Särskild delrapport per den 1 april - Handlingsplan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särskild delrapport per den 1 april - Handlingsplan."

Transkript

1 1 april 2010 I<ulturdepartetnentet srrc)(=i<j-ioijvf Särskild delrapport per den 1 april - Handlingsplan. Stiftelsen Svenska Rikskonserter skall enligt gällande "l\lål, återrapporteringskrav och uppdrag för budgetåret ", per den 1 april 2010 Einlna en delrapport n1ed en handlingsplan son1 "ska innehåller en beskrivning och bedömning av de konsek-venser son1 blir följden av att verksatnhetsbidraget upphör. Ekonorniska konsekvenser för 2011 ska särskilt redovisas". Rikskonserter länlnacle den 1 luats en delrapport till kulturdcpartctncntet med en prognos för 2010 av utfallet av verksanmctens intäkter och kostnader. Där konstaterades att prognosen är att intäkter och kostnader komn1er att hålla sig inom ran1cn för lagd budget för Detta under förutsättning att huvuddelen av av'vecklingskostnaderna hanteras under verksulnhetsåret En 1ner detaljerad handlingsplan för avvecklingen a,r stiftelsen och beskrivning av konsek-venser verksaniliets1uässigt och ekonotniskt görs i denna delrapport. Delrapporten består av följande bilagor: Detta brev. I-Iancllingsplan och konsekvenser. Ptognos över intäktet och kostnader under I\V hancllingsplan och prognosen fra1ngår att av-rvecklingskostnaden idag bedötns uppgå till ca 42 Ivfkr. IJärtill konllner intäkter när stiftelsens tillgångar realiseras. i\nslagsbehovet utifrån de förutsättningar son1. redovisas i hancllingsplanen uppskattas till ca 39 Mkr. Riskbedömning Styrelsen har på sitt möte den 24 1natS konstaterat stiftelsen efter förra delrapporten per den 1 mars till kulturdepartenlcntet, inte fått några andra besked eller tolkningar av stiftelsens situation, än att inriktningen för hancllingsplanen ska vara, att huvuddelen av avvecklingskostnadeli1a kom1ner att hanteras under Styrelsen konstaterar också att den behöver få besked om huvudmannens syn på utredningen: "I sulnspel lued 1TIusiklivet", för att fortsatt kunna gen01uföra avvecklingen av stiftelsen. Specifikt; \Tilka verksamhetsgrenar ska överföras till en annan lnynclighet? Rikskonserter, Box , Stockholm TEL FAX ORG NUMMER BANKGIRO PLUSGIRO rikskonserter.se Tfn

2 1 april (2).J\nalysen av de ekonomiska konsekvenser vilar på flera olika antaganden och tolkningar av hur a"vvecklingen troligen kolll1ner att genomföras. Ju tydligare besked som kan fås i flera viktiga frågor - desto ll1indre osäkerhet och därnled bättre kvalite på analys och prognos för de ekonomiska konsekvenserna. I "J-Iandlingsplan och konsekvenser" (avsnitt 6.4) redovisar vi de viktigaste förutsättningarna för de bedömningar son1 gjorts rörande ekononuska konsekvenser. ()m de ekonomiska förutsättningarna för stiftelsen förändras negativt, förbehåller styreisen sig rätten att återko1nma till huvudo1annen. I)etta med den gemensamnla utgångspunkten att stiftelsen ska avvecklas under ordnande former. Frågor om handlingsplanen och beskrivning av konsek-venser, besvarar vi gärna. p'örrikskonserter Bilagor: J-Iand1ingsplan och konsekvenser L\vvecklingsbudget Svenska l\.ikskonserter

3 Doh.I.Jment-id: SRIZ-\TH.A U tfårdad av: / Bilaga: - Utgåva. 1 G ranskad av: / Kategori: Verksamhet 2011 Titel: Handlingsplan och konsekvense~ Datum: Sida: 1 / 17 Godkänd av: HANDLINGSPLAN OCH KONSEKVENSER av ett avvecklat verksamhetsbiclrag \ \ dåcapo\home\goran.]ohansson\mina dokument\avvec kling av stiftelsen\handlingsplan och konsekvenser_utgåva_1.doc

4 I<atcgori: Verksamhet 2011 Titel: Handlingsplan och konsek:vense~r Dokument-id: SRl<-VHA-2011 Bilaga: - Utgåva: 1 Datum: Sida: 2/17 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Berörda Detta dokument berör alla inom Rikskonserter, styrelsen och revisorer, samt kulturclepartementet och blivande huvudmän. 1.2 Mål I--Iandlingsplanen ska beskriva hur Stiftelsen Svenska Rikskonserter handlar i och med att verksamhetsbidraget från staten upphör. Förutsättningen är att stiftelsens verksamhetsbidrag för 2011 kan användas för de avvecklingskostnader som uppstår vid avvecklingen av stiftelsen. Stiftelsen vill medverka till framgångsrik överföring, av de delar av verksamheten som ska överföras till en ny nationell musikplattform. Stiftelsen vill också medverka till bra lösningar för musiklivet, samt stödja den personal som inte får en fortsatt anställning. \ \dacapo\home\goran.]ohansson\mina dokument\avvec kling av srifrelsen\handhngsplan och konsekvenser_utgåva_1.doc

5 Do1:ument-ld. SRl<-VHA-2011 Bilaga: - Utgåva: 1 K.atcgori: Verksalnhet /:011 Titel: Handlingsplan och konse!{vensc:rl Daturn: Sida. 3 / 17 2 ÖVERGRIPANDE PLAN Tidshorisont För att stiftelsen ska kunna avvecklas, ska all verksamhet i stiftelsen ha upphört. Alla materiella och immateriella tillgångar och skulder ska vara avvecklade. Regeringen kan då besluta hur kvarstående likviditet ska hanteras. Regeringen avgör hur stiftelsens tillgångar skall användas, om stiftelsen upplöses. Regeringen fattar enligt stadgarna besluta om upplösning av stiftelsen. Därefter görs ett sista bokslut och en sista deklaration. När dessa är godkända meddelas länstyreisen att stiftelsen upphört. I<onsekvensen är att avvecklingen av stiftelsen beräknas pågå till 2012 eller Under 2010 kommer avvecklingen att förberedas, planeras och påbörjas. Ett exempel är denna plan som ligger till grund för analys av kommande intäkter och kostnader för avvecklingen. Ett annat exempel är uppsägningar av personal som inte ingår i en verksamhetsövergång. Parallellt genomförs verksamheten med de konserter, turneer, seminarier mm som planerats. Rikskonserter kommer under 2010 medverka till att personalen förbättrar sina möjligheter till en nyanställning eller hitta andra lösningar och åtgärder för personalens bästa Konsertverksamheten har upphört. I<varstående personal arbetar inledningsvis med avslut, återrapportering, arkivering, o dyl. Administrativ personal fortsätter sitt arbete med redovisning och bokslut, rapportering, personal och pensionshantering, mm. Rikskonserter kommer under 2011 medverka till att personalen förbättrar sina möjligheter till en nyanställning eller hitta andra lösningar och åtgärder för personalens bästa Eftersom verksamhet pågår under 2011 måste det göras ett nytt bokslut med all inrapportering som hör samman med detta. När all verksamhet i stiftelsen slutligt upphört och alla tillgångar och skulder är avvecklade, [111ns det förutsättningar för dels ett beslut av regeringen om hur kvarstående likviditet ska hanteras, dels att göra ett sista bokslut och en sista deklaration. Detta kan ske 2012 eller \ \dacapo\home\ Goran.]ohansson\Mina dokument\avvec kling av stiftelsen\handlingsplan och konsekvenser_utgåva_ldoc

6 I<:ategori: Verksamhet 2011 Dok~llment-id: SRI<-VHA-2011 Bilaga: - Utgåva. 1 Titel: Handlingsplan och konsek:vensek~ Datum Sida: 4 / 17 3 VERKSAMHET Allmänt Direktören har i uppdrag att förbereda, planera och genomfora en avveckling av verksamheten. Samtidigt bedrivs en i huvudsak normal konsertverksamhet under året. Nedan redovisas de viktigaste frågorna som ska hanteras. 3.2 Konsertverksamheten Konserter genomförs i huvudsak tom november månad, med efterslantrare in i december. N11 har konsert på nyår och någon enstaka konsert i januari Beslutsprocessen Utredningen "I samspel med musiken" har presenterat sitt förslag. Nästa steg är en remissomgång med sista dag för remissvar den 29 april Därefter ska regeringen ta ställning till betänkandet SOU 2010:12. Närmast behöver det klargöras vilken verksamhet som ska överföras Hur och när detta ska ske är fortfarande otydligt. Det bör ske tidigast under våren 2010 och senast i samband med budgetpropositionen Värdering av tillgångar och skulder 1tfomslagstiftningen innebär ett krav på alla tillgångar och skulder ska övertas/säljas till marknadsmässiga priser. I annat fall blir styrelsen personligt betalningsansvarig för den ej inbetalda momsen. Arbete med att värdera tillgångar och skulder är påbörjat. Dessa värderingar är underlag för analysen av vilka intäkter och kostnaderna som k01ti1uer att uppstå under avvecklingsarbetet 2010 till Resultatet redovisas i bilaga. 3.5 Uppsägningar av personal Personal som inte ingår i verksamhetsövergången till den nya plattformen, ska när besked om vilka verksamhetsgrenar som förs över, sägas upp enligt gällande regelverk. Tidplanen för detta är idag oklar, dels vet vi ej när regeringen fattar beslut, dels vet vi inte hur lång tid förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att ta. 3.6 Anställningsbarhet Rikskonserter kommer under 2010 medverka till att personalen - utifrån sina individuella förutsättningar - får möjligheter att stärka sin anställningsbarhet, eller ges annat stöd i samband med uppsägningen. 3.7 Hyreskontrakt Hyreskontraktet för Nybrokajen 11 (konsertsalsdelen) förfaller , varför frågan om ny hyresgäst och huvudman måste hanteras skyndsamt. Rundabordssamtal (enligt utredningens förslag) behöver helst inledas under april månad. 3.8 Överföring till ny plattform När regeringen har beslutat vilka verksamhetsgrenar som ska överföras, kommer Rikskonserter \ \dacapo\home\goran.]ohansson\mina dokument\avvec kling av stifte!sen\handlmgsplan och konsekvenser_utgåva_1.doc

7 Katcgori: Verksamhet 2Dtl Dokument-id: SRK-VHA-2011 Bilaga: - Utgåva: 1 Titcl: Handlingsplan och konsekvens~~~; Datum: Sida: 5 / 17 att delta i arbetet med att överföra verksamheten. Rikskonserter vill medverka till bra lösningar för musiklivets fortsatta arbete och utveckling. I<':onkret måste sk inkråmsavtal upprättas för resp verksamhetsgren och huvudman. 3.9 Överlåtelse av varumärken och/eller projekt Rikskonserter har under många år investerat och deltagit i uppbyggnaden av flera olika årliga manifestationer. Exempel: Jazz i Sverige Musik Direkt Ethno Showcase Swedish Jazz Celebration Tonspråk Arets kör mf1 Dessa projekt har också i sig byggt upp de varumärken som varit det samlande namnet och identiteten för de olika projekten. Varumärken som idag har ett värde därför att det finns en publik som har en relation till dessa vall1märken/projekt/konserter, osv. Det finns förfrågningar från tidigare samarbetspartner, om projekten kommer att genomföras och om de kan få övertas, för att leva vidare i ny regi. Denna möjlighet har också utredaren pekat på. Några av dessa varumärken förfogar Rikskonserter över. Dessa behöver värderas och överlåtas - om detta är en önskad utveckling? \ \dacapo\home\goran.]ohansson\mina dokumenr\avvec kling av stiftelsen\hand!logsplan och konsekvenser_utgava_l.doc

8 K_ategori: Verksamhet 2011 Titc1: Handlingsplan och konsekvenseia Dokument-id: SRK-VHA-2011 Bilaga: - Utgåva: 1 Datum: Sida: 6 / 17 4 VERKSAMHET Verksamhetsövergång Inledningsvis föreställer vi oss att de utpekade verksamhetsgrenarna som ska föras över till en ny plattform, startar sin nya verksamhet den 1 januari. Rikskonserter har idag ingen annan information. Vår handlingsplan inriktas på att EMS överföres per den 1 januari Caprice överföres per den 1 januari Nll överföres till en ny huvudman per den 1 januari I<oorrunatörer rekryteras och överföres när den nya musikplattformen startar sin verksamhet under Rikskonserter kommer att medverka till smidiga verksamhetsövergångar. Mycket av det praktiska arbetet genomförs av de berörda. Det också en hel del formalia, som behöver hanteras av ledning och personal. 4.2 Instrument utlånade till Kroumata Dessa instrument är värderade av extern värderingsman till drygt 1 lvikt. Stiftelsen vill i första hand att Ivoumata ska få möjligheter att köpa instrumenten och därmed kunna fortsätta sin verksamhet. Kroumata behöver således finansiera ett köp av dessa instrun'lent snarast möjligt, senast den sista januari Föreningen Kroumata kan möjligen ha svårigheter att få extern finansiering utan garantier från tredje part. I annat fall kommer stiftelsen att sälja instrumenten till andra intressenter. 4.3 Pensionsredovisning Inrapportering av lönesunm'lor till Spy sker månadsvis tom januari SPY har ett system med retroaktiva premier. Rtkskonserter måste skapa en lösning tillsammans med Spy för hur förmånstagarna får sin pension, trots att Rikskonserter ej längre kan betala retroaktiva pensionsfakturor. Inrapportering av lönesummor till AlP ska ske januari Personer som har under 300 kt i AlP-premier ska istället få premien utbetald som lön senast december l annat fall måste kontrolluppgifter lämnas även i januari Arkivering För att säkerställa att avvecklingskostnaderna redovisas i 2011 års resultaträkning, kommer uppsagd personal som har uppsägningstid som löper in i 2011, att arbeta med arkivering av Rikskonserters ver~s~mhet under de första månaderna Riksarkivet kommer att utbilda berörd personal i gallring mm. Därutöver behöver särskild arkivexpertis hyras in för kategorisering, uppmärkning mm. l takt med att detta arbete avslutas kommer berörda att arbetsbefrias för att de ska kunna koncentrera sig ytterligare på att hitta nya anställningar, eller motsvarande. \ \dacapo\home\goran.johansson\mtna dokument\avvec kimg av stiftelsen\handlingsplan och konsekvensecutgåva_l.doc

9 Dokument-id: SRI<-\lHA-2011 Kategori: Verksamhet 2011 Titel: I-Iandlingsplan och konsekvenser Bilaga. - Utgåva. 1 Datum: Sida: 7 / Konst Stiftelsen har både lånat konst från staten resp fått och köpt konst. Statens I<.onstråd har ansvaret för denna konst och kommer utan att ersätta stiftelsen, att hämta den i god tid innan avflyttning sker. Deponerad konst kommer att lämnas tillbaks 011 respektive ägare. 4.6 Redovisning och bokslut Bokslutet för 2010 kommer att bli lika omfattande som ett vanligt år. Däri ingår uppgifter som; löpande redovisning, inbetalning av skatter och sociala avgifter, pensionsredovisning, m m. Administrativ personal behöver vara anställda under första halvåret för att slutföra detta arbete. Likaså behöver alla de administrativa system som används fungera som vanligt, däribland Rikskonserters affärssystem (Allegro), ekonomisystem, lönesystem, nätverk, e-post o dyl. 4.7 Överföring av Jr-system Rikskonserter har investerat stora pengar i uppbyggnaden av ett affärssystem som matchar verksamhetens behov och som är grunden för en effektiv administration aven verksamhet av den typ som Rikskonserter, länsmusiken och den nya musikplattformen bedriver och kommer att bedriva. Rikskonserter kommer att medverka till att denna investering tillvaratas, vilket kan innebära att Allegro överföres till plattformen, alternativt säljes till externa intressenter för att möjliggöra en fortsatt drift, support och underhåll för externa intressenter. På motsvarande sätt bör resonemanget vara för webbplatsen "Konsertguiden", och de särskilda webbplatser som finns för Rikskonserters olika manifestationer. 4.8 Avvecklingen av administration Under andra halvåret avvecklas administration och arbetet med att göra ett bokslut för år 2011 förbereds. När dessa förberedelser är genomförda, överföres ansvaret för den löpande administrationen och för kommande bokslut till någon extern part. Denna part behöver utses i god tid, och behöver gå parallellt med nuvarande administration. Parallellgången sker lämpligtvis i maj och juni Därefter transporteras all bokföringsmaterial för 2011 till den externa partens lokaler. 4.9 Lokaler och vaktmästeri Under andra kvartalet 2011 samlas kvarstående personal och verksamhet på andra och fjärde våningen. N11, femte och sjätte våningen frigörs därmed för eventuella nya hyresgäster. Åtgärder för att återställa lokalerna kan påbörjas. Under juni månad kan lokalerna slutligen tömmas. Inriktningen är därefter att stiftelsen träffat en överenskommelse med hyresvärden, som innebär att stiftelsen inte längre är hyresgäst. Om en sådan överenskommelse inte hunnit träffas, är inriktningen att stiftelsen köper tjänsten "ansvar för lokalen" av Statens Fastighetsverk, tills en ny hyresgäst hittats. Dvs, de övertar ansvaret för lokalerna, larm och bevakning from den 1 juli Diskussionerna med Statens Fastighetsverk är uppstartade. De är medvetna om att tidsperspektivet och behovet att hålla ett gott tempo, för att bl a kunna hitta nya hyresgäster. \ \ dacapo\home\ Goran']ohansson\Mina dokument\avvec kling av stiftelsen\1iandl1l1gsplan och konsekvcnscr_utgåva_l.doc

10 I<ategori: Verksamhet 2011 Dokutnent-ld: SRI<:-VHA-2011 Bilaga: - Utgåva: 1 Titel: Handlingsplan och konsekven ell~ Datum: Sida: 8 / 17 5 VERKSAMHET Nedläggning Eftersom stiftelsen har "egen förvaltning" får inte antalet styrelseledamöter förändras på annat sätt än det som är angivet i stiftelsens stadgar. Regeringen kan ändra stiftelsens stadgar. För att stiftelsen ska kunna avvecklas, ska all verksamhet i stiftelsen ha upphört. Alla materiella och ilnmatriella tillgångar och skulder ska vara avvecklade. Regeringen kan då besluta hur kvarstående likviditet ska hanteras. Allt enligt stiftelseiagen. Regeringen avgör hur stiftelsens tillgångar skall användas, om stiftelsen upplöses. Beslut om hur medel ska användas ska överensstämma med stiftelsens ändamål. "1 Stiftelsen Svenska Rikskonserter har tilländamål attfrämja utvecklingen av musiklivet i hela landet och inom olika JJJusikaliska uttrycksformer. Stiftelsens verksamhet skallanpassas efter regionala och lokala behov. Stiftelsen skalli detta.ryfte samverka med länsmusiken och andra intressenter. " Samtidigt som detta beslut fattas, kan regeringen enligt stadgarna besluta om upplösning av stiftelsen. 17 Fråga om ändring av stiftelsens stadgar eller om uppläsning av stiftelsen priivas av regeringen. Regeringen avgijr hur stiftelsens tillgångar skallanvändas, om stiftelsen upplöses. Därefter görs ett sista bokslut och en sista deklaration. När dessa är godkända meddelas länstyreisen att stiftelsen upphört. Inom tre månader, efter besked från länsstyrelsen, ska de sista handlingarna överföras till Riksarkivet och arkiveras. \ \dacapo\home\ G oran.]ohansson\mina dokument\avvec kling av stiftelsen\handlingsplan och konsekvenser_utgåva_l.doc

11 Do1..Llment-1d: SRI<::-VHA-2011 Bilaga: - Utgåva: 1 I<:ategori: Verksamhet 2011 Titel: Handlingsplan och konsekven ef Datum: Sida: 9 / 17 6 EKONOMISKA KONSEKVENSER 6.1 God redovisningssed Diskussioner med stiftelsens revisorer om avvecklingen och god redovisningssed har tydliggjort följande: Om all verksamhet ska vara avvecklad innan årsskiftet 2010/2011, ska också alla avvecklingskostnader bokföras på redovisningsåret 201 O(oavsett att utbetalningen sker 2011 eller senare). Eftersom avvecklingskostnaden uppgår till ca 42 Mkr kommer en avveckling innan årsskiftet innebära att det egna kapitalet i verksamheten förbrukas och att ett negativt eget kapital uppstår. I samma stund som denna situation inträder, ikläder i sig styrelsens ledamöter ett personligt ekonomiskt ansvar för fortsatta åtagande, om styrelsen inte ansöker hos tingsrätten att stiftelsen försätts i likvidation. Allt enligt Stiftelseiagen 7 kap, 1 och 3. Styrelsen konstaterade på styrelsemötet den 17 februari, att antingen måste verksamheten under 2010 tillföras ytterligare medel motsvarande avvecklingskostnaden, eller så måste verksamheten tillåtas löpa in på verksamhetsåret I det sistnämnda fallet ska avvecklingskostnaderna redovisas på år 2011 om de berörda resurserna används under Ur planeringssynpunkt och budgetsynpunkt synes det vara ett bättre alternativ att genomföra avvecklingen av de kostsamma resurserna efter årsskiftet 2011, även om detta innebär att enstaka små åtaganden måste göras för år Det sistnämnda har stiftelsen möjligen inget mandat att göra enligt "Mål, återrapporteringskrav och uppdrag för budgetåret ". Dialogen med kulturdepartementet har så här långt, inte lett till en annan tolkning av stiftelsens situation. Stiftelsen har inriktningen att avvecklingskostnaderna ska vara så låga som måjligt, och att större delen av avvecklingskostnaderna kommer att redovisas på verksamhetsåret Ekonomiska konsekvenser Utgångspunkten för att beskriva de ekonomiska konsekvenserna, är således - se föregående avsnitt - att säkerställa att det egna kapitalet är intakt under hela avvecklingsperioden. För att vara helt säker (styrelsen vill inte ansöka om likvidation eller bli personligt betalningsskyldig) är utgångspunkten att värsta möjliga utfall ska klaras inom den tilldelade ramen för avveckling. En detaljerad budget har upprättats för avvecklingen, där kostnaderna har kalkylerats utifrån denna handlingsplan. Det kan konstateras att hyreskontraktet för kontoren i Nybrokajen 13 löper tom Även löpande kostnader som styrelsearvode, revision, bokföring och redovisning, mm kommer att löpa under hela avvecklingsperioden. 6.3 Intäkter från försäljning/avveckling Intäkter av överföring av verksamheter och försäljning av tillgångar har varderats och.håller på att värderas av externa företag, som har denna kompetens för respektive tillgång. Osäkerhet i kalkylerna hanteras genom att sämsta utfall konsekvent våljs. Värderingen av EMS, Caprice och varumärken är ej klara. För att kunna redovisa en intäkt som baseras på en mer välavvägd bedömning behövs diskussioner med de tänkta huvudmännen, resp besked om inriktningen om vad som ska fortsätta att drivas, överlåtas eller avvecklas. \ \dacapo\home\ G oran.]ohansson\mina dokument\avvec kling av stiftelsen\handlmgsplan och konsekvensecutgåva_l.doc

12 K_ategori: Verksamhet 2011 DOhllment-id: SRIZ-VI-IA-2011 Bilaga: - Utgåva: 1 Titel: Handlingsplan och konsekvensek' Datum: Sida: 10 / Förutsättning för kalkyl Vår bedömning av de ekonomiska konsekvenserna bygger på följande förutsättningar: Huvuddelen av verksamheten avvecklas efter att stiftelsens bokslut för 2010 är klart och arkivmaterial år transporterat till Riksarkivet. Detta beräknas ske senast juni Efter denna tidpunkt har stiftelsen ingen arbetande personal på plats. Uppsägning av personalen sker så snart regeringen fattat beslut om vilken verksamhet som ska föras över till ny huvudman. Efter beslut av regeringen påbörjas förhandlingar enligt lvibl och LAS. Därefter genomförs uppsägningar. Hyreskostnaderna för Nybrokajen 13, löper tom 2013 enligt kontrakt. Verksamheten EMS överförs till ny huvudman från och med den 1 januari Verksamheten Caprice överförs till ny huvudman från och med den 1 januari Verksamheten Nl1 avvecklas alternativt överförs till ny huvudman efter årsskiftet. Styrelsearvoden beräknas utgå under avvecklingsperioden, men i mindre omfattning. Stiftelsen kommer under våren 2011 stödja personalen med utvecklingsinsatser för att öka anställningsbarheten, eller hitta andra lösningar och åtgärder för personalens bästa. Stiftelsen egna administration avvecklas under våren Därefter kommer de delar som krävs fortsatt, att köpas som tjänster av extern part. Arkiveringskostnaden utgår ifrån att 300m/kartonger ska arkiveras. Särskild arkiveringskompetens kommer att köpas in under våren Revisionskostnader är med för 2011 till 2013, om än i lägre omfattning. I avvecklingskalkylen har vi utgått ifrån att stiftelsen, enligt förslaget Ds 2009:58 "Mervärdesskatt för den ideella sektorn", i fortsättningen inte har avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Detta förslag förslås införas den 1 januari Detta innebär att för rörliga kostnader ökar kostnaderna med drygt 1,9!vIkr, jämfört med mervärdesskattereglerna För hyreskostnaden räknar vi inte med någon ökad kostnad pga av de övergångsbestämmelser som föreslås gälla för verksamhetslokaler. Frågan om hur reglering av retroaktiva premier gentemot SPV ska ske är inte utrett? Idag kommer det regelbundet retroaktiva justeringar som rör flera år tillbaks i tiden. För de tillgångar som ska säljas finns det delvis gjorda värderingar av externa värderingsmän. Eftersom vi idag inte har konkreta köpare för tillgångarna som har en liten marknad har vi minskat den förväntade intäkten av försäljning. Den verkliga försäljningsintäkten kan bli högre. Vi har ännu ej gjort någon marknadsvärdering av Caprice backkatalog. Här måste det ske en förhandling med en ny huvudman. Vi förutsätter att tilltänkta huvudmän har de finansiella resurser som krävs för att köpa de tillgångar som ingår i en verksamhetsöverföring. Om de ekonomiska förutsättningarna för stiftelsen förändras negativt, förbehåller styrelsen sig rätten att återkomma till huvudmannen. Detta med den gemensamma utgångspunkten att stiftelsen ska avvecklas under ordnande former. \ \dacapo\home\goran.]ohansson\mina dokument\avvec kling av stifte!sen\iiandlingsplan och konsekvenser_utgåva_l.doc

13 I<ategori: Verksamhet 2011 Dokument-id: SRIZ-VHA-2011 Bilaga: - Utgåva: 1 Titel: I-Iandlingsplan och l~onsekvenseji:) Datum: Sida: 11 / 17 7 RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS Handlingsplanen påverkas direkt av beslut om hur den nya plattformen ska utformas, både organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Nedan beskrivs dels vilka risker som finns/uppfattas och dels känslighet för olika alternativa beslut kring hur och när den nya plattformen skapas. Dessa alternativ diskuteras utifrån den tolkning som fn är tillgänglig och möjlig att göra. 7.1 Organisation Utredaren beskriver relativt tydligt hur verksamheten hos plattformen ska bemannas. I\1en det [mns olika alternativ olika synsätt som kan påverka. Handlingsplanen och budgeten för avvecklingen. innehåller motsvarande osåkerhet. Utredaren har inte beskrivit hur stödfunktioner för plattformen ska dimensioneras, vilket skapar osäkerhet kring vilka verktyg och resurser som ska överföras till en ny huvudman, resp vilka som kan säljas till externa intressenter. 7.2 Verksamhet Osäkerheten kring vilken verksamhet och hur verksamheten ska genomföras hos den nya plattformen, är betydligt större än för den organisatoriska dimensioneringen. IZon1rret är det av utredningen svårt att förstå vilka arbetsuppgifter som plattformen konkret ska utföra. Vilka av de stora investeringar i strukturkapital (kompetens inbyggd i rutiner, processer, verktyg och databaser) som Rikskonserter gjort, behövs hos plattformen? Eller kan de säljas eller ska de avvecklas? 7.3 Tidsperspektivet Osäkerheten kring när beslut fattas om den nya plattformen och vilken verksamhet som ska föras över och tydligheten i dessa beslut, påverkar tidsplanen för avvecklingen. Avvecklingskostnaden ökar ju senare beslut fattas och minskar ju tydligare besluten är. 7.4 Genomförandeprocessen En riskanalys av genomförandeprocessen indikerar att processen är för komplex och för inflexibel för att framgång ska vara säkerställd. Projektledningen (kulturdepartementet) i detta omstruktureringsprojektet har en komplex intern beslutsprocess. Budgeten för genomförandet har absoluta gränsvl11kor som skapar en inflexibel resursallokering. Målen för den nya plattformen är ej fastställda. Besluten om vilken verksamhet och hur den ska bedrivas hos den nya plattformen är inte fattade. Den framtida huvudmannen behöver bygga upp kompetens i de frågor som rör musik plattformen. Idag finns dessa resurser och denna kompetens hos Rikskonserter som ska avvecklas Känslighetsanalys N edan redovisas hur de ekonomiska konsekvenserna av avvecklingen påverkas av förändringar av besluten Personalkostnader I analysen av de ekonomiska konsekvenserna har v1 utgått ifrån att regeringen beslutar om sin syn på utredningen "1 samspel med musiklivet" i maj. Efter beslut av regeringen påbörjas för- \ \dacapo\home\goran.]ohansson\mina dokumenr\avvec kling av stiftelsen\handlingsplan och komekvensecurgåva_1.doc

14 Dokument-id: SRI<'-VHA-2011 Bilaga: - Utgåva: 1 Kategori: Verksamhet 2011 Titel: Handlingsplan och konsekvenser Datum: S1da: 12 / 17 handlingar enligt l'vfbl och LAS. Därefter genomförs uppsägningar. Om beslutet och förhandlingarna drar ut på tiden så ökar storleken på personalkostnaderna med ca 1,2 Mkr per månad EMS I analysen av de ekonomiska konsekvenserna har vi utgått ifrån att regeringen beslutar om att EMS ska ingå i den nya plattformen och att alla intäkter och kostnader för EMS ligger på den nya lnynclighetsstrukturen from den 1 januari 2011, enligt utredningens förslag. Om E11S inte överförs till ny huvudman den 1 januari 2011, så ökar kostnaderna med 0,4 Mkr per månad SOlU EMS är kvar hos stiftelsen Caprice I analysen av de ekonomiska konsekvenserna har vi utgått ifrån att regeringen beslutar om att Caprice ska ingå i den nya plattformen och att alla intäkter och kostnader för Caprice ligger på den nya mynclighetsstrukturen from den 1 januari 2011, enligt utredningens förslag. Om Caprice inte överförs till ny huvudman den 1 januari 2011, så ökar kostnaderna med 0,2 Mkr per månad som Caprice är kvar hos stiftelsen N11 I analysen av de ekonomiska konsekvenserna har vi utgått ifrån att regeringen medverkar till en ny huvudman för konsertlokalen N11, och att alla intäkter och kostnader för N11 tas aven ny huvudman efter årsskiftet 2011, enligt utredningens förslag. I<.ostnader för återställning av lokalen är ännu ej identifierade. Arbetet är påbörjat tillsammans med Statens Fastighetsverk Mervärdesskatt Om stiftelsen inte förlorar avdragsrätt för moms enligt förslaget Ds 2009:58, så minskar avvecklingskostnaderna med 1,9 Mkr. Om förslaget enligt Ds 2009:58 senareläggs och införs först 1 januari 2012, minskar kostnaderna istället med 1,4 Mkr. Om förslaget enligt Ds 2009:58 senareläggs och införs först 1 januari 2013, minskar kostnaderna med 1,7 Mkr Hyra N13 Arbetet med att hitta lösningar för att minska avvecklingskostnaden för N13 är påbörjat. Om vi kan förkorta stiftelsens hyrestid med ett kvartal, minskar hyreskostnaden med ca 1 Mkr. \ \dacapo\home\goran.johansson\mina dokument\avvec kling av stiftelsen\handltngsplan och konsekvenser_utgåva_1.doc

15 Dokument-id: SRI<'-VHA-2011 Bilaga: - I<ategori: Verksamhet 2011 Titel: Handlingsplan och konsekvense~ Utgåva: 1 Datum: Sida: 13 / 17 8 KONSEKVENSER De viktigaste konsekvenserna beskrivs utifrån den bild som utredningen "I samspel med musiken" förmedlar, resp analysen av hur avvecklingsprocessen kan genomföras. 8.1 Ekonomi Bruttokostnaden för avvecklingen av stiftelsen uppgår i värsta utfall till ca 42 Mkr. Intäkter av försäljning av tillgångar i sämsta fall till 3 }y1kr. Nettoanslagsbehov för avvecklingen ca 39 Mkr. Omstruktureringen ska genomföras inom ramen på 63 Mkr. Ju högre avvecklingskostnad, desto mindre pengar finns det över till den nya plattformen och de nya ändan1ål och bidrag som utredningen pekat ut. Eftersom stiftelsen måste ha en absolut marginal relativt det egna kapitalet, blir resursallokeringen ineffektiv under 2010, 2011 och Drabbas görs främst musiklivet generellt, genom att den gamla verksamheten inte används, resp den nya verksamheten får inte tillgång till sina nya medel, med långsamt införande av den förändrade musikpolitiken. I<.onkret kommer det under 2010 och 2011 fmnas resurser hos Rikskonserter som inte används, men som kostar stora pengar, samtidigt som det parallellt byggs upp en ny verksamhet som också kostar stora pengar. 8.2 Planering I och med att Rikskonserter ska avvecklas har ingen verksamhetsplanering gjorts för våren Det finns således inga konserter, projekt, manifestationer som kan övertas aven ny plattform, för våren Ett normalt år hade Rikskonserter i april 2010 påbörjat arbetet med att planera säsongen hösten 2011/våren Denna planering kommer inte att påbörjas, med konsekvenser därefter. När den nya musikplattformen ska startas under våren (osäkert när) kommer uppbyggnaden, med den osäkerhet om verksamheten som flnns, att ta flera månader. Om den nya musikplattformen ska bygga upp en ny struktur, kan den första ordinarie planerade verksamheten mycket väl vara säsongen 2013/2014. Dessförinnan kan naturligtvis snabbare och mindre planerade insatser göras hösten 2012 och våren Utbud av musik 2011 och 2012 Utbudet av musik minskar 2011 och 2012 som en konsekvens av att stora avvecklingskostnader och som en konsekvens av resursallokeringen och en relativ ineffektivitet hos den nya plattformen. Den blir naturligtvis mer effektiv när nya strukturer, arbetssätt och inlärningskurvan hunnit verka. Rikskonserter har årligen genomfört ca 650 konserter och ca 100 seminarier. 8.4 Arrangörer och publik Arrangörer och publik är den viktigaste tillgången för att skapa ett brett musikliv i hela landet. Huvuddelen av Rikskonserters arrangörer är ca 550 ideella föreningar, mindre företag, samt ca 23 länshuvudmän. Publiktillströmningen varierar mellan 100 tusen och 150 tusen. Denna publik och nätverk av arrangörer behöver få en stabil tillströmning av musikutbud, för att inte tappa lusten. Det är framgångarna och upplevelserna som driver dem. "Tappade lustar" är mycket svåra att bygga upp på nytt. \ \dacapo\home\goran.]ohansson\mina dokument\avvec kling av stiftelsen\handlmgsplan och konsekvensecutgåva_1.doc

16 Kategori: Verksamhet 2011 Titel: Handlingsplan och konsekvensef Dokument-id: SRI<:-VH.A Bilaga: - Utgåva: 1 Datum Sida: 14 / Artister Frilansande svenska artister kommer att drabbas under 2011 och Flera festivaler där Rikskonserter haft huvudansvar, kommer inte att hinna övertas och arrangeras i ny skepnad. Lanseringsarbetet av svenska artister och grupper utomlands kommer också att bli lidande. 8.6 Nätverk och kompetens För att kunna upprätthålla en nationell och internationell överblick krävs en uppbyggnad av kunskaper, relationer och medlemskap i ett stort antal nätverk och organisationer. Dessa relationer har idag bl a Rikskonserter och dess personal. Det är oklart hur den nya plattformen är tänkt att fungera i detta avseende. Om kontinuiteten bryts och kunskapen om nätverken avvecklas, kan det ta tid att återkomma och bygga upp relationer, positioner och förtroende. 8.7 Investeringar i strukturkapital Investeringen i Allegro, som är Rikskonserters affärssystem, är totalt ca 10 Mkr. Resultatet av denna investering är ett system som hanterar Rikskonserters verksatnhet på ett effektivt sätt. \lerksamhetsmodellen för den nya plattformen är otydlig. Behövs det ett sådant verktyg, eller delar av ett sådant verktyg, eller ska den nya strukturen med samarbetspartners bygga upp egna verktyg? 8.8 Personal Rikskonserters personal har stor nationell och internationell överblick över musiklivet. De har också stor erfarenhet av att samverka med andra organisationer, samt att leda gemensamma projekt. Beroende på hur den nya plattformen organiseras kan delar av denna kompetens gå till spillo eller fortsatt verka hos plattformen. Antalet anställda inklusive vikarier är ca 45 st (42 tjänster). Antalet som kommer att ingå i en verksamhetsövergång till den nya plattformen är oklart. Resterande kommer att behöva skaffa sig ett nytt jobb, eller kanske gå i förtida pension. Av personalen har 18 stycken en uppsägningstid på 12 månader. Fjorton medarbetare är 58 år eller äldre. 8.9 Lokaler Rikskonserter hyr lokaler av Statens Fastighetsverk på Nybrokajen 11 och 13. I<:onsertsalsdelen N11 behöver en ny huvudman, vilket också utredaren tydliggör. Kontorsdelen på Nybrokajen 13 sitter med ett hyresavtal tom I<:ostnaden för detta är ca 15 Mkr. \ \dacapo\home\goran.]ohansson\!', {ina dokument\avvec klmg av stiftelsen\handlll1gsplan och konsekvenser_utgåva_1.doc

17 I<ategori: Verksamhet 2011 Titel: Handlingsplan och l<onsekvenscf DOhLlment-id: SRI<-VHA-2011 Bilaga: - Utgåva: 1 Datum: Sida: 15 / 17 9 ÖVERGANGSPROBLEMATIK Stiftelsen Vlll medverka till bra lösningar för musiklivet som överbryggar de problem som kan uppstå i övergången från en struktur till en annan. Rikskonserter har under många år investerat och deltagit i uppbyggnaden av flera olika årliga manifestationer i nära samverkan med musiklivet. Av de reaktioner som vi får från publik, arrangörer och musiklivet, nu när riksdagen beslutat att bidraget till Rikskonserter skall avvecklas, fran1kolruner starka önskemål om att Rikskonserter medverkar till att ett antal viktiga manifestationer kan genomföras under Rikskonserter har idag inget mandat från regeringen göra åtaganden som löper in på verksamhetsåret usiklivet önskar (som vi förstår det) att dessa manifestationer genomförs under Eftersom planeringstiden ofta är 6-12 månader, hamnar idag dessa projekt mellan två stolar. 1-1anifestationerna riskerar att i praktiken bli avvecklade utan att det fattas medvetna beslut. Den nya musikplattformen skulle stållas inför fullbordat faktum. Om en övergångslösning kan organiseras, skulle den nya plattformen få möjligheter att utifrån sitt nya uppdrag, självständigt värdera vilka manifestationer och projekt som ska leva vidare. 9.1 Manifestationer med Rikskonserter som en huvudaktör Nedan redovisas exempel på manifestationer där Rikskonserter varit en huvudaktör i kraft av ekonomiska resurser och personella resurser för projektledning, planering och genomförande Jazz i Sverige Den största och mest omfattande utmärkelsen för svensk jazz. Har genomfört årligen sedan Rikskonserter/Caprice äger projektet som innebär omfattande turnerande i Sverige och utlandet, en skivinspelning och lansering inom och utanför Sveriges gränser. Rikskonserters ekonomiska insats uppgår till ca 700 kkr, plus arbete av Rikskonserter/Caprices personal motsvarande ca 960 timmar fördelat på olika personer och funktioner Musik Direkt Samarbete med länsmusiken. Har genomfört årligen sedan års jubileum Rikskonserter står för projektsamordning, teknik och marknadsföring på nationell nivå. Länsmusiken genomför regionala uttagningar. Rikskonserter står för priser. Rikskonserters ekonomiska insats uppgår till ca 700 kkr, plus arbete av personalen motsvarande ca 800 timmar Ethno Samarbete Musik Dalarna, Folkmusikens Hus, Sveriges Spelmäns Riksförbund,]uenesses Musicales International, Rättviks korrunun m fl. Har genomfört årligen sedan Rikskonserter står för projektledning, samordning, marknadsföring och nätverkande. Rikskonserters ekonomiska insats uppgår till ca 700 kkr, plus arbete av personalen motsvarande ca 1000 timmar Swedish Jazz Celebration Swedish Jazz Celebration är en jazzfestival som ägnas svensk jazz och till vilken internationella aktörer inbjudes som ett led i det internationella arbetet för svensk jazz. Samarbetsprojekt inom jazzlivet med Rikskonserter, Svensk Musik, SR P2 och Stockholms \ \dacapo\home\ Goran.Johansson\Mina dokument\avvec kling av stiftelsen\handltngsplan och konsekvenser_utglva_l.doc

18 I<ategori: Verksamhet 2011 Titel: Handlingsplan och konsekvensejt Dokument-id: SRI<'-VHA-2011 Bilaga: - Utgåva: 1 Datum: Sida: 16 / 17 I<'onserthus som samarbetspartners Dessutom till kommerjazzklubben Fasching i Stockholm, I<'ungl. MUSikhögskolan och Kulturhuset i Stockholm. Har genomförts i n1ars/april varje år sedan Rikskonserter ingår i ledningsgruppen samt ansvarar för merparten av den praktiska samordningen av projektet inklusive kontraktsskrivning, redaktionellt arbete, logistik med rese- och hotellbolmingar mm. Rikskonserters ekonomiska insats uppgår till ca 700 kkr, plus arbete av personalen motsvarande ca 1400 timmar Arets kör Rikskonserters utnämning Årets I<'ör innebär en turne i Rikskonserters regi samt allmän lansering under ett år. Har genomfört varje år sedan 2002 (utom 2009). Rikskonserter står för projektledning, samordning, och informationsarbete. Storleken på Rikskonserters ekonomiska insats växlar men ligger vanligtvis på ca kkr, plus arbete av personalen motsvarande ca 350 timmar Tonspråk (barn och unga) Samarbete Svensk Musik, länsmusiken, musikhögskolor, kommuner, utbildningsradion m fl. Projekt sedan Rikskonserter står för projektledning, samordning, informationsarbete och nätverkande. Rikskonserters ekonomiska insats uppgår till ca 1-1,5 lvikt, plus arbete av personalen motsvarande ca 2200 timmar Showcase (för ung publik) Samarbete länsmusiken m fl. Projekt som utvecklats sedan 2001, 2003, 2007 och Rikskonserter står för projektledning, samordning, informationsarbete och nätverkande. Rikskonserters ekonomiska insats uppgår till ca 600 kkr, plus arbete av personalen motsvarande ca 600 timmar. 9.2 Manifestationer med Rikskonserter som en viktig aktör N edan redovisas de manifestationer (projekt) där Rikskonserter varit en viktig aktör i kraft av ekonomiska resurser och personella resurser för projektledning, planering och genomförande. Däremot har Rikskonserter inte haft huvudansvaret för manifestationen. Det kan vara svårt för huvudmannen att genomföra projektet utan Rikskonserters personella och ekonomiska resurser Solistpriset Samverkan med I<'ungl. Musikaliska Akademien som äger solistpriset. Har genomförts varje år från 1993 till 1998 och därefter vartannat år från Rikskonserter har stått för en skivinspelning och turne, samt stått för projektledning, samordning, och marknadsföring. Rikskonserters ekonomiska insats uppgår till ca 450 kkr, plus arbete av personalen motsvarande ca 1200 timmar Ung och lovande (kammarmusik) Samverkan med musikhögskolor och kammarmusikförbundet RSI< som är huvudman. Har genomförts sedan vartannat år Rikskonserter arrangerar en turne för de utvalda, samt står för projektledning, informationsarbete mm. Rikskonserters ekonomiska insats uppgår till ca 325 kkr, plus arbete av personalen motsvarande ca 350 timmar. \ \dacapo\home\goran.]ohansson\mtna dokument\avvec klmg av stiftelsen\handlingsplan och konsekvenser_utgåva_1.doc

19 I(ategoli Verksamhet 2011 Titel: Handlingsplan och konsekvenser Dokument-id: SRI<:-VHA-2011 Bilaga: - Utgåva: 1 Datum: Slda: 17 / Årets Musik- o Ku1turskola Samarbete med Svenska Musikrådet, Sveriges Musik och I<:ulturskolor. Har genomfört årligen sedan Rikskonserter har stått för priset samt för projektledning, och samordning juryarbete mm. Rikskonserters ekonomiska insats uppgår till ca 70 kkr, plus arbete av personalen motsvarande ca 300 timmar Eric Ericson Award (kör) Den internationella körclirigenttävlingen. Ett samarbete med Uppsala universitets I<:örcentrum, SR, Benvaldhallen i Stockholm, Eric Ericson International Choral Centre, Barents I<:örcentrum i Piteå, Europa Cantat och IFCM. Har genomfört vart tredje år sedan Rikskonserters ekonomiska insats uppgår till ca 80 kkr, plus arbete av personalen motsvarande ca 350 timmar KALV-festivalen (vår tids konstmusik) Samarbete med Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen, I<:ulturkontakt Nord, Musik i Halland, Svenljunga kommun, I<:alvs bygdegårds-, idrotts och hembygdsförening samt Kalvs byalag, föreningen I<:alvfestivalen, närliggande församlingar, samt sponsorer. Har genomfört årligen sedan Rikskonserters ekonomiska insats uppgår till ca 100 kkr, plus arbete av personalen motsvarande ca 350 timmar Folk- och Världsmusikgalan Samarbete mellan Riksförbundet Folkmusik och Dans, SR P2, Musik i Syd, Musik i Väst, Länsmusiken Stockholm, Musik Gävleborg Rikskonserter och ytterligare ca 10 organisationer. Premiär 2010, men deltagarna hoppas att det blir ett årligt event. Rikskonserter står för projektledning, samordning, och marknadsföring. Rikskonserters ekonomiska insats uppgår till ca 350 kkr, plus arbete av personalen motsvarande ca 900 timmar. 9.3 Interimsorganisation För att undvika att ovanstående (eller delar av ovanstående) årliga manifestationer avvecklas utan medvetna beslut, behöver en interrimsorganisation upprättas. Interimsorganisationen skulle ha till uppgift att överlappa och därmed undvika de allvarligaste övergångsproblemen. De personella resurserna och kompetens finns idag hos Rikskonserters personal. Dessa behöver ges mandat att planera ett genomförande av utpekade manifestationer och projekt. Interrimsorganisationen behöver således ha mandat att fatta beslut både för Rikskonserters räkning och den nya plattformens räkning under en utpekad tidsperiod och för ett utpekat uppdrag. Finansiering av manifestationerna kan dels ske med medel som frigörs hos stiftelsen dels med medel som avsätts för den nya musikplattformen. \ \dacapo\home\goran.johansson\mina dokument\avvec kling av stiftelsen\handlmgsplan och konsekvensecutgåva_l.doc

20 AWECKLINGSBUDGET, SVENSKA RIKSKONSERTER, GK/GKJ BUDGET Anslag, lön Anslag, lokal Anslag, prod.kostn. Summa anslag Övriga intäkter (ej Caprice, lösöre) Summa produktionsintäkter Summa Intäkter Lönekostn. inom lönebu. Lokalkostnader Lönekostn.inom prod.bu Övriga personalkostn. Resor Produktionskostnader Kontorskostnader Externt köpta tjänster Telefon, porto Transporter Informationskostnader Förvaltningskostnader Lokalkostn.inom produktion Övriga kostnader Avskrivningar Räntekostnader Förväntad momskostnad Summa övriga kostn Summa kostnader RESULTAT O O o

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter SAMARBETSAVTAL 1. Parter 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län 2. Norrbottens läns landsting 3. Kommunförbundet Norrbotten 4. Region Västerbotten 5. Västerbottens läns landsting 6. Luleå tekniska universitet

Läs mer

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25 STADGAR Föräldraföreningen Sebran Uppdaterad: 2012-04-25 1 Stadgar för Föräldraföreningen Sebran 1 Firma Föreningens firma är Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter över betänkandet SOU 2010:12 I samspel med musiklivet en ny nationell plattform för musiken Presentation

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Litet om styrelsearbete

Litet om styrelsearbete Litet om styrelsearbete Gustaf Drake, 070-7688466 Om styrelser Det handlar.. Om styrelseledamöter Om arbetsuppgifter Om resultat Om ansvar 1 Varför styrelser? Föreningar Företag Myndigheter Gemensamma

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Rättvik 2010-09-08 Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Ethno, världens största internationella folkmusikläger för ungdomar, har arrangerats i

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-23 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-296 Susanne Aman Kommunstyrelsen Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Reviderad budget 2012

Reviderad budget 2012 Reviderad budget 2012 Ärendet Samordningsförbundet Göteborg Nordost fattade 2011-11-21 beslut om budget för 2012. Under 2012 har budgetförutsättningarna förändrats. Följande huvudsakliga skäl föreligger

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening. Styrelsen skall ha sitt säte

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter.

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter. Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter. 2 375; 1 699; 14 300; 3 29 000; 61% Medlemsavgifter Medlemsförmåner Annonser Statliga bidrag summa övriga intäkter 500; 1% TOTALT 47 874 KSEK

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan Resultaträkning/Ekonomisk plan 13 Balansräkning 14 Kommentarer till resultaträkningen på sid 13 Sålda tjänster [rad 6] I beloppet ingår ersättning från Junis- och UNF-distrikten för administrativ grundservice

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer