Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner."

Transkript

1 Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5 Kap 4 är därför inte tillämplig. Det innebär att pensionsförpliktelserna för dessa förmåner skall tas med i sin helhet i balansräkningen. Däremot uppfyller de kriterierna för avsättningar enligt 6 Kap 11 och skall därför tas upp som sådana i balansräkningen. Ett visstidsforordnande med utfästelse om visstidspension kan sägas vara intjänad, men det finns dock skäl som gör att 5 Kap 4 inte skall tillämpas. Det viktigaste är att det är en pensionsförpliktelse som kanske inte överhuvudtaget kommer att infrias. Om pensionsförpliktelsen inte har börjat utbetalats skall den redovisas som en ansvarsförbindelse eftersom den inte uppfyller kriterierna för avsättning 6 Kap 11. Samtliga pensionsförmåner som finns upptagna under posten avsättningar skall specificeras i not till balansräkningen. Kompletterande information om antalet visstidsförordnanden och de väsentligaste villkoren i pensionsavtal tecknade i samband med dessa förordnande skall framgå av årsredovisningen. Några riktlinjer har ej upprättats. 5 Kap 4 6 Kap 11 Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Kompletterande delpension finns inte längre. Sista möjligheten att ansöka om kompletterande delpension var Ett kriterium var att personen ifråga skulle ha fyllt 61 år. Dessa personer har under 2004 blivit 65 år och erhåller därmed vanlig ålderspension istället för kompletterande delpension. Någon upplysning om detta lämnas ej i årsredovisningen, vilket ej heller är ett krav. I årsredovisningen lämnar Region Skåne upplysning om att visstidsförordnande med utfästelse om visstidspension inte finns. Region Skåne uppfyller gällande redovisningspraxis. 1 (24) Deloitte Region Skåne

2 Rekommendation nr 3 Redovisning av extraordinära poster och upplysning för jämförelse ändamål. Endast i sällsynta undantagsfall inträffar händelser som ger upphov till extraordinära intäkter och kostnader. Referensgruppen ansåg att den tolkning som gjorts för privata företag var för snäv och inte helt relevant för kommuner och landsting. Vid bedömning om en post skall klassificeras som extraordinär skall tre kriterier vara uppfyllda. 1) Händelsen eller transaktionen som ger upphov till posten saknar ett tydligt samband med kommunens/landstingets ordinarie verksamhet. 2) Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. 3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp. Specificering skall göras i not där storlek och art skall framgå. I anslutning till verksamhetens kostnader eller intäkter eller berörda resultatposter är det väsentligt att kommentera vikiga händelser eller transaktioner för att kunna analysera och göra jämförelser. För att öka jämförbarheten skall därför upplysningar lämnas om resultateffekten av händelser eller transaktioner, som inte är extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder och mellan olika kommuner/landsting. Upplysning om jämförelsestörande poster skall lämnas i not till berörda resultatposter i resultaträkningen. Alternativt kan resultateffekten särredovisas direkt i resultaträkningen i en egen post. Av rubriceringen skall direkt framgå vad posten avser. Några riktlinjer har ej upprättats. 5 Kap 5 Intäkter eller kostnader i annan verksamhet än kommunens eller landstingets normala verksamhet skall redovisas som extraordinära intäkter och kostnader. 2 (24) Deloitte Region Skåne

3 Inga extraordinära poster är redovisade i årsredovisningen. I not 4 Verksamhetens nettokostnader redovisas en specifikation över jämförelsestörande poster, vilken leder fram till begreppet justerad verksamhetens nettokostnad. Deloitte har under tidigare års revisioner ej noterat någon händelse eller transaktion som uppfyller kraven för redovisning som extraordinär post. Region Skåne redovisar i årsredovisningen jämförelsestörande poster i enlighet med ovanstående. 3 (24) Deloitte Region Skåne

4 Rekommendation Nr 4.1 Redovisning av skatteintäkter Den dominerande principen/metoden när det gäller att värdera en förmögenhetsförändring och hänföra den till rätt tidsperiod är principen om matchning. Det finns inte någon direkt koppling mellan skatteintäkterna och de löpande kostnaderna. Skatteintäkterna måste därför hänföras till den tidsperiod då intäkterna skall täcka verksamhetens kostnader istället för till en specifik kostnad. Eftersom de preliminära skatteintäkterna utgår från en prognos baserad på antaganden om skatteunderlagets utveckling innebär det att de preliminära kommunalskattemedlen och den slutliga skatten endast i undantagsfall överensstämmer. För att kunna redovisa en rättvisande bild i enighet med kravet på god redovisningssed måste en prognos av den s.k. slutavräkningen, dvs. differensen mellan slutlig skatt och preliminär skatt, göras när bokslut upprättas för inkomståret. redovisning anser att kommunalskatten skall periodiseras och redovisas det år då den beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyldige. En periodisering av kommunalskatten förutsätter att kommunerna och landstingen vid bokslutet gör en kollektiv prognos för detta års slutavräkning. Rådet anser att Skattemyndighetens slutliga taxering för riket för det föregående inkomståret uppräknad med den s.k. uppräkningsfaktorn som publiceras av Ekonomistyrningsverket i mitten av december det aktuella inkomståret skall användas i detta syfte. Prognostiserad avräkningslikvid klassificeras som kommunalskatt i årsredovisningen. Inkomstårets redovisade skatteintäkt består av tre olika delar vilka specificeras i not: 1) Preliminära månatliga skatteinbetalningar. 2) Prognos för avräkningslikviden. Prognosen av den slutliga skatten som ligger till grund för avräkningslikvidens storlek baseras på det slutliga taxeringsutfallet för föregående år, multiplicerat med uppräkningsfaktorn vilken publicerats i mitten av december innevarande år. 3) Differensen mellan slutlig taxering (som fastställdes i december månad) och den redovisade skatteintäkten för föregående inkomstår innebär att en justering måste göras i redovisningen året efter inkomståret. Några riktlinjer har ej upprättats. 4 (24) Deloitte Region Skåne

5 Behandlas inte explicit i lagen. Saknar uppgift i årsredovisningen om redovisningsprincip enligt skatteintäkter. Specifikation av ingående poster redovisas i not 5 i årsredovisningen. Region Skåne uppfyller gällande redovisningspraxis. 5 (24) Deloitte Region Skåne

6 Rekommendation nr 5 Redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader redovisning anser att särskild löneskatt skall periodiseras. Rådet anser att den särskilda löneskatten skall redovisas enligt samma principer som gäller för redovisning av pensioner enligt den kommunala inkomstlagen. Vilket innebär att såväl de pensionsförpliktelser som redovisas som avsättning samt de pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse redovisas inklusive särskild löneskatt. Övergången från en betalningsmässig redovisning till en bokföringsmössig redovisning skall betraktas som ett byte av redovisningsprincip. Några riktlinjer har ej upprättats. 6 Kap 11 Pensionsförpliktelserna både i balansräkningen och bland ansvarsförbindelserna redovisas inkl särskild löneskatt. Region Skåne uppfyller gällande redovisningspraxis. 6 (24) Deloitte Region Skåne

7 Rekommendation nr 6 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar. Kommunen/landstinget har inte vare sig kontrollen över tillgången eller den juridiska äganderätten. Därför är bidrag till infrastrukturella investeringar ur ett redovisningsperspektiv aldrig någon tillgång. En kostnadsredovisning av bidraget är förenligt med försiktighetsprincipen. Någon aktivering och redovisning av tillgång i balansräkningen får inte förekomma. Kommunal särart utgör inte motiv för avsteg från den föreslagna lösningen. Några riktlinjer har ej upprättats. Behandlas inte explicit i lagen. Finns ej redovisat som tillgång i årsredovisningen. I förvaltningsberättelsen återfinns information avseende infrastrukturella investeringar. Region Skåne kostnadsför bidrag till eventuella infrastrukturella investeringar i enlighet med ovanstående. 7 (24) Deloitte Region Skåne

8 Rekommendation nr 7 Upplysningar om pensionsförpliktelser och pensionsmedel Som en direkt följd av blandmodellen redovisar kommuner och landsting sina pensionsförpliktelser dels som avsättning i balansräkningen, dels som ansvarsförbindelse beroende på när i tiden pensionsförpliktelsen är intjänad. För att erhålla en helhetsbild av det totala pensionsåtagandet för en kommun eller ett landsting är det nödvändigt att beakta både dessa poster. Rådet anser att en uppföljning av fullmäktiges föreskrifter gällande förvaltningen av pensionsmedel som är likvärdig med intensionerna i lagstiftningen skall göras i förvaltningsberättelsen. Rådet anser vidare att redogörelsen skall inkludera pensionsförpliktelser redovisade som ansvarsförbindelser. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en samlad redovisning av pensionsmedelsförvaltningen grundad på nedanstående uppgifter. Även utvecklingen från föregående år skall framgå. 1) Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser. 2) Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser. 3) Finansiella placeringar (bokfört värde) 4) Totala förpliktelser./. Finansiella placeringar (bokfört värde). 5) Finansiella placeringar (marknadsvärde). 6) Finansiella placeringar (marknadsvärde)./. Finansiella placeringar (bokfört värde). 7) Summan av realisationsvinster/-förluster under året. 8) Realiserad och orealiserad avkastning/vinst/förlust på finansiella placeringar i relation till genomsnittlig finansiell placering (bokfört värde)(kapitalposter). Praktisk utformning av förvaltningsberättelsen när det gäller pensionsförpliktelser bör bestämmas av den enskilda kommunen/landstinget med hänsyn till fullmäktiges föreskrifter och de övriga krav som följer av kommunallagen. Några riktlinjer har ej upprättats. Behandlas inte explicit i lagen. 8 (24) Deloitte Region Skåne

9 Informations givningen enligt de åtta kraven ovan, uppfylls i årsredovisningen som följer: 1) Uppfylles 2) Uppfylles 3) Ej tillämpligt 4) Ej tillämpligt 5) Ej tillämpligt 6) Ej tillämpligt 7) Ej tillämpligt 8) Ej tillämpligt I förvaltningsberättelsen finns beskrivet att de medel som pensionsavsättningarna har utgjort, i sin helhet har återlånats i verksamheten. Därav följer att punkt 3-8 ej blir tillämpliga. Region Skåne uppfyller gällande redovisningspraxis. 9 (24) Deloitte Region Skåne

10 Rekommendation nr 8.1 Sammanställd redovisning Huvudregeln för kommunal sammanställd redovisning är att varje enskilt företag, direkt eller indirekt ägt, skall inkluderas i redovisningen i enlighet med proportionell konsolideringsmetod. Redovisning av den del av obeskattade reserver som utgör uppskjuten skatt skall ske i enighet med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Uppskjuten skatteskuld skall redovisas och klassificeras som avsättning. En övergång till denna metod utgör byte av redovisningsmetod Rådet anser att den sammanställda redovisningen bör innefatta en finansieringsanalys. Väsentliga minoritetsintressen rekommenderas av Rådet att redovisas som en långfristig skuld på en särskild rad mellan långfristiga skulder och eget kapital. Betydande inflytande antas föreligga vid en röstandel om minst 20 %. Detta är ingen absolut gräns då det kan förekomma situationer där engagemang med lägre röstandel ändå kan innebära väsentliga ekonomiska åtaganden. Av årsredovisningen skall framgå vilka kriterier som använts vid bedömningen av vilka juridiska personer som medtagits i den sammanställda redovisningen. Vid bedömning av huruvida ett företag, oavsett ägarandel, skall innefattas i den sammanställda redovisningen och konsolideras enligt KRL 8:2 tas också hänsyn till om konsolideringen tillför väsentlig information i förhållande till kommunens/landstingets resultat- och balansräkningar. Om ett företag inte konsolideras enligt KRL 8:2 skall engagemanget ändå framgå av den gemensamma förvaltningsberättelsen enligt KRL 8:1. Några riktlinjer har ej upprättats. 10 (24) Deloitte Region Skåne

11 8 Kap 1 2 st. Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet skall lämnas om sådana juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget har ett betydande inflytande. 8 Kap 2 Den sammanställda redovisningen skall innehålla en resultaträkning som utgör en sammanställning av kommunens eller landstingets resultaträkning och resultaträkningarna för de övriga juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget har ett betydande inflytande. Redovisningen skall vidare innehålla en balansräkning som utgör en sammanställning av kommunens eller landstingets balansräkning och balansräkningarna för de juridiska personer i vilka kommuner eller landstiget har ett betydande inflytande. I årsredovisningen för 2004 har någon sammanställd redovisning inte upprättats. I Förvaltningsberättelsen finns en separat beskrivning av koncernen, där information lämnas om ägarandel, omsättning i bolaget samt omsättning och balansomslutning i relation till Region Skåne. Eftersom Region Skånes dotterbolag utgör en ringa del av Region Skånes verksamhet har Region Skåne valt att utnyttja lättnadsregeln i rekommendation 8.1. Region Skåne har valt att redovisa sitt engagemang enligt KRL 8:1. Region Skåne uppfyller gällande redovisningspraxis. 11 (24) Deloitte Region Skåne

12 Rekommendation nr 9 Klassificering av finansiella tillgångar. Rådet för kommunal redovisning konstaterar att klassificeringen av finansiella tillgångar i enlighet med lagen om kommunal redovisning skall ta sin utgångspunkt i den enskilda tillgången och dess syfte, det vill säga om den skall brukas eller innehas stadigvarande eller inte. Utgångspunkten är att värdepapper som kontinuerligt är föremål för köp och försäljning skall klassificeras som omsättningstillgång. Innehavet kan inte under dessa omständigheter betraktas som stadigvarande. Klassificeringen tar på dessa grunder inte sin utgångspunkt i vad den finansiella placeringen skall användas till i framtiden. Medel som är tillgängliga för att möta löpande utbetalningar skall klassificeras som omsättningstillgångar. En förutsättning för att klassificera finansiella tillgångar som anläggningstillgångar är att syftet med innehavet av den enskilda tillgången är långsiktigt. Med hänsyn till att kommuner och landsting förvaltar allmänna medel rekommenderar Rådet för kommunal redovisning att placeringsmedel som klassificeras som anläggningstillgångar skall värderas enligt KRL 6 Kap 7 avseende omsättningstillgångar. Dvs. att tillgången skall tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Definitioner: Långfristiga finansiella placeringar såsom aktier, andelar, bostadsrätter och övriga värdepapper. Även sk långfristiga fordringar dvs. fodringar med längre amorteringstid än 1 år bedöms tillhöra de finansiella tillgångarna. Upp- och nedskrivning: Uppskrivning av tillgångar får endast komma i fråga för finansiella tillgångar. Finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som, väsentligt överstiger bokfört värde får skrivas upp till högst detta värde om det står i överensstämmelse med god redovisningssed ( KRL 6 Kap 6 ) Uppskrivningsbeloppet får inte påverka resultaträkningen utan föres direkt till posten eget kapital i balansräkningen. Upplysning skall lämnas i not. 12 (24) Deloitte Region Skåne

13 Enligt KRL 6 Kap 5 skall en anläggningstillgång som vid räkenskapsårets utgång har ett lägre värde än vad som följer av 3 och 4 skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan anses vara bestående. För en finansiell anläggningstillgång skall nedskrivning göras även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående. Enligt KRL 6 Kap 7 gäller för värdering av omsättningstillgångar att dessa tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. I årsredovisningen redovisas finansiella anläggningstillgångar. Dessa består av: Aktier i dotterbolag Aktier i intressebolag och andra bolag Donationsmedelplaceringar Obligationer och andra värdepapper Långfristig utlåning Aktier i dotterbolag, intressebolag och andra bolag har redovisats till anskaffningsvärdet reducerat med eventuella nedskrivningar. Donationsmedel redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet respektive verkligt värde. Obligationer och andra värdepapper redovisas till nominellt belopp. Fordran relaterad till Långfristig utlåning redovisas till nominellt belopp reducerat med nedskrivningar. Inga redovisningsprinciper redovisas i årsredovisningen avseende finansiella anläggningstillgångar. Region Skåne uppfyller gällande redovisningspraxis. 13 (24) Deloitte Region Skåne

14 Rekommendation nr 10 Redovisning av avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. De grundläggande förutsättningarna för att redovisa avsättningar, vilket även poängteras i propositionen (1997/98:52) Kommunal redovisningslag, är samma för kommuner och landsting som för företag. Tillämpningen av RR 16 utgör därför god redovisningssed även för kommuner och landsting. Rådet vill understryka betydelsen av att det skall föreligga en identifierad extern motpart för att en avsättning skall kunna redovisas och att den händelse som utgör grunden för förpliktelsen skall ha inträffat före balansdagen. Kommunen eller landstinget skall inte heller ha någon annan möjlighet än att reglera det åtagande som händelsen har givit upphov till. Rådet rekommenderar att tolkningen av när en skuldföring av ett informellt åtagande skall vara mycket restriktivt. Enligt Redovisningsrådets rekommendation 16 skall för varje slag av avsättning upplysningar lämnas enligt följande: 1) Det redovisade värdet vid periodens början och slut. 2) De avsättningar som gjorts under perioden, inklusive ökningar av befintliga avsättningar. 3) Belopp som har tagits i anspråk under perioden. 4) Outnyttjade belopp som har återförts under perioden. 5) Ökningen under perioden av diskonterade belopp då grund av tidseffekten och effekten av ändringar i diskonteringsräntan. 6) Några riktlinjer har ej upprättats. 6 kap (24) Deloitte Region Skåne

15 I årsredovisningen redovisas avsättningar för pensioner och övriga avsättningar i balansräkningen. Båda posterna specificeras i not. Ett av de viktigaste kriterierna för att redovisa en avsättning är att det skall finnas en identifierad extern motpart. För pensionsavsättningen är det självklart vem som är motpart. I årsredovisningen redovisas vem som är motpart avseende övriga avsättningar. Dessa delas in i tre underkategorier Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), Risk- och värderingsreserv samt övriga avsättningar. Avsättningen till LÖF har en klar identifierad motpart. För Risk- och värderingsreserven samt övriga avsättningar redovisas ingen motpart i den officiella årsredovisningen. Detta är dock inget krav enligt punkt 92 i RR 16. Det kan t o m vara till skada för Regionen om sådan information redovisas, t.ex. kan en avsättning relaterad till en pågående tvist försätta Regionen i ett sämre förhandlingsläge om det blir offentligt. I årsredovisningen framgår endast ingående och utgående värde av avsättningar, vilket innebär att endast nettoförändringar kan utläsas. Enligt Redovisningsrådets rekommendation 16 skall bruttoredovisning redovisas enligt punkterna ovan. För pensioner intjänade före 1998 redovisas ingen avsättning utan endast en ansvarsförbindelse vilket är i enlighet med KRL 5 Kap 4. Ansvarsförbindelser redovisas fördelat på pensionsförpliktelser, byggleasingavtal, Citytunnel, Övrigt och Borgensåtaganden. Samtliga delposter specificeras i not. Den enda posten som det inte redovisas någon motpart för är Övrigt. Den posten avser pågående tvister och med hänsyn till tidigare resonemang bör detta inte heller redovisas. Enligt RR 16 punkt 85 skall i not redovisas även en kortfattad beskrivning av åtagandet och den förväntade tidpunkten för utflödet av resurserna som åtagandet leder till. Detta har ej gjorts i årsredovisningen. Region Skåne uppfyller inte fullt ut gällande redovisningspraxis då det finns vissa brister i redovisade tilläggsupplysningar avseende avsättningar och ansvarsförbindelser. 15 (24) Deloitte Region Skåne

16 Rekommendation nr 11 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Rådet för kommunal redovisning anser att redovisning av materiella anläggningstillgångar enligt Redovisningsrådet rekommendation RR 12 utgör god redovisningssed även för kommuner och landsting. Därvid skall följande beaktas: 1) Även tillgångar av publik karaktär inkluderas i definitionen av materiella anläggningstillgångar. Såsom publik karaktär menas till exempel gator, parker och liknande. 2) För klassificering och specificering av materiella anläggningstillgångar gäller för kommuner och landsting lagen om kommunal redovisning. 3) De avsnitt i RR 12 som behandlar uppskrivning av materiella anläggningstillgångar är inte tillämpliga. 4) De delar av RR 12 som behandlar skattemässiga effekter av redovisningen av materiella anläggningstillgångar är inte relevanta för kommuner och landsting. Med materiella tillgångar avses följande: 1) Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2) Maskiner och inventarier 3) Övriga materiella anläggningstillgångar Med fastighet avses mark, byggnader och tekniska anläggningar. När det gäller gränsdragning mellan byggnad och byggnadsinventarier utgörs byggnad av byggnadsstommen med stomkompletteringar och installationer samt sådan till byggnaden hänförlig utrustning som är nödvändig för byggnadens allmänna funktioner och som vid anskaffningen bedöms öka fastighetens värde. Byggnadsinventarie är de delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna byggnadens användning för rörelseändamål och skall därför följa avskrivningsplanen för inventarier. Landstingsförbundet rekommenderar att aktivering av tillgångar skall göras då anskaffningsvärdet uppgår till kronor. Region Skåne har beslutat sig för att använda 1 basbelopp som gräns för aktivering samt att tillgången ska ha ekonomisk livslängd överstigande tre år. 16 (24) Deloitte Region Skåne

17 6 Kap 1 Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. 6 Kap 3 Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4-6, 8. 6 Kap 4 Anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd skall skrivas av systematiskt över denna livslängd. 6 Kap 5 1 st. Har en anläggningstillgång vid räkenskapsårets utgång ett lägre värde än vad som följer av 3 och 4, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara bestående. En nedskrivning enligt första stycket skall återföras, om det inte längre finns skäl för den. Nedskrivningar och återföringar av ovan nämnda slag skall redovisas över resultaträkningen. Enligt redovisnings- och värderingsprinciper som angivits i årsredovisningen följer Region Skåne Redovisning rekommendation 11. Avskrivningstiderna följer Landstingsförbundets rekommendationer med undantag av hanteringen av administrativa byggnader. Region Skåne skriver av dessa över 50 år medan Landstingsförbundet rekommenderar 30 år som avskrivningstid. Detta leder till lägre avskrivningar än vad Landstingsförbundet rekommenderar. Region Skåne särredovisar inte byggnader och byggnadsinventarier vilket får till följd att avskrivningarna blir lägre då den ekonomiska livslängden är längre för byggnader än för byggnadsinventarier. Problem finns då restvärde avseende tidigare anskaffade byggnadsinventarier inte utrangeras då de ersätts med nyanskaffningar. Inget register finns där ett korrekt bokfört värde kan utrangeras. Deloitte har identifierat i samband med tidigare års revision 17 (24) Deloitte Region Skåne

18 praktiska problem med att särredovisa byggnadsinventarier. I samband med nyanskaffning skall de gamla byggnadsinventarierna utrangeras. Det kan då vara svårt att fastställa den utrangerade tillgångens restvärde. Det beror på att byggnader och byggnadsinventarier har redovisats som en tillgång historiskt och inte såsom separata tillgångar. Hjälpmedel i form av exempelvis elrullstolar klassificeras i dag som omsättningstillgångar, men avskrivning görs på dessa tillgångar som om de vore materiella anläggningstillgångar. I noten avseende materiella anläggningstillgångar specificeras anskaffningsvärden, ackumulerade avskrivningar, årets avskrivningar etc. Inkluderat i dessa belopp är tillgångar vilka även avser finansiell leasing samt avskrivningar utav dessa. Uppgift bör lämnas separat för respektive. Region Skåne har påbörjat en utredning för att klarlägga hanteringen och möjligheten att använda sig av komponentavskrivning, samt om det är möjligt att göra en fördelning av historiska uppgifter för att säkerställa att utrangeringar görs på ett korrekt sätt, vilket vi anser bör fullföljas. Hanteringen och klassificeringen av hjälpmedel i redovisningen bör fastställas. Uppgift bör lämnas separat för materiella anläggningstillgångar och för tillgångar vilka redovisas såsom finansiell leasing inom begreppet materiella anläggningstillgångar. 18 (24) Deloitte Region Skåne

19 Rekommendation nr 12 Redovisning av immateriella anläggningstillgångar. Rådet för kommunal redovisning anser att de grundläggande förutsättningarna att redovisa immateriella tillgångar, både anskaffade och upparbetade, är desamma för kommuner och landsting som för företag. Rådet anser därför att redovisning av immateriella anläggningstillgångar enligt RR 15 utgör god redovisningssed även för kommuner och landsting med undantag av nedanstående punkter. 1) Utgifter för utveckling som redovisas som immateriella tillgångar i balansräkningen skall anses ha en ekonomisk livslängd på högst fem år. För anskaffade immateriella tillgångar tillämpas RR 15. 2) Redovisning av tilläggsupplysningar kan i de fall immateriella anläggningstillgångar ej utgör en väsentlig post i balansräkningen begränsas till uppgifter om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och val av avskrivningsmetod. 3) Rekommendationen skall tillämpas i redovisningen för såväl kommunen/landstinget som den sammanställda redovisningen. 4) För kommuner och landsting gäller klassificering och specifikation enligt lagen om kommunal redovisning. 5) Den del av RR 15 som behandlar skattemässiga effekter av redovisningen av anläggningstillgångar är inte relevanta för kommuner/landsting. För att utgifterna skall få aktiveras måste de dock vara av väsentligt värde. Max avskrivningstid är 5 år. Kan bestå av forsknings- och utvecklingsarbeten, hyresrätter och liknande rättigheter, patent, licenser, varumärken eller goodwill. Aktivering av immateriella tillgångar görs först då tillgångens värde överstiger 1 Mkr. 6 Kap 2 Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för verksamheten under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång. 19 (24) Deloitte Region Skåne

20 I årsredovisningen redovisas ett datasystem som enda immateriella tillgång. Avskrivningstiden är 5 år. I årsredovisningen upplyser Region Skåne att man följer Redovisnings rekommendation nr 12. Det upplyses även att Region Skåne har som riktlinje att endast aktivera immateriella tillgångar vilka överstiger 1 Mkr. Det finns en avvikelse mellan rekommendationen och då Region Skåne har beloppsbestämt aktiveringsnivån till 1 Mkr medan rekommendationen anger väsentligt värde som aktiveringsnivå. Då tillgången endast har ett bokfört värde på 4 Mkr kan det konstateras att det inte utgör en väsentlig post för Regionen. Begränsningsregeln i punkt 2 ovan kan därmed appliceras. Tillgången har bedömts leda till framtida kostnadsbesparningar och uppfyller därmed kravet på att framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget. Deloitte har vid tidigare revision noterat vissa praktiska problem med gränsdragning mellan forskning och utveckling. Risk föreligger att utgifter som kostnadsförs direkt skulle kunna ha aktiverats som immateriella tillgångar. I denna undersökning har vi inte gått igenom kostnadsföring av forskning och utveckling historiskt. Det finns en skillnad mellan hur rekommendation 12 ovan och definierar aktiveringsnivån för redovisning av immateriella anläggningstillgångar då Region Skåne har beloppsbestämt aktiveringsnivån till 1 Mkr medan rekommendationen anger väsentligt värde som aktiveringsnivå. Region Skåne bör överväga att bedöma om forsknings- och utvecklingsprojekt kan innehålla utgifter som borde aktiveras som immateriella anläggningstillgångar. 20 (24) Deloitte Region Skåne

21 Rekommendation nr 13 Redovisning av leasingavtal Utgångspunkten för klassificering av leasingavtal skall enligt Rådet för kommunal redovisning tas i transaktionens ekonomiska innebörd i syfte att ge en rättvisande bild. Rådet anser därför att redovisningen av leasingavtal enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 utgör god redovisningssed även för kommuner och landsting. I det fall avtalets värde är obetydligt skall leasingavtalet inte klassificeras som finansiellt utan som operationellt. Med avtalets värde förstås tillgångens anskaffningsvärde alternativt summan av nuvärdesberäknade framtida leasingavgifter. Sale-and-leaseback-transaktioner anser Rådet som huvudprincip skall redovisas som finansiellt leasingavtal. När det gäller uppställningsform för balansräkningen och klassificering av olika tillgångar gäller för kommuner och landsting att detta skall ske enligt lagen om kommunal redovisning. I den omfattningen rekommendationen innebär att leasingavtal kommer att omklassificeras från att vara finansiell- till operationell leasing skall detta betraktas som ett byte av redovisningsprincip. Rekommendationen skall tillämpas i redovisningen för såväl kommunen/landstinget som i den sammanställda redovisningen. Finansiella leasingavtal av väsentlig karaktär som tecknas fr.o.m redovisas som en anläggningstillgång och förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. I Region Skåne betraktas ett leasingavtal överstigande 1 Mkr som en väsentlig post och skall tillgångs- och skuldföras. Sale-andleaseback-transaktioner klassificeras som finansiell leasing. Om leasingavtal klassificeras om från operationell till finansiell leasing är detta byte av redovisningsprincip och skall hanteras enligt rekommendation 14. Enligt Regionstyrelsens beslut den 19 november 2001 om Nya regler för leasing och funktionsupphandling skall alla beslut om leasing eller funktionsupphandling för bygg- och utrustningsinvesteringar som överstiger 1 Mkr underställas Regionstyrelsen för godkännande. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska, istället för Regionstyrelsen, särskilt pröva sådana investerar inom hälso- och sjukvården. 21 (24) Deloitte Region Skåne

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

RR 14 JOINT VENTURES

RR 14 JOINT VENTURES RR 14 JOINT VENTURES REDOVISNINGSRÅDET JULI 2000 1 Innehållsförteckning Sid TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 Olika former av joint ventures 4 Avtal om samarbete 4 GEMENSAMT STYRDA VERKSAMHETER 5 GEMENSAMMA

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 KIRUNA KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer