GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP. Kostnad Per Patient. Kunskapsbaserad ledning av vården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP. Kostnad Per Patient. Kunskapsbaserad ledning av vården"

Transkript

1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP Kostnad Per Patient Kunskapsbaserad ledning av vården Leif Lundstedt Statistiksektionen Sveriges Kommuner och Landsting Växjö 13 maj 2013

2 AGENDA - Vad är KPP och varför? - Bakgrund - Metod Kostnadsunderlag Vårdtjänster Matchning - Nuläge och framtid - Exempel på användningsområden

3 VAD ÄR KPP? En metod för att fördela ut kostnader per vårdkontakt och patient Patientrelaterad redovisning Samla alla resurser som patienten erhåller i samband med vårdkontakten Organisationsoberoende - patientfokuserat Enligt gemensamt fastslagna principer definierade vårdtjänster kostnadsunderlaget tas fram på samma grunder (jämförbarhet) restlös fördelning (inga fria nyttigheter) enhetliga matchningsregler Bottom up angreppssätt

4 KPP beskriver och följer upp vårdprocesserna Verksamheter/funktioner Vårdprocessen KPP

5 VARFÖR KPP - Bra verktyg för att, analysera, förstå och jämföra - Studera verksamhetens processer och kostnadsbilden för olika patientgrupper och vårdprogram (Öppna Jämförelser m.fl.) - Verktyg för att identifiera förbättringsområden - Benchmarking av olika slag (mellan enheter/sjukhus och över tid) - Sätter fokus på grundregistreringen - Bra för klinikens lednings- och styrningsarbete uppföljning, budget- & prognosarbete - Underlag för landstingens/regionernas prioriteringar och strategiska styrning av sjukvården utvärdera/förbättra ersättningssystem - Kopplat med mätning av patienttillfredsställelse & kvalité kan vi börja beräkna sjukvårdens effektivitet - Underlag för DRG/ACG-vikter samt för utvecklingen av NordDRG

6 VARFÖR KPP forts. - Gör att man kan gå från känslobaserade till faktabaserade beslutsunderlag - Kan följa den medicinska kostnadsutvecklingen - Underlag för ekonomistyrning, kvalitetssäkring och processutveckling - Nödvändigt för fakturering och prissättning - Möjliggör uppföljning ur befolknings- och jämlikhetsperspektiv - Input och uppföljning av verksamhetsplanering & LEAN-arbete - Identifiera resurskrävande patientgrupper - Lyfta fram kostnader och effektivitet för specifika behandlingar och diagnoser - Analyser att använda i forskning - Matchning mellan primärvård, psykiatri och kommunens verksamheter (KPB) tex. psykiskt funktionshindrade, äldre multisjuka m.fl.

7 INVÄNDNINGAR MOT KPP - Mer administrativt arbete (kalkylarbete, laddningar/körningar/avstämning, kvalitetskontroll) - Kostar och kräver resurser (IT-system, förvaltningsorganisation) - Beroende av kvaliteten i grunddata - Alla kostnader f.n. inte finns på individnivå, t.ex. läkemedel - Hälso- & sjukvårdens produkter är svåra att beskriva & kategorisera. Hälsa är svårt att mäta subjektiv upplevelse. Kulturell aversion mot att mäta hälso- & sjukvård

8 HISTORIK - SPRI 1) tittade i början på 1990-talet på en svensk DRG-modell vilket skapade ett behov av KPP. En KPP-databas etablerades. - Vid årskiftet 1999/2000 överlämnades KPP-databasen till dåvarande Landstingsförbundet i och med att SPRI avvecklades. - KPP-arbetet på Landstingsförbundet/SKL har pågått sedan slutet på 1990-talet och tillkom på initiativ av landstingen (ek.dir). KPP är sedan hösten 2002 en del av Sveriges Kommuner och Landstings ordinarie arbete. - Några universitetssjukhus har haft KPP-system sedan mitten av 1980-talet 1) Spri, var ett fristående utvecklingsinstitut som arbetade för att förbättra hälso- och sjukvården. Spri avvecklades vid årsskiftet 1999/2000 och Landstingsförbundet tog då över KPP-databasen.

9 SKL:s UPPDRAG - Ansvara för nationella KPP-principer (regelverk & anvisningar) - Stödja landstingen i deras arbete att införa KPP (nätverk, lokala info m.m.) - Bidra med underlag och analyser till landstingen/sjukhusen som ska syfta till lokal verksamhetsutveckling och effektivare vård - Samla in och förvalta den nationella KPP-databasen - I samverkan med Socialstyrelsen utveckla sekundära klassifikationssystem inom hälso- & sjukvård (DRG) - Redovisa analyser/rapporter/jämförelser utifrån KPP & DRG på nationella och internationella konferenser/möten samt verka för att bredda användningsområdet av KPP

10 SKL:s KPP-organisation SKL:s KPP-enhet ca 2,5 personer Controllernätverket ca 25 personer 4 ggr/år Nätverk KPP Somatik ca 40 personer 2 ggr/år Nätverk KPP Psykiatri ca 25 personer 2 ggr/år Nätverk KPP Primärvård ej startat Sveriges Kommuner & Landsting KPPreferensgrupp ca 10 personer 1 ggr/år + löpande Ekonomidirektörsnätverket 21 personer 8 ggr/år Landstingens kontaktpersoner för KPP-frågor 21 personer 1 ggr/år NPK (Nätverk för utveckling av sekundärklassifikationer) =DRG, SKL+Socialstyrelsen ca 10 personer 8 ggr/år SVEX Svensk expertgrupp för NordDRG ca 10 personer

11 Nationella KPP-principer Totalkostnadsredovisning Vårdtjänster Kalkylmodeller Matchningsregler

12 KOSTNADSUNDERLAGET i KPP Bruttokostnaden för den vård enheten producerat. Alla kostnader ska fördelas ut på de vårdproducerande enheterna i relation till hur enheten förbrukat dom (ända från landstingsledningsnivå - inga fria nyttigheter!) För att få möjlighet till jämförelse har följande kostnader exkluderats: - Politiker (Lt-fullm, Lt-styrelse), tjänstemannaorganisation för beställarverksamhet - FOU - Externt finansierade projekt - Kostnader för köpt vård - Ambulanskostnader/sjukresor - Hjälpmedelscentraler - Kostnader för på enheten förskrivna receptläkemedel - Reavinster/förluster, extraordinära kostnader - Moms (privata enheter)

13 KPP principmodell

14 Vårdtjänster i ett KPP-system Specialicera Somatisk vård Slutenvård Öppenvård Kommentar Hotelltjänst Insatser läkare/beh.personal Mottagningstjänst Insatser läkare/beh.personal Omvårdnadstjänst - Dyra Läkemedel Dyra Material Åtgärder Laboratorietjänster Dyra Läkemedel Dyra Material Åtgärder Laboratorietjänster Grundkostnad per vårddag/besök. Avser fasta kostnader typ OH, adm, fastighet, kaptaltjänst o.dyl. Kostnader för läkare eller annan behandlande personal vid vårdavdelning/mottagning som kan hänföras till en enskild patient, Kostnader för omvårdnadspersonal vid vårdavdelning som kan hänföras till en enskild patient, t.ex. genom ett vårdtyngdssystem Kostnader för dyra (och diskriminerande) läkemedel som kan hänföras till en enskild patient utifrån t.ex. ATC-kod Kostnader för dyra (och diskriminerande) material och implantat som kan hänföras till en enskild patient utifrån t.ex. operationssystem eller KVÅ-kod Kostnader för att utföra en specifik åtgärd. Med åtgärd menas åtgärder som finns beskrivna i den nationella åtgärdsklassifikationen KVÅ och som utförs på avdelning/mottagning Kostnader för laboratorieprov, analyser och blodcentralstjänster Röntgentjänster Röntgentjänster Kostnader för röntgenundersökningar/åtgärder Operationstjänst Anestesitjänst Operationstjänst Anestesitjänst Kostnader för operation, inkl. kostnader för operatörer Kostnader för anestesi, inkl. kostnader för anestesipersonal IVA-tjänst - Kostnader för intensivvård UVA / Postop UVA / Postop Kostnader för uppvak och övervakning Akutmottagning - Övriga tjänster Övriga Kostnader för akutmottagningens tjänster för patienter som skrivs in Kostnader för övriga vårdtjänster som kan hänföras till en enskild patient, t.ex. patientkonferenser, konsulttjänst, transporttjänst. Särredovisas vid behov.

15 Matchning av vårdtjänster HUVUDPRINCIP: vårdtjänsten matchas till den vårdkontakt (patient) som förbrukat den. - I första hand med hjälp av personnummer/vårdkontaktid, datum och beställande enhet - Om direkt matchning inte lyckas används stegvis fönsterteknik med följande prioritetsordning: - matcha till den vårdkontakt som ligger närmast - matcha efter principen att - slutenvård går före öppenvård - dagsjukvård före läkarbesök - läkarbesök för övriga vårdgivare - remissdatum är att föredra framför analysdatum - tidsfönstret öppnas stegvis (t.ex. 3 dagar, 5 dagar, 10 dagar o.s.v.) Läs mer i KPP-rapporten nr 5 Att matcha vårdtjänster i ett KPP-system

16 Variabler i KPP-databasen 1. Uppgifter om patienten personid, vårdhändelseid, kön, ålder, födelsevikt, hemortslän, kommun, område 2. Uppgifter om vårdenhet sjukhus, klinik, MVO 3. Administrativa uppgifter om vårdtillfället/besöket in- & utskrivningsdatum, permissioner, vårddagar, planerad vård, in- & utskrivningssätt, besöksform, yrkeskategori, lagrum, utskrivningsklar 4. Medicinska data huvud- & bidiagnoser, åtgärder, GAF, DRG 5. Kostnadsdata mottagn/hotell, läkare/behandl.personal, omvårdnad, läkemedel, material, operation, anestesi, IVA/UVA, röntgen, lab, akutmott KPP-databasen på webben: Totalt 100 variabler SV Totalt 90 variabler ÖV

17 KPP 2010 SLUTENVÅRD somatisk specialistsjukvård jämfört med Patientregistret La ndsting/re gion PAR KPP % a v PAR Landstinget Dalarna % Landstinget i Östergötland % Landstinget Västmanland % Landstinget i Kalmar län % Västra Götalands regionen % Norrbottens län landsting % Landstinget Västernorrland % Örebro läns landsting % Västerbottens läns landsting % Landstinget i Uppsala län % Region Halland % Stockholms läns landsting % Region Skåne % Landstinget i Jönköpings län (projekt startas) Landstinget Gävleborg (införande pågår) Landstinget Sörmland (projekt startas) Landstinget i Värmland (projekt startat) Landstinget Kronoberg (införande pågår) Landstinget Blekinge (projekt startas) Jämtlands läns landsting (införande pågår) Region Gotland Totalt %

18 KPP 2011 ÖPPENVÅRD somatisk specialistsjukvård jämfört med Patientregistret Lä ka rbe sök La ndsting/re gion PAR KPP % a v PAR T OT ALT inlä mna de ÖVkonta kte r Västerbottens läns landsting % Landstinget Västernorrland % Landstinget i Uppsala län % Landstinget i Kalmar län % Västra Götalands regionen % Landstinget Dalarna % Landstinget i Östergötland % Norrbottens län landsting % Landstinget Västmanland % Stockholms läns landsting % Region Skåne % Region Halland % Örebro läns landsting (projekt pågår) Landstinget i Jönköpings län (projekt startas) Landstinget i Värmland (projekt startat) Landstinget Gävleborg (införande pågår) Landstinget Sörmland (projekt startas) Landstinget Kronoberg (införande pågår) Landstinget Blekinge (projekt startas) Jämtlands läns landsting (införande pågår) Region Gotland Totalt %

19 S : 49 Mdkr

20

21 KPP Psykiatri 2011 Område Besök Vtf VGR * Östergötland Värmland Västmanland 2) - 2) - 2) Norrbotten Akademiska * Västernorrland Kalmar Dalarna * 1) Örebro 3) - 3) - 3) SUMMA * enligt somatisk KPP-layout 1) datat ej kvalitetsäkrat 2) problem med inlämning p.g.a. systembyte 3) ska lämna slutenvården har man sagt På gång 2012: Gävleborg

22 Modell vid jämförelser Landsting Sjukhus Klinik/MVO MDC DRG Diagnos/ Diagnosgrupp Åtgärd/ åtgärdsgrupp - Kostnad per vårdtillfälle/besök - Kostnad per vårddag - Kostnad per DRG-poäng - DRG-poäng per vårdtillfälle - Medelvårdtid - Medelålder - Andel ytterfall - Utskrivningssätt - Planerad/ej planerad - m.m.

23 Innerfall - Ytterfall - Vid framtagande av de nationella DRG-vikterna tas de 5% extremt dyraste vårdtillfällena per DRG bort enligt kvartilmetoden. Metoden brukar även kallas att man trimmar materialet - Metoden minimerar spridningen inom varje DRG, det s.k. kvartilavståndet (Q3-Q1). Andel vårdtillfällen som blir ytterfall inom resp. DRG kan därmed variera (0,5-13%) - Ytterfallen står för ca 21 % av kostnadsmassan och har en medelkostnad som är 5 ggr högre än innerfallen (ersätts individuellet med målet 100% kostnadstäckning) - Syftet med trimningen är att få bättre jämförelser samtidigt som det skyddar de svårast sjuka patienterna, kliniken (rätt ersättning) och huvudmannen (SPRI rapport 358) 25% Ytterfallsgräns 0 kr 800 tkr

24 Kostnad per vårdtillfälle & DRG-poäng UNIVERSITETS-/REGIONSJUKHUS produktionskostnad somatisk slutenvård 2011 Casemixjustering med DRG-vikter ger mer korrekta jämförelser! efter att de 5% dyraste vårdtillfällen har trimmats bort

25 FRAMÖVER - Arbetet fortsätter enligt i den takt som arbetet prioriteras och resurser finns (målen finns beskrivna i den utvecklingsplan som tagits fram för det fortsatta KPP-arbetet) - Fler regioner/sjukhus/kliniker inför KPP Kronoberg, Gävleborg, Jämtland, Värmland m.fl. Fortsatt införande inom den öppna somatiska vården, psykiatrin och primärvården - Fortsatt förbättringsarbete kring kalkylering och matchning av vårdtjänster (större andel individrelaterade kostnader material, läkemedel m.fl) - Analyser av KPP-data kopplat till uppgifter från patientregistret 0ch kvalitetsregister m.m. - Koppla ihop KPP med KPB (Kostnad per Brukare) Individbaserad redovisning är här för att stanna!

26 Exempel

27 ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2011 Kostnad per vårdtillfälle vid borttagande av livmoder

28 Ålder, vtf, kostnad och kön produktionskostnad somatisk slutenvård 2011

29 Diagnosområden MDC, Major Diagnostic Category [ICD-10]) produktionskostnad och antal, somatisk slutenvård 2011

30 Topp 25 Vårdområden (utifrån DRG) produktionskostnad & antal, somatisk slutenvård 2011

31 Jämförelser per sjukhus - Regionsjukhus

32 Antal & kostnad per öppenvårdskontakt och per yrkeskategori (2011)

33 Vi som jobba med KPP på SKL: - Leif Lundstedt (100%) Samordnare för KPP-arbetet (Somatik, Psykiatri, Primärvård) NPK-arbete, ACG-nätverk, terminologifrågor - Åke Karlsson (ca 85%) KPP-databas somatik, SAS-plattform, KPP på Web, IT-frågor NPK-arbete, DRG-viktlistor - Jenny Sandgren (ca 30%) KPP-psykiatri, KPP-databas psyk, Patientregistret m.m. - Bengt André, konsult (ca 20%) Verksamhetsuppföljning inom psykiatrin

34 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET

Ersättning i sjukvården

Ersättning i sjukvården Ersättning i sjukvården MODELLER, EFFEKTER, REKOMMENDATIONER PETER LINDGREN SNS FÖRLAG Ersättning i sjukvården Modeller, effekter, rekommendationer peter lindgren sns förlag SNS Förlag Box 5629 114 86

Läs mer

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Kostnad Per Brukare Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Upplysningar

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Vårdeffektiva lokaler

Vårdeffektiva lokaler Vårdeffektiva lokaler EN PILOTSTUDIE I VÅRDRELATERADE LOKALNYCKELTAL Vårdeffektiva lokaler 1 Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal för fastighetsområdet. Dessa nyckeltal

Läs mer

Patientsäkerhet lönar sig

Patientsäkerhet lönar sig NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Patientsäkerhet lönar sig KOSTNADER FÖR SKADOR OCH VÅRDSKADOR I SLUTENVÅRDEN ÅR 2013 Patientsäkerhet lönar sig 1 Förord Denna rapport redovisar kostnadsberäkningar

Läs mer

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Delrapport juni 2013 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Högspecialiserad Vård

Högspecialiserad Vård Dnr RSK 495-2004 Högspecialiserad Vård - en kartläggning av vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset April 2005 Analysenheten 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 5 Bakgrund och uppdrag... 7 Metoder

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete Medicinskt Program Arbete / Kvalitetsutveckling Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Stockholms läns landsting 2004 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Rapporten är framtagen

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Sammanfattning... 3 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal... 4 2.1

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Delresultat från LEV-projektet Den ljusnande framtid är vård Beställningsnr: S2010.021 Formgivning och layout: Svensk Information Omslagsfoto: PhotoAlto/Johnér Bildbyrå Tryckning:

Läs mer