Verksamhetsberättelse SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag, Servicebolaget, 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag, Servicebolaget, 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag, Servicebolaget, 2013 Servicebolaget, som är ett av Journalistförbundet helägt dotterbolag i aktiebolagsform, bildades hösten 1998, och verksamheten startade 1 januari Servicebolaget ska enligt bolagsordningen bedriva verksamhet för att ge bolagets medlemmar, i deras egenskap av egenföretagande frilansjournalister, branschinriktad företagsservice och därmed sammanhängande verksamhet. Detta sker i bolagets två verksamhetsgrenar dels individuell service i företagarfrågor, dels genom bolagets kursverksamhet anpassad till egenföretagande frilansjournalister. En sammanlagt lite högre avgift men i praktiken lägre för frilansar som gör avdrag Frilansmedlemmarna har liksom tidigare år haft en sänkt avgift till förbundet och en avdragsgill serviceavgift till Servicebolaget. Kongressens tanke bakom avgiftskonstruktionen är att frilansar ska få tillgång till extra service i företagarrollen utan att medlemskapet i förbundet ska vara dyrare än för övriga medlemmar. Det förutsätter att serviceavgiften dras av som en kostnad i frilansverksamheten. Beräkningar av skatteeffekten i fem inkomstlägen som styrelsen beställt fram under året visar att för frilansar som gör avdrag för serviceavgiften 2013, blir den totala avgiften i praktiken lägre än för anställda medlemmar. När serviceavgiften dras av som en kostnad i frilansverksamheten sänks också den sjukpenninggrundande årsinkomsten. Med utgångspunkt från avgiftstrappan för medlemsavgiften har därför också effekten på sjukpenningen belysts i två exempel. Vid månadsinkomsten kronor ( kronor per år) och avdrag för serviceavgift 12 x 159 kronor blir den sjukpenningen efter skatt (30 %) 2, 80 kronor lägre per ersättningsdag. Vid månadsinkomsten kronor och avdrag för serviceavgift 12 x 117 kronor blir sjukpenningen efter skatteavdrag (30%) 2, 21 kronor lägre per ersättningsdag. Servicebolagets ledning Servicebolagets styrelse har sex ledamöter och två suppleanter. Unionen-klubben, som företräder alla anställda i Journalistförbundet och dess dotterbolag samt a-kassan, har en personalrepresentant som deltar vid styrelsens sammanträden, utan att vara i styrelsen. Styrelsens arbetsutskott (AU) har under året haft fyra sammanträden, och styrelsen har också sammanträtt fyra gånger. Servicebolagets styrelse 2013 Nordling Jonas, Förbundsstyrelsen (FS) ordförande Ohlsson Åsa, FS Blomgren Marie, FS Pröckl Eddie, FS Schüsseleder Göran, Frilans Riks Östborg Peter, Frilans Riks t o m Grönblad Fatima fr o m Gäverth Ola, FS suppleant Larsson Jennie, Frilans Riks suppleant Agrell Eva personalrepr t o m Lif Johan personalrepr föräldraledig 2013 Petra Jankov Picha personalrepr fr o m Maria Tillström Personalrepr, suppl fr o m

2 Zillén Hans revisor Styrelsens arbetsutskott Nordling Jonas, FS Schüsseleder Göran, Frilans Riks Jeanette Janson, verksamhetschef adjungerad Personal i bolaget Servicebolaget har under året haft två anställda. Maud Alenmark, tidigare frilansjournalist, har varit serviceansvarig och ansvarat bland annat för information och rådgivning om frilansars företagarfrågor via telefon, e-post och hemsida, viss ekonomiadministration, AU- och styrelsehandlingar, upphandlingar kopplat till varje enskild Servicebolagskurs, informationstexter, tjänster och annan behövlig expertis. Linus Johnson har huvudsakligen arbetat med att administrera Servicebolagets kurser, webbsidor och frilanskatalogen på internet samt arbetat med protokoll från ledningens sammanträden. Dagliga kontakter med medlemmar, frilansklubbar, kursansvariga, företagsexperter, dataföretag, etc och Servicebolagets personal under 2013 Servicebolagets ena verksamhetsgren, individuell service i företagarfrågor, har under hela 2013 som vanligt varit tillgänglig för bolagets drygt 1800 medlemmar vardagar utom klämdagar vid helger. I den andra verksamhetsgrenen Servicebolagets kursverksamhet har medlemmar och andra som har kursfrågor också löpande kontaktat Servicebolaget. Antalet telefon-och mejlkontakter med medlemmar varierar olika dagar. Vissa dagar har det kommit över hundra meddelanden och frågor kring kursverksamheten och frilansinformation, ärenden och rådgivning och andra dagar kanske femton till tjugo. Bolagets personal har dagligen haft frekvent kontakt med främst medlemmar i form av individuella ärenden, men också med bland annat frilansklubbar, företagsexperter, kursansvariga, kurslokalsuthyrare, uppdragstagare för sådant som texter till bolagets hemsida, dataföretag etc. Antalet kontakter har alltså varierat på daglig basis, och ett ärende, ett samtal eller ett mejl kan ha inneburit en kontakt på kanske 15 eller 30 minuter, eller lett till en kontakt/ konversation som pågått över längre tid i timmar eller dagar, beroende på ärendets karaktär. Kostnadsfri individuell service till bolagets medlemmar i frilansars företagarfrågor Bolagets serviceexpert arbetar, som nämns ovan, dagligen med individuell service och rådgivning till bolagets medlemmar i företags- och affärsjuridiska frågor, så som bland annat skattetekniska och skattejuridiska frågor, lokalhyresfrågor, arvodes -och uppdragsavtalsfrågor, ekonomi och företagarförsäkringsfrågor. Arbetet i dess olika delar kräver också utredningsinsatser, kontakter med jurister och andra experter samt löpande bevakning av företagsanknutna nyheter. Servicebolaget har i samarbete med Journalistförbundets jurister lämnat råd vid utformning av avtal och erbjudit "hjälp till självhjälp" vid olika typer av tvister för frilansföretaget. Frilansmedlemmar har

3 också fått konkret juridisk hjälp när uppdragsgivare inte velat betala överenskommet pris eller vägrat att betala alls. Under 2013 har behovet av juridisk hjälp och fördjupad rådgivning ökat kraftigt i jämförelse med året innan. Trettioen juridiska ärenden och tvister, mer än dubbelt som många som år 2012, har på uppdrag av Servicebolaget handlagts av förbundets jurister och ombudsmän. Inför deklarationen har bolagets frilansmedlemmar haft möjlighet att ringa Servicebolaget och få svar på deklarationsfrågor direkt från en erfaren skatteexpert. Webbsida med nytt specialmaterial för frilansar Efter inloggning på har frilansmedlemmar haft tillgång till aktuella basfakta och nischade företagarnyheter för frilansjournalister med information om bland annat avtal, datorer/teknik, försäkringar, Servicebolagets kursverksamhet, deklarationstips, skatteregler, moms, bokföring och deklaration med steg-för steg- anvisningar för det förenklade årsbokslutet. Under året har också nya guider för val av karensdagar i sjukförsäkringen, för fakturering och momsredovisning, samt för hantering av bluffakturor utarbetats och tillförts hemsidan. Nyhetsbrevet och kommunikation med medlemmar Fem gånger under 2013 har Nytt från Servicebolaget e-postats ut till frilansmedlemmarna med aktuella tips om skatter, moms, bokföring/bokslut, försäkringar, kurser med mera. Information om nya kurser har också efterhand publicerats på hemsidan och e-postats till frilansmedlemmar i den del av landet där en kurs varit på gång. Nya kurser har även aviserats via sociala medier och med annonsbanner i Frilansjournalistens elektroniska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet Nytt från Servicebolaget har fungerat både som en informationskanal för att hålla frilansmedlemmarna à jour med viktiga företagarnyheter, ge specialiserade tips, råd och vägledning för frilansverksamheten, att bjuda in till aktuella kurser och till att marknadsföra bolaget till frilansmedlemmarna, genom att tydliggöra vilken service som enskilda medlemmar får via Servicebolaget. Servicebolaget layoutade och skrev annonser, och köpte liksom tidigare år annonsutrymme för annonsering i Frilansjournalisten och i Journalisten, som ett led i att marknadsföra och öka kunskapen om Servicebolaget bland Servicebolagets frilansar. För att ytterligare uppmärksamma frilansmedlemmarna på Servicebolagets service och kursverksamhet 2013 gjordes en extrasatsning på en extra annonsbanner i Frilansjournalistens alla utgåvor under året. Informationsträffar om servicebolagets verksamhet har också genomförts för två frilansgrupper på deras gemensamma arbetsplatser. Servicebolagets andra verksamhetsgren - kursverksamhet med avgiftsfria kurser för bolagets medlemmar Kursprogrammet 2013 som planerats med utgångspunkt från kursönskemål från enskilda frilansmedlemmar, regionala frilansklubbar, styrelsens synpunkter och antalet reserver vid tidigare kurser, har haft som huvudinriktning att stärka företagarkompetensen och handlat om försäljning, upphandling och marknadsföringsverktyg, försäkringsskydd och aktuell hantering av skatter, momsredovisning, bokslut och deklaration vid skötsel och drift av det egna företaget. Bland annat genomfördes nya kursomgångar av de sedan flera år mest eftertraktade kurserna i verktyget

4 Wordpress, att sälja och om skatter och avdrag. I slutet av året sattes extra kurser in om nya regler för momsredovisning från 2014 och en kurs i Sundsvall om hur frilansmaterial och idéer kan återanvändas och vidareförsäljas. Sammanlagt genomfördes 22 hel- eller halvdagskurser med totalt 339 deltagare, varav 332 var frilansmedlemmar i bolaget. Genomförda kurser 2013: Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 7 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 8 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Malmö 8 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 8 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 9 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 9 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Malmö 7 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 9 deltagare Skatter och avdrag Malmö 22 deltagare Skatter och avdrag Göteborg 16 deltagare Skatter och avdrag Stockholm 35 deltagare Nya momsregler för dig med helårsmoms Malmö 14 deltagare Nya momsregler för dig med helårsmoms Göteborg 10 deltagare Nya momsregler för dig med helårsmoms Stockholm 27 deltagare Sälj mer och höj ditt arvode Malmö 37 deltagare Sälj mer och höj ditt arvode Göteborg 27 deltagare Sälj vidare Sundsvall 12 deltagare Att lägga anbud vid offentlig upphandling Stockholm 31 deltagare Photoshop för frilansar steg 2 Stockholm 12 deltagare Photoshop för frilansar steg 1 Stockholm 12 deltagare Photoshop för frilansar (nybörjarkurs) Göteborg 12 deltagare Håller ditt skyddsnät? Linköping 7 deltagare Förändrad avbokningsavgift no-go-fee Under året har reglerna för sen avbokning av kursplats ändrats. På grund av svårighet för kursdeltagare att i vissa fall skaffa läkarintyg vid akut insjuknande har styrelsen beslutat att förutom läkarintyg godta utskrift av registrerad sjukanmälan hos Försäkringskassan som intyg vid avbokning senare än fjorton dagar före kursstart. För den som måste avboka kursplatsen på grund av vård av sjukt barn gäller sedan tidigare att man slipper avbokningsavgift mot uppvisande av VAB-intyg från Försäkringskassan. Samtidigt ändrades avbokningsavgiften för den som inte kan uppvisa intyg till en fast avbokningsavgift om 500 kronor plus moms oavsett vilken av Servicebolagets kurser som avbokas. Det innebär att avbokningsavgiften inte längre är kopplad till den aktuella kursens deltagaravgift för andra medlemmar i förbundet. Den nya avbokningsavgiften beslutades gälla retroaktivt från 1 januari Under 2013 har 25 kursdeltagare debiterats no go-fee.

5 Specialpriser Servicebolagets frilansar har erbjudits specialpris på inkassoabonnemang hos Intrum Justitia liksom på årsabonnemang på Nationalencyklopedins Internettjänst. Medlemmarna i servicebolaget har också haft möjlighet att få specialpris på hälsokontroller via Feelgoods företagshälsovård och fri årsavgift och rabatt på företagsupplysningar hos Upplysningscentralen (UC). Alla erbjudanden har bedömts falla inom den policy som fastställts angående rabatter till Servicebolagets frilansar. Försäkring mot utebliven betalning I samband med beställningen av företagsupplysning hos UC har frilansmedlemmar samtidigt via UC kunnat teckna kreditförsäkring hos Euler Hermes som skydd mot utebliven betalning från det företag som upplysningen gällt. Företagsförsäkring i två varianter Via försäkringsmäklare Gefvert AB har frilansarna liksom tidigare år kunnat teckna Frilansjournalisternas Företagsförsäkring som i jämförelse med många liknande försäkringar har en låg premie och en låg självrisk vid skador. I företagsförsäkringen ingår också en tjänstereseförsäkring utan extra kostnad. Frilansar som arbetar hemifrån har haft möjlighet att teckna en reducerad variant av företagsförsäkringen som komplement till sin hemförsäkring. Frilansars pensioner och försäkringspaket Frilansarna har också haft tillgång till individuell rådgivning om pensionssparande genom Servicebolagets samarbete med PP Pension och möjlighet att komplettera pensionssparande hos PP Pension med "Frilanspaketet" där liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring ingår till ett förmånligt pris. Google-erbjudande till Servicebolagets medlemmar Digital Journalism Workshop Frilansmedlemmarna har i oktober via Servicebolaget inbjudits till ett gratis seminarium i Stockholm om nya digitala verktyg för journalistiskt arbete. Seminariet arrangerades av Google Sverige exklusivt för Servicebolagets frilansar och cirka 40 frilansmedlemmar deltog. Utveckling av Servicebolagets verksamhet: Förutom nyheter, information och guider i nyhetsbrev och på hemsidan och nyheter i kursverksamheten som nämnts ovan pågår ett kontinuerligt arbete för att på olika sätt utveckla servicen. Här följer några viktiga exempel 2013: Skattekonsulter har klargjort gränser för Servicebolagets verksamhet Servicebolaget har återkommande fått önskemål och förfrågningar om resebidrag till enskilda och om sponsring och bidrag till kurser och aktiviteter inom klubbar och distrikt. Skatteexperter från Grant Thornton har nu medverkat vid ett styrelsemöte och gått igenom de skatteregler och den aktuella rättspraxis som styr vilken verksamhet som kan tillhandahållas i ett servicebolag, det vill säga ett bolag med koppling till medlemskap i en förening. Vid mötet klargjordes att de riktlinjer som kongressen angav inför Servicebolagets start och som senare konkretiserats av förbundsstyrelsen i gränsdragningsbeslut fortfarande ligger i linje med de regler som gäller. Senare domar visar också att det är nödvändigt att det finns en tydlig rågång mellan bolagets verksamhet och föreningens

6 verksamhet (förbund, distrikt och klubbar). De eventuella tjänster som utförs mellan Servicebolaget och olika delar av föreningen måste alltid faktureras till marknadspris och med moms. Möte med kurskunniga frilansjournalister från olika delar av landet. Under hösten anlitades nio kurskunniga frilansjournalister från olika delar av landet för att vid ett möte med Servicebolagets kansli bidra med kunskap om frilansars fortbildningsbehov och om praktiska förutsättningar för kurser runt om i landet. Vi mötet framkom bland annat synpunkter på hur kursverksamheten kan utvecklas med ett tydligare fokus på frilansars framtida jobbmöjligheter i den digitala utveckling som är på gång, och hur de avgiftsfria kurserna skulle nå fler frilansmedlemmar genom att kurserna anordnas i föreläsningsform, och med en teknik som ger möjlighet att delta på distans. Vid teknik-, fördjupnings- och fotsättningskurser som förutsätter ett fåtal kursdeltagare skulle istället deltagarna debiteras en kursavgift. Fortsatt utveckling av modell för kurser på distans För att ta fram lämpliga tekniska lösningar som kan öka frilansmedlemmarnas möjlighet att ta del av kursutbudet videofilmades på försök kursen Håller ditt skyddsnät i Linköping i september. Med den inspelningsutrustning som fanns tillgänglig blev kvalitén på ljudet vid detta första försök inte tillräckligt bra för att läggas ut på hemsidan. Det var ändå ett lyckat försök som gav kunskap och erfarenheter inför kommande inspelningar och utformning av kursverksamhet på distans. Projekt för smidigare kursanmälan och kommunikation kring kurserna. Efter att Journalistförbundets medlemsdatabas under senhösten uppgraderats med en förbättrad systemversion påbörjades tillsammans med systemleverantören ett projektarbete för med att bygga om och utveckla en effektivare webbaserad administration av Servicebolagets kurser kopplad till förbundets medlemsregister. Projektet kommer att fortsätta under våren 2014 och tanken är att kursanmälningar och kommunikation kring kurserna på sikt ska ske via Servicebolagets webbsida och på så sätt bli mer automatiserad. Beslut fattade 2013 för fortsatt utveckling 2014 Under 2013 har styrelsen fattat beslut om nya guider och tjänster som kommer att arbetas fram under På Servicebolagets hemsida ska en särskild underavdelning skapas för säkerhets- och arbetsmiljöfrågor för frilansar. Hemsidan ska kompletteras med råd och tips inför förhandling om frilansarvoden och uppdragsvillkor med utgångspunkt från synpunkter och erfarenheter som kommer fram i samband med lanseringen av förbundets nya frilanskalkylator och frilansrekommendation. På hemsidan kommer frilansarna också att få tillgång till en automatisk bevakning av branschnyheter för frilansar. När de nya funktionerna för kursanmälan och kursadministration som nämnts ovan är färdigbyggda kommer det tidigare arbetet med att skapa en mötesplats för mentorer och adepter på hemsidan och att modernisera frilanskatalogen att återupptas. Därutöver ska kansliet också fortsätta arbetet med att förhandla fram nya avtal om rabatter och specialpriser för Servicebolagets frilansar.

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN #3 2014 s.4 s.6 s.9 s.3 Kortare betalningstider ger företaget rörelsefrihet Ingen håller koll på bolag utan revisor Färre anmälningar mot bluffakturor Utbildning: Trenden går mot skräddarsytt s.8 Klas

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Bokför själv och sparar 25 000 kronor

Bokför själv och sparar 25 000 kronor Min firma April 2014 en medlemstidning från unionen egenföretagare Tema DEKLARATION Avdragen du glömmer Enklare bokföring Expertens råd Fördel med revisor Pernilla har koll på Ekonomin Bokför själv och

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Två rapporter skrivna av ARS Research AB på uppdrag av Konkurrensverket Förord På uppdrag av Konkurrensverket har ARS

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013. Ver 1.0 1(13)

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013. Ver 1.0 1(13) Visioner och mål Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013 Ver 1.0 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. SWOT analys... 3 3. Förbundets vision... 4 4. Mål... 4 4.1

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Här har vi samlat några konkreta råd till företagare som ger trygghet, bättre lönsamhet och möjlighet att anställa fler.

Här har vi samlat några konkreta råd till företagare som ger trygghet, bättre lönsamhet och möjlighet att anställa fler. Här har vi samlat några konkreta råd till företagare som ger trygghet, bättre lönsamhet och möjlighet att anställa fler. Mer information hittar du på www.foretagarna.se 1 Företagsform Försäkring Finansiering

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer