Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)"

Transkript

1 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax (Ju2014/2963/L1) Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) Sammanfattning Finansinspektionen (FI) är i stor utsträckning positiv till de förslag som läggs fram i utredningens delbetänkande. FI anser dock att det är synnerligen angeläget att förslaget ändras i följande avseenden: Definitionen av företag av allmänt intresse behöver utökas med fondbolag och AIF-förvaltare som har sidotillstånd som innebär att de bedriver samma eller likartad verksamhet som bland annat värdepappersbolag, för att förhindra regelarbitrage. FI anser det angeläget att även övriga fondbolag och AIF-förvaltare som har tillstånd att ta emot medel från s.k. icke-professionella investerare ska anses utgöra företag av allmänt intresse. Dessutom bör även inlåningsföretagen inkluderas. Möjligheterna att avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna i årsredovisningslagens (ÅRL:s) andra kapitel behöver utökas. Utredningen föreslår att alla nuvarande möjligheter att avvika, med undantag för vad avser kvittning, tas bort. Istället för att definiera oväsentlig ska väsentlig definieras och begreppet behöver definieras tydligare. Bestämmelserna om möjligheten att göra oväsentliga avvikelser från samtliga paragrafer i kapitel 3, 4 och 5 i ÅRL, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) behöver reduceras till en enda bestämmelse som placeras i lagarnas andra kapitel. Särskilda kommentarer kring detta ska framgå av författningskommentarerna. En specifikation av förändringen i eget kapital ska krävas för samtliga aktiebolag och ekonomiska föreningar både i årsredovisningen och koncernredovisningen och det kravet ska gälla oavsett om ett förslag till vinstdisposition lämnas eller inte. Nedan behandlas även andra angelägna ändringar av utredningens förslag. Först lämnas synpunkterna avseende förslagen till ändringar av ÅRL. Därefter följer synpunkterna avseende övriga lagar som är berörda. 1(15)

2 Med beaktande av FI:s verksamhetsområden har utredningens förslag främst kommenterats vad avser de regler som föreslås för de finansiella respektive de noterade företagen. 1. ÅRL Företag av allmänt intresse En tillförlitlig och enhetlig extern redovisning är av stor betydelse för FI:s arbete med att främja väl fungerande marknader, finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. FI anser därför att de företag som står under FI:s tillsyn ska fortsätta att ha höga krav på sin redovisning och revision. Många av de företag som står under FI:s tillsyn har idag de högsta möjliga kraven på sin redovisning. Detta gäller alla värdepappersbolag, kreditinstitut och försäkringsföretag med undantag för de försäkringsföretag som, av FI, medgivits dispens från ÅRFL. Alla dessa företag föreslås också i utredningen att omfattas av det nya begreppet företag av allmänt intresse, se förslaget till 1 kap. 3 4 ÅRL. Företag av allmänt intresse föreslås få samma minimikrav på redovisningen som de stora företagen. För värdepappersbolag, kreditinstitut och försäkringsföretag innebär det ingen skillnad mot nuvarande krav på den externa redovisningen. Den av EU nyligen fastställda revisionsförordningen 1 och det nya revisionsdirektivet 2 kommer däremot innebära att nya särskilda krav kommer att ställas på företag av allmänt intresse och dess revisorer. FI har övervägt huruvida fler företag än de som utgör ett minimikrav enligt det nya redovisningsdirektivet borde utgöra företag av allmänt intresse. Utöver vad utredningen föreslår anser FI det synnerligen ängeläget att definitionen av företag av allmänt intresse utökas med fondbolag och AIF-förvaltare som har sidotillstånd som innebär att de bedriver samma eller likartad verksamhet som bland annat värdepappersföretag, för att förhindra regelarbitrage. FI anser det angeläget att även övriga fondbolag och AIF-förvaltare som har tillstånd att ta emot medel från s.k. icke-professionella investerare ska anses utgöra företag av allmänt intresse. Dessutom bör även inlåningsföretagen inkluderas. Nedan framgår de väsentligaste övervägandena FI har gjort för att komma till ställningstagandena i föregående stycke. Övervägandena har begränsats till de företag över vilka FI har tillsyn och de företag som är registrerade hos FI. 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning 2

3 Värdepappersbolag Jämfört med minimikraven i det nya redovisningsdirektivet innebär utredningens förslag till definition av företag av allmänt intresse en utökning. Minimikraven omfattar inte de värdepappersbolag som saknar tillstånd för sidotjänsten ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen. FI delar utredningens uppfattning att dessa företag ska utgöra företag av allmänt intresse. Det ligger också i linje med hur regeringen resonerat i samband med genomförandet av kapitaltäckningsdirektivet 3 och nuvarande ÅRKL där dessa värdepappersbolag har samma krav som övriga värdepappersbolag. Fondbolag och AIF-förvaltare med diskretionär förvaltning Vid genomförandet av kapitaltäckningsdirektivet utökades tillämpningsområdet för direktivets regler inte bara med värdepappersbolagen som omnämns ovan utan även med fondbolag och AIF-förvaltare som bedriver diskretionär förvaltning, dvs. fondbolag och AIF-förvaltare som har sidotillstånd som innebär att de bedriver samma eller likartad verksamhet som bland annat värdepappersbolag. Enligt utredningens förslag utgör dessa fondbolag och AIF-förvaltare inte företag av allmänt intresse. Eftersom lika krav bör gälla för likartad verksamhet, anser FI det synnerligen angeläget att dessa fondbolag och AIF-förvaltare också ska betraktas som företag av allmänt intresse, för att undvika regelarbitrage. Övriga fondbolag och AIF-förvaltare Sammantaget sparar 76 procent av den vuxna befolkningen i Sverige i fonder, utöver det sparande som görs genom premiepensionssystemet. 4 Fondbolag och AIF-förvaltare ansvarar således för fondförvaltning som berör en stor grupp människor och som uppgår till betydande belopp. Detta väcker frågan om inte fler än de fondbolag och AIF-förvaltare som bedriver diskretionär förvaltning borde kategoriseras som företag av allmänt intresse. Det är inte ovanligt att dessa övriga företag, idag och framöver, kommer att kategoriseras som små företag. I och med genomförandet av det nya redovisningsdirektivet kommer kraven på vilken information som måste framgå av årsredovisningen i stor utsträckning att sänkas för de små företagen. FI anser det otillfredsställande att företag som vänder sig till privatpersoner för att förvalta deras pengar inte får högre informationskrav på sin årsredovisning i de fall företagen är små. Lagstiftaren kan, på grund av maximiharmoniseringen för små företag, bara lösa detta genom att inkludera dessa företag i kategorin företag av allmänt intresse. FI anser således att alla fondbolag och de AIF-förvaltare som har tillstånd att ta emot medel från s.k. icke-professionella investerare ska anses utgöra företag av 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG 4 Se Fondspararundersökningen 2014, Fondbolagens Förening 3

4 allmänt intresse (de som bedriver diskretionär förvaltning utgör en delmängd av dessa företag). De AIF-förvaltare som endast har tillstånd att vända sig till professionella investerare kommer således inte utgöra företag av allmänt intresse. De AIF-förvaltare som bara är registrerade hos FI kommer därmed inte heller utgöra företag av allmänt intresse, eftersom de endast får vända sig till professionella investerare i sin marknadsföring. Däremot kommer alla fondbolag att utgöra företag av allmänt intresse då deras tillstånd inte kan begränsas till att enbart vända sig till professionella investerare. Inlåningsföretag Även inlåningsföretag (får ta emot insättningar från allmänheten på maximalt :- per person) borde utgöra företag av allmänt intresse, enligt FI. FI vill härigenom säkerställa att alla intressenter har möjligheten att inhämta väsentliga uppgifter från dessa företags årsredovisningar. Inlåningsföretagen vänder sig till privatpersoner, dvs. inlåningsföretagen tar i likhet med fondbolag och vissa AIF-förvaltare emot medel från icke-professionella investerare. Börs och clearing Vad gäller företag inom börs och clearing ser FI, i detta sammanhang, inte någon anledning att kategorisera dem som företag av allmänt intresse trots att företagen inom börs och clearing är av mycket stor betydelse för finansmarknaden. Dessa företag förvaltar emellertid inte andras pengar, deras kunder är s.k. professionella (dvs. de är inte privatpersoner) vars informationsbehov framförallt tillgodoses genom att börs- och clearingföretagen har långtgående transparenskrav på sig enligt andra regelverk. Dessutom är FI:s tillsyn över dessa företag mer omfattande än vad gäller t.ex. värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare. Strategiskt andelsinnehav I förslaget till 1 kap. 4 a ÅRL definieras det nya begreppet strategiskt andelsinnehav ("participating interest" är den engelska benämningen i det nya redovisningsdirektivet). Utredningen har valt en annan benämning än den svenska översättningen i det nya redovisningsdirektivet (där används ägarintresse) mot bakgrund av att ägarintresse används i flera olika direktiv men med olika innebörd. FI har noterat att i utkastet till solvens 2-förordning (nivå 2-regler, version daterad den 14 mars 2014) nämns begreppet "strategic participations" 5. Det är viktigt att samordning sker med regeringens arbete med att granska de förslag till översättningar av solvens 2-förordningen som företas av EU så att, om beteckningen strategiska andelinnehav ska användas i 5 "Strategic participations" omnämns i artikel 71POF1 (sidan 73) som handlar om hur man ska göra avdrag från solokapitalbasen för vissa innehav. Begreppet framgår också av artikel 152ER4 (sidan 152, begreppet framgår av rubriken) som innehåller en definition av innehav som är "strategic participations". Den sist nämnda artikeln utgör en del av de bestämmelser som behandlar hur man ska tillämpa regler om lägre kapitalkrav på innehav som är strategic participations. 4

5 ÅRL, inte problemet med olika definitioner av samma begrepp kvarstår, fast i ny skepnad. FI har inte funnit uttrycket "strategic participations" i några nivå 1-regler (solvens 2-direktivet) så någon översättning av hela uttrycket torde inte finnas sedan tidigare. Lika väl som det är önskvärt att ett och samma begrepp inte ges olika betydelse i olika regelverk är det önskvärt att inte olika beteckningar används i olika regelverk på något som har en identisk definition. I EU:s tillsynsförordning för kreditinstitut och värdepappersföretag 6 används beteckningen ägarintresse och har samma definition som i det nya redovisningsdirektivet. I det nya redovisningsdirektivet är den engelska beteckningen participating interest medan den i tillsynsförordningen är participation. Här är alltså den svenska översättningen inget problem trots ett olyckligt ordval i de engelska versionerna av de två rättsakterna från EU. Noteras kan att tillsynsförordningen, eftersom det är en förordning, blir direkt tillämplig utan att först implementeras i svensk lag. Begreppet ägarintresse finns således redan nu i regelverk som ska tillämpas av svenska kreditinstitut och värdepappersbolag och har där samma innebörd som det som föreslås betecknas strategiskt andelsinnehav i ÅRL. På försäkringssidan är det annorlunda. Där används i solvens 2-direktivets 7 artikel beteckningen ägarintresse för något som inte har samma definition som i det nya redovisningsdirektivet. Här är de engelska beteckningarna participation i solvens 2-direktivet att jämföra med det nya redovisningsdirektivets participating interest. Här har således den svenska översättningen skapat ett problem så tillvida att samma beteckning används på svenska för något som har olika definitioner och där den engelska beteckningen skiljer sig mellan direktiven. Solvens 2-direktivet är under implementering för närvarande. Noteras kan också att det som på engelska betecknas participation har olika definition i en jämförelse mellan solvens 2-direktivet och tillsynsförordningen för kreditinstitut och värdepappersbolag. Begreppsförvirringen är således inte något som kan lösas utan att ändring sker i EU:s rättsakter. FI är av den uppfattningen att det, mot bakgrund av vad som beskrivits ovan, torde skapa minst förvirring om ÅRL inte inför beteckningen strategiskt andelsinnehav utan i stället använder ägarintresse. 6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Se artikel 4.1 led 35 för definitionen av ägarintresse. 7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) 5

6 Andra grundläggande redovisningsprinciper I utredningen föreslås att företag framgent endast ska få kunna avvika från en av de grundläggande principerna, den om kvittningsförbud, och då enbart om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild. I nuvarande ÅRL kan avvikelse ske från samtliga grundläggande principer angivna i 2 kap. 4, om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild. FI anser att denna bestämmelse ska kvarstå i ÅRL eftersom utredningens förslag annars gör det omöjligt för företag att t.ex. byta redovisningsprinciper utan att bryta mot lag. Detta är en orimlig konsekvens och inget som utredningen har kommenterat. Utredningen hänvisar till artikel 6.2 i det nya redovisningsdirektivet där det anges att avvikelse från de grundläggande principerna endast får tillåtas vad avser kvittningsförbudet. Det finns emellertid en möjlighet för medlemsländerna att i enlighet med artikel 4.4 tillåta att avvikelse från bestämmelser i direktivet om tillämpningen är oförenlig med rättvisande bild. FI anser, med stöd av artikel 4.4, att företag även framgent ska kunna avvika från de grundläggande principerna i 2 kap. 4 ÅRL om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild. Angående möjligheten att byta redovisningsprincip måste det dessutom anses vara underförstått, såväl enligt det nya redovisningsdirektivet som enligt förslaget till ÅRL, att ett företag under vissa omständigheter kan behöva ändra redovisningsprinciper. Varför finns det annars regler om att räkna om jämförelsetal vid ändrade redovisningsprinciper? Hur kan ett företag annars följa lag om en lagändring innebär att redovisningsprinciperna måste ändras? Regler kring väsentligt och oväsentligt Utredningen föreslår att det i 2 kap. 4a ÅRL införs en definition av begreppet oväsentlig. Det nya redovisningsdirektivet, liksom IFRS, definierar istället begreppet väsentlig. FI anser att ÅRL ska följa direktivet och, i likhet med internationell men också nationell normgivning (se Bokföringsnämndens K3- reglverk), ska definiera väsentlig och inte oväsentlig. Definitionen i förslaget bygger på att det som inte är väsentligt enligt nu gängse definition av väsentlig, är oväsentligt. I praktiken finns det emellertid en gråzon mellan vad som är väsentligt respektive oväsentligt. Genom den föreslagna lydelsen av ÅRL finns således en mycket stor risk för att begreppen får en ny innebörd som innebär att mindre information kommer att lämnas framöver. Att döma av förslaget till ny lydelse av 7 kap. 3 a ÅRL tycks även utredningen anse att det finns en gråzon mellan vad som är väsentligt och vad som är oväsentligt. I den aktuella paragrafen, som är en av de paragrafer som reglerar skyldigheten att upprätta koncernredovisning, stadgas att koncernredovisning ska upprättas om två eller flera dotterföretag tillsammans är av mer än oväsentlig betydelse. Utredningen motiverar varför den valt att definiera oväsentlig istället för väsentligmed att den fann det naturligt med tanke på att utredningen hade att 6

7 införa en generell möjlighet att avvika från ÅRL:s bestämmelser när en effekt av en sådan avvikelse är oväsentlig, se sidan 240 i utredningen. FI konstaterar dock att såväl IFRS-regelverket som det nya redovisningsdirektivet definierar väsentlig trots att dessa regelverk också har en bestämmelse som ger en generell möjlighet att avvika om avvikelsen är oväsentlig. Ett annat problem med formuleringen av förslaget till 2 kap. 4a ÅRL är att paragrafen i sin inledning enbart fokuserar på bestämmelser i ÅRL som handlar om effekten av en avvikelse. Flera paragrafer i ÅRL handlar även om att något (t.ex. en upplysning i 7 kap. 14 eller ett strategiskt andelsinnehav i 7 kap. 25 ) är oväsentligt. FI anser att definitionen skulle vinna på att även klargöra att något är väsentligt om utelämnande av information eller annan avvikelse från lagen kan antas påverka de beslut som användare fattar, se nedan för förslag till ny formulering av den aktuella paragrafen. FI anser också att sista meningen i den aktuella paragrafen är svår att förstå. FI föreslår följande nya lydelse av paragrafen: Vid tillämpningen av bestämmelser i denna lag om att ett företag får avvika från bestämmelser i lagen om effekten av avvikelsen är oväsentlig eller något är oväsentligt gäller följande: Utelämnande av information eller annan avvikelse från lagen ska anses väsentlig om ett utelämnande eller avvikelse, sett enskilt eller tillsammans med andra utelämnanden eller avvikelser från lagen, kan antas påverka de beslut som användare fattar. I avsnitten nedan om de övriga årsredovisningslagarna kommenteras möjligheten att göra oväsentliga avvikelser från vissa regler i dessa lagar. I avsnittet rubricerat ÅRKL kommenteras även motsvarande regler i ÅRL. Vinstdisposition Utredningen föreslår att ÅRL ska innehålla regler om att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska lämna förslag till vinstdisposition i såväl not (5 kap. 38 ) som i förvaltningsberättelse (6 kap. 2 ). Det är emellertid enbart de aktiebolag och ekonomiska föreningar som är att kategorisera som medelstora, stora respektive företag av allmänt intresse som blir tvungna att lämna vinstdisposition i såväl not som i förvaltningsberättelsen. Kravet på information i not är nytt och följer av det nya redovisningsdirektivet. Det nya redovisningsdirektivet tillåter inte att ett krav på sådan notinformation ställs på de små företagen. FI anser att det är bra att de små aktiebolagen och ekonomiska föreningarna även framgent ska lämna förslag till vinstdisposition i förvaltningsberättelsen. För att övriga aktiebolag och ekonomiska föreningar ska slippa att lämna informationen på två ställen i årsredovisningen föreslår FI att det införs en möjlighet för dessa företag att bara lämna informationen i not givet att en hänvisning till noten lämnas i förvaltningsberättelsen. Specifikation av förändringen i eget kapital Utredningen föreslår att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska specificera förändringen i eget kapital i förvaltningsberättelsen (6 kap 2 ÅRL). 7

8 Specifikationen behöver bara lämnas om det föreligger ett förslag om värdeöverföring. FI anser att aktiebolag och ekonomiska föreningar alltid ska specificera förändringen i eget kapital och att specifikationen alternativt ska kunna lämnas i en egen räkning eller i not. K3-regelverket tillåter att uppgifterna lämnas antingen i not eller i egen räkning (se punkt 6.2 i de allmänna råden) och de noterade företagen ska sedan flera år, i linje med IFRS-regelverket, lämna specifikationen av förändringen i eget kapital i en egen räkning. Specifikationen är viktig framförallt när det förekommer transaktioner och händelser som redovisas direkt mot eget kapital, eller, såsom i företag som följer RFR 2, transaktioner/händelser som redovisas i övrigt totalresultat. Det är i annat fall svårt att veta varför de olika posterna inom eget kapital har förändrats. Utöver de faktiska vinstdispositionerna (vilka kan avvika från de föreslagna) kan det t.ex. vara fråga om kassaflödessäkringar, värdeförändringar på finansiella instrument som tillhör kategorin finansiella tillgångar som kan säljas (värdeförändringarna ska redovisas mot fonden för verkligt värde istället för i resultaträkningen), utgivande av personaloptioner och omräkningsdifferenser hänförliga till utländska filialer. Specifikationen är extra viktig vad avser förändringen av koncernens egna kapital då det i koncernredovisningen finns ännu fler transaktioner/händelser som inte redovisas i resultaträkningen. Till skillnad från nuvarande ÅRL innehåller utredningens förslag inget krav på specifikation av koncernens egna kapital. FI anser det synnerligen angeläget att ÅRL även framgent innehåller ett krav på specifikation av förändringen i koncernens egna kapital. Upplysning om kvotvärde På sidan 316 i utredningen motiveras ett krav på upplysning om kvotvärde, för alla utom de små företagen, med att Kvotvärdet kan förhållandevis enkelt förändras från en tid till en annan, t.ex. genom en fondemission. Utredningen framhäver emellertid att det i ett tidigare lagstiftningsärende inte ansetts nödvändigt att kräva upplysning om aktiernas nominella belopp, eftersom detta lätt kunde räknas fram genom att aktiekapitalet dividerades med antalet aktier. Således har nuvarande bestämmelse i 5 kap. 14 tredje stycket ÅRL inget krav på upplysning om kvotvärde trots artikel 43.1 led 4 i det fjärde direktivet. FI menar på att ett kvotvärde är lika lätt att räkna ut som det var att räkna ut det nominella beloppet. Ska upplysningar krävas om kvotvärde behöver således motivet för att nu införa ett sådant krav i 5 kap. 37 vara ett annat än det som framförs på sidan 316 i utredningen. Regler om redovisning av förvärvade egna aktier Utredningen föreslår att de nuvarande reglerna i 5 kap. 14 andra stycket ÅRL om redovisning av förvärvade egna aktier flyttas till 6 kap. 2. FI finner det 8

9 mer naturligt att de flyttas till 4 kap. 14 som också handlar om egna aktier och hur sådana ska hanteras i företagets redovisning. Eventualförpliktelser, ställda säkerheter m.m. På sidan 295 i utredningen, stycket före rubriken Utredningen, konstateras att kompletterande normgivning inte innehåller något absolut förbud mot att upplysning om ansvarsförbindelser utelämnas med hänvisning till att det är osannolikt att åtagandet behöver infrias. FI vill framhäva att Rådet för finansiell rapportering i sin rekommendation RFR 2, den version som uppdaterades januari 2014, i punkt 1 avseende IAS 37 skriver att Det får anses följa av förarbetena till ÅRL att ett företag alltid ska lämna upplysning avseende tecknade borgensåtaganden och liknande åtaganden som ansvarsförbindelse. Detta ska läsas mot bakgrund av att IAS 37 punkt 86 kräver att upplysning ska lämnas om alla eventualförpliktelser såvida inte sannolikheten för reglering av dessa är ytterst liten. Denna uppdaterade version av RFR 2 kommenteras inte av utredningen. I sammanhanget är det också av betydelse att Bokföringsnämnden i ett yttrande till Blekinge tingsrätt den 15 februari 2013 på sidan 5 skriver att När det gäller ett borgensåtagande kan dock sannolikheten för ett utflöde aldrig anses vara så liten att det kan komma ifråga att underlåta att upplysa om åtagandet, se Bokföringsnämndens hemsida under Skrivelser/Yttranden till domstol. 2. ÅRKL och ÅRFL Generellt ÅRKL och ÅRFL De synpunkter som FI, tidigare i detta yttrande, framfört avseende ÅRL, berör, med ett undantag 8, även lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) eftersom dessa två lagar hänvisar till de reglerna i ÅRL. Härutöver noteras att i förslagen till ändringar av ÅRKL och ÅRFL saknas en hänvisning till 3 kap. 4 andra stycket ÅRL, ett stycke som är nytt i förslaget till ändring av ÅRL. Enligt detta lagrum ska ett företag, om en tillgång, avsättning eller skuld avser flera än en post i balansräkningen, upplysa om förhållandet till andra poster antingen under den post där den tas upp eller i not. Den föreslagna regeln i ÅRL har tillkommit till följd av artikel 12.1 i det nya redovisningsdirektivet. Den artikeln jämställs i bilaga VII till det nya redovisningsdirektivet med artikel 13.1 i det fjärde direktivet, en artikel som ingår i den lista av bestämmelser som ska följas enligt bank- respektive försäkringsredovisningsdirektivet. Hänvisningar i bank- och försäkringsredovisningsdirektiven, till de upphävda fjärde och sjunde direktiven, ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VII till det nya redovisningsdirektivet, enligt artikel 52 i det nya redovisningsdirektivet. 8 Synpunkterna som lämnats avseende företag av allmänt intresse. 9

10 Vad gäller införandet av den nya definitionen av intresseföretag och införandet av begreppet gemensamt styrda företag föreslår FI att en samordning sker med regeringens arbete med att genomföra solvens 2-direktivet för försäkringsföretag. FI delar utredningens uppfattning att posterna Extraordinära intäkter och Extraordinära kostnader ska tas bort från uppställningsformerna för resultaträkningen i ÅRKL och ÅRFL. FI har redan beaktat den internationella utvecklingen på detta område i sina egna föreskrifter på redovisningsområdet. Synpunkter på ytterligare ett område som berör såväl ÅRKL som ÅRFL behandlas under ÅRKL nedan. Synpunkterna har placerats där då de, för att förstås rätt, behöver en introduktion som går in på detaljer i ÅRKL eller ÅRFL. Det handlar om de generella bestämmelserna om oväsentliga avvikelser ÅRKL FI anser att de olika paragraferna om oväsentliga avvikelser behöver begränsas i flera avseenden eller så behöver det klargöras att de i många fall inte är tillämpliga. FI gör följande noteringar: 3 kap. 5 (avvikelse från 1-4 och bilagorna 1 och 2 till lagen) borde tas bort helt. Att vissa avvikelser tillåts framgår redan av 3 kap. 2 genom hänvisning till 3 kap. 13 i ÅRL (och får följdeffekt på 3 kap. 1 första stycket ÅRKL och bilagorna till lagen) samtidigt som dessa avvikelser begränsas i 3 kap. 3. Bestämmelserna i 3 kap. 1 andra och tredje styckena ÅRKL är får-regler (dvs. bestämmelser som tillåter något) och det kan således inte finnas något behov att göra avvikelser från dessa regler. 4 slutligen, innehåller bestämmelser om vilka poster inom eget kapital som olika typer av kreditinstitut och värdepappersbolag ska redovisa och vilka av dessa poster som utgör bundet eget kapital. Dessa bestämmelser är, enligt FI, inte av en sådan karaktär att avvikelser från lagen kan anses vara oväsentliga. Bestämmelsen i 4 kap 7 (avvikelse från 1-6 ) borde inte omfatta bland annat 1. 1 innehåller (se hänvisningen till 4 kap. 17 ÅRL) möjligheten att göra oväsenliga avvikelser från de regler i ÅRL som ÅRKL hänvisar till i just 1. Bestämmelsen i 4 kap. 7 borde inte heller omfatta någon möjlighet att göra oväsentliga avvikelser från 2 1 (klargör att en bank inte får skriva upp enläggningstillgång utan medgivande av FI), 2 (begränsar möjligheten att skriva upp vissa poster till ett högre värde än vad som medges av FI), 3 (begränsar användningen av uppskrivningsfonden), 4 (klargör att det är allmän domstol som ska pröva huruvida ett kreditmarknadsbolag får ta uppskrivningsfonden i anspråk för att täcka förlust), 5 (tillåter viss värderingsmetod om FI medger det) och 7 (är en får-regel ). Alla dessa bestämmelser är, enlig FI, av en sådan karaktär att de ska följas utan någon som helst avvikelse eller är får-regler. 10

11 Bestämmelsen i 4 kap. 7 borde inte heller omfatta någon möjlighet att göra oväsentliga avvikelser från 4. Enligt den paragrafen begränsas möjligheten att ta upp vissa utgifter som tillgångar. Enligt FI är bestämmelsen av sådan karaktär att den ska följas utan någon som helst avvikelse. Bestämmelsen i 5 kap. 8 (avvikelse från 1-7 ) borde inte omfatta bland annat 1. 1 innehåller (se hänvisningen till 5 kap. 5 ÅRL) möjligheten att göra oväsenliga avvikelser från de regler i ÅRL som ÅRKL hänvisar till i just 1. Bestämmelsen i 5 kap. 8 borde inte heller omfatta vissa bestämmelser i 2, exempelvis de i punkt 1 (reglerar att det är FI som kan ge tillstånd att utelämna uppgift om dotterföretag) och 2 (en får-regel ). Bestämmelsen i 5 kap. 8 borde inte heller omfatta flera av bestämmelserna i övriga paragrafer i det femte kapitlet. Ett uppenbart exempel är den i 5 2 som stadgar att posten Kreditförluster, netto (post 12) ska delas upp i nedskrivningar respektive återföringar av nedskrivningar. För ett kreditinstitut är detta en mycket central upplysning där beloppen, även om de skulle vara små, är av stort intresse. Noteras kan också att 5 1 enbart innehåller ett krav på att specificera vissa större belopp. En sådan typ av bestämmelse innebär att informationen som krävs inte kan anses vara oväsentlig. Såsom framgår av noteringarna avseende möjligheten att göra oväsentliga avvikelser från vissa regler i ÅRKL ovan, och enligt vissa regler i ÅRFL nedan, har FI kommit till slutsatsen att den generella bestämmelsen om oväsentliga avvikelser i 3 kap. 5 ÅRKL respektive 3 kap. 6 ÅRFL i sin helhet inte fyller någon funktion. FI anser det därför synnerligen angeläget att denna paragraf tas bort ur respektive lag. Förekomsten av en bestämmelse skapar rimligen en förväntan hos företagen att bestämmelsen skulle kunna vara applicerbar. Om bestämmelsen inte kan tänkas vara det, skapar den förvirring och onödig komplikation för företagen och andra. Såsom noterats har FI även kommit till slutsatsen att de generella bestämmelserna om oväsentliga avvikelser i de övriga kapitlen i ÅRKL och ÅRFL i stor utsträckning saknar funktion. Det kan möjligen hävdas att det inte kan göra någon skada av att i en bestämmelse om att oväsenliga avvikelser får göras, inkludera t.ex. får-regler, eftersom det inte är applicerbart att göra avvikelser från sådana regler. Det kan också tyckas att företagen själva måste kunna komma till slutsatsen att en avvikelse från en viss bestämmelse aldrig kan vara oväsentlig. FI anser dock att det är olämpligt att ha de föreslagna generella avvikelsereglerna i respektive kapitel då de är tillämpliga i så liten utsträckning. Det ger en skev bild av applicerbarheten. Det är många aspekter 11

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) 2015-11-24 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-9455 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Redaktionella synpunkter på författningsförslagen. 1 Förslag till årsredovisningslag (2016:000)

Redaktionella synpunkter på författningsförslagen. 1 Förslag till årsredovisningslag (2016:000) Remissvar - bilaga 1(6) Redaktionella synpunkter på författningsförslagen 1 Förslag till årsredovisningslag (2016:000) 4 kap. 10 andra stycket ÅRL I andra stycket anges att avvikelse får göras från vad

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse

Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse Sida 1(5) 2013-02-15 Blekinge tingsrätt Box 319 371 25 Karlskrona Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse YTTRANDE Enligt god redovisningssed ska ett

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL

Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL - Preliminära bedömningar om redovisning i 2009-06-16 kreditinstitut och värdepappersbolag samt försäkringsföretag INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 2 2. VÄRDERING

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2011-10-27 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-4690 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i regler

Läs mer

Redovisningens spelregler i framtiden

Redovisningens spelregler i framtiden Redovisningens spelregler i framtiden Pernilla Lundqvist Redovisningsspecialist KPMG Tidplan Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd antog ett nytt redovisningsdirektiv i juni 2013 Fas 1 Delbetänkande

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-10-22 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning Vår referens/dnr: 120/2016 Bokföringsnämnden Box 7849 Er referens: 103 99 Stockholm Dnr 15-33 Stockholm 20160818 Remissvar Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat Uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden Uppdaterat 2016-11-29 ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2000:2) 1. Detta allmänna råd gäller för näringsdrivande, icke-noterade mindre och

Läs mer

RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET

RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET NOVEMBER 2005 2 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 SYFTE 7 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 7 IAS 1 Utformning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1.1 december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 2 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-11-25 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson Redovisningsnyheter K3 med IFRS inslag -09-27 Marcus Johansson 1. Ändrade årsredovisningslagen 2 Förändringarna i korthet Förändringar av årsredovisningslagen som berörs under passet Upplysningskrav för

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM 2016-08-18 Remissvar på förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning i mindre företag, Dnr 15-32 (RF), som är en paraplyorganisation

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-12-14 BESLUTSPROMEMORIA Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-04-14 Preliminär bedömning till följd av IAS 1 (reviderad 2007) INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. NYA BENÄMNINGAR PÅ DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 3 2. NYTT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm 2013-03-08 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33)

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 18 augusti 2016 Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) FAR har beretts

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:4) om gruppbaserad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49) 2015-09-07 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-8599 103 33 STOCKHOLM (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Finansinspektionens remiss förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna

Finansinspektionens remiss förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/025 Er referens: FI Dnr 17-717 1 (5) 2017-08-16 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Skickat via e-post till Finansinspektionen@fi.se Finansinspektionens remiss

Läs mer

Promemorian Några finansmarknadsfrågor (dnr Fi2016/02589/V)

Promemorian Några finansmarknadsfrågor (dnr Fi2016/02589/V) 2016-10-05 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 16-10416 Finansmarknadsavdelningen (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30.

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30. Göteborgs universitet YTTRANDE Handelshögskolan 2012-10-22 Företagsekonomiska institutionen Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 STOCKHOLM Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Enklare redovisning. Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3. Sammanfattning

Enklare redovisning. Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3. Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3 Enklare redovisning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:235, vari föreslås vissa förenklingar av reglerna i bl.a. årsredovisningslagen

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag; SFS 2004:1177 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2007:541 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 maj 2016 Anders Ygeman Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2012-09-10 R E M I S S P R O M E M O R I A Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FI Dnr 12-230 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Aktuellt på stiftelseområdet

Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Årsmöte Stockholm 26 april 2017 Program Nya regler med anledning av dataskyddsförordningen ska ersätta personuppgiftslagen (PUL) Nyheter på redovisningsområdet

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer FFFS 2009:11 2010-03-26 Remissbemötanden och författningskommentarer INNEHÅLL INLEDNING 3 FÖRSLAG, REMISSVAR OCH VÅRA BEMÖTANDEN 3 Bakgrund och sammanfattning 3 1. Värdering av finansiella instrument 4

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regeringens proposition 2017/18:5

Regeringens proposition 2017/18:5 Regeringens proposition 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Prop. 2017/18:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Författningskommentarer till FI:s föreskrifter och allmänn. a råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkring

Författningskommentarer till FI:s föreskrifter och allmänn. a råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkring FÖRFATTNINGSKOMMENTARER Datum 2011-05-12 Författningskommentarer till FI:s föreskrifter och allmänn a råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkring s- företag som har dispens (ersätter FFFS

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-09-27 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Svante O. Johansson. Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2003:774 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2)

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2) YTTRANDE AD 41-230/2007 851 81 Sundsvall 2007-05-11 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 Stockholm Remissvar angående

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning. Dir. 2012:126

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning. Dir. 2012:126 Kommittédirektiv Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning Dir. 2012:126 Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012 Sammanfattning Ett nytt EU-direktiv om årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 3 1.1 Bakgrund till föreslagna ändringar 3 1.2 Nya lagregler 3 1.3 Nuvarande regler

Läs mer