6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik"

Transkript

1

2

3

4 Kursbeskrivningar 6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik Kursens övergripande mål är att ge den studerande en överblick över utbildningsområdet, en inblick i ingenjörsrollen och kunskaper om ingenjörsmässiga arbetsmetoder. Det betyder att studenterna efter genomgången kurs skall ha: Grundläggande kunskaper om datorn som arbetsverktyg. Grundläggande kunskaper om informationsteknik. Färdigheter i ett projektorienterat arbetssätt. Grundläggande kunskaper i presentationsteknik. Kunna tillämpa metoder och kunskaper på ett förelagt projekt Utbildningen och ingenjörsrollen: Ett projekt, som behandlar ett problemområde eller en frågeställning som är typisk för utbildningsområdet. Datorsystem och datorn som arbetsverktyg: Uppbyggnad och funktion, grafiska gränssnitt, ordbehandling och kalkyl, datornätverk, datorkommunikation, Internets struktur och möjligheter, datasäkerhet. Arbete i projekt: Förstudie. Planering, problemdefinition, strukturering, arbetsfördelning och tidsplan. Användning av dokumenterade arbetsmetoder. Projektmöten, protokoll, uppföljning och projektrapport. Presentations- och informationsteknik: Informationssökning. Människan som informationsmottagare. Att presentera idéer och förslag. Att dokumentera arbete, metoder och resultat. Rapportskrivning. Muntlig presentationsteknik. Datorbaserade presentationshjälpmedel. Godkända övningar (ÖVN1; 3p). Godkänt projektarbete (PRO1; 3p) Erikson et al: Datalogi, Setup Data, ISBBN Andersson, Erling S & Schwencke, Eva: Projektarbete en vägledning för studenter, Studentlitteratur, ISBN Projekthandbok för högskoleingenjörsutbildningen, KTH-IS Version 5 6A2112 Ellära Under bearbetning Kursens övergripande mål är: att ge kunskaper om passiva komponenter och egenskaper hos elektriska nät att ge den studerande kunskaper för att kunna genomföra beräkningar på elektriska nät och kunna välja lämplig beräkningsmetod Det betyder att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall: förstå de grundläggande elektriska och magnetiska begreppen ha kunskap om de vanligaste passiva komponenterna

5 kunna använda sig av dessa komponenter i konstruktionslösning kunna analysera mindre nät för hand kunna analysera större nät med datorstöd Laddning, spänning, ström, effekt och energi. Elektriska fält. Komponentkännedom (R,L,C) och transformatorn. Växelström. Serie- och parallellkoppling. Oberoende och beroende generatorer. Ohms lag och Kirchhoffs lagar. Superposition, tvåpolsekvivalenter och nodanalys. Komplexa metoden. RC-nät och resonanskretsar. Teknologen ska före kursen ha grundläggande kunskaper i matematik. Skriftlig tentamen (TEN1; 4p). Boylestad, Robert L: Introductory Circuit Analysis, 8 th edition, Prentice Hall, ISBN Frivillig litteratur: Pspice, Mathematica och MATLAB (Dataprogram) Molin, Bengt: Simulering med Pspice och Schematics, Studentlitteratur ( i Mätteknik och simulering) 6A2108 Analog Electronics Aim This course aims to give its students knowledge of the most common electronic components and how these are used; also the ability to compute the properties and performance of an electronic system and to select components of the right dimension for this system. After completing this course students are to: understand fundamental electronic concepts possess knowledge of the most common active components be able to employ these components when making up a design possess knowledge of electronic sub-systems Syllabus Elementary knowledge: How semiconductor components are designed and how they work (diode, bipolar transistor, MOS transistor, operational amplifiers). Applications: Use of mathematical programs and circuit simulation programs. Rectifiers. Transistor switches and circuits and differential amplifiers. Amplifying connections, negative feedback, stability and compensation. Power amplifiers. Oscillators. Prerequisites In order to complete this course successfully students must know how to tackle a project assignment, be able to read and interpret a specification of requirements and be able to compose a technical report. Students must also have knowledge equivalent to course 6A2112, Electric circuit analysis. Requirements Written exam (TEN1; 4 cr.).

6 Required reading Some of the following books: Molin, Bengt: Analog elektronik, Studentlitteratur 2001, ISBN X or Floyd, T L: Electronic devices, 5 th ed., Prentice Hall. or Horenstein: Microelectronic circuits and devices, Prentice Hall. 6A2109 Analoga system Under bearbetning Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om de vanligaste elektronikkomponenterna i ett analogt system. Särskilt viktigt är att ge kunskaper om de gränssnitt som finns mellan olika system på blocknivå. Det betyder att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall: kunna konstruera ett elektroniskt subsystem som uppfyller given specifikation kunna bygga en fungerande prototyp och kunna felsöka en konstruktion ha ökade färdigheter i muntlig och skriftlig presentation Dimensionering av ett elektroniskt subsystem efter given specifikation. Mätning och dokumentation av en framtagen prototyp. Komponentkännedom och värdetoleransernas betydelse för serieproduktion. Prototypbygge. Studenten ska före kursen känna till hur ett projekt bedrivs och kunna skriva en teknisk rapport samt ha kunskaper motsvarande kurserna 6A2112 Ellära, 6A2108 Analog elektronik samt 6A2105 Mätteknik och Simulering. Godkänt projektarbete (PRO1; 4p). 6A2105 Mätteknik och simulering Under bearbetning Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om elektriska mätinstrument och metoder för att genomföra mätningar på elektriska nät samt att ge kunskaper om datorsimulering av elektriska nät. Detta betyder att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall: förstå de grundläggande mättekniska begreppen ha erhållit färdigheter i handhavande av elektriska instrument kunna utföra manuella mätningar kunna utföra mätningar med datorstöd kunna tolka och presentera mätresultaten kunna simulera elektriska fält och elektroniska subsystem ha en uppfattning om begränsningarna hos simuleringsmodellerna

7 kunna tolka och presentera simuleringsresultaten kunna hämta och använda information i datablad, databöcker och liknande informationskällor ha uppnått ökade färdigheter i att utföra en teknisk dokumentation Grundläggande: Feluppskattning. Störningar och jordning. EMC och ESD. Instrumentkännedom (spänningsaggregat, signalgenerator, multimeter, RLC-mätare, oscilloskop och scopemeter) Tillämpningar: Användning av A/D- och D/A-omvandlare. Mätbussar och mätdatainsamlingsprogram. Bearbetning och presentation av mätdata. Kretssimulering. Modellers giltighet. Godkända laborationer (LAB1; 4p) Carlsson och Johansson. Modern elektronisk mätteknik, Liber Molin, Simulering med Pspice och Schematics, Studentlitteratur Lär känna scopemetern 6A2910 Grundläggande redovisning Hittade ingen beskrivning. 6A2910 Grundläggande redovisning Då kursen nu utgått finns ingen besrivning. Se dock för en liten beskrivning av tentamensformerna. 6A2111 Matematisk statistik Kursens mål är att ge den studerande en övergripande förståelse av grundläggande statistiska begrepp och resonemang för att klara problemlösning inom exempelvis telekommunikationsteori och kvalitetskontroll. Kursen skall också göra den studerande förtrogen med moderna matematikhjälpmedel och skapa en grund för fortsatta studier. Detta innebär att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall: kunna ställa upp matematiska modeller för problem inom sannolikhetslära och statistik kunna tolka och utvärdera statistiska modeller kunna använda någon matematisk programvara som exempelvis Methematica eller Maple för att lösa problem inom sannolikhetslära och statistik kunna hämta och använda information i handböcker i sannolikhetslära och statistik ha uppnått god färdighet i att på ett matematiskt korrekt sätt presentera lösningar på givna problem Grundläggande statistiska begrepp: Venndiagram. Kolmogorovs axiom. Den klassiska sannolikhetsdefinitionen. Oberoende. Satsen om total sannolikhet. Bayes sats. Kombinatorik. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler. Likformig fördelning. Binomialfördelning. Hypergeometrisk fördelning. Poissonfördelning. Rektangulärfördelning. Exponentialfördelning. Normalfördelning. Väntevärde. Varians och standardavvikelse. Median

8 och percentil. Frekvens- och fördelningsfunktioner. Summor av normalfördelade stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen. Punkt- och intervallskattningar. Punktskattning av väntevärde och varians. Konfidensintervall för väntevärde för normalfördelad stokastisk variabel. (Konfidensintervall för medianen.) För att kunna följa kursen måste kursdeltagarna ha kunskaper i matematik motsvarande kurs 6A2113 matematik. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p). Tentamen sker med datorstöd. Vännman, K: Matematisk statistik, Studentlitteratur Lund Liliemark, Jan: Mathematica, Manual till matematisk statistik, Kompendium KTH Syd, Haninge 6A2104 Industriell automatisering Hittade ingen beskrivning. 6A2107 Telekommunikation Under bearbetning Att få kunskap om kommunikationsprocessen samt kännedom om några viktiga tillämpningar av densamma. Signalspektra Brus Modulation Sändare Mottagare Datakommunikation Transmission Vågledare Antenner Vågutbredning Fiberoptik För att kunna följa kursen måste kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande: Godkända kurser i matematik (9p), ellära, elektronik, digital konstruktion samt mätteknik samt kunna använda matematiska verktyg. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 4p). Godkända laborationer (LAB1; 1p). Young, Electronic Communication Techniqes, Merrill

9 Registrering tenta 6A2903 Miljö och arbetsvetenskap Kursen ska ge kunskaper om: Grundläggande principer för ett ekologiskt riktigt utnyttjande av naturresurserna Miljöeffektproblematiken Tekniska möjligheter för minskning av föroreningsutsläpp En helhetssyn inom miljövården samt förståelse för att en ekologisk grundsyn är nödvändig för tekniker med deras förmåga att påverka och förändra naturen Kännedom om industriella modeller för produkters totala miljöbelastning Kännedom om samhällets styrmedel inom miljövården Kunskaper om hur arbetsplatser, arbetsuppgifter och teknisk utrustning kan tillgodose både mänskliga och produktionstekniska krav Kännedom om hur arbetsmiljöfrågor handläggs på en arbetsplats Miljökunskap: Ekosystemers konstruktion och funktion. Systemtänkande. Materians kretslopp. Energiflöden. Populationsekologi. Vattenekosystem, vattenkemi och vattenreningsteknik. Markkemiska processer, markprofiler. Emissioner till luft, spridning och effekter. Gasreningsteknik. Effekter av energianvändning. Avfallssortering och behandling. Branchspecifik återvinning. Företagsorganisation av miljöfrågor. Miljösäkringssystem. Livscykelanalys och miljöindex. Miljövårdens lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Arbetsvetenskap: Arbetsfysiologiska, arbetsmedicinska, beteendevetenskapliga, tekniska, produktorganisatoriska och arbetsrättsliga aspekter på arbetsmiljöproblem. Metoder för att identifiera och lösa olika arbetsmiljöproblem. Öva förmågan att utforma verktyg, arbetsplatser och arbetsorganisationer på ett för människan och produktionen riktigt sätt. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 2p). Godkända laborationer (LAB1; 1p). Godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 1p). Antonsson, Ann Beth m fl: Miljö i ett företagsperspektiv, ISBN Bohgard: Arbete-Människa-Teknik, ISBN Aktuellt kurskompendium Variationer kan förekomma. 6A2952 Ekonomiska kalkyler * Kursen ger kunskaper i hur kalkyler upprättas och lönsamhet av olika åtgärder kan bedömas både på kort och lång sikt. Organisationen betraktas här som ett resursomvandlingssystem där resurser av olika slag (material, pengar, människor, maskiner etc) används för att åstadkomma prestationer (produkter, tjänster) som uppfyller behov på marknaden och i samhället. En grundläggande frågeställning i kursen är dels hur definierade prestationer kan åstadkommas till så bra resursförbrukning som möjligt, dels hur givna resurser kan användas till så bra prestationer som möjligt.

10 Värdering i kronor av åstadkomna prestationer kallas intäkter. Värdering i kronor av resursers förbrukning respektive användning kallas kostnader. Analysen av kostnader respektive intäkter kan göras övergripande för hela verksamheten (t ex köpa eller hyra, lönar det sig att investera eller avveckla etc). Kursens huvudsyfte är att göra kursdeltagarna förtrogna med kvantitativa metoder som brukar användas som underlag när man fattar beslut i ekonomiska frågor. Förutom en översikt över grundläggande ekonomiska begrepp och termer behandlas bland annat olika metoder för produktkalkylering och investeringsbedömning med hänsyn tagen till skattekonsekvenser. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 5p). Ljung, Birger: Ekonomiska kalkyler - en introduktion, Liber Ross, S, Westerfield, R & Jaffe, J: Corporate Finance, McGraw-Hill Artikel- och övningskompendium. Referenslitteratur: Aktieboken: Unga aktiesparare, Allde & Skytt AB, 1998 Andersson, G: Kalkyler som beslutsunderlag, Lund, Studentlitteratur 1992 Brealey, R & Myers, S: Principles of Corporate Finance, McGraw Hill, 1996 Hansson, S & Nilsson: Produktkalkylering, Liber, 1994 Ljung, B & Högberg, O: Investeringsbedömning en introduktion, Liber Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. *Kursen genomförs av Södertörns högskola 6A2003 Digital- och datorteknik Att ge kunskaper om digitala byggblock och strukturer samt förståelse för uppbyggnaden och programmeringen av ett mikrodatorsystem. Studenten skall efter avslutad kurs: kunna analysera och syntetisera kombinatoriska nät kunna analysera och syntetisera enkla sekventiella nät ha kännedom om ett hårdvarubeskrivande språk för digital konstruktion förstå ett mikrodatorsystems konstruktion ha kännedom om olika processorarkitekturer kunna programmera ett mikrodatorsystem i både ett lågnivå- och högnivåspråk Talsystem och koder Logiska signaler och grindar Kombinatorik och kombinatoriska nät Kombinatoriska kretsars beteende Verktyg för logiksimulering och schemaritning Sekvensnät och tillståndsmaskiner Tillståndsdiagram Verktyg för logiksyntes med ett hårdvarubeskrivande språk Programmering i assembler och i ett högnivåspråk

11 Kommunikation mellan enheter i ett mikrodatorsystem Undantagshantering Avbrottshantering i mjukvara och hårdvara Minnessystem Processorarkitektur Kunskaper motsvarande någon av kurserna 6A2001 Grundläggande programmering i C eller 6A2115 Programmering. Godkänd tentamen (TEN1; 3p). Godkända laborationer (LAB1; 5p). Atonakos, James L: The Microprocessor, Prentice Hall Hemert, Lars-Hugo: Digitala kretsar, Studentlitteratur 1) Wakerly, John F: Digital Design, Prentice Hall 1) 1) Kursansvarig väljer villken av dessa två böcker som skall vara kurslitteratur. 6A2953 Organisation och individ * Organisationer av olika slag har betydelse för var och en av oss. De allra flesta har sitt dagliga arbete i organisationer och är dessutom utanför sitt arbete medlemmar i flera organisationer. Organisationer av olika slag styr med andra ord de flesta människors arbetstid och fritid. Kursen behandlar hur organisationer utvecklas och förändras, hur olika organisationer samspelar med varandra, hur organisationer styrs och hur de styr människors arbete och vardag. I kursen beskrivs och diskuteras vad som kännetecknar olika typer av organisationer såsom företag, förvaltningen och föreningar. Förklaringar ges till hur vissa former att organisera verksamheter utvecklas. Vidare behandlas hur olika typer av organisationer samspelar med sin omgivning och med andra organisationer. Med utgångspunkt i organisationsteorin diskuteras hur organisationer kan styras, ledas och förändras. I kursen behandlas också hur organisationer styr människors arbete och vardag. Med utgångspunkt i grundläggande ledarskaps- och motivationsteorier samt teorier om hur grupper fungerar och utvecklas diskuteras vad det kan ha för betydelse för effektivitet och trivsel om hur en organisation struktureras på det ena eller andra sättet. Godkänd skriftlig tentamen samt godkända övningsuppgifter 5p. Bruzelius, L; Skärvad, P-M: Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, senaste upplagan Bruzelius, L; Skärvad, P-M: Praktikfall, Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, senaste upplagan Morgan, G: Images of Organization, London: Sage (eller svensk upplaga: Organisationsmetaforer, Studentlitteratur 1999) Artikelkompendium Referenslitteratur: Eriksson, L T; Wiedersheim-Paul, F: Att utreda, forska och rapportera, Liber Ekonomi, senaste upplagan

12 Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. *Kursen genomförs av Södertörns högskola 6A2114 Digitala system Att ge kunskaper om hur man bygger ett digitalt system samt att ge ökade insikter i hur ett projekt bedrivs. Detta innebär att studenten efter avslutad kurs ska: kunna dela upp ett system i lämpliga block ha byggt en prototyp av ett digitalt system kunna felsöka en konstruktion ha uppnått ökade färdigheter i muntlig och skriftlig presentation Digitala komponenters egenskaper, kretsfamiljer och datablad A/D- och D/A-omvandling Konstruktion av ett digitalt system Verifiering och felsökning Dokumentation Kunskaper motsvarande kursen 6A2003 Digital- och Datorteknik. Godkänt projektarbete (PRO1; 4p). 6A2110 Matematik se 6A2163 Unix/C++ Under bearbetning Efter genomgången kurs ska deltagarna: ha grundläggande kunskaper om Unix ha förståelse för begreppet objektorientering kunna grunderna för objektorienterad programmering med C++ Unix: filsystemet kommandotolkaren kommunikation kommandofiler programutveckling C++:

13 dataabstraktion med klasser arv polymorfism mallar undantag Kunskaper motsvarande kursen 6A2115 Programmering. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 2p). Godkända laborationer (LAB1; 2 p) Lowell, Jay Arthgur and Burns, Ted: Unix Shell Programming. Stroustrup, Bjarne: The C++ Programming Language. Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. 6A2161 Telenät Under bearbetning Kursen ska ge kunskap om principer och strukturer hos system för telekommunikation samt en översikt av publika telekommunikationsnät med betoning på systemförståelse. Skiktade nätverksarkitekturer. OSI-modellen, protokoll, tjänster. Fysiska nivån: transmission, transmissionsmedia, synkronisering, koder, gränssnitt. Datalänknivån: felupptäckt, felkontroll, omsändning, länkeffektivitet. Nätnivån: adresser, routing, flödeskontroll, paketförmedlande nät, kretskoppling och cellförmedling. Översiktligt om transport-, sessions-, presentations- och applikationsnivåerna. TCP/IP-baserad kommunikation. Tranmissions- och transportnät. Telefoni och telefonnätet. Paket- och cellförmedlande nät. Lokala nät. Signalering och nätstyrning. Tjänsteintegrerande nät, ISDN och B-ISDN. Översiktligt om mobil kommunikation. Strukturer för telekommunikationstjänster. Telecommunication management. Nätplanering och nätsamverkan. Utvecklingstrender. Kunskaper motsvarande kurserna 6A2003 Digital- och datorteknik, 6A2102 Elektronik och 6A2107 Telekommunikation.

14 Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p). Godkända laborationer (LAB1; 1p). Godkända projektredovisnigar (ANN1; 2p) Stallings, William: Data and Computer Communications 6A2162 Köteori och nätplanering Under bearbetning Efter genomgången kurs skall deltagarna: ha kunskap om grunderna i tillförlitlighets- och köteori ha kännedom om principerna för trafikteori för paketförmedlande och bredbandskommunikation ha kännedom om nätplanering Grundbegrepp inom tillförlitlighetsteorin. Livslängdsfördelningar. Tillförlitlighetsstrukturer. Beräkning av tillgänglighet och medeltid mellan fel. Tillförlitlighet i programvara. Grundbegrepp inom köteorin. Ankomstprocesser, betjäningstidsfördelningar. Trafikbegreppet. Ködisciplin, belastning, utnyttjning, genomströmning. Markovprocesser. Födelse- och dödsprocesser. Stabilitet. Väntsystem. Upptagetsystem. System med spärrning. Översiktligt om könätsteori och simulering. Projektuppgift om nätplanering Kunskaper motsvarande kurserna 6A2113 Matematik, 6A2111 Matematisk statistik och 6A2161 Telenät. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p). Godkända projektredovisningar (ANN1; 1p). 6A2167 Processprogrammering * Att ge förståelse för processer och trådar och hur de samverkar samt de grundläggande principer detta bygger på ur operativsystemets synpunkt. Begreppen process och tråd Operativsystemet och processer - trådar Parallella processer Kommunikation mellan processer Synkronisering Gemensamma datastrukturer

15 Programmering i C och C++ av processer och trådar under några vanliga operativsystem. Kunskaper motsvarande kursen 6A2163 Unix/C++. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 2 p). Godkända laborationsredovisningar (LAB1; 2 p) Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. *Variant Datalogi. 6A2168 Realtidsapplikationer * Att ge förståelse för och kunskap att utforma realtidssystem med kommersiellt objektorienterat programpaket för systemdesign av intelligenta realtidsapplikationer. Laborationer med Gensym G2 Projekt inom Network Management eller Processstyrning i samverkan med näringslivet. Kunskaper motsvarande kurserna 6A2161 Telenät och 6A2163 Unix/C++. Godkända laborationsredovisnigar (LAB1; 2 p). Godkända projektredovisningar (ANN1; 2p) *Variant Datalogi. 6A2955 Företag och marknad * Kursen behandlar organisationens beroende av omvärlden och betonar hur företaget verkar på olika marknader. Kursen startar med att beskriva den ekonomiska utvecklingen och dess samverkan med övrig utveckling i samhället. Därefter behandlas marknadsföringens framväxt som en följd av den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen. Med fokus på marknadsföring är kursen uppbyggd kring tre perspektiv nämligen företagets, samhällets och konsumenten. Ur företagets perspektiv är målet att ge kunskap om olika marknadstyper respektive marknadssystem (konkurrens och samarbete), val av konkurrensmedel - metoder och strategier - samt kunskap om begrepp som används inom marknadsföringsområdet. Ur samhällets perspektiv är målet att ge olika synsätt på distributionssystemet samt kunskap om statliga och kommunala kontrollorgans uppbyggnad och funktioner samt lagar på distributionsområdet. Ur konsumenternas perspektiv är målet att ge kunskap om konsumentekonomiska frågor, utgångspunkter samt kännedom om konsumenternas behov och köpprocesser. et är även att belysa och diskutera konsumenternas ställning i dagens IT-samhälle. Godkänd skriftlig tentamen samt godkända övningsuppgifter 5p.

16 Kotler et al: Principles of Marketing, The European Edition, Prentice Hall Sölvell, Ö; Zander, Ivo; Porter, Michael E: Advantage Sweden, Norstedts Juridik, senaste upplagan Kompendiematerial: Teoriartiklar, Case 1 och 2 samt introduktion till casemetodik. Referenslitteratur: Easton, G: Learning from Case Studies, Prentice Hall, 1992 Enis, Ben M & Cox, Keith K: Marketing Classics A Selection of Influential Articles, Boston, Allyn and Bacon, 1991 Grönroos, Christian: Marknadsföring i tjänsteföretag, Malmö, Liber Hammarkvist, K; Håkansson, H; Mattsson, L-G: Marknadsföring för konkurrenskraft, Malmö, Liber Porter, M: The Competitive Advantage of Nations, The Free Press 1990 Svensson, G A: Den svenska marknadsföringslagen, Studentlitteratur, senaste upplagan Registrering tenta Enligt anvisningar på utbildningsenheten. *Kursen genomförs av Södertörns högskola 6A2169 Datakommunikation Kursen skall ge grunderna för att planera, konfigurera och underhålla ett IP-baserat nät, samt en fördjupning i de underliggande protokollen. Kursen skall även ge en orientering om den pågående utvecklingen av nya nät- och tjänstemiljöer när data- och telekommunikation alltmer integreras. Kursen skall ge praktisk erfarenhet av de vanligast förekommande nätelementen i laborationer. Fördjupning inom TCP/IP Introduktion Bridging och touring Routingprotokoll Transportprotokoll på högre nivåer (TCP, UDP) Datasäkerhet IP version 6 Tal över IP Network management Kunskaper motsvarande kurserna 6A2161 Telenät och 6A2107 Tele- och datakommunikation. Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p). Godkända laborationer (LAB1; 1p). Stevens, R: TCP/IP Illustrated, Vol 1. 6A2100 Examensarbete

17 Examensarbetet skall ge träning i att tillämpa de kunskaper som förvärvats under utbildningen. Stor vikt läggs vid ett ingenjörsmässigt/vetenskapligt arbetssätt med betoning på genomtänkta arbetsmetoder och projektstyrning. Examensarbetet skall utföras inom inriktningens teknikområde. Ett självständigt projekt skall genomföras, normalt vid ett företag. Normalt skall en litteraturstudie ingå som visar aktuell kunskap inom projektets kunskapsområde. Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där stor vikt läggs vid självständiga slutsatser och analyser. Minst 80 poäng inom programmet samt godkända kurser inom examensarbetets tillämpningsområde. Godkänd skriftlig och muntlig redovisning (XUPP; 10p).

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik Grunderna i programmeringsteknik 1. Vad är Känna till nämnda programmering, begrepp. Kunna kompilera högnivå språk, och köra program i det i kompilering, kursen använda tolkning, virtuella programmeringsspråket.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 1999:55 Beslutsdatum 1999-09-27 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, 1991 200 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber, 1988 246 Redovisning för intern styrning, Studentlitteratur,

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Institutionen för teknik och naturvetenskap Michael Hörnquist, 1 februari 2013 TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Kursinformation 2013 Mål och innehåll Kursens mål och förväntade läranderesultat enligt

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Två kurser i en 5DV105 - Programmeringsteknik med Python och MATLAB Programmeringsteori Föreläsningar om Python Färdighetsövning Laborationer i Python 5DV106 - Programmering i Python Praktisk

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs Introduktion till kursen och programmering Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 2 september 2014 Översikt Kursinformation Personal Kursmål Upplägg

Läs mer

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Institutionen för teknik och naturvetenskap TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Kursinformation 2015 Kursens mål och förväntade läranderesultat Kursens mål är att ge en introduktion till matematisk

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM

FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM Innehåll Designflöde Översikt av integrerade kretsar Motivation Hardware Description Language CAD-verktyg 1 DESIGNFLÖDE FÖR DIGITALA

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

(2B1560, 6B2911) HT08

(2B1560, 6B2911) HT08 Royal Institute of Technology, KTH, Kista School of Information and Communication Technology, ICT Department of Electronics, Computer and Software, ECS Digital Design, IE1204 (2B1560, 6B2911) HT08 OBS!

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll 1. Fastighetstekniska system (45 Yhp)... 2 2. Intelligenta hus (35 Yhp)... 2 3. Kundhantering och kommunikation (20 Yhp)... 2 4. Mätteknik (15 Yhp)...

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009 Kursbeskrivning Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Allmänt Kursen består av två moment: Moment 1. Grundläggande statistisk teori, 12hp.

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Nätbaserat högskoleingenjörsprogram datateknik/elektroteknik

Nätbaserat högskoleingenjörsprogram datateknik/elektroteknik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.umth.umu.se Dnr 514-908-07 Datum 2012-02-20 Sid 1 (8) Nätbaserat högskoleingenjörsprogram datateknik/elektroteknik

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik information Byggnadsteknik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING I BYGGNADSTEKNIK

Läs mer

Datateknik A, Datornätverk, 7,5 högskolepoäng

Datateknik A, Datornätverk, 7,5 högskolepoäng Till dig som är antagen till kursen Datateknik A, Datornätverk, 7,5 högskolepoäng Kurskod: DT024G. Anmälningskod: MIU 24806 (Distans halvfart). Välkommen som deltagare i ovan nämnda distanskurs under våren

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) Effektelektronik/Power Electronics, åk 5

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) Effektelektronik/Power Electronics, åk 5 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR 2011 NÄMND/NÄMNDER: DM, EF, MD Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) Kent Palmkvist, Lektor, ES/ISY FÖRSLAGET

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F)

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: Bioblocket: biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) BV Ämneskurser: Computers / Computational Methods in bioresearch nätet

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör.

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör. Kursplan EPU TERMIN 1 1. Introduktion - Teambuilding - Gruppdynamik och processer efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: Kursmomentets mål är att leda till ökad självkännedom och gruppens

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Kursprogram hösten 2011

Kursprogram hösten 2011 Enea Experts Logo - with wet floor effect Enea Experts Logo - without wet floor effect Android Störst på Linux OSE/realtidskurser Flest testkurser ISTQBcertifiering Java, C# C, C++, Safer C, TDD projektledning

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion.

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion. Tvättfat Produktframtagning och projektgrupper Maskinkonstruktion Vattenkran Tips Blandare Engreppsblandare 1 Termostatblandare Nyrenoverat 6000 sek Tunga Resväskor Resväskor på hjul Stabila resväskor

Läs mer

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2004. Kursprogram

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2004. Kursprogram Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2004 Kursprogram Kursens mål är att ge dig kunskaper om begreppen och principerna inom objektorienterad programmering och design

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse

Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse Information Innehåll: fasta tillståndets fysik med fokus på halvledarfysik. Dioder, solceller, transistorer... Lärare: Martin Leijnse (föreläsare,

Läs mer

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Gulan Jan Gulliksen Ph D, MSc Jan.Gulliksen@hci.uu.se HCI(Uppsala Universitet) och CID(KTH) Uppsala Universitet Institutionen för Avdelningen för

Läs mer

IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals)

IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals) IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals) 7.5 hp HT 2007 KursPM Kursens hemsida http://www.kth.se/student/program-kurser/kurshemsidor/ict/map/if1611/ HT07-1 Mål, Krav, Innehåll och Schemaunderlag

Läs mer

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK Henrik Sandberg (hsan@kth.se) Reglerteknik EES Osquldas väg 10, plan 6 Dagens program Kursinformation Reglerteknik konsten att styra Inledande

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB Utbildningsnummer 201319060-1 Driftingenjör inom Kyla, VVS och Energi Karlsson Climate AB Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson

Läs mer

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Utbildningsplan Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEL Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Kurs PM för KTH-CSC. Kursens upplägg Nivå: C Betyg: A F Språk: Svenska Föreläsningar 48h Seminarier 9h Laborationer 28h

Kurs PM för KTH-CSC. Kursens upplägg Nivå: C Betyg: A F Språk: Svenska Föreläsningar 48h Seminarier 9h Laborationer 28h KTH-CSC Kurs PM för DM1576 Bild- och videoteknik I, 9hpied Kursansvarig: Trille Fellstenius, 08-790 60 75, trille@csc.kth.se Kurswebb: http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/dm1576/ Den digitala teknikutvecklingen

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Kursplanering för Mikrodatorteknik 4p/5p

Kursplanering för Mikrodatorteknik 4p/5p Kursplanering för Mikrodatorteknik 4p/5p Kursansvarig: Benny Thörnberg Tel: 060-148917 E-post: benny.thornberg@miun.se Kurslitteratur: Rune Körnefors, Mikrodatorer bit för bit, ISBN 91-44-30862-0 Introduktion

Läs mer

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Allmän information Programmet vänder sig till den som vill bedriva studier i datavetenskap

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Gy&Vux 2013 El och energi

Gy&Vux 2013 El och energi Gy&Vux 2013 El och energi Välkommen till vår värld. Vår värld är full av allt från läromedel till digitala lärverktyg. Här i broschyren finner du det senaste inom just ditt område. Hela vårt utbud finns

Läs mer

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2005. Kursprogram

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2005. Kursprogram Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2005 Kursprogram Kursens mål är att ge dig kunskaper om begreppen och principerna inom objektorienterad programmering och design

Läs mer

Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur?

Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur? Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur? En pågående Lerning Study av Per Selin Johan Larsson Varför programmering? Är det mindre viktigt att förstå digitala byggstenar i den digitala

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen.

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling TE - Berzeliusskolan Centralt innehåll för inriktnings- och fördjupningskurser för Design och produktutveckling på Berzeliusskolan Mer utförlig

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare. Programinformation, årskurs 2-3

Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare. Programinformation, årskurs 2-3 Institutionen för rymd- och geovetenskap IDAG: Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare Programinformation, årskurs 2-3 Arto

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Datautvinning från digitala lagringsmedia

Datautvinning från digitala lagringsmedia Datautvinning från digitala lagringsmedia Kursplan Mål Kunna hantera förekommande verktyg Kunna göra systemanalys, datautvinning och dataanalys Kunna sammanställa resultat i en rapport Innehåll Översikt

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning FORDON FORDON. Hittills utkomna titlar

NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning FORDON FORDON. Hittills utkomna titlar NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning Vi är inne i en spännande utvecklingsfas och ser nu de första titlarna växa fram. Vårt koncept bygger på att informationen delas in

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) 268 gymnasieskola 2011 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp Kurs-PM Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Björn Mattsson och Anders Olsson Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4BY105 Syftet med kursen Syftet

Läs mer