unite for children ÅRSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "unite for children ÅRSBERÄTTELSE"

Transkript

1 unite for children ÅRSBERÄTTELSE

2 2 Finlands UNICEF unite for children Nyckeltal 2009 Medelanskaffning Insamlingar Försäljning Överföring till UNICEFs arbete 14,9 milj. euro 13,5 milj. euro 1,4 milj. euro 11,0 milj. euro Innehåll Generalsekreterarens översikt 3 Unicef i korthet 4 Unicefs struktur 5 Millenniemålen och unicefs prioriteter 5 Finansieringen av unicefs program 6 Finlands unicefs egna program 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut Medelanskaffning 10 Insamlingsverksamhet 11 Produktförsäljning 11 Företagssamarbete 11 Övriga inkomstkällor 12 Opinionsbildningsarbete och informationsverksamhet för barnets bästa 12 Informationsverksamhet 15 Administration 15 Framtidsutsikter 18 Resultat 19 Balansräkning 21 Bokslutets bilagor 22 Revisionsberättelse 24 Nyckeltal 25 Illustrationer 26 Utvecklingstal 26 Unicefs internationella styrelse Frivilliga 27 Lokalgrupper och ordförande 27 Frivilliga på byrån 27 2 Global Movement Finland (GMF) Global Movement Finland är en stödgrupp som representerar samhällslivets olika sektorer och består främst av påverkare från företagsvärlden. gruppen grundades år 2000 i samband med Global Movement for Children -kampanjen som en förberedelse till FN:s generalförsamlings specialsession om barn (2002). Gruppen stödde först Utbilda världens flickor -kampanjen under åren och har sedan år 2006 stött den globala Barnen och AIDS -kampanjen. Gruppen har samlats fyra (4) gånger. Sammansättning Andersson Robert, Nokia Oyj, vice verkställande direktör Arajärvi Pentti, doktor Holkeri Harri, statsråd Honkala Matti, bergsråd (pj) Kalpala Asmo, Tapiola-ryhmä, verkställande direktör Lappalainen Timo, Orion Oyj, verkställande direktör Niemi Hannele, Helsingin yliopisto, vice rektor Nurminen Juha, John Nurminen Oy, styrelseordförande Packalén Matti, diplomingenjör Selänniemi Tom, Oy Aurinkomatkat-Suntours Ltd, vice verkställande direktör Stenius Marianne, Svenska Handelshögskolan, rektor Thors Astrid, ministeri, riksdagsledamot Tuomas Kerttu, Kone Oyj, personalchef Vainio Kari, Senior Advisor Goodwill ambassadörer Föreningen har haft Goodwill ambassadörer redan i 20 år. Företrädare för olika konstområden kan bli kallade till ambassadörer, främst uppträdande konstnärer som med sina framträdanden stöder UNICEFs arbete för världens barn. Ahvo Eija, skådespelare, sångare Haavisto Susanna, skådespelare, sångare Hanski Anna, sångare Kalaoja Katri Helena, sångare Kaunisto Rainer, dockkonstnär skådespelare Laukkanen Juha, dockskådespelare Linnankivi Jyrki, musiker Nuotio Eppu, skådespelare, författare Rantala Iiro, musiker Rejström Micke, skådespelare, jonglör Smith Axl, programledare, musiker Uotinen Jorma, danskonstnär Vilpas Eija, skådespelare

3 Årsberättelse Generalsekreterarens översikt År 2009 firade vi Barnkonventionens 20-års jubileum, vilket lyfte fram barnens rättigheter i stor skala överallt i världen. I hemlandet var vi en av jubileumsårets mest centrala aktörer och vi samarbetade på många olika plan med myndigheter, organisationer och föreningar. Barnens rättigheter var också ett av de mest synliga temata i medierna under slutet av året. Vår medelanskaffning hölls på samma nivå som under år 2008, trots att vi förutsåg en nedgång p g a den ekonomiska stagnationen. Största delen av nettointäkterna, som var 11 miljoner euro, kanaliserades till UNICEFs barnfond för att finansiera långsiktiga program. År 2009 avvek från de föregående åren i och med att det inte skedde någon plötslig storkatastrof under året. Antalet månadsgivare ökade stabilt och steg till Detta gåvoalternativ genererade 47 % av de totala intäkterna. Engångsgåvorna till barnfonden och till våra egna program hölls på samma nivå som året innan. De ekonomiska intäkterna från skolkampanjen minskade, precis som produktförsäljningen till företag. Positivt var att det övriga samarbetet med företagen blev mera omfattande vilket ledde till att intäkterna klart ökade. UNICEFs lokalgrupper ordnade traditionsenligt två riksomfattande huvudevenemang, Törstdagen på våren och julförsäljningen i november-december. Dessutom deltog grupperna på de största orterna i förverkligandet av Ole hetken äiti -kampanjen som fick mycket publicitet. Raseborg tog modigt emot UNICEFpartnerskapet under sitt födelseår och med hjälp av de mångsidiga programmen blev UNICEFs arbete kändare och medelanskaffningen främjades. Partnerskapsårets ekonomiska resultat var rekordstort i förhållande till stadens befolkningsmängd. Det var en besvikelse att resultatet för organisationernas och Rundradions gemensamma medelanskaffningskampanj via Stiftelsen Ylehjälpen minskade. Bingo-spelet testades som en del av kampanjen, men det var inte populärt bland publiken. För tillfället håller vi på att förnya kampanjen som går under namnet Näsdagen. Under år 2010 förväntar vi oss att den stabila utvecklingen fortsätter. Resultatet i början av året stärker dessa förväntningar. Speciellt privatpersoner verkar känna att de har ansvar för barnen i utvecklingsländerna också under ekonomiskt svårare tider. Ett varmt tack till alla våra frivilliga, stödare och samarbetspartners samt personalen för en viktig insats till förmån för världens barn. Pentti Kotoaro generalsekreterare

4 4 Finlands UNICEF UNICEF i korthet UNICEF, världens ledande barnorganisation, har försvarat barnens rättigheter i över 60 år. Efter andra världskriget hjälpte vi barn i Europa, idag behöver barn överallt i världen oss. Vi arbetar i över 150 utvecklingsländer och i 36 industriländer. Vårt arbete baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och det är UNICEFs uppgift att försäkra sig om att rättigheterna förverkligas. FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes vid FN:s generalförsamling Konventionen är en allmänt godkänd uppfattning om vilka rättigheter alla barn har oavsett deras hudfärg, kön, språk, religion, politiska åsikter, nationalitet, etniska eller sociala ursprung, förmögenhet, handikapp eller härkomst. Konventionen om barnets rättigheter gäller alla som är under 18 år. Konventionen är det mänskorättsdokument som flest länder i världen har godkänt. Dess innehåll är omfattande och avviker från andra mänskorättsdokument i det att den också förpliktar staterna att informera om konventionen. FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar att konventionen respekteras och länderna rapporterar om barnens situation till kommittén. I Finland trädde konventionen i kraft år UNICEFs högkvarter ligger i New York. Arbetet i de 126 landskontoren koordineras av 7 regionala kontor. UNICEFs Private Fundraising and Partnership (PFP) -enhet, som finns i Geneve, koordinerar och stöder arbetet i UNICEFs nationalkommittéer. UNICEF är FN:s specialorganisation vars arbete leds av en roterande styrelse som består av representanter för ländernas regeringar. Nationalkommittéerna är befullmäktigade av UNICEF att verka i industriländerna. År 2009 fanns det 36 kommittéer. Finlands UNICEF är en registrerad förening som grundades år FINLANDS UNICEF mission FINLANDS UNICEF vision FINLANDS UNICEF VÄRDERINGAR Barn har rätt att födas och växa upp under trygga förhållanden. Barns hälsa och skolgång måste garanteras och hon måste skyddas för utnyttjande, våld och diskriminering. UNICEF arbetar för att dessa rättigheter ska förverkligas. UNICEF har förbundit sig att skydda de barn som har det sämst att hjälpa offren för extrem fattigdom, krig, naturkatastrofer och utnyttjande. UNICEF anser att barnens överlevnad, skydd och välmående är nödvändiga förutsättningar för att utveckling ska ske överallt i världen. UNICEF vill tillsammans med alla vuxna och barn skapa en värld där barnets rätt till ett värdefullt och tryggt liv förverkligas. Vårt mål är att varje barns rätt till hälsa, utbildning, jämlikhet och skydd ska förverkligas. Vår verksamhet baserar sig på stödarnas och samarbetspartnernas förtroende. Vår verksamhet är öppen, målinriktad och effektiv. Vi tar modigt och passionerat itu med problem. Våra värderingar utgår från barnets behov och vi vill ge barnen en röst som alla hör.

5 Årsberättelse UNICEFs struktur Exekutiv styrelse* Stater Generaldirektör Kommittéernas gemensamma organ** Regionala kontor (7) Vice direktörer (3) Nationalkommittéer (36) n Program n Handlingssätt och praktik n Förnödenheter och logistik n Förvaltningsfunktionen n Stöd till fältet n Privat medelanskaffning och partnerskap n Myndigheter och övriga samarbetspartners n Informationsverksamhet n Nödhjälp n FN-kontakter * UNICEFs internationella styrelse, 36 stater representerade enligt rotationsprincipen. ** Organ valt av nationella kommmittéerna (Standing Group). Ordföranden har rätt att tala i exekutiva styrelsen. Millenniemålen och UNICEFs prioriteter UNICEF verkställer i utvecklingsländer landsprogram i samförstånd med regeringar samt talar för barnens rättigheter globalt. UNICEFs mål och centrala strategier för att uppnå dessa definieras av UNICEFs styrelse vart fjärde år. UNICEFs plan för åren stöder sig på FN:s millenniemål, som godkändes av FN:s Millennium-toppmöte år Målet är att: halvera den extrema fattigdomen garantera grundutbildning år alla främja jämlikhet mellan könen och stärka kvinnornas ställning minska barndödligheten förbättra gravida kvinnors hälsotillstånd kämpa mot hiv-aids, malaria och andra sjukdomar trygga en hållbar utveckling förbinda sig till globalt partnerskap UNICEF koncentrerar sina resurser på följande prioritetsområden under de kommande åren: den tidiga barndomen (hälsa, näring, vatten och sanitet, också i katastrofförhållanden) utbildning och jämlikhet (skolberedskap, byggnader, att förhindra att barnen avbryter studierna, vilket gäller speciellt flickor, utbildningens kvalitet) hiv-aids och barn (att förhindra nya smittor, att förhindra smittoöverföring från mamma till barn, vård av mammor och barn) barnskydd (att förhindra våld och utnyttjande, konfliktsituationer) barnens rättigheter (förespråkare för barnets rättigheter).

6 6 Finlands UNICEF Finansieringen av UNICEFs program Överföringar till huvudorganisationen sammanlagt 11 milj. euro 2 1. UNICEFs Barnfond 75 % 2. Tematiska program 14 % 3. Finlands UNICEFs egna program 7 % 4. Nödhjälp 4 % UNICEFs verksamhet baserar sig på frivilliga gåvor från regeringar, internationella organisationer, mellanstatliga organisationer samt privatpersoner och företag. UNICEFs nationalkommittéer samlar in en tredjedel av UNICEFs inkomster. År 2009 stödde Finlands utrikesministerium UNICEFs verksamhet med 23,6 miljoner euro. Finlands UNICEFs nettointäkter för UNICEFs utvecklingsprogram var 11,0 miljoner euro. Tre fjärdedelar av summan kanaliserades till Barnfonden som finansierar UNICEFs långsiktiga utvecklingsprogram, landsprogrammen, som utformas enligt vart lands specifika behov. Uppföljningen av dessa sker på basen av den årliga State of the World s Children -rapporten. Den resterande fjärdedelen av de insamlade medlen kanaliseras till Finlands UNICEFs egna öronmärkta program, internationella temaprogram och nödhjälp. Finlands UNICEF tar i sina egna program ansvar för en viss avgränsad del av UNICEFs omfattande landsprogram för en bestämd tid med en överenskommen budget. Med hjälp av detaljerade rapporter och evalueringsbesök följer Finlands UNICEF med hur programmet framskrider och målen uppnås. Finlands UNICEF strävar efter att välja sina egna program så att de är förenliga med både UNICEFs principer gällande program och finansiering samt med föreningens egna behov för medelanskaffningen, informationsverksamheten och påverkansarbetet. Vi kanaliserar vårt stöd till UNICEFs huvudprogramområden: tryggandet av den tidiga barndomen, utbildningen, barnskyddet, arbetet mot hiv-aids samt till de länder där hjälpbehovet är störst. Geografiskt ligger de huvudsakliga målen i Afrika och Asien, men vi stöder även program i Syd-Amerika samt program i Ryssland som en del av vårt närområdessamarbete. För att försäkra oss om programmens hållbarhet och för att fungera i enlighet med UNICEFs programcykel, understöder vi de valda programmen i minst tre år. På Törstdagen ordnade eleverna i freinetskolan i Raumo ett insamlingståg på stan. 6

7 Årsberättelse En femårig pojke som bor i sydöstra Kenya. Han och hans mamma har AIDS. De får stöd av UNICEF. Finlands UNICEFs egna program 2009 Tidig barndom: barns rätt att överleva och utvecklas Till följd av Liv till barnen i Eritrea -programmet, som finansierades med hjälp av Törstdagen och Ylehjälpen, fick barnen i Eritrea tillgång till hälsovårdsservice samt vatten och sanitet. Hittills har vi tryggat vatten- och sanitetsservice till invånare i privathushåll på Serha-området samt till flera lågstadier genom att bygga latriner samt två vattendistributionssystem. Sammanlagt invånare i 100 byar drar nytta av den förbättrade hälsovårdsservicen. Över barn under fem år fick ta del av de samhällsbaserade hälsoprogrammen. Tack vare hälsoprogrammen minskade under 5-åringarnas luftvägsinfektioner, diarré och malaria med 25 procent och barndödligheten med två tredjedelar jämfört med föregående år. Programmet genomförs under åren: Budget: Med hjälp av pengar som samlats in tillsammans med finländska skolor startade UNICEF programmet Barnens Laos. Programmet koncentrerar sig på behov som barn och deras familjer har gällande hälsa och näring, vatten och sanitet, utbildning samt skydd för handikappade barn. Målet med det här samhällsbaserade programmet är att mänskor, speciellt barn och kvinnor i 246 byar, ska få bättre tillgång till basservice. I juni 2009 hade nästan hushåll och över 700 elever i samhällen och skolor, fått tillgång till rent vatten och sanitetsservice. I 194 byar startade vi rådgivningsservice med vaccinering av mammor och barn, uppföljning av barnens utveckling, behandling av de vanligaste barnsjukdomarna och utdelning av A-vitamintillskott samt påsar med sockersaltblandning. 36 skolor renoverades. Sammanlagt barn årligen har nytta av arbetet. Projektets största insats är att antalet barn som går i skola ökade. Programmet genomförs under åren: Budget: Rent vatten och en ren miljö för barnen i Indien -programmet når 908 skolor och över barn och deras familjer i Vaishali och Gaya distrikten i delstaten Bihar. Med hjälp av programmet tryggar vi tillgången till rent vatten, en tillräcklig sanitetsservice samt en sund och trygg inlärningsmiljö för barnen på området. Dessutom förankrar vi idén om att tillämpa hygieniska rutiner och använda vattnet på ett ändamålsenligt sätt hos barn, familjer och samhällen. År 2009 reparerade vi vattendistributionssystemen i 144 skolor och 908 skolor fick nya handtvättningspunkter. Sammanlagt 3544 lärare utbildades i hygien varefter undervisning i hygien påbörjades i alla de 908 skolorna på programområdet. Programmet understöds av bl a Lindström Oy och Finnair Oyj. Programmet genomförs under åren: Budget

8 8 Finlands UNICEF I Nepals barnvänliga skolor ökar sittordningen barnens trivsel i skolan. Utbildning och jämlikhet År 2008 startade Finlands UNICEF ett nytt eget program som understöder utbildningen i Nepal. Målet med Barnvänliga skolor till Nepal -programmet är att renovera 50 skolor som är i dåligt skick i östra Nepal, på Siraha och Saptari området, och göra dem barnvänliga så att så många barn som möjligt ska kunna inleda och slutföra skolgången. I centrum för programmet står speciellt flickor och barn som hör till minoriteterna eftersom dessa ofta blir utanför skoldörrarna. Programmet når ca barn i 50 skolor. Med hjälp av finländska givare har vi år 2009 grundat barnvänliga skolor och utvecklat deras undervisning. Reparationsarbeten har gjorts i alla skolor, alla 50 skolor som hör till programmet har också fått barnvänliga undervisnings- och läromedel och i 13 skolor har det grundats nya direktioner och lärar-föräldra-grupper som samlas regelbundet för att diskutera och bestämma om ärenden som har med skolan att göra barn som tidigare inte gick i skola har nu börjat skolgången. Tack vare projektet ökade antalet barn som går i skola med nästan 10 %. Programmet genomfördes under åren: Budget: Utbildning för alla barn i Tanzania - programmet når 1,5 miljoner barn som inte går i skola runtom i landet, samt barn och 270 lärare på Mwanza och Bukoba området. Tack vare programmet deltog barn, som tidigare blivit utanför skolan, i kompletterande basundervisningskurser på Mwanza och Bukoba området. 160 handledare fick utbildning i hur man tilllämpar metoder och använder material som är elevcentrerade. Alla barn som omfattas av programmet har fått en egen bok, vilket hjälper dem att studera självständigt och utvecklar deras inlärningsförmåga. 36 skolinspektörer i staden Mwanza och på landsbygden Bukoba har utbildats i hur man övervakar UNICEFs programskolor. Deras uppgift har varit att speciellt övervaka hur de elevcentrerade metoderna och materialen används. Dessutom har vi låtit trycka 24 nya läroböcker till den kompletterande basutbildningen samt en lärarhandbok. 12 läroplaner för kompletterande basutbildning har reviderats läroböcker i varje ämne, guider för handledare och läroplaner har delats ut på Mwanza och Bukoba området samt i resten av landet. Programmet har understötts av bl a Stora Enso Oyj. Programmet genomfördes under åren: Budget: Utbildning för barnen i Bolivia - programmets mål är att flera barn ska få börja skolan, att de som börjat ska kunna gå grundskolan slut samt att de som avbrutit sina studier ska komma tillbaka till skolan. Det två-åriga projektet har varit till nytta för lågstadieelever samt lärare i 479 skolor flickor och pojkar fick förskoleundervisning. Andelen flickor som går i skola har ökat med fyra procent och andelen flickor som gått slut grundskolan har ökat med tre procent. Eftersom projektet lyckats väl har man kopierat modellen till resten av landet och tackvare det har tusentals andra bolivianska barn fått möjlighet att njuta av högklassigare utbildning. Programmet genomfördes under åren: Budget:

9 Årsberättelse Barnen och aids Kampanjen genomförs under åren: Kampanjens totalbudget: Med hjälp av Kenyas barn och hivaids -programmet strävar vi efter att förhindra att smittan överförs från mamma till barn genom att skaffa barnen som föds av hiv-positiva mammor de mediciner de behöver. Dessutom är vårt mål att åtminstone 75 procent av barnen som behöver vård ska få högklassiga ARV-mediciner som är gjorda för barn, samt kosttillskott. Finlands UNICEF ser till att de sjukhus som hör till programmet har tillräckligt med mediciner, ordentliga laboratorier och kosttillskott för dem som behöver det. Hälsovårdspersonalen och andra vuxna har fått ta del av träning och information om hur man ger ARV-medicin samt hur man förebygger infektioner och undernäring hos hiv-positiva barn. Varje år har nyfödda och deras mammor i sex provinser nytta av programmet. År 2009 utbildade UNICEF 60 hälsovårdare i ARV-vård och förbättrade barnens hiv-aids-vård på 15 sjukhus. Vi utrustade sjukhusens laboratorier med olika hälsovårdsredskap och hivaids -test i fem kommuner. Dessutom utvidgade vi näringsprogrammet så att bl a nyfödda och småbarn nu blir matade på sjukhusen i 70 kommuner på området undernärda barn under fem år har fått näringstillskott i de sex provinser som hör till programmet och en miljon gravida kvinnor har fått undervisning i hur man matar småbarn. Programmet genomfördes under åren: Budget: Barnskydd Huvudmålet med Karelens barn -programmet är att skydda barnen genom att utveckla välfärdssystemet för dem som är i farozonen (t ex gatubarn, invalidiserade barn), att ta hand om ungdomarnas välmående samt att förhindra spridningen av hiv-aids med hjälp av utbildning och information. År 2009 stödde Finlands UNICEF grundandet av en barnombudsmannatjänst och utvidgandet av nätverket för justitieombudsmän till Karelen. Dessutom har vi med hjälp av programmet utbildat personal för socialservice som riktar sig till barn och skaffat nödvändig utrustning till t ex barnens stödcenter i Sordavala. Vi har understött barns och ungdomars välmående genom att grunda fem ungdomsvänliga kliniker som erbjuder nästan ungdomarna stöd i hälsorelaterade ärenden. Med tanke på vad som behövs på landsbygden i Karelen har vi skaffat en mobil klinik så att också glest befolkade områden kan nås. Vi har ökat kännedomen om hiv-aids genom att öppna fyra informationscenter för ungdomar på olika områden och genom att driva en omfattande kampanj om hiv-aids och hur man undviker sjukdomen. På detta sätt har vi nått ca ungdomar och lärt dem hur man skyddar sig mot att bli hiv-smittad. Programmet genomfördes under åren: Budget: Målet med Trygghet för Vietnams barnarbetare -programmet är att stoppa användningen av barnarbetskraft samt att skydda de barn som arbetar och driva deras rättigheter. I första hand förbättrar vi livssituationen för arbetande barn och ungdomar. Vi arbetar med förebyggande åtgärder genom att snabbt identifiera och åtgärda olika situationer samt genom att erbjuda stöd och handledning åt fattiga familjer så att inte flera barn ska börja arbeta. Vi hjälper de barn som vill återförenas med sina familjer och samfund genom att ordna rådgivning, stödservice samt skyddshem. Dessutom förbättrar vi utbildningsmöjligheterna för barnarbetare och andra utsatta barn genom att ordna grundundervisning, inofficiell utbildning och yrkesutbildning för de barn som behöver det i fem olika provinser i Vietnam. År 2009 utbildade UNICEF över 500 socialarbetare och barnskyddsexperter. Ca 100 barn som bodde på gatan hade nytta av specialtjänsterna, bl a rådgivningsservicen, skolgångsstödet (skolavgifter, läromedel, stipendier), hälsovården, yrkesutbildningen, rättshjälpen, undervisningen i levnadskonst, hembesöken och familjernas återförening. UNICEF understödde fyra klubbar vars verksamhet betonade barnens rättigheter och barnskydd. Programmet har understötts av bl a Wilo Events. Programmet genomfördes under åren: Budget: Internationella temaprogram och nödhjälp Genom temaprogrammen har Finlands UNICEF understött UNICEFs nationella utbildnings-, barnskydds och småbarnsprogram i Tanzania, Indien och Laos. Bl a Advokatbyrå Hannes Snellman har understött dessa program År 2009 understödde Finlands UNICEF också UNICEFs nödhjälpsarbete och speciellt Myanmar och Sydostasien som drabbades av en cyklon. I Sydostasien återuppbyggde UNICEF skolor, hälsovårdstjänster och vattendistributionssystem samt levererade nödvändig nödhjälpsutrustning och erbjöd psykosocialt stöd åt barnen och deras familjer. I Gaza gav vi de mest utsatta barnen stöd till deras basbehov. Vi hjälpte också mänskorna som p g a konflikten blivit tvungna att lämna sina hem i Pakistan. Bl a Nokia Oyj understödde återuppbyggandet i Myanmar.

10 10 Finlands UNICEF Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2009 Finlands UNICEFs medelanskaffning uppdelad i sektorer Försäljning 10 % 2. Månadsgivare 47 % 3. Övriga privata gåvor 26 % 4. Företag 8 % 5. Skolor 9 % Finlands UNICEFs totala intäkter nådde samma rekordartade nivå som föregående år, 14,9 miljoner euro, utan någon katastrofinsamling. Det spändare ekonomiska läget kunde dock ses i nettoöverföringarna som blev lite lägre än föregående år, 11,0 miljoner euro, 0,3 % mindre än året innan. Överföringarna till UNICEF motsvarade 74 procent av omsättningen. De regelbundna månadsgåvorna och företagens stöd ökade anmärkningsvärt mycket. Skolverksamhetens intäkter minskade vilket främst berodde på förändringar i kampanjarbetet i början av året. Produktförsäljningen minskade med 10%, främst p g a minskningen i företagsförsäljningen. Lokalgruppernas försäljning fortsatte på en god nivå. Finlands UNICEF tog initiativ till ett brett samarbete för planeringen och arrangerandet av jubileumsåret för konventionen om barnets rättigheter. Året kulminerade i händelserna på den internationella barnkonventionsdagen Under året tog UNICEF-kommittéerna också initiativ till den första samnordiska undersökningen om barns rätt att delta. Undersökningen blir klar i början av år Medelanskaffning Föreningens medelanskaffning utvecklades stabilt enligt planerna och uppnådde det utsatta målet. Den tillförlitliga och starka finansieringen beror på organisationens välkändhet, den stora allmänhetens orubbliga tillit till verksamheten och de över hundra tusen aktiva givarna, företagen och samfunden som stöder verksamheten regelbundet. Insamlingskostnaderna var 10 procent av intäkterna. I enlighet med lagen om penninginsamlingar är föreningens insamlingstillstånd i kraft två år i taget ( ). Eleverna i Mattlidens UNICEFskola upprätthåller Lucia-traditionen. Lucia ger stämning till ett julevenemang genom att sjunga i ljusskenet. Lucia har med sej en insamlingsbössa där hon samlat in en gåva till världens barn. 10

11 Årsberättelse Jaakko Saariluoma bekantade sig med UNICEFs arbete i Laos. I Peuan mit -centralen får barnen som räddats från gatan tillfälligt skydd, mat och undervisning. Målet är att varje barn till sist ska kunna återvända hem. Den synligaste medelanskaffningskampanjen för allmänheten är rekryteringen av månadsgivare på gatan. Rekryteringen sker året om som en egen funktion. I mars förverkligade vi Ole hetken äitikampanjen samt ett förnyat UNICEF Saariluoma All Night Show-program på kanalen MTV 3, med gott resultat. TAPvatteninsamlingen som prövades i samband med Törstdagen på restauranger uppmuntrar oss att fortsätta samarbetet med restaurangvärlden. TAP gav tack vare mediesamarbetet även betydelsefull publicitet åt vattentemat. Sommaren 2009 började vi förbereda kampanjen för år 2010, Länge leve barnen. I vår kommunikation med givarna koncentrerade vi oss på att berätta om UNICEFs arbete för världens barn, om resultatet av verksamheten samt aktuella kampanjer. Vi förmedlade också information om hur världens barn har det och fältarbetarnas erfarenheter av sitt arbete. Vi berättade åt givarna om UNICEFs mångsidiga arbete som leder till att allt fler barn överlever. I vår kommunikation använde vi både traditionella trycksaker och e-postmeddelanden. Dessutom publicerar vi bakgrundsinformation och kampanjsidor, med olika möjligheter att delta elektroniskt, på vår hemsida. Insamlingar Antalet månadsgivare ökade till Bland de finländska organisationerna är UNICEF fortfarande den organisation som har flest månadsgivare. Gatumarknadsföringen och TV-showen är de största kanalerna för rekrytering av månadsgivare. Kundresponsen har varit mycket positiv. De traditionella engångsgåvorna är ett betydande sätt att delta i UNICEFs arbete. Fyra insamlingsbrev och responsblad skickades till givarna. Intäkterna via engångsgåvor och månadsgåvor kanaliseras via Barnfonden till UNICEFs globala arbete. Tjugotusen nya givare anslöt sig till UNICEFs donatorer, hälften av dem blev månadsgivare och hälften gav engångsgåvor. Företagsvärldens intresse för partnerskapssamarbete ökade lovande. Medlen som kom in via företagspartnerskap ökade anmärkningsvärt mycket jämfört med föregående år och företagens intresse för Mjukispaketet UNICEFs immateriella gåva mångdubblades jämfört med ifjol, vilket kompenserade företagens minskade intresse för de traditionella julkorten. Testamentsgåvorna är viktiga och säkra inkomstkällor. Dessutom är de skattefria, vilket ökar givarnas intresse för denna gåvoform. Produktförsäljning Produktförsäljningen, m a o försäljningen av kort- och gåvoartiklar, var 10 % mindre än försäljningen föregående år, främst p g a den minskade företagsförsäljningen. Trenden är global. Försäljningen via postorder till privatkunder hölls på samma nivå som året innan, främst p g a julkorten som gick åt bra. Webbutikens andel ökade fortsättningsvis. Våra egna försäljningskanaler, försäljningsställena som främst organiseras av frivilliga, stod för den största andelen och 53 % av den totala försäljningen skedde via dem. Främst satsade vi på försäljningsställenas UNICEF-framtoning och övriga inredning. Detaljhandelssamarbetet med Karto fortsatte och resultatet förbättrades en aning. Företagssamarbete Företagens intresse för UNICEFs arbete ökade fortfarande vilket kunde ses i att företagsmedelanskaffningen fortsatte växa stabilt och starkt. Jämfört med föregående år ökade resultatet med 44 %. Företagen deltog i Finlands UNICEFs medelanskaffning genom partnerskapskontrakt, gåvor och genom att köpa Mjukispaket, UNICEFs immateriella gåvor. Speciellt de mångåriga nationella och internationella företagspartnerskapens betydelse ökade fortfarande. Finlands UNICEFs viktigaste partners inom företagsvärlden var Nokia Oyj, H & M Hennes & Mauritz Oy, Finnair Oyj, Lindström Oy, MTV Oy, Advokatbyrå Hannes Snellman Oy, IKEA Oy, Amway Scandinavia, Orion Oyj, buy aid Finland Oy samt Pohjantähti Oy. UNICEFs sam-

12 12 Finlands UNICEF arbetskampanj med Proctor & Gamble fördjupades åter genom att Ruokakesko Oy deltog i kampanjen. Övriga inkomstkällor Skolsamarbetet erbjuder skolorna en möjlighet att undervisa i global fostran på ett sportigt och aktiverande sätt för barnen. Ifjol deltog var tredje skola i Finland, s g s skolor, i UNICEFrundan eller Dagsverksinsamlingen. UNICEFs undervisningsmaterial på finska och svenska finns till alla lärares förfogande, både som tryckalster och i elektroniskt format. Materialet stöder skolans globala fostran som finns inskriven i läroplanen. Våra skolambassadörer hann besöka ca 400 skolor under året. 18 skolor i UNICEFs skolnätverk fungerade som specialrepresentanter för UNICEF. Skolsamarbetet hämtade in nästan 1,5 miljoner euro. Intäkterna stöder barnens skolgång i Tanzania samt UNICEFs globala hiv-aids -arbete. Lotteri Det traditionella UNICEF-lotteriet som förverkligades i samarbete med Tavara-arpa gjorde ett rekordresultat för världens barn. Ylehjälpen som förverkligades tillsammans med olika organisationer och YLE är en viktig kanal för att berätta för den stora allmänheten om utvecklingssamarbete, men ur medelanskaffningens synvinkel är dess betydelse för organisationen minskande. Raseborg som UNICEF-stad År 2009 var Raseborgs stad den elfte staden i Finland som genomförde ett UNICEF-år, året var samtidigt också stadens födelseår. Med hjälp av olika kampanjer, evenemang och insamlingar ökade man invånarnas kunskaper om hur världens barn har det och barnens rättigheter. Stadsborna visade gemensamt ansvar genom att samla in euro, m a o 3,25 euro/invånare för UNICEFs arbete i Karelen och Vietnam. Anna och Toivo-trasdockorna var otroligt populära och under årets gång tillverkade man över st. Frivillignätverk som täcker hela landet UNICEF har cirka frivilliga som fungerar i 43 lokalgrupper runtom i landet. De ger lokal synlighet och samlar in pengar för UNICEFs arbete. De synligaste kampanjerna som de frivilliga deltog i var Törstdagsinsamlingen under valborg samt försäljningen av UNICEF-produkter under julen. Dessutom deltog de i barnvagnsjippot som ordnades i samband med Ole hetken äiti-kampanjen, de tillverkade Anna och Toivo dockor samt ordnade otaliga andra evenemang under året där de informerade om UNICEFs arbete och samlade in pengar. På våren och hösten ordnade vi riksomfattande utbildningsdagar för de frivilliga. År 2009 var lokalgruppernas andel av medelanskaffningen nästan euro, varav försäljningens andel var euro och Törstdagens insamlingsresultat euro. Så gott som hälften av alla lokalgrupper deltog i Suomen Uimaliittos kampanj Suomi ui UNICEFille (Finland simmar för UNICEF) på olika orter. Intäkterna kanaliserades till UNICEFs vatten- och sanitetsarbete. Generalsekreterarens diplom för Årets UNICEF initiativ gick till Lions Club Espoo Espoonlahti, som tack för troget samarbete i 25 år. Opinionsbildningsarbete och informationsverksamhet för barnets bästa Fördjupat samarbete för barnets rättigheter under konventionens jubileumsår FN:s Konvention om barnets rättigheter fyllde 20 år. Året präglades av ett fördjupat samarbete mellan myndigheter, organisationer och samfund inom ramarna för jubileumsåret. Linda och Anne Rémy deltog i UNICEFgruppens gatuinsamling i Esbo. 12

13 Årsberättelse Socialrådet Kalle Justander mottog Förespråkare för barnets rättigheter utmärkelsen. Justander är en av nyckelpersonerna i Finlands barnkonventionshistoria. Jubileumsåret koordinerades enligt målen i regeringens program för barn, unga och familjers välfärd av ledningsgruppen för den nationella kommunikations- och påverkansstrategin för barnets rättigheter. Gruppen grundades i februari 2009 av kultur- och idrottsminister Stefan Wallin och vi deltog aktivt i dess arbete. Arbetsgruppens uppgift har inte bara varit att fungera som ett samarbetsorgan för jubileumsåret utan också att skapa en nationell kommunikationsstrategi för barnets rättigheter. Arbetet avslutas på våren Samarbetet resulterade i att barnets rättigheter togs upp i media oftare än förut, otaliga evenemang ordnades på olika håll i landet och även många nya aktörer aktiverade sig för barnets rättigheter. Regeringens program för barns, ungas och familjers välfärd lät göra en undersökning om hur väl man känner till barnets rättigheter, och kännedomen ökade med 20 % under året. Finlands UNICEF undersökte hur väl barn i högstadieålder känner till barnets rättigheter: år 2006 upplevde 57 % av barnen i högstadieålder att de visste något eller mycket om barnets rättigheter; i undersökningen som gjordes år 2009 hade kännedomen ökat till 69 %. Socialrådet Kalle Justander mottog Förespråkare för barnets rättigheter utnämningen på UNICEFs jubileumstillställning för barnets rättigheter den Justanders insats för barnens sak var signifikant för 20 sedan då konventionen blev till och han är en nyckelperson i den finländska barnkonventionshistorian. Finlands UNICEF firade Barnkonventionens födelsedag genom att föra de vuxna till barnen. Vi ordnade jubileumsårets kampanj i Habbo eftersom vi ville lyssna på barnen i en omgivning de själva valt. Under huvudevenemanget för kampanjen Mulla on oikeuksia! (Jag har rättigheter!) som ordnades i Habbo svarade Sauli Niinistö på barnens frågor. Dessutom deltog barnen i en kändisfest i Habbo tillsammans med Jyrki69, Paleface och Signmark. För att fira jubileumsåret gav UNICEF ut en specialrapport om Barnkonventionens 20-åriga historia. Rapporten visar hur FN:s Barnkonvention har främjat barnens överlevnad, utveckling, skydd och deltagande runtom i världen. Konventionen har påverkat nationella lagar, förändrat attityder och skapat en grogrund för nya sätt att fungera. Dessutom har det tack vare konventionen skapats olika mätkriterier för att följa med barnets uppväxt och utveckling och med hjälp av dem är det lätt att se förbättringar i barnens livsförhållanden. Jubileumsåret för Barnkonventionen ökade förfrågan på våra föreläsningar om barnets rättigheter i skolor, läroanstalter, intressegrupper och för personer som jobbar med barn. Som stöd för jubileumsåret producerade vi också tryckt och visuellt tilläggsmaterial och tillsammans med Lastenkeskus lät vi, med stöd från undervisningsministeriet, göra en sagobok om barnets rättigheter. Sagoboken Tavallisen kiva päivä skickades till alla finskaspråkiga lågstadier. Lågstadierna och högstadierna samt gymnasierna erbjuds kostnadsfritt material för global fostran, både på finska och på svenska. Via UNICEFs skolkampanjer nådde vi ca elever i nästan tusen skolor. Den riksomfattande informationsverksamheten till skolorna är till stor del möjlig tack vare Finlands utrikesministeriums informationsanslag. Utöver det tryckta materialet om barnets rättigheter producerade vi också en DVD om barnets rättigheter för skolorna. Långsiktigt påverkansarbete för barnets bästa Att öka medvetenheten är en del av informations- och påverkansarbetet. Det långsiktiga målet med myndighets- och organisationssamarbetet är att påverka innehållet och strukturen i Finlands barnpolitik med mål att förbättra barnens ställning. Finlands UNICEF bedriver påverkansarbete mot myndigheterna i olika utskott genom att förhandla samt skriva ställningstaganden och expertutlåtanden.

14 14 Finlands UNICEF Oanh Pham och Emmi Kokkonen representerade Finland på ett klimatforum som ordnades i Köpenhamn. 160 barn från hela världen deltog i forumet. En av Finlands UNICEFs viktigaste kanaler för opinionsbildningsarbete är barnombudsmannadelegationen som tillsattes som stöd för barnombudsmannen. Föreningen har en permanent expertplats i gruppen. Delegationens styrka är att medlemmarna representerar olika organisationer och via organisationerna sprids budskapet om barnets rättigheter till olika verksamhetsområden. Under det gångna året har delegationens samarbete med Europarådets strategigrupp för barnets rättigheter fördjupats. Det centrala temat i samarbetet har varit att förbjuda fysisk aga av barn i alla Europarådets medlemsländer. Vi har också jobbat intensivt för att förhindra aga av barn genom medlemskapet i en arbetsgrupp som startades av Social- och hälsovårdsministeriet den , arbetsgruppen mot aga av barn. Före våren 2010 kommer arbetsgruppen att göra upp ett omfattande verksamhetsprogram för hur man ska kunna förhindra att barn faller offer för aga. Finlands UNICEF representerade barnorganisationerna i utrikesministeriets rådgivande organ, delegationen för internationella frågor om mänskliga rättigheter (IONK). Delegationen sitter under regeringsperioden. Hösten 2009 diskuterade delegationen speciellt 14 Statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna Finlands UNICEF är medlem i kommissionen för hållbar utveckling under åren som suppleant för FN-förbundet. Under året tog vi ställning till olika ärenden genom utlåtanden och vädjanden (ansvarigt organ inom parentes). Vi vädjade för flyktingbarnen som kommit ensamma till landet och för deras eftervård tillsammans med 20 andra organisationer (Statsrådet). Vi fortsatte det aktiva uppföljnings- och påverkansarbetet som sattes igång föregående höst genom att ta ställning till Statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna (UM/JM). Vi skrev ett gemensamt ställningstagande tillsammans med åtta andra organisationer där vi vädjade om att en större del av medlen som är reserverade för utvecklingssamarbete skulle kanaliseras till undervisning och utbildning (UM). Vi tog offentligt ställning till hur finanskrisen påverkar barn och mot en minskning av utvecklingssamarbetspengarna (Statsrådet). Vi gav ut ett utlåtande om anslaget för utvecklingssamarbete som en kommentar till regeringens förslag till statsbudget år 2010 (Riksdagens finansutskotts sektion för administration och säkerhet). Vi gav ett utlåtande till Regeringens lagutskott om att förändra faderskapslagen samt om minderåriga barns ställning i medicinska undersökningar. I det senare utlåtandet tog vi ställning till att förändra lagarna om medicinska undersökningar och patientens ställning och rättigheter (SHM). Finlands UNICEF deltog i arbetet som gjordes inom tre organisationsnätverk: det mångkulturella Lapsen Etu-nätverket, delegationen för internationella ärenden i centralförbundet för barnskydd samt ett hiv-aids-nätverk. Våren 2009 ordnade vi också en cafékortskampanj tillsammans med Föreningen för främjande av Rättvis handel. Studierna om barnets rättigheter, en helhet på 25 studiepoäng, slutfördes och den andra omgången fortsätter på Öppna universitetet. Finlands UNICEF har varit med i planeringsgruppen för studierna samt föreläst på kursen. UNICEF ordnade ett klimatforum för barn tillsammans med Köpenhamns stad Ca 160 deltagare från 44 länder anlände till forumet. 15-åriga Emmi Kokkonen och Oanh Pham från Joensuu representerade Finland under forumet. Under forumet lärde sig barnen av varandra om hur klimatförändringen påverkat olika länder. Som slutresultat beredde barnen en deklaration som överräcktes till ordföranden för FN:s klimatmöte. Informationsverksamhet Information till intressegrupper Finlands UNICEF anser att det är viktigt att hålla föreningens närmaste samar-

15 Årsberättelse betspartners, styrelsemedlemmarna, de frivilliga, Goodwill ambassadörerna, UNICEF-skolorna, myndigheterna och medlemmarna i Global Movement Finland à jour gällande UNICEFs arbete. Vi sprider information till dem med hjälp av vår tidskrift UNICEF-nytt, via UNICEF info som är riktat till våra kundgrupper, via e-postmeddelanden, rapporter och pressmeddelanden. Våra närmaste partners blir också inbjudna till offentliggörandet av UNICEFs viktigaste rapporter och sommarfesten. Generalsekreteraren håller dessutom styrelsemedlemmarna à jour om de viktigaste aktuella ärendena mellan mötena via e-post. Medlemmarna i Global Movement Finland får också e-post mellan mötena. Kontakten med de frivilliga är tät och de betjänas också av en egen extranet-sida på nätet. UNICEF i medierna Vårens Ole hetken äiti -kampanj med barnvagnsjippo och UNICEF Saariluoma alla Night Show fick mycket uppmärksamhet och många medier tog upp dem i sina nyheter. Kampanjen präglades också av en livlig debatt på olika diskussionsforum. Medierna rapporterade livligare än någonsin om Barnkonventionens jubileumsår. Under året nämndes UNICEF nästan 800 gånger i medierna, den mest imponerande publiciteten fick UNICEF av diskussionen mellan Sauli Niinistö och barnen i Habbo. Det var glädjande att UNICEF också fick en möjlighet att närma sig alldeles nya samarbetspartners, en av dem var Sinfonia Lahti, som stödde jubileumsåret för Barnkonventionen genom att framföra en hymn om barnens rättigheter. Rapporteringen om jubileumsåret präglades framför allt av organisationssamarbetet. UNICEF-staden Raseborg, våra lokalgrupper och samarbetet med Suomen Uimaliitto säkrade att UNICEF fanns i mediernas rubriker runtom i landet. Finlands skolelever har under årens lopp visat sig vara reportrarnas favoriter, man rapporterar förtjänstfullt om även de minsta skolornas UNICEF-rundor. Detta skedde också under verksamhetsåret Sir Roger Moore besökte Finland för att främja försäljningen av sin självbiografi och media älskade honom, precis som alltid tidigare. En annan Goodwill ambassadör, Audrey Hepburn, skulle ha fyllt 80 år. Många uppskattande minnestexter skrevs om henne. I februari fick Finlands UNICEF draghjälp av Svenska UNICEFs Goodwill ambassadör Mark Levengood med att synas i medierna. Mark Levengood träffade finansminister Jyrki Katainen och gav honom Plumpy Nut näringspasta som en påminnelse om vikten av utvecklingssamarbete. UNICEF-nytt Finlands UNICEF producerade fyra nummer av UNICEF-nytt under verksamhetsåret. Innehållet följde organisationens verksamhet både i hemlandet och i utvecklingsländerna. Personintervjuerna var fortfarande en viktig del av innehållet. Goodwill ambassadörerna Tyngdpunkten för Goodwill ambassadörernas verksamhet har flyttat över från att besöka lokalgruppernas evenemang till att samarbeta med skolor och medier. Förnyelsen av ambassadörsverksamheten, enligt UNICEFs förändrade behov, har varit under arbete. Ambassadörerna var synliga i media under året, speciellt många imponerande artiklar skrevs om Eppu Nuotio. Många ambassadörer besökte aktivt skolor under året och flera skolor fick se Micke Rejström, Rainer Kaunisto, Eppu Nuotio, Eija Ahvo eller Axl Smith som gäst. Finlands UNICEF hade i slutet av året 13 Goodwill ambassadörer och därutöver ombads andra kända personer delta i våra kampanjer som förespråkare, bl a i TV-kampanjen och skolkampanjen. Fru Ban Ki-moon besökte byrån på Bertasvägen i maj. Generalsekreterare Kotoaro överräckte en gåva som minne av besöket. Fru Ban Ki-moon berättade att hon tidigare gjort frivilligarbete för UNICEF.

16 16 Finlands UNICEF Finlands UNICEF valde på sitt årsmöte i maj Matti Honkala att fortsätta som ordförande för föreningen. Administration Finlands UNICEF är en registrerad förening till sin juridiska form. Föreningen styrs av personmedlemmar via generalförsamlingen och den valda styrelsen. Föreningen är bunden till FN:s barnfond UNICEF med ett samarbetskontrakt som bestämmer principerna för administration, ekonomi och rapportering samt reglerar användningen av UNICEFs namn och logotyp. Föreningen rapporterar till UNICEF fyra gånger i året. Föreningsregistret bestyrkte föreningens nya stadgar i början av år Pentti Arajärvi är föreningens beskyddare. Årsmöte och medlemmar I slutet av år 2009 hade föreningen medlemmar (1 205 i slutet av år 2008). Eftersom vårt främsta mål har varit att öka antalet regelbundna givare framom antalet medlemmar, har medlemsantalet stadigt sjunkit. Föreningens årsmöte hölls 18 maj i Helsingfors. Mötet godkände föregående års verksamhetsberättelse, styrkte bokslutet och gav styrelsen ansvarsfrihet. Mötet valde bergsråd Matti Honkala att fortsätta som föreningens ordförande. Enligt de nya stadgarna som trädde i kraft i januari var följande styrelsemedlemmar i tur att avgå; Antti Heikinheimo, Kari Raivio, Kirsi Suokas och Markku Veijalainen. 16 Följande nya styrelsemedlemmar valdes in i styrelsen istället för dem som var i tur att avgå: chefredaktör Leena Karo, lokalgruppsordförande Anja Leino, direktör i hållbar utveckling Ulla Rehell och rektor Thomas Wilhelmsson. Dessutom valdes databassekreterare Iris Länsilahti in i styrelsen. P g a de nya stadgarna om rotationssystem som godkändes i föregående års årsmöte, måste också personer som inte var i tur att avgå väljas på nytt. Beslutet gällde inte Riikka Hankonen och Sirpa Taskinen som under årsmötet år 2008 valdes på nytt till en tvåårsperiod. Mötet valde Jukka Roiha och Maria Romantschuk att forsätta i styrelsen. Styrelsen Styrelsen besluter om föreningens verksamhetsplaner och ekonomiplaner, riktlinjer och principer, övervakar föreningens verksamhet och ekonomi, besluter om föreningens tematiska och egna program i programländerna samt om katastrofhjälpen och hur medlen används för dem samt övervakar verkställandet. Finlands UNICEF följer de principer om god förvaltning som UNICEF rekommenderar, ekonomistadgan som godkänts av styrelsen och som baserar sig på specifika befogenheter samt en förnuftig och riskfri investeringspolitik. Under verksamhetsåret kartlade styrelsen föreningens största risker och beslöt vilka föreningens riskhanteringsprinciper ska vara. De centralaste principerna är att föreningen ska ha en strategi för stabil tillväxt och att risktagningen ska vara kontrollerad så att förhållandet mellan intäkter och utgifter inte äventyras. I förhållningsreglerna om riskhantering definieras de allmänna principerna för riskhantering samt handlingssätt, ansvar och rapportering. Under verksamhetsåret drog styrelsen upp linjerna för föreningens ambassadörsverksamhet och bestämde att föreningen skulle hyra ett nytt kontorsutrymme och sälja det gamla utrymmet som varit i föreningens ägo. Styrelsen fördjupade sig också i försäljningens kostnadsstruktur och privatpersonernas donationsbeteende samt gav respons till arbetsgruppen som ska förnya samarbetskontraktet (Cooperation Agreement) mellan UNICEF och nationalkommittéerna. Styrelsen sammanträdde sex (6) gånger. I medeltal deltog sju (7) personer av styrelsen nio (9) medlemmar i varje möte. Styrelsemedlemmarna har inte fått mötesarvoden. Följande utvärdering av styrelsens arbete görs våren Ledningen och personalen Föreningens generalsekreterare ansvarar för att styrelsens beslut verkställs tillsammans med ledningsgruppen som består av de ledande anställda. Generalsekreterarens huvudsakliga uppgift är att planera och utveckla föreningens verksamhet och ekonomi, att hålla kontakten med de viktigaste intres-

17 Årsberättelse segrupperna, att rekrytera och utveckla personalen, att följa samarbetskontraktet mellan huvudorganisationen UNICEF och föreningen samt rapportera om verksamheten till styrelsen. Samh.mag. Pentti Kotoaro har verkat som generalsekreterare sedan år I slutet av år 2009 hade föreningen 33 permanent anställda och 6 visstidsanställda. Dessutom jobbade 231 timanställda med gaturekrytering och telemarknadsföring. Styrelsens och ledningsgruppens sammansättning Styrelsen Ordförande, bergsrådet Matti Honkala Viceordförande, doktor Sirpa Taskinen Lärare Riikka Hankonen Chefredaktör Leena Karo Ordförande för en lokalgrupp Anja Leino Databassekreterare Iris Länsilahti Styrelseordförande Jukka Roiha (avgick enligt eget önskemål ) Direktör i hållbar utveckling Ulla Rehell Journalist Maria Romantschuk Rektor Thomas Wilhelmsson Antti Heikinheimo fungerade som styrelsens juridiska rådgivare. Ledningsgruppen Generalsekreterare Pentti Kotoaro, ordförande Insamlingsdirektör Liisa Susiluoto, viceordförande Programchef Inka Hetemäki Ekonomi- och administrationschef Tarja Valtakari Som sekreterare för ledningsgruppen agerade generalsekreterarens sekreterare Marja Koli-Nikander. Närstående parter Styrelsen, ledningsgruppen och ledningsgruppens sekreterare är föreningens närstående parter. Lokalgrupperna Lokalgruppen är UNICEFs språkrör på dess hemort och deltar aktivt i produktförsäljningen och insamlingskampanjerna samt ordnar insamlingsjippon. Lokalgrupperna informerar aktivt om de temata som UNICEF lyfter fram via massmedierna, i skolorna och i sina egna evenemang. Lokalgruppen är juridiskt en del av föreningens organisation. Gruppen rapporterar till Finlands UNICEF och gör därför inte något eget bokslut. Lokalgrupperna har en egen representant i föreningens styrelse (Anja Leino). Frivilliga på kontoret Sammanlagt nästan 100 frivilliga arbetade med talko-arbeten och olika expertuppgifter på Finlands UNICEFs byrå i Helsingfors. Medlemskapen Finlands UNICEF medverkar i många samarbetsnätverk men har för det mesta avstått från medlemskap i andra organisationer. Orsaken till detta beslut är att UNICEFs uppgift och roll som FN:s mellanstatliga specialorganisation är att fungera som opartisk och rättvis organisation, vars beslutsfattande organ är en exekutiv styrelse, där staternas regeringar växlar som medlemmar. Föreningen hör till tre partipolitiskt oberoende organisationer, Servicecentralen för utvecklingssamarbete KEPA rf., Medborgarnas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS och Föreningen för främjande av rättvis handel. Dessutom har Finlands UNICEF grundat stiftelsen Ylehjälpen tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp, Finlands Röda kors och Rundradion. Ylehjälpen koordinerar organisationernas och YLEs gemensamma insamlings- och informationskampanj. Föreningen har en permanent plats i stiftelsens styrelse eftersom föreningen var med och bildade stiftelsen. Generalsekretare Pentti Kotoaro fungerar som medlem i styrelsen. Inka Hetemäki fortsatte som permanent expertmedlem i Barnombudsmannadelegationen som tillsattes år I styrelsen för Medborgarnas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS representerade planerare Nina Pronin, fr o m hösten Tanja Suvilaakso. Finlands UNICEF (Inka Hetemäki) representerade barnorganisationerna i Utrikesministeriets rådgivande organ, delegationen för internationell mänskorätt (IONK) under valperioden Framtidsutsikter Den sjunkande ekonomin har inte märkbart återspeglats i privatpersonernas villighet att donera år Antalet månadsgivare och gåvosummorna ökade planenligt. Recessionen påverkade kanske lite föreningens produktförsäljning, speciellt företagsförsäljningen. Minskningen i kortförsäljningen kan också förklaras med att företag över lag använder kort för sina julhälsningar i mindre grad än tidigare. Tackvare nödhjälpsinsamlingen till Haiti överskreds målen för intäkterna under Åldersföredelningen för de anställda Under 30 år 15 % år 38 % år 26 % år 10 % 5. Över 59 år 10 % 1 det första kvartalet av år Även de övriga centrala medelanskaffningskanalerna framskrider enligt de budgeterade målen. Vårens tv-show inspirerade över medborgare att bli månadsgivare. Trots att vi i budgeten för år 2010 prutat lite på tillväxtmålen som skrivits in i treårsplanen , är det möjligt att nå den planerade nivån. Om donationsbeteendet förändras väsentligt, så att donationerna minskar, är vi förberedda på att anpassa utgifterna och ändra på verksamhetens inriktning. En högklassig kundkommunikation och regelbunden kontakt med de stödare som redan deltar i verksamheten är av största vikt också i fortsättningen för att utvecklingen ska hållas stabil. Föreningens opinionsbildningsarbete och informationsverksamhet i hemlandet begränsas märkbart av att statsstödet, som vi får via utrikesministeriet, släpar ordentligt efter i jämförelse med stödet till andra organisationer i branschen. Utrikesministeriets stöd för år 2010 hålls på samma nivå som året innan. Vi fortsätter dialogen med myndigheterna för att hitta nya finansieringsmodeller för den ökade efterfrågan på vår expertis. Förhoppningsvis var produktionsstödet för publiceringen av en sagobok om barnets rättigheter som vi fick av undervisningsministeriet en öppning för att i fortsättningen få finansiellt stöd även från andra källor än utrikeministeriet och undervisningsministeriet. 2

18 18 Finlands UNICEF Resultat DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN Utfall Utfall MEDELANSKAFFNING Produktförsäljning Produkter , ,08 Royalty och licenser , ,66 Donationer i samband med produktförsäljningen 8 227, ,49 Totalförsäljning , ,23 Marknadsföringsstöd 0, ,00 Direkta kostnader av försäljningen , ,99 Indirekta kostnader av försäljningen , ,00 Totalintäkterna av produktförsäljningen , ,24 Vederlagsfri medelanskaffning Medelanskaffning från samfund Intäkter , ,66 Direkta kostnader , ,56 Indirekta kostnader , ,00 Medelanskaffning från samfund totalt , ,10 Övrig medelanskaffning Intäkter , ,75 Marknadsföringsstöd , ,00 Direkta kostnader , ,57 Indirekta kostnader , ,50 Övrig medelanskaffning totalt , ,68 Vederlagsfri medelanskaffning totalt , ,78 Enheternas sammarknadsföring, utgifter , ,1 Vederlagsfri medelanskaffning totalt , ,61 MEDELANSKAFFNINGENS TOTALINTÄKTER , ,85 18

19 Årsberättelse Utfall Utfall ÖVERFÖRINGAR Överföringar från produktförsäljningen , ,82 Överföringar från vederlagsfri medelanskaffning , ,08 DE TOTALA ÖVERFÖRINGARNA TILL UNICEF , ,90 FÖRENINGENS ANDEL , ,95 VERKSAMHET I FINLAND Påverkansarbete och informationsverksamhet Informationsanslag och allmänna understöd , ,14 Kostnader för påverkansarbete och informationsverksamhet , ,97 Indirekta kostnader för påverkansarbete och informationsverksamhet , ,00 Informationsverksamheten totalt , ,83 PROJEKTSTÖD ,00 PROJEKTÖVERFÖRING ,00 FÖRENINGSVERKSAMHET Administration Personalkostnader , ,21 Avskrivningar , ,40 Övriga kostnader för den allmänna förvaltningen , ,33 Den allmänna förvaltningen totalt , ,94 Allokerat till enheterna , ,36 Icke-allokerade förvaltningskostnader , ,58 Medlemsintäkter Föreningens medlemsintäkter , ,00 Föreningens medlemskostnader , ,32 Föreningens medlemsintäkter totalt , ,68 Underskott , ,78 Placerings- och finansieringsverksamhet , ,37 Nedskrivning av fastighetsaktier -773, ,00 Enstaka intäkter och kostnader ,89 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT ,76 6,59

20 20 Finlands UNICEF Balansräkning AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , ,98 Materiella tillgångar Maskinen och inventarier , ,32 Placeringar Övriga aktier och andelar , ,53 BESTÅENDE AKTIVA , ,83 RÖRLIGA AKTIVA Långsiktiga fordringar ,00 Kortsiktiga fordringar Försäljningsfordringar , ,29 Övriga fordringar 1 374,41 566,99 Resultatregleringar , ,48 Finansiella värdepapper Övriga värdepapper , ,00 Kassa och bank Kassa och bank , ,83 RÖRLIGA AKTIVA , ,59 AKTIVA , ,42 PASSIVA EGET KAPITAL Övriga fonder Reservfond , ,83 Övriga fonder , ,79 Överskott från föregående räkenskapsperioder , ,99 Räkenskapsperiodens överskott ,76 6,59 EGET KAPITAL , ,20 FRÄMMANDE KAPITAL Erhållna förskott ,00 Leverantörsskulder , ,41 Skuld till UNICEF , ,46 Övriga skulder , ,17 Resultatregleringar , ,18 FRÄMMANDE KAPITAL , ,22 20 PASSIVA , ,42

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 Omslagsbild: Niklas Meltio Nuorteva under Hungerdagen 2011 11.5.2012 2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden

Läs mer

Barnombudsmannens årsbok 2009. Barnets rättigheter i två årtionden i Finland. Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:5

Barnombudsmannens årsbok 2009. Barnets rättigheter i två årtionden i Finland. Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:5 Barnombudsmannens årsbok 2009 Barnets rättigheter i två årtionden i Finland Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:5 Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:5 Barnets rättigheter i två årtionden

Läs mer

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 ISSN 0358-1489 (tryck) ISSN 2341-8230 (pdf)

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:7 Barn- och ungdomspolitiskt

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Framtiden nu. Vår hjälp når barn i nöd Chefen för barnskyddstjänsterna Riitta Hyytinen: Det är modigt att söka hjälp

Framtiden nu. Vår hjälp når barn i nöd Chefen för barnskyddstjänsterna Riitta Hyytinen: Det är modigt att söka hjälp Framtiden nu 1 2015 Vår hjälp når barn i nöd Chefen för barnskyddstjänsterna Riitta Hyytinen: Det är modigt att söka hjälp Byn Mobarakpur är fri från barnarbete Bästa stödjare FLICKAN på omslagsbilden,

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson Rödakorsbladet Nr 4/4 November 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland MR-dag Kulturens Hus Luleå Foto: Richard Renberg Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10.

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

Natur och Miljö Medlemsundersökning

Natur och Miljö Medlemsundersökning < Natur och Miljö Medlemsundersökning 2013 Mia Halmén Cecilia Mickos Institutionen för logistik och företagsgeografi Svenska handelshögskolan Helsingfors 2013 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer