unite for children ÅRSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "unite for children ÅRSBERÄTTELSE"

Transkript

1 unite for children ÅRSBERÄTTELSE

2 2 Finlands UNICEF unite for children Nyckeltal 2009 Medelanskaffning Insamlingar Försäljning Överföring till UNICEFs arbete 14,9 milj. euro 13,5 milj. euro 1,4 milj. euro 11,0 milj. euro Innehåll Generalsekreterarens översikt 3 Unicef i korthet 4 Unicefs struktur 5 Millenniemålen och unicefs prioriteter 5 Finansieringen av unicefs program 6 Finlands unicefs egna program 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut Medelanskaffning 10 Insamlingsverksamhet 11 Produktförsäljning 11 Företagssamarbete 11 Övriga inkomstkällor 12 Opinionsbildningsarbete och informationsverksamhet för barnets bästa 12 Informationsverksamhet 15 Administration 15 Framtidsutsikter 18 Resultat 19 Balansräkning 21 Bokslutets bilagor 22 Revisionsberättelse 24 Nyckeltal 25 Illustrationer 26 Utvecklingstal 26 Unicefs internationella styrelse Frivilliga 27 Lokalgrupper och ordförande 27 Frivilliga på byrån 27 2 Global Movement Finland (GMF) Global Movement Finland är en stödgrupp som representerar samhällslivets olika sektorer och består främst av påverkare från företagsvärlden. gruppen grundades år 2000 i samband med Global Movement for Children -kampanjen som en förberedelse till FN:s generalförsamlings specialsession om barn (2002). Gruppen stödde först Utbilda världens flickor -kampanjen under åren och har sedan år 2006 stött den globala Barnen och AIDS -kampanjen. Gruppen har samlats fyra (4) gånger. Sammansättning Andersson Robert, Nokia Oyj, vice verkställande direktör Arajärvi Pentti, doktor Holkeri Harri, statsråd Honkala Matti, bergsråd (pj) Kalpala Asmo, Tapiola-ryhmä, verkställande direktör Lappalainen Timo, Orion Oyj, verkställande direktör Niemi Hannele, Helsingin yliopisto, vice rektor Nurminen Juha, John Nurminen Oy, styrelseordförande Packalén Matti, diplomingenjör Selänniemi Tom, Oy Aurinkomatkat-Suntours Ltd, vice verkställande direktör Stenius Marianne, Svenska Handelshögskolan, rektor Thors Astrid, ministeri, riksdagsledamot Tuomas Kerttu, Kone Oyj, personalchef Vainio Kari, Senior Advisor Goodwill ambassadörer Föreningen har haft Goodwill ambassadörer redan i 20 år. Företrädare för olika konstområden kan bli kallade till ambassadörer, främst uppträdande konstnärer som med sina framträdanden stöder UNICEFs arbete för världens barn. Ahvo Eija, skådespelare, sångare Haavisto Susanna, skådespelare, sångare Hanski Anna, sångare Kalaoja Katri Helena, sångare Kaunisto Rainer, dockkonstnär skådespelare Laukkanen Juha, dockskådespelare Linnankivi Jyrki, musiker Nuotio Eppu, skådespelare, författare Rantala Iiro, musiker Rejström Micke, skådespelare, jonglör Smith Axl, programledare, musiker Uotinen Jorma, danskonstnär Vilpas Eija, skådespelare

3 Årsberättelse Generalsekreterarens översikt År 2009 firade vi Barnkonventionens 20-års jubileum, vilket lyfte fram barnens rättigheter i stor skala överallt i världen. I hemlandet var vi en av jubileumsårets mest centrala aktörer och vi samarbetade på många olika plan med myndigheter, organisationer och föreningar. Barnens rättigheter var också ett av de mest synliga temata i medierna under slutet av året. Vår medelanskaffning hölls på samma nivå som under år 2008, trots att vi förutsåg en nedgång p g a den ekonomiska stagnationen. Största delen av nettointäkterna, som var 11 miljoner euro, kanaliserades till UNICEFs barnfond för att finansiera långsiktiga program. År 2009 avvek från de föregående åren i och med att det inte skedde någon plötslig storkatastrof under året. Antalet månadsgivare ökade stabilt och steg till Detta gåvoalternativ genererade 47 % av de totala intäkterna. Engångsgåvorna till barnfonden och till våra egna program hölls på samma nivå som året innan. De ekonomiska intäkterna från skolkampanjen minskade, precis som produktförsäljningen till företag. Positivt var att det övriga samarbetet med företagen blev mera omfattande vilket ledde till att intäkterna klart ökade. UNICEFs lokalgrupper ordnade traditionsenligt två riksomfattande huvudevenemang, Törstdagen på våren och julförsäljningen i november-december. Dessutom deltog grupperna på de största orterna i förverkligandet av Ole hetken äiti -kampanjen som fick mycket publicitet. Raseborg tog modigt emot UNICEFpartnerskapet under sitt födelseår och med hjälp av de mångsidiga programmen blev UNICEFs arbete kändare och medelanskaffningen främjades. Partnerskapsårets ekonomiska resultat var rekordstort i förhållande till stadens befolkningsmängd. Det var en besvikelse att resultatet för organisationernas och Rundradions gemensamma medelanskaffningskampanj via Stiftelsen Ylehjälpen minskade. Bingo-spelet testades som en del av kampanjen, men det var inte populärt bland publiken. För tillfället håller vi på att förnya kampanjen som går under namnet Näsdagen. Under år 2010 förväntar vi oss att den stabila utvecklingen fortsätter. Resultatet i början av året stärker dessa förväntningar. Speciellt privatpersoner verkar känna att de har ansvar för barnen i utvecklingsländerna också under ekonomiskt svårare tider. Ett varmt tack till alla våra frivilliga, stödare och samarbetspartners samt personalen för en viktig insats till förmån för världens barn. Pentti Kotoaro generalsekreterare

4 4 Finlands UNICEF UNICEF i korthet UNICEF, världens ledande barnorganisation, har försvarat barnens rättigheter i över 60 år. Efter andra världskriget hjälpte vi barn i Europa, idag behöver barn överallt i världen oss. Vi arbetar i över 150 utvecklingsländer och i 36 industriländer. Vårt arbete baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och det är UNICEFs uppgift att försäkra sig om att rättigheterna förverkligas. FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes vid FN:s generalförsamling Konventionen är en allmänt godkänd uppfattning om vilka rättigheter alla barn har oavsett deras hudfärg, kön, språk, religion, politiska åsikter, nationalitet, etniska eller sociala ursprung, förmögenhet, handikapp eller härkomst. Konventionen om barnets rättigheter gäller alla som är under 18 år. Konventionen är det mänskorättsdokument som flest länder i världen har godkänt. Dess innehåll är omfattande och avviker från andra mänskorättsdokument i det att den också förpliktar staterna att informera om konventionen. FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar att konventionen respekteras och länderna rapporterar om barnens situation till kommittén. I Finland trädde konventionen i kraft år UNICEFs högkvarter ligger i New York. Arbetet i de 126 landskontoren koordineras av 7 regionala kontor. UNICEFs Private Fundraising and Partnership (PFP) -enhet, som finns i Geneve, koordinerar och stöder arbetet i UNICEFs nationalkommittéer. UNICEF är FN:s specialorganisation vars arbete leds av en roterande styrelse som består av representanter för ländernas regeringar. Nationalkommittéerna är befullmäktigade av UNICEF att verka i industriländerna. År 2009 fanns det 36 kommittéer. Finlands UNICEF är en registrerad förening som grundades år FINLANDS UNICEF mission FINLANDS UNICEF vision FINLANDS UNICEF VÄRDERINGAR Barn har rätt att födas och växa upp under trygga förhållanden. Barns hälsa och skolgång måste garanteras och hon måste skyddas för utnyttjande, våld och diskriminering. UNICEF arbetar för att dessa rättigheter ska förverkligas. UNICEF har förbundit sig att skydda de barn som har det sämst att hjälpa offren för extrem fattigdom, krig, naturkatastrofer och utnyttjande. UNICEF anser att barnens överlevnad, skydd och välmående är nödvändiga förutsättningar för att utveckling ska ske överallt i världen. UNICEF vill tillsammans med alla vuxna och barn skapa en värld där barnets rätt till ett värdefullt och tryggt liv förverkligas. Vårt mål är att varje barns rätt till hälsa, utbildning, jämlikhet och skydd ska förverkligas. Vår verksamhet baserar sig på stödarnas och samarbetspartnernas förtroende. Vår verksamhet är öppen, målinriktad och effektiv. Vi tar modigt och passionerat itu med problem. Våra värderingar utgår från barnets behov och vi vill ge barnen en röst som alla hör.

5 Årsberättelse UNICEFs struktur Exekutiv styrelse* Stater Generaldirektör Kommittéernas gemensamma organ** Regionala kontor (7) Vice direktörer (3) Nationalkommittéer (36) n Program n Handlingssätt och praktik n Förnödenheter och logistik n Förvaltningsfunktionen n Stöd till fältet n Privat medelanskaffning och partnerskap n Myndigheter och övriga samarbetspartners n Informationsverksamhet n Nödhjälp n FN-kontakter * UNICEFs internationella styrelse, 36 stater representerade enligt rotationsprincipen. ** Organ valt av nationella kommmittéerna (Standing Group). Ordföranden har rätt att tala i exekutiva styrelsen. Millenniemålen och UNICEFs prioriteter UNICEF verkställer i utvecklingsländer landsprogram i samförstånd med regeringar samt talar för barnens rättigheter globalt. UNICEFs mål och centrala strategier för att uppnå dessa definieras av UNICEFs styrelse vart fjärde år. UNICEFs plan för åren stöder sig på FN:s millenniemål, som godkändes av FN:s Millennium-toppmöte år Målet är att: halvera den extrema fattigdomen garantera grundutbildning år alla främja jämlikhet mellan könen och stärka kvinnornas ställning minska barndödligheten förbättra gravida kvinnors hälsotillstånd kämpa mot hiv-aids, malaria och andra sjukdomar trygga en hållbar utveckling förbinda sig till globalt partnerskap UNICEF koncentrerar sina resurser på följande prioritetsområden under de kommande åren: den tidiga barndomen (hälsa, näring, vatten och sanitet, också i katastrofförhållanden) utbildning och jämlikhet (skolberedskap, byggnader, att förhindra att barnen avbryter studierna, vilket gäller speciellt flickor, utbildningens kvalitet) hiv-aids och barn (att förhindra nya smittor, att förhindra smittoöverföring från mamma till barn, vård av mammor och barn) barnskydd (att förhindra våld och utnyttjande, konfliktsituationer) barnens rättigheter (förespråkare för barnets rättigheter).

6 6 Finlands UNICEF Finansieringen av UNICEFs program Överföringar till huvudorganisationen sammanlagt 11 milj. euro 2 1. UNICEFs Barnfond 75 % 2. Tematiska program 14 % 3. Finlands UNICEFs egna program 7 % 4. Nödhjälp 4 % UNICEFs verksamhet baserar sig på frivilliga gåvor från regeringar, internationella organisationer, mellanstatliga organisationer samt privatpersoner och företag. UNICEFs nationalkommittéer samlar in en tredjedel av UNICEFs inkomster. År 2009 stödde Finlands utrikesministerium UNICEFs verksamhet med 23,6 miljoner euro. Finlands UNICEFs nettointäkter för UNICEFs utvecklingsprogram var 11,0 miljoner euro. Tre fjärdedelar av summan kanaliserades till Barnfonden som finansierar UNICEFs långsiktiga utvecklingsprogram, landsprogrammen, som utformas enligt vart lands specifika behov. Uppföljningen av dessa sker på basen av den årliga State of the World s Children -rapporten. Den resterande fjärdedelen av de insamlade medlen kanaliseras till Finlands UNICEFs egna öronmärkta program, internationella temaprogram och nödhjälp. Finlands UNICEF tar i sina egna program ansvar för en viss avgränsad del av UNICEFs omfattande landsprogram för en bestämd tid med en överenskommen budget. Med hjälp av detaljerade rapporter och evalueringsbesök följer Finlands UNICEF med hur programmet framskrider och målen uppnås. Finlands UNICEF strävar efter att välja sina egna program så att de är förenliga med både UNICEFs principer gällande program och finansiering samt med föreningens egna behov för medelanskaffningen, informationsverksamheten och påverkansarbetet. Vi kanaliserar vårt stöd till UNICEFs huvudprogramområden: tryggandet av den tidiga barndomen, utbildningen, barnskyddet, arbetet mot hiv-aids samt till de länder där hjälpbehovet är störst. Geografiskt ligger de huvudsakliga målen i Afrika och Asien, men vi stöder även program i Syd-Amerika samt program i Ryssland som en del av vårt närområdessamarbete. För att försäkra oss om programmens hållbarhet och för att fungera i enlighet med UNICEFs programcykel, understöder vi de valda programmen i minst tre år. På Törstdagen ordnade eleverna i freinetskolan i Raumo ett insamlingståg på stan. 6

7 Årsberättelse En femårig pojke som bor i sydöstra Kenya. Han och hans mamma har AIDS. De får stöd av UNICEF. Finlands UNICEFs egna program 2009 Tidig barndom: barns rätt att överleva och utvecklas Till följd av Liv till barnen i Eritrea -programmet, som finansierades med hjälp av Törstdagen och Ylehjälpen, fick barnen i Eritrea tillgång till hälsovårdsservice samt vatten och sanitet. Hittills har vi tryggat vatten- och sanitetsservice till invånare i privathushåll på Serha-området samt till flera lågstadier genom att bygga latriner samt två vattendistributionssystem. Sammanlagt invånare i 100 byar drar nytta av den förbättrade hälsovårdsservicen. Över barn under fem år fick ta del av de samhällsbaserade hälsoprogrammen. Tack vare hälsoprogrammen minskade under 5-åringarnas luftvägsinfektioner, diarré och malaria med 25 procent och barndödligheten med två tredjedelar jämfört med föregående år. Programmet genomförs under åren: Budget: Med hjälp av pengar som samlats in tillsammans med finländska skolor startade UNICEF programmet Barnens Laos. Programmet koncentrerar sig på behov som barn och deras familjer har gällande hälsa och näring, vatten och sanitet, utbildning samt skydd för handikappade barn. Målet med det här samhällsbaserade programmet är att mänskor, speciellt barn och kvinnor i 246 byar, ska få bättre tillgång till basservice. I juni 2009 hade nästan hushåll och över 700 elever i samhällen och skolor, fått tillgång till rent vatten och sanitetsservice. I 194 byar startade vi rådgivningsservice med vaccinering av mammor och barn, uppföljning av barnens utveckling, behandling av de vanligaste barnsjukdomarna och utdelning av A-vitamintillskott samt påsar med sockersaltblandning. 36 skolor renoverades. Sammanlagt barn årligen har nytta av arbetet. Projektets största insats är att antalet barn som går i skola ökade. Programmet genomförs under åren: Budget: Rent vatten och en ren miljö för barnen i Indien -programmet når 908 skolor och över barn och deras familjer i Vaishali och Gaya distrikten i delstaten Bihar. Med hjälp av programmet tryggar vi tillgången till rent vatten, en tillräcklig sanitetsservice samt en sund och trygg inlärningsmiljö för barnen på området. Dessutom förankrar vi idén om att tillämpa hygieniska rutiner och använda vattnet på ett ändamålsenligt sätt hos barn, familjer och samhällen. År 2009 reparerade vi vattendistributionssystemen i 144 skolor och 908 skolor fick nya handtvättningspunkter. Sammanlagt 3544 lärare utbildades i hygien varefter undervisning i hygien påbörjades i alla de 908 skolorna på programområdet. Programmet understöds av bl a Lindström Oy och Finnair Oyj. Programmet genomförs under åren: Budget

8 8 Finlands UNICEF I Nepals barnvänliga skolor ökar sittordningen barnens trivsel i skolan. Utbildning och jämlikhet År 2008 startade Finlands UNICEF ett nytt eget program som understöder utbildningen i Nepal. Målet med Barnvänliga skolor till Nepal -programmet är att renovera 50 skolor som är i dåligt skick i östra Nepal, på Siraha och Saptari området, och göra dem barnvänliga så att så många barn som möjligt ska kunna inleda och slutföra skolgången. I centrum för programmet står speciellt flickor och barn som hör till minoriteterna eftersom dessa ofta blir utanför skoldörrarna. Programmet når ca barn i 50 skolor. Med hjälp av finländska givare har vi år 2009 grundat barnvänliga skolor och utvecklat deras undervisning. Reparationsarbeten har gjorts i alla skolor, alla 50 skolor som hör till programmet har också fått barnvänliga undervisnings- och läromedel och i 13 skolor har det grundats nya direktioner och lärar-föräldra-grupper som samlas regelbundet för att diskutera och bestämma om ärenden som har med skolan att göra barn som tidigare inte gick i skola har nu börjat skolgången. Tack vare projektet ökade antalet barn som går i skola med nästan 10 %. Programmet genomfördes under åren: Budget: Utbildning för alla barn i Tanzania - programmet når 1,5 miljoner barn som inte går i skola runtom i landet, samt barn och 270 lärare på Mwanza och Bukoba området. Tack vare programmet deltog barn, som tidigare blivit utanför skolan, i kompletterande basundervisningskurser på Mwanza och Bukoba området. 160 handledare fick utbildning i hur man tilllämpar metoder och använder material som är elevcentrerade. Alla barn som omfattas av programmet har fått en egen bok, vilket hjälper dem att studera självständigt och utvecklar deras inlärningsförmåga. 36 skolinspektörer i staden Mwanza och på landsbygden Bukoba har utbildats i hur man övervakar UNICEFs programskolor. Deras uppgift har varit att speciellt övervaka hur de elevcentrerade metoderna och materialen används. Dessutom har vi låtit trycka 24 nya läroböcker till den kompletterande basutbildningen samt en lärarhandbok. 12 läroplaner för kompletterande basutbildning har reviderats läroböcker i varje ämne, guider för handledare och läroplaner har delats ut på Mwanza och Bukoba området samt i resten av landet. Programmet har understötts av bl a Stora Enso Oyj. Programmet genomfördes under åren: Budget: Utbildning för barnen i Bolivia - programmets mål är att flera barn ska få börja skolan, att de som börjat ska kunna gå grundskolan slut samt att de som avbrutit sina studier ska komma tillbaka till skolan. Det två-åriga projektet har varit till nytta för lågstadieelever samt lärare i 479 skolor flickor och pojkar fick förskoleundervisning. Andelen flickor som går i skola har ökat med fyra procent och andelen flickor som gått slut grundskolan har ökat med tre procent. Eftersom projektet lyckats väl har man kopierat modellen till resten av landet och tackvare det har tusentals andra bolivianska barn fått möjlighet att njuta av högklassigare utbildning. Programmet genomfördes under åren: Budget:

9 Årsberättelse Barnen och aids Kampanjen genomförs under åren: Kampanjens totalbudget: Med hjälp av Kenyas barn och hivaids -programmet strävar vi efter att förhindra att smittan överförs från mamma till barn genom att skaffa barnen som föds av hiv-positiva mammor de mediciner de behöver. Dessutom är vårt mål att åtminstone 75 procent av barnen som behöver vård ska få högklassiga ARV-mediciner som är gjorda för barn, samt kosttillskott. Finlands UNICEF ser till att de sjukhus som hör till programmet har tillräckligt med mediciner, ordentliga laboratorier och kosttillskott för dem som behöver det. Hälsovårdspersonalen och andra vuxna har fått ta del av träning och information om hur man ger ARV-medicin samt hur man förebygger infektioner och undernäring hos hiv-positiva barn. Varje år har nyfödda och deras mammor i sex provinser nytta av programmet. År 2009 utbildade UNICEF 60 hälsovårdare i ARV-vård och förbättrade barnens hiv-aids-vård på 15 sjukhus. Vi utrustade sjukhusens laboratorier med olika hälsovårdsredskap och hivaids -test i fem kommuner. Dessutom utvidgade vi näringsprogrammet så att bl a nyfödda och småbarn nu blir matade på sjukhusen i 70 kommuner på området undernärda barn under fem år har fått näringstillskott i de sex provinser som hör till programmet och en miljon gravida kvinnor har fått undervisning i hur man matar småbarn. Programmet genomfördes under åren: Budget: Barnskydd Huvudmålet med Karelens barn -programmet är att skydda barnen genom att utveckla välfärdssystemet för dem som är i farozonen (t ex gatubarn, invalidiserade barn), att ta hand om ungdomarnas välmående samt att förhindra spridningen av hiv-aids med hjälp av utbildning och information. År 2009 stödde Finlands UNICEF grundandet av en barnombudsmannatjänst och utvidgandet av nätverket för justitieombudsmän till Karelen. Dessutom har vi med hjälp av programmet utbildat personal för socialservice som riktar sig till barn och skaffat nödvändig utrustning till t ex barnens stödcenter i Sordavala. Vi har understött barns och ungdomars välmående genom att grunda fem ungdomsvänliga kliniker som erbjuder nästan ungdomarna stöd i hälsorelaterade ärenden. Med tanke på vad som behövs på landsbygden i Karelen har vi skaffat en mobil klinik så att också glest befolkade områden kan nås. Vi har ökat kännedomen om hiv-aids genom att öppna fyra informationscenter för ungdomar på olika områden och genom att driva en omfattande kampanj om hiv-aids och hur man undviker sjukdomen. På detta sätt har vi nått ca ungdomar och lärt dem hur man skyddar sig mot att bli hiv-smittad. Programmet genomfördes under åren: Budget: Målet med Trygghet för Vietnams barnarbetare -programmet är att stoppa användningen av barnarbetskraft samt att skydda de barn som arbetar och driva deras rättigheter. I första hand förbättrar vi livssituationen för arbetande barn och ungdomar. Vi arbetar med förebyggande åtgärder genom att snabbt identifiera och åtgärda olika situationer samt genom att erbjuda stöd och handledning åt fattiga familjer så att inte flera barn ska börja arbeta. Vi hjälper de barn som vill återförenas med sina familjer och samfund genom att ordna rådgivning, stödservice samt skyddshem. Dessutom förbättrar vi utbildningsmöjligheterna för barnarbetare och andra utsatta barn genom att ordna grundundervisning, inofficiell utbildning och yrkesutbildning för de barn som behöver det i fem olika provinser i Vietnam. År 2009 utbildade UNICEF över 500 socialarbetare och barnskyddsexperter. Ca 100 barn som bodde på gatan hade nytta av specialtjänsterna, bl a rådgivningsservicen, skolgångsstödet (skolavgifter, läromedel, stipendier), hälsovården, yrkesutbildningen, rättshjälpen, undervisningen i levnadskonst, hembesöken och familjernas återförening. UNICEF understödde fyra klubbar vars verksamhet betonade barnens rättigheter och barnskydd. Programmet har understötts av bl a Wilo Events. Programmet genomfördes under åren: Budget: Internationella temaprogram och nödhjälp Genom temaprogrammen har Finlands UNICEF understött UNICEFs nationella utbildnings-, barnskydds och småbarnsprogram i Tanzania, Indien och Laos. Bl a Advokatbyrå Hannes Snellman har understött dessa program År 2009 understödde Finlands UNICEF också UNICEFs nödhjälpsarbete och speciellt Myanmar och Sydostasien som drabbades av en cyklon. I Sydostasien återuppbyggde UNICEF skolor, hälsovårdstjänster och vattendistributionssystem samt levererade nödvändig nödhjälpsutrustning och erbjöd psykosocialt stöd åt barnen och deras familjer. I Gaza gav vi de mest utsatta barnen stöd till deras basbehov. Vi hjälpte också mänskorna som p g a konflikten blivit tvungna att lämna sina hem i Pakistan. Bl a Nokia Oyj understödde återuppbyggandet i Myanmar.

10 10 Finlands UNICEF Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2009 Finlands UNICEFs medelanskaffning uppdelad i sektorer Försäljning 10 % 2. Månadsgivare 47 % 3. Övriga privata gåvor 26 % 4. Företag 8 % 5. Skolor 9 % Finlands UNICEFs totala intäkter nådde samma rekordartade nivå som föregående år, 14,9 miljoner euro, utan någon katastrofinsamling. Det spändare ekonomiska läget kunde dock ses i nettoöverföringarna som blev lite lägre än föregående år, 11,0 miljoner euro, 0,3 % mindre än året innan. Överföringarna till UNICEF motsvarade 74 procent av omsättningen. De regelbundna månadsgåvorna och företagens stöd ökade anmärkningsvärt mycket. Skolverksamhetens intäkter minskade vilket främst berodde på förändringar i kampanjarbetet i början av året. Produktförsäljningen minskade med 10%, främst p g a minskningen i företagsförsäljningen. Lokalgruppernas försäljning fortsatte på en god nivå. Finlands UNICEF tog initiativ till ett brett samarbete för planeringen och arrangerandet av jubileumsåret för konventionen om barnets rättigheter. Året kulminerade i händelserna på den internationella barnkonventionsdagen Under året tog UNICEF-kommittéerna också initiativ till den första samnordiska undersökningen om barns rätt att delta. Undersökningen blir klar i början av år Medelanskaffning Föreningens medelanskaffning utvecklades stabilt enligt planerna och uppnådde det utsatta målet. Den tillförlitliga och starka finansieringen beror på organisationens välkändhet, den stora allmänhetens orubbliga tillit till verksamheten och de över hundra tusen aktiva givarna, företagen och samfunden som stöder verksamheten regelbundet. Insamlingskostnaderna var 10 procent av intäkterna. I enlighet med lagen om penninginsamlingar är föreningens insamlingstillstånd i kraft två år i taget ( ). Eleverna i Mattlidens UNICEFskola upprätthåller Lucia-traditionen. Lucia ger stämning till ett julevenemang genom att sjunga i ljusskenet. Lucia har med sej en insamlingsbössa där hon samlat in en gåva till världens barn. 10

11 Årsberättelse Jaakko Saariluoma bekantade sig med UNICEFs arbete i Laos. I Peuan mit -centralen får barnen som räddats från gatan tillfälligt skydd, mat och undervisning. Målet är att varje barn till sist ska kunna återvända hem. Den synligaste medelanskaffningskampanjen för allmänheten är rekryteringen av månadsgivare på gatan. Rekryteringen sker året om som en egen funktion. I mars förverkligade vi Ole hetken äitikampanjen samt ett förnyat UNICEF Saariluoma All Night Show-program på kanalen MTV 3, med gott resultat. TAPvatteninsamlingen som prövades i samband med Törstdagen på restauranger uppmuntrar oss att fortsätta samarbetet med restaurangvärlden. TAP gav tack vare mediesamarbetet även betydelsefull publicitet åt vattentemat. Sommaren 2009 började vi förbereda kampanjen för år 2010, Länge leve barnen. I vår kommunikation med givarna koncentrerade vi oss på att berätta om UNICEFs arbete för världens barn, om resultatet av verksamheten samt aktuella kampanjer. Vi förmedlade också information om hur världens barn har det och fältarbetarnas erfarenheter av sitt arbete. Vi berättade åt givarna om UNICEFs mångsidiga arbete som leder till att allt fler barn överlever. I vår kommunikation använde vi både traditionella trycksaker och e-postmeddelanden. Dessutom publicerar vi bakgrundsinformation och kampanjsidor, med olika möjligheter att delta elektroniskt, på vår hemsida. Insamlingar Antalet månadsgivare ökade till Bland de finländska organisationerna är UNICEF fortfarande den organisation som har flest månadsgivare. Gatumarknadsföringen och TV-showen är de största kanalerna för rekrytering av månadsgivare. Kundresponsen har varit mycket positiv. De traditionella engångsgåvorna är ett betydande sätt att delta i UNICEFs arbete. Fyra insamlingsbrev och responsblad skickades till givarna. Intäkterna via engångsgåvor och månadsgåvor kanaliseras via Barnfonden till UNICEFs globala arbete. Tjugotusen nya givare anslöt sig till UNICEFs donatorer, hälften av dem blev månadsgivare och hälften gav engångsgåvor. Företagsvärldens intresse för partnerskapssamarbete ökade lovande. Medlen som kom in via företagspartnerskap ökade anmärkningsvärt mycket jämfört med föregående år och företagens intresse för Mjukispaketet UNICEFs immateriella gåva mångdubblades jämfört med ifjol, vilket kompenserade företagens minskade intresse för de traditionella julkorten. Testamentsgåvorna är viktiga och säkra inkomstkällor. Dessutom är de skattefria, vilket ökar givarnas intresse för denna gåvoform. Produktförsäljning Produktförsäljningen, m a o försäljningen av kort- och gåvoartiklar, var 10 % mindre än försäljningen föregående år, främst p g a den minskade företagsförsäljningen. Trenden är global. Försäljningen via postorder till privatkunder hölls på samma nivå som året innan, främst p g a julkorten som gick åt bra. Webbutikens andel ökade fortsättningsvis. Våra egna försäljningskanaler, försäljningsställena som främst organiseras av frivilliga, stod för den största andelen och 53 % av den totala försäljningen skedde via dem. Främst satsade vi på försäljningsställenas UNICEF-framtoning och övriga inredning. Detaljhandelssamarbetet med Karto fortsatte och resultatet förbättrades en aning. Företagssamarbete Företagens intresse för UNICEFs arbete ökade fortfarande vilket kunde ses i att företagsmedelanskaffningen fortsatte växa stabilt och starkt. Jämfört med föregående år ökade resultatet med 44 %. Företagen deltog i Finlands UNICEFs medelanskaffning genom partnerskapskontrakt, gåvor och genom att köpa Mjukispaket, UNICEFs immateriella gåvor. Speciellt de mångåriga nationella och internationella företagspartnerskapens betydelse ökade fortfarande. Finlands UNICEFs viktigaste partners inom företagsvärlden var Nokia Oyj, H & M Hennes & Mauritz Oy, Finnair Oyj, Lindström Oy, MTV Oy, Advokatbyrå Hannes Snellman Oy, IKEA Oy, Amway Scandinavia, Orion Oyj, buy aid Finland Oy samt Pohjantähti Oy. UNICEFs sam-

12 12 Finlands UNICEF arbetskampanj med Proctor & Gamble fördjupades åter genom att Ruokakesko Oy deltog i kampanjen. Övriga inkomstkällor Skolsamarbetet erbjuder skolorna en möjlighet att undervisa i global fostran på ett sportigt och aktiverande sätt för barnen. Ifjol deltog var tredje skola i Finland, s g s skolor, i UNICEFrundan eller Dagsverksinsamlingen. UNICEFs undervisningsmaterial på finska och svenska finns till alla lärares förfogande, både som tryckalster och i elektroniskt format. Materialet stöder skolans globala fostran som finns inskriven i läroplanen. Våra skolambassadörer hann besöka ca 400 skolor under året. 18 skolor i UNICEFs skolnätverk fungerade som specialrepresentanter för UNICEF. Skolsamarbetet hämtade in nästan 1,5 miljoner euro. Intäkterna stöder barnens skolgång i Tanzania samt UNICEFs globala hiv-aids -arbete. Lotteri Det traditionella UNICEF-lotteriet som förverkligades i samarbete med Tavara-arpa gjorde ett rekordresultat för världens barn. Ylehjälpen som förverkligades tillsammans med olika organisationer och YLE är en viktig kanal för att berätta för den stora allmänheten om utvecklingssamarbete, men ur medelanskaffningens synvinkel är dess betydelse för organisationen minskande. Raseborg som UNICEF-stad År 2009 var Raseborgs stad den elfte staden i Finland som genomförde ett UNICEF-år, året var samtidigt också stadens födelseår. Med hjälp av olika kampanjer, evenemang och insamlingar ökade man invånarnas kunskaper om hur världens barn har det och barnens rättigheter. Stadsborna visade gemensamt ansvar genom att samla in euro, m a o 3,25 euro/invånare för UNICEFs arbete i Karelen och Vietnam. Anna och Toivo-trasdockorna var otroligt populära och under årets gång tillverkade man över st. Frivillignätverk som täcker hela landet UNICEF har cirka frivilliga som fungerar i 43 lokalgrupper runtom i landet. De ger lokal synlighet och samlar in pengar för UNICEFs arbete. De synligaste kampanjerna som de frivilliga deltog i var Törstdagsinsamlingen under valborg samt försäljningen av UNICEF-produkter under julen. Dessutom deltog de i barnvagnsjippot som ordnades i samband med Ole hetken äiti-kampanjen, de tillverkade Anna och Toivo dockor samt ordnade otaliga andra evenemang under året där de informerade om UNICEFs arbete och samlade in pengar. På våren och hösten ordnade vi riksomfattande utbildningsdagar för de frivilliga. År 2009 var lokalgruppernas andel av medelanskaffningen nästan euro, varav försäljningens andel var euro och Törstdagens insamlingsresultat euro. Så gott som hälften av alla lokalgrupper deltog i Suomen Uimaliittos kampanj Suomi ui UNICEFille (Finland simmar för UNICEF) på olika orter. Intäkterna kanaliserades till UNICEFs vatten- och sanitetsarbete. Generalsekreterarens diplom för Årets UNICEF initiativ gick till Lions Club Espoo Espoonlahti, som tack för troget samarbete i 25 år. Opinionsbildningsarbete och informationsverksamhet för barnets bästa Fördjupat samarbete för barnets rättigheter under konventionens jubileumsår FN:s Konvention om barnets rättigheter fyllde 20 år. Året präglades av ett fördjupat samarbete mellan myndigheter, organisationer och samfund inom ramarna för jubileumsåret. Linda och Anne Rémy deltog i UNICEFgruppens gatuinsamling i Esbo. 12

13 Årsberättelse Socialrådet Kalle Justander mottog Förespråkare för barnets rättigheter utmärkelsen. Justander är en av nyckelpersonerna i Finlands barnkonventionshistoria. Jubileumsåret koordinerades enligt målen i regeringens program för barn, unga och familjers välfärd av ledningsgruppen för den nationella kommunikations- och påverkansstrategin för barnets rättigheter. Gruppen grundades i februari 2009 av kultur- och idrottsminister Stefan Wallin och vi deltog aktivt i dess arbete. Arbetsgruppens uppgift har inte bara varit att fungera som ett samarbetsorgan för jubileumsåret utan också att skapa en nationell kommunikationsstrategi för barnets rättigheter. Arbetet avslutas på våren Samarbetet resulterade i att barnets rättigheter togs upp i media oftare än förut, otaliga evenemang ordnades på olika håll i landet och även många nya aktörer aktiverade sig för barnets rättigheter. Regeringens program för barns, ungas och familjers välfärd lät göra en undersökning om hur väl man känner till barnets rättigheter, och kännedomen ökade med 20 % under året. Finlands UNICEF undersökte hur väl barn i högstadieålder känner till barnets rättigheter: år 2006 upplevde 57 % av barnen i högstadieålder att de visste något eller mycket om barnets rättigheter; i undersökningen som gjordes år 2009 hade kännedomen ökat till 69 %. Socialrådet Kalle Justander mottog Förespråkare för barnets rättigheter utnämningen på UNICEFs jubileumstillställning för barnets rättigheter den Justanders insats för barnens sak var signifikant för 20 sedan då konventionen blev till och han är en nyckelperson i den finländska barnkonventionshistorian. Finlands UNICEF firade Barnkonventionens födelsedag genom att föra de vuxna till barnen. Vi ordnade jubileumsårets kampanj i Habbo eftersom vi ville lyssna på barnen i en omgivning de själva valt. Under huvudevenemanget för kampanjen Mulla on oikeuksia! (Jag har rättigheter!) som ordnades i Habbo svarade Sauli Niinistö på barnens frågor. Dessutom deltog barnen i en kändisfest i Habbo tillsammans med Jyrki69, Paleface och Signmark. För att fira jubileumsåret gav UNICEF ut en specialrapport om Barnkonventionens 20-åriga historia. Rapporten visar hur FN:s Barnkonvention har främjat barnens överlevnad, utveckling, skydd och deltagande runtom i världen. Konventionen har påverkat nationella lagar, förändrat attityder och skapat en grogrund för nya sätt att fungera. Dessutom har det tack vare konventionen skapats olika mätkriterier för att följa med barnets uppväxt och utveckling och med hjälp av dem är det lätt att se förbättringar i barnens livsförhållanden. Jubileumsåret för Barnkonventionen ökade förfrågan på våra föreläsningar om barnets rättigheter i skolor, läroanstalter, intressegrupper och för personer som jobbar med barn. Som stöd för jubileumsåret producerade vi också tryckt och visuellt tilläggsmaterial och tillsammans med Lastenkeskus lät vi, med stöd från undervisningsministeriet, göra en sagobok om barnets rättigheter. Sagoboken Tavallisen kiva päivä skickades till alla finskaspråkiga lågstadier. Lågstadierna och högstadierna samt gymnasierna erbjuds kostnadsfritt material för global fostran, både på finska och på svenska. Via UNICEFs skolkampanjer nådde vi ca elever i nästan tusen skolor. Den riksomfattande informationsverksamheten till skolorna är till stor del möjlig tack vare Finlands utrikesministeriums informationsanslag. Utöver det tryckta materialet om barnets rättigheter producerade vi också en DVD om barnets rättigheter för skolorna. Långsiktigt påverkansarbete för barnets bästa Att öka medvetenheten är en del av informations- och påverkansarbetet. Det långsiktiga målet med myndighets- och organisationssamarbetet är att påverka innehållet och strukturen i Finlands barnpolitik med mål att förbättra barnens ställning. Finlands UNICEF bedriver påverkansarbete mot myndigheterna i olika utskott genom att förhandla samt skriva ställningstaganden och expertutlåtanden.

14 14 Finlands UNICEF Oanh Pham och Emmi Kokkonen representerade Finland på ett klimatforum som ordnades i Köpenhamn. 160 barn från hela världen deltog i forumet. En av Finlands UNICEFs viktigaste kanaler för opinionsbildningsarbete är barnombudsmannadelegationen som tillsattes som stöd för barnombudsmannen. Föreningen har en permanent expertplats i gruppen. Delegationens styrka är att medlemmarna representerar olika organisationer och via organisationerna sprids budskapet om barnets rättigheter till olika verksamhetsområden. Under det gångna året har delegationens samarbete med Europarådets strategigrupp för barnets rättigheter fördjupats. Det centrala temat i samarbetet har varit att förbjuda fysisk aga av barn i alla Europarådets medlemsländer. Vi har också jobbat intensivt för att förhindra aga av barn genom medlemskapet i en arbetsgrupp som startades av Social- och hälsovårdsministeriet den , arbetsgruppen mot aga av barn. Före våren 2010 kommer arbetsgruppen att göra upp ett omfattande verksamhetsprogram för hur man ska kunna förhindra att barn faller offer för aga. Finlands UNICEF representerade barnorganisationerna i utrikesministeriets rådgivande organ, delegationen för internationella frågor om mänskliga rättigheter (IONK). Delegationen sitter under regeringsperioden. Hösten 2009 diskuterade delegationen speciellt 14 Statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna Finlands UNICEF är medlem i kommissionen för hållbar utveckling under åren som suppleant för FN-förbundet. Under året tog vi ställning till olika ärenden genom utlåtanden och vädjanden (ansvarigt organ inom parentes). Vi vädjade för flyktingbarnen som kommit ensamma till landet och för deras eftervård tillsammans med 20 andra organisationer (Statsrådet). Vi fortsatte det aktiva uppföljnings- och påverkansarbetet som sattes igång föregående höst genom att ta ställning till Statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna (UM/JM). Vi skrev ett gemensamt ställningstagande tillsammans med åtta andra organisationer där vi vädjade om att en större del av medlen som är reserverade för utvecklingssamarbete skulle kanaliseras till undervisning och utbildning (UM). Vi tog offentligt ställning till hur finanskrisen påverkar barn och mot en minskning av utvecklingssamarbetspengarna (Statsrådet). Vi gav ut ett utlåtande om anslaget för utvecklingssamarbete som en kommentar till regeringens förslag till statsbudget år 2010 (Riksdagens finansutskotts sektion för administration och säkerhet). Vi gav ett utlåtande till Regeringens lagutskott om att förändra faderskapslagen samt om minderåriga barns ställning i medicinska undersökningar. I det senare utlåtandet tog vi ställning till att förändra lagarna om medicinska undersökningar och patientens ställning och rättigheter (SHM). Finlands UNICEF deltog i arbetet som gjordes inom tre organisationsnätverk: det mångkulturella Lapsen Etu-nätverket, delegationen för internationella ärenden i centralförbundet för barnskydd samt ett hiv-aids-nätverk. Våren 2009 ordnade vi också en cafékortskampanj tillsammans med Föreningen för främjande av Rättvis handel. Studierna om barnets rättigheter, en helhet på 25 studiepoäng, slutfördes och den andra omgången fortsätter på Öppna universitetet. Finlands UNICEF har varit med i planeringsgruppen för studierna samt föreläst på kursen. UNICEF ordnade ett klimatforum för barn tillsammans med Köpenhamns stad Ca 160 deltagare från 44 länder anlände till forumet. 15-åriga Emmi Kokkonen och Oanh Pham från Joensuu representerade Finland under forumet. Under forumet lärde sig barnen av varandra om hur klimatförändringen påverkat olika länder. Som slutresultat beredde barnen en deklaration som överräcktes till ordföranden för FN:s klimatmöte. Informationsverksamhet Information till intressegrupper Finlands UNICEF anser att det är viktigt att hålla föreningens närmaste samar-

15 Årsberättelse betspartners, styrelsemedlemmarna, de frivilliga, Goodwill ambassadörerna, UNICEF-skolorna, myndigheterna och medlemmarna i Global Movement Finland à jour gällande UNICEFs arbete. Vi sprider information till dem med hjälp av vår tidskrift UNICEF-nytt, via UNICEF info som är riktat till våra kundgrupper, via e-postmeddelanden, rapporter och pressmeddelanden. Våra närmaste partners blir också inbjudna till offentliggörandet av UNICEFs viktigaste rapporter och sommarfesten. Generalsekreteraren håller dessutom styrelsemedlemmarna à jour om de viktigaste aktuella ärendena mellan mötena via e-post. Medlemmarna i Global Movement Finland får också e-post mellan mötena. Kontakten med de frivilliga är tät och de betjänas också av en egen extranet-sida på nätet. UNICEF i medierna Vårens Ole hetken äiti -kampanj med barnvagnsjippo och UNICEF Saariluoma alla Night Show fick mycket uppmärksamhet och många medier tog upp dem i sina nyheter. Kampanjen präglades också av en livlig debatt på olika diskussionsforum. Medierna rapporterade livligare än någonsin om Barnkonventionens jubileumsår. Under året nämndes UNICEF nästan 800 gånger i medierna, den mest imponerande publiciteten fick UNICEF av diskussionen mellan Sauli Niinistö och barnen i Habbo. Det var glädjande att UNICEF också fick en möjlighet att närma sig alldeles nya samarbetspartners, en av dem var Sinfonia Lahti, som stödde jubileumsåret för Barnkonventionen genom att framföra en hymn om barnens rättigheter. Rapporteringen om jubileumsåret präglades framför allt av organisationssamarbetet. UNICEF-staden Raseborg, våra lokalgrupper och samarbetet med Suomen Uimaliitto säkrade att UNICEF fanns i mediernas rubriker runtom i landet. Finlands skolelever har under årens lopp visat sig vara reportrarnas favoriter, man rapporterar förtjänstfullt om även de minsta skolornas UNICEF-rundor. Detta skedde också under verksamhetsåret Sir Roger Moore besökte Finland för att främja försäljningen av sin självbiografi och media älskade honom, precis som alltid tidigare. En annan Goodwill ambassadör, Audrey Hepburn, skulle ha fyllt 80 år. Många uppskattande minnestexter skrevs om henne. I februari fick Finlands UNICEF draghjälp av Svenska UNICEFs Goodwill ambassadör Mark Levengood med att synas i medierna. Mark Levengood träffade finansminister Jyrki Katainen och gav honom Plumpy Nut näringspasta som en påminnelse om vikten av utvecklingssamarbete. UNICEF-nytt Finlands UNICEF producerade fyra nummer av UNICEF-nytt under verksamhetsåret. Innehållet följde organisationens verksamhet både i hemlandet och i utvecklingsländerna. Personintervjuerna var fortfarande en viktig del av innehållet. Goodwill ambassadörerna Tyngdpunkten för Goodwill ambassadörernas verksamhet har flyttat över från att besöka lokalgruppernas evenemang till att samarbeta med skolor och medier. Förnyelsen av ambassadörsverksamheten, enligt UNICEFs förändrade behov, har varit under arbete. Ambassadörerna var synliga i media under året, speciellt många imponerande artiklar skrevs om Eppu Nuotio. Många ambassadörer besökte aktivt skolor under året och flera skolor fick se Micke Rejström, Rainer Kaunisto, Eppu Nuotio, Eija Ahvo eller Axl Smith som gäst. Finlands UNICEF hade i slutet av året 13 Goodwill ambassadörer och därutöver ombads andra kända personer delta i våra kampanjer som förespråkare, bl a i TV-kampanjen och skolkampanjen. Fru Ban Ki-moon besökte byrån på Bertasvägen i maj. Generalsekreterare Kotoaro överräckte en gåva som minne av besöket. Fru Ban Ki-moon berättade att hon tidigare gjort frivilligarbete för UNICEF.

16 16 Finlands UNICEF Finlands UNICEF valde på sitt årsmöte i maj Matti Honkala att fortsätta som ordförande för föreningen. Administration Finlands UNICEF är en registrerad förening till sin juridiska form. Föreningen styrs av personmedlemmar via generalförsamlingen och den valda styrelsen. Föreningen är bunden till FN:s barnfond UNICEF med ett samarbetskontrakt som bestämmer principerna för administration, ekonomi och rapportering samt reglerar användningen av UNICEFs namn och logotyp. Föreningen rapporterar till UNICEF fyra gånger i året. Föreningsregistret bestyrkte föreningens nya stadgar i början av år Pentti Arajärvi är föreningens beskyddare. Årsmöte och medlemmar I slutet av år 2009 hade föreningen medlemmar (1 205 i slutet av år 2008). Eftersom vårt främsta mål har varit att öka antalet regelbundna givare framom antalet medlemmar, har medlemsantalet stadigt sjunkit. Föreningens årsmöte hölls 18 maj i Helsingfors. Mötet godkände föregående års verksamhetsberättelse, styrkte bokslutet och gav styrelsen ansvarsfrihet. Mötet valde bergsråd Matti Honkala att fortsätta som föreningens ordförande. Enligt de nya stadgarna som trädde i kraft i januari var följande styrelsemedlemmar i tur att avgå; Antti Heikinheimo, Kari Raivio, Kirsi Suokas och Markku Veijalainen. 16 Följande nya styrelsemedlemmar valdes in i styrelsen istället för dem som var i tur att avgå: chefredaktör Leena Karo, lokalgruppsordförande Anja Leino, direktör i hållbar utveckling Ulla Rehell och rektor Thomas Wilhelmsson. Dessutom valdes databassekreterare Iris Länsilahti in i styrelsen. P g a de nya stadgarna om rotationssystem som godkändes i föregående års årsmöte, måste också personer som inte var i tur att avgå väljas på nytt. Beslutet gällde inte Riikka Hankonen och Sirpa Taskinen som under årsmötet år 2008 valdes på nytt till en tvåårsperiod. Mötet valde Jukka Roiha och Maria Romantschuk att forsätta i styrelsen. Styrelsen Styrelsen besluter om föreningens verksamhetsplaner och ekonomiplaner, riktlinjer och principer, övervakar föreningens verksamhet och ekonomi, besluter om föreningens tematiska och egna program i programländerna samt om katastrofhjälpen och hur medlen används för dem samt övervakar verkställandet. Finlands UNICEF följer de principer om god förvaltning som UNICEF rekommenderar, ekonomistadgan som godkänts av styrelsen och som baserar sig på specifika befogenheter samt en förnuftig och riskfri investeringspolitik. Under verksamhetsåret kartlade styrelsen föreningens största risker och beslöt vilka föreningens riskhanteringsprinciper ska vara. De centralaste principerna är att föreningen ska ha en strategi för stabil tillväxt och att risktagningen ska vara kontrollerad så att förhållandet mellan intäkter och utgifter inte äventyras. I förhållningsreglerna om riskhantering definieras de allmänna principerna för riskhantering samt handlingssätt, ansvar och rapportering. Under verksamhetsåret drog styrelsen upp linjerna för föreningens ambassadörsverksamhet och bestämde att föreningen skulle hyra ett nytt kontorsutrymme och sälja det gamla utrymmet som varit i föreningens ägo. Styrelsen fördjupade sig också i försäljningens kostnadsstruktur och privatpersonernas donationsbeteende samt gav respons till arbetsgruppen som ska förnya samarbetskontraktet (Cooperation Agreement) mellan UNICEF och nationalkommittéerna. Styrelsen sammanträdde sex (6) gånger. I medeltal deltog sju (7) personer av styrelsen nio (9) medlemmar i varje möte. Styrelsemedlemmarna har inte fått mötesarvoden. Följande utvärdering av styrelsens arbete görs våren Ledningen och personalen Föreningens generalsekreterare ansvarar för att styrelsens beslut verkställs tillsammans med ledningsgruppen som består av de ledande anställda. Generalsekreterarens huvudsakliga uppgift är att planera och utveckla föreningens verksamhet och ekonomi, att hålla kontakten med de viktigaste intres-

17 Årsberättelse segrupperna, att rekrytera och utveckla personalen, att följa samarbetskontraktet mellan huvudorganisationen UNICEF och föreningen samt rapportera om verksamheten till styrelsen. Samh.mag. Pentti Kotoaro har verkat som generalsekreterare sedan år I slutet av år 2009 hade föreningen 33 permanent anställda och 6 visstidsanställda. Dessutom jobbade 231 timanställda med gaturekrytering och telemarknadsföring. Styrelsens och ledningsgruppens sammansättning Styrelsen Ordförande, bergsrådet Matti Honkala Viceordförande, doktor Sirpa Taskinen Lärare Riikka Hankonen Chefredaktör Leena Karo Ordförande för en lokalgrupp Anja Leino Databassekreterare Iris Länsilahti Styrelseordförande Jukka Roiha (avgick enligt eget önskemål ) Direktör i hållbar utveckling Ulla Rehell Journalist Maria Romantschuk Rektor Thomas Wilhelmsson Antti Heikinheimo fungerade som styrelsens juridiska rådgivare. Ledningsgruppen Generalsekreterare Pentti Kotoaro, ordförande Insamlingsdirektör Liisa Susiluoto, viceordförande Programchef Inka Hetemäki Ekonomi- och administrationschef Tarja Valtakari Som sekreterare för ledningsgruppen agerade generalsekreterarens sekreterare Marja Koli-Nikander. Närstående parter Styrelsen, ledningsgruppen och ledningsgruppens sekreterare är föreningens närstående parter. Lokalgrupperna Lokalgruppen är UNICEFs språkrör på dess hemort och deltar aktivt i produktförsäljningen och insamlingskampanjerna samt ordnar insamlingsjippon. Lokalgrupperna informerar aktivt om de temata som UNICEF lyfter fram via massmedierna, i skolorna och i sina egna evenemang. Lokalgruppen är juridiskt en del av föreningens organisation. Gruppen rapporterar till Finlands UNICEF och gör därför inte något eget bokslut. Lokalgrupperna har en egen representant i föreningens styrelse (Anja Leino). Frivilliga på kontoret Sammanlagt nästan 100 frivilliga arbetade med talko-arbeten och olika expertuppgifter på Finlands UNICEFs byrå i Helsingfors. Medlemskapen Finlands UNICEF medverkar i många samarbetsnätverk men har för det mesta avstått från medlemskap i andra organisationer. Orsaken till detta beslut är att UNICEFs uppgift och roll som FN:s mellanstatliga specialorganisation är att fungera som opartisk och rättvis organisation, vars beslutsfattande organ är en exekutiv styrelse, där staternas regeringar växlar som medlemmar. Föreningen hör till tre partipolitiskt oberoende organisationer, Servicecentralen för utvecklingssamarbete KEPA rf., Medborgarnas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS och Föreningen för främjande av rättvis handel. Dessutom har Finlands UNICEF grundat stiftelsen Ylehjälpen tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp, Finlands Röda kors och Rundradion. Ylehjälpen koordinerar organisationernas och YLEs gemensamma insamlings- och informationskampanj. Föreningen har en permanent plats i stiftelsens styrelse eftersom föreningen var med och bildade stiftelsen. Generalsekretare Pentti Kotoaro fungerar som medlem i styrelsen. Inka Hetemäki fortsatte som permanent expertmedlem i Barnombudsmannadelegationen som tillsattes år I styrelsen för Medborgarnas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS representerade planerare Nina Pronin, fr o m hösten Tanja Suvilaakso. Finlands UNICEF (Inka Hetemäki) representerade barnorganisationerna i Utrikesministeriets rådgivande organ, delegationen för internationell mänskorätt (IONK) under valperioden Framtidsutsikter Den sjunkande ekonomin har inte märkbart återspeglats i privatpersonernas villighet att donera år Antalet månadsgivare och gåvosummorna ökade planenligt. Recessionen påverkade kanske lite föreningens produktförsäljning, speciellt företagsförsäljningen. Minskningen i kortförsäljningen kan också förklaras med att företag över lag använder kort för sina julhälsningar i mindre grad än tidigare. Tackvare nödhjälpsinsamlingen till Haiti överskreds målen för intäkterna under Åldersföredelningen för de anställda Under 30 år 15 % år 38 % år 26 % år 10 % 5. Över 59 år 10 % 1 det första kvartalet av år Även de övriga centrala medelanskaffningskanalerna framskrider enligt de budgeterade målen. Vårens tv-show inspirerade över medborgare att bli månadsgivare. Trots att vi i budgeten för år 2010 prutat lite på tillväxtmålen som skrivits in i treårsplanen , är det möjligt att nå den planerade nivån. Om donationsbeteendet förändras väsentligt, så att donationerna minskar, är vi förberedda på att anpassa utgifterna och ändra på verksamhetens inriktning. En högklassig kundkommunikation och regelbunden kontakt med de stödare som redan deltar i verksamheten är av största vikt också i fortsättningen för att utvecklingen ska hållas stabil. Föreningens opinionsbildningsarbete och informationsverksamhet i hemlandet begränsas märkbart av att statsstödet, som vi får via utrikesministeriet, släpar ordentligt efter i jämförelse med stödet till andra organisationer i branschen. Utrikesministeriets stöd för år 2010 hålls på samma nivå som året innan. Vi fortsätter dialogen med myndigheterna för att hitta nya finansieringsmodeller för den ökade efterfrågan på vår expertis. Förhoppningsvis var produktionsstödet för publiceringen av en sagobok om barnets rättigheter som vi fick av undervisningsministeriet en öppning för att i fortsättningen få finansiellt stöd även från andra källor än utrikeministeriet och undervisningsministeriet. 2

18 18 Finlands UNICEF Resultat DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN Utfall Utfall MEDELANSKAFFNING Produktförsäljning Produkter , ,08 Royalty och licenser , ,66 Donationer i samband med produktförsäljningen 8 227, ,49 Totalförsäljning , ,23 Marknadsföringsstöd 0, ,00 Direkta kostnader av försäljningen , ,99 Indirekta kostnader av försäljningen , ,00 Totalintäkterna av produktförsäljningen , ,24 Vederlagsfri medelanskaffning Medelanskaffning från samfund Intäkter , ,66 Direkta kostnader , ,56 Indirekta kostnader , ,00 Medelanskaffning från samfund totalt , ,10 Övrig medelanskaffning Intäkter , ,75 Marknadsföringsstöd , ,00 Direkta kostnader , ,57 Indirekta kostnader , ,50 Övrig medelanskaffning totalt , ,68 Vederlagsfri medelanskaffning totalt , ,78 Enheternas sammarknadsföring, utgifter , ,1 Vederlagsfri medelanskaffning totalt , ,61 MEDELANSKAFFNINGENS TOTALINTÄKTER , ,85 18

19 Årsberättelse Utfall Utfall ÖVERFÖRINGAR Överföringar från produktförsäljningen , ,82 Överföringar från vederlagsfri medelanskaffning , ,08 DE TOTALA ÖVERFÖRINGARNA TILL UNICEF , ,90 FÖRENINGENS ANDEL , ,95 VERKSAMHET I FINLAND Påverkansarbete och informationsverksamhet Informationsanslag och allmänna understöd , ,14 Kostnader för påverkansarbete och informationsverksamhet , ,97 Indirekta kostnader för påverkansarbete och informationsverksamhet , ,00 Informationsverksamheten totalt , ,83 PROJEKTSTÖD ,00 PROJEKTÖVERFÖRING ,00 FÖRENINGSVERKSAMHET Administration Personalkostnader , ,21 Avskrivningar , ,40 Övriga kostnader för den allmänna förvaltningen , ,33 Den allmänna förvaltningen totalt , ,94 Allokerat till enheterna , ,36 Icke-allokerade förvaltningskostnader , ,58 Medlemsintäkter Föreningens medlemsintäkter , ,00 Föreningens medlemskostnader , ,32 Föreningens medlemsintäkter totalt , ,68 Underskott , ,78 Placerings- och finansieringsverksamhet , ,37 Nedskrivning av fastighetsaktier -773, ,00 Enstaka intäkter och kostnader ,89 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT ,76 6,59

20 20 Finlands UNICEF Balansräkning AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , ,98 Materiella tillgångar Maskinen och inventarier , ,32 Placeringar Övriga aktier och andelar , ,53 BESTÅENDE AKTIVA , ,83 RÖRLIGA AKTIVA Långsiktiga fordringar ,00 Kortsiktiga fordringar Försäljningsfordringar , ,29 Övriga fordringar 1 374,41 566,99 Resultatregleringar , ,48 Finansiella värdepapper Övriga värdepapper , ,00 Kassa och bank Kassa och bank , ,83 RÖRLIGA AKTIVA , ,59 AKTIVA , ,42 PASSIVA EGET KAPITAL Övriga fonder Reservfond , ,83 Övriga fonder , ,79 Överskott från föregående räkenskapsperioder , ,99 Räkenskapsperiodens överskott ,76 6,59 EGET KAPITAL , ,20 FRÄMMANDE KAPITAL Erhållna förskott ,00 Leverantörsskulder , ,41 Skuld till UNICEF , ,46 Övriga skulder , ,17 Resultatregleringar , ,18 FRÄMMANDE KAPITAL , ,22 20 PASSIVA , ,42

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Du och ditt fadderbarn

Du och ditt fadderbarn Du och ditt fadderbarn 1 Fadderskap innebär att man genom ögonen på ett barn kan följa med hur ett samhälle förändras och på det sättet vara en del av en världsomfattande förändring. Sirpa Solehmainen,

Läs mer

Fadderskapets resa 1

Fadderskapets resa 1 Fadderskapets resa 1 2 Välkommen på fadderskapets resa med oss Vår uppgift är att med din hjälp åstadkomma bestående och positiva förändringar i såväl ditt fadderbarns som i andra barns liv. Anne Pönni

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Marja-Riitta Ketola Generalsekreterare Finlands UNICEF. UNICEF / 2012 / Jussi Kivipuro

Marja-Riitta Ketola Generalsekreterare Finlands UNICEF. UNICEF / 2012 / Jussi Kivipuro Generalsekreteraren har ordet År 2012 fick vi berätta många goda nyheter. Dödligheten bland små barn har minskat med nästan hälften på 20 år. Polio har utrotats så gott som helt från jorden, allt fler

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Regler om barnskydd. World Vision Finland

Regler om barnskydd. World Vision Finland Regler om barnskydd World Vision Finland Vi ber att du som vår fadder eller samarbetspartner: Är noggrann med hur du pratar, beter dig och umgås med barn. Vuxnas uppförande bör respektera barn och deras

Läs mer

unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.

unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s. unicef info HÖSTEN / 2007 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.4-5 UNICEFs arbete ger resultat - allt fler barn överlever s.2-3 För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa,

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal 1 AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal Författare: Hannula Leena, (arbetsgruppens ordförande),

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015. Ordförande Tuomo Holopainen, 2014-2015

Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015. Ordförande Tuomo Holopainen, 2014-2015 Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015 Ordförande, 2014-2015 Mot perioden 2014-2015 med iver och energi Förändringarna i verksamhetsomgivningen inverkar också på klubbarnas verksamhet öppnar

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen i korthet Barnkonventionen i korthet Vad är barnkonventionen? Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Fram till idag har 192 stater anslutit sig till Barnkonventionen.

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder.

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Behandlats av Röda Korsets styrelse 22.5.2015 INITIATIV 1 Infopaket för nya

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen 17.9.2013 Cancerstiftelsen Verksamhetsplan 2014 Cancerstiftelsen minskar det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stöder cancerpatienterna och deras anhöriga under behandlingen

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje?

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad ligger bakom lek och rörelse? Varifrån glädje i delaktighet? SMÅBARNSFOSTRAN Information till småbarnsföräldrar Syftet med detta häfte är att informera föräldrar

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 4.6.2014 Finnpartnershipföretagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

Guide: Musikhjälpen 2013

Guide: Musikhjälpen 2013 Guide: Musikhjälpen 2013 Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

VERKSAMHETEN FÖR ZIMBABWE-AIDS ORVOT RY OCH DZIKWA TRUST FUND ÅR 2012

VERKSAMHETEN FÖR ZIMBABWE-AIDS ORVOT RY OCH DZIKWA TRUST FUND ÅR 2012 1 VERKSAMHETEN FÖR ZIMBABWE-AIDS ORVOT RY OCH DZIKWA TRUST FUND ÅR 2012 Det är trevligt att få tacka alla som understött oss, vilket gjorde det möjligt för oss att samla in rekordartat mycket medel till

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf

Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf 1 Föreningens namn, hemort och språk Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf Föreningens namn är Segling och Båtsport i Finland rf. Föreningen kallas i dessa stadgar förbundet.

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter Regeringsbeslut II:7 2015-10-01 S2015/06288/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer