Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008"

Transkript

1 Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008

2 Innehåll Destia i korthet 1 Strategi och dess förverkligande år Verkställande direktörens översikt 6 Omgivning 8 Infrabyggande 10 Infraunderhåll 14 Rocks 18 Solutions 20 International 22 Företagsansvar 24 Bokslut 32 Förvaltning och ledning 53 Händelser år Organisation 60 Verksamhetsställen 61 2 ÅRSBERÄTTELSE 2008

3 Destia är ett fi nländskt servicebolag inom infrastruktur- och byggnadsbranschen med målet att skapa en mera välfungerande livsmiljö. Destia bygger, upprätthåller och planerar moderna trafi k- och industrimiljöer. Dessutom producerar Destia sakkunnigtjänster inom området trafi k och uppdaterad trafi kinformation till trafi kanterna. Utöver en heltäckande verksamhet på markytan täcker Destias tjänster också underjordiskt byggande. Destia är rätt samarbetspartner oberoende av om det gäller en fungerande kommersiell eller industrimiljö, ett gruvprojekt, förverkligande och underhåll av trafi kleder eller energilösningar. DESTIA I KORTHET Destia Building the Bigger Picture DESTIA 1

4 Konsultti56 % Destia under 2008 Destias kundkrets består av industri- och affärsföretag, kommuner och städer samt organisationer inom statsförvaltningen. Destia har ett täckande nätverk av verksamhetsställen och fi nns därför alltid nära kunden i Finland och våra närområden. Med sin omsättning på nästan 720 miljoner euro är Destia-koncernen marknadsledare i Finland inom infrastrukturbranschen. Destia-koncernen består av moderbolaget Destia Ab med dotterbolag. Destia har cirka anställda. Destia är ett företag med ett stort antal sakkunniga, en god företagsanda och de mest omfattande möjligheterna att utnyttja sakkunskapen inom infrastrukturbranschen. Koncernens omsättning per affärsområde Konsulttijänster 3,9 % 1,3 % Internationell och övrig verksamhet Skötsel- och färjtjänster 28,5 % 66,3 % Byggande Koncernens personal per affärsområde Internationell och övrig verksamhet 7,1 % 2,9 % Koncernfunktioner Konsulttijänster 16,9 % Skötsel- och färjtjänster 26,9 % 46,2 % Byggande 2 ÅRSBERÄTTELSE 2008

5 Affärsområden Byggande Affärsområdet Byggande omfattar byggande, broreparationer, beläggnings- och vägmarkeringstjänster samt stenmaterialverksamhet. Koncernen har byggnadsaffärsverksamhet i Finland och dessutom i norra Sverige och norra Norge. Byggandet omfattar dessutom specialbyggande, som består av stora s.k. ST-projekt som omfattar både planering och förverkligande. Affärsområdet bygger dessutom krävande broar samt förverkligar energiinfra-, bergsbyggnads- och banbyggande. Andel av koncernens omsättning Milj. euro 475,5 DESTIA UNDER 2008 Skötsel- och färjtjänster Affärsområdet Skötsel- och färjtjänster omfattar regionala entreprenader inom skötsel och underhåll, färjtjänster samt väglags- och inventariefunktionerna. Andel av koncernens omsättning Milj. euro 204,1 Konsulttjänster Konsulttjänsterna omfattar planerings-, geo-, mätnings- och sakkunnigtjänster för infrabyggande. Andel av koncernens omsättning Milj. euro 28,3 Internationell och övrig verksamhet Destias internationella verksamhet omfattar byggande, skötsel och underhåll i Östersjöområdet, än så länge huvudsakligen i Estland. Den övriga verksamheten omfattar bl.a. Destia Traffi c trafi kinformationstjänsterna. Andel av koncernens omsättning Milj. euro 9,2 Nyckeltal MILJ. EUR Koncernen Destia Ab Omsättning 717,1 649,0 Rörelsevinst 19,3 15,2 % av omsättningen 2,7 2,3 Räkenskapsperiodens vinst 10,4 9,2 % av omsättningen 1,5 1,4 Investeringar i % av omsättningen 15,7 15,4 Soliditetsgrad, % 33,4 35,5 Avkastning på investerat kapital, % 9,3 7,4 Antalet anställda i genomsnitt DESTIA 3

6 Strategi Förbättring av lönsamheten Tillväxt Internationalisering Förverkligandet av strategin år 2008 Förbättring av lönsamheten Destia hade bra orderingång och bolaget kunde inrikta verksamheten på objekt där det har de bästa kunskaperna och verksamheten har därför gett ett bra resultat. Ibruktagandet av för koncernen gemensamma metoder och effektiviseringen av arbetsprocesserna fortsatte. Arbetet fortsätter år 2009 med målet att uppnå betydande kostnadsinbesparingar. Arbetsmaskinsautomation infördes på fl era arbetsplatser. Genom arbetsmaskinsautomationen är det möjligt att inifrån arbetsmaskinen noggrant följa med hur arbetet fortskrider, vilket snabbar upp och förbättrar kvaliteten på arbetet. I Finland är Destia föregångare för utnyttjandet av arbetsmaskinsautomation. Effektivitet och betydande kostnadsinbesparingar kunde uppnås genom omorganisering av verksamheten vid vissa enheter. Bolagets tillväxt uppnåddes huvudsakligen med existerande resurser. Värderingar Mot målet med rejält spel, mod och skicklighet. Vision 2011 Destia är ett ledande service företag inom infrastrukturen i Finland och en stark aktör inom Östersjöområdet. Etiska verksamhetsprinciper Ansvar gentemot samhället; kraven på en hållbar utveckling, livscykeltänkande och upprätthållande av krisberedskap Lakttagande av lagar, avtal och samhälleliga skyldigheter Miljöskonande verksamhet Förutseende, öppen tillförlitlig och snabb kommunikation 4 ÅRSBERÄTTELSE 2008

7 k STRATEGI Tillväxt Destias tillväxt var huvudsakligen organisk, men även företagsaffärer ingicks. I april köpte Destia Maarakennus Jaara Oy från Uleåborg. Affären befäste Destias ställning och förbättrade resurstillgången i synnerhet på infrabranschens marknad i norra Finland. I oktober köpte Destia 51 procent av aktiestocken i infrakonsultbolaget Finnroad Oy. Efter affären äger Destia bolagets hela aktiestock. Företagsaffären utvidgade Destias utbud av projektledning och konsulttjänster i Finland och internationellt. Destias tillväxtområden är bl.a. gruvindustrin och informationstjänster för trafi ken. Bolaget satsade på båda dessa under året. Destias organisation förnyades för att snabba upp förverkligandet av tillväxtstrategin. Specialbyggande och Byggande slogs ihop till affärsområdet Infrabyggande och namnet på affärsområdet Underhålls- och färjtjänster ändrades till affärsområdet Infraunderhåll. Dessa affärsområden, som för tillfället står för majoriteten av Destias omsättning, koncentrerar i fortsättningen sina utvecklingssatsningar på förbättring av lönsamheten. Två nya affärsområden, Solutions och Rocks, grundades i koncernen. Dessa kommer tillsammans med den internationella verksamheten i fortsättningen att gå i spetsen för bolagets tillväxt. Namnet på affärsområdet Internationell verksamhet ändrades till affärsområdet International. Verksamheten enligt den nya organisationen inleds i början av år Internationalisering Destia har först nyligen inlett sina internationaliseringssträvanden. Under år 2008 fortsatte förberedelserna för utvidgning av den internationella verksamheten. I Estland koncentrerades verksamheten till Destia Eesti AS och i Norge till Destias nya dotterföretag, Destia Norge AS. Destia Traffi c, som producerar trafi kinformation för slutkonsumenter, utvidgade sin verksamhet till de nordiska och baltiska länderna, Polen och Ryssland. Destia har inte blivit känt enbart i Finland utan också bland kunderna i Östersjöområdet. Strategi 2011 Strategiska riktlinjer Förbättring av lönsamhet Tillväxt och internationalisering Målsättingar Rörelsevinst 5,5 % av omsättningen Avkastning på sysselsatt kapital 20 % Lönsam försäljningstillväxt Ökning av andelen projekt inom den privata sektorn Situation i slutet av år 2008 Rörelsevinst 2,7 % av omsättningen Avkastning på sysselsatt kapital 15,7 % Omsättning 717 milj. eur Tyngdpunktsområden för utveckling av affärsområdena Förbättring av lönsamhet Infrabyggande Infraunderhåll Tillväxt Rocks Solutions Internationalisering International DESTIA 5

8 Vår målsättning är att skapa ett resultatinriktat, internationellt bolag av Destia, ett bolag som upp skattas som den ledande aktören i branschen. Jukka Laaksovirta verkställande direktör Destia Ab:s första verksamhetsår Stora förändringsprojekt lanserades Destia Ab inledde sin verksamhet då Vägaffärsverket ombildades till ett av staten helägt aktiebolag. Målet med ombildningen till bolag var att skapa så bra förutsättningar som möjligt för Destia att på ett effektivt sätt konkurrera på marknaden, förbättra lönsamheten och utöka sin affärsverksamhet. Vår uppgift är nu att skapa ett resultatinriktat, internationellt bolag av Destia, ett bolag som bland både våra kunder och anställda uppskattas som den ledande aktören i branschen. Vi har antagit utmaningen och på bred front börjat utveckla Destias verksamhet. Därför betydde år 2008 för oss lanseringen av omfattande förändringsprojekt. Vårt ändringsarbete styrs av våra visioner, där målet för oss är att Destia blir det ledande serviceföretaget inom infra-branschen i Finland och en stark aktör i Östersjöområdet. För att detta ska uppnås krävs det att vi såväl lyckas förbättra lönsamheten i vår verksamhet som också skapa tillväxt i Finland och på marknaderna i våra grannländer. Ändrad organisation påskyndar förverkligande av strategin Ett av de betydande besluten under år 2008 var beslutet om en omarbetning av organisationsstrukturen. Vi grundade två nya affärsområden inom koncernen, Solutions och Rocks, som i fortsättningen bär huvudansvaret för den eftersträvade tillväxten. Vi slog dessutom ihop våra byggnadstjänster till ett affärsområde för Infrabyggande. Likaså ändrade vi namnet på driftsoch färjtjänsterna till affärsområdet Infraunderhåll. 6 årsberättelse 2008

9 Dessa två affärsområden, som huvudsakligen verkar på den inhemska marknaden, står för tillfället för majoriteten av vår omsättning. I fortsättningen strävar dessa förutom efter att bevara sin verksamhetsvolym speciellt efter att förbättra sin lönsamhet. Namnet på affärsområdet Internationell verksamhet ändrades till affärsområdet International. Hit kommer våra internationaliseringsprojekt att koncentreras. Vi tror att affärsområdenas tydligare verksamhetsområden och klarare målsättningar i fortsättningen kommer att stöda vårt arbete för förverkligande av strategin. Verksamheten enligt den nya organisationsmodellen inleds i början av år Starkare resultatbildning En förutsättning för att alla reformer ska lyckas är att en förändring kan åstadkommas i människornas attityder och verksamhetssätt. Så är fallet också på Destia. Vi kan endast uppnå våra målsättningar om samtliga anställda har viljan att och deras agerande allt mera målmedvetet är inriktat på ett bra ekonomiskt resultat i hela vår verksamhet. Som organisation kan vi stöda resultatbildningen genom utveckling av sådana arbetsformer, processer och arbetsredskap som underlättar och effektiviserar arbetet för våra anställda, uppmuntrar till utveckling av den sakkunskap de besitter och belönar dem för goda prestationer. Under år 2008 fortsatte vi med och lanserade ett fl ertal utvecklingsprojekt i anknytning till detta. Till de centrala projekten hörde vidareutveckling av koncernens gemensamma verksamhetssystem, effektivisering av anskaffningar och produktionsplanering samt en omfattande reform av personalfunktionerna. Kontinuerlig utveckling av sakkunskap För att kunna nå framgångar i den allt hårdare konkurrensen måste vi satsa på kontinuerlig utveckling och breddning av vår sakkunskap. Vi måste också vidareutbilda våra nuvarande anställda och rekrytera ny, sakkunnig personal. År 2008 var en kartläggning av vårt existerande kunskapskapital ett av de viktiga projekten i anknytning till utveckling av sakkunskapen. Inom ramen för detta arbete gjorde vi för första gången i samråd med nyckelpersonerna för affärsområdena en översikt, där vi undersökte vilken sakkunskap och utvecklingspotential den aktuella personalgruppen har med hänseende till våra framtida behov. Personalöversikten, som i fortsättningen kommer att utföras regelbundet, hjälper oss att hitta de mest lämpade personerna för alla uppgifter och stöder oss i planeringen av ledningens efterträdare. Vi har också defi nierat den nyckelkompetens som vi i fortsättningen kommer att behöva för att utveckla vår affärsverksamhet enligt strategin. Inom den närmaste framtiden koncentrerar vi utvecklingen av sakkunskapen framför allt till skötseln av kundförhållanden, försäljning och ledning av försäljningen. Vi utökar även aktivt våra kunskaper genom rekrytering. I början av året genomförde vi en Tosi Toimet-kampanj kring bolagets arbetsgivarimage för att rekrytera ny, yrkeskunnig personal och utveckla vår företagsbild. Kampanjen var startskottet för vårt långsiktiga program med att bygga upp en företags- och arbetsgivarbild där vi vill lyfta fram att vi erbjuder de mest omfattande möjligheterna för yrkesfolk inom infrabranschen att utnyttja och utveckla sin sakkunskap. Den strama situation som länge varit rådande på arbetstagarmarknaden lättade mot slutet av året, då ekonomin gick mot recession och vi lyckades anställa fl era, ytterst sakkunniga medarbetare. Positiv utveckling år 2008 År 2008 utvecklades vår omsättning bra och vår rörelsevinst var klart bättre än för Vägaffärsverket föregående år. Trots att kostnaderna steg i början av året lyckades vi inom ramen för vår basaffärsverksamhet, byggande, drifts- och färjtjänster samt konsulttjänster förbättra vår lönsamhet. Av våra nya affärsverksamheter utvecklades Destia Traffi c positivt. Destia Traffi cs uppdaterade information om trafi ken såldes till olika användargrupper i Finland samt till fl era andra länder i Östersjöområdet. Vår internationella verksamhet utvecklades inte såsom vi hade önskat främst till följd av utmaningarna i den estniska verksamhetsomgivningen. Vår omsättningsökning var huvudsakligen organisk. Vi förverkligade också vår tillväxtstrategi genom köp av 80 procent av aktiestocken i Uleåborgsbolaget Maarakennus Jaara Oy samt återstoden av aktiestocken i infrakonsultföretaget Finnroad Oy, som vi tidigare hade ägt 49 procent i. Dessa företagsaffärer stärker vår ställning både i hemlandet och på den internationella marknaden. Destia siktar längre än recessionen Effekterna av den fi nansieringskris som startade i USA hade vid slutet av 2008 spritt sig till hela den globala ekonomin, vilket försämrade både konsumtions- och investeringsefterfrågan och orsakade en nedgång i den ekonomiska utvecklingen överallt i världen. Den försämrade konjunkturen började även märkas i infrabyggandet i Finland under sommaren och förhösten. Vid årsskiftet låg branschens orderingång dock fortfarande på en relativt bra nivå. Den snabba försämringen i ekonomin medför i fortsättningen ökad konkurrens och försämrar företagens lönsamhet. Å andra sidan kommer de stimulansåtgärder som staten kan väntas komma med att balansera situationen i branschen, vilket betyder att framtidsutsikterna för branschen är relativt bra. I fortsättningen strävar Destia efter att utöka industrins och handels andel i affärsverksamheten samt höja förädlingsvärdet för tjänster. Vi når ett högre förädlingsvärde genom att kombinera de kunskaper som fi nns runt om i vår koncern till omfattande helhetslösningar. Ett exempel på sådana lösningar är byggandet av vindkraft. Tack vare våra mångsidiga kunskaper kan vi erbjuda vindkraftsparksprojekt som nyckelfärdiga projekt och ansvara för samtliga tjänster under projektens livscykel, från kartläggningar av jordmånen till underhåll och uppföljningsundersökningar. Vid uppbyggandet av fl era dylika helhetskoncept spelar utvecklingen av det interna samarbetet inom koncernen en nyckelroll och därför satsar vi kraftigt på detta. Geografi skt ligger tyngdpunkten för utvidgningen av vår verksamhet under den närmaste framtiden på Ryssland. Under år 2008 skapade vi en beredskap att inleda verksamhet där och byggandet inleds år Vi fortsätter att förbättra lönsamheten i vår verksamhet och skapa förutsättningar för tillväxt och internationalisering. Parallellt med vår traditionella markbyggnadsverksamhet fortsätter vi att utvidga infrabyggande för gruvindustrin, banbyggnad, energiinfra och dataservicetjänsterna för trafi ken. De stora förändringarna och våra utvecklingsprojekt har ställt stora krav på vår personal. Jag vill rikta ett hjärtligt tack till er alla för den bindning till bolaget ni har visat i ert arbete för att vi ska kunna uppnå våra gemensamma mål. Jag vill också rikta ett varmt tack till våra kunder och samarbetspartner för ett konstruktivt och resultatbringande arbete. Jukka Laaksovirta Verkställande direktör VDS ÖVERSIKT DESTIA 7

10 Fortfarande stabil utveckling inom infrabranschen År 2008 uppgick det totala värdet på mark- och vattenbyggnad till 5,5 miljarder euro i Finland. Branschens marknad ökade fortfarande med 3 % år 2008, trots att nedgången i den globala ekonomin som började sommaren 2008 kunde observeras i branschen redan under slutet av året. De största förändringarna inom byggnadssektorn i allmänhet skedde för byggandet av lokaler och lägenheter där antalet påbörjade nya objekt minskade under hela år Utvecklingen inom mark- och vattenbyggande har varit relativt stabil under flera år. En ny personalstrategi blev klar i början av året då situationen på marknaden och tillväxtutsikterna fortfarande verkade vara mycket positiva ansågs det största hotet mot infrabranschen vara bristen på personalresurser. I synnerhet utbudet på kunniga projektchefer var otillräckligt på marknaden, vilket ledde till att denna personalgrupp fl yttade från ett företag till ett annat och lönenivån trissades upp. Till följd av att den internationella fi nansieringskrisen spred sig till Europa och Finland steg företagens fi nansieringskostnader och tillgången till fi nansiering försvårades, vilket fördröjde investeringsprojekt och senare ledde till en kraftig minskning av efterfrågan på vissa områden inom byggandet. I synnerhet inom byggandet av bostäder samt affärs- och kontorsbyggnader där den privata sektorn nästan helt står för fi nansieringen och efterfrågan ledde denna utveckling till massiva permitteringar och uppsägningar. I branschen har tillgången till personalresurser förbättrats betydligt. Utbildningen för uppgifter inom infrabranschen, såsom till exempel byggmästare, har dessutom ökat. Detta kommer i fortsättningen ytterligare att förbättra tillgången till personalresurser. Den försämrade ekonomin har inte ännu påverkat infraprojekten i lika hög grad som många andra investeringar eftersom de offentliga projekten har inletts enligt de ursprungliga tidtabellerna. För att underlätta situationen under lågkonjunkturen har staten i sin första tilläggsbudget för år 2009 inkluderat ett stimulansprogram med trafi kprojekt inom grundunderhållet av vägar, grundunderhållet av järnvägar, utvecklingen av fl ygstationer samt olika väg-, vatten- och järnvägsprojekt till ett sammanlagt värde om cirka 350 miljoner euro. Projekten förverkligas från början av år 2009 till år De viktigaste kostnadsposterna inom markbyggnadsbranschen är bitumen, stål, olika träprodukter, markmaterial samt övriga oljebaserade produkter såsom bränsle och plastprodukter. År 2008 var kostnadsförändringarna i branschen stora. Under årets första hälft steg priset på stål, oljeprodukter och markprodukter kraftigt, vilket hade en höjande effekt på byggkostnaderna. Till följd av den ekonomiska krisen sjönk både dessa priser och räntorna snabbt från och med sensommaren. På grund av liten efterfrågan stimulerade detta dock inte ännu de privata bygginvesteringarna. År 2008 steg de totala kostnaderna i markbyggnadsbranschen med 2,1 %. På årsnivå varierade förändringen i kostnaderna från 11,3 % för beläggning till 5,9 % för markkonstruktioner. Personalkostnaderna ökade också kraftigt, vilket påverkade kostnadsökningen. Ändrad konjunktur och finansieringsproblem gav hårdare konkurrens Energiförsörjning 15 % Infrabyggandets värde i Finland i 2008 Miljö och övrig 15 % 16 % Väg 20 % Gator Konkurrenterna inom infrabranschen i Finland Vattenförsörjning 9 % består av stora internationella bolag, som erbjuder Datatrafi knätverk 12 % 11 % Järnvägar omfattande betjäningshelheter, medelstora Flygfält 1 % 3% Vattenleder företag med riksomfattande verksamhet, som har specialiserat sig på vissa delområden, samt KÄLLA: Maa- ja vesirakentamisen näkymät små företag med lokal förankring. 2/2008, VTT, september 2008 Lemminkäinen, Skanska, YIT, NCC, VR Rata är förutom Destia de centrala aktörerna på den fi nska marknaden. Till de medelstora aktörerna inom infrabranschen hör dessutom bl.a. Kesälahden Maansiirto, Niska & Nyyssönen och Soraset. I och med att bostadsbyggandet rasade till Årlig förändring av de totala kostnaderna i markbyggnadsbranschen % följd av konjunktursvängningen har tyngdpunkten 10 för byggande förskjutits mot infraprojekt och även bostadsbyggarna har börjat delta i anbudsförfarandet på infrasidan. Trots att investeringsnivån inom den offentliga sektorn har bevarats 2 0 oförändrad har denna utveckling lett till hårdare konkurrens. Finansieringskrisen har dessutom KÄLLA: Maa- ja vesirakentamisen näkymät haft en enorm effekt på priset på och tillgången 2/2008, VTT, september ÅRSBERÄTTELSE 2008

11 Till följd av konjunktursvängningen har tyngdpunkten för byggande förskjutits mot infraprojekt. till fi nansiering för byggföretag, vilket har lett till att behovet av kassafl öde ytterligare har ökat i dessa företag, vilket därmed har ökat priskonkurrensen i offerterna för olika entreprenader. Det estniska underhållsservicebolaget AS Teho, som inledde sin verksamhet i Finland år 2007, tvingades dra sig tillbaka från den fi nska marknaden år De fem regionala entreprenader som bolaget skötte för Vägförvaltningen fördelades på de övriga serviceproducenterna. I slutet av år 2008 fördelade sig antalet regionala entreprenader enligt följande: Destia 71 %, YIT 17 %, NCC Roads 6 %, Koillistie Määttä 4 % och Savon Kuljetus 2 %. Enligt uppgifterna i delårsrapporterna för de största aktörerna i branschen var orderingången för företagen i infrabranschen fortfarande historiskt stark i slutet av år Internationalisering, säkerhet och effektivisering av verksamheten utvecklingsteman inom de närmaste åren I fortsättningen kommer tyngdpunkten för tillväxten inom de nordiska bolagen i infrabranschen att ligga på den internationella marknaden. Speciellt de stora investeringarna i Ryssland lockar till sig utländska aktörer. Att förbättra säkerheten på arbetsplatserna har blivit ännu viktigare än tidigare eftersom en del av de stora kunderna lägger tonvikt vid arbetssäkerheten vid valet av entreprenör. För att vara framgångsrik på den internationella marknaden ska bolaget också kunna uppvisa utmärkta resultat för upprätthållandet av arbetssäkerheten. I Finland har ibruktagandet av maskinautomation inletts under de senaste åren och i fortsättningen blir automation snabbt allt vanligare. Genom automatiseringen förbättras produktiviteten och kvaliteten i arbetet samtidigt som materialförbrukningen optimeras. Då lagstiftningen i anknytning till miljön har stramats åt och den allmänna inställningen till ekologi har förändrats har betydelsen av det ekologiska tänkandet ökat i de metoder som infrabranschens företag använder samtidigt som branschen som sådan har gått mot allt större miljömedvetenhet. Byggandet av vindkraft är parallellt med utbyggnad av kärnkraft ett viktigt tyngdpunktsområde vid bekämpningen av klimatuppvärmningen. Inom infrabranschen spelar utvecklingen av arbetsprocesserna en central roll då verksamheten effektiviseras. På arbetsplatserna går det fortfarande rikligt med tid och material till spillo då arbetsprocesserna har planerats på ett bristfälligt sätt. Genom optimering av de olika arbetsfaserna och förläggning av anskaffningarna till rätt tidpunkt samt genom att öka maskinernas bruksgrad kan den andel av arbetet som går åt till svinn minskas betydligt, vilket åstadkommer betydande kostnadsinbesparingar. Det lean-förfarande som fl era av företagen i branschen har tagit i bruk förbättrar arbetsplaneringen av projekten och är ett av de viktigaste medlen för effektivisering av verksamheten. De koncept av typ fl eråriga avtal som redan används i stor utsträckning inom underhållsprojekten håller på att bli allmännare också på byggsidan, det vill säga att staten eller kommunen lägger ut byggandet av sina projekt och underhållet av dem på entreprenad till utomstående serviceproducenter genom långvariga projekt. För företagen i infrabranschen betyder detta att det blir lättare att förutsäga verksamheten då den långsiktiga orderingången ökar. Användningen av den livscykelmodell som redan tidigare har tillämpats på underhållsprojekt börjar så småningom också bli vanligare inom mark- och vattenbyggandet, speciellt inom den offentliga sektorns stora trafi k- och farledsprojekt. Inom byggandet avser livscykelmodellen en mycket lång tidsperiod på år där den som bygger leden ansvarar för allt från projektplanering och byggande till underhåll. Finansieringen av ett livscykelprojekt fås på marknaden antingen av privata eller institutionella fi nansiärer, som kan fungera antingen som kapitalplacerare eller skuldfi nansiärer. För år 2009 har staten upptagit förbättringen av banavsnittet Karleby - Ylivieska på Seinäjokibanan samt E 18 vägprojektavsnittet Forsby Kotka som livscykelprojekt. Användningen av livscykelmodellen kan främja framskridandet av infraprojekt oberoende av budgetramen eller situationen för enskilda fi nansiärer eftersom man genom modellen kan sprida ut det kapital som investeringarna binder över fl era år. Infrabyggnadsprojekten är konkreta placeringsobjekt och därför har de även väckt intresse bland investerare. För byggarna är det med tanke på resursplaneringen och underhållet viktigt att projekten inleds i jämn takt. De i Finland planerade gruvprojekten, utbyggandet av vindkraft, som staten stöder i sin energipolitik, samt stora banprojekt av typ Ringbanan och Västmetron i huvudstadsregionen skapar inom de närmaste åren betydande nya arbetstillfällen för infrabyggarna. I fortsättningen kommer konjunktursvackan att påverka framtidsutsikterna för både infrabyggandet och de övriga branscherna. Vilka effekter svackan har på branschen är beroende av hur djup och lång lågkonjunkturen blir. Det faktum att tillgången till fi nansiering har försvårats och priserna stigit har klart försämrat möjligheterna för i synnerhet den privata sektorn att förverkliga sina investeringsplaner eller åtminstone skjutit upp förverkligandet av dem. Det lär bli skärpt konkurrens om nya projekt i fortsättningen. I den konjunkturrapport som VTT har publicerat förutspås tillväxtprognosen för mark- och vattenbyggnadsbranschen i Finland vara 3 procent år OMGIVNING DESTIA 9

12 Mångsidig expert på infrabyggande Till affärsområdet infrabyggande hör grundbyggande, beläggningsarbeten, omfattande ST (planera och förverkliga) projekt, brobyggande och reparation samt energiinfra- och banbyggande. Tack vare heltäckande sakkunskap, ett brett serviceutbud och lång erfarenhet är Destia den största producenten av infrabyggnadstjänster i Finland. Destia erbjuder inte infrabyggnadstjänster enbart i Finland, men också i norra Sverige och Norge. Den största enskilda kunden för affärsområdet Infrabyggande är Vägförvaltningen, vars andel är cirka hälften av affärsområdets omsättning. De övriga kundgrupperna är RHK (Banförvaltningscentralen), övriga statliga ämbetsverk, kommunerna och städerna samt industriföretag, vars andel ökar. Infrabyggnadstjänsternas konkurrenter varierar från stora internationella och nationella aktörer till mindre regionala och lokala aktörer beroende på projektets omfattning, karaktär och placeringsort. 10 ÅRSBERÄTTELSE 2008

13 BYGGANDE AV TRAFIKLEDER 2009 ALUSSA HENKILÖSTÖ BROBYGGANDE 234 ENERGIINFRA MILJÖBYGGANDE BELÄGGNINGSTJÄNSTER PLANERA OH FÖRVERKLIGA PROJEKT INFRABYGGANDE Andel av koncernens anställda i början av ,8 % Genom att Destia har en mångsidig kunskaps bas och starka resurser klarar bolaget av att förverkliga stora och krävande projekt, som utöver byggande också omfattar planering. Projekten genomförs på ett effektivt, projektbaserat sätt där man kombinerar den sakkunniga projekthanteringen med planerings- och byggnadstjänsterna samt omfattande underleverantörstjänster och materialinköp. Bra orderingång år 2008 År 2008 uppvisade affärsområdet Infrabyggande en positiv ekonomisk utvecklingstrend. Affärsområdets orderingång för år 2009 uppgick till 135 milj. euro i slutet av DESTIA 11

14 år Orderingången för beläggningsarbeten var speciellt bra. Detta berodde på att Destia år 2008 vann Vägförvaltningens samtliga långvariga underhållsentreprenad. Till exempel i nordöstra Österbotten sträcker sig underhållsavtalet fram till år Den viktigaste investeringen under året var köpet av Maanrakennus Jaara Oy från Uleåborg. Genom företagsaffären förbättras Destias möjligheter att delta i projekt både i norra Finland och på övriga orter ytterligare. Genom köpet utvidgades infrabyggandet dessutom att täcka även krävande grund- och vattenledsbyggande. Däremot såldes affärsverksamheten med vägmarkeringar i slutet av året. Det största projektet år 2008 var Mt 100 Hakamäentie, där byggnadsarbetena fortskrider enligt tidtabellen. Under året färdigställdes andra fasen för den västra ringvägen kring Tammerfors samt byggandet av Saaristokatu i Kuopio och hamnförbindelsen i Raumo. De grundförbättringsarbeten som år 2007 inleddes enligt STmodellen på vägavsnittet Lusi-Hartola fortsätter. Betydande projekt, som inleddes såsom STentreprenader under året, var förbättringen av riksväg 4 vid Kemi och Hännilänsalmi bro på riksväg 4. Förutom dessa objekt har Destia också förverkligat och förverkligar ett fl ertal andra krävande projekt, såsom förstärkning av Brändö bro för Helsingfors stad, vägbyggnadsarbeten för Lojo stad, hamnarbeten för Fredrikshamns stad och hamnverk, Kullasvaara markbyggnadsarbeten för RHK, Industriområdet Lemponen för Kangasala kommun, omkörningsfi lerna på riksväg 3 vid Parkano för Vägförvaltningen samt markbyggnadsarbetena på Talvivaarabanan för Oy VR Rata Ab. Arbetena vid Talvivaara gruva i Sotkamo fortsätter. Projektet utnyttjar på ett mångsidigt sätt Destias planerings- och mätnings-, byggnads- och specialbyggnadstjänster samt underhållstjänster. Inom affärsområdet Infrabyggande skedde inga betydande förändringar i de olika kundgruppernas andelar av omsättningen år 2008, men på längre sikt kommer banbyggandets betydelse att öka då såväl person- och godstransporterna som också banbyggnadsarbetena vid gruvprojekt ökar. Ibruktagandet av automatiserade arbetsmaskiner fortskrider Tyngdpunkten för utvecklingsverksamheten inom infrabyggande låg år 2008 på automatiserade arbetsmaskiner inom byggnads- och beläggningsverksamheten. Genom automatiseringen förbättras arbetets produktivitet och kvalitet samtidigt som materialanvändningen optimeras. I Finland är Destia föregångare för utnyttjandet av denna metod, som för tillfället körs in, och vi utvecklar den målmedvetet. Bolaget har som mål att automatiseringen av arbetsmaskiner ska vara i standardbruk år 2010 i alla de arbeten för vilka metoden lämpar sig. På Destia pågår ett pilotprojekt med ibruktagandet av Last Planner metoden, som förbättrar arbetsplaneringen av projekten. Metoden minskar svinnet och förbättrar det regelbundna samspelet mellan dem som deltar i projektet. I dagens läge kan svinnet vid förverkligande av olika arbeten vara inemot 60 procent. Med Last Planner metoden kan svinnet minskas betydligt, vilket naturligtvis förbättrar projektens lönsamhet. Destia effektiviserar sin verksamhet och utvidgar sitt serviceutbud År 2008 var orderingången för Infrabyggande fortfarande relativt bra. De stora förändringarna på fi nansieringsmarknaden och i ekonomin kommer dock i fortsättningen att leda till osäkerhet även i framtidsutsikterna inom infra-branschen. Trots att det fi nns planer på stora vägleds- och banprojekt och dessa projekt inleds inom de närmaste åren behövs det i detta konjunkturläge även stimulansåtgärder från statsmakten av typ tidigareläggning av uppskjutna projekt och extra satsningar på grundunderhållet av vägar och gruvprojekt. Till följd av att den allmänna, ekonomiska tillväxten avtar sjunker efterfrågan på byggande i synnerhet inom industrin och handeln. För att balansera effekterna av den minskade efterfrågan effektiviserar Destia sitt kundarbete samt utvidgar sitt serviceutbud med nya helhetsbetjäningskoncept till bl.a. vindkraftssektorn och affärsbyggande. Satsningarna på gruvindustrin fortsätter. Av koncernens strategiska målsättningar koncentrerar sig affärsområdet Infrabyggande i första hand på förbättring av lönsamheten i verksamheten. Då branschens prisnivå till följd av den ekonomiska recessionen inte kommer att stiga, är en förutsättning för att man ska kunna uppnå målet att kostnadseffektiviteten förbättras. Affärsområdet strävar efter att uppnå detta genom att införa Last Planner metoden och dessutom effektivisera och koncentrera sina inköp. Som helhet är Destias målsättning att i samarbete med sina samarbetspartner och underleverantörer vara en vägvisare inom infrabyggande, som erbjuder sina kunder ledande lösningar i branschen och utmärkt betjäning. 12 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS

SOK-koncernen. årsberättelse 2011

SOK-koncernen. årsberättelse 2011 SOK-koncernen årsberättelse 2011 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Program och strategier 3/2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik 3 Konkurrenskraft

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Innehåll. Affärsidé och Vision. Ledande inom hållbar utveckling. Skanskas första 125 år

Innehåll. Affärsidé och Vision. Ledande inom hållbar utveckling. Skanskas första 125 år Årsredovisning 2011 Innehåll Affärsidé och Vision Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta. Skanskas vision är att vara ledande på sina hemma

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning

Innehåll. Årsredovisning Securitas årsredovisning 2007 Innehåll Inledning 3 Om Securitas 5 2007 i sammandrag Koncernen 6 VD-ord 8 Våra tjänster 0 Kundcase handeln Kundcase bevakade bostadsområden 2 Marknad 4 Kundcase bilhandeln

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

Innehåll. Koncernöversikt

Innehåll. Koncernöversikt Årsredovisning 2014 Innehåll Med fokus på miljöcertifiering I denna årsredovisning används miljöcertifieringslogotyper för att visa när ett projekt är eller är på väg att certifieras enligt ett miljömärkningssystem.

Läs mer