Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

2 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING GENOMFÖRANDE... 6 REDOVISNING AV FOKUSOMRÅDEN VT REDOVISNING AV FOKUSOMRÅDE HT RESULTAT... 9 ANALYS VERKSAMHETSPLAN ORGANISATION... 13

3 Om kvalitetsarbetet Varje huvudman och rektor har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Detta är kvalitetsuppföljning på avdelningsnivå. Mål, uppdrag och fokusområden Skollag och läroplan Skollagen 1 är verksamhetens övergripande styrdokument. För att säkerställa att skolorna och kommunen uppfyller de krav som ställs genomförs en internkontroll genom att en fastställd checklista årligen kontrolleras (bilaga 1). Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Skolans ansvar för att främja en människors lika värde och demokratiska rättighet beskrivs i läroplanens kapitel 1. Leksands kommuns vision Det är lätt att leva i Leksand! Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke. Leksand är en kommun med invånare där människor trivs och känner sig hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra gemensamma verksamheter. Vi har ett mångkulturellt samhälle och ser det som en styrka. Sektorsplan I sektorsplanen för Lärande och stöd finns följande uppdrag definierat: Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor (tillhöra den övre kvartilen av deltagande kommuner). Målet är att Alla elever blir behöriga till fortsatta studier och ska mätas/redovisas genom: Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen, andel %. Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola. Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, studieförberedande program. Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, yrkesförberedande program. Målet att Alla lärartjänster är tillsatta med lärare med rätt lärarlegitimation mäts genom: Lärare (heltidstjänster), andel (%) med pedagogisk högskoleexamen 1

4 Fokusområden 2014 För att nå uppsatta mål i sektorsplanen har Leksands gymnasium haft följande fokusområden under Vt Att lyckas på gymnasiet Fler elever ska fullfölja utbildningen inom 3 år. Fler elever ska nå grundläggande behörighet till universitet och högskola. Lärarna som undervisar ska ha lärarlegitimation och undervisa i de ämnen där de är behöriga. 2. Modernt IT-lärande 1-1-datorerna ska vara effektiva verktyg för lärare och elever i arbetet med att öka måluppfyllelsen. 3. Värdegrund Elevernas inflytande över sin studiesituation ska öka. Lärare och elever ska öka sin kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder. Ingen elev ska utsättas för kränkande behandling eller mobbning. All ärenden och åtgärder ska vara väl dokumenterade. Likabehandlingsplanen ska utvärderas och revideras och alla på skolan ska ha god kännedom den. Ht 2014 Att lyckas på gymnasiet i så stor utsträckning som möjligt fokusera konferenstid, planeringstid och kompetensutvecklingstid på Att lyckas på gymnasiet fortsätta finna organisatoriska förutsättningar för att elever som kombinerar elitidrott och studier i högre grad når målen aktivt följa Handlingsplan för elever med studiesvårigheter organisera så att elever i större utsträckning kan få stöd under pågående kurs organisera stöd för elever som har fått F utveckla metoder för uppföljning, utvärdering och verksamhetsutveckling mot högre måluppfyllelse skolledning och elevhälsoteamet skapar förutsättningar för att elever i behov av särskilt stöd ges möjlighet att nå målen gymnasiesärskolan som egen skolform beaktas men att eleverna integreras och inkluderas utifrån den enskilde elevens egna förutsättningar ge eleverna förutsättningar att utveckla det elevdemokratiska arbetet i dialog med personal. intensifiera arbetet med ANDT fortbildningstid och tid i program- och ämneslag ska ägnas åt samtal kring formativ bedömning och utvecklingssamtal marknadsföra skolan mer aktivt för att bättre beskriva vårt utbud ge Estetiska programmet förutsättningar att tydligare och aktivare samarbeta med musikskolan och grundskolan genom ett aktivt arbete sänka den totala frånvaron på skolan till högst 10 % utveckla arbetssätt och bredda utbildningsmöjligheterna med digitala verktyg - utveckla lärandet/lärostilar

5 Planering Det systematiska arbetet visualiseras i hjulet nedan. Dec: bedömning betyg Jan: kvalitetsred och v-plan Okt/nov: klasskonferenser Kursutvärderingar Rapport till utskottet Enkäter Aug: reviderad v-plan Feb/mars: klasskonf Juni: utvärderings -dagar Jan: årsred/ verksamhetsber Kursutvärderingar Juni: bedömning betyg Maj: analysdagar pedagoger

6 Kvalitetsredovisning 2014 Genomförande Program/utbildningar Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Gymnasial lärlingsutbildning Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Introduktionsprogrammen Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Gymnasiesärskola Programmet för hantverk och produktion Programmet för hotell, restaurang och bageri Snabbfakta 2014 Antal gymnasieskolor i kommunen 1 Antal elever gymnasiet 540 Varav kvinnor 240 Varav män 300 Antal elever gymnasiesärskolan 6 Varav kvinnor 3 Varav män 3 Antal lärare (heltidstj) 48 Antal lärare (personer) 59 Andel lärare med ped. högsk. examen 91 % Antal elever per heltidstjänst 10,9

7 Redovisning av fokusområden vt Att lyckas på gymnasiet -planerat Aktivitet och resultat planera för att all gemensam tid, i form av konferenstid och planerings- och kompetensutvecklingsdagar, fokuseras på arbetet Att lyckas på gymnasiet skapa organisatoriska förutsättningar för elever som kombinerar studier och elitidrott att i högre grad nå målen aktivt använda handlingsplanen för elever i behov av stöd organisera stöd för de elever som har fått F organisera så att elever i större utsträckning kan få stöd under pågående kurs, t.ex. genom att skapa schematekniska förutsättningar för lärare att samverka utveckla metoderna för systematisk uppföljning och utvärdering Konferensschema har upprättats och följts under läsåret. Planering för gemensamma kompetensutvecklingsdagar. Ny mötesstruktur för elevhälsoteamet med veckovisa möten där skolledning deltog. Regelbundna kontakter med LIF och företrädare för baseboll/softboll. Tränare har deltagit vid lärarmöten. Handlingsplanen utarbetad, förankrad och beslutad ht Diskussioner har förts i samverkan för att organisera lärartid så att eleverna ges möjlighet att få stöd. Genomförandet kan ske under läsåret 14/15. Elever som har fått F i matematik har möjlighet till omläsning måndagar och fredagar. Extra tid har lagts på kurser i matematik och därmed har tid för stöd skapats i ordinarie schema. Nytt digitalt verktyg för utvärderingar. Gemensam kursutvärdering digitalt. elevhälsoteamet och rektorer träffas varje vecka Elevhälsoteamet träffas varje torsdag kl se till så att alla lärare vid terminsstarten får kunskap om elever i behov av stöd tillhandahålla 1-1-datorer ge information om och utbildning i att använda kompensatoriska hjälpmedel Överlämningar från grundskolan sker via specialpedagoger. Avlämnande lärare informerar mottagande lärare i åk 2 och 3. Ht 2014 får samtliga elever i åk 1 en dator. I åk 2 och 3 har samtliga högskoleförberedande program samt Handels- och administrationsprogrammet en dator. Specialpedagogerna ansvarar för att stödja programarbetslagen och elever. 2. Modernt IT-lärande -planerat Aktivitet och resultat Skolledningen ska ge möjlighet till kompetensutveckling internt och externt som utvecklar IT- pedagogiken. IT-metodiken i undervisningen ska planeras och utvecklas i program- och ämneslag. Alla elever ska få en grundläggande IT-utbildning i åk 1 vid skolstarten. Program- och ämneslag inventerade kompetensutvecklingsbehov. Några lärare deltog i kompetensutveckling. Kartläggning pågår på individ-, grupp- och organisationsnivå för att kompetensutvecklingen ska riktas på rätt sätt. Samtliga elever erbjuds utbildning av IT-samordnare. 3. Värdegrund -planerat Aktivitet och resultat Fortbildningstid och tid i program- och ämneslag ska ägnas åt samtal kring formativ bedömning, utvecklingssamtal och elevinflytande Ej genomfört. Elever och personal ska få ta del av föreläsning kring NPF Gemensam föreläsning och diskussion. Rutiner för digital dokumentation av mobbingärenden ska utarbetas Likabehandlingsplanen ska upprättas och kommuniceras med både personal och elever Genomfört. Likabehandlingsplanens nya upplaga har förankrats under läsåret till samtliga.

8 Redovisning av fokusområde ht 2014 Att lyckas på gymnasiet -planerat planera för att all gemensam tid, i form av konferenstid och planerings- och kompetensutvecklingsdagar, fokuseras på arbetet Att lyckas på gymnasiet skapa organisatoriska förutsättningar för elever som kombinerar studier och elitidrott att i högre grad nå målen aktivt använda handlingsplanen för elever i behov av stöd organisera stöd för de elever som har fått F organisera så att elever i större utsträckning kan få stöd under pågående kurs, t.ex. genom att skapa schematekniska förutsättningar för lärare att samverka utveckla metoderna för systematisk uppföljning och utvärdering skolledning och elevhälsoteamet skapar förutsättningar för att elever i behov av särskilt stöd ges möjligheter att nå målen gymnasiesärskolan som egen skolform beaktas men att eleverna integreras och inkluderas utifrån den enskilde elevens behov ge eleverna förutsättningar att utveckla det elevdemokratiska arbetet i dialog med personal intensifiera arbetet med ANDT fortbildningstid och tid i program- och ämneslag ska ägnas åt samtal kring formativ bedömning och utvecklingssamtal. marknadsföra skolan mer aktivt ge estetiska programmet förutsättningar att tydligare och aktivare samarbeta med musikskolan och grundskolan genom ett aktivt arbete sänka den totala frånvaron på skolan till 10 % utveckla arbetssätt och bredda utbildningsmöjligheterna med digitala verktyg utveckla lärandet och lärostilar Aktivitet och resultat Konferensschema har upprättats och följts under läsåret. Planering för gemensamma kompetensutvecklingsdagar. Ny mötesstruktur för elevhälsoteamet med veckovisa möten där skolledning deltog. Regelbundna kontakter med LIF och företrädare för baseboll/softboll. Tränare har deltagit vid lärarmöten. Handlingsplanen utarbetad, förankrad och beslutad ht Diskussioner har förts i samverkan för att organisera lärartid så att eleverna ges möjlighet att få stöd. Genomförandet kan ske under läsåret 14/15. Elever som har fått F i matematik har möjlighet till omläsning måndagar och fredagar. Extra tid har lagts på kurser i matematik och därmed har tid för stöd skapats i ordinarie schema. Nytt digitalt verktyg för utvärderingar. Gemensam kursutvärdering digitalt. Elevhälsoteamet träffas varje torsdag kl Överlämningar från grundskolan sker via specialpedagoger. Avlämnande lärare informerar mottagande lärare i åk 2 och 3. Ett ständigt arbete pågår för att inkludera. Det är viktigt att det följer elevens behov. Skolledningen har en nära dialog med elevrådsstyrelsen. Skolkonferenserna är ett väl fungerande möte. En lärare har tid i sin tjänst för arbete med styrelsen. Eleverna har fått ett eget rum för sina möten. Arbetet är inte slutfört. Arbetet är inte slutfört. En ny informationskatalog har tagits fram. Informationsdag och Öppet hus genomfördes under en dag vilket var framgångsrikt. Ett samarbete med grundskolan och musikskolan har initierats och startar vt 15 Uppföljning av elevfrånvaron och dialogen med eleverna har blivit bättre men målet är inte uppfyllt. En studiedag genomfördes med workshops.

9 Resultat Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor Elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen, andel % Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV Andel (%) av kommunens folkbokförda elever år 1 i gymnasieskolan som inte fanns i gymnasieskolan något av de två närmast föregående åren och som erhållit slutbetyg eller motsvarande inom loppet av fyra läsår. IV-programmet är inkluderat. Uppgifterna avser elever i gymnasieskolan folkbokförda i kommunen oavsett huvudman för skola eller elevens studieort. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, studieförberedande program, andel (%) ,2% (R 77,6%) (Plats 98) 82,7% (R 79,6 %) (Plats 181) 81,9% (R 77,2) (Plats 62) 81,1% (R 82,8 %) (Plats 100) 77,1 % (R 78,3 %) (Plats 184) 80,8 % (R 81,1 %) (Plats 163) Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, yrkesförberedande program, andel (%) 77,2% (R 75,2) (Plats 164) 78,3% (R 77,8%) (Plats 150) 73,8 % (R 78,1 %) (Plats 202) Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, studieförberedande program, andel (%) 91,7% (R 87,2%) (Plats 53) 87,8% (R 86,9%) (Plats 142) 86,7 % (R 88,3 %) (Plats 198) Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, yrkesförb. program, andel (%) Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola * Andel elever av alla elever i huvudmannens skolor med slutbetyg från nationellt eller specialutformat program som har grundläggande behörighet till universitet och högskola. Grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier har den som i slutbetyg från nationellt eller specialutformat program har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. 83,9 % (R 80,6%) (Plats 98) 85 % (R 87 %) 87,3 % (R 80,3%) (Plats 40) 88 % (R 87 %) 83,1 % (R 82,1 %) (Plats 134) 67,1 % (R Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, studieförberedande program, andel % * Andel av eleverna på studieförberedande program folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg med grundläggande behörighet till universitet och högskola. Grundläggande behörighet har den som i slutbetyg från nationellt program, specialutformat program eller utbildning vid fristående skola erhållit betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för fullständigt program. Fr.o.m. år 2010 måste slutbetyget omfatta kurspoäng vilket medför att elever med reducerat program inte kan få slutbetyg. 87,8 % (R 93,4%) (Plats 262) 93 % (R 93,2%) (Plats 154) 97,7 % (R 91,6 %) (Plats 29) (LGY 96,1 %) Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, yrkesförberedande program, andel % (folkbokförda i kommunen) 86,3 % (R 81,0 %) (Plats 58) 84,4 % (R 81,4 %) (Plats 87) 28,6 % (R 34,9 %) (Plats 219) (LGY 31,7 %) Elev- och brukarenkät (delaktighet) 369 elever 341 elever 343 elever

10 Lärare (heltidstjänster), andel (%) med pedagogisk högskoleexamen 89,5 % (R 77,5 %) 89,4 % (R78,5 %) 91,5 % Öka befolkningen Gymnasieelever som går i kommunens egna skolor eller kommunalförbunds skolor i kommunen, andel % ,3 % (R 41,3 %) (Plats 91) 60,9 % (R 40,6 %) (Plats 94) iu Medborgarnas bedömning av kommunens gymnasieskola * Medborgarnas bedömning av kommunens gymnasieverksamhet, skala iu Värde 64 (R 58) (Plats 19) iu Fortsatt sund kommunal ekonomi Månatliga budgetuppföljningar och årsbokslut Kostnad för folkbokförda elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram (R ) (Plats 155) (R ) (Plats 175) iu

11 Analys Analys resultat Måluppfyllelsen har en negativ trend som måste brytas. Dock råder en viss problematik när det gäller uppföljning och analys och därmed planering. Resultaten visar inte på de elever som är inskrivna på Leksands gymnasium utan på de elever som är folkbokförda i Leksands kommun. Ca 30 % av kommunens elever i åldersgruppen går i utbildning i annan huvudman. Till det kommer att den första årskullen från gymnasiereformen 2011 tog examen 2014 och det innebär att resultaten kan vara svåra att jämföra över åren. Utifrån dessa faktorer är det mycket svårt att göra en relevant analys. Dock visar resultaten på att åtgärder är nödvändiga för att höja resultaten och därmed måluppfyllelsen hos eleverna på Leksands gymnasium. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen är 91 %. Andel elever från hemkommunen som väljer Leksands gymnasium är ca 61 % vilket skulle kunna vara högre då vi ser att elever väljer andra kommuner eller friskolor på de program som skolan har. Vi behöver marknadsföra skolan mer aktivt för att bättre beskriva vårt utbud. Estetiska programmet behöver tydligare och aktivare samarbete med musikskolan och grundskolan. Att utveckla elevdemokrati, skapa fler elevföreningar etc. gör att elever känner en tillhörighet till skolan vilket i sin tur skapar trygghet och trivsel. Det är viktigt att lyssna på eleverna och vad de anser behöver utvecklas. Här har skolkonferensen en viktig roll i utvecklingsarbetet. Analys medarbetarenkät Medarbetarna på Leksands gymnasium trivs bra på sitt arbete och det känns meningsfullt att gå till jobbet. Det som behöver förstärkas är den feedback som ges från närmaste chef och även det behov av kompetensutveckling som enkäten visar, inte fullt ut är tillräcklig. Skolan behöver arbeta mer med att tydliggöra de mål och fokusområden som finns för att eleverna ska nå ännu högre måluppfyllelse. Uppföljning, analys och planering ska ske i dialog med medarbetarna. Deras delaktighet är nödvändig

12 för att det ska ske någon förändring i elevernas resultat. Analys elevenkät Ungefär 63 % av skolans elever har besvarat enkäten. En mycket stor andel av eleverna trivs bra eller mycket bra på Leksands gymnasium och är nöjda med den utbildning som de har valt. En förklaring kan vara att de flesta elever tycker att de har valt rätt program. Studierna känns mycket meningsfulla, något mer för flickorna än för pojkarna och rekommenderar mycket gärna skolan och utbildningen till andra. Eleverna tycker att de får den hjälp de behöver och att de har möjlighet att lyckas med sina studier. Ca 85 % planerar att studera vidare, något fler flickor än pojkar. Lärlingsutbildning och APL får höga resultat. Dock ser vi att trepartssamtalen, information om arbetsmiljörisker och programråd är områden som kan utvecklas och stärkas. Gymnasiearbetet genomfördes för första gången under läsåret 2013/2014 och skolan har arbetat med att förbereda eleverna och framför allt att få eleverna att tycka att gymnasiearbetet är stimulerande och intressant. Utvärderingen visar på mycket bra resultat. Utvecklingssamtal och klassråd fungerar i stort sett bra men elevrådet behöver tydliggöra sitt uppdrag för att eleverna ska se dem som ett demokratiskt forum som arbetar för alla elever. En stor del av eleverna känner sig stressade i skolarbetet, ca 60 %, och den uppgiften bekräftas av lärarna. 70 % av eleverna uppger att de lägger ner max 4 timmar i veckan på skolarbete utöver lektionerna, vilket kan vara en tänkbar förklaring till att många känner sig stressade. Skollunchen är många elever missnöjda med och drygt hälften av eleverna uppger att de blir mätta. Många äter lunch varje dag och de har tillräckligt med tid att äta. Så gott som samtliga elever anser att flickor och pojkar får samma möjlighet att lyckas med sina studier. Skolan är bra på att motverka diskriminering och kränkande behandling. Eleverna anser sig bli vänligt bemötta av personalen. 7,2 % av alla elever har under året blivit utsatta för mobbning. Skolan har ett mobbingsteam för att hjälpa eleverna men de har inte haft kännedom om detta trots att en mycket stor andel av eleverna vet vart de ska vända sig. Det finns fortfarande elever som inte känner till Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling och vi behöver förstärka implementeringsarbetet.

13 Verksamhetsplan 2015 Organisation Carin Fredlin, rektor SYV Adm Bibl IT Liselotte Alanko, bitr rektor Marko Sandelin bitr rektor BF EK ES HA RL SA GYSÄR HV IM L NA TE Skolledningen ska i dialog med personalen, i olika forum, prioritera följande övergripande mål, utifrån fokusområdet Att lyckas på gymnasiet Måluppfyllelsen hos eleverna ska öka Genom ett aktivt arbete sänka den totala frånvaron på skolan till högst 10 %. Tydliggöra lärarnas uppdrag och skapa förutsättningar för lärarna att fullfölja det. Med ovanstående utvärderingar, kommentarer och analyser som grund kommer arbetet under året att formas. Det finns olika behov och förutsättningar beroende på vilket program som berörs och det är viktigt att personalen själva får möjlighet att formulera vad som bör utvecklas för att nå skolans övergripande mål. Leksand Carin Fredlin Carin Fredlin Rektor Leksands gymnasium

Kvalitetsredovisning 2015 och Verksamhetsplan Leksands gymnasium Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2015 och Verksamhetsplan Leksands gymnasium Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2015 och Verksamhetsplan 2016 Leksands gymnasm Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING AV DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium

S:t Botvids Gymnasium Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en skola med ca 612 elever (statistik per -02-15). Våra elever anser, enligt skolans årliga undersökningar, att vi har en trygg studiemiljö och bra lärare som lyssnar på elevernas åsikter

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder Nacka gymnasium Skolan erbjuder Nacka gymnasium har i många år varit den klart populäraste gymnasieskolan i hela Stockholms län. 900 elever hade någon av våra 26 utbildningar som sitt förstahandsval år

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Skolan erbjuder Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Samhällsvetenskapligt program med inriktningarna Beteendevetenskap, Samhällskunskap samt Medier, information

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Innehållsförteckning VISION OCH UPPDRAG 2014... 3 SEKTORNS PRIORITERADE OMRÅDEN 2014... 3 RESULTAT... 4 UPPDRAG 2014... 4 INTERN KONTROLL... 11 SAM... 11 HME...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder Djursholm Skolan erbjuder Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm erbjuder S-programmet med E-inriktning och N-programmet med N-inriktning. Skolans målsättning är att utifrån en helhetssyn och med individen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skolenhet F-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skolenhet F-6 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skolenhet F-6 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är den äldsta fristående gymnasieskolan i Täby. Vi har funnits sedan 1999. Vi är en liten och intim skola där trivsel och trygghet sätts i främsta rummet. Vår skola präglas av en kreativ

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler:

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Skolan erbjuder På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap med tre profiler: - naturvetenskap - datavetenskap

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Solna Gymnasium Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el och energiprogrammet med inriktningarna dator och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla

NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns bra utrymmen att kunna

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

Lärarkonferens om Gy2011

Lärarkonferens om Gy2011 Lärarkonferens om Gy2011 Program 09.30 11.30 inklusive paus Inledning och bakgrund Skollagen Studievägar och programstrukturer Examensmål och ämnesplaner 11.30 13.00 Lunch 13.00 16.00 Programseminarier

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el- och energiprogrammet med inriktningarna dator- och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet med inriktning

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning 2014-02-03 Sidan 1 av 34 Bokslut och verksamhetsberät- telse 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Controller Januari 2014 Dnr Ubn 2014/17 2014-02-03 Sidan 2 av 34 2014-02-03

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Åva gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här är skolan där möten mellan

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skolenhet F-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skolenhet F-6 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skolenhet F-6 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2016:11243 Fria Läroverken i Sverige AB Organ'. 556917-2041 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Fria Läroverken Linköping belägen i Linköpings kommun 2 (9)

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Frödinge, Storebro, Tuna skolor och fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 5 VERKSAMHETENS

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Beskit Dnr 44-2015:9692 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredric.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Göteborg belägen

Läs mer

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga. Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.se Markus Karlsson Samordnare, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-614

Läs mer

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm gymn. Stockholm Skolan erbjuder EK - EKONOMIPROGRAMMET, inriktning ekonomi och juridik (*) NA - NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle SA - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA

Läs mer