KSAU LLELSE KOMMUN HEDEMORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KSAU LLELSE 2014-10-14 KOMMUN HEDEMORA"

Transkript

1 KSAU LLELSE HEDEMORA KOMMUN

2 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Datum Sida 1 (1) Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde tisdag den 14 oktober 2014 kl i Vargen, Tjädernhuset, för att behandla följande: Ärenden 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning 3. Regional strategi för krishantering Kl Per TorselI 4. Arsredovisning för Stiftelsen Husbyringen Översyn av föreningsbidrag 6. Kulturpolitiskt handlingsprogram 7. Justering av bygglovstaxan Kl Anna Tosteby 8. Budget 2015 Kl Bengt Hansson 9. Rapporter 10. Delgivningar 11. Beslutsanmälningar i personalärenden Ulf Hansson (S) ordförande Jennifer Berglund sekreterare

3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Datum: NÄRVARANDE JA NEJ TJÄNSTGORANDE ERSÄTTARE ÄRENDE NR ÄRENDE NR JA NEJ JA NEJ Hansson Ulf, ordf. Fagerströrn Per, led Pettersson Björn, led Drugge Gun, led Andersson Melker, v. ordf. Hedqvist Anita, ers Westlund Lars, ers Nygårds Berndt, ers Ahlinder Owe, ers Carlgren Jonas, ers Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare S S V C M S S S C M

4 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 4(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS Regional strategi för krishantering Sammanfattning Sedan hösten 2013 pågår en utvecklingsprocess för att stärka länets krisberedskap. Syftet är att få till en bättre samverkan vid stora olyckor och kriser. Dalarnas regionala krishanteringsråd är en av aktörerna som deltagit i processen. Processen har resulterat i en strategi för regional krishantering som tillsänts Dalarnas kommuner för yttrande. Senast den 17 oktober ska synpunkter vara Länsstyrelsen Dalarna tillhanda. Beslutsunderlag Remiss från Länsstyrelsen Dalarna den 17 september 2014 Förslag till beslut xxx Utdrag till xxx Justerandes sign

5 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott f Dnr KS Arsredovisning för Stiftelsen Husbyringen 2013 Sammanfattning Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning for räkenskapsåret , avseende räkenskaper och förvaltning av Stiftelsen Husbyringen i Dalarna. Beslutsunderlag Arsredovisning 2013 från Stiftelsen Husbyringen den 22 september 2014 Förslag till kommunfullmäktige Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för Stiftelsen Husbyringen i Dalarna Styrelsen beviljas ansvarsfrihet for perioden Utdrag till xxx Justerandes sign

6 i: HEDEMORA!lJ! KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS Översyn av föreningsbidrag Sammanfattning Den 17 februari 2014 beslutade bildningsnämnden att tillsätta en arbetsgrupp med uppgiften att se över befintliga bidragsnormer gällande ideella föreningar, så kallade föreningsbidrag. Vid bildningsnämndens sammanträde den 29 september 2014 antog bildningsnämnden det förslag på nya bidragsnormer som presenterades. Dock är det kommunfullmäktige som äger rätten till det slutgiltiga beslutet och därför måste ärendet behandlas utav kommunstyrelsen innan. Beslutsunderlag Förslag till nya bidragsnormer den 5 september 2014 Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 18 september 2014 Bildningsnämnden den 29 september Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta de nya bidragsnormerna gällande ideella föreningar. Utdrag till xxx J",~""d,, "go I

7 ~ HEDEMORA!!J! KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS Kulturpolitiskt handlingsprogram Sammanfattning Den kulturpolitiska gruppen har arbetat fram ett förslag till kulturpolitiskt handlingsprogram. Bildningsnämnden beslutade den 29 september 2014 att godkänna programmet efter att bildningsförvaltningen gjort redaktionella ändringar. Ändringarna har verkställts och eftersom kommunfullmäktige är den som äger rätten till det slutgiltiga beslutet, så måste ärendet först behandlas utav kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Förslag till kulturpolitiskt handlingsprogram den 5 september 2014 Bildningsnämnden den 29 september Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att skicka förslaget till det kulturpolitiska handlingsprogrammet på remiss till de politiska partierna. Utdrag till Xxx Justerandes Sign

8 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(12) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS2S Justering av bygglovstaxan Sammanfattning "[Skriv text här]" Ärendebeskrivning "[Skriv text här]" Beslutsunderlag "[Skriv instans och här]" [Organet]s förslag till beslut "[Skriv text här]" Utdrag till "[Skriv text här]" Justerandes sign I U...'''I'''''"''''

9 ~ HEDEMORA ta! KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(12) Budget 2015 Dnr KS Sammanfattning Budget 2015 behandlas på sammanträdet. Beslutsunderlag xxx Förslag till beslut xxx

10 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdalum Sida 10(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Rapporter Sammanfattning a) xxx b) xxx Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig ha tagit del av rapporterna.

11 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Delgivningar 1 Följande delgivningar anmäls: a) KS Protokoll från Dalabanans Intressenter den 27 juni 2014 b) ks Komplettering till ansökan om 37 medel från Länsstyrelsen Dalarna c) KS Omsorgsnämndens beslut den 24 september om KPMG:s granskning av hantering och ansökningar av statliga ersättningar inom flyktingområdet d) KS Avesta kommunfullmäktiges beslut den 15 september 2014 att godta erbjudandet om att ingå i Visit Södra Dalarnas marknadskommunikation under år 2015 under förutsättning att Hedemora kommun gör detsamma e) KS Kallelse till möte den 29 september 2014 med Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan f) KS Tjänsteskrivelse den 1 oktober 2014 med beslut om förlängd tillfållig limit inom koncernkontokrediten g) KS Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 24 september 1 92 att man tagit del av och accepterar delårsbokslutet för Hedemora kommun per den 31 augusti 2014 h) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, arbetsutskottet, den 18 september 2014 i) Protokoll från Region Dalarna, direktionen, den 17 september 2014 j) Cirkulär och skrivelser från SKL 14:37 Nya mallar avseende uppsägning på grund av arbetsbrist 14:38 Budgetförutsättningar för åren Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig ha tagit del av delgivningarna Justerandes sign I U"~g'b"',k,"d,

12 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 t Beslutsanmälningar i personalärenden Följande beslutsanmälningar i personalärenden delges: a) Dnr KS Kommunstyrelseforvaltningens delegationsbeslut: Kommunchefnr: KSF Personalchef fackliga beslut nr: 91/14-112/14. IT-Chefnr: IT 4114-IT 5/14. Chef Lokal- och Mark nr: LoK 2/14-LoK 3/14 b) Dnr KSOO V ård- och omsorgsforvaltningens delegationsbeslut nr: VO 325/14-VO 387/14, VO 389/14-VO 480/14. c) Dnr KS Bildningsförvaltningens delegationsbeslut: Utbildningschefnr: 57/14/-77/14. Rektor område F-6 nr:225/14-522/14. Kostchef nr: 36/ Vasaskolan nr: Pu 4/14-Pu Bibliotekschefnr: /14. Rektor Musikskolan nr: 1/14-2/14. Rektor Martin Koch gymnasiet nr: Gy 20114, Gy Gy 89/14. Rektor HLC nr: 1I14-HLCI5/14, HLC 16/14. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig ha tagit del av beslutsanmälningama i personalärenden. Justerandes sign

13 Jennifer Berglund IKansliavdelning IKommunstyrelseförvaltning Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: BILAGOR TILL ÄRENDE NR ( SIDOR) Annika Strand IKommunstyrförv övergripande IKommur den 17 september :28 Jennifer Berglund IKansliavdelning IKommunstyrelseförvaltning; Per TorselI ILokai och markavdelning IKommunstyrelseförvaltning; Agneta Widert IKansliavdelning IKommunstyrelseförvaltning; Amanda Hedin IKansliavdelning IKommunstyrelseförvaltning VB: Remiss regional strategi för krishantering - svar 17 oktober Strategi_bilaga_externremiss.pdf; Krishantering_strategi_externremiss.pdf Prioritet: Hög Synpunkter till Jennifer senast 30 september. Till beredning innan su oktober kanske blir bra/annika Frän: Sjösvärd Kajsa Skickat: den 17 september :52 Till: 'peranders. 'ulf. 'el 'gun goran. 'peter. 'stefan.iu kommun; Kopia: Jönsson Lars-Håkan; 'Thorsten Bladlund'; Per TorselI jlokal och markavdelning jkommunstyrelseförvaltning; 'Pege Andersson'; 'Per Erik Jonsson'; 'Håkan Wallman'; 'Arne Adolfsson'; Niclas Jolhammar Ämne: Remiss regional strategi för krishantering - svar 17 oktober Prioritet: Hög Sedan hösten 2013 pågår en utvecklingsprocess för att stärka länets krisberedskap. Det handlar om att vi ska bli bättre på att samverka vid stora olyckor och kriser. Dalarnas regionala krishanteringsråd (där kommunerna och räddningstjänsterna är representerade genom Borlänges risk- och säkerhetssamordnare respektive räddningschef för DalaMitt) är en av aktörerna som deltagit i processen. Processen har resulterat i en strategi för regional krishantering med tillhörande bilaga som nu skickas på remiss. Läsangivelser: Strategin är tänkt att utgöra grunden som beskriver vilka aktörerna i Dalarna är, hur vi kan samverka och i vilka kanaler vi informerar. Den ska man som regional aktör vara väl förtrogen med innan krisen äger rum. Bilagan är tänkt att vara ett stöd under krisen. Det vill säga att snabbt få en överblick över inblandade aktörer, dagordningen för regionala rådets och näringslivsrådets möten, karta över länet samt viktiga kontaktuppgifter. De röda punkterna i kartan motsvarar de största dammanläggningarna i länet. Om ni vill skriva ut bilagan så görs det lämpligen i A3 som sedan viks till ett A4 (se markeringar i dokumentet) Svar på remiss 1

14 Vi önskar skriftliga synpunkter senast den 17 oktober Märk remissvaret med diarienummer Remissvar skickas till: Vänliga hälsningar Kajsa Sjösvärd KAJSA SJÖSVARD I SamMlIsbyggnadsenheten Ulnsstyre/sen Dalarna I Telefon direkt: Telefon växel: Postadress: Falun I E-post: I Webbsidor: I Facebook: 2

15 EXTERNREMISS BILD/ILLUSTRATION ~Dtrategi för krishantering, alarnas län - ledning och samverkan

16 Författare och kontaktperson: Kajsa Sjösvärd, Samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen Dalarna. Tel: E-post: Omslagsbild:?? Layout: Helikopter Brand Design Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri

17 Förord Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län 3

18 BILOIILLU ST RAT I ON Vad vi vill uppnå Strategin utgår från följande mål, både de nationella och specifika för Dalarna. I Dalarna är vi överens om följande: 1. Vi samverkar gränslöst för väl fungerande krisledning vid stora olyckor och kriser 2. Vi använder samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors bästa. Regeringens mål för vår säkerhet: Värna befolkningens liv och hälsa Värna samhällets funktionalitet Värna vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter Regeringens mål för samhällets krisberedskap: Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor Hur arbetar vi för att uppnå detta? För att uppfylla strategin arbetar vi gemensamt i väl fungerande nätverk, beskrivna i denna strategi. Nätverken har regelbundna möten och en tydlig struktur. Förväntan på deltagande aktörer ska vara uppgjord och kommunicerad. Varje deltagare har mandat att företräda sin organisation. Under en kris arbetar vi på ett sätt som är känt för alla inblandade organisationer. Vid samverkan utgår vi ifrån denna strategi och tillhörande bilaga. Vi kommunicerar med samstämmiga budskap i flera kanaler. Trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män Hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö 4' Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län

19 BILO/lLLUSiRAiIO N Grundläggande nationella principer Det svenska kris hanterings systemet baseras på tre grundprinciper. Utöver dessa principer bygger krishanteringssystemet på två uttalade typer av ansvar, sektorsansvar och geografiskt områdesansvar. Ansvarsprincipen Innebär att en verksamhets ansvar vid normala förhållanden även gäller vid kris, det vill säga att ingen övertar ansvaret från någon annan. Likhetsprincipen innebär att en organisation som ansvarar för en verksamhet vid normala förhållanden ska hanterade den på ett liknande sätt även vid en kris. Närhetsprincipen avser att en kris i första hand ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast ansvariga och berörda. Sektorsansvar innebär att alla myndigheter och organisationer inom en samhällssektor som har ett ansvar i vardagen har ett ansvar inom sitt område även vid en kris. Geografiskt områdesansvar innebär att det inom ett geografiskt område finns en aktör som ansvarar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella insatser före, under och efter en kris. Det handlar om att samordna olika samhällsintressen och att verka för samverkan mellan ansvariga aktörer. I ansvaret ingår också att samordna information till allmänhet och media. Det geografiska områdesansvaret innehas av kommunerna på lokal nivå, länsstyrelserna på regional nivå och regeringen på nationell nivå. Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län 5

20 BILOJlLLUSTRATION Kanaler för samverkan Telefon Länsstyrelsen kan kalla till telefonmöte via e-post eller sms. Aktuellt telefonnummer och kod meddelas via kallelsen. E-post E-post kan användas för att kalla till möten som inte är av akut karaktär eller för att sprida information. Rakel Radio Kommunikation för Effektiv Ledning är ett nationellt kommunikationssystem. Det finns i hela Sverige för att underlätta den dagliga kommunikationen hos offentliga aktörer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa. Länsstyrelsen kan anordna samverkansmöten via Rakel. De flesta av aktörerna i regionala krishanteringsrådet har tillgång till Rakel. Näringslivsrådets aktörer har inte tillgång till Rakel. WIS Skyddat Webbaserat InformationsSystem. Används av alla offentliga och några privata krishanteringsaktörer i Sverige. WIS är den kanal som kommuner och övriga aktörer ska använda vid rapportering av sina vidtagna samt planerade åtgärderi händelse av kris. Länsstyrelsens Till rapporterar läget i länet dagligen via WIS. Näringslivsrådet har inte tillgång till WIS i dagsläget. Fysiska möten Samverkan kan också ske via fysiskt möte, i första hand på Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen kalllar till fysiskt möte via e-post eller sms. 6 Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län

21 Kriskommunikation I händelse av kris är det varje aktör som ansvarar för den egna informationen till allmänhet och media. Kommunerna och Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar på lokal respektive regional nivå. I detta ansvar ingår att samordna information till allmänhet och media och verka för att vi kan enas om gemensamt viktiga budskap. kan påverka många andra aktörer i länet. Det är viktigt att de aktörer som samverkar i kris informerar varandra direkt samt är öppna med relevant information. För ytterligare fördjupning inom området hänvisas till den regionala kriskommunikationsplanen. Ibland tas beslut inom den egna organisationen gällande information till allmänhet och media som Kanaler för information till allmänhet och media VMA Viktigt Meddelande till Allmänheten. Kan nyttjas för att varna allmänhet via radio, TV och tyfoner för omedelbara risker via varningsmeddelande. Det finns också en möjlighet att sprida informationsmeddelanden för att förebygga eller begränsa skador. Räddningsledare, Polis, Smittskyddsläkare på Landstinget, Länsstyrelsen samt vissa industrier har möjlighet att begära VMA-varningsmeddelande. Dessa samt ytterligare några aktörer har möjlighet att begära VMA -informationsmeddelande Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska också via ~änsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser. SOS Alarm ansvarar för drift och bemannar dygnet runt. Krisinformation.se En nationell portal för att samordna offentliga aktörers information. Endast bekräftad information läggs ut. Drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som upprätthåller beredskap dygnet runt. Webbplatser Respektive aktörs webbplats är en bra plattform för att kommunicera med media och allmänhet i de fall händelsen direkt berör ens verksamhets / ansvarsområde. Sociala medier Exempelvis facebook och twitter. Om man som aktör kommunicerar med allmänheten via sociala medier i vardagen är det viktigt att fortsätta använda kanalerna under en kris. Fysiska möten Om all kommunikation och teknik är bruten är det viktigt att ändå kunna sprida information och samverka genom fysiska möten. Vid behov kan särskilda informationsplatser upprättas i kommunerna. Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län 7

22 BILO/lLLUSTRATION Vilka vi är Regionala kris hanterings rådet Syfte På ett regionalt plan samordna offentliga aktörers krisledning på ett effektivt sätt för att uppnå bästa möjliga hantering av krisen. Rådet styr inte deltagande organisationer. Samordning uppnås genom samverkan och koordinerat beslutsfattande. Mötesfrekvens 2 gånger per år samt övningar Sammankallande Länsstyrelsen men alla aktörer i rådet kan väcka behov av samverkan 8' Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län

23 Deltagare Kommunerna (via en representant utsedd av beredskaps samordnar nätverket) Kommunerna har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå, tillika den geografiska kunskapen vid en kris. Ko1ntnunerna står oftast närmast dem som drabbas och får hantera både akuta kriser och långvariga efterarbeten. I den kommunala organisationen finns en bred kompetens för hantering av kriser och dess följder, likaså kompetens för att samordna information och budskap till allmänhet och media. Ko1ntnunerna kan tillsätta en krisledningsnämnd vid extraordinära händelser, denna nämnd blir då tillfälligt högsta styrande organ i ko1ntnunen. Räddningstjänsterna (via en representant utsedd av räddningschefsnätverket) Räddningstjänsterna i länet ansvarar för akuta insatser vid bränder och olyckor. Man arbetar också förebyggande med planerings frågor, tillsyn er och utbildning. I länet finns både heltid- och deltidsräddningstjänster samt två räddningstjänstförbund. Landstinget Dalarna Landstinget Dalarna ansvarar för att hälso- och sjukvården fungerar i Dalarna under såväl normala förhållanden som i en krissituation. Landstinget är ansvarigt för ambulansverksatnheten, både transporter på väg och med helikopter. Länsstyrelsen Dalarna Länsstyrelsen har det geografiska områdes ansvaret på regional nivå. Länsstyrelsen sammankallar olika nätverk som kan förebygga eller avhjälpa en kris. I händelse av kärnteknisk olycka med påverkan på Dalarna har Länsstyrelsen ett räddningstjänst- och saneringsansvar. Länsstyrelsen kan också i särskilda fall överta räddningstjänstansvaret från länets kommuner. I händelse av kris kan Länsstyrelsen, efter regeringsbeslut, prioritera och inrikta statliga och internationella resurser. Polismyndigheten Ett av polisens stora arbetsområden är just krisberedskap. Att kunna hantera övergång från vardag till särskild händelse och sedan ytterligare ett steg till kris i samhället är viktigt för polisen. Det känns självklart att vi måste samverka med andra aktörer för att klara vårt och hela samhällets uppdrag. Försvarsmakten Försvarsmaktens organisation finns för att skydda Sverige och försvara landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det finns krig och konflikter. Trafikverket Trafikverket ansvarar för det statliga väg- och järnvägsnätet. Kriser av olika slag kan allvarligt störa transporter på väg eller järnväg. Därmed påverkas även satnhällsviktiga funktioner som är beroende av transporter och även tillgängligheten till samhällsviktiga anläggningar. Det kan vara el- och teleanläggningar, sjukhus med mera. SOS Alarm SOS Alarms huvuduppgift är att svara för nödnumret 112. Andra viktiga samhällstjänster är utalarmering av räddningstjänst och ambulans, prioritering och informationsnumret Civilförsvarsförbundet Civilförsvarsförbundet har ett uppdrag att utbilda frivilliga resursgrupper, FRG, i de kommuner som ser ett behov av frivilliga förstärkningsresurser. Där ingår medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer och andra utifrån ko1ntnunens behov av kompetens. FRG finns för närvarande i tio av Dalarnas ko1ntnuner och innefattar ca 500 personer. Svenska Kyrkan Svenska kyrkan är rikstäckande men verkar lokalt via den lokala församlingen. Svenska kyrkan är en naturlig del av det svenska samhällets kris beredskap, inte minst som samlingsplats för olika krisstödsgrupper eller minnesceremonier. Detta trots att Svenska kyrkan är fristående från staten sedan år Sveriges Radio, P4 Dalarna Sveriges Radio är en oberoende radiokanal med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Lokalradion, P4, har en nära kontakt med sina lyssnare. I händelse av kris kan Sveriges Radio sända VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län 9

24 Regionala näringslivsrådet Syfte På ett regionalt plan underlätta ledning och samverkan i kris i Dalarnas län. Att få ett näringslivsperspektiv på krisen kan gynna både offentliga och privata aktörer. Rådet stöttar också Länsstyrelsen i förebyggande krisberedskapsarbete, exempelvis vid inventering av samhällsviktig verksamhet. Näringslivsrådet styr inte deltagande organisationer. Samordning uppnås genom samverkan. Deltagare ABB ABB är världsledande inom kraft-och automationsteknik. Med säte i Ziirich, Schweiz, sysselsätter företaget personer och verkar i cirka 100 länder. Svenska ABB är en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. En av de två största verksamhetsorterna i Sverige är Ludvika (cirka medarbetare). Clas Ohlsons Clas Ohlsons är ett stort detaljhandelsföretag för hemma fixaren med säte i Insjön, Dalarna. Företaget finns idag i Sverige, Norge, Finland, Kina och Storbritannien. Dalarnas Försäkringsbolag Dalarnas Försäkringsbolag är en del i Länsförsäkringar AB, ett av 23 kundägda länsförsäkringsbolag. Inom Dalarnas ingår även ett omfattande bankväsende. Dalarna har en dominerande ställning inom sakförsäkringsmarknaden i länet, hela 70 % av dalfolket är kunder i Dalarnas Försäkringsbolag. Gävle-Dala elsamverkan Gävleborg och Dalarna ingår i en gemensam elsamverkan, totalt ett av sju elsamverkansområden i Sverige. Vid stora störningar i eldistributionen rapporterar varje elnätföretag sitt störningsläge och resursbehov, alternativt resurstillgång, via ett särskilt stödsystem. Utifrån detta system kan elsamverkansledningen fördela tillgängliga resurser på ett effektivt sätt. Mötesfrekvens 2 gånger per år. Sammankallande Länsstyrelsen, men alla aktörer i rådet kan väcka behov. ICA IeA är uppbyggt av flera affärsområden: butiker, fastighetsutveckling, varu- och tjänsteförsörjning samt finansiella tjänster. Visionen är att bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. IeA har idag ett mycket stort, rikstäckande logistiknätverket och 40 procent av landsbygdsbutikerna på orter med bara en butik. Ett av IeAs sju distributionslager ligger i Borlänge. Loomis Loomis arbetar uteslutande med kontanthantering. Visionen är att tryggt, säkert, pålitligt och effektivt hantera kontanter och värdeföremål som finns i samhället. SSAB SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag och en ledande global producent av bland annat avancerade höghållfasta stål, standardiserad tunnplåt samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. I Borlänge ligger ett av Sveriges största produktionscentrum för tunnplåt. TeliaSoneta TeliaSonera hjälper miljontals människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster. 10 Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län

25 Före en kris Risk- och sårbarhetsanalys De aktörer som enligt krisberedskapsförordningen (2006:942) ska upprätta och revidera en risk- och sårbarhetsanalys gör detta i syfte att identifiera och analysera risker och dess potentiella konsekvenser. Detta är en tydlig aktivitet och åtgärd i ett föreskede. Kommunerna sammanställer en risk- och sårbarhetsanalys över sitt geografiska område, länsstyrelserna gör en regional analys. Landstinget och Trafikverket gör en analys inom sitt sektorsområde. Både regionalt krishanteringsråd och näringslivsråd är parter som årligen stämmer av aktuell regional risk- och sårbarhetsanalys och ger inspel till kommande års analys. Veckovisa samverkanskonferenser Varje vecka hålls samverkanskonferenser på regional och nationell nivå via telefon eller Rakel. På nationell nivå samordnar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och deltagare är centrala myndigheter samt alla länsstyrelser. På regional nivå samordnar Länsstyrelsen. Deltagare är länets kommuners beredskapssamordnare och räddningstjänster samt SOS Alarm, Landstinget, Trafikverket och Polismyndigheten. Vid behov kan ytterligare aktörer adjungeras. Syftet med de veckovis a samverkanskonferenserna är att inför kommande helg och vecka lämna rapporteringar och upprätta samlad lägesbild. Det kan röra olyckor eller större bränder, översvämningar, smitta med mera. Länsstyrelsen rapporterar vad som sagts vid de nationella samverkanskonferenserna och ansvarar för att föra in mötesanteckningar i WIS. Vid behov kan regionala kriskommunikationsnätverket delta vid dessa samverkanskonferenser. Övningar Med regelbundna mellanrum arrangeras större och mindre kris övningar. Dessa övningar hålls på nationell, regional eller lokal nivå och har som syfte att stärka samverkan och förtydliga ansvar och rollfördelning med mera. Fokus för övningarna och typ av händelse varierar och bygger ofta på den risk- och sårbarhetsanalys som genomförts. Övningarna kan vara av diskussions- eller spelkaraktär. Aktörer så som regionalt krishanteringsråd eller näringslivsråd blir inbjudna att delta i de regionala samverkansövningarna. Utbildningar MSB och Länsstyrelsen arrangerar utbildningar och föreläsningar för respektive nätverk. Utbildningarna kan gälla specifika sakområden eller vara allmänna, exempelvis kris kommunikation eller kris hantering. Samverkansforum I Dalarnas län finns olika samverkans forum eller nätverk, alla med olika inriktningar, som genom sitt arbete stärker länets krisberedskap. En förteckning över dessa forum och nätverk finns längre bak i denna skrift. Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län 11

26 U nder en kris TiB -Tjänsteman i Beredskap En tjänsteman i beredskap har till syfte att vara organisationens kanal in dygnet runt. Räddningstjänsterna har ofta en räddnings chef i beredskap, Polisen har en VB (vakthavande befål), Länsstyrelsen, Trafikverket, Landstinget och ett antal kommuner i länet har en TiB. För näringslivet är beredskapstjänstgöringen strukturerad på olika sätt. Länsstyrelsen upprätthåller en förteckning över journummer till krisberedskapsaktörer i länet. När det händer Vid information om en nära förestående eller inträffad händelse larmas aktörerna ofta via SOS Alarm, sin TiB eller motsvarande. Länsstyrelsen informerar respektive nätverk inför eller vid en kris. Regionala krishanteringsrådet och näringslivsrådet får information via e-post och/eller sms. Den som avgör vilken information som ska spridas till vilket nätverk är Länsstyrelsen men alla i nätverket kan flagga för informationsbehov. Som avsändare när Länsstyrelsen skickar sms står KrisDalarna. När behov av samverkan uppstår Alla deltagare i regionala krishanteringsrådet, näringslivsrådet eller övriga samverkans forum kan påkalla behov av samverkan i kris. Samverkan kan ske via telefon, Rakel och/eller fysiskt möte. Länsstyrelsen ska kalla till samverkansmöte efter principen hellre en gång för mycket än för lite. Dagordning för möte med regionala krishanteringsråd och näringslivsråd finns i tillhörande bilaga. Kriterier för att sammankalla regionalt krishanteringsråd och regionalt näringslivsråd Nära förestående eller inträffad händelse i Sverige eller utomlands som kräver regional samverkan. Exempelvis: Allvarlig störning i samhällsviktig verksamhet, så som långvarigt elavbrott eller störningar i telekommunikationen Vädervarning klass 2 (eller 3), enligt SMHIs skala Medieintressant händelse Resursbrist som kan lösas genom samverkan Rapportering av lägesbild Inför en samverkans konferens under en pågående händelse rapporterar respektive aktör in sin lägesbild enligt struktur i WIS, alternativt per e-post till Länsstyrelsen. Se bilaga för mall för lägesrapportering och kontaktuppgifter. 12' Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Dalarnas län

Krishantering i Dalarnas län

Krishantering i Dalarnas län Krishantering i Dalarnas län - strategi för samverkan och ledning Författare och kontaktperson: Kajsa Sjösvärd, Samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen Dalarna. Tel: 010-225 00 00. Omslagsbild och illustrationer:

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

org.nr Fastställelseintyg

org.nr Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad extern firmatecknare för Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Bakgrund till strategierna Utvecklingsprocessen Strategierna Strategierna beskriver bland annat: Krishanteringssystemet Samverkansgrupper

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(6) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2003 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(6) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer