hur studenter vid Humanistiska fakulteten kombinerar ämnen. Ansvarig utredare: Magnus MacHale-Gunnarsson Forsknings- och innovationskontoret, Analys & utvärdering

Läs mer

Open Access i praktiken Fokus på humaniora och rättsvetenskap Presentation på Möteplats Open Access, nov. 2009

Open Access i praktiken Fokus på humaniora och rättsvetenskap Presentation på Möteplats Open Access, nov. 2009 Open Access i praktiken Fokus på humaniora och rättsvetenskap Presentation på Möteplats Open Access, 26-27 nov. 2009 Lunds universitet Karolina Lindh, Institutionen för kulturvetenskaper karolina.lindh@kultur.lu.se

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Studera skandinavistik - mitt i Sverige

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Studera skandinavistik - mitt i Sverige MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studera skandinavistik - mitt i Sverige STUDERA SVENSKA SPRÅKET OCH KULTUREN PÅ PLATS I SVERIGE! Är du intresserad av att lära dig det svenska språket och bli kunnig i svenska samhälls-

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (10) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-12-11 Ärende 1. Förslag från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om återanställning av professor efter pension vid Sociologiska institutionen (dnr

Läs mer

Inspirationsdagarna TIS 12, 19, 26 NOVEMBER 2013 LUNDS UNIVERSITET. LU info. Vill du ha programmet i mobilen? Ladda ner vår app LU Info!

Inspirationsdagarna TIS 12, 19, 26 NOVEMBER 2013 LUNDS UNIVERSITET. LU info. Vill du ha programmet i mobilen? Ladda ner vår app LU Info! Inspirationsdagarna TIS 12, 19, 26 NOVEBER 2013 LUNDS UNIVERSITET LU info Vill du ha programmet i mobilen? Ladda ner vår app LU Info! 2 Dina åsikter är viktiga för oss! SVARA PÅ VÅR ENKÄTUNDERSÖKNING OCH

Läs mer

Diskriminering i rekryteringsärenden? En fallstudie av Chalmers Tekniska Högskola. Uppföljande studie av direktrekryterade och ensamsökande

Diskriminering i rekryteringsärenden? En fallstudie av Chalmers Tekniska Högskola. Uppföljande studie av direktrekryterade och ensamsökande Diskriminering i rekryteringsärenden? En fallstudie av Chalmers Tekniska Högskola. Uppföljande studie av direktrekryterade och ensam Rapport 2010:3: b Delegationen för jämställdhet i högskolan Helena Olofsdotter

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Uppdaterad Registrera/publicera i DiVA

Uppdaterad Registrera/publicera i DiVA Uppdaterad 2016-11-12 Registrera/publicera i DiVA En lathund för manuell registrering Registrera en publikation manuellt: 1. Sök i DiVA: http://ltu.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

Bedömning av publikationskanaler i de norska och danska bibliometriska modellerna konsekvenser för humaniora och samhällsvetenskap

Bedömning av publikationskanaler i de norska och danska bibliometriska modellerna konsekvenser för humaniora och samhällsvetenskap Bedömning av publikationskanaler i de norska och danska bibliometriska modellerna konsekvenser för humaniora och samhällsvetenskap Karin Henning Göteborgs universitetsbibliotek Digitala tjänster 2013 04

Läs mer

Versioner och språk. ComAround Self Service Enterprise 2010-09-07

Versioner och språk. ComAround Self Service Enterprise 2010-09-07 Versioner och språk ComAround Self Service Enterprise 2010-09-07 2 Guider Introduktion till 2010 Web App 2010 2010 2010 2010 Office 2007 Web Welcome Office 2007 2007 Office 2003 Office XP (2002) Office

Läs mer

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik Resultat 2014 Egenföretagare Arvodesenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s arvodesstatistik för egenföretagare baseras på en årlig enkät som vänder sig till förbundets medlemmar som angett att de bedriver

Läs mer

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Varför denna guide? Att maximera forskningens synlighet och genomslag blir allt viktigare inom akademin där allt tuffare konkurrens råder och där forskare

Läs mer

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 Anvisningar för ansökan om befordran eller anställning som annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor) Publicerad:

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-01-30. Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-01-30. Läggs till handlingarna. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-01-30 Ärende 1. Anmälan av beslut om utseende av ledamot i styrelsen för Bergianska botaniska trädgården (BBT) från Kungl. Vetenskapsakademin för tiden

Läs mer

Intern sampublicering vid Stockholms universitet, Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek

Intern sampublicering vid Stockholms universitet, Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek Intern sampublicering vid Stockholms universitet, 2008-2012 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek Data och metoder Data Datakälla: Web of Science (uttag i början av oktober 2012). Databaser: SCI-EXPANDED,

Läs mer

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering möjliggör en tvärvetenskaplig eller inomvetenskaplig fördjupning inom ett valt kunskapsområde.

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering/publicering i DiVA

Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering/publicering i DiVA 1 av 9 Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering/publicering i DiVA Tänk på att:!! Innan du registrerar en publikation, sök i DiVA och kontrollera om den redan finns inlagd. Om publikationen

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100 BF14 MATMAT02a Matematik 2a 100 PSKPSY01 Psykologi 1 (få platser kvar) (HT) 50 PSKPSY02A Psykologi 2a (VT) 50 SVESKR0 Skrivande (få platser kvar) 100 MODITA01 Italienska 1 100 BILBIL01b Bild och form 1b

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-10-29 1 (6) Ärende 1. Förslag från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om befordran till professor vid Socialantropologiska institutionen (dnr SU FV-2.3.2-1246-15).

Läs mer

På väg mot en engelskspråkig högskolevärld?

På väg mot en engelskspråkig högskolevärld? På väg mot en engelskspråkig högskolevärld? Anna Nordling, fil.dr i nordiska språk, utbildningsledare vid Humanistiska fakulteten Engelskan utvecklades under 1900-talets andra hälft till ett internationellt

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU SU-FV-3.2.5-1565-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Arkeologi Archaeology Arkeologi handlar om människans föränderliga livsvillkor under årtusenden och varför

Läs mer

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1(6) PCA/MIH Johan Löfgren 2016-11-10 Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1 Inledning Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar varje år statistik över elevprestationer

Läs mer

Universitetsrankningar samt något om SU:s arbete med datainsamling till rankningarna. Per Ahlgren per.ahlgren@sub.su.se

Universitetsrankningar samt något om SU:s arbete med datainsamling till rankningarna. Per Ahlgren per.ahlgren@sub.su.se Universitetsrankningar samt något om SU:s arbete med datainsamling till rankningarna Per Ahlgren per.ahlgren@sub.su.se Inledning Universitetsrankningar (UR) har blivit vanliga under senare år. Startpunkt:

Läs mer

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning PROGRAM 1. Forskarskolans inriktning Forskarskolan vill samla doktorander från alla språkvetenskapliga ämnen vid fakulteten. Dess inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket

Läs mer

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Senaste lydelse av SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan; beslutade

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen 1 Dnr Su-159-4.2.1-0053-13 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk med

Läs mer