Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10"

Transkript

1 Avloppsguidens användarförening svar på remiss angående Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Avloppsguidens användarförening är mycket positiv till att Miljödepartementet uppmärksammar frågan om åtgärdandet av dåliga små avlopp och en hållbar åtgärdstakt. I detta svar kommer Avloppsguidens användarförening benämnas föreningen. Havs- och Vattenmyndigheten benämns HaV. Sammanfattning av remissvaret Förbättrat kunskapsunderlag och vägledning behövs. Det finns ett stort vägledningsbehov när det t.ex. gäller bedömning av smittskydd och miljöskyddsnivåer och prioriteringar mellan små avlopp och andra källor. Föreningen efterlyser vägledning som tydliggör vilka tekniklösningar som klarar de nivåer som anges i HaV:s förslag på föreskrifter. Föreningen anser att ett införande av ett nationellt avloppsregister behöver konsekvensutredas med avseende på resursåtgången för de lokala tillsynsmyndigheterna så att datainsamling inte riskerar att styra miljökontorens resurser bort från tillsyn av dåliga avlopp. Ett eventuellt nationellt avloppsregister, eller motsvarande, behöver samordnas av central myndighet. Nedan återges en sammanfattning av föreningens ståndpunkter till de förslag HaV ger i redovisningen av regeringsuppdraget. 1. Nationell målsättning Föreningen är positiv till HaV:s förslag på hållbar åtgärdstakt, 5 % åtgärdas per år och önskar att regeringen antar en nationell målsättning för området små avlopp. 2. Förbättrat regelverk för små avlopp Föreningen är positiv till att HaV ges föreskriftsrätt. Ändringar av FMH samt övergångsbestämmelser Föreningen önskar att 12 FMH behålls men ändras. Föreningen instämmer med förslaget på ändringen av 13 FMH. Föreningen instämmer med förslaget på ändringen av 14 FMH med mindre justering av punkt 2. Föreningen anser att punkt 3 och 4 i övergångsbestämmelserna bör utredas vidare i ljuset av förväntad belastning på miljökontoren i och med tidsgränser på 10 respektive 7 år. Förslag till ny föreskrift om små avlopp Föreningen är generellt positiv förslaget till ny föreskrift om små avlopp. 1

2 Föreningen instämmer i stort med förslagen i 6-7 och 12 (grundläggande nivå) Föreningen vill poängtera att skrivningen inte öppnar för avsteg nedåt i den grundläggande kravnivån och att det kan finnas särskilda fall där avsteg nedåt kan behövas. Ytterligare utredning kan därför behövas. Föreningen föreslår vidare utredning av förslaget om certifiering av installatörer samt regelbunden kontroll av känsliga anläggningar. 3. Styrmedel LOVA, bidrag, skatt eller avgift Föreningen är positiv till HaV:s förslag om avloppsutredning för att utreda förutsättningarna ekonomiska styrmedel för att motivera fastighetsägare med dåliga avlopp att åtgärda dessa. Föreningen önskar att utredningen även omfattar förslagens förväntade resursåtgång för kommunernas del. 4. Avloppsnätverk förbättrad samordning från centrala myndigheter Föreningen är positiv till förslaget om nationellt avloppsnätverk. 5. Förbättrat kunskapsunderlag och vägledning behövs Föreningen vill uppmärksamma Miljödepartementet om att det finns ett stort vägledningsbehov när det t.ex. gäller bedömning av smittskydd och miljöskyddsnivåer och prioriteringar mellan små avlopp och andra källor. 6. Likriktad teknikbedömning Föreningen efterlyser vägledning som tydliggör vilka tekniklösningar som klarar de nivåer som anges i HaV:s förslag på föreskrifter. Föreningen föreslår att HaV ges rätten att utforma nationella standardkrav för olika typer av anläggningar. 7. Frågan om avloppsregister Föreningen anser att ett införande av ett nationellt avloppsregister behöver konsekvensutredas med avseende på resursåtgången för de lokala tillsynsmyndigheterna. Ett eventuellt nationellt avloppsregister, eller motsvarande, behöver samordnas av central myndighet. Bakgrund och disposition av svaret Den 5:e september 2012 träffade föreningen Miljöministern och presenterade sin problembild med alltför stora variationer i bedömningar och praxis hos kommunerna beträffande prövning och tillsyn av små avlopp. Föreningen uppmärksammade även möjligheter med att åtgärda de dåliga avloppen då skydd av miljö och hälsa kan gå hand i hand med lokal näringslivsutveckling i områden utanför kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp. 2

3 Föreningen pekade på bristande samordning hos nationella myndigheter, att ansvar för vägledning av avloppsteknik saknas, detaljerad lagstiftning i föreskrift eller förordning för att likrikta kraven och att det saknas en nationell målsättning med avseende på åtgärdandet av dåliga små avlopp. Föreningen listade sex önskemål på omständigheter och åtgärder som föreningen bedömer skulle öka åtgärdstakten avsevärt och framförallt underlätta handläggningen av enskilda ärenden och förbättra rättsäkerheten: 1. Nationell målsättning med avseende på åtgärdandet av dåliga små avlopp 2. Förbättrat regelverk för små avlopp 3. Styrmedel liknande LOVA-bidragen för projektutveckling och eventuellt bidrag för husägare 4. Förbättrad samordning från centrala myndigheter beträffande frågor som rör små avlopp 5. Förbättrat kunskapsunderlag 6. Likriktad teknikbedömning Punkt 1-4 berörs på ett tydligt sätt av HaV:s redovisning av utredningsuppdraget. HaV har efter redovisningen utlyst projektmedel för att utveckla bedömningsverktyg och kunskapsunderlag. Projekten ska dock genomföras under 2014 vilket gör att flera frågor som rör föreskriften troligtvis kommer att behöva utredas vidare även efter Föreningen märker av en stor vilja till samarbete mellan kommuner men att utlysningar och ansökningsperioder behöver aviseras i god tid för att de kommunala aktörerna ska hinna samordna sig och planera för eventuella utvecklingsprojekt. Med bättre framförhållning och tydlig strategi kan mer miljönytta uppnås. Föreningen svarar på remissen i ljuset av ovanstående sex punkter samt går i vissa fall in på detaljer i HaV:s förslag till nya föreskrifter som föreningen har ägnat mest uppmärksamhet. Föreningen tar även upp frågan om register i ett eget avsnitt i svaret (punkt 7). 1. Nationell målsättning om åtgärdandet av dåliga små avlopp Dessa kommentarer rör avsnitt 7 i slutredovisningen apropå hållbar åtgärdstakt, s.80. Föreningen är positiv till HaV:s förslag på hållbar åtgärdstakt, 5 % åtgärdas per år och önskar att regeringen antar en nationell målsättning för området små avlopp. Föreningen efterfrågar en nationell målsättning när det gäller landets små avlopp. En nationell målsättning bäddar för ett långsiktigt engagemang, uppföljning och förslag på styrmedel för att avhjälpa hinder som gör utmaningen att förbättra statusen på uppskattningsvis flera hundra tusen små avlopp och för att på lång sikt behålla en acceptabel skyddsnivå hos avloppsanläggningarna. Föreningen önskar att HaV:s förslag ges högre status så att det inte stannar vid en föreslagen siffra i en av HaV:s rapporter. 2. Förbättrat regelverk för små avlopp Dessa kommentarer rör avsnitt 1 om nya regler för små avloppsanläggningar, s 11. Föreningen är positiv till att HaV ges föreskriftsrätt. Föreningen anser att ett förtydligat regelverk förbättrar möjligheterna för likriktad hantering av avloppsärenden. Detta skulle i sin tur göra det lättare för berörda fastighetsägare att förutsäga kravnivåer. Aktörer på marknaden skulle få tydligare spelregler. 3

4 För att föreslagna föreskrifter ska kunna förtydliga spelreglerna på ett ändamålsenligt sätt behövs vägledning där befintlig och ny teknik för små avlopp relateras till föreslagna föreskrifters kravnivåer beträffande både miljöskydd och hälsoskydd. Se vidare under punkt 6 i detta svar. 2a. Förslagna ändringar av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt övergångsbestämmelser 12 FMH förbud av direktutsläpp till vattenområde Föreningen önskar att 12 FMH behålls men ändras på följande sätt: Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Vad som sägs i försa stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Föreningen har noterat att miljökontoren tycker att nuvarande lydelse är svårtolkad i och med termerna vattenområde och tätbebyggelse. Däremot ser föreningen en pedagogisk fördel med att ha kvar paragrafen då det är ett tydligt förbud. Om termerna vattenområde och tätbebyggelse stryks anser föreningen att det blir tydligare och mer förenligt med hur miljökontoren bedömer avloppsfrågor idag. 13 FMH Ansökan gäller anläggande och drift Föreningen instämmer med förslaget på ändringen av 13 FMH. Föreningen anser at det är bra att ändra lydelsen i enlighet med HaV:s förslag. Idag skrivs ofta villkor som rör driften, i synnerhet för anläggningar med tekniklösningar för hög fosforreduktion. Det är bra om 13 FMH förtydligar möjligheten att villkora både anläggande och drift. 14 FMH ändring av anläggning Föreningen instämmer med förslaget på ändringen av 14 FMH med mindre justering av punkt 2. Det är viktigt att denna paragraf förtydligas i och med att det finns bestämmelse om miljösanktionsavgift kopplat till lagrummet. Utifrån diskussioner med olika miljökontor konstaterar föreningen att nuvarande lydelse om anmälningspliktig ändring tolkas olika. Föreningen föreslår att ordet endast i punkt 2 tas bort. Punkt 2 får då lydelsen 2. utsläppspunkten flyttas eller, Övergångsbestämmelser Förslagen finns på s Föreningen anser att punkt 3 och 4 i övergångsbestämmelserna bör utredas vidare i ljuset av förväntad belastning på miljökontoren i och med tidsgränser på 10 respektive 7 år. 4

5 Föreningen är orolig att fastighetsägare med gamla anläggningar riskerar att uppfatta övergångsbestämmelserna som att de ges en tidsfrist på 10 respektive 7 år även om det inte är övergångsbestämmelsernas innebörd. Utifrån miljökontorens erfarenhet av tillsyn på små avlopp räknar föreningen inte med att fastighetsägare med gamla tillstånd eller som saknar tillstånd självmant kommer att ansöka om tillstånd eller omprövning utan att tillsynsmyndigheten initierat detta. Detta innebär ingen större skillnad mot dagens situation med inventering och tillsyn i områden som miljökonoren prioriterar. En nytta med övergångsbestämmelserna är att många gamla C-anläggningar ( pe) kommer att omprövas. Föreningen uppfattar dagens praxis att det generellt har ställts högre krav på avloppsanläggningar med upp till fem hushåll anslutna än de som har fler än fem hushåll anslutna. Det har inte funnits en tydlig linje från de små avloppen till de lite större. Föreningen välkomnar förslaget till punkt 3 i övergångsbestämmelserna ur detta perspektiv då det ökar möjligheten till mer likriktning i kravställandet oavsett storlek på avloppet. 2b. Förslag till ny föreskrift om små avlopp Föreningen är generellt positiv till förslaget till en ny föreskrift om små avlopp. Nedan kommenterar föreningen utvalda delar av förslaget. 5 Krav på anläggningen Ett hushåll anses motsvara minst fem personer, om det inte finns särskilda skäl mot detta. HaV bör i vägledning förtydliga vad som menas med särskilda skäl mot detta. Denna fråga är en springande punkt i dagsläget när det gäller bedömning av ny teknik för BDT-rening (bad, disk och tvätt). 5 : C. Marken ovanför en anläggning får inte belastas. Begreppet ovanför bör förtydligas. I tidigare vägledningar används ordet ovanför även i betydelsen ovanför i terrängen, dvs topografiskt ovanför. Här menar HaV att marken ovanför avloppsanordningar som ingår i avloppsanläggningen inte ska belastas så att anläggningen tar skada. 5 : D. En anläggning ska vara försedd med drift- och underhållsinstruktion, som ska hållas aktuell. HaV bör i vägledning förtydliga vem som ska hålla drift- och underhållsinstruktionen uppdaterad. Föreningen antar att det är verksamhetsutövaren som ansvarar för detta men ser en risk med detta då fastighetsägare utifrån miljökontorens erfarenhet ofta saknar kunskap och engagemang i sina anläggningar. Punkterna i 5 och punkterna i bilaga 1 räknas i A-D. Det vore bättre om någon av punktlistorna hade en annan numrering än den andra i och med att bilaga 1 kopplar till 5. 5

6 5 : E. Bräddning av orenat hushållsspillvatten är inte tillåtet. Föreningen vill upplysa om att många minireningsverk har en bräddningsfunktion för att undvika skada på anläggningen vid driftsstörning. Skrivningen i punkt E kan tolkas som att alla minireningsverk med möjlighet till bräddning inte klarar grundkraven i 5. HaV bör utveckla och förklara sitt resonemang kring punkt E och definiera vad som anses vara fråga om bräddning när det gäller minireningsverk. 6-7, 12 föreslagen föreskrift grundläggande nivå, skyddsnivåer Föreningen instämmer i stort med förslagen 6-7 och12 (grundläggande nivå) Föreningen vill poängtera att skrivningen inte öppnar för avsteg nedåt i den grundläggande kravnivån och att det kan finnas särskilda fall där avsteg nedåt kan behövas. Ytterligare utredning kan därför behövas. Föreningen noterar att det i förslaget saknas möjlighet att vid behov även anpassa utsläppskraven för den grundläggande nivån. Frågan om det är lämpligt att alla avlopp i hela landet oavsett förutsättningar ska klara att reducera minst 50 % fosfor, 30 % kväve, 90 % BOD 7 och 3 log-reduktion vad gäller smittskydd bör utredas vidare. I en sådan utredning bör det även relationen mellan föreskriftens kravnivåer och de allmänna hänsynsreglerna förtydligas så att vi i möjligaste mån undviker variationer beträffande kravnivåer i likartade situationer. 8-9 Kriterier för och förhöjd miljöskyddsnivå. 1. Anläggningen är belägen i tillrinningsområde som är direkt anslutande till en vattenförekomst som inte uppnår god ekologisk status med avseende på näringsämnen och som påverkas av aktuellt utsläpp. En vägledning för bedömning av om ett avlopp i ett enskilt fall påverkar en vattenförekomst som inte uppnår god ekologisk status behöver tas fram. Se avsnitt 5 i detta svar för utvecklat resonemang. Föreningen vill uppmärksamma följande frågetecken. Hur ska Vattendirektivets icke-försämringskrav hanteras utifrån denna paragraf? Innebär 8 att det i ett fall med en vattenförekomst med god ekologisk status och där det inte råder något större bebyggelsetryck inte kan bli fråga om förhöjd miljöskyddsnivå på de små avloppen? Hur ska NATURA 2000-områden hanteras utifrån denna paragraf? Begreppet tillrinningsområde behöver definieras och förklaras Extra hög skyddsnivå 6

7 Föreningen anser att föreskriften bör hålla sig på den inslagna vägen att motivera reduktionsnivåer utifrån ett recipientskydd. Kraven då extra hög skyddsnivå gäller bör formuleras på liknande sätt som kraven för grundläggande och förhöjd nivå. Begreppet nybyggnation behöver förklaras närmare. Föreningen uppmärksammar följande frågetecken. Är det fråga om nybyggnation i fall där en fastighet med en befintlig avloppsanläggning river det gamla huset och bygger ett helt nytt hus? Spelar avloppsanläggningens ålder i detta fall in? Eller handlar nybyggnation enbart om fall där någon avses anlägga en ny avloppsanläggning i området? Innehåll i ansökan och anmälan Skrivningarna bör bearbetas eller kompletteras med förtydliganden så att det blir ännu tydligare vad som måste ingå i en ansökan och anmälan. Föreningen bedömer att det är först när det blir ännu tydligare som fördelarna uppnås med föreslagna bestämmelser. Om det råder otydlighet kommer det fortfarande finnas variation hos lokala varianter av ansökningshandlingar vilket föreningen tolkar förslaget som att HaV inte vill ha Installationsintyg och regelbunden kontroll Föreningen föreslår vidare utredning av förslaget om certifiering av installatörer samt regelbunden kontroll av känsliga anläggningar. Föreningen anser att kunskapsnivån bland både miljöinspektörer och de som projekterar och anlägger små avlopp behöver höjas. I ljuset av en ökad åtgärdstakt kan en certifieringsprocess tillfälligt begränsa antalet tillgängliga entreprenörer som kan utföra arbetet. Frågan om kompetensutveckling hos såväl inspektörer och gräventreprenörer bör utredas vidare för ett bättre underlag som svarar på frågan om certifiering eller ackreditering är en lämplig väg. Föreningen är positiv till krav på regelbunden kontroll av känsliga anläggningar då flera studier visat att dessa anläggningars funktion är helt beroende av regelbunden skötsel och uppföljning. Förslaget bör utredas vidare och föreningen önskar att frågor om hur en trovärdig regelbunden kontroll kan organiseras och vilka kostnader detta innebär för tillsynsmyndigheterna och fastighetsägarna. 3. Styrmedel LOVA, bidrag, skatt eller avgift Dessa kommentarer rör avsnitt 2 om skatte- eller avgiftssystem i slutredovisningen, s.40. Föreningen är positiv till HaV:s förslag om avloppsutredning för att utreda förutsättningarna ekonomiska styrmedel för att motivera fastighetsägare med dåliga avlopp att åtgärda dessa. Föreningen önskar att utredningen även omfattar förslagens förväntade resursåtgång för kommunernas del. Föreningen är positiv till LOVA-stödet som styrmedel gentemot kommuner via HaV och Länsstyrelserna för att möta behov av punktinsatser och metodutveckling. Föreningen hoppas att LOVA-stödet blir årligt återkommande för åtminstone ett par år framöver då många VA-inriktade åtgärder kräver samordning och relativt lång förberedelsetid för ett effektivt nyttjande av stödet och 7

8 maximal miljönytta. Föreningen märker av en stor vilja till samarbete mellan kommuner men att utlysningar och ansökningsperioder behöver aviseras i god tid för att de kommunala aktörerna ska hinna samordna sig och planera för eventuella utvecklingsprojekt. Med bättre framförhållning och tydlig strategi kan mer miljönytta uppnås. HaV:s förslag rör ekonomiska styrmedel gentemot fastighetsägarna. Föreningen är i grunden positiv till förslaget om skatt eller avgift för att öka fastighetsägarnas motivation att åtgärda dåliga avlopp. Ett viktigt förbehåll är att teknikaliteterna kring införandet måste utredas noga så att förslaget inte förutsätter stora insatser från varje kommun för att samla in och behandla data om varje avloppsanläggning. De flesta kommunerna har inventerat avloppsanläggningar och bedrivit tillsyn under långa periodet, mer än 10 år. Ändå är dagsläget oklart när det gäller det totala antalet avloppsanläggningar och dess verkliga status. Att på kort tid samla in eller skaffa kvalificerade uppgifter om samtliga avloppsanläggningar i landet skulle gissningsvis bli resurskrävande. Risken finns att denna resurs tas från miljökontorens tillsyn. 4. Avloppsnätverk förbättrad samordning från centrala myndigheter Dessa kommentarer rör avsnitt 4 om avloppsnätverk och register, s 53. Föreningen är positiv till förslaget om nationellt avloppsnätverk. Föreningen efterlyser bättre samordning mellan nationella myndigheter och tycker därför att HaV:s förslag på att inrätta ett avloppsnätverk motsvarande dricksvattennätverket är bra. De behov föreningen ser rör bland annat: Samordning i frågor där vägledningsansvaret i viss mån överlappar i förhållande till ämnet små avlopp. Likriktning av bedömningar i de enskilda fallen så att situationer med liknande förutsättningar bedöms på likartat vis Kunskapsuppbyggnad och syntes av rapporter Uppföljning av den kommunala tillsynen och avloppsanläggningars status 5. Förbättrat kunskapsunderlag och vägledning behövs Föreningen vill uppmärksamma Miljödepartementet om att det finns ett stort vägledningsbehov när det t.ex. gäller bedömning av smittskydd och miljöskyddsnivåer och prioriteringar mellan små avlopp och andra källor. Det är viktigt att bedömningar i de enskilda fallen med liknande förutsättningar görs så likartat som möjligt. Länsstyrelserna har ansvar för tillsynsvägledning och HaV stöttar Länsstyrelserna i detta. Trots att det tagits fram förhållandevis många rapporter inom myndighetssfären råder det fortfarande brist på handfast vägledning. Att det finns många rapporter från t.ex. diverse Miljösamverkansprojekt och studier i frågan kan nog ses som ett resultat av att det saknas bra vägledning från nationellt och regional nivå. 8

9 HaV uppmärksammar många vägledningar i sin redovisning. Det behövs t.ex. flera vägledningar som stöd för att de föreslagna föreskrifterna ska innebära en reell förändring med ökad tydlighet och likriktning gentemot dagsläget med Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7. Ett viktigt behov av vägledning rör kommunernas bedömningar av föroreningskällor i områden som påverkar känsliga recipienter. Om landets lokala tillsynsmyndigheter satsar stort för att åtgärda undermåliga små avlopp är det viktigt att dessa kampanjer bygger på välgrundade resonemang och kunskap så att tillsynsresurserna verkligen sätts in där de gör mest nytta. Idag provar kommunerna egna modeller för dessa avvägningar. Med ytvattenrecipienternas ekologiska status som utgångspunkt är det t.ex. viktigt att ta fram vägledningar eller bedömningsverktyg som beaktar naturens självrenande förmåga så att kravnivån på de enskilda anläggningarna möter miljöbalkens krav på saklighet och att kraven inte blir orimligt höga i jämförelse med miljönyttan. Ett stöd för likriktning i dessa frågor från HaV och Länsstyrelserna skulle underlätta för tillsynsmyndigheterna. En viktig pusselbit för att påskynda tillsynstakten och därmed åtgärdstakten vore om HaV med vägledningsansvaret för små avlopp utvecklade de kunskapsunderlag som tagits fram sedan ca 2008 med stöd av Havsmiljöanslaget och skapade en syntes. Det behövs en samlande röst som identifierar behov av forskning och utveckling och bedömer de rapporter som finns och tas fram så att Länsstyrelser och kommunala myndigheter får en gemensam utgångspunkt. 6. Likriktad teknikbedömning Föreningen efterlyser vägledning som tydliggör vilka tekniklösningar som klarar de nivåer som anges i HaV:s förslag på föreskrifter. Föreningen föreslår att HaV ges rätten att utforma nationella standardkrav för olika typer av anläggningar. För att föreslagna föreskrifter, i synnerhet paragraferna 5-7, 9, 11-12, 14 och 16 i föreslagen föreskrift, ska kunna förtydliga spelreglerna på ett ändamålsenligt sätt behöver befintlig och ny teknik för små avlopp relateras till föreslagna föreskrifters kravnivåer beträffande både miljöskydd och hälsoskydd. En stor del av miljökontorens tid när det gäller prövning av ansökningsärenden går till att bedöma om den teknik som föreslås kan anses klara de reduktionskrav som anges i NFS 2006:7 och som miljökontoret anammat. Detta får till följd att olika miljökontor bedömer samma teknik annorlunda, att tid läggs på studier, nätsök och interna diskussioner istället för på prövning och tillsyn och att teknikleverantörer för en dialog om sin produkt för avloppsrening med samtliga miljökontor. Frågan om teknikvägledning handlar både om principlösningar som t.ex. markbaserad rening och om enskilda fabrikat. Om avloppstekniken omfattas av regelverket för CE-märkning kan prestandadeklarationen som följer av det standardiserade testet ge viss vägledning men många miljökontor har frågor om driften som inte besvaras av prestandadeklarationen. Detta vägledningsstöd berör varje lokal miljömyndighet, alla fastighetsägare och alla branschaktörer. Dagens situation skapar otydlighet och frustration hos nämnda målgrupper. Därför anser föreningen att förbättrad teknikvägledning, bedömning av avloppsteknik, är en mycket angelägen fråga. 9

10 Föreningen föreslår att HaV ges rätten att utforma nationella standardkrav för olika typer av anläggningar. Ett typgodkännande på nationell nivå behövs för olika typer av minireningsverk och andra typer av anläggningar. 7. Frågan om avloppsregister Dessa kommentarer rör HaV:s förslag som bygger på någon form av register över avloppsanläggningar. (Skatte eller avgiftssystem, s 46. Andra kompletterande styrmedel, s 53) Föreningen anser att ett införande av ett nationellt avloppsregister behöver konsekvensutredas med avseende på resursåtgången för de lokala tillsynsmyndigheterna. Ett eventuellt nationellt avloppsregister, eller motsvarande, behöver samordnas av central myndighet. Förslag om register över landets avlopp dyker upp på olika ställen i redovisningen. När det gäller skatte- eller avgiftssystem ges fyra alternativ beroende på grad av differentiering. Föreningen tolkar det som att förslaget om att utreda ett skatte- eller avgiftssystem inbegriper frågan med statusdeklaration. För säkerhets skull föreslås det uttryckligen på s 53. Flera av förslagen i redovisningen förutsätter ett avloppsregister eller motsvarande: a) Det behövs register för att veta vilka anläggningar som omfattas av föreslagna övergångsbestämmelser. b) Det behövs register som underlag till avgiftssystem med bidragsåterföring. c) Det behövs register för en effektivare tillsyn och förbättrad tillsynsvägledning. Föreningen frågar sig vem som ska göra "avloppsdeklarationen". HaV föreslår att avloppsanläggningarnas status noteras av tillsynsmyndigheten. Det finns frågetecken som rör personuppgiftslagen som HaV vill utreda vidare. Föreningen anser att ett avloppsregister bör samordnas av central myndighet så att nyttan av det maximeras. Samordningen bör bland annat gälla nomenklatur och definition av anläggningstyper. Föreningen anser vidare att ett eventuellt införande bör föregåas av en konsekvensutredning som ser till vilka resurser som krävs av de lokala tillsynsmyndigheterna för att etablera och underhålla systemet. Det vore kontraproduktivt om ett införande av register tar resurser från själva tillsynen. Erfarenheter från punkt c) ovan finns inom livsmedelstillsynen där Livsmedelsverket under flera år arbetat med att samla in data om miljökontorens tillsynsarbete. Föreningen skrev till HaV den 6/ med anledning av HaV:s begäran via enkät till Länsstyrelserna som i sin tur frågade kommunerna i respektive län om uppgifter avseende enskilda avloppsanläggningar samt tillsyn över 6 lagen om allmänna vattentjänster. Föreningen skrev bland annat [ ]merparten av de uppgifter som efterfrågades för 2012 är i dagsläget inte möjliga att hämta ut från många av miljökontorens ärendesystem på grund av frågornas detaljnivå. Få kommuner har ett fullständigt register över alla kommunens enskilda avlopp. Än färre har uppgifterna i digitaliserad form. Att ta fram de begärda uppgifterna i enkäten har för majoriteten av landets kommuner krävt en stor insats vad gäller arbetstid. Arbetstid som istället kunnat användas till tillsynsarbete. 10

11 För Avloppsguidens användarförening Maja Englund, ordförande för föreningen och miljö- och hälsoskyddsinspektör i Örebro kommun. 11

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Så kommer smittskyddet in i förslaget till ny föreskrift Margareta Lundin Unger Margareta.lundin-unger@havochvatten.se Film framtagen av

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa?

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa? Små avlopp stora utmaningar Följdfrågor till Åsa? Innan lunch Kortfattat om innehåll och funktioner på avloppsguiden.se Avloppsguidens användarförening På gång Projekten från HaV:s utlysning Uppdateringar

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Policy för enskilt avlopp. Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28

Policy för enskilt avlopp. Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28 Policy för enskilt avlopp Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28 Kontakt Upplands-Bro kommun Kundcenter 08-581 690 00 Furuhällsplan 1 196 81 Kungsängen www.upplands-bro.se 1 Inledning Denna policy

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län Samrådssvar dnr 537-5058-14 Att: Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar

Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar Deltagare: Erik Kärrman, Urban Water; Mats Johansson, Ecoloop/Avloppsguiden, Jane Hjelmqvist, Naturvårdsverket; Roger Sedin, Miljödepartementet;

Läs mer

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Dokumentation 2011-01-21 201 Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Nedtecknat och författat av Björn Eriksson, Avloppsguiden. Avsikten med dokumentationen är att översiktligt återge

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling 1 (3) Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun beslutade av kommunfullmäktige den 26 januari 2004, 33. Uppsala kommunfullmäktige föreskriver

Läs mer

Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp. Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp. Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Nyheter inom lagstiftning och teknik

Nyheter inom lagstiftning och teknik Nyheter inom lagstiftning och teknik Ebba af Petersens, Avloppsguiden Entreprenörsfredag, Uppsala Konsert & Kongress 23 april 2012 Havs- och Vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 tagit över ansvaret

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. KFS 412 Antagen i KF 2002-08-26 92, Reviderad KF 2009-06-22, 113 Gäller fr om 2009-05-25 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av 9 kap. 7-8 och

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Stockholm Västra Götaland Skåne Lagar och regler för dig med enskilt avlopp För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Vattenvårdsenheten

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun 2(5) Med stöd av 9 kapitlet 7 och 11-13 miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 43-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt.

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt. Jeanette Nilsson 0477-441 70 jeanette.nilsson@tingsryd.se 2009-02-23 1(6) INFORMATION Kommunstyrelsens arbetsutskott Avloppsinventering delredovisning för 2008 RESULTAT Inventeringen omfattar enskilda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (6) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Enskilt avlopp ansökan/anmälan

Enskilt avlopp ansökan/anmälan Enskilt avlopp ansökan/anmälan Information finns på slutet Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden) Fastighetens adress Befintlig byggnad Helt ny byggnad Vid avstyckning,

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2007 10:1 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40, 42-44

Läs mer

Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området. EU Kommissionen mot Konungariket Sverige. Mål C-43807 i EG domstolen

Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området. EU Kommissionen mot Konungariket Sverige. Mål C-43807 i EG domstolen Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området Stämningen Slam, revision av aktionsplan för återföring av fosfor BSAP och internationell rapportering Revidering av föreskrift? Återrapportering,

Läs mer

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning Ingrid Millet Juridiken kring tillsyn och vägledning Seminariet är tillsynsvägledning Syftet med tillsyn är att stärka efterlevnaden av våra regler Tillsynen bidrar till att hålla samhällsvärden som rättssäkerhet,

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1 (4) Id nr: 8:0 Typ: Föreskrifter Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2005-09-14 Uppdateras: Lokala föreskrifter

Läs mer

2013-01-28. Prioriterad fråga för samverkan. Små avlopp. Uppföljning av tillsynsprojekt i Jönköpings län

2013-01-28. Prioriterad fråga för samverkan. Små avlopp. Uppföljning av tillsynsprojekt i Jönköpings län 2013-01-28 Prioriterad fråga för samverkan Små avlopp Uppföljning av tillsynsprojekt i Jönköpings län Inledning Var tredje vattenförekomst i länet uppfyller inte god ekologisk status på grund av för stor

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Miljöskydd - Vattenförvaltning

Miljöskydd - Vattenförvaltning Miljöskydd - Vattenförvaltning Reflektioner och erfarenheter Rune Brandt Länsstyrelsen i Skåne län Idag Länsstyrelsernas tillsyn och prövning - Organisation och arbetsformer - VISS, vattenkartan, datavärdar,

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun

Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun Fastställd av Miljö och Stadsbyggnadsnämnden 2013-04-18, 130 Miljö och Stadsbyggnad Miljöavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖENHETEN. Sammanställning från inventering av enskilda avloppsanläggningar i Salems Kommun 2006-2008

BYGG- OCH MILJÖENHETEN. Sammanställning från inventering av enskilda avloppsanläggningar i Salems Kommun 2006-2008 BYGG- OCH MILJÖENHETEN Sammanställning från inventering av enskilda avloppsanläggningar i Salems Kommun 2006-2008 Rapport nr 1 År 2008 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 2 VAD ÄR EN ENSKILD

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Botkyrka kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Botkyrka kommun, meddelade av kommunfullmäktige 2008-12-18, 257; beslutade den 12

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Styrdokument Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 2.01) Antagen av kommunfullmäktige, 38 Beslutshistorik Antagna av kommunfullmäktige,

Läs mer

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Miljösamverkan östra Skaraborg Vänern Mariestad Töreboda Lidköping Götene Karlsborg Skara Tibro Skövde Falköping Tidaholm Hjo Vättern

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2014-05-06 1 (17) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.15 ande Övriga deltagare Lena Hållinder Berglund (S) Mikael Swahn (S) Åke Karlsson (S) Kjell-Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C) 1:e

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Diarienr: 2012-00283, antagen av KF 2013-02-27 12 Miljöreda: MM 12/1134 Upprättad av bygg- och miljöenheten 2012-12-03 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2(5) Lokala föreskrifter

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer