Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10"

Transkript

1 Avloppsguidens användarförening svar på remiss angående Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Avloppsguidens användarförening är mycket positiv till att Miljödepartementet uppmärksammar frågan om åtgärdandet av dåliga små avlopp och en hållbar åtgärdstakt. I detta svar kommer Avloppsguidens användarförening benämnas föreningen. Havs- och Vattenmyndigheten benämns HaV. Sammanfattning av remissvaret Förbättrat kunskapsunderlag och vägledning behövs. Det finns ett stort vägledningsbehov när det t.ex. gäller bedömning av smittskydd och miljöskyddsnivåer och prioriteringar mellan små avlopp och andra källor. Föreningen efterlyser vägledning som tydliggör vilka tekniklösningar som klarar de nivåer som anges i HaV:s förslag på föreskrifter. Föreningen anser att ett införande av ett nationellt avloppsregister behöver konsekvensutredas med avseende på resursåtgången för de lokala tillsynsmyndigheterna så att datainsamling inte riskerar att styra miljökontorens resurser bort från tillsyn av dåliga avlopp. Ett eventuellt nationellt avloppsregister, eller motsvarande, behöver samordnas av central myndighet. Nedan återges en sammanfattning av föreningens ståndpunkter till de förslag HaV ger i redovisningen av regeringsuppdraget. 1. Nationell målsättning Föreningen är positiv till HaV:s förslag på hållbar åtgärdstakt, 5 % åtgärdas per år och önskar att regeringen antar en nationell målsättning för området små avlopp. 2. Förbättrat regelverk för små avlopp Föreningen är positiv till att HaV ges föreskriftsrätt. Ändringar av FMH samt övergångsbestämmelser Föreningen önskar att 12 FMH behålls men ändras. Föreningen instämmer med förslaget på ändringen av 13 FMH. Föreningen instämmer med förslaget på ändringen av 14 FMH med mindre justering av punkt 2. Föreningen anser att punkt 3 och 4 i övergångsbestämmelserna bör utredas vidare i ljuset av förväntad belastning på miljökontoren i och med tidsgränser på 10 respektive 7 år. Förslag till ny föreskrift om små avlopp Föreningen är generellt positiv förslaget till ny föreskrift om små avlopp. 1

2 Föreningen instämmer i stort med förslagen i 6-7 och 12 (grundläggande nivå) Föreningen vill poängtera att skrivningen inte öppnar för avsteg nedåt i den grundläggande kravnivån och att det kan finnas särskilda fall där avsteg nedåt kan behövas. Ytterligare utredning kan därför behövas. Föreningen föreslår vidare utredning av förslaget om certifiering av installatörer samt regelbunden kontroll av känsliga anläggningar. 3. Styrmedel LOVA, bidrag, skatt eller avgift Föreningen är positiv till HaV:s förslag om avloppsutredning för att utreda förutsättningarna ekonomiska styrmedel för att motivera fastighetsägare med dåliga avlopp att åtgärda dessa. Föreningen önskar att utredningen även omfattar förslagens förväntade resursåtgång för kommunernas del. 4. Avloppsnätverk förbättrad samordning från centrala myndigheter Föreningen är positiv till förslaget om nationellt avloppsnätverk. 5. Förbättrat kunskapsunderlag och vägledning behövs Föreningen vill uppmärksamma Miljödepartementet om att det finns ett stort vägledningsbehov när det t.ex. gäller bedömning av smittskydd och miljöskyddsnivåer och prioriteringar mellan små avlopp och andra källor. 6. Likriktad teknikbedömning Föreningen efterlyser vägledning som tydliggör vilka tekniklösningar som klarar de nivåer som anges i HaV:s förslag på föreskrifter. Föreningen föreslår att HaV ges rätten att utforma nationella standardkrav för olika typer av anläggningar. 7. Frågan om avloppsregister Föreningen anser att ett införande av ett nationellt avloppsregister behöver konsekvensutredas med avseende på resursåtgången för de lokala tillsynsmyndigheterna. Ett eventuellt nationellt avloppsregister, eller motsvarande, behöver samordnas av central myndighet. Bakgrund och disposition av svaret Den 5:e september 2012 träffade föreningen Miljöministern och presenterade sin problembild med alltför stora variationer i bedömningar och praxis hos kommunerna beträffande prövning och tillsyn av små avlopp. Föreningen uppmärksammade även möjligheter med att åtgärda de dåliga avloppen då skydd av miljö och hälsa kan gå hand i hand med lokal näringslivsutveckling i områden utanför kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp. 2

3 Föreningen pekade på bristande samordning hos nationella myndigheter, att ansvar för vägledning av avloppsteknik saknas, detaljerad lagstiftning i föreskrift eller förordning för att likrikta kraven och att det saknas en nationell målsättning med avseende på åtgärdandet av dåliga små avlopp. Föreningen listade sex önskemål på omständigheter och åtgärder som föreningen bedömer skulle öka åtgärdstakten avsevärt och framförallt underlätta handläggningen av enskilda ärenden och förbättra rättsäkerheten: 1. Nationell målsättning med avseende på åtgärdandet av dåliga små avlopp 2. Förbättrat regelverk för små avlopp 3. Styrmedel liknande LOVA-bidragen för projektutveckling och eventuellt bidrag för husägare 4. Förbättrad samordning från centrala myndigheter beträffande frågor som rör små avlopp 5. Förbättrat kunskapsunderlag 6. Likriktad teknikbedömning Punkt 1-4 berörs på ett tydligt sätt av HaV:s redovisning av utredningsuppdraget. HaV har efter redovisningen utlyst projektmedel för att utveckla bedömningsverktyg och kunskapsunderlag. Projekten ska dock genomföras under 2014 vilket gör att flera frågor som rör föreskriften troligtvis kommer att behöva utredas vidare även efter Föreningen märker av en stor vilja till samarbete mellan kommuner men att utlysningar och ansökningsperioder behöver aviseras i god tid för att de kommunala aktörerna ska hinna samordna sig och planera för eventuella utvecklingsprojekt. Med bättre framförhållning och tydlig strategi kan mer miljönytta uppnås. Föreningen svarar på remissen i ljuset av ovanstående sex punkter samt går i vissa fall in på detaljer i HaV:s förslag till nya föreskrifter som föreningen har ägnat mest uppmärksamhet. Föreningen tar även upp frågan om register i ett eget avsnitt i svaret (punkt 7). 1. Nationell målsättning om åtgärdandet av dåliga små avlopp Dessa kommentarer rör avsnitt 7 i slutredovisningen apropå hållbar åtgärdstakt, s.80. Föreningen är positiv till HaV:s förslag på hållbar åtgärdstakt, 5 % åtgärdas per år och önskar att regeringen antar en nationell målsättning för området små avlopp. Föreningen efterfrågar en nationell målsättning när det gäller landets små avlopp. En nationell målsättning bäddar för ett långsiktigt engagemang, uppföljning och förslag på styrmedel för att avhjälpa hinder som gör utmaningen att förbättra statusen på uppskattningsvis flera hundra tusen små avlopp och för att på lång sikt behålla en acceptabel skyddsnivå hos avloppsanläggningarna. Föreningen önskar att HaV:s förslag ges högre status så att det inte stannar vid en föreslagen siffra i en av HaV:s rapporter. 2. Förbättrat regelverk för små avlopp Dessa kommentarer rör avsnitt 1 om nya regler för små avloppsanläggningar, s 11. Föreningen är positiv till att HaV ges föreskriftsrätt. Föreningen anser att ett förtydligat regelverk förbättrar möjligheterna för likriktad hantering av avloppsärenden. Detta skulle i sin tur göra det lättare för berörda fastighetsägare att förutsäga kravnivåer. Aktörer på marknaden skulle få tydligare spelregler. 3

4 För att föreslagna föreskrifter ska kunna förtydliga spelreglerna på ett ändamålsenligt sätt behövs vägledning där befintlig och ny teknik för små avlopp relateras till föreslagna föreskrifters kravnivåer beträffande både miljöskydd och hälsoskydd. Se vidare under punkt 6 i detta svar. 2a. Förslagna ändringar av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt övergångsbestämmelser 12 FMH förbud av direktutsläpp till vattenområde Föreningen önskar att 12 FMH behålls men ändras på följande sätt: Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Vad som sägs i försa stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Föreningen har noterat att miljökontoren tycker att nuvarande lydelse är svårtolkad i och med termerna vattenområde och tätbebyggelse. Däremot ser föreningen en pedagogisk fördel med att ha kvar paragrafen då det är ett tydligt förbud. Om termerna vattenområde och tätbebyggelse stryks anser föreningen att det blir tydligare och mer förenligt med hur miljökontoren bedömer avloppsfrågor idag. 13 FMH Ansökan gäller anläggande och drift Föreningen instämmer med förslaget på ändringen av 13 FMH. Föreningen anser at det är bra att ändra lydelsen i enlighet med HaV:s förslag. Idag skrivs ofta villkor som rör driften, i synnerhet för anläggningar med tekniklösningar för hög fosforreduktion. Det är bra om 13 FMH förtydligar möjligheten att villkora både anläggande och drift. 14 FMH ändring av anläggning Föreningen instämmer med förslaget på ändringen av 14 FMH med mindre justering av punkt 2. Det är viktigt att denna paragraf förtydligas i och med att det finns bestämmelse om miljösanktionsavgift kopplat till lagrummet. Utifrån diskussioner med olika miljökontor konstaterar föreningen att nuvarande lydelse om anmälningspliktig ändring tolkas olika. Föreningen föreslår att ordet endast i punkt 2 tas bort. Punkt 2 får då lydelsen 2. utsläppspunkten flyttas eller, Övergångsbestämmelser Förslagen finns på s Föreningen anser att punkt 3 och 4 i övergångsbestämmelserna bör utredas vidare i ljuset av förväntad belastning på miljökontoren i och med tidsgränser på 10 respektive 7 år. 4

5 Föreningen är orolig att fastighetsägare med gamla anläggningar riskerar att uppfatta övergångsbestämmelserna som att de ges en tidsfrist på 10 respektive 7 år även om det inte är övergångsbestämmelsernas innebörd. Utifrån miljökontorens erfarenhet av tillsyn på små avlopp räknar föreningen inte med att fastighetsägare med gamla tillstånd eller som saknar tillstånd självmant kommer att ansöka om tillstånd eller omprövning utan att tillsynsmyndigheten initierat detta. Detta innebär ingen större skillnad mot dagens situation med inventering och tillsyn i områden som miljökonoren prioriterar. En nytta med övergångsbestämmelserna är att många gamla C-anläggningar ( pe) kommer att omprövas. Föreningen uppfattar dagens praxis att det generellt har ställts högre krav på avloppsanläggningar med upp till fem hushåll anslutna än de som har fler än fem hushåll anslutna. Det har inte funnits en tydlig linje från de små avloppen till de lite större. Föreningen välkomnar förslaget till punkt 3 i övergångsbestämmelserna ur detta perspektiv då det ökar möjligheten till mer likriktning i kravställandet oavsett storlek på avloppet. 2b. Förslag till ny föreskrift om små avlopp Föreningen är generellt positiv till förslaget till en ny föreskrift om små avlopp. Nedan kommenterar föreningen utvalda delar av förslaget. 5 Krav på anläggningen Ett hushåll anses motsvara minst fem personer, om det inte finns särskilda skäl mot detta. HaV bör i vägledning förtydliga vad som menas med särskilda skäl mot detta. Denna fråga är en springande punkt i dagsläget när det gäller bedömning av ny teknik för BDT-rening (bad, disk och tvätt). 5 : C. Marken ovanför en anläggning får inte belastas. Begreppet ovanför bör förtydligas. I tidigare vägledningar används ordet ovanför även i betydelsen ovanför i terrängen, dvs topografiskt ovanför. Här menar HaV att marken ovanför avloppsanordningar som ingår i avloppsanläggningen inte ska belastas så att anläggningen tar skada. 5 : D. En anläggning ska vara försedd med drift- och underhållsinstruktion, som ska hållas aktuell. HaV bör i vägledning förtydliga vem som ska hålla drift- och underhållsinstruktionen uppdaterad. Föreningen antar att det är verksamhetsutövaren som ansvarar för detta men ser en risk med detta då fastighetsägare utifrån miljökontorens erfarenhet ofta saknar kunskap och engagemang i sina anläggningar. Punkterna i 5 och punkterna i bilaga 1 räknas i A-D. Det vore bättre om någon av punktlistorna hade en annan numrering än den andra i och med att bilaga 1 kopplar till 5. 5

6 5 : E. Bräddning av orenat hushållsspillvatten är inte tillåtet. Föreningen vill upplysa om att många minireningsverk har en bräddningsfunktion för att undvika skada på anläggningen vid driftsstörning. Skrivningen i punkt E kan tolkas som att alla minireningsverk med möjlighet till bräddning inte klarar grundkraven i 5. HaV bör utveckla och förklara sitt resonemang kring punkt E och definiera vad som anses vara fråga om bräddning när det gäller minireningsverk. 6-7, 12 föreslagen föreskrift grundläggande nivå, skyddsnivåer Föreningen instämmer i stort med förslagen 6-7 och12 (grundläggande nivå) Föreningen vill poängtera att skrivningen inte öppnar för avsteg nedåt i den grundläggande kravnivån och att det kan finnas särskilda fall där avsteg nedåt kan behövas. Ytterligare utredning kan därför behövas. Föreningen noterar att det i förslaget saknas möjlighet att vid behov även anpassa utsläppskraven för den grundläggande nivån. Frågan om det är lämpligt att alla avlopp i hela landet oavsett förutsättningar ska klara att reducera minst 50 % fosfor, 30 % kväve, 90 % BOD 7 och 3 log-reduktion vad gäller smittskydd bör utredas vidare. I en sådan utredning bör det även relationen mellan föreskriftens kravnivåer och de allmänna hänsynsreglerna förtydligas så att vi i möjligaste mån undviker variationer beträffande kravnivåer i likartade situationer. 8-9 Kriterier för och förhöjd miljöskyddsnivå. 1. Anläggningen är belägen i tillrinningsområde som är direkt anslutande till en vattenförekomst som inte uppnår god ekologisk status med avseende på näringsämnen och som påverkas av aktuellt utsläpp. En vägledning för bedömning av om ett avlopp i ett enskilt fall påverkar en vattenförekomst som inte uppnår god ekologisk status behöver tas fram. Se avsnitt 5 i detta svar för utvecklat resonemang. Föreningen vill uppmärksamma följande frågetecken. Hur ska Vattendirektivets icke-försämringskrav hanteras utifrån denna paragraf? Innebär 8 att det i ett fall med en vattenförekomst med god ekologisk status och där det inte råder något större bebyggelsetryck inte kan bli fråga om förhöjd miljöskyddsnivå på de små avloppen? Hur ska NATURA 2000-områden hanteras utifrån denna paragraf? Begreppet tillrinningsområde behöver definieras och förklaras Extra hög skyddsnivå 6

7 Föreningen anser att föreskriften bör hålla sig på den inslagna vägen att motivera reduktionsnivåer utifrån ett recipientskydd. Kraven då extra hög skyddsnivå gäller bör formuleras på liknande sätt som kraven för grundläggande och förhöjd nivå. Begreppet nybyggnation behöver förklaras närmare. Föreningen uppmärksammar följande frågetecken. Är det fråga om nybyggnation i fall där en fastighet med en befintlig avloppsanläggning river det gamla huset och bygger ett helt nytt hus? Spelar avloppsanläggningens ålder i detta fall in? Eller handlar nybyggnation enbart om fall där någon avses anlägga en ny avloppsanläggning i området? Innehåll i ansökan och anmälan Skrivningarna bör bearbetas eller kompletteras med förtydliganden så att det blir ännu tydligare vad som måste ingå i en ansökan och anmälan. Föreningen bedömer att det är först när det blir ännu tydligare som fördelarna uppnås med föreslagna bestämmelser. Om det råder otydlighet kommer det fortfarande finnas variation hos lokala varianter av ansökningshandlingar vilket föreningen tolkar förslaget som att HaV inte vill ha Installationsintyg och regelbunden kontroll Föreningen föreslår vidare utredning av förslaget om certifiering av installatörer samt regelbunden kontroll av känsliga anläggningar. Föreningen anser att kunskapsnivån bland både miljöinspektörer och de som projekterar och anlägger små avlopp behöver höjas. I ljuset av en ökad åtgärdstakt kan en certifieringsprocess tillfälligt begränsa antalet tillgängliga entreprenörer som kan utföra arbetet. Frågan om kompetensutveckling hos såväl inspektörer och gräventreprenörer bör utredas vidare för ett bättre underlag som svarar på frågan om certifiering eller ackreditering är en lämplig väg. Föreningen är positiv till krav på regelbunden kontroll av känsliga anläggningar då flera studier visat att dessa anläggningars funktion är helt beroende av regelbunden skötsel och uppföljning. Förslaget bör utredas vidare och föreningen önskar att frågor om hur en trovärdig regelbunden kontroll kan organiseras och vilka kostnader detta innebär för tillsynsmyndigheterna och fastighetsägarna. 3. Styrmedel LOVA, bidrag, skatt eller avgift Dessa kommentarer rör avsnitt 2 om skatte- eller avgiftssystem i slutredovisningen, s.40. Föreningen är positiv till HaV:s förslag om avloppsutredning för att utreda förutsättningarna ekonomiska styrmedel för att motivera fastighetsägare med dåliga avlopp att åtgärda dessa. Föreningen önskar att utredningen även omfattar förslagens förväntade resursåtgång för kommunernas del. Föreningen är positiv till LOVA-stödet som styrmedel gentemot kommuner via HaV och Länsstyrelserna för att möta behov av punktinsatser och metodutveckling. Föreningen hoppas att LOVA-stödet blir årligt återkommande för åtminstone ett par år framöver då många VA-inriktade åtgärder kräver samordning och relativt lång förberedelsetid för ett effektivt nyttjande av stödet och 7

8 maximal miljönytta. Föreningen märker av en stor vilja till samarbete mellan kommuner men att utlysningar och ansökningsperioder behöver aviseras i god tid för att de kommunala aktörerna ska hinna samordna sig och planera för eventuella utvecklingsprojekt. Med bättre framförhållning och tydlig strategi kan mer miljönytta uppnås. HaV:s förslag rör ekonomiska styrmedel gentemot fastighetsägarna. Föreningen är i grunden positiv till förslaget om skatt eller avgift för att öka fastighetsägarnas motivation att åtgärda dåliga avlopp. Ett viktigt förbehåll är att teknikaliteterna kring införandet måste utredas noga så att förslaget inte förutsätter stora insatser från varje kommun för att samla in och behandla data om varje avloppsanläggning. De flesta kommunerna har inventerat avloppsanläggningar och bedrivit tillsyn under långa periodet, mer än 10 år. Ändå är dagsläget oklart när det gäller det totala antalet avloppsanläggningar och dess verkliga status. Att på kort tid samla in eller skaffa kvalificerade uppgifter om samtliga avloppsanläggningar i landet skulle gissningsvis bli resurskrävande. Risken finns att denna resurs tas från miljökontorens tillsyn. 4. Avloppsnätverk förbättrad samordning från centrala myndigheter Dessa kommentarer rör avsnitt 4 om avloppsnätverk och register, s 53. Föreningen är positiv till förslaget om nationellt avloppsnätverk. Föreningen efterlyser bättre samordning mellan nationella myndigheter och tycker därför att HaV:s förslag på att inrätta ett avloppsnätverk motsvarande dricksvattennätverket är bra. De behov föreningen ser rör bland annat: Samordning i frågor där vägledningsansvaret i viss mån överlappar i förhållande till ämnet små avlopp. Likriktning av bedömningar i de enskilda fallen så att situationer med liknande förutsättningar bedöms på likartat vis Kunskapsuppbyggnad och syntes av rapporter Uppföljning av den kommunala tillsynen och avloppsanläggningars status 5. Förbättrat kunskapsunderlag och vägledning behövs Föreningen vill uppmärksamma Miljödepartementet om att det finns ett stort vägledningsbehov när det t.ex. gäller bedömning av smittskydd och miljöskyddsnivåer och prioriteringar mellan små avlopp och andra källor. Det är viktigt att bedömningar i de enskilda fallen med liknande förutsättningar görs så likartat som möjligt. Länsstyrelserna har ansvar för tillsynsvägledning och HaV stöttar Länsstyrelserna i detta. Trots att det tagits fram förhållandevis många rapporter inom myndighetssfären råder det fortfarande brist på handfast vägledning. Att det finns många rapporter från t.ex. diverse Miljösamverkansprojekt och studier i frågan kan nog ses som ett resultat av att det saknas bra vägledning från nationellt och regional nivå. 8

9 HaV uppmärksammar många vägledningar i sin redovisning. Det behövs t.ex. flera vägledningar som stöd för att de föreslagna föreskrifterna ska innebära en reell förändring med ökad tydlighet och likriktning gentemot dagsläget med Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7. Ett viktigt behov av vägledning rör kommunernas bedömningar av föroreningskällor i områden som påverkar känsliga recipienter. Om landets lokala tillsynsmyndigheter satsar stort för att åtgärda undermåliga små avlopp är det viktigt att dessa kampanjer bygger på välgrundade resonemang och kunskap så att tillsynsresurserna verkligen sätts in där de gör mest nytta. Idag provar kommunerna egna modeller för dessa avvägningar. Med ytvattenrecipienternas ekologiska status som utgångspunkt är det t.ex. viktigt att ta fram vägledningar eller bedömningsverktyg som beaktar naturens självrenande förmåga så att kravnivån på de enskilda anläggningarna möter miljöbalkens krav på saklighet och att kraven inte blir orimligt höga i jämförelse med miljönyttan. Ett stöd för likriktning i dessa frågor från HaV och Länsstyrelserna skulle underlätta för tillsynsmyndigheterna. En viktig pusselbit för att påskynda tillsynstakten och därmed åtgärdstakten vore om HaV med vägledningsansvaret för små avlopp utvecklade de kunskapsunderlag som tagits fram sedan ca 2008 med stöd av Havsmiljöanslaget och skapade en syntes. Det behövs en samlande röst som identifierar behov av forskning och utveckling och bedömer de rapporter som finns och tas fram så att Länsstyrelser och kommunala myndigheter får en gemensam utgångspunkt. 6. Likriktad teknikbedömning Föreningen efterlyser vägledning som tydliggör vilka tekniklösningar som klarar de nivåer som anges i HaV:s förslag på föreskrifter. Föreningen föreslår att HaV ges rätten att utforma nationella standardkrav för olika typer av anläggningar. För att föreslagna föreskrifter, i synnerhet paragraferna 5-7, 9, 11-12, 14 och 16 i föreslagen föreskrift, ska kunna förtydliga spelreglerna på ett ändamålsenligt sätt behöver befintlig och ny teknik för små avlopp relateras till föreslagna föreskrifters kravnivåer beträffande både miljöskydd och hälsoskydd. En stor del av miljökontorens tid när det gäller prövning av ansökningsärenden går till att bedöma om den teknik som föreslås kan anses klara de reduktionskrav som anges i NFS 2006:7 och som miljökontoret anammat. Detta får till följd att olika miljökontor bedömer samma teknik annorlunda, att tid läggs på studier, nätsök och interna diskussioner istället för på prövning och tillsyn och att teknikleverantörer för en dialog om sin produkt för avloppsrening med samtliga miljökontor. Frågan om teknikvägledning handlar både om principlösningar som t.ex. markbaserad rening och om enskilda fabrikat. Om avloppstekniken omfattas av regelverket för CE-märkning kan prestandadeklarationen som följer av det standardiserade testet ge viss vägledning men många miljökontor har frågor om driften som inte besvaras av prestandadeklarationen. Detta vägledningsstöd berör varje lokal miljömyndighet, alla fastighetsägare och alla branschaktörer. Dagens situation skapar otydlighet och frustration hos nämnda målgrupper. Därför anser föreningen att förbättrad teknikvägledning, bedömning av avloppsteknik, är en mycket angelägen fråga. 9

10 Föreningen föreslår att HaV ges rätten att utforma nationella standardkrav för olika typer av anläggningar. Ett typgodkännande på nationell nivå behövs för olika typer av minireningsverk och andra typer av anläggningar. 7. Frågan om avloppsregister Dessa kommentarer rör HaV:s förslag som bygger på någon form av register över avloppsanläggningar. (Skatte eller avgiftssystem, s 46. Andra kompletterande styrmedel, s 53) Föreningen anser att ett införande av ett nationellt avloppsregister behöver konsekvensutredas med avseende på resursåtgången för de lokala tillsynsmyndigheterna. Ett eventuellt nationellt avloppsregister, eller motsvarande, behöver samordnas av central myndighet. Förslag om register över landets avlopp dyker upp på olika ställen i redovisningen. När det gäller skatte- eller avgiftssystem ges fyra alternativ beroende på grad av differentiering. Föreningen tolkar det som att förslaget om att utreda ett skatte- eller avgiftssystem inbegriper frågan med statusdeklaration. För säkerhets skull föreslås det uttryckligen på s 53. Flera av förslagen i redovisningen förutsätter ett avloppsregister eller motsvarande: a) Det behövs register för att veta vilka anläggningar som omfattas av föreslagna övergångsbestämmelser. b) Det behövs register som underlag till avgiftssystem med bidragsåterföring. c) Det behövs register för en effektivare tillsyn och förbättrad tillsynsvägledning. Föreningen frågar sig vem som ska göra "avloppsdeklarationen". HaV föreslår att avloppsanläggningarnas status noteras av tillsynsmyndigheten. Det finns frågetecken som rör personuppgiftslagen som HaV vill utreda vidare. Föreningen anser att ett avloppsregister bör samordnas av central myndighet så att nyttan av det maximeras. Samordningen bör bland annat gälla nomenklatur och definition av anläggningstyper. Föreningen anser vidare att ett eventuellt införande bör föregåas av en konsekvensutredning som ser till vilka resurser som krävs av de lokala tillsynsmyndigheterna för att etablera och underhålla systemet. Det vore kontraproduktivt om ett införande av register tar resurser från själva tillsynen. Erfarenheter från punkt c) ovan finns inom livsmedelstillsynen där Livsmedelsverket under flera år arbetat med att samla in data om miljökontorens tillsynsarbete. Föreningen skrev till HaV den 6/ med anledning av HaV:s begäran via enkät till Länsstyrelserna som i sin tur frågade kommunerna i respektive län om uppgifter avseende enskilda avloppsanläggningar samt tillsyn över 6 lagen om allmänna vattentjänster. Föreningen skrev bland annat [ ]merparten av de uppgifter som efterfrågades för 2012 är i dagsläget inte möjliga att hämta ut från många av miljökontorens ärendesystem på grund av frågornas detaljnivå. Få kommuner har ett fullständigt register över alla kommunens enskilda avlopp. Än färre har uppgifterna i digitaliserad form. Att ta fram de begärda uppgifterna i enkäten har för majoriteten av landets kommuner krävt en stor insats vad gäller arbetstid. Arbetstid som istället kunnat användas till tillsynsarbete. 10

11 För Avloppsguidens användarförening Maja Englund, ordförande för föreningen och miljö- och hälsoskyddsinspektör i Örebro kommun. 11

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Regelnytt från myndigheterna

Regelnytt från myndigheterna Regelnytt från myndigheterna Förslag till nya regler för små avloppsanläggningar upp tom 200 pe (allmänna och enskilda) Margareta Lundin Unger Margareta.lundinunger@havochvatten.se Bakgrund Målsättningar

Läs mer

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Så kommer smittskyddet in i förslaget till ny föreskrift Margareta Lundin Unger Margareta.lundin-unger@havochvatten.se Film framtagen av

Läs mer

Förslag på yttrande över Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

Förslag på yttrande över Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys Maja Englund 019-21 15 46 Miljönämnden Förslag på yttrande över Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys Ärende Miljödepartementet

Läs mer

Länsstyrelsernas roll(er) i arbetet med små avlopp

Länsstyrelsernas roll(er) i arbetet med små avlopp Länsstyrelsernas roll(er) i arbetet med små avlopp Tomas Waara 2016-11-29 RB 26 Utsläpp av enskilda avlopp Länsstyrelserna ska, i syfte att öka åtgärdstakten; Aktivt vidareutveckla sitt arbete med tillsynsvägledning

Läs mer

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Antagen av miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun den 12 mars 2014. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning över arbetet med

Läs mer

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa?

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa? Små avlopp stora utmaningar Följdfrågor till Åsa? Innan lunch Kortfattat om innehåll och funktioner på avloppsguiden.se Avloppsguidens användarförening På gång Projekten från HaV:s utlysning Uppdateringar

Läs mer

Små avlopp i Sverige

Små avlopp i Sverige Små avlopp i Sverige i går, i dag og i morgen Mats Johansson, Ecoloop mats.johansson@ecoloop.se Avløpskonferansen, Ås 20140513 Hur stort är problemet? 700 000 små avlopp 50% ej godkända 130 000 avlopp

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

Vad tycker du om HaV:s förslag om nya avloppsregler?

Vad tycker du om HaV:s förslag om nya avloppsregler? Vad tycker du om HaV:s förslag om nya avloppsregler? Avloppsguidens användarförening frågar dig för att få ett underlag till sitt remissvar. Vi hoppas att denna enkät även ska vara till hjälp för ditt

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Länsstyrelsens tillsynsvägledning. Länsstyrelsens roll i va-frågor. BDT-avlopp ur ett tillsynsperspektiv. Temadag BDT-vatten, hur farligt är det

Länsstyrelsens tillsynsvägledning. Länsstyrelsens roll i va-frågor. BDT-avlopp ur ett tillsynsperspektiv. Temadag BDT-vatten, hur farligt är det BDT-avlopp ur ett tillsynsperspektiv Temadag BDT-vatten, hur farligt är det 2011-01-25 Tomas Waara Länsstyrelsens roll i va-frågor Granskning av detaljplaner och ÖP Regionalt miljömålsarbete Prövning och

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist Dagvatten - ur ett juridiskt perspektiv - Jenny Liøkel, Verksjurist Havs- och vattenmyndigheten Huvudkontor i Göteborg Fiskerikontroll i Simrishamn, Västra Frölunda, Kungshamn, Karlskrona (+ nya kontor

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT. Juni 2007

ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT. Juni 2007 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2007-06-15 RH06090 ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT Juni 2007 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1 + 46 (0)35-17

Läs mer

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe 2013-07-23 2013-07-23 Tillsyn vid avloppsreningsverk, 200-2000 pe. Avloppsreningsverk med mellan 200-2000 anslutna pe. Reningsverk av denna storlek uppvisar

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Fråga om tillsynsvägledning BDT-avlopp

Fråga om tillsynsvägledning BDT-avlopp MEDDELANDE 1(5) Tomas Waara Miljöenheten tel.: 018-195246 Miljö- och byggnadsnämnden Kungsgatan 42 745 80 Enköping Fråga om tillsynsvägledning BDT-avlopp Bakgrund Enköping kommun har till Länsstyrelsen

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Christina Molin, VA-chef,Ystads

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 HaV Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 1 SwAM Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 2 HaVs vision: - Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och

Läs mer

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Områdesbeskrivning... 3 Arbetet med tillsyn av små avlopp... 4 Förberedelser... 4 Platsbesök... 4 Bedömning...

Läs mer

Enskilda avlopp 2014-2017. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-05

Enskilda avlopp 2014-2017. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-05 Enskilda avlopp 2014-2017 Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-05 Innehåll Bakgrund... 2 Situationen idag... 2 Varför ska vi rena avloppsvatten?... 3 Smittämnen... 3 Näringsämnen... 3 Status i vattendrag...

Läs mer

Avloppsguidens Användarförening -vilka är vi?

Avloppsguidens Användarförening -vilka är vi? Avloppsguidens Användarförening -vilka är vi? en ideell förening som består av de miljökontor som använder de medlemstjänster som finns på avloppsguiden.se (186 medlemmar 2015). Föreningen är sedan 2010

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun

Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun Antagen av Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2014-08-28 NMH 6 Syftet med strategin är att inte öka belastningen av näringsämnen på Kungsbackas

Läs mer

Tillsyn av minireningsverk

Tillsyn av minireningsverk Koll på Kungsbacka Rapport 4:2016 Tillsyn av minireningsverk Tillsyn av minireningsverk Slutsatser och åtgärdsprogram Sammanfattning De första minireningsverken i kommunen installerades redan under sent

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun

Avloppsinventering i Haninge kommun Avloppsinventering i Haninge kommun - Resultat inventeringen 2013 - Slutrapportering inventeringen 2010-2013 2014-11-24 Stefan Engblom 1 Inledning 1:1. Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Detta projekt har genomförts av miljö- och byggförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen (Ks 47/07).

Detta projekt har genomförts av miljö- och byggförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen (Ks 47/07). Södra delen av Hammarö, 2007 Mbn 2007-350/44 Detta projekt har genomförts av miljö- och byggförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen (Ks 47/07). Skoghall, oktober 2007 I tjänsten Johan Fagerqvist, Miljöinspektör

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

Enskilda avlopp lagstiftning och teknik

Enskilda avlopp lagstiftning och teknik Enskilda avlopp lagstiftning och teknik Ola Palm Enskilda avlopp i kretslopp För Kiladalen - I tiden 090207 Vad är enskilda avlopp? Definition enligt allmänna råden (2006:7) Hushållsspillvatten från enstaka

Läs mer

Prioriterade frågor för Avloppsguidens användarförening underlag för verksamhetsplan 2011

Prioriterade frågor för Avloppsguidens användarförening underlag för verksamhetsplan 2011 Prioriterade frågor för Avloppsguidens användarförening underlag för verksamhetsplan 2011 Vad behövs för att underlätta handläggningen av avloppsärenden? Avloppsguidens användarförening bildades den 8

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

Yttrande över förslag om tydligare regler för små avloppsanläggningar

Yttrande över förslag om tydligare regler för små avloppsanläggningar TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10 1 (7) Kommunstyrelsen Ulrica Andersson Miljö- och hälsoskyddsinspektör ulrica.andersson@tjorn.se Miljö- och energidepartementet Yttrande över förslag om tydligare regler för

Läs mer

Policy för enskilt avlopp. Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28

Policy för enskilt avlopp. Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28 Policy för enskilt avlopp Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28 Kontakt Upplands-Bro kommun Kundcenter 08-581 690 00 Furuhällsplan 1 196 81 Kungsängen www.upplands-bro.se 1 Inledning Denna policy

Läs mer

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Plan- och bygglagstiftningen -PBL -PBF -BBR Miljölagstiftningen -Miljöbalken -Fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

Läs mer

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå 1/6 2017-01-27 Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå Det har varit rätt att förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten från avloppsanläggning

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Befintlig byggnad med befintligt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Värmdö kommun Värmdö kommuns lokala föreskrifter om att skydda människors hälsa och miljön i Värmdö kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2008, 286;

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT 060104 DOM 2012-12-06 Stockholm Mål nr M 5811-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolens dom 2012-06-04 i mål M 2299-12, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Dir. 2017:54

Kommittédirektiv. Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Dir. 2017:54 Kommittédirektiv Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp Dir. 2017:54 Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017. Sammanfattning En särskild utredare ska se över kommunens

Läs mer

Planera ditt enskilda avlopp

Planera ditt enskilda avlopp Planera ditt enskilda avlopp I den här guiden får du hjälp med det som är viktigt att tänka på när du ska anlägga ett nytt enskilt avlopp och vad som ska vara med när du fyller i blanketten rörande nytt

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan).

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Samhällsbyggnadsförvaltningen ver. 060815 1 (5) Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Läs noga igenom

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. 1(5) Gäller fr.o.m. 2013-10-01 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Antagen i KF 2013-09-30, 206/2013 Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Datum: 2010-11-11 DG RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte och omfattning 1 Grundkrav för enskilda avlopp 2 Skyddsnivåer 3 Kretslopp, entreprenörers sakkunnighet

Läs mer

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1 DELEGATIONSBESLUT 1 (5) Tjänsteställe Datum Ärendenr Miljöförvaltningen 2013-05-17 MNMMNM0718/13 Handläggare Chatarina Andersson 023-823 34 chatarina.andersson@falun.se Anna-Lisa Kristoffersson Stråtenbo

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Tillämpliga lagar Lagarnas förhållande till varandra Miljöbalkens regler kring dagvatten Kommun/huvudmannens

Läs mer

Tillstånd till avloppsanläggning för WC samt bad-, disk- och tvättvatten

Tillstånd till avloppsanläggning för WC samt bad-, disk- och tvättvatten Beslut Datum:2016-03-16 Diarienummer: 10841/15 Lennart Johansson Gamla Böneredsvägen 65 425 38 HISINGS KÄRRA Tillstånd till avloppsanläggning för WC samt bad-, disk- och tvättvatten Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Hur påverkar enskilda avlopp vår vattenmiljö? Mikael Olshammar 2013-08-20

Hur påverkar enskilda avlopp vår vattenmiljö? Mikael Olshammar 2013-08-20 Hur påverkar enskilda avlopp vår vattenmiljö? Sveriges miljömål Sverige har 16 miljömål som ska nås senast år 2020. I år konstatera Naturvårdsverket att 14 av 16 miljömål inte kommer uppnås i tid. Ingen

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Avlopp på rätt sätt Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 området mellan Stigåsa och Rörvik Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: Copyright 2016-08-19 Sammanfattning Under juni månad

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Vännäs kommun. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Vännäs kommun. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Vännäs kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Gagnefs kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 19 juni 2002, 100.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Gagnefs kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 19 juni 2002, 100. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Gagnefs kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 19 juni 2002, 100. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Tillsyn av minireningsverk i Falkenbergs kommun, Miljö- och hälsoskydd

Tillsyn av minireningsverk i Falkenbergs kommun, Miljö- och hälsoskydd Rapport 2015:2 Tillsyn av minireningsverk i Falkenbergs kommun, 2013-2014 Miljö- och hälsoskydd Bakgrund Antalet små avloppsanläggningar med minireningsverk har kontinuerligt ökat i Falkenbergs kommun

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Dessa föreskrifter meddelas med stöd av 2 kap. 2, 3 och 5, 3 kap. 1 och 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), samt 13, 14, 17, 39-40

Läs mer

Samordning av regionala nätverk om små avlopp

Samordning av regionala nätverk om små avlopp Dokumentation 2010-11-08 201 Dokumentation Samordning av regionala nätverk om små avlopp 13 oktober 2010 Naturvårdsverket, Stockholm Björn Eriksson DOKUMENTATION ARBETSGRUPP FÖR SAMORDNING AV REGIONALA

Läs mer

11111 HELSINGBORG llililili' Kommunstyrelsen

11111 HELSINGBORG llililili' Kommunstyrelsen 11111 HELSINGBORG llililili' Kommunstyrelsen Yttrande Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens rapport "Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys", Dnr 7 4/2017 Övergripande

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

BDT-vatten, Hur farligt är det?

BDT-vatten, Hur farligt är det? Syftet med dagen Välkommen till temadag BDT-vatten, Hur farligt är det? Förmedla kunskaper till underlag för bedömning av risker, skyddsbehov och val av teknik vid utsläpp av. Ge tillfälle att diskutera

Läs mer

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Resultat av tillsyn 2015 2016-06-07 Maria Högqvist 1 Inledning 1:1 Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra åtgärder för att klara de miljökvalitetsnormer

Läs mer

DOM 2013-08-21 Stockholm

DOM 2013-08-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060108 DOM 2013-08-21 Stockholm Mål nr M 2275-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 134-13, se

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län Samrådssvar dnr 537-5058-14 Att: Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

DOM 2015-11-26 Stockholm

DOM 2015-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-11-26 Stockholm Mål nr M 6531-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-11 i mål nr M 3820-14, se bilaga KLAGANDE Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Lokala miljöföreskrifter för Malmö

Lokala miljöföreskrifter för Malmö Lokala miljöföreskrifter för Malmö Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-01, 153 Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Dagvatten. Dagens DagvattenDagordning Miljöbalken. Reglering genom 9 kap. MB Miljöfarlig verksamhet DAGVATTENREGLERING UTANFÖR PBL

Dagvatten. Dagens DagvattenDagordning Miljöbalken. Reglering genom 9 kap. MB Miljöfarlig verksamhet DAGVATTENREGLERING UTANFÖR PBL Juris dr. Jonas Christensen Jonas@ekolagen.se 0730 59 09 29 DAGVATTENREGLERING UTANFÖR PBL 1 2 Dagens DagvattenDagordning Miljöbalken Miljöfarlig verksamhet Markavvattning Lag om allmänna vattentjänster

Läs mer

Lidingö stads författningssamling F 25 / 2016

Lidingö stads författningssamling F 25 / 2016 Lidingö stads författningssamling F 25 / 2016 Lokala föreskrifter om skydd för människors hälsa och miljön antagna av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och gällande från den 1 april 2016 Lokala föreskrifter

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009-

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009- Handläggare: YY Sid 1(5) Namn Adress Postadress H Tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett/ Föreläggande om att vidta skyddsåtgärder med anledning av anmälan om ändring av befintlig avloppsanordning/nyanläggning

Läs mer