PVC-golv och metodik för varuflöden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PVC-golv och metodik för varuflöden"

Transkript

1 PVC-golv och metodik för varuflöden Louise Sörme Hanna Brolinson Avdelningen för regioner och miljö Statistiska centralbyrån, SCB Stockholm, Sverige, 2010 CHEMITECS REPORT P4-D3a

2

3 CHEMITECS REPORT P4-D3a, CHEMITECS PUBLICATION SERIES PVC-golv och metodik för varuflöden LOUISE SÖRME HANNA BROLINSON Avdelningen för regioner och miljö STATISTISKA CENTRALBYRÅN, SCB Stockholm, Sverige, 2010

4 PVC-golv och metodik för varuflöden Statistiska Centralbyrån (Louise Sörme, Hanna Brolinson) 2010 ChEmiTecs publication P4-D3a ISSN XXXXXXX ChEmiTecs ChEmiTecs is a research program funded by the Swedish EPA. The program's goal is to improve the understanding of emissions of organic substances from articles and to clarify and determine the magnitude of this problem. The program aims to support development of Swedish and EU management programs to minimise risks from harmful substances. The program started in December 2007 and will proceed until November Participating organisations and organisation representatives are: Swedish Environmental Protection Agency (Funding organisation) IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Tomas Rydberg (Programme manager) Eva Brorström-Lunden (Communications manager) Stockholm University Åke Bergman Royal Institute of Technology Christina Rudén Umeå University Peter Haglund Chalmers University of Technology Sverker Molander Printing service name and year

5 Innehållsförteckning Förord... iii Sammanfattning... v 1 Bakgrund Syfte och mål Metod Resultat Fallstudie PVC golv Metodik för annan data om PVC-golv och andra varor Förslag på fortsatt samarbete SCB ChEmiTecs Referenser Skriftliga referenser Muntliga referenser Referenser från Internet Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga i

6 ii

7 Förord Detta arbete har genomförts av Louise Sörme, projektledare och Hanna Brolinson, båda på enheten för miljöekonomi och naturresurser vid Statistiska centralbyrån (SCB) under våren Arbetet har gjorts på uppdrag av ChEmiTecs, beställare var Chalmers AB; Sverker Molander, Filippa Fuhrman och Johan Tivander. Arbetsresultatet får inte publiceras eller spridas i förvanskad form. I samband med publicering skall SCB:s namn anges i enlighet med god sed. iii

8 iv

9 Sammanfattning Konsortiet ChEmiTecs har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att öka kunskapen om emissioner av organiska ämnen från varor i syfte att stödja utvecklingen av svenska och europeiska handlingsprogram för att minska riskerna med särskilt farliga ämnen. Som en del i detta arbete har Chalmers givit Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att göra en fallstudie på PVC-golv, för att utreda om SCB:s statistik kan ge underlag för en uppskattning av nettoinflöde och ackumulerad mängd i Sverige. Studien skulle även belysa möjligheter och metoder för att få data över flöden av varor mellan olika aktörer i varukedjan och vilken statistik som finns tillgänglig på SCB när det gäller varor och branscher. Studien skulle också ge förslag på projekt för ett fortsatt samarbete mellan ChEmiTecs och SCB. Metoden för arbetet var att utnyttja befintliga register och publicerad statistik på SCB som datakälla och beskriva metodik att ta fram och kombinera register och databaser. SCB:s utredares (Louise Sörme och Hanna Brolinson) tidigare erfarenheter inom området material- och substansflödesanalys kombinerat med kunskaper om branscher och internationella klassificeringar, har varit en förutsättning för arbetet. För att beräkna nettoinflöde (import export + inhemsk tillverkning) och ackumulerad mängd av en vara måste man känna till produktens varukod enligt KN (kombinerade nomenklaturen). Det finns två varukoder som är aktuella för att följa flödet av PVC-golv, och Dessa koder innehåller dock även vägg- och takbeklädnad av PVC och det går inte att särredovisa PVC-golv från dem. SCB har statistik över import och export i ton och kvadratmeter för dessa varukoder i statistikdatabasen för åren När det gäller inhemsk produktion rapporterat på dessa koder går det att få fram data för åren i kvadratmeter. Nettoinflödet av PVC-golv (inklusive tak- och väggbeklädnad av PVC) var cirka 17 miljoner kvadratmeter år Den ackumulerade mängden (stock) uppskattas till cirka 300 miljoner kvadratmeter i Sverige år När det gäller lager, den mängd som företag inte säljer utan har kvar i lager, finns det inte uppgifter om vikt, men däremot om värdet av lagret kvartalsvis fördelat på bransch. Företag rapporterar uppgifter till SCB i olika undersökningsformulär vars innehåll vanligen styrs av EU-förordningar, vilket är fallet för utrikeshandeln och industrins varuproduktion. I den aktuella förordningen anges exempelvis vilken eller vilka enheter en uppgift ska anges i, såsom ton eller kvadratmeter. Företagsregistret på SCB innehåller uppgifter om företag, här dominerar administrativa uppgifter såsom exempelvis namn, adress, storleksklass efter antal anställda samt juridisk form. Utifrån en given branschkod (SNI) kan man ur företagsregistret erhålla uppgifter för olika företagsgrupper och företag. Alla uppgifter om enskilda företag förutom de som är publicerade i företagsregistret är sekretessbelagda enligt sekretesslagens statistikparagraf. Genom att använda INFI (Industrins förbrukning av inköpta varor) kan man få reda på värdet av de insatsvaror (KN4) som en bransch förbrukar. Det går att följa vilka företag som har levererat dessa insatsvaror med stöd av olika kopplingar mellan klassificeringar. En juridisk prövning måste dock göras i varje enskilt fall om dessa uppgifter kan lämnas ut, så att SCB inte röjer känsliga uppgifter. Dessa flöden kan endast uppskattas på en aggregerad nivå (KN4), detaljerade varuflöden (t.ex. enskilda kemikalier) mellan branscher eller enskilda företag kan inte beskrivas med denna metod. Att fördela inköpen av PVC-golv mellan olika användare, t.ex. hushåll och företag går inte med den statistik som finns på SCB idag. v

10 Med samma metod som använts för att beräkna nettoinflöde av PVC-golv kan data för andra varor tas fram utifrån SCB:s statistik. För att göra detta krävs att man identifierar en eller flera varukoder som motsvarar den vara man vill studera och att den finns redovisat i önskad enhet i SCB:s statistikdatabas. Uttag görs sedan från statistikdatabasen från utrikeshandeln och industrins varuproduktion. När man erhållit data över inflödet kan man beräkna stock om förväntad livslängd på varan är känd eller kan uppskattas. Kvantiteten ton finns i princip alltid i handelsstatistiken och i många fall finns även kvadratmeter. När det gäller inhemsk produktion finns data i ton eller annan enhet (t.ex. kvadratmeter). Det är EU-lagstiftningen som styr och preciserar vilken enhet företagen ska redovisa för respektive varukod. Sverige har möjlighet att efterfråga fler uppgifter, men detta vägs mot regeringens strävan att minska uppgiftslämnarbördan för de rapporterande företagen. SCB har trots detta valt att fortsätta att kräva in uppgifter om ton för i princip alla varukoder, trots att detta inte är ett formellt krav inom EU. Ett fortsatt samarbete mellan SCB och ChEmiTecs kan ge data över inflöde och ackumulerad mängd av en mängd olika varor, i ton eller i andra enheter t.ex. kvadratmeter. Styrkan med att använda data från SCB är att man kan bygga upp en kontinuitet i dataförsörjningen vilket gör att man har tillgång till långa tidsserier och med hjälp av dessa kan utläsa trender. När man identifierat de varor och varukoder man är intresserad av att följa kan inflödet och ackumulerad mängd av dem uppdateras årligen. Ett beräkningsprogram kan utvecklas för att förenkla uttaget av aktuell statistik ur databaserna inom SCB. Ett förändrat inflöde till samhället ger en indikation på att det förväntade utflödet (emissionen) sannolikt ändras. SCB kan också uppskatta nettoinflöde av farliga ämnen i varor samt emission från varor ifall det finns tillräckligt med data över innehåll av ämnen i varor samt emissionsuppgifter i litteratur eller från experter. SCB kan också göra substansflödesanalyser där man identifierar nettoinflöde, ackumulerad mängd samt emission av ett visst ämne för en viss region, t.ex. Sverige. vi

11 1 Bakgrund Konsortiet ChEmiTecs har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att öka förståelsen av emissioner av organiska ämnen från varor i syfte att stödja utvecklingen av svenska och europeiska handlingsprogram för att minska riskerna med särskilt farliga ämnen. Forskningsprogrammet inleddes i december Mer information om ChEmiTecs finns på hemsidan Ett delprojekt i ChEmiTecs uppdrag rör kvantifieringen av emissionerna. I denna del provas tänkbara vägar för att nå fram till en storleksordning av emissionerna; inklusive modellerande, experimenterande, expertutlåtanden och innovativa uppskattningar av forskare. Syftet med denna studie är att utreda om SCB:s statistik kan ge underlag för en uppskattning av nettoinflöde och ackumulerad mängd i Sverige av PVC-golv samt redogöra för tillgången av statistik för ytterligare varor som omfattas av ChEmiTecs uppdrag. 1.1 Syfte och mål Fallstudie PVC-golv Resultatet ska redovisa data över import, export och inhemsk produktion av PVC-golv i Sverige för år Enheten på resultaten ska i första hand vara yta (kvadratmeter) och/eller massa (ton) och i andra hand svenska kronor. De varukoder som har använts ska redovisas. Finns inte en varukod som exakt avser PVC-golv används den varukod där PVC-golv ingår. Metod för kopplingen mellan data i SEK och data i kvadratmeter och/eller ton skall redovisas. En metod för att beräkna ackumulerad mängd PVC-golv i Sverige redovisas, baserat på inflödet och livslängden. Dessutom ska studien beskriva en metod, baserat på data från SCB, för att beräkna mängden PVC-golv i lager (d.v.s. mängd som har tillverkats eller importerats utan att den har sålts) Tillgång på ytterligare uppgifter som berör PVC-golv och andra varor SCB redogör om nedanstående kan redovisas baserat på statistik från SCB. Målet är inte att redovisa konkreta resultat utan metoden för att få fram resultat. Frågeställningarna nedan som de formulerats i offertförfrågan. 1. Vilka sorters data (inte själva värdena) levereras av ett typiskt företag inom de branscher som täcks av studien? En utförlig beskrivning av de datainsamlingsformulär som används utgör grunden för denna fråga. I vilken utsträckning är det möjligt att fortfarande behålla den information som behövs för att nå huvudmålen (d v s en beskrivning av substansoch materialflöden mellan branscher/företagsgrupper samt uppbyggnaden av användningslager i samhället i stort och varulager hos företagen) och samtidigt möta kraven på sekretess genom att koda/stryka bort viss information ur databasen? 2. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger tillverkning av PVC-golv? Vilka företag finns här? Vilken information kan man få om dessa? 3. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger handel med PVC-golv? Vilka företag finns här? Vilken information kan man få om dessa? 4. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger anläggning och installation av PVC-golv? Vilka företag finns här? Vilken information kan man få om dessa? 1

12 5. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger de företag som levererar insatsvaror till de företag som är tillverkare av PVC-golv? Vilka företag finns här? Vilken information kan man få om dessa? Vilka möjligheter finns det att få fram information om vilka ämnen (substanser definierade som CAS-nr) som flödar från dessa företag? 6. Vilka KN som går in i och ut ur de företag som är resultatet av punkt 1, 2, 3 och 4 så uppdelat som möjligt. Vilka mängder (ton) för dessa KN rör sig mellan företagen? Om det inte går att få data för enskilda företag, vad kan man få för info om företagsgruppen? 7. Går det att få data för flera år för punkt 1, 2, 3, 4 och 5? 8. Kan man fördela inköpen av PVC-golv i Sverige på hushåll respektive företag? Här vill ChEmiTecs ha olika typer av uppgifter om det är möjligt: vad som köps av hushåll respektive företag, vilket golv som hamnar i hushåll respektive offentlig miljö eller företag och gärna även om det är privatpersoner eller företag som lägger golv. 9. Kan man få fram data över inflöde och stock av andra varor än PVC golv baserat på SCB statistik? 10. Vilka varor och flöden kan redovisas i kvadratmeter? 11. Vilka varor och flöden kan redovisas i massa (kg eller ton)? Förslag på fortsatt samarbete SCB ChEmiTecs Målet är att SCB kommer med minst två förslag på projekt som handlar om hur SCB kan bidra till att stödja ChEmiTecs i dess arbete med att kartlägga och kvantifiera emissioner från varor i Sverige. Detta bidrag kan t ex vara metodutveckling för att få fram mer data över varuflöden, flöden av varor mellan olika sektorer i samhället och upplagrade mängder i Sverige, samt ev. sammansättning på insatsvaror/material baserat på data från SCB. 2 Metod Materialflödesstatistiken syftar till att bidra med underlag för att följa mängder av olika ämnen, material och varor genom samhället till miljön. Statistik över samhällets materialflöden syftar till att kvantifiera de fysiska in- och utflödena i landets ekonomi. Mer om materialflöden finns på SCB:s hemsida, För att ta fram statistik över inflödet använder SCB tillgängliga data från utrikeshandeln och industrins varuproduktion. Nettoinflöde beräknas enligt följande: Import Export + Industrins Varuproduktion. SCB följer sekretesslagstiftning varför vissa uppgifter kan komma att skyddas. Ackumulerad mängd (även kallad stock eller förråd) har uppskattats genom att multiplicera livslängden med det årliga inflödet. Denna metod har använts inom den vetenskapliga litteraturen inom substansflöden, se t.ex. Sörme, 2003 och Sörme med flera

13 3 Resultat 3.1 Fallstudie PVC golv Varukod för PVC golv The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) är en systematisk förteckning av varor i världshandeln. HS-numret är en sifferkod på sex siffror och är avsett för tulländamål, internationell handelsstatistik och transport av gods. Ett KN-nummer, eller varukod som den också kallas, består av HS-undernumret samt en sjunde och åttonde siffra. Varukoden styr vilka tullar och eventuella andra skatter som ska betalas samt anger om det krävs någon speciell licens eller särskilt tillstånd för att importera varan. Dessutom utgör varukoderna underlag för import- och exportstatistiken samt statistik över industrins varuproduktion. Varorna delas in i olika kapitel, tulltaxan innehåller 97 kapitel och över varukoder. När ett företag rapporterar in värden för aktuellt år används koderna i förordningen om varukoderna för året innan. PVC-golv omfattas av varukoden (innehållande de två undergrupperna och ), se Tabell 1. Inom denna kod ryms även vägg- och takbeklädnad av PVC (vinylklorid, polyvinylklorid). Det finns ingen möjlighet att i tulltaxan särskilja golv från väggeller takbeklädnad. För Tullverkets varunomenklatur, se Tabell 1 Varukod enligt Kombinerade Nomenklaturen (KN) som omfattar PVC-golv KN-nivå KN-kod Förklaring KN Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast enligt definition i anmärkning 9 1 till detta kapitel KN Av polymerer av vinylklorid KN Bestående av ett underlag som impregnerats, överdragits eller belagts med polyvinylklorid KN Andra 1 Anmärkning 9 rör endast vägg- eller takbeklädnad och är inte relevant för PVC-golv. När en rapportering på en KN-kod ska studeras over flera år måste man kontrollera så att koden inte ändrats over åren. Ändringar på KN 8 sker varje årsskifte och antalet ändringar varierar från år till år. Läs mer om ändringar i KN på aspx. Ändringar i KN-koderna finns publicerade på Eurostat s Metadata Server, RAMON 1 (Reference and Management of Nomenclature) under Correspondence Tables. I fallet för kan man se att koden inte ändrats under de aktuella åren. 1 3

14 3.1.2 Import och export av PVC golv SCB för statistik om utrikeshandeln, d.v.s. import och export av varor. I statistiken används T ullverkets varukoder, se Tabell 1 för aktuella koder för PVC-golv. För varje vara finns uppgift om värde och kvantitet (ton eller annan kvantitet). För mer information om data över utrikeshandeln, se beskrivning av statistiken för utrikeshandeln som finns på SCB:s hemsida (www.scb.se). Data över export 2 och import 3 finns att hämta i Statistikdatabasen på SCB, se Figur 1 som visar en skärmbild på sökverktyget för statistik över import på KN 8-nivå. I sökverktyget väljs vilken enhet man vill ha resultatet i (ton, tkr eller annan kvantitet), de varukoder man vill använda, handelspartner och vilket år man vill ha data för. Figur 1. Skärmbild över uttag ur Statistikdatabasen, SCB, utrikeshandel, import, KN 8. När utrikeshandeln publicerar den preliminära statistiken skyddas viss data av sekretess enligt den sekretesslagstiftning SCB följer. När data publiceras som definitiv skyddas endast data från de 2 deltabell=4&deltabellnamn=varuexport+till+samtliga+l%e4nder+efter+varugrupp+kn+8%2dsifferniv%e5+och +handelspartner+%28sekretessrensad%29%2e+ej+bortfallsjusterat%2e+%c5r&omradekod=ha&omradetext=h andel+med+varor+och+tj%e4nster&preskat=o&innehall=exportannankv&starttid=1995&stopptid=2009&prodi d=ha0201&fromsok=&fromwhere=s&lang=1&langdb=1 3 &deltabell=4&deltabellnamn=varuimport+fr%e5n+samtliga+l%e4nder+efter+varugrupp+kn+8%2dsifferniv% E5+och+handelspartner+%28sekretessrensad%29%2E+Ej+bortfallsjusterat%2E+%C5r&omradekod=HA&omrade text=handel+med+varor+och+tj%e4nster&preskat=o&innehall=importavsandannankv&starttid=1995&stoppti d=2009&prodid=ha0201&fromsok=&fromwhere=s&lang=1&langdb=1 4

15 företag som själva har anmält att data ska skyddas, detta kallas passiv sekretess. Kopia på tomma blanketter som företagen rapporterar in på finns för import i Bilaga 1 och för export i Bilaga 2. Företag som exporterar och importerar lägre än ett visst gränsvärde är inte skyldiga att lämna uppgifter till SCB. Dessa uppgifter samt uppgifter som företag som inte har lämnat in i tid (svarsbortfall) modellskattas av SCB till så kallade bortfallsjusterade värden. Även uppgiften vikt bortfallsjusteras. För uppgifter som inte är bortfallsjusterade används endast insamlade värden. Dessa uppgifter är för vissa varor och länder alltså underskattade. Data över import och export för KN-koderna samt år 1995 till 2009 redovisas i tusentals kvadratmeter i Tabell 2 och i tusentals ton i Tabell 3, resultatet finns även sammanställt i Bilaga 3. I tabellerna kan man utläsa att importen har varierat mellan ungefär 6 miljoner m 2 eller ton (år 2004) och 10 miljoner m 2 eller ton (år 1997). Senast tillgängliga år är 2009 och då låg importen på 7 miljoner m 2 eller ton. Exporten har varierat mellan 15 miljoner m 2 eller ton (år 2002) och 33 miljoner m 2 eller ton (år 2007). Senast tillgängliga år är 2009 och då låg exporten på 25 miljoner m 2 eller ton. Tabell 2 Import och export i tusentals m 2 från statistikdatabasen på SCB, utrikeshandeln, se på koderna enligt KN och Import (1000 m2 per KN-kod) Export (1000 m2 per KN-kod) År Total Total

16 Tabell 3 Import och export i tusentals tonfrån statistikdatabasen på SCB, utrikeshandeln, se på koderna enligt KN och Import (1000 ton per KN-kod) Export (1000 ton per KN-kod) År Total Total ,0 8,3 15,3 23,7 22,1 45, ,0 9,7 16,7 17,7 32,6 50, ,3 11,0 20,3 19,4 37,8 57, ,8 10,0 18,8 16,7 42,3 59, ,7 8,0 20,7 20,9 37,1 58, ,9 2,4 16,3 21,6 42,2 63, ,5 1,6 15,2 20,2 31,5 51, ,1 1,4 15,5 20,5 23,8 44, ,6 1,3 16,0 23,9 26,3 50, ,6 1,1 12,7 26,1 51,8 77, ,4 1,7 14,1 24,7 54,7 79, ,9 2,6 14,4 25,7 71,7 97, ,0 5,2 20,2 23,5 76,0 99, ,7 4,1 17,8 23,3 61,5 84, ,9 3,4 15,2 19,7 56,8 76, Inhemsk produktion av PVC golv På SCB förs statistik över industrins varuproduktion (IVP), d.v.s. den inhemska tillverkningen av varor. I statistiken används tullverkets varukoder. På SCB:s webbplats sorterar IVP under Näringsverksamhet och därefter Näringslivets struktur 4. Vid uttag kan man välja vilken enhet resultatet ska visas med: Total produktion, kvantitet, Leveranser, kvantitet eller Leveranser, tkr. Total produktion innebär den kvantitet ett företag har producerat inklusive eventuellt lager. Leveranser är det värde eller kvantitet som sålts vidare. För att få data över inflöde har vi använt leveranser. För en skärmbild från IVP, se Figur bell=3&deltabellnamn=industrins+produktion+efter+varugrupp+enligt+kn+8+och+9%2dsifferniv%e5++%28le veranser%2c+tkr+och+kvantiteter%2e+total+produktion%2dkvantitet+finns+endast+f%f6r+ett+f%e5tal+varor %29%2E+%C5r&omradekod=NV&omradetext=N%E4ringsverksamhet&preskat=O&innehall=Enhet&starttid=19 96&stopptid=2008&Prodid=NV0207&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1 6

17 Figur 2. Skärmbild över uttag ur Statistikdatabasen, SCB, Industrins Varuproduktion, Total produktion, kvantitet och Leveranser, kvantitet. I Tabell 4 redovisas den inhemska produktionen från industrins varuproduktion på varukoderna och Resultatet finns även i Bilaga 4. Det finns uppgift om värde och kvantitet, i det här fallet kvadratmeter, för båda varukoderna för åren 1996 till För 2003 till 2008 finns inte uppgift om kvadratmeter för varukoden Detta beror på bristande kvalitet, i det här fallet beror det på för stor andel modellskattat värde. Uppgift om kvantitet i ton saknas för båda de aktuella koderna på grund av att det inte krävs att det ska lämnas in av företagen i de EU-förordningar som styr statistikinsamlingen. Man kan se att den inhemska produktionen ökat från 20 miljoner m 2 till 33 miljoner m 2 mellan 1996 och Tabell 4 Inhemsk producerad mängd, i 1000 m 2 från statistikdatabasen på SCB, Industrins Varuproduktion, se Inhemsk produktion (1000 m2 per KN-kod) År Total

18 När Industrin Varuproduktion publicerar den preliminära statistiken skyddas viss data av sekretess enligt den sekretesslagstiftning SCB följer. När data publiceras som definitiv skyddas endast data från de företag som själva har anmält att data ska skyddas, detta kallas passiv sekretess. För mer information om data över Industrins Varuproduktion (IVP), se Beskrivning av Statistiken för IVP som finns på SCB:s hemsida (www.scb.se) Nettoinflöde av PVC-golv Inflöde eller nettoinflöde brukar beräknas som import export + inhemsk produktion enligt materialflödesstatistik (SCB, 2009). Data för import och export baseras på data från utrikeshandeln och data för inhemsk produktion kommer från industrins varuproduktion. Tabell 5 visar att nettoinflöde av koderna och har varierat mellan 7 och 23 miljoner kvadratmeter under åren Resultatet finns även i Bilaga 5. Notera att varukoderna inte är renodlade för PVC-golv utan även innehåller andra varor av PVC, såsom tak och väggbeklädnad. Tabell 5 Nettoinflöde beräknat från import, export och inhemsk produktion i tusentals kvadratmeter. Data från utrikehandeln och industrins varuproduktion, Statistikdatabasen, SCB, Import (1000 m2 per KN-kod) Export (1000 m2 per KN-kod) Inhemsk produktion (1000 m2 per KN-kod) Nettoinflöde (1000 m2) År Total Total Total Total Det är bra om man kan jämföra resultat från SCB med uppgifter från någon annan källa. Kontakt togs därför med Lars Wisen, Golvbranschens Riksförbund, GBR. Försäljningen av plastgolv, som är den näst största materialgruppen av golv, uppgick till 5,7 miljoner kvadratmeter enligt dem (GBR, 2008). Enligt Lars har de dock inga uppgifter på hur stor andel av dessa golv innehåller PVC. Man har inte heller någon kunskap om det finns PVC i laminatgolv (trä och plast), man tror inte att det finns i svenskproducerade golv, men möjligen i importerat golv. Här finns det därmed små möjligheter att jämföra data från SCB med andra data. Det finns inte heller möjlighet att med stöd av branschen få kännedom hur stor andel av varukoderna som vi har använt står för golv respektive tak- och väggbeklädnad. Dock sker ju säkerligen emissioner även från tak och vägg. GBR-företagen inom Golvåterförsäljarnas Förening, GFF har en andel av 65 % av den totala svenska marknaden (räknat på värdet av både för försäljning och för inläggning). Det innebär också en osäkerhet i branschens siffror, de täcker inte alla företag som finns i branschen, därmed är troligen siffran 5,7 miljoner kvadratmeter en underskattning. Direktimport av golv till stora byggmarknader t.ex. ingår inte i data från GBR. Data från SCB som visar på ett nettoinflöde av 7 23 miljoner kvadratmeter under åren är därmed rimliga i förhållande till den jämförelse man ändå kan göra med GBR. 8

19 3.1.5 Ackumulerad mängd PVC golv Metoden inom Substansflödesanalys (SFA) för att beräkna ackumulerad mängd av en vara, vilket också kan kallas stock eller förråd, är att multiplicera inflödet av varan med uppskattad livslängd (Sörme, 2003). Detta är en förenklad metod eftersom inflödet kan ha varierat under åren. Om man har tillgång till historiska data, vilket man till viss del har i detta fall, bör man använda dem och summera inflödet bakåt i tiden istället, för att få en mer rättvisande bild av stocken. Livslängden på PVC golv uppskattas till cirka 20 år (Okmark, Tarkett, personlig kommentar) i Miljöförvaltningen, Det skulle innebära att vi behöver data över inflödet mellan år 1986 och 2006 för att beräkna ackumulerad mängd i samhället år Data från SCB finns endast för åren , det saknas därmed data för åren och åren SCB har använt en metod för att uppskatta data för de år där data saknas. För år har vi använt data för den ekonomiska utvecklingen i branschen, för SNI Byggplastvarutillverkning 5 vilket finns under Näringsverksamhet, Basfakta företag och Produktionsvärde enligt Företagens ekonomi, mnkr efter näringsgren SNI 2002 och tid. Där visar det sig att branschen ökade mellan 2003 och 2004 med 8,9 %, mellan 2004 och 2005 med 0,5 % och mellan 2005 och 2006 med 4 %. Vi har därmed antagit att utvecklingen av PVC-golv har följt denna utveckling, se Tabell 6. För åren finns det inte tillgängliga data över branschens ekonomiska utveckling som för åren För dessa år har vi därför antagit att nettoinflödet är ett medelvärde av åren , kvadratmeter. Det totala ackumulerade mängden år 2006 för de aktuella varukoderna uppskattas därmed till drygt 300 miljoner kvadratmeter. Det innebär drygt 30 kvadratmeter per person. En sammanställning finns även i Bilaga 6. 5http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/visavar.asp?omradekod=NV&deltabell=05&huvudtabell=BasfaktaFE ngs&xu=scb&yp=bergman&inl=&v=1&tidfinns=1&databas=sdb_naringsverksamhet&prodid=nv0109&inneh all=antalanstallda&preskat=o&starttid=2003&stopptid=2007&lang=1&fromwhere=s&fromsel=va&langdb=1 9

20 Tabell 6. Nettoinflöde av varukoderna samt som innehåller PVC-golv. Beräknat från import, export och inhemsk produktion i tusentals kvadratmeter. Data från utrikehandeln och industrins varuproduktion, Statistikdatabasen, SCB, Stjärnmärkta data är uppskattade, se text. År Nettoinflöde (1000 m2) * * * * * * * * * * * * * Totalt Lager av PVC-golv Vi undersöker vilka statistikprodukter som kan ge svar på hur stort lagret av PVC-golven är. Möjliga datakällor är industrins varuproduktion och industrins lager, vilka redogörs för nedan Beräkning av lager Med lager menas den mängd PVC golv som tillverkande företag har i lager vid årets slut. För Sveriges produktion kan man genom statistik från industrins varuproduktion (IVP) få fram data över lager av olika varukoder på detaljerad nivå (KN 8). Skillnaden mellan variablerna total produktion och leveranser är lager. Se Figur 2 för en skärmbild på sökverktyget i statistikdatabasen. Det är en EU-förordning som reglerar IVP och den styr om företagen ska lämna uppgift både om total produktion och om leveranser. Där uppgifter om total produktion och leveranser finns tillgängliga kan man beräkna lager i enlighet med det som ChEmiTecs efterfrågar. För varukoderna och finns inget redovisat på variabeln total produktion för något år mellan 1996 och 2008, därför kan man inte få fram uppgifter om lager av PVC-golv från IVP. 10

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Rapport 2014:23 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Boverket juli 2014 Titel: Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014

Läs mer

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.14 (SNI 2002) TPI-rapport nr 25 Marlene Larsson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR),

Läs mer

Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter

Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter 1(16) Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.12 TPI-projektets rapport nr 4 Erik Gerestrand Monica Leonardsson Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik,

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2014

Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2014 Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2014 31 procent av nystartade företag leds av kvinnor... Läs om företagare i statistiken! Vi vill givetvis förenkla för dig

Läs mer

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter TRITA-NA-D0402 CID-253 ISSN 1403-0721 Department of Numerical Analysis and Computer Science IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter Åke Sandberg, Anne Lintala och Fredrik

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS. rapport 13:03

MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS. rapport 13:03 MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS rapport 13:03 MODEBRANSCHEN I SVERIGE: STATISTIK & ANALYS Rapport 13:03 Stockholm, januari 2013 Volante är ett kunskapsföretag som vill bidra till en klokare

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik SMED Rapport Nr 2013:113 Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik med fokus på bygg- och rivningsavfall 2013-02-18 Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet Per Edborg, SCB Malin

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09 Rapport 2009:09 Svensk konkurrenskraft Utfall och förslag till metod för framtida analys Rapporten belyser Sveriges konkurrenskraft på branschnivå. Analysen visar att den svenska konkurrenskraften byggs

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Den svarta byggbranschen

Den svarta byggbranschen Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? Författare: Malin Mälarstig och Daniel Andersson

Läs mer

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel Rapport 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO)

Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) 2014:20 Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) förslag till justeringar MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-23 2013/266-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-12-05 Fi2012/3761 Fi2013/4061 Fi2013/4344

Läs mer

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2006 Författare: Ulrika Malmheden Emilie Sleth Handledare:

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer