M iljö överdomstolen MÖD 2007:14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M iljö överdomstolen MÖD 2007:14"

Transkript

1 M iljö överdomstolen MÖD 2007:14 Målnummer: M Avdelning: 13 Avgörandedatum: Rubrik: Tillstånd till nuvarande och utökad återvinningsverksamhet-----i samband med prövning av en ansökan till befintlig och utökad miljöfarlig verksamhet bedömdes förutsättningarna vara sådana att det var både lämpligt och skäligt att som villkor för det nya tillståndet reglera frågan om undersökning av eventuella markföroreningar. Lagrum: 19 kap. 5 och 22 kap miljöbalken (1998:808) Rättsfall: REFERAT ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom den 3 april 2006 i mål nr M , se bilaga KLAGANDE Stena Gotthard AB, Pappersbrukets Industrihotell Västervik Ombud: advokaten R.L. och jur. kand. C.H. MOTPART Länsstyrelsen i Kalmar län Kalmar SAKEN Tillstånd till nuvarande och utökad återvinningsverksamhet MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens dom i överklagad del. YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN Stena Gotthard AB (bolaget) har yrkat att villkor 9 i länsstyrelsens beslut om tillstånd för verksamheten skall upphävas. Länsstyrelsen i Kalmar län har bestritt ändring. UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN Parterna har i Miljööverdomstolen i allt väsentligt åberopat samma omständigheter som i underinstanserna med följande tillägg. Bolaget Av miljödomstolens domskäl framgår att frågan om tillståndsbeslutets rättskraft

2 har varit avgörande för miljödomstolens bedömning. Miljödomstolen menar att eftersom frågan om efterbehandling och sanering varit uppe till prövning vid tillståndsprövningen och därvid resulterat i ett villkor, omfattas denna fråga av tillståndets rättskraft enligt 24 kap. 1 miljöbalken. Enligt domstolens uppfattning omfattas frågan av rättskraften även om villkoret upphävs av högre instans. Följden av detta resonemang skulle bli att tillsynsåtgärder inte skulle kunna riktas mot bolaget i några frågor som varit uppe till prövning i tillståndsärendet, även de frågor som inte resulterat i några villkor. Denna tolkning av rättskraften skulle få orimliga konsekvenser och ge upphov till stora gränsdragningsproblem. Det föreligger inte skäl att i tillståndsärendet pröva frågan om efterbehandling, eftersom den ansökta verksamheten inte omfattas av några byggnadsåtgärder eller andra åtgärder som för att kunna tillåtas kräver markundersökningar. Villkoret skall därför upphävas. Länsstyrelsen Det är länsstyrelsens uppfattning att 9 kap. miljöbalken kan tillämpas för att initiera och utröna om och i så fall i vilken omfattning det kan finnas mark- och vattenföroreningar samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. När det konstaterats att så är fallet är 10 kap. miljöbalken tillämpligt. Vad avser bolagets verksamhet på fastigheten så torde det framgå av tillståndsansökan att såväl tidigare som nuvarande verksamhet kan ha gett upphov till förorening av mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar. MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL I 22 kap. 25 första stycket miljöbalken redovisas olika typer av bestämmelser som en tillståndsdom i ett ansökningsmål kan innehålla, bl.a. upptas villkor som behövs med avseende på efterbehandling (punkten 10). Motsvarande reglering gäller även för ärenden som prövas av länsstyrelser och kommunala nämnder (jfr 19 kap. 5 miljöbalken). Det finns således inga formella hinder mot att meddela ett villkor av det slag som länsstyrelsen gjort. Frågan är då om det är lämpligt. I nu aktuellt fall har bolaget bedrivit likartad verksamhet på samma plats alltsedan år 1986 då tillstånd meddelades. Därmed finns det ett klart samband mellan den nu sökta verksamheten och de föroreningar som kan förekomma på fastigheten. Verksamhetsområdet kan genom den fortsatta verksamheten befaras komma att förorenas ytterligare. Därtill kommer att verksamhetsområdet är relativt begränsat till sin omfattning. Det framstår vidare som ändamålsenligt att ta ett samlat grepp avseende försiktighetsåtgärder inklusive eventuella saneringsåtgärder för hela verksamheten redan nu då det bedrivs faktisk verksamhet. Sammantaget bedömer Miljööverdomstolen att det är både lämpligt och skäligt att som villkor för den sökta verksamheten redan nu reglera frågan om eventuella föroreningar på sätt länsstyrelsen har gjort. Överklagandet skall därför avslås. Domen får enligt 23 kap. 8 miljöbalken inte överklagas. I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsråden Henrik Runeson, referent, och Liselotte Rågmark samt tf. hovrättsassessorn David Törngren. Enhälligt. BILAGA

3 VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM KLAGANDE Stena Gotthard AB, Pappersbrukets Industrihotell Västervik Ombud: Advokaten R.L. och jur kand C.H. MOTPART Länsstyrelsen i Kalmar län Kalmar ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut i ärende nr , se bilaga 1 SAKEN Tillstånd till nuvarande och utökad återvinningsverksamhet på fastigheten Västervik 4:81 DOMSLUT Miljödomstolen avslår överklagandet såvitt avser yrkandet om upphävande av villkor 9 i tillståndsbeslutet. Miljödomstolen förordnar att andra meningen i villkor 9 skall ha följande lydelse. Med stöd av 19 kap 5 1 st. p 8 och 22 kap 25 3 st. miljöbalken bemyndigas tillsynsmyndigheten att utifrån vad som framkommer vid undersökningen föreskriva ytterligare villkor beträffande de undersökningar och/eller åtgärder som ur förorenings- och saneringssynpunkt kan anses behövliga. Den tid vid vilken undersökning enligt MIFO fas I skall ha påbörjats bestäms till sex månader efter det att domen vunnit laga kraft. Miljödomstolen förordnar att tillståndet, med däri angivna villkor, får tas i anspråk även om det inte vunnit laga kraft. YRKANDEN M. M. Genom beslut den 16 september 2005 meddelade länsstyrelsen i Kalmar län tillstånd för Stena Gotthard AB (bolaget) till nuvarande och utökad återvinningsverksamhet på fastigheten Västervik 4:81 i Västerviks kommun. Bolaget har överklagat villkor 9 i beslutet och yrkat att detta skall upphävas. Bolaget har även hemställt att miljödomstolen beslutar att bolaget äger rätt att ta tillståndet i anspråk innan det har vunnit laga kraft. Vid ett sådant beslut bör enligt bolaget villkor 9, i avvaktan på avgörandet i sak, justeras på så sätt att tiden för när eventuell MIFO-utredning skall presenteras ändras till sex månader efter det att tillståndet vunnit laga kraft. Bolaget har till stöd för sitt yrkande anfört följande. Den verksamhet som bolaget har sökt tillstånd till kommer inte att föranleda några byggnationer på fastigheten. Några markundersökningar med anledning av ansökan är därför inte påkallade. Bolagets inställning är därför att frågan om hur eventuella markföroreningar skall hanteras inte är en tillståndsfråga utan en utpräglad tillsynsfråga, vilken skall hanteras utifrån reglerna i 10 kap. miljöbalken. Det är således varken nödvändigt eller lämpligt att i tillståndsbeslutet reglera detta.

4 Denna inställning finner stöd i Miljööverdomstolens dom meddelad i mål nr M , där domstolen i ett mål angående tillstånd till ett stålverk konstaterade att sökanden inte kunde åläggas att företa markundersökningar som inte hade samband med efterbehandlingsåtgärder för den sökta verksamheten. Till samma slutsats har även Miljödomstolen i Stockholm kommit i dom meddelad i mål nr. M samt Miljödomstolen i Vänersborg i dom meddelad i mål nr M I praxis har således frågan om efterbehandlingsåtgärder som grundregel bedömts vara en tillsynsfråga som inte skall prövas i samband med tillståndsgivningen. Bolaget delar inte länsstyrelsens tolkning av Miljööverdomstolens dom i mål nr. M Det centrala i domskälen är att domstolen konstaterar att det inte är möjligt att mot en verksamhetsutövares bestridande förelägga om markundersökningar som inte har ett samband med efterbehandlingsåtgärder för den sökta verksamheten. Det villkor om undersökningar, villkor 13, som domstolen hänvisar till har verksamhetsutövaren medgivit genom att inte överklaga. Miljööverdomstolen var därför förhindrad att ändra detta villkor. Bolaget har i komplettering till tillståndsansökan uppgivit att några föroreningsutsläpp till mark av betydelse tidigare inte förekommit inom den verksamhet bolaget bedriver på fastigheten (X 4:81) varför några markundersökningar inte varit aktuella. Den största delen av det inkommande skrotet är rent och fritt från föroreningar. Rent skrot lagras direkt på hårdgjord yta. Oljeförorenat avfall lagras direkt eller i container i miljöhall (betongfack under tak med plåtinvallning) i vilken eventuell avrunnen olja/emulsion kan omhändertas. Stena Gotthard AB är hyresgäster på fastigheten och har således ej någon ingående dokumentation över den tidigare verksamheten. På området har tidigare funnits ett pappersbruk. Platsen där verksamheten bedrivs användes tidigare som upplagsplats för papper och är ej kopplad till dagvattennätet. Dagvattnet rinner ner i stenkistor och passerar partikelfällor innan det infiltreras. Således finns ej något ledningsnät inom området. Bolaget har bedrivit verksamhet på den aktuella fastigheten sedan Bolaget har föreslagit att verksamheten först MIFO-klassificeras, vilket ger mer bakgrundsinformation, och att man därefter i samråd med tillsynsmyndigheten avgör om det eventuellt föreligger behov av undersökningar och åtgärder under pågående verksamhetsdrift. Enligt bolaget ger 10 kap. miljöbalken de redskap som behövs för att ställa krav på nödvändiga åtgärder. Bolaget har som skäl för sin hemställan om verkställighetsförordnande anfört. Genom länsstyrelsens beslut har verksamheten bedömts vara tillåtlig. Beslutet har inte överklagats av vare sig myndigheter eller sakägare. Tillåtligheten av verksamheten är således inte ifrågasatt. Det av bolaget överklagade villkoret är vidare inte avgörande för tillåtligheten, eftersom inga nya byggnadsarbeten planeras med anledning av den utökade verksamheten. Något hinder att meddela verkställighetsförordnande föreligger inte. Länsstyrelsen har yrkat att bolagets överklagande avslås och har till stöd härför anfört följande. Av domskälen i Miljööverdomstolens dom i mål M , framgår enligt länsstyrelsens tolkning endast att sökanden mot sitt bestridande inte som ett villkor i tillståndet kan åläggas att företa markundersökningar, som inte har ett samband med efterbehandlingsåtgärder för den sökta verksamheten, i vidare omfattning än vad som framgår av det ej överklagade villkor 13. Domskälens lydelse ger således inte stöd för Stena Gotthard AB:s ståndpunkt att frågor om efterbehandling inte kan regleras vid tillståndsprövning. Däremot visar domen på att eventuella villkor som efterbehandling skall ha ett nära samband med den verksamhet som är föremål för tillståndsprövning. Domstolen har således i punkt F fastställt att bolaget senast ett år efter det att domen vunnit laga kraft till tillsynsmyndigheten skall redovisa resultatet av en MIFO-undersökning fas 1, omfattande redovisning av vilka verksamheter som bedrivits inom olika delar av bolagets nuvarande verksamhetsområde och vilka föroreningar detta kan ha medfört i marken. Det kan konstateras att det av Stena Gotthard AB överklagade villkoret inte är längre gående än vad Miljööverdomstolen fastställt som ett villkor i det

5 åberopade målet. Länsstyrelsen hävdar vidare att det område som det överklagade villkoret avser har ett sådant samband med den verksamhet som tillståndsprövats att det meddelade villkoret är skäligt. Det är också miljömässigt motiverat med hänsyn till den verksamhet som tidigare bedrivits på fastigheten. DOMSKÄL Enligt 10 kap 2 miljöbalken är den ansvarig för efterbehandling av förorenade områden, byggnader eller anläggningar som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövare). Enligt 8 i övergångsbestämmelserna till miljöbalken (lag 1998:811) skall bestämmelserna i 2 kap 8 och 10 kap 2 miljöbalken tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969 om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår vid tiden för miljöbalkens ikraftträdande. Av 10 kap 4 1 st. miljöbalken framgår att efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i skälig omfattning skall utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön. Av 10 kap 8 miljöbalken framgår att i frågor om ansvar för kostnader att utreda föroreningar inom ett förorenat mark- eller vattenområde, tillämpas 2-4 och 6 och 7 miljöbalken. Av 26 kap 9 1 st. miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt de domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. Av bestämmelsens tredje stycke framgår att förelägganden och förbud inte får begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap 1 miljöbalken. Av 24 kap 1 miljöbalken framgår att om en dom eller beslut som har meddelats i ett ansökningsmål enligt 21 kap 1 1 st. miljöbalken eller enligt 7 kap 1 i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och domen eller beslutet vunnit laga kraft, gäller tillståndet mot alla, såvitt avser de frågor som har prövats i domen eller beslutet. Av 24 kap 1 1 st. 2 men. framgår att även beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som har meddelats med stöd av 9 kap 8 miljöbalken äger sådan rättskraft. I miljöbalkens förarbeten anges bl.a. följande om innebörden av att tillståndsbeslut har rättskraft. Av 24 kap. 1 framgår att lagakraftvunna domar och beslut som avser tillstånd enligt balken gäller mot alla såvitt avser frågor som har prövats i domen eller beslutet. Detta innebär att vad gäller tillståndsgiven verksamhet är det de i tillståndsbeslutet angivna villkoren som närmare beskriver vad som åligger verksamhetsutövaren i olika avseenden. Beträffande sådana frågor som har prövats vid tillståndsgivningen kan i princip inte ytterligare krav ställas på verksamhetsutövaren med hänvisning till de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. Föreläggande kan komma i fråga endast om domen eller beslutet åsidosätts. --- Undantaget från regeln att vad som kan krävas beträffande en tillståndsprövad verksamhet begränsar sig till tillståndets villkor kan emellertid göras om risk finns för att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer (prop. 1997/98:45, del 2, s. 272). Miljödomstolen gör följande bedömning. Bolaget erhöll sitt första tillstånd till bedrivande av återvinningsverksamhet den 26 mars Verksamhetens faktiska drift har därför pågått efter den 30 juni Av 10 kap 2 miljöbalken framgår att det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för efterbehandling av förorenade områden och av 8 i samma

6 kapitel framgår att beträffande frågor om ansvar för kostnader att utreda föroreningar inom ett förorenat mark- eller vattenområde, äger 2-4 motsvarande tillämpning. Verksamhetsutövare är Stena Gotthard AB. Av förarbetena till 24 kap 1 miljöbalken (prop. 1997/98:45 s 272) framgår att beträffande sådana frågor som har prövats vid tillståndsgivningen kan i princip inte ytterligare krav ställas på verksamhetsutövaren med hänvisning till de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Förelägganden kan komma ifråga endast om domen eller beslutet åsidosätts. Frågan om utredning av huruvida marken är förorenad har reglerats genom ett villkor i tillståndet. Av det ovan redovisade resonemanget om ett tillståndsbesluts rättskraft följer att det inte är möjligt att genom bedrivande av tillsyn vare sig inskränka eller utöka verksamhetsutövarens skyldigheter i enlighet med tillståndet. Verksamheten har bedrivits på platsen i närmare 20 år och innefattar omhändertagande av olika typer av avfall, däribland farligt avfall. Även med hänsyn härtill är det rimligt att ställa som krav att verksamhetsutövaren ansvarar för de kostnader som uppstår för att utreda huruvida marken är förorenad eller inte. Med anledning av det anförda skall överklagandet med avseende på upphävande av villkor 9 i tillståndsbeslutet avslås. Villkoret bör dock tydliggöras så att det klart framgår att tillsynsmyndigheten äger rätt att föranstalta om de ytterligare villkor som kan komma att bli aktuella med anledning av vad som framkommer av de den utredning som skall företas. Den tid vid vilken undersökning enligt MIFO fas I skall ha påbörjats flyttas i enlighet med bolagets yrkande fram till sex månader efter det att tillståndet vunnit laga kraft. Då behov har uppkommit för bolaget att ta tillståndet i anspråk innan detta vunnit laga kraft, har bolaget hemställt om verkställighetsförordnande. Sådant förordnande kan meddelas genom särskilt beslut med stöd av 28 förvaltningsprocesslagen. Som bolaget anfört är tillåtligheten av verksamheten inte ifrågasatt. Med hänsyn till att domstolen nu dömer i sakfrågan, förordnar domstolen med stöd av 19 kap 5 1 st. 11 p och 22 kap 28 miljöbalken, att tillståndet till verksamheten får tas i anspråk även om domen inte vunnit laga kraft. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2. Överklagande senast den 24 april Prövningstillstånd krävs. Jonny Boo Bertil Varenius I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jonny Boo, miljörådet Bertil Varenius samt sakkunniga ledamöterna Ingvar Carlsson och Börje Ekstrand. Föredragande har varit beredningsjuristen Anna Öhman. Sökord: Efterbehandling; Rättskraft; Sanering; MIFO Litteratur:

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Målnummer: M3079-04 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2005-05-17 Rubrik: Föreläggande enligt miljöbalken att följa villkor i beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen-----ett

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen Enhet 3 DOM 2008-03-14 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (6) Mål nr KLAGANDE Munksjö Sweden AB Box 624 551 18 Jönköping Ombud: Advokat T.C. Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21 M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21 Målnummer: M390-09 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2009-10-15 Rubrik: Lagrum: Miljösanktionsavgift för avloppsanordningar ----- Hinder mot att ta ut miljösanktionsavgifter

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060202 DOM 2016-08-02 Stockholm Mål nr M 6799-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2016-07-14 i mål nr M 1583-16, se bilaga KLAGANDE Nilsson Kraft

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2015-03-09 Stockholm Mål nr M 216-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-12-12 i mål nr M 4623-14, se bilaga KLAGANDE OCH

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 BESLUT 2016-10-11 Stockholm Mål nr M 4816-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-05-11 i mål nr M 585-16,

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6466-10 KLAGANDE 1. L.E., 2. M.E., ombud för 1 och 2: jur. kand. Å.A. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-02-18 Stockholm Mål nr M 5308-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-05-07 i mål nr M 1555-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2012-11-14 Stockholm

DOM 2012-11-14 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-14 Stockholm Mål nr P 6541-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-20 i mål nr P 1419-12, se bilaga A KLAGANDE E

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand

DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 710-09 1 KLAGANDE 1. G H 2. Y H MOTPART Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Gotlands

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM meddelad i Växjö

DOM meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen 4:1 DOM 2015-11-13 meddelad i Växjö Mål nr M 1466-15 KLAGANDE Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige i likvidation AB Box 12086 402 41 Göteborg Ombud: Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2014-01-24 Stockholm

DOM 2014-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2014-01-24 Stockholm Mål nr P 7678-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-19 i mål nr P 4008-13, se bilaga KLAGANDE Brf Kantarellen

Läs mer

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2007:36

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2007:36 M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2007:36 Målnummer: M9643-06 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2007-10-29 Rubrik: Lagrum: Utdömande av löpande vite för flera överträdelser ----- En kommunal nämnd hade

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2011-03-23 Stockholm Mål nr M 3546-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-03-26 i mål nr M 2818-09, se bilaga A KLAGANDE Ragn-Sells

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1311 DOM 2010-06-23 Stockholm Mål nr M 6231-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2009-06-23 i mål nr M 2425-06, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2012-05-24 Stockholm Mål nr M 9186-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-10-18 i mål M 2661-11, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

DOM 2014-05-07 Stockholm

DOM 2014-05-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2014-05-07 Stockholm Mål nr M 11012-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-13 i mål nr M 4375-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 Målnummer: M3226-07 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2008-04-22 Rubrik: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde ansågs inte

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2014-12-23 Stockholm Mål nr M 11662-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-12-15 i mål M 6514-14, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:48

Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:48 Page 1 of 5 Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:48 Målnummer: M3163-12 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2012-11-15 Rubrik: Miljöorganisationers rätt att överklaga ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060303 DOM 2015-04-16 Stockholm Mål nr P 7439-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-07-07 i mål nr P 1601-14, se bilaga A KLAGANDE 1. A 2. B

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2017-04-03 Stockholm Mål nr M 1659-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-02-07 i mål M 4804-16, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-03-26 Stockholm

DOM 2015-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2015-03-26 Stockholm Mål nr P 8860-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-10 i mål nr P 1568-14, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2016-12-22 Stockholm Mål nr M 8829-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-28 i mål nr M 313-16

Läs mer

Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut 2012-02-27 i ärende nr 505-4038-11, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut 2012-02-27 i ärende nr 505-4038-11, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 1206-12 Mark- och miljödomstolen 2012-09-21 meddelad i Växjö KLAGANDE Last och Transport HB, TN Ombud: Jur.kand. MM c/o AdvokatFirman Kronan Box 18 391 20 Kalmar Ombud: Advokat

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-04-24 Stockholm Mål nr M 8541-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-29 i mål nr M 1778-13, se bilaga KLAGANDE C T MOTPARTER

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2011-05-31 Stockholm Mål nr Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-09-30 i mål nr M 3654-09, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund

DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund Mål nr M 225-13 KLAGANDE 1. Härnösands kommun, Samhällsnämnden 871 45 Härnösand 2. Kramfors kommun, Miljö- och byggnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2017-06-22 Stockholm Mål nr M 3867-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2017-04-06 i mål nr M 1271-17, se bilaga A KLAGANDE LP

Läs mer

DOM 2013-10-16 Stockholm

DOM 2013-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-10-16 Stockholm Mål nr M 4695-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-30 i mål M 4657-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-06-16 Stockholm

DOM 2015-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2015-06-16 Stockholm Mål nr M 3244-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-20 i mål nr M 756-15, se bilaga KLAGANDE K-G R S MOTPART

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2015-09-16 Stockholm Mål nr M 7502-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-03 i mål nr M 2374-15,

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr M 6645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-07-03 i mål M 3500-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT 060104 DOM 2012-12-06 Stockholm Mål nr M 5811-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolens dom 2012-06-04 i mål M 2299-12, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2012-06-08 Stockholm

DOM 2012-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060201 DOM 2012-06-08 Stockholm Mål nr P 1606-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-25 i mål nr P 133-12, se bilaga A KLAGANDE S.K. MOTPARTER

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060108 DOM 2013-10-07 Stockholm Mål nr M 2079-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutligt beslut 2013-02-13 i mål nr M 4402-12, se bilaga KLAGANDE 1. B L

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-01-28 Stockholm Mål nr P 5960-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-13 i mål nr P 108-12, se bilaga KLAGANDE Svenska Estate

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Mål nr M 3834-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-02-12 Rättelse, 2015-02-16 Beslutat av: rådmannen Inge Karlström Med tillämpning av 33 ärendelagen rättas domen enligt följande.

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 DOM 2013-10-09 Stockholm Mål nr P 1223-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål nr P 166-13, se bilaga KLAGANDE 1. H N 2. H N samma

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-08-17 Stockholm Mål nr P 5352-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-21 i mål nr P 1711-12, se bilaga A KLAGANDE K

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-03 Stockholm Mål nr P 5258-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-05-18 i mål nr P 1897-15, se bilaga KLAGANDE 1. P J 2. E

Läs mer

DOM 2013-09-06 Stockholm

DOM 2013-09-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2013-09-06 Stockholm Mål nr P 979-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål P 3633-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö Mål nr M 2065-12 KLAGANDE Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige AB Box 12086 402 41 Göteborg Ombud: E.A. c/o MAQS Law Firm Advoktabyrå

Läs mer

DOM 2013-04-24 Stockholm

DOM 2013-04-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2013-04-24 Stockholm Mål nr M 9874-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-17 i mål nr M 1768-12, se bilaga KLAGANDE Ljusdalsverkens

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-04-26 Stockholm Mål nr P 10682-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-13 i mål P 2259-15, se bilaga KLAGANDE H-LJ MOTPART 1. Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2009-10-05 meddelad i VÄXJÖ

DOM 2009-10-05 meddelad i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 2009-10-05 meddelad i VÄXJÖ Mål nr KLAGANDE Neova AB Bjälkgatan 1 824 43 HUDIKSVALL MOTPART Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 KALMAR ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen,

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2012-10-30 Stockholm Mål nr P 7793-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-14 i mål P 349-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro

MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr M 2756-11 Mark- och milj ödomstolen 2011-10-31 meddelad i Nacka Strand KLAGANDE Närkes Kils Bil & Plåt AB, MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro SAKEN

Läs mer

DOM 2013-01-03 i Stockholm

DOM 2013-01-03 i Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2013-01-03 i Stockholm Mål nr P 2696-12 Sid. 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-13 i mål nr P

Läs mer

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7 M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7 Målnummer: M6222-14 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2015-02-23 Rubrik: Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnad ----- Strandskyddsdispens

Läs mer

DOM 2013-02-28 Stockholm

DOM 2013-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-02-28 Stockholm Mål nr P 8564-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-13 i mål P 1201-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-06-26 Stockholm Mål nr P 2623-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen dom, 2012-03-07 i mål nr P 6244-11, se bilaga KLAGANDE L S

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2015-01-27 Stockholm Mål nr M 4696-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-29 i mål M 4168-11, se bilaga KLAGANDE Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

DOM 2015-01-27 Stockholm

DOM 2015-01-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2015-01-27 Stockholm Mål nr M 4696-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-29 i mål M 4168-11, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio Grundläggande MIFO-juridik Paulina Rautio Varför? Kommunernas och Länsstyrelsernas uppdrag är att bevaka de allmänna miljöintressena. Bedriva operativ tillsyn. Kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheterna

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060205 DOM 2016-10-11 Stockholm Mål nr P 7069-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-07-27 i mål nr P 652-16, se bilaga A KLAGANDE 1. B B 2. M B MOTPART

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Miljööverdomstolen målnummer M2599-07

Miljööverdomstolen målnummer M2599-07 Sida 1 av 8 M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2008:11 Målnummer: M2599-07 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2008-06-18 Rubrik: Föreläggande om utredning av föroreningar ----- Ett bolag hade under åren

Läs mer

DOM 2013-04-17 Stockholm

DOM 2013-04-17 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2013-04-17 Stockholm Mål nr M 8734-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-01 i mål nr M 2067-12, se bilaga KLAGANDE S E MOTPARTER

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-12-16 Stockholm

DOM 2013-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr M 4026-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-04 i mål nr M 4320-12,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 DOM 2016-02-19 Stockholm Mål nr M 10848-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-11-20 i mål M 2614-15, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2012-12-07 Stockholm

DOM 2012-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2012-12-07 Stockholm Mål nr M 5773-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-05 i mål nr M 1652-12, se bilaga A KLAGANDE Avfallshantering

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060103 DOM 2017-04-25 Stockholm Mål nr M 9801-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-10-21 i mål M 3084-16, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

DOM 2015-04-30 Stockholm

DOM 2015-04-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 2015-04-30 Stockholm Mål nr P 2249-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål P 3302-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2014-09-05 Stockholm Mål nr M 3177-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-12 i mål M 568-14, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2013-04-11 Stockholm Mål nr M 8372-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-09-05 i mål nr M 4979-11, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-12, 2015-03-16 och 2015-03-17 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2015-03-12, 2015-03-16 och 2015-03-17 Föredragning i Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2015-03-12, 2015-03-16 och 2015-03-17 Föredragning i Stockholm Sid 1 (5) Aktbilaga 48 Mål nr M 11838-14 RÄTTEN Hovrättsråden Liselotte Rågmark och Roger Wikström, referent,

Läs mer

DOM 2015-11-26 Stockholm

DOM 2015-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-11-26 Stockholm Mål nr M 6531-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-11 i mål nr M 3820-14, se bilaga KLAGANDE Bygg- och miljönämnden

Läs mer

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y 1 (5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y ÖVERKLAGANDE 2010-10-15 Dnr 641-4689-10 Rf Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av Miljööverdomstolens dom den 25

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66)

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Målnummer: Ö1473-06 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-10-30 Rubrik: Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från

Läs mer

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2006:19

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2006:19 M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2006:19 Målnummer: M6241-05 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2006-04-06 Rubrik: Miljösanktionsavgift-----Miljööverdomstolen (MÖD) delade underrättens bedömning att

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2016-12-20 Stockholm Mål nr P 6431-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-06-22 i mål nr P 1254-16, se bilaga A KLAGANDE Norrljus AB

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 2016-09-30 Stockholm Mål nr M 4170-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr M 2883-15, se bilaga A

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juni 2011 T 5420-08 KLAGANDE Boliden Mineral AB Box 44 101 20 Stockholm Ombud: Advokaterna PM och FT MOTPARTER 1. Naturvårdsverket 106

Läs mer

MÖD 2012:48 MÖD 2014:30. NJA 2012 s 921. EU-domstolens mål C-240/09 och C-263/08

MÖD 2012:48 MÖD 2014:30. NJA 2012 s 921. EU-domstolens mål C-240/09 och C-263/08 Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2015:17 Målnummer: M8662-14 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2015-04-15 Rubrik: Fråga om miljöorganisationers klagorätt ----- En miljönämnd beslutade att godta en anmälan om

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2015-10-23 Stockholm Mål nr M 6999-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-07-02 i mål nr M 2030-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-04-08 Stockholm Mål nr P 4888-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-26 i mål nr P 3558-12, se bilaga KLAGANDE S T Ombud:

Läs mer