Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april 2010. Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander"

Transkript

1 Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april 2010 Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander

2 Sammanfattning Syften med rapporten är att försöka beskriva en bild av vuxenutbildningen i Skåne. Resultaten från enkäten - Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt, presenteras och kommenteras. Vuxenutbildningen på grundläggande nivå, gymnasial nivå (exklusive Yrkesvux), Särvux, Yrkesvux, övrig vuxenutbildning, SFI samt KY & YH beskrivs utifrån respektive kommun. De delar av utbildningarna som beskrivs är elevantal, regi, avtalslängder, aktuella behov och samverkan. Av enkäten framgår att den större delen av de skånska kommunerna upplever att utbudet i den kommunala vuxenutbildningen motsvarar behovet. De brister som anges är få och rör ekonomi eller utbud. Vidare blir det tydligt att volymerna oftast står i förhållande till antal kommuninvånare. Yrkesvux är den delen av vuxenutbildningen där samverkan är mest frekvent. Utvecklingsmöjligheter som framkom av enkätsvaren är yrkesinriktningar inom SFI och Särvux. Beträffande Yrkesvux, KY & YH och övrig vuxenutbildning efterfrågas fler plaster och inriktningar. Det identifieras en del svårigheter gällande begrepp och redovisning då kommunerna har olika förfarande. Det tydligaste exemplet på olika tolkning av ett begrepp är samverkan. Men även olika kommuners olika sätt att redovisa pris visar på stora skillnader som kan tänkas vara ett hinder för just samverkan. Ytterligare begrepp som saknar en gemensam applicering är övrig vuxenutbildning samt i vilka enheter bör volymerna inom distansutbildning redovisas. Det förefaller råda en begreppsförbistring även gällande Lärcentra. Ett gemensamt prisberäkningsförfarande föreslås för att underlätta samverkan. Ökad samverkan gällande SFI föreslås som ett sätt att minska såväl kötid som kostnader samtidigt som mängden tillgängliga språk ökas då det inom SFI kan finnas små språkgrupper i olika kommuner som kan ges i en gemensam kurs istället för ett antal små. Avslutningsvis rekommenderar författarna kommunerna att: Använda det faktum att bristerna är få, det innebär att i de enskilda fall där något brister så finns det ett antal olika goda exempel från andra kommuner som kan dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar. Undersöka varför prisskillnader föreligger. Finns det möjlighet att lära av varandra? Besvara frågan vad innebär samverkan? Applicera samma enheter i fråga om redovisning. Försöka finna den optimala nivån av samverkan inom varje specifik del av vuxenutbildningen. 2

3 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 5 Volym, grundläggande nivå Regi, grundläggande nivå Avtalslängder, grundläggande nivå Aktuella behov, grundläggande nivå Samverkan, grundläggande nivå Volym, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Regi, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Avtalslängder, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Aktuella behov, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Samverkan, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux Volym, Särvux Regi, Särvux Avtalslängder, Särvux Aktuella behov, Särvux Kommentarer, Särvux Samverkan, Särvux Utbud och volym, Yrkesvux Regi, Yrkesvux Avtalslängder, Yrkesvux Aktuella behov, Yrkesvux Samverkan, Yrkesvux Utbud och volym, Övrig vuxenutbildning Regi, Övrig vuxenutbildning Avtalslängder, Övrig vuxenutbildning Samverkan, Övrig vuxenutbildning Aktuella behov, Övrig vuxenutbildning Utbud och volym, SFI Regi, SFI Avtalslängder, SFI Aktuella behov, SFI

4 Samverkan, SFI Utbud och volym, YH & KY- utbildning Aktuella behov, YH & KY- utbildning Samverkan, YH & KY- utbildning Översikt, validering Samverkan, validering Förekomst, Lärcentra Vad inrymmer lärcentraverksamheten? Utbud och Volym, distansutbildning Regi, distansutbildning Organisation av vägledning inom vuxenutbildningen Samverkan med interna och externa aktörer Prissättning Aktuell prissättning Samverkan om prissättning Kvalitetsarbete Reflektioner från författarna Appendix Appendix I Befolkning i Skåne kommuner Appendix II Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen Appendix III - Vuxenutbildningen i kommunerna

5 Inledning Vi vill börja med att tacka medverkande kommuner för sitt deltagande. Rapporten är en sammanställning av inkomna svar gällande enkäten Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Följande sidor försöker beskriva vuxenutbildningen i Skåne 15 april 2010 genom att redovisa och kommentera enkätsvaren. Det är ett medvetet val från författarnas sida att lägga fokus på att presentera svaren snarare än att dra slutsatser. Detta då syftet med rapporten är att fungera som underlag och bakgrundsmaterial. Det redovisade resultatet är baserat på enkätsvaren som respektive kommun har lämnat in. Enkäten har besvarats och därefter har delar av resultaten presenterats för berörda tjänstemän som har haft möjlighet att komplettera svaren. Detta för att få en så korrekt bild av vuxenutbildningen i Skåne som möjligt per 15 april Enkäten besvarades av 28 kommuner och kommunalförbund. I enkätsammanställningen är Perstorp, Vellinge, Åstorp och Örkelljunga inte redovisade då dessa kommuner inte inkom med svar. Ystad- Simrishamn har ett avtal gällande kommunal vuxenutbildning och har valt att besvara enkäten gemensamt. Kommunalförbundet Bromölla- Sölvesborg har även de valt att besvara enkäten gemensamt. I texten refereras till Ystad-Simrishamn och Bromölla- Sölvesborg som en kommun även om de i praktiken är flera. Gällande samverkan illustreras dock Ystad och Simrishamn som två kommuner på begäran. Generellt sett är det svårt att se trender och göra definitiva uttalanden. Årligen återkommande undersökningar samt ett förtydligande av begrepp bör öka framtida undersökningars tolkningsmöjligheter och värdet av resultatet. Det föreligger en osäkerhet huruvida begrepp som samverkan har tolkats likadant av alla som har svarat på enkäten vilket illustreras av ett antal samverkansområden där samverkan inte uppges vara ömsesidig. 5

6 Volym, grundläggande nivå. Volymerna i GrundVux varierar mellan 1 till 1500 studerande varav 0 till 850 är heltidsstuderande. Det finns en trend där högre invånarantal i kommunen ger ett högre totalt antal studerande. Mängden heltidsstuderande varierar kraftigt i de olika kommunerna, i vissa kommuner är samtliga studerande heltidsstudenter och i vissa kommuner är ungefär en femtedel heltidsstuderande. Kommun Vux.utb. grundnivå antal heltid Totalt antal studerande Procent egen regi Procent upphandlad Antal heltidselever i egen regi Antal heltidselever i annan regi Bjuv % 0 % 40 0 Bromölla & % 0 % 40 0 Sölvesborg Burlöv % 7 % 74 6 Båstad % 0 % 4 0 Eslöv % 1 % Helsingborg % 46 % Hässleholm % 0 % 90 0 Höganäs % Hörby 17, % 0 % 17,62 0 Höör % 6 % 12 1 Klippan % 0 % 24 0 Kristianstad % 0 % Kävlinge % 10 % 15 2 Landskrona % 0 % 0 0 Lomma 6, % 0 % 6,6 0 Lund % 0 % 63 0 Malmö % 27 % Osby % 0 % 19 0 Sjöbo % 100 % 0 11 Skurup % 0 % 1 0 Staffanstorp % 0 % 0 10 Svalöv % 0 % 9 0 Svedala % 2 % 20 0 Tomelilla % 100 % 0 6 Trelleborg % 0 % 84 0 Ystad & % 0 % 55 0 Simrishamn Ängelholm % 0 % 35 0 Östra Göinge % 0 % 17 0 Totalt antal studerande 2 356, ,51 555,71 1 Deltider omräknade till heltid Lundabor 7 från andra kommuner. 6

7 Regi, grundläggande nivå. 18 kommuner uppger att de har GrundVux helt i egen regi. Volymerna varierar kraftigt med en elev som minsta antal upp till 90 som störst. Sex kommuner anordnar GrundVux i både egen och annan regi. Fördelningen mellan egen eller annan regi, av de kommuner som använder sig av bägge formerna, varierar mellan 54 till 98 procent i egen regi. Fyra kommuner har GrundVux helt i extern regi. Det rör sig om förhållandevis små kommuner där det minsta elevantalet är sex personer och största elevantalet är 16 personer. Det går inte att utröna något samband mellan regi och pris, med andra ord förefaller inte val av regi vara avgörande för priset. Avtalslängder, grundläggande nivå. Det förefaller inte finnas några tydliga trender gällande avtalslängder för GrundVux. I de fåtal tillfällen där avtalslängderna redovisas varierar de mellan ett till tre år. Aktuella behov, grundläggande nivå. Gällande frågan om huruvida utbudet svarar mot efterfrågan ger Skurup kommun inget svar, resterande 27 anser att utbudet svarar mot efterfrågan. 7

8 Samverkan, grundläggande nivå. Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande GrundVux. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen inte har svarat på enkäten. En cirkel som är mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. Ur samverkanssynpunkt kan det vara intressant att utröna varför vissa samverkansområden inte anges vara ömsesidiga. Samverkan gällande GrundVux är inte vanligt och där det förekommer är det i princip endast med angränsande kommuner. I nordost förekommer ingen samverkan gällande GrundVux. I sydost sker samverkan mellan Ystad och Simrishamn, efter årsskiftet kommer Tomelilla också ingå i samarbetet men då det inte var aktuellt den 15 april 2010 redovisas det inte här. I det sydvästra hörnet sker det en del samverkan, främst mellan mindre kommuner som inte har GrundVux i egen regi och en större kommun. I nordväst påminner bilden om sydväst men sker i mindre utsträckning. 8

9 Volym, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Volymerna i vuxenutbildningens gymnasiala del är större än volymerna i GrundVux. I många kommuner är antalet studerande fem gånger större än i GrundVux och i exempelvis Staffanstorp finns det 10 heltidselever i GrundVux men 131 heltidsstuderande i den gymnasiala vuxenutbildningen. Ett kommunförbund som avviker från mönstret med större volymer är Bromölla- Sölvesborg. Där är antalet heltidsstuderande i GrundVux 40 stycken och 33 inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Dock är det totala antalet elever högre inom gymnasial vuxenutbildning än i GrundVux även i Bromölla Sölvesborg. Precis som i GrundVux föreligger det ett samband mellan antalet studerande och antal invånare i kommunen. En kommun som inte följer mönstret är Lund som har 1510 studerande jämfört med Helsingborgs Helsingborg hade invånare den 30 september 2010 jämfört med i Lund 3. Skillnaden är invånare vilket gör att fördelningen borde vara annorlunda. Avvikelsen förefaller bero på Lunds Kommuns samverkan med två kranskommuner, vilket enligt uppgift, ökar studerandeantalet med 427 personer. Bjuv anger ett högre antal heltidsstuderande än totalt antal studerande, anledningen till detta är i skrivande stund oklar. Lägg märke till att Landskrona inte har redovisat i vilken regi den gymnasiala vuxenutbildningen bedrivs, vilket leder till att siffrorna gällande totalt antal heltidselever i egen/annan regi inte är korrekta. En del kommuner har, av olika anledningar, inkluderat studerande i Yrkesvux i nedanstående tabell vilket ger missvisande summor i elevantalen. Kommun Vux.utb gym. nivå antal heltidsstuderande Totalt antal studerande Procent egen regi Procent annan regi Antal heltidselever i egen regi Antal heltidselever i annan regi Bjuv % 0 % Bromölla & Sölvesborg % 0 % 33 0 Burlöv ,40% 22,60% Båstad % 0 % 25 0 Eslöv % 40 % Helsingborg % 78 % Hässleholm % 26 % Höganäs % 100 % 0 30 Hörby ,70% 29,30% Höör % 55 % Klippan % 0 % 25 0 Kristianstad % 20 % Enligt SCB:s Skånedatabas 17 dec Deltider omräknade till heltid. 9

10 Kävlinge % 11 % Landskrona 495 Lomma % 100 % 0 58 Lund [2] 6 36,50% 63,50% Malmö % 16 % Osby % 0 % 10 0 Sjöbo % 100 % 0 40 Skurup % 30 % Staffanstorp % 100 % Svalöv % 0 % 43 0 Svedala % 3 % 43 1 Tomelilla % 100 % 0 19 Trelleborg % 0 % Ystad & Simrishamn % 20 % Ängelholm % 45 % Östra Göinge % 0 % 54 0 Totalt antal studerande Regi, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Åtta kommuner uppger att de har VuxenGym helt i egen regi. 14 kommuner uppger att de har VuxenGym i både egen och annan regi. Andelen i egen regi varierar mellan 22 och 97 procent. Sex kommuner uppger att de har Vuxengym helt i annan regi. Avtalslängder, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Avtalslängderna varierar mellan noll till tre år. Den vanligaste förekommande avtalslängden är ett år med option på fler som förekommer i sju fall. Avtalslängder på två år finns i Malmö, Lund och Burlöv kommuner en längd på tre år finns i Helsingborgs kommun. Aktuella behov, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Landskrona, Trelleborg och Ängelholm kommun uppger att utbudet i VuxenGym inte svarar mot efterfrågan, 24 uppger att utbudet svarar mot behov och Skurup svarar Ystad. 5. Inklusive studerande i övrig vuxenutbildning. Alla platser är köpta av andra kommuner Lundabor, 427 från andra kommuner, 7 Inklusive studerande i övrig vuxenutbildning 8 Ystad och Simrishamns svar inkluderar ca 90 personer i Yrkesvux samt 40 heltidsstuderande inom övrig vuxenutbildning. 9 Inklusive studerande i Yrkesvux. 10

11 Samverkan, gymnasial vuxenutbildning exklusive Yrkesvux. Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen ej har svarat på enkäten. En cirkel som mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. Samverkan i nordost sker, till stor del, inom hörnet. Kommunen som sticker ut i nordost är Hörby som uppger ett samarbete med Eslöv. I sydost förekommer samverkan mellan alla kommuner utom Sjöbo. I sydväst ges två olika bilder av samverkan. Tre kommuner uppger att de samverkar inom hela hörnet. Två av dessa, Lund och Lomma, uppger även att de samverkar med varandra vilket möjligtvis skulle kunna tolkas som att det föreligger en mer frekvent samverkan. Det sker även viss samverkan med andra kommuner från Staffanstorp och Eslöv. Det kan vara värt att diskutera hur samverkan sker inom det sydvästra hörnet då bilden som presenteras är något oklar. I nordväst samverkar Helsingborg och Ängelholm inom hörnet. Bjuv samverkar med Helsingborg och Åstorp. 11

12 Volym, Särvux I tabellen presenteras antal Särvuxelever i respektive kommun den 15 april Antal heltidselever förefaller inte vara direkt relaterat till invånarantal i kommunen, exempelvis uppger Lund en siffra på 5 heltidselever och Kristianstad 63. Dock bör det påpekas att det kan bero på skillnader i tolkning, upplägg gällande heltid eller deltid, IKE, eller andra faktorer. I tabellen nedan innebär en blank ruta att uppgift saknas och - innebär att kommunen svarat att uppgiften inte var aktuell. Kommun Antal Totalt antal Procent Procent Antal Antal heltids- elever egen regi upphandlad heltidselever heltidselever elever i egen regi i annan regi Bjuv % 0 % 6 0 Bromölla & % 0 % 17 0 Sölvesborg Burlöv 3, % 0 % 3,5 0 Båstad % 0 % 0 0 Eslöv % 0 % 6 0 Helsingborg % 30 % 24,5 10,5 Hässleholm % 0 % 15 0 Höganäs % 0 % 9 0 Hörby % 0 % 2 0 Höör % 0 % 2 0 Klippan % 0 % 25 0 Kristianstad % 0 % 63 0 Kävlinge % 0 % 0 0 Landskrona % 0 % 0 0 Lomma % Lund % 0 % 5 0 Malmö % 0 % 38 0 Osby % 0 % 0 0 Sjöbo % 0 % 0 0 Skurup Staffanstorp Svalöv % 0 % 0 0 Svedala Tomelilla % 0 % 0 0 Trelleborg % 0 % 18 0 Ystad & % 0 % 0 0 Simrishamn Ängelholm % 0 % 60 0 Östra Göinge % 0 % 0 0 Totalt antal 304, % 0 % ,5 10 Svedala uppger i enkäten Vi har ingen Särvux i egen regi. Vid ansökan till Malmö och Trelleborg betalas IKE, ett fåtal ansökningar per år. 12

13 Regi, Särvux Gällande egen eller annan regi är det endast Lomma kommun som uppger att Särvux ges helt i annan regi. Helsingborg är den enda kommunen som har Särvux både i egen (70 %)och annan (30 %) regi. Avtalslängder, Särvux Av de kommuner som redovisade avtalslängder för Särvux svarar alla utom en kommun 0 eller Endast Helsingborgs kommun gav ett annorlunda svar, två år. Aktuella behov, Särvux Alla kommuner utom Eslöv och Tomelilla kommun uppger att utbudet svarar mot aktuellt behov. Det som uppges som brist av Eslöv och Tomelilla kommun är att de skulle vilja ha mer tid till eleverna och ett större utbud. Kommentarer, Särvux Eslöv och Lunds kommun uttrycker en önskan om Särvux med yrkesinriktning. Bromölla- Sölvesborg påpekar att - (det) finns inget som heter heltid. Skall anpassas efter elevens individuella förutsättningar och val, gärna tillsammans med andra aktiviteter." 13

14 Samverkan, Särvux Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande Särvux. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen inte har svarat på enkäten. En cirkel som är mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. Samverkan gällande Särvux har endast angetts av fyra kommuner, Höör, Lomma, Lund och Staffanstorp. Särvux är den del av vuxenutbildningen som det förefaller ske minst samverkan kring. 14

15 Utbud och volym, Yrkesvux I tabellen innebär blanka rutor att ingen uppgift har lämnats. Utbudet är, enligt enkätsvaren, något otydligt. Det som går att läsa ut är att omvårdnadsprogrammet, OP, är det som ges i flest kommuner. Kommun Yrkesvux; Aktuella utbildningar och volymer Procent egen regi Procent upphandlad Bjuv Butiksbiträde 20 platser 100 % 0 % Bromölla & Sölvesborg Burlöv 189 elever på mycket olika utbildningar 22 % 78 % BF och vissa teoretiska kurser i egen regi i övrigt köps platser i andra kommuner och utbildningsanordnare efter ind. behov 23 % 77 % Båstad Turism och resor 20 platser, Kock och restaurang % 0 % platser Eslöv NTI och Hermods 10 heltid. Barnsköt, omvårdnad, 14 % 86 % apotekstekniker, el, billack, lastbilsmekaniker trä, mm 22 st. Helsingborg matros, försäljning, turism. Ca 90 helårsplatser 0 % 100 % Hässleholm 24 utbildningar med 183 deltagare 59 % 41 % Höganäs Hörby Bussförarutbildning själv samt flera utbildningar tillsammans med Skåne NV 21 deltagare i Yrkesvux 0 % 100 % Höör 25 5 % 95 % Klippan % 0 % Kristianstad Målare, Verkstad, Chark, Sälj, Bussförare, Vård, Vårdintroduktion, Livsmedel Kävlinge OP 34, BF 5, HV 1, FP 2, Energi 1, BP 4, EC 1, Teoretiskt 5. Totalt 53 Landskrona Industri, bygg, hotell- och restaurang, naturbruk, fordon Lomma 11 OP, BF, Trähantverk, Måleri, Frisör 5083 poäng (10 personer) Lund 60 tal utbildningar inom många områden 150 platser (121 yrkes + 29 teoretiska) Malmö Totalt antal heltider/personer ca Bygg, El/larm/hiss, Fastighet, Handel, Fordon, Industri, Lager/terminal, Omvårdnad, Restaurang/storhushåll/chark/bageri, Trädgård, Träteknik Osby Sjöbo Skurup Staffanstorp 12 Op. (6000 p), svets (1200 p)och lokalvård (2800) samt bageri (1250 p) Omvårdnadsutbildning 20 personer + 6 personer teoretiska ämnen OP, BP, BF, svets, konditori, turism 80 % 20 % 51 % 49 % 100 % 0 % 0 % 100 % 68 % 32 % 95 % 5 % Svalöv Djurskötare, Maskinrep. Lantbruksmaskiner 100 % 0 % Svedala Omvårdnad, Teknikcollege s:a 15 heltidsplatser 100 % 11 Inklusive övrig vuxenutbildning. 12 Inklusive övrig vuxenutbildning. 15

16 Tomelilla se ystads rapport 0 % 100 % Trelleborg omvårdnad: 68 heltidsplatser, 75 personer Industri: 9 heltidsplatser, 11 personer Hotell & restaurang 5 heltidsplatser, 7 personer Ystad & Simrishamn Ängelholm Ca 90 personer studerar på heltid (volym inkl i fråga 4). 13 Drygt 10 olika yrkesinriktningar, omvårdnad, el, industri, yrkesförarutbildningar 3 inriktningar, Restaurang, Ekonomi, Hantverksutbildningar m.fl. 100 % 0 % 35 % 65 % Östra Göinge % 0 % Regi, Yrkesvux I tabellen innebär blanka rutor att ingen uppgift har lämnats. Utbudet är, enligt enkätsvaren, något otydligt. Det som går att läsa ut är att omvårdnadsprogrammet, OP, är det som ges i flest kommuner. Åtta kommuner uppgav att de har Yrkesvux helt i egen regi, elva kommuner uppgav att de har Yrkesvux i såväl egen som annan regi, fyra, Helsingborg, Höganäs, Lund och Tomelilla kommun, uppgav att de har Yrkesvux helt i annan regi och fem gav inget svar. Avtalslängder, Yrkesvux Avtalslängderna inom Yrkesvux varierar mellan fem veckor och två år med option på förlängning. Kristianstad kommun uppger avtalslängder mellan 5 veckor och 6 månader. Hässleholms kommun svarade en till två terminer. Helsingborgs Kommun uppgav ett år, Ystad- Simrishamn svarade ett till två år. Tre kommuner, Burlöv, Lund och Malmö angav avtalslängder på två år med option på förlängning. Bromölla- Sölvesborg, Eslöv och Höganäs uppgav att avtalslängderna varierade och 18 kommuner gav inget svar. Aktuella behov, Yrkesvux Svedala kommun uppgav att utbudet i stort svarar mot behov men hantverksutbildningar saknas. Burlövs kommun svarade att utbudet motsvarar behovet med hjälp av platser i andra kommuner, 20 kommuner svarar ja, Eslöv, Landskrona, Sjöbo och Trelleborg svarar nej och Klippan, Skurup och Ängelholm lämnade inga svar. Ängelholms kommun påpekar Kan ej besvaras kommunvis för Skåne Nordväst. För Ängelholm som utbildningsarrangör är volymerna inräknade i tidigare fråga om gymnasial vuxenutbildning. 13 Fråga 4 lyder: Hur ser utbudet ut idag när det gäller vuxenutbildning på gymnasial nivå? Se stycket om gymnasial vuxenutbildning för mer information. 16

17 Samverkan, Yrkesvux Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande Yrkesvux. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen ej har svarat på enkäten. En cirkel som är mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. En grå cirkel med texten Skåne används för att illustrera samverkan med hela Skåne. Av bilderna framgår det att Yrkesvux är en utbildningskategori där samverkan sker i hög grad, det förefaller vara den kategori där samverkan är mest frekvent. I nordost anger samtliga kommuner, som har svarat på enkäten, att samverkan sker inom hörnet. I nordväst finns ett avtal där alla kommuner som inte ingår i LKS samverkar med varandra. Därför anges även samverkan gällande Åstorp och Örkelljunga trots att de inte har besvarat enkäten. I sydost sker samverkan mellan Ystad, Tomelilla och Sjöbo. I sydväst anges samverkan av alla kommuner utom Kävlinge. Vissa av kommunerna uppgav att de samverkade med alla kommuner i hörnet och vissa angav specifika kommuner. En tolkning är att frågan inte tydligt definierar samverkan och därför ges det olika svar då olika kommuner har valt att tolka samverkan på olika sätt. 17

18 Utbud och volym, Övrig vuxenutbildning Fem kommuner svarade att det, vid den 15 april 2010, inte var aktuellt med övrig vuxenutbildning i kommunen. Utbudet varierar stort och omvårdnadsprogrammet, OP, är det som är det program som är mest frekvent bland svaren Volymerna inom övrig vuxenutbildning står inte alltid i korrelation till invånarantalet i kommunen. Till exempel har Burlöv en större volym än Kristianstad. I tabellen presenteras även en del siffror som vid första anblicken inte verkar stämma. Bjuv och Hörby anger ett större antal heltidsstuderande än de har totalt antal studerande. Hur det kommer sig är oklart. I tabellen refererar Staffanstorp och Lomma kommun till tidigare svar, vilket antas referera till Yrkesvux och gymnasial vuxenutbildning och är angett i de aktuella tabellerna. Kommun Övrig vuxenutb. Typ av utb. Antal studerande heltid Totalt antal studerande Procent egen regi Procent annan regi Bjuv Bromölla & Sölvesborg Burlöv ekonomi, småföretagare, miljö, vård, kärnämnen Både teoretisk och yrkesinriktad utbildning 153 Gy, 80 grundl, 175 SFI 3,5 särvuxplatser % 0 % 215 Gy, 86 grundl, 190 SFI, 11 Särvux 61 % Gy, 93 % grundl, 100 % SFI, 100 % Särvux 39 % Gy, 7 % grundl är köpt från annan kommun eller utbildningsan ordnare Båstads Omvårdnadskurser 2 7 Eslöv Helsingborg Hässleholm kärnämneskurser och behörighetsgivande kurser och ork kurser allmänna ämnen och yrkesutbildningar % 45 % % 60 % Höganäs Omvårdnadsutb % 0 % Hörby Höörs kommun Omvårdnadsprogram för vuxna 12, % 100 % Klippan Kristianstad Barn o Fritid, Omvårdnad omvårdnadskurser, datakurser, ekonomikurser % 0 % % 0 % Kävlinge ej aktuellt ej aktuellt ej aktuellt ej aktuellt ej aktuellt Landskrona Barnskötarutb. omvårdnad % 0 % 18

19 Lomma Kärnämne, Data, Admin, Bygg, Friskvård, Textil se tidigare svar Lunds kommun 60 tal yrkesutbildningar inom många områden Malmö ,50% 63,50% Osby OP % 0 % Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Hantverk, Restaurang och storkök, elektriker, Målare OP. Köper kurser efter behov grundläggande, gymnasial och yrkesutbildningar Omvårdnadsprogram + köper enstaka platser se tidigare svar % 100 % % 30 % % 0 % Svedala Omvårdnad % 0 % Tomelilla Trelleborg Ystad och Simrishamn Ängelholm Östra Göinge Kommun handel/ administration/data Datakurser, Omvårdnadsutb. I Ängelholms kommun bedrivs utbildningar inom yrkeshögskoleområdet av privat företag, Competensum % 0 % 40 Drygt % 0 % Regi, Övrig vuxenutbildning Tio kommuner uppgav att de har övrig vuxenutbildning helt i egen regi, fem kommuner uppgav att de har övrig vuxenutbildning i både egen och annan regi, två angav att de har övrig vuxenutbildning helt i annan regi och 11 lämnade inget svar Avtalslängder, Övrig vuxenutbildning En kommun svarade tre år, två kommuner svarade två år med möjlighet till förlängning, två kommuner svarade ett år och 22 Kommuner redovisade att avtalslängder inte fanns eller inte var aktuella. 14 Varav 315 lundabor, 164 från övriga kommuner. 15 Ingår i Ystad- Simrishamns uppgifter gällande gymnasial vuxenutbildning. 19

20 Samverkan, Övrig vuxenutbildning Bilderna nedan illustrerar kommunal samverkan gällande övrig vuxenutbildning. De är indelade efter de fyra hörnen. Lägg märke till att en pil mot cirkeln i mitten, exempelvis Skåne NO, indikerar en samverkan inom hörnet, dvs. samverkan med alla kommuner i hörnet. Grön färg indikerar en tillhörighet till nordost, lila indikerar sydost, ljusblått indikerar sydväst, orange nordost och gult visar att kommunen ej har svarat på enkäten. En cirkel som är mindre än de övriga används för att illustrera samverkan med en kommun som inte ingår i samma hörn. I det nordvästra hörnet sker ingen samverkan alls, i nordost uppger Kristianstad och Hässleholm att de samverkar inom hörnet men resterande kommuner, förutom Hörby, anger ingen samverkan alls. Hörby anger att samverkan sker med två kommuner i sydväst, Eslöv och Lund. I det sydöstra hörnet samverkar Ystad- Simrishamn med alla kommuner utom Sjöbo. Det är dock ingen annan kommun i sydost som uppger att samverkan sker kring övrig vuxenutbildning. I sydväst anger Lomma och Lund samverkan inom hela hörnet samt varandra. Även Staffanstorp och Eslöv svarar att samverkan sker med angränsande kommuner. 20

21 Aktuella behov, Övrig vuxenutbildning Tolv kommuner angav att utbudet motsvarade behovet, Hörby uppgav att utbudet inte motsvarade behovet och hänvisar till ekonomi som begränsande faktor. 14 kommuner lämnar inget svar, Sjöbo kommun svarade att (det) kunde behövas fler platser och inriktningar. Svalöv svarade kommun svarar?. Höör och Hässleholm kommun lämnade kommentarer om en otydlig frågeställning och ansåg att frågan redan var besvarad och redovisad i tidigare frågor. Lomma, Staffanstorp och Ystad- Simrishamns kommuner inkluderade studerande inom övrig vuxenutbildning i tidigare svar. Det är möjligt att det föreligger kommunala skillnader i redovisningssystem eller tolkning av vad som ingår i övrig vuxenutbildning. 21

22 Utbud och volym, SFI Kommun SFI; Antal studerande Antal studerande i egen regi Annan regi Procent egen regi Procent annan regi Bjuv % 0 % Bromölla & % 0 % Sölvesborg Burlöv % 0 % Båstad % 0 % Eslöv % 0 % Helsingborg % 48 % Hässleholm % 0 % Höganäs % 100 % Hörby % 0 % Höör % 100 % Klippan % 0 % Kristianstad % 0 % Kävlinge % 12 % Landskrona % 0 % Lomma % 100 % Lund % 0 % Malmö % 50 % Osby % 0 % Sjöbo % 100 % Skurup % 0 % Staffanstorp % 100 % Svalöv % 0 % Svedala 25 24,5 0,5 98 % 2 % Tomelilla % 100 % Trelleborg % 0 % Ystad & % 0 % Simrishamn Ängelholm % 0 % Östra Göinge % 0 % Totalt antal studerande , ,5 Antalet som studerar SFI varierar mellan 25 i Svedala och 3450 i Malmö som har nästan fem gånger fler SFI-studerande än Helsingborg som har näst högst antal studerande. Därpå följer Landskrona, Kristianstad, Eslöv, Lund, Hässleholm och Bjuv av de kommuner som har över 200 studerande inom SFI. 22

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Geriatriskt utvecklingscentrum

Geriatriskt utvecklingscentrum Geriatriskt utvecklingscentrum Kommunal äldreomsorg i Skåne Enkätundersökning om boende, resurser och insatser Foto: Eva Nordell Eva Nordell Sölve Elmståhl 2010 Geriatriskt utvecklingscentrum Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen LÄRCENTRUM Inlämnad av Ola Nilsson Sammanfattning Den kommunala vuxenutbildningen i Strömstad, som finns under begreppet Lärcentrum Strömstad,

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 Uppdrag till regionala självstyrelseorgan och samtliga samverkansorgan Regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Sammanställning av webbenkät hösten 2006 Sammanfattning Projektet Entreprenörskap i Skolan har som huvudmål att stödja och förstärka kommunala och mellankommunala insatser för

Läs mer

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32 Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 701-55611-02 Förord I regeringens regleringsbrev för 2002 har länsstyrelserna

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Strukturomvandling i Skåne

Strukturomvandling i Skåne Strukturomvandling i Skåne - nedgång, omvandling och förnyelse Näringsliv Skåne Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040 675 34 12 Vi behöver en evidensbaserad utvecklingspolitik Dålig kunskap

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2008 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen LÄRCENTRUM Inlämnad av Ola Nilsson Sammanfattning Den kommunala vuxenutbildningen i Strömstad, som finns under begreppet Lärcentrum Strömstad,

Läs mer

mötesplatsen för arbetsliv och lärande

mötesplatsen för arbetsliv och lärande MASUGNEN mötesplatsen för arbetsliv och lärande Mötesplatsen för arbetsliv och lärande Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande www.cfl.soderhamn.se Söderhamn Visionen om växande Centrum för flexibelt lärande, CFL, är Söderhamns arena för vuxnas lärande. CFL erbjuder flexibelt

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE #4av5jobb Skapas i små företag. SKÅNE Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Ed i Februari 2009 Inledning Med denna kvalitetsredovisning vill vi ge alla intresserade en bred information om Vuxenutbildningen vid Utvecklingscenter

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Yrkesvux i halvtid Delrapport Yrkesvux 2009-2011

Yrkesvux i halvtid Delrapport Yrkesvux 2009-2011 Yrkesvux i halvtid Delrapport Yrkesvux 2009-2011 BoråsRegionens Vuxenutbildning Innehåll Inledning... 4 Uppföljning av yrkesvux... 5 Begränsningar... 6 Organisation... 7 Ekonomisk redovisning... 8 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Studentkraft AB Malmö oktober 2009 Kontaktperson; Charlotta Heier 1 Sammanfattning Studentkraft AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 Vuxenutbildningen Vellinge Bryggan Norrevångsgatan 5 235 21 Vellinge 1 1. Grundfakta om vuxenutbildningen 1.1 Omfattning Vuxenutbildningen i Vellinge kommun omfattar Vellinge

Läs mer

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders ..fenomenet Lärcentra..i ett evolutionsperspektiv .. Anders erfarenheter Butiksbiträde jourbutiker Fastighetsskötare/rörmokare Bild/medielärare/projektledare

Läs mer

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Historiken och nuläge Utvecklingtendenser Ängelholm i Öresundsregionen Några avslutande reflektioner Befolkningsförändringar 2009 Andel personer som är arbetslösa

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Karlstads universitet 2011-06-13

Karlstads universitet 2011-06-13 Karlstads universitet 2011-06-13 Allmänna riktlinjer och kvalitetskriterier för samarbete mellan lärcentra och Karlstads universitet vid genomförande av flexibel/distansutbildning, 2011-06-13. Inledning

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Trelleborgs kommun December 2010 Sofie Holmkvist Adrian Göransson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.1

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Seminarium D - SKL Skolriksdag 2015 Nya möjligheter för lärande. MOOC Öppet lärande Nya vägar in i jobb. Utbildningssamverkan Introduktionsavtal Traineejobb Nya

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud KURSPROGRAM 2010 Bäste Mellerudsbo! En Vuxenutbildning med sikte på framtiden ställer stora krav på oss som utbildare när det gäller flexibilitet i tid och rum. Dina önskemål är vår utmaning! Vi erbjuder

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer