Verksamhetsberättelse SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag, Servicebolaget, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag, Servicebolaget, 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag, Servicebolaget, 2013 Servicebolaget, som är ett av Journalistförbundet helägt dotterbolag i aktiebolagsform, bildades hösten 1998, och verksamheten startade 1 januari Servicebolaget ska enligt bolagsordningen bedriva verksamhet för att ge bolagets medlemmar, i deras egenskap av egenföretagande frilansjournalister, branschinriktad företagsservice och därmed sammanhängande verksamhet. Detta sker i bolagets två verksamhetsgrenar dels individuell service i företagarfrågor, dels genom bolagets kursverksamhet anpassad till egenföretagande frilansjournalister. En sammanlagt lite högre avgift men i praktiken lägre för frilansar som gör avdrag Frilansmedlemmarna har liksom tidigare år haft en sänkt avgift till förbundet och en avdragsgill serviceavgift till Servicebolaget. Kongressens tanke bakom avgiftskonstruktionen är att frilansar ska få tillgång till extra service i företagarrollen utan att medlemskapet i förbundet ska vara dyrare än för övriga medlemmar. Det förutsätter att serviceavgiften dras av som en kostnad i frilansverksamheten. Beräkningar av skatteeffekten i fem inkomstlägen som styrelsen beställt fram under året visar att för frilansar som gör avdrag för serviceavgiften 2013, blir den totala avgiften i praktiken lägre än för anställda medlemmar. När serviceavgiften dras av som en kostnad i frilansverksamheten sänks också den sjukpenninggrundande årsinkomsten. Med utgångspunkt från avgiftstrappan för medlemsavgiften har därför också effekten på sjukpenningen belysts i två exempel. Vid månadsinkomsten kronor ( kronor per år) och avdrag för serviceavgift 12 x 159 kronor blir den sjukpenningen efter skatt (30 %) 2, 80 kronor lägre per ersättningsdag. Vid månadsinkomsten kronor och avdrag för serviceavgift 12 x 117 kronor blir sjukpenningen efter skatteavdrag (30%) 2, 21 kronor lägre per ersättningsdag. Servicebolagets ledning Servicebolagets styrelse har sex ledamöter och två suppleanter. Unionen-klubben, som företräder alla anställda i Journalistförbundet och dess dotterbolag samt a-kassan, har en personalrepresentant som deltar vid styrelsens sammanträden, utan att vara i styrelsen. Styrelsens arbetsutskott (AU) har under året haft fyra sammanträden, och styrelsen har också sammanträtt fyra gånger. Servicebolagets styrelse 2013 Nordling Jonas, Förbundsstyrelsen (FS) ordförande Ohlsson Åsa, FS Blomgren Marie, FS Pröckl Eddie, FS Schüsseleder Göran, Frilans Riks Östborg Peter, Frilans Riks t o m Grönblad Fatima fr o m Gäverth Ola, FS suppleant Larsson Jennie, Frilans Riks suppleant Agrell Eva personalrepr t o m Lif Johan personalrepr föräldraledig 2013 Petra Jankov Picha personalrepr fr o m Maria Tillström Personalrepr, suppl fr o m

2 Zillén Hans revisor Styrelsens arbetsutskott Nordling Jonas, FS Schüsseleder Göran, Frilans Riks Jeanette Janson, verksamhetschef adjungerad Personal i bolaget Servicebolaget har under året haft två anställda. Maud Alenmark, tidigare frilansjournalist, har varit serviceansvarig och ansvarat bland annat för information och rådgivning om frilansars företagarfrågor via telefon, e-post och hemsida, viss ekonomiadministration, AU- och styrelsehandlingar, upphandlingar kopplat till varje enskild Servicebolagskurs, informationstexter, tjänster och annan behövlig expertis. Linus Johnson har huvudsakligen arbetat med att administrera Servicebolagets kurser, webbsidor och frilanskatalogen på internet samt arbetat med protokoll från ledningens sammanträden. Dagliga kontakter med medlemmar, frilansklubbar, kursansvariga, företagsexperter, dataföretag, etc och Servicebolagets personal under 2013 Servicebolagets ena verksamhetsgren, individuell service i företagarfrågor, har under hela 2013 som vanligt varit tillgänglig för bolagets drygt 1800 medlemmar vardagar utom klämdagar vid helger. I den andra verksamhetsgrenen Servicebolagets kursverksamhet har medlemmar och andra som har kursfrågor också löpande kontaktat Servicebolaget. Antalet telefon-och mejlkontakter med medlemmar varierar olika dagar. Vissa dagar har det kommit över hundra meddelanden och frågor kring kursverksamheten och frilansinformation, ärenden och rådgivning och andra dagar kanske femton till tjugo. Bolagets personal har dagligen haft frekvent kontakt med främst medlemmar i form av individuella ärenden, men också med bland annat frilansklubbar, företagsexperter, kursansvariga, kurslokalsuthyrare, uppdragstagare för sådant som texter till bolagets hemsida, dataföretag etc. Antalet kontakter har alltså varierat på daglig basis, och ett ärende, ett samtal eller ett mejl kan ha inneburit en kontakt på kanske 15 eller 30 minuter, eller lett till en kontakt/ konversation som pågått över längre tid i timmar eller dagar, beroende på ärendets karaktär. Kostnadsfri individuell service till bolagets medlemmar i frilansars företagarfrågor Bolagets serviceexpert arbetar, som nämns ovan, dagligen med individuell service och rådgivning till bolagets medlemmar i företags- och affärsjuridiska frågor, så som bland annat skattetekniska och skattejuridiska frågor, lokalhyresfrågor, arvodes -och uppdragsavtalsfrågor, ekonomi och företagarförsäkringsfrågor. Arbetet i dess olika delar kräver också utredningsinsatser, kontakter med jurister och andra experter samt löpande bevakning av företagsanknutna nyheter. Servicebolaget har i samarbete med Journalistförbundets jurister lämnat råd vid utformning av avtal och erbjudit "hjälp till självhjälp" vid olika typer av tvister för frilansföretaget. Frilansmedlemmar har

3 också fått konkret juridisk hjälp när uppdragsgivare inte velat betala överenskommet pris eller vägrat att betala alls. Under 2013 har behovet av juridisk hjälp och fördjupad rådgivning ökat kraftigt i jämförelse med året innan. Trettioen juridiska ärenden och tvister, mer än dubbelt som många som år 2012, har på uppdrag av Servicebolaget handlagts av förbundets jurister och ombudsmän. Inför deklarationen har bolagets frilansmedlemmar haft möjlighet att ringa Servicebolaget och få svar på deklarationsfrågor direkt från en erfaren skatteexpert. Webbsida med nytt specialmaterial för frilansar Efter inloggning på har frilansmedlemmar haft tillgång till aktuella basfakta och nischade företagarnyheter för frilansjournalister med information om bland annat avtal, datorer/teknik, försäkringar, Servicebolagets kursverksamhet, deklarationstips, skatteregler, moms, bokföring och deklaration med steg-för steg- anvisningar för det förenklade årsbokslutet. Under året har också nya guider för val av karensdagar i sjukförsäkringen, för fakturering och momsredovisning, samt för hantering av bluffakturor utarbetats och tillförts hemsidan. Nyhetsbrevet och kommunikation med medlemmar Fem gånger under 2013 har Nytt från Servicebolaget e-postats ut till frilansmedlemmarna med aktuella tips om skatter, moms, bokföring/bokslut, försäkringar, kurser med mera. Information om nya kurser har också efterhand publicerats på hemsidan och e-postats till frilansmedlemmar i den del av landet där en kurs varit på gång. Nya kurser har även aviserats via sociala medier och med annonsbanner i Frilansjournalistens elektroniska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet Nytt från Servicebolaget har fungerat både som en informationskanal för att hålla frilansmedlemmarna à jour med viktiga företagarnyheter, ge specialiserade tips, råd och vägledning för frilansverksamheten, att bjuda in till aktuella kurser och till att marknadsföra bolaget till frilansmedlemmarna, genom att tydliggöra vilken service som enskilda medlemmar får via Servicebolaget. Servicebolaget layoutade och skrev annonser, och köpte liksom tidigare år annonsutrymme för annonsering i Frilansjournalisten och i Journalisten, som ett led i att marknadsföra och öka kunskapen om Servicebolaget bland Servicebolagets frilansar. För att ytterligare uppmärksamma frilansmedlemmarna på Servicebolagets service och kursverksamhet 2013 gjordes en extrasatsning på en extra annonsbanner i Frilansjournalistens alla utgåvor under året. Informationsträffar om servicebolagets verksamhet har också genomförts för två frilansgrupper på deras gemensamma arbetsplatser. Servicebolagets andra verksamhetsgren - kursverksamhet med avgiftsfria kurser för bolagets medlemmar Kursprogrammet 2013 som planerats med utgångspunkt från kursönskemål från enskilda frilansmedlemmar, regionala frilansklubbar, styrelsens synpunkter och antalet reserver vid tidigare kurser, har haft som huvudinriktning att stärka företagarkompetensen och handlat om försäljning, upphandling och marknadsföringsverktyg, försäkringsskydd och aktuell hantering av skatter, momsredovisning, bokslut och deklaration vid skötsel och drift av det egna företaget. Bland annat genomfördes nya kursomgångar av de sedan flera år mest eftertraktade kurserna i verktyget

4 Wordpress, att sälja och om skatter och avdrag. I slutet av året sattes extra kurser in om nya regler för momsredovisning från 2014 och en kurs i Sundsvall om hur frilansmaterial och idéer kan återanvändas och vidareförsäljas. Sammanlagt genomfördes 22 hel- eller halvdagskurser med totalt 339 deltagare, varav 332 var frilansmedlemmar i bolaget. Genomförda kurser 2013: Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 7 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 8 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Malmö 8 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 8 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 9 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 9 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Malmö 7 deltagare Lär dig bygga din egen Wordpress-hemsida Stockholm 9 deltagare Skatter och avdrag Malmö 22 deltagare Skatter och avdrag Göteborg 16 deltagare Skatter och avdrag Stockholm 35 deltagare Nya momsregler för dig med helårsmoms Malmö 14 deltagare Nya momsregler för dig med helårsmoms Göteborg 10 deltagare Nya momsregler för dig med helårsmoms Stockholm 27 deltagare Sälj mer och höj ditt arvode Malmö 37 deltagare Sälj mer och höj ditt arvode Göteborg 27 deltagare Sälj vidare Sundsvall 12 deltagare Att lägga anbud vid offentlig upphandling Stockholm 31 deltagare Photoshop för frilansar steg 2 Stockholm 12 deltagare Photoshop för frilansar steg 1 Stockholm 12 deltagare Photoshop för frilansar (nybörjarkurs) Göteborg 12 deltagare Håller ditt skyddsnät? Linköping 7 deltagare Förändrad avbokningsavgift no-go-fee Under året har reglerna för sen avbokning av kursplats ändrats. På grund av svårighet för kursdeltagare att i vissa fall skaffa läkarintyg vid akut insjuknande har styrelsen beslutat att förutom läkarintyg godta utskrift av registrerad sjukanmälan hos Försäkringskassan som intyg vid avbokning senare än fjorton dagar före kursstart. För den som måste avboka kursplatsen på grund av vård av sjukt barn gäller sedan tidigare att man slipper avbokningsavgift mot uppvisande av VAB-intyg från Försäkringskassan. Samtidigt ändrades avbokningsavgiften för den som inte kan uppvisa intyg till en fast avbokningsavgift om 500 kronor plus moms oavsett vilken av Servicebolagets kurser som avbokas. Det innebär att avbokningsavgiften inte längre är kopplad till den aktuella kursens deltagaravgift för andra medlemmar i förbundet. Den nya avbokningsavgiften beslutades gälla retroaktivt från 1 januari Under 2013 har 25 kursdeltagare debiterats no go-fee.

5 Specialpriser Servicebolagets frilansar har erbjudits specialpris på inkassoabonnemang hos Intrum Justitia liksom på årsabonnemang på Nationalencyklopedins Internettjänst. Medlemmarna i servicebolaget har också haft möjlighet att få specialpris på hälsokontroller via Feelgoods företagshälsovård och fri årsavgift och rabatt på företagsupplysningar hos Upplysningscentralen (UC). Alla erbjudanden har bedömts falla inom den policy som fastställts angående rabatter till Servicebolagets frilansar. Försäkring mot utebliven betalning I samband med beställningen av företagsupplysning hos UC har frilansmedlemmar samtidigt via UC kunnat teckna kreditförsäkring hos Euler Hermes som skydd mot utebliven betalning från det företag som upplysningen gällt. Företagsförsäkring i två varianter Via försäkringsmäklare Gefvert AB har frilansarna liksom tidigare år kunnat teckna Frilansjournalisternas Företagsförsäkring som i jämförelse med många liknande försäkringar har en låg premie och en låg självrisk vid skador. I företagsförsäkringen ingår också en tjänstereseförsäkring utan extra kostnad. Frilansar som arbetar hemifrån har haft möjlighet att teckna en reducerad variant av företagsförsäkringen som komplement till sin hemförsäkring. Frilansars pensioner och försäkringspaket Frilansarna har också haft tillgång till individuell rådgivning om pensionssparande genom Servicebolagets samarbete med PP Pension och möjlighet att komplettera pensionssparande hos PP Pension med "Frilanspaketet" där liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring ingår till ett förmånligt pris. Google-erbjudande till Servicebolagets medlemmar Digital Journalism Workshop Frilansmedlemmarna har i oktober via Servicebolaget inbjudits till ett gratis seminarium i Stockholm om nya digitala verktyg för journalistiskt arbete. Seminariet arrangerades av Google Sverige exklusivt för Servicebolagets frilansar och cirka 40 frilansmedlemmar deltog. Utveckling av Servicebolagets verksamhet: Förutom nyheter, information och guider i nyhetsbrev och på hemsidan och nyheter i kursverksamheten som nämnts ovan pågår ett kontinuerligt arbete för att på olika sätt utveckla servicen. Här följer några viktiga exempel 2013: Skattekonsulter har klargjort gränser för Servicebolagets verksamhet Servicebolaget har återkommande fått önskemål och förfrågningar om resebidrag till enskilda och om sponsring och bidrag till kurser och aktiviteter inom klubbar och distrikt. Skatteexperter från Grant Thornton har nu medverkat vid ett styrelsemöte och gått igenom de skatteregler och den aktuella rättspraxis som styr vilken verksamhet som kan tillhandahållas i ett servicebolag, det vill säga ett bolag med koppling till medlemskap i en förening. Vid mötet klargjordes att de riktlinjer som kongressen angav inför Servicebolagets start och som senare konkretiserats av förbundsstyrelsen i gränsdragningsbeslut fortfarande ligger i linje med de regler som gäller. Senare domar visar också att det är nödvändigt att det finns en tydlig rågång mellan bolagets verksamhet och föreningens

6 verksamhet (förbund, distrikt och klubbar). De eventuella tjänster som utförs mellan Servicebolaget och olika delar av föreningen måste alltid faktureras till marknadspris och med moms. Möte med kurskunniga frilansjournalister från olika delar av landet. Under hösten anlitades nio kurskunniga frilansjournalister från olika delar av landet för att vid ett möte med Servicebolagets kansli bidra med kunskap om frilansars fortbildningsbehov och om praktiska förutsättningar för kurser runt om i landet. Vi mötet framkom bland annat synpunkter på hur kursverksamheten kan utvecklas med ett tydligare fokus på frilansars framtida jobbmöjligheter i den digitala utveckling som är på gång, och hur de avgiftsfria kurserna skulle nå fler frilansmedlemmar genom att kurserna anordnas i föreläsningsform, och med en teknik som ger möjlighet att delta på distans. Vid teknik-, fördjupnings- och fotsättningskurser som förutsätter ett fåtal kursdeltagare skulle istället deltagarna debiteras en kursavgift. Fortsatt utveckling av modell för kurser på distans För att ta fram lämpliga tekniska lösningar som kan öka frilansmedlemmarnas möjlighet att ta del av kursutbudet videofilmades på försök kursen Håller ditt skyddsnät i Linköping i september. Med den inspelningsutrustning som fanns tillgänglig blev kvalitén på ljudet vid detta första försök inte tillräckligt bra för att läggas ut på hemsidan. Det var ändå ett lyckat försök som gav kunskap och erfarenheter inför kommande inspelningar och utformning av kursverksamhet på distans. Projekt för smidigare kursanmälan och kommunikation kring kurserna. Efter att Journalistförbundets medlemsdatabas under senhösten uppgraderats med en förbättrad systemversion påbörjades tillsammans med systemleverantören ett projektarbete för med att bygga om och utveckla en effektivare webbaserad administration av Servicebolagets kurser kopplad till förbundets medlemsregister. Projektet kommer att fortsätta under våren 2014 och tanken är att kursanmälningar och kommunikation kring kurserna på sikt ska ske via Servicebolagets webbsida och på så sätt bli mer automatiserad. Beslut fattade 2013 för fortsatt utveckling 2014 Under 2013 har styrelsen fattat beslut om nya guider och tjänster som kommer att arbetas fram under På Servicebolagets hemsida ska en särskild underavdelning skapas för säkerhets- och arbetsmiljöfrågor för frilansar. Hemsidan ska kompletteras med råd och tips inför förhandling om frilansarvoden och uppdragsvillkor med utgångspunkt från synpunkter och erfarenheter som kommer fram i samband med lanseringen av förbundets nya frilanskalkylator och frilansrekommendation. På hemsidan kommer frilansarna också att få tillgång till en automatisk bevakning av branschnyheter för frilansar. När de nya funktionerna för kursanmälan och kursadministration som nämnts ovan är färdigbyggda kommer det tidigare arbetet med att skapa en mötesplats för mentorer och adepter på hemsidan och att modernisera frilanskatalogen att återupptas. Därutöver ska kansliet också fortsätta arbetet med att förhandla fram nya avtal om rabatter och specialpriser för Servicebolagets frilansar.

PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA

PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA Vasagatan 48, Box 3287, 103 65 Stockholm Tel: 08-567 06 460, Fax: 08-567 06 499 E-post: psykologforetagarna@psykologforbundet.se Hemsida: www.psykologforbundet.se/psykologforetagarna

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin Arbetsmarknaden för journalister har under flera år gått mot fler osäkra anställningar, fler tillfälligt anställda eller inhyrda och fler uppdragstagare samtidigt som antalet arbetstillfällen minskat.

Läs mer

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening VÄLKOMMEN TILL SKATTEBETALARNA Du vet hur viktigt det är att få hjälp och ersättning om något oförutsett händer. Hur viktigt det är att

Läs mer

Framgångsrik organisering. Frilansklubb

Framgångsrik organisering. Frilansklubb Framgångsrik organisering Frilansklubb Framgångsrik organisering för frilansklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 mälardalens frilansklubbs årsmöte 9/2 2015 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig

Läs mer

Förslag. Ekonomi och avgifter

Förslag. Ekonomi och avgifter Förslag Ekonomi och avgifter Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter Förbundets ekonomi Kongressen 2008 beslutade förbundet ska verka för en ekonomi i balans. Förbundets verksamhetskostnader

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

För säljare, av säljare, genom hela karriären.

För säljare, av säljare, genom hela karriären. För säljare, av säljare, genom hela karriären. Säljarnas är den unika medlemsorganisationen som är specialiserad på säljarens förutsättningar och utmaningar. Det har vi över 100 års erfarenhet av. Vi vet

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande Program, böcker, e-kurser och mallar för ditt aktiebolag! Smarta lösningar för dig med aktiebolag program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande 1 Lättanvända program för aktiebolagets

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013 Motioner Styrelsens propositioner Inkommen motion till GBFs Föreningsmöte 2013 med styrelsens yttrande Motion 1. Samgående av 1:a och 2:a distriktet Motion

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan Obs! Med justeringar från årsmötet!

Styrelsens verksamhetsplan Obs! Med justeringar från årsmötet! Styrelsens verksamhetsplan 2015-2016 2016 Obs! Med justeringar från årsmötet! 1 Inledning Frilans Riks är Journalistförbundets distrikt för frilansare och styrelsen ser som sin uppgift att samordna frilansklubbarnas

Läs mer

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Trygghet för dig och företaget Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Har du många järn i elden? Som företagare har du säkert mycket att tänka på. Inköp, leveranser, bokföring och

Läs mer

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF 1 Ändamål DNF är en arbetsgivarorganisation för bolag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund som bedriver verksamhet inom det kommunala, landstingskommunala

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Allt detta får du som medlem

Allt detta får du som medlem Allt detta får du som medlem Fackligt stöd på din arbetsplats Om du får problem på arbetsplatsen kan du få stöd och råd av ditt lokala ombud. Det kan gälla allt från hjälp med löneförhandling till frågor

Läs mer

7 Bilaga 2 till protokoll 10 Journalistförbundets användarguide till nya 11 frilansavtalet 1. Vem kan använda det?

7 Bilaga 2 till protokoll 10 Journalistförbundets användarguide till nya 11 frilansavtalet 1. Vem kan använda det? FRILANSAVTALET 2015 Innehållsförteckning Nya frilansavtalet 2015 1. Reglernas omfattning 2. Beställt material 3. Ej beställt material 4. För sent inkommet material 5. Avbrytande av uppdrag 6. Upphovsrätt

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Säljstöd VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

TVÅ MILJONER SKÄL. Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

TVÅ MILJONER SKÄL. Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening TVÅ MILJONER SKÄL Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening 1 TVÅ MILJONER SKÄL Visste du att den svenska skattelagstiftningen består av över två miljoner tecken? Det är många paragrafer som du

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist Om undersökningen Fältperiod: 10 augusti 16 september 2015 Omfattning och urval: Totalundersökning

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

2. Frilansmedarbetares ställning Med frilansmedarbetare förstås fysisk person som, utan att vara anställd, utför journalistiskt arbete.

2. Frilansmedarbetares ställning Med frilansmedarbetare förstås fysisk person som, utan att vara anställd, utför journalistiskt arbete. 1. Reglernas omfattning Reglerna avser de tidskriftsföretag som är medlemmar i Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA) samt de frilansmedarbetare som är medlemmar i, och tillämpas om inte annat särskilt

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5)

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) Datum: 2013-06-14 Ort: Stockholm Protokoll nummer: 6 Ordförande: Sekreterare: Justerare: Övriga närvarande: Peter Franzén Madelene Lundin Peter Schulz Gunilla Brattström-Cronqvist,

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Förslag. Förändrade kriterier för frilansmedlemskap

Förslag. Förändrade kriterier för frilansmedlemskap Förslag Förändrade kriterier för frilansmedlemskap Förbundsstyrelsens förslag angående förändrade kriterier för frilansmedlemskap Bakgrund: Kongressen 2011 gav FS i uppdrag att utreda möjligheten att införa

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet 1 Stadgar antagna 2016-01-25 för Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet Förbundets 1. ändamål Förbundets ändamål är samla företagen inom solskyddsbranschen i ett gemensamt branschförbund för

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 på lättläst. Verksamhetsplanen beskriver vad Riks-FUB ska göra under åren

Verksamhetsplan 2017 på lättläst. Verksamhetsplanen beskriver vad Riks-FUB ska göra under åren Verksamhetsplan 2017 på lättläst Verksamhetsplanen beskriver vad Riks-FUB ska göra under åren 2017-2018 Förbundsstämman 2017 Förbundsstämman 2017 ska vara i Brastad, utanför Lysekil 19 21 maj. Då beslutar

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Styrelseansvar. Ideell och allmännyttig förening

Styrelseansvar. Ideell och allmännyttig förening Styrelseansvar Ideell och allmännyttig förening Styrelseansvar Skatterättslig subjektivitet 3 Styrelseansvar Hur långt sträcker sig styrelsens ansvar? Har styrelsen ett ansvar för vad en enskild medlem

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Årsredovisning. Med verksamhetsplan 2013

Årsredovisning. Med verksamhetsplan 2013 Årsredovisning Med verksamhetsplan 2013 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 3 Verksamhetsplan 2013 7 Resultaträkning 2012 och budget 2013 9 Balansräkning 10 Revisionsberättelse 11 2 Styrelsens

Läs mer

Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag

Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag 1 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att vara ett för svenska säkerhetsföretag gemensamt branschorgan bestående av branschorganisationer

Läs mer

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd.

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Avtal och villkor PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Ordförteckning Egenanställd = Den person som är anställd hos PGWorkforce

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras.

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras. ATT SKRIVA AVTAL LATHUND för frilansande egenföretagare Avtalet Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om.

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / 2007 60-69 Plats: Telefonmöte Datum: 2007-05-15 Tid: 20.00 22.15 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR 2014 1 2 Att vara medlem i HSB ger stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare. I den här broschyren kan du läsa mer om varför

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till dagordning

Förbundsstyrelsens förslag till dagordning Förslag Dagordning Förbundsstyrelsens förslag till dagordning 1. Kongressen öppnas 2. Fråga om kongressen kallats i stadgeenlig ordning 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Val av tre ordförande

Läs mer

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2016 HSB VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer