Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

2 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING GENOMFÖRANDE... 6 REDOVISNING AV FOKUSOMRÅDEN VT REDOVISNING AV FOKUSOMRÅDE HT RESULTAT... 9 ANALYS VERKSAMHETSPLAN ORGANISATION... 13

3 Om kvalitetsarbetet Varje huvudman och rektor har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Detta är kvalitetsuppföljning på avdelningsnivå. Mål, uppdrag och fokusområden Skollag och läroplan Skollagen 1 är verksamhetens övergripande styrdokument. För att säkerställa att skolorna och kommunen uppfyller de krav som ställs genomförs en internkontroll genom att en fastställd checklista årligen kontrolleras (bilaga 1). Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Skolans ansvar för att främja en människors lika värde och demokratiska rättighet beskrivs i läroplanens kapitel 1. Leksands kommuns vision Det är lätt att leva i Leksand! Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke. Leksand är en kommun med invånare där människor trivs och känner sig hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra gemensamma verksamheter. Vi har ett mångkulturellt samhälle och ser det som en styrka. Sektorsplan I sektorsplanen för Lärande och stöd finns följande uppdrag definierat: Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor (tillhöra den övre kvartilen av deltagande kommuner). Målet är att Alla elever blir behöriga till fortsatta studier och ska mätas/redovisas genom: Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen, andel %. Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola. Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, studieförberedande program. Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, yrkesförberedande program. Målet att Alla lärartjänster är tillsatta med lärare med rätt lärarlegitimation mäts genom: Lärare (heltidstjänster), andel (%) med pedagogisk högskoleexamen 1

4 Fokusområden 2014 För att nå uppsatta mål i sektorsplanen har Leksands gymnasium haft följande fokusområden under Vt Att lyckas på gymnasiet Fler elever ska fullfölja utbildningen inom 3 år. Fler elever ska nå grundläggande behörighet till universitet och högskola. Lärarna som undervisar ska ha lärarlegitimation och undervisa i de ämnen där de är behöriga. 2. Modernt IT-lärande 1-1-datorerna ska vara effektiva verktyg för lärare och elever i arbetet med att öka måluppfyllelsen. 3. Värdegrund Elevernas inflytande över sin studiesituation ska öka. Lärare och elever ska öka sin kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder. Ingen elev ska utsättas för kränkande behandling eller mobbning. All ärenden och åtgärder ska vara väl dokumenterade. Likabehandlingsplanen ska utvärderas och revideras och alla på skolan ska ha god kännedom den. Ht 2014 Att lyckas på gymnasiet i så stor utsträckning som möjligt fokusera konferenstid, planeringstid och kompetensutvecklingstid på Att lyckas på gymnasiet fortsätta finna organisatoriska förutsättningar för att elever som kombinerar elitidrott och studier i högre grad når målen aktivt följa Handlingsplan för elever med studiesvårigheter organisera så att elever i större utsträckning kan få stöd under pågående kurs organisera stöd för elever som har fått F utveckla metoder för uppföljning, utvärdering och verksamhetsutveckling mot högre måluppfyllelse skolledning och elevhälsoteamet skapar förutsättningar för att elever i behov av särskilt stöd ges möjlighet att nå målen gymnasiesärskolan som egen skolform beaktas men att eleverna integreras och inkluderas utifrån den enskilde elevens egna förutsättningar ge eleverna förutsättningar att utveckla det elevdemokratiska arbetet i dialog med personal. intensifiera arbetet med ANDT fortbildningstid och tid i program- och ämneslag ska ägnas åt samtal kring formativ bedömning och utvecklingssamtal marknadsföra skolan mer aktivt för att bättre beskriva vårt utbud ge Estetiska programmet förutsättningar att tydligare och aktivare samarbeta med musikskolan och grundskolan genom ett aktivt arbete sänka den totala frånvaron på skolan till högst 10 % utveckla arbetssätt och bredda utbildningsmöjligheterna med digitala verktyg - utveckla lärandet/lärostilar

5 Planering Det systematiska arbetet visualiseras i hjulet nedan. Dec: bedömning betyg Jan: kvalitetsred och v-plan Okt/nov: klasskonferenser Kursutvärderingar Rapport till utskottet Enkäter Aug: reviderad v-plan Feb/mars: klasskonf Juni: utvärderings -dagar Jan: årsred/ verksamhetsber Kursutvärderingar Juni: bedömning betyg Maj: analysdagar pedagoger

6 Kvalitetsredovisning 2014 Genomförande Program/utbildningar Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Gymnasial lärlingsutbildning Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Introduktionsprogrammen Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Gymnasiesärskola Programmet för hantverk och produktion Programmet för hotell, restaurang och bageri Snabbfakta 2014 Antal gymnasieskolor i kommunen 1 Antal elever gymnasiet 540 Varav kvinnor 240 Varav män 300 Antal elever gymnasiesärskolan 6 Varav kvinnor 3 Varav män 3 Antal lärare (heltidstj) 48 Antal lärare (personer) 59 Andel lärare med ped. högsk. examen 91 % Antal elever per heltidstjänst 10,9

7 Redovisning av fokusområden vt Att lyckas på gymnasiet -planerat Aktivitet och resultat planera för att all gemensam tid, i form av konferenstid och planerings- och kompetensutvecklingsdagar, fokuseras på arbetet Att lyckas på gymnasiet skapa organisatoriska förutsättningar för elever som kombinerar studier och elitidrott att i högre grad nå målen aktivt använda handlingsplanen för elever i behov av stöd organisera stöd för de elever som har fått F organisera så att elever i större utsträckning kan få stöd under pågående kurs, t.ex. genom att skapa schematekniska förutsättningar för lärare att samverka utveckla metoderna för systematisk uppföljning och utvärdering Konferensschema har upprättats och följts under läsåret. Planering för gemensamma kompetensutvecklingsdagar. Ny mötesstruktur för elevhälsoteamet med veckovisa möten där skolledning deltog. Regelbundna kontakter med LIF och företrädare för baseboll/softboll. Tränare har deltagit vid lärarmöten. Handlingsplanen utarbetad, förankrad och beslutad ht Diskussioner har förts i samverkan för att organisera lärartid så att eleverna ges möjlighet att få stöd. Genomförandet kan ske under läsåret 14/15. Elever som har fått F i matematik har möjlighet till omläsning måndagar och fredagar. Extra tid har lagts på kurser i matematik och därmed har tid för stöd skapats i ordinarie schema. Nytt digitalt verktyg för utvärderingar. Gemensam kursutvärdering digitalt. elevhälsoteamet och rektorer träffas varje vecka Elevhälsoteamet träffas varje torsdag kl se till så att alla lärare vid terminsstarten får kunskap om elever i behov av stöd tillhandahålla 1-1-datorer ge information om och utbildning i att använda kompensatoriska hjälpmedel Överlämningar från grundskolan sker via specialpedagoger. Avlämnande lärare informerar mottagande lärare i åk 2 och 3. Ht 2014 får samtliga elever i åk 1 en dator. I åk 2 och 3 har samtliga högskoleförberedande program samt Handels- och administrationsprogrammet en dator. Specialpedagogerna ansvarar för att stödja programarbetslagen och elever. 2. Modernt IT-lärande -planerat Aktivitet och resultat Skolledningen ska ge möjlighet till kompetensutveckling internt och externt som utvecklar IT- pedagogiken. IT-metodiken i undervisningen ska planeras och utvecklas i program- och ämneslag. Alla elever ska få en grundläggande IT-utbildning i åk 1 vid skolstarten. Program- och ämneslag inventerade kompetensutvecklingsbehov. Några lärare deltog i kompetensutveckling. Kartläggning pågår på individ-, grupp- och organisationsnivå för att kompetensutvecklingen ska riktas på rätt sätt. Samtliga elever erbjuds utbildning av IT-samordnare. 3. Värdegrund -planerat Aktivitet och resultat Fortbildningstid och tid i program- och ämneslag ska ägnas åt samtal kring formativ bedömning, utvecklingssamtal och elevinflytande Ej genomfört. Elever och personal ska få ta del av föreläsning kring NPF Gemensam föreläsning och diskussion. Rutiner för digital dokumentation av mobbingärenden ska utarbetas Likabehandlingsplanen ska upprättas och kommuniceras med både personal och elever Genomfört. Likabehandlingsplanens nya upplaga har förankrats under läsåret till samtliga.

8 Redovisning av fokusområde ht 2014 Att lyckas på gymnasiet -planerat planera för att all gemensam tid, i form av konferenstid och planerings- och kompetensutvecklingsdagar, fokuseras på arbetet Att lyckas på gymnasiet skapa organisatoriska förutsättningar för elever som kombinerar studier och elitidrott att i högre grad nå målen aktivt använda handlingsplanen för elever i behov av stöd organisera stöd för de elever som har fått F organisera så att elever i större utsträckning kan få stöd under pågående kurs, t.ex. genom att skapa schematekniska förutsättningar för lärare att samverka utveckla metoderna för systematisk uppföljning och utvärdering skolledning och elevhälsoteamet skapar förutsättningar för att elever i behov av särskilt stöd ges möjligheter att nå målen gymnasiesärskolan som egen skolform beaktas men att eleverna integreras och inkluderas utifrån den enskilde elevens behov ge eleverna förutsättningar att utveckla det elevdemokratiska arbetet i dialog med personal intensifiera arbetet med ANDT fortbildningstid och tid i program- och ämneslag ska ägnas åt samtal kring formativ bedömning och utvecklingssamtal. marknadsföra skolan mer aktivt ge estetiska programmet förutsättningar att tydligare och aktivare samarbeta med musikskolan och grundskolan genom ett aktivt arbete sänka den totala frånvaron på skolan till 10 % utveckla arbetssätt och bredda utbildningsmöjligheterna med digitala verktyg utveckla lärandet och lärostilar Aktivitet och resultat Konferensschema har upprättats och följts under läsåret. Planering för gemensamma kompetensutvecklingsdagar. Ny mötesstruktur för elevhälsoteamet med veckovisa möten där skolledning deltog. Regelbundna kontakter med LIF och företrädare för baseboll/softboll. Tränare har deltagit vid lärarmöten. Handlingsplanen utarbetad, förankrad och beslutad ht Diskussioner har förts i samverkan för att organisera lärartid så att eleverna ges möjlighet att få stöd. Genomförandet kan ske under läsåret 14/15. Elever som har fått F i matematik har möjlighet till omläsning måndagar och fredagar. Extra tid har lagts på kurser i matematik och därmed har tid för stöd skapats i ordinarie schema. Nytt digitalt verktyg för utvärderingar. Gemensam kursutvärdering digitalt. Elevhälsoteamet träffas varje torsdag kl Överlämningar från grundskolan sker via specialpedagoger. Avlämnande lärare informerar mottagande lärare i åk 2 och 3. Ett ständigt arbete pågår för att inkludera. Det är viktigt att det följer elevens behov. Skolledningen har en nära dialog med elevrådsstyrelsen. Skolkonferenserna är ett väl fungerande möte. En lärare har tid i sin tjänst för arbete med styrelsen. Eleverna har fått ett eget rum för sina möten. Arbetet är inte slutfört. Arbetet är inte slutfört. En ny informationskatalog har tagits fram. Informationsdag och Öppet hus genomfördes under en dag vilket var framgångsrikt. Ett samarbete med grundskolan och musikskolan har initierats och startar vt 15 Uppföljning av elevfrånvaron och dialogen med eleverna har blivit bättre men målet är inte uppfyllt. En studiedag genomfördes med workshops.

9 Resultat Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor Elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen, andel % Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV Andel (%) av kommunens folkbokförda elever år 1 i gymnasieskolan som inte fanns i gymnasieskolan något av de två närmast föregående åren och som erhållit slutbetyg eller motsvarande inom loppet av fyra läsår. IV-programmet är inkluderat. Uppgifterna avser elever i gymnasieskolan folkbokförda i kommunen oavsett huvudman för skola eller elevens studieort. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, studieförberedande program, andel (%) ,2% (R 77,6%) (Plats 98) 82,7% (R 79,6 %) (Plats 181) 81,9% (R 77,2) (Plats 62) 81,1% (R 82,8 %) (Plats 100) 77,1 % (R 78,3 %) (Plats 184) 80,8 % (R 81,1 %) (Plats 163) Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, yrkesförberedande program, andel (%) 77,2% (R 75,2) (Plats 164) 78,3% (R 77,8%) (Plats 150) 73,8 % (R 78,1 %) (Plats 202) Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, studieförberedande program, andel (%) 91,7% (R 87,2%) (Plats 53) 87,8% (R 86,9%) (Plats 142) 86,7 % (R 88,3 %) (Plats 198) Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, yrkesförb. program, andel (%) Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola * Andel elever av alla elever i huvudmannens skolor med slutbetyg från nationellt eller specialutformat program som har grundläggande behörighet till universitet och högskola. Grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier har den som i slutbetyg från nationellt eller specialutformat program har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. 83,9 % (R 80,6%) (Plats 98) 85 % (R 87 %) 87,3 % (R 80,3%) (Plats 40) 88 % (R 87 %) 83,1 % (R 82,1 %) (Plats 134) 67,1 % (R Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, studieförberedande program, andel % * Andel av eleverna på studieförberedande program folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg med grundläggande behörighet till universitet och högskola. Grundläggande behörighet har den som i slutbetyg från nationellt program, specialutformat program eller utbildning vid fristående skola erhållit betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för fullständigt program. Fr.o.m. år 2010 måste slutbetyget omfatta kurspoäng vilket medför att elever med reducerat program inte kan få slutbetyg. 87,8 % (R 93,4%) (Plats 262) 93 % (R 93,2%) (Plats 154) 97,7 % (R 91,6 %) (Plats 29) (LGY 96,1 %) Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, yrkesförberedande program, andel % (folkbokförda i kommunen) 86,3 % (R 81,0 %) (Plats 58) 84,4 % (R 81,4 %) (Plats 87) 28,6 % (R 34,9 %) (Plats 219) (LGY 31,7 %) Elev- och brukarenkät (delaktighet) 369 elever 341 elever 343 elever

10 Lärare (heltidstjänster), andel (%) med pedagogisk högskoleexamen 89,5 % (R 77,5 %) 89,4 % (R78,5 %) 91,5 % Öka befolkningen Gymnasieelever som går i kommunens egna skolor eller kommunalförbunds skolor i kommunen, andel % ,3 % (R 41,3 %) (Plats 91) 60,9 % (R 40,6 %) (Plats 94) iu Medborgarnas bedömning av kommunens gymnasieskola * Medborgarnas bedömning av kommunens gymnasieverksamhet, skala iu Värde 64 (R 58) (Plats 19) iu Fortsatt sund kommunal ekonomi Månatliga budgetuppföljningar och årsbokslut Kostnad för folkbokförda elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram (R ) (Plats 155) (R ) (Plats 175) iu

11 Analys Analys resultat Måluppfyllelsen har en negativ trend som måste brytas. Dock råder en viss problematik när det gäller uppföljning och analys och därmed planering. Resultaten visar inte på de elever som är inskrivna på Leksands gymnasium utan på de elever som är folkbokförda i Leksands kommun. Ca 30 % av kommunens elever i åldersgruppen går i utbildning i annan huvudman. Till det kommer att den första årskullen från gymnasiereformen 2011 tog examen 2014 och det innebär att resultaten kan vara svåra att jämföra över åren. Utifrån dessa faktorer är det mycket svårt att göra en relevant analys. Dock visar resultaten på att åtgärder är nödvändiga för att höja resultaten och därmed måluppfyllelsen hos eleverna på Leksands gymnasium. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen är 91 %. Andel elever från hemkommunen som väljer Leksands gymnasium är ca 61 % vilket skulle kunna vara högre då vi ser att elever väljer andra kommuner eller friskolor på de program som skolan har. Vi behöver marknadsföra skolan mer aktivt för att bättre beskriva vårt utbud. Estetiska programmet behöver tydligare och aktivare samarbete med musikskolan och grundskolan. Att utveckla elevdemokrati, skapa fler elevföreningar etc. gör att elever känner en tillhörighet till skolan vilket i sin tur skapar trygghet och trivsel. Det är viktigt att lyssna på eleverna och vad de anser behöver utvecklas. Här har skolkonferensen en viktig roll i utvecklingsarbetet. Analys medarbetarenkät Medarbetarna på Leksands gymnasium trivs bra på sitt arbete och det känns meningsfullt att gå till jobbet. Det som behöver förstärkas är den feedback som ges från närmaste chef och även det behov av kompetensutveckling som enkäten visar, inte fullt ut är tillräcklig. Skolan behöver arbeta mer med att tydliggöra de mål och fokusområden som finns för att eleverna ska nå ännu högre måluppfyllelse. Uppföljning, analys och planering ska ske i dialog med medarbetarna. Deras delaktighet är nödvändig

12 för att det ska ske någon förändring i elevernas resultat. Analys elevenkät Ungefär 63 % av skolans elever har besvarat enkäten. En mycket stor andel av eleverna trivs bra eller mycket bra på Leksands gymnasium och är nöjda med den utbildning som de har valt. En förklaring kan vara att de flesta elever tycker att de har valt rätt program. Studierna känns mycket meningsfulla, något mer för flickorna än för pojkarna och rekommenderar mycket gärna skolan och utbildningen till andra. Eleverna tycker att de får den hjälp de behöver och att de har möjlighet att lyckas med sina studier. Ca 85 % planerar att studera vidare, något fler flickor än pojkar. Lärlingsutbildning och APL får höga resultat. Dock ser vi att trepartssamtalen, information om arbetsmiljörisker och programråd är områden som kan utvecklas och stärkas. Gymnasiearbetet genomfördes för första gången under läsåret 2013/2014 och skolan har arbetat med att förbereda eleverna och framför allt att få eleverna att tycka att gymnasiearbetet är stimulerande och intressant. Utvärderingen visar på mycket bra resultat. Utvecklingssamtal och klassråd fungerar i stort sett bra men elevrådet behöver tydliggöra sitt uppdrag för att eleverna ska se dem som ett demokratiskt forum som arbetar för alla elever. En stor del av eleverna känner sig stressade i skolarbetet, ca 60 %, och den uppgiften bekräftas av lärarna. 70 % av eleverna uppger att de lägger ner max 4 timmar i veckan på skolarbete utöver lektionerna, vilket kan vara en tänkbar förklaring till att många känner sig stressade. Skollunchen är många elever missnöjda med och drygt hälften av eleverna uppger att de blir mätta. Många äter lunch varje dag och de har tillräckligt med tid att äta. Så gott som samtliga elever anser att flickor och pojkar får samma möjlighet att lyckas med sina studier. Skolan är bra på att motverka diskriminering och kränkande behandling. Eleverna anser sig bli vänligt bemötta av personalen. 7,2 % av alla elever har under året blivit utsatta för mobbning. Skolan har ett mobbingsteam för att hjälpa eleverna men de har inte haft kännedom om detta trots att en mycket stor andel av eleverna vet vart de ska vända sig. Det finns fortfarande elever som inte känner till Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling och vi behöver förstärka implementeringsarbetet.

13 Verksamhetsplan 2015 Organisation Carin Fredlin, rektor SYV Adm Bibl IT Liselotte Alanko, bitr rektor Marko Sandelin bitr rektor BF EK ES HA RL SA GYSÄR HV IM L NA TE Skolledningen ska i dialog med personalen, i olika forum, prioritera följande övergripande mål, utifrån fokusområdet Att lyckas på gymnasiet Måluppfyllelsen hos eleverna ska öka Genom ett aktivt arbete sänka den totala frånvaron på skolan till högst 10 %. Tydliggöra lärarnas uppdrag och skapa förutsättningar för lärarna att fullfölja det. Med ovanstående utvärderingar, kommentarer och analyser som grund kommer arbetet under året att formas. Det finns olika behov och förutsättningar beroende på vilket program som berörs och det är viktigt att personalen själva får möjlighet att formulera vad som bör utvecklas för att nå skolans övergripande mål. Leksand Carin Fredlin Carin Fredlin Rektor Leksands gymnasium

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Jämtlands Gymnasium!

Jämtlands Gymnasium! Jämtlands Gymnasium! Årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Jämtlands Gymnasium Wargentin, Enhet 1a, b, c, 2 a, b, c Likabehandlingsgruppen Jämtlands Gymnasium Wargentin Innehållsförteckning

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Ekonomisk sektor Innehållsförteckning 1 Vision för Barn- och utbildningsnämnden... 3 2 Inledning... 3 3 Uppföljning av prioriterade mål... 3 3.1 Utveckling och lärande/kunskaper/kunskaper...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN

BARN OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN BARN OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN Frivilliga skolformer LÄSÅRET 2014-2015 1 Innehållsförteckning: Verksamhetsplan..sid. 3 1. Inledning. sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete. sid. 3 2.1 Vision...sid.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Vad kommer att hända under årskurs 9 Läsåret 2014/ 2015? Reservation för ändringar under läsåret. Kontakt med SYV Behörig Studie- och yrkesvägledare Jonas Vilhelmsson Är på

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 15/16 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2015-08-18 Bakgrund Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer