Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! Morgonkaffe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe"

Transkript

1 Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m Lunch Bolagsförpackning, momsnyheter och problem, nya regler för pensionsavsättningar, avyttring och förvärv av etableringsrätter, rättslaget på vissa aktuella skatteområden m.m Avslutning Skattehuset i Göteborg AB är ett informations- och rådgivningsföretag inom skatteområdet, som funnits sedan Med lång erfarenhet och bred kompetens erbjuder vi dig skattedagar, övriga kursdagar, utlandskonferenser, skatteinformation och konsultationer. Vår information uppdaterar dig med alla nyheter och förändringar inom skatteområdet. I vårt kursutbud finner du både endagskurser och veckolånga kurser, i Sverige och utomlands. Behöver du hjälp med att lösa skatteproblem kan du anlita någon av våra skattekonsulter. Välkommen till Skattehuset! Orter och datum: 2011: Malmö 5.12 Jönköping 6.12 Linköping 7.12 Stockholm 8.12 Göteborg 9.12 Stockholm Örebro Karlstad Falun Stockholm : Luleå 10.1 Umeå 11.1 Sundsvall 12.1 Stockholm 13.1 Göteborg 16.1 Stockholm 17.1 Gävle 18.1 Stockholm 19.1 Visby 20.1 Lidköping 23.1 Växjö 24.1 Kristianstad 25.1 Halmstad 26.1 Stockholm 27.1 Västerås 1.2 Stockholm 2.2 Göteborg 3.2 Helsingborg 6.2 Stockholm 15.2 Följande personer träffar du på skattedagarna 2011/2012. Ola Aronsson, Emilia Talje, Jan-Åke Jernhem, Jan Johansson, Jan-Olof Johansson och Klara Medberg.

2

3 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Budgeten 2012 m.m Regeringens höstbudget... 7 Ny skatteförfarandelag Tjänst Grundavdrag Det extra grundavdraget för pensionärer Deklarationspliktsgräns inkomsttaxeringen Brytpunkter och skiktgränser Reseavdragen Arbetsgivaravgifter Alkolås blir skattefritt tillbehör Årsavgift till Advokatsamfundet Skatterättsnämnden om ettårsregeln Förmånsbeskattning av K-försäkring Förmåner taxeringen HFD om båtförmån Ingen förmån av kappseglingsbåt Tillfälligt arbete och dubbel bosättning Ersättning för falska fakturor blev lön Jourresa är inte en tjänsteresa Kapital och Fastighet Uthyrning av privatbostad Stämpelskatt vid fastighetsförvärv Husavdrag Kommunal fastighetsavgift Ränteintäkter i bostadsrättsföringar Fastighetstaxeringen ska ses över Nedsatt köpeskilling och stämpelskatt Beskattning av bl.a. intrångsersättning Eget boende eller korttidsuthyrning?... 57

4 2 Byggnadsrörelse och ärvda fastigheter Näringsverksamhet och bolagsbeskattning Näringsbetingade andelar i handelsbolag Egenavgifter Räntefördelning HFD och räntefördelningsberäkning års jubileum gav inget avdrag Koncernbidrag i ändrat bokslut Avdragstidpunkt för koncernbidrag Ingen moms på koncernbidrag Glöm inte Lundinregeln! Proposition om slopade Lundinregler Återföring negativ goodwill Ytterligare två domar om goodwill Skatteverket vill skapa lag om lån Beskattad för ett eller sju förbjudna lån? Skattepliktiga näringsbetingade aktier? Översyn av företagsbeskattningen Immateriell rättighet var verksamhetsgren Anskaffningsutgift på utskiftad tillgång När är ett kommanditbolag upplöst? Förhandsbesked om underprisöverlåtelse Skatteverket om utbildningskostnader Vägrat avdrag för mäklarutbildning Värdepappershandel i enskild firma HFD om pågående arbeten Skattefri inkomst vid specialbyggnad Betalningsansvar för kommanditdelägare Skattemässig hantering av fiskerättighet Tillgång i näringsverksamhet? Kvitta bort spärrat underskott HFD om utrangeringsavdrag Moms och övriga nyheter Nyheter på momsområdet

5 3 Import av varor Tekniska mervärdesskattefrågor Förlängd ansökningstid vid återbetalning av moms Factoringtjänst och momsplikt Skatteverket om tjänsteomsättningsland Moms vid lagerbolagsförsäljning SKV om momsavdrag vid DB-försäljning Skattetillägg och frivillig skattskyldighet Inget skattetillägg vid felaktigt avdrag Momsavdrag på återställningskostnad procent moms på gatuköksmat Byggnation i egen regi eller entreprenad Momsbefriad förmedling av fastighet Provision vid förmedling av försäkring Tilläggsförsäkring vid biluthyrning Moms på appar till smartphones Tryckeritjänst och återbetalning av moms Solpaneler och omvänd skattskyldighet Verksamhetsöverlåtelse vid bilköp? Övriga nyheter Frivillig revision för små privata aktiebolag Koncernredovisning Enklare redovisning Nytt skatteavtal med Schweiz Tre domar om kassaregisterundantag Ej undantag från kassaregister Utredning om nystartszoner Avdragsrätt för pensionsavsättningar SKV om avdrag för pensionsförsäkringar Verksamhetskravet i t.ex. ideell förening Avräkning av utländsk skatt Betalningsansvar för SINK-skatt Skattetillägg vid återkallad omprövning Enklare fusion och delning av aktiebolag Gåvor av aktier inom familjen blev byte

6 4 Fåmansföretag Sammanfattning av fåabreglerna Fåmansföretag eller inte? Kvalificerade andelar Kvalificerad andel och flytt av vinstmedel Särskilt kvalificerade andelar Verksam i betydande omfattning Förvaltningsarbete i Fåab Normalt förvaltningsarbete i FÅAB Verksam i betydande omfattning HFD om bortgiven utdelning m.m Utdelningsrätt och aktieägartillskott Fortsatt anställning i sålt FÅAB Planera redan nu för fåmansföretagen Samma eller likartad verksamhet Jämförbara verksamheter inte samma eller likartad Kammarrätten gör en bokstavstolkning av samma eller likartad Generationsskiftesproblematik med samma eller likartad Ytterligare domar om likartad verksamhet Utomståenderegeln Särskilda skäl mot utomståenderegeln? Utdelnings- och kapitalvinstreglerna När uppkommer en andel i ett AB? Gränsbeloppet Lönesummeregeln Schablonregeln eller lönesummeregeln? Planera omstruktureringar! Dubbel koncerntillhörighet Löneutrymme fördelas på alla aktier Skillnader i löneunderlag Kommanditbolag och löneunderlag Kapitalvinstbeskattning Kapitalförluster Överlåta utdelningsrätten på kvalificerade andelar Inledning

7 5 Aktiebolagslagen Utbetalning till fel mottagare Aktiebolagsrättsliga slutsatser Inkomstskattelagen Skatterättslig rättspraxis Skatterättsliga slutsatser Den praktiska hanteringen Bolagsförpackningar Förpacka en tillgång Näringsbetingade andelar Bolagsförpackningens nackdelar Uttagsbeskattning Underprisreglerna Villkor för undantag från uttagsbeskattning Överlåtare och förvärvare Skattskyldighet för förvärvaren Koncernbidragsrätt saknas Underskott hos förvärvaren Villkor avseende kvalificerade andelar m.m Uttagsbeskattning från lager till näring Bostäder för delägare i fåmansföretag Vissa kapitalförluster Begränsad avdragsrätt för kapitalförluster på fastigheter Uppkomna problem Fastighet paketerad i ekonomisk förening Handel med bolagsförpackade fastigheter Handel med näringsbetingade andelar Aktier i DB näringsbetingat innehav? Index Innehållsförteckning Bilder

8 6

9 7 Budgeten 2012 m.m. Regeringens höstbudget Flera skatteförslag i budgeten Regeringen har tidigare aviserat att de avser att komma med flera förslag på skatteområdet i höstens budget. Även om man senare dragit tillbaka en del av dessa förslag, med hänvisning till den ekonomiska osäkerhet som råder idag, innehåller höstens budget, prop. 2011/12:1, ändå ett stort antal förändringsförslag på skatteområdet. Vi redovisar dessa nedan. I Förmånsvärde på miljöbilar Nuvarande regler om nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar består av två delar. Den första delen består av en permanent nedsättning som innebär att förmånsvärdet för en bil som helt eller delvis är utrustad med teknik för drift med elektricitet eller med mer miljöanpassade drivmedel än bensin eller dieselolja sätts ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för en jämförbar bensin- eller dieseldriven bil. Den andra delen består av tidsbegränsade regler som innebär att för bilar som är utrustade med teknik för drift med elektricitet eller med annan gas än gasol görs nedsättning till ett värde som motsvarar 60 procent av förmånsvärdet för närmast jämförbara konventionella bil (dock maximalt med kronor per år) och för bilar som är utrustade med teknik för drift med alkohol görs motsvarande nedsättning till 80 procent av förmånsvärdet för närmast jämförbara konventionella bil (dock maximalt med kronor per år). Den tidsbegränsade nedsättningen gäller till och med beskattningsåret Förlängd tidsbegränsad nedsättning Mot bakgrund av den tidsbegränsade nedsättningens syfte, att stimulera introduktionen av mer miljövänliga bilar föreslås att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med två år för bilar som är utrustade med teknik för drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol. Nedsättningen gäller därmed till och med det beskattningsår som slutar den 31 december II Särskilda expertbeskattningen Reglerna om beskattning av experter, forskare eller andra utländska nyckelpersoner infördes den 1 januari Som skäl för reglerna anfördes bland annat att det fanns

10 8 ett behov av en lagstiftning som särskilt beaktar de problem som uppkommer vid tillfälliga anställningar av utländsk personal och våra grannländer hade infört sådan lagstiftning. Syftet med reglerna var således bland annat att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft ifråga om forskning m.m. Reglerna Skattelättnaden finns i 11 kap. 22 och 23 inkomstskattelagen (1999: 1229) (IL) och innebär att vissa delar av den ersättning som erhålls för arbetet inte ska tas upp till beskattning under de tre första åren. Den kritik som framförts innebär huvudsakligen att reglerna anses brista i förutsebarhet, framför allt med avseende på vem som kan anses ha en sådan position i företaget att denne är en nyckelperson. Ny lagregel Ett nytt tredje stycke i lagtexten införs enligt vilket framgår att de villkor som ställs på en expert alltid anses uppfyllda om arbetstagaren erhåller en lön och annan ersättning för arbetet i Sverige som per månad överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas. III Avdragsbegränsning för reseavdrag Beloppsgränsen över vilken utgifter för inställelseresor samt för resor mellan bostaden och arbets- respektive utbildningsplatsen får dras av höjs från kronor till kronor. Den nya beloppsgränsen gäller från och med den 1 januari Skälet till ändringen är att 30-dagarkortet i Stockholms lokaltrafik höjs vid årsskiftet och därmed skulle, utan en ändring av beloppsgränsen, den vanlige resenären överskrida gränsen för reseavdrag och det är inte önskvärt. IV - Socialavgifterna 2012 Föräldraförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgifterna och i egenavgifterna höjs till 2,60 procent. Arbetsskadeavgiften i arbetsgivaravgifterna och i egenavgifterna sänks till 0,30 procent av avgiftsunderlaget. Detta föra föranleder en sänkning av den allmänna löneavgiften till 9,21 procent. Arbetsgivaravgifterna Sjukförsäkringsavgift 5,02 5,02 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 2,60 Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,17 1,17 Arbetsmarknadsavgift 2,91 2,91 Arbetsskadeavgift 0,68 0,30 S:a socialavgifter 22,19 22,21 Allmän löneavgift 9,23 9,21 S:a soc.avg och allmän löneavgift 31,42 31,42 Egenavgifterna Sjukförsäkringsavgift 5,11 5,11 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 2,60

11 9 Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,17 1,17 Arbetsmarknadsavgift 0,37 0,37 Arbetsskadeavgift 0,68 0,30 S:a socialavgifter 19,74 19,76 Allmän löneavgift 9,23 9,21 S:a egenavg och allmän löneavgift 28,97 28,97 V Reklamskatten kvar Regeringen konstaterar, ånyo, att det inte heller för närvarande finns förutsättningar för finansiering av ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten. VI Sänkt restaurangmoms Mervärdesskattesatsen för restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 procent till 12 procent. Sänkningen gäller dock inte för tillhandahållande av spritdrycker, vin och starköl. Utredningen konstaterar att förslaget medför att ett stort antal företag slipper dra gränsen mellan å ena sidan restaurang- eller cateringtjänster och å andra sidan livsmedel. Ett annat gränsdragningsproblem som försvinner är behovet av att särskilja måltider som ingår i rumspriset vid en hotellvistelse från rumsuthyrningen. Detta leder till en förenklad hantering av momsen och minskade administrativa kostnader för företagen, Inte HUS-avdrag på kocktjänster Det tydliggörs vidare att restaurang- och cateringtjänster inte utgör sådant hushållsarbete som kan ge HUS-avdrag, d.v.s. normalt att man hyr in en kock för att tillreda måltider i det egna hemmet. Detta skrivs uttryckligt in i lagstiftningen Utredning av importmomsen Regeringen säger att den avser att fortsätta arbetet med regelförenklingar för företagen med avsikt att skapa en märkbar förändring i företagens vardag. Förenklingsarbetet syftar i grunden till att utforma regler, processer och förfaranden så att de är bättre anpassade till företagens villkor och verklighet. Som ett led i Regeringens regelförenklingsarbete bör reglerna avseende redovisning av moms vid import utredas. Ideella föreningar och moms Regeringen beslöt den 20 januari 2011 att hos kommissionen ansöka om tillåtelse att få införa en regel om en omsättningsgräns för momsredovisning avseende ideell sektor. Enligt ett besked från kommissionen i mars 2011 godtas dock inte ansökan. Regeringen och kommissionen har därefter inlett en fortsatt dialog i frågan om den ideella sektorns momssituation, vilket dokumenterats bland annat i synpunkter som. Regeringen den 30 maj 2011 lämnat på kommissionens s.k. grönbok om den framtida mervärdesskatten. Regeringen säger nu i propositionen att de kommer att fortsätta arbeta för att finna en gynnsam lösning för den ideella sektorn. Regeringens utgångspunkt är att ideell sektor inte ska förlora ekonomiskt på eventuella förändringar av regelverket.

12 10 VII Investeringssparkonto I budgetpropositionen för 2011 redovisade regeringen ett antal reformambitioner för mandatperioden på skatteområdet. Bland dessa reformambitioner nämndes införandet av en ny schablonbeskattad sparform benämnd investeringssparkonto. Syftet med sparformen är att förenkla för fysiska personer att spara i aktier och andra finansiella instrument. Regeringen bedömde vidare att det även bör göras vissa justeringar i beskattningen av kapitalförsäkring för att effektivisera beskattningen av sådan försäkring och för att upprätthålla den skattemässiga neutraliteten. Mot bakgrund bland annat av vissa invändningar från remissinstanserna har Finansdepartementet utarbetat en tilläggspromemoria med vissa kompletterande förslag om investeringssparkontot. Schablonbeskattad sparandeform Ett schablonbeskattat sparande för vissa direktägda finansiella instrument, benämnt investeringssparkonto, införs. Sparande i denna sparform är frivilligt. Ett investeringssparkonto ska uppfylla vissa villkor vilka framgår av den nya lagstiftning som föreslås. Ett investeringssparkonto får bara innehas av en enda fysisk person eller av ett enda dödsbo och det får bara föras av ett enda investeringsföretag. Ett investeringssparkonto får inte överlåtas. I lagtexten definieras vilken typ av finansiella tillgångar som får finnas på kontot. Där framgår bl.a. att kvalificerade andelar inte är sådan godkänd tillgång. Kontanta medel får däremot sättas in på och tas ut från ett investeringssparkonto. Beskatta en schablonintäkt Den som under kalenderåret har innehaft ett investeringssparkonto för vilket ett kapitalunderlag ska beräknas ska ta upp en schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas genom att en schablonränta multipliceras med ett kapitalunderlag. Schablonintäkten ska tas upp i inkomstslaget kapital. Kapitalunderlaget utgörs av en fjärdedel av summan av marknadsvärdet av fyra olika delposter. Det är marknadsvärdet vid ingången av varje kvartal av de tillgångar som förvaras på investeringssparkontot respektive marknadsvärdet av varje inbetald eller överförd tillgång när de förtecknas på kontot som ska beaktas vid beräkningen av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget x SLR Schablonintäkten ska beräknas till kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november under föregående kalenderår. Skattefri avkastning och kapitalvinst Avkastning på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska inte tas upp till beskattning. Inte heller kapitalvinster på sådana tillgångar ska tas upp. På motsvarande sätt får inte utgifter och kapitalförluster som avser tillgångar på ett investeringssparkonto dras av. Ränta på kontanta medel som förvaras på ett investeringssparkonto ska beskattas konventionellt om räntan helt eller delvis avser ett kalenderår då räntesatsen som

13 11 legat till grund för räntans beräkning någon gång överstigit statslåneräntan vid utgången av november närmast före det kalenderåret VIII Beskattning av kapitalförsäkringar Som en följd av att man inför nya regler om investeringssparkonto sker också en förändring av beskattningen av kapitalförsäkringar. Enligt Regeringen gör beskattningen av kapitalförsäkring så långt möjligt vara neutral i förhållande till den som gäller investeringssparkonto. Beskattningsunderlag Förutom värdet av den skattskyldiges tillgångar vid beskattningsårets ingång respektive värdet av försäkringen vid beskattningsårets ingång ska ett värde motsvarande summan av de premier som har betalats in under beskattningsåret ingå i kapitalunderlaget. Vid beräkning av detta belopp ska dock premier som har betalats in under den andra halvan av beskattningsåret beräknas till halva värdet. Kapitalunderlaget för förvärvaren utgörs av premier som har betalats in till försäkringen från och med tidpunkten för förvärvet. Om en skattskyldig försäkringstagare överlåter en kapitalförsäkring under beskattningsåret ska premier som har betalats in till försäkringen till och med överlåtelsetidpunkten ingå i överlåtarens kapitalunderlag. Överlåtaren ska också i förekommande fall ta upp försäkringens värde vid beskattningsårets ingång i sitt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget x SLR Schablonavkastningen (skatteunderlaget) för sparande i kapitalförsäkring och avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring, ska beräknas som kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november under föregående kalenderår. Skattesatsen för kapitalförsäkring och avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring höjs från 27 procent till 30 procent. IX Beskattningen av investeringsfonder m.m. Investeringsfonder, såväl värdepappersfonder som specialfonder, ska inte längre vara skattskyldiga enligt inkomstskattelagen för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. Den som äger andelar i en investeringsfond ska schablonbeskattas i förhållande till värdet på de egna andelarna. Beskattningen ska omfatta andelar i såväl svenska som utländska investeringsfonder. På samma sätt som nu ska andelsägaren beskattas för utdelning från fonden och för kapitalvinster när fondandelar avyttras. Beskattning på individnivå Obegränsat skattskyldiga fysiska personer som äger andelar i investeringsfonder ska ta upp en schablonintäkt i inkomstslaget kapital som ska utgöra en viss andel av ett kapitalunderlag. Kapitalunderlaget ska utgöras av värdet vid ingången av kalenderåret på de fondandelar som vid denna tidpunkt ägs av den skattskyldige. Schablonintäkten vid innehav av andelar i en investeringsfond ska vara 0,4 procent av kapitalunderlaget X Deklarationspliktsgränsen höjs Beloppsgränsen för när fysiska personer, med vissa undantag, ska lämna allmän självdeklaration på grund av intäkter i inkomstslaget kapital höjs från 100 kronor till

14 kronor. Samma beloppsgräns ska gälla avseende skyldighet att lämna särskild självdeklaration för vissa juridiska personers intäkter i inkomstslaget näringsverksamhet. XI Höjt gränsbelopp för beräkning av statlig inkomstskatt Gränsbeloppet för beräkning av statlig inkomstskatt föreslås höjas från nuvarande 100 kronor till 200 kronor. Skälet till denna höjning är bland annat förslaget om att undanta schablonintäkt avseende innehav av andelar i en investeringsfond från deklarationsskyldighet, se ovan. Många fondsparande bl.a. barn har mycket små fondinnehav. En höjning av gränsbeloppet för beräkning av statlig inkomstskatt till 200 kronor skulle därför medföra att den absoluta majoriteten av dessa inte skulle behöva vare sig deklarera eller betala skatt för schablonintäkt, eftersom schablonintäkten avseende fondinnehavet understiger gränsbeloppen. XII Förenklingar och förbättringar i 3:12-reglerna och i reglerna för enskilda näringsidkare Förenklingsregeln förbättras I dag används förenklingsregeln i ungefär tre fjärdedelar av de drygt K10- blanketter som lämnas in varje år vid deklarationstillfället. Det finns nu säger regeringen, anledning att ytterligare stimulera nyföretagande och förenkla för ägarna av de mindre fåmansföretagen. Nivån på schablonbeloppet i den s.k. förenklingsregeln höjs från 2,5 IBB till 2,75 IBB. Takregel för utdelning Dagens regelverk skapar incitament för ägare till kvalificerade andelar att avyttra företaget internt i stället för att tillgodogöra sig avkastningen genom utdelning. Enligt Regeringen skulle en takregel för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst till viss del skulle komma till rätta med detta problem. Reglerna för utdelning bör i princip inte vara förmånligare än de som gäller för kapitalvinst vilket talar för att nivån på takregeln inte bör sättas lägre än 100 IBB. Å andra sidan beaktas avyttringar under en sexårsperiod vid kapitalvinster. Det kan därför vara motiverat att bestämma nivån i takregeln för utdelningar något lägre än till 100 IBB. 90 IBB i tjänst Regeringen föreslår att det införs en takregel för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst. Regeln innebär att utdelning inte ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra att den skattskyldige och närstående, som inräknas i samma närståendekrets, under beskattningsåret från ett företag sammanlagt tagit upp utdelning med högre belopp än som motsvarar 90 IBB. Tolkningen av närståendekretsen ska enligt uttryckligt stadgande ske med tillämpningen i 56 kap 5 IL. Detta gäller både utdelning och kapitalvinstberäkning. Förenklingsregeln bara i ett enda bolag Skatteverket har uppmärksammat Regeringen om att det förekommer skatteplanering med hjälp av förenklingsregeln genom att man är verksam i ett bolag som ägs av ett antal bolag vari man själv är ägare. Genom detta förfarande går man enligt

15 13 Skatteverket runt de karensregler som 3:12-reglerna är uppbyggda runt. Tillämpningen av förenklingsreglerna bör därför begränsas. Regeringen biträder helt denna bedömning. Det föreslås därför en lagändring som innebär att en person som äger andelar i flera företag får beräkna årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för andelar i endast ett av företagen. Skatteverket ville inskränka ytterligare Skatteverket anser att ytterligare begränsning av regelns tillämplighet behövs då den föreslagna begränsningen inte förhindrar utnyttjande av förenklingsregeln inom en närståendekrets. Tillämpningen av förenklingsregeln bör därför enligt Skatteverket begränsas till ett företag för personer inom en närståendekrets. Regeringen gör dock bedömningen att Skatteverkets förslag leder väl långt och riskerar att i inte ringa utsträckning träffa transaktioner som inte gjorts enbart i skatteundandragande syfte. Begränsningar att tillgodräkna kapitaltillskott Regeringen har uppmärksammats på skattmässiga upplägg som i princip går ut på att man kortsiktigt höjer underlaget för beräkning av gränsbelopp genom kapitaltillskott till bolaget. Dessa kapitaltillskott återtas därefter och utgör således inga varaktiga tillskott till bolaget, utan synes enligt Regeringen bara ha till syfte att höja underlaget för beräkning av gränsbelopp respektive omkostnadsbeloppet på andelarna. Oavsett om denna typ av upplägg kan underkännas skatterättsligt eller inte, finns det enligt regeringen anledning att utforma bestämmelser så att det klart framgår att det inte ska vara möjligt att utnyttja reglerna på angivet sätt. Vid utformningen av sådana bestämmelser kan en jämförelse göras med de regler som gäller för kapitalunderlag vid räntefördelning och expansionsfond samt för beloppsspärren i bestämmelserna om underskottsföretag. Bara varaktiga tillskott Underlaget för årets gränsbelopp ska därför, enligt de nya föreslagna reglerna, minskas med tillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till företaget. Underlaget ska även minskas med anskaffningsutgift för andelen till den del sådant tillskott, direkt eller indirekt, har ökat värdet på andelen. Ingen absolut tvåårsgräns Det förslag som förordas i en promemoria från Finansdepartementet innebar att alla kapitaltillskott som lämnats under de senaste två åren omfattas. Regeringen menar nu att en sådan reglering i allt för hög grad missgynnar kapitaltillskott som inte har lämnats i samband med ovannämnda upplägg, d.v.s. varaktiga tillskott. Det bedöms därför som lämpligare att i stället hämta ledning från de ovan nämnda reglerna för kapitalunderlag för räntefördelning och kapitalunderlag för expansionsfond. I dessa regler finns det en bestämmelse som förhindrar att kapitalunderlagen manipuleras med tillskott som gjorts under det föregående beskattningsåret i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten eller bolaget.

16 14 Riktpunkt om två år Avgörande för bedömningen bör bara vara om tillskottet varaktigt har tillfört företaget kapital eller inte. En riktpunkt bör i det här sammanhanget vara att tillskottet åtminstone avses att användas i företaget under en tvåårsperiod. Även tillskott inför en försäljning För att det inte ska vara möjligt att kringgå bestämmelsen genom att i stället förvärva ett företag till vilket ett tillskott skett innan förvärvet bör även ett sådant tillskott minska omkostnadsbeloppet om det gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till företaget. Det föreslås därför en regel som innebär att underlaget för årets gränsbelopp även ska minskas med anskaffningsutgift för andelen till den del sådant tillskott, direkt eller indirekt, har ökat värdet på andelen Bara löneunderlag från förvärvstidpunkten Skatteverket har i samband med sin kontrollverksamhet funnit att det förekommer att löneunderlag utnyttjas dubbelt för att andelsägare ska erhålla högre gränsbelopp. En ändring bör därför, menar regeringen, göras så att bara ersättningar som betalats ut under den tid som en andel ägts ska räknas in i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen och föreslår en lagändring med denna innebörd. Om en andel i ett företag ägts under del av det år som löneunderlaget avser, ska bara ersättning som betalats ut under denna tid räknas med i det lönebaserade utrymmet för andelen Detta innebär att löneunderlaget och det lönebaserade utrymmet därmed kan bli olika stort för olika andelar i samma företag. Genom lagändringen blir det identiska regler oavsett om man äger andelen direkt eller indirekt via ett annat företag. XIII Högre räntesats för positiv räntefördelning För att de föreslagna ändringarna i 3:12-reglerna inte ska leda till att balansen i beskattningen av delägare i fåmansföretag och enskilda näringsidkare förskjuts föreslås att räntesatsen vid positiv räntefördelning höjs. Enligt förslaget höjs den från SLR +5 procent till SLR +5,5 procent. XIV Avdragsrätt för vissa gåvor. Regeringen menar att det är av stort intresse att, utöver statliga anslag till ideell verksamhet, stimulera privatpersoner att genom gåvor öka resurserna till delar av den ideella sektorn. Av det skälet föreslås i budgeten nya regler som innebär att man i vissa fall kan få en skattereduktion för gåvor lämnade till angivna ideella verksamheter. Bara godkända mottagare Skattereduktion för gåvor ges för gåvor som lämnats till gåvomottagare som godkänts av Skatteverket utifrån på förhand fastställda kriterier. En svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registrerat trossamfund ska godkännas som gåvomottagare under förutsättning att bl.a den sökande har som ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande eller att främja vetenskaplig forskning eller helt

17 15 eller delvis bedriver sådan verksamhet och att den sökande har minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Fysisk person över 18 år Vidare förutsätts för skatterabatten att givaren är en fysisk person som vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år, är obegränsat skattskyldig någon gång under beskattningsåret, och som har haft utgifter för gåva till en godkänd gåvomottagare. Under vissa förutsättningar ska även begränsat skattskyldiga kunna få skattereduktion. Dödsbon har endast rätt till skattereduktion för gåvor som lämnats före dödsfallet. Bara penninggåvor Endast penninggåvor ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion kan ges inte bara för gåva som en person själv har lämnat utan även för förmån av gåva samt gåva för vilken utdelningsbeskattning ska ske. Testamente till förmån för en godkänd gåvomottagare ger inte rätt till skattereduktion. Belopp Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst kronor, d.v.s. underlaget för gåvor under ett år kan som högst uppgå till kronor. Bara gåvor som vid varje gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor räknas in i underlaget. Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen understiger kronor ges ingen skattereduktion. XV Lättnadsreglerna för oäkta bostadsföretag förlängs Någon översyn av skattereglerna för bostadsrättsföreningar och andra bostadsföretag har ännu inte kommit till stånd. Lättnadsreglerna bör därför på nytt förlängas i förhållande till s.k. oäkta bostadsföretag i avvaktan på att en översyn genomförs. De aktuella lättnadsreglerna förlängs därför till och med utgången av år XVI Högre schablonbelopp för uthyrning av privatbostad Privatpersoners upplåtelse av privatbostad, vilket inkluderar såväl uthyrning av hela bostaden som delar av bostaden (d.v.s. till inneboende), är ett viktigt komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Särskilt i tider av stigande bostadsbrist går det fortare att öka utbudet av boendetillfällen inom denna sektor i stället för att bygga nytt. Förutom att kunna stimulera till ökad andrahandsuthyrning torde ett höjt schablonbelopp även i viss mån kunna inverka positivt på de skattskyldigas benägenhet att överhuvud taget redovisa inkomster av uthyrning av den egna bostaden. Schablonavdraget vid upplåtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyresrätt föreslås därför höjt från kronor per år till kronor per år från och med den 1 januari Av förenklingsskäl gäller höjningen även schablonavdraget vid försäljning av produkter från den egna bostaden. Ändringen av schablonavdraget innebär att en hyra om kronor blir skattefri per år ( ( x 20%) ).

18 16 XVII Utökade möjligheter till avdrag för FoU Regeringen konstaterar efter en kortare redogörelse av bakgrunden till avdragen för forskning och utveckling att det sakligt sett finns skäl för att utvidga rätten till avdrag för utgifter för forskning och utveckling jämfört med vad som i dag gäller enligt rättstillämpningen. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att detta kommer till uttryck i lagtext. Av det skälet föreslås en omformulering av lagtexten varigenom det ska framgår att utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för den huvudsakliga näringsverksamheten eller verksamheten i övrigt ska dras av. XVIII Övriga frågor på företagsskatteområdet De så kallade Lundinreglerna bör avskaffas. För att motverka risk för skatteplanering med anledning av avskaffandet bör en generell regel införas med innebörd att avdrag för nedskrivning och förlust på lagerandelar bara medges om värdenedgången eller förlusten är verklig. Vidare bör vissa ändringar göras i reglerna om beskattning av delägare i handelsbolag samt i reglerna om skalbolagsbeskattning. Regeringen avser att i höst, aviserat till den 18 oktober, återkomma med en proposition till Riksdagen. Avsikten är att reglerna ska träda ikraft den 2 januari Ikraftträdande I princip alla lagändringar föreslås träda ikraft vid årsskiftet eller i vart fall tillämpas från 1 januari 2012, förutom vad som särskilt anges ifråga om bland annat förändringen av Lundinreglerna. Ny skatteförfarandelag Allmänt Regeringen säger i sin proposition, prop. 2010/11:165, med hänvisning till att reglerna samlas i en enda lag, att regelverket blir tydligare och lättare att tillämpa. Dubbelregleringar försvinner och onödiga begrepp tas bort. Obefogade skillnader i sak mellan bestämmelser i samma ämne försvinner också. Det kommer innebära att den administrativa bördan minskar och att den skattskyldiges ställning stärks. Lagen kommer att innehålla 71 kapitel och föreslås träda ikraft 1 januari Sammanfattning av propositionen Här nedan följer en kortfattad sammanfattning av de förändringar som föreslås i propositionen. Lagen är för det första disponerad enligt en i huvudsak kronologisk ordning utifrån handläggningen av ett skatteärende. För att underlätta för tillämparen har lagen indelats i följande 16 avdelningar: Avdelning I. Avdelning II. Avdelning III. Avdelning IV. Avdelning V. Innehåll, tillämpning och definitioner Företrädare Registrering Preliminär skatt Särskild inkomstskatt

19 17 Avdelning VI. Kontrolluppgifter, deklarationer och övriga uppgifter Avdelning VII. Dokumentation Avdelning VIII. Utredning och kontroll Avdelning IX. Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning Avdelning X. Tvångsåtgärder Avdelning XI. Undantag från kontroll Avdelning XII. Särskilda avgifter Avdelning XIII. Beslut om skatter och avgifter Avdelning XIV. Betalning och återbetalning av skatter och avgifter Avdelning XV. Omprövning samt överklagande och ändring i beslut på grund av skatteavtal Avdelning XVI. Verkställighet Deklarationsombud En deklarationsskyldig ska få utse fler än ett deklarationsombud. Såväl företagen som ska lämna skattedeklaration som bokförings- och redovisningsbyråer har efterlyst en möjlighet att utse fler än ett deklarationsombud. Det ska inte finnas någon gräns för hur många ombud som kan utses. Bestämmelserna om deklarationsombud ska också utvidgas till att omfatta alla sorters skattedeklarationer och inkomstdeklarationer. Registrering Den som avser att bedriva näringsverksamhet och som ska registreras, ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan näringsverksamheten påbörjas eller övertas. Alla näringsidkare som är skyldiga att redovisa mervärdesskatt och som ska registreras ska vara skyldiga att anmäla sig för registrering. F-skatt Dagens F-skattsedel ska ersättas med ett godkännande för F-skatt. Godkännandet ska inte vara tidsbegränsat utan gälla tills vidare. Bestämmelserna om F-skatt i skattebetalningslagen av idag är uppbyggda kring F-skattsedeln. Vid sidan av F-skattsedeln har även utfärdats F-skattebevis. Syftet med beviset är att innehavaren ska kunna visa upp det för uppdragsgivaren i stället för F-skattsedeln. Uttrycket godkänd för F- skatt kommer att användas. Såväl utbetalaren som betalningsmottagaren bör kunna få ett registerutdrag från Skatteverket som innehåller uppgift om godkännande för F- skatt. Ett godkännande för F-skatt ska gälla tills vidare. Lättare att begära jämkning av preliminär skatt Tidigare något restriktiv lagstiftning kring möjligheten att begära jämkning luckras upp. Skattskyldiga ska ges möjlighet till en bättre anpassning av den preliminära skatten till den beräknade slutliga skatten om förbättringen inte bara är obetydlig. Kontrolluppgift A-SINK Kontrolluppgift ska inte behöva lämnas om ersättning eller förmån som är skattepliktig enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.(a-sink) och som har redovisats i en arbetsgivardeklaration. Den som betalar ut ersättning som är skattepliktig enligt A-SINK ska alltså bara lämna kontrolluppgift i inkomstslaget tjänst om mottagaren helt eller delvis omfattas av den

20 18 svenska arbetsbaserade socialförsäkringen. Det innebär i princip att kontrolluppgift bara ska lämnas om arbetsgivaravgifter ska betalas för ersättningen. Redovisning av A-SINK Den som har betalat ut ersättning som är skattepliktig inkomst enligt A-SINK., ska redovisa gjorda skatteavdrag i en arbetsgivardeklaration. Redovisning av punktskatt Gränsen för att få redovisa punktskatt för beskattningsår ska höjas från kronor i beskattningsunderlag till kronor i underlag. Moms i självdeklarationen slopas Den som redovisar mervärdesskatt för beskattningsår ska redovisa skatten i en skattedeklaration i stället för som i dag i en självdeklaration. Skattedeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. Ökat utrymme för att redovisa mervärdesskatt för beskattningsår Möjligheterna att redovisa mervärdesskatt för beskattningsår utvidgas genom att gränsen för en sådan redovisning för svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer samt skattskyldiga som inte ska lämna inkomstdeklaration ska höjas från kronor i beskattningsunderlag till en miljon kronor i beskattningsunderlag. Tidpunkt för ändring av redovisningsperiod Om redovisningsperioden för mervärdesskatt ändras till en kalendermånad från ett kalenderkvartal eller omvänt, ska den nya redovisningsperioden börja gälla efter utgången av det kalenderkvartal då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen eller Skatteverket beslutade om ändringen. Om redovisningsperioden för mervärdesskatt istället ska ändras från eller till ett beskattningsår, ska ändringen gälla från ingången respektive utgången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen eller Skatteverket beslutade om ändringen. Begreppsförändringar Begreppet själv deklaration byts ut mot inkomstdeklaration. Begreppet taxeringsår försvinner i och med att deklarationstidpunkterna för juridiska personer förändras. Deklarationstidpunkt fysisk person Fysiska personer och dödsbon ska även i fortsättningen lämna inkomstdeklaration en gång per år, senast den 2 maj året efter beskattningsåret. Deklarationstidpunkt juridisk person Andra juridiska personer än dödsbon får nya deklarationstidpunkter. De ska lämna inkomstdeklaration senast den 1 mars, den 1 juli, den 1 november eller den 15 december. Deklarationen ska lämnas sex månader efter avslutat räkenskapsår. Dock får den som lämnar deklaration elektroniskt ytterligare en månad på sig för att lämna deklaration. Detta gäller bara andra juridiska personer än dödsbon.

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför.

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför. Promemoria 2011-04-06 Fi2010/5534 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeringssparkonto, tilläggspromemoria 1. Bakgrund Den 7 december 2010 remitterades promemorian Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext...5 1.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2011:1287 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01205/S3 Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen Mars 2017 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 10 oktober 2013. SFS 2013:772 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/03543/S1 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring September 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Juni 2012 1 Sammanfattning I denna promemoria lämnas förslag om ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:960 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Augusti 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva; SFS 2011:1269 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2015:633 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

Slopad skattereduktion för gåvor

Slopad skattereduktion för gåvor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopad skattereduktion för gåvor Februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Författningsförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:1377 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Nya lagar och förordningar som kan beröra dig som småföretagare från 1/1 2012

Nya lagar och förordningar som kan beröra dig som småföretagare från 1/1 2012 som kan beröra dig som småföretagare från 1/1 2012 Innehåll (klicka på respektive rad för att komma till önskat avsnitt) Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster... 1 Förmånligare 3:12-regler och

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2016:887 Utkom från trycket den 11 oktober 2016 utfärdad den 29 september 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

1 Allmänt om skattelagstiftningen

1 Allmänt om skattelagstiftningen 25 1 Allmänt om skattelagstiftningen 1.1 Inkomstskattelagen Inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innehåller, med enstaka undantag, samtliga regler om beräkning av underlaget för kommunal och statlig inkomstskatt

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2014 Per Bolund Pia Gustafsson (Finansdepartementet)

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1471 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:1278 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande

Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande Promemoria 2005-05-18 Fi2005/2323 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för skatteadministration, S5 Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer

Läs mer

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn Förslag till förändrade 3:12-regler Stefan Asklöf, Lina Thörn 2 Nuvarande 3:12-regler 3 Varför särskilda fördelningsregler för ägare av fåmansföretag? Vid skattereformen 1990 införs de s k 3:12-reglerna

Läs mer

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag Bilaga 1 b till Hemställan om Investeraravdrag Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag 1 Ingen saklig skillnad från förslaget till riskkapitalavdrag. 9 Ingen saklig skillnad från förslaget till

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Ett svenskt tonnagebeskattningssystem. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett svenskt tonnagebeskattningssystem. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 november 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

28 Preliminär inkomstdeklaration

28 Preliminär inkomstdeklaration Preliminär, Avsnitt 28 1 28 Preliminär Övergångsbestämmelser 28.1 Inledning Regler om preliminär finns i 28 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelserna om syftet med preliminär (28 kap. 1 ), se avsnitt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1999:1300 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Innehåll 1 [6601] Denna lag innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2004:1345 Utkom från trycket den 27 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag

Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag Skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU6 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2011/12:17) om att avskaffa de s.k.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 3:12-utredningen 2 Inledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:64

Regeringens skrivelse 2000/01:64 Regeringens skrivelse 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Regeringen överlämnar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete; SFS 2009:194 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

55 Beslut om preliminär skatt... 1

55 Beslut om preliminär skatt... 1 Innehåll 55 Beslut om preliminär skatt... 1 55.1 Innehåll... 1 55.2 55.2.1 Beslut om debitering av preliminär skatt... 2 Beräkning enligt schablon... 3 55.2.2 Beräkning enligt tillgängliga uppgifter...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Skattelättnader för förmån av hushållstjänster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Kommittédirektiv Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag Dir. 2014:42 Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Sammanfattning Det är viktigt att tillhandahålla goda förutsättningar

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

17 Verksamhetsavyttringar

17 Verksamhetsavyttringar Verksamhetsavyttringar 1697 17 Verksamhetsavyttringar prop. 1998/99:15 s. 233-237, 286, 290-291, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, SOU 1998:1 s. 239-243, 300, 304-306 prop. 1999/2000:2 s. 439-443, prop. 1999/2000:38

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto schablonbeskattning av finansiella instrument Sofi Nyström och Erik Sjöstedt Syfte Förenkla för privatpersoner att spara i finansiella instrument faktisk inkomst på tillgångarna på

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2016:1055 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU11 Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:17 Ändringar

Läs mer