Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april 2010. Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander"

Transkript

1 Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april 2010 Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander

2 Sammanfattning Syften med rapporten är att försöka beskriva en bild av vuxenutbildningen i Skåne. Resultaten från enkäten - Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt, presenteras och kommenteras. Vuxenutbildningen på grundläggande nivå, gymnasial nivå (exklusive Yrkesvux), Särvux, Yrkesvux, övrig vuxenutbildning, SFI samt KY & YH beskrivs utifrån respektive kommun. De delar av utbildningarna som beskrivs är elevantal, regi, avtalslängder, aktuella behov och samverkan. Av enkäten framgår att den större delen av de skånska kommunerna upplever att utbudet i den kommunala vuxenutbildningen motsvarar behovet. De brister som anges är få och rör ekonomi eller utbud. Vidare blir det tydligt att volymerna oftast står i förhållande till antal kommuninvånare. Yrkesvux är den delen av vuxenutbildningen där samverkan är mest frekvent. Utvecklingsmöjligheter som framkom av enkätsvaren är yrkesinriktningar inom SFI och Särvux. Beträffande Yrkesvux, KY & YH och övrig vuxenutbildning efterfrågas fler plaster och inriktningar. Det identifieras en del svårigheter gällande begrepp och redovisning då kommunerna har olika förfarande. Det tydligaste exemplet på olika tolkning av ett begrepp är samverkan. Men även olika kommuners olika sätt att redovisa pris visar på stora skillnader som kan tänkas vara ett hinder för just samverkan. Ytterligare begrepp som saknar en gemensam applicering är övrig vuxenutbildning samt i vilka enheter bör volymerna inom distansutbildning redovisas. Det förefaller råda en begreppsförbistring även gällande Lärcentra. Ett gemensamt prisberäkningsförfarande föreslås för att underlätta samverkan. Ökad samverkan gällande SFI föreslås som ett sätt att minska såväl kötid som kostnader samtidigt som mängden tillgängliga språk ökas då det inom SFI kan finnas små språkgrupper i olika kommuner som kan ges i en gemensam kurs istället för ett antal små. Avslutningsvis rekommenderar författarna kommunerna att: Använda det faktum att bristerna är få, det innebär att i de enskilda fall där något brister så finns det ett antal olika goda exempel från andra kommuner som kan dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar. Undersöka varför prisskillnader föreligger. Finns det möjlighet att lära av varandra? Besvara frågan vad innebär samverkan? Applicera samma enheter i fråga om redovisning. Försöka finna den optimala nivån av samverkan inom varje specifik del av vuxenutbildningen. 2

3 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 5 Volym, grundläggande nivå Regi, grundläggande nivå Avtalslängder, grundläggande nivå Aktuella behov, grundläggande nivå Samverkan, grundläggande nivå Volym, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Regi, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Avtalslängder, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Aktuella behov, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Samverkan, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Volym, Särvux Regi, Särvux Avtalslängder, Särvux Aktuella behov, Särvux Kommentarer, Särvux Samverkan, Särvux Utbud och volym, Yrkesvux Regi, Yrkesvux Avtalslängder, Yrkesvux Aktuella behov, Yrkesvux Samverkan, Yrkesvux Utbud och volym, Övrig vuxenutbildning Regi, Övrig vuxenutbildning Avtalslängder, Övrig vuxenutbildning Samverkan, Övrig vuxenutbildning Aktuella behov, Övrig vuxenutbildning Utbud och volym, SFI Regi, SFI Avtalslängder, SFI Aktuella behov, SFI

4 Samverkan, SFI Utbud och volym, YH & KY- utbildning Aktuella behov, YH & KY- utbildning Samverkan, YH & KY- utbildning Översikt, validering Samverkan, validering Förekomst, Lärcentra Vad inrymmer lärcentraverksamheten? Utbud och Volym, distansutbildning Regi, distansutbildning Organisation av vägledning inom vuxenutbildningen Samverkan med interna och externa aktörer Prissättning Aktuell prissättning Samverkan om prissättning Kvalitetsarbete Reflektioner från författarna Appendix Appendix I Befolkning i Skåne kommuner Appendix II Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen Appendix III - Vuxenutbildningen i kommunerna

5 Inledning Vi vill börja med att tacka medverkande kommuner för sitt deltagande. Rapporten är en sammanställning av inkomna svar gällande enkäten Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Följande sidor försöker beskriva vuxenutbildningen i Skåne 15 april 2010 genom att redovisa och kommentera enkätsvaren. Det är ett medvetet val från författarnas sida att lägga fokus på att presentera svaren snarare än att dra slutsatser. Detta då syftet med rapporten är att fungera som underlag och bakgrundsmaterial. Det redovisade resultatet är baserat på enkätsvaren som respektive kommun har lämnat in. Enkäten har besvarats och därefter har delar av resultaten presenterats för berörda tjänstemän som har haft möjlighet att komplettera svaren. Detta för att få en så korrekt bild av vuxenutbildningen i Skåne som möjligt per 15 april Enkäten besvarades av 28 kommuner och kommunalförbund. I enkätsammanställningen är Perstorp, Vellinge, Åstorp och Örkelljunga inte redovisade då dessa kommuner inte inkom med svar. Ystad- Simrishamn har ett avtal gällande kommunal vuxenutbildning och har valt att besvara enkäten gemensamt. Kommunalförbundet Bromölla- Sölvesborg har även de valt att besvara enkäten gemensamt. I texten refereras till Ystad-Simrishamn och Bromölla- Sölvesborg som en kommun även om de i praktiken är flera. Gällande samverkan illustreras dock Ystad och Simrishamn som två kommuner på begäran. Generellt sett är det svårt att se trender och göra definitiva uttalanden. Årligen återkommande undersökningar samt ett förtydligande av begrepp bör öka framtida undersökningars tolkningsmöjligheter och värdet av resultatet. Det föreligger en osäkerhet huruvida begrepp som samverkan har tolkats likadant av alla som har svarat på enkäten vilket illustreras av ett antal samverkansområden där samverkan inte uppges vara ömsesidig. 5

6 Volym, grundläggande nivå. Volymerna i GrundVux varierar mellan 1 till 1500 studerande varav 0 till 850 är heltidsstuderande. Det finns en trend där högre invånarantal i kommunen ger ett högre totalt antal studerande. Mängden heltidsstuderande varierar kraftigt i de olika kommunerna, i vissa kommuner är samtliga studerande heltidsstudenter och i vissa kommuner är ungefär en femtedel heltidsstuderande. Kommun Vux.utb. grundnivå antal heltid Totalt antal studerande Procent egen regi Procent upphandlad Antal heltidselever i egen regi Antal heltidselever i annan regi Bjuv % 0 % 40 0 Bromölla & % 0 % 40 0 Sölvesborg Burlöv % 7 % 74 6 Båstad % 0 % 4 0 Eslöv % 1 % Helsingborg % 46 % Hässleholm % 0 % 90 0 Höganäs % Hörby 17, % 0 % 17,62 0 Höör % 6 % 12 1 Klippan % 0 % 24 0 Kristianstad % 0 % Kävlinge % 10 % 15 2 Landskrona % 0 % 0 0 Lomma 6, % 0 % 6,6 0 Lund % 0 % 63 0 Malmö % 27 % Osby % 0 % 19 0 Sjöbo % 100 % 0 11 Skurup % 0 % 1 0 Staffanstorp % 0 % 0 10 Svalöv % 0 % 9 0 Svedala % 2 % 20 0 Tomelilla % 100 % 0 6 Trelleborg % 0 % 84 0 Ystad & % 0 % 55 0 Simrishamn Ängelholm % 0 % 35 0 Östra Göinge % 0 % 17 0 Totalt antal studerande 2 356, ,51 555,71 1 Deltider omräknade till heltid Lundabor 7 från andra kommuner. 6

7 Regi, grundläggande nivå. 18 kommuner uppger att de har GrundVux helt i egen regi. Volymerna varierar kraftigt med en elev som minsta antal upp till 90 som störst. Sex kommuner anordnar GrundVux i både egen och annan regi. Fördelningen mellan egen eller annan regi, av de kommuner som använder sig av bägge formerna, varierar mellan 54 till 98 procent i egen regi. Fyra kommuner har GrundVux helt i extern regi. Det rör sig om förhållandevis små kommuner där det minsta elevantalet är sex personer och största elevantalet är 16 personer. Det går inte att utröna något samband mellan regi och pris, med andra ord förefaller inte val av regi vara avgörande för priset. Avtalslängder, grundläggande nivå. Det förefaller inte finnas några tydliga trender gällande avtalslängder för GrundVux. I de fåtal tillfällen där avtalslängderna redovisas varierar de mellan ett till tre år. Aktuella behov, grundläggande nivå. Gällande frågan om huruvida utbudet svarar mot efterfrågan ger Skurup kommun inget svar, resterande 27 anser att utbudet svarar mot efterfrågan. 7

8 Samverkan, grundläggande nivå. Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande GrundVux. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen inte har svarat på enkäten. En cirkel som är mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. Ur samverkanssynpunkt kan det vara intressant att utröna varför vissa samverkansområden inte anges vara ömsesidiga. Samverkan gällande GrundVux är inte vanligt och där det förekommer är det i princip endast med angränsande kommuner. I nordost förekommer ingen samverkan gällande GrundVux. I sydost sker samverkan mellan Ystad och Simrishamn, efter årsskiftet kommer Tomelilla också ingå i samarbetet men då det inte var aktuellt den 15 april 2010 redovisas det inte här. I det sydvästra hörnet sker det en del samverkan, främst mellan mindre kommuner som inte har GrundVux i egen regi och en större kommun. I nordväst påminner bilden om sydväst men sker i mindre utsträckning. 8

9 Volym, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Volymerna i vuxenutbildningens gymnasiala del är större än volymerna i GrundVux. I många kommuner är antalet studerande fem gånger större än i GrundVux och i exempelvis Staffanstorp finns det 10 heltidselever i GrundVux men 131 heltidsstuderande i den gymnasiala vuxenutbildningen. Ett kommunförbund som avviker från mönstret med större volymer är Bromölla- Sölvesborg. Där är antalet heltidsstuderande i GrundVux 40 stycken och 33 inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Dock är det totala antalet elever högre inom gymnasial vuxenutbildning än i GrundVux även i Bromölla Sölvesborg. Precis som i GrundVux föreligger det ett samband mellan antalet studerande och antal invånare i kommunen. En kommun som inte följer mönstret är Lund som har 1510 studerande jämfört med Helsingborgs Helsingborg hade invånare den 30 september 2010 jämfört med i Lund 3. Skillnaden är invånare vilket gör att fördelningen borde vara annorlunda. Avvikelsen förefaller bero på Lunds Kommuns samverkan med två kranskommuner, vilket enligt uppgift, ökar studerandeantalet med 427 personer. Bjuv anger ett högre antal heltidsstuderande än totalt antal studerande, anledningen till detta är i skrivande stund oklar. Lägg märke till att Landskrona inte har redovisat i vilken regi den gymnasiala vuxenutbildningen bedrivs, vilket leder till att siffrorna gällande totalt antal heltidselever i egen/annan regi inte är korrekta. En del kommuner har, av olika anledningar, inkluderat studerande i Yrkesvux i nedanstående tabell vilket ger missvisande summor i elevantalen. Kommun Vux.utb gym. nivå antal heltidsstuderande Totalt antal studerande Procent egen regi Procent annan regi Antal heltidselever i egen regi Antal heltidselever i annan regi Bjuv % 0 % Bromölla & Sölvesborg % 0 % 33 0 Burlöv ,40% 22,60% Båstad % 0 % 25 0 Eslöv % 40 % Helsingborg % 78 % Hässleholm % 26 % Höganäs % 100 % 0 30 Hörby ,70% 29,30% Höör % 55 % Klippan % 0 % 25 0 Kristianstad % 20 % Enligt SCB:s Skånedatabas 17 dec Deltider omräknade till heltid. 9

10 Kävlinge % 11 % Landskrona 495 Lomma % 100 % 0 58 Lund [2] 6 36,50% 63,50% Malmö % 16 % Osby % 0 % 10 0 Sjöbo % 100 % 0 40 Skurup % 30 % Staffanstorp % 100 % Svalöv % 0 % 43 0 Svedala % 3 % 43 1 Tomelilla % 100 % 0 19 Trelleborg % 0 % Ystad & Simrishamn % 20 % Ängelholm % 45 % Östra Göinge % 0 % 54 0 Totalt antal studerande Regi, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Åtta kommuner uppger att de har VuxenGym helt i egen regi. 14 kommuner uppger att de har VuxenGym i både egen och annan regi. Andelen i egen regi varierar mellan 22 och 97 procent. Sex kommuner uppger att de har Vuxengym helt i annan regi. Avtalslängder, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Avtalslängderna varierar mellan noll till tre år. Den vanligaste förekommande avtalslängden är ett år med option på fler som förekommer i sju fall. Avtalslängder på två år finns i Malmö, Lund och Burlöv kommuner en längd på tre år finns i Helsingborgs kommun. Aktuella behov, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Landskrona, Trelleborg och Ängelholm kommun uppger att utbudet i VuxenGym inte svarar mot efterfrågan, 24 uppger att utbudet svarar mot behov och Skurup svarar Ystad. 5. Inklusive studerande i övrig vuxenutbildning. Alla platser är köpta av andra kommuner Lundabor, 427 från andra kommuner, 7 Inklusive studerande i övrig vuxenutbildning 8 Ystad och Simrishamns svar inkluderar ca 90 personer i Yrkesvux samt 40 heltidsstuderande inom övrig vuxenutbildning. 9 Inklusive studerande i Yrkesvux. 10

11 Samverkan, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen ej har svarat på enkäten. En cirkel som mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. Samverkan i nordost sker, till stor del, inom hörnet. Kommunen som sticker ut i nordost är Hörby som uppger ett samarbete med Eslöv. I sydost förekommer samverkan mellan alla kommuner utom Sjöbo. I sydväst ges två olika bilder av samverkan. Tre kommuner uppger att de samverkar inom hela hörnet. Två av dessa, Lund och Lomma, uppger även att de samverkar med varandra vilket möjligtvis skulle kunna tolkas som att det föreligger en mer frekvent samverkan. Det sker även viss samverkan med andra kommuner från Staffanstorp och Eslöv. Det kan vara värt att diskutera hur samverkan sker inom det sydvästra hörnet då bilden som presenteras är något oklar. I nordväst samverkar Helsingborg och Ängelholm inom hörnet. Bjuv samverkar med Helsingborg och Åstorp. 11

12 Volym, Särvux I tabellen presenteras antal Särvuxelever i respektive kommun den 15 april Antal heltidselever förefaller inte vara direkt relaterat till invånarantal i kommunen, exempelvis uppger Lund en siffra på 5 heltidselever och Kristianstad 63. Dock bör det påpekas att det kan bero på skillnader i tolkning, upplägg gällande heltid eller deltid, IKE, eller andra faktorer. I tabellen nedan innebär en blank ruta att uppgift saknas och - innebär att kommunen svarat att uppgiften inte var aktuell. Kommun Antal Totalt antal Procent Procent Antal Antal heltids- elever egen regi upphandlad heltidselever heltidselever elever i egen regi i annan regi Bjuv % 0 % 6 0 Bromölla & % 0 % 17 0 Sölvesborg Burlöv 3, % 0 % 3,5 0 Båstad % 0 % 0 0 Eslöv % 0 % 6 0 Helsingborg % 30 % 24,5 10,5 Hässleholm % 0 % 15 0 Höganäs % 0 % 9 0 Hörby % 0 % 2 0 Höör % 0 % 2 0 Klippan % 0 % 25 0 Kristianstad % 0 % 63 0 Kävlinge % 0 % 0 0 Landskrona % 0 % 0 0 Lomma % Lund % 0 % 5 0 Malmö % 0 % 38 0 Osby % 0 % 0 0 Sjöbo % 0 % 0 0 Skurup Staffanstorp Svalöv % 0 % 0 0 Svedala Tomelilla % 0 % 0 0 Trelleborg % 0 % 18 0 Ystad & % 0 % 0 0 Simrishamn Ängelholm % 0 % 60 0 Östra Göinge % 0 % 0 0 Totalt antal 304, % 0 % ,5 10 Svedala uppger i enkäten Vi har ingen Särvux i egen regi. Vid ansökan till Malmö och Trelleborg betalas IKE, ett fåtal ansökningar per år. 12

13 Regi, Särvux Gällande egen eller annan regi är det endast Lomma kommun som uppger att Särvux ges helt i annan regi. Helsingborg är den enda kommunen som har Särvux både i egen (70 %)och annan (30 %) regi. Avtalslängder, Särvux Av de kommuner som redovisade avtalslängder för Särvux svarar alla utom en kommun 0 eller Endast Helsingborgs kommun gav ett annorlunda svar, två år. Aktuella behov, Särvux Alla kommuner utom Eslöv och Tomelilla kommun uppger att utbudet svarar mot aktuellt behov. Det som uppges som brist av Eslöv och Tomelilla kommun är att de skulle vilja ha mer tid till eleverna och ett större utbud. Kommentarer, Särvux Eslöv och Lunds kommun uttrycker en önskan om Särvux med yrkesinriktning. Bromölla- Sölvesborg påpekar att - (det) finns inget som heter heltid. Skall anpassas efter elevens individuella förutsättningar och val, gärna tillsammans med andra aktiviteter." 13

14 Samverkan, Särvux Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande Särvux. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen inte har svarat på enkäten. En cirkel som är mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. Samverkan gällande Särvux har endast angetts av fyra kommuner, Höör, Lomma, Lund och Staffanstorp. Särvux är den del av vuxenutbildningen som det förefaller ske minst samverkan kring. 14

15 Utbud och volym, Yrkesvux I tabellen innebär blanka rutor att ingen uppgift har lämnats. Utbudet är, enligt enkätsvaren, något otydligt. Det som går att läsa ut är att omvårdnadsprogrammet, OP, är det som ges i flest kommuner. Kommun Yrkesvux; Aktuella utbildningar och volymer Procent egen regi Procent upphandlad Bjuv Butiksbiträde 20 platser 100 % 0 % Bromölla & Sölvesborg Burlöv 189 elever på mycket olika utbildningar 22 % 78 % BF och vissa teoretiska kurser i egen regi i övrigt köps platser i andra kommuner och utbildningsanordnare efter ind. behov 23 % 77 % Båstad Turism och resor 20 platser, Kock och restaurang % 0 % platser Eslöv NTI och Hermods 10 heltid. Barnsköt, omvårdnad, 14 % 86 % apotekstekniker, el, billack, lastbilsmekaniker trä, mm 22 st. Helsingborg matros, försäljning, turism. Ca 90 helårsplatser 0 % 100 % Hässleholm 24 utbildningar med 183 deltagare 59 % 41 % Höganäs Hörby Bussförarutbildning själv samt flera utbildningar tillsammans med Skåne NV 21 deltagare i Yrkesvux 0 % 100 % Höör 25 5 % 95 % Klippan % 0 % Kristianstad Målare, Verkstad, Chark, Sälj, Bussförare, Vård, Vårdintroduktion, Livsmedel Kävlinge OP 34, BF 5, HV 1, FP 2, Energi 1, BP 4, EC 1, Teoretiskt 5. Totalt 53 Landskrona Industri, bygg, hotell- och restaurang, naturbruk, fordon Lomma 11 OP, BF, Trähantverk, Måleri, Frisör 5083 poäng (10 personer) Lund 60 tal utbildningar inom många områden 150 platser (121 yrkes + 29 teoretiska) Malmö Totalt antal heltider/personer ca Bygg, El/larm/hiss, Fastighet, Handel, Fordon, Industri, Lager/terminal, Omvårdnad, Restaurang/storhushåll/chark/bageri, Trädgård, Träteknik Osby Sjöbo Skurup Staffanstorp 12 Op. (6000 p), svets (1200 p)och lokalvård (2800) samt bageri (1250 p) Omvårdnadsutbildning 20 personer + 6 personer teoretiska ämnen OP, BP, BF, svets, konditori, turism 80 % 20 % 51 % 49 % 100 % 0 % 0 % 100 % 68 % 32 % 95 % 5 % Svalöv Djurskötare, Maskinrep. Lantbruksmaskiner 100 % 0 % Svedala Omvårdnad, Teknikcollege s:a 15 heltidsplatser 100 % 11 Inklusive övrig vuxenutbildning. 12 Inklusive övrig vuxenutbildning. 15

16 Tomelilla se ystads rapport 0 % 100 % Trelleborg omvårdnad: 68 heltidsplatser, 75 personer Industri: 9 heltidsplatser, 11 personer Hotell & restaurang 5 heltidsplatser, 7 personer Ystad & Simrishamn Ängelholm Ca 90 personer studerar på heltid (volym inkl i fråga 4). 13 Drygt 10 olika yrkesinriktningar, omvårdnad, el, industri, yrkesförarutbildningar 3 inriktningar, Restaurang, Ekonomi, Hantverksutbildningar m.fl. 100 % 0 % 35 % 65 % Östra Göinge % 0 % Regi, Yrkesvux I tabellen innebär blanka rutor att ingen uppgift har lämnats. Utbudet är, enligt enkätsvaren, något otydligt. Det som går att läsa ut är att omvårdnadsprogrammet, OP, är det som ges i flest kommuner. Åtta kommuner uppgav att de har Yrkesvux helt i egen regi, elva kommuner uppgav att de har Yrkesvux i såväl egen som annan regi, fyra, Helsingborg, Höganäs, Lund och Tomelilla kommun, uppgav att de har Yrkesvux helt i annan regi och fem gav inget svar. Avtalslängder, Yrkesvux Avtalslängderna inom Yrkesvux varierar mellan fem veckor och två år med option på förlängning. Kristianstad kommun uppger avtalslängder mellan 5 veckor och 6 månader. Hässleholms kommun svarade en till två terminer. Helsingborgs Kommun uppgav ett år, Ystad- Simrishamn svarade ett till två år. Tre kommuner, Burlöv, Lund och Malmö angav avtalslängder på två år med option på förlängning. Bromölla- Sölvesborg, Eslöv och Höganäs uppgav att avtalslängderna varierade och 18 kommuner gav inget svar. Aktuella behov, Yrkesvux Svedala kommun uppgav att utbudet i stort svarar mot behov men hantverksutbildningar saknas. Burlövs kommun svarade att utbudet motsvarar behovet med hjälp av platser i andra kommuner, 20 kommuner svarar ja, Eslöv, Landskrona, Sjöbo och Trelleborg svarar nej och Klippan, Skurup och Ängelholm lämnade inga svar. Ängelholms kommun påpekar Kan ej besvaras kommunvis för Skåne Nordväst. För Ängelholm som utbildningsarrangör är volymerna inräknade i tidigare fråga om gymnasial vuxenutbildning. 13 Fråga 4 lyder: Hur ser utbudet ut idag när det gäller vuxenutbildning på gymnasial nivå? Se stycket om gymnasial vuxenutbildning för mer information. 16

17 Samverkan, Yrkesvux Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande Yrkesvux. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen ej har svarat på enkäten. En cirkel som är mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. En grå cirkel med texten Skåne används för att illustrera samverkan med hela Skåne. Av bilderna framgår det att Yrkesvux är en utbildningskategori där samverkan sker i hög grad, det förefaller vara den kategori där samverkan är mest frekvent. I nordost anger samtliga kommuner, som har svarat på enkäten, att samverkan sker inom hörnet. I nordväst finns ett avtal där alla kommuner som inte ingår i LKS samverkar med varandra. Därför anges även samverkan gällande Åstorp och Örkelljunga trots att de inte har besvarat enkäten. I sydost sker samverkan mellan Ystad, Tomelilla och Sjöbo. I sydväst anges samverkan av alla kommuner utom Kävlinge. Vissa av kommunerna uppgav att de samverkade med alla kommuner i hörnet och vissa angav specifika kommuner. En tolkning är att frågan inte tydligt definierar samverkan och därför ges det olika svar då olika kommuner har valt att tolka samverkan på olika sätt. 17

18 Utbud och volym, Övrig vuxenutbildning Fem kommuner svarade att det, vid den 15 april 2010, inte var aktuellt med övrig vuxenutbildning i kommunen. Utbudet varierar stort och omvårdnadsprogrammet, OP, är det som är det program som är mest frekvent bland svaren Volymerna inom övrig vuxenutbildning står inte alltid i korrelation till invånarantalet i kommunen. Till exempel har Burlöv en större volym än Kristianstad. I tabellen presenteras även en del siffror som vid första anblicken inte verkar stämma. Bjuv och Hörby anger ett större antal heltidsstuderande än de har totalt antal studerande. Hur det kommer sig är oklart. I tabellen refererar Staffanstorp och Lomma kommun till tidigare svar, vilket antas referera till Yrkesvux och gymnasial vuxenutbildning och är angett i de aktuella tabellerna. Kommun Övrig vuxenutb. Typ av utb. Antal studerande heltid Totalt antal studerande Procent egen regi Procent annan regi Bjuv Bromölla & Sölvesborg Burlöv ekonomi, småföretagare, miljö, vård, kärnämnen Både teoretisk och yrkesinriktad utbildning 153 Gy, 80 grundl, 175 SFI 3,5 särvuxplatser % 0 % 215 Gy, 86 grundl, 190 SFI, 11 Särvux 61 % Gy, 93 % grundl, 100 % SFI, 100 % Särvux 39 % Gy, 7 % grundl är köpt från annan kommun eller utbildningsan ordnare Båstads Omvårdnadskurser 2 7 Eslöv Helsingborg Hässleholm kärnämneskurser och behörighetsgivande kurser och ork kurser allmänna ämnen och yrkesutbildningar % 45 % % 60 % Höganäs Omvårdnadsutb % 0 % Hörby Höörs kommun Omvårdnadsprogram för vuxna 12, % 100 % Klippan Kristianstad Barn o Fritid, Omvårdnad omvårdnadskurser, datakurser, ekonomikurser % 0 % % 0 % Kävlinge ej aktuellt ej aktuellt ej aktuellt ej aktuellt ej aktuellt Landskrona Barnskötarutb. omvårdnad % 0 % 18

19 Lomma Kärnämne, Data, Admin, Bygg, Friskvård, Textil se tidigare svar Lunds kommun 60 tal yrkesutbildningar inom många områden Malmö ,50% 63,50% Osby OP % 0 % Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Hantverk, Restaurang och storkök, elektriker, Målare OP. Köper kurser efter behov grundläggande, gymnasial och yrkesutbildningar Omvårdnadsprogram + köper enstaka platser se tidigare svar % 100 % % 30 % % 0 % Svedala Omvårdnad % 0 % Tomelilla Trelleborg Ystad och Simrishamn Ängelholm Östra Göinge Kommun handel/ administration/data Datakurser, Omvårdnadsutb. I Ängelholms kommun bedrivs utbildningar inom yrkeshögskoleområdet av privat företag, Competensum % 0 % 40 Drygt % 0 % Regi, Övrig vuxenutbildning Tio kommuner uppgav att de har övrig vuxenutbildning helt i egen regi, fem kommuner uppgav att de har övrig vuxenutbildning i både egen och annan regi, två angav att de har övrig vuxenutbildning helt i annan regi och 11 lämnade inget svar Avtalslängder, Övrig vuxenutbildning En kommun svarade tre år, två kommuner svarade två år med möjlighet till förlängning, två kommuner svarade ett år och 22 Kommuner redovisade att avtalslängder inte fanns eller inte var aktuella. 14 Varav 315 lundabor, 164 från övriga kommuner. 15 Ingår i Ystad- Simrishamns uppgifter gällande gymnasial vuxenutbildning. 19

20 Samverkan, Övrig vuxenutbildning Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande övrig vuxenutbildning. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen ej har svarat på enkäten. En cirkel som är mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. I det nordvästra hörnet sker ingen samverkan alls, i nordost uppger Kristianstad och Hässleholm att de samverkar inom hörnet men resterande kommuner, förutom Hörby, anger ingen samverkan alls. Hörby anger att samverkan sker med två kommuner i sydväst, Eslöv och Lund. I det sydöstra hörnet samverkar Ystad- Simrishamn med alla kommuner utom Sjöbo. Det är dock ingen annan kommun i sydost som uppger att samverkan sker kring övrig vuxenutbildning. I sydväst anger Lomma och Lund samverkan inom hela hörnet samt varandra. Även Staffanstorp och Eslöv svarar att samverkan sker med angränsande kommuner. 20

21 Aktuella behov, Övrig vuxenutbildning Tolv kommuner angav att utbudet motsvarade behovet, Hörby uppgav att utbudet inte motsvarade behovet och hänvisar till ekonomi som begränsande faktor. 14 kommuner lämnar inget svar, Sjöbo kommun svarade att (det) kunde behövas fler platser och inriktningar. Svalöv svarade kommun svarar?. Höör och Hässleholm kommun lämnade kommentarer om en otydlig frågeställning och ansåg att frågan redan var besvarad och redovisad i tidigare frågor. Lomma, Staffanstorp och Ystad- Simrishamns kommuner inkluderade studerande inom övrig vuxenutbildning i tidigare svar. Det är möjligt att det föreligger kommunala skillnader i redovisningssystem eller tolkning av vad som ingår i övrig vuxenutbildning. 21

22 Utbud och volym, SFI Kommun SFI; Antal studerande Antal studerande i egen regi Annan regi Procent egen regi Procent annan regi Bjuv % 0 % Bromölla & % 0 % Sölvesborg Burlöv % 0 % Båstad % 0 % Eslöv % 0 % Helsingborg % 48 % Hässleholm % 0 % Höganäs % 100 % Hörby % 0 % Höör % 100 % Klippan % 0 % Kristianstad % 0 % Kävlinge % 12 % Landskrona % 0 % Lomma % 100 % Lund % 0 % Malmö % 50 % Osby % 0 % Sjöbo % 100 % Skurup % 0 % Staffanstorp % 100 % Svalöv % 0 % Svedala 25 24,5 0,5 98 % 2 % Tomelilla % 100 % Trelleborg % 0 % Ystad & % 0 % Simrishamn Ängelholm % 0 % Östra Göinge % 0 % Totalt antal studerande , ,5 Antalet som studerar SFI varierar mellan 25 i Svedala och 3450 i Malmö som har nästan fem gånger fler SFI-studerande än Helsingborg som har näst högst antal studerande. Därpå följer Landskrona, Kristianstad, Eslöv, Lund, Hässleholm och Bjuv av de kommuner som har över 200 studerande inom SFI. 22

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Diarienummer: KS 24-2013/396 Slutrapport Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Malmö högskola 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN?

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FÖRDJUPNINGSSTUDIE AV METODER I ÅTTA PROJEKT Helen Uliczka, Anna Berg Jansson och Malin Ljungzell En studie utförd i samverkan mellan Apel FoU och Luleå tekniska

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer