6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik"

Transkript

1

2

3

4 Kursbeskrivningar 6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik Kursens övergripande mål är att ge den studerande en överblick över utbildningsområdet, en inblick i ingenjörsrollen och kunskaper om ingenjörsmässiga arbetsmetoder. Det betyder att studenterna efter genomgången kurs skall ha: Grundläggande kunskaper om datorn som arbetsverktyg. Grundläggande kunskaper om informationsteknik. Färdigheter i ett projektorienterat arbetssätt. Grundläggande kunskaper i presentationsteknik. Kunna tillämpa metoder och kunskaper på ett förelagt projekt Utbildningen och ingenjörsrollen: Ett projekt, som behandlar ett problemområde eller en frågeställning som är typisk för utbildningsområdet. Datorsystem och datorn som arbetsverktyg: Uppbyggnad och funktion, grafiska gränssnitt, ordbehandling och kalkyl, datornätverk, datorkommunikation, Internets struktur och möjligheter, datasäkerhet. Arbete i projekt: Förstudie. Planering, problemdefinition, strukturering, arbetsfördelning och tidsplan. Användning av dokumenterade arbetsmetoder. Projektmöten, protokoll, uppföljning och projektrapport. Presentations- och informationsteknik: Informationssökning. Människan som informationsmottagare. Att presentera idéer och förslag. Att dokumentera arbete, metoder och resultat. Rapportskrivning. Muntlig presentationsteknik. Datorbaserade presentationshjälpmedel. Godkända övningar (ÖVN1; 3p). Godkänt projektarbete (PRO1; 3p) Erikson et al: Datalogi, Setup Data, ISBBN Andersson, Erling S & Schwencke, Eva: Projektarbete en vägledning för studenter, Studentlitteratur, ISBN Projekthandbok för högskoleingenjörsutbildningen, KTH-IS Version 5 6A2112 Ellära Under bearbetning Kursens övergripande mål är: att ge kunskaper om passiva komponenter och egenskaper hos elektriska nät att ge den studerande kunskaper för att kunna genomföra beräkningar på elektriska nät och kunna välja lämplig beräkningsmetod Det betyder att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall: förstå de grundläggande elektriska och magnetiska begreppen ha kunskap om de vanligaste passiva komponenterna

5 kunna använda sig av dessa komponenter i konstruktionslösning kunna analysera mindre nät för hand kunna analysera större nät med datorstöd Laddning, spänning, ström, effekt och energi. Elektriska fält. Komponentkännedom (R,L,C) och transformatorn. Växelström. Serie- och parallellkoppling. Oberoende och beroende generatorer. Ohms lag och Kirchhoffs lagar. Superposition, tvåpolsekvivalenter och nodanalys. Komplexa metoden. RC-nät och resonanskretsar. Teknologen ska före kursen ha grundläggande kunskaper i matematik. Skriftlig tentamen (TEN1; 4p). Boylestad, Robert L: Introductory Circuit Analysis, 8 th edition, Prentice Hall, ISBN Frivillig litteratur: Pspice, Mathematica och MATLAB (Dataprogram) Molin, Bengt: Simulering med Pspice och Schematics, Studentlitteratur ( i Mätteknik och simulering) 6A2108 Analog Electronics Aim This course aims to give its students knowledge of the most common electronic components and how these are used; also the ability to compute the properties and performance of an electronic system and to select components of the right dimension for this system. After completing this course students are to: understand fundamental electronic concepts possess knowledge of the most common active components be able to employ these components when making up a design possess knowledge of electronic sub-systems Syllabus Elementary knowledge: How semiconductor components are designed and how they work (diode, bipolar transistor, MOS transistor, operational amplifiers). Applications: Use of mathematical programs and circuit simulation programs. Rectifiers. Transistor switches and circuits and differential amplifiers. Amplifying connections, negative feedback, stability and compensation. Power amplifiers. Oscillators. Prerequisites In order to complete this course successfully students must know how to tackle a project assignment, be able to read and interpret a specification of requirements and be able to compose a technical report. Students must also have knowledge equivalent to course 6A2112, Electric circuit analysis. Requirements Written exam (TEN1; 4 cr.).

6 Required reading Some of the following books: Molin, Bengt: Analog elektronik, Studentlitteratur 2001, ISBN X or Floyd, T L: Electronic devices, 5 th ed., Prentice Hall. or Horenstein: Microelectronic circuits and devices, Prentice Hall. 6A2109 Analoga system Under bearbetning Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om de vanligaste elektronikkomponenterna i ett analogt system. Särskilt viktigt är att ge kunskaper om de gränssnitt som finns mellan olika system på blocknivå. Det betyder att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall: kunna konstruera ett elektroniskt subsystem som uppfyller given specifikation kunna bygga en fungerande prototyp och kunna felsöka en konstruktion ha ökade färdigheter i muntlig och skriftlig presentation Dimensionering av ett elektroniskt subsystem efter given specifikation. Mätning och dokumentation av en framtagen prototyp. Komponentkännedom och värdetoleransernas betydelse för serieproduktion. Prototypbygge. Studenten ska före kursen känna till hur ett projekt bedrivs och kunna skriva en teknisk rapport samt ha kunskaper motsvarande kurserna 6A2112 Ellära, 6A2108 Analog elektronik samt 6A2105 Mätteknik och Simulering. Godkänt projektarbete (PRO1; 4p). 6A2105 Mätteknik och simulering Under bearbetning Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om elektriska mätinstrument och metoder för att genomföra mätningar på elektriska nät samt att ge kunskaper om datorsimulering av elektriska nät. Detta betyder att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall: förstå de grundläggande mättekniska begreppen ha erhållit färdigheter i handhavande av elektriska instrument kunna utföra manuella mätningar kunna utföra mätningar med datorstöd kunna tolka och presentera mätresultaten kunna simulera elektriska fält och elektroniska subsystem ha en uppfattning om begränsningarna hos simuleringsmodellerna

7 kunna tolka och presentera simuleringsresultaten kunna hämta och använda information i datablad, databöcker och liknande informationskällor ha uppnått ökade färdigheter i att utföra en teknisk dokumentation Grundläggande: Feluppskattning. Störningar och jordning. EMC och ESD. Instrumentkännedom (spänningsaggregat, signalgenerator, multimeter, RLC-mätare, oscilloskop och scopemeter) Tillämpningar: Användning av A/D- och D/A-omvandlare. Mätbussar och mätdatainsamlingsprogram. Bearbetning och presentation av mätdata. Kretssimulering. Modellers giltighet. Godkända laborationer (LAB1; 4p) Carlsson och Johansson. Modern elektronisk mätteknik, Liber Molin, Simulering med Pspice och Schematics, Studentlitteratur Lär känna scopemetern 6A2910 Grundläggande redovisning Hittade ingen beskrivning. 6A2910 Grundläggande redovisning Då kursen nu utgått finns ingen besrivning. Se dock för en liten beskrivning av tentamensformerna. 6A2111 Matematisk statistik Kursens mål är att ge den studerande en övergripande förståelse av grundläggande statistiska begrepp och resonemang för att klara problemlösning inom exempelvis telekommunikationsteori och kvalitetskontroll. Kursen skall också göra den studerande förtrogen med moderna matematikhjälpmedel och skapa en grund för fortsatta studier. Detta innebär att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall: kunna ställa upp matematiska modeller för problem inom sannolikhetslära och statistik kunna tolka och utvärdera statistiska modeller kunna använda någon matematisk programvara som exempelvis Methematica eller Maple för att lösa problem inom sannolikhetslära och statistik kunna hämta och använda information i handböcker i sannolikhetslära och statistik ha uppnått god färdighet i att på ett matematiskt korrekt sätt presentera lösningar på givna problem Grundläggande statistiska begrepp: Venndiagram. Kolmogorovs axiom. Den klassiska sannolikhetsdefinitionen. Oberoende. Satsen om total sannolikhet. Bayes sats. Kombinatorik. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler. Likformig fördelning. Binomialfördelning. Hypergeometrisk fördelning. Poissonfördelning. Rektangulärfördelning. Exponentialfördelning. Normalfördelning. Väntevärde. Varians och standardavvikelse. Median

8 och percentil. Frekvens- och fördelningsfunktioner. Summor av normalfördelade stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen. Punkt- och intervallskattningar. Punktskattning av väntevärde och varians. Konfidensintervall för väntevärde för normalfördelad stokastisk variabel. (Konfidensintervall för medianen.) För att kunna följa kursen måste kursdeltagarna ha kunskaper i matematik motsvarande kurs 6A2113 matematik. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p). Tentamen sker med datorstöd. Vännman, K: Matematisk statistik, Studentlitteratur Lund Liliemark, Jan: Mathematica, Manual till matematisk statistik, Kompendium KTH Syd, Haninge 6A2104 Industriell automatisering Hittade ingen beskrivning. 6A2107 Telekommunikation Under bearbetning Att få kunskap om kommunikationsprocessen samt kännedom om några viktiga tillämpningar av densamma. Signalspektra Brus Modulation Sändare Mottagare Datakommunikation Transmission Vågledare Antenner Vågutbredning Fiberoptik För att kunna följa kursen måste kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande: Godkända kurser i matematik (9p), ellära, elektronik, digital konstruktion samt mätteknik samt kunna använda matematiska verktyg. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 4p). Godkända laborationer (LAB1; 1p). Young, Electronic Communication Techniqes, Merrill

9 Registrering tenta 6A2903 Miljö och arbetsvetenskap Kursen ska ge kunskaper om: Grundläggande principer för ett ekologiskt riktigt utnyttjande av naturresurserna Miljöeffektproblematiken Tekniska möjligheter för minskning av föroreningsutsläpp En helhetssyn inom miljövården samt förståelse för att en ekologisk grundsyn är nödvändig för tekniker med deras förmåga att påverka och förändra naturen Kännedom om industriella modeller för produkters totala miljöbelastning Kännedom om samhällets styrmedel inom miljövården Kunskaper om hur arbetsplatser, arbetsuppgifter och teknisk utrustning kan tillgodose både mänskliga och produktionstekniska krav Kännedom om hur arbetsmiljöfrågor handläggs på en arbetsplats Miljökunskap: Ekosystemers konstruktion och funktion. Systemtänkande. Materians kretslopp. Energiflöden. Populationsekologi. Vattenekosystem, vattenkemi och vattenreningsteknik. Markkemiska processer, markprofiler. Emissioner till luft, spridning och effekter. Gasreningsteknik. Effekter av energianvändning. Avfallssortering och behandling. Branchspecifik återvinning. Företagsorganisation av miljöfrågor. Miljösäkringssystem. Livscykelanalys och miljöindex. Miljövårdens lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Arbetsvetenskap: Arbetsfysiologiska, arbetsmedicinska, beteendevetenskapliga, tekniska, produktorganisatoriska och arbetsrättsliga aspekter på arbetsmiljöproblem. Metoder för att identifiera och lösa olika arbetsmiljöproblem. Öva förmågan att utforma verktyg, arbetsplatser och arbetsorganisationer på ett för människan och produktionen riktigt sätt. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 2p). Godkända laborationer (LAB1; 1p). Godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 1p). Antonsson, Ann Beth m fl: Miljö i ett företagsperspektiv, ISBN Bohgard: Arbete-Människa-Teknik, ISBN Aktuellt kurskompendium Variationer kan förekomma. 6A2952 Ekonomiska kalkyler * Kursen ger kunskaper i hur kalkyler upprättas och lönsamhet av olika åtgärder kan bedömas både på kort och lång sikt. Organisationen betraktas här som ett resursomvandlingssystem där resurser av olika slag (material, pengar, människor, maskiner etc) används för att åstadkomma prestationer (produkter, tjänster) som uppfyller behov på marknaden och i samhället. En grundläggande frågeställning i kursen är dels hur definierade prestationer kan åstadkommas till så bra resursförbrukning som möjligt, dels hur givna resurser kan användas till så bra prestationer som möjligt.

10 Värdering i kronor av åstadkomna prestationer kallas intäkter. Värdering i kronor av resursers förbrukning respektive användning kallas kostnader. Analysen av kostnader respektive intäkter kan göras övergripande för hela verksamheten (t ex köpa eller hyra, lönar det sig att investera eller avveckla etc). Kursens huvudsyfte är att göra kursdeltagarna förtrogna med kvantitativa metoder som brukar användas som underlag när man fattar beslut i ekonomiska frågor. Förutom en översikt över grundläggande ekonomiska begrepp och termer behandlas bland annat olika metoder för produktkalkylering och investeringsbedömning med hänsyn tagen till skattekonsekvenser. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 5p). Ljung, Birger: Ekonomiska kalkyler - en introduktion, Liber Ross, S, Westerfield, R & Jaffe, J: Corporate Finance, McGraw-Hill Artikel- och övningskompendium. Referenslitteratur: Aktieboken: Unga aktiesparare, Allde & Skytt AB, 1998 Andersson, G: Kalkyler som beslutsunderlag, Lund, Studentlitteratur 1992 Brealey, R & Myers, S: Principles of Corporate Finance, McGraw Hill, 1996 Hansson, S & Nilsson: Produktkalkylering, Liber, 1994 Ljung, B & Högberg, O: Investeringsbedömning en introduktion, Liber Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. *Kursen genomförs av Södertörns högskola 6A2003 Digital- och datorteknik Att ge kunskaper om digitala byggblock och strukturer samt förståelse för uppbyggnaden och programmeringen av ett mikrodatorsystem. Studenten skall efter avslutad kurs: kunna analysera och syntetisera kombinatoriska nät kunna analysera och syntetisera enkla sekventiella nät ha kännedom om ett hårdvarubeskrivande språk för digital konstruktion förstå ett mikrodatorsystems konstruktion ha kännedom om olika processorarkitekturer kunna programmera ett mikrodatorsystem i både ett lågnivå- och högnivåspråk Talsystem och koder Logiska signaler och grindar Kombinatorik och kombinatoriska nät Kombinatoriska kretsars beteende Verktyg för logiksimulering och schemaritning Sekvensnät och tillståndsmaskiner Tillståndsdiagram Verktyg för logiksyntes med ett hårdvarubeskrivande språk Programmering i assembler och i ett högnivåspråk

11 Kommunikation mellan enheter i ett mikrodatorsystem Undantagshantering Avbrottshantering i mjukvara och hårdvara Minnessystem Processorarkitektur Kunskaper motsvarande någon av kurserna 6A2001 Grundläggande programmering i C eller 6A2115 Programmering. Godkänd tentamen (TEN1; 3p). Godkända laborationer (LAB1; 5p). Atonakos, James L: The Microprocessor, Prentice Hall Hemert, Lars-Hugo: Digitala kretsar, Studentlitteratur 1) Wakerly, John F: Digital Design, Prentice Hall 1) 1) Kursansvarig väljer villken av dessa två böcker som skall vara kurslitteratur. 6A2953 Organisation och individ * Organisationer av olika slag har betydelse för var och en av oss. De allra flesta har sitt dagliga arbete i organisationer och är dessutom utanför sitt arbete medlemmar i flera organisationer. Organisationer av olika slag styr med andra ord de flesta människors arbetstid och fritid. Kursen behandlar hur organisationer utvecklas och förändras, hur olika organisationer samspelar med varandra, hur organisationer styrs och hur de styr människors arbete och vardag. I kursen beskrivs och diskuteras vad som kännetecknar olika typer av organisationer såsom företag, förvaltningen och föreningar. Förklaringar ges till hur vissa former att organisera verksamheter utvecklas. Vidare behandlas hur olika typer av organisationer samspelar med sin omgivning och med andra organisationer. Med utgångspunkt i organisationsteorin diskuteras hur organisationer kan styras, ledas och förändras. I kursen behandlas också hur organisationer styr människors arbete och vardag. Med utgångspunkt i grundläggande ledarskaps- och motivationsteorier samt teorier om hur grupper fungerar och utvecklas diskuteras vad det kan ha för betydelse för effektivitet och trivsel om hur en organisation struktureras på det ena eller andra sättet. Godkänd skriftlig tentamen samt godkända övningsuppgifter 5p. Bruzelius, L; Skärvad, P-M: Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, senaste upplagan Bruzelius, L; Skärvad, P-M: Praktikfall, Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, senaste upplagan Morgan, G: Images of Organization, London: Sage (eller svensk upplaga: Organisationsmetaforer, Studentlitteratur 1999) Artikelkompendium Referenslitteratur: Eriksson, L T; Wiedersheim-Paul, F: Att utreda, forska och rapportera, Liber Ekonomi, senaste upplagan

12 Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. *Kursen genomförs av Södertörns högskola 6A2114 Digitala system Att ge kunskaper om hur man bygger ett digitalt system samt att ge ökade insikter i hur ett projekt bedrivs. Detta innebär att studenten efter avslutad kurs ska: kunna dela upp ett system i lämpliga block ha byggt en prototyp av ett digitalt system kunna felsöka en konstruktion ha uppnått ökade färdigheter i muntlig och skriftlig presentation Digitala komponenters egenskaper, kretsfamiljer och datablad A/D- och D/A-omvandling Konstruktion av ett digitalt system Verifiering och felsökning Dokumentation Kunskaper motsvarande kursen 6A2003 Digital- och Datorteknik. Godkänt projektarbete (PRO1; 4p). 6A2110 Matematik se 6A2163 Unix/C++ Under bearbetning Efter genomgången kurs ska deltagarna: ha grundläggande kunskaper om Unix ha förståelse för begreppet objektorientering kunna grunderna för objektorienterad programmering med C++ Unix: filsystemet kommandotolkaren kommunikation kommandofiler programutveckling C++:

13 dataabstraktion med klasser arv polymorfism mallar undantag Kunskaper motsvarande kursen 6A2115 Programmering. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 2p). Godkända laborationer (LAB1; 2 p) Lowell, Jay Arthgur and Burns, Ted: Unix Shell Programming. Stroustrup, Bjarne: The C++ Programming Language. Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. 6A2161 Telenät Under bearbetning Kursen ska ge kunskap om principer och strukturer hos system för telekommunikation samt en översikt av publika telekommunikationsnät med betoning på systemförståelse. Skiktade nätverksarkitekturer. OSI-modellen, protokoll, tjänster. Fysiska nivån: transmission, transmissionsmedia, synkronisering, koder, gränssnitt. Datalänknivån: felupptäckt, felkontroll, omsändning, länkeffektivitet. Nätnivån: adresser, routing, flödeskontroll, paketförmedlande nät, kretskoppling och cellförmedling. Översiktligt om transport-, sessions-, presentations- och applikationsnivåerna. TCP/IP-baserad kommunikation. Tranmissions- och transportnät. Telefoni och telefonnätet. Paket- och cellförmedlande nät. Lokala nät. Signalering och nätstyrning. Tjänsteintegrerande nät, ISDN och B-ISDN. Översiktligt om mobil kommunikation. Strukturer för telekommunikationstjänster. Telecommunication management. Nätplanering och nätsamverkan. Utvecklingstrender. Kunskaper motsvarande kurserna 6A2003 Digital- och datorteknik, 6A2102 Elektronik och 6A2107 Telekommunikation.

14 Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p). Godkända laborationer (LAB1; 1p). Godkända projektredovisnigar (ANN1; 2p) Stallings, William: Data and Computer Communications 6A2162 Köteori och nätplanering Under bearbetning Efter genomgången kurs skall deltagarna: ha kunskap om grunderna i tillförlitlighets- och köteori ha kännedom om principerna för trafikteori för paketförmedlande och bredbandskommunikation ha kännedom om nätplanering Grundbegrepp inom tillförlitlighetsteorin. Livslängdsfördelningar. Tillförlitlighetsstrukturer. Beräkning av tillgänglighet och medeltid mellan fel. Tillförlitlighet i programvara. Grundbegrepp inom köteorin. Ankomstprocesser, betjäningstidsfördelningar. Trafikbegreppet. Ködisciplin, belastning, utnyttjning, genomströmning. Markovprocesser. Födelse- och dödsprocesser. Stabilitet. Väntsystem. Upptagetsystem. System med spärrning. Översiktligt om könätsteori och simulering. Projektuppgift om nätplanering Kunskaper motsvarande kurserna 6A2113 Matematik, 6A2111 Matematisk statistik och 6A2161 Telenät. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p). Godkända projektredovisningar (ANN1; 1p). 6A2167 Processprogrammering * Att ge förståelse för processer och trådar och hur de samverkar samt de grundläggande principer detta bygger på ur operativsystemets synpunkt. Begreppen process och tråd Operativsystemet och processer - trådar Parallella processer Kommunikation mellan processer Synkronisering Gemensamma datastrukturer

15 Programmering i C och C++ av processer och trådar under några vanliga operativsystem. Kunskaper motsvarande kursen 6A2163 Unix/C++. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 2 p). Godkända laborationsredovisningar (LAB1; 2 p) Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. *Variant Datalogi. 6A2168 Realtidsapplikationer * Att ge förståelse för och kunskap att utforma realtidssystem med kommersiellt objektorienterat programpaket för systemdesign av intelligenta realtidsapplikationer. Laborationer med Gensym G2 Projekt inom Network Management eller Processstyrning i samverkan med näringslivet. Kunskaper motsvarande kurserna 6A2161 Telenät och 6A2163 Unix/C++. Godkända laborationsredovisnigar (LAB1; 2 p). Godkända projektredovisningar (ANN1; 2p) *Variant Datalogi. 6A2955 Företag och marknad * Kursen behandlar organisationens beroende av omvärlden och betonar hur företaget verkar på olika marknader. Kursen startar med att beskriva den ekonomiska utvecklingen och dess samverkan med övrig utveckling i samhället. Därefter behandlas marknadsföringens framväxt som en följd av den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen. Med fokus på marknadsföring är kursen uppbyggd kring tre perspektiv nämligen företagets, samhällets och konsumenten. Ur företagets perspektiv är målet att ge kunskap om olika marknadstyper respektive marknadssystem (konkurrens och samarbete), val av konkurrensmedel - metoder och strategier - samt kunskap om begrepp som används inom marknadsföringsområdet. Ur samhällets perspektiv är målet att ge olika synsätt på distributionssystemet samt kunskap om statliga och kommunala kontrollorgans uppbyggnad och funktioner samt lagar på distributionsområdet. Ur konsumenternas perspektiv är målet att ge kunskap om konsumentekonomiska frågor, utgångspunkter samt kännedom om konsumenternas behov och köpprocesser. et är även att belysa och diskutera konsumenternas ställning i dagens IT-samhälle. Godkänd skriftlig tentamen samt godkända övningsuppgifter 5p.

16 Kotler et al: Principles of Marketing, The European Edition, Prentice Hall Sölvell, Ö; Zander, Ivo; Porter, Michael E: Advantage Sweden, Norstedts Juridik, senaste upplagan Kompendiematerial: Teoriartiklar, Case 1 och 2 samt introduktion till casemetodik. Referenslitteratur: Easton, G: Learning from Case Studies, Prentice Hall, 1992 Enis, Ben M & Cox, Keith K: Marketing Classics A Selection of Influential Articles, Boston, Allyn and Bacon, 1991 Grönroos, Christian: Marknadsföring i tjänsteföretag, Malmö, Liber Hammarkvist, K; Håkansson, H; Mattsson, L-G: Marknadsföring för konkurrenskraft, Malmö, Liber Porter, M: The Competitive Advantage of Nations, The Free Press 1990 Svensson, G A: Den svenska marknadsföringslagen, Studentlitteratur, senaste upplagan Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. *Kursen genomförs av Södertörns högskola 6A2169 Datakommunikation Kursen skall ge grunderna för att planera, konfigurera och underhålla ett IP-baserat nät, samt en fördjupning i de underliggande protokollen. Kursen skall även ge en orientering om den pågående utvecklingen av nya nät- och tjänstemiljöer när data- och telekommunikation alltmer integreras. Kursen skall ge praktisk erfarenhet av de vanligast förekommande nätelementen i laborationer. Fördjupning inom TCP/IP Introduktion Bridging och touring Routingprotokoll Transportprotokoll på högre nivåer (TCP, UDP) Datasäkerhet IP version 6 Tal över IP Network management Kunskaper motsvarande kurserna 6A2161 Telenät och 6A2107 Tele- och datakommunikation. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p). Godkända laborationer (LAB1; 1p). Stevens, R: TCP/IP Illustrated, Vol 1. 6A2100 Examensarbete

17 Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag. Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom projektets kunskapsområde. Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga slutsatser och analyser. Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom examensarbetets tillämpningsområde. Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p).

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(2) Kursplan Dnr EHVd 2000:41 Beslutsdatum 2000-06-06 Engelsk benämning Ämne Cost Accounting, Basic Course Företagsekonomi Nivå 1-20 Kursplanen gäller från 2000-07-01 Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. 1(7 ) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA330 Dnr EHVd 2004:35 Beslutsdatum 2004-09-06 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi, allmän kurs Business Administration, General Course Svenska

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1022/2007-515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Högskoleingenjörsutbildning i elektro- och datorteknik - med inledande bastermin, 180 högskolepoäng

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN Företag och Marknad I Business and Market I Kurskod FE4001 Beslutsdatum 2008-09-02 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-09-02 Undervisningsspråk

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX 2017.

SKOLFS. beslutade den XXX 2017. 1 (11) Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:247) om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:247) om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den -- maj

Läs mer

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan FEN305 Dnr EHVd 2006:19 Beslutsdatum 2006-06-26 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företag och Marknad I Business and Market I Svenska Företagsekonomi Poängtal 20

Läs mer

SPÅRFORDONSTEKNIK. Ämnets syfte

SPÅRFORDONSTEKNIK. Ämnets syfte SPÅRFORDONSTEKNIK Ämnet spårfordonsteknik behandlar funktion hos samt service och reparation av spårfordon. Det behandlar även spårfordons olika användningsområden och branschens olika arbetsområden. Ämnet

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Institutionen för Fysik

Institutionen för Fysik Institutionen för Fysik KURS-PM KURS: Elektronik 1: Ellära FYD101 LÄSÅR: 16/17 HT16 FÖR: Datorstödd Fysikalisk Mätteknik (samt fristående kurs) EXAMINATOR: Vitali Zhaunerchyk 031-786 9150 KURSANSVARIG:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-design. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-design. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-design Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-design Study programme in IT-Design Affärssystem och ekonomi (AFEK) Programvarudesign

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 1013/2007-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering och praktisk datoriserad problemlösning.

Läs mer

Introduktion till Datalogi DD1339. Föreläsning 1 8 sept 2014

Introduktion till Datalogi DD1339. Föreläsning 1 8 sept 2014 Introduktion till Datalogi DD1339 Föreläsning 1 8 sept 2014 Kontaktuppgifter & Info: Kurskod: DD1339, 19hp Kursomgång: inda14 Kursansvarig: Christian Smith, ccs@kth.se Michael Minock, minock@kth.se Dilian

Läs mer

Projekt på Elektro i Haninge

Projekt på Elektro i Haninge Projekt på Elektro i Haninge Projektanhängare KTH-IS Haninge Jean-Pierre Leibig Lars Ödling Ingo Sander Piotr Kolodziejski Projekt - idé och utkast för metod att uppnå visst (större) resultat: ofta äv..

Läs mer

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik Grunderna i programmeringsteknik 1. Vad är Känna till nämnda programmering, begrepp. Kunna kompilera högnivå språk, och köra program i det i kompilering, kursen använda tolkning, virtuella programmeringsspråket.

Läs mer

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: -

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: - Dnr: HS 2014/146 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT-design Programkod: SGITD Beslut om fastställande: - - Programmets benämning: IT-design Study programme in IT-Design Högskolepoäng:

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 2000:48 Beslutsdatum 2000-06-06 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Drury, C Management & Cost Accounting 0 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber 246 m fl Redovisning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

Förslagen har förankrats inom avdelningen. Vid ett internseminarium diskuterades MMTarbetet. Med vänlig hälsning. Jan Enger studierektor

Förslagen har förankrats inom avdelningen. Vid ett internseminarium diskuterades MMTarbetet. Med vänlig hälsning. Jan Enger studierektor Avdelningen för matematisk statistik vid matematiska institutionen förslår fem kurser för MMT 2003. Två av dessa är grundkurser och tre är kurser på masternivå. Den först grundkursen, Sannolikhetslära

Läs mer

MIO310 Optimering & Simulering. Kursansvarig: Universitetslektor Fredrik Olsson Produktionsekonomi Lunds tekniska högskola

MIO310 Optimering & Simulering. Kursansvarig: Universitetslektor Fredrik Olsson Produktionsekonomi Lunds tekniska högskola MIO310 Optimering & Simulering 2015 Kursansvarig: Universitetslektor Fredrik Olsson Produktionsekonomi Lunds tekniska högskola Antal poäng: 6 hp. Obligatorisk för: Industriell Ekonomi åk 3. Nivå: G2 Rek.

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

Introduktionsprojekt 5p Informations och kommunikationsteknologiprogrammet

Introduktionsprojekt 5p Informations och kommunikationsteknologiprogrammet Introduktionsprojekt 5p Informations och kommunikationsteknologiprogrammet Lärare Magnus Jonsson Bertil Svensson Innehåll Introduktion. Datorn 50 år, inbyggda datorsystem mm. Nicholas Wickström Datorsystem,

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete Examensarbete DATATEKNIK Vad är ett exjobb ingen vanlig kurs: fördjupning inom ett ämne större och längre arbete öppen frågeställning bidra med ny kunskap självständigt arbete exjobbet gör din examen unik

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Vetenskaplig metod och teknisk rapport

Vetenskaplig metod och teknisk rapport Vetenskaplig metod och teknisk rapport 1 Examensmålen i Högskoleförordningen visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet visa brett kunnande inom det valda

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level Kursplan IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Programvaruteknik, hp

Programvaruteknik, hp 1 (6) Utbildningsplan för: Programvaruteknik, 120-180 hp Software Engineering, 120-180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TPVAG Grundnivå MIUN 2010/1734 Högskolepoäng

Läs mer

Välkommen till Matematik 3 för lärare!

Välkommen till Matematik 3 för lärare! Välkommen till Matematik 3 för lärare! Nu: Statistik för lärare + Linjär algebra + datorlabbar Antagen? Registrerad? För er som läser första ämnet nu (MAxx eller FYMA): Hållbar Utveckling med Människan

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Nationalekonomi GR (C), 30 hp

Nationalekonomi GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Nationalekonomi GR (C), 30 hp Economics BA (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression NA003G Nationalekonomi Grundnivå (C) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

ELEKTRONIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTRONIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTRONIK Ämnet elektronik behandlar flera teknikområden där elektronik och elektroniska system byggs in för att styra eller ersätta mekaniska system, till exempel i bilar och hushållsmaskiner. Ämnets

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 1999:55 Beslutsdatum 1999-09-27 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, 1991 200 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber, 1988 246 Redovisning för intern styrning, Studentlitteratur,

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp Mechanical Engineering - Product Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMPRG

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/217 Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng Computer Science, Bachelor s Programme, 180 higher education credits Grundnivå/programkod (N1COS) 1. Fastställande

Läs mer

Kursinformation. Statistik och geometri, 7 hp. inom kursen 973G10, 15 hp för Lärare i årskurs 4-6

Kursinformation. Statistik och geometri, 7 hp. inom kursen 973G10, 15 hp för Lärare i årskurs 4-6 Kursinformation Statistik och geometri, 7 hp inom kursen 973G10, 15 hp för Lärare i årskurs 4-6 Kursen startar vecka 15 den 7 april 2014 Kursperiod Vecka 15-20 (7 april 17 maj) 2014 Lärare (kursansvarig

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

FYSIK. Läroplanens centrala innehåll

FYSIK. Läroplanens centrala innehåll FYSIK I följande tabeller finns det centrala innehållet och målen i fysik uppräknade. I kolumn visas texten som nu finns infört i läroplanen. Kolumnen innehåller den nya texten som ska ersätta den gamla.

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Allmänt Studiehandbok Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA 3 YRKESTEKNISK HÖGSKOLEUTBILDNING Industriell elektronik, 60 poäng Industriell träteknik,

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp Master of Science in Electronics Engineering, 300 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2.

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2. GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor Program in Mathematics 1. Beslut om fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs Introduktion till kursen och programmering Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 2 september 2014 Översikt Kursinformation Personal Kursmål Upplägg

Läs mer

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Två kurser i en 5DV105 - Programmeringsteknik med Python och MATLAB Programmeringsteori Föreläsningar om Python Färdighetsövning Laborationer i Python 5DV106 - Programmering i Python Praktisk

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2017/62 Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits Grundnivå/programkod (N1COS) 1. Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Sannolikhet och statistik 1MS005

Sannolikhet och statistik 1MS005 UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Jesper Rydén Matematisk statistik Sannolikhet och statistik 1MS005 2013 08 28 Sannolikhet och statistik 1MS005 Kurshemsida: http://www2.math.uu.se/ jesper/sos13.html

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser Kurser Utbildningen har 17 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Behörighetskurser Beskrivning: Här har vi samlat ett antal behörighetsgivande småkurser som är nödvändiga för ett arbete inom byggproduktion

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

Undervisningen i ämnet programmering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet programmering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Programmering PRR Programmering Ämnet programmering behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik,

Läs mer

Valfritt läromedel för kurs Matematik B Exempel: Räkna med Vux B, Gleerups förlag. Tag kontakt med examinator om du har frågor

Valfritt läromedel för kurs Matematik B Exempel: Räkna med Vux B, Gleerups förlag. Tag kontakt med examinator om du har frågor Våren 010 PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Matematik B Kurskod MA 10 Gymnasiepoäng 50 Läromedel Prov Muntligt prov Valfritt läromedel för kurs Matematik B Exempel: Räkna med Vux B, Gleerups förlag Skriftligt

Läs mer

SMD033 Digitalteknik. Digitalteknik F1 bild 1

SMD033 Digitalteknik. Digitalteknik F1 bild 1 SMD033 Digitalteknik Digitalteknik F1 bild 1 Vi som undervisar Anders Hansson A3209 91 230 aha@sm.luth.se Digitalteknik F1 bild 2 Registrering Registrering via email till diglabs@luth.se Digitalteknik

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Grundläggande datorteknik

Grundläggande datorteknik Kursen handlar om den teknik som ligger till grund för välbekanta vardagsprylar mobiltelefoner, mediaspelare, digitalboxar, "laptops, hemma-bio spelkonsoler, mikrovågsugnar, huslarm, "smartcards" etc.

Läs mer

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp Tourism Studies BA (B) E-tourism: digital distribution and e-marketing, 15 Credits Allmänna

Läs mer

utbildning elektronik med över 400 aktuella kurser inom teknik- och management hittar du alltid något som passar dig.

utbildning elektronik med över 400 aktuella kurser inom teknik- och management hittar du alltid något som passar dig. utbildning elektronik med över 400 aktuella kurser inom teknik- och management hittar du alltid något som passar dig. SIDA 2 avsnittsrubrik konstruktion Orienteringsutbildning. elektronik för tekniker

Läs mer

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Institutionen för teknik och naturvetenskap Michael Hörnquist, 1 februari 2013 TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Kursinformation 2013 Mål och innehåll Kursens mål och förväntade läranderesultat enligt

Läs mer

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Media and Communication Science, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: Fastställd av: LKPB17 Nämnd för Medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

Planering Matematik II Period 3 VT Räkna själv! Gör detta före räkneövningen P1. 7, 17, 21, 37 P3. 29, 35, 39 P4. 1, 3, 7 P5.

Planering Matematik II Period 3 VT Räkna själv! Gör detta före räkneövningen P1. 7, 17, 21, 37 P3. 29, 35, 39 P4. 1, 3, 7 P5. Avsnitt 1, Inledning ( Adams P1,P3,P4, P5) Genomgång och repetition av grundläggande begrepp. Funktion, definitionsmängd, värdemängd. Intervall. Olikheter. Absolutbelopp. Styckvis definierade funktioner.

Läs mer

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK Ämnet mät-, styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. Arbete med styr-

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course KURSPLAN FEG100 FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course Grundnivå 1. Beslut om inrättande av kursen samt fastställande av kursplan Kursplanen är godkänd

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik

Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Dnr: HL/2009 0168 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Datateknik, högskoleingenjör, 180 högskolepoäng Computer Engineering

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Matematikerprogrammet, 180 högskolepoäng Applied Mathematics Programme, 180 credits

Matematikerprogrammet, 180 högskolepoäng Applied Mathematics Programme, 180 credits Dnr: 2014/2308 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Matematikerprogrammet, 180 högskolepoäng Applied Mathematics Programme, 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av utbildningsplan Fastställd

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

INDUSTRIELL EKONOMI FK

INDUSTRIELL EKONOMI FK 1 AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MIO040 INDUSTRIELL EKONOMI FK Kursprogram VT1 2016(Jan-Mars) Kursansvarig: Peter Berling 2 Förkunskapskrav Industriell ekonomi, grundkurs. Godkänd

Läs mer