Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)"

Transkript

1 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax (Ju2014/2963/L1) Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) Sammanfattning Finansinspektionen (FI) är i stor utsträckning positiv till de förslag som läggs fram i utredningens delbetänkande. FI anser dock att det är synnerligen angeläget att förslaget ändras i följande avseenden: Definitionen av företag av allmänt intresse behöver utökas med fondbolag och AIF-förvaltare som har sidotillstånd som innebär att de bedriver samma eller likartad verksamhet som bland annat värdepappersbolag, för att förhindra regelarbitrage. FI anser det angeläget att även övriga fondbolag och AIF-förvaltare som har tillstånd att ta emot medel från s.k. icke-professionella investerare ska anses utgöra företag av allmänt intresse. Dessutom bör även inlåningsföretagen inkluderas. Möjligheterna att avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna i årsredovisningslagens (ÅRL:s) andra kapitel behöver utökas. Utredningen föreslår att alla nuvarande möjligheter att avvika, med undantag för vad avser kvittning, tas bort. Istället för att definiera oväsentlig ska väsentlig definieras och begreppet behöver definieras tydligare. Bestämmelserna om möjligheten att göra oväsentliga avvikelser från samtliga paragrafer i kapitel 3, 4 och 5 i ÅRL, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) behöver reduceras till en enda bestämmelse som placeras i lagarnas andra kapitel. Särskilda kommentarer kring detta ska framgå av författningskommentarerna. En specifikation av förändringen i eget kapital ska krävas för samtliga aktiebolag och ekonomiska föreningar både i årsredovisningen och koncernredovisningen och det kravet ska gälla oavsett om ett förslag till vinstdisposition lämnas eller inte. Nedan behandlas även andra angelägna ändringar av utredningens förslag. Först lämnas synpunkterna avseende förslagen till ändringar av ÅRL. Därefter följer synpunkterna avseende övriga lagar som är berörda. 1(15)

2 Med beaktande av FI:s verksamhetsområden har utredningens förslag främst kommenterats vad avser de regler som föreslås för de finansiella respektive de noterade företagen. 1. ÅRL Företag av allmänt intresse En tillförlitlig och enhetlig extern redovisning är av stor betydelse för FI:s arbete med att främja väl fungerande marknader, finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. FI anser därför att de företag som står under FI:s tillsyn ska fortsätta att ha höga krav på sin redovisning och revision. Många av de företag som står under FI:s tillsyn har idag de högsta möjliga kraven på sin redovisning. Detta gäller alla värdepappersbolag, kreditinstitut och försäkringsföretag med undantag för de försäkringsföretag som, av FI, medgivits dispens från ÅRFL. Alla dessa företag föreslås också i utredningen att omfattas av det nya begreppet företag av allmänt intresse, se förslaget till 1 kap. 3 4 ÅRL. Företag av allmänt intresse föreslås få samma minimikrav på redovisningen som de stora företagen. För värdepappersbolag, kreditinstitut och försäkringsföretag innebär det ingen skillnad mot nuvarande krav på den externa redovisningen. Den av EU nyligen fastställda revisionsförordningen 1 och det nya revisionsdirektivet 2 kommer däremot innebära att nya särskilda krav kommer att ställas på företag av allmänt intresse och dess revisorer. FI har övervägt huruvida fler företag än de som utgör ett minimikrav enligt det nya redovisningsdirektivet borde utgöra företag av allmänt intresse. Utöver vad utredningen föreslår anser FI det synnerligen ängeläget att definitionen av företag av allmänt intresse utökas med fondbolag och AIF-förvaltare som har sidotillstånd som innebär att de bedriver samma eller likartad verksamhet som bland annat värdepappersföretag, för att förhindra regelarbitrage. FI anser det angeläget att även övriga fondbolag och AIF-förvaltare som har tillstånd att ta emot medel från s.k. icke-professionella investerare ska anses utgöra företag av allmänt intresse. Dessutom bör även inlåningsföretagen inkluderas. Nedan framgår de väsentligaste övervägandena FI har gjort för att komma till ställningstagandena i föregående stycke. Övervägandena har begränsats till de företag över vilka FI har tillsyn och de företag som är registrerade hos FI. 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning 2

3 Värdepappersbolag Jämfört med minimikraven i det nya redovisningsdirektivet innebär utredningens förslag till definition av företag av allmänt intresse en utökning. Minimikraven omfattar inte de värdepappersbolag som saknar tillstånd för sidotjänsten ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen. FI delar utredningens uppfattning att dessa företag ska utgöra företag av allmänt intresse. Det ligger också i linje med hur regeringen resonerat i samband med genomförandet av kapitaltäckningsdirektivet 3 och nuvarande ÅRKL där dessa värdepappersbolag har samma krav som övriga värdepappersbolag. Fondbolag och AIF-förvaltare med diskretionär förvaltning Vid genomförandet av kapitaltäckningsdirektivet utökades tillämpningsområdet för direktivets regler inte bara med värdepappersbolagen som omnämns ovan utan även med fondbolag och AIF-förvaltare som bedriver diskretionär förvaltning, dvs. fondbolag och AIF-förvaltare som har sidotillstånd som innebär att de bedriver samma eller likartad verksamhet som bland annat värdepappersbolag. Enligt utredningens förslag utgör dessa fondbolag och AIF-förvaltare inte företag av allmänt intresse. Eftersom lika krav bör gälla för likartad verksamhet, anser FI det synnerligen angeläget att dessa fondbolag och AIF-förvaltare också ska betraktas som företag av allmänt intresse, för att undvika regelarbitrage. Övriga fondbolag och AIF-förvaltare Sammantaget sparar 76 procent av den vuxna befolkningen i Sverige i fonder, utöver det sparande som görs genom premiepensionssystemet. 4 Fondbolag och AIF-förvaltare ansvarar således för fondförvaltning som berör en stor grupp människor och som uppgår till betydande belopp. Detta väcker frågan om inte fler än de fondbolag och AIF-förvaltare som bedriver diskretionär förvaltning borde kategoriseras som företag av allmänt intresse. Det är inte ovanligt att dessa övriga företag, idag och framöver, kommer att kategoriseras som små företag. I och med genomförandet av det nya redovisningsdirektivet kommer kraven på vilken information som måste framgå av årsredovisningen i stor utsträckning att sänkas för de små företagen. FI anser det otillfredsställande att företag som vänder sig till privatpersoner för att förvalta deras pengar inte får högre informationskrav på sin årsredovisning i de fall företagen är små. Lagstiftaren kan, på grund av maximiharmoniseringen för små företag, bara lösa detta genom att inkludera dessa företag i kategorin företag av allmänt intresse. FI anser således att alla fondbolag och de AIF-förvaltare som har tillstånd att ta emot medel från s.k. icke-professionella investerare ska anses utgöra företag av 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG 4 Se Fondspararundersökningen 2014, Fondbolagens Förening 3

4 allmänt intresse (de som bedriver diskretionär förvaltning utgör en delmängd av dessa företag). De AIF-förvaltare som endast har tillstånd att vända sig till professionella investerare kommer således inte utgöra företag av allmänt intresse. De AIF-förvaltare som bara är registrerade hos FI kommer därmed inte heller utgöra företag av allmänt intresse, eftersom de endast får vända sig till professionella investerare i sin marknadsföring. Däremot kommer alla fondbolag att utgöra företag av allmänt intresse då deras tillstånd inte kan begränsas till att enbart vända sig till professionella investerare. Inlåningsföretag Även inlåningsföretag (får ta emot insättningar från allmänheten på maximalt :- per person) borde utgöra företag av allmänt intresse, enligt FI. FI vill härigenom säkerställa att alla intressenter har möjligheten att inhämta väsentliga uppgifter från dessa företags årsredovisningar. Inlåningsföretagen vänder sig till privatpersoner, dvs. inlåningsföretagen tar i likhet med fondbolag och vissa AIF-förvaltare emot medel från icke-professionella investerare. Börs och clearing Vad gäller företag inom börs och clearing ser FI, i detta sammanhang, inte någon anledning att kategorisera dem som företag av allmänt intresse trots att företagen inom börs och clearing är av mycket stor betydelse för finansmarknaden. Dessa företag förvaltar emellertid inte andras pengar, deras kunder är s.k. professionella (dvs. de är inte privatpersoner) vars informationsbehov framförallt tillgodoses genom att börs- och clearingföretagen har långtgående transparenskrav på sig enligt andra regelverk. Dessutom är FI:s tillsyn över dessa företag mer omfattande än vad gäller t.ex. värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare. Strategiskt andelsinnehav I förslaget till 1 kap. 4 a ÅRL definieras det nya begreppet strategiskt andelsinnehav ("participating interest" är den engelska benämningen i det nya redovisningsdirektivet). Utredningen har valt en annan benämning än den svenska översättningen i det nya redovisningsdirektivet (där används ägarintresse) mot bakgrund av att ägarintresse används i flera olika direktiv men med olika innebörd. FI har noterat att i utkastet till solvens 2-förordning (nivå 2-regler, version daterad den 14 mars 2014) nämns begreppet "strategic participations" 5. Det är viktigt att samordning sker med regeringens arbete med att granska de förslag till översättningar av solvens 2-förordningen som företas av EU så att, om beteckningen strategiska andelinnehav ska användas i 5 "Strategic participations" omnämns i artikel 71POF1 (sidan 73) som handlar om hur man ska göra avdrag från solokapitalbasen för vissa innehav. Begreppet framgår också av artikel 152ER4 (sidan 152, begreppet framgår av rubriken) som innehåller en definition av innehav som är "strategic participations". Den sist nämnda artikeln utgör en del av de bestämmelser som behandlar hur man ska tillämpa regler om lägre kapitalkrav på innehav som är strategic participations. 4

5 ÅRL, inte problemet med olika definitioner av samma begrepp kvarstår, fast i ny skepnad. FI har inte funnit uttrycket "strategic participations" i några nivå 1-regler (solvens 2-direktivet) så någon översättning av hela uttrycket torde inte finnas sedan tidigare. Lika väl som det är önskvärt att ett och samma begrepp inte ges olika betydelse i olika regelverk är det önskvärt att inte olika beteckningar används i olika regelverk på något som har en identisk definition. I EU:s tillsynsförordning för kreditinstitut och värdepappersföretag 6 används beteckningen ägarintresse och har samma definition som i det nya redovisningsdirektivet. I det nya redovisningsdirektivet är den engelska beteckningen participating interest medan den i tillsynsförordningen är participation. Här är alltså den svenska översättningen inget problem trots ett olyckligt ordval i de engelska versionerna av de två rättsakterna från EU. Noteras kan att tillsynsförordningen, eftersom det är en förordning, blir direkt tillämplig utan att först implementeras i svensk lag. Begreppet ägarintresse finns således redan nu i regelverk som ska tillämpas av svenska kreditinstitut och värdepappersbolag och har där samma innebörd som det som föreslås betecknas strategiskt andelsinnehav i ÅRL. På försäkringssidan är det annorlunda. Där används i solvens 2-direktivets 7 artikel beteckningen ägarintresse för något som inte har samma definition som i det nya redovisningsdirektivet. Här är de engelska beteckningarna participation i solvens 2-direktivet att jämföra med det nya redovisningsdirektivets participating interest. Här har således den svenska översättningen skapat ett problem så tillvida att samma beteckning används på svenska för något som har olika definitioner och där den engelska beteckningen skiljer sig mellan direktiven. Solvens 2-direktivet är under implementering för närvarande. Noteras kan också att det som på engelska betecknas participation har olika definition i en jämförelse mellan solvens 2-direktivet och tillsynsförordningen för kreditinstitut och värdepappersbolag. Begreppsförvirringen är således inte något som kan lösas utan att ändring sker i EU:s rättsakter. FI är av den uppfattningen att det, mot bakgrund av vad som beskrivits ovan, torde skapa minst förvirring om ÅRL inte inför beteckningen strategiskt andelsinnehav utan i stället använder ägarintresse. 6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Se artikel 4.1 led 35 för definitionen av ägarintresse. 7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) 5

6 Andra grundläggande redovisningsprinciper I utredningen föreslås att företag framgent endast ska få kunna avvika från en av de grundläggande principerna, den om kvittningsförbud, och då enbart om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild. I nuvarande ÅRL kan avvikelse ske från samtliga grundläggande principer angivna i 2 kap. 4, om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild. FI anser att denna bestämmelse ska kvarstå i ÅRL eftersom utredningens förslag annars gör det omöjligt för företag att t.ex. byta redovisningsprinciper utan att bryta mot lag. Detta är en orimlig konsekvens och inget som utredningen har kommenterat. Utredningen hänvisar till artikel 6.2 i det nya redovisningsdirektivet där det anges att avvikelse från de grundläggande principerna endast får tillåtas vad avser kvittningsförbudet. Det finns emellertid en möjlighet för medlemsländerna att i enlighet med artikel 4.4 tillåta att avvikelse från bestämmelser i direktivet om tillämpningen är oförenlig med rättvisande bild. FI anser, med stöd av artikel 4.4, att företag även framgent ska kunna avvika från de grundläggande principerna i 2 kap. 4 ÅRL om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild. Angående möjligheten att byta redovisningsprincip måste det dessutom anses vara underförstått, såväl enligt det nya redovisningsdirektivet som enligt förslaget till ÅRL, att ett företag under vissa omständigheter kan behöva ändra redovisningsprinciper. Varför finns det annars regler om att räkna om jämförelsetal vid ändrade redovisningsprinciper? Hur kan ett företag annars följa lag om en lagändring innebär att redovisningsprinciperna måste ändras? Regler kring väsentligt och oväsentligt Utredningen föreslår att det i 2 kap. 4a ÅRL införs en definition av begreppet oväsentlig. Det nya redovisningsdirektivet, liksom IFRS, definierar istället begreppet väsentlig. FI anser att ÅRL ska följa direktivet och, i likhet med internationell men också nationell normgivning (se Bokföringsnämndens K3- reglverk), ska definiera väsentlig och inte oväsentlig. Definitionen i förslaget bygger på att det som inte är väsentligt enligt nu gängse definition av väsentlig, är oväsentligt. I praktiken finns det emellertid en gråzon mellan vad som är väsentligt respektive oväsentligt. Genom den föreslagna lydelsen av ÅRL finns således en mycket stor risk för att begreppen får en ny innebörd som innebär att mindre information kommer att lämnas framöver. Att döma av förslaget till ny lydelse av 7 kap. 3 a ÅRL tycks även utredningen anse att det finns en gråzon mellan vad som är väsentligt och vad som är oväsentligt. I den aktuella paragrafen, som är en av de paragrafer som reglerar skyldigheten att upprätta koncernredovisning, stadgas att koncernredovisning ska upprättas om två eller flera dotterföretag tillsammans är av mer än oväsentlig betydelse. Utredningen motiverar varför den valt att definiera oväsentlig istället för väsentligmed att den fann det naturligt med tanke på att utredningen hade att 6

7 införa en generell möjlighet att avvika från ÅRL:s bestämmelser när en effekt av en sådan avvikelse är oväsentlig, se sidan 240 i utredningen. FI konstaterar dock att såväl IFRS-regelverket som det nya redovisningsdirektivet definierar väsentlig trots att dessa regelverk också har en bestämmelse som ger en generell möjlighet att avvika om avvikelsen är oväsentlig. Ett annat problem med formuleringen av förslaget till 2 kap. 4a ÅRL är att paragrafen i sin inledning enbart fokuserar på bestämmelser i ÅRL som handlar om effekten av en avvikelse. Flera paragrafer i ÅRL handlar även om att något (t.ex. en upplysning i 7 kap. 14 eller ett strategiskt andelsinnehav i 7 kap. 25 ) är oväsentligt. FI anser att definitionen skulle vinna på att även klargöra att något är väsentligt om utelämnande av information eller annan avvikelse från lagen kan antas påverka de beslut som användare fattar, se nedan för förslag till ny formulering av den aktuella paragrafen. FI anser också att sista meningen i den aktuella paragrafen är svår att förstå. FI föreslår följande nya lydelse av paragrafen: Vid tillämpningen av bestämmelser i denna lag om att ett företag får avvika från bestämmelser i lagen om effekten av avvikelsen är oväsentlig eller något är oväsentligt gäller följande: Utelämnande av information eller annan avvikelse från lagen ska anses väsentlig om ett utelämnande eller avvikelse, sett enskilt eller tillsammans med andra utelämnanden eller avvikelser från lagen, kan antas påverka de beslut som användare fattar. I avsnitten nedan om de övriga årsredovisningslagarna kommenteras möjligheten att göra oväsentliga avvikelser från vissa regler i dessa lagar. I avsnittet rubricerat ÅRKL kommenteras även motsvarande regler i ÅRL. Vinstdisposition Utredningen föreslår att ÅRL ska innehålla regler om att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska lämna förslag till vinstdisposition i såväl not (5 kap. 38 ) som i förvaltningsberättelse (6 kap. 2 ). Det är emellertid enbart de aktiebolag och ekonomiska föreningar som är att kategorisera som medelstora, stora respektive företag av allmänt intresse som blir tvungna att lämna vinstdisposition i såväl not som i förvaltningsberättelsen. Kravet på information i not är nytt och följer av det nya redovisningsdirektivet. Det nya redovisningsdirektivet tillåter inte att ett krav på sådan notinformation ställs på de små företagen. FI anser att det är bra att de små aktiebolagen och ekonomiska föreningarna även framgent ska lämna förslag till vinstdisposition i förvaltningsberättelsen. För att övriga aktiebolag och ekonomiska föreningar ska slippa att lämna informationen på två ställen i årsredovisningen föreslår FI att det införs en möjlighet för dessa företag att bara lämna informationen i not givet att en hänvisning till noten lämnas i förvaltningsberättelsen. Specifikation av förändringen i eget kapital Utredningen föreslår att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska specificera förändringen i eget kapital i förvaltningsberättelsen (6 kap 2 ÅRL). 7

8 Specifikationen behöver bara lämnas om det föreligger ett förslag om värdeöverföring. FI anser att aktiebolag och ekonomiska föreningar alltid ska specificera förändringen i eget kapital och att specifikationen alternativt ska kunna lämnas i en egen räkning eller i not. K3-regelverket tillåter att uppgifterna lämnas antingen i not eller i egen räkning (se punkt 6.2 i de allmänna råden) och de noterade företagen ska sedan flera år, i linje med IFRS-regelverket, lämna specifikationen av förändringen i eget kapital i en egen räkning. Specifikationen är viktig framförallt när det förekommer transaktioner och händelser som redovisas direkt mot eget kapital, eller, såsom i företag som följer RFR 2, transaktioner/händelser som redovisas i övrigt totalresultat. Det är i annat fall svårt att veta varför de olika posterna inom eget kapital har förändrats. Utöver de faktiska vinstdispositionerna (vilka kan avvika från de föreslagna) kan det t.ex. vara fråga om kassaflödessäkringar, värdeförändringar på finansiella instrument som tillhör kategorin finansiella tillgångar som kan säljas (värdeförändringarna ska redovisas mot fonden för verkligt värde istället för i resultaträkningen), utgivande av personaloptioner och omräkningsdifferenser hänförliga till utländska filialer. Specifikationen är extra viktig vad avser förändringen av koncernens egna kapital då det i koncernredovisningen finns ännu fler transaktioner/händelser som inte redovisas i resultaträkningen. Till skillnad från nuvarande ÅRL innehåller utredningens förslag inget krav på specifikation av koncernens egna kapital. FI anser det synnerligen angeläget att ÅRL även framgent innehåller ett krav på specifikation av förändringen i koncernens egna kapital. Upplysning om kvotvärde På sidan 316 i utredningen motiveras ett krav på upplysning om kvotvärde, för alla utom de små företagen, med att Kvotvärdet kan förhållandevis enkelt förändras från en tid till en annan, t.ex. genom en fondemission. Utredningen framhäver emellertid att det i ett tidigare lagstiftningsärende inte ansetts nödvändigt att kräva upplysning om aktiernas nominella belopp, eftersom detta lätt kunde räknas fram genom att aktiekapitalet dividerades med antalet aktier. Således har nuvarande bestämmelse i 5 kap. 14 tredje stycket ÅRL inget krav på upplysning om kvotvärde trots artikel 43.1 led 4 i det fjärde direktivet. FI menar på att ett kvotvärde är lika lätt att räkna ut som det var att räkna ut det nominella beloppet. Ska upplysningar krävas om kvotvärde behöver således motivet för att nu införa ett sådant krav i 5 kap. 37 vara ett annat än det som framförs på sidan 316 i utredningen. Regler om redovisning av förvärvade egna aktier Utredningen föreslår att de nuvarande reglerna i 5 kap. 14 andra stycket ÅRL om redovisning av förvärvade egna aktier flyttas till 6 kap. 2. FI finner det 8

9 mer naturligt att de flyttas till 4 kap. 14 som också handlar om egna aktier och hur sådana ska hanteras i företagets redovisning. Eventualförpliktelser, ställda säkerheter m.m. På sidan 295 i utredningen, stycket före rubriken Utredningen, konstateras att kompletterande normgivning inte innehåller något absolut förbud mot att upplysning om ansvarsförbindelser utelämnas med hänvisning till att det är osannolikt att åtagandet behöver infrias. FI vill framhäva att Rådet för finansiell rapportering i sin rekommendation RFR 2, den version som uppdaterades januari 2014, i punkt 1 avseende IAS 37 skriver att Det får anses följa av förarbetena till ÅRL att ett företag alltid ska lämna upplysning avseende tecknade borgensåtaganden och liknande åtaganden som ansvarsförbindelse. Detta ska läsas mot bakgrund av att IAS 37 punkt 86 kräver att upplysning ska lämnas om alla eventualförpliktelser såvida inte sannolikheten för reglering av dessa är ytterst liten. Denna uppdaterade version av RFR 2 kommenteras inte av utredningen. I sammanhanget är det också av betydelse att Bokföringsnämnden i ett yttrande till Blekinge tingsrätt den 15 februari 2013 på sidan 5 skriver att När det gäller ett borgensåtagande kan dock sannolikheten för ett utflöde aldrig anses vara så liten att det kan komma ifråga att underlåta att upplysa om åtagandet, se Bokföringsnämndens hemsida under Skrivelser/Yttranden till domstol. 2. ÅRKL och ÅRFL Generellt ÅRKL och ÅRFL De synpunkter som FI, tidigare i detta yttrande, framfört avseende ÅRL, berör, med ett undantag 8, även lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) eftersom dessa två lagar hänvisar till de reglerna i ÅRL. Härutöver noteras att i förslagen till ändringar av ÅRKL och ÅRFL saknas en hänvisning till 3 kap. 4 andra stycket ÅRL, ett stycke som är nytt i förslaget till ändring av ÅRL. Enligt detta lagrum ska ett företag, om en tillgång, avsättning eller skuld avser flera än en post i balansräkningen, upplysa om förhållandet till andra poster antingen under den post där den tas upp eller i not. Den föreslagna regeln i ÅRL har tillkommit till följd av artikel 12.1 i det nya redovisningsdirektivet. Den artikeln jämställs i bilaga VII till det nya redovisningsdirektivet med artikel 13.1 i det fjärde direktivet, en artikel som ingår i den lista av bestämmelser som ska följas enligt bank- respektive försäkringsredovisningsdirektivet. Hänvisningar i bank- och försäkringsredovisningsdirektiven, till de upphävda fjärde och sjunde direktiven, ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VII till det nya redovisningsdirektivet, enligt artikel 52 i det nya redovisningsdirektivet. 8 Synpunkterna som lämnats avseende företag av allmänt intresse. 9

10 Vad gäller införandet av den nya definitionen av intresseföretag och införandet av begreppet gemensamt styrda företag föreslår FI att en samordning sker med regeringens arbete med att genomföra solvens 2-direktivet för försäkringsföretag. FI delar utredningens uppfattning att posterna Extraordinära intäkter och Extraordinära kostnader ska tas bort från uppställningsformerna för resultaträkningen i ÅRKL och ÅRFL. FI har redan beaktat den internationella utvecklingen på detta område i sina egna föreskrifter på redovisningsområdet. Synpunkter på ytterligare ett område som berör såväl ÅRKL som ÅRFL behandlas under ÅRKL nedan. Synpunkterna har placerats där då de, för att förstås rätt, behöver en introduktion som går in på detaljer i ÅRKL eller ÅRFL. Det handlar om de generella bestämmelserna om oväsentliga avvikelser ÅRKL FI anser att de olika paragraferna om oväsentliga avvikelser behöver begränsas i flera avseenden eller så behöver det klargöras att de i många fall inte är tillämpliga. FI gör följande noteringar: 3 kap. 5 (avvikelse från 1-4 och bilagorna 1 och 2 till lagen) borde tas bort helt. Att vissa avvikelser tillåts framgår redan av 3 kap. 2 genom hänvisning till 3 kap. 13 i ÅRL (och får följdeffekt på 3 kap. 1 första stycket ÅRKL och bilagorna till lagen) samtidigt som dessa avvikelser begränsas i 3 kap. 3. Bestämmelserna i 3 kap. 1 andra och tredje styckena ÅRKL är får-regler (dvs. bestämmelser som tillåter något) och det kan således inte finnas något behov att göra avvikelser från dessa regler. 4 slutligen, innehåller bestämmelser om vilka poster inom eget kapital som olika typer av kreditinstitut och värdepappersbolag ska redovisa och vilka av dessa poster som utgör bundet eget kapital. Dessa bestämmelser är, enligt FI, inte av en sådan karaktär att avvikelser från lagen kan anses vara oväsentliga. Bestämmelsen i 4 kap 7 (avvikelse från 1-6 ) borde inte omfatta bland annat 1. 1 innehåller (se hänvisningen till 4 kap. 17 ÅRL) möjligheten att göra oväsenliga avvikelser från de regler i ÅRL som ÅRKL hänvisar till i just 1. Bestämmelsen i 4 kap. 7 borde inte heller omfatta någon möjlighet att göra oväsentliga avvikelser från 2 1 (klargör att en bank inte får skriva upp enläggningstillgång utan medgivande av FI), 2 (begränsar möjligheten att skriva upp vissa poster till ett högre värde än vad som medges av FI), 3 (begränsar användningen av uppskrivningsfonden), 4 (klargör att det är allmän domstol som ska pröva huruvida ett kreditmarknadsbolag får ta uppskrivningsfonden i anspråk för att täcka förlust), 5 (tillåter viss värderingsmetod om FI medger det) och 7 (är en får-regel ). Alla dessa bestämmelser är, enlig FI, av en sådan karaktär att de ska följas utan någon som helst avvikelse eller är får-regler. 10

11 Bestämmelsen i 4 kap. 7 borde inte heller omfatta någon möjlighet att göra oväsentliga avvikelser från 4. Enligt den paragrafen begränsas möjligheten att ta upp vissa utgifter som tillgångar. Enligt FI är bestämmelsen av sådan karaktär att den ska följas utan någon som helst avvikelse. Bestämmelsen i 5 kap. 8 (avvikelse från 1-7 ) borde inte omfatta bland annat 1. 1 innehåller (se hänvisningen till 5 kap. 5 ÅRL) möjligheten att göra oväsenliga avvikelser från de regler i ÅRL som ÅRKL hänvisar till i just 1. Bestämmelsen i 5 kap. 8 borde inte heller omfatta vissa bestämmelser i 2, exempelvis de i punkt 1 (reglerar att det är FI som kan ge tillstånd att utelämna uppgift om dotterföretag) och 2 (en får-regel ). Bestämmelsen i 5 kap. 8 borde inte heller omfatta flera av bestämmelserna i övriga paragrafer i det femte kapitlet. Ett uppenbart exempel är den i 5 2 som stadgar att posten Kreditförluster, netto (post 12) ska delas upp i nedskrivningar respektive återföringar av nedskrivningar. För ett kreditinstitut är detta en mycket central upplysning där beloppen, även om de skulle vara små, är av stort intresse. Noteras kan också att 5 1 enbart innehåller ett krav på att specificera vissa större belopp. En sådan typ av bestämmelse innebär att informationen som krävs inte kan anses vara oväsentlig. Såsom framgår av noteringarna avseende möjligheten att göra oväsentliga avvikelser från vissa regler i ÅRKL ovan, och enligt vissa regler i ÅRFL nedan, har FI kommit till slutsatsen att den generella bestämmelsen om oväsentliga avvikelser i 3 kap. 5 ÅRKL respektive 3 kap. 6 ÅRFL i sin helhet inte fyller någon funktion. FI anser det därför synnerligen angeläget att denna paragraf tas bort ur respektive lag. Förekomsten av en bestämmelse skapar rimligen en förväntan hos företagen att bestämmelsen skulle kunna vara applicerbar. Om bestämmelsen inte kan tänkas vara det, skapar den förvirring och onödig komplikation för företagen och andra. Såsom noterats har FI även kommit till slutsatsen att de generella bestämmelserna om oväsentliga avvikelser i de övriga kapitlen i ÅRKL och ÅRFL i stor utsträckning saknar funktion. Det kan möjligen hävdas att det inte kan göra någon skada av att i en bestämmelse om att oväsenliga avvikelser får göras, inkludera t.ex. får-regler, eftersom det inte är applicerbart att göra avvikelser från sådana regler. Det kan också tyckas att företagen själva måste kunna komma till slutsatsen att en avvikelse från en viss bestämmelse aldrig kan vara oväsentlig. FI anser dock att det är olämpligt att ha de föreslagna generella avvikelsereglerna i respektive kapitel då de är tillämpliga i så liten utsträckning. Det ger en skev bild av applicerbarheten. Det är många aspekter 11

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Redovisningens spelregler i framtiden

Redovisningens spelregler i framtiden Redovisningens spelregler i framtiden Pernilla Lundqvist Redovisningsspecialist KPMG Tidplan Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd antog ett nytt redovisningsdirektiv i juni 2013 Fas 1 Delbetänkande

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49) 2015-09-07 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-8599 103 33 STOCKHOLM (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2012-09-10 R E M I S S P R O M E M O R I A Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FI Dnr 12-230 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438)

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438) 2015-09-15 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-9094 Finansmarknadsavdelningen/Bankenheten (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30.

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30. Göteborgs universitet YTTRANDE Handelshögskolan 2012-10-22 Företagsekonomiska institutionen Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 STOCKHOLM Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Remissvar, FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 103 33 Stockholm Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som remissinstans ge sina synpunkter på Finansinspektionens

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Skadeförsäkringsföretag 2011-09-09 Agenda Bakgrund Redovisning Rapportering och informationskrav Dispenser för skadeförsäkring Frågor 2 Förkortningar

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. IFRS-regler om fastighetsredovisning

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. IFRS-regler om fastighetsredovisning FI Dnr 05-191- 250 2005-12-30 Anpassningar av redovisningsföreskrifterna med anledning av IFRS-regler om fastighetsredovisning Motivpromemoria 4 om ändringar i redovisningsföreskrifter för 2005 och 2006

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsbokslut

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsbokslut REMISSVAR 1(10) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsbokslut Skatteverket tillstyrker förslaget till allmänt råd med tillhörande vägledning

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. leasing som operationell 2007-05-15

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. leasing som operationell 2007-05-15 Anpassningar av redovisningsföreskrifterna för leasegivare som redovisar finansiell leasing som operationell 2007-05-15 Förslagspromemoria 4 om ändringar i redovisningsföreskrifterna för 2007 INNEHÅLL

Läs mer

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Ds 2014:45 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Enklare redovisning Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Innehåll Förkortningar 11 Sammanfattning 13 Författningsförslag 27 1 Förslag

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 593 Specialförsäkring... 721 Konsument... 779 Redovisning och rapportering... 809 Allmän associationsrätt... 999 Etik och brott...

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning; SFS 2000:671 Utkom från trycket den 18 juli 2000 utfärdad den 6 juli

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 369 Specialförsäkring... 503 Konsument... 563 Redovisning och rapportering... 589 Allmän associationsrätt... 777 Etik och brott...

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 307 Aktiebolag... 713 Handel och kontoföring... 883 Kapitalkrav... 1075 Etik och brott... 1479 Konsument... 1585 Redovisning

Läs mer

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1)

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1) YTTRANDE 2009-09-25 Dnr 2009-730 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare

Läs mer

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 483 Aktiebolag... 979 Handel och kontoföring... 1149 Kapitalkrav... 1341 Etik, sekretess och brott... 1391 Konsument...

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Att läsa och förstå bokslut. Presentation hos Civilekonomerna i Stockholm den 26 november 2014 Kjell Sandin

Att läsa och förstå bokslut. Presentation hos Civilekonomerna i Stockholm den 26 november 2014 Kjell Sandin Att läsa och förstå bokslut. Presentation hos Civilekonomerna i Stockholm den 26 november 2014 Kjell Sandin Grundläggande. Vid all presentation av finansiell information ska utgångpunkten alltid vara att

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD Skärpta krav på företagens rapportering Sydsvenska Handelskammaren 2015-10-20 The information contained in this presentation is of a general nature and neither can nor should be

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Granskning av interna modeller för att

Läs mer

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m.

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. Slutbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2009 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2009:46 Innehåll Förkortningar 11 Sammanfattning

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 2001 1 2 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 NÄRSTÅENDEPROBLEMATIKEN 6 UPPLYSNINGAR 8 IKRAFTTRÄDANDE 11 ÖVERENSSTÄMMELSE

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA-BoS-15/113 SV Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Läs mer