PVC-golv och metodik för varuflöden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PVC-golv och metodik för varuflöden"

Transkript

1 PVC-golv och metodik för varuflöden Louise Sörme Hanna Brolinson Avdelningen för regioner och miljö Statistiska centralbyrån, SCB Stockholm, Sverige, 2010 CHEMITECS REPORT P4-D3a

2

3 CHEMITECS REPORT P4-D3a, CHEMITECS PUBLICATION SERIES PVC-golv och metodik för varuflöden LOUISE SÖRME HANNA BROLINSON Avdelningen för regioner och miljö STATISTISKA CENTRALBYRÅN, SCB Stockholm, Sverige, 2010

4 PVC-golv och metodik för varuflöden Statistiska Centralbyrån (Louise Sörme, Hanna Brolinson) 2010 ChEmiTecs publication P4-D3a ISSN XXXXXXX ChEmiTecs ChEmiTecs is a research program funded by the Swedish EPA. The program's goal is to improve the understanding of emissions of organic substances from articles and to clarify and determine the magnitude of this problem. The program aims to support development of Swedish and EU management programs to minimise risks from harmful substances. The program started in December 2007 and will proceed until November Participating organisations and organisation representatives are: Swedish Environmental Protection Agency (Funding organisation) IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Tomas Rydberg (Programme manager) Eva Brorström-Lunden (Communications manager) Stockholm University Åke Bergman Royal Institute of Technology Christina Rudén Umeå University Peter Haglund Chalmers University of Technology Sverker Molander Printing service name and year

5 Innehållsförteckning Förord... iii Sammanfattning... v 1 Bakgrund Syfte och mål Metod Resultat Fallstudie PVC golv Metodik för annan data om PVC-golv och andra varor Förslag på fortsatt samarbete SCB ChEmiTecs Referenser Skriftliga referenser Muntliga referenser Referenser från Internet Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga i

6 ii

7 Förord Detta arbete har genomförts av Louise Sörme, projektledare och Hanna Brolinson, båda på enheten för miljöekonomi och naturresurser vid Statistiska centralbyrån (SCB) under våren Arbetet har gjorts på uppdrag av ChEmiTecs, beställare var Chalmers AB; Sverker Molander, Filippa Fuhrman och Johan Tivander. Arbetsresultatet får inte publiceras eller spridas i förvanskad form. I samband med publicering skall SCB:s namn anges i enlighet med god sed. iii

8 iv

9 Sammanfattning Konsortiet ChEmiTecs har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att öka kunskapen om emissioner av organiska ämnen från varor i syfte att stödja utvecklingen av svenska och europeiska handlingsprogram för att minska riskerna med särskilt farliga ämnen. Som en del i detta arbete har Chalmers givit Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att göra en fallstudie på PVC-golv, för att utreda om SCB:s statistik kan ge underlag för en uppskattning av nettoinflöde och ackumulerad mängd i Sverige. Studien skulle även belysa möjligheter och metoder för att få data över flöden av varor mellan olika aktörer i varukedjan och vilken statistik som finns tillgänglig på SCB när det gäller varor och branscher. Studien skulle också ge förslag på projekt för ett fortsatt samarbete mellan ChEmiTecs och SCB. Metoden för arbetet var att utnyttja befintliga register och publicerad statistik på SCB som datakälla och beskriva metodik att ta fram och kombinera register och databaser. SCB:s utredares (Louise Sörme och Hanna Brolinson) tidigare erfarenheter inom området material- och substansflödesanalys kombinerat med kunskaper om branscher och internationella klassificeringar, har varit en förutsättning för arbetet. För att beräkna nettoinflöde (import export + inhemsk tillverkning) och ackumulerad mängd av en vara måste man känna till produktens varukod enligt KN (kombinerade nomenklaturen). Det finns två varukoder som är aktuella för att följa flödet av PVC-golv, och Dessa koder innehåller dock även vägg- och takbeklädnad av PVC och det går inte att särredovisa PVC-golv från dem. SCB har statistik över import och export i ton och kvadratmeter för dessa varukoder i statistikdatabasen för åren När det gäller inhemsk produktion rapporterat på dessa koder går det att få fram data för åren i kvadratmeter. Nettoinflödet av PVC-golv (inklusive tak- och väggbeklädnad av PVC) var cirka 17 miljoner kvadratmeter år Den ackumulerade mängden (stock) uppskattas till cirka 300 miljoner kvadratmeter i Sverige år När det gäller lager, den mängd som företag inte säljer utan har kvar i lager, finns det inte uppgifter om vikt, men däremot om värdet av lagret kvartalsvis fördelat på bransch. Företag rapporterar uppgifter till SCB i olika undersökningsformulär vars innehåll vanligen styrs av EU-förordningar, vilket är fallet för utrikeshandeln och industrins varuproduktion. I den aktuella förordningen anges exempelvis vilken eller vilka enheter en uppgift ska anges i, såsom ton eller kvadratmeter. Företagsregistret på SCB innehåller uppgifter om företag, här dominerar administrativa uppgifter såsom exempelvis namn, adress, storleksklass efter antal anställda samt juridisk form. Utifrån en given branschkod (SNI) kan man ur företagsregistret erhålla uppgifter för olika företagsgrupper och företag. Alla uppgifter om enskilda företag förutom de som är publicerade i företagsregistret är sekretessbelagda enligt sekretesslagens statistikparagraf. Genom att använda INFI (Industrins förbrukning av inköpta varor) kan man få reda på värdet av de insatsvaror (KN4) som en bransch förbrukar. Det går att följa vilka företag som har levererat dessa insatsvaror med stöd av olika kopplingar mellan klassificeringar. En juridisk prövning måste dock göras i varje enskilt fall om dessa uppgifter kan lämnas ut, så att SCB inte röjer känsliga uppgifter. Dessa flöden kan endast uppskattas på en aggregerad nivå (KN4), detaljerade varuflöden (t.ex. enskilda kemikalier) mellan branscher eller enskilda företag kan inte beskrivas med denna metod. Att fördela inköpen av PVC-golv mellan olika användare, t.ex. hushåll och företag går inte med den statistik som finns på SCB idag. v

10 Med samma metod som använts för att beräkna nettoinflöde av PVC-golv kan data för andra varor tas fram utifrån SCB:s statistik. För att göra detta krävs att man identifierar en eller flera varukoder som motsvarar den vara man vill studera och att den finns redovisat i önskad enhet i SCB:s statistikdatabas. Uttag görs sedan från statistikdatabasen från utrikeshandeln och industrins varuproduktion. När man erhållit data över inflödet kan man beräkna stock om förväntad livslängd på varan är känd eller kan uppskattas. Kvantiteten ton finns i princip alltid i handelsstatistiken och i många fall finns även kvadratmeter. När det gäller inhemsk produktion finns data i ton eller annan enhet (t.ex. kvadratmeter). Det är EU-lagstiftningen som styr och preciserar vilken enhet företagen ska redovisa för respektive varukod. Sverige har möjlighet att efterfråga fler uppgifter, men detta vägs mot regeringens strävan att minska uppgiftslämnarbördan för de rapporterande företagen. SCB har trots detta valt att fortsätta att kräva in uppgifter om ton för i princip alla varukoder, trots att detta inte är ett formellt krav inom EU. Ett fortsatt samarbete mellan SCB och ChEmiTecs kan ge data över inflöde och ackumulerad mängd av en mängd olika varor, i ton eller i andra enheter t.ex. kvadratmeter. Styrkan med att använda data från SCB är att man kan bygga upp en kontinuitet i dataförsörjningen vilket gör att man har tillgång till långa tidsserier och med hjälp av dessa kan utläsa trender. När man identifierat de varor och varukoder man är intresserad av att följa kan inflödet och ackumulerad mängd av dem uppdateras årligen. Ett beräkningsprogram kan utvecklas för att förenkla uttaget av aktuell statistik ur databaserna inom SCB. Ett förändrat inflöde till samhället ger en indikation på att det förväntade utflödet (emissionen) sannolikt ändras. SCB kan också uppskatta nettoinflöde av farliga ämnen i varor samt emission från varor ifall det finns tillräckligt med data över innehåll av ämnen i varor samt emissionsuppgifter i litteratur eller från experter. SCB kan också göra substansflödesanalyser där man identifierar nettoinflöde, ackumulerad mängd samt emission av ett visst ämne för en viss region, t.ex. Sverige. vi

11 1 Bakgrund Konsortiet ChEmiTecs har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att öka förståelsen av emissioner av organiska ämnen från varor i syfte att stödja utvecklingen av svenska och europeiska handlingsprogram för att minska riskerna med särskilt farliga ämnen. Forskningsprogrammet inleddes i december Mer information om ChEmiTecs finns på hemsidan Ett delprojekt i ChEmiTecs uppdrag rör kvantifieringen av emissionerna. I denna del provas tänkbara vägar för att nå fram till en storleksordning av emissionerna; inklusive modellerande, experimenterande, expertutlåtanden och innovativa uppskattningar av forskare. Syftet med denna studie är att utreda om SCB:s statistik kan ge underlag för en uppskattning av nettoinflöde och ackumulerad mängd i Sverige av PVC-golv samt redogöra för tillgången av statistik för ytterligare varor som omfattas av ChEmiTecs uppdrag. 1.1 Syfte och mål Fallstudie PVC-golv Resultatet ska redovisa data över import, export och inhemsk produktion av PVC-golv i Sverige för år Enheten på resultaten ska i första hand vara yta (kvadratmeter) och/eller massa (ton) och i andra hand svenska kronor. De varukoder som har använts ska redovisas. Finns inte en varukod som exakt avser PVC-golv används den varukod där PVC-golv ingår. Metod för kopplingen mellan data i SEK och data i kvadratmeter och/eller ton skall redovisas. En metod för att beräkna ackumulerad mängd PVC-golv i Sverige redovisas, baserat på inflödet och livslängden. Dessutom ska studien beskriva en metod, baserat på data från SCB, för att beräkna mängden PVC-golv i lager (d.v.s. mängd som har tillverkats eller importerats utan att den har sålts) Tillgång på ytterligare uppgifter som berör PVC-golv och andra varor SCB redogör om nedanstående kan redovisas baserat på statistik från SCB. Målet är inte att redovisa konkreta resultat utan metoden för att få fram resultat. Frågeställningarna nedan som de formulerats i offertförfrågan. 1. Vilka sorters data (inte själva värdena) levereras av ett typiskt företag inom de branscher som täcks av studien? En utförlig beskrivning av de datainsamlingsformulär som används utgör grunden för denna fråga. I vilken utsträckning är det möjligt att fortfarande behålla den information som behövs för att nå huvudmålen (d v s en beskrivning av substansoch materialflöden mellan branscher/företagsgrupper samt uppbyggnaden av användningslager i samhället i stort och varulager hos företagen) och samtidigt möta kraven på sekretess genom att koda/stryka bort viss information ur databasen? 2. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger tillverkning av PVC-golv? Vilka företag finns här? Vilken information kan man få om dessa? 3. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger handel med PVC-golv? Vilka företag finns här? Vilken information kan man få om dessa? 4. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger anläggning och installation av PVC-golv? Vilka företag finns här? Vilken information kan man få om dessa? 1

12 5. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger de företag som levererar insatsvaror till de företag som är tillverkare av PVC-golv? Vilka företag finns här? Vilken information kan man få om dessa? Vilka möjligheter finns det att få fram information om vilka ämnen (substanser definierade som CAS-nr) som flödar från dessa företag? 6. Vilka KN som går in i och ut ur de företag som är resultatet av punkt 1, 2, 3 och 4 så uppdelat som möjligt. Vilka mängder (ton) för dessa KN rör sig mellan företagen? Om det inte går att få data för enskilda företag, vad kan man få för info om företagsgruppen? 7. Går det att få data för flera år för punkt 1, 2, 3, 4 och 5? 8. Kan man fördela inköpen av PVC-golv i Sverige på hushåll respektive företag? Här vill ChEmiTecs ha olika typer av uppgifter om det är möjligt: vad som köps av hushåll respektive företag, vilket golv som hamnar i hushåll respektive offentlig miljö eller företag och gärna även om det är privatpersoner eller företag som lägger golv. 9. Kan man få fram data över inflöde och stock av andra varor än PVC golv baserat på SCB statistik? 10. Vilka varor och flöden kan redovisas i kvadratmeter? 11. Vilka varor och flöden kan redovisas i massa (kg eller ton)? Förslag på fortsatt samarbete SCB ChEmiTecs Målet är att SCB kommer med minst två förslag på projekt som handlar om hur SCB kan bidra till att stödja ChEmiTecs i dess arbete med att kartlägga och kvantifiera emissioner från varor i Sverige. Detta bidrag kan t ex vara metodutveckling för att få fram mer data över varuflöden, flöden av varor mellan olika sektorer i samhället och upplagrade mängder i Sverige, samt ev. sammansättning på insatsvaror/material baserat på data från SCB. 2 Metod Materialflödesstatistiken syftar till att bidra med underlag för att följa mängder av olika ämnen, material och varor genom samhället till miljön. Statistik över samhällets materialflöden syftar till att kvantifiera de fysiska in- och utflödena i landets ekonomi. Mer om materialflöden finns på SCB:s hemsida, För att ta fram statistik över inflödet använder SCB tillgängliga data från utrikeshandeln och industrins varuproduktion. Nettoinflöde beräknas enligt följande: Import Export + Industrins Varuproduktion. SCB följer sekretesslagstiftning varför vissa uppgifter kan komma att skyddas. Ackumulerad mängd (även kallad stock eller förråd) har uppskattats genom att multiplicera livslängden med det årliga inflödet. Denna metod har använts inom den vetenskapliga litteraturen inom substansflöden, se t.ex. Sörme, 2003 och Sörme med flera

13 3 Resultat 3.1 Fallstudie PVC golv Varukod för PVC golv The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) är en systematisk förteckning av varor i världshandeln. HS-numret är en sifferkod på sex siffror och är avsett för tulländamål, internationell handelsstatistik och transport av gods. Ett KN-nummer, eller varukod som den också kallas, består av HS-undernumret samt en sjunde och åttonde siffra. Varukoden styr vilka tullar och eventuella andra skatter som ska betalas samt anger om det krävs någon speciell licens eller särskilt tillstånd för att importera varan. Dessutom utgör varukoderna underlag för import- och exportstatistiken samt statistik över industrins varuproduktion. Varorna delas in i olika kapitel, tulltaxan innehåller 97 kapitel och över varukoder. När ett företag rapporterar in värden för aktuellt år används koderna i förordningen om varukoderna för året innan. PVC-golv omfattas av varukoden (innehållande de två undergrupperna och ), se Tabell 1. Inom denna kod ryms även vägg- och takbeklädnad av PVC (vinylklorid, polyvinylklorid). Det finns ingen möjlighet att i tulltaxan särskilja golv från väggeller takbeklädnad. För Tullverkets varunomenklatur, se Tabell 1 Varukod enligt Kombinerade Nomenklaturen (KN) som omfattar PVC-golv KN-nivå KN-kod Förklaring KN Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast enligt definition i anmärkning 9 1 till detta kapitel KN Av polymerer av vinylklorid KN Bestående av ett underlag som impregnerats, överdragits eller belagts med polyvinylklorid KN Andra 1 Anmärkning 9 rör endast vägg- eller takbeklädnad och är inte relevant för PVC-golv. När en rapportering på en KN-kod ska studeras over flera år måste man kontrollera så att koden inte ändrats over åren. Ändringar på KN 8 sker varje årsskifte och antalet ändringar varierar från år till år. Läs mer om ändringar i KN på aspx. Ändringar i KN-koderna finns publicerade på Eurostat s Metadata Server, RAMON 1 (Reference and Management of Nomenclature) under Correspondence Tables. I fallet för kan man se att koden inte ändrats under de aktuella åren. 1 3

14 3.1.2 Import och export av PVC golv SCB för statistik om utrikeshandeln, d.v.s. import och export av varor. I statistiken används T ullverkets varukoder, se Tabell 1 för aktuella koder för PVC-golv. För varje vara finns uppgift om värde och kvantitet (ton eller annan kvantitet). För mer information om data över utrikeshandeln, se beskrivning av statistiken för utrikeshandeln som finns på SCB:s hemsida (www.scb.se). Data över export 2 och import 3 finns att hämta i Statistikdatabasen på SCB, se Figur 1 som visar en skärmbild på sökverktyget för statistik över import på KN 8-nivå. I sökverktyget väljs vilken enhet man vill ha resultatet i (ton, tkr eller annan kvantitet), de varukoder man vill använda, handelspartner och vilket år man vill ha data för. Figur 1. Skärmbild över uttag ur Statistikdatabasen, SCB, utrikeshandel, import, KN 8. När utrikeshandeln publicerar den preliminära statistiken skyddas viss data av sekretess enligt den sekretesslagstiftning SCB följer. När data publiceras som definitiv skyddas endast data från de 2 deltabell=4&deltabellnamn=varuexport+till+samtliga+l%e4nder+efter+varugrupp+kn+8%2dsifferniv%e5+och +handelspartner+%28sekretessrensad%29%2e+ej+bortfallsjusterat%2e+%c5r&omradekod=ha&omradetext=h andel+med+varor+och+tj%e4nster&preskat=o&innehall=exportannankv&starttid=1995&stopptid=2009&prodi d=ha0201&fromsok=&fromwhere=s&lang=1&langdb=1 3 &deltabell=4&deltabellnamn=varuimport+fr%e5n+samtliga+l%e4nder+efter+varugrupp+kn+8%2dsifferniv% E5+och+handelspartner+%28sekretessrensad%29%2E+Ej+bortfallsjusterat%2E+%C5r&omradekod=HA&omrade text=handel+med+varor+och+tj%e4nster&preskat=o&innehall=importavsandannankv&starttid=1995&stoppti d=2009&prodid=ha0201&fromsok=&fromwhere=s&lang=1&langdb=1 4

15 företag som själva har anmält att data ska skyddas, detta kallas passiv sekretess. Kopia på tomma blanketter som företagen rapporterar in på finns för import i Bilaga 1 och för export i Bilaga 2. Företag som exporterar och importerar lägre än ett visst gränsvärde är inte skyldiga att lämna uppgifter till SCB. Dessa uppgifter samt uppgifter som företag som inte har lämnat in i tid (svarsbortfall) modellskattas av SCB till så kallade bortfallsjusterade värden. Även uppgiften vikt bortfallsjusteras. För uppgifter som inte är bortfallsjusterade används endast insamlade värden. Dessa uppgifter är för vissa varor och länder alltså underskattade. Data över import och export för KN-koderna samt år 1995 till 2009 redovisas i tusentals kvadratmeter i Tabell 2 och i tusentals ton i Tabell 3, resultatet finns även sammanställt i Bilaga 3. I tabellerna kan man utläsa att importen har varierat mellan ungefär 6 miljoner m 2 eller ton (år 2004) och 10 miljoner m 2 eller ton (år 1997). Senast tillgängliga år är 2009 och då låg importen på 7 miljoner m 2 eller ton. Exporten har varierat mellan 15 miljoner m 2 eller ton (år 2002) och 33 miljoner m 2 eller ton (år 2007). Senast tillgängliga år är 2009 och då låg exporten på 25 miljoner m 2 eller ton. Tabell 2 Import och export i tusentals m 2 från statistikdatabasen på SCB, utrikeshandeln, se på koderna enligt KN och Import (1000 m2 per KN-kod) Export (1000 m2 per KN-kod) År Total Total

16 Tabell 3 Import och export i tusentals tonfrån statistikdatabasen på SCB, utrikeshandeln, se på koderna enligt KN och Import (1000 ton per KN-kod) Export (1000 ton per KN-kod) År Total Total ,0 8,3 15,3 23,7 22,1 45, ,0 9,7 16,7 17,7 32,6 50, ,3 11,0 20,3 19,4 37,8 57, ,8 10,0 18,8 16,7 42,3 59, ,7 8,0 20,7 20,9 37,1 58, ,9 2,4 16,3 21,6 42,2 63, ,5 1,6 15,2 20,2 31,5 51, ,1 1,4 15,5 20,5 23,8 44, ,6 1,3 16,0 23,9 26,3 50, ,6 1,1 12,7 26,1 51,8 77, ,4 1,7 14,1 24,7 54,7 79, ,9 2,6 14,4 25,7 71,7 97, ,0 5,2 20,2 23,5 76,0 99, ,7 4,1 17,8 23,3 61,5 84, ,9 3,4 15,2 19,7 56,8 76, Inhemsk produktion av PVC golv På SCB förs statistik över industrins varuproduktion (IVP), d.v.s. den inhemska tillverkningen av varor. I statistiken används tullverkets varukoder. På SCB:s webbplats sorterar IVP under Näringsverksamhet och därefter Näringslivets struktur 4. Vid uttag kan man välja vilken enhet resultatet ska visas med: Total produktion, kvantitet, Leveranser, kvantitet eller Leveranser, tkr. Total produktion innebär den kvantitet ett företag har producerat inklusive eventuellt lager. Leveranser är det värde eller kvantitet som sålts vidare. För att få data över inflöde har vi använt leveranser. För en skärmbild från IVP, se Figur bell=3&deltabellnamn=industrins+produktion+efter+varugrupp+enligt+kn+8+och+9%2dsifferniv%e5++%28le veranser%2c+tkr+och+kvantiteter%2e+total+produktion%2dkvantitet+finns+endast+f%f6r+ett+f%e5tal+varor %29%2E+%C5r&omradekod=NV&omradetext=N%E4ringsverksamhet&preskat=O&innehall=Enhet&starttid=19 96&stopptid=2008&Prodid=NV0207&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1 6

17 Figur 2. Skärmbild över uttag ur Statistikdatabasen, SCB, Industrins Varuproduktion, Total produktion, kvantitet och Leveranser, kvantitet. I Tabell 4 redovisas den inhemska produktionen från industrins varuproduktion på varukoderna och Resultatet finns även i Bilaga 4. Det finns uppgift om värde och kvantitet, i det här fallet kvadratmeter, för båda varukoderna för åren 1996 till För 2003 till 2008 finns inte uppgift om kvadratmeter för varukoden Detta beror på bristande kvalitet, i det här fallet beror det på för stor andel modellskattat värde. Uppgift om kvantitet i ton saknas för båda de aktuella koderna på grund av att det inte krävs att det ska lämnas in av företagen i de EU-förordningar som styr statistikinsamlingen. Man kan se att den inhemska produktionen ökat från 20 miljoner m 2 till 33 miljoner m 2 mellan 1996 och Tabell 4 Inhemsk producerad mängd, i 1000 m 2 från statistikdatabasen på SCB, Industrins Varuproduktion, se Inhemsk produktion (1000 m2 per KN-kod) År Total

18 När Industrin Varuproduktion publicerar den preliminära statistiken skyddas viss data av sekretess enligt den sekretesslagstiftning SCB följer. När data publiceras som definitiv skyddas endast data från de företag som själva har anmält att data ska skyddas, detta kallas passiv sekretess. För mer information om data över Industrins Varuproduktion (IVP), se Beskrivning av Statistiken för IVP som finns på SCB:s hemsida (www.scb.se) Nettoinflöde av PVC-golv Inflöde eller nettoinflöde brukar beräknas som import export + inhemsk produktion enligt materialflödesstatistik (SCB, 2009). Data för import och export baseras på data från utrikeshandeln och data för inhemsk produktion kommer från industrins varuproduktion. Tabell 5 visar att nettoinflöde av koderna och har varierat mellan 7 och 23 miljoner kvadratmeter under åren Resultatet finns även i Bilaga 5. Notera att varukoderna inte är renodlade för PVC-golv utan även innehåller andra varor av PVC, såsom tak och väggbeklädnad. Tabell 5 Nettoinflöde beräknat från import, export och inhemsk produktion i tusentals kvadratmeter. Data från utrikehandeln och industrins varuproduktion, Statistikdatabasen, SCB, Import (1000 m2 per KN-kod) Export (1000 m2 per KN-kod) Inhemsk produktion (1000 m2 per KN-kod) Nettoinflöde (1000 m2) År Total Total Total Total Det är bra om man kan jämföra resultat från SCB med uppgifter från någon annan källa. Kontakt togs därför med Lars Wisen, Golvbranschens Riksförbund, GBR. Försäljningen av plastgolv, som är den näst största materialgruppen av golv, uppgick till 5,7 miljoner kvadratmeter enligt dem (GBR, 2008). Enligt Lars har de dock inga uppgifter på hur stor andel av dessa golv innehåller PVC. Man har inte heller någon kunskap om det finns PVC i laminatgolv (trä och plast), man tror inte att det finns i svenskproducerade golv, men möjligen i importerat golv. Här finns det därmed små möjligheter att jämföra data från SCB med andra data. Det finns inte heller möjlighet att med stöd av branschen få kännedom hur stor andel av varukoderna som vi har använt står för golv respektive tak- och väggbeklädnad. Dock sker ju säkerligen emissioner även från tak och vägg. GBR-företagen inom Golvåterförsäljarnas Förening, GFF har en andel av 65 % av den totala svenska marknaden (räknat på värdet av både för försäljning och för inläggning). Det innebär också en osäkerhet i branschens siffror, de täcker inte alla företag som finns i branschen, därmed är troligen siffran 5,7 miljoner kvadratmeter en underskattning. Direktimport av golv till stora byggmarknader t.ex. ingår inte i data från GBR. Data från SCB som visar på ett nettoinflöde av 7 23 miljoner kvadratmeter under åren är därmed rimliga i förhållande till den jämförelse man ändå kan göra med GBR. 8

19 3.1.5 Ackumulerad mängd PVC golv Metoden inom Substansflödesanalys (SFA) för att beräkna ackumulerad mängd av en vara, vilket också kan kallas stock eller förråd, är att multiplicera inflödet av varan med uppskattad livslängd (Sörme, 2003). Detta är en förenklad metod eftersom inflödet kan ha varierat under åren. Om man har tillgång till historiska data, vilket man till viss del har i detta fall, bör man använda dem och summera inflödet bakåt i tiden istället, för att få en mer rättvisande bild av stocken. Livslängden på PVC golv uppskattas till cirka 20 år (Okmark, Tarkett, personlig kommentar) i Miljöförvaltningen, Det skulle innebära att vi behöver data över inflödet mellan år 1986 och 2006 för att beräkna ackumulerad mängd i samhället år Data från SCB finns endast för åren , det saknas därmed data för åren och åren SCB har använt en metod för att uppskatta data för de år där data saknas. För år har vi använt data för den ekonomiska utvecklingen i branschen, för SNI Byggplastvarutillverkning 5 vilket finns under Näringsverksamhet, Basfakta företag och Produktionsvärde enligt Företagens ekonomi, mnkr efter näringsgren SNI 2002 och tid. Där visar det sig att branschen ökade mellan 2003 och 2004 med 8,9 %, mellan 2004 och 2005 med 0,5 % och mellan 2005 och 2006 med 4 %. Vi har därmed antagit att utvecklingen av PVC-golv har följt denna utveckling, se Tabell 6. För åren finns det inte tillgängliga data över branschens ekonomiska utveckling som för åren För dessa år har vi därför antagit att nettoinflödet är ett medelvärde av åren , kvadratmeter. Det totala ackumulerade mängden år 2006 för de aktuella varukoderna uppskattas därmed till drygt 300 miljoner kvadratmeter. Det innebär drygt 30 kvadratmeter per person. En sammanställning finns även i Bilaga 6. 5http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/visavar.asp?omradekod=NV&deltabell=05&huvudtabell=BasfaktaFE ngs&xu=scb&yp=bergman&inl=&v=1&tidfinns=1&databas=sdb_naringsverksamhet&prodid=nv0109&inneh all=antalanstallda&preskat=o&starttid=2003&stopptid=2007&lang=1&fromwhere=s&fromsel=va&langdb=1 9

20 Tabell 6. Nettoinflöde av varukoderna samt som innehåller PVC-golv. Beräknat från import, export och inhemsk produktion i tusentals kvadratmeter. Data från utrikehandeln och industrins varuproduktion, Statistikdatabasen, SCB, Stjärnmärkta data är uppskattade, se text. År Nettoinflöde (1000 m2) * * * * * * * * * * * * * Totalt Lager av PVC-golv Vi undersöker vilka statistikprodukter som kan ge svar på hur stort lagret av PVC-golven är. Möjliga datakällor är industrins varuproduktion och industrins lager, vilka redogörs för nedan Beräkning av lager Med lager menas den mängd PVC golv som tillverkande företag har i lager vid årets slut. För Sveriges produktion kan man genom statistik från industrins varuproduktion (IVP) få fram data över lager av olika varukoder på detaljerad nivå (KN 8). Skillnaden mellan variablerna total produktion och leveranser är lager. Se Figur 2 för en skärmbild på sökverktyget i statistikdatabasen. Det är en EU-förordning som reglerar IVP och den styr om företagen ska lämna uppgift både om total produktion och om leveranser. Där uppgifter om total produktion och leveranser finns tillgängliga kan man beräkna lager i enlighet med det som ChEmiTecs efterfrågar. För varukoderna och finns inget redovisat på variabeln total produktion för något år mellan 1996 och 2008, därför kan man inte få fram uppgifter om lager av PVC-golv från IVP. 10

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering.

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. Tullen / Statistik ULJAS användarguide Uppdaterad 9.6.2014 ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. ULJAS innehåller detaljerade export- och importuppgifter

Läs mer

Postbeskrivning. Sök arbetsställen samtliga uppgifter. www.naringslivetregionalt.scb.se

Postbeskrivning. Sök arbetsställen samtliga uppgifter. www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivning 3 Sök arbetsställen samtliga uppgifter www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivningen gäller nedladdning av målgruppens framsökta arbetsställen via valet Sök arbetsställen i meny Sök

Läs mer

3. Vilka författningar styr myndighetens behandling av uppgifter om företag?

3. Vilka författningar styr myndighetens behandling av uppgifter om företag? I det allmänna företagsregistret hos Statistiska centralbyrån samlas identifikations- och kontaktuppgifter samt vi Registret omfattar uppgifter om dem som har tilldelats organisationsnummer enligt lagen

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 RM/ET 2013-02-20 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer Riktlinjer för beslut om innehåll och

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Introduktion Välkommen till broschyren för internationell handel

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 RM/ET 2012-02-21 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Intrastatregistrering och -rapportering

Intrastatregistrering och -rapportering INTRASTATREGISTRERING OCH -RAPPORTERING Intrastatregistrering och -rapportering INNEHÅLL 1 OM INTRASTAT... 2 2 INSTÄLLNINGAR FÖR INTRASTAT... 3 3 INTRASTATREGISTRERING... 5 4 RAPPORTUTSKRIFT... 6 5 INTRASTATRAPPORTERING...

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 RM/ET 2011-02-11 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2007 2. SNI 2007 Standard för svensk näringsgrensindelning 2007

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2007 2. SNI 2007 Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2007 2 SNI 2007 Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 SNI 2007 Swedish Standard Industrial Classification 2007 Urval av

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 NR/SIM-Ö 2010-11-17 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Utrikeshandel med varor 2007

Utrikeshandel med varor 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Utrikeshandel med varor 2007 HA0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Från PCAXIS till Statistikatlasen

Från PCAXIS till Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Från PCAXIS till Statistikatlasen Ladda statistik i PC-Axisformat Inledning I Statistikatlasen ingår ett litet urval av statistiska variabler ur den stora mängd data som produceras

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Nationalräkenskaper forts.

Nationalräkenskaper forts. Nationalräkenskaper forts. 13 okt 2009 Birgitta Magnusson Wärmark 1 Några källor Produktionsvärde -Företagens ekonomi (FEK) -Industrins Varuproduktion (IVP) -Energistatistik -Producent- och tjänsteprisindex

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 2015 BO0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014 KGH Customs Academy har etablerats för att säkerställa hög kvalitet och kunskap inom KGH samt för att erbjuda våra kunder likvärdig möjlighet till kunskaper inom tull, moms och internationell handel. Vi

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013 KGH Customs Academy har etablerats för att säkerställa hög kvalitet och kunskap inom KGH samt för att erbjuda våra kunder likvärdig möjlighet till kunskaper inom tull, moms och internationell handel. Vi

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Modellering och ekonomisk kvantifiering av down-cycling i aluminiumets kretslopp

Modellering och ekonomisk kvantifiering av down-cycling i aluminiumets kretslopp Slutrapport och ekonomisk redovisning för projektet Modellering och ekonomisk kvantifiering av down-cycling i aluminiumets kretslopp Sammanfattning av projektet Bakgrund, syfte och inriktning I dagens

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken; SFS 2013:946 Utkom från trycket den 3 december 2013 utfärdad den 21 november 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802 ES/IFI 2009-10-14 1() Företagens utgifter för IT 200 NV002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 MP/BFM 2010-01-26 1(8) Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-05-21 1(9) Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Statsbudgetens utfall A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16

Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16 Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16 Fredrik Laag Mical Tareke Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik,

Läs mer

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 1 EXEMPEL PÅ INNEHÅLL Klicka på länk nedan Hur kan jag söka? Flera sökmöjligheter Sök med fritext? Söktips Hur kan jag filtrera min träfflista? Filtrera träfflista

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppgifternas tillförlitlighet Följande kvalitetsdeklaration redovisar först vissa statistiska aspekter på framställningen av statistiken, därefter följer i mer resonerande form redovisning av

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Välkommen till Nypswebb. Inloggning i Nyps

Välkommen till Nypswebb. Inloggning i Nyps Välkommen till Nypswebb Inloggning i Nyps Ny ansökan Ange organisationsnummer (ange 16 framför organisationsnummret, ) samt c-far. Om c-far saknas eller ej är känt var vänlig kontakta SCB www.scb.se eller

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner?

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner? Import av livsmedel Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera livsmedel yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Det finns en del allmänna bestämmelser som

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

2014-09-09 FI Dnr 14-5565

2014-09-09 FI Dnr 14-5565 2014-09-09 FI Dnr 14-5565 REMISSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 Befolkning och välfärd 2008-12-01 1(9) Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID ARTISANT4 Varunamn Bolon Artikelnr/IDbegrepp

Läs mer

Tidsserier, statens budget 2014

Tidsserier, statens budget 2014 Tidsserier, statens budget 2014 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Utfall på statens budget A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

Föräldraförsäkring 2014 SF0101

Föräldraförsäkring 2014 SF0101 Avdelningen för analys och prognos/enheten för 2015-01-26 1(8) Föräldraförsäkring 2014 SF0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar.

VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar. VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar. Skikt: VM_Belastning_EA_2013.shp Plats: Blått plus, Lyr-rubrik: VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå Leveranskatalog för publicering:

Läs mer