KSAU LLELSE KOMMUN HEDEMORA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KSAU LLELSE 2014-10-14 KOMMUN HEDEMORA"

Transkript

1 KSAU LLELSE HEDEMORA KOMMUN

2 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Datum Sida 1 (1) Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde tisdag den 14 oktober 2014 kl i Vargen, Tjädernhuset, för att behandla följande: Ärenden 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning 3. Regional strategi för krishantering Kl Per TorselI 4. Arsredovisning för Stiftelsen Husbyringen Översyn av föreningsbidrag 6. Kulturpolitiskt handlingsprogram 7. Justering av bygglovstaxan Kl Anna Tosteby 8. Budget 2015 Kl Bengt Hansson 9. Rapporter 10. Delgivningar 11. Beslutsanmälningar i personalärenden Ulf Hansson (S) ordförande Jennifer Berglund sekreterare

3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Datum: NÄRVARANDE JA NEJ TJÄNSTGORANDE ERSÄTTARE ÄRENDE NR ÄRENDE NR JA NEJ JA NEJ Hansson Ulf, ordf. Fagerströrn Per, led Pettersson Björn, led Drugge Gun, led Andersson Melker, v. ordf. Hedqvist Anita, ers Westlund Lars, ers Nygårds Berndt, ers Ahlinder Owe, ers Carlgren Jonas, ers Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare S S V C M S S S C M

4 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 4(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS Regional strategi för krishantering Sammanfattning Sedan hösten 2013 pågår en utvecklingsprocess för att stärka länets krisberedskap. Syftet är att få till en bättre samverkan vid stora olyckor och kriser. Dalarnas regionala krishanteringsråd är en av aktörerna som deltagit i processen. Processen har resulterat i en strategi för regional krishantering som tillsänts Dalarnas kommuner för yttrande. Senast den 17 oktober ska synpunkter vara Länsstyrelsen Dalarna tillhanda. Beslutsunderlag Remiss från Länsstyrelsen Dalarna den 17 september 2014 Förslag till beslut xxx Utdrag till xxx Justerandes sign

5 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott f Dnr KS Arsredovisning för Stiftelsen Husbyringen 2013 Sammanfattning Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning for räkenskapsåret , avseende räkenskaper och förvaltning av Stiftelsen Husbyringen i Dalarna. Beslutsunderlag Arsredovisning 2013 från Stiftelsen Husbyringen den 22 september 2014 Förslag till kommunfullmäktige Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för Stiftelsen Husbyringen i Dalarna Styrelsen beviljas ansvarsfrihet for perioden Utdrag till xxx Justerandes sign

6 i: HEDEMORA!lJ! KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS Översyn av föreningsbidrag Sammanfattning Den 17 februari 2014 beslutade bildningsnämnden att tillsätta en arbetsgrupp med uppgiften att se över befintliga bidragsnormer gällande ideella föreningar, så kallade föreningsbidrag. Vid bildningsnämndens sammanträde den 29 september 2014 antog bildningsnämnden det förslag på nya bidragsnormer som presenterades. Dock är det kommunfullmäktige som äger rätten till det slutgiltiga beslutet och därför måste ärendet behandlas utav kommunstyrelsen innan. Beslutsunderlag Förslag till nya bidragsnormer den 5 september 2014 Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 september 2014 Bildningsnämnden den 29 september Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta de nya bidragsnormerna gällande ideella föreningar. Utdrag till xxx J",~""d,, "go I

7 ~ HEDEMORA!!J! KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS Kulturpolitiskt handlingsprogram Sammanfattning Den kulturpolitiska gruppen har arbetat fram ett förslag till kulturpolitiskt handlingsprogram. Bildningsnämnden beslutade den 29 september 2014 att godkänna programmet efter att bildningsförvaltningen gjort redaktionella ändringar. Ändringarna har verkställts och eftersom kommunfullmäktige är den som äger rätten till det slutgiltiga beslutet, så måste ärendet först behandlas utav kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Förslag till kulturpolitiskt handlingsprogram den 5 september 2014 Bildningsnämnden den 29 september Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att skicka förslaget till det kulturpolitiska handlingsprogrammet på remiss till de politiska partierna. Utdrag till Xxx Justerandes Sign

8 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(12) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS2S Justering av bygglovstaxan Sammanfattning "[Skriv text här]" Ärendebeskrivning "[Skriv text här]" Beslutsunderlag "[Skriv instans och här]" [Organet]s förslag till beslut "[Skriv text här]" Utdrag till "[Skriv text här]" Justerandes sign I U...'''I'''''"''''

9 ~ HEDEMORA ta! KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(12) Budget 2015 Dnr KS Sammanfattning Budget 2015 behandlas på sammanträdet. Beslutsunderlag xxx Förslag till beslut xxx

10 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdalum Sida 10(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Rapporter Sammanfattning a) xxx b) xxx Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig ha tagit del av rapporterna.

11 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Delgivningar 1 Följande delgivningar anmäls: a) KS Protokoll från Dalabanans Intressenter den 27 juni 2014 b) ks Komplettering till ansökan om 37 medel från Länsstyrelsen Dalarna c) KS Omsorgsnämndens beslut den 24 september om KPMG:s granskning av hantering och ansökningar av statliga ersättningar inom flyktingområdet d) KS Avesta kommunfullmäktiges beslut den 15 september 2014 att godta erbjudandet om att ingå i Visit Södra Dalarnas marknadskommunikation under år 2015 under förutsättning att Hedemora kommun gör detsamma e) KS Kallelse till möte den 29 september 2014 med Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan f) KS Tjänsteskrivelse den 1 oktober 2014 med beslut om förlängd tillfållig limit inom koncernkontokrediten g) KS Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 24 september 1 92 att man tagit del av och accepterar delårsbokslutet för Hedemora kommun per den 31 augusti 2014 h) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, arbetsutskottet, den 18 september 2014 i) Protokoll från Region Dalarna, direktionen, den 17 september 2014 j) Cirkulär och skrivelser från SKL 14:37 Nya mallar avseende uppsägning på grund av arbetsbrist 14:38 Budgetförutsättningar för åren Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig ha tagit del av delgivningarna Justerandes sign I U"~g'b"',k,"d,

12 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 t Beslutsanmälningar i personalärenden Följande beslutsanmälningar i personalärenden delges: a) Dnr KS Kommunstyrelseforvaltningens delegationsbeslut: Kommunchefnr: KSF Personalchef fackliga beslut nr: 91/14-112/14. IT-Chefnr: IT 4114-IT 5/14. Chef Lokal- och Mark nr: LoK 2/14-LoK 3/14 b) Dnr KSOO V ård- och omsorgsforvaltningens delegationsbeslut nr: VO 325/14-VO 387/14, VO 389/14-VO 480/14. c) Dnr KS Bildningsförvaltningens delegationsbeslut: Utbildningschefnr: 57/14/-77/14. Rektor område F-6 nr:225/14-522/14. Kostchef nr: 36/ Vasaskolan nr: Pu 4/14-Pu Bibliotekschefnr: /14. Rektor Musikskolan nr: 1/14-2/14. Rektor Martin Koch gymnasiet nr: Gy 20114, Gy Gy 89/14. Rektor HLC nr: 1I14-HLCI5/14, HLC 16/14. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig ha tagit del av beslutsanmälningama i personalärenden. Justerandes sign

13 Jennifer Berglund IKansliavdelning IKommunstyrelseförvaltning Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: BILAGOR TILL ÄRENDE NR ( SIDOR) Annika Strand IKommunstyrförv övergripande IKommur den 17 september :28 Jennifer Berglund IKansliavdelning IKommunstyrelseförvaltning; Per TorselI ILokai och markavdelning IKommunstyrelseförvaltning; Agneta Widert IKansliavdelning IKommunstyrelseförvaltning; Amanda Hedin IKansliavdelning IKommunstyrelseförvaltning VB: Remiss regional strategi för krishantering - svar 17 oktober Strategi_bilaga_externremiss.pdf; Krishantering_strategi_externremiss.pdf Prioritet: Hög Synpunkter till Jennifer senast 30 september. Till beredning innan su oktober kanske blir bra/annika Frän: Sjösvärd Kajsa Skickat: den 17 september :52 Till: 'peranders. 'ulf. 'el 'gun goran. 'peter. 'stefan.iu kommun; Kopia: Jönsson Lars-Håkan; 'Thorsten Bladlund'; Per TorselI jlokal och markavdelning jkommunstyrelseförvaltning; 'Pege Andersson'; 'Per Erik Jonsson'; 'Håkan Wallman'; 'Arne Adolfsson'; Niclas Jolhammar Ämne: Remiss regional strategi för krishantering - svar 17 oktober Prioritet: Hög Sedan hösten 2013 pågår en utvecklingsprocess för att stärka länets krisberedskap. Det handlar om att vi ska bli bättre på att samverka vid stora olyckor och kriser. Dalarnas regionala krishanteringsråd (där kommunerna och räddningstjänsterna är representerade genom Borlänges risk- och säkerhetssamordnare respektive räddningschef för DalaMitt) är en av aktörerna som deltagit i processen. Processen har resulterat i en strategi för regional krishantering med tillhörande bilaga som nu skickas på remiss. Läsangivelser: Strategin är tänkt att utgöra grunden som beskriver vilka aktörerna i Dalarna är, hur vi kan samverka och i vilka kanaler vi informerar. Den ska man som regional aktör vara väl förtrogen med innan krisen äger rum. Bilagan är tänkt att vara ett stöd under krisen. Det vill säga att snabbt få en överblick över inblandade aktörer, dagordningen för regionala rådets och näringslivsrådets möten, karta över länet samt viktiga kontaktuppgifter. De röda punkterna i kartan motsvarar de största dammanläggningarna i länet. Om ni vill skriva ut bilagan så görs det lämpligen i A3 som sedan viks till ett A4 (se markeringar i dokumentet) Svar på remiss 1

14 Vi önskar skriftliga synpunkter senast den 17 oktober Märk remissvaret med diarienummer Remissvar skickas till: Vänliga hälsningar Kajsa Sjösvärd KAJSA SJÖSVARD I SamMlIsbyggnadsenheten Ulnsstyre/sen Dalarna I Telefon direkt: Telefon växel: Postadress: Falun I E-post: I Webbsidor: I Facebook: 2

15 EXTERNREMISS BILD/ILLUSTRATION ~Dtrategi för krishantering, alarnas län - ledning och samverkan

16 Författare och kontaktperson: Kajsa Sjösvärd, Samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen Dalarna. Tel: E-post: Omslagsbild:?? Layout: Helikopter Brand Design Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri

17 Förord Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län 3

18 BILOIILLU ST RAT I ON Vad vi vill uppnå Strategin utgår från följande mål, både de nationella och specifika för Dalarna. I Dalarna är vi överens om följande: 1. Vi samverkar gränslöst för väl fungerande krisledning vid stora olyckor och kriser 2. Vi använder samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors bästa. Regeringens mål för vår säkerhet: Värna befolkningens liv och hälsa Värna samhällets funktionalitet Värna vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter Regeringens mål för samhällets krisberedskap: Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor Hur arbetar vi för att uppnå detta? För att uppfylla strategin arbetar vi gemensamt i väl fungerande nätverk, beskrivna i denna strategi. Nätverken har regelbundna möten och en tydlig struktur. Förväntan på deltagande aktörer ska vara uppgjord och kommunicerad. Varje deltagare har mandat att företräda sin organisation. Under en kris arbetar vi på ett sätt som är känt för alla inblandade organisationer. Vid samverkan utgår vi ifrån denna strategi och tillhörande bilaga. Vi kommunicerar med samstämmiga budskap i flera kanaler. Trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män Hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö 4' Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län

19 BILO/lLLUSiRAiIO N Grundläggande nationella principer Det svenska kris hanterings systemet baseras på tre grundprinciper. Utöver dessa principer bygger krishanteringssystemet på två uttalade typer av ansvar, sektorsansvar och geografiskt områdesansvar. Ansvarsprincipen Innebär att en verksamhets ansvar vid normala förhållanden även gäller vid kris, det vill säga att ingen övertar ansvaret från någon annan. Likhetsprincipen innebär att en organisation som ansvarar för en verksamhet vid normala förhållanden ska hanterade den på ett liknande sätt även vid en kris. Närhetsprincipen avser att en kris i första hand ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast ansvariga och berörda. Sektorsansvar innebär att alla myndigheter och organisationer inom en samhällssektor som har ett ansvar i vardagen har ett ansvar inom sitt område även vid en kris. Geografiskt områdesansvar innebär att det inom ett geografiskt område finns en aktör som ansvarar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella insatser före, under och efter en kris. Det handlar om att samordna olika samhällsintressen och att verka för samverkan mellan ansvariga aktörer. I ansvaret ingår också att samordna information till allmänhet och media. Det geografiska områdesansvaret innehas av kommunerna på lokal nivå, länsstyrelserna på regional nivå och regeringen på nationell nivå. Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län 5

20 BILOJlLLUSTRATION Kanaler för samverkan Telefon Länsstyrelsen kan kalla till telefonmöte via e-post eller sms. Aktuellt telefonnummer och kod meddelas via kallelsen. E-post E-post kan användas för att kalla till möten som inte är av akut karaktär eller för att sprida information. Rakel Radio Kommunikation för Effektiv Ledning är ett nationellt kommunikationssystem. Det finns i hela Sverige för att underlätta den dagliga kommunikationen hos offentliga aktörer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa. Länsstyrelsen kan anordna samverkansmöten via Rakel. De flesta av aktörerna i regionala krishanteringsrådet har tillgång till Rakel. Näringslivsrådets aktörer har inte tillgång till Rakel. WIS Skyddat Webbaserat InformationsSystem. Används av alla offentliga och några privata krishanteringsaktörer i Sverige. WIS är den kanal som kommuner och övriga aktörer ska använda vid rapportering av sina vidtagna samt planerade åtgärderi händelse av kris. Länsstyrelsens Till rapporterar läget i länet dagligen via WIS. Näringslivsrådet har inte tillgång till WIS i dagsläget. Fysiska möten Samverkan kan också ske via fysiskt möte, i första hand på Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen kalllar till fysiskt möte via e-post eller sms. 6 Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län

21 Kriskommunikation I händelse av kris är det varje aktör som ansvarar för den egna informationen till allmänhet och media. Kommunerna och Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar på lokal respektive regional nivå. I detta ansvar ingår att samordna information till allmänhet och media och verka för att vi kan enas om gemensamt viktiga budskap. kan påverka många andra aktörer i länet. Det är viktigt att de aktörer som samverkar i kris informerar varandra direkt samt är öppna med relevant information. För ytterligare fördjupning inom området hänvisas till den regionala kriskommunikationsplanen. Ibland tas beslut inom den egna organisationen gällande information till allmänhet och media som Kanaler för information till allmänhet och media VMA Viktigt Meddelande till Allmänheten. Kan nyttjas för att varna allmänhet via radio, TV och tyfoner för omedelbara risker via varningsmeddelande. Det finns också en möjlighet att sprida informationsmeddelanden för att förebygga eller begränsa skador. Räddningsledare, Polis, Smittskyddsläkare på Landstinget, Länsstyrelsen samt vissa industrier har möjlighet att begära VMA-varningsmeddelande. Dessa samt ytterligare några aktörer har möjlighet att begära VMA -informationsmeddelande Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska också via ~änsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser. SOS Alarm ansvarar för drift och bemannar dygnet runt. Krisinformation.se En nationell portal för att samordna offentliga aktörers information. Endast bekräftad information läggs ut. Drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som upprätthåller beredskap dygnet runt. Webbplatser Respektive aktörs webbplats är en bra plattform för att kommunicera med media och allmänhet i de fall händelsen direkt berör ens verksamhets / ansvarsområde. Sociala medier Exempelvis facebook och twitter. Om man som aktör kommunicerar med allmänheten via sociala medier i vardagen är det viktigt att fortsätta använda kanalerna under en kris. Fysiska möten Om all kommunikation och teknik är bruten är det viktigt att ändå kunna sprida information och samverka genom fysiska möten. Vid behov kan särskilda informationsplatser upprättas i kommunerna. Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län 7

22 BILO/lLLUSTRATION Vilka vi är Regionala kris hanterings rådet Syfte På ett regionalt plan samordna offentliga aktörers krisledning på ett effektivt sätt för att uppnå bästa möjliga hantering av krisen. Rådet styr inte deltagande organisationer. Samordning uppnås genom samverkan och koordinerat beslutsfattande. Mötesfrekvens 2 gånger per år samt övningar Sammankallande Länsstyrelsen men alla aktörer i rådet kan väcka behov av samverkan 8' Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län

23 Deltagare Kommunerna (via en representant utsedd av beredskaps samordnar nätverket) Kommunerna har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå, tillika den geografiska kunskapen vid en kris. Ko1ntnunerna står oftast närmast dem som drabbas och får hantera både akuta kriser och långvariga efterarbeten. I den kommunala organisationen finns en bred kompetens för hantering av kriser och dess följder, likaså kompetens för att samordna information och budskap till allmänhet och media. Ko1ntnunerna kan tillsätta en krisledningsnämnd vid extraordinära händelser, denna nämnd blir då tillfälligt högsta styrande organ i ko1ntnunen. Räddningstjänsterna (via en representant utsedd av räddningschefsnätverket) Räddningstjänsterna i länet ansvarar för akuta insatser vid bränder och olyckor. Man arbetar också förebyggande med planerings frågor, tillsyn er och utbildning. I länet finns både heltid- och deltidsräddningstjänster samt två räddningstjänstförbund. Landstinget Dalarna Landstinget Dalarna ansvarar för att hälso- och sjukvården fungerar i Dalarna under såväl normala förhållanden som i en krissituation. Landstinget är ansvarigt för ambulansverksatnheten, både transporter på väg och med helikopter. Länsstyrelsen Dalarna Länsstyrelsen har det geografiska områdes ansvaret på regional nivå. Länsstyrelsen sammankallar olika nätverk som kan förebygga eller avhjälpa en kris. I händelse av kärnteknisk olycka med påverkan på Dalarna har Länsstyrelsen ett räddningstjänst- och saneringsansvar. Länsstyrelsen kan också i särskilda fall överta räddningstjänstansvaret från länets kommuner. I händelse av kris kan Länsstyrelsen, efter regeringsbeslut, prioritera och inrikta statliga och internationella resurser. Polismyndigheten Ett av polisens stora arbetsområden är just krisberedskap. Att kunna hantera övergång från vardag till särskild händelse och sedan ytterligare ett steg till kris i samhället är viktigt för polisen. Det känns självklart att vi måste samverka med andra aktörer för att klara vårt och hela samhällets uppdrag. Försvarsmakten Försvarsmaktens organisation finns för att skydda Sverige och försvara landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det finns krig och konflikter. Trafikverket Trafikverket ansvarar för det statliga väg- och järnvägsnätet. Kriser av olika slag kan allvarligt störa transporter på väg eller järnväg. Därmed påverkas även satnhällsviktiga funktioner som är beroende av transporter och även tillgängligheten till samhällsviktiga anläggningar. Det kan vara el- och teleanläggningar, sjukhus med mera. SOS Alarm SOS Alarms huvuduppgift är att svara för nödnumret 112. Andra viktiga samhällstjänster är utalarmering av räddningstjänst och ambulans, prioritering och informationsnumret Civilförsvarsförbundet Civilförsvarsförbundet har ett uppdrag att utbilda frivilliga resursgrupper, FRG, i de kommuner som ser ett behov av frivilliga förstärkningsresurser. Där ingår medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer och andra utifrån ko1ntnunens behov av kompetens. FRG finns för närvarande i tio av Dalarnas ko1ntnuner och innefattar ca 500 personer. Svenska Kyrkan Svenska kyrkan är rikstäckande men verkar lokalt via den lokala församlingen. Svenska kyrkan är en naturlig del av det svenska samhällets kris beredskap, inte minst som samlingsplats för olika krisstödsgrupper eller minnesceremonier. Detta trots att Svenska kyrkan är fristående från staten sedan år Sveriges Radio, P4 Dalarna Sveriges Radio är en oberoende radiokanal med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Lokalradion, P4, har en nära kontakt med sina lyssnare. I händelse av kris kan Sveriges Radio sända VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län 9

24 Regionala näringslivsrådet Syfte På ett regionalt plan underlätta ledning och samverkan i kris i Dalarnas län. Att få ett näringslivsperspektiv på krisen kan gynna både offentliga och privata aktörer. Rådet stöttar också Länsstyrelsen i förebyggande krisberedskapsarbete, exempelvis vid inventering av samhällsviktig verksamhet. Näringslivsrådet styr inte deltagande organisationer. Samordning uppnås genom samverkan. Deltagare ABB ABB är världsledande inom kraft-och automationsteknik. Med säte i Ziirich, Schweiz, sysselsätter företaget personer och verkar i cirka 100 länder. Svenska ABB är en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. En av de två största verksamhetsorterna i Sverige är Ludvika (cirka medarbetare). Clas Ohlsons Clas Ohlsons är ett stort detaljhandelsföretag för hemma fixaren med säte i Insjön, Dalarna. Företaget finns idag i Sverige, Norge, Finland, Kina och Storbritannien. Dalarnas Försäkringsbolag Dalarnas Försäkringsbolag är en del i Länsförsäkringar AB, ett av 23 kundägda länsförsäkringsbolag. Inom Dalarnas ingår även ett omfattande bankväsende. Dalarna har en dominerande ställning inom sakförsäkringsmarknaden i länet, hela 70 % av dalfolket är kunder i Dalarnas Försäkringsbolag. Gävle-Dala elsamverkan Gävleborg och Dalarna ingår i en gemensam elsamverkan, totalt ett av sju elsamverkansområden i Sverige. Vid stora störningar i eldistributionen rapporterar varje elnätföretag sitt störningsläge och resursbehov, alternativt resurstillgång, via ett särskilt stödsystem. Utifrån detta system kan elsamverkansledningen fördela tillgängliga resurser på ett effektivt sätt. Mötesfrekvens 2 gånger per år. Sammankallande Länsstyrelsen, men alla aktörer i rådet kan väcka behov. ICA IeA är uppbyggt av flera affärsområden: butiker, fastighetsutveckling, varu- och tjänsteförsörjning samt finansiella tjänster. Visionen är att bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. IeA har idag ett mycket stort, rikstäckande logistiknätverket och 40 procent av landsbygdsbutikerna på orter med bara en butik. Ett av IeAs sju distributionslager ligger i Borlänge. Loomis Loomis arbetar uteslutande med kontanthantering. Visionen är att tryggt, säkert, pålitligt och effektivt hantera kontanter och värdeföremål som finns i samhället. SSAB SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag och en ledande global producent av bland annat avancerade höghållfasta stål, standardiserad tunnplåt samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. I Borlänge ligger ett av Sveriges största produktionscentrum för tunnplåt. TeliaSoneta TeliaSonera hjälper miljontals människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster. 10 Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län

25 Före en kris Risk- och sårbarhetsanalys De aktörer som enligt krisberedskapsförordningen (2006:942) ska upprätta och revidera en risk- och sårbarhetsanalys gör detta i syfte att identifiera och analysera risker och dess potentiella konsekvenser. Detta är en tydlig aktivitet och åtgärd i ett föreskede. Kommunerna sammanställer en risk- och sårbarhetsanalys över sitt geografiska område, länsstyrelserna gör en regional analys. Landstinget och Trafikverket gör en analys inom sitt sektorsområde. Både regionalt krishanteringsråd och näringslivsråd är parter som årligen stämmer av aktuell regional risk- och sårbarhetsanalys och ger inspel till kommande års analys. Veckovisa samverkanskonferenser Varje vecka hålls samverkanskonferenser på regional och nationell nivå via telefon eller Rakel. På nationell nivå samordnar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och deltagare är centrala myndigheter samt alla länsstyrelser. På regional nivå samordnar Länsstyrelsen. Deltagare är länets kommuners beredskapssamordnare och räddningstjänster samt SOS Alarm, Landstinget, Trafikverket och Polismyndigheten. Vid behov kan ytterligare aktörer adjungeras. Syftet med de veckovis a samverkanskonferenserna är att inför kommande helg och vecka lämna rapporteringar och upprätta samlad lägesbild. Det kan röra olyckor eller större bränder, översvämningar, smitta med mera. Länsstyrelsen rapporterar vad som sagts vid de nationella samverkanskonferenserna och ansvarar för att föra in mötesanteckningar i WIS. Vid behov kan regionala kriskommunikationsnätverket delta vid dessa samverkanskonferenser. Övningar Med regelbundna mellanrum arrangeras större och mindre kris övningar. Dessa övningar hålls på nationell, regional eller lokal nivå och har som syfte att stärka samverkan och förtydliga ansvar och rollfördelning med mera. Fokus för övningarna och typ av händelse varierar och bygger ofta på den risk- och sårbarhetsanalys som genomförts. Övningarna kan vara av diskussions- eller spelkaraktär. Aktörer så som regionalt krishanteringsråd eller näringslivsråd blir inbjudna att delta i de regionala samverkansövningarna. Utbildningar MSB och Länsstyrelsen arrangerar utbildningar och föreläsningar för respektive nätverk. Utbildningarna kan gälla specifika sakområden eller vara allmänna, exempelvis kris kommunikation eller kris hantering. Samverkansforum I Dalarnas län finns olika samverkans forum eller nätverk, alla med olika inriktningar, som genom sitt arbete stärker länets krisberedskap. En förteckning över dessa forum och nätverk finns längre bak i denna skrift. Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län 11

26 U nder en kris TiB -Tjänsteman i Beredskap En tjänsteman i beredskap har till syfte att vara organisationens kanal in dygnet runt. Räddningstjänsterna har ofta en räddnings chef i beredskap, Polisen har en VB (vakthavande befål), Länsstyrelsen, Trafikverket, Landstinget och ett antal kommuner i länet har en TiB. För näringslivet är beredskapstjänstgöringen strukturerad på olika sätt. Länsstyrelsen upprätthåller en förteckning över journummer till krisberedskapsaktörer i länet. När det händer Vid information om en nära förestående eller inträffad händelse larmas aktörerna ofta via SOS Alarm, sin TiB eller motsvarande. Länsstyrelsen informerar respektive nätverk inför eller vid en kris. Regionala krishanteringsrådet och näringslivsrådet får information via e-post och/eller sms. Den som avgör vilken information som ska spridas till vilket nätverk är Länsstyrelsen men alla i nätverket kan flagga för informationsbehov. Som avsändare när Länsstyrelsen skickar sms står KrisDalarna. När behov av samverkan uppstår Alla deltagare i regionala krishanteringsrådet, näringslivsrådet eller övriga samverkans forum kan påkalla behov av samverkan i kris. Samverkan kan ske via telefon, Rakel och/eller fysiskt möte. Länsstyrelsen ska kalla till samverkansmöte efter principen hellre en gång för mycket än för lite. Dagordning för möte med regionala krishanteringsråd och näringslivsråd finns i tillhörande bilaga. Kriterier för att sammankalla regionalt krishanteringsråd och regionalt näringslivsråd Nära förestående eller inträffad händelse i Sverige eller utomlands som kräver regional samverkan. Exempelvis: Allvarlig störning i samhällsviktig verksamhet, så som långvarigt elavbrott eller störningar i telekommunikationen Vädervarning klass 2 (eller 3), enligt SMHIs skala Medieintressant händelse Resursbrist som kan lösas genom samverkan Rapportering av lägesbild Inför en samverkans konferens under en pågående händelse rapporterar respektive aktör in sin lägesbild enligt struktur i WIS, alternativt per e-post till Länsstyrelsen. Se bilaga för mall för lägesrapportering och kontaktuppgifter. 12' Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer