Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern"

Transkript

1 Brf Uttern Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern Handbok Informerad vid föreningsstämma och Senast fastställd av styrelsen Reviderat enligt nedanstående Bilaga 1 Dagordning vid styrelsesammanträden, rev Bilaga 2 Vicevärdens arbetsuppgifter, fastställt av stämman Rev av styrelsen och Bilaga 3 Brf Utterns skötselprogram, fastställt av stämman och Bilaga 4 Bilaga 5 Brf Utterns ordningsregler, beslutade av stämman , rev av stämman och Policy vid tilldelning av garageplats, antagna av styrelsen att gälla fr.o.m Bilaga 6 Gemensam utrustning förteckning

2 2 Innehållsförteckning FÖRENINGENS ORGANISATION... 4 Föreningsstämma... 4 Föreningens styrelse... 4 Registrering av styrelseledamöter och firmatecknare... 4 STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER... 5 Föreningens hus och gemensamma ytor... 5 Skötselprogram... 5 Ordningsregler... 5 Miljöjourlista och gräsklippning allmänna ytor... 5 Administration... 6 Besiktning av fastigheten... 6 Säkerhetsfrågor... 6 Ledamöternas arbetsuppgifter... 7 Styrelsesammanträden... 7 VICEVÄRD... 9 Val av vicevärd... 9 Arbetsuppgifter... 9 VALBEREDNING...10 Sammansättning och val...10 Uppgift...10 Krav...10 UNDERHÅLLSPLAN...11 Syfte...11 Omfattning...11 Revidering...11 VERKSAMHETSPLAN...12 Syfte...12 Omfattning...12 Revidering...12 Fastställande...12 BILAGA Dagordning vi styrelsesammanträden...13 Konstituerande styrelsesammanträde...13 Ordinarie styrelsesammanträden...13 BILAGA Vicevärdens arbetsuppgifter...14 Allmänt...14 Uppgifter...14 BILAGA Skötselprogram...15 Allmänt...15 Reparationer...16 Säkerhetskontroller...16 Övrigt...16 BILAGA Ordningsregler inom föreningen...17 Allmänt...17 Enskilda utrymmen...17 Gemensamma utrymmen...17 Trafik och parkering inom området...17 Snöröjning och sandning...17 Gräsklippning och plantering...18

3 3 Avfallshantering Ventilation Gemensam vattenpump Husdjur, fåglar och skadedjur BILAGA Policy vid tilldelning av garageplats Allmänt Policy BILAGA Gemensam utrustning... 20

4 4 Föreningens organisation Föreningens stadgar är fastställda samt betr och Föreningens organisation består av: Föreningsstämma Styrelse Revisorer Valberedning Föreningsstämma Föreningsstämma fastställer föreningens stadgar. Föreningsstämman tar vid sitt årliga, ordinarie möte ställning till den årliga förvaltningsberättelsen, årets resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till bokslutsdispositioner. Föreningsstämman tar ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret. Föreningsstämman beslutar om ersättningar till av föreningen vald revisor och övriga förtroendevalda för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Föreningsstämman väljer styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleant samt väljer ombud till distriktsstämma HSB Norr distrikt 7, alternativt beslutar att överlåta till styrelsen att välja ombud., samt utser arbetsgrupp för studie- och fritidsverksamhet. Föreningsstämman väljer valberedning. Till föreningsstämma kan alla medlemmar, senast 31 januari, väcka motion med förslag till åtgärder. Styrelsen ska alltid underställa stämman åtgärder som innebär stora förändringar av föreningens verksamhet. Föreningens styrelse Föreningsstämman har beslutat att föreningens styrelse ska ha 4 ledamöter och två suppleanter. I styrelsen ingår därutöver en ledamot med suppleant utsedda av HSB Norr. Konstituerande styrelsemöte ska äga rum snarast efter ordinarie föreningsstämma. Även valda styrelsesuppleanter ska delta. Följande funktionärer i styrelsen ska utses bland bostadsrättshavarna: Ordförande Vice ordförande Sekreterare I samband med konstituerande styrelsesammanträde beslutas bland annat om attestförfarande. Dagordning till konstituerande styrelsesammanträde och till övriga styrelsesammanträden framgår av Bilaga 1. Registrering av styrelseledamöter och firmatecknare Föreningen ska till Bolagsverket anmäla förändringar i styrelsens sammansättning. Anmälan sker enligt av verket fastställt formulär. Styrelsen ska utse fyra firmatecknare att två i förening teckna föreningens firma.

5 5 Styrelsens ansvar och uppgifter Styrelsen företräder föreningen Brf Uttern, tecknar dess firma och ansvar för den löpande driften av föreningen. Detta innebär bland annat att styrelsen ska se till att bokföring och övrig administration sköts och att föreningens kapital förvaltas på ett säkert och högavkastande sätt. Styrelsen får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem (eller någon annan) och som är till nackdel för föreningen eller annan medlem. Denna likhetsprincip ska i alla situationer genomsyra de beslut som fattas av föreningens beslutande organ. En styrelseledamot får inte vara med och besluta när han/hon är jävig. Jäv är en situation där en beslutsfattare kan tänkas vara partisk. Den som anser sig jävig ska själv anmäla detta och får inte delta i handläggningen av ärendet, alltså inte heller i förberedelserna för beslut. Syftet är dels att hindra att sådant som inte hör till saken får bestämma utgången, dels att hindra att misstanke uppstår om att beslutet inte är fattat på saklig grund. Styrelsen kan, med bibehållet ansvar, delegera till enskilda styrelseledamöter och/eller medlemmar eller utomstående att för styrelsens räkning att arbeta med viss angiven fråga och återrapportera resultatet till styrelsen. Inför stora och viktiga beslut som för lång tid påverkar medlemmarna och föreningens verksamhet ska styrelsen kalla till en extra stämma, om inte beslutet är förankrade vid ordinarie stämma. Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av hela antalet styrelseledamöter/-suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Föreningens hus och gemensamma ytor Styrelsen ansvarar för den praktiska skötseln av föreningens hus och gemensamma ytor när det gäller: Snöröjning, sandning och annat vinterunderhåll Renhållning och städning Gräsklippning och skötsel av gemensamma ytor Värme och vatten Avlopp Ventilation Löpande yttre underhåll och reparationer Skötselprogram Styrelsen ansvarar för att föreningen har ett aktuellt skötselprogram. Ordinarie föreningsstämma fastställer skötselprogrammet. Gällande skötselprogram framgår av Bilaga 3. Ordningsregler Styrelsen ansvarar för att föreningen har aktuella ordningsregler. Ordinarie föreningsstämma fastställer ordningsreglerna. Gällande ordningsregler framgår av Bilaga 4. Miljöjourlista och gräsklippning allmänna ytor Miljöjourlista upprättas årligen. Miljöjourlistan reglerar följande: Avfallshantering

6 Snöröjning framför brevlådor, soprum, förråd och gång vid hus 10 Grovstädning av skyddsrummets gemensamma ytor Gräsklippning av allmänna (gemensamma) ytor Administration Styrelsen ansvarar för den administrativa förvaltningen: Bokföring, bokslut och årsredovisning Inbetalningar av årsavgifter och hyror Debiteringar av pantsättningsavgifter, överlåtelseavgifter mm Fakturabetalningar 6 Löneadministration, såväl till tillfälligt anställda som för arvodering av styrelseledamöter, revisorer m.fl. Försäkringsfrågor Att föra lägenhets- och medlemsförteckning Placering och bevakning av lån Kapitalplacering Deklaration och kontrolluppgifter Avtal rörande administrativ förvaltning har upprättats med HSB Sydvästra Norrbotten (numera HSB Norr) Sedan HSB Norr 2008 sagt upp avtalet för omförhandling har nytt fyraårigt avtal tecknats fr.o.m Avtalet, som innehåller klausul för indexuppräkning (SNI 2007, AKI L gäller fr.o.m ), förlängs med tre år i sänder om uppsägning inte sker senast 12 månader före avtalstidens utgång. Besiktning av fastigheten Enligt stadgarna ska föreningens egendom besiktigas varje år i lämplig omfattning och i enlighet med föreningens underhållsplan. Inre tillsyn Inre tillsyn omfattar normalt golvbrunnar i tvätt- och badrum. Tillsynen, som ska genomföras vart femte år, skedde senast Yttre besiktning Yttre besiktning genomförs årligen under sommarhalvåret. Styrelsen kallar till besiktning. Styrelsen avgör vem som deltar vid besiktning. Besiktningsprotokoll upprättas, behandlas i styrelsen och utgör föreningens verksamhetsplan Säkerhetsfrågor Styrelsen ansvarar för att Det finns ordentliga attestrutiner, dvs. regler för vem som ska attestera olika utbetalningar Föreningens tillgångar är ordentligt försäkrade Kontrollen är tillräcklig för att undvika förskingring Inbrottssäkerheten är godtagbar Var och en av br. havarna har nyckel till föreningens gemensamma lokaler och ansvarar för att förvara nyckeln på ett betryggande sätt.

7 7 Ledamöternas arbetsuppgifter Ordförandes uppgifter Styrelsens ordförande har huvudansvaret inom styrelsen och är bostadsrättsföreningens officiella ansikte utåt. Ordföranden ska noga följa föreningens verksamhet och se till att övriga ledamöter får tillräcklig information så att de kan sköta sina uppdrag på ett riktigt sätt, samt se till att stadgarna följs och att styrelsen sammanträder vid behov under verksamhetsåret. Ordförande har följande ansvar och uppgifter: Kalla till styrelsens sammanträden och leda mötet Se till att mötena protokollförs Se till att samtliga styrelseledamöter är välinformerade i de ärenden som ska behandlas på sammanträdet Har utslagsröst vid styrelsearbetet (utnyttjas i undantagsfall). Se vidare nedan under rubrik Beslutsfattande. Vice ordförandens uppgifter Vice ordförande inträder som styrelsens ordförande när ordföranden är frånvarande vid styrelsesammanträde mm. Vice ordförande ska i övrigt vara så insatt i föreningens verksamhet och styrelsens arbetssätt att det är möjligt att ersätta ordinarie ordförande under pågående verksamhetsår. Sekreterarens uppgifter Föra protokoll vid föreningsstämma och styrelsesammanträde samt delge protokollen enligt fastställd ordning. Göra lagstadgad anmälan till Bolagsverket Upprätta förslag till förvaltningsberättelse Styrelsesammanträden Utöver konstituerande sammanträde direkt efter föreningsstämmans årsmöte inplaneras nästkommande styrelsesammanträde. Styrelsen avgör mötesfrekvensen. Underhålls- och verksamhetsplan ska behandlas efter den årliga yttre besiktningen, som genomförs under sommarhalvåret. Budget för nästkommande år ska fastställas i november. Årsredovisning för föregående år ska behandlas inför årsstämman Årsstämman ska förberedas av styrelsen När styrelsen måste avgöra brådskande ärenden mellan två styrelsesammanträden samlas ledamöternas ståndpunkter in och protokollförs. I protokollet skrivs in att beslutet har fattats per capsulam. Nästföljande styrelsesammanträde ska bekräfta beslutet. Kallelse och dagordning Ordföranden kallar styrelseledamöter och suppleanter till styrelsemöten. Till kallelsen bifogas förslag till dagordning, samt i förekommande fall beslutsunderlag för de ärenden som ska behandlas. Beslutsfattande Styrelsebeslut kan fattas med enkel majoritet, dvs. att mer än hälften av de närvarande ska rösta för förslaget. Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av hela antalet styrelseledamöter/-suppleanter är närvarande. Strävan ska vara att man via diskussion kan komma fram till ett beslut som stöds av flertalet, med så stor majoritet som möjligt och helst enhälligt. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

8 8 Om styrelseledamot inte kan bestämma sig, har han/hon möjlighet att avstå från att rösta. Styrelseledamoten måste då reservera sig mot beslutet (skrivs in i protokollet) för att slippa personligt ansvar för det beslut som de andra fattat. Vid konstituerande styrelsesammanträde används lottning vid lika röstetal när styrelsefunktionärerna utses. Protokoll Styrelsens sekreterare ska regelmässigt föra protokoll vid styrelsesammanträde (detta gäller även vid telefonsammanträde). Styrelseprotokoll skrivs i regel som beslutsprotokoll. Notering av diskussion kring ett beslut anmäls i särskild ordning från fall till fall. Styrelseprotokollens paragrafer ska föras i löpande nummerordning under verksamhetsåret (kalenderåret). Styrelseprotokollen är inte offentliga. Styrelseprotokoll ska justeras av utsedd justerare. Utsedd justerare ska föra egna anteckningar som stöd för minnet inför justeringen. Styrelseprotokoll ska skrivas under av mötessekreteraren, den valde justeraren och mötesordföranden. Så snart som möjligt, helst inom två veckor efter styrelsesammanträde ska det justerade protokollet finnas tillgängligt för samtliga styrelsemedlemmar på styrelsewebben. Originalprotokollet ska lämnas till HSB Norr för säker förvaring.

9 9 Vicevärd Val av vicevärd Vicevärd utses av föreningsstämma för högst tre år. Vicevärd kan väljas om. Vicevärden bör helst utses bland föreningens medlemmar. Föreningsstämman beslutade att vicevärden ska ingå i föreningens styrelse. Arbetsuppgifter Styrelsen ansvarar för att vicevärdens arbetsuppgifter hålls aktuella och förtecknade. På förslag av styrelsen fastställde föreningsstämman Vicevärdens arbetsuppgifter Styrelsen har därefter revideret vad som ingår i vicevärdens arbetsuppgifter. Nu aktuella arbetsuppgifter för vicevärd framgår av Bilaga 2.

10 10 Valberedning Sammansättning och val Valberedningen består av två ledamöter. Den väljs för ett år i taget av ordinarie föreningsstämma då även sammankallande utses. Uppgift Valberedningen lämnar inför ordinarie årsstämma namnförslag på: Krav De styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas (mandattid högst två år) Revisor med revisorssuppleant (mandattid ett år) Fritidskommitté (två till tre personer varav en sammankallande, mandattid ett år) Fullmäktig med suppleant i HSB Norr distrikt 7 Boden (mandattid ett år) Vicevärd (mandattid högst tre år, kan väljas om) Med anledning av att styrelsemedlemmens mandattid är högst två år genomförs nyval regelmässigt av högst två styrelseledamöter och en styrelsesuppleant varje år. Generellt måste föreslagna till val vara tillfrågade och villiga att bli valda till föreslagen uppgift. Föreslagna till val att ingå i styrelsen (även suppleanter) måste dessutom vara villiga att åta sig någon av de funktioner som ska utses inom styrelsen vid konstituerande styrelsesammanträde. Strävan ska vara att tillvarata föreningsmedlemmarnas kompetens och att skapa kontinuitet i styrelsearbetet. För att inte stagnera i styrelsearbetet krävs även förnyelse. Kontinuitet erhålls även om suppleanterna är villiga att på sikt bli ordinarie ledamöter i styrelsen. Förnyelsen sker genom att ordinarie styrelseledamot inte sitter för länge. Val av fullmäktig med suppleant i HSB Norr distrikt 7 Boden bör helst vara någon av ordinarie styrelsemedlemmar. Styrelseledamot (suppleant): Ska vara myndig (inte underårig och inte ha förvaltare) Får inte vara försatt i konkurs Får inte ha näringsförbud Ska vara medlem i föreningen (medlems sambo eller make/maka kan vara styrelseledamot) Revisor får inte: Vara styrelseledamot Ha följande relation till styrelseledamot; make/maka, sambo, syskon, svåger eller släkt i rätt upp- eller nedstigande led Styrelseledamot som avgår vid föreningsstämma får inte väljas till revisor.

11 11 Underhållsplan Syfte Styrelsen ska enligt stadgarna upprätta plan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera för att säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att genomföra underhållsåtgärderna. Underhållsplanen är ett underlag för de årliga verksamhetsplanerna. Omfattning Underhållsplanen omspänner en tidsperiod på 20 år och omfattar följande objektgrupper: Bostadslägenheter utomhus Garage/förråd Markområden Bostadslägenheter inomhus, i de delar som faller under föreningens underhållsansvar Maskiner Revidering Underhållsplanen revideras vid behov varje år och rullas vart femte år utifrån gällande prisläge.

12 12 Verksamhetsplan Syfte Verksamhetsplanen ska utifrån föreningens underhållsplan beskriva den verksamhet som ska genomföras under ett verksamhetsår och därvid vara underlag för det årliga budgetarbetet. Omfattning Verksamhetsplanen ska årsvis omfatta all verksamhet som avses bedrivas under genomförandeåret beträffande: Yttre underhåll Löpande underhåll Inköp (inventarier som avskrivs) Verksamhetsplanen budgeteras i det ordinarie budgetarbetet. Revidering Verksamhetsplanen revideras och rullas ett år framåt varje år. Fastställande Styrelsen fastställer verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen utgörs av besiktningsprotokoll som upprättas och behandlas i styrelsen.

13 13 Bilaga 1 Dagordning vi styrelsesammanträden (rev ) Konstituerande styrelsesammanträde 1. Sammanträdet öppnas 2. Val av 1 justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll 3. Godkännande av dagordning 4. Styrelsen konstituerar sig genom att utse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Organisatör för studie- och fritidsverksamhet Miljöansvarig Vicevärd 5. 4 personer utses (namnges), att två i förening, teckna föreningens firma 6. Styrelsen beslutar att vicevärdens arvode skall vara/år kronor Redovisa eventuell telefonersättning utöver ordinarie arvode 7. Beslut om storleken av inköp vicevärden får göra utan att ha styrelsebeslut 8. Till sak attesterare utses. Upp till ett belopp på. kronor för inköp av varor och tjänster förutom löpande räkningar enligt avtal (t.ex. el, fjärrvärme, lån m m) Fakturor över detta belopp skall attesteras av två personer, ordförande eller annan styrelseledamot tillsammans med vicevärd Den som har attesträtt får inte attestera egna kostnader 9. Övriga frågor (t ex från stämman hänskjutna frågor) 10. Nästa möte I anslutning till mötet ska blanketterna Anmälan om styrelsens sammansättning och Anmälan till styrelsewebb och webbfaktura upprättas. Anmälan om styrelsens sammansättning ska upprättas enligt Bolagsverkets blankett och lämnas in till HSB Norr f v b Ordinarie styrelsesammanträden 1. Öppnande av styrelsemötet 2. Val av justeringsman 3. Fastställande av dagordning 4. Genomgång av årets verksamhetsplan och budgetutfall (likviditet, resultat m m) 5. Genomgång av det senaste protokollet Bordlagda ärenden 6. Nya ärenden 7. Septembersammanträdet Underhållsplan och nästa års verksamhetsplan Novembersammanträdet Nästa års budget Marssammanträdet Årsredovisning Aprilsammanträdet Förbereder årsstämman 8. Övriga ärenden 9. Nästa styrelsesammanträde 10. Avslutning

14 14 Bilaga 2 Vicevärdens arbetsuppgifter (rev ) Allmänt Vicevärden är föreningens kontaktperson med HSB Norr avseende föreningens avtal rörande administrativ förvaltning. Uppgifter 1. Vicevärden ingår i styrelsen (stämmobeslut ) 2. Kontera och attestera inkommande fakturor inför styrelsens beslutsattest. 3. Följa upp föreningens driftkostnader och vid behov aktualisera åtgärder hos styrelsen. 4. Bevaka och fördela kostnaderna för fjärrvärmeförbrukningen 5. Verkställa (om ingen annan utses) styrelsens beslut. 6. Svara för praktiska arrangemang i samband med stämman och medlemsmöte. 7. Tillsammans med ordförande introducera nya medlemmar i föreningen genom att informera om rättigheter och skyldigheter som medlem i föreningen. 8. Vara bostadsrättshavarens kontaktperson avseende: Reparationer av lägenheten Lägenhetsöverlåtelser och uthyrning Behov av garageplats och/eller motorvärmaruttag 9. Vicevärden ska i övrigt: Sammankalla till såväl inre som yttre besiktning Följa upp skötsel av gemensamma inre och yttre områden Hämta föreningens post hos HSB Norr Ordna service och reparationer m.m. enligt skötselprogram Göra inköp av ventilationsfilter, sopsäckar och annat förbrukningsmaterial. Revidera miljöjourlistan/klipplistan vid årsskifte. Bevaka uppgörelse om snöröjning och sandning. byta lampor i gemensamma utrymmen och på utomhusbelysning. Köra avfallslådorna i soprummet till Brännkläppen Se till att grovsoptunnan ställs ut för tömning.

15 15 Bilaga 3 Skötselprogram (rev ) Allmänt Skötselprogrammet omfattar inte det ansvar som bostadsrättshavaren har avseende underhålls- och reparationsskyldighet enligt föreningens stadgar. Skötselprogrammet omfattar inte heller de objekt som återfinns i underhållsplanen. Skötselobjekt Arbetsmoment Frekvens Ansvar Källare Städning källare (gemensamma ytor) Torrsopning Storrengöring 1 g/månad 1 g/år Enligt miljöjourlista Gemensam insats Skyddsrum Avfallsförråd Städning Smörjning och justering av gångjärn och stängningsbeslag till luckor och dörrar Rengöring och infettning av avstängningsventil i golvbrunn Rengöring och infettning av SP-ventilernas bultar Torrsopning samt sommartid våttorkning 1 g/v Tjänsten köps Tjänsten köps Tjänsten köps Enligt miljöjourlista Sopkärl Ställa ut och ta in avfallskärl för komposterbart och brännbart hushållsavfall Urspolning varje vecka sommartid 1 g/v Enligt miljöjourlista Städning av övriga förråd Ventilationsanläggning Köksfläkt Hårdgjorda ytor Gräsytor Gräsklippare/trimmer Trädgårdsredskap Planteringar, häckar, buskar och träd gemensamma ytor Hantera restavfall Hantera övrigt avfall Torrsopning Storrengöring Inspektion och rutinskötsel Rengöring (rexoventlådan och kringliggande kanalanslutningar) Rengöring (värmeväxlare och motorer) Filterbyte (Rexovent) Rengöring (köks kåpa, filter och fläkten) Rengöring anslutningsslang Snöröjning och sandning (allmänt) Snöröjning och sandning (framför förråd och brevlådor) Maskinsopning Reparation av asfaltytor Gräsklippning (inkl. dikeskant Svartbyv.) Vår- och höststädning gemensamma ytor Rengöring och tankning efter klippning Inköp av drivmedel och oljor Oljebyten Reparation och underhåll Stor höstrengöring Rengöring efter användning Reparation och underhåll Gödsling/kalkning Plantering Beskärning/klippning 1 g/kvartal 1 g/månad 1 g/år 2 ggr/år 2 ggr/år 1 g/år 2 ggr/år Minst l g/månad Minst l g/år Enligt avtal l g/v 2 ggr/år Efter varje klippn. 1 g/år Varje gång 2 ggr maj-sept. Vicevärd Resp. br. havare Enligt miljöjourlista Gemensam insats Resp. br. havare Resp. br. havare Resp. br. havare Resp. br. havare Resp. br. havare Resp. br. havare Tjänsten köps Enligt miljöjourlistan Tjänsten köps Tjänsten köps Enligt klipplista Gemensam insats Användaren Vicevärd/frivillig insats Vicevärd/frivillig insats Köpta tjänster/friv. insats Vicevärd Användaren Frivilliga insatser Gemensam insats Frivillig insats Frivillig insats

16 16 Reparationer Skötselobjekt Arbetsmoment Frekvens Ansvar Lägenheter Reparationer av utrustning för värme och Tjänsten köps varmvatten (fjärrvärmeaggregat) Gemensamma utrymmen Justering av garageportar och förrådsdörrar Byte av trasiga glödlampor Reparation ytterbelysning Tjänsten köps Vicevärd/ frivilliga insatser Tjänsten köps Säkerhetskontroller Skötselobjekt Arbetsmoment Frekvens Ansvar Garageportar Kontroll av upphängning och av säkerhetskedja Kontinuerligt Resp. br. havare och -vajer Stegar Kontroll av tillförlitlighet Före användning Användaren Gräsklippare Funktions- och säkerhetskontroll Före användning Användaren Övrigt Skötselobjekt Arbetsmoment Frekvens Ansvar Utvändiga och gemensamma utrymmen Allmän tillsyn Regelbundet Vicevärden

17 17 Bilaga 4 Ordningsregler inom föreningen (rev ) Allmänt Enligt bostadsrättslagen Kap 7 9 skall bostadsrättshavaren när han eller hon använder lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom och utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överenskommelse med ortens sed meddelar. Enligt bostadsrättslagen Kap 7 12 skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter framgår av stadgarna 36. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd, jmf stadgarna 41. Bostadsrättshavaren ansvarar gentemot föreningen för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denna utfört. Exempel på åtgärder/installationer som är bostadsrättshavarens ansvar: golvvärme, inglasad altan/uterum, bastu (installation kräver styrelsens tillstånd enligt stadgarna 41). Enskilda utrymmen Bostadsrättshavare disponerar och ansvarar för följande utrymmen: Sin lägenhet, till lägenheten hörande tomtyta, ett förråd i skyddsrummet och ett garage om särskilt hyresavtal har upprättats. Garaget ska alltid hållas låst. För att förhindra vållande av personskada eller skada på bilen när den körs in i eller ut ur garaget ska garageporten, när väderförhållandens så påkallar, alltid säkras med kedja när den öppnas. "Friggebodar", överbyggda cykelställ, hundkojor, lusthus, fasta trädgårdsgrupper eller liknande tillbyggnader får inte byggas på det enskilda eller det gemensamma utrymmet utan styrelsens tillstånd. Gemensamma utrymmen Gemensamma förråd i garagelängorna är i första hand avsedda för förvaring av föreningens gemensamma utrustning och avfallskärl. I mån av plats får cykel som tillhör bostadsrättshavare förvaras i det gemensamma cykelförrådet. Cyklar som inte används under sommarhalvåret ska förvaras i bostadsrättshavarens enskilda utrymme (källarförråd). Trafik och parkering inom området Vägarna framför husen måste, året runt, hållas öppna för utryckningsfordon. Parkering av motorfordon är tillåten endast på den gemensamma parkeringsplatsen. Snöröjning och sandning Bostadsrättshavare svarar själv för snöröjning och sandning framför sin egen ingång. Snöröjning och sandning framför förrådsdörrar, avfallsförråd och brevlådor samt gång vid hus 10 utförs enligt miljöjourlista.

18 18 Gräsklippning och plantering Bostadsrättshavaren svarar själv för klippning av gräsytan som tillhör själva lägenheten. Gemensamma grönområden klipps enligt särskild turlista/miljöjourlista Styrelsen har tagit ställning till hur föryngring, borttagande och nyplantering av buskar och träd på de gemensamma ytorna ska ske successivt under kommande år. Planen informeras på årsstämman Plantering på den egna tomten måste ske med hänsyn till grannar och måste, eftersom tomtytan är liten, vara begränsad och det ska handla om lägre växtlighet. Bostadsrättshavaren ansvarar för att de egna planteringarna inte skymmer utsikt eller skuggar uteplats (altanen) för grannarna. Plantering av träd som förväntas nå 2,5 meters höjd ska inte ske. Brfhavaren ansvarar för att ta ner träd som nått 2,5 meters höjd. Avfallshantering Föreningen tillämpar källsortering enligt Bodens kommuns anvisningar och enligt sorteringsanvisningar i avfallsrummet. Föreningen svarar endast för hantering av komposterbart avfall, brännbart avfall och restavfall. Vicevärden ansvarar för att material som lämnats i plastbackarna i avfallsrummet förs till Brännkläppens avfallsanläggning. Egen kompostering av animaliskt köksavfall är inte tillåten. Bostadsrättshavare svarar själv för att övrigt avfall kommer till återvinningsstation, Brändkläppens avfallsanläggning eller en återvinningsmarknad. Avfallskärlen för komposterbart resp. brännbart avfall ställs ut samt rengörs enligt miljöjourlista. Ventilation Bostadsrättshavare svarar själv för filterbyte 2 gånger per år och för rengöring och skötsel av värmeåtervinningsaggregatet (även metall filter) och spiskåpa (enligt skötselprogram ) Gemensam vattenpump Bevattning av egen gräsmatta tillämpas restriktivt och inte mellan kl Husdjur, fåglar och skadedjur Bostadsrättshavare får inte ha fler än två hundar/katter i sin lägenhet utan att inhämta styrelsens tillstånd. Alla åtgärder måste vidtas så att inte skadedjur dras till föreningens område. Det är därför inte tillåtet att sätta ut mat direkt på marken.

19 19 Bilaga 5 Policy vid tilldelning av garageplats ( ) Allmänt Brf Uttern har tillgång till 12 garageplatser, d v s lika många som antalet bostadsrätter. Garageplatserna ingår inte i resp bostadsrätt utan kan hyras först efter ett särskilt hyresavtal med brf Uttern. Av avtalet famgår de särskilda hyresvillkoren, 6 garageplatser har något större volym och ligger ovanför ett uppvärmt skyddsrum men kan inte kallas för varmgarage. De betingar dock en något högre hyra än de övriga 6. Bostadsrättshavare som överlåter sin bostadsrätt får inte ange att garageplats ingår i överlåtelsen, Information kan i stället lämnas att det alltid är möjligt att hyra en garageplats av bostadsrättsföreningen. Önskemål om att få hyra eller byta garageplats ska skriftligen inlämnas till vicevärden. Vicevärden ansvarar för upprättande och aktualisering av särskild kölista. Policy Brf Uttern ska alltid kunna erbjuda en bostadsrättshavare en garageplats. I samband med att bostadsrättshavare överlåter sin bostadsrätt uppsägs garageplatsen med automatik. Bostadsrättshavare som redan bor i Brf Uttern ska prioriteras, de ska därför kunna byta garageplats när sådan blir ledig (innebär upprättande av kölista). Bostadsrättshavare ska kunna hyra en andra ledig garageplats (tidsbegänsat intill dess annan bostadsrättshavare önskar hyra en första garageplats). Brf Uttern ska kunna hyra ut ledig garageplats till extern kund (tidsbegänsat intill dess en bostadsrättshavare önskar hyra en första eller andra garageplats). Ovanstående policy har fastställts vid styrelsesammantäde , och ska tillämpas fr o m

20 20 Bilaga 6 Gemensam utrustning ( ) Åkgräsklippare HUSQVARNA Rider 13 Bioclip Motorgräsklippare HUSQVARNA M48 Pro Motorgräsklippare HUSQVARNA MASTER 46 Motorgräsklippare HUSQVARNA R152 SVB Handgräsklippare HUSQVARNA 540 Gräsklippare El HUSQVARNA MASTER 43RC Vertikalskärare el WOLF Röjsåg med bärsele HUSQVARNA Elvertikalsärare WOLF Avfuktningsaggregat WOODS 28 (för avfuktning källare) Luftkompressor RACE m. slang Högtryckstvätt KÄRCHER 520M Ytrengörare KÄRCHER T-RACER 200 Roterande tvättborste KÄRCHER Spolrör vinklat KÄRCHER Snöbjörn plast förvaras i sopbod Snöspade aluminium Byggskyffel Grävgrep Allroundskyffel aluminium Slägga Gruskratta Lyftverktyg för markplattor Vattenkannor 2st. Snöraka plast Häcksax el Såvagn GARDENA (för spridning av gräsfrö) Skottkärra Färgskrapa stor Färgskrapa liten Kabelvinda 40m Värmefläkt el PYROX Proff Belysning utegran Stege aluminium 2-delad förvaras i sopbod Stege aluminium förvaras i sopbod Stege trä förvaras i sopbod Vattenpump för sjövatten i pumphus sommartid, förvaras i källare vintertid

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad )

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad ) Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad 2010-06-12) Denna skrift ska sammanfatta styrelsens arbetsordning samt ansvars-och arbetsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och övriga

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5)

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Solrosen Gröna gränd 7 19, 831 36 ÖSTERSUND. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lobo. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Stigs Gård har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan 2016-08-18 Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan Ordförande Väljs på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet Kallar till styrelsesammanträden och leder dem Ser till att sammanträden hålls när det behövs

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PROJECT PLAYGROUND

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PROJECT PLAYGROUND STADGAR FÖR FÖRENINGEN PROJECT PLAYGROUND 802450-8924 Innehåll 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3 1.1 Föreningens namn... 3 1.2 Föreningens säte... 3 1.3 Föreningens ändamål och verksamhet... 3 1.3.1 Ändamål...

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra 1(8) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra Antagna vid konstituerande stämma den 26 januari 2003 och ändrade vid föreningsstämma den 14 juni 2006 samt vid föreningsstämma den 16 juli 2008. FIRMA,

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM ALLMÄNT STYRELSENS SAMMANKOMSTER

STYRELSENS ARBETSORDNING ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM ALLMÄNT STYRELSENS SAMMANKOMSTER STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM Styrelsen i HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm ( Föreningen ) har upprättat denna arbetsordning som ett komplement

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket7. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng 2016-2017 Ansvar Ordförande I ordförandes arbetsuppgifter ingår att vara arbetsledare för styrelsen samt ordförande på styrelsemöten svara för att föreningsstämmans

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning 1(8) Styrelsens arbetsordning Styrelseuppdraget Brf Mörbyskogen 2 är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom kostnadseffektiv förvaltning och

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer