Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer"

Transkript

1 Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer Grunderna i programmering (Java) Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets tekniska högskola

2 Programspråkens historia Överblick Det har utvecklats tusentals programspråk. Bara några tiotal har eller har haft någon större betydelse. Språkens historia kan indelas i olika generationer kopplade till hur språket är strukturerat och används. Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 2/39

3 Programspråkens historia Generationer 1. Maskinkod 2. Assemblerkod 3. Generella språk som låter programmeraren uttrycka begrepp på sitt sätt istället för datorns 4. Specialspråk för specifika ändamål 5. Villkors- och logikprogrammering Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 3/39

4 Programspråkens historia Första generationen Maskinkod Numeriska koder för instruktioner Absoluta adresser i instruktioner och data Svårt att lägga till och ta bort instruktioner NOP Programmering oftast från noll Betoning på hur man uttrycker sitt program i programspråket ( coding ) Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 4/39

5 Programspråkens historia Andra generationen Symboliska representationer av maskinkod: assemblatorer Automatisk kodgeneration betraktades ännu som slöseri med resurser. Lättare att ändra på program och återanvända befintliga rutiner Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 5/39

6 Andra generationen Short code Mauchly & Schmitt på BINAC och UNIVAC I. Aritmetiska uttryck, förgrening och subrutinsanrop kodade i två teckens koder. x 0 = y 0 blev 00 X Y0 Tolkad; ungefär 50 gånger långsammare än maskinkod Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 6/39

7 Andra generationen A-0 Grace Hopper på UNIVAC I Första kompilatorn Byggde på att kombinera anrop till färdiga subrutiner En tre teckens kod angav operationer, sedan argument och resultat Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 7/39

8 Andra generationen A-0 y = e x n sin cx Operation Argument Resultat Förklarning apn 1,10 4 u = x n x-e 4 5 U = e u amc 6,1 7 v = cx ts0 7 8 V = sin v am0 5,8 9 y = UV Källa: Grace Murray Hopper: The Education of a Computer, Proceedings of the 1952 ACM national meeting Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 8/39

9 Programspråkens historia Tredje generationen Låta programmeraren förklara sina begrepp för datorn Språk oberoende av maskinen 1957 Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 9/39

10 FORTRAN IBM Mathematical FORmula TRANslating System Utvecklad av John Backus et al. Gjord för att lätt producera effektiv kod för beräkningar Variabler, uttryck, satser, kommentarer Aritmetisk (tre-vägs) IF, DO-slingor Fixerad källkodslayout Subrutiner (utan rekursion) Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 10/39

11 FORTRAN II Subrutiner och funktioner med parametrar och returvärden FORTRAN IV Boolesk datatyp och operationer (logisk IF) FORTRAN 77 Ordentliga textsträngar IF i blockform med ELSE Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 11/39

12 Fortran 90 Rekursion Operationer på tabeller (och delar därav) på en gång Fri källkodslayout Fortran 2003 Objekt-orientering Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 12/39

13 Fortran 90 exempel PROGRAM Temperatures IMPLICIT NONE REAL, DIMENSION (1:5,1:5) :: Fahrenheit, Celsius INTEGER :: Long, Lat DO Lat=1,5 PRINT *, ' For Latitude= ',Lat DO Long=1,5 PRINT *, ' For Longitude', Long READ *,Fahrenheit( Long, Lat) END DO END DO Celsius = 5.0/9.0 * (Fahrenheit ) PRINT *, Celsius PRINT *, Fahrenheit END PROGRAM Temperatures Källa: Ian David Chivers, Jane Sleighthome: Introducing Fortran 95, Springer 2000 Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 13/39

14 ALGOL ALGOrithm Language Preliminär version, ALGOL 58, från Association for Computing Machinery och Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik Första färdiga versionen från samma organisationer: ALGOL 60 Reviderad i ALGOL 68 Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 14/39

15 ALGOL 60 if/then/else Blockstruktur och nästlade strukturer Rekursion Anrop med värde eller namn Explicit typdeklaration Åtkomstregler för lokala variabler Dynamisk minnesallokation Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 15/39

16 ALGOL 60 I/O inte definierat i språket beroende av systemet ALGOL var populärt i akademiska sammanhang ett tag, men har hunnit falla helt ur bruk. Många modern programspråk är kraftigt influerade av ALGOL. Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 16/39

17 ALGOL 60 exempel begin integer N; Read Int(N); begin real array Data[1:N]; real sum, avg; integer i; sum:=0; for i:=1 step 1 until N do begin real val; Read Real(val); Data[i]:=if val<0 then -val else val end; for i:=1 step 1 until N do sum:=sum + Data[i]; avg:=sum/n; Print Real(avg) end end Källa: Neil Ziring: Dictionary of Programming Languages Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 17/39

18 COBOL COmmon Business Oriented Language, Grace Hopper, 1959 Utvecklad för financiellt och administrativt bruk Fortfarande mycket utbrett i företags datorsystem Datan och manipulerandet därav beskrivs skilt Datastrukturer Filmanipulation Liknar en byråkrats uppfattning om engelska Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 18/39

19 COBOL exempel IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. SeqReadNo88. AUTHOR. Michael Coughlan. * An example showing how to read a sequential le without * using condition names. * See SeqRead.CBL for the denitive example. ENVIRONMENT DIVISION. INPUT-OUTPUT SECTION. FILE-CONTROL. SELECT StudentFile ASSIGN TO "STUDENTS.DAT" ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL. Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 19/39

20 COBOL exempel DATA DIVISION. FILE SECTION. FD StudentFile. 01 StudentDetails. 02 StudentId PIC 9(7). 02 StudentName. 03 Surname PIC X(8). 03 Initials PIC XX. 02 DateOfBirth. 03 YOBirth PIC 9(4). 03 MOBirth PIC 9(2). 03 DOBirth PIC 9(2). 02 CourseCode PIC X(4). 02 Gender PIC X. Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 20/39

21 COBOL exempel PROCEDURE DIVISION. Begin. OPEN INPUT StudentFile READ StudentFile AT END MOVE HIGH-VALUES TO StudentDetails END-READ PERFORM UNTIL StudentDetails = HIGH-VALUES DISPLAY StudentId SPACE StudentName SPACE CourseCode SPACE YOBirth READ StudentFile AT END MOVE HIGH-VALUES TO StudentDetails END-READ END-PERFORM CLOSE StudentFile STOP RUN. Källa: Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 21/39

22 BASIC Beginner s All-purpose Symbolic Instruction Code Kemeny & Kurtz, 1964 Tolkad Implicit deklaration av variabler Populär på 60- och 70-talet i undervisning Utbredd på hemdatorer på 80- och början av 90-talet Splittrad i massvis med dialekter Gav på 90-talet upphov till Microsoft s Visual Basic Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 22/39

23 Microsoft QBASIC exempel DECLARE FUNCTION Factorial# (x&) PRINT Factorial#(10) END FUNCTION Factorial# (x&) s# = 1 FOR a& = 1 TO x& s# = s# * a& NEXT Factorial# = s# END FUNCTION Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 23/39

24 PL/I Programming Language 1, IBM, 1964 Generellt programspråk: skulle ersätta ALGOL, FORTRAN och COBOL Trådar Undantagshantering Pekare Massvis med datatyper Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 24/39

25 Ada USAs försvarsdepartments försök på slutet av 1970-talet att göra kod lättare att upprätthålla Betonar tydlighet och anpassningsbarhet Försöker också ersätta alla andra programspråk Innehåller en massa mekanismer för att göra det lättare att bekräfta kodens korrekthet Populär bland militära och flygtrafiksdatorsystem Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 25/39

26 C Thompson & Ritchie vid Bell Labs, 1972 Utvecklad för Unix Särskilt väl lämpad för lågnivåsprogrammering Operativsystemskärnor Inbyggda system Mycket effektiv Kompakt men kryptisk Utgår från att programmeraren vet vad han gör (pekare, svagt typsystem) Mycket vanligt särskilt i Unix-världen Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 26/39

27 C exempel #include <stdio.h> /* count lines of standard input */ int main(int argc, char *argv[]) { char lbuf[256]; int lcnt; for(lcnt = 0; fgets(lbuf,sizeof(lbuf) - 1, stdin); lcnt++); printf("%d lines\n", lcnt); exit(0); } Källa: Neil Ziring: Dictionary of Programming Languages Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 27/39

28 C++ Bjarne Stroustrup, 1985 C med objektorientering Multipelt arv Undantagshantering Generiska typer Överlagring av operatorer Mycket utbrett Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 28/39

29 Java Sun Microsystems, 1995 Förenklad och uppstädad C++ Saknar krångliga delar av C och C++: Multipelt arv Överlagring av operatorer Pekare Svagt typsystem Automatisk skräpsamling Microsofts C# är mycket liknande, men lämnar bort mindre. Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 29/39

30 Python Guido van Rossum, 1991 Försöker vara ett generellt språk som inte är bunden till en viss paradigm Betonar läslighet: Indentering för block istället för klamrar Ord hellre än specialtecken Allt är objekt Avbildningar viktig del av språket Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 30/39

31 Programspråkens historia Fjärde generationen Lätt obestämd kategori, men typiskt programspråk som är designade för en viss tillämpning, t.ex.: Språk inom tillämpningsprogram, t.ex. Visual Basic for Applications Databasspråk, som SQL Rapportgeneratorer Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 31/39

32 Programmeringsparadigmer Vad är en paradigm? Ett sätt att närma sig programmerandet Vad ett program består av och gör Viktiga paradigmer Procedurell programmering Objektorienterad programmering Funktionell programmering Logikprogrammering Parallellprogrammering Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 32/39

33 Programmeringsparadigmer Procedurell programmering Program består av operationer som utförs efter varann. Programmet bygger på en algoritm. Program består av delar som funktioner/procedurer, moduler... Exempel: FORTRAN, COBOL, ALGOL, Pascal, Ada, C, BASIC... Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 33/39

34 Programmeringsparadigmer Objektorienterad programmering Programmet ses som objekt som har tillstånd och kommunicerar med varann. Betonar abstraktion och uppbyggande av en modell som innehåller de centrala begreppen och operationerna Introducerat i programspråk i Simula 67 (Dahl & Nygaard) Vidareutvecklat i Smalltalk (Xerox PARC, 1972) Exempel: C++, Java, C#, Python Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 34/39

35 Programmeringsparadigmer Funktionell programmering Program består av funktioner som anropar andra funktioner I dess rena form finns inte tilldelningssatser och exekveringsordning alls. Rekursion centralt Datastrukturer bygger ofta på listor Exempel: Lisp (McCarthy, 1958), Scheme (Sussman & Steele, 1975), ML (Milner & Tofte, 1973) Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 35/39

36 Programmeringsparadigmer Lisp exempel (defun fact1 (num) (cond ((not (integerp num)) nil) ((<= num 1) 1) (t (* num (fact1 (- num 1))))) ) Källa: Neil Ziring: Dictionary of Programming Languages Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 36/39

37 Programmeringsparadigmer Logikprogrammering Programmet strukturerat som mål och regler som används för att uppnå målet Datorn ges en fråga, och den använder data och deduktionsregler för att hitta ett svar. Exempel: Prolog Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 37/39

38 Programmeringsparadigmer Prolog exempel male(isaac). male(lot). female(milcah). female(yiscah). father(abraham,isaac). father(haran,lot). father(haran,milcah). father(haran,yiscah). son(x,y) :- father(y,x), male(x). daughter(x,y) :- father(y,x), female(x). son(x,haran)? Källa: Leon Sterling, Ehud Shapiro: The Art of Prolog, MIT Press 1994 Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 38/39

39 Slut Nästa föreläsning Fortsättning och tentråd :15 18:00 i T1 Kom ihåg Deadline för tionde ronden är tisdag 7.12 kl. 12! Föreläsning 23 Programmeringens historia och paradigmer 39/39

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Föreläsning 16 Arv. Jan Lönnberg 3.11.2011. T-106.1212 Grundkurs i programmering

Föreläsning 16 Arv. Jan Lönnberg 3.11.2011. T-106.1212 Grundkurs i programmering Föreläsning 16 Arv Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 3.11.2011 Varför? I ett studieregister har vi både studenter och lärare.

Läs mer

Heltal(int) Programmeringsteknik 54

Heltal(int) Programmeringsteknik 54 Heltal(int) Datatypen int används tillsammans med char, short int och long int för att lagra heltal i C. Matematisk sett finns det oändligt många heltal. På en dator måste det införas en begränsning på

Läs mer

Utvecklingen av en Instant Messaging klient som en språkwrapper

Utvecklingen av en Instant Messaging klient som en språkwrapper Avdelning för datavetenskap Daniel Jansson och Mikael Jansson Utvecklingen av en Instant Messaging klient som en språkwrapper The development of an Instant Messaging client as a language wrapper Datavetenskap

Läs mer

Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor

Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.9.2011 Varför? Det finns sammanhang där ett

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Femte Generationens Operativsystem

Femte Generationens Operativsystem Femte Generationens Operativsystem Fredrik Tolf 22 november 2004 Sammanfattning I ett års tid har jag utformat planer på hur man bör bygga ett operativsystem, som jag anser är bättre

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Att använda GNU/Linux

Att använda GNU/Linux Att använda GNU/Linux Linus Walleij ONLINEVERSIONEN - TRYCKNING FÖRBJUDEN Jag har sålt rättigheterna att trycka den här boken till Studentlitteratur, det betyder att du inte får trycka egna exemplar av

Läs mer

Linus Walleij ONLINEVERSIONEN - TRYCKNING FÖRBJUDEN

Linus Walleij ONLINEVERSIONEN - TRYCKNING FÖRBJUDEN Att använda GNU/Linux Linus Walleij ONLINEVERSIONEN - TRYCKNING FÖRBJUDEN Jag har sålt rättigheterna att trycka den här boken till Studentlitteratur, det betyder att du inte får trycka egna exemplar av

Läs mer

Föreläsning 18 Filer och avbildningar

Föreläsning 18 Filer och avbildningar Föreläsning 18 Filer och avbildningar Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.11.2011 Avbildningar Hur skulle du göra en: Ordlista

Läs mer

Web services En integration av CRM och kundzon

Web services En integration av CRM och kundzon Beteckning: Akademin för teknik och miljö Web services En integration av CRM och kundzon Tobias Leetmaa Maj 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Ingenjör Online Examinator: Jonas Boustedt

Läs mer

Typsäker registeraccess

Typsäker registeraccess Typsäker registeraccess Mikael Rosbacke January 6, 2011 Detta dokument ska diskutera ett ramverk för läsning och skrivning av hårdvaruregister. Det är inspirerat av en artikel på CUJ expert panel och har

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/04 Henrik Bark och Martin Zackrisson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

Pythonkramaren del ett

Pythonkramaren del ett VK Pythonkramaren del ett Programmering för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Gammal eller ny Python? Den senaste versionen kom år 2009 och heter Python 3. Den har tagit det modiga steget att

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

Föreläsning 13 Testning och strängar

Föreläsning 13 Testning och strängar Föreläsning 13 Testning och strängar Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 13.10.2011 Testning Tips för systematisk testning

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö Jan Bergman Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2014 EXAMENSARBETE Författare: Jan

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING Det som skiljer objektorienterad programmering, OOP, från den traditionella, imperativa programmeringsstilen, är världssynen. Inom den imperativa traditionen - och

Läs mer