Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern"

Transkript

1 Brf Uttern Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern Handbok Informerad vid föreningsstämma och Senast fastställd av styrelsen Reviderat enligt nedanstående Bilaga 1 Dagordning vid styrelsesammanträden, rev Bilaga 2 Vicevärdens arbetsuppgifter, fastställt av stämman Rev av styrelsen och Bilaga 3 Brf Utterns skötselprogram, fastställt av stämman och Bilaga 4 Bilaga 5 Brf Utterns ordningsregler, beslutade av stämman , rev av stämman och Policy vid tilldelning av garageplats, antagna av styrelsen att gälla fr.o.m Bilaga 6 Gemensam utrustning förteckning

2 2 Innehållsförteckning FÖRENINGENS ORGANISATION... 4 Föreningsstämma... 4 Föreningens styrelse... 4 Registrering av styrelseledamöter och firmatecknare... 4 STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER... 5 Föreningens hus och gemensamma ytor... 5 Skötselprogram... 5 Ordningsregler... 5 Miljöjourlista och gräsklippning allmänna ytor... 5 Administration... 6 Besiktning av fastigheten... 6 Säkerhetsfrågor... 6 Ledamöternas arbetsuppgifter... 7 Styrelsesammanträden... 7 VICEVÄRD... 9 Val av vicevärd... 9 Arbetsuppgifter... 9 VALBEREDNING...10 Sammansättning och val...10 Uppgift...10 Krav...10 UNDERHÅLLSPLAN...11 Syfte...11 Omfattning...11 Revidering...11 VERKSAMHETSPLAN...12 Syfte...12 Omfattning...12 Revidering...12 Fastställande...12 BILAGA Dagordning vi styrelsesammanträden...13 Konstituerande styrelsesammanträde...13 Ordinarie styrelsesammanträden...13 BILAGA Vicevärdens arbetsuppgifter...14 Allmänt...14 Uppgifter...14 BILAGA Skötselprogram...15 Allmänt...15 Reparationer...16 Säkerhetskontroller...16 Övrigt...16 BILAGA Ordningsregler inom föreningen...17 Allmänt...17 Enskilda utrymmen...17 Gemensamma utrymmen...17 Trafik och parkering inom området...17 Snöröjning och sandning...17 Gräsklippning och plantering...18

3 3 Avfallshantering Ventilation Gemensam vattenpump Husdjur, fåglar och skadedjur BILAGA Policy vid tilldelning av garageplats Allmänt Policy BILAGA Gemensam utrustning... 20

4 4 Föreningens organisation Föreningens stadgar är fastställda samt betr och Föreningens organisation består av: Föreningsstämma Styrelse Revisorer Valberedning Föreningsstämma Föreningsstämma fastställer föreningens stadgar. Föreningsstämman tar vid sitt årliga, ordinarie möte ställning till den årliga förvaltningsberättelsen, årets resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till bokslutsdispositioner. Föreningsstämman tar ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret. Föreningsstämman beslutar om ersättningar till av föreningen vald revisor och övriga förtroendevalda för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Föreningsstämman väljer styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleant samt väljer ombud till distriktsstämma HSB Norr distrikt 7, alternativt beslutar att överlåta till styrelsen att välja ombud., samt utser arbetsgrupp för studie- och fritidsverksamhet. Föreningsstämman väljer valberedning. Till föreningsstämma kan alla medlemmar, senast 31 januari, väcka motion med förslag till åtgärder. Styrelsen ska alltid underställa stämman åtgärder som innebär stora förändringar av föreningens verksamhet. Föreningens styrelse Föreningsstämman har beslutat att föreningens styrelse ska ha 4 ledamöter och två suppleanter. I styrelsen ingår därutöver en ledamot med suppleant utsedda av HSB Norr. Konstituerande styrelsemöte ska äga rum snarast efter ordinarie föreningsstämma. Även valda styrelsesuppleanter ska delta. Följande funktionärer i styrelsen ska utses bland bostadsrättshavarna: Ordförande Vice ordförande Sekreterare I samband med konstituerande styrelsesammanträde beslutas bland annat om attestförfarande. Dagordning till konstituerande styrelsesammanträde och till övriga styrelsesammanträden framgår av Bilaga 1. Registrering av styrelseledamöter och firmatecknare Föreningen ska till Bolagsverket anmäla förändringar i styrelsens sammansättning. Anmälan sker enligt av verket fastställt formulär. Styrelsen ska utse fyra firmatecknare att två i förening teckna föreningens firma.

5 5 Styrelsens ansvar och uppgifter Styrelsen företräder föreningen Brf Uttern, tecknar dess firma och ansvar för den löpande driften av föreningen. Detta innebär bland annat att styrelsen ska se till att bokföring och övrig administration sköts och att föreningens kapital förvaltas på ett säkert och högavkastande sätt. Styrelsen får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem (eller någon annan) och som är till nackdel för föreningen eller annan medlem. Denna likhetsprincip ska i alla situationer genomsyra de beslut som fattas av föreningens beslutande organ. En styrelseledamot får inte vara med och besluta när han/hon är jävig. Jäv är en situation där en beslutsfattare kan tänkas vara partisk. Den som anser sig jävig ska själv anmäla detta och får inte delta i handläggningen av ärendet, alltså inte heller i förberedelserna för beslut. Syftet är dels att hindra att sådant som inte hör till saken får bestämma utgången, dels att hindra att misstanke uppstår om att beslutet inte är fattat på saklig grund. Styrelsen kan, med bibehållet ansvar, delegera till enskilda styrelseledamöter och/eller medlemmar eller utomstående att för styrelsens räkning att arbeta med viss angiven fråga och återrapportera resultatet till styrelsen. Inför stora och viktiga beslut som för lång tid påverkar medlemmarna och föreningens verksamhet ska styrelsen kalla till en extra stämma, om inte beslutet är förankrade vid ordinarie stämma. Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av hela antalet styrelseledamöter/-suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Föreningens hus och gemensamma ytor Styrelsen ansvarar för den praktiska skötseln av föreningens hus och gemensamma ytor när det gäller: Snöröjning, sandning och annat vinterunderhåll Renhållning och städning Gräsklippning och skötsel av gemensamma ytor Värme och vatten Avlopp Ventilation Löpande yttre underhåll och reparationer Skötselprogram Styrelsen ansvarar för att föreningen har ett aktuellt skötselprogram. Ordinarie föreningsstämma fastställer skötselprogrammet. Gällande skötselprogram framgår av Bilaga 3. Ordningsregler Styrelsen ansvarar för att föreningen har aktuella ordningsregler. Ordinarie föreningsstämma fastställer ordningsreglerna. Gällande ordningsregler framgår av Bilaga 4. Miljöjourlista och gräsklippning allmänna ytor Miljöjourlista upprättas årligen. Miljöjourlistan reglerar följande: Avfallshantering

6 Snöröjning framför brevlådor, soprum, förråd och gång vid hus 10 Grovstädning av skyddsrummets gemensamma ytor Gräsklippning av allmänna (gemensamma) ytor Administration Styrelsen ansvarar för den administrativa förvaltningen: Bokföring, bokslut och årsredovisning Inbetalningar av årsavgifter och hyror Debiteringar av pantsättningsavgifter, överlåtelseavgifter mm Fakturabetalningar 6 Löneadministration, såväl till tillfälligt anställda som för arvodering av styrelseledamöter, revisorer m.fl. Försäkringsfrågor Att föra lägenhets- och medlemsförteckning Placering och bevakning av lån Kapitalplacering Deklaration och kontrolluppgifter Avtal rörande administrativ förvaltning har upprättats med HSB Sydvästra Norrbotten (numera HSB Norr) Sedan HSB Norr 2008 sagt upp avtalet för omförhandling har nytt fyraårigt avtal tecknats fr.o.m Avtalet, som innehåller klausul för indexuppräkning (SNI 2007, AKI L gäller fr.o.m ), förlängs med tre år i sänder om uppsägning inte sker senast 12 månader före avtalstidens utgång. Besiktning av fastigheten Enligt stadgarna ska föreningens egendom besiktigas varje år i lämplig omfattning och i enlighet med föreningens underhållsplan. Inre tillsyn Inre tillsyn omfattar normalt golvbrunnar i tvätt- och badrum. Tillsynen, som ska genomföras vart femte år, skedde senast Yttre besiktning Yttre besiktning genomförs årligen under sommarhalvåret. Styrelsen kallar till besiktning. Styrelsen avgör vem som deltar vid besiktning. Besiktningsprotokoll upprättas, behandlas i styrelsen och utgör föreningens verksamhetsplan Säkerhetsfrågor Styrelsen ansvarar för att Det finns ordentliga attestrutiner, dvs. regler för vem som ska attestera olika utbetalningar Föreningens tillgångar är ordentligt försäkrade Kontrollen är tillräcklig för att undvika förskingring Inbrottssäkerheten är godtagbar Var och en av br. havarna har nyckel till föreningens gemensamma lokaler och ansvarar för att förvara nyckeln på ett betryggande sätt.

7 7 Ledamöternas arbetsuppgifter Ordförandes uppgifter Styrelsens ordförande har huvudansvaret inom styrelsen och är bostadsrättsföreningens officiella ansikte utåt. Ordföranden ska noga följa föreningens verksamhet och se till att övriga ledamöter får tillräcklig information så att de kan sköta sina uppdrag på ett riktigt sätt, samt se till att stadgarna följs och att styrelsen sammanträder vid behov under verksamhetsåret. Ordförande har följande ansvar och uppgifter: Kalla till styrelsens sammanträden och leda mötet Se till att mötena protokollförs Se till att samtliga styrelseledamöter är välinformerade i de ärenden som ska behandlas på sammanträdet Har utslagsröst vid styrelsearbetet (utnyttjas i undantagsfall). Se vidare nedan under rubrik Beslutsfattande. Vice ordförandens uppgifter Vice ordförande inträder som styrelsens ordförande när ordföranden är frånvarande vid styrelsesammanträde mm. Vice ordförande ska i övrigt vara så insatt i föreningens verksamhet och styrelsens arbetssätt att det är möjligt att ersätta ordinarie ordförande under pågående verksamhetsår. Sekreterarens uppgifter Föra protokoll vid föreningsstämma och styrelsesammanträde samt delge protokollen enligt fastställd ordning. Göra lagstadgad anmälan till Bolagsverket Upprätta förslag till förvaltningsberättelse Styrelsesammanträden Utöver konstituerande sammanträde direkt efter föreningsstämmans årsmöte inplaneras nästkommande styrelsesammanträde. Styrelsen avgör mötesfrekvensen. Underhålls- och verksamhetsplan ska behandlas efter den årliga yttre besiktningen, som genomförs under sommarhalvåret. Budget för nästkommande år ska fastställas i november. Årsredovisning för föregående år ska behandlas inför årsstämman Årsstämman ska förberedas av styrelsen När styrelsen måste avgöra brådskande ärenden mellan två styrelsesammanträden samlas ledamöternas ståndpunkter in och protokollförs. I protokollet skrivs in att beslutet har fattats per capsulam. Nästföljande styrelsesammanträde ska bekräfta beslutet. Kallelse och dagordning Ordföranden kallar styrelseledamöter och suppleanter till styrelsemöten. Till kallelsen bifogas förslag till dagordning, samt i förekommande fall beslutsunderlag för de ärenden som ska behandlas. Beslutsfattande Styrelsebeslut kan fattas med enkel majoritet, dvs. att mer än hälften av de närvarande ska rösta för förslaget. Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av hela antalet styrelseledamöter/-suppleanter är närvarande. Strävan ska vara att man via diskussion kan komma fram till ett beslut som stöds av flertalet, med så stor majoritet som möjligt och helst enhälligt. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

8 8 Om styrelseledamot inte kan bestämma sig, har han/hon möjlighet att avstå från att rösta. Styrelseledamoten måste då reservera sig mot beslutet (skrivs in i protokollet) för att slippa personligt ansvar för det beslut som de andra fattat. Vid konstituerande styrelsesammanträde används lottning vid lika röstetal när styrelsefunktionärerna utses. Protokoll Styrelsens sekreterare ska regelmässigt föra protokoll vid styrelsesammanträde (detta gäller även vid telefonsammanträde). Styrelseprotokoll skrivs i regel som beslutsprotokoll. Notering av diskussion kring ett beslut anmäls i särskild ordning från fall till fall. Styrelseprotokollens paragrafer ska föras i löpande nummerordning under verksamhetsåret (kalenderåret). Styrelseprotokollen är inte offentliga. Styrelseprotokoll ska justeras av utsedd justerare. Utsedd justerare ska föra egna anteckningar som stöd för minnet inför justeringen. Styrelseprotokoll ska skrivas under av mötessekreteraren, den valde justeraren och mötesordföranden. Så snart som möjligt, helst inom två veckor efter styrelsesammanträde ska det justerade protokollet finnas tillgängligt för samtliga styrelsemedlemmar på styrelsewebben. Originalprotokollet ska lämnas till HSB Norr för säker förvaring.

9 9 Vicevärd Val av vicevärd Vicevärd utses av föreningsstämma för högst tre år. Vicevärd kan väljas om. Vicevärden bör helst utses bland föreningens medlemmar. Föreningsstämman beslutade att vicevärden ska ingå i föreningens styrelse. Arbetsuppgifter Styrelsen ansvarar för att vicevärdens arbetsuppgifter hålls aktuella och förtecknade. På förslag av styrelsen fastställde föreningsstämman Vicevärdens arbetsuppgifter Styrelsen har därefter revideret vad som ingår i vicevärdens arbetsuppgifter. Nu aktuella arbetsuppgifter för vicevärd framgår av Bilaga 2.

10 10 Valberedning Sammansättning och val Valberedningen består av två ledamöter. Den väljs för ett år i taget av ordinarie föreningsstämma då även sammankallande utses. Uppgift Valberedningen lämnar inför ordinarie årsstämma namnförslag på: Krav De styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas (mandattid högst två år) Revisor med revisorssuppleant (mandattid ett år) Fritidskommitté (två till tre personer varav en sammankallande, mandattid ett år) Fullmäktig med suppleant i HSB Norr distrikt 7 Boden (mandattid ett år) Vicevärd (mandattid högst tre år, kan väljas om) Med anledning av att styrelsemedlemmens mandattid är högst två år genomförs nyval regelmässigt av högst två styrelseledamöter och en styrelsesuppleant varje år. Generellt måste föreslagna till val vara tillfrågade och villiga att bli valda till föreslagen uppgift. Föreslagna till val att ingå i styrelsen (även suppleanter) måste dessutom vara villiga att åta sig någon av de funktioner som ska utses inom styrelsen vid konstituerande styrelsesammanträde. Strävan ska vara att tillvarata föreningsmedlemmarnas kompetens och att skapa kontinuitet i styrelsearbetet. För att inte stagnera i styrelsearbetet krävs även förnyelse. Kontinuitet erhålls även om suppleanterna är villiga att på sikt bli ordinarie ledamöter i styrelsen. Förnyelsen sker genom att ordinarie styrelseledamot inte sitter för länge. Val av fullmäktig med suppleant i HSB Norr distrikt 7 Boden bör helst vara någon av ordinarie styrelsemedlemmar. Styrelseledamot (suppleant): Ska vara myndig (inte underårig och inte ha förvaltare) Får inte vara försatt i konkurs Får inte ha näringsförbud Ska vara medlem i föreningen (medlems sambo eller make/maka kan vara styrelseledamot) Revisor får inte: Vara styrelseledamot Ha följande relation till styrelseledamot; make/maka, sambo, syskon, svåger eller släkt i rätt upp- eller nedstigande led Styrelseledamot som avgår vid föreningsstämma får inte väljas till revisor.

11 11 Underhållsplan Syfte Styrelsen ska enligt stadgarna upprätta plan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera för att säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att genomföra underhållsåtgärderna. Underhållsplanen är ett underlag för de årliga verksamhetsplanerna. Omfattning Underhållsplanen omspänner en tidsperiod på 20 år och omfattar följande objektgrupper: Bostadslägenheter utomhus Garage/förråd Markområden Bostadslägenheter inomhus, i de delar som faller under föreningens underhållsansvar Maskiner Revidering Underhållsplanen revideras vid behov varje år och rullas vart femte år utifrån gällande prisläge.

12 12 Verksamhetsplan Syfte Verksamhetsplanen ska utifrån föreningens underhållsplan beskriva den verksamhet som ska genomföras under ett verksamhetsår och därvid vara underlag för det årliga budgetarbetet. Omfattning Verksamhetsplanen ska årsvis omfatta all verksamhet som avses bedrivas under genomförandeåret beträffande: Yttre underhåll Löpande underhåll Inköp (inventarier som avskrivs) Verksamhetsplanen budgeteras i det ordinarie budgetarbetet. Revidering Verksamhetsplanen revideras och rullas ett år framåt varje år. Fastställande Styrelsen fastställer verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen utgörs av besiktningsprotokoll som upprättas och behandlas i styrelsen.

13 13 Bilaga 1 Dagordning vi styrelsesammanträden (rev ) Konstituerande styrelsesammanträde 1. Sammanträdet öppnas 2. Val av 1 justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll 3. Godkännande av dagordning 4. Styrelsen konstituerar sig genom att utse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Organisatör för studie- och fritidsverksamhet Miljöansvarig Vicevärd 5. 4 personer utses (namnges), att två i förening, teckna föreningens firma 6. Styrelsen beslutar att vicevärdens arvode skall vara/år kronor Redovisa eventuell telefonersättning utöver ordinarie arvode 7. Beslut om storleken av inköp vicevärden får göra utan att ha styrelsebeslut 8. Till sak attesterare utses. Upp till ett belopp på. kronor för inköp av varor och tjänster förutom löpande räkningar enligt avtal (t.ex. el, fjärrvärme, lån m m) Fakturor över detta belopp skall attesteras av två personer, ordförande eller annan styrelseledamot tillsammans med vicevärd Den som har attesträtt får inte attestera egna kostnader 9. Övriga frågor (t ex från stämman hänskjutna frågor) 10. Nästa möte I anslutning till mötet ska blanketterna Anmälan om styrelsens sammansättning och Anmälan till styrelsewebb och webbfaktura upprättas. Anmälan om styrelsens sammansättning ska upprättas enligt Bolagsverkets blankett och lämnas in till HSB Norr f v b Ordinarie styrelsesammanträden 1. Öppnande av styrelsemötet 2. Val av justeringsman 3. Fastställande av dagordning 4. Genomgång av årets verksamhetsplan och budgetutfall (likviditet, resultat m m) 5. Genomgång av det senaste protokollet Bordlagda ärenden 6. Nya ärenden 7. Septembersammanträdet Underhållsplan och nästa års verksamhetsplan Novembersammanträdet Nästa års budget Marssammanträdet Årsredovisning Aprilsammanträdet Förbereder årsstämman 8. Övriga ärenden 9. Nästa styrelsesammanträde 10. Avslutning

14 14 Bilaga 2 Vicevärdens arbetsuppgifter (rev ) Allmänt Vicevärden är föreningens kontaktperson med HSB Norr avseende föreningens avtal rörande administrativ förvaltning. Uppgifter 1. Vicevärden ingår i styrelsen (stämmobeslut ) 2. Kontera och attestera inkommande fakturor inför styrelsens beslutsattest. 3. Följa upp föreningens driftkostnader och vid behov aktualisera åtgärder hos styrelsen. 4. Bevaka och fördela kostnaderna för fjärrvärmeförbrukningen 5. Verkställa (om ingen annan utses) styrelsens beslut. 6. Svara för praktiska arrangemang i samband med stämman och medlemsmöte. 7. Tillsammans med ordförande introducera nya medlemmar i föreningen genom att informera om rättigheter och skyldigheter som medlem i föreningen. 8. Vara bostadsrättshavarens kontaktperson avseende: Reparationer av lägenheten Lägenhetsöverlåtelser och uthyrning Behov av garageplats och/eller motorvärmaruttag 9. Vicevärden ska i övrigt: Sammankalla till såväl inre som yttre besiktning Följa upp skötsel av gemensamma inre och yttre områden Hämta föreningens post hos HSB Norr Ordna service och reparationer m.m. enligt skötselprogram Göra inköp av ventilationsfilter, sopsäckar och annat förbrukningsmaterial. Revidera miljöjourlistan/klipplistan vid årsskifte. Bevaka uppgörelse om snöröjning och sandning. byta lampor i gemensamma utrymmen och på utomhusbelysning. Köra avfallslådorna i soprummet till Brännkläppen Se till att grovsoptunnan ställs ut för tömning.

15 15 Bilaga 3 Skötselprogram (rev ) Allmänt Skötselprogrammet omfattar inte det ansvar som bostadsrättshavaren har avseende underhålls- och reparationsskyldighet enligt föreningens stadgar. Skötselprogrammet omfattar inte heller de objekt som återfinns i underhållsplanen. Skötselobjekt Arbetsmoment Frekvens Ansvar Källare Städning källare (gemensamma ytor) Torrsopning Storrengöring 1 g/månad 1 g/år Enligt miljöjourlista Gemensam insats Skyddsrum Avfallsförråd Städning Smörjning och justering av gångjärn och stängningsbeslag till luckor och dörrar Rengöring och infettning av avstängningsventil i golvbrunn Rengöring och infettning av SP-ventilernas bultar Torrsopning samt sommartid våttorkning 1 g/v Tjänsten köps Tjänsten köps Tjänsten köps Enligt miljöjourlista Sopkärl Ställa ut och ta in avfallskärl för komposterbart och brännbart hushållsavfall Urspolning varje vecka sommartid 1 g/v Enligt miljöjourlista Städning av övriga förråd Ventilationsanläggning Köksfläkt Hårdgjorda ytor Gräsytor Gräsklippare/trimmer Trädgårdsredskap Planteringar, häckar, buskar och träd gemensamma ytor Hantera restavfall Hantera övrigt avfall Torrsopning Storrengöring Inspektion och rutinskötsel Rengöring (rexoventlådan och kringliggande kanalanslutningar) Rengöring (värmeväxlare och motorer) Filterbyte (Rexovent) Rengöring (köks kåpa, filter och fläkten) Rengöring anslutningsslang Snöröjning och sandning (allmänt) Snöröjning och sandning (framför förråd och brevlådor) Maskinsopning Reparation av asfaltytor Gräsklippning (inkl. dikeskant Svartbyv.) Vår- och höststädning gemensamma ytor Rengöring och tankning efter klippning Inköp av drivmedel och oljor Oljebyten Reparation och underhåll Stor höstrengöring Rengöring efter användning Reparation och underhåll Gödsling/kalkning Plantering Beskärning/klippning 1 g/kvartal 1 g/månad 1 g/år 2 ggr/år 2 ggr/år 1 g/år 2 ggr/år Minst l g/månad Minst l g/år Enligt avtal l g/v 2 ggr/år Efter varje klippn. 1 g/år Varje gång 2 ggr maj-sept. Vicevärd Resp. br. havare Enligt miljöjourlista Gemensam insats Resp. br. havare Resp. br. havare Resp. br. havare Resp. br. havare Resp. br. havare Resp. br. havare Tjänsten köps Enligt miljöjourlistan Tjänsten köps Tjänsten köps Enligt klipplista Gemensam insats Användaren Vicevärd/frivillig insats Vicevärd/frivillig insats Köpta tjänster/friv. insats Vicevärd Användaren Frivilliga insatser Gemensam insats Frivillig insats Frivillig insats

16 16 Reparationer Skötselobjekt Arbetsmoment Frekvens Ansvar Lägenheter Reparationer av utrustning för värme och Tjänsten köps varmvatten (fjärrvärmeaggregat) Gemensamma utrymmen Justering av garageportar och förrådsdörrar Byte av trasiga glödlampor Reparation ytterbelysning Tjänsten köps Vicevärd/ frivilliga insatser Tjänsten köps Säkerhetskontroller Skötselobjekt Arbetsmoment Frekvens Ansvar Garageportar Kontroll av upphängning och av säkerhetskedja Kontinuerligt Resp. br. havare och -vajer Stegar Kontroll av tillförlitlighet Före användning Användaren Gräsklippare Funktions- och säkerhetskontroll Före användning Användaren Övrigt Skötselobjekt Arbetsmoment Frekvens Ansvar Utvändiga och gemensamma utrymmen Allmän tillsyn Regelbundet Vicevärden

17 17 Bilaga 4 Ordningsregler inom föreningen (rev ) Allmänt Enligt bostadsrättslagen Kap 7 9 skall bostadsrättshavaren när han eller hon använder lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom och utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överenskommelse med ortens sed meddelar. Enligt bostadsrättslagen Kap 7 12 skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter framgår av stadgarna 36. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd, jmf stadgarna 41. Bostadsrättshavaren ansvarar gentemot föreningen för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denna utfört. Exempel på åtgärder/installationer som är bostadsrättshavarens ansvar: golvvärme, inglasad altan/uterum, bastu (installation kräver styrelsens tillstånd enligt stadgarna 41). Enskilda utrymmen Bostadsrättshavare disponerar och ansvarar för följande utrymmen: Sin lägenhet, till lägenheten hörande tomtyta, ett förråd i skyddsrummet och ett garage om särskilt hyresavtal har upprättats. Garaget ska alltid hållas låst. För att förhindra vållande av personskada eller skada på bilen när den körs in i eller ut ur garaget ska garageporten, när väderförhållandens så påkallar, alltid säkras med kedja när den öppnas. "Friggebodar", överbyggda cykelställ, hundkojor, lusthus, fasta trädgårdsgrupper eller liknande tillbyggnader får inte byggas på det enskilda eller det gemensamma utrymmet utan styrelsens tillstånd. Gemensamma utrymmen Gemensamma förråd i garagelängorna är i första hand avsedda för förvaring av föreningens gemensamma utrustning och avfallskärl. I mån av plats får cykel som tillhör bostadsrättshavare förvaras i det gemensamma cykelförrådet. Cyklar som inte används under sommarhalvåret ska förvaras i bostadsrättshavarens enskilda utrymme (källarförråd). Trafik och parkering inom området Vägarna framför husen måste, året runt, hållas öppna för utryckningsfordon. Parkering av motorfordon är tillåten endast på den gemensamma parkeringsplatsen. Snöröjning och sandning Bostadsrättshavare svarar själv för snöröjning och sandning framför sin egen ingång. Snöröjning och sandning framför förrådsdörrar, avfallsförråd och brevlådor samt gång vid hus 10 utförs enligt miljöjourlista.

18 18 Gräsklippning och plantering Bostadsrättshavaren svarar själv för klippning av gräsytan som tillhör själva lägenheten. Gemensamma grönområden klipps enligt särskild turlista/miljöjourlista Styrelsen har tagit ställning till hur föryngring, borttagande och nyplantering av buskar och träd på de gemensamma ytorna ska ske successivt under kommande år. Planen informeras på årsstämman Plantering på den egna tomten måste ske med hänsyn till grannar och måste, eftersom tomtytan är liten, vara begränsad och det ska handla om lägre växtlighet. Bostadsrättshavaren ansvarar för att de egna planteringarna inte skymmer utsikt eller skuggar uteplats (altanen) för grannarna. Plantering av träd som förväntas nå 2,5 meters höjd ska inte ske. Brfhavaren ansvarar för att ta ner träd som nått 2,5 meters höjd. Avfallshantering Föreningen tillämpar källsortering enligt Bodens kommuns anvisningar och enligt sorteringsanvisningar i avfallsrummet. Föreningen svarar endast för hantering av komposterbart avfall, brännbart avfall och restavfall. Vicevärden ansvarar för att material som lämnats i plastbackarna i avfallsrummet förs till Brännkläppens avfallsanläggning. Egen kompostering av animaliskt köksavfall är inte tillåten. Bostadsrättshavare svarar själv för att övrigt avfall kommer till återvinningsstation, Brändkläppens avfallsanläggning eller en återvinningsmarknad. Avfallskärlen för komposterbart resp. brännbart avfall ställs ut samt rengörs enligt miljöjourlista. Ventilation Bostadsrättshavare svarar själv för filterbyte 2 gånger per år och för rengöring och skötsel av värmeåtervinningsaggregatet (även metall filter) och spiskåpa (enligt skötselprogram ) Gemensam vattenpump Bevattning av egen gräsmatta tillämpas restriktivt och inte mellan kl Husdjur, fåglar och skadedjur Bostadsrättshavare får inte ha fler än två hundar/katter i sin lägenhet utan att inhämta styrelsens tillstånd. Alla åtgärder måste vidtas så att inte skadedjur dras till föreningens område. Det är därför inte tillåtet att sätta ut mat direkt på marken.

19 19 Bilaga 5 Policy vid tilldelning av garageplats ( ) Allmänt Brf Uttern har tillgång till 12 garageplatser, d v s lika många som antalet bostadsrätter. Garageplatserna ingår inte i resp bostadsrätt utan kan hyras först efter ett särskilt hyresavtal med brf Uttern. Av avtalet famgår de särskilda hyresvillkoren, 6 garageplatser har något större volym och ligger ovanför ett uppvärmt skyddsrum men kan inte kallas för varmgarage. De betingar dock en något högre hyra än de övriga 6. Bostadsrättshavare som överlåter sin bostadsrätt får inte ange att garageplats ingår i överlåtelsen, Information kan i stället lämnas att det alltid är möjligt att hyra en garageplats av bostadsrättsföreningen. Önskemål om att få hyra eller byta garageplats ska skriftligen inlämnas till vicevärden. Vicevärden ansvarar för upprättande och aktualisering av särskild kölista. Policy Brf Uttern ska alltid kunna erbjuda en bostadsrättshavare en garageplats. I samband med att bostadsrättshavare överlåter sin bostadsrätt uppsägs garageplatsen med automatik. Bostadsrättshavare som redan bor i Brf Uttern ska prioriteras, de ska därför kunna byta garageplats när sådan blir ledig (innebär upprättande av kölista). Bostadsrättshavare ska kunna hyra en andra ledig garageplats (tidsbegänsat intill dess annan bostadsrättshavare önskar hyra en första garageplats). Brf Uttern ska kunna hyra ut ledig garageplats till extern kund (tidsbegänsat intill dess en bostadsrättshavare önskar hyra en första eller andra garageplats). Ovanstående policy har fastställts vid styrelsesammantäde , och ska tillämpas fr o m

20 20 Bilaga 6 Gemensam utrustning ( ) Åkgräsklippare HUSQVARNA Rider 13 Bioclip Motorgräsklippare HUSQVARNA M48 Pro Motorgräsklippare HUSQVARNA MASTER 46 Motorgräsklippare HUSQVARNA R152 SVB Handgräsklippare HUSQVARNA 540 Gräsklippare El HUSQVARNA MASTER 43RC Vertikalskärare el WOLF Röjsåg med bärsele HUSQVARNA Elvertikalsärare WOLF Avfuktningsaggregat WOODS 28 (för avfuktning källare) Luftkompressor RACE m. slang Högtryckstvätt KÄRCHER 520M Ytrengörare KÄRCHER T-RACER 200 Roterande tvättborste KÄRCHER Spolrör vinklat KÄRCHER Snöbjörn plast förvaras i sopbod Snöspade aluminium Byggskyffel Grävgrep Allroundskyffel aluminium Slägga Gruskratta Lyftverktyg för markplattor Vattenkannor 2st. Snöraka plast Häcksax el Såvagn GARDENA (för spridning av gräsfrö) Skottkärra Färgskrapa stor Färgskrapa liten Kabelvinda 40m Värmefläkt el PYROX Proff Belysning utegran Stege aluminium 2-delad förvaras i sopbod Stege aluminium förvaras i sopbod Stege trä förvaras i sopbod Vattenpump för sjövatten i pumphus sommartid, förvaras i källare vintertid

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer