Verksamhetsberättelse SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag, Servicebolaget, 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag, Servicebolaget, 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag, Servicebolaget, 2013 Servicebolaget, som är ett av Journalistförbundet helägt dotterbolag i aktiebolagsform, bildades hösten 1998, och verksamheten startade 1 januari Servicebolaget ska enligt bolagsordningen bedriva verksamhet för att ge bolagets medlemmar, i deras egenskap av egenföretagande frilansjournalister, branschinriktad företagsservice och därmed sammanhängande verksamhet. Detta sker i bolagets två verksamhetsgrenar dels individuell service i företagarfrågor, dels genom bolagets kursverksamhet anpassad till egenföretagande frilansjournalister. En sammanlagt lite högre avgift men i praktiken lägre för frilansar som gör avdrag Frilansmedlemmarna har liksom tidigare år haft en sänkt avgift till förbundet och en avdragsgill serviceavgift till Servicebolaget. Kongressens tanke bakom avgiftskonstruktionen är att frilansar ska få tillgång till extra service i företagarrollen utan att medlemskapet i förbundet ska vara dyrare än för övriga medlemmar. Det förutsätter att serviceavgiften dras av som en kostnad i frilansverksamheten. Beräkningar av skatteeffekten i fem inkomstlägen som styrelsen beställt fram under året visar att för frilansar som gör avdrag för serviceavgiften 2013, blir den totala avgiften i praktiken lägre än för anställda medlemmar. När serviceavgiften dras av som en kostnad i frilansverksamheten sänks också den sjukpenninggrundande årsinkomsten. Med utgångspunkt från avgiftstrappan för medlemsavgiften har därför också effekten på sjukpenningen belysts i två exempel. Vid månadsinkomsten kronor ( kronor per år) och avdrag för serviceavgift 12 x 159 kronor blir den sjukpenningen efter skatt (30 %) 2, 80 kronor lägre per ersättningsdag. Vid månadsinkomsten kronor och avdrag för serviceavgift 12 x 117 kronor blir sjukpenningen efter skatteavdrag (30%) 2, 21 kronor lägre per ersättningsdag. Servicebolagets ledning Servicebolagets styrelse har sex ledamöter och två suppleanter. Unionen-klubben, som företräder alla anställda i Journalistförbundet och dess dotterbolag samt a-kassan, har en personalrepresentant som deltar vid styrelsens sammanträden, utan att vara i styrelsen. Styrelsens arbetsutskott (AU) har under året haft fyra sammanträden, och styrelsen har också sammanträtt fyra gånger. Servicebolagets styrelse 2013 Nordling Jonas, Förbundsstyrelsen (FS) ordförande Ohlsson Åsa, FS Blomgren Marie, FS Pröckl Eddie, FS Schüsseleder Göran, Frilans Riks Östborg Peter, Frilans Riks t o m Grönblad Fatima fr o m Gäverth Ola, FS suppleant Larsson Jennie, Frilans Riks suppleant Agrell Eva personalrepr t o m Lif Johan personalrepr föräldraledig 2013 Petra Jankov Picha personalrepr fr o m Maria Tillström Personalrepr, suppl fr o m

2 Zillén Hans revisor Styrelsens arbetsutskott Nordling Jonas, FS Schüsseleder Göran, Frilans Riks Jeanette Janson, verksamhetschef adjungerad Personal i bolaget Servicebolaget har under året haft två anställda. Maud Alenmark, tidigare frilansjournalist, har varit serviceansvarig och ansvarat bland annat för information och rådgivning om frilansars företagarfrågor via telefon, e-post och hemsida, viss ekonomiadministration, AU- och styrelsehandlingar, upphandlingar kopplat till varje enskild Servicebolagskurs, informationstexter, tjänster och annan behövlig expertis. Linus Johnson har huvudsakligen arbetat med att administrera Servicebolagets kurser, webbsidor och frilanskatalogen på internet samt arbetat med protokoll från ledningens sammanträden. Dagliga kontakter med medlemmar, frilansklubbar, kursansvariga, företagsexperter, dataföretag, etc och Servicebolagets personal under 2013 Servicebolagets ena verksamhetsgren, individuell service i företagarfrågor, har under hela 2013 som vanligt varit tillgänglig för bolagets drygt 1800 medlemmar vardagar utom klämdagar vid helger. I den andra verksamhetsgrenen Servicebolagets kursverksamhet har medlemmar och andra som har kursfrågor också löpande kontaktat Servicebolaget. Antalet telefon-och mejlkontakter med medlemmar varierar olika dagar. Vissa dagar har det kommit över hundra meddelanden och frågor kring kursverksamheten och frilansinformation, ärenden och rådgivning och andra dagar kanske femton till tjugo. Bolagets personal har dagligen haft frekvent kontakt med främst medlemmar i form av individuella ärenden, men också med bland annat frilansklubbar, företagsexperter, kursansvariga, kurslokalsuthyrare, uppdragstagare för sådant som texter till bolagets hemsida, dataföretag etc. Antalet kontakter har alltså varierat på daglig basis, och ett ärende, ett samtal eller ett mejl kan ha inneburit en kontakt på kanske 15 eller 30 minuter, eller lett till en kontakt/ konversation som pågått över längre tid i timmar eller dagar, beroende på ärendets karaktär. Kostnadsfri individuell service till bolagets medlemmar i frilansars företagarfrågor Bolagets serviceexpert arbetar, som nämns ovan, dagligen med individuell service och rådgivning till bolagets medlemmar i företags- och affärsjuridiska frågor, så som bland annat skattetekniska och skattejuridiska frågor, lokalhyresfrågor, arvodes -och uppdragsavtalsfrågor, ekonomi och företagarförsäkringsfrågor. Arbetet i dess olika delar kräver också utredningsinsatser, kontakter med jurister och andra experter samt löpande bevakning av företagsanknutna nyheter. Servicebolaget har i samarbete med Journalistförbundets jurister lämnat råd vid utformning av avtal och erbjudit "hjälp till självhjälp" vid olika typer av tvister för frilansföretaget. Frilansmedlemmar har

3 också fått konkret juridisk hjälp när uppdragsgivare inte velat betala överenskommet pris eller vägrat att betala alls. Under 2013 har behovet av juridisk hjälp och fördjupad rådgivning ökat kraftigt i jämförelse med året innan. Trettioen juridiska ärenden och tvister, mer än dubbelt som många som år 2012, har på uppdrag av Servicebolaget handlagts av förbundets jurister och ombudsmän. Inför deklarationen har bolagets frilansmedlemmar haft möjlighet att ringa Servicebolaget och få svar på deklarationsfrågor direkt från en erfaren skatteexpert. Webbsida med nytt specialmaterial för frilansar Efter inloggning på har frilansmedlemmar haft tillgång till aktuella basfakta och nischade företagarnyheter för frilansjournalister med information om bland annat avtal, datorer/teknik, försäkringar, Servicebolagets kursverksamhet, deklarationstips, skatteregler, moms, bokföring och deklaration med steg-för steg- anvisningar för det förenklade årsbokslutet. Under året har också nya guider för val av karensdagar i sjukförsäkringen, för fakturering och momsredovisning, samt för hantering av bluffakturor utarbetats och tillförts hemsidan. Nyhetsbrevet och kommunikation med medlemmar Fem gånger under 2013 har Nytt från Servicebolaget e-postats ut till frilansmedlemmarna med aktuella tips om skatter, moms, bokföring/bokslut, försäkringar, kurser med mera. Information om nya kurser har också efterhand publicerats på hemsidan och e-postats till frilansmedlemmar i den del av landet där en kurs varit på gång. Nya kurser har även aviserats via sociala medier och med annonsbanner i Frilansjournalistens elektroniska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet Nytt från Servicebolaget har fungerat både som en informationskanal för att hålla frilansmedlemmarna à jour med viktiga företagarnyheter, ge specialiserade tips, råd och vägledning för frilansverksamheten, att bjuda in till aktuella kurser och till att marknadsföra bolaget till frilansmedlemmarna, genom att tydliggöra vilken service som enskilda medlemmar får via Servicebolaget. Servicebolaget layoutade och skrev annonser, och köpte liksom tidigare år annonsutrymme för annonsering i Frilansjournalisten och i Journalisten, som ett led i att marknadsföra och öka kunskapen om Servicebolaget bland Servicebolagets frilansar. För att ytterligare uppmärksamma frilansmedlemmarna på Servicebolagets service och kursverksamhet 2013 gjordes en extrasatsning på en extra annonsbanner i Frilansjournalistens alla utgåvor under året. Informationsträffar om servicebolagets verksamhet har också genomförts för två frilansgrupper på deras gemensamma arbetsplatser. Servicebolagets andra verksamhetsgren - kursverksamhet med avgiftsfria kurser för bolagets medlemmar Kursprogrammet 2013 som planerats med utgångspunkt från kursönskemål från enskilda frilansmedlemmar, regionala frilansklubbar, styrelsens synpunkter och antalet reserver vid tidigare kurser, har haft som huvudinriktning att stärka företagarkompetensen och handlat om försäljning, upphandling och marknadsföringsverktyg, försäkringsskydd och aktuell hantering av skatter, momsredovisning, bokslut och deklaration vid skötsel och drift av det egna företaget. Bland annat genomfördes nya kursomgångar av de sedan flera år mest eftertraktade kurserna i verktyget

4 Wordpress, att sälja och om skatter och avdrag. I slutet av året sattes extra kurser in om nya regler för momsredovisning från 2014 och en kurs i Sundsvall om hur frilansmaterial och idéer kan återanvändas och vidareförsäljas. Sammanlagt genomfördes 22 hel- eller halvdagskurser med totalt 339 deltagare, varav 332 var frilansmedlemmar i bolaget. Genomförda kurser 2013: Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 7 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 8 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Malmö 8 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 8 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 9 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 9 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Malmö 7 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 9 deltagare Skatter och avdrag Malmö 22 deltagare Skatter och avdrag Göteborg 16 deltagare Skatter och avdrag Stockholm 35 deltagare Nya momsregler för dig med helårsmoms Malmö 14 deltagare Nya momsregler för dig med helårsmoms Göteborg 10 deltagare Nya momsregler för dig med helårsmoms Stockholm 27 deltagare Sälj mer och höj ditt arvode Malmö 37 deltagare Sälj mer och höj ditt arvode Göteborg 27 deltagare Sälj vidare Sundsvall 12 deltagare Att lägga anbud vid offentlig upphandling Stockholm 31 deltagare Photoshop för frilansar steg 2 Stockholm 12 deltagare Photoshop för frilansar steg 1 Stockholm 12 deltagare Photoshop för frilansar (nybörjarkurs) Göteborg 12 deltagare Håller ditt skyddsnät? Linköping 7 deltagare Förändrad avbokningsavgift no-go-fee Under året har reglerna för sen avbokning av kursplats ändrats. På grund av svårighet för kursdeltagare att i vissa fall skaffa läkarintyg vid akut insjuknande har styrelsen beslutat att förutom läkarintyg godta utskrift av registrerad sjukanmälan hos Försäkringskassan som intyg vid avbokning senare än fjorton dagar före kursstart. För den som måste avboka kursplatsen på grund av vård av sjukt barn gäller sedan tidigare att man slipper avbokningsavgift mot uppvisande av VAB-intyg från Försäkringskassan. Samtidigt ändrades avbokningsavgiften för den som inte kan uppvisa intyg till en fast avbokningsavgift om 500 kronor plus moms oavsett vilken av Servicebolagets kurser som avbokas. Det innebär att avbokningsavgiften inte längre är kopplad till den aktuella kursens deltagaravgift för andra medlemmar i förbundet. Den nya avbokningsavgiften beslutades gälla retroaktivt från 1 januari Under 2013 har 25 kursdeltagare debiterats no go-fee.

5 Specialpriser Servicebolagets frilansar har erbjudits specialpris på inkassoabonnemang hos Intrum Justitia liksom på årsabonnemang på Nationalencyklopedins Internettjänst. Medlemmarna i servicebolaget har också haft möjlighet att få specialpris på hälsokontroller via Feelgoods företagshälsovård och fri årsavgift och rabatt på företagsupplysningar hos Upplysningscentralen (UC). Alla erbjudanden har bedömts falla inom den policy som fastställts angående rabatter till Servicebolagets frilansar. Försäkring mot utebliven betalning I samband med beställningen av företagsupplysning hos UC har frilansmedlemmar samtidigt via UC kunnat teckna kreditförsäkring hos Euler Hermes som skydd mot utebliven betalning från det företag som upplysningen gällt. Företagsförsäkring i två varianter Via försäkringsmäklare Gefvert AB har frilansarna liksom tidigare år kunnat teckna Frilansjournalisternas Företagsförsäkring som i jämförelse med många liknande försäkringar har en låg premie och en låg självrisk vid skador. I företagsförsäkringen ingår också en tjänstereseförsäkring utan extra kostnad. Frilansar som arbetar hemifrån har haft möjlighet att teckna en reducerad variant av företagsförsäkringen som komplement till sin hemförsäkring. Frilansars pensioner och försäkringspaket Frilansarna har också haft tillgång till individuell rådgivning om pensionssparande genom Servicebolagets samarbete med PP Pension och möjlighet att komplettera pensionssparande hos PP Pension med "Frilanspaketet" där liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring ingår till ett förmånligt pris. Google-erbjudande till Servicebolagets medlemmar Digital Journalism Workshop Frilansmedlemmarna har i oktober via Servicebolaget inbjudits till ett gratis seminarium i Stockholm om nya digitala verktyg för journalistiskt arbete. Seminariet arrangerades av Google Sverige exklusivt för Servicebolagets frilansar och cirka 40 frilansmedlemmar deltog. Utveckling av Servicebolagets verksamhet: Förutom nyheter, information och guider i nyhetsbrev och på hemsidan och nyheter i kursverksamheten som nämnts ovan pågår ett kontinuerligt arbete för att på olika sätt utveckla servicen. Här följer några viktiga exempel 2013: Skattekonsulter har klargjort gränser för Servicebolagets verksamhet Servicebolaget har återkommande fått önskemål och förfrågningar om resebidrag till enskilda och om sponsring och bidrag till kurser och aktiviteter inom klubbar och distrikt. Skatteexperter från Grant Thornton har nu medverkat vid ett styrelsemöte och gått igenom de skatteregler och den aktuella rättspraxis som styr vilken verksamhet som kan tillhandahållas i ett servicebolag, det vill säga ett bolag med koppling till medlemskap i en förening. Vid mötet klargjordes att de riktlinjer som kongressen angav inför Servicebolagets start och som senare konkretiserats av förbundsstyrelsen i gränsdragningsbeslut fortfarande ligger i linje med de regler som gäller. Senare domar visar också att det är nödvändigt att det finns en tydlig rågång mellan bolagets verksamhet och föreningens

6 verksamhet (förbund, distrikt och klubbar). De eventuella tjänster som utförs mellan Servicebolaget och olika delar av föreningen måste alltid faktureras till marknadspris och med moms. Möte med kurskunniga frilansjournalister från olika delar av landet. Under hösten anlitades nio kurskunniga frilansjournalister från olika delar av landet för att vid ett möte med Servicebolagets kansli bidra med kunskap om frilansars fortbildningsbehov och om praktiska förutsättningar för kurser runt om i landet. Vi mötet framkom bland annat synpunkter på hur kursverksamheten kan utvecklas med ett tydligare fokus på frilansars framtida jobbmöjligheter i den digitala utveckling som är på gång, och hur de avgiftsfria kurserna skulle nå fler frilansmedlemmar genom att kurserna anordnas i föreläsningsform, och med en teknik som ger möjlighet att delta på distans. Vid teknik-, fördjupnings- och fotsättningskurser som förutsätter ett fåtal kursdeltagare skulle istället deltagarna debiteras en kursavgift. Fortsatt utveckling av modell för kurser på distans För att ta fram lämpliga tekniska lösningar som kan öka frilansmedlemmarnas möjlighet att ta del av kursutbudet videofilmades på försök kursen Håller ditt skyddsnät i Linköping i september. Med den inspelningsutrustning som fanns tillgänglig blev kvalitén på ljudet vid detta första försök inte tillräckligt bra för att läggas ut på hemsidan. Det var ändå ett lyckat försök som gav kunskap och erfarenheter inför kommande inspelningar och utformning av kursverksamhet på distans. Projekt för smidigare kursanmälan och kommunikation kring kurserna. Efter att Journalistförbundets medlemsdatabas under senhösten uppgraderats med en förbättrad systemversion påbörjades tillsammans med systemleverantören ett projektarbete för med att bygga om och utveckla en effektivare webbaserad administration av Servicebolagets kurser kopplad till förbundets medlemsregister. Projektet kommer att fortsätta under våren 2014 och tanken är att kursanmälningar och kommunikation kring kurserna på sikt ska ske via Servicebolagets webbsida och på så sätt bli mer automatiserad. Beslut fattade 2013 för fortsatt utveckling 2014 Under 2013 har styrelsen fattat beslut om nya guider och tjänster som kommer att arbetas fram under På Servicebolagets hemsida ska en särskild underavdelning skapas för säkerhets- och arbetsmiljöfrågor för frilansar. Hemsidan ska kompletteras med råd och tips inför förhandling om frilansarvoden och uppdragsvillkor med utgångspunkt från synpunkter och erfarenheter som kommer fram i samband med lanseringen av förbundets nya frilanskalkylator och frilansrekommendation. På hemsidan kommer frilansarna också att få tillgång till en automatisk bevakning av branschnyheter för frilansar. När de nya funktionerna för kursanmälan och kursadministration som nämnts ovan är färdigbyggda kommer det tidigare arbetet med att skapa en mötesplats för mentorer och adepter på hemsidan och att modernisera frilanskatalogen att återupptas. Därutöver ska kansliet också fortsätta arbetet med att förhandla fram nya avtal om rabatter och specialpriser för Servicebolagets frilansar.

PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA

PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA Vasagatan 48, Box 3287, 103 65 Stockholm Tel: 08-567 06 460, Fax: 08-567 06 499 E-post: psykologforetagarna@psykologforbundet.se Hemsida: www.psykologforbundet.se/psykologforetagarna

Läs mer

Framgångsrik organisering. Frilansklubb

Framgångsrik organisering. Frilansklubb Framgångsrik organisering Frilansklubb Framgångsrik organisering för frilansklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin Arbetsmarknaden för journalister har under flera år gått mot fler osäkra anställningar, fler tillfälligt anställda eller inhyrda och fler uppdragstagare samtidigt som antalet arbetstillfällen minskat.

Läs mer

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening VÄLKOMMEN TILL SKATTEBETALARNA Du vet hur viktigt det är att få hjälp och ersättning om något oförutsett händer. Hur viktigt det är att

Läs mer

Förslag. Ekonomi och avgifter

Förslag. Ekonomi och avgifter Förslag Ekonomi och avgifter Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter Förbundets ekonomi Kongressen 2008 beslutade förbundet ska verka för en ekonomi i balans. Förbundets verksamhetskostnader

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Trygghet för dig och företaget Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Har du många järn i elden? Som företagare har du säkert mycket att tänka på. Inköp, leveranser, bokföring och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist Om undersökningen Fältperiod: 10 augusti 16 september 2015 Omfattning och urval: Totalundersökning

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Elektrikerförbundets medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller. Varför behöver

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

VASSA VERKTYG FÖR SAMARBETE En workshop om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar

VASSA VERKTYG FÖR SAMARBETE En workshop om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar DOKUMENTATION AV VASSA VERKTYG FÖR SAMARBETE En workshop om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar Genomförd den 6 mars 2014 i Styrelserummet, Journalistförbundet, Vasagatan 50 Arrangör: Mälardalens

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson välkomnade ombuden.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson välkomnade ombuden. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2010 kl 10.00-17.00 Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET 1 Svenska Migränförbundet, -04-08 Förslag till VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET - Verksamhetsplan och budget presenteras i ett sammanhållet dokument. Under varje resultatenhet presenteras verksamheter (projekt)

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07 1 (5) Tid: 19.30-20.15 Plats: Närvarande: Telefonsammanträde Ledamöter Ulla Y Gustafsson, ordförande Kurt Kvarnström, vice ordförande Alf Svensson, kassör Ulla Norman, sekreterare 1 Sammanträdets öppnande

Läs mer

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Starta eget Några saker att tänka på Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Vem är Anders Hallgren? - Civilingenjör (industriell ekonomi) - Medlem i förbundet - 15 år i stora företag - Egenföretagare

Läs mer

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 7 Budget och medlemsavgifter Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Förslag till budget

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

TVÅ MILJONER SKÄL. Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

TVÅ MILJONER SKÄL. Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening TVÅ MILJONER SKÄL Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening 1 TVÅ MILJONER SKÄL Visste du att den svenska skattelagstiftningen består av över två miljoner tecken? Det är många paragrafer som du

Läs mer

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Välkommen till Byggnads ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Det här får du för din medlemsavgift Rådgivning Har du eller chefen rätt? Var inte rädd att ställa frågor! Vi hjälper dig att förklara

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012 mälardalens frilansklubbs årsmöte 7/3 2012 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Göran

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2011 Datum: 2011-08-02 och 2011-08-04 Tid: Tisdag 2 augusti kl 19.00-20.45 fram till pkt C6, därefter ajournerades mötet till torsdag 4 augusti kl 19.00-20.30.

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande Inkomstbasbeloppet Förtroendevaldas ersättning grundar sig på inkomstbasbeloppet

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer