EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31."

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 2005

3 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal varav bolaget innehar Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV ISIN-kod FI Handelspost 500 BASUPPGIFTER OM K-AKTIEN: Antal varav bolaget innehar Börsnotering på Helsingforsbörsens I-lista Börskod RAIKV ISIN-kod FI Handelspost 500 BOLAGSSTÄMMA Raisio Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 30 mars 2006 klockan i Åbo Mäss- och kongresscentrum, Mässfältsgatan 9 13, Åbo. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare, som den 20 mars 2006 är registrerad som aktieägare i den aktieägarförteckning för bolaget som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab och som har anmält sitt deltagande senast den 23 mars 2006 klockan Anmälan kan göras per telefon (02) , per fax (02) , per e-post eller per brev Raisio Abp, Aktieärenden, PB 101, Reso. Ärende, som en aktieägare vill att skall tas upp till behandling på bolagsstämman, skall skriftligen presenteras för styrelsen i god tid, så att ärendet kan tas med i kallelsen till bolagsstämman. UTDELNING Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 euro per aktie. Datum för dividendavsättningen Avstämningsdag för utdelningen Utdelningsdatum EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och INFORMATION TILL INVESTERARE Avsikten med Raisios investerarinformation är att ge ut korrekt, uttömmande och aktuell information till grund för aktiens prisbildning. Informationen skall ges på lika grunder till alla marknadsparter. På Raisios webbplats finns koncernens årsredovisningar, företagsansvarsrapporter, delårsrapporter samt börs- och pressmeddelanden. Dessutom publiceras på sidorna även mångsidig investerarinformation samt kontaktuppgifter till sådana börsanalytiker som följer Raisios utveckling. Uppgifterna om bolagets största aktieägare och inre krets samt deras aktieinnehav uppdateras regelbundet på webbplatsen. Insiderregistret och aktieägarförteckningen finns i sin helhet till påseende på Finlands Värdepapperscentral Ab på adressen Urho Kekkonens gata 5 C, 8 vån., Helsingfors. Raisio har fastställt en s.k. tyst period på två veckor innan resultatmeddelandena publiceras. Under denna tysta period träffar Raisio inte företrädare för kapitalmarknaden. Årsredovisningarna och företagsansvarsrapporterna kan beställas från koncernkommunikationen per e-post eller per telefon (02) Investerarfrågor om Raisio besvaras av: Taru Narvanmaa informations- och IR-direktör PB 101, Reso tfn (02) , mobil Innehållsförteckning Information till investerare 1 Raisio i korthet 2 Verkställande direktörens översikt 4 Vision, strategi, mål och värderingar 6 Årsanalys och -sammanfattning 9 Företagsansvar 12 Affärsverksamhet Raisio Nutrition 16 Raisio Life Sciences 22 Forskning och utveckling 26 Varumärken och patent 28 Aktier och ägare 32 Förvaltning Förvaltning och styrning 40 Styrelsen 44 Koncernens ledningsgrupp 46 Förvaltningsråd 47 Verksamhetsberättelse och bokslut 49 Ordlista 104 Kontaktinformation 105

4 2 raisio i korthet Raisio är föregångare inom livsmedelsbranschen med specialkompetens på området vegetabiliska produkter. Raisio utvecklar, tillverkar och marknadsför utöver livsmedel också ingredienser med hälsoverkan och livsmedelsdiagnostik samt foder och malt. Kända varumärken från Raisio är bl.a. Benecol, Elovena, Keiju och Sunnuntai. Finländsk livsmedelsexpertis Raisio har redan i flera årtionden spelat en viktig roll på finländarnas matbord. Raisios rötter sträcker sig ända till år 1939, när odlare i sydvästra Finland grundade kvarnbolaget Oy Vehnä Ab för malning och marknadsföring av ägarnas spannmål. Produktionen utvidgades på och 1950-talen till tillverkning av foder, malt, vegetabiliska oljor och margarin. På 1960-talet började företaget producera förädlade produkter av potatis. På 1970-talet började Raisio med kemisk industri, vilket resulterade i en stark internationalisering av koncernen på 1990-talet. Våren 2004 fattade koncernen ett betydande strategiskt beslut att inrikta verksamheten på produktion av vegetabiliska livsmedel och på livsmedelssäkerhet. I linje med detta såldes Raisios kemiska industri till det schweiziska bolaget Ciba Speciality Chemicals. År 1995 lanserades margarinet Benecol i Finland den första produkten med stanolester, som sänker kolesterolhalten. Benecol är Raisios viktigaste innovation och en banbrytande produkt i kategorin funktionella livsmedel. År 2005 gick koncernen på bred front in för den nya strategin. Raisio satsade starkt på forskning och utveckling och lanserade flera nya livsmedel på marknaden. I Åbo startade en fabrik som utnyttjar ny teknologi, där man tillverkar soja- och havrebaserade hälsosamma färskvaror. Nätverksbildningen fortsatte bl.a. genom grundandet av samföretagen GoGreen och ZAO Scandic Feed. Därtill inledde koncernen samarbete med det polska mejeriföretaget Obory i syfte att lansera nya Benecol-produkter på marknaden. Koncernstrukturen Koncernen är sammansatt av två synergistiska affärssektorer samt en FoU-enhet som garanterar fortsatt förnyelse. livsmedel 48 % raisio nutrition foder och malt 40 % % av koncernens omsättning forskning och utveckling fou-kostnader 2,4 % affärsverksamhet s forskning och utveckling s De viktigaste nyckeltalen omsättning, milj. 434,6 437,9 rörelseresultat, milj. 10,9 18,4 rörelseresultat rensat för engångsposter, milj. 9,1 10,6 skuldsättningsgrad, % 25,0 41,9 soliditetsgrad, % 76,8 76,4 eget kapital/aktie, 2,06 2,29 resultat/aktie, 0,04 0,12 resultat/aktie rensat för engångsposter, 0,05 0,07 marknadsvärde, milj. 373,9 312,0 antal anställda vid årets slut siffrorna för den kontinuerliga verksamheten raisio life sciences ingredienser 10 % diagnostik 2 % bokslut s

5 3 Raisio Nutrition Läckra och hälsosamma livsmedel för konsumenter, storkök och övrig livsmedelsindustri Effektiva foder för produktionsdjur Högklassig malt för bryggerier Marknadsområde Finland och Östersjöområdet Omsättning 380,6 miljoner euro och rörelseresultat rensat för engångsposter 8,6 miljoner euro år anställda per Raisio Life Sciences Funktionella ingredienser för livsmedelsföretag världen över Livsmedelsdiagnostik huvudsakligen för europeiska företag och laboratorier Huvudprodukt ingrediensen Benecol, dvs. stanolester, som dokumenterats sänka halten av skadligt kolesterol med i snitt 15 procent Omsättning 59,0 miljoner euro och rörelseresultat rensat för engångsposter 7,5 miljoner euro år anställda per Forskning och utveckling Ökad satsning på forskning och utveckling utgör grunden för Raisios utveckling Målet är höjning av produkternas förädlingsgrad samt nya produkt- och teknologiinnovationer Forskningscentra i Reso, Åbo och Helsingfors samt i Lyon i Frankrike och Rom i Italien FoU-kostnaderna 10,3 miljoner euro, dvs. 2,4 procent av omsättningen år anställda per raisio nutrition s raisio life sciences s forskning och utveckling s Kursutvecklingen Raisios aktier har noterats på Helsingforsbörsen sedan år 1989 V-aktiens kurs steg med 19 % från början av år ,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2, , aktier och ägare s Raisio globalt Produkterna säljs i cirka 30 länder Produktion på 12 orter i 6 länder anställda per , med följande geografiska fördelning: finland 67 % övriga världen 2 % ryssland 9 % polen 16 % övriga europa 6 % företagsansvar s Starka varumärken RAISIOS STARKA LIVSMEDELSVARUMÄRKEN: Internationellt välkända Benecol I Finland Elovena, Keiju och Sunnuntai I Finland och Sverige GoGreen I Ryssland Nordic, Voimix och Dolina Skandi I Polen Masmix och Pyszny Duet varumärken och patent s Vision Raisio är en ledande föregångare med specialkompetens på området vegetabiliska produkter och livsmedelssäkerhet. EKONOMISKA MÅLSÄTTNINGAR: Raisio Nutrition har en organisk tillväxt på cirka 2 % i Finland och 5 % i Ryssland och Polen Raisio Life Sciences har en organisk tillväxt på % Målet är att generera en avkastning på 12 % på det kapital som investeras i verksamheten vision, strategi, mål och värderingar s. 6 8

6 4 verkställande direktörens översikt Verkställande direktörens översikt Förnyandet av Raisios verksamhet startade med satsningar på forskning och utveckling. Koncernens starka balansräkning möjliggjorde också ökade investeringar i produktionen. En besvikelse var däremot den försvagade resultatförmågan mot slutet av året. Lång väg att gå Den första biten av vägen på den strategi som syftar till en betydande reform av Raisio har varit kantad av tudelad stämning. Många idéer i anslutning till forskning och produktutveckling föddes och de första nya mervärdesprodukterna lanserades på marknaden i Finland. I synnerhet utvidgningen av produktfamiljen Elovena fick ett gott mottagande bland kunderna. Inriktningen av verksamheten på färskvaror fick ny fart i och med de betydande investeringarna i produktionsanläggningen för soja- och havrebaserade drycker, matlagningsprodukter och mellanmål som följde på produktutvecklingsprojekten. De produkter som marknadsförs under namnet GoGreen hittade även sin väg till butikshyllorna i Finland och Sverige i början av år Också på företagsaffärsfronten och i nätverksbildandet har fullföljandet av strategin kommit väl igång. Förvärvet av minoritetsandelen i det polska mejeriet Obory säkerställde en kanal för en snabb expansion av Benecol-produktutbudet i Polen med närområden. Grundandet av foderföretaget ZAO Scandic Feed på joint venture-basis skapade förutsättningar för att starta foderproduktion i Ryssland. Ett företagsförvärv i nordvästra Ryssland torde som det nu ser ut realiseras i början av året. Raisio har hittills växt organiskt på livsmedelsmarknaden i Ryssland, men kartläggningar av nya investeringar och företagsköp pågår som bäst. De nya tillväxtprojekten i linje med strategin och den gynnsamma utvecklingen inom flera affärsverksamheter skuggades emellertid av det försämrade marknadsläget för vår malt-, potatis- och margarinverksamhet samt divisionen för livsmedelsdiagnostik. Starka aktörer Ingrediensdivisionens resultat var utmärkt tack vare den goda tillväxten och en effektiv kostnadsstruktur. Foderdivisionen, som redan en längre tid genererat goda resultat, bibehöll sin resultatnivå och också kvarnverksamhetens resultat var tillfredsställande. De viktigaste resultatförbättringarna syntes i de sanerade affärsverksamheterna i Sverige och inom industrin för vegetabiliska oljor. Resultatutvecklingen för verksamheten i Polen var likaså fortsatt positiv.. Lönsamheten inom ingrediens- och foderdivisionen samt funktionerna i Polen överstiger den avkastning på 12 procent på investerat kapital som koncernen ställt upp som mål.

7 5 Dystrare marknadsutsikter mot årets slut Början av året var i resultathänseende löftesrikt, men mot årets slut fördunklades marknadsutsikterna inom flera av våra verksamhetsområden. I synnerhet lönsamheten för malt- och potatisverksamheten vände kraftigt nedåt. Maltverksamheten belastades av den allt större överkapaciteten i Europa, efter att den betydande exportmarknaden Ryssland fått tillgång till större egen mältningskapacitet. Svårigheterna inom potatisverksamheten berodde framför allt på den minskade efterfrågan i hemlandet, då den utländska djupfrysta potatisen allt mer stärkte sitt grepp om utbudet i detaljvaruhandeln. Också de högre kostnaderna för importerade råvaror tyngde resultatet för Raisios potatisverksamhet.. En vändning av resultatet inom livsmedelsdiagnostiken väntades redan i slutet av redovisningsåret, men den snäva produktportföljen och konkurrenskraften visade sig vara mer problematiska än väntat och resultatet stannade på förlust. Eftersom resultaten för malt, potatis och livsmedelsdiagnostik var förlustbringande och även utsikterna försvagades, justerades värdet på de balansposter som är bundna till de aktuella affärsverksamheterna med nedskrivningar till ett värde av sammanlagt 21 miljoner euro.. Anpassningsåtgärder pågår I alla ovannämnda affärsverksamheter har vi startat saneringsåtgärder för att skära ned kostnaderna. Rationaliseringen av diagnostikdivisionen kommer betydligt att gynnas av lanseringen av den nya generationens dna-baserade snabbtest på marknaden åren Likaså finns det ingen orsak att utesluta även strukturella lösningar och alternativ när det gäller dessa affärsverksamheter. Ändrade konsumentvanor Raisio, liksom den finländska livsmedelsindustrin i allmänhet, står inför stora utmaningar. Primärproduktionen kämpar med stora omvälvningar i och med de lantbrukspolitiska besluten. Handelskedjorna internationaliseras och konsolideras. Också konsumenternas vanor förändras. För att säkerställa vår konkurrenskraft måste vi utvidga vårt marknadsområde och ytterligare fördjupa vårt samarbete med handeln. Fördjupandet av kompanjonskapet främjas för sin del av ibruktagningen av det heltäckande verksamhetsstyrningssystemet SAP i syfte att effektivisera också inköpsfunktionerna. Effektiv inhemsk råvaruproduktion är en förutsättning för framgång för våra många affärsverksamheter.. Vi måste framför allt hitta de rätta produktlösningarna för att möta konsumenternas föränderliga behov. I produktutvecklingen beaktas den åldrande befolkningsstrukturen, förändringarna i familjernas storlek, den ökade frekvensen av måltider utanför hemmet och de nya välfärdssjukdomarna. I spetsen på konsumenternas önskelista står hälsosamma, läckra och enkla produkter, såväl i Finland som på våra övriga marknader. Vårt mål är att kunna möta dessa önskemål under de kommande åren. Bolagets operativa och strukturella reform tar tid. De satsningar på tillväxt som redan gjorts och som är under arbete bär frukt först om några år. Den kontinuerliga anpassningen av verksamheten är en tung process för personalen, men jag vågar ändå tro att en lyckad reform kommer att underlätta arbetet. Jag vill tacka alla anställda på Raisio för deras insatser, och våra kunder samt våra många intressentgrupper för ett utmärkt samarbete år Rabbe Klemets På den minskade margarinförsäljningen i Finland försöker vi råda bot genom produktutveckling. I början av år 2006 förnyades produktfamiljen Keiju genom tillsats av hälsosam Camelinaolja, vars omega-3-halt är mycket hög..

8 6 vision, strategi, mål och värderingar Vision, strategi, mål och värderingar Raisios vision är att vara en ledande föregångare med specialkompetens på området vegetabiliska produkter och livsmedelsäkerhet. En stark balansräkning ger Raisio en utmärkt grund att vidareutvecklas som föregångare inom livsmedelsbranschen och stärkt ställning som ett solitt och trovärdigt börsbolag. De strategiska tyngdpunktsområdena och de viktigaste åtgärderna TILLVÄXT I FÖRSTA HAND GENOM FORSKNING OCH UTVECKLING. Vi satsade på att höja produkternas förädlingsgrad och på nya produkt- och teknologiinnovationer Vi har bildat nätverk både inom produktion och marknadsföring Vi sökte tillväxt också genom företagsförvärv EXEMPEL FRÅN ÅR 2005 Resurserna för forskning och utveckling stärktes ytterligare. Forskningscentralen som förenar FoU-resurserna inom fabriksområdet i Reso färdigställdes. Nya produktinnovationer av bl.a. soja-, havre- och Camelina-råvaror framskred. ZAO Scandic Feed- och GoGreen-samföretagen grundades. Minoritetsandelen i Obory förvärvades. LÖNSAMHET GENOM EFFEKTIVARE VERKSAMHET Vi anpassade verksamheterna till det ändrade marknadsläget Vi drog nytta av affärsfunktionernas synergier Vi utvecklade inköps- och logistikfunktionerna EXEMPEL FRÅN ÅR 2005 Programmen i syfte att effektivisera verksamheten fortsattes och nya anspassningsåtgärder startades, bl.a. inom malt-, potatis- och livsmedelsdiagnostikdivisionerna. FoU- och administrationsfunktionerna flyttades till koncernnivå. Det nya verksamhetsstyrningssystemet togs stegvis i bruk inom Raisio Nutrition. KUND- OCH KONSUMENTORIENTERAD VÄLMÅGA Vi följer upp och förutser konsumenttrender Vi stärker försäljningen och marknadsföringen Vi stärker företagsimagen som en ledande livsmedelsproducent Vi utvecklar den på kompanjonskap baserade, kundspecifika expertisen. EXEMPEL FRÅN ÅR 2005 På marknaden introducerades nya, hälsosamma produkter som är lätta att använda, bl.a. Elovena frukost- och mellanmålsprodukter och proteinhaltiga Torino-pastor. Den goda efterfrågan på Benecol-yoghurtdrycken fortsatte i Europa. Marknadsföringsoch försäljningsresurserna stärktes både i hemlandet och internationellt. Enligt en undersökning av företagsimagen har Raisios igenkänningsfaktor alltjämt förbättrats i Finland. Inom foderdivisionen fortsatte vi att utveckla skräddarsydda lösningar och expertis. En presentation av affärssektorernas strategiska tyngdpunktsområden finns på sidorna 18, 20 och 22.

9 Koncernstrukturen Raisios strategiska linje fastställdes år 2004, varvid vi fattade beslut om att avyttra den kemiska affärsverksamheten. Samtidigt förnyades koncernens struktur att motsvara den nya strategin. Koncernen är uppbyggd av två synergistiska affärssektorer, Raisio Nutrition och Raisio Life Sciences, samt en FoU-enhet som garanterar fortsatt förnyelse. Affärsområdena stöds av servicefunktionerna. De geografiska tyngdpunktsområdena Inom livsmedel, foder och malt ligger marknaderna i Finland, Sverige, Polen, Ryssland och Baltikum Inom ingredienser och diagnostik är marknaden hela Europa Raisio Nutrition kommer framöver också att söka tillväxt i de nya EUländerna, ingrediensdivisionen därtill i Asien och i Sydamerika Styrka Risker Investerat kapital i genomsnitt och avkastningen på investerat kapital (43,3) (46,7) milj. IFRS % investerat kapital 484 avkastnings % , livsmedel 48 % raisio nutrition foder och malt 40 % forskning och utveckling fou-kostnader 2,4 % raisio life sciences ingredienser 10 % diagnostik 2 % % av koncernens omsättning Ekonomiska målsättningar och realisering. Raisio Nutrition eftersträvar i Finland en organisk tillväxt på cirka 2 procent och i Ryssland och Polen cirka 5 procent. För Raisio Life Sciences är målet för den organiska tillväxten procent. Den eftersträvade avkastningen på det kapital som investerats i verksamheten är 12 procent. Ingrediens- och foderdivisionen samt verksamheten i Polen överstiger det uppsatta lönsamhetsmålet redan år 2005, medan malt-, potatis- och margarinverksamheterna samt livsmedelsdiagnostiken ligger klart under målet. Tillväxtmålet kommer enligt uppskattningar för år 2006 sannolikt att nås, men det är uppenbart att vi inte kommer att uppnå den eftersträvade avkastningen på 12 procent i alla verksamheter ännu år Raisios ledning och styrelse har därför i början av år 2006 börjat en analys i syfte att precisera koncernens strategi. Genom strategiarbetet avser vi att säkerställa en god utveckling i de affärsverksamheter som redan uppnått den eftersträvade nivån också i fortsättningen samt att söka såväl strukturella som andra lösningar för affärsverksamheterna med svag framgång. specialkompetens inom spannmål, oljeväxter, potatisråvaror och ingredienser med växtbaserade steroler god marknadsposition inom flera produktgrupper innovativ forskning och produktutveckling potentiella nya marknadsområden stark balansräkning Strategiska steg hårdare priskonkurrens ökat utbud av privat label-produkter konkurrenskraften bland inhemska råvaror framgång i lanseringen av nya produkter på marknaden ringa antal lämpliga köpobjekt ÅR 2005 Samföretaget GoGreen grundades i Sverige och ZAO Scandic Feed i Ryssland Minoritetsandelen i mejeriet Obory i Polen förvärvades Omfattande odling av Camlinaoljeväxten inleddes i Finland Projektet rent havre startades Raisio fick marknadsföringsrättigheter för Benecol-produkter till Kina, Japan och Mexiko Investeringarna i soja-havrefabriken slutfördes Flera mervärdesprodukter lanserades Anpassningsåtgärder startades i de förlustbringande affärsverksamheterna Återköpen av egna aktier för att utveckla kapitalstrukturen påbörjades. ÅR 2004 Försäljningen av den kemiska affärsverksamheten Spannmålsstärkelseproduktionen avvecklades Omsättning milj * kontinuerlig verksamhet IFRS * 05 * Margarinproduktionen inleddes i Ryssland Satsningar på forskning och produktutveckling Koncernstrukturen förnyades och effektiviserades

10 8 vision, strategi, mål och värderingar Värderingarna bildar en gemensam grund Raisios grundläggande mål är lönsamhet, kundtillfredsställelse och välbefinnande. De värderingar som skall leda till dessa mål är kompetens, ansvarskänsla och öppet samarbete. Värderingar De grundläggande målen och värderingarna styr vår verksamhet med alla våra samarbetspartners. Sådana partners är bl.a. kunderna, ägarna, våra egna anställda, myndigheter och samhället omkring oss.. Grundläggande mål LÖNSAMHET Lönsamhet är förutsättningen för all kommersiell verksamhet och en utgångspunkt för verksamhetens utveckling. Vi går in för lönsam tillväxt enligt vår vision och strategi. KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE Att kunderna skall vara nöjda med oss är en av utgångspunkterna för vår verksamhet, och vi verkar för att uppfylla kundernas nuvarande och kommande behov. Vi vill vara en pålitlig och eftersökt samarbetspartner. LÖNSAMHET KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE VÄLBEFINNANDE VÄLBEFINNANDE Vi vill producera hälsa och välbefinnande med våra kvalitetsprodukter och vår goda service, samt genom ekonomiskt sund affärsverksamhet bidra till kundernas, samarbetspartnernas, aktieägarnas och de övriga intressentgruppernas välbefinnande. KOMPETENS ANSVARSKÄNSLA ÖPPET SAMARBETE Värderingar KOMPETENS Vi tar fram produkter och lösningar i syfte att förbättra våra kunders välbefinnande. Det kräver av oss att vi kontinuerligt utvecklar vår egen yrkeskompetens och har en öppen attityd till nya tänkesätt, arbetsmetoder och respons. ANSVARSKÄNSLA Vi känner ansvar för våra produkter och för det vi gör. Vi vill hålla vad vi lovat i smått och i stort.. ÖPPET SAMARBETE Vi arbetar öppet och vi samarbetar, både inom företaget och utanför det..

11 9 Årsanalys och -sammanfattning I årsanalysen betraktas utvecklingen av Raisios verksamhet och resultat kvartalsvis. I årssammanfattningen beskrivs de viktigaste händelserna, som meddelats under år Det kompletta nyhetsarkivet för år 2005 finns på adressen Media Center. Det första kvartalet Raisios 66:e verksamhetsår började i gynnsamma tecken. Lönsamheten förbättrades betydligt under det första kvartalet för både Raisio Nutrition och Raisio Life Sciences och koncernens rörelseresultat steg till 4,1 miljoner euro (0,2 milj. euro). Ökningen av Raisio Life Sciences omsättning var fortsatt stark, men Raisio Nutritions omsättning minskade i synnerhet inom livsmedelsdivisionen i Sverige och Finland. Koncernens omsättning var nära nivån för jämförelseperioden på 98,1 miljoner euro (98,7 milj. euro). Produktutvecklingsprojekten framskred och planeringen av produktionsanläggningen för havre- och sojabaserade färskvaror körde igång. Från Polen förvärvades minoritetsandelen i mejeriet Obory, vilket möjliggjorde en utvidgning av Benecolproduktfamiljen till yoghurtdrycker. Bolagsstämman beslutade om en betydande dividendutdelning med 0,21 euro. Bolagsstämman fattade också beslut om förändringarna i bolagsordningen och strömlinjeformningen av bolagets namn till Raisio Abp. Därtill bemyndigade bolagsstämman styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier.. Raisio gick över till bokslutspraxis enligt IFRS-standarderna från början av år Delårsrapporten för det första kvartalet var Raisios första delårsrapport som upprättats i enlighet med bokförings- och värderingsprinciperna enligt IFRS.. Det andra kvartalet Även om resultaten för de två affärssektorer, Raisio Nutrition och Raisio Life Sciences utvecklades gynnsamt under kvartal två, ökade de strategiska satsningarna på koncernnivå i forskning och produktutveckling samt övriga utvecklingsprojekt klart kostnaderna för de övriga funktionerna. Koncernens omsättning blev därför svagare än jämförelseperioden och var på 2,9 miljoner euro (4,7 milj. euro). Omsättningen sjönk likaså i förhållande till jämförelseperioden i och med att efterfrågan inom dagligvaruhandeln i Finland minskat. Omsättningen var 112,9 miljoner euro (117,5 milj. euro). Utvidgningen av affärsverksamheten till Ryssland framskred, när Raisio beslutade att inleda produktion av lantbruksfoder i nordvästra Ryssland genom samföretaget ZAO Scandic Feed, som Raisio äger tillsammans med Lännen Tehtaat.. Det tredje kvartalet Omsättningen för kvartal tre var densamma som under jämförelseperioden, dvs. 3,8 miljoner euro (3,8 milj. euro). Raisio Life Sciences resultat förbättrades, men Raisio Nutritions resultat försämrades däremot, bl.a. på grund av kostnaderna för grundandet av soja-havrefabriken. Koncernens omsättning vände svagt uppåt för första gången under året. Omsättningen var 110,7 miljoner euro (109,6 milj. euro).. De finansiella intäkterna ökade genom realisationsvinsten på 1,7 miljoner euro som erhölls från försäljningen av aktierna i Lännen Tehtaat. Programmet för förvärv av egna aktier startade den 10 augusti

12 10 årsanalys och -sammanfattning Sammandrag av de viktigaste meddelanden som publicerats år Raisio investerar i att bygga soja-havrefabrik 17.1 Ny teknologi tas i användning inom Raisios potatisförädling 31.1 Raisio meddelade om fortsatta åtgärder för att effektivisera margarinproduktionen Raisio utvidgar sin affärsverksamhet i Polen genom att köpa minoritetsandelen i mejeriet Obory 29.3 Raisio och Cerealia grundar samföretaget GoGreen AB 31.3 Beslut av Raisios ordinarie bolagsstämma 7.4 Raisio och Suomen Viljava ingår avsiktsförklaring om tillverkning av produkter av rent havre 22.4 Raisio informerar om att koncernen övergår till internationell bokslutspraxis (IFRS) Besluten av Raisios bolagsstämma registrerades 4.5 Raisio och Lännen Tehtaat grundar samföretag inom foderbranschen i Ryssland 2.8 Raisio meddelade att förvärvet av egna aktier inleds Raisio sålde sina aktier i Lännen Tehtaat Raisio berättade att koncernen erhållit försäljningsrättigheter för Benecol i Kina, Japan och Mexiko av sin samarbetspartner McNeil Nutritionals LLC, Benecol 10 år på marknaden i Finland Sammansättningen av Raisios styrelse för år 2006 fastställdes Det fjärde kvartalet Rörelseresultatet för kvartal fyra rensat för engångsposter var svagare än jämförelseperioden och var på förlust med 1,7 miljoner euro (2,0 milj. euro). I synnerhet försämrades resultatet för livsmedelsdivisionen i Finland. Raisio Life Sciences operativa rörelseresultat var något bättre än under jämförelseperioden. Balansvärdena för affärssektorerna avseende malt, potatis och diagnostik nedskrevs med 21 miljoner euro på grund av det förlustbringande resultatet och de allt Omsättning per affärsområde, milj. euro raisio nutrition livsmedel foder och malt affärssegmentets interna försäljning sammanlagt raisio life sciences ingredienser svagare framtidsutsikterna. Inom dessa affärsverksamheter har Raisio startat saneringsåtgärder för att skära ned kostnaderna. Soja-havrefabriken och den nya forskningscentralen blev klara. Raisio beviljades försäljnings- och marknadsföringsrättigheter för Benecol till Kina, Japan och Mexiko. Återköpet av aktier fortsatte och vid årets slut ägde Raisio egna aktier / / / / ,1 55,8 52,3 52,1 210,2 217,1 47,2 48,9 50,6 39,5 186,2 190,7 3,8 4,0 3,8 4,3 15,9 17,9 85,9 99,0 97,4 98,4 380,6 389,9 11,3 12,9 12,3 13,8 50,2 44,7 EKONOMISKA RAPPORTER 10.2 Bokslutskommuniké för år , 2.8 och 1.11 Delårsrapporter 2005 PRODUKTMEDDELANDEN Nya produkter lanseras i butikerna i Finland i början av januari, maj och september, varvid Raisio har publicerat meddelanden om sina nyheter.. Samtliga Raisios meddelanden finns på bolagets webbsidor på adressen diagnostik sammanlagt 2,1 2,3 2,1 2,4 8,8 8,6 13,4 15,1 14,4 16,1 59,0 53,3

13 Resultat per kvartal rensat för engångsposter, milj. euro rörelseresultat för raisio nutrition rörelseresultat för raisio life sciences rörelseresultat för övriga verksamheter elimineringar rörelseresultat sammanlagt andel av intresseföretagens resultat segmentresultat finansiella intäkter och kostnader, netto resultat före skatt inkomstskatt koncernens resultat av den kontinuerliga verksamheten 10 12/ 7 9/ 4 6/ 1 3/ ,6 3,4 3,2 2,6 8,6 8,6 1,8 1,7 1,7 2,2 7,5 4,4 2,8 1,5 2,0 0,6 6,9 2,5 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 1,7 3,8 2,9 4,1 9,1 10,6 0,5 0,3 0,0 0,1 0,8 0,4 2,2 3,5 2,9 4,0 8,3 10,2 0,5 0,3 1,0 0,8 2,6 0,4 1,7 3,9 3,9 4,8 10,9 10,7 2,3 1,1 1,4 1,3 1,5 0,9 0,5 2,8 2,5 3,5 9,4 11, Rörelseresultatets utveckling för den kontinuerliga verksamheten (rensat för engångsposter) milj milj. 0,2 4,1 98,7 98,1 4,7 2,9 117,5 112,9 3,8 3,8 109,6 110,7 2,0 1,7 Q1 Q2 Q3 Q4 Omsättningsutveckling för den kontinuerliga verksamheten 112,1 112, Viktiga nyckeltal, resultaträkning Viktiga nyckeltal, balansräkning / / / / Q1 Q2 Q3 Q4 omsättning, milj. euro rörelseresultat, milj. euro % av omsättningen resultat före skatt, milj. euro 112,9 110,7 112,9 98,1 434,6 437,9 1,7* 3,8 2,9 4,1 9,1* 10,6* 3,4 2,6 4,2 2,1* 2,4* 1,7* 3,9 3,9 4,8 10,9* 10,7* avkastning på investerat kapital, % soliditetsgrad, % skuldsättningsgrad, % 1,3 25,0 5,0 28,2 4,6 26,4 5,0 39,7 46,7 76,8 76,6 78,1 71,8 76,4 41,9 Fördelningen av omsättning övriga europa 20 % övriga världen 2 % resultat/aktie, euro 0,00* 0,02 0,02 0,02 0,05* 0,07* eget kapital/ aktie, euro 2,06 2,15 2,13 2,11 2,29 ryssland 7 % *rensat för engångsposter polen 8 % finland 63 %

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

ÅR SRED OV ISNING 20 09

ÅR SRED OV ISNING 20 09 ÅR SRED OV ISNING 20 09 Innehåll Inledning 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Nyheter under året 6 Nya Cloetta 7 Vision, mål och strategier 8 Aktien och ägare 10 Varumärken13 Cloettas starka varumärken

Läs mer

SOK-koncernen. årsberättelse 2011

SOK-koncernen. årsberättelse 2011 SOK-koncernen årsberättelse 2011 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75 Årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 2 Finansiella nyckeltal... 3 Koncernchefens kommentar... 4 Marknadsöversikt... 6 Strategi för lönsam tillväxt... 8 Finansiella mål... 11 Scandi Standard-aktien...

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 33. Hållbarhet 34 Ekonomisk påverkan 35 Cloetta i samhället 36 Miljöansvar 38 Medarbetare 41 Ansvar för råvaruproducenter 45

Hållbarhetsredovisning 33. Hållbarhet 34 Ekonomisk påverkan 35 Cloetta i samhället 36 Miljöansvar 38 Medarbetare 41 Ansvar för råvaruproducenter 45 Årsredovisning 2011 > Detta är Cloetta Cloetta grundades 1862 och är Nordens äldsta konfektyrföretag. Varumärket Cloetta står för ansvar och hög kvalitet men är samtidigt starkt förknippat med glädje,

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer