6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik"

Transkript

1

2

3

4 Kursbeskrivningar 6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik Kursens övergripande mål är att ge den studerande en överblick över utbildningsområdet, en inblick i ingenjörsrollen och kunskaper om ingenjörsmässiga arbetsmetoder. Det betyder att studenterna efter genomgången kurs skall ha: Grundläggande kunskaper om datorn som arbetsverktyg. Grundläggande kunskaper om informationsteknik. Färdigheter i ett projektorienterat arbetssätt. Grundläggande kunskaper i presentationsteknik. Kunna tillämpa metoder och kunskaper på ett förelagt projekt Utbildningen och ingenjörsrollen: Ett projekt, som behandlar ett problemområde eller en frågeställning som är typisk för utbildningsområdet. Datorsystem och datorn som arbetsverktyg: Uppbyggnad och funktion, grafiska gränssnitt, ordbehandling och kalkyl, datornätverk, datorkommunikation, Internets struktur och möjligheter, datasäkerhet. Arbete i projekt: Förstudie. Planering, problemdefinition, strukturering, arbetsfördelning och tidsplan. Användning av dokumenterade arbetsmetoder. Projektmöten, protokoll, uppföljning och projektrapport. Presentations- och informationsteknik: Informationssökning. Människan som informationsmottagare. Att presentera idéer och förslag. Att dokumentera arbete, metoder och resultat. Rapportskrivning. Muntlig presentationsteknik. Datorbaserade presentationshjälpmedel. Godkända övningar (ÖVN1; 3p). Godkänt projektarbete (PRO1; 3p) Erikson et al: Datalogi, Setup Data, ISBBN Andersson, Erling S & Schwencke, Eva: Projektarbete en vägledning för studenter, Studentlitteratur, ISBN Projekthandbok för högskoleingenjörsutbildningen, KTH-IS Version 5 6A2112 Ellära Under bearbetning Kursens övergripande mål är: att ge kunskaper om passiva komponenter och egenskaper hos elektriska nät att ge den studerande kunskaper för att kunna genomföra beräkningar på elektriska nät och kunna välja lämplig beräkningsmetod Det betyder att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall: förstå de grundläggande elektriska och magnetiska begreppen ha kunskap om de vanligaste passiva komponenterna

5 kunna använda sig av dessa komponenter i konstruktionslösning kunna analysera mindre nät för hand kunna analysera större nät med datorstöd Laddning, spänning, ström, effekt och energi. Elektriska fält. Komponentkännedom (R,L,C) och transformatorn. Växelström. Serie- och parallellkoppling. Oberoende och beroende generatorer. Ohms lag och Kirchhoffs lagar. Superposition, tvåpolsekvivalenter och nodanalys. Komplexa metoden. RC-nät och resonanskretsar. Teknologen ska före kursen ha grundläggande kunskaper i matematik. Skriftlig tentamen (TEN1; 4p). Boylestad, Robert L: Introductory Circuit Analysis, 8 th edition, Prentice Hall, ISBN Frivillig litteratur: Pspice, Mathematica och MATLAB (Dataprogram) Molin, Bengt: Simulering med Pspice och Schematics, Studentlitteratur ( i Mätteknik och simulering) 6A2108 Analog Electronics Aim This course aims to give its students knowledge of the most common electronic components and how these are used; also the ability to compute the properties and performance of an electronic system and to select components of the right dimension for this system. After completing this course students are to: understand fundamental electronic concepts possess knowledge of the most common active components be able to employ these components when making up a design possess knowledge of electronic sub-systems Syllabus Elementary knowledge: How semiconductor components are designed and how they work (diode, bipolar transistor, MOS transistor, operational amplifiers). Applications: Use of mathematical programs and circuit simulation programs. Rectifiers. Transistor switches and circuits and differential amplifiers. Amplifying connections, negative feedback, stability and compensation. Power amplifiers. Oscillators. Prerequisites In order to complete this course successfully students must know how to tackle a project assignment, be able to read and interpret a specification of requirements and be able to compose a technical report. Students must also have knowledge equivalent to course 6A2112, Electric circuit analysis. Requirements Written exam (TEN1; 4 cr.).

6 Required reading Some of the following books: Molin, Bengt: Analog elektronik, Studentlitteratur 2001, ISBN X or Floyd, T L: Electronic devices, 5 th ed., Prentice Hall. or Horenstein: Microelectronic circuits and devices, Prentice Hall. 6A2109 Analoga system Under bearbetning Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om de vanligaste elektronikkomponenterna i ett analogt system. Särskilt viktigt är att ge kunskaper om de gränssnitt som finns mellan olika system på blocknivå. Det betyder att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall: kunna konstruera ett elektroniskt subsystem som uppfyller given specifikation kunna bygga en fungerande prototyp och kunna felsöka en konstruktion ha ökade färdigheter i muntlig och skriftlig presentation Dimensionering av ett elektroniskt subsystem efter given specifikation. Mätning och dokumentation av en framtagen prototyp. Komponentkännedom och värdetoleransernas betydelse för serieproduktion. Prototypbygge. Studenten ska före kursen känna till hur ett projekt bedrivs och kunna skriva en teknisk rapport samt ha kunskaper motsvarande kurserna 6A2112 Ellära, 6A2108 Analog elektronik samt 6A2105 Mätteknik och Simulering. Godkänt projektarbete (PRO1; 4p). 6A2105 Mätteknik och simulering Under bearbetning Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om elektriska mätinstrument och metoder för att genomföra mätningar på elektriska nät samt att ge kunskaper om datorsimulering av elektriska nät. Detta betyder att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall: förstå de grundläggande mättekniska begreppen ha erhållit färdigheter i handhavande av elektriska instrument kunna utföra manuella mätningar kunna utföra mätningar med datorstöd kunna tolka och presentera mätresultaten kunna simulera elektriska fält och elektroniska subsystem ha en uppfattning om begränsningarna hos simuleringsmodellerna

7 kunna tolka och presentera simuleringsresultaten kunna hämta och använda information i datablad, databöcker och liknande informationskällor ha uppnått ökade färdigheter i att utföra en teknisk dokumentation Grundläggande: Feluppskattning. Störningar och jordning. EMC och ESD. Instrumentkännedom (spänningsaggregat, signalgenerator, multimeter, RLC-mätare, oscilloskop och scopemeter) Tillämpningar: Användning av A/D- och D/A-omvandlare. Mätbussar och mätdatainsamlingsprogram. Bearbetning och presentation av mätdata. Kretssimulering. Modellers giltighet. Godkända laborationer (LAB1; 4p) Carlsson och Johansson. Modern elektronisk mätteknik, Liber Molin, Simulering med Pspice och Schematics, Studentlitteratur Lär känna scopemetern 6A2910 Grundläggande redovisning Hittade ingen beskrivning. 6A2910 Grundläggande redovisning Då kursen nu utgått finns ingen besrivning. Se dock för en liten beskrivning av tentamensformerna. 6A2111 Matematisk statistik Kursens mål är att ge den studerande en övergripande förståelse av grundläggande statistiska begrepp och resonemang för att klara problemlösning inom exempelvis telekommunikationsteori och kvalitetskontroll. Kursen skall också göra den studerande förtrogen med moderna matematikhjälpmedel och skapa en grund för fortsatta studier. Detta innebär att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall: kunna ställa upp matematiska modeller för problem inom sannolikhetslära och statistik kunna tolka och utvärdera statistiska modeller kunna använda någon matematisk programvara som exempelvis Methematica eller Maple för att lösa problem inom sannolikhetslära och statistik kunna hämta och använda information i handböcker i sannolikhetslära och statistik ha uppnått god färdighet i att på ett matematiskt korrekt sätt presentera lösningar på givna problem Grundläggande statistiska begrepp: Venndiagram. Kolmogorovs axiom. Den klassiska sannolikhetsdefinitionen. Oberoende. Satsen om total sannolikhet. Bayes sats. Kombinatorik. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler. Likformig fördelning. Binomialfördelning. Hypergeometrisk fördelning. Poissonfördelning. Rektangulärfördelning. Exponentialfördelning. Normalfördelning. Väntevärde. Varians och standardavvikelse. Median

8 och percentil. Frekvens- och fördelningsfunktioner. Summor av normalfördelade stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen. Punkt- och intervallskattningar. Punktskattning av väntevärde och varians. Konfidensintervall för väntevärde för normalfördelad stokastisk variabel. (Konfidensintervall för medianen.) För att kunna följa kursen måste kursdeltagarna ha kunskaper i matematik motsvarande kurs 6A2113 matematik. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p). Tentamen sker med datorstöd. Vännman, K: Matematisk statistik, Studentlitteratur Lund Liliemark, Jan: Mathematica, Manual till matematisk statistik, Kompendium KTH Syd, Haninge 6A2104 Industriell automatisering Hittade ingen beskrivning. 6A2107 Telekommunikation Under bearbetning Att få kunskap om kommunikationsprocessen samt kännedom om några viktiga tillämpningar av densamma. Signalspektra Brus Modulation Sändare Mottagare Datakommunikation Transmission Vågledare Antenner Vågutbredning Fiberoptik För att kunna följa kursen måste kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande: Godkända kurser i matematik (9p), ellära, elektronik, digital konstruktion samt mätteknik samt kunna använda matematiska verktyg. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 4p). Godkända laborationer (LAB1; 1p). Young, Electronic Communication Techniqes, Merrill

9 Registrering tenta 6A2903 Miljö och arbetsvetenskap Kursen ska ge kunskaper om: Grundläggande principer för ett ekologiskt riktigt utnyttjande av naturresurserna Miljöeffektproblematiken Tekniska möjligheter för minskning av föroreningsutsläpp En helhetssyn inom miljövården samt förståelse för att en ekologisk grundsyn är nödvändig för tekniker med deras förmåga att påverka och förändra naturen Kännedom om industriella modeller för produkters totala miljöbelastning Kännedom om samhällets styrmedel inom miljövården Kunskaper om hur arbetsplatser, arbetsuppgifter och teknisk utrustning kan tillgodose både mänskliga och produktionstekniska krav Kännedom om hur arbetsmiljöfrågor handläggs på en arbetsplats Miljökunskap: Ekosystemers konstruktion och funktion. Systemtänkande. Materians kretslopp. Energiflöden. Populationsekologi. Vattenekosystem, vattenkemi och vattenreningsteknik. Markkemiska processer, markprofiler. Emissioner till luft, spridning och effekter. Gasreningsteknik. Effekter av energianvändning. Avfallssortering och behandling. Branchspecifik återvinning. Företagsorganisation av miljöfrågor. Miljösäkringssystem. Livscykelanalys och miljöindex. Miljövårdens lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Arbetsvetenskap: Arbetsfysiologiska, arbetsmedicinska, beteendevetenskapliga, tekniska, produktorganisatoriska och arbetsrättsliga aspekter på arbetsmiljöproblem. Metoder för att identifiera och lösa olika arbetsmiljöproblem. Öva förmågan att utforma verktyg, arbetsplatser och arbetsorganisationer på ett för människan och produktionen riktigt sätt. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 2p). Godkända laborationer (LAB1; 1p). Godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 1p). Antonsson, Ann Beth m fl: Miljö i ett företagsperspektiv, ISBN Bohgard: Arbete-Människa-Teknik, ISBN Aktuellt kurskompendium Variationer kan förekomma. 6A2952 Ekonomiska kalkyler * Kursen ger kunskaper i hur kalkyler upprättas och lönsamhet av olika åtgärder kan bedömas både på kort och lång sikt. Organisationen betraktas här som ett resursomvandlingssystem där resurser av olika slag (material, pengar, människor, maskiner etc) används för att åstadkomma prestationer (produkter, tjänster) som uppfyller behov på marknaden och i samhället. En grundläggande frågeställning i kursen är dels hur definierade prestationer kan åstadkommas till så bra resursförbrukning som möjligt, dels hur givna resurser kan användas till så bra prestationer som möjligt.

10 Värdering i kronor av åstadkomna prestationer kallas intäkter. Värdering i kronor av resursers förbrukning respektive användning kallas kostnader. Analysen av kostnader respektive intäkter kan göras övergripande för hela verksamheten (t ex köpa eller hyra, lönar det sig att investera eller avveckla etc). Kursens huvudsyfte är att göra kursdeltagarna förtrogna med kvantitativa metoder som brukar användas som underlag när man fattar beslut i ekonomiska frågor. Förutom en översikt över grundläggande ekonomiska begrepp och termer behandlas bland annat olika metoder för produktkalkylering och investeringsbedömning med hänsyn tagen till skattekonsekvenser. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 5p). Ljung, Birger: Ekonomiska kalkyler - en introduktion, Liber Ross, S, Westerfield, R & Jaffe, J: Corporate Finance, McGraw-Hill Artikel- och övningskompendium. Referenslitteratur: Aktieboken: Unga aktiesparare, Allde & Skytt AB, 1998 Andersson, G: Kalkyler som beslutsunderlag, Lund, Studentlitteratur 1992 Brealey, R & Myers, S: Principles of Corporate Finance, McGraw Hill, 1996 Hansson, S & Nilsson: Produktkalkylering, Liber, 1994 Ljung, B & Högberg, O: Investeringsbedömning en introduktion, Liber Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. *Kursen genomförs av Södertörns högskola 6A2003 Digital- och datorteknik Att ge kunskaper om digitala byggblock och strukturer samt förståelse för uppbyggnaden och programmeringen av ett mikrodatorsystem. Studenten skall efter avslutad kurs: kunna analysera och syntetisera kombinatoriska nät kunna analysera och syntetisera enkla sekventiella nät ha kännedom om ett hårdvarubeskrivande språk för digital konstruktion förstå ett mikrodatorsystems konstruktion ha kännedom om olika processorarkitekturer kunna programmera ett mikrodatorsystem i både ett lågnivå- och högnivåspråk Talsystem och koder Logiska signaler och grindar Kombinatorik och kombinatoriska nät Kombinatoriska kretsars beteende Verktyg för logiksimulering och schemaritning Sekvensnät och tillståndsmaskiner Tillståndsdiagram Verktyg för logiksyntes med ett hårdvarubeskrivande språk Programmering i assembler och i ett högnivåspråk

11 Kommunikation mellan enheter i ett mikrodatorsystem Undantagshantering Avbrottshantering i mjukvara och hårdvara Minnessystem Processorarkitektur Kunskaper motsvarande någon av kurserna 6A2001 Grundläggande programmering i C eller 6A2115 Programmering. Godkänd tentamen (TEN1; 3p). Godkända laborationer (LAB1; 5p). Atonakos, James L: The Microprocessor, Prentice Hall Hemert, Lars-Hugo: Digitala kretsar, Studentlitteratur 1) Wakerly, John F: Digital Design, Prentice Hall 1) 1) Kursansvarig väljer villken av dessa två böcker som skall vara kurslitteratur. 6A2953 Organisation och individ * Organisationer av olika slag har betydelse för var och en av oss. De allra flesta har sitt dagliga arbete i organisationer och är dessutom utanför sitt arbete medlemmar i flera organisationer. Organisationer av olika slag styr med andra ord de flesta människors arbetstid och fritid. Kursen behandlar hur organisationer utvecklas och förändras, hur olika organisationer samspelar med varandra, hur organisationer styrs och hur de styr människors arbete och vardag. I kursen beskrivs och diskuteras vad som kännetecknar olika typer av organisationer såsom företag, förvaltningen och föreningar. Förklaringar ges till hur vissa former att organisera verksamheter utvecklas. Vidare behandlas hur olika typer av organisationer samspelar med sin omgivning och med andra organisationer. Med utgångspunkt i organisationsteorin diskuteras hur organisationer kan styras, ledas och förändras. I kursen behandlas också hur organisationer styr människors arbete och vardag. Med utgångspunkt i grundläggande ledarskaps- och motivationsteorier samt teorier om hur grupper fungerar och utvecklas diskuteras vad det kan ha för betydelse för effektivitet och trivsel om hur en organisation struktureras på det ena eller andra sättet. Godkänd skriftlig tentamen samt godkända övningsuppgifter 5p. Bruzelius, L; Skärvad, P-M: Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, senaste upplagan Bruzelius, L; Skärvad, P-M: Praktikfall, Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, senaste upplagan Morgan, G: Images of Organization, London: Sage (eller svensk upplaga: Organisationsmetaforer, Studentlitteratur 1999) Artikelkompendium Referenslitteratur: Eriksson, L T; Wiedersheim-Paul, F: Att utreda, forska och rapportera, Liber Ekonomi, senaste upplagan

12 Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. *Kursen genomförs av Södertörns högskola 6A2114 Digitala system Att ge kunskaper om hur man bygger ett digitalt system samt att ge ökade insikter i hur ett projekt bedrivs. Detta innebär att studenten efter avslutad kurs ska: kunna dela upp ett system i lämpliga block ha byggt en prototyp av ett digitalt system kunna felsöka en konstruktion ha uppnått ökade färdigheter i muntlig och skriftlig presentation Digitala komponenters egenskaper, kretsfamiljer och datablad A/D- och D/A-omvandling Konstruktion av ett digitalt system Verifiering och felsökning Dokumentation Kunskaper motsvarande kursen 6A2003 Digital- och Datorteknik. Godkänt projektarbete (PRO1; 4p). 6A2110 Matematik se 6A2163 Unix/C++ Under bearbetning Efter genomgången kurs ska deltagarna: ha grundläggande kunskaper om Unix ha förståelse för begreppet objektorientering kunna grunderna för objektorienterad programmering med C++ Unix: filsystemet kommandotolkaren kommunikation kommandofiler programutveckling C++:

13 dataabstraktion med klasser arv polymorfism mallar undantag Kunskaper motsvarande kursen 6A2115 Programmering. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 2p). Godkända laborationer (LAB1; 2 p) Lowell, Jay Arthgur and Burns, Ted: Unix Shell Programming. Stroustrup, Bjarne: The C++ Programming Language. Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. 6A2161 Telenät Under bearbetning Kursen ska ge kunskap om principer och strukturer hos system för telekommunikation samt en översikt av publika telekommunikationsnät med betoning på systemförståelse. Skiktade nätverksarkitekturer. OSI-modellen, protokoll, tjänster. Fysiska nivån: transmission, transmissionsmedia, synkronisering, koder, gränssnitt. Datalänknivån: felupptäckt, felkontroll, omsändning, länkeffektivitet. Nätnivån: adresser, routing, flödeskontroll, paketförmedlande nät, kretskoppling och cellförmedling. Översiktligt om transport-, sessions-, presentations- och applikationsnivåerna. TCP/IP-baserad kommunikation. Tranmissions- och transportnät. Telefoni och telefonnätet. Paket- och cellförmedlande nät. Lokala nät. Signalering och nätstyrning. Tjänsteintegrerande nät, ISDN och B-ISDN. Översiktligt om mobil kommunikation. Strukturer för telekommunikationstjänster. Telecommunication management. Nätplanering och nätsamverkan. Utvecklingstrender. Kunskaper motsvarande kurserna 6A2003 Digital- och datorteknik, 6A2102 Elektronik och 6A2107 Telekommunikation.

14 Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p). Godkända laborationer (LAB1; 1p). Godkända projektredovisnigar (ANN1; 2p) Stallings, William: Data and Computer Communications 6A2162 Köteori och nätplanering Under bearbetning Efter genomgången kurs skall deltagarna: ha kunskap om grunderna i tillförlitlighets- och köteori ha kännedom om principerna för trafikteori för paketförmedlande och bredbandskommunikation ha kännedom om nätplanering Grundbegrepp inom tillförlitlighetsteorin. Livslängdsfördelningar. Tillförlitlighetsstrukturer. Beräkning av tillgänglighet och medeltid mellan fel. Tillförlitlighet i programvara. Grundbegrepp inom köteorin. Ankomstprocesser, betjäningstidsfördelningar. Trafikbegreppet. Ködisciplin, belastning, utnyttjning, genomströmning. Markovprocesser. Födelse- och dödsprocesser. Stabilitet. Väntsystem. Upptagetsystem. System med spärrning. Översiktligt om könätsteori och simulering. Projektuppgift om nätplanering Kunskaper motsvarande kurserna 6A2113 Matematik, 6A2111 Matematisk statistik och 6A2161 Telenät. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p). Godkända projektredovisningar (ANN1; 1p). 6A2167 Processprogrammering * Att ge förståelse för processer och trådar och hur de samverkar samt de grundläggande principer detta bygger på ur operativsystemets synpunkt. Begreppen process och tråd Operativsystemet och processer - trådar Parallella processer Kommunikation mellan processer Synkronisering Gemensamma datastrukturer

15 Programmering i C och C++ av processer och trådar under några vanliga operativsystem. Kunskaper motsvarande kursen 6A2163 Unix/C++. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 2 p). Godkända laborationsredovisningar (LAB1; 2 p) Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. *Variant Datalogi. 6A2168 Realtidsapplikationer * Att ge förståelse för och kunskap att utforma realtidssystem med kommersiellt objektorienterat programpaket för systemdesign av intelligenta realtidsapplikationer. Laborationer med Gensym G2 Projekt inom Network Management eller Processstyrning i samverkan med näringslivet. Kunskaper motsvarande kurserna 6A2161 Telenät och 6A2163 Unix/C++. Godkända laborationsredovisnigar (LAB1; 2 p). Godkända projektredovisningar (ANN1; 2p) *Variant Datalogi. 6A2955 Företag och marknad * Kursen behandlar organisationens beroende av omvärlden och betonar hur företaget verkar på olika marknader. Kursen startar med att beskriva den ekonomiska utvecklingen och dess samverkan med övrig utveckling i samhället. Därefter behandlas marknadsföringens framväxt som en följd av den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen. Med fokus på marknadsföring är kursen uppbyggd kring tre perspektiv nämligen företagets, samhällets och konsumenten. Ur företagets perspektiv är målet att ge kunskap om olika marknadstyper respektive marknadssystem (konkurrens och samarbete), val av konkurrensmedel - metoder och strategier - samt kunskap om begrepp som används inom marknadsföringsområdet. Ur samhällets perspektiv är målet att ge olika synsätt på distributionssystemet samt kunskap om statliga och kommunala kontrollorgans uppbyggnad och funktioner samt lagar på distributionsområdet. Ur konsumenternas perspektiv är målet att ge kunskap om konsumentekonomiska frågor, utgångspunkter samt kännedom om konsumenternas behov och köpprocesser. et är även att belysa och diskutera konsumenternas ställning i dagens IT-samhälle. Godkänd skriftlig tentamen samt godkända övningsuppgifter 5p.

16 Kotler et al: Principles of Marketing, The European Edition, Prentice Hall Sölvell, Ö; Zander, Ivo; Porter, Michael E: Advantage Sweden, Norstedts Juridik, senaste upplagan Kompendiematerial: Teoriartiklar, Case 1 och 2 samt introduktion till casemetodik. Referenslitteratur: Easton, G: Learning from Case Studies, Prentice Hall, 1992 Enis, Ben M & Cox, Keith K: Marketing Classics A Selection of Influential Articles, Boston, Allyn and Bacon, 1991 Grönroos, Christian: Marknadsföring i tjänsteföretag, Malmö, Liber Hammarkvist, K; Håkansson, H; Mattsson, L-G: Marknadsföring för konkurrenskraft, Malmö, Liber Porter, M: The Competitive Advantage of Nations, The Free Press 1990 Svensson, G A: Den svenska marknadsföringslagen, Studentlitteratur, senaste upplagan Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. *Kursen genomförs av Södertörns högskola 6A2169 Datakommunikation Kursen skall ge grunderna för att planera, konfigurera och underhålla ett IP-baserat nät, samt en fördjupning i de underliggande protokollen. Kursen skall även ge en orientering om den pågående utvecklingen av nya nät- och tjänstemiljöer när data- och telekommunikation alltmer integreras. Kursen skall ge praktisk erfarenhet av de vanligast förekommande nätelementen i laborationer. Fördjupning inom TCP/IP Introduktion Bridging och touring Routingprotokoll Transportprotokoll på högre nivåer (TCP, UDP) Datasäkerhet IP version 6 Tal över IP Network management Kunskaper motsvarande kurserna 6A2161 Telenät och 6A2107 Tele- och datakommunikation. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p). Godkända laborationer (LAB1; 1p). Stevens, R: TCP/IP Illustrated, Vol 1. 6A2100 Examensarbete

17 Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag. Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom projektets kunskapsområde. Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga slutsatser och analyser. Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom examensarbetets tillämpningsområde. Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p).

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system Processer och metoder för utveckling av inbyggda system DAVID SVÄRD Examensarbete Civilingenjörsprogrammet för Elektroteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datorteknik Göteborg 2003 Innehållet

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Examensarbete, 20 p januari, 2007 Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action?

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? 2004:127 SHU EXAMENSARBETE Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? ROBERT SUNDLÖF SEPPO TANSKANEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

Hantering av digitala verktygsmodeller

Hantering av digitala verktygsmodeller Hantering av digitala verktygsmodeller En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering Management of digital models A

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

Effektivisering av inköpsprocesser

Effektivisering av inköpsprocesser ISRN LUTMDN/TMTP--5615--SE Effektivisering av inköpsprocesser En studie på Rottneros AB Examensarbete: 5615/2007 Författare: Linda Andersson Alexander Widell Handledare: Robert Lindroth, LTH Roger Persson,

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer