Utbildning, bemanning och rekrytering av barnläkare i VGR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning, bemanning och rekrytering av barnläkare i VGR"

Transkript

1 Utbildning, bemanning och rekrytering av barnläkare i VGR För medicinska sektorsrådet i Barnsjukvård Ordförandekonferens 4 juni 2015 Daniel Holmgren

2 "Sverige har inte för få läkare Problemet i vården är inte läkarbrist utan att läkarna jobbar för lite, skriver överläkare Christer Enkvist, medicinsk rådgivare vid Västra Götaland-regionen, och Lars Werkö, professor i internmedicin. Sedan mitten av 1900-talet har antalet läkare i Sverige femdubblats liksom antalet sjuksköterskor var antalet läkare under 65 år , varav 25 procent var kvinnor fanns det läkare, varav 43 procent var kvinnor. DN-Debatt

3 Nordic database - Nordiska rådet

4 Dålig arbetsmiljö tvingar oss att bli stafettläkare Det handlar om att ha möjlighet att göra ett bra jobb och inte gå under av stress. Så beskriver Karin Båtelson på Sjukhusläkarna situationen på svenska sjukhus och varför läkare lämnar fasta tjänster och blir stafettläkare. FriaTidningar

5 Sköterskebrist stänger vårdplatser Personalbristen i den svenska vården har resulterat i 900 stängda vårdplatser. Nästan sjuksköterskor saknas på Sveriges 68 akutsjukhus, uppger Svenska Dagbladet. DN.se

6 Lever vi i samma värld? Vad är egentligen problemet? Det beror på vem som beskriver verkligheten eller vems verklighet som beskrivs!

7 Förändrade villkor och arbetssätt Medicinsk/teknisk utveckling: (ökad specialisering) - Ökat antal spetsfunktioner - Behov av teamarbete - Behov av kollegiala kontaktnät - IT-system En doktor är inte längre vilken doktor som helst Läkaren är sin egen sekreterare Ökade kostnader: - Ekonomisk styrning - Komplex organisation Personal/vårdplatsbegränsningar Olika styrmodeller Politiska beslut: - Jämlik vård - Ökad tillgänglighet - Ökad valfrihet - Ökad patientsäkerhet

8 På 1970-talet: Kunde man allt och kunde göra allt man kunde På 2010-talet: Kan man inte allt och kan inte göra allt man kan

9 Hur många barnläkare behövs? För att kunna svara på frågan måste vi veta vad vi skall göra! Hur ser våra uppdrag ut?

10 Vem skall beskriva våra uppdrag? Grundläggande vårdarbete: Vårdspersonalens möte med patienten! (läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog, BMA) Stödfunktioner: Administration, organisation, teknik, IT etc Vårdpersonalen bör ha stort inflytande i bedömningen av vad som är möjligt och rimligt att utföra inom vården! Vårdpersonalen bör arbeta för att skapa bästa möjliga underlag för beslut, oavsett organisation och styrmodell!

11 Vad vill vi? För att bedriva bästa möjliga hälso- och sjukvård för barn i VGR vill vi: Formulera tydliga uppdrag för verksamheten som går att utvärdera med avseende på om och när de är genomförda Beskriva vilken kompetens och bemanning som behövs för att utföra uppdragen Skapa ett instrument som ger en fortlöpande beskrivning av kompetens- och bemanningsläget inom de olika verksamheterna Skapa en lärandemiljö, integrerad i den dagliga verksamheten, som leder till en progressiv kompetens inom de områden som de olika verksamheterna efterfrågar

12 Hur gör vi? Bemanningsplattform Databas som uppdateras fortlöpande med uppgifter om barnläkares ålder, tjänstgöringsgrad och kompetens Barnmedicinskt kunskapsprojekt Ett förhållningssätt som syftar till att skapa en sammanhållen lärandemiljö, integrerad i det dagliga kliniska arbetet som bygger på moderna pedagogiska principer för vuxenlärande och leder till en progressiv kompetensutveckling under hela yrkeslivet

13 Hur gör vi? Bemanningsplattform

14 Åldersfördelning Barnläkare DSBUS år år år år år år år idag 67 eller äldre idag

15 Åldersfördelning barnläkare VGR SÄS Skövde NU DSBUS ANS BÖV Summa Uppgift saknas 1 30 till 34 år till 39 år till 44 år till 49 år till 54 år till 59 år till 64 år år eller äldre Summa Nyfärdiga barnläkare VGR SÄS Skövde NU DSBUS ANS BÖV Summa Summa

16 Bemanningsplattform Preliminära resultat : Generationsskifte Brist på erfarna specialister Många läkare och barnläkarspecialister under utbildning Stort behov av lärare och handledare Viktigt att samordna utbildning och rekrytering för att anpassa bemanning och kompetens till verksamheternas behov inom hela regionen

17 Hur gör vi? Barnmedicinskt kunskapsprojekt Tre organisatoriska nivåer: Läkarutbildning Specialistutbildning ST = Specialisttjänstgöring Fortbildning - Continuing Professional Development CPD

18 Hur gör vi? Läkarutbildning vid Göteborgs universitet Pågående pedagogiskt förändringsarbete Ökat antal studenter från 60 till 122 per termin Ökad regionalisering SU, Östra, DSBUS, Mölndal + Skas Inom en snar framtid kommer det att finnas läkarstudenter på alla fyra sjukhus i regionen (SU, Skas, NÄL, SÄS)!

19 Hur gör vi? ST-utbildning i VGR Ny målbeskrivning Författningssamling SOSFS 2008:17 Ökade krav på handledning, återkoppling och dokumentation av kliniska placeringar och kurser Många kurser Många placeringar jakt på intyg risk för fragmenterad utbildning Utvärdering av kurser istället för lärande Otydlig progression av kompetens och yrkesroll

20 Vad kan göras? Formulera utvärderingsbara, situationsbaserade lärandemål som leder till en progressiv kompetens Utvärdera lärandet fortlöpande mot målen/kompetensen Vad betyder detta i praktiken?

21 Vad kan göras? Exempel på situationsbaserade lärandemål under ST-utbildningen i pediatrik: Primärjourskompetens

22 Vad kan göras? Grundläggande primärjourskompetens Syfte: Utbildningen syftar till att du skall kunna fungera som primärjour på ett akutsjukhus med slutenvård för barn och ungdomar med en bakjour och neonataljour som har en inställelsetid på 30 minuter. (Med grundläggande menas i detta sammanhang att du som primärjour har tillräcklig kompetens för att kunna handlägga akuta situationer utan att bakjour/neonataljour behöver vara fysiskt tillgänglig på sjukhuset den första halvtimmen).

23 Grundläggande primärjourskompetens Mål: Efter genomgången utbildning skall du kunna: handlägga Vad kan göras? akuta tillstånd under det initiala skedet (första halvtimmen) såsom: hjärtstopp andnings och cirkulationssvikt övre luftvägsobstruktion orsakad av infektion och främmande kropp svår astma shock sepsis inklusive shock allvarliga arytmier (SVT, AV-block III) duktusberoende cirkulation hos barn med hjärtfel anafylaxi oklar medvetslöshet etc

24 Grundläggande primärjourskompetens Lärandemetoder Vad kan göras? Kliniskt arbete arbeta på akutmottagning och akutvårdsavdelning delta i dag och nattjoursarbete, vardagar och helger etc Kurser förberedelser (litteraturläsning) tillämpning (falldiskussioner, simulationsövningar) etc Bedömning (Examination) omdömesgillt kliniskt arbete (inkl deltagande i primärjouren) godkänd APLS kurs etc Utfärdande av kompetensintyg

25 Vad kan göras? Utbildningens struktur ett förslag

26 Vad kan göras? ST-utbildning i VGR Kompetensmoduler : Grundläggande Primärjourskompetens Slutenvårdskompetens Öppenvårdskompetens Fördjupad Slutenvårds- och Öppenvårdskompetens

27 Vad kan göras? Fördelar: o Tydligare lärandemål och realistiska förväntningar o Kontinuitet (längre, sammanhängande placeringar) o Progression i läkarrollen ( egna patienter/mottagningar/ronder) o Ökat ansvarstagande, klokare utredningar och behandlingar o Möjlighet att anpassa utbildningen till verksamheternas behov av kompetens i hela regionen

28 Fortbildning i VGR Hur vi gör! Fortbildning - Continuing Professional Development CPD: Bakjoursutbildning (Acta Paediatr 2014;103:320-30) Allmänpediatrik på mottagningen Barnhälsovård Skolhälsovård

29 Utbildningen vänder sig till Dig som behöver uppdatera Din pediatriska bakjourskompetens eller är på väg in i bakjoursarbetet.

30 Kursen syftar till att du under ett helgpass (max. 48 timmar) självständigt skall kunna fungera som bakjour på ett akutsjukhus med sluten vård för barn och ungdomar, med separat neonatal bakjourslinje som har en inställelsetid på 30 minuter.

31 Kursprogrammet löper under 2 år och omfattar sammanlagt 16 hela kursdagar och ca 16 dagar för förberedelser/examination

32 Hur vi gör! Frågeformulär Bakjourskurs 2009 (NÄL, SÄS, Skas-Skövde, DSBUS) Vilka kliniska situationer/frågeställningar anser du vara viktigast att belysa inom ramen för en framtida bakjourskurs?

33 Kliniska situationer/frågeställningar (Exempel på svar från 26 barnläkarspecialister; sammanlagt 218 situationer/frågeställningar) Ketoacidos när det inte blir som man tänkt Andningsproblem nyfödda, CPAP respirator, pneumothorax Lagen LVU/SOC kontakt Flödes struktur/resurs fördelning vid hårt patient tryck Hjärtsvikt Barnmisshandel Katastrof medicinsk beredskap - plan/arbetssätt inkl Hosp MIMS Akut omhändertagande av duktusberoende hjärtfel Samarbete med IVA i mycket kritiska situationer Juridik kring omhändertagande, dödsfall, övergrepp PPN/TPN Barnmisshandel Basal EKG-tolkning Hur vi gör? Diabetes på jourtid, debut, komplikationer med kramp, hypoglykemi, strategier vid insulinord Vätskebehandling, elektrolytstörningar, njursvikt

34 Kliniska situationer/frågeställningar Presskontakt Aryrtmier akut behandling - men sen då? Hypotermibehandling, svår asfyxi, HIE, aeeg Infarter-katetrar Regler kring att öppna upp vårdplatser kommendera in personal Neonatal återupplivning Sepsis Op VOC, myocardit-endokardit, cardiomyopati SIDS - föräldraomhändertagande Bedömning av bröstsmärta Larm situationer Dåligt barn på förlossningen Oväntad försämring på neonatalavdelningen Intubation av nyfödda Allt som jag borde kunna men inte ens vet att jag inte kan!

35 Mål: Efter avslutad utbildning skall du kunna: Mål Lärandeprocess Bedömning Bedöma primärjourens kompetensnivå och anpassa din egen arbetsinsats efter denna Kliniskt arbete (deltaga i bakjouren) Workshop Handledarsamtal under användning av Significant incident method (Best case and worst case) Vägleda och stödja primärjouren till ett adekvat och självständigt arbete samt överta det primära behandlingsansvaret då så erfordras Kliniskt arbete (deltaga i bakjouren) Workshop 1/ Handledarsamtal under användning av Significant incident method (Best case and worst case) 2/ 360-graders bedömning gjord av primärjourhavande Samarbeta med och göra adekvata gränsdragningar mot andra vårdnivåer och specialister/specialiteter Samarbeta med myndigheter och polis Hantera det primära skeendet vid katastrofer och oväntade händelser samt presskontakter Kliniskt arbete (deltaga i bakjouren) Falldiskussioner Grupparbete med användning av Casemetoden Simulationsövning 360-graders bedömning av andra vårdnivåer och specialister/specialiteter Skriftligt prov Direktobservation av simulationsövning Fördjupa dina egna basala pediatriska kunskaper och kliniska färdigheter om tillstånd och situationer som kan förekomma under ett helgpass Ta eget initiativ och ansvara för att uppdatera dina basala kunskaper och färdigheter om tillstånd och situationer som kan förekomma under ett helgpass Självstudier Scenarier/Övningar Seminarier Föreläsningar Casemetodik Annan metodik Självstudier Seminarier (Kunskapssökning) Bedömning av portfölj Bedömning av portfölj

36 Hemtentamen I Hemtentamen II Termin HT2010 VT 2011 HT 2011 VT 2012 Intro APLS FD FD CEPS FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD Avslut Datum 27/ /10 Nefr/Kard Diab/Immun Neo 1 IVA Gastr/Metab Etik Transpl Mynd Onkol Neurol Neo 2 Katastr Med/Kunsk 8/11 Tid V41 V46 V50 V10 V20 V14 V19 V23 V48 V50 V13 V19 V24 V24 V45 Antal dagar Intro APLS FD CEPS Avslut Introduktion Advanced pediatric life support Fördjupningsdag Neonatologi (Center for Education in Pediatric Simulator) Avslutning Totalt omfattar utbildningen 16 kursdagar fördelat på 4 terminer. Dessutom tillkommer förberedelser och självstudier (sammanlagt ca 16 dagar)

37 Följande utgångspunkter gäller för godkänd bakjoursutbildning: Moment med obligatorisk närvaro: APLS/VLE, CEPS Övriga obligatoriska moment: Hemtentamen, Undervisningsmoment, Intyg om bakjoursdeltagande Fördjupningsdagar: För att få godkänt på moment man inte deltagit i (I princip obligatoriska. krävs att man på eget ansvar läser in litteratur med Frånvaro från högst 2 dagar) utgångspunkt från målbeskrivningen. OBS gäller inte obligatoriska moment! Vid frånvaro från fler än två fördjupningsmoment erbjuds kursdeltagaren att delta i motsvarande moment på nästa kurs. Kursdeltagare kan eventuellt godkännas efter komplettering på annat sätt på eget initiativ och i samråd med kursledningen.

38

39 Bakjoursutbildning i pediatrik - utvärdering öppna frågor vid avslutning På vilket sätt har Bakjourskursen påverkat dig i din funktion som bakjour? Beskriv och motivera! Ökad medvetenhet om bakjoursrollen/kompetensen 9/13 Blivit bättre på gränsdragning bakjour/primärjoursarbete (U) Ökad trygghet i funktionen 8/13 Går in i bakjoursarbetet med större självförtroende (U) Bättre nätverk 8/13 Inser ännu mer vikten av att ha ett informellt nätverk (inkl goda kollegor) och att man tänker igenom var och hur man i bakjourssituationen hittar information och hjälp (L) Mer kunskap 7/13 Fått en större bredd kunskapsmässigt (U) Större förståelse för komplexiteten i bakjoursuppdraget 4/13 Jag har blivit mer ödmjuk inför vad jag kan stöta på som bakjour (L)

40 Hur vi gör! Pedagogiska förhållningssätt och principer: Kompetens en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter en adekvat förmåga till handling i ett specifikt (arbets)sammanhang

41 Hur vi gör! Pedagogiska förhållningssätt och principer: Lärandemoduler Inventering av professionens behov av kompetens Formulering av situationsbaserade utvärderingsbara mål som präglar förberedelser tillämpning och utvärdering av lärandet Genomförande Utvärdering av lärandet Förberedelser (inläsning av litteratur) Tillämpning av kunskaper och färdigheter (falldiskussioner, simulationsövningar)

42 Syftet med projektet är att: Hur vi gör! Fortbildning - Allmänpediatrik på mottagningen Projekt: Formulering av curriculum för ett sammanhållet, situationsbaserat, allmänpediatriskt fortbildningsprogram för barnläkarspecialister på mottagningar i VGR definiera de allmänpediatriska kompetenser som krävs för att fungera som barnläkarspecialist på en mottagning i VGR beskriva hur dessa kompetenser kan förvärvas eller uppdateras genom att delta i ett situationsbaserat fortbildningsprogram identifiera eventuella skillnader i fortbildningsbehovet inom VGR beroende på socioekonomiska förutsättningar i barnpopulationen

43 Hur vi gör! Fortbildning - Allmänpediatrik på mottagningen Inventering av utbildningsbehovet klart VT 2015 Formulering av målbeskrivning och fortbildningsprogram HT2015 Implementering av fortbildningsprogram HT2015/VT2016

44 Utbildning, bemanning och rekrytering av barnläkare i VGR Sammanfattning: För att kunna bedriva bästa möjliga hälso- och sjukvård för barn och ungdomar i VGR arbetar vi för: att specialister och verksamhetens företrädare i samförstånd skall definiera våra uppdrag så att de går att utvärdera att tydliggöra våra uppdrag så att de kan bilda underlag för kloka beslut att säkra adekvat information om aktuella och framtida behov av bemanning och kompetens i hela regionen ( Bemanningsplattformen ) att skapa en lärandemiljö, integrerad i den dagliga verksamheten som leder till en progressiv kompetens inom de områden som de olika verksamheterna i regionen efterfrågar ( Barnmedicinskt kunskapsprojekt )

45

46 Tack!

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011 bkn_111_4_cover.qxd:bkn 7/18/11 9:47 PM Page 1 nr.4/2011 Tema Akutpediatrik Utbildning på kliniska träningscentra i Sverige Hur undviks läkemedelsmisstag på barnakuten? Deltagarrekord på Barnveckan IFC_sanofipasteur_annonsA4_F.qxd:Layout

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet i ledarskaps-st Innehållsförteckning:

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Rapport 2007:29 R Goda exempel på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Goda exempel Rapport 2007:29 R Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer