Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner."

Transkript

1 Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5 Kap 4 är därför inte tillämplig. Det innebär att pensionsförpliktelserna för dessa förmåner skall tas med i sin helhet i balansräkningen. Däremot uppfyller de kriterierna för avsättningar enligt 6 Kap 11 och skall därför tas upp som sådana i balansräkningen. Ett visstidsforordnande med utfästelse om visstidspension kan sägas vara intjänad, men det finns dock skäl som gör att 5 Kap 4 inte skall tillämpas. Det viktigaste är att det är en pensionsförpliktelse som kanske inte överhuvudtaget kommer att infrias. Om pensionsförpliktelsen inte har börjat utbetalats skall den redovisas som en ansvarsförbindelse eftersom den inte uppfyller kriterierna för avsättning 6 Kap 11. Samtliga pensionsförmåner som finns upptagna under posten avsättningar skall specificeras i not till balansräkningen. Kompletterande information om antalet visstidsförordnanden och de väsentligaste villkoren i pensionsavtal tecknade i samband med dessa förordnande skall framgå av årsredovisningen. Några riktlinjer har ej upprättats. 5 Kap 4 6 Kap 11 Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Kompletterande delpension finns inte längre. Sista möjligheten att ansöka om kompletterande delpension var Ett kriterium var att personen ifråga skulle ha fyllt 61 år. Dessa personer har under 2004 blivit 65 år och erhåller därmed vanlig ålderspension istället för kompletterande delpension. Någon upplysning om detta lämnas ej i årsredovisningen, vilket ej heller är ett krav. I årsredovisningen lämnar Region Skåne upplysning om att visstidsförordnande med utfästelse om visstidspension inte finns. Region Skåne uppfyller gällande redovisningspraxis. 1 (24) Deloitte Region Skåne

2 Rekommendation nr 3 Redovisning av extraordinära poster och upplysning för jämförelse ändamål. Endast i sällsynta undantagsfall inträffar händelser som ger upphov till extraordinära intäkter och kostnader. Referensgruppen ansåg att den tolkning som gjorts för privata företag var för snäv och inte helt relevant för kommuner och landsting. Vid bedömning om en post skall klassificeras som extraordinär skall tre kriterier vara uppfyllda. 1) Händelsen eller transaktionen som ger upphov till posten saknar ett tydligt samband med kommunens/landstingets ordinarie verksamhet. 2) Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. 3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp. Specificering skall göras i not där storlek och art skall framgå. I anslutning till verksamhetens kostnader eller intäkter eller berörda resultatposter är det väsentligt att kommentera vikiga händelser eller transaktioner för att kunna analysera och göra jämförelser. För att öka jämförbarheten skall därför upplysningar lämnas om resultateffekten av händelser eller transaktioner, som inte är extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder och mellan olika kommuner/landsting. Upplysning om jämförelsestörande poster skall lämnas i not till berörda resultatposter i resultaträkningen. Alternativt kan resultateffekten särredovisas direkt i resultaträkningen i en egen post. Av rubriceringen skall direkt framgå vad posten avser. Några riktlinjer har ej upprättats. 5 Kap 5 Intäkter eller kostnader i annan verksamhet än kommunens eller landstingets normala verksamhet skall redovisas som extraordinära intäkter och kostnader. 2 (24) Deloitte Region Skåne

3 Inga extraordinära poster är redovisade i årsredovisningen. I not 4 Verksamhetens nettokostnader redovisas en specifikation över jämförelsestörande poster, vilken leder fram till begreppet justerad verksamhetens nettokostnad. Deloitte har under tidigare års revisioner ej noterat någon händelse eller transaktion som uppfyller kraven för redovisning som extraordinär post. Region Skåne redovisar i årsredovisningen jämförelsestörande poster i enlighet med ovanstående. 3 (24) Deloitte Region Skåne

4 Rekommendation Nr 4.1 Redovisning av skatteintäkter Den dominerande principen/metoden när det gäller att värdera en förmögenhetsförändring och hänföra den till rätt tidsperiod är principen om matchning. Det finns inte någon direkt koppling mellan skatteintäkterna och de löpande kostnaderna. Skatteintäkterna måste därför hänföras till den tidsperiod då intäkterna skall täcka verksamhetens kostnader istället för till en specifik kostnad. Eftersom de preliminära skatteintäkterna utgår från en prognos baserad på antaganden om skatteunderlagets utveckling innebär det att de preliminära kommunalskattemedlen och den slutliga skatten endast i undantagsfall överensstämmer. För att kunna redovisa en rättvisande bild i enighet med kravet på god redovisningssed måste en prognos av den s.k. slutavräkningen, dvs. differensen mellan slutlig skatt och preliminär skatt, göras när bokslut upprättas för inkomståret. redovisning anser att kommunalskatten skall periodiseras och redovisas det år då den beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyldige. En periodisering av kommunalskatten förutsätter att kommunerna och landstingen vid bokslutet gör en kollektiv prognos för detta års slutavräkning. Rådet anser att Skattemyndighetens slutliga taxering för riket för det föregående inkomståret uppräknad med den s.k. uppräkningsfaktorn som publiceras av Ekonomistyrningsverket i mitten av december det aktuella inkomståret skall användas i detta syfte. Prognostiserad avräkningslikvid klassificeras som kommunalskatt i årsredovisningen. Inkomstårets redovisade skatteintäkt består av tre olika delar vilka specificeras i not: 1) Preliminära månatliga skatteinbetalningar. 2) Prognos för avräkningslikviden. Prognosen av den slutliga skatten som ligger till grund för avräkningslikvidens storlek baseras på det slutliga taxeringsutfallet för föregående år, multiplicerat med uppräkningsfaktorn vilken publicerats i mitten av december innevarande år. 3) Differensen mellan slutlig taxering (som fastställdes i december månad) och den redovisade skatteintäkten för föregående inkomstår innebär att en justering måste göras i redovisningen året efter inkomståret. Några riktlinjer har ej upprättats. 4 (24) Deloitte Region Skåne

5 Behandlas inte explicit i lagen. Saknar uppgift i årsredovisningen om redovisningsprincip enligt skatteintäkter. Specifikation av ingående poster redovisas i not 5 i årsredovisningen. Region Skåne uppfyller gällande redovisningspraxis. 5 (24) Deloitte Region Skåne

6 Rekommendation nr 5 Redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader redovisning anser att särskild löneskatt skall periodiseras. Rådet anser att den särskilda löneskatten skall redovisas enligt samma principer som gäller för redovisning av pensioner enligt den kommunala inkomstlagen. Vilket innebär att såväl de pensionsförpliktelser som redovisas som avsättning samt de pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse redovisas inklusive särskild löneskatt. Övergången från en betalningsmässig redovisning till en bokföringsmössig redovisning skall betraktas som ett byte av redovisningsprincip. Några riktlinjer har ej upprättats. 6 Kap 11 Pensionsförpliktelserna både i balansräkningen och bland ansvarsförbindelserna redovisas inkl särskild löneskatt. Region Skåne uppfyller gällande redovisningspraxis. 6 (24) Deloitte Region Skåne

7 Rekommendation nr 6 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar. Kommunen/landstinget har inte vare sig kontrollen över tillgången eller den juridiska äganderätten. Därför är bidrag till infrastrukturella investeringar ur ett redovisningsperspektiv aldrig någon tillgång. En kostnadsredovisning av bidraget är förenligt med försiktighetsprincipen. Någon aktivering och redovisning av tillgång i balansräkningen får inte förekomma. Kommunal särart utgör inte motiv för avsteg från den föreslagna lösningen. Några riktlinjer har ej upprättats. Behandlas inte explicit i lagen. Finns ej redovisat som tillgång i årsredovisningen. I förvaltningsberättelsen återfinns information avseende infrastrukturella investeringar. Region Skåne kostnadsför bidrag till eventuella infrastrukturella investeringar i enlighet med ovanstående. 7 (24) Deloitte Region Skåne

8 Rekommendation nr 7 Upplysningar om pensionsförpliktelser och pensionsmedel Som en direkt följd av blandmodellen redovisar kommuner och landsting sina pensionsförpliktelser dels som avsättning i balansräkningen, dels som ansvarsförbindelse beroende på när i tiden pensionsförpliktelsen är intjänad. För att erhålla en helhetsbild av det totala pensionsåtagandet för en kommun eller ett landsting är det nödvändigt att beakta både dessa poster. Rådet anser att en uppföljning av fullmäktiges föreskrifter gällande förvaltningen av pensionsmedel som är likvärdig med intensionerna i lagstiftningen skall göras i förvaltningsberättelsen. Rådet anser vidare att redogörelsen skall inkludera pensionsförpliktelser redovisade som ansvarsförbindelser. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en samlad redovisning av pensionsmedelsförvaltningen grundad på nedanstående uppgifter. Även utvecklingen från föregående år skall framgå. 1) Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser. 2) Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser. 3) Finansiella placeringar (bokfört värde) 4) Totala förpliktelser./. Finansiella placeringar (bokfört värde). 5) Finansiella placeringar (marknadsvärde). 6) Finansiella placeringar (marknadsvärde)./. Finansiella placeringar (bokfört värde). 7) Summan av realisationsvinster/-förluster under året. 8) Realiserad och orealiserad avkastning/vinst/förlust på finansiella placeringar i relation till genomsnittlig finansiell placering (bokfört värde)(kapitalposter). Praktisk utformning av förvaltningsberättelsen när det gäller pensionsförpliktelser bör bestämmas av den enskilda kommunen/landstinget med hänsyn till fullmäktiges föreskrifter och de övriga krav som följer av kommunallagen. Några riktlinjer har ej upprättats. Behandlas inte explicit i lagen. 8 (24) Deloitte Region Skåne

9 Informations givningen enligt de åtta kraven ovan, uppfylls i årsredovisningen som följer: 1) Uppfylles 2) Uppfylles 3) Ej tillämpligt 4) Ej tillämpligt 5) Ej tillämpligt 6) Ej tillämpligt 7) Ej tillämpligt 8) Ej tillämpligt I förvaltningsberättelsen finns beskrivet att de medel som pensionsavsättningarna har utgjort, i sin helhet har återlånats i verksamheten. Därav följer att punkt 3-8 ej blir tillämpliga. Region Skåne uppfyller gällande redovisningspraxis. 9 (24) Deloitte Region Skåne

10 Rekommendation nr 8.1 Sammanställd redovisning Huvudregeln för kommunal sammanställd redovisning är att varje enskilt företag, direkt eller indirekt ägt, skall inkluderas i redovisningen i enlighet med proportionell konsolideringsmetod. Redovisning av den del av obeskattade reserver som utgör uppskjuten skatt skall ske i enighet med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Uppskjuten skatteskuld skall redovisas och klassificeras som avsättning. En övergång till denna metod utgör byte av redovisningsmetod Rådet anser att den sammanställda redovisningen bör innefatta en finansieringsanalys. Väsentliga minoritetsintressen rekommenderas av Rådet att redovisas som en långfristig skuld på en särskild rad mellan långfristiga skulder och eget kapital. Betydande inflytande antas föreligga vid en röstandel om minst 20 %. Detta är ingen absolut gräns då det kan förekomma situationer där engagemang med lägre röstandel ändå kan innebära väsentliga ekonomiska åtaganden. Av årsredovisningen skall framgå vilka kriterier som använts vid bedömningen av vilka juridiska personer som medtagits i den sammanställda redovisningen. Vid bedömning av huruvida ett företag, oavsett ägarandel, skall innefattas i den sammanställda redovisningen och konsolideras enligt KRL 8:2 tas också hänsyn till om konsolideringen tillför väsentlig information i förhållande till kommunens/landstingets resultat- och balansräkningar. Om ett företag inte konsolideras enligt KRL 8:2 skall engagemanget ändå framgå av den gemensamma förvaltningsberättelsen enligt KRL 8:1. Några riktlinjer har ej upprättats. 10 (24) Deloitte Region Skåne

11 8 Kap 1 2 st. Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet skall lämnas om sådana juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget har ett betydande inflytande. 8 Kap 2 Den sammanställda redovisningen skall innehålla en resultaträkning som utgör en sammanställning av kommunens eller landstingets resultaträkning och resultaträkningarna för de övriga juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget har ett betydande inflytande. Redovisningen skall vidare innehålla en balansräkning som utgör en sammanställning av kommunens eller landstingets balansräkning och balansräkningarna för de juridiska personer i vilka kommuner eller landstiget har ett betydande inflytande. I årsredovisningen för 2004 har någon sammanställd redovisning inte upprättats. I Förvaltningsberättelsen finns en separat beskrivning av koncernen, där information lämnas om ägarandel, omsättning i bolaget samt omsättning och balansomslutning i relation till Region Skåne. Eftersom Region Skånes dotterbolag utgör en ringa del av Region Skånes verksamhet har Region Skåne valt att utnyttja lättnadsregeln i rekommendation 8.1. Region Skåne har valt att redovisa sitt engagemang enligt KRL 8:1. Region Skåne uppfyller gällande redovisningspraxis. 11 (24) Deloitte Region Skåne

12 Rekommendation nr 9 Klassificering av finansiella tillgångar. Rådet för kommunal redovisning konstaterar att klassificeringen av finansiella tillgångar i enlighet med lagen om kommunal redovisning skall ta sin utgångspunkt i den enskilda tillgången och dess syfte, det vill säga om den skall brukas eller innehas stadigvarande eller inte. Utgångspunkten är att värdepapper som kontinuerligt är föremål för köp och försäljning skall klassificeras som omsättningstillgång. Innehavet kan inte under dessa omständigheter betraktas som stadigvarande. Klassificeringen tar på dessa grunder inte sin utgångspunkt i vad den finansiella placeringen skall användas till i framtiden. Medel som är tillgängliga för att möta löpande utbetalningar skall klassificeras som omsättningstillgångar. En förutsättning för att klassificera finansiella tillgångar som anläggningstillgångar är att syftet med innehavet av den enskilda tillgången är långsiktigt. Med hänsyn till att kommuner och landsting förvaltar allmänna medel rekommenderar Rådet för kommunal redovisning att placeringsmedel som klassificeras som anläggningstillgångar skall värderas enligt KRL 6 Kap 7 avseende omsättningstillgångar. Dvs. att tillgången skall tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Definitioner: Långfristiga finansiella placeringar såsom aktier, andelar, bostadsrätter och övriga värdepapper. Även sk långfristiga fordringar dvs. fodringar med längre amorteringstid än 1 år bedöms tillhöra de finansiella tillgångarna. Upp- och nedskrivning: Uppskrivning av tillgångar får endast komma i fråga för finansiella tillgångar. Finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som, väsentligt överstiger bokfört värde får skrivas upp till högst detta värde om det står i överensstämmelse med god redovisningssed ( KRL 6 Kap 6 ) Uppskrivningsbeloppet får inte påverka resultaträkningen utan föres direkt till posten eget kapital i balansräkningen. Upplysning skall lämnas i not. 12 (24) Deloitte Region Skåne

13 Enligt KRL 6 Kap 5 skall en anläggningstillgång som vid räkenskapsårets utgång har ett lägre värde än vad som följer av 3 och 4 skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan anses vara bestående. För en finansiell anläggningstillgång skall nedskrivning göras även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående. Enligt KRL 6 Kap 7 gäller för värdering av omsättningstillgångar att dessa tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. I årsredovisningen redovisas finansiella anläggningstillgångar. Dessa består av: Aktier i dotterbolag Aktier i intressebolag och andra bolag Donationsmedelplaceringar Obligationer och andra värdepapper Långfristig utlåning Aktier i dotterbolag, intressebolag och andra bolag har redovisats till anskaffningsvärdet reducerat med eventuella nedskrivningar. Donationsmedel redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet respektive verkligt värde. Obligationer och andra värdepapper redovisas till nominellt belopp. Fordran relaterad till Långfristig utlåning redovisas till nominellt belopp reducerat med nedskrivningar. Inga redovisningsprinciper redovisas i årsredovisningen avseende finansiella anläggningstillgångar. Region Skåne uppfyller gällande redovisningspraxis. 13 (24) Deloitte Region Skåne

14 Rekommendation nr 10 Redovisning av avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. De grundläggande förutsättningarna för att redovisa avsättningar, vilket även poängteras i propositionen (1997/98:52) Kommunal redovisningslag, är samma för kommuner och landsting som för företag. Tillämpningen av RR 16 utgör därför god redovisningssed även för kommuner och landsting. Rådet vill understryka betydelsen av att det skall föreligga en identifierad extern motpart för att en avsättning skall kunna redovisas och att den händelse som utgör grunden för förpliktelsen skall ha inträffat före balansdagen. Kommunen eller landstinget skall inte heller ha någon annan möjlighet än att reglera det åtagande som händelsen har givit upphov till. Rådet rekommenderar att tolkningen av när en skuldföring av ett informellt åtagande skall vara mycket restriktivt. Enligt Redovisningsrådets rekommendation 16 skall för varje slag av avsättning upplysningar lämnas enligt följande: 1) Det redovisade värdet vid periodens början och slut. 2) De avsättningar som gjorts under perioden, inklusive ökningar av befintliga avsättningar. 3) Belopp som har tagits i anspråk under perioden. 4) Outnyttjade belopp som har återförts under perioden. 5) Ökningen under perioden av diskonterade belopp då grund av tidseffekten och effekten av ändringar i diskonteringsräntan. 6) Några riktlinjer har ej upprättats. 6 kap (24) Deloitte Region Skåne

15 I årsredovisningen redovisas avsättningar för pensioner och övriga avsättningar i balansräkningen. Båda posterna specificeras i not. Ett av de viktigaste kriterierna för att redovisa en avsättning är att det skall finnas en identifierad extern motpart. För pensionsavsättningen är det självklart vem som är motpart. I årsredovisningen redovisas vem som är motpart avseende övriga avsättningar. Dessa delas in i tre underkategorier Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), Risk- och värderingsreserv samt övriga avsättningar. Avsättningen till LÖF har en klar identifierad motpart. För Risk- och värderingsreserven samt övriga avsättningar redovisas ingen motpart i den officiella årsredovisningen. Detta är dock inget krav enligt punkt 92 i RR 16. Det kan t o m vara till skada för Regionen om sådan information redovisas, t.ex. kan en avsättning relaterad till en pågående tvist försätta Regionen i ett sämre förhandlingsläge om det blir offentligt. I årsredovisningen framgår endast ingående och utgående värde av avsättningar, vilket innebär att endast nettoförändringar kan utläsas. Enligt Redovisningsrådets rekommendation 16 skall bruttoredovisning redovisas enligt punkterna ovan. För pensioner intjänade före 1998 redovisas ingen avsättning utan endast en ansvarsförbindelse vilket är i enlighet med KRL 5 Kap 4. Ansvarsförbindelser redovisas fördelat på pensionsförpliktelser, byggleasingavtal, Citytunnel, Övrigt och Borgensåtaganden. Samtliga delposter specificeras i not. Den enda posten som det inte redovisas någon motpart för är Övrigt. Den posten avser pågående tvister och med hänsyn till tidigare resonemang bör detta inte heller redovisas. Enligt RR 16 punkt 85 skall i not redovisas även en kortfattad beskrivning av åtagandet och den förväntade tidpunkten för utflödet av resurserna som åtagandet leder till. Detta har ej gjorts i årsredovisningen. Region Skåne uppfyller inte fullt ut gällande redovisningspraxis då det finns vissa brister i redovisade tilläggsupplysningar avseende avsättningar och ansvarsförbindelser. 15 (24) Deloitte Region Skåne

16 Rekommendation nr 11 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Rådet för kommunal redovisning anser att redovisning av materiella anläggningstillgångar enligt Redovisningsrådet rekommendation RR 12 utgör god redovisningssed även för kommuner och landsting. Därvid skall följande beaktas: 1) Även tillgångar av publik karaktär inkluderas i definitionen av materiella anläggningstillgångar. Såsom publik karaktär menas till exempel gator, parker och liknande. 2) För klassificering och specificering av materiella anläggningstillgångar gäller för kommuner och landsting lagen om kommunal redovisning. 3) De avsnitt i RR 12 som behandlar uppskrivning av materiella anläggningstillgångar är inte tillämpliga. 4) De delar av RR 12 som behandlar skattemässiga effekter av redovisningen av materiella anläggningstillgångar är inte relevanta för kommuner och landsting. Med materiella tillgångar avses följande: 1) Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2) Maskiner och inventarier 3) Övriga materiella anläggningstillgångar Med fastighet avses mark, byggnader och tekniska anläggningar. När det gäller gränsdragning mellan byggnad och byggnadsinventarier utgörs byggnad av byggnadsstommen med stomkompletteringar och installationer samt sådan till byggnaden hänförlig utrustning som är nödvändig för byggnadens allmänna funktioner och som vid anskaffningen bedöms öka fastighetens värde. Byggnadsinventarie är de delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna byggnadens användning för rörelseändamål och skall därför följa avskrivningsplanen för inventarier. Landstingsförbundet rekommenderar att aktivering av tillgångar skall göras då anskaffningsvärdet uppgår till kronor. Region Skåne har beslutat sig för att använda 1 basbelopp som gräns för aktivering samt att tillgången ska ha ekonomisk livslängd överstigande tre år. 16 (24) Deloitte Region Skåne

17 6 Kap 1 Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. 6 Kap 3 Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4-6, 8. 6 Kap 4 Anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd skall skrivas av systematiskt över denna livslängd. 6 Kap 5 1 st. Har en anläggningstillgång vid räkenskapsårets utgång ett lägre värde än vad som följer av 3 och 4, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara bestående. En nedskrivning enligt första stycket skall återföras, om det inte längre finns skäl för den. Nedskrivningar och återföringar av ovan nämnda slag skall redovisas över resultaträkningen. Enligt redovisnings- och värderingsprinciper som angivits i årsredovisningen följer Region Skåne Redovisning rekommendation 11. Avskrivningstiderna följer Landstingsförbundets rekommendationer med undantag av hanteringen av administrativa byggnader. Region Skåne skriver av dessa över 50 år medan Landstingsförbundet rekommenderar 30 år som avskrivningstid. Detta leder till lägre avskrivningar än vad Landstingsförbundet rekommenderar. Region Skåne särredovisar inte byggnader och byggnadsinventarier vilket får till följd att avskrivningarna blir lägre då den ekonomiska livslängden är längre för byggnader än för byggnadsinventarier. Problem finns då restvärde avseende tidigare anskaffade byggnadsinventarier inte utrangeras då de ersätts med nyanskaffningar. Inget register finns där ett korrekt bokfört värde kan utrangeras. Deloitte har identifierat i samband med tidigare års revision 17 (24) Deloitte Region Skåne

18 praktiska problem med att särredovisa byggnadsinventarier. I samband med nyanskaffning skall de gamla byggnadsinventarierna utrangeras. Det kan då vara svårt att fastställa den utrangerade tillgångens restvärde. Det beror på att byggnader och byggnadsinventarier har redovisats som en tillgång historiskt och inte såsom separata tillgångar. Hjälpmedel i form av exempelvis elrullstolar klassificeras i dag som omsättningstillgångar, men avskrivning görs på dessa tillgångar som om de vore materiella anläggningstillgångar. I noten avseende materiella anläggningstillgångar specificeras anskaffningsvärden, ackumulerade avskrivningar, årets avskrivningar etc. Inkluderat i dessa belopp är tillgångar vilka även avser finansiell leasing samt avskrivningar utav dessa. Uppgift bör lämnas separat för respektive. Region Skåne har påbörjat en utredning för att klarlägga hanteringen och möjligheten att använda sig av komponentavskrivning, samt om det är möjligt att göra en fördelning av historiska uppgifter för att säkerställa att utrangeringar görs på ett korrekt sätt, vilket vi anser bör fullföljas. Hanteringen och klassificeringen av hjälpmedel i redovisningen bör fastställas. Uppgift bör lämnas separat för materiella anläggningstillgångar och för tillgångar vilka redovisas såsom finansiell leasing inom begreppet materiella anläggningstillgångar. 18 (24) Deloitte Region Skåne

19 Rekommendation nr 12 Redovisning av immateriella anläggningstillgångar. Rådet för kommunal redovisning anser att de grundläggande förutsättningarna att redovisa immateriella tillgångar, både anskaffade och upparbetade, är desamma för kommuner och landsting som för företag. Rådet anser därför att redovisning av immateriella anläggningstillgångar enligt RR 15 utgör god redovisningssed även för kommuner och landsting med undantag av nedanstående punkter. 1) Utgifter för utveckling som redovisas som immateriella tillgångar i balansräkningen skall anses ha en ekonomisk livslängd på högst fem år. För anskaffade immateriella tillgångar tillämpas RR 15. 2) Redovisning av tilläggsupplysningar kan i de fall immateriella anläggningstillgångar ej utgör en väsentlig post i balansräkningen begränsas till uppgifter om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och val av avskrivningsmetod. 3) Rekommendationen skall tillämpas i redovisningen för såväl kommunen/landstinget som den sammanställda redovisningen. 4) För kommuner och landsting gäller klassificering och specifikation enligt lagen om kommunal redovisning. 5) Den del av RR 15 som behandlar skattemässiga effekter av redovisningen av anläggningstillgångar är inte relevanta för kommuner/landsting. För att utgifterna skall få aktiveras måste de dock vara av väsentligt värde. Max avskrivningstid är 5 år. Kan bestå av forsknings- och utvecklingsarbeten, hyresrätter och liknande rättigheter, patent, licenser, varumärken eller goodwill. Aktivering av immateriella tillgångar görs först då tillgångens värde överstiger 1 Mkr. 6 Kap 2 Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för verksamheten under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång. 19 (24) Deloitte Region Skåne

20 I årsredovisningen redovisas ett datasystem som enda immateriella tillgång. Avskrivningstiden är 5 år. I årsredovisningen upplyser Region Skåne att man följer Redovisnings rekommendation nr 12. Det upplyses även att Region Skåne har som riktlinje att endast aktivera immateriella tillgångar vilka överstiger 1 Mkr. Det finns en avvikelse mellan rekommendationen och då Region Skåne har beloppsbestämt aktiveringsnivån till 1 Mkr medan rekommendationen anger väsentligt värde som aktiveringsnivå. Då tillgången endast har ett bokfört värde på 4 Mkr kan det konstateras att det inte utgör en väsentlig post för Regionen. Begränsningsregeln i punkt 2 ovan kan därmed appliceras. Tillgången har bedömts leda till framtida kostnadsbesparningar och uppfyller därmed kravet på att framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget. Deloitte har vid tidigare revision noterat vissa praktiska problem med gränsdragning mellan forskning och utveckling. Risk föreligger att utgifter som kostnadsförs direkt skulle kunna ha aktiverats som immateriella tillgångar. I denna undersökning har vi inte gått igenom kostnadsföring av forskning och utveckling historiskt. Det finns en skillnad mellan hur rekommendation 12 ovan och definierar aktiveringsnivån för redovisning av immateriella anläggningstillgångar då Region Skåne har beloppsbestämt aktiveringsnivån till 1 Mkr medan rekommendationen anger väsentligt värde som aktiveringsnivå. Region Skåne bör överväga att bedöma om forsknings- och utvecklingsprojekt kan innehålla utgifter som borde aktiveras som immateriella anläggningstillgångar. 20 (24) Deloitte Region Skåne

21 Rekommendation nr 13 Redovisning av leasingavtal Utgångspunkten för klassificering av leasingavtal skall enligt Rådet för kommunal redovisning tas i transaktionens ekonomiska innebörd i syfte att ge en rättvisande bild. Rådet anser därför att redovisningen av leasingavtal enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 utgör god redovisningssed även för kommuner och landsting. I det fall avtalets värde är obetydligt skall leasingavtalet inte klassificeras som finansiellt utan som operationellt. Med avtalets värde förstås tillgångens anskaffningsvärde alternativt summan av nuvärdesberäknade framtida leasingavgifter. Sale-and-leaseback-transaktioner anser Rådet som huvudprincip skall redovisas som finansiellt leasingavtal. När det gäller uppställningsform för balansräkningen och klassificering av olika tillgångar gäller för kommuner och landsting att detta skall ske enligt lagen om kommunal redovisning. I den omfattningen rekommendationen innebär att leasingavtal kommer att omklassificeras från att vara finansiell- till operationell leasing skall detta betraktas som ett byte av redovisningsprincip. Rekommendationen skall tillämpas i redovisningen för såväl kommunen/landstinget som i den sammanställda redovisningen. Finansiella leasingavtal av väsentlig karaktär som tecknas fr.o.m redovisas som en anläggningstillgång och förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. I Region Skåne betraktas ett leasingavtal överstigande 1 Mkr som en väsentlig post och skall tillgångs- och skuldföras. Sale-andleaseback-transaktioner klassificeras som finansiell leasing. Om leasingavtal klassificeras om från operationell till finansiell leasing är detta byte av redovisningsprincip och skall hanteras enligt rekommendation 14. Enligt Regionstyrelsens beslut den 19 november 2001 om Nya regler för leasing och funktionsupphandling skall alla beslut om leasing eller funktionsupphandling för bygg- och utrustningsinvesteringar som överstiger 1 Mkr underställas Regionstyrelsen för godkännande. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska, istället för Regionstyrelsen, särskilt pröva sådana investerar inom hälso- och sjukvården. 21 (24) Deloitte Region Skåne

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Granskning av tillämpning av god redovisningssed. Region Skåne

Granskning av tillämpning av god redovisningssed. Region Skåne Granskning av tillämpning av god redovisningssed Region Skåne Genomförd på uppdrag av revisorerna 7 september 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 2 INLEDNING... 2 2.1 Syfte och avgränsning...2

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REKOMMENDATION 3.1. Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål

REKOMMENDATION 3.1. Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål REKOMMENDATION 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål Augusti 2006 Innehåll Denna rekommendation anger när en post skall klassificeras och redovisas som extraordinär,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

REKOMMENDATION 7.1. Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 7.1. Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Januari 2006 Innehåll Denna rekommendation anger vilka upplysningar som skall lämnas i årsredovisningen i syfte att ge en helhetsbild

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR INLEDNING Kommunalekonomernas förening (KEF) har på uppdrag av Rådet för kommunal redovisning (RKR) genomfört en studie av tillämpningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Redovisning av lånekostnader

Redovisning av lånekostnader REKOMMENDATION 15.1 Redovisning av lånekostnader November 2006 RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader Innehåll Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall redovisas. Rekommendationen beskriver två

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

Särskild avtalspension och visstidspension

Särskild avtalspension och visstidspension REKOMMENDATION 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension Januari 2006 Innehåll Denna rekommendation behandlar hur överenskommelser om pensionsförmånerna särskild avtalspension och visstidspension

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rekommendationer - BFN R 1

Rekommendationer - BFN R 1 Rekommendationer - BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader* * Bokföringsnämnden i plenum har vid sitt sammanträde den 5 december 2005 beslutat att BFN R 1 inte skall tillämpas av näringsdrivande,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Övergång till komponentavskrivning

Övergång till komponentavskrivning INFORMATION Övergång till komponent Bakgrund I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett explicit krav på tillämpning av komponent. Även om tidigare versioner av rekommendationen inte har

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ALMEN I MALMÖ HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Almen i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB Certifiering

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Redovisningsnyheter. Finansiell leasing. Sara Fornelius. Redovisningsspecialist PwC

Redovisningsnyheter. Finansiell leasing. Sara Fornelius. Redovisningsspecialist PwC Redovisningsnyheter Finansiell leasing Sara Fornelius Redovisningsspecialist PwC 2016-02-08 Agenda 1. Definition 2. Klassificering 3. Redovisning 4. Upplysningar 1. Definition Regelverk K3 K2 Kapitel 20.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010 ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HENRIKSDAL I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~ HSB Bil Henriksdal i Malmö Org Nr: 746001-0726 Noter Not 15 Not 16 Not 17 KortfristIga

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer