redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm"

Transkript

1 redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

2

3 Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat 8 2. GRUNDLÄGGANDE EXPORTSERVICE 14 2:1 Förfrågningar, information och analys 14 2:2 Allmänt Sverigefrämjande 16 2:3 Samverkan med övriga handels- och investeringsfrämjande aktörer KOMPETENSUTVECKLING FÖR FÖRETAG 25 3:1 Grundläggande rådgivning i Sverige till småföretag/regional exportrådgivning 25 3:2 Seminarier och avgiftsbelagda nättjänster RIKTADE INSATSER FÖR INTERNATIONELLT AFFÄRSFRÄMJANDE 28 4:1 Riktade främjarinsatser på utlandsmarknader 28 4:2 Det svenska deltagandet i världsutställningen Expo :3 Riktade insatser för små företag 31 4:4 Affärsområden och branschuppdrag 34 4:5 Övriga branschaktiviteter 44 4:6 Internationellt upphandlade och finansierade affärer SÄRSKILDA RIKTADE EXPORTFRÄMJANDE INSATSER 48 5:1 Bakgrund och inledning 48 5:2 Internationalisering av små och medelstora företag 51 5:3 Affärsinriktade marknadsaktiviteter inom framtidsbranscher 55 5:4 Insatser med fokus på tillväxtländer 57 5:5 Exportfrämjande verksamhet i Irak FÖRETAGSSPECIFIK AFFÄRSUTVECKLING KOMMUNIKATION OCH PUBLIC AFFAIRS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ÖVRIG VERKSAMHET BUSINESS SWEDEN Samgående av Invest Sweden och Exportrådet PERSONAL EKONOMI; FÖRDELNING/ALLOKERING AV MEDEL 72 Bilagor Organisationsöversikt Aktuella särskilda regerings- eller departementsuppdrag Översikt riktade insatser för internationellt affärsfrämjande Översikt särskilda riktade exportfrämjande insatser Disposition av det statliga årsuppdraget

4 1. INLEDNING Exportrådet ägs gemensamt av den svenska staten och det svenska näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Exportrådet tillhandahåller professionella tjänster och har ett statligt finansierat uppdrag att främja svensk export. Verksamheten i Sverige bedrivs vid huvudkontoret i Stockholm och av regionala exportrådgivare i varje region. På huvudkontoret finns central exportservice som förmedlar marknadsinformation och ger rådgivning vid frågor från företag och andra intressenter. Ute i världen finns Exportrådet med svenska och utländska medarbetare på ca 60 marknader i samarbete med svenska ambassader, konsulat och handelskammare. Statens uppdrag till Exportrådet 2012 innebar att verksamheten under året skulle bidra till ökad export, i första hand för små och medelstora företag, och i övrigt ge stöd till företag med svenskt intresse i deras internationella affärsutveckling. Uppdraget formuleras också som att exportfrämjandet ska bedrivas i harmoni med mål och inriktning för det samlade Sverigefrämjandet och i nära samverkan, såväl centralt som på fältet, med andra aktörer med uppdrag att verka för svenska ekonomiska intressen i utlandet och för en attraktiv bild av Sverige. För 2012 ingick också i uppdraget att föra samman Exportrådets verksamhet med Invest Swedens investeringsfrämjande. En del i det arbetet har varit att utarbeta formerna för den nya organisationen, Sveriges export- och investeringsfrämjande, samt att namnge och utforma marknadsföringen av den nya organisationen. Bakgrunden till sammanslagningen är att handels- och investeringsfrämjandet är avgörande för att säkra Sveriges position som en framgångsrik handelsnation och en viktig aktör på den globala marknaden. Svensk ekonomi är i hög grad beroende av internationell handel. Välståndet bygger på en väl fungerande export och kompetensdrivna investeringar. Med det utvidgade uppdraget för den nya organisationen som den centrala statliga aktören inom Sverige-, export- och investeringsfrämjande, följer en ny möjlighet att formulera och kommunicera ett starkare varumärke för Sverige. Sammanslagningen innebär synergieffekter för ett integrerat export- och investeringsfrämjande. Ett samlat grepp över främjarverksamheten innebär en tydligare och ännu mer kraftfull möjlighet att främja Sverige. I den här rapporten redovisas hur Exportrådet har förvaltat årsuppdraget från staten, enligt regeringens riktlinjer för budgetåret 2012, avseende Sveriges Exportråd. 4

5 1:1 UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN OCH LÄGET FÖR SVENSK EXPORT UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN Tillväxten i världsekonomin dämpades 2012, och världens BNP ökade med endast 2,5 procent i fasta priser. OECD prognostiserade i november världshandelns ökning till 2,8 procent. Handeln har långsiktigt ökat betydligt snabbare än BNP, vilket innebär att internationell handel har påverkats negativt under året. Västeuropa gick in i en recession under 2012, efter endast två års positiv tillväxt. Under första halvåret avtog aktiviteten också i USA men vände därefter åter upp. Sysselsättningen ökade stadigt under hösten. I BRIC-länderna har tillväxten fortsatt på hög nivå men har varit lägre än tidigare. Utvecklingen är följande region för region. Västeuropa utom Norden Tyskland, den största ekonomin med i grunden stark konkurrenskraft saktade in under årets lopp. Hushållen oroar sig för skuldkrisen och har dämpat sin konsumtion, trots stigande reala inkomster. Arbetsmarknaden har dock förblivit relativt stark och arbetslösheten ligger långt under EU-genomsnittet. Storbritannien drabbades hårt av lågkonjunkturen och det höga budgetunderskottet tvingade fram betydande åtstramningar. Efter tre kvartal med fallande BNP förstärktes ekonomin under tredje kvartalet, men föll åter tillbaka under det fjärde kvartalet. Ett cykliskt omslag i positiv riktning verkar ändå troligt under Frankrikes ekonomi försämrades och tillväxten var negativ de två första kvartalen Tredje kvartalet gav endast ett marginellt positivt utfall för BNP-tillväxten. Landet har ett besvärande budgetunderskott men har undvikit att dras in i skuldoron. Italien brottas med sviterna av för höga kostnadsökningar och en relativt svag produktivitetsutveckling i näringslivet. Den höga statsskulden orsakade att landet drogs in i skuldkrisen, trots att budgetunderskottet inte var så stort. Tillväxten har varit kraftigt negativ under 2012, men mot slutet av året gick räntorna på statsobligationer ned. Återhämtningen dröjer förmodligen ytterligare ett tag. Exportindustrin är den främsta positiva faktorn. Spanien brottas med sviterna av en kraschad byggmarknad. Det kommer att ta lång tid innan bostadsmarknaden kan återhämta sig. Man har haft svårt att få kontroll över den ökande statsskulden. En positiv exportutveckling är ljusglimten som kan bidra till att situationen så småningom stabiliserar sig. Norden De nordiska grannländerna står för en viktig del av svensk export. Fram till den ekonomiska krisen hade regionen en tillväxt som var över det europeiska genomsnittet. Både Danmark och Finland drabbades hårt av den ekonomiska krisen, medan Norge med sina olje- och gasfyndigheter inte var så sårbart. Danmark har haft svårt att få igång en återhämtning. Konsumtionen är svag. I Finland blev tillväxten en av de högsta i EU under 2011, men under 2012 har aktiviteten fallit tillbaka. I Norge har fastlandsekonomin expanderat i snabb takt samtidigt som offshoreinvesteringarna också ökar. Den expansiva penningpolitiken har satt fart på bostadsmarknaden och hushållen ökar sin konsumtion. Norge har goda utsikter att den närmaste tiden bli en av ekonomierna med högst tillväxt i Västeuropa. 5

6 Centraleuropa Regionen är beroende av export till Västeuropa och västeuropeiska banker dominerar finansmarknaden. Centraleuropa har drabbats negativt av den svaga utvecklingen i Väst europa. Polen hade länge en bättre ekonomisk utveckling än de andra ekonomierna i Centraleuropa. Ekonomin saktade dock in under 2012 och det finns utrymme för en mer expansiv penningpolitik. Tjeckien har tvingats föra en stram ekonomisk politik och ekonomin gick 2012 in i en recession. Ungerns ekonomi fortsätter att brottas med stora svårigheter. Nya åtstramningar i början av 2012 ledde till en kraftig nedgång. Rumäniens ekonomi gick 2012 åter in i en recession inte långt efter den förra. Utländska direktinvesteringar strömmar dock in. Östeuropa och Turkiet Rysslands ekonomi fortsätter att expandera men takten gick ned något under 2012, trots en gynnsam utveckling på oljemarknaden. Konsumtionsefterfrågan var relativt stark under året. Rysslands inträde i WTO skapar förhoppningar om ökad handel. Ukraina drabbades hårt av finanskrisen och återhämtningen blev kortvarig. Under andra halvåret 2012 har det ekonomiska läget åter försämrats. Skuldsituationen är bekymrande och en liberalisering av valutan skulle förmodligen leda till en depreciering. Även 2013 hotar att bli bekymmersamt. De tre baltiska länderna som alla drabbades mycket hårt av finanskrisen har däremot haft en positiv utveckling över förväntan under Bäst ser läget ut i Estland som dessutom har statsfinanser i mycket gott skick. I både Estland och Lettland har man kunnat ta tillbaka en del tidigare åtstramningar och sänkt skatterna. I Turkiet har den starka expansionen kommit av sig efter en tids överhettning. Politiken har stramats åt och det är troligt att ekonomin åter kommer att ta fart. Nordamerika Återhämtningen från finanskrisen har varit ovanligt trög i USA och det har funnits farhågor för en ny nedgång. Under loppet av 2012 stärktes emellertid aktiviteten. Arbetslösheten minskade och konsumtionen ökade, om än i relativt måttligt tempo. Viktigt är att bostadsmarknaden har vänt. I början av januari 2013 nådde man också en uppgörelse om tillfälliga skattelättnader. Det innebär en viss finanspolitisk åtstramning under 2013 som förmodligen kommer att hålla tillbaka tillväxten något. Det mesta tyder på att USA kommer att leda den internationella konjunkturåterhämtningen. Kanada liksom Mexiko är starkt beroende av den amerikanska konjunkturen. Konjunkturen i Kanada släpar något efter USA och man är också besvärad av en bubbla på bostadsmarknaden som håller på att pysa ur. Mexikos tillverkningsindustri har stärkt sin ställning sedan finanskrisen och aktiviteten utvecklades väl under Dessa länders ekonomier bör ta ytterligare fart när tillväxten blir starkare i USA. Asien Tillväxten dämpades i Kina under Åtstramningarna för att komma åt en för stark kredittillväxt och bubblan på fastighetsmarknaden var viktiga faktorer bakom den svagare utvecklingen. Samtidigt har det ökade kostnadsläget i Kina dämpat inkommande investeringar. Exporten har också dämpats av den svagare internationella efterfrågan. Inflationen har gått kommit ned och ekonomin har vänt upp. Aktiviteten bör öka i något snabbare takt under Japans ekonomi återhämtade sig snabbt efter jordbävningen våren 2011, men har sedan åter backat. Den starka yenen har pressat exportindustrin, samtidigt som statsskuldproblematiken oroar hushållen. Konflikten med Kina om Senkakuöarna störde de japanska företagens leverantörskedjor. Utsikterna har dämpats. Taiwan och Korea är exportberoende och konjunkturkänsliga ekonomier som påverkades av dämpningen i Kina och andra tillväxtekonomier under 2012 men bör åter förstärkas. ASEAN-länderna som hade en snabb återhämtning efter finanskrisen, har fortsatt att utvecklas relativt väl. Thailand drabbades hösten 2011 av en översvämningskatastrof som fick stora negativa konsekvenser för ekonomin, men ekonomin vände därefter åter upp. Indonesien mottar allt mer utländska investeringar och trenden är mycket lovande. 6

7 I Indien ledde hög inflation och åtstramningar till markant lägre tillväxt under Rupien har fallit tillbaka, vilket fått negativa effekter för export till landet. Tillväxten bör åter ta fart, men det är osäkert om man åter kommer att nå den tillväxttakt man hade före finanskrisen. Oceanien Australien har en längre tid utvecklats över genomsnittet för OECD. Man har gynnats av suget efter råvaror. En mer expansiv penningpolitik kompenserar för avmattningen i den internationella efterfrågan. Syd- och Centralamerika Brasiliens ekonomi uppvisade en rejäl svacka under 2011 och första halvåret Överhettning och en stark real pressade näringslivet. Centralbanken har sänkt styrräntan, realen försvagades och aktiviteten började åter ta fart under andra halvåret i fjol. Argentina som länge gynnades av stigande priser på sina exportprodukter har drabbats av effekterna av en stigande inflation och en populistisk ekonomisk politik. Det finns ändå goda förutsättningar för en hyfsad utveckling under Mellanöstern och Nordafrika Regionen har haft en blandad utveckling, med god aktivitet på en del håll och politiskt betingade problem på andra håll. Bojkotten mot Iran har drabbat landets ekonomi avsevärt samtidigt som den bidragit till att hålla uppe oljepriserna. Saudiarabien, världens största oljeexportör uppvisar en stark ekonomisk utveckling. Förenade Arabemiraten har kunnat öka oljeproduktionen och de negativa effekterna av fastighetsbubblan i Dubai har ebbat ut. Irak har lyckats öka sin oljeproduktion och den ekonomiska situationen ser mycket lovande ut. Egypten har däremot haft svårt att återfå sin stabilitet. Ekonomin växer åter, men i långsam takt. Afrika söder om Sahara Regionen klarade finanskrisen relativt väl, då råvaru- och livsmedelspriser inte fallit så kraftigt. Prisutvecklingen för regionens exportprodukter förblev relativt gynnsam under 2012 och utländska direktinvesteringar strömmar in. Aktiviteten bör fortsätta att utvecklas väl, men man har inte lyckats komma tillbaka till de tillväxttal som regionen hade Den största ekonomin Sydafrika har dessutom haft en tämligen svag utveckling. Stigande energipriser har urholkat hushållens köpkraft. Ekonomin växer, men har svårt att suga upp det stigande arbetsutbudet. Regeringen har initierat stora infrastrukturprojekt för att öka sysselsättningen. SVENSK EXPORT OCH INTERNATIONALISERING 2012 blev ett svagt exportår för Sverige. I skrivande stund finns inte utfallet i fasta priser, men varuexporten föll tillbaka med 4 procent i värde. Vikande exportpriser i svenska kronor på grund av valutakursutvecklingen gör att volymutvecklingen inte bör ha varit lika negativ. Så gott som samtliga sektorer inom varuexporten backade procentuellt under Ett undantag var exporten av livsmedel som ökade. Exporten av raffinerade oljeprodukter ökade också, men där är förädlingsvärdet begränsat. Tjänsteexporten utvecklades positivt. En stor del av tjänsteexporten består av affärstjänster och royalties vilket visar att de svenska företagen ökar sina inkomster från verksamhet internationellt. Turistintäkterna utvecklades också positivt under Man kan förvänta sig endast en liten förbättring av exporten under 2013 då världsekonomin fortfarande kommer att vara svag. 7

8 1:2 STATENS ÅRSUPPDRAG MÅL OCH RESULTAT Exportrådets verksamhet ska enligt regeringens riktlinjer bidra till ökad export, i första hand för små och medelstora företag, och i övrigt ge stöd till företag med svenskt intresse i deras internationella affärsutveckling. De aktiviteter som Exportrådet arrangerar som helt eller delvis finansieras av staten utgör en viktig del i erbjudandet, framför allt för mindre företag som därmed ges möjlighet till internationalisering. Under 2012 ökade statens årsuppdrag till Exportrådet jämfört med föregående år, från 183 till 213 Mkr. Ökningen består i huvudsak av medel som tillförts från staten som ett resultat av överenskommelsen mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna för en särskild satsning på riktade exportfrämjande åtgärder. Satsningen inriktas mot att främja exporten i små och medelstora företag och främja handeln med BRIC-länderna samt Irak. Satsningen inriktas mot särskilt viktiga framtidsbranscher som kreativa näringar, energieffektivisering och miljöteknik. För 2012 har 50 Mkr avsatts för denna satsning. Regeringens årsuppdrag till Exportrådet omfattar: Grundläggande exportservice: Information och svar på förfrågningar; grundläggande exportteknisk rådgivning; generellt näringslivsfrämjande på internationella marknader. Kompetensutveckling för företag: Rådgivning i Sverige till små och medelstora företag; regional exportrådgivning; information i Sverige om internationella marknader. Riktat exportfrämjande: Särskilda exportförberedande insatser på internationella marknader små och medelstora företag; riktade främjandeaktiviteter på sådana marknader; internationell marknadsföring av strategiska sektorer; internationellt upphandlade affärer. Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder: Särskild satsning på att främja exporten i små och medelstora företag och att främja handeln med BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) och andra prioriterade länder samt Irak; särskild inriktning på framtidsbranscher. Regeringen gav i november 2011 Exportrådet uppdraget att leda och genomföra projektet med svenska deltagandet vid världsutställningen EXPO 2012 i Yeosu i Sydkorea. Av årsuppdragets totala 213 Mkr från staten avser 2 Mkr delfinansiering för Sveriges deltagande, därutöver utgick ett extra anslag om 7 Mkr. Läs mer om världsutställningen i kapitel 4.2 Det svenska deltagandet i världsutställningen EXPO I december 2012 beslutade regeringen att inom ramen för årsuppdraget för 2012 ge Exportrådet rätt att använda medel för särskilda övergångskostnader som är hänförliga till sammanslagningen med Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden). För mer information om samgåendet läs mer i kapital 10 - Business Sweden - Samgående av Invest Sweden och Exportrådet. Därtill beslutade regeringen den 12 juli om MoU-kontoret vid Sveriges ambassad i Washington. Läs mer i kapitel 4.4 Övriga branschaktiviteter för mer information. 8

9 Exportrådets omsättning under 2012 uppgick till 611 Mkr, jämfört med 542 Mkr Hur verksamheten fördelar sig på olika områden och hur stor andel som är finansierat av årsuppdraget framgår av tabellen nedan; Exportrådets totala verksamhet Grundläggande Exportservice varav DSU Kompetensutveckling för företag varav DSU Exportfrämjande varav DSU Företagsspecifik affärsutveckling varav DSU 0 0 Totalt Varav DSU Grundläggande Exportservice Inom Grundläggande Exportservice erbjuder Exportrådet avgiftsfritt ett antal tjänster och information till företag och andra intressenter. Verksamheten bedrivs både vid Exportrådets utlandskontor och i Sverige. Antalet direkta förfrågningar har fortsatt att minska vilket är i linje med den målsättning Exportrådet satte upp Tanken är att kunderna ska kunna söka svaret på Exportrådets hemsida där antal besök stadigt ökat (se nedan). Grundläggande Exportservice Antal direktförfrågningar Antal besökare på hemsidan, snitt per månad Arbetet med en ny webbplats för den nya organisationen påbörjades under året och lanseras i januari I övrigt har Exportrådet under 2012 fortsatt det CSR-arbete som påbörjades 2011 och gjort en uppgradering av säkerhetsarbetet. De utökade medlen för 2012 innebär också att Exportrådet kan upprätta en strategiskt viktig närvaro på ett antal marknader där affärs-verksamheten är låg eller mycket låg. Kompetensutveckling för företag Verksamhetsåret 2012 var ett år med rekordhög aktivitet för den regionala verksamheten. Den regionala närvaron har förstärkts med fler rådgivare genom ökade anslag vilket innebar en möjlighet att träffa fler företag än tidigare år. Antalet kontakter för rådgivning till småföretag ökade under året med 40 procent från till Ökningen förklaras av de utökade resurserna och att den svåra konjunkturen kräver fler möten för att hitta motiverade småföretag som vill satsa på export. Av den totala ökningen i antal kontakter så stod de extra regionala exportrådgivarna för 85 procent. Kompetensutveckling för företag Antal kontakter för rådgivning till småföretag

10 De riktade insatserna för företagare med utländsk bakgrund som samordnas med regeringens projekt Kosmopolit, har bidragit till fortsatt utveckling av befintliga nätverk av företagare med personlig erfarenhet av särskilda marknader som skulle kunna ge ett mervärde till den allmänna strävan att öka små och medelstora företags exportförmåga. Under året har ett flertal seminarier, workshops och affärsdelegationer genomförts, se nedan. Kosmopolit 2012, typ av aktivitet Antal tillfällen Antal Deltagare Seminarier Workshops Affärsmatchningar Affärsdelegationer 3 34 Översikt - Internationellt affärsfrämjande Under 2012 genomfördes totalt 165 affärsfrämjande aktiviteter med finansiering från det statliga uppdraget om 100 Tkr eller mer. Främjaraktiviteterna speglar såväl de affärsmöjligheter som identifieras vid Exportrådets kontor i fält såväl som svenska företags behov och efterfrågan. De särskilt riktade främjaraktiviteterna har fokuserats på tillväxtmarknader och framtidsbranscher och under året genomfördes 64 aktiviteter samt 101 riktade främjaraktiviteter. Alla större aktiviteter redovisas översiktligt i bilaga 2, 3 och 4. Exportrådets affärsfrämjande aktiviteter består av tre delar; Delegationer Seminarier och Mässor Affärsanalyser Totalt har drygt 1200 företag deltagit i Exportrådets aktiviteter, varav drygt 37 procent är små och medelstora företag. I Exportrådets 21 delegationer deltog totalt 210 företag varav 61 var små och medelstora företag (29 procent) och på Exportrådets 98 seminarier och mässor deltog totalt 1059 företag varav 407 var små och medelstora företag (38 procent). Totalt genomfördes 46 affärsanalyser, ofta som ett försteg till en delegation eller seminarium. Affärsfrämjande aktiviteter fördelar sig mellan det statliga grund uppdraget och det särskilda uppdraget enligt tabeller nedan. Affärsfrämjande aktiviteter med finansiering ur det statliga uppdraget Typ av affärsfrämjande aktiviteter Antal aktiviteter Deltagande företag Varav deltagande SME Delegationer Seminarer / Mässor Analyser 27 N/A N/A Totalt Affärsfrämjande aktiviteter med finansiering ur det särskilt riktade uppdraget Typ av affärsfrämjande aktiviteter Antal aktiviteter Deltagande företag Varav deltagande SME Delegationer Seminarer / Mässor Analyser 19 N/A N/A Totalt Man kan konstatera att aktiviteter inom de särskilt riktade främjarinsatserna har fler 10

11 deltagare per aktivitet. Deltagandet av små och medelstora företag är totalt sett i nivå, men med ett högre genomsnittligt deltagande av små och medelstora företag i de särskilt riktade delegationerna, cirka 35 procent jämfört med 27 procent. Inom de särskilt riktade främjaraktiviteter har aktiviteterna ett affärsnära innehåll medan övriga aktiviteter även innehåller mer inslag av allmänt Sverigefrämjande och ett bredare anslag. Analyser kopplat till övriga aktiviteter var också fler bland de särskilt riktade aktiviteterna. Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att mer allmänna främjaraktiviteterna lämpar sig bäst i seminarieform för att nå störst företagsintresse medan mer specifika, riktade och vassa delegationer attraherar mest företagsintresse. Delegationerna 2012 har genomförts med följande delegationsledning: Delegationstyper Statsbesök Statsminister delegation Handelsminister delegation Ss Handel delegation Övr. Ministrar delegation Näringslivs delegation Främjar aktiviteterna har utförts med fokus på internationella affärsmöjligheter i huvudsak och fördelar sig mellan Exportrådets åtta affärsområden. Främjaraktiviteter i övrigt berörde mer marknad specifika, generella internationaliseringsfrågor eller ämnen av mer Sverige främjarkaraktär. Främjaraktiviteterna ur det statliga uppdraget fördelat på affärsområde/ämne: Främjaraktiviteter per Affärsområde Kreativa näringar Säkerhet ICT Livsmedel Sjuk och hälsovård Transport system Verkstadsindustri Miljöteknik & Energi Marknadsspecifik Delegationer Seminarier / Mässor Affärsanalyser Totalt Fördelning i % 7% 1% 9% 7% 18% 2% 7% 14% 34% Främjaraktiviteterna ur det särskilt riktade främjar uppdraget fördelat på affärsområde/ ämne: Främjaraktiviteter per Affärsområde Kreativa näringar Säkerhet ICT Livsmedel Sjuk och hälsovård Transport system Verkstadsindustri Miljöteknik & Energi Marknadsspecifik Delegationer Seminarier / Mässor Affärsanalyser Totalt Fördelning i % 25% 5% 9% 2% 18% 5% 5% 25% 9% 11

12 Främjaraktiviteterna fördelar sig på region. Totalt ser man att procentuellt ligger flest aktiviteter på Västeuropa och Amerikas, men att i Asien är nästan 2/3 av alla aktiviteter från de särskilt riktade medlen. Främjaraktiviteter per region, fördelning % Region Varav spec Västeuropa Östeuropa Asien Centralasien, Balkan, Mellanöstern och Afrika Amerikas De särskilt riktade främjaraktiviteterna fokuserade på de innovativa affärskoncepten inom respektive affärsområde vilka refereras till som Framtidsbranscher samt branscher som visar särskilt god potential som exportnäring. De stora skillnaderna är att de särskilt riktade aktiviteterna till större grad inriktar på främst de Kreativa näringarna och Miljöteknik samt även Säkerhet. I övrigt följer branscherna samma procentuella fördelning i princip. Fokusområden för främjaraktiviteterna totalt 2012 har varit Miljöteknik & Energi, Hälso Sjukvård och de Kreativa näringarna. Småföretagsprogrammet 2012 har varit ett osäkert år för många mindre företag vilket märks tydligt vad gäller deltagande i småföretagstjänsterna Marknadsvalsanalys och AffärsChans (se avsnitt 4.3). Två nya tjänster har tagits fram under året som komplement till dessa; Steps to Export Voices (se även avsnitt 3.1) och Business Support Office Small Companies/sälj- och marknadsstöd en tjänst som finansierats genom Särskilda exportfrämjande insatser (se avsnitt 5.2). Antal genomförda projekt och antal deltagande företag sammanfattas nedan; Småföretagsprogrammet, antal genomförda projekt och antal deltagande företag Typ av tjänst Antal projekt/ moduler Antal företag Support Office Small Companies AffärsChans Voice Marknadsvalsanalys 8 8 Under året har en effektmätning genomförts av tjänsterna inom Småföretagsprogrammet. Sammanlagt genomfördes 400 intervjuer med slumpmässigt valda företag samt 100 intervjuer med en kontrollgrupp som inte använt sig av någon av dessa eller någon annan av Exportrådets tjänster. Resultatet visade bl.a. att; drygt en tredjedel av företagen har gjort affärer inom en tvåårsperiod 85 procent av företagen tror att deras affärer kommer att öka de närmaste två åren jämfört med 63 procent av företagen i kontrollgruppen 60 procent av de företagen anger att de har etablerat sig utomlands det totala antalet anställda har ökat med 13 procent under jämfört med kontrollgruppen som har oförändrat antal anställda. En första avstämning har gjorts vad gäller effekterna av Business Support Office Small 12

13 Companies och resultaten är goda, av företagen anses; 94 procent har blivit hjälpta i sin internationaliseringsprocess, d.v.s. etablerat partnerskap och/eller fått in sina produkter och tjänster på marknaden 34 procent har gjort minst en exportaffär och 73 procent bedöms ha goda chanser att göra en exportaffär i framtiden. Då tjänsten nyligen införts finns det självklara begränsningar i möjligheten att mäta effekten av utfallet vilket kommer att göras i samband med effektmätningarna av Småföretagsprogrammet som helhet. För mer information se avsnitt 4.3 Riktade insatser för små företag samt 5.2 Internationalisering av små och medelstora företag. Företagsspecifik affärsutveckling Under året har efterfrågan på Exportrådets tjänster varit relativt god trots en svag konjunktur för många företag. Antalet konsultuppdrag har ökat, dock har de totala konsultintäkterna minskat. Minskningen jämfört med föregående år förklaras av ökningen av det riktade främjandet. 13

14 2. grundläggande EXPORTSERVICE 2:1 FÖRFRÅGNINGAR, INFORMATION OCH ANALYS Inom verksamhetsområdet Grundläggande exportservice utför Exportrådet ett antal tjänster som tack vare finansiering från statens årsuppdrag kan erbjudas avgiftsfritt för företag och andra intressenter. Verksamheten, som också omfattar informationsinsamling och analys, bedrivs både vid Exportrådets utlandskontor och i Sverige inom avdelningen Business Analysis & Information. Genom denna verksamhet kan Exportrådet erbjuda kunderna grundläggande marknadsinformation och exportteknisk rådgivning genom att svara på frågor, att identifiera affärsmöjligheter och att producera s.k. fact packs och andra nätbaserade tjänster. Grundläggande information kan erbjudas om: Export och import Länder/ekonomi Branscher/företag/produkter Statistik Export- och importregler EU:s frihandelsavtal Dokumentkrav Produkt- och förpackningskrav Betalnings- och leveransvillkor Finansiering och offentlig upphandling Transportkunskap E-handel Prioriterade kunder är svenska företag som exporterar, importerar eller ska etablera sig utomlands samt utländska företag som avser att importera från Sverige. Frågor kommer in via hemsidan, per telefon eller e-post och de besvaras i någon form inom 48 timmar. Målsättningen är att ett avgiftsfritt svar som maximalt tar två timmars arbete per kund ska kunna levereras. Målsättningen har varit att antalet direkta förfrågningar ska minska genom att kunderna istället söker svar på sina frågor i den s.k. FAQ-databasen (Frequently Asked Questions) på Exportrådets hemsida. Sedan 2007 har antalet direkta förfrågningar minskat från till cirka under Av dessa hanterade de centrala funktionerna i Sverige ca och utlandskontoren resterande Varje månad görs ca sökningar i FAQ-databasen på hemsidan. 14

15 Exportrådet i Sverige registrerade under året ett 50-tal frågor avseende import. De flesta av dessa frågor kom antingen från utländska företag som vill sälja till Sverige eller från svenska företag som har importtekniska frågor. Exportrådets kontor i utlandet registrerade under samma period ca 120 importfrågor. Antalet registrerade frågor fortsätter att minska. Vad gäller förfrågningar från utländska exportföretag som vill sälja till Sverige hänvisas de till Östsvenska Handelskammarens tjänst Chamber Trade. Ett mål är att fördjupa kontakten med Exportrådets kunder inom de exporttekniska ämnesområdena. Som ett led i det arbetet deltog Exportrådet på årets Tulldag som utställare. Inom området Trade Facilitation har Exportrådet därmed, under senare tid, kunnat attrahera ett ökande antal intressanta kommersiella uppdrag. Under året har samarbetet fördjupats mellan några av Exportrådets affärsområden och regioner som tillsammans arrangerat kundseminarium delvis finansierade av företagen. Förenkling av handelsprocedurer av skilda slag, såsom tullprocedurer, produktkrav, certifieringsförfaranden, frihandelsregler etc., är angelägen för världshandeln, inte minst för Sverige som ett starkt handelsberoende land. Exportrådet följer det internationella handelsprocedurarbetet och är engagerat på olika sätt i organisationer som UN/CEFACT, de europeiska exportrådsorganisationernas sammanslutning ETPO, samverkansgrupper med Tullverket, Handelsprocedurrådet (SWEPRO) och tvistlösningsfunktionen SOLVIT inom Kommerskollegium, vilket ger Exportrådet värdefull kunskap till sin egen rådgivning, samtidigt som Exportrådet i sin tur på olika sätt kan bidra med erfarenheter till kollegor inom dessa organisationer. 15

16 2:2 ALLMÄNT SVERIGEFRÄMJANDE Som en del i utförandet av uppdraget från staten deltar utlandskontoren och organisationen i Sverige i planering och genomförande av besök och delegationer från och till Sverige. Utlandskontoren engageras också i lokalt samarbete kring främjandeaktiviteter tillsammans med utlandsmyndigheterna och andra Sverigefrämjande aktörer (Invest Sweden, VisitSweden AB, Svenska Institutet, bilaterala handelskammare, dotterbolagsföreningar, etc.). Exportrådets organisation i Sverige deltar på motsvarande sätt i Sverigefrämjandet genom fortlöpande samarbete i anslutning till löpande kontakter och samverkan med UD:s regionenheter. Exportrådets utlandskontor har under 2012 medverkat i en rad Sverigefrämjande aktiviteter som handelsdagar, dotterbolagsträffar och riktade marknadsseminarier. Under året har Exportrådet medverkat i följande större aktiviteter: Statsbesök i Sydkorea HM Konungen och HM Drottningen genomförde ett statsbesök i Sydkorea den 30 maj 1 juni. Regeringen representerades av näringsminister Annie Lööf och barn- och äldreminister Maria Larsson. I samband med detta organiserade Exportrådet en näringslivsdelegation under ledning av ordföranden för Svenskt Näringsliv, Kenneth Bengtsson. Statsbesöket genomfördes under tiden för världsutställningen i Yeosu och delegationen besökte tillsammans med kungaparet utställningen. Programmet för delegationen inleddes i Seoul den 29 maj och innehöll seminarier, ett CEO Round Table med höga beslutsfattare från Sydkoreas mest inflytelserika företag, officiella kontakter och besök på koreanska företag. Innovation och internationell handel stod i centrum under programmet. Statsbesöket utgjorde ett unikt tillfälle att skapa positiv uppmärksamhet kring Sverige och svenska företag med möjlighet att förstärka företagens position och varumärken på den sydkoreanska marknaden. Det svenska besöket väckte intresse i såväl svenska som koreanska medier. Läs mer i avsnitt 4.2 om världsutställningen EXPO. Besök av Makedoniens premiärminister I samband med att Makedoniens premiärminister Nikola Gruevski besök i Stockholm bjöd Exportrådet tillsammans med Makedoniens ambassad i Stockholm in till ett affärs- och investeringsseminarium om Makedonien på Grand Hôtel den 4 juni. Efter seminariet gavs tillfälle till personliga kontakter med premiärministern och hans två medföljande ministrar samt chefen för investerings- och exportfrämjandet i Makedonien. Seminariet fokuserade på sektorerna fordonsindustri, elektronik, IT/telekom, infrastruktur samt miljö och turism. Förutom premiärministern och representanter för Makedoniens regering och näringsliv, medverkade bland annat Exportrådets VD Ulf Berg och handelsminister Ewa Björling. Mongoliets president på besök I samband med att Mongoliets president H E Tsakhiagiin Elbegdorj besökte Sverige, tillsammans med en omfattande affärsmannadelegation (ca 60 personer), arrangerade Exportrådet den 10 oktober på Rosenbad Mongolia- Sweden Business Forum med fokus på hur svenska företag kan utveckla sina affärer i Mongoliet. Huvudsaklig branschinriktning var gruvindustri samt infrastruktur där ett fyrtiotal svenska företag var representerade. Handelsminister Ewa Björling inledningstalade och besöket låg väl i tid inför den planerade svenska delegationsresan till Mongoliet och Kina i november, som leddes av statssekreterare Gunnar Oom. Statsministern till Burma/Myanmar och Indonesien den november I samband med att statsminister Fredrik Reinfeldt och handelsminister Ewa Björling besökte Burma/Myanmar arrangerade Näringslivets Internationella Råd (NIR) en fact finding delegation, vilken leddes av Erik Belfrage, ordförande NIR. Därefter gick resan vidare till Indonesien tillsammans med statsministern, handelsministern och företagsrepresentanter. I Indonesien anslöt ytterligare företagsrepresentanter för att 16

17 delta i Exportrådets näringslivsdelegation. På programmet de första två dagarna i Burma/Myanmar stod framför allt möten med representanter för regeringen, medan det i Indonesien genomfördes möten med Indonesiens president, diskussioner med representanter för indonesiska företag och besök hos Sveriges ambassadör i Indonesien. I delegationen till Indonesien deltog representanter från bl a ABB, Carl Bennet AB, EKN, Ericsson, Saab, Scania, SEK, Tetra Pak och Volvo. SVERIGEBILDEN I UTLANDET En tydlig bild av Sverige utomlands, och kunskap i omvärlden om svenska företag och innovationer är centralt och underlättar för svenska företag att göra affärer. Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet där Exportrådet, Invest Sweden, Näringsdepartementet, Svenska institutet, Utrikesdepartementet och VisitSweden ingår har utvecklat en gemensam plattform för Sverigebilden, som ligger till grund för utlandskontorens Sverigefrämjande. Sverigebilden är baserad på den kombination av gemensamma värderingar som står ut i ett internationellt perspektiv och som ger Sverige en unik, attraktiv position som är välgrundad i den svenska historien och samtiden. På uppdrag av regeringen arbetar Exportrådet med branschspecifika kommunikationskoncept som har sin grund i den svenska varumärkesplattformen. Koncepten fungerar som plattformar för samarbete mellan officiella svenska aktörer när Exportrådet genom olika aktiviteter presenterar det gemensamma svenska erbjudandet inom varje industri. Syftet är att attrahera intresse för svenska lösningar mot målgruppen internationella opinionsledare och beslutsfattare. Dessa plattformar är SymbioCity (energi- och miljöteknik), SymbioCare (Life Science), Try Swedish! (Livsmedel, samarbete med Visit Sweden), SymbioCreate (kreativa näringar, utvecklat av Svenska Institutet) och Vision Zero Initiative (Vägsäkerhet). Läs mer om detta i kapitel 7. Kommunikation och Public Affairs. UTLANDSBILDEN I SVERIGE Exportrådet har under 2012 gjort insatser för att sprida kunskap och informerat svenska företag om affärsmöjligheter på intressanta marknader. Ett element i att ge fler företag en trygghet i sina utlandssatsningar är Exportrådets utlandspersonals besök hos företag i Sverige. Sådan direkt dialog ger tillfällen till inledande rådgivning och inspiration till exportsatsningar. Information och kunskap om affärsmöjligheter har också förmedlats via en lång rad marknadsinriktade sammankomster och seminarier som under verksamhetsåret genomförts i Sverige. Inte sällan genomförs dessa arrangemang i samarbete med ambassadörer eller andra företrädare för utrikesförvaltningen på respektive marknad. Sådana informationsträffar har gett bra tillfällen att informera om affärsmöjligheter, kulturskillnader och hur man på respektive marknad kan undvika risker och ta sig förbi svårigheter. 17

18 2:3 SAMVERKAN MED ÖVRIGA HANDELS- OCH INVESTERINGSFRÄMJANDE AKTÖRER Enligt avtalet mellan staten och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening om Exportrådet ska Exportrådet samarbeta med andra aktörer, som med statliga medel genomför eller låter genomföra exportfrämjande insatser. UTRIKESFÖRVALTNINGEN Det är ett gemensamt ansvar för Utrikesförvaltningen och Exportrådet att ge svenska företag ändamålsenlig och professionell vägledning på utlandsmarknaderna. Utlandskontorens samspel med utrikesförvaltningen och andra främjandeaktörer beskrivs i sammanställningen över 2012 års främjandeaktiviteter i bilaga 4. Samarbetet mellan Exportrådets utlandskontor och utlandsmyndigheterna på respektive marknader är mycket viktigt. Återkommande kontakt- och planeringsträffar hålls på platser där det finns både utlandsmyndighet och exportrådskontor. Löpande kontakter förekommer mellan UD:s geografiska främjare och berörda kontorschefer och handelssekreterare. Exportrådet medverkar i utbildning för UD:s personal. Under 2012 genomfördes sådana utbildningstillfällen i samband med bland annat utbildning för UD:s lokalanställda, för UD:s utsända främjare och för UD:s Diplomatprogram. SAMVERKAN I HANDELSHINDERFRÅGOR Exportrådets kontor medverkar i utlandsmyndigheternas bevakning av regler och krav som kan innebära onödiga och otillåtna hinder för handeln och som kan ge systematiska svårigheter för svenska företag att konkurrera på rättvisa villkor. Nedan följer några exempel som illustrerar detta arbete. Argentina Från och med den 1 januari 2012 måste all import föregås av en importdeklaration, en så kallad DJAI (declaración jurada anticipada de importación). Deklarationen är en form av ansökan som måste vara godkänd innan varorna kan skickas från utlandet. Värdet på betalningen i deklarationen (DJAI) ska dessutom först registreras i ett valutautväxlingsregister som är kopplat till både centralbanken och det argentinska skatteverket (AFIP). Den sistnämnda myndigheten ska se till att det belopp som importören vill överföra till utlandet har en viss relation till det kapital som företaget äger. Inköp av utländsk valuta tillåts nämligen inte över gränsen, varvid utbetalning således kan stoppas. Det innebär att DJAI i praktiken fungerar som en ansökan om tillstånd för import och en ansökan om tillstånd för utförsel av valuta. Exportrådet har tillsammans med ambassaden och den svensk-argentinska handelskammaren arbetat aktivt med att ge stöd till svenska företag lokalt, samt till leverantörer som exporterat till Sverige och som på ett eller annat sätt behövt anpassa sig till det nya regelverket. Mexiko Registrering av läkemedel har identifierats som ett handelshinder. Tillsammans med UD har Exportrådet besökt Cofepris (beslutande organ) för att diskutera frågan och lyfta konkreta fall där svenska läkemedelsbolag fått vänta orimligt länge på svar. Norge Liksom tidigare år upplevs i många fall problem vid export till Norge på grund av att landet inte är medlem i EU. Problemen upplevs som handelshinder utan att de rent tekniskt kan betecknas som sådana. Att sända personal till Norge är ett sådant exempel och den 19 juni genomfördes ett bemanningsevent i Stavanger där bemannings- och konsultföretag träffade såväl kunder som experter inom området. Vidare är hantering av moms och skatt problematisk för de svenska företagen. Exportrådet i Norge har en väl upparbetad kompetens och 18

19 bistår med mycket rådgivning för att underlätta för företagen. Exportrådet arbetar kontinuerligt med området och har även under 2012 genomfört kompetenshöjande åtgärder för att vägleda de svenska företagen bättre. Utbildningsseminarium har genomförts tillsammans med KPMG och en dialog hålls med Tollvesenet och övriga involverade myndigheter i Norge (såsom Skatteetaten och Statens Landbruksforvaltning) som även har besökts under året. Förenade Arabemiraten I Förenade Arabemiraten måste man ha en lokal partner för att sälja sina produkter. Många arbetar därför via distributörer. Samma regel gäller för etablering av bolag i landet. Lagarna kräver en lokal partner som äger minst 51 procent av bolaget. Alternativet är att etablera bolaget i en av landets många frizoner där företag kan ha 100 procent utländskt ägandeskap. Egypten Kravet på arabisk märkning av produkter före import till Egypten har sedan en längre tid varit ett stort handelshinder för utländska företag. Exportrådet har i samarbete med svenska ambassaden samt övriga EU-ambassader haft löpande diskussioner med EU-delegationen i Egypten. Myndigheterna har på senare tid inkluderat fler och fler produktkategorier, som ej behöver arabisk märkning vid import, vilket har och kommer fortsätta att öppna upp landet för utländska företag och investeringar. Kina Ett av målen för Exportrådet i Kina är att arbeta för att handelsbarriärer inom prioriterade sektorer lyfts. Inom ramen för detta samarbete har kontoret i Peking under 2012 arbetat tillsammans med svenska ambassaden för att uppmärksamma konkreta handelshinder och föra upp dessa i politiska och bilaterala möten. Taiwan Taiwan har officiellt uttryckt intresse av att europeiska företag ska investera i och arbeta med biogas. Dock kan utländska företag inte äga distribution av energi (gas) vilket hindrar företagen att gå in på marknaden. Det finns vidare exempel på att om det av politiska skäl inte går att ha ett direkt handelshinder så kan man i Taiwan se till att justera en standard så att det, även om det går att importera varan, inte går att använda den. Om det inte är möjligt att tekniskt hindra en produkt att komma in, så kan man administrativt förhindra den genom att förhala eller försena de inspektioner och tillstånd som behövs. Dessa hinder är de svåraste att sätta fingret på för de gömmer sig i administrationen. Ukraina De handelshinder Exportrådet konfronterats med under året gäller uteblivna betalningar, och problem med momsåterbäring samt det ukrainska tullverket. Tillsammans med ambassadören har varje enskilt fall lyfts upp på central nivå genom officiella brev och möten. Några av nedan angivna fall är under bearbetning. Uteblivna betalningar till svensk leverantör av vägmarkeringar på grund av budgetrestriktioner av statliga Vägverket i Ukraina Geveko Problem med momsåterbäring för SKFs verksamhet i Ukraina Problem med tullverket för leverans av särläkemedel till patient på barnsjukhus Swedish Orphan Biovitrum Kanada Förflyttning av svensk personal till Kanada och olika typer av certifieringar forsätter att vara de främsta handelshindren för svenska företag. Kanadensiska certifieringsorganisationer tar inte hänsyn till om produkten är certifierad i Europa. Processen för att få en produkt godkänd är också komplicerad, kostsam och tidsödande. Detta är ett speciellt handelshinder för små och medelstora företag, som ibland avstår från affärsmöjligheter i Kanada på grund av detta hinder. Inom vissa industrier är förfarandet dock enklare som inom medicinteknik där Health Canada ansvarar för godkännandeprocessen. Verkstadsindustrin är med CSA (Canadian Standards Association) det område som anses vara mest komplicerat. Kanada förväntas också föreslås implementera EU:s lagar på tobaksområdet. 19

20 Marocko Under året har Exportrådet i Marocko uppmärksammat den påtänkta nya lagen om nationell preferens vid särskilda typer av statliga upphandlingar, främst inom byggsektorn, där utländska anbud i vissa fall skulle betraktas som 15 procent dyrare om det fanns identiska nationella anbud. Information har vidarebefordrats till ambassaden, och Exportrådet Marocko har lyft frågan hos EU-delegationen i Rabat för vidare åtgärd. Serbien Kontoret i Belgrad har under året tagit emot ett flertal förfrågningar från svenska företag som på ett eller annat sätt har upplevt handelshinder. Dessa har huvudsakligen handlat om tullärenden, t.ex. diskutabla beskattningar och avgifter, okunskap om import av varor producerade utanför EU (oftast tredjeland) samt i vissa fall även korruption. Vid fall där det svenska företaget har krävts på dokument som i vanliga fall inte är nödvändiga samt fall där det har uppkommit frågor om beskattningssatser, har Exportrådet tagit hjälp av sina kontakter på serbiska Tullverket som har försett Exportrådet med förstahandsinformation. Polen I likhet med föregående år är det största hindret i Polen den polska byråkratin som fortfarande utgör ett problem för svenska företag, men där Exportrådets kontor erbjuder stöd åt företagen. Spanien Flera svenska företag har under året drabbats av långa betalningstider från sina spanska kunder. Exportrådet har tillsammans med ambassadören besökt flera spanska kommuner och uttryckt sin oro över detta. Bulgarien Korruption och byråkrati är fortfarande stora hinder för svenska företag som vill komma in på den bulgariska marknaden. FLERPARTSSAMVERKAN I FÖRETAGENS INTRESSE Sedan flera år har Exportrådet, tillsammans med EKN, SEK, Swedfund och ALMI, ett nära samarbete för att på olika sätt förena sina kompetenser. Ett resultat av samarbetet är Exportlånet, där SEK står för kapitalet, EKN står för garantin, ALMI står som förmedlande och administrativt ansvarig aktör och samtliga inklusive Exportrådet står för marknadsföring. Under året lanserades en förbättrad version. Under 2012 har samma aktörer fortsatt att hålla ett stort antal finansieringsseminarier i form av ett gemensamt exempel för att visa hur ett företag som vill expandera internationellt kan erhålla olika typer av finansiering, beroende på var i affärsprocessen det befinner sig, från innovationsstadiet till att expandera en befintlig etablering utomlands. Detta praktiska exempel har presenterats vid olika bransch- och landseminarier, på STC Academy och för studenter på ett flertal olika universitet. De har även fortsatt sin samverkan med Jönköping International Business School (JIBS), för att ge studenter överblick och insyn i det svenska systemet för stöd till företags internationella affärsutveckling. Kursen som genomfördes första gången i februari 2011 har arrangerats vid några tillfällen även under Arbete har också inletts med att introducera liknande kursverksamhet vid andra högskolor i Sverige. Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (NSU) Exportrådet har på samma sätt som tidigare, medverkat i samarbetet kring profileringen av Sverige som nation och varumärke inom ramen för Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (NSU). Under 2012 har Exportrådet medverkat i arbetet att vidareutveckla kommunikationsplattformen för Sverigebilden till en gemensam strategi och handlingsplan i NSU. Strategin är avsedd att användas för gemensamma aktiviteter kring Sverigebilden inom NSU. Den är också avsedd att användas av varje NSU-organisation. Strategin ska även aktivt kommuniceras till och användas av andra aktörer utanför NSU, som näringsliv och regionala aktörer. 20

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Koncept. Riktlinjer för budgetåret 2012 avseende Sveriges exportråd

Koncept. Riktlinjer för budgetåret 2012 avseende Sveriges exportråd Koncept Regeringsbeslut II:8 2011-12-22 UF2011/75897/UD/FIM (delvis) UF2011/76104/UD/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad (UD/FIM) Ämnesråd Christian de Filippi Telefon

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER. En presentation av Exportrådet Maria Varnauskas Affärsutvecklare

VÄRLDENS MÖJLIGHETER. En presentation av Exportrådet Maria Varnauskas Affärsutvecklare VÄRLDENS MÖJLIGHETER En presentation av Exportrådet Maria Varnauskas Affärsutvecklare, I. En genomgång av ett antal globala trender som påverkar spelplanen 1. Trendskiftet uppåt för export/import 2. Fria

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL)

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) EXPORTRÅDET ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) Småföretagsuppdraget Säljkontor på plats för företag med färre än 50 anställda, 10 MEURO oms Koordination av besökshantering SymbioCity-utveckling Masdar

Läs mer

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT BUSINESS SWEDEN, 27 SEPTEMBER 2016 IHÅLLANDE MOTVIND I VÄRLDSEKONOMIN Den globala ekonomin återhämtar sig i måttlig takt med en BNP-tillväxt på 3 procent i år som ökar

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT DECEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT DECEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT DECEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT

VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning VI FINNS NÄRA DIG Regionala Exportrådgivare i 20

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Kosmopolit Advisory Board. Kosmopolit

Kosmopolit Advisory Board. Kosmopolit Kosmopolit Advisory Board Kosmopolit 1 Projekt Kosmopolit är regeringens satsning för att ta tillvara på utlandsföddas unika kompetens för att öka utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre tillväxt. Vill

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Marknadens Utveckling

Marknadens Utveckling Marknadens Utveckling Svensk försvarsexport 2015 Försvarsexportmyndighetens, FXM, uppdrag är att främja svensk försvarsexport när den är av försvarspolitiskt intresse. Myndigheten stöder företags försvarsnyttiga

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR HÖGRE EXPORTTEMPERATUR EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FJÄRDE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 NOVEMBER 16 Exportchefsindex, EMI, ökade till 55,5 det fjärde kvartalet, från 53,9 det tredje kvartalet. Att EMI ligger

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 2016

EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 2016 EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 MAJ 16 Exportchefsindex, EMI, fortsatte att öka det andra kvartalet till 58,8 från 56,9 det första kvartalet. Det

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2014

Delårsrapport. januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 VIKING MALT ÄR EN AV EKN:S KUNDER. DE PRODUCERAR OCH EXPORTERAR MALT FRÄMST TILL NORRA EUROPA MEN ÄVEN TILL SYDAMERIKA, AFRIKA, JAPAN OCH RYSSLAND. Perioden i korthet

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

EXPORTFRÄMJANDE. Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1

EXPORTFRÄMJANDE. Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1 EXPORTFRÄMJANDE Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1 1. INLEDNING. 3 1.1 Business Sweden och de statliga uppdragen.. 3 1.2 Läsanvisning.. 4 1.3 Utvecklingen i omvärlden,

Läs mer

.16. Delårsrapport januari september

.16. Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september.16 Efterfrågan i nivå med förra året. Fortsatt ökning för små och medelstora företag. Några stora problemaffärer ger negativt resultat. PERIODEN I KORTHET Perioden i korthet

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2010 - FÖR ETT KOORDINERAT SVENSKT FRÄMJARAGERANDE MED AFRIKANSKA UTVECKLINGSBANKEN (AFDB) I SYFTE ATT ÖKA DET SVENSKA DELTAGANDET

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2010 - FÖR ETT KOORDINERAT SVENSKT FRÄMJARAGERANDE MED AFRIKANSKA UTVECKLINGSBANKEN (AFDB) I SYFTE ATT ÖKA DET SVENSKA DELTAGANDET Tunis/Stockholm februari 2009 ÅTGÄRDSPLAN 2009-2010 - FÖR ETT KOORDINERAT SVENSKT FRÄMJARAGERANDE MED AFRIKANSKA UTVECKLINGSBANKEN (AFDB) I SYFTE ATT ÖKA DET SVENSKA DELTAGANDET BAKGRUND Den afrikanska

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Regeringens innovationspolitik Forum för hållbar regional tillväxt, 2 oktober 2015

Regeringens innovationspolitik Forum för hållbar regional tillväxt, 2 oktober 2015 Regeringens innovationspolitik Forum för hållbar regional tillväxt, 2 oktober 2015 Statssekreterare Oscar Stenström Sveriges nya jobbagenda Investeringar för framtiden Fler och växande företag Satsningar

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 7 februari 2011 SBR 12-14/2011 Handläggare: Telefon: Lena Häggdahl 08-508 28095 lena.haggdahl@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Förslag till budget

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor.

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Perioden i korthet Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Offertvolymen ökade med 7,5 miljarder kronor jämfört med samma period

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer