ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet"

Transkript

1 ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC Ett Andra tillägg till Prospektet Detta Andra tillägg ska läsas i kombination med och utgör en del av prospektet för Absolute Insight Funds plc ( Bolaget ) daterat den 17 februari 2014, tillsammans med alla tillhörande bilagor ( Prospektet ) och det Första tillägget daterat den 9 juli Alla termer som inleds med stor bokstav i detta dokument har samma innebörd i detta Andra tillägg som i Prospektet såvida inte annat anges. Bolagets Styrelse påtar sig ansvaret för informationen i detta dokument och i Prospektet. Såvitt Styrelsen (som har vidtagit all rimliga åtgärder för att se till att så är fallet) vet och känner till följer informationen i detta dokument och i Prospektet fakta, och ingenting som sannolikt kan påverka betydelsen av informationen har utelämnats. Styrelsen påtar sig ansvar i enlighet med detta. 1. Tillägg till del 3 INVESTERING OCH HANDEL I avsnittet kallat INVESTERING OCH HANDEL i del 3 i Prospektet, i avsnittet kallat Ansökan om teckning av andelar ska följande stycke (som ändrades i det Första tillägget) raderas och nedanstående stycke infogas i dess ställe: Raderas Om en andelsägare är förvaltare för ett pensionsprogram eller en välgörenhetsorganisation (oavsett om detta sker i egenskap av bolag eller privatperson) eller en befullmäktigad person som investerar för en sådan förvaltares räkning, begränsas ansvaret för en sådan andelsägare, vid avsaknad av bedrägeri från sådan andelsägares sida, (och om andelsägaren är en befullmäktigad person, från förvaltarens sida) gentemot bolaget, distributören, investeringsförvaltaren, underförvaltaren, förvaltningsbolaget, förvaringsinstitutet och andra andelsägare för eventuella förluster de åsamkats till följd av att en sådan andelsägare förvärvar eller innehar andelar i bolaget (inklusive enligt sådana friskrivningar som anges i ansökningsblanketten) till värdet på tillgångarna i det aktuella pensionsprogrammet eller den aktuella välgörenhetsorganisationen, och, i fall då pensionsprogrammet eller välgörenhetsorganisationen är uppdelad i avdelningar där tillgångarna i en avdelning inte kan användas för att uppfylla en annan avdelning skyldigheter, till värdet på tillgångarna i den avdelning till vilken andelarna hör. Infogas Om en andelsägare är förvaltare för ett pensionsprogram eller en välgörenhetsorganisation (i egenskap av bolag eller på annat sätt) eller en befullmäktigad person som investerar för en /947574v3

2 sådan förvaltares räkning, begränsas ansvaret för en sådan andelsägare, vid avsaknad av bedrägeri från sådan andelsägares sida, (och om andelsägaren är en befullmäktigad person, från förvaltarens sida) gentemot bolaget, distributören, investeringsförvaltaren, underförvaltaren, förvaltningsbolaget, förvaringsinstitutet och andra andelsägare för eventuella förluster de åsamkats till följd av att en sådan andelsägare förvärvar eller innehar andelar i bolaget (inklusive enligt sådana friskrivningar som anges i ansökningsblanketten) till värdet på tillgångarna i det aktuella pensionsprogrammet eller den aktuella välgörenhetsorganisationen, och, i fall då pensionsprogrammet eller välgörenhetsorganisationen är uppdelad i avdelningar där tillgångarna i en avdelning inte kan användas för att uppfylla en annan avdelning skyldigheter, till värdet på tillgångarna i den avdelning till vilken andelarna hör. Daterat: 21 april 2015 /947574v3

3 ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC Första tillägget till prospektet Detta första tillägg ska läsas tillsammans med, och är en del av, prospektet för Absolute Insight Funds plc (bolaget), daterat den 17 februari 2014 (prospektet). Om inget annat anges har samtliga termer som definieras i prospektet samma betydelse i detta första tillägg. Bolagets styrelseledamöter påtar sig ansvaret för informationen i detta dokument och i prospektet. Såvitt styrelsen vet och känner till (och som har vidtagit all rimlig omsorg för att se till att så är fallet) följer informationen i detta dokument och i prospektet fakta och ingenting som sannolikt kan påverka betydelsen av informationen utelämnas. Styrelsen påtar sig ansvar i enlighet med detta. 1. Ändring av del 3 INVESTERING OCH HANDEL I avsnittet med rubriken INVESTERING OCH HANDEL i del 3 av prospektet, i avsnittet med rubriken Ansökan om köp av andelar ska följande stycke strykas och styckena nedanför infogas i stället. Struket Ansökningsformuläret innehåller vissa villkor för ansökningsförfarandet avseende andelar i bolaget och viss gottgörelse till bolaget, investeringsförvaltaren, administratören, förvaringsinstitutet och andra andelsägare för en eventuell förlust de lider på grund av att en eller flera sökande köper eller innehar andelar i bolaget. Infogat Ansökningsformuläret innehåller vissa villkor för ansökningsförfarandet avseende andelar i bolaget och viss gottgörelse till bolaget, distributören, investeringsförvaltaren, underinvesteringsförvaltaren, administratören, förvaringsinstitutet och andra andelsägare för en eventuell förlust de lider på grund av att en eller flera sökande köper eller innehar andelar i bolaget. I de fall då en andelsägare är förvaltare för en pensionsplan eller en stiftelse (oavsett om denna är en juridisk eller fysisk person) eller är befullmäktigad att investera å sådan förvaltares vägnar, och bedrägeri ej föreligger från sådan andelsägares (eller andelsägares befullmäktigades) sida, ska ansvaret för en sådan andelsägare gentemot bolaget, distributören, investeringsförvaltaren, underinvesteringsförvaltaren, administratören, förvaringsinstitutet och andra andelsägare för en eventuell förlust de lider på grund av att en sådan andelsägare köper eller innehar andelar i bolaget (inklusive i enlighet med villkoren i ansökningsformuläret) begränsas till värdet på tillgångarna i den relevanta pensionsplanen eller stiftelsen, och, i de fall då pensionsplanen eller /947574v2

4 stiftelsen är uppdelad i delar där tillgångarna i en del inte kan användas för att fullgöra en annan dels ansvar, till värdet för tillgångarna i den del till vilken andelarna hör. Daterat den: 9 juli 2014 /947574v2

5 Absolute Insight Funds p.l.c. (ett öppet fondbolag med paraplystruktur med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonder) Ett bolag som bildats med begränsat ansvar enligt irländsk lag inregistrerat under nummer PROSPEKT Detta prospekt är daterat den 17 februari 2014 Styrelsen i Absolute Insight Funds p.l.c. vilkas namn framgår i detta prospekt påtar sig ansvaret för informationen häri. Såvitt styrelsen vet och känner till (och som har vidtagit all rimlig omsorg för att se till att så är fallet) följer informationen i detta dokument fakta och ingenting som sannolikt kan påverka betydelsen av informationen utelämnas. 1

6 VIKTIG INFORMATION Centralbankens auktorisering av bolaget utgör ingen garanti för företagets resultat. Centralbanken ansvarar varken för bolagets resultat eller uteblivet resultat. Värdet på och intäkter från andelar i bolaget kan öka och minska i värde. Du kanske inte kan få tillbaka det belopp du har investerat i bolaget. Information som rör bolaget finns i regel i prospektet. Varje fond och andelarna i fonden som bolaget erbjuder beskrivs i den fondens bilaga. Innan du investerar i bolaget bör du överväga de risker som en sådan investering innebär. Se avsnittet Riskfaktorer för respektive fond i detta prospekt och i relevant bilaga. Om du är osäker på innehållet i detta prospekt bör du rådgöra med din mäklare, bankrådgivare, advokat, revisor eller annan ekonomisk rådgivare. Distributionen av detta prospekt auktoriseras endast i en jurisdiktion om det åtföljs av en kopia av bolagets då senast utgivna årsredovisning och reviderade bokslut och, om prospektet ges ut efter dessa rapporter, en kopia av den då senast utgivna halvårsrapporten och det oreviderade bokslutet. Dessa rapporter och detta prospekt utgör tillsammans prospektet för emission av andelar i bolaget. Bolaget är ett investeringsbolag med paraplystruktur med rörligt kapital bildat den 5 december Det är auktoriserat på Irland som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper enligt EU:s förordningar (UCITS-direktivet) 2011 (förordning nr 352 av 2011), med ändringar och tillägg. Sådan auktorisering är inte något godkännande eller någon garanti för bolaget eller för någon fond utfäst av centralbanken. Centralbanken är inte heller ansvarig för innehållet i detta prospekt. Bolaget har segregerat ansvar mellan fonderna och i enlighet med detta ska en skuld hos en fond endast betalas ur den fondens tillgångar. I förekommande fall innebär en skillnad vid någon tidpunkt mellan emissions- och inlösenkurs på andelar i bolaget att den relevanta investeringen ska betraktas som gjord på medellång till lång sikt. Ansökan kan komma att göras om att få tillstånd att notera andelar i bolaget på den irländska fondbörsen. Uppgifter om en sådan ansökan anges i bilagan till berörd fond. Ingen ansökan har gjorts för andelarna i bolaget om notering på någon annan fondbörs. Styrelsen förväntar sig inte att det kommer att utvecklas någon aktiv andrahandsmarknad för bolagets andelar. Varken noteringen av bolagets andelar på den officiella irländska fondbörsen eller godkännandet av prospektet enligt börsnoteringskraven på den irländska fondbörsen ska utgöra någon garanti eller utfästelse av den irländska fondbörsen om kompetensen hos tjänsteleverantörerna eller hos en annan part som är knuten till bolaget, om informationen i prospektet är korrekt eller om bolaget är lämpat för investeringssyfte. Detta prospekt kan inte användas som ett erbjudande om köp eller rådgivning i en jurisdiktion eller under omständigheter där ett sådant erbjudande eller sådan rådgivning är olaglig eller otillåten. Andelarna har i synnerhet inte registrerats enligt den amerikanska lagen Securities Act av 1933 (med ändringar och tillägg) och kan inte, utom vid en transaktion som inte överträder de amerikanska värdepapperslagarna, säljas direkt eller indirekt i USA eller till någon amerikansk person. Bolaget kommer inte att registreras enligt den amerikanska lagen Investment Company Act av Bolaget är auktoriserat för distribution i Storbritannien enligt lagen Financial Services and Markets Act 2000 i Storbritannien. Bolaget är inte registrerat hos Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários ( CMVM ) som en utländsk kollektiv investeringsfond. Detta prospekt (eller något annat avtal, dokument eller material som rör bolaget) har inte godkänts av CMVM enligt lagdekret 252/2003 av den 17 oktober, med ändringar och tillägg från tid till annan ( lagdekretet ). Därför: i) får inte andelarna utannonseras, erbjudas eller säljas, och ii) prospektet eller något annat försäljningsmaterial får inte distribueras eller tillåtas distribueras till allmänheten under omständigheter som kan räknas som marknadsföring av andelar i Portugal enligt lagdekretet och enligt den portugisiska lagen utan föregående registrering av bolaget hos CMVM; all sådan dokumentation och sådant marknadsföringsmaterial måste godkännas av CMVM. 2

7 Allmänt Bolagsordningen ger styrelsen befogenhet att begränsa innehavet av andelar av (och följaktligen att lösa in andelar ägda av) eller överföringen av andelar till amerikanska personer eller en person som visar sig bryta mot ett lands eller en regerings lagar eller bestämmelser, eller en person eller personer som befinner sig i omständigheter (oavsett om dessa direkt eller indirekt påverkar personen och oavsett om personen på egen hand eller tillsammans med en eller flera andra personer påverkas, eller under annan omständighet som styrelsen anser vara relevant) som enligt styrelsen skulle kunna leda till att bolaget utsätts för beskattning eller drabbas av ekonomiska, juridiska, rättsliga eller väsentliga administrativa nackdelar som relevant fond eller dess andelsägare som helhet annars kanske inte skulle ha åsamkats eller drabbats av. Bolagsordningen tillåter även styrelsen när så är nödvändigt att lösa in och annullera andelar (inklusive bråkdelar av andelar) som innehas av personer som är, eller som anses vara, eller som agerar åt en irländsk person eller en person som är fast bosatt på Irland vid tidpunkten för en beskattningsbar händelse ur irländskt skattehänseende. Blivande köpare och tecknare av andelar ska inhämta information om a) de eventuella skattekonsekvenser, b) de rättsliga krav och c) eventuella valutarestriktioner eller valutaregleringskrav och d) eventuella andra erforderliga godkännanden av myndigheter eller andra eller formaliteter som de kan stöta på enligt hemlandets lagar där de är medborgare, bor eller vistas och som kan gälla teckning, köp, innehav, konvertering eller försäljning av andelar i bolaget. Detta prospekt kan vara översatt till andra språk. Varje sådan översättning ska endast innehålla samma information och ha samma innebörd som det engelska prospektet. I den utsträckning som det föreligger bristande överensstämmelse mellan det engelska prospektet och prospektet på något annat språk ska det engelska prospektet gälla, utom i den utsträckning (men endast i den utsträckningen) som lagarna i en jurisdiktion där andelarna säljs, vid en åtgärd som grundas på en framställning i prospektet på ett annat språk än engelska, kräver att den version av prospektet gäller på vilken åtgärden grundas. Sådan information som lämnas eller sådana utfästelser som görs av en försäljare eller någon annan person, vilka inte finns i detta prospekt eller i bilagorna till detta prospekt, i bolagets årsredovisning eller bokslut, som är en del härav, ska anses vara otillbörliga och får därmed inte användas som beslutsunderlag. Varken utdelning av prospektet eller erbjudande, emission eller försäljning av andelar ska under några omständigheter utgöra en utfästelse om att informationen i prospektet är korrekt vid en tidpunkt som infaller efter prospektets datum. För att återge väsentliga förändringar, kan detta prospekt uppdateras vid olika tillfällen och möjliga andelstecknare bör göra en förfrågan hos administratören eller investeringsförvaltaren om det finns något senare utgivet prospekt eller om det finns senare utgivna rapporter och bokslut från bolaget. Alla andelsägare har rätt att dra nytta av, är bundna av och måste känna till bestämmelserna i bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, av vilka kopior finns att få på begäran från administratören och från investeringsförvaltaren. De termer som används i prospektet ska ha den betydelse som anges i del 11. 3

8 Absolute Insight Funds p.l.c. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida nummer ADRESSFÖRTECKNING... 6 DEL 1 INVESTERINGSMÅL, PLACERINGSINRIKTNING OCH BEGRÄNSNINGAR Investeringsmål och placeringsprinciper... 7 Placeringsbegränsningar... 7 Riskfaktorer... 7 Upp- och utlåningskapacitet... 7 Användning av finansiella derivatinstrument... 7 DEL 2 BOLAGSSTRUKTUR OCH EGENSKAPER Introduktion... 9 Bolagets styrelse... 9 Investeringsförvaltare och distributör Underförvaltare och administrativ stödleverantör Förvaringsinstitut Administratör Betalningsombud/ombud/underdistributörer DEL 3 INVESTERING OCH HANDEL Ansökan om köp av andelar Åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Dataskydd Överträdelse av marknadspraxis/kortsiktig handel Typer av andelar Överföring av andelar Inlösen av andelar Begränsning av inlösen Inlösen av apportegendom Olönsam fondstorlek Byte av andelar DEL 4 KURSSÄTTNING OCH VÄRDERING Första emissionskurs Emissions- och inlösenkurser Värdering av tillgångar och skulder Upphävande av substansvärdeberäkning Kurssättningsfel DEL 5 UTDELNING Utdelningspolicy DEL 6 AVGIFTER OCH KOSTNADER Preliminär avgift Styrelsens ersättning Övriga kostnader Etableringskostnader Informations- och analystjänster DEL 7 FÖRVALTNING OCH REDOVISNING Bolagstransaktioner och intressekonflikter Rapporter och räkenskaper Meddelande om kurser DEL 8 BESKATTNING Irländsk beskattning Brittisk beskattning

9 Andra jurisdiktioner DEL 9 RISKFAKTORER Allmänna risker DEL 10 ALLMÄN INFORMATION Bolagsbildning och aktiekapital Stiftelseurkund och bolagsordning Styrelsens intressen Viktiga avtal Styrelsens godkännande Information till investerare i Storbritannien Dokument för granskning DEL 11 DEFINITIONER BILAGA 1 Placeringsbegränsningar BILAGA 2 Reglerade marknader

10 ADRESSFÖRTECKNING Absolute Insight Funds p.l.c. 78 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Irland INVESTERINGSFÖRVALTARE OCH DISTRIBUTÖR Insight Investment Funds Management Limited 160 Queen Victoria Street London EC4V 4LA, England UNDERFÖRVALTARE OCH ADMINISTRATIV STÖDLEVERANTÖR Insight Investment Management (Global) Limited 160 Queen Victoria Street London EC4V 4LA, England FÖRVARINGSINSTITUT State Street Custodial Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2 Irland ADMINISTRATÖR OCH BOLAGSJURIST State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2 Irland OBEROENDE REVISORER KPMG Chartered Accountants 1 Harbourmaster Place International Financial Services Centre Dublin 1 Irland BOLAGETS IRLÄNDSKA JURIDISKA RÅDGIVARE Dillon Eustace 33 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Irland BOLAGETS BÖRSMÄKLARE A&L Listing Limited North Wall Quay Dublin 1 Irland 6

11 DEL 1 INVESTERINGSMÅL, PLACERINGSINRIKTNING OCH BEGRÄNSNINGAR Investeringsmål och placeringsinriktning Enligt bolagsordningen stadgas att investeringsmålet och placeringsinriktningen för varje fond kommer att fastställas av styrelsen vid tidpunkten för fondens bildande. Uppgifter om investeringsmål och placeringsinriktning för varje fond framgår i relevant bilaga för varje fond. I frånvaro av oförutsedda omständigheter, kommer det eller de huvudsakliga investeringsmålen och placeringsinriktningen för en fond att följas i minst tre år efter att andelarna i berörd fond börsnoterats på den irländska fondbörsen. En förändring av investeringsmålen, eller en betydande ändring av placeringsinriktningen för en fond kan endast göras efter föregående skriftligt medgivande av alla andelsägare i berörd fond eller genom godkännande av ett beslut med enkel majoritet bland andelsägarna i berörd fond. Om ett investeringsmål och/eller en placeringsinriktning har ändrats, grundat på ett godkännande genom beslut med enkel majoritet av andelsägarna, kommer ett meddelande att lämnas i rimlig tid i förväg till andelsägarna, så att de kan begära inlösen av de innehavda andelarna innan ändringen genomförs. Placeringsbegränsningar De särskilda placeringsbegränsningarna för varje fond kommer att fastställas av styrelsen vid tidpunkten för fondens bildande och kommer att framgå i relevant bilaga för den fonden. De allmänna placeringsbegränsningar som tillämpas för varje fond anges i bilaga 1 till prospektet. Riskfaktorer De allmänna riskfaktorer som anges i del 9 nedan gäller för varje fond. Ytterligare riskfaktorer (i förekommande fall) för varje fond anges i relevant bilaga. De investeringsrisker som anges i detta prospekt gör inte anspråk på att vara en uttömmande eller en fullständig redogörelse av alla risker. Investerare bör skaffa sig professionell rådgivning före en investering. Upp- och utlåningskapacitet Bolaget kan när som helst ta upp lån motsvarande högst 10 procent av fondens nettotillgångar i en fond. Förvaringsinstitutet kan använda tillgångarna i en sådan fond som säkerhet för ett sådant lån, förutsatt att lånet endast är tillfälligt i enlighet med förordningarna. Utan inverkan på bolagets befogenheter att investera i överlåtbara värdepapper, får inte bolaget låna ut eller fungera som garantigivare åt tredje part. En fond får förvärva skuldförbindelser och värdepapper som inte är fullt betalda. Användning av finansiella derivatinstrument Information om principerna för användning av finansiella derivatinstrument för varje fond, i förekommande fall, kommer att anges i relevant bilaga. Investeringar i finansiella index genom användning av finansiella derivatinstrument Som angivet i det/de relevanta tillägget/tilläggen kan en fond få exponering mot finansiella index genom att använda finansiella derivatinstrument när det är lämpligt för den berörda fondens investeringsmål och inriktningar.. Sådana finansiella index kan eventuellt bestå av godtagbara värdepapper. När exponering genereras till finansiella index som inte består av godtagbara värdepapper eller i omständigheter där ett index består av godtagbara värdepapper men den relevanta fonden inte kan följa riskspridningsreglerna i förordningarna som tar hänsyn till både direkt och indirekt exponering av fonden mot beståndsdelarna av det relevanta indexet, ska förvaltaren endast få exponering mot finansiella index som uppfyller kraven i centralbanken enligt UCITS-meddelanden. I detta avseende ska sådana finansiella index ombalanseras/justeras periodvis enligt kraven från centralbanken, t.ex. veckovis, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Kostnaderna för att få exponering mot ett index kommer att påverkas av den frekvens med vilken det relevanta finansiella indexet ombalanseras. Det är kanske inte möjligt att på ett heltäckande sätt lista vilka faktiska finansiella index som exponering kan ske mot eftersom de per datumet för detta prospekt inte valts och de kan ändras när som helst. En lista över 7

12 de index som fonden exponeras mot kommer att inkluderas i årsredovisningen för bolaget. Uppgifter om eventuella finansiella index som används av en fond kommer också att ges på begäran till aktieägarna för den fonden av förvaltaren. Om viktning av en viss beståndsdel i det finansiella indexet överstiger de investeringsbegränsningar som anges i förordningarna kommer förvaltaren att, som ett prioriterat mål, försöka avhjälpa situationen med hänsyn till aktieägarnas och den berörda fondens intressen. 8

13 DEL 2 BOLAGSSTRUKTUR OCH EGENSKAPER Introduktion Absolute Insight Funds p.l.c. är organiserat som ett investeringsbolag med paraplystruktur med rörligt kapital, på så sätt att olika fonder alltid kan bildas av styrelsen med föregående medgivande av centralbanken. Andelar får emitteras i mer än en klass i en fond. Bildandet av ytterligare andelsklasser måste meddelas och regleras i förväg hos centralbanken. Vid införandet av en ny fond eller andelsklass, kommer bolaget att förbereda och styrelsen att ge ut dokumentation som fastställer de relevanta detaljerna för varje sådan fond eller andelsklass. En separat tillgångsportfölj ska finnas för varje fond och investeringar ska göras i enlighet med för fonden tillämpligt investeringsmål. Detaljer som rör enskilda fonder och i dem tillgängliga andelsklasser, finns i de relevanta bilagorna. Bolaget har segregerat ansvar mellan fonderna och i enlighet med detta ska en skuld hos en fond endast betalas ur den fondens tillgångar. Insight Investment Funds Management Limited fungerar som investeringsförvaltare åt bolaget och är även fondens grundare. Bolaget kan avstå från att godkänna en ansökan om köp av andelar i sin helhet eller delvis utan att ange en orsak till detta och kan avböja en inledande teckning av andelar oavsett belopp (exklusive en preliminär avgift, i förekommande fall) om den är lägre än lägsta inledande teckning såvida inte styrelsen avstår från lägsta inledande teckning. Efter den inledande emissionen kommer andelar att emitteras och lösas in till substansvärdet per andel plus eller minus skatter och avgifter (alltefter omständigheterna) inklusive eventuell preliminär avgift som anges i relevant bilaga till fonden. Substansvärdet per andel i varje klass samt emissions- och inlösenkurser kommer att beräknas i enlighet med de bestämmelser som sammanfattas under rubriken Emissions- och inlösenkurser. Alla andelsägare kommer att ha rätt att dra nytta av, vara bundna av och anses ha blivit meddelade om bestämmelserna i stiftelseurkunden och bolagsordningen, vilka sammanfattas under rubriken Allmän information. Kopior på dessa finns tillgängliga enligt nedan. Bolagets styrelse Bolagets styrelse består av följande personer: Charles Farquharson (Storbritannien) Farquharson kom till Insight i januari 2005 som distributionschef. För närvarande är han riskchef och chef för Insight Investment Management (Global) Limited. Före Insight arbetade Farquharson på Merrill Lynch Investment Management (tidigare Mercury Asset Management), där han började Under sin tid hos Merrill Lynch Investment Management, hade han ett antal chefsposter däribland som företagsjurist, regelansvarig och chef för rättsavdelningen, innan han utsågs till chef för den institutionella verksamheten utom USA, Australien och Japan. Innan han började på Merrill Lynch Investment Management, arbetade Farquharson fem år på bankavdelningen hos Simmons & Simmons efter att han blivit behörig advokat. Farquharson har en akademisk grundexamen (BA honours) och en magisterexamen i juridik från Cambridge University. Paul Dellar (Storbritannien) Dellar kom till Insight Investment i januari 2006 som produktutvecklingschef. Innan han kom till Insight var han åtta år (från 1998 till 2006) på Deutsche Asset Management (DeAM tidigare Morgan Grenfell Asset Management) i olika produktutvecklingsroller, slutligen som chef för produktutvecklingsteamet. Före DeAM var Dellar på Mellon Trust, en leverantör av administrativa tjänster till fondförvaltningsbranschen, där han var chef för fondredovisning, kurssättning och skatteavdelningen. Dellar är en kvalificerad auktoriserad revisor, utbildad på KPMG, och har en grundexamen (BSc Hons) i ekonomi och politik från University of Southampton. 9

14 John Fitzpatrick (Irland) Fitzpatrick har över 25 års erfarenhet av förvaltning av värdepappersfonder och verkar för närvarande som oberoende styrelsemedlem och konsult för ett antal förvaltningsbolag och investeringsfonder. Fitzpatrick var arbetande styrelsemedlem och chef för produktutveckling och teknisk försäljning på Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited mellan 1990 och På denna tjänst var han ansvarig för konsultverksamheten hos kunder med fondstrukturer, lagfrågor och branschutveckling och ansvarade för affärsutvecklingen på Dublinkontoret, där han representerade Northern Trusts fondtjänsteverksamhet globalt. Fitzpatrick har verkat som styrelseordförande för Dublins fondbranschförening, och från 2002 till 2005 var han vice ordförande för den europeiska samarbetsorganisationen för fondbolagsföreningar EFAMA (European Fund and Asset Management Association). Innan han kom till Northern Trust, arbetade Fitzpatrick åt PricewaterhouseCoopers och KPMG, där han var specialiserad på bolagsrätt och skatteplanering. Han har arbetat på chefsnivå med alla aspekter inom branschen för värdepappersfonder sedan Michael Boyce (Irland) Boyce fungerar som oberoende styrelsemedlem och konsult för ett antal irländska kollektiva investeringsfonder. Före detta var han arbetande styrelsemedlem i Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited (tidigare Ulster Bank Investment Services Limited (UBIS)) sedan Han var verkställande direktör för Ulster Bank Custodial Services som var förvaltare och förvaringsinstitut åt Ulster Bank fondverksamhet från 1990 till Från 1997 till 2000 var han verkställande direktör för Ulster Investment Bank Investment Services. Efter Northern Trusts köp av UBIS i maj 2000, utsågs han till chef för kundverksamheten med ansvar för att betjäna ett stort urval av institutionella kunder och företagskunder. Han har arbetat i finansbranschen i över 30 år bland annat som börsmäklare, med fondförvaltning och fondadministration. Han är utexaminerad från Michael Smurfit School of Business vid Dublins universitet varifrån han har en diplomutbildning i bolagsstyrning. Han är medlem i värdepappersinstitutet (Securities Institute) och har suttit i många kommittéer i den irländska fondbranschföreningen. Han är även medlem i Institute of Directors Ireland, och medlem i Corporate Governance Association of Ireland. Barry McGrath (Irland) McGrath, bosatt på Irland, är advokat och var affärspartner från maj 2003 till juni 2008 i en stor irländsk juristfirma och har varit affärspartner sedan juni 2008 i Maples and Calder, som är en av Irlands ledande juristfirmor. Han är chef för ett antal andra irländska företag för kollektiva investeringar och har talat på ett otal irländska och internationella konferenser om de olika aspekterna av irländska fonder och förvaltningslagstiftning. Inga styrelsemedlemmar i) är straffade för några åtalbara brott, eller ii) iii) iv) har gått i konkurs eller varit föremål för något personligt, frivilligt ackordsförfarande eller har fått en konkursförvaltare utsedd för sina tillgångar, eller har varit styrelsemedlem i ett företag som, medan personen var styrelsemedlem med en verkställande funktion eller inom 12 månader efter att personen slutade som styrelsemedlem med den verkställande funktionen, har fått en konkursförvaltare utsedd eller som gått i ofrivillig konkurs, fordringsägares frivilliga konkurs, tvångsförvaltning eller företagets frivilliga förlikning, eller kommit fram till någon förlikning eller ackordsuppgörelse med sina fordringsägare på det hela taget eller med någon del av fordringsägarna, eller har varit affärspartner i ett partnerskap där personen, samtidigt som personen var partner eller inom 12 månader efter att personen upphörde att vara partner, gick i frivillig konkurs, blev satt 10

15 under förvaltning eller frivillig ackordsuppgörelse med affärspartnern eller som har fått en konkursförvaltare utsedd för partnerskapstillgångar, eller v) har utsatts för offentlig kritik av någon lagstadgad eller reglerande myndighet (inklusive erkända yrkesorgan), eller vi) har diskvalificerats av en domstol som chef, att agera i ledningen eller bedriva affärer för ett företag. I detta prospekt är adressen till samtliga styrelsemedlemmar bolagets säte. Med undantag av den information som anges häri, krävs ingen ytterligare information om styrelsen enligt börsnoteringskraven för den irländska fondbörsen. Bolaget har delegerat den dagliga förvaltningen och driften av bolaget, i enlighet med de principer som är godkända av styrelsen, till administratören och investeringsförvaltaren och har utsett förvaringsinstitutet att förvara bolagets tillgångar. Alla bolagets styrelsemedlemmar är följaktligen utan exekutiva funktioner. Investeringsförvaltare och distributör Enligt två avtal (sammanfattade i del 10 nedan), fungerar Insight Investment Funds Management Limited både som bolagets investeringsförvaltare och som distributör för andelar i bolagets fonder. Investeringsförvaltaren har befogenhet att delegera och har delegerat sina investeringsförvaltningsfunktioner till underförvaltaren enligt vad som anges nedan. Insight Investment Funds Management Limited är ett privat aktiebolag bildat enligt lagarna i England och Wales. Tillsyn utövas av Financial Services Authority (FSA) i Storbritannien. Bolaget förvaltar och tillhandahåller rådgivning om företag för kollektiva investeringar och per den 31 december 2011 hade företaget över 23,1 miljarder brittiska pund i fonder under förvaltning. Insight Investment Funds Management Limited är ett dotterbolag till Insight Investment Management Limited vilket är ett helägt dotterbolag till Mellon International Holdings S.a.r.l. (ett privat aktiebolag, bildat i Storhertigdömet Luxemburg), vars yttersta holdingbolag är Bank of New York Mellon Corporation, ett företag som inregistrerats i staten Delaware i USA. Insight Investment Funds Management Limited fungerar även som bolagets grundare. Underförvaltare och administrativ stödleverantör Enligt ett avtal (sammanfattat i del 10 nedan), fungerar Insight Investment Management (Global) Limited som bolagets underförvaltare. Insight Investment Management (Global) Limited är ett privat aktiebolag bildat enligt lagarna i England och Wales. Tillsyn utövas av Financial Services Authority (FSA) i Storbritannien. Bolaget förvaltar och tillhandahåller rådgivning om investeringarna i de förvaltade fonderna och per den 31 december 2011 hade företaget över 137,3 miljarder brittiska pund i fonder under förvaltning. Insight Investment Management (Global) Limited är ett dotterbolag till Insight Investment Management Limited vilket är ett helägt dotterbolag till Mellon International Holdings S.a.r.l. (ett privat aktiebolag, bildat i Storhertigdömet Luxemburg), vars yttersta holdingbolag är Bank of New York Mellon Corporation, ett företag som inregistrerats i staten Delaware i USA. Underförvaltarens primära ansvar är att förvalta bolagets investeringar på en diskretionär basis. Bolaget har även utsett Insight Investment Management (Global) Limited att fungera som administrativ stödleverantör som tillhandahåller stödtjänster inom administration vilka inte täcks av administrationsavtalet eller investeringsförvaltaravtalet. Förvaringsinstitut Bolaget har utsett State Street Custodial Services (Ireland) Limited till förvaringsinstitut av bolagets tillgångar enligt ett förvaringsavtal daterat den 14 november 2008 ( förvaringsavtalet ). Förvaringsinstitutet tillhandahåller en värdepappersdepå för bolagets tillgångar. Förvaringsinstitutet är ett aktiebolag som bildades på Irland den 22 maj 1991 och som är, i likhet med administratören, ytterst ägt av State Street Corporation. Dess auktoriserade andelskapital är brittiska pund och dess emitterade och inbetalda kapital uppgår till brittiska pund. Per den 30 juni 2011 innehar förvaringsinstitutet fonder under förvaring som uppgår till 362,2 miljarder US-dollar. Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla förvarings- och förvaltningstjänster för företag för kollektiva investeringar och andra portföljer. State Street Corporation är 11

16 världsledande specialist på att ge avancerade globala investerare investeringstjänster och investeringsförvaltning. State Street Corporations säte ligger i Boston, Massachusetts, USA, och företaget handlas på New York-börsen under förkortningen STT. Förvaringsinstitutets primära ansvar är att fungera som depositarie för tillgångarna i varje fond. Förvaringsinstitutet har befogenhet att utse ombud, underförvarare och delegater. Förvaringsinstitutets ansvarsskyldighet ska inte påverkas av att det har överlämnat vissa eller alla tillgångar i dess förvar till tredje part. Parterna samtycker till att centralbanken bedömer det vara i sin ordning att förvaringsinstitutet delegerar sitt ansvar i detta avseende enligt förordningarna. Förvaringsinstitutet måste visa omsorg vid val och utnämnande av en tredje part som förvararingsombud för att garantera att den tredje parten har och vidmakthåller den expertis, kompetens och ställning som är lämplig för att delegera berörda ansvarsområden. Förvaringsinstitutet ska övervaka förvaringen på ett lämpligt sätt och genomföra lämpliga undersökningar kontinuerligt för att bekräfta att ombudets förpliktelser uppfylls på ett kompetent sätt. Detta gör inte anspråk på att vara en rättslig tolkning av förordningarna eller motsvarande bestämmelser i direktivet. Administratör Bolaget har utsett State Street Fund Services (Ireland) Limited att tillhandahålla administrativa tjänster till bolaget. Administratören är ett aktiebolag som bildades på Irland den 23 mars 1992 och är ytterst ett helägt dotterbolag till State Street Corporation. Det auktoriserade aktiekapitalet i State Street Fund Services (Ireland) Limited är brittiska pund med ett emitterat och inbetalt kapital på brittiska pund. State Street Corporation är världsledande specialist på att ge avancerade globala investerare investeringstjänster och investeringsförvaltning. State Street Corporations säte ligger i Boston, Massachusetts, USA, och företaget handlas på New York-börsen under förkortningen STT. Enligt administrationsavtalet, daterat den 14 november 2008 ( administrationsavtalet ), kommer administratören att, under yttersta överinseende av styrelsen, vara ansvarig för frågor som rör administrationen av varje fond, nämligen: a) bokföring och redovisning för varje fond i bolaget, beräkning av substansvärde i varje fond och sammanställning av månadsvisa ekonomiska rapporter, b) sköta bolagets böcker i redovisningen samt redovisningen för varje fond i bolaget, c) tillhandahålla registrerings- och överföringstjänster i samband med emission, överföring och inlösen av andelarna och d) utföra andra administrations- och kontorstjänster som är nödvändiga i samband med förvaltningen av företaget och varje fond inklusive att fungera som bolagets sekreterare. Administratören är en tjänsteleverantör åt bolaget och har inte något ansvar eller någon befogenhet att fatta investeringsbeslut, inte heller att lämna investeringsråd med avseende på tillgångarna i varje fond. Administratören ansvarar inte för att övervaka att bolaget eller investeringsförvaltaren följer de placeringsinriktningar eller placeringsbegränsningar under vilka de sistnämnda lyder. Administratören påtar sig inget ansvar eller någon betalningsskyldighet för förluster gjorda av bolaget på grund av att bolaget eller investeringsförvaltaren har överträtt sådana inriktningar eller begränsningar. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra administratörens uppgifter angivna ovan genom ett avtal med administratören och/eller enligt eget gottfinnande för att utse en alternativ administratör i enlighet med centralbankens krav. Betalningsombud/ombud/underdistributörer Lokala lagar/bestämmelser i EES-medlemsländer kan kräva att betalningsombud/ombud/distributörer/ korrespondentbanker utses ( betalningsombud ) och att sådana ombud sköter kontohanteringen. Via dessa kan tecknings- och inlösenbelopp samt utdelning betalas. Andelsägare som väljer eller enligt lokala bestämmelser måste betala eller ta emot tecknings- eller inlösenbelopp via en mellanhand snarare än direkt hos förvaringsinstitutet (t.ex. ett betalningsombud i en lokal jurisdiktion) tar en kreditrisk gentemot den mellanhanden med avseende på a) teckningsbelopp före överföringen av sådana belopp till förvaringsinstitutet till bolagets konto och b) inlösenbelopp att betala av sådana mellanhänder till den berörda andelsägaren. Landsbilagor som tar upp frågor som berör andelsägare i jurisdiktioner där betalningsombud utses kan sammanställas för spridning till sådana andelsägare. Avgifter och kostnader för betalningsombud utsedda av bolaget för en fond kommer att ligga på normala nivåer. När avgifter och kostnader ska betalas av substansvärdet i en viss fond, kommer alla andelsägare i den särskilda fonden att ha rätt att utnyttja de tjänster som betalningsombudet tillhandahåller. När avgifter och kostnader ska betalas av substansvärdet i en viss 12

17 klass, kommer endast andelsägare i den klassen att ha rätt att utnyttja de tjänster som betalningsombudet tillhandahåller. 13

18 DEL 3 INVESTERING OCH HANDEL Ansökan om köp av andelar Enligt bolagsordningen, har styrelsen mandat att emittera andelar i en klass för att skapa nya andelsklasser i enlighet med centralbankens krav, och kan enligt eget gottfinnande helt eller delvis godkänna eller avvisa en ansökan om att köpa andelar. Alla andelar i varje klass kommer att klassificeras som likvärdiga med redan emitterade andelar såvida inte annat beslutats när andelarna först erbjuds till försäljning. Avsikten är att emission av andelar vanligen kommer att göras med verkan från och med en handelsdag för ansökningar som inkommit vid eller före relevant senaste handelstidpunkt. Handelsdagar och senaste handelstidpunkter för varje fond anges i relevant bilaga. De första andelsteckningarna kan göras med instruktioner som skickas per post, via telefon eller fax eller på annat skriftligt sätt enligt vad som anges av styrelsen från tid till annan och i enlighet med centralbankens krav. Före eller vid tidpunkten för de första teckningarna, måste alla andelsköpare fylla i och skriva under ansökningsformuläret och snarast skicka in det till administratören (tillsammans med all stöddokumentation beträffande förebyggande kontroller av penningtvätt) via post eller fax. Befintliga andelsägare kan göra ansökan via post, telefon, fax eller elektroniskt (gäller endast andelsägare som har samtyckt till administratörens villkor) eller på annat sätt i skriftlig form enligt vad styrelsen föreskriver från tid till annan, förutsatt att det inte har gjorts några ändringar av andelsägarens uppgivna information. Telefonsamtal kommer att spelas in. Andelsägares första eller följande ansökningar måste senast göras vid relevant senaste handelstidpunkt. Om en teckning inkommer efter relevant senaste handelstidpunkt för relevant handelsdag, ska ansökan (såvida inte styrelsen har beslutat något annat och förutsatt att den inkommer före relevant värderingstillfälle) anses ha inkommit nästföljande relevanta senaste handelstidpunkt. Det går inte att ta tillbaka en ansökan efter att den godkänts av administratören, såvida inte återtagandet godkänns av styrelsen, som agerar helt enligt eget gottfinnande. Under sådana omständigheter kan styrelsen debitera den sökande för kostnader som uppstått för bolaget och för förluster för berörd fond, vilka uppstått på grund av att ansökan dragits tillbaka. Uppgifter om en andelsägare eller dennes betalningsinstruktioner kan endast ändras om en instruktion i originalutförande inkommer. Om full betalning med disponibla medel för ansökan inte har mottagits på den relevanta avstämningsdagen (enligt vad som anges i fondens relevanta bilaga) eller om betalning uteblir, kan en provisorisk tilldelning av andelar för en ansökan annulleras och styrelsen kan debitera sökanden för eventuella kostnader för bolaget och för eventuell förlust för fonden som uppstått på grund av att ingen betalning gjorts. Belopp returneras på sökandens risk och bekostnad. Teckningsbelopp för varje fond betalas i andelsklassens valuta genom elektronisk överföring till det konto som anges i ansökningsformuläret. Men bolaget kan godkänna en betalning i andra valutor som styrelsen samtycker till. Sådana betalningar kommer emellertid att konverteras till den relevanta basvalutan till den växelkurs som finns tillgänglig för administratören det datum då teckningsbeloppet inkommer. Endast nettobehållningen för teckningsbeloppet (efter avdrag för valutaväxlingskostnader) kommer att utnyttjas. Detta kan leda till att ansökan behandlas med en fördröjning. Styrelsen kan helt enligt eget gottfinnande avdela andelar i en fondklass till en investeringsfond, vilket skulle utgöra en del av tillgångarna i relevant fond, förutsatt att styrelsen är övertygad om att investeringarna är lämpliga för den relevanta fonden och att förvaringsinstitutet konstaterar att ingen väsentlig nackdel föreligger för befintliga andelsägare enligt förordningarna. Antalet fondandelar att emittera för detta ändamål ska, på dagen då investeringarna överförs till förvaringsinstitutet åt bolaget, utgöras av det antal som har emitterats för kontanter mot betalning av en summa som motsvarar investeringarnas värde. Investeringarnas värde att överföra, ska beräknas på den basis som styrelsen kan besluta om, men värdet får inte överstiga det högsta belopp till vilket de skulle värderas vid tillämpning av de värderingsmetoder som anges i del 4 nedan. Bråkdelar som är större än 0,0001 av en andel kan emitteras. Teckningsbelopp som representerar mindre bråkdelar av andelar kommer inte att skickas tillbaka till den sökande utan kommer att behållas som en del av tillgångarna i berörd fond. 14

19 Ansökningsformuläret innehåller vissa villkor för ansökningsförfarandet avseende andelar i bolaget och viss gottgörelse till bolaget, investeringsförvaltaren, administratören, förvaringsinstitutet och andra andelsägare för en eventuell förlust de lider på grund av att en eller flera sökande köper eller innehar andelar i bolaget. Metoden att fastställa substansvärdet i en fond och substansvärdet per andel i en andelsklass i en fond anges i bolagsordningen och beskrivs nedan i del 4 Kurssättning och värdering. Bolaget kan inte emittera eller sälja andelar under en period när beräkningen av substansvärdet i berörd fond är suspenderad på det sätt som anges under rubriken Suspendering av substansvärdeberäkning nedan. Personer som ansöker om att köpa andelar kommer att meddelas om sådan suspendering och, såvida suspenderingen inte upphävs, kommer deras ansökningar att behandlas på den handelsdag som följer efter att suspenderingen upphävts. Investerare uppmanas att meddela bolaget och administratören i förväg om önskemål om stora andelsköp. Åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder som syftar till att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism kräver att investerarens identitet styrks genom en detaljerad kontroll av investerarens identitet och när så är tillämpligt, av den ekonomiska ägaren och nyttjaren, utifrån en möjlig risk. Det krävs även en fortlöpande övervakning av affärsförhållandet. Politiskt offentliga personer, en enskild person som är eller någon gång under det föregående året har anförtrotts med offentliga uppdrag och de allra närmaste familjemedlemmarna eller personer som är bekanta med nära vänner till sådana personer, måste även de identifieras. Vid förfrågan ska en enskild person visa upp ett originaldokument eller en bevittnad kopia av pass, ID-kort tillsammans med bevis på personens adress som till exempel två originaldokument som bevisar personens adress. Det kan vara elräkningar, kontoutdrag, personbevis och skattehemvist. När det gäller juridiska personer som investerar, kan sådana åtgärder krävas som uppvisande av en bevittnad kopia på registreringsbevis (och eventuell namnändring), stiftelseurkund och bolagsordning (eller motsvarande), namn, befattning, födelsedata, hemadress samt företagsadress till alla styrelsemedlemmar. Beroende på omständigheterna för varje ansökan, kanske det inte krävs någon detaljerad dokumentation när ansökan till exempel görs via en erkänd förmedlare. Detta undantag kommer endast att tillämpas om förmedlaren omnämnd ovan befinner sig i ett land som enligt Irland har motsvarande lagar mot penningtvätt och mot finansiering av terrorism eller som uppfyller andra tillämpliga villkor samt om investeraren uppvisar en ansvarsförbindelse från den erkända förmedlaren. Förmedlare kan inte förlita sig på att tredje part uppfyller någon skyldighet att kontrollera det fortlöpande affärsförhållandet med en investerare. Det är förmedlarens yttersta ansvar. Administratören, distributören och bolaget förbehåller sig rätten att kräva sådan information som är nödvändig för att kontrollera en investerares identitet. Kontroll av investerarens identitet måste göras innan en affärsrelation kan etableras. Ett identitetsbevis måste alltid avkrävas alla investerare så snart som det är rimligt möjligt efter den inledande kontakten. Om investeraren dröjer eller underlåter att skaffa fram erforderlig information för kontrolländamål, får bolagets administratör eller distributör underkänna ansökan och teckningsbelopp samt returnera hela teckningsbeloppet eller tvångsvis lösa in andelsägarens andelar. Återbetalningen av behållningen från tvångsinlösen kan försenas (ingen behållning från tvångsinlösen kommer att betalas ut om andelsägaren inte uppvisar sådan information). Om utdelning dessutom ska betalas ut till en andelsägare och andelsägaren inte har uppvisat tillfredsställande erforderlig information för kontroll, kan dessa betalningar automatiskt komma att återinvesteras i ytterligare andelar åt andelsägaren i väntan på sådan utebliven information. Varken bolaget, styrelsen, investeringsförvaltaren eller administratören ska hållas ansvariga för andelstecknaren eller andelsägaren när en ansökan inte behandlas, när andelar tvångsinlöses eller när utbetalning av behållningen från en inlösen försenas under sådana omständigheter. Om en ansökan avvisas, kommer administratören att sända tillbaka ansökningsbeloppet eller dess behållning via telegrafisk överföring i enlighet med tillämpliga lagar till det konto från vilket det betalades ut och på sökandes bekostnad. Administratören kan vägra att betala ut eller kan försena betalningen av inlösenbehållningen när den erforderliga informationen för en kontroll inte har lämnats in av andelsägaren. Dataskydd Blivande investerare ska vara medvetna om att de, genom att fylla i ansökningsformuläret, överför personlig information till bolaget, vilket kan utgöra personuppgifter enligt betydelsen Irlands dataskyddslag. Dessa uppgifter kommer att användas för att identifiera kunden, för administration, statistisk analys, marknadsanalyser, för att följa tillämpliga lag- eller myndighetskrav och, om sökanden lämnar sitt samtycke, för direktmarknadsföring. Uppgifterna kan yppas till tredje part däribland myndighetsorgan, skattemyndigheter i enlighet med EU:s sparandedirektiv, till ombud, rådgivare och tjänsteleverantörer till bolaget och deras eller bolagets vederbörligen auktoriserade ombud och några av deras respektive relaterade, associerade eller närstående varhelst de är lokaliserade (inklusive utanför EES) i de syften som anges. Genom att skriva under ansökningsformuläret, samtycker investerare till att uppgifter erhålls, innehas, används, yppas och behandlas 15

20 för de syften som anges i ansökningsformuläret. Investerare har rätt att få en kopia av sina personuppgifter hos bolaget mot betalning av en avgift och rätt att korrigera felaktigheter i personuppgifterna hos bolaget. Överträdelse av marknadspraxis/kortsiktig handel Generellt uppmanar styrelsen investerarna att investera i fonderna som en del av en långsiktig investeringsstrategi och avråder från överdriven kortfristig handel eller överträdelse av marknadspraxis. Sådan kortfristig aktivitet, ibland kallad market timing, kan ha en menlig inverkan på fonderna och för andelsägarna. Kortfristig eller överdriven handel kan till exempel, beroende på olika faktorer som exempelvis fondens storlek och den del av dess tillgångar som utgörs av kontanter, hindra en effektiv förvaltning av fondportföljen, ge ökade transaktionskostnader och skatter och kan försämra fondens avkastning. Styrelsen försöker hindra och förebygga överträdelser av marknadspraxis och minska dessa risker med flera metoder, bland annat följande: i) I den utsträckning som det föreligger en försening mellan ett förändrat värde av innehaven i en fondportfölj och tidpunkten när den förändringen återspeglas i substansvärdet per andel, är fonden exponerad mot risken att investerare kan försöka utnyttja denna försening genom köp eller inlösen av andelar till ett substansvärde som inte återspeglar ett korrekt, verkligt värde på kursen. Styrelsen försöker att hindra och förebygga sådan aktivitet, ibland kallad tidigare kursarbitrage (stale price arbitrage), genom att korrekt använda sina befogenheter att justera värdet på en investering med avseende på relevanta överväganden för att återspegla verkligt värde på en sådan investering. ii) Styrelsen kan övervaka andelsägarnas kontoaktivitet för att upptäcka och förebygga omåttlig och skadlig handelspraxis och förbehåller sig rätten att utöva sitt gottfinnande att avvisa en tecknings- eller konverteringstransaktion utan att ange någon grund därför och utan att betala någon kompensation om transaktionen, enligt styrelsens bedömning, kan påverka fondens och andelsägarnas intressen negativt. Styrelsen kan även övervaka andelsägarnas kontoaktiviteter för att spåra mönster som tyder på ofta förekommande köp och försäljning som verkar ha gjorts på grund av kortfristiga fluktuationer av substansvärdet per andel, och kan vidta sådana åtgärder som anses nödvändiga för att begränsa sådan aktivitet, däribland att ta ut en inlösenavgift på högst 3 procent av substansvärdet på berörda andelar, om en sådan avgift har fastställts i relevant bilaga. Det finns inga garantier att överträdelser av marknadspraxis kan motverkas eller elimineras. Representantkonton, där köp och försäljning av andelar för många investerare kan samlas för handel med fonden på nettobasis, döljer till exempel identiteten på de underliggande investerarna i en fond, vilket gör det svårare för styrelsen och deras ombud att identifiera överträdelser av marknadspraxis. Typer av andelar Andelar kommer att emitteras i registrerad form. Inga ägarbevis kommer att utfärdas. En skriftlig bekräftelse på andelsägande i form av avräkningsnotor kommer att skickas till alla sökande antingen elektroniskt eller brevledes inom fyra affärsdagar efter att teckningsbeloppet mottagits med disponibla medel. Administratören måste ha mottagit ansökningsformulärets original tillsammans med eventuell erforderlig dokumentation. Överföring av andelar Andelar i varje fond kommer att kunna överföras genom ett andelsöverföringsformulär undertecknat av (eller om det gäller en överföring av en juridisk person, undertecknat åt eller stämplat av) överföraren, alltid förutsatt att övertagaren fyller i ett ansökningsformulär på ett tillfredsställande sätt för administratören och förser administratören med erforderliga dokument. Om en av de gemensamma andelsägarna avlider, kommer den eller de överlevande att vara den eller de enda personer som godkänns av bolaget som rättighetsinnehavare till de andelar som är registrerade i de gemensamma andelsägarnas namn. Andelar får inte överföras till en amerikansk person (utom vid ett undantag i de amerikanska lagarna och med styrelsens godkännande). Styrelsen kan avvisa en registrering av en överföring om antingen överföraren eller övertagaren efter överföringen skulle bli ägare till andelar vars värde understiger minsta innehav i relevant fond (i förekommande fall) vilket anges i relevant bilaga. 16

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907)

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907) DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på vilka åtgärder du bör vidta, rekommenderar vi att du omedelbart söker personlig finansiell rådgivning från din mäklare,

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR som emitterats av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (bildat i enlighet med lagstiftningen

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt ( Prospekt ) har upprättats av Björn Borg AB (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) A K 5 4 K Q A Global coordinator och joint bookrunner joint bookrunner Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 18 februari 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 11 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer