Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april 2010. Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander"

Transkript

1 Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april 2010 Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander

2 Sammanfattning Syften med rapporten är att försöka beskriva en bild av vuxenutbildningen i Skåne. Resultaten från enkäten - Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt, presenteras och kommenteras. Vuxenutbildningen på grundläggande nivå, gymnasial nivå (exklusive Yrkesvux), Särvux, Yrkesvux, övrig vuxenutbildning, SFI samt KY & YH beskrivs utifrån respektive kommun. De delar av utbildningarna som beskrivs är elevantal, regi, avtalslängder, aktuella behov och samverkan. Av enkäten framgår att den större delen av de skånska kommunerna upplever att utbudet i den kommunala vuxenutbildningen motsvarar behovet. De brister som anges är få och rör ekonomi eller utbud. Vidare blir det tydligt att volymerna oftast står i förhållande till antal kommuninvånare. Yrkesvux är den delen av vuxenutbildningen där samverkan är mest frekvent. Utvecklingsmöjligheter som framkom av enkätsvaren är yrkesinriktningar inom SFI och Särvux. Beträffande Yrkesvux, KY & YH och övrig vuxenutbildning efterfrågas fler plaster och inriktningar. Det identifieras en del svårigheter gällande begrepp och redovisning då kommunerna har olika förfarande. Det tydligaste exemplet på olika tolkning av ett begrepp är samverkan. Men även olika kommuners olika sätt att redovisa pris visar på stora skillnader som kan tänkas vara ett hinder för just samverkan. Ytterligare begrepp som saknar en gemensam applicering är övrig vuxenutbildning samt i vilka enheter bör volymerna inom distansutbildning redovisas. Det förefaller råda en begreppsförbistring även gällande Lärcentra. Ett gemensamt prisberäkningsförfarande föreslås för att underlätta samverkan. Ökad samverkan gällande SFI föreslås som ett sätt att minska såväl kötid som kostnader samtidigt som mängden tillgängliga språk ökas då det inom SFI kan finnas små språkgrupper i olika kommuner som kan ges i en gemensam kurs istället för ett antal små. Avslutningsvis rekommenderar författarna kommunerna att: Använda det faktum att bristerna är få, det innebär att i de enskilda fall där något brister så finns det ett antal olika goda exempel från andra kommuner som kan dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar. Undersöka varför prisskillnader föreligger. Finns det möjlighet att lära av varandra? Besvara frågan vad innebär samverkan? Applicera samma enheter i fråga om redovisning. Försöka finna den optimala nivån av samverkan inom varje specifik del av vuxenutbildningen. 2

3 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 5 Volym, grundläggande nivå Regi, grundläggande nivå Avtalslängder, grundläggande nivå Aktuella behov, grundläggande nivå Samverkan, grundläggande nivå Volym, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Regi, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Avtalslängder, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Aktuella behov, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Samverkan, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Volym, Särvux Regi, Särvux Avtalslängder, Särvux Aktuella behov, Särvux Kommentarer, Särvux Samverkan, Särvux Utbud och volym, Yrkesvux Regi, Yrkesvux Avtalslängder, Yrkesvux Aktuella behov, Yrkesvux Samverkan, Yrkesvux Utbud och volym, Övrig vuxenutbildning Regi, Övrig vuxenutbildning Avtalslängder, Övrig vuxenutbildning Samverkan, Övrig vuxenutbildning Aktuella behov, Övrig vuxenutbildning Utbud och volym, SFI Regi, SFI Avtalslängder, SFI Aktuella behov, SFI

4 Samverkan, SFI Utbud och volym, YH & KY- utbildning Aktuella behov, YH & KY- utbildning Samverkan, YH & KY- utbildning Översikt, validering Samverkan, validering Förekomst, Lärcentra Vad inrymmer lärcentraverksamheten? Utbud och Volym, distansutbildning Regi, distansutbildning Organisation av vägledning inom vuxenutbildningen Samverkan med interna och externa aktörer Prissättning Aktuell prissättning Samverkan om prissättning Kvalitetsarbete Reflektioner från författarna Appendix Appendix I Befolkning i Skåne kommuner Appendix II Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen Appendix III - Vuxenutbildningen i kommunerna

5 Inledning Vi vill börja med att tacka medverkande kommuner för sitt deltagande. Rapporten är en sammanställning av inkomna svar gällande enkäten Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Följande sidor försöker beskriva vuxenutbildningen i Skåne 15 april 2010 genom att redovisa och kommentera enkätsvaren. Det är ett medvetet val från författarnas sida att lägga fokus på att presentera svaren snarare än att dra slutsatser. Detta då syftet med rapporten är att fungera som underlag och bakgrundsmaterial. Det redovisade resultatet är baserat på enkätsvaren som respektive kommun har lämnat in. Enkäten har besvarats och därefter har delar av resultaten presenterats för berörda tjänstemän som har haft möjlighet att komplettera svaren. Detta för att få en så korrekt bild av vuxenutbildningen i Skåne som möjligt per 15 april Enkäten besvarades av 28 kommuner och kommunalförbund. I enkätsammanställningen är Perstorp, Vellinge, Åstorp och Örkelljunga inte redovisade då dessa kommuner inte inkom med svar. Ystad- Simrishamn har ett avtal gällande kommunal vuxenutbildning och har valt att besvara enkäten gemensamt. Kommunalförbundet Bromölla- Sölvesborg har även de valt att besvara enkäten gemensamt. I texten refereras till Ystad-Simrishamn och Bromölla- Sölvesborg som en kommun även om de i praktiken är flera. Gällande samverkan illustreras dock Ystad och Simrishamn som två kommuner på begäran. Generellt sett är det svårt att se trender och göra definitiva uttalanden. Årligen återkommande undersökningar samt ett förtydligande av begrepp bör öka framtida undersökningars tolkningsmöjligheter och värdet av resultatet. Det föreligger en osäkerhet huruvida begrepp som samverkan har tolkats likadant av alla som har svarat på enkäten vilket illustreras av ett antal samverkansområden där samverkan inte uppges vara ömsesidig. 5

6 Volym, grundläggande nivå. Volymerna i GrundVux varierar mellan 1 till 1500 studerande varav 0 till 850 är heltidsstuderande. Det finns en trend där högre invånarantal i kommunen ger ett högre totalt antal studerande. Mängden heltidsstuderande varierar kraftigt i de olika kommunerna, i vissa kommuner är samtliga studerande heltidsstudenter och i vissa kommuner är ungefär en femtedel heltidsstuderande. Kommun Vux.utb. grundnivå antal heltid Totalt antal studerande Procent egen regi Procent upphandlad Antal heltidselever i egen regi Antal heltidselever i annan regi Bjuv % 0 % 40 0 Bromölla & % 0 % 40 0 Sölvesborg Burlöv % 7 % 74 6 Båstad % 0 % 4 0 Eslöv % 1 % Helsingborg % 46 % Hässleholm % 0 % 90 0 Höganäs % Hörby 17, % 0 % 17,62 0 Höör % 6 % 12 1 Klippan % 0 % 24 0 Kristianstad % 0 % Kävlinge % 10 % 15 2 Landskrona % 0 % 0 0 Lomma 6, % 0 % 6,6 0 Lund % 0 % 63 0 Malmö % 27 % Osby % 0 % 19 0 Sjöbo % 100 % 0 11 Skurup % 0 % 1 0 Staffanstorp % 0 % 0 10 Svalöv % 0 % 9 0 Svedala % 2 % 20 0 Tomelilla % 100 % 0 6 Trelleborg % 0 % 84 0 Ystad & % 0 % 55 0 Simrishamn Ängelholm % 0 % 35 0 Östra Göinge % 0 % 17 0 Totalt antal studerande 2 356, ,51 555,71 1 Deltider omräknade till heltid Lundabor 7 från andra kommuner. 6

7 Regi, grundläggande nivå. 18 kommuner uppger att de har GrundVux helt i egen regi. Volymerna varierar kraftigt med en elev som minsta antal upp till 90 som störst. Sex kommuner anordnar GrundVux i både egen och annan regi. Fördelningen mellan egen eller annan regi, av de kommuner som använder sig av bägge formerna, varierar mellan 54 till 98 procent i egen regi. Fyra kommuner har GrundVux helt i extern regi. Det rör sig om förhållandevis små kommuner där det minsta elevantalet är sex personer och största elevantalet är 16 personer. Det går inte att utröna något samband mellan regi och pris, med andra ord förefaller inte val av regi vara avgörande för priset. Avtalslängder, grundläggande nivå. Det förefaller inte finnas några tydliga trender gällande avtalslängder för GrundVux. I de fåtal tillfällen där avtalslängderna redovisas varierar de mellan ett till tre år. Aktuella behov, grundläggande nivå. Gällande frågan om huruvida utbudet svarar mot efterfrågan ger Skurup kommun inget svar, resterande 27 anser att utbudet svarar mot efterfrågan. 7

8 Samverkan, grundläggande nivå. Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande GrundVux. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen inte har svarat på enkäten. En cirkel som är mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. Ur samverkanssynpunkt kan det vara intressant att utröna varför vissa samverkansområden inte anges vara ömsesidiga. Samverkan gällande GrundVux är inte vanligt och där det förekommer är det i princip endast med angränsande kommuner. I nordost förekommer ingen samverkan gällande GrundVux. I sydost sker samverkan mellan Ystad och Simrishamn, efter årsskiftet kommer Tomelilla också ingå i samarbetet men då det inte var aktuellt den 15 april 2010 redovisas det inte här. I det sydvästra hörnet sker det en del samverkan, främst mellan mindre kommuner som inte har GrundVux i egen regi och en större kommun. I nordväst påminner bilden om sydväst men sker i mindre utsträckning. 8

9 Volym, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Volymerna i vuxenutbildningens gymnasiala del är större än volymerna i GrundVux. I många kommuner är antalet studerande fem gånger större än i GrundVux och i exempelvis Staffanstorp finns det 10 heltidselever i GrundVux men 131 heltidsstuderande i den gymnasiala vuxenutbildningen. Ett kommunförbund som avviker från mönstret med större volymer är Bromölla- Sölvesborg. Där är antalet heltidsstuderande i GrundVux 40 stycken och 33 inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Dock är det totala antalet elever högre inom gymnasial vuxenutbildning än i GrundVux även i Bromölla Sölvesborg. Precis som i GrundVux föreligger det ett samband mellan antalet studerande och antal invånare i kommunen. En kommun som inte följer mönstret är Lund som har 1510 studerande jämfört med Helsingborgs Helsingborg hade invånare den 30 september 2010 jämfört med i Lund 3. Skillnaden är invånare vilket gör att fördelningen borde vara annorlunda. Avvikelsen förefaller bero på Lunds Kommuns samverkan med två kranskommuner, vilket enligt uppgift, ökar studerandeantalet med 427 personer. Bjuv anger ett högre antal heltidsstuderande än totalt antal studerande, anledningen till detta är i skrivande stund oklar. Lägg märke till att Landskrona inte har redovisat i vilken regi den gymnasiala vuxenutbildningen bedrivs, vilket leder till att siffrorna gällande totalt antal heltidselever i egen/annan regi inte är korrekta. En del kommuner har, av olika anledningar, inkluderat studerande i Yrkesvux i nedanstående tabell vilket ger missvisande summor i elevantalen. Kommun Vux.utb gym. nivå antal heltidsstuderande Totalt antal studerande Procent egen regi Procent annan regi Antal heltidselever i egen regi Antal heltidselever i annan regi Bjuv % 0 % Bromölla & Sölvesborg % 0 % 33 0 Burlöv ,40% 22,60% Båstad % 0 % 25 0 Eslöv % 40 % Helsingborg % 78 % Hässleholm % 26 % Höganäs % 100 % 0 30 Hörby ,70% 29,30% Höör % 55 % Klippan % 0 % 25 0 Kristianstad % 20 % Enligt SCB:s Skånedatabas 17 dec Deltider omräknade till heltid. 9

10 Kävlinge % 11 % Landskrona 495 Lomma % 100 % 0 58 Lund [2] 6 36,50% 63,50% Malmö % 16 % Osby % 0 % 10 0 Sjöbo % 100 % 0 40 Skurup % 30 % Staffanstorp % 100 % Svalöv % 0 % 43 0 Svedala % 3 % 43 1 Tomelilla % 100 % 0 19 Trelleborg % 0 % Ystad & Simrishamn % 20 % Ängelholm % 45 % Östra Göinge % 0 % 54 0 Totalt antal studerande Regi, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Åtta kommuner uppger att de har VuxenGym helt i egen regi. 14 kommuner uppger att de har VuxenGym i både egen och annan regi. Andelen i egen regi varierar mellan 22 och 97 procent. Sex kommuner uppger att de har Vuxengym helt i annan regi. Avtalslängder, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Avtalslängderna varierar mellan noll till tre år. Den vanligaste förekommande avtalslängden är ett år med option på fler som förekommer i sju fall. Avtalslängder på två år finns i Malmö, Lund och Burlöv kommuner en längd på tre år finns i Helsingborgs kommun. Aktuella behov, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Landskrona, Trelleborg och Ängelholm kommun uppger att utbudet i VuxenGym inte svarar mot efterfrågan, 24 uppger att utbudet svarar mot behov och Skurup svarar Ystad. 5. Inklusive studerande i övrig vuxenutbildning. Alla platser är köpta av andra kommuner Lundabor, 427 från andra kommuner, 7 Inklusive studerande i övrig vuxenutbildning 8 Ystad och Simrishamns svar inkluderar ca 90 personer i Yrkesvux samt 40 heltidsstuderande inom övrig vuxenutbildning. 9 Inklusive studerande i Yrkesvux. 10

11 Samverkan, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen ej har svarat på enkäten. En cirkel som mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. Samverkan i nordost sker, till stor del, inom hörnet. Kommunen som sticker ut i nordost är Hörby som uppger ett samarbete med Eslöv. I sydost förekommer samverkan mellan alla kommuner utom Sjöbo. I sydväst ges två olika bilder av samverkan. Tre kommuner uppger att de samverkar inom hela hörnet. Två av dessa, Lund och Lomma, uppger även att de samverkar med varandra vilket möjligtvis skulle kunna tolkas som att det föreligger en mer frekvent samverkan. Det sker även viss samverkan med andra kommuner från Staffanstorp och Eslöv. Det kan vara värt att diskutera hur samverkan sker inom det sydvästra hörnet då bilden som presenteras är något oklar. I nordväst samverkar Helsingborg och Ängelholm inom hörnet. Bjuv samverkar med Helsingborg och Åstorp. 11

12 Volym, Särvux I tabellen presenteras antal Särvuxelever i respektive kommun den 15 april Antal heltidselever förefaller inte vara direkt relaterat till invånarantal i kommunen, exempelvis uppger Lund en siffra på 5 heltidselever och Kristianstad 63. Dock bör det påpekas att det kan bero på skillnader i tolkning, upplägg gällande heltid eller deltid, IKE, eller andra faktorer. I tabellen nedan innebär en blank ruta att uppgift saknas och - innebär att kommunen svarat att uppgiften inte var aktuell. Kommun Antal Totalt antal Procent Procent Antal Antal heltids- elever egen regi upphandlad heltidselever heltidselever elever i egen regi i annan regi Bjuv % 0 % 6 0 Bromölla & % 0 % 17 0 Sölvesborg Burlöv 3, % 0 % 3,5 0 Båstad % 0 % 0 0 Eslöv % 0 % 6 0 Helsingborg % 30 % 24,5 10,5 Hässleholm % 0 % 15 0 Höganäs % 0 % 9 0 Hörby % 0 % 2 0 Höör % 0 % 2 0 Klippan % 0 % 25 0 Kristianstad % 0 % 63 0 Kävlinge % 0 % 0 0 Landskrona % 0 % 0 0 Lomma % Lund % 0 % 5 0 Malmö % 0 % 38 0 Osby % 0 % 0 0 Sjöbo % 0 % 0 0 Skurup Staffanstorp Svalöv % 0 % 0 0 Svedala Tomelilla % 0 % 0 0 Trelleborg % 0 % 18 0 Ystad & % 0 % 0 0 Simrishamn Ängelholm % 0 % 60 0 Östra Göinge % 0 % 0 0 Totalt antal 304, % 0 % ,5 10 Svedala uppger i enkäten Vi har ingen Särvux i egen regi. Vid ansökan till Malmö och Trelleborg betalas IKE, ett fåtal ansökningar per år. 12

13 Regi, Särvux Gällande egen eller annan regi är det endast Lomma kommun som uppger att Särvux ges helt i annan regi. Helsingborg är den enda kommunen som har Särvux både i egen (70 %)och annan (30 %) regi. Avtalslängder, Särvux Av de kommuner som redovisade avtalslängder för Särvux svarar alla utom en kommun 0 eller Endast Helsingborgs kommun gav ett annorlunda svar, två år. Aktuella behov, Särvux Alla kommuner utom Eslöv och Tomelilla kommun uppger att utbudet svarar mot aktuellt behov. Det som uppges som brist av Eslöv och Tomelilla kommun är att de skulle vilja ha mer tid till eleverna och ett större utbud. Kommentarer, Särvux Eslöv och Lunds kommun uttrycker en önskan om Särvux med yrkesinriktning. Bromölla- Sölvesborg påpekar att - (det) finns inget som heter heltid. Skall anpassas efter elevens individuella förutsättningar och val, gärna tillsammans med andra aktiviteter." 13

14 Samverkan, Särvux Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande Särvux. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen inte har svarat på enkäten. En cirkel som är mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. Samverkan gällande Särvux har endast angetts av fyra kommuner, Höör, Lomma, Lund och Staffanstorp. Särvux är den del av vuxenutbildningen som det förefaller ske minst samverkan kring. 14

15 Utbud och volym, Yrkesvux I tabellen innebär blanka rutor att ingen uppgift har lämnats. Utbudet är, enligt enkätsvaren, något otydligt. Det som går att läsa ut är att omvårdnadsprogrammet, OP, är det som ges i flest kommuner. Kommun Yrkesvux; Aktuella utbildningar och volymer Procent egen regi Procent upphandlad Bjuv Butiksbiträde 20 platser 100 % 0 % Bromölla & Sölvesborg Burlöv 189 elever på mycket olika utbildningar 22 % 78 % BF och vissa teoretiska kurser i egen regi i övrigt köps platser i andra kommuner och utbildningsanordnare efter ind. behov 23 % 77 % Båstad Turism och resor 20 platser, Kock och restaurang % 0 % platser Eslöv NTI och Hermods 10 heltid. Barnsköt, omvårdnad, 14 % 86 % apotekstekniker, el, billack, lastbilsmekaniker trä, mm 22 st. Helsingborg matros, försäljning, turism. Ca 90 helårsplatser 0 % 100 % Hässleholm 24 utbildningar med 183 deltagare 59 % 41 % Höganäs Hörby Bussförarutbildning själv samt flera utbildningar tillsammans med Skåne NV 21 deltagare i Yrkesvux 0 % 100 % Höör 25 5 % 95 % Klippan % 0 % Kristianstad Målare, Verkstad, Chark, Sälj, Bussförare, Vård, Vårdintroduktion, Livsmedel Kävlinge OP 34, BF 5, HV 1, FP 2, Energi 1, BP 4, EC 1, Teoretiskt 5. Totalt 53 Landskrona Industri, bygg, hotell- och restaurang, naturbruk, fordon Lomma 11 OP, BF, Trähantverk, Måleri, Frisör 5083 poäng (10 personer) Lund 60 tal utbildningar inom många områden 150 platser (121 yrkes + 29 teoretiska) Malmö Totalt antal heltider/personer ca Bygg, El/larm/hiss, Fastighet, Handel, Fordon, Industri, Lager/terminal, Omvårdnad, Restaurang/storhushåll/chark/bageri, Trädgård, Träteknik Osby Sjöbo Skurup Staffanstorp 12 Op. (6000 p), svets (1200 p)och lokalvård (2800) samt bageri (1250 p) Omvårdnadsutbildning 20 personer + 6 personer teoretiska ämnen OP, BP, BF, svets, konditori, turism 80 % 20 % 51 % 49 % 100 % 0 % 0 % 100 % 68 % 32 % 95 % 5 % Svalöv Djurskötare, Maskinrep. Lantbruksmaskiner 100 % 0 % Svedala Omvårdnad, Teknikcollege s:a 15 heltidsplatser 100 % 11 Inklusive övrig vuxenutbildning. 12 Inklusive övrig vuxenutbildning. 15

16 Tomelilla se ystads rapport 0 % 100 % Trelleborg omvårdnad: 68 heltidsplatser, 75 personer Industri: 9 heltidsplatser, 11 personer Hotell & restaurang 5 heltidsplatser, 7 personer Ystad & Simrishamn Ängelholm Ca 90 personer studerar på heltid (volym inkl i fråga 4). 13 Drygt 10 olika yrkesinriktningar, omvårdnad, el, industri, yrkesförarutbildningar 3 inriktningar, Restaurang, Ekonomi, Hantverksutbildningar m.fl. 100 % 0 % 35 % 65 % Östra Göinge % 0 % Regi, Yrkesvux I tabellen innebär blanka rutor att ingen uppgift har lämnats. Utbudet är, enligt enkätsvaren, något otydligt. Det som går att läsa ut är att omvårdnadsprogrammet, OP, är det som ges i flest kommuner. Åtta kommuner uppgav att de har Yrkesvux helt i egen regi, elva kommuner uppgav att de har Yrkesvux i såväl egen som annan regi, fyra, Helsingborg, Höganäs, Lund och Tomelilla kommun, uppgav att de har Yrkesvux helt i annan regi och fem gav inget svar. Avtalslängder, Yrkesvux Avtalslängderna inom Yrkesvux varierar mellan fem veckor och två år med option på förlängning. Kristianstad kommun uppger avtalslängder mellan 5 veckor och 6 månader. Hässleholms kommun svarade en till två terminer. Helsingborgs Kommun uppgav ett år, Ystad- Simrishamn svarade ett till två år. Tre kommuner, Burlöv, Lund och Malmö angav avtalslängder på två år med option på förlängning. Bromölla- Sölvesborg, Eslöv och Höganäs uppgav att avtalslängderna varierade och 18 kommuner gav inget svar. Aktuella behov, Yrkesvux Svedala kommun uppgav att utbudet i stort svarar mot behov men hantverksutbildningar saknas. Burlövs kommun svarade att utbudet motsvarar behovet med hjälp av platser i andra kommuner, 20 kommuner svarar ja, Eslöv, Landskrona, Sjöbo och Trelleborg svarar nej och Klippan, Skurup och Ängelholm lämnade inga svar. Ängelholms kommun påpekar Kan ej besvaras kommunvis för Skåne Nordväst. För Ängelholm som utbildningsarrangör är volymerna inräknade i tidigare fråga om gymnasial vuxenutbildning. 13 Fråga 4 lyder: Hur ser utbudet ut idag när det gäller vuxenutbildning på gymnasial nivå? Se stycket om gymnasial vuxenutbildning för mer information. 16

17 Samverkan, Yrkesvux Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande Yrkesvux. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen ej har svarat på enkäten. En cirkel som är mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. En grå cirkel med texten Skåne används för att illustrera samverkan med hela Skåne. Av bilderna framgår det att Yrkesvux är en utbildningskategori där samverkan sker i hög grad, det förefaller vara den kategori där samverkan är mest frekvent. I nordost anger samtliga kommuner, som har svarat på enkäten, att samverkan sker inom hörnet. I nordväst finns ett avtal där alla kommuner som inte ingår i LKS samverkar med varandra. Därför anges även samverkan gällande Åstorp och Örkelljunga trots att de inte har besvarat enkäten. I sydost sker samverkan mellan Ystad, Tomelilla och Sjöbo. I sydväst anges samverkan av alla kommuner utom Kävlinge. Vissa av kommunerna uppgav att de samverkade med alla kommuner i hörnet och vissa angav specifika kommuner. En tolkning är att frågan inte tydligt definierar samverkan och därför ges det olika svar då olika kommuner har valt att tolka samverkan på olika sätt. 17

18 Utbud och volym, Övrig vuxenutbildning Fem kommuner svarade att det, vid den 15 april 2010, inte var aktuellt med övrig vuxenutbildning i kommunen. Utbudet varierar stort och omvårdnadsprogrammet, OP, är det som är det program som är mest frekvent bland svaren Volymerna inom övrig vuxenutbildning står inte alltid i korrelation till invånarantalet i kommunen. Till exempel har Burlöv en större volym än Kristianstad. I tabellen presenteras även en del siffror som vid första anblicken inte verkar stämma. Bjuv och Hörby anger ett större antal heltidsstuderande än de har totalt antal studerande. Hur det kommer sig är oklart. I tabellen refererar Staffanstorp och Lomma kommun till tidigare svar, vilket antas referera till Yrkesvux och gymnasial vuxenutbildning och är angett i de aktuella tabellerna. Kommun Övrig vuxenutb. Typ av utb. Antal studerande heltid Totalt antal studerande Procent egen regi Procent annan regi Bjuv Bromölla & Sölvesborg Burlöv ekonomi, småföretagare, miljö, vård, kärnämnen Både teoretisk och yrkesinriktad utbildning 153 Gy, 80 grundl, 175 SFI 3,5 särvuxplatser % 0 % 215 Gy, 86 grundl, 190 SFI, 11 Särvux 61 % Gy, 93 % grundl, 100 % SFI, 100 % Särvux 39 % Gy, 7 % grundl är köpt från annan kommun eller utbildningsan ordnare Båstads Omvårdnadskurser 2 7 Eslöv Helsingborg Hässleholm kärnämneskurser och behörighetsgivande kurser och ork kurser allmänna ämnen och yrkesutbildningar % 45 % % 60 % Höganäs Omvårdnadsutb % 0 % Hörby Höörs kommun Omvårdnadsprogram för vuxna 12, % 100 % Klippan Kristianstad Barn o Fritid, Omvårdnad omvårdnadskurser, datakurser, ekonomikurser % 0 % % 0 % Kävlinge ej aktuellt ej aktuellt ej aktuellt ej aktuellt ej aktuellt Landskrona Barnskötarutb. omvårdnad % 0 % 18

19 Lomma Kärnämne, Data, Admin, Bygg, Friskvård, Textil se tidigare svar Lunds kommun 60 tal yrkesutbildningar inom många områden Malmö ,50% 63,50% Osby OP % 0 % Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Hantverk, Restaurang och storkök, elektriker, Målare OP. Köper kurser efter behov grundläggande, gymnasial och yrkesutbildningar Omvårdnadsprogram + köper enstaka platser se tidigare svar % 100 % % 30 % % 0 % Svedala Omvårdnad % 0 % Tomelilla Trelleborg Ystad och Simrishamn Ängelholm Östra Göinge Kommun handel/ administration/data Datakurser, Omvårdnadsutb. I Ängelholms kommun bedrivs utbildningar inom yrkeshögskoleområdet av privat företag, Competensum % 0 % 40 Drygt % 0 % Regi, Övrig vuxenutbildning Tio kommuner uppgav att de har övrig vuxenutbildning helt i egen regi, fem kommuner uppgav att de har övrig vuxenutbildning i både egen och annan regi, två angav att de har övrig vuxenutbildning helt i annan regi och 11 lämnade inget svar Avtalslängder, Övrig vuxenutbildning En kommun svarade tre år, två kommuner svarade två år med möjlighet till förlängning, två kommuner svarade ett år och 22 Kommuner redovisade att avtalslängder inte fanns eller inte var aktuella. 14 Varav 315 lundabor, 164 från övriga kommuner. 15 Ingår i Ystad- Simrishamns uppgifter gällande gymnasial vuxenutbildning. 19

20 Samverkan, Övrig vuxenutbildning Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande övrig vuxenutbildning. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen ej har svarat på enkäten. En cirkel som är mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. I det nordvästra hörnet sker ingen samverkan alls, i nordost uppger Kristianstad och Hässleholm att de samverkar inom hörnet men resterande kommuner, förutom Hörby, anger ingen samverkan alls. Hörby anger att samverkan sker med två kommuner i sydväst, Eslöv och Lund. I det sydöstra hörnet samverkar Ystad- Simrishamn med alla kommuner utom Sjöbo. Det är dock ingen annan kommun i sydost som uppger att samverkan sker kring övrig vuxenutbildning. I sydväst anger Lomma och Lund samverkan inom hela hörnet samt varandra. Även Staffanstorp och Eslöv svarar att samverkan sker med angränsande kommuner. 20

21 Aktuella behov, Övrig vuxenutbildning Tolv kommuner angav att utbudet motsvarade behovet, Hörby uppgav att utbudet inte motsvarade behovet och hänvisar till ekonomi som begränsande faktor. 14 kommuner lämnar inget svar, Sjöbo kommun svarade att (det) kunde behövas fler platser och inriktningar. Svalöv svarade kommun svarar?. Höör och Hässleholm kommun lämnade kommentarer om en otydlig frågeställning och ansåg att frågan redan var besvarad och redovisad i tidigare frågor. Lomma, Staffanstorp och Ystad- Simrishamns kommuner inkluderade studerande inom övrig vuxenutbildning i tidigare svar. Det är möjligt att det föreligger kommunala skillnader i redovisningssystem eller tolkning av vad som ingår i övrig vuxenutbildning. 21

22 Utbud och volym, SFI Kommun SFI; Antal studerande Antal studerande i egen regi Annan regi Procent egen regi Procent annan regi Bjuv % 0 % Bromölla & % 0 % Sölvesborg Burlöv % 0 % Båstad % 0 % Eslöv % 0 % Helsingborg % 48 % Hässleholm % 0 % Höganäs % 100 % Hörby % 0 % Höör % 100 % Klippan % 0 % Kristianstad % 0 % Kävlinge % 12 % Landskrona % 0 % Lomma % 100 % Lund % 0 % Malmö % 50 % Osby % 0 % Sjöbo % 100 % Skurup % 0 % Staffanstorp % 100 % Svalöv % 0 % Svedala 25 24,5 0,5 98 % 2 % Tomelilla % 100 % Trelleborg % 0 % Ystad & % 0 % Simrishamn Ängelholm % 0 % Östra Göinge % 0 % Totalt antal studerande , ,5 Antalet som studerar SFI varierar mellan 25 i Svedala och 3450 i Malmö som har nästan fem gånger fler SFI-studerande än Helsingborg som har näst högst antal studerande. Därpå följer Landskrona, Kristianstad, Eslöv, Lund, Hässleholm och Bjuv av de kommuner som har över 200 studerande inom SFI. 22

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Allmänt om flyttarna Flyttriktning? Vilka flyttar? På vilket sätt påverkar strömmen

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Utvecklingsområden Utvecklingsplanen omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden under avtalsperioden: utveckling

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport november 2015 2015 01 22 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre än Sverige totalt... 4 3 Gästnätter

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert Om ensamkommande barn Sally Persson Regional expert April 2016 Antal asylsökande ensamkommande flickor och pojkar 2015 Åtta största nationaliteterna 2015 Migrationsverkets beslut 2015 61 1 097 426 AVSLAG

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Östergötlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Syfte med mötet Att tillsammans starta upp arbetet med avtalet Ge en gemensam bild av vart vi ska och varför Beskriva vad som händer

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn I Kommunförbundet Skåne 2013-05-29 SAMVERKANSAVTAL avseende Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn Postadress:

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning. Billingehus 2016-03-10

UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning. Billingehus 2016-03-10 UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning Billingehus 2016-03-10 Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. Skolverket 2015 Yrkes-

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för tandvårdsstyrning Anneli Gurenius Handläggare 044-309 35 16, 0768-870 235 anneli.gurenius@skane.se Datum 2014-02-17 1 (6) Till kontaktpersoner för

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö har överlägset bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Jordbruk och recipientkontroll. Malmö Lars Collvin

Jordbruk och recipientkontroll. Malmö Lars Collvin Jordbruk och recipientkontroll Malmö 2015-11-12 Lars Collvin Miljöproblemet övergödning Preliminär ekologisk status för 2015 VF med övergödningsproblem Mål: Uppnå miljökvalitetsnormen God ekologisk status

Läs mer

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta:

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne Foto: Ulf Lindgren Gästnätter i Skåne Månadsrapport juni 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Antalet utländska gästnätter fortsätter att

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

Samarbete om dricksvatten i Skåne

Samarbete om dricksvatten i Skåne Samarbete om dricksvatten i Skåne Behövs en regional dricksvattenstrategi? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån? Finns vattenskyddsområden där det behövs i din kommun? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån?

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

Skåne fortsätter att växa

Skåne fortsätter att växa TemaBLAD: Markanvändning Skåne fortsätter att växa Strukturbild för Skåne TemaBLAD: Markanvändning Skåne fortsätter att växa Maj 2013 Analyser: Joakim Skanby, Therese Andersson & My-Linda Lorentsson Kartlayout:

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne Ø-analys N R 2 m a r s 2 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Rekordmånga danskar flyttar till Skåne 26 riktade fler danskar än någonsin blicken mot öster när de skulle välja

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

OECD Territorial Review Skåne

OECD Territorial Review Skåne OECD Territorial Review Skåne Territorial Review Skåne Bill Tompson Soo-Jin Kim Claire Nauwelaers Emily Farchy Contribution to aggregate national growth (%) Skåne har varit en av de största bidragsgivarna

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016.

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Magnus Palmér. Ungas inträde på arbetsmarknaden

Näringsliv Skåne. Foto: Magnus Palmér. Ungas inträde på arbetsmarknaden Näringsliv Skåne Foto: Magnus Palmér Ungas inträde på arbetsmarknaden 1 Varför? Region Skåne ser mycket allvarligt på den senaste tidens höga ungdomsarbetslöshets siffror i regionen. De senaste två åren

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga - statistik Utveckling av kvinnors företagande Innehållsförteckning Sid Del E - Statistik befolkningen Folkmängd efter region, tid och kön 2 Utrikes födda efter regiondel, tid och kön 3 Utrikes

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling Länsstyrelsen 12FS 2005:247 01-10:10 Utkom från trycket den 14 september 2005 Kungörelse om förbud enligt väglagen; utfärdad den 13 september 2005. Med stöd av 47 väglagen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Förslag organisation och inriktning vuxenutbildning 2015

Förslag organisation och inriktning vuxenutbildning 2015 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (6) Datum -01-16 Vår referens Jonas Jonsson Strateg jonas.o.jonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag organisation och inriktning vuxenutbildning

Läs mer

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ängelholm Ängelholm Åstorp Åstorps kommun Båstad Båstads Kommun

Läs mer