Effektiv loggning av trafiksäker körning med ISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv loggning av trafiksäker körning med ISA"

Transkript

1 Effektiv loggning av trafiksäker körning med ISA SLUTRAPPORT Ver 1.0 Sollentuna Bergkällavägen 31 B Sollentuna Telefon

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Bakgrund och kunskapsläge 4 2 Metod och genomförande Problemet som projektet ska lösa 5 3 Resultat 6 4 Slutsats/Diskussion 16 Sid 1(17)

3 Sammanfattning Bakgrund och syfte Tidigare försök och studier har visat att ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastighet) med genomtänkt loggning och uppföljning ger större effekt på trafiksäkerheten än motsvarande ISA utan loggning. Dock har denna funktion tidigare saknats i kommersiella ISA-produkter. Detta projekt har syftat till att utveckla, testa och utvärdera funktioner för loggning och uppföljning i Sepabs befintliga ISA-system ExyLimit, och att lansera detta tillbehör till ISA på marknaden. Resultat och slutsatser Det huvudsakliga resultatet av detta projekt är att funktioner för loggning och uppföljning i ISAsystem har utvecklats, testats och implementerats i Sepabs ISA-utrustning ExyLimit. Initiala tester visar att konceptet fungerar väl och kan påverka trafiksäkerheten såväl direkt; genom information till föraren, som indirekt; genom uppföljning av loggdata och lämplig återkoppling. I samband med detta har även mindre studier gjorts som gett underlag för följande slutsatser: Det finns en växande marknad för ISA med loggning och uppföljning, främst från transportköpare som vill köpa transporter med verifierat hög trafiksäkerhet. Men, även transportutförare som vill förbättra trafiksäkerheten samt minska bränsleförbrukning och slitage är intresserade. Själva loggningen och sammanställning av loggdata bör bara omfatta den information som behövs för uppföljning endast ett fåtal nyckeltal bör användas. De nyckeltal som förordas är följande: - andel fortkörning (av körtid eller körsträcka) - fortkörningarnas storlek (genomsnitt km/h över hastighetsgräns) - total körtid / loggad körsträcka (för att säkerställa funktionen och mängden data). Förare som inte har testat ISA med loggning är i allmänhet skeptiska innan de testat. Det är därför mycket viktigt att ha ett genomtänkt syfte och upplägg, om loggning och uppföljning ska användas. Det är också av yttersta vikt att detta kommuniceras till förarna på rätt sätt i förväg. Det är viktigt att förarna får reda på vilka nyckeltal och eventuella gränsvärden som gäller. Det är också viktigt att förarna får stöd att hålla hastighetsgränser av ISA-utrustningen. Föraren bör kunna se på displayen i fordonet hur han ligger till. Sid 2(17)

4 Fortsatt arbete När det gäller funktioner för loggning och uppföljning i Sepabs ISA-system, är dessa nu färdiga för användning. Ytterligare feedback i samband med skarp användning kan leda till speciella kundanpassningar. I övrigt behövs i framtiden en nationell samsyn kring kravställning, nyckeltal och redovisningsformer - så att inte transportörer som kör åt flera uppdragsgivare drabbas av onödigt krångel, och så att transportupphandlingar kan göras effektivt. En samsyn underlättar även för leverantörer av ISA-utrustning att ta fram lämpliga produkter och tjänster. Samma nyckeltal och helst samma gränsvärden bör användas av så många aktörer som möjligt - hela vägen från upphandling och avtal till förarstöd och uppföljning. Denna samsyn kan dock inte uppnås förrän loggning och uppföljning kommit i skarp användning i tillräcklig omfattning så att det finns erfarenheter att diskutera kring. Det är således viktigt att ISA med loggning snabbt får en initial spridning så att dess fördelar kan påvisas, och så att en grund skapas för ytterligare utveckling och spridning av konceptet. Därför bör de första nyttjarna av ISA med loggning följas noga, och användas i informationsinsatser kring nya möjligheter för trafiksäker körning. En ökad spridning av ISA med loggning kan skapa grund för nya lösningar kring incitament för såväl trafiksäker som sparsam körning. Sid 3(17)

5 1 Inledning 1.1 Syfte Metoder och verktyg för loggning och uppföljning av hastigheter har tagits fram och testats i tidigare FUD-projekt (se kunskapsläge nedan). Detta projekt syftar till att få in dessa funktioner i kommersiella ISA-produkter samt att testa och utvärdera funktionen i samarbete med transportbeställare, transportföretag och förare. För att nå ut med ISA (intelligent hastighetsanpassning) och kunna tillgodose en bredare marknad och därmed fler användare bör möjlighet finnas att komplettera befintlig ISA-utrustning med loggningsfunktion. Det skulle möjliggöra redovisning av kördata för såväl förare som transportföretag och beställare. Vi vill med detta projekt lämna försöksstadiet genom att utveckla en loggningsfunktion anpassad för marknaden, med syfte att uppnå bättre hastighetsefterlevnad och därigenom ökad trafiksäkerhet. 1.2 Bakgrund och kunskapsläge I FUD-projektet KVAL-ISA har metoder och verktyg för kvalitetssäkring av hastigheter för upphandlade transporter tagits fram. Flera konkreta avtalsformuleringar, mätmetoder och mått för att mäta körkvalitet har presenterats och testats genom fältförsök bl a med handdatorer. Dessa mått har sedan tillämpats i viss utsträckning vid utvärdering av försök med ISA i Stockholm. I Vägverkets arbete med kvalitetssäkra transporter (TQ) är uppföljning och ständiga förbättringar en viktig princip. Genomförda försök med ISA och loggning har tidigare endast skett med utrustning av forsknings- eller prototypkaraktär. (KVAL-ISA, TQ-ISA, mm) Flera kommuner har ambitionen att kvalitetssäkra sina transporter bl a med hjälp av ISA i samband med upphandlingar av transporter. I avtalet anges vilken utrustning som ska finnas, vilken data som ska samlas in och redovisas, vilka krav på hastighetshållning som gäller samt metoder för uppföljning och förbättringsarbete. Ett problem har dock varit att ISA-produkter tidigare endast har funnits i småskalig produktion och att funktioner för loggning, insamling och redovisning av kördata inte har vara möjliga att få i färdiga produkter. Sedan en tid tillbaka finns väl fungerande, serieproducerade ISA-utrustningar att tillgå på marknaden. En av dem är just ExyLimit, vilken i och med detta projekt nu förses med loggningsfunktion som tillval. Produktinformation ExyLimit, se Bilaga 1. Ofta är transportföretag benägna att investera i lösningar som ger egna direkta besparingar av t ex bränslekostnader. Loggningsfunktionen som nu har utvecklats gör det möjligt att använda detta som ett verktyg för uppföljning av bränslebesparande åtgärder. Denna funktion kommer att utvecklas ytterligare. Notera att föreliggande projekt fokuserar på uppföljning av hastigheter i en fristående produkt ämnad för just detta. Därmed kan funktionen snabbt nå brukarna till en låg kostnad. Viktig kunskap och kontakt med kvalitetsmedvetna transportföretag finns att få från nationella och mer lokala initiativ inom hållbart resande. Sid 4(17)

6 2 Metod och genomförande 2.1 Problem som projektet ska lösa Följande frågeställningar har vi utgått ifrån i detta projekt: Vilken marknad finns för ISA över lag; inom såväl offentlig och kommunal som privat sektor? Dvs: vilka trafikanter, företag och beställare har nytta av ISA? Vilka av dessa ser loggningsfunktion som en nödvändighet för att investering av ISA ska vara av intresse? Dvs: vilka förare, företag och beställare utgör marknaden för denna produkt? Vilka nyckeltal är intressanta för användarna (förare, transportföretag och beställare)? Vilka data skall loggas för att kunna redovisa önskade nyckeltal? Hur ska interfacet mot förare och företag utformas för att användarna ska kunna dra nytta av loggade data & nyckeltal på ett enkelt och funktionellt sätt? Utvärdering av olika möjligheter att hämta loggad data; minneskort / trådlös överf. via GSM/GPRS? 2.2 Metod och genomförande Projektet omfattar följande faser: Fas 1) Nulägesanalys: Sammanfattning av aktuellt kunskapsläge samt utvecklingsbehov Fas 2) Marknadsanalys: Vilka förare, företag och beställare är intresserade och hjälpta av ISA med loggning? Vilka nyckeltal är intressanta för dessa? På vilket sätt är ISA med loggning intressant? Hur vill användarna kunna använda ISA med loggning? Fas 3) Specifikation av funktion: Vilka data ska loggas? Hur ska loggade data överföras och redovisas? Fas 4) Utveckling och anpassning av loggningsfunktion Fas 5) Tester i samarbete med ett antal företag och förare. Fas 6) Slutsats / Rapport Fas 7) Uppföljning och Utvärdering; i samarbete med ovan nämnda företag och förare. Sid 5(17)

7 2.3 Projektorganisation Projektledare och utvecklingsansvarig: Åsa Fagerström, SEPAB Fordonsprodukter AB Mjukvaruutveckling: Ingvar Persson, Ralf Jansson Rådgivare och bollplank vad gäller erfarenheter från tidigare projekt inom ISA och trafiksäkerhet: Stefan Myhrberg, SWECO VBB SEPAB och SWECO VBB ansvarar för definition av nyckeltal och utvärdering av testning. Utöver detta bidrar SWECO VBB med expertkunskap inom området och erfarenheter från tidigare och pågående projekt inom området. Följande organisationer deltar i försök med loggning och diskussion kring dessa: SITA Sverige AB, Järfälla kommun, SWEBUS Express, Ove Petterssons Åkeri. Samarbete och erfarenhetsåterföring kommer även att ske med Lunds Kommun, Borlänge kommun, Stockholms stad och Vägverket Region Stockholm. 3 Resultat Det huvudsakliga resultatet av detta projekt är att funktioner för loggning och uppföljning i ISAsystem har utvecklats, testats och implementerats i Sepabs ISA-utrustning ExyLimit. Denna Loggningsfunktion finns from September 2006 på marknaden. Nedan beskrivs resultat som framkommit under projektets olika faser. 3.1 Nulägesanalys Kunskapsläge Den allmänna bakgrunden till projektet har beskrivits ovan. När det gäller loggning av hastigheter i syfte att kvalitetssäkra transporter, finns konkreta metoder och nyckeltal beskrivna i handboken KVAL-ISA, Kvalitetssäkring av hastigheter med ISA 1. Här definieras och testas fortkörningsindex som ett samlat mått för uppföljning av hur bra en förare eller ett företag håller hastighetsgränserna. I samband med försök med ISA i Stockholm, samlades loggdata in från 20 fordon under ett års tid. Inför utvärderingen konstaterades att fortkörningsindex var bra som sammanfattande mått, men att man inte kunde se skillnaden mellan förare som kör lite för fort ofta och förare som kör mycket för fort ibland. Detta försvårar återkoppling och förbättringsarbete. Därför valdes istället två index: andel fortkörning samt fortkörningarnas storlek. Utvärderingen 2 av detta projekt visade att dessa nyckeltal fungerar. I flera ISA-försök har man framhållit att ISA spar bränsle. Hur mycket är dock något osäkert, och har ej studerats ordentligt. Den råder dock inget tvivel om att minskade hastigheter leder till minskad bränsleförbrukning, och att detta gör ISA mycket intressant, särskilt för kommersiella transporter. 1 Se Sid 6(17)

8 3.1.2 Utvecklingsbehov Det finns ett behov av att få in funktioner för loggning och uppföljning av hastighetsefterlevnad i kommersiella ISA-system som finns på marknaden. I samband med detta behöver nyckeltal och uppföljningsmetoder testas och anpassas till verkligheten, med stort fokus på användarvänlighet. 3.2 Marknadsanalys Marknadens krav och önskemål har varit avgörande för utformningen av loggningsfunktionen. Följande sammanfattade bedömning av marknaden har gjorts Hur ser marknaden för ISA-system ut? På vilket sätt är ISA med loggning intressant? ISA utan loggning finns på marknaden sedan en tid tillbaka. Feedback från det ökande antalet ISA-användare på marknaden har bekräftat och tydliggjort, inte bara att det finns behov för ISA, utan även vilka de verkliga behoven är. ISA är intressant både som hjälpmedel för ökad trafiksäkerhet, lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp, men även som kvalitetshöjande faktor. Det är behovet av ISA som hjälpmedel för kvalitetssäkring av transporter som ligger till grund för beslutet att utveckla en loggningsfunktion till ExyLimit. I dagsläget finns ca 800 fordon utrustade med ISA i Sverige, och de finns representerade i följande branscher / typer av fordon: Transport Renhållning Taxi Buss Offentlig sektor: Vägverket, Kommuner, övr. Statliga verk Service / Drift & Underhåll Tjänstebilar Anledningar till att dessa företag är intresserade av (eller redan har installerat) ISA varierar, och kan sammanfattas enligt följande: Ökad trafiksäkerhet Ökad transportkvalitet Ökad chans att vinna upphandlingar där dessa krav föreligger Sänkta hastigheter Lägre bränsleförbrukning Mindre slitage på fordonen God arbetsmiljö genom trygghet vid ratten God marknadsföring för företaget. Målade fordon är rullande varumärken! Bättre miljö genom minskade utsläpp Sid 7(17)

9 ISA utan loggning och uppföljning har testats i flera försök. Resultaten tyder på att ISA är ett intressant hjälpmedel för ökad trafiksäkerhet. I flera sammanhang vill transportköpare ställa krav på trafiksäker och/eller laglig körning. Det finns också transportutförare som vill styra upp den egna verksamheten för att minska antalet olyckor, bränsleförbrukning, klagomål etc. ISA-system med loggning möjliggör uppföljning kring hastigheter, som i sin tur kan ge önskad effekt på hastigheter. Det ISA-system vi i projektet har uttgått ifrån är Sepabs ExyLimit, vilket är ett informerande och varnande ISA-system. En display visar kontinuerligt vilken hastighetsbegränsning som gäller på den aktuella vägen. Föraren får en audiell varning när han överskrider hastighetsbegränsningen. Det piper när man kör för fort helt enkelt. Föraren behöver varken sätta igång eller stänga av den, den går automatiskt igång när man startar fordonet. ISA-systemet är konstruerat så att det inte stör övrig elektronik i fordonet. Vi har i detta projekt fokuserat på att utveckla en loggningsfunktion med tillhörande PC-programvara med stort fokus på användarvänlighet. På marknaden finns idag ett antal fungerande ISA-system. På kort sikt kan ISA förväntas finnas i följande former: Fristående ISA-system utan loggning. ISA-system (typ Sepab m fl) köps och installeras främst av kommunala och statliga transportutförare som vill föregå med gott exempel. Både varnande / informerande system och aktiv gaspedal förekommer. ISA i navigationssystem. Många nya navigationssystem (from 2006) innehåller enklare ISAliknande funktioner baserat på att hastighetsgränser för större vägar nu finns inlagt i de kommersiella kartdatabaserna. Denna ISA-funktion är primärt riktad mot privatpersoner och kombineras ofta med information om hastighetskameror mm. Fristående ISA-system med loggning (typ Sepab). I flera sammanhang vill transportköpare ställa krav på trafiksäker och/eller laglig körning. Det finns också transportutförare som vill styra upp den egna verksamheten för att minska antalet olyckor, bränsleförbrukning, klagomål etc. ISA system med loggning möjliggör uppföljning kring hastigheter, som i sin tur kan ge önskad effekt på hastigheter Vilka förare, företag och beställare är intresserade av ISA med loggning? Det finns flera målgrupper för ISA med loggning: 1. Köpare av transporttjänster med krav kring trafiksäkerhet och hastigheter. Många transportköpare, särskilt inom offentlig sektor, vill ställa konkreta krav på trafiksäker körning. Detta kan vara i syfte att föregå med gott exempel eller att uppfylla direkta direktiv, men kan också vara en önskan att köpa bättre och tryggare transporter. Vem vill inte att skolskjutsar ska köra säkert? Men vem ser till att det blir så? Krav på trafiksäker och laglig körning ställs i många upphandlingar, men utan uppföljning blir effekten ofta liten. Sid 8(17)

10 2. Utförare av transsporttjänster med krav kring hastigheter. Om transportköpare ställer krav på hastighetshållning, så kommer transportutförare försöka erbjuda detta. 3. Utförare av transporttjänster som vill spara bränsle, minska olyckor etc. Det finns flera faktorer som talar för att kommersiella transportutförare kan komma att införa ISA med loggning helt frivilligt. ISA spar bränsle genom att topphastigheterna minskas, och genom lugnare och jämnare körsätt. ISA med loggning kan förstärka den effekten, särskilt om loggning och uppföljning även omfattar bränsleförbrukning och körsätt. På samma sätt kan olyckor och slitage minskas. 4. Förare som vill ha stöd kring hastigheter, körsätt mm Det finns även förare, både yrkesmässigt och privat, som efterfrågar stöd kring gällande hastighetsgränser. Betalningsviljan för privatpersoner att skaffa ISA är dock relativt liten, och vi bedömer inte att loggning/uppföljning ändrar på detta. Sammantaget kan vi konstatera att målgruppen för ISA med loggning och uppföljning främst är professionella köpare och utförare av transporttjänster som på ett enkelt, markant och mätbart sätt vill förbättra trafiksäkerhet, efterlevnad av hastighetsgränser, bränsleförbrukning, miljö och körstil Vilka nyckeltal är intressanta för målgruppen? Transportköpare som ställt krav kring trafiksäker körning, kan i första hand följa upp i vilken grad gällande hastighetsgränser uppfylls. Då är t ex följande nyckeltal aktuella i kravställning och uppföljning: - andel fortkörning (av körtid eller körsträcka) - fortkörningarnas storlek (genomsnittlig hastighet över hastighetsgräns vid fortkörning) - loggad körsträcka / Total körtid (för att säkerställa funktionen och mängden data) Transportutförare kan utöver ovanstående även vilja få fram data kring körstil, vägval, bränsleförbrukning etc. Detta i syfte att förbättra ekonomin i sina transporter Hur vill användarna kunna använda ISA med loggning? ISA med loggning används i flera skeden: Före transporternas genomförande. Vid kravställning/upphandling/planering för att skapa förutsättningar för säkra transporter. Vid transporternas genomförande. Förare får direkt stöd och information om hastighetsgränser, egna nyckeltal mm. Efter transporternas genomförande. Genom uppföljning skapas en grund för fortsatt förbättring. Sid 9(17)

11 I praktiken - när konkreta krav har ställts vill både förare, företagsledning och beställare kunna se hur man ligger till. Så att inte det kommer som en överraskning i senare skeden. Det är därför viktigt att fordonsutrustning under körning, eller direkt efter, kan visa aktuella nyckeltal. För att inte uppföljningen ska bli tidskrävande och dyrbar är det också viktigt att datainsamling och sammanställning av data kan göras på ett effektivt sätt. 3.3 Specifikation av funktion Utifrån ovanstående analys av marknadens behov av loggningsfunktion i befintligt ISA-system, kan följande övergripande funktioner och viktiga parametrar definieras: 1. Loggning av kördata i fordonsdator 2. Möjlighet att på fordonsdatorn kunna ange körtyp/förarnr 3. Beräkning och visning av nyckeltal direkt i fordonsdator 4. Urtankning av kördata 5. Sammanställning av nyckeltal i PC-miljö 6. Möjlighet att välja vilka nyckeltal som redovisas, typ av sammanställningar, periodicitet mm. 3.4 Utveckling och anpassning av loggningsfunktion Loggningsfunktionen har utvecklats för att passa in i Sepabs befintliga ISA-system ExyLimit, både avseende hårdvara och mjukvara. Detta har inneburit både möjligheter och begränsningar: Väl beprövad och fungerande ISA-utrustning Stort antal befintliga ExyLimit-användare, vilket innebär god erfarenhet av marknadens behov och väl insatta kunder Ont om plats för mer information på displayen (vid körning) Gott om ledigt utrymme på minneskortet Endast en knapp på displayenheten Tidigare försök har visat att det är praktiskt om ISA-systemet lämnar ifrån sig ett fåtal nyckeltal färdiga för redovisning. Men, för att möjliggöra efteranalyser av olika detaljeringsgrad valdes i detta fall kontinuerlig loggning av rådata i fordonsenheten, följt av senare efterbearbetning i PC, varifrån de färdiga nyckeltalen fås Programvara i fordonsdator Programvaran i ExyLimits fordonsdator har anpassats för att kunna logga erforderliga data för att kunna generera statistik gällande hastighetsefterlevnad. All data samlas på ett Compact Flash minneskort. Sid 10(17)

12 Vi har valt att logga följande data för att generera valda nyckeltal: Position Datum Klockslag Hastighetsbegränsning Hastighet Dessa parametrar ger en flexibilitet som möjliggör framtida anpassning av loggningsfunktionen. Bla kan de användas till att beräkna andra typer av nyckeltal som är intressanta för marknaden. I fordonsdatorn beräknas ett av de utvalda nyckeltalen, andel fortkörningstid (%), vilket kontinuerligt visas i ExyLimitens display, se 4% i displayen nedan PC-programvara För att ISA-användare ska kunna presentera loggad kördata på ett effektivt och användarvänligt sätt har vi utvecklat en PC programvara, i vilken loggningsrapporter kan genereras och skrivas ut. Vi har fokuserat på följande för att på bästa sätt tillgodose användarnas behov: Användarvänlighet: PC-programmet skall vara enkelt att använda även för personer som saknar datorvana. Flexibilitet: Det skall vara enkelt att lägga in uppgifter om företag, avdelningar och fordon. Man skall kunna skriva ut rapporter som passar företagets egna behov vad gäller periodicitet, hastighetsbegränsningar, körtyper m.m. Integritet: För att tillgodose företag som anser att integritetsfrågan är viktig finns möjlighet att lägga in alias som döljer fordonens egentliga identitet. Kortfattad användarmanual för ExyLimit PC programvara, s.k. Lathund, se Bilaga 2. Sid 11(17)

13 Sid 12(17)

14 Ovanstående Loggningsrapport, se även Bilaga Tester i samarbete med ett antal företag och förare Under projektets gång har kontakter tagits med ett antal företag som kan tänkas vara intresserade av ISA med Loggning. Nedan beskrivs ett av dessa fall. Transportköpare: Järfälla Kommun Utförare: SITA Sverige AB Bakgrund: Järfälla Kommun gjorde för en tid sedan en upphandling av Renhållning, med bl.a. ett skallkrav på hastighetsefterlevnad -och rutiner för uppföljning av detta. Tidigare har det inte funnits något verktyg för att följa upp hastighetsefterlevnad, så då har man tex anlitat NTF för att göra stickprov på transportföretagets fordon ute på fältet. I det här fallet vann SITA upphandlingen, och har därmed tecknat ett avtal med Järfälla Kommun som säger att SITAs förare ej får överskrida hastighetsbegränsningarna. Dessutom har de i avtalet ett krav på sig att upprätta rutiner för att följa upp och rapportera hur väl de har följt hastighetsbegränsningarna. Sid 13(17)

15 SITA har på grund av detta installerat ISA med Loggning i sina renhållningsfordon. Därmed får deras förare ett hjälpmedel i bilen som gör att de lättare kan hålla hastigheten (de blir påminda genom att det piper när de kör för fort). Och en gång per kvartal kan SITA tanka ur information om körningarna, och enkelt e-posta en kvartalsrapport till Järfälla kommun som redovisar hur de ligger till i förhållande till Järfällas krav på hastighetsefterlevnad. Vi har haft löpande avstämning och bollat olika frågeställningar med såväl Järfälla Kommun som SITA för att på bästa sätt ta del av deras önskemål och erfarenheter av att följa upp nyckletal. Vi har lagt stor vikt vid att anpassa loggningsfunktionen så att den blir användarvänlig och lämplig för den typ av rapportering för vilken den är avsedd. Exempel på andra aktörer som har varit delaktiga som användare och bollplank i utvecklingen av Loggningsfunktion är Swebus Express och Ove Petterssons Åkeri. 3.6 Metoder för insamling av loggdata Effektiva metoder för insamling av loggdata är viktigt för att ISA med loggning ska fungera praktiskt och inte bli för dyrt i drift. I det nuvarande systemet samlas loggdata in genom att minneskortet tas in från fordonsenheten och laddas ur till en PC med kortläsare. Denna metod är beprövad och billig i drift vid mindre fordonsflottor. För att kunna hantera större fordonsflottor, och för att minimera behovet av manuella rutiner, så finns planer på att utöka systemet med telekomfunktioner för insamling av loggdata, uppdateringar mm. De aktuella tekniska alternativen är främst GSM/GPRS/3G samt WLAN. För närvarande bedöms GPRS som den mest lämpliga tekniken, eftersom ingen egen infrastruktur behöver installeras, även om WLAN skulle kunna vara lämpligt för stora fordonsflottor som frekvent besöker depåer som kan utrustas med sändare. Inhämtningen av loggdata bör samordnas med uppdateringar av karta/hastighetsdata och programvara. 3.7 Uppföljning och Utvärdering Uppföljning har gjorts främst genom att intervjua förare och ledningen för de som deltar i testerna. I samarbete med Vägverket Region Stockholm har en enkät gjorts inom SITA som beskriver åsikter innan man får testa ISA med loggning. En ny enkät planeras till november 2006, för att beskriva åsikter efter att man fått testa ISA med loggning Resultat från föreundersökning Inför ett införande av ISA i SITA:s fordon har en förstudie genomförts med 15 förare och en person från arbetsledningen under juni/juli månad Sid 14(17)

16 Huvudsakliga resultat av föreundersökningen: Initial skepsis bland förarna, osäkerhet råder innan de har provat Pengar att tjäna - förhoppning om minst 5% minskad bränsleförbrukning Stress bland förarna idag Brist på information om ISA Förarna tror att ISA innebär: + mer uppmärksam, håller hastigheten på ett effektivt sätt obehaglig kontroll, minskad möjlighet att följa trafikrytm, känna sig i vägen för andra, ingrepp i integriteten Några tror att ISA kan vara ett stöd, de flesta ett störande moment Förarna är alltså ganska skeptiska till ISA innan de fått testa. När det gäller loggning är hälften av förarna av uppfattningen att ISA innebär en obehaglig kontroll av körsättet. Drygt 90 procent av förarna upplever loggningen av hastigheten som ett ingrepp i integriteten, vilket också ledningen inser. Det finns alltså all anledning att hantera loggningsfrågan varsamt. Syftet med loggningen måste vara motiverat och kommuniceras till förarna i förväg. Initiala reaktioner hos förare och övriga användare Efter ca tre månaders användning av ExyLimit med Loggning hade attityderna hos förarna ändrats märkbart. Efter samtal med testföretagen kan även följande effekter och upplevelser noteras: Företag som har testat ISA med loggning upplever att de har mer kött på benen när allmänheten klagar på att deras fordon kör för fort. De tycker också att bränslebesparingen ganska omgående blev märkbar. Förare, Sita: se Vägverkets Nyhetsbrev, bilaga 4. I flera fall har olika varianter av följande scenario inträffat: En viss förare, som innan utsrustningen installerades gormade och motsatte sig hela idén, tyckte: Aldrig i livet att jag använder en sån. Efter en enda dags körning med ExyLimit med loggning var föraren som förbytt och tyckte att ISA var väldigt bra trots allt. Det var ju inte alls så farligt som han hade trott. Han hade upptäckt vilken stor hjälp den innebar i synnerhet vid hastighetskameror där man vill veta vilken hastighet som gäller. Flera förare beskrev att de blev mer lugna i sin körning. Som tidigare nämnts kommer en efterenkät att genomföras med förarna under november Sid 15(17)

17 4 Slutsatser Vi kan konstatera att Loggning ger ett betydande mervärde till ISA-funktionen, och att många företag av olika slag har mycket att vinna på ISA med Loggning. Detta bekräftas bl.a. av tidigare studier som tyder på att ISA med genomtänkt loggning och uppföljning ger större effekt på trafiksäkerheten än motsvarande ISA utan loggning. Initiala tester inom detta projekt visar att konceptet fungerar väl och kan påverka trafiksäkerheten såväl direkt; genom information till föraren, som indirekt; genom uppföljning av loggdata och lämplig återkoppling. Det finns en växande marknad för ISA med loggning och uppföljning som efterfrågas främst av transportköpare som vill köpa transporter med verifierat hög trafiksäkerhet. Men, även transportutförare som vill förbättra trafiksäkerheten samt minska bränsleförbrukning och slitage har visat sig vara intresserade. Förare som inte testat ISA med loggning är i allmänhet skeptiska innan de testat. Det är därför mycket viktigt att ha ett genomtänkt syfte och upplägg, om loggning och uppföljning ska användas. Det är också av yttersta vikt att detta kommuniceras till förarna på rätt sätt. Nu har vi en kund på gång som vill att vi kan visa att vi håller hastighetsgränserna är ett bättre budskap än alla era körningar kommer att registreras. Själva loggningen och sammanställning av loggdata bör bara omfatta den information som behövs för uppföljning. För att uppföljningen ska bli enkel bör endast ett fåtal nyckeltal användas. Det finns dock intresse från många transportledare att kunna få fram mer statistik, men detta bör då skötas internt, och inte redovisas för transportköpare. De nyckeltal som förordas är följande: - andel fortkörning (av körtid eller körsträcka) - fortkörningarnas storlek (genomsnittlig hastighet över hastighetsgräns vid fortkörning) - total körtid / loggad körsträcka (för att säkerställa funktionen och mängden data). När loggning och uppföljning används är det viktigt att förarna får reda på vilka nyckeltal och eventuella gränsvärden som gäller. Det är också viktigt att förarna får stöd att hålla hastighetsgränser och här kommer själva ISA-utrustningen in i bilden. Föraren bör kunna se i fordonet hur man ligger till, även om informationen inte får bli trafikfarlig i sig. Den loggningsfunktion som utvecklats och testats inom detta projekt, är baserad på Sepabs befintliga ISA-system ExyLimit. I nuläget visas andel fortkörning (% av tiden) kontinuerligt på displayen i fordonet. Övrig information fås genom sammanställningar via PC-programvaran. Utformningen av dessa sammanställningar har diskuterats med deltagare i detta projekt. Sid 16(17)

18 Fortsatt arbete: När det gäller funktioner för loggning och uppföljning i Sepabs ISA-system, är dessa nu färdiga för användning. Ytterligare feedback i samband med skarp användning kan leda till speciella kundanpassningar. I övrigt behövs i framtiden en nationell samsyn kring kravställning, nyckeltal och redovisningsformer - så att inte transportörer som kör åt flera uppdragsgivare drabbas av onödigt krångel, och så att transportupphandlingar kan göras effektivt. En samsyn underlättar även för leverantörer av ISA-utrustning att ta fram lämpliga produkter och tjänster. Samma nyckeltal och helst samma gränsvärden bör användas av så många aktörer som möjligt - hela vägen från upphandling och avtal till förarstöd och uppföljning. Denna samsyn kan dock inte uppnås förrän loggning och uppföljning kommit i skarp användning i tillräcklig omfattning så att det finns erfarenheter att diskutera kring. Det är således viktigt att ISA med loggning snabbt får en initial spridning så att dess fördelar kan påvisas, och så att en grund skapas för ytterligare utveckling och spridning av konceptet. Därför bör de första nyttjarna av ISA med loggning följas noga, och användas i informationsinsatser kring nya möjligheter för trafiksäker körning. En ökad spridning av ISA med loggning kan sedan skapa grund för nya lösningar kring incitament för såväl trafiksäker som sparsam körning. Det är med glädje och tillförsikt vi kan konstatera att ISA med Loggning fungerar på ett för aktörerna bra sätt, och att det har tagits emot väl. SEPAB har sedan 25 år tillbaka samarbetat med fordonsindustrin, och har under dessa år utvecklat och levererat produkter till tusentals fordon (för mer info, se Bilaga 5). Baserat på många års erfarenhet är det vår professionella bedömning att det finns en stor potential för den här typen av hjälpmedel på marknaden. I takt med att ISA sprids ökar möjligheterna för vidare utveckling och breddning av ISA-marknaden. ISA med loggning är ett intelligent koncept som bidrar till ökad trafiksäkerhet ute på våra vägar, och det känns positivt att få bidra till, och sträva mot, nollvisionen. Sollentuna Åsa Fagerström Affärsområdeschef, Trafiksäkerhet SEPAB Fordonsprodukter AB Sid 17(17)

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet.

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet. Kontaktperson Annika Feychting Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 264 91 annika.feychting@tk.stockholm.se Till Trafiknämnden 2005-12-13 Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd.

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd. Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter Ralf Hansson, försäljningschef region syd. HeidelbergCement i världen Nummer ett inom ballast Nummer tre inom cement Nummer tre inom fabrikstillverkad

Läs mer

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest.

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest. ISA Integrerat med Navigation för Massmarknad 200 m 50 43 km/h Wisepilot Phone Parkridge Ave Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009 Dist. left 53 km Options Sheridan Ave Time to dest. 1:23 Est.

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 1(7) Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Slutrapport Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 2(7) Innehåll

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 PRESS info P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 Nya Scanialösningar sammankopplar förare, transportör och fordon Scaniaappar för vagnparksövervakning Målförbrukning Ledande teknik för förarstöd Personlig

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

LIDKÖPING Resultat av ISA-försöket ISA FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET

LIDKÖPING Resultat av ISA-försöket ISA FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET LIDKÖPING Resultat av ISA-försöket ISA INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET STORSKALIGT FÖRSÖK Riksdagen antog hösten 1997 regeringens proposition om att allt trafiksäkerhetsarbete ska utgå från

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Resultat delprojekt jordbruk. Mätbara och omätbara

Resultat delprojekt jordbruk. Mätbara och omätbara Resultat delprojekt jordbruk Mätbara och omätbara Mål för delprojekt Jordbruk Möjliggöra utbildning i sparsam körning jordbruk i Uppsala län (genom att initiera andra projekt) Utbildning av handledare

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:16 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna Föredragande landstingsråd: Anna Kettner Ärendet Motionären föreslår att alla

Läs mer

Fordonssystem. en översiktlig marknadsanalys. Andreas Nordström 2013-11-19. 1 Trivector Traffic

Fordonssystem. en översiktlig marknadsanalys. Andreas Nordström 2013-11-19. 1 Trivector Traffic 1 PM 2013:42 Max Hanander Andreas Nordström 2013-11-19 Fordonssystem en översiktlig marknadsanalys Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Riskutbildningar som gör skillnad

Riskutbildningar som gör skillnad Riskutbildningar som gör skillnad Ett trafiksäkerhetscenter med resurser På vårt trafiksäkerhetscenter erbjuder vi en modern inlärningsmiljö med väl dokumenterad pedagogik. Vårt huvuduppdrag är att ta

Läs mer

RESULTAT AV VÄRLDENS STÖRSTA FÖRSÖK MED ISA

RESULTAT AV VÄRLDENS STÖRSTA FÖRSÖK MED ISA RESULTAT AV VÄRLDENS STÖRSTA FÖRSÖK MED ISA STÖD FÖR ANPASSNING ISAINTELLIGENT AV HASTIGHET ISA står för Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet och är en teknik som ska hjälpa föraren att hålla rätt

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna Föredragande landstingsråd: Anna Kettner ÄRENDET Motionären föreslår att alla bussar inom SL-trafiken

Läs mer

Intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem Disposition Kort presentation Intelligenta transportsystem Vad innebär det eller vad kan det innebära? Varför ska använda oss utav systemen? Möjliga problemområden Gran Taralrud 2011 1 Presentation Kenneth

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Energieffektiv användning av jordbruksmaskiner. spara bränsle, pengar och miljö

Energieffektiv användning av jordbruksmaskiner. spara bränsle, pengar och miljö Energieffektiv användning av jordbruksmaskiner spara bränsle, pengar och miljö Spara bränsle, pengar och miljö Att spara bränsle vid användning av dieseldrivna arbetsmaskiner genom ett smart och sparsamt

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Utvärdering av ISA- system för transportbranschen

Utvärdering av ISA- system för transportbranschen Utvärdering av ISA- system för transportbranschen Kartläggning och kriterier för framtida utvärdering Per Olof Arnäs Daisy Bell Torsten Freyhall Malin Wagland Bild: speed lights 2 av dark_ghetto28, CC-

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk Resultat från ett utvecklingsprojekt inom LEKS, länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning Mars 2015 (version 1) Kurser i sparsam

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

Sida 2 (6) De långa tider som krävs för att etablera WiFi kontakt i kombination med de begränsade täckningsområdena är ett problem med dagen teknik.

Sida 2 (6) De långa tider som krävs för att etablera WiFi kontakt i kombination med de begränsade täckningsområdena är ett problem med dagen teknik. 1 (6) Nätverksuppdaterad ISA Slutrapport Författare: Utgivningsort: Härnösand 2008-04-10 Nätverksuppdaterad ISA är projekt som bedrivits av Gabria AB startade i augusti 2007 och avslutades i mars 2008.

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

29082012_WF_reporting_bro_SE. www.tomtom.com/telematics

29082012_WF_reporting_bro_SE. www.tomtom.com/telematics 29082012_WF_reporting_bro_SE www.tomtom.com/telematics T E L E M AT I C S WEBFLEET -rapportering Let s drive business WEBFLEET -rapportering Svåra verksamhetsbeslut blir rakare med TomTom maskinparkshantering.

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Snabbguide till översiktsrapporten. Sida 1(6)

Snabbguide till översiktsrapporten. Sida 1(6) Sida 1(6) Användning Översiktsrapporten gör det möjligt för dig att följa upp hur fordonen i fordonsparken har körts under perioden. Den övre delen av översiktsrapporten visar hur fordonsparkens sammanlagda

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Kan ISA få ett genombrott genom Euro NCAP? Anders Lie, Trafikverket

Kan ISA få ett genombrott genom Euro NCAP? Anders Lie, Trafikverket Kan ISA få ett genombrott genom Euro NCAP? Anders Lie, Trafikverket Presentationens upplägg Bakgrund om hastigheter Något om ISA Något om Euro NCAP och ISA 2 2013-04-25 Bilar, vägutformning, hastigheter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

NTF Sveriges Åkeriföretag

NTF Sveriges Åkeriföretag 1 Seminarium: Höga hastigheter inom yrkestrafiken NTF Sveriges Åkeriföretag Johan Lindström Patrick Magnusson 2 Reality check! Så här ser inte Sverige ut. 3 Kalla fakta Bildat 1917 12 åkeriföreningar 19

Läs mer

DICOUNT- Distraction and Inattention COUNTermeasures

DICOUNT- Distraction and Inattention COUNTermeasures DICOUNT- Distraction and Inattention COUNTermeasures Figure 1: Observera att brus har lagts till föraren i bilden på grund av integritetsskäl Författare: Joakim Svensson Datum: 2014-02-28 Delprogram: Fordons-

Läs mer

Centraliserad Planeringsfunktion. Bättre Kommunala Tjänsteresor. Olof Moen Martina Bohlin WSP Analys & Strategi

Centraliserad Planeringsfunktion. Bättre Kommunala Tjänsteresor. Olof Moen Martina Bohlin WSP Analys & Strategi Centraliserad Planeringsfunktion Bättre Kommunala Tjänsteresor Olof Moen Martina Bohlin WSP Analys & Strategi Om WSP koncernen WSP koncernen erbjuder konsulttjänster för samhälle och miljö Koncernen har

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

LEVERANS, TILL VILKET PRIS?

LEVERANS, TILL VILKET PRIS? TRAFIKSÄKERHET Trafiksäkerhet handlar i grunden om kunskap, attityder och beteende. Syftet med att ställa krav och följa upp dem är att skapa ett aktivt trafiksäkerhetsarbete som bidrar till att nollvisionen

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

De olika faserna förändringscykeln

De olika faserna förändringscykeln Utmaningarna! Utmaningen Drastiskt ändrade ekonomiska förutsättningar Beroende av få aktörer (regering och VV) Leveransbrister Kvalitetsbrister Potential för kompetensutveckling Förtroende och aktivitetsgap

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Logistik i hemtjänst frigör resurser. Malmö 131129. Per Schillander per.schillander@ trafikverket.se

Logistik i hemtjänst frigör resurser. Malmö 131129. Per Schillander per.schillander@ trafikverket.se Logistik i hemtjänst frigör resurser Malmö 131129 Per Schillander per.schillander@ trafikverket.se Logistik i hemtjänst frigör resurser Pilotprojekt på Orust Logistik i hemtjänsten LOV och logistik Avslutande

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Försök med 40 och 60 km/tim i tätort Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Praktisk information kring projektet Tidplan 15/3-2007 Sista dag för ansökan om undantag från VVFS

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 DHL Freight Sweden Trafiksäkerhet Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 Halmstad, Tylösandsseminariet, 5 Sept 2012, Ylva Öhrnell Teknik, lagar, policys, rutiner, regler, infrastruktur,

Läs mer

Bilar som talar med varandra

Bilar som talar med varandra Bilar som talar med varandra för säkerhets skull Trafikverket resultatkonferens 2012-04-23 Stefan Myhrberg Transport Engagements Ericsson Bilar som pratar med varandra AGENDA Uppkopplade fordon och samverkande

Läs mer

Säker Trafik AB. Söderhamn

Säker Trafik AB. Söderhamn Säker Trafik AB Söderhamn Nu har ni chansen att ge Era anställda och företaget en bra utbildning och kunskaper att köra bil så risken för olyckor minimeras. Vår skräddarsydda utbildning som heter Bilen

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

2007-05-28. Framtidsvägen

2007-05-28. Framtidsvägen Framtidsvägen Att i praktiken tillämpa de första två stegen i fyrstegsprincipen. Ett samarbete mellan regionens största kommuner för ett hållbart vägtransportsystem. Ulf Pilerot, projektledare Hållbart

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 143, hos RPS i Stockholm

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 143, hos RPS i Stockholm Ärendenr: TRV 2013/1491 Trafikverket Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 www.trafikverket.se Helena Höök Samhällsbehov helena.hook@trafikverket.se Direkt: 010-123 5887 Mobil: 070-601 56 64 2013-11-18 Minnesanteckningar

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 Åtgärdsvalsstudier fyrstegsprincipen i praktiken Krav på effektivare planeringsprocesser, enklare, tydligare Krav på väl fungerande transportsystem, multimodalt,

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Miljöarbete inom transport 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Agenda ICA miljömål + aktiviteter Avtalskrav Uppföljning och återkoppling 2014-03-14 2 Avgränsning

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

Alkolås i Sveriges kommuner

Alkolås i Sveriges kommuner Alkolås i Sveriges kommuner MHF:s enkätundersökning i kommunerna visar att det har skett stora förbättringar av trafiksäkerheten under 2-talet genom en ökad användning av alkolås. I åtminstone varannan

Läs mer

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Vi skall agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och kompetent företag. Vi skall genom utbildning av vår personal öka vårt kunnande om våra kunders

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Har vi lärt oss något?

Har vi lärt oss något? Har vi lärt oss något? - Om Energikuppen i Söderköping Sandra Ljungdahl Energi- och klimatstrateg 0121-181 14 sandra.ljungdahl@soderkoping.se Söderköpings behov och hemläxor Söderköping har deltagit i

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

VEM BEHÖVER SJÄLVKÖRANDE BILAR? MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR. Almedalen 5 juli 2016 Christer Ljungberg

VEM BEHÖVER SJÄLVKÖRANDE BILAR? MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR. Almedalen 5 juli 2016 Christer Ljungberg VEM BEHÖVER SJÄLVKÖRANDE BILAR? Almedalen 5 juli 2016 Christer Ljungberg MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR Nivå 1: Ingen automatisering (som de flesta av gårdagens och dagens bilar)

Läs mer

FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan. Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG

FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan. Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG Korta fakta om oss 3 800 medarbetare Från Haparanda i norr till Österlen i söder Vi erbjuder trafik med tåg, buss,

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer