PVC-golv och metodik för varuflöden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PVC-golv och metodik för varuflöden"

Transkript

1 PVC-golv och metodik för varuflöden Louise Sörme Hanna Brolinson Avdelningen för regioner och miljö Statistiska centralbyrån, SCB Stockholm, Sverige, 2010 CHEMITECS REPORT P4-D3a

2

3 CHEMITECS REPORT P4-D3a, CHEMITECS PUBLICATION SERIES PVC-golv och metodik för varuflöden LOUISE SÖRME HANNA BROLINSON Avdelningen för regioner och miljö STATISTISKA CENTRALBYRÅN, SCB Stockholm, Sverige, 2010

4 PVC-golv och metodik för varuflöden Statistiska Centralbyrån (Louise Sörme, Hanna Brolinson) 2010 ChEmiTecs publication P4-D3a ISSN XXXXXXX ChEmiTecs ChEmiTecs is a research program funded by the Swedish EPA. The program's goal is to improve the understanding of emissions of organic substances from articles and to clarify and determine the magnitude of this problem. The program aims to support development of Swedish and EU management programs to minimise risks from harmful substances. The program started in December 2007 and will proceed until November Participating organisations and organisation representatives are: Swedish Environmental Protection Agency (Funding organisation) IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Tomas Rydberg (Programme manager) Eva Brorström-Lunden (Communications manager) Stockholm University Åke Bergman Royal Institute of Technology Christina Rudén Umeå University Peter Haglund Chalmers University of Technology Sverker Molander Printing service name and year

5 Innehållsförteckning Förord... iii Sammanfattning... v 1 Bakgrund Syfte och mål Metod Resultat Fallstudie PVC golv Metodik för annan data om PVC-golv och andra varor Förslag på fortsatt samarbete SCB ChEmiTecs Referenser Skriftliga referenser Muntliga referenser Referenser från Internet Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga i

6 ii

7 Förord Detta arbete har genomförts av Louise Sörme, projektledare och Hanna Brolinson, båda på enheten för miljöekonomi och naturresurser vid Statistiska centralbyrån (SCB) under våren Arbetet har gjorts på uppdrag av ChEmiTecs, beställare var Chalmers AB; Sverker Molander, Filippa Fuhrman och Johan Tivander. Arbetsresultatet får inte publiceras eller spridas i förvanskad form. I samband med publicering skall SCB:s namn anges i enlighet med god sed. iii

8 iv

9 Sammanfattning Konsortiet ChEmiTecs har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att öka kunskapen om emissioner av organiska ämnen från varor i syfte att stödja utvecklingen av svenska och europeiska handlingsprogram för att minska riskerna med särskilt farliga ämnen. Som en del i detta arbete har Chalmers givit Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att göra en fallstudie på PVC-golv, för att utreda om SCB:s statistik kan ge underlag för en uppskattning av nettoinflöde och ackumulerad mängd i Sverige. Studien skulle även belysa möjligheter och metoder för att få data över flöden av varor mellan olika aktörer i varukedjan och vilken statistik som finns tillgänglig på SCB när det gäller varor och branscher. Studien skulle också ge förslag på projekt för ett fortsatt samarbete mellan ChEmiTecs och SCB. Metoden för arbetet var att utnyttja befintliga register och publicerad statistik på SCB som datakälla och beskriva metodik att ta fram och kombinera register och databaser. SCB:s utredares (Louise Sörme och Hanna Brolinson) tidigare erfarenheter inom området material- och substansflödesanalys kombinerat med kunskaper om branscher och internationella klassificeringar, har varit en förutsättning för arbetet. För att beräkna nettoinflöde (import export + inhemsk tillverkning) och ackumulerad mängd av en vara måste man känna till produktens varukod enligt KN (kombinerade nomenklaturen). Det finns två varukoder som är aktuella för att följa flödet av PVC-golv, och Dessa koder innehåller dock även vägg- och takbeklädnad av PVC och det går inte att särredovisa PVC-golv från dem. SCB har statistik över import och export i ton och kvadratmeter för dessa varukoder i statistikdatabasen för åren När det gäller inhemsk produktion rapporterat på dessa koder går det att få fram data för åren i kvadratmeter. Nettoinflödet av PVC-golv (inklusive tak- och väggbeklädnad av PVC) var cirka 17 miljoner kvadratmeter år Den ackumulerade mängden (stock) uppskattas till cirka 300 miljoner kvadratmeter i Sverige år När det gäller lager, den mängd som företag inte säljer utan har kvar i lager, finns det inte uppgifter om vikt, men däremot om värdet av lagret kvartalsvis fördelat på bransch. Företag rapporterar uppgifter till SCB i olika undersökningsformulär vars innehåll vanligen styrs av EU-förordningar, vilket är fallet för utrikeshandeln och industrins varuproduktion. I den aktuella förordningen anges exempelvis vilken eller vilka enheter en uppgift ska anges i, såsom ton eller kvadratmeter. Företagsregistret på SCB innehåller uppgifter om företag, här dominerar administrativa uppgifter såsom exempelvis namn, adress, storleksklass efter antal anställda samt juridisk form. Utifrån en given branschkod (SNI) kan man ur företagsregistret erhålla uppgifter för olika företagsgrupper och företag. Alla uppgifter om enskilda företag förutom de som är publicerade i företagsregistret är sekretessbelagda enligt sekretesslagens statistikparagraf. Genom att använda INFI (Industrins förbrukning av inköpta varor) kan man få reda på värdet av de insatsvaror (KN4) som en bransch förbrukar. Det går att följa vilka företag som har levererat dessa insatsvaror med stöd av olika kopplingar mellan klassificeringar. En juridisk prövning måste dock göras i varje enskilt fall om dessa uppgifter kan lämnas ut, så att SCB inte röjer känsliga uppgifter. Dessa flöden kan endast uppskattas på en aggregerad nivå (KN4), detaljerade varuflöden (t.ex. enskilda kemikalier) mellan branscher eller enskilda företag kan inte beskrivas med denna metod. Att fördela inköpen av PVC-golv mellan olika användare, t.ex. hushåll och företag går inte med den statistik som finns på SCB idag. v

10 Med samma metod som använts för att beräkna nettoinflöde av PVC-golv kan data för andra varor tas fram utifrån SCB:s statistik. För att göra detta krävs att man identifierar en eller flera varukoder som motsvarar den vara man vill studera och att den finns redovisat i önskad enhet i SCB:s statistikdatabas. Uttag görs sedan från statistikdatabasen från utrikeshandeln och industrins varuproduktion. När man erhållit data över inflödet kan man beräkna stock om förväntad livslängd på varan är känd eller kan uppskattas. Kvantiteten ton finns i princip alltid i handelsstatistiken och i många fall finns även kvadratmeter. När det gäller inhemsk produktion finns data i ton eller annan enhet (t.ex. kvadratmeter). Det är EU-lagstiftningen som styr och preciserar vilken enhet företagen ska redovisa för respektive varukod. Sverige har möjlighet att efterfråga fler uppgifter, men detta vägs mot regeringens strävan att minska uppgiftslämnarbördan för de rapporterande företagen. SCB har trots detta valt att fortsätta att kräva in uppgifter om ton för i princip alla varukoder, trots att detta inte är ett formellt krav inom EU. Ett fortsatt samarbete mellan SCB och ChEmiTecs kan ge data över inflöde och ackumulerad mängd av en mängd olika varor, i ton eller i andra enheter t.ex. kvadratmeter. Styrkan med att använda data från SCB är att man kan bygga upp en kontinuitet i dataförsörjningen vilket gör att man har tillgång till långa tidsserier och med hjälp av dessa kan utläsa trender. När man identifierat de varor och varukoder man är intresserad av att följa kan inflödet och ackumulerad mängd av dem uppdateras årligen. Ett beräkningsprogram kan utvecklas för att förenkla uttaget av aktuell statistik ur databaserna inom SCB. Ett förändrat inflöde till samhället ger en indikation på att det förväntade utflödet (emissionen) sannolikt ändras. SCB kan också uppskatta nettoinflöde av farliga ämnen i varor samt emission från varor ifall det finns tillräckligt med data över innehåll av ämnen i varor samt emissionsuppgifter i litteratur eller från experter. SCB kan också göra substansflödesanalyser där man identifierar nettoinflöde, ackumulerad mängd samt emission av ett visst ämne för en viss region, t.ex. Sverige. vi

11 1 Bakgrund Konsortiet ChEmiTecs har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att öka förståelsen av emissioner av organiska ämnen från varor i syfte att stödja utvecklingen av svenska och europeiska handlingsprogram för att minska riskerna med särskilt farliga ämnen. Forskningsprogrammet inleddes i december Mer information om ChEmiTecs finns på hemsidan Ett delprojekt i ChEmiTecs uppdrag rör kvantifieringen av emissionerna. I denna del provas tänkbara vägar för att nå fram till en storleksordning av emissionerna; inklusive modellerande, experimenterande, expertutlåtanden och innovativa uppskattningar av forskare. Syftet med denna studie är att utreda om SCB:s statistik kan ge underlag för en uppskattning av nettoinflöde och ackumulerad mängd i Sverige av PVC-golv samt redogöra för tillgången av statistik för ytterligare varor som omfattas av ChEmiTecs uppdrag. 1.1 Syfte och mål Fallstudie PVC-golv Resultatet ska redovisa data över import, export och inhemsk produktion av PVC-golv i Sverige för år Enheten på resultaten ska i första hand vara yta (kvadratmeter) och/eller massa (ton) och i andra hand svenska kronor. De varukoder som har använts ska redovisas. Finns inte en varukod som exakt avser PVC-golv används den varukod där PVC-golv ingår. Metod för kopplingen mellan data i SEK och data i kvadratmeter och/eller ton skall redovisas. En metod för att beräkna ackumulerad mängd PVC-golv i Sverige redovisas, baserat på inflödet och livslängden. Dessutom ska studien beskriva en metod, baserat på data från SCB, för att beräkna mängden PVC-golv i lager (d.v.s. mängd som har tillverkats eller importerats utan att den har sålts) Tillgång på ytterligare uppgifter som berör PVC-golv och andra varor SCB redogör om nedanstående kan redovisas baserat på statistik från SCB. Målet är inte att redovisa konkreta resultat utan metoden för att få fram resultat. Frågeställningarna nedan som de formulerats i offertförfrågan. 1. Vilka sorters data (inte själva värdena) levereras av ett typiskt företag inom de branscher som täcks av studien? En utförlig beskrivning av de datainsamlingsformulär som används utgör grunden för denna fråga. I vilken utsträckning är det möjligt att fortfarande behålla den information som behövs för att nå huvudmålen (d v s en beskrivning av substansoch materialflöden mellan branscher/företagsgrupper samt uppbyggnaden av användningslager i samhället i stort och varulager hos företagen) och samtidigt möta kraven på sekretess genom att koda/stryka bort viss information ur databasen? 2. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger tillverkning av PVC-golv? Vilka företag finns här? Vilken information kan man få om dessa? 3. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger handel med PVC-golv? Vilka företag finns här? Vilken information kan man få om dessa? 4. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger anläggning och installation av PVC-golv? Vilka företag finns här? Vilken information kan man få om dessa? 1

12 5. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger de företag som levererar insatsvaror till de företag som är tillverkare av PVC-golv? Vilka företag finns här? Vilken information kan man få om dessa? Vilka möjligheter finns det att få fram information om vilka ämnen (substanser definierade som CAS-nr) som flödar från dessa företag? 6. Vilka KN som går in i och ut ur de företag som är resultatet av punkt 1, 2, 3 och 4 så uppdelat som möjligt. Vilka mängder (ton) för dessa KN rör sig mellan företagen? Om det inte går att få data för enskilda företag, vad kan man få för info om företagsgruppen? 7. Går det att få data för flera år för punkt 1, 2, 3, 4 och 5? 8. Kan man fördela inköpen av PVC-golv i Sverige på hushåll respektive företag? Här vill ChEmiTecs ha olika typer av uppgifter om det är möjligt: vad som köps av hushåll respektive företag, vilket golv som hamnar i hushåll respektive offentlig miljö eller företag och gärna även om det är privatpersoner eller företag som lägger golv. 9. Kan man få fram data över inflöde och stock av andra varor än PVC golv baserat på SCB statistik? 10. Vilka varor och flöden kan redovisas i kvadratmeter? 11. Vilka varor och flöden kan redovisas i massa (kg eller ton)? Förslag på fortsatt samarbete SCB ChEmiTecs Målet är att SCB kommer med minst två förslag på projekt som handlar om hur SCB kan bidra till att stödja ChEmiTecs i dess arbete med att kartlägga och kvantifiera emissioner från varor i Sverige. Detta bidrag kan t ex vara metodutveckling för att få fram mer data över varuflöden, flöden av varor mellan olika sektorer i samhället och upplagrade mängder i Sverige, samt ev. sammansättning på insatsvaror/material baserat på data från SCB. 2 Metod Materialflödesstatistiken syftar till att bidra med underlag för att följa mängder av olika ämnen, material och varor genom samhället till miljön. Statistik över samhällets materialflöden syftar till att kvantifiera de fysiska in- och utflödena i landets ekonomi. Mer om materialflöden finns på SCB:s hemsida, För att ta fram statistik över inflödet använder SCB tillgängliga data från utrikeshandeln och industrins varuproduktion. Nettoinflöde beräknas enligt följande: Import Export + Industrins Varuproduktion. SCB följer sekretesslagstiftning varför vissa uppgifter kan komma att skyddas. Ackumulerad mängd (även kallad stock eller förråd) har uppskattats genom att multiplicera livslängden med det årliga inflödet. Denna metod har använts inom den vetenskapliga litteraturen inom substansflöden, se t.ex. Sörme, 2003 och Sörme med flera

13 3 Resultat 3.1 Fallstudie PVC golv Varukod för PVC golv The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) är en systematisk förteckning av varor i världshandeln. HS-numret är en sifferkod på sex siffror och är avsett för tulländamål, internationell handelsstatistik och transport av gods. Ett KN-nummer, eller varukod som den också kallas, består av HS-undernumret samt en sjunde och åttonde siffra. Varukoden styr vilka tullar och eventuella andra skatter som ska betalas samt anger om det krävs någon speciell licens eller särskilt tillstånd för att importera varan. Dessutom utgör varukoderna underlag för import- och exportstatistiken samt statistik över industrins varuproduktion. Varorna delas in i olika kapitel, tulltaxan innehåller 97 kapitel och över varukoder. När ett företag rapporterar in värden för aktuellt år används koderna i förordningen om varukoderna för året innan. PVC-golv omfattas av varukoden (innehållande de två undergrupperna och ), se Tabell 1. Inom denna kod ryms även vägg- och takbeklädnad av PVC (vinylklorid, polyvinylklorid). Det finns ingen möjlighet att i tulltaxan särskilja golv från väggeller takbeklädnad. För Tullverkets varunomenklatur, se Tabell 1 Varukod enligt Kombinerade Nomenklaturen (KN) som omfattar PVC-golv KN-nivå KN-kod Förklaring KN Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast enligt definition i anmärkning 9 1 till detta kapitel KN Av polymerer av vinylklorid KN Bestående av ett underlag som impregnerats, överdragits eller belagts med polyvinylklorid KN Andra 1 Anmärkning 9 rör endast vägg- eller takbeklädnad och är inte relevant för PVC-golv. När en rapportering på en KN-kod ska studeras over flera år måste man kontrollera så att koden inte ändrats over åren. Ändringar på KN 8 sker varje årsskifte och antalet ändringar varierar från år till år. Läs mer om ändringar i KN på aspx. Ändringar i KN-koderna finns publicerade på Eurostat s Metadata Server, RAMON 1 (Reference and Management of Nomenclature) under Correspondence Tables. I fallet för kan man se att koden inte ändrats under de aktuella åren. 1 3

14 3.1.2 Import och export av PVC golv SCB för statistik om utrikeshandeln, d.v.s. import och export av varor. I statistiken används T ullverkets varukoder, se Tabell 1 för aktuella koder för PVC-golv. För varje vara finns uppgift om värde och kvantitet (ton eller annan kvantitet). För mer information om data över utrikeshandeln, se beskrivning av statistiken för utrikeshandeln som finns på SCB:s hemsida (www.scb.se). Data över export 2 och import 3 finns att hämta i Statistikdatabasen på SCB, se Figur 1 som visar en skärmbild på sökverktyget för statistik över import på KN 8-nivå. I sökverktyget väljs vilken enhet man vill ha resultatet i (ton, tkr eller annan kvantitet), de varukoder man vill använda, handelspartner och vilket år man vill ha data för. Figur 1. Skärmbild över uttag ur Statistikdatabasen, SCB, utrikeshandel, import, KN 8. När utrikeshandeln publicerar den preliminära statistiken skyddas viss data av sekretess enligt den sekretesslagstiftning SCB följer. När data publiceras som definitiv skyddas endast data från de 2 deltabell=4&deltabellnamn=varuexport+till+samtliga+l%e4nder+efter+varugrupp+kn+8%2dsifferniv%e5+och +handelspartner+%28sekretessrensad%29%2e+ej+bortfallsjusterat%2e+%c5r&omradekod=ha&omradetext=h andel+med+varor+och+tj%e4nster&preskat=o&innehall=exportannankv&starttid=1995&stopptid=2009&prodi d=ha0201&fromsok=&fromwhere=s&lang=1&langdb=1 3 &deltabell=4&deltabellnamn=varuimport+fr%e5n+samtliga+l%e4nder+efter+varugrupp+kn+8%2dsifferniv% E5+och+handelspartner+%28sekretessrensad%29%2E+Ej+bortfallsjusterat%2E+%C5r&omradekod=HA&omrade text=handel+med+varor+och+tj%e4nster&preskat=o&innehall=importavsandannankv&starttid=1995&stoppti d=2009&prodid=ha0201&fromsok=&fromwhere=s&lang=1&langdb=1 4

15 företag som själva har anmält att data ska skyddas, detta kallas passiv sekretess. Kopia på tomma blanketter som företagen rapporterar in på finns för import i Bilaga 1 och för export i Bilaga 2. Företag som exporterar och importerar lägre än ett visst gränsvärde är inte skyldiga att lämna uppgifter till SCB. Dessa uppgifter samt uppgifter som företag som inte har lämnat in i tid (svarsbortfall) modellskattas av SCB till så kallade bortfallsjusterade värden. Även uppgiften vikt bortfallsjusteras. För uppgifter som inte är bortfallsjusterade används endast insamlade värden. Dessa uppgifter är för vissa varor och länder alltså underskattade. Data över import och export för KN-koderna samt år 1995 till 2009 redovisas i tusentals kvadratmeter i Tabell 2 och i tusentals ton i Tabell 3, resultatet finns även sammanställt i Bilaga 3. I tabellerna kan man utläsa att importen har varierat mellan ungefär 6 miljoner m 2 eller ton (år 2004) och 10 miljoner m 2 eller ton (år 1997). Senast tillgängliga år är 2009 och då låg importen på 7 miljoner m 2 eller ton. Exporten har varierat mellan 15 miljoner m 2 eller ton (år 2002) och 33 miljoner m 2 eller ton (år 2007). Senast tillgängliga år är 2009 och då låg exporten på 25 miljoner m 2 eller ton. Tabell 2 Import och export i tusentals m 2 från statistikdatabasen på SCB, utrikeshandeln, se på koderna enligt KN och Import (1000 m2 per KN-kod) Export (1000 m2 per KN-kod) År Total Total

16 Tabell 3 Import och export i tusentals tonfrån statistikdatabasen på SCB, utrikeshandeln, se på koderna enligt KN och Import (1000 ton per KN-kod) Export (1000 ton per KN-kod) År Total Total ,0 8,3 15,3 23,7 22,1 45, ,0 9,7 16,7 17,7 32,6 50, ,3 11,0 20,3 19,4 37,8 57, ,8 10,0 18,8 16,7 42,3 59, ,7 8,0 20,7 20,9 37,1 58, ,9 2,4 16,3 21,6 42,2 63, ,5 1,6 15,2 20,2 31,5 51, ,1 1,4 15,5 20,5 23,8 44, ,6 1,3 16,0 23,9 26,3 50, ,6 1,1 12,7 26,1 51,8 77, ,4 1,7 14,1 24,7 54,7 79, ,9 2,6 14,4 25,7 71,7 97, ,0 5,2 20,2 23,5 76,0 99, ,7 4,1 17,8 23,3 61,5 84, ,9 3,4 15,2 19,7 56,8 76, Inhemsk produktion av PVC golv På SCB förs statistik över industrins varuproduktion (IVP), d.v.s. den inhemska tillverkningen av varor. I statistiken används tullverkets varukoder. På SCB:s webbplats sorterar IVP under Näringsverksamhet och därefter Näringslivets struktur 4. Vid uttag kan man välja vilken enhet resultatet ska visas med: Total produktion, kvantitet, Leveranser, kvantitet eller Leveranser, tkr. Total produktion innebär den kvantitet ett företag har producerat inklusive eventuellt lager. Leveranser är det värde eller kvantitet som sålts vidare. För att få data över inflöde har vi använt leveranser. För en skärmbild från IVP, se Figur bell=3&deltabellnamn=industrins+produktion+efter+varugrupp+enligt+kn+8+och+9%2dsifferniv%e5++%28le veranser%2c+tkr+och+kvantiteter%2e+total+produktion%2dkvantitet+finns+endast+f%f6r+ett+f%e5tal+varor %29%2E+%C5r&omradekod=NV&omradetext=N%E4ringsverksamhet&preskat=O&innehall=Enhet&starttid=19 96&stopptid=2008&Prodid=NV0207&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1 6

17 Figur 2. Skärmbild över uttag ur Statistikdatabasen, SCB, Industrins Varuproduktion, Total produktion, kvantitet och Leveranser, kvantitet. I Tabell 4 redovisas den inhemska produktionen från industrins varuproduktion på varukoderna och Resultatet finns även i Bilaga 4. Det finns uppgift om värde och kvantitet, i det här fallet kvadratmeter, för båda varukoderna för åren 1996 till För 2003 till 2008 finns inte uppgift om kvadratmeter för varukoden Detta beror på bristande kvalitet, i det här fallet beror det på för stor andel modellskattat värde. Uppgift om kvantitet i ton saknas för båda de aktuella koderna på grund av att det inte krävs att det ska lämnas in av företagen i de EU-förordningar som styr statistikinsamlingen. Man kan se att den inhemska produktionen ökat från 20 miljoner m 2 till 33 miljoner m 2 mellan 1996 och Tabell 4 Inhemsk producerad mängd, i 1000 m 2 från statistikdatabasen på SCB, Industrins Varuproduktion, se Inhemsk produktion (1000 m2 per KN-kod) År Total

18 När Industrin Varuproduktion publicerar den preliminära statistiken skyddas viss data av sekretess enligt den sekretesslagstiftning SCB följer. När data publiceras som definitiv skyddas endast data från de företag som själva har anmält att data ska skyddas, detta kallas passiv sekretess. För mer information om data över Industrins Varuproduktion (IVP), se Beskrivning av Statistiken för IVP som finns på SCB:s hemsida (www.scb.se) Nettoinflöde av PVC-golv Inflöde eller nettoinflöde brukar beräknas som import export + inhemsk produktion enligt materialflödesstatistik (SCB, 2009). Data för import och export baseras på data från utrikeshandeln och data för inhemsk produktion kommer från industrins varuproduktion. Tabell 5 visar att nettoinflöde av koderna och har varierat mellan 7 och 23 miljoner kvadratmeter under åren Resultatet finns även i Bilaga 5. Notera att varukoderna inte är renodlade för PVC-golv utan även innehåller andra varor av PVC, såsom tak och väggbeklädnad. Tabell 5 Nettoinflöde beräknat från import, export och inhemsk produktion i tusentals kvadratmeter. Data från utrikehandeln och industrins varuproduktion, Statistikdatabasen, SCB, Import (1000 m2 per KN-kod) Export (1000 m2 per KN-kod) Inhemsk produktion (1000 m2 per KN-kod) Nettoinflöde (1000 m2) År Total Total Total Total Det är bra om man kan jämföra resultat från SCB med uppgifter från någon annan källa. Kontakt togs därför med Lars Wisen, Golvbranschens Riksförbund, GBR. Försäljningen av plastgolv, som är den näst största materialgruppen av golv, uppgick till 5,7 miljoner kvadratmeter enligt dem (GBR, 2008). Enligt Lars har de dock inga uppgifter på hur stor andel av dessa golv innehåller PVC. Man har inte heller någon kunskap om det finns PVC i laminatgolv (trä och plast), man tror inte att det finns i svenskproducerade golv, men möjligen i importerat golv. Här finns det därmed små möjligheter att jämföra data från SCB med andra data. Det finns inte heller möjlighet att med stöd av branschen få kännedom hur stor andel av varukoderna som vi har använt står för golv respektive tak- och väggbeklädnad. Dock sker ju säkerligen emissioner även från tak och vägg. GBR-företagen inom Golvåterförsäljarnas Förening, GFF har en andel av 65 % av den totala svenska marknaden (räknat på värdet av både för försäljning och för inläggning). Det innebär också en osäkerhet i branschens siffror, de täcker inte alla företag som finns i branschen, därmed är troligen siffran 5,7 miljoner kvadratmeter en underskattning. Direktimport av golv till stora byggmarknader t.ex. ingår inte i data från GBR. Data från SCB som visar på ett nettoinflöde av 7 23 miljoner kvadratmeter under åren är därmed rimliga i förhållande till den jämförelse man ändå kan göra med GBR. 8

19 3.1.5 Ackumulerad mängd PVC golv Metoden inom Substansflödesanalys (SFA) för att beräkna ackumulerad mängd av en vara, vilket också kan kallas stock eller förråd, är att multiplicera inflödet av varan med uppskattad livslängd (Sörme, 2003). Detta är en förenklad metod eftersom inflödet kan ha varierat under åren. Om man har tillgång till historiska data, vilket man till viss del har i detta fall, bör man använda dem och summera inflödet bakåt i tiden istället, för att få en mer rättvisande bild av stocken. Livslängden på PVC golv uppskattas till cirka 20 år (Okmark, Tarkett, personlig kommentar) i Miljöförvaltningen, Det skulle innebära att vi behöver data över inflödet mellan år 1986 och 2006 för att beräkna ackumulerad mängd i samhället år Data från SCB finns endast för åren , det saknas därmed data för åren och åren SCB har använt en metod för att uppskatta data för de år där data saknas. För år har vi använt data för den ekonomiska utvecklingen i branschen, för SNI Byggplastvarutillverkning 5 vilket finns under Näringsverksamhet, Basfakta företag och Produktionsvärde enligt Företagens ekonomi, mnkr efter näringsgren SNI 2002 och tid. Där visar det sig att branschen ökade mellan 2003 och 2004 med 8,9 %, mellan 2004 och 2005 med 0,5 % och mellan 2005 och 2006 med 4 %. Vi har därmed antagit att utvecklingen av PVC-golv har följt denna utveckling, se Tabell 6. För åren finns det inte tillgängliga data över branschens ekonomiska utveckling som för åren För dessa år har vi därför antagit att nettoinflödet är ett medelvärde av åren , kvadratmeter. Det totala ackumulerade mängden år 2006 för de aktuella varukoderna uppskattas därmed till drygt 300 miljoner kvadratmeter. Det innebär drygt 30 kvadratmeter per person. En sammanställning finns även i Bilaga 6. 5http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/visavar.asp?omradekod=NV&deltabell=05&huvudtabell=BasfaktaFE ngs&xu=scb&yp=bergman&inl=&v=1&tidfinns=1&databas=sdb_naringsverksamhet&prodid=nv0109&inneh all=antalanstallda&preskat=o&starttid=2003&stopptid=2007&lang=1&fromwhere=s&fromsel=va&langdb=1 9

20 Tabell 6. Nettoinflöde av varukoderna samt som innehåller PVC-golv. Beräknat från import, export och inhemsk produktion i tusentals kvadratmeter. Data från utrikehandeln och industrins varuproduktion, Statistikdatabasen, SCB, Stjärnmärkta data är uppskattade, se text. År Nettoinflöde (1000 m2) * * * * * * * * * * * * * Totalt Lager av PVC-golv Vi undersöker vilka statistikprodukter som kan ge svar på hur stort lagret av PVC-golven är. Möjliga datakällor är industrins varuproduktion och industrins lager, vilka redogörs för nedan Beräkning av lager Med lager menas den mängd PVC golv som tillverkande företag har i lager vid årets slut. För Sveriges produktion kan man genom statistik från industrins varuproduktion (IVP) få fram data över lager av olika varukoder på detaljerad nivå (KN 8). Skillnaden mellan variablerna total produktion och leveranser är lager. Se Figur 2 för en skärmbild på sökverktyget i statistikdatabasen. Det är en EU-förordning som reglerar IVP och den styr om företagen ska lämna uppgift både om total produktion och om leveranser. Där uppgifter om total produktion och leveranser finns tillgängliga kan man beräkna lager i enlighet med det som ChEmiTecs efterfrågar. För varukoderna och finns inget redovisat på variabeln total produktion för något år mellan 1996 och 2008, därför kan man inte få fram uppgifter om lager av PVC-golv från IVP. 10

Beskrivning av produktregistret

Beskrivning av produktregistret Statistik och flöden Eva Ljung 08-519 41 228 eva.ljung@kemi.se Kvalitetsdeklaration och beskrivning av källor till statistik i KemI-stat 2008-09-10 Beskrivning av produktregistret Innehåll EU-reglering

Läs mer

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering.

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. Tullen / Statistik ULJAS användarguide Uppdaterad 9.6.2014 ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. ULJAS innehåller detaljerade export- och importuppgifter

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Företagsundersökningar

Företagsundersökningar Företagsundersökningar - för ekonomiskt inriktad forskning Ulf Johansson Birgitta Strömberg Kevin He Frida Hultgren Anna Sjögren Program 1. Översikt (Ulf Johansson) 2. Företagens ekonomi (Ulf Johansson)

Läs mer

Postbeskrivning. Sök arbetsställen samtliga uppgifter. www.naringslivetregionalt.scb.se

Postbeskrivning. Sök arbetsställen samtliga uppgifter. www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivning 3 Sök arbetsställen samtliga uppgifter www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivningen gäller nedladdning av målgruppens framsökta arbetsställen via valet Sök arbetsställen i meny Sök

Läs mer

Produktinformation för webbapplikationen. Näringslivet Regionalt. www.naringslivetregionalt.scb.se

Produktinformation för webbapplikationen. Näringslivet Regionalt. www.naringslivetregionalt.scb.se Produktinformation för webbapplikationen Näringslivet Regionalt www.naringslivetregionalt.scb.se Innehåll 1 NÄRINGSLIVET REGIONALT 2 2 VAD INGÅR? 3 2.1 SAMTLIGA ARBETSSTÄLLEN I REGIONEN 3 2.2 EJ VERKSAMMA

Läs mer

3. Vilka författningar styr myndighetens behandling av uppgifter om företag?

3. Vilka författningar styr myndighetens behandling av uppgifter om företag? I det allmänna företagsregistret hos Statistiska centralbyrån samlas identifikations- och kontaktuppgifter samt vi Registret omfattar uppgifter om dem som har tilldelats organisationsnummer enligt lagen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2002

Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2002 Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2002 MI0504 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Kemikalier; försäljning och användning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Finansiella företag, årsbokslut

Finansiella företag, årsbokslut Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Finansiella företag, årsbokslut 2011 FM0402 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 NR/OEM 2016-09-22 1(6) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2011-03-25 1(5) Demografisk analys 2011 BE0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 MI1003 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Gödselmedel och kalk A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2007 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Planeringen av en statistisk undersökning

Planeringen av en statistisk undersökning F2 Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik (kap 2.5, 4) Planeringen av en statistisk undersökning Tre huvudfrågor: Vem ska undersökas? Vad ska undersökas?

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302 RM/ET 2012-08-31 1() Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2015 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 BV/DEM 2010-11-02 1(6) Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter

Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter Denna lista är inte allmängiltig utan sammanställd för kartläggningen för förenklat och minskat uppgiftslämnande. Termer som behövs för att

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning Finansmarknad 2007-11-07 1(6) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2003 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2013 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2013 EN0302 RM/ET 2013-09-25 1(7) Energipriser på naturgas och el 2013 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302 RM/ET 2015-11-18 1(7) Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Tjänsteprisindex för Tvätteriverksamhet

Tjänsteprisindex för Tvätteriverksamhet Branschbeskrivning för SNI-grupp 93.01 TPI-rapport nr 23 Mical Tareke Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB December 2006 4 Tjänsteprisindex för Kollektivtrafik Förord Som ett led i att förbättra den ekonomiska

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Beskrivning av statistiken

Beskrivning av statistiken Beskrivning av statistiken Produkt: Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2001 2002 Statistikansvarig myndighet Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS Studentplan 3, 831 40 ÖSTERSUND Telefon

Läs mer

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-09-12 Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen Sverige har efter EU-inträdet kommit att bli ett transitland för den norska

Läs mer

Departement/myndighet: Finansdepartementet F Rubrik: Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret. Ändring införd: t.o.m.

Departement/myndighet: Finansdepartementet F Rubrik: Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret. Ändring införd: t.o.m. 1(10) SFS nr: 1984:692 Departement/myndighet: Finansdepartementet F Rubrik: Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret Utfärdad: 1984-06-20 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:920 Omtryck: SFS

Läs mer

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter 2008-2009 2009-06-03 1 Statistik 3.2 Förslag från näringslivet som SCB avser att arbeta vidare med I föregående underlag

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Vad säger handelsstatistiken om exporten från den svenska fiskberedningsindustrin?

Vad säger handelsstatistiken om exporten från den svenska fiskberedningsindustrin? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-27 Vad säger handelsstatistiken om exporten från den svenska fiskberedningsindustrin? Sveriges totala export av fisk och skaldjur, inklusive

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2006 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2006 EN0302 RM/EN 200-03-03 1() Energipriser på naturgas och el 200 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Handelsområden 2010 MI0804

Handelsområden 2010 MI0804 Enheten för miljöekonomi och naturresurser 2011-03-28 1(9) Handelsområden 2010 MI0804 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Förstudie inför kartläggning av klimatpåverkan från Sollentuna kommuns inköp

Förstudie inför kartläggning av klimatpåverkan från Sollentuna kommuns inköp FOI Dnr: FOI-2011-1173:2 Förstudie inför kartläggning av klimatpåverkan från Sollentuna kommuns inköp Reviderad 2012-12-14 Rapportförfattare: Jessica Johansson och Johan Lindgren, FOI på uppdrag av Sollentuna

Läs mer

Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige

Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige 1999 MI0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Utsläpp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Postverksamhet 2011 TK0701

Postverksamhet 2011 TK0701 ES/NS 2012-06-15 1(11) Postverksamhet 2011 TK0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2001

Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2001 Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2001 MI0504 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Kemikalier; försäljning och användning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205

EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205 Statistikenheten 20160204 1(9) Utskrivet: 20160126:16:05 EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Vem ska undersökas? Vem ska undersökas? Planeringen av en statistisk undersökning. Tre huvudfrågor: Vad ska undersökas? Hur ska undersökningen göras?

Vem ska undersökas? Vem ska undersökas? Planeringen av en statistisk undersökning. Tre huvudfrågor: Vad ska undersökas? Hur ska undersökningen göras? F2 Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik (kap 2.5, 4) Planeringen av en statistisk undersökning Tre huvudfrågor: Vem ska undersökas? Vad ska undersökas?

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2015-03-27 1(8) Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Utsläpp från konsumtion vad mäter vi och vad finns det för utvecklingsmöjligheter? Anders Wadeskog, SCB

Utsläpp från konsumtion vad mäter vi och vad finns det för utvecklingsmöjligheter? Anders Wadeskog, SCB Utsläpp från konsumtion vad mäter vi och vad finns det för utvecklingsmöjligheter? Anders Wadeskog, SCB Ton CO2e 7 Residens CO2e 212 Territorium 6 5 4 Total Direkt 3 Produktion 2 1 Register, Enkäter, modellskattningar

Läs mer

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2008-10-24 1(6) Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Introduktion Välkommen till broschyren för internationell handel

Läs mer

Postbeskrivning. Arbetsställen hela regionen. www.naringslivetregionalt.scb.se

Postbeskrivning. Arbetsställen hela regionen. www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivning Arbetsställen hela regionen www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivningen gäller nedladdning av regionens alla arbetsställen som nås via valet Ladda hem regionens data i meny Sök i

Läs mer

Aborter HS0102

Aborter HS0102 Epidemiologiskt centrum, Registerenheten 2009-04-28 1(6) Aborter 2008 1975-2008 HS0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05 2016-10-17 1(6) Samhällets utgifter för kultur Referensår 2014 2016 Produktkod KU05 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 BV/UA 2013-03-27 1(10) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Tjänsteprisindex för lufttransport

Tjänsteprisindex för lufttransport 1(10) Tjänsteprisindex för lufttransport Branschbeskrivning för SNI-grupp 62.100 TPI-projektets rapport nr 12 Mical Tareke Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Augusti 2004 2(10)

Läs mer

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2014 FM0502

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2014 FM0502 ES/BFM 2015-09-09 1(10) Försäkringsföretagens årsredogörelse 2014 FM0502 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Miljöräkenskaper Miljöskatter 2014 MI1301

Miljöräkenskaper Miljöskatter 2014 MI1301 RM/Miljöekonomi och naturresurser 2015-05-19 1(8) Miljöräkenskaper Miljöskatter 2014 MI1301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Arbetskraftflöden 2011

Arbetskraftflöden 2011 FS 2013:2 2013-02-08 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2011 Under året började 4 140 personer förvärvsarbeta samtidigt som 3 410 slutade förvärvsarbeta Nästan 3 500 Norrköpingsbor bytte arbetsplats till

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, SOU 2013:80

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, SOU 2013:80 Datum Beteckning 2014-03-11 Ert datum Dnr 2014/52 Er beteckning Avdelningen för 2014-01-10 N2013/5588/ENT Datainsamling från företag och organisationer Cecilia Hertzman 019-176127, 076-722 6127 1(6) Regeringskansliet

Läs mer

2004:03. Minskad detaljeringsgrad i Sveriges officiella utrikeshandelsstatistik

2004:03. Minskad detaljeringsgrad i Sveriges officiella utrikeshandelsstatistik 2004:03 Minskad detaljeringsgrad i Sveriges officiella utrikeshandelsstatistik I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik som avdelningen för ekonomisk statistik vid SCB producerar.

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Sveriges ekonomi 2014 NR0001

Sveriges ekonomi 2014 NR0001 NR/SES 2014-01-02 1(6) Sveriges ekonomi 2014 NR0001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(97) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007 AM0206 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

STATISTIKENS FRAMTAGNING

STATISTIKENS FRAMTAGNING SCBDOK 4.2 TK1009 1 (10) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Annika Johansson STATISTIKENS

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

Kommunalskatter 2017 OE0101

Kommunalskatter 2017 OE0101 NR/OEM 2016-12-19 1(7) Kommunalskatter 2017 OE0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2010/11 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Energibalanser A. Allmänna uppgifter EN0201

Energibalanser A. Allmänna uppgifter EN0201 Energibalanser 1998 EN0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Energi A.2 Statistikområde Energibalanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare Statens Energimyndighet

Läs mer

Mikrodata som gör identifikation av objekt möjlig lämnas inte ut.

Mikrodata som gör identifikation av objekt möjlig lämnas inte ut. Statistik om svenska och utländska fartyg i svensk regi 2002 TK0808 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Sjöfart A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Skogsentreprenörer 2011 JO0504

Skogsentreprenörer 2011 JO0504 Enheten för Policy och Analys 2012-07-02 1(7) Skogsentreprenörer 2011 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Alternativa källor och spridningsvägar - Dimensionering av problemet med emissioner från varor

Alternativa källor och spridningsvägar - Dimensionering av problemet med emissioner från varor Alternativa källor och spridningsvägar - Dimensionering av problemet med emissioner från varor Jenny Westerdahl Eva Brorström-Lundén Katarina Hansson 2013-09-10 Översikt Metodik Emissioner och spridningsvägar

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2007

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2007 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2007 UF0117 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Skolväsende och barnomsorg A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Namnstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) BE0001. Innehåll

Namnstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) BE0001. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Namnstatistik 2012 BE0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.5.2013 COM(2013) 247 final 2013/0130 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2016 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 NR0201

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 NR0201 NR/SIM 2010-11-09 1(8) Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 NR0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Priser på jordbruksmark 2013

Priser på jordbruksmark 2013 Statistikenheten 20140829 1(8) Priser på jordbruksmark 2013 JO1002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 RM/REN 2007-08-21 1(7) Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 BO0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Boende, byggande och bebyggelse A.2 Statistikområde Bostadsbyggande och ombyggnad A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Data om svenska fiskodlingar

Data om svenska fiskodlingar SMED Rapport Nr 110 2012 Data om svenska fiskodlingar Utveckling av metodik inför rapportering till HELCOM Johanna Mietala, SCB Publicering: www.smed.se Utgivare: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2005

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2005 Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2005 AM0206 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Arbetsmarknad A.2 Statistikområde Lönesummor A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Intrastatregistrering och -rapportering

Intrastatregistrering och -rapportering INTRASTATREGISTRERING OCH -RAPPORTERING Intrastatregistrering och -rapportering INNEHÅLL 1 OM INTRASTAT... 2 2 INSTÄLLNINGAR FÖR INTRASTAT... 3 3 INTRASTATREGISTRERING... 5 4 RAPPORTUTSKRIFT... 6 5 INTRASTATRAPPORTERING...

Läs mer

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 2003

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 2003 Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 003 BO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Boende, byggande och bebyggelse A. Statistikområde Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, f.d. Lokalbyggande

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknikens utveckling i Kronobergs län 1998-2003

Informations- och kommunikationsteknikens utveckling i Kronobergs län 1998-2003 Informations- och kommunikationsteknikens utveckling i Kronobergs län 1998-2003 Utveckling av antal företag i Kronobergs län fördelat över bransch 1998 2002 Index 1998 = 100 250 200 150 100 Telekommunikation

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

2009 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2009 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning ES/BFM 2009-09-29 1(7) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2009 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer