Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007"

Transkript

1 Fakta PM 1: Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser Underrättelser från arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassorna har i sextio år varit ett viktigt instrument vid kontroll av att arbetssökande uppfyller grundvillkoren för arbetslöshetsersättning. Kraven för att ha rätt till arbetslöshetsersättning har förändrats genom åren. Individuella handlingsplaner, arbetsmarknadspolitiska program, samt termerna om att söka och anta lämpligt arbete fanns inte från början. Däremot har det som en röd tråd under hela perioden funnits ett krav att anta ett erbjudet arbete och vara arbetssökande. Antalet underrättelser har varierat genom åren och det finns historiskt sett tydliga samband mellan antalet underrättelser och konjunkturcykler. Även andra faktorer har dock betydelse för hur många underrättelser som lämnas. Vissa uppgifter på sidan 5 och 11 är rättade i denna nätupplaga av rapporten.

2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och skall utöva tillsyn över arbetslöshetskassorna samt över handläggningen av ärenden hos Arbetsförmedlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Rapporten har utarbetats av Rikard Jeneskog på IAF:s tillsynsenhet. Rapporten godkänd för publicering Katrineholm Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Bo Lundgren Chef för Tillsynsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 2

3 Bakgrund De svenska arbetslöshetskassornas historia går tillbaka till slutet av 1800-talet, då den första arbetslöshetskassan i Sverige - Typografförbundets arbetslöshetskassa - grundades. Året var Kostnaderna för a-kassornas verksamhet finansierades då uteslutande genom medlemsavgifter. 1 Frågan om arbetslöshetsförsäkring var i Sverige första gången föremål för offentlig prövning vid 1908 års riksdag, då frågan framfördes av riksdagsmannen Edvard Wavrinsky med en motion i andra kammaren gav Kungl. Maj:t i uppdrag åt socialförsäkringskommittén att utreda hur och på vilka sätt det allmänna skulle kunna vidta åtgärder för främjande av arbetares försäkring för de ekonomiska följderna av oförvållad arbetslöshet, som kunde av den verkställda utredningen föranledas. 3 På 1920-talet hade redan flera europeiska länder en arbetslöshetsförsäkring, antingen obligatorisk eller frivillig arbetslöshetsförsäkring. Länder med obligatorisk arbetslöshetsförsäkring var Bulgarien, Storbritannien, Italien, Polen, Tyskland och Österrike. Länder med frivillig försäkring var Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien och Tjeckoslovakien. Efter att ha redogjort för de båda systemen förordade kommittén att man skulle införa ett system med bidrag av allmänna medel till frivilliga arbetslöshetskassor som arbetarna själva kunde bilda trädde den statsunderstödda arbetslöshetsförsäkringen i kraft. Den kom alltså att bli frivillig och delvis finansieras med statsbidrag. För att få statsbidrag skulle en arbetslöshetskassa antas som erkänd arbetslöshetskassa av tillsynsmyndigheten, som då var Socialstyrelsen. Flera fackförbund hade redan tidigare egna arbetslöshetskassor och för dem var det då naturligt att ombilda dessa till erkända kassor, skilda föreningsrättsligt från fackförbunden. Underrättelser För att få arbetslöshetsersättning har det alltid funnits vissa krav. Redan när den statsunderstödda arbetslöshetsförsäkringen började gälla 1935 har ett krav varit att de arbetssökande ska vara anmälda på den offentliga arbetsförmedlingen, samt att de ska söka och anta erbjudet arbete. På samma gång hade arbetsförmedlingen redan då som uppgift att underrätta arbetslöshetskassan om den arbetssökande inte uppfyllde vissa krav som ställdes enligt då gällande förordningar och föreskrifter. 1 Arbetslöshetskassornas samorganisation (2006), Historik om arbetslöshetsförsäkringen 2 SOU 1928:9, Betänkande och förslag angående arbetslöshetsförsäkring, arbetsförmedling och reservarbeten, s87 3 ibid 4 SOU 1928:9, Betänkande och förslag angående arbetslöshetsförsäkring, arbetsförmedling och reservarbeten, s96ff 3

4 Idag står det i Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) 15 om handläggning av arbetsförmedlingsärenden att: En arbetsförmedling [ ] skall enligt 16 förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten underrätta arbetslöshetskassan [ ] om en arbetssökande som får eller begär ersättning från en arbetslöshetskassa avvisat förmedlingens anvisning avvisat eller på annat sätt vållat att en arbetsgivares arbetserbjudande ej lett till anställning avvisat arbetsmarknadspolitiskt program inte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan lämnat förmedlingen eller på annat sätt hindrat förmedlaren att ge en fullständig platsanvisning betett sig så att arbetsförmedlingen har anledning att förmoda att sökanden inte vill eller kan anta något som helst arbete. 5 Arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska också underrättas i det fall den sökande inte anses uppfylla villkoren i 9 om arbetslöshetsförsäkring, vilken behandlar grundvillkor för rätt till ersättning såsom att ersättningstagaren aktivt söker lämpligt arbete och att vederbörande är beredd att anta lämpligt arbete, är arbetsför och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. 6 Statistik över underrättelser finns tillgänglig tillbaka till åtminstone På den tiden kallades de ärenden rörande ifrågasatt understödsrätt till fall av arbetsvägran. 7 Underrättelser historiskt Sociala meddelanden var en årlig publikation som utgavs av Socialstyrelsen och innehöll sammanställningar och referat af redogörelser för sociala förhållanden, sociallagstiftning och administrativa åtgärder i in- och utlandet samt fortlöpande eller tillfälliga smärre statistiska utredningar af allmännare socialt intresse. 8 I Sociala meddelanden, under Erkända arbetslöshetskassor framgår inte klart vilket år som var det första året som arbetsförmedlingen ålades att underrätta arbetslöshetskassan. Enligt vad som kan utläsas av Sociala meddelanden var 1945 troligen det första året. I skriften talas det om fall av arbetsvägran och ifrågasatt understödsrätt. I Sociala meddelanden under Erkända arbetslöshetskassor från 1947 (avseende 1946) står det att: Arbetsförmedlingen har att till Socialstyrelsen rapportera de fall, då rätten för en understödssökande kassamedlem att uppbära understöd synes böra underkastas särskild prövning. Detta kunde då bero på att vederbörande medlem vägrat antaga honom anvisat arbete. Andra anledningar till rapportering kunna vara, att medlemmen frivilligt slutat sin AMSFS(2005:4) ibid Socialstyrelsen, Sociala meddelanden, Erkända arbetslöshetskassor, 1946, 1947 Nordisk familjebok (1917), Stockholm 4

5 anställning eller av en eller annan orsak varit förhindrad att åtaga sig arbete. 9 Det som kunde föranleda att arbetsförmedlingen upprättade en underrättelse 1946 var att en ersättningstagare inte antagit anvisat/erbjudet arbete. Villkoren för att ett arbete skulle anses lämpligt att anvisa specificerades redan i 15 Förordning (1934:264), (rättad uppgift). Andra skäl att lämna underrättelser var 1946 enligt ovan att medlemmen frivilligt slutat sin anställning eller av annan orsak varit förhindrad att arbeta. Kraven är relativt lika idag, men med den skillnaden att det då inte specificerades något om arbetets lämplighet. Dessutom fanns det 1946 inga individuella handlingsplaner eller arbetsmarknadspolitiska program i dagens utformning. Arbetsmarknadspolitiska program har dock funnits i andra former ända sedan första världskrigets slut, varav nödhjälpsarbeten kan sägas vara det första arbetsmarknadspolitiska programmet som introducerades under 1920-talet. I dag kan en underrättelse resultera i avstängning från rätt till ersättning om den sökande 1) lämnat sitt arbete utan giltig anledning (ALF 43 ) 2) skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande (ALF 43 ) 10 3) om det framkommit att den sökande inte bedöms uppfylla grundvillkoren enligt ALF 9 Vid egen uppsägning är avstängningen idag 10, 20 respektive 45 ersättningsdagar. Om personen blivit avskedad är avstängningen 20, 40 respektive 60 ersättningsdagar. Hur lång avstängningstiden blir beror på hur länge arbetet skulle ha varat. Om arbetet skulle ha varat högst 5 dagar eller mer än 5 men högst 10 dagar blir avstängningen 10 respektive 20 dagar vid egen uppsägning och 20 respektive 40 dagar vid avskedande. Vid en anställning på mer än 10 dagar blir avstängningen 45 dagar vid egen uppsägning (punkt 1) och 60 ersättningsdagar vid avskedande (punkt 2 ovan). Om en person avstängs enligt 9 (punkt 3 ovan) gäller avstängningen tillsvidare, det vill säga till dess att den sökande åter uppfyller villkoren i ALF 9. Att avvisa lämpligt erbjudet arbete medför från och med 2001 inte längre avstängning, utan nedsättning med 25 respektive 50 procent (vid första respektive andra tillfället inom en ersättningsperiod) i vardera 40 ersättningsdagar. Först om detta inträffat tre gånger inom ramen för en och samma ersättningsperiod har den sökande inte längre rätt till ersättning förrän han eller hon uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Detta är dock inte samma sak som avstängning, utan ersättningen upphör då enligt regelverket. År 1946 renderade dock ett avvisande av arbete sanktionen avstängning och vederbörande avstängdes så länge som hindret att åtaga sig arbete varade och till dess att man åter arbetat för annans räkning i minst 20 dagar Socialstyrelsen, Sociala meddelanden nr , s687 Erkända arbetslöshetskassor ALF, Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, Socialstyrelsen, Erkända arbetslöshetskassor

6 Grunden för att arbetsförmedlingen1952 underrättade arbetslöshetskassan var enligt skrivelse för Erkända arbetslöshetskassor 1952 att 1) En ersättningstagare (kassamedlem) avvisat erbjudet arbete 2) En ersättningstagare (kassamedlem) slutat en anställning på egen begäran 3) En ersättningstagare (kassamedlem) av annan orsak varit förhindrad att anta ett arbete (dvs. ej stått till arbetsmarknadens förfogande) I vissa fall kunde man bli villkorligt avstängd, vilket innebar att a-kassan kunde stänga av en person från ersättning förutsatt att den sökande inte visade att det erbjudna arbetet var olämpligt. Detta innebar att: kassan godkände arbetsvägran endast under förutsättning att omständighet, som medlem åberopat som skäl för sin arbetsvägran, styrktes. Detta innebar i vissa fall, att medlemmen med läkarbetyg måst styrka, att erbjudet arbete ur hälsosynpunkt varit olämpligt för honom ändrades sanktionerna så att man kunde bli tidsbegränsat avstängd. I rapport om de erkända arbetslöshetskassornas verksamhet från 1953 sägs det att det upprättades sammanlagt 1802 underrättelser, varav 1512 stycken avsåg avvisat arbete. Av dessa renderade 1078 stycken avstängning från rätt till ersättning, därav 1009 i fyra veckor på grund av arbetsvägran samt i 69 fall på grund av att vederbörande varit förhindrad att åtaga sig arbete. I 9 fall blev besluten villkorliga, d.v.s. gjordes beroende av ytterligare bevisning AMS, Erkända arbetslöshetskassor 1952, dnr 19/12-53 HSm/MG, s7 AMS, Erkända arbetslöshetskassor 1953, s8 6

7

8 I IAF:s kvartalsrapport 3, 2007 finner man en liknande förklaring. Anledningen till det ökade antalet underrättelser mellan 2006 och 2007 kan vara att arbetsförmedlingen har skärpt kontrollen i kombination med att det finns många arbeten att söka med anledning av den starka konjunkturen utfärdades en förordning som innebar att de erkända arbetslöshetskassornas räkenskaper skulle avse försäkringsår 1/9 31/8 istället för som tidigare kalenderår. Detta innebar att man var tvungen att upprätta ett halvårsbokslut för första halvåret övergav man att redovisa försäkringsår september augusti och återgick till att redovisa per kalenderår som tidigare. Under försäkringsåret 1964/65 skedde vissa förändringar i försäkringen. Den 1 september 1964 började man tillämpa femdagarsvecka istället för som tidigare sexdagarsvecka, engångskarens, dvs. endast en karenstid under en ersättningsperiod infördes, samt en ändrad ordning vad gäller besvärsärenden. Ändringen vad gäller besvärsärenden innebar att AMS blev första och Försäkringsdomstolen högsta instans vad gäller besvärsfrågor rörande arbetslöshetsförsäkringen och liknande. Under försäkringsåret 1964/65 (september-augusti) avgavs 4378 underrättelser. Av dessa renderade 2507 stycken, eller 57 procent, avstängning från rätt till ersättning i 28 dagar eller i undantagsfall 14 dagar. 16 Här har då tillkommit en ny bestämmelse, nämligen att man kan bli avstängd i 28 eller i undantagsfall 14 dagar. Tidigare sanktion gällde avstängning fyra veckor eller tillsvidare. Blev man helt avstängd gällde avstängningen, liksom tidigare, till dess att man hade utfört avlönat arbete för annans räkning i minst 20 dagar 18. Termen villkorligt avstängd försvann from försäkringsåret 1961/62. Syftet med den villkorliga avstängningen skulle dock återkomma när begreppet lämpligt arbete senare infördes. Försäkringsåret 1965/66 finner man en förändring i arbetslöshetskassornas skrift. Här är det första gången man träffar på något om ett arbetes lämplighet när det gäller att ifrågasätta en persons rätt till ersättning. Den första lydelsen är densamma som tidigare: Enligt gällande bestämmelser skall arbetsförmedlingen till tillsynsmyndigheten rapportera de fall då en kassamedlems rätt att uppbära försäkringsersättning anses böra underkastas särskild prövning. 18 Ändringen kommer sedan när det sägs att det i flertalet fall beror på att vederbörande medlem har avvisat ett arbete som av arbetsförmedlingen har bedömts såsom lämpligt. 18 Den tidigare lydelsen löd: vederbörande medlem har avvisat erbjudet arbete. 17 I skriften från försäkringsåret 1971/72 finner man en ytterligare förändring i lydelsen under ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning. Här säger man att underrättelsen föranleds av att vederbörande medlem avvisat ett erbjudet arbete som av arbetsförmedlingen preliminärt bedömts som lämpligt (s.k. A-rapport). Andra anledningar [ ] kan vara att medlem blivit 15 IAF, Kvartalsrapport 3, 2007, s10 16 AMS, De erkända arbetslöshetskassornas verksamhet under försäkringsåret 1964/65, s12 17 De erkända arbetslöshetskassornas verksamhet under försäkringsåret 1963/64, 1961/62 s7 8

9 arbetslös genom att själv ha sagt upp anställningen eller av någon anledning varit förhindrad att uppträda som arbetssökande i arbetslöshetskasseförordningens mening (s.k. B-rapport) 18. Längden på avstängningen är som tidigare 28 ersättningsdagar, 14 ersättningsdagar eller helt avstängd till dess att man åter uppfyller ett arbetsvillkor. I AMS skrift från 1973 över arbetslöshetskassornas verksamhet sägs det att den som frivilligt (självförvållat) orsakat sin arbetslöshet har inte rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Detta kan uppkomma om den försäkrade säger upp sin anställning utan anledning, att han på grund av otillbörligt uppträdande skilts från arbetet, att han tackat nej till ett lämpligt arbete eller till lämplig yrkesutbildning 19. Avstängningen gällde då under 28 dagar eller om arbetet endast varade i högst två dagar blev avstängningen endast 14 dagar. Sedan nämns det: Vid upprepad arbetsvägran eller vid i övrigt dokumenterad arbetsovillighet kan avstängning ske intill dess medlemmen utfört avlönat arbete för annans räkning i minst 20 dagar 20. Här finner man också en första beskrivning av vad som avses med lämpligt arbete. Det bedöms med hänsyn till den försäkrades krafter och färdigheter, till om skälig lön utgår, till konflikt inte råder vid arbetsplatsen och till att arbetsplatsen uppfyller arbetarskyddsförfattningarnas bestämmelser 21. Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan ska även ta hänsyn till personliga förhållanden såsom familjeförhållanden, restid och reskostnader, innehav av jordbruk och annan anledning till lokal bundenhet 22. I dagens föreskrifter om lämpligt arbete (IAFFS 2004:3) kan lämplighetskravet anses ha preciserats. Idag säger föreskrifterna att man endast kan ta hänsyn till personliga förhållanden under en skälig övergångsperiod De erkända arbetslöshetskassornas verksamhet under försäkringsåret 1971/72, s12 19 AMS, Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 1973, s8 20 ibid 21 ibid 22 ibid 23 IAFFS 2004:3, Föreskrift gällande [ ] lämpligt arbete 9

10 När Lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring infördes 1974 förändrades reglerna något. I 29 och 30 kan man läsa att en försäkrad avstängs från rätt till ersättning om personen i fråga 1. lämnat sitt arbete frivilligt utan giltig anledning 2. skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande 3. avvisat erbjudet lämpligt arbete eller 4. utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning ej kommit till stånd. 24 Hur länge personen avstängs beror på hur länge arbetet som avses ovan skulle ha omfattat när det erbjöds. Arbetets varaktighet Kortaste avstängningstid Längsta avstängningstid <= 5 dagar 5 ersättningsdagar 14 kalenderdagar > 5 & <= 10 dagar 10 ersättningsdagar 28 kalenderdagar >10 dagar 20 ersättningsdagar 56 kalenderdagar 1978 införs en ny tidsbegränsad sanktion; man kan då också bli avstängd i 7 dagar. En försäkrad kunde även stängas av om vederbörande inte uppfyllde något av grundvillkoren som fanns i ALF 4 (idag i 9 ). Arbetsmarknadspolitiska program har de facto funnits ända sedan början av 1920-talet då staten upprättade nödhjälpsarbeten, som med dagens språkbruk skulle kunna kallas ett arbetsmarknadspolitiskt program. Programvolymerna ökade avsevärt i början av 1990-talet som ett resultat av den kraftigt ökade arbetslösheten. AMS skriver 2002 att Den som uppbär arbetslöshetsersättning måste vara aktivt arbetssökande och beredd att ta ett lämpligt arbete. Om inget lämpligt arbete finns att anvisa kan Arbetsförmedlingen istället anvisa plats i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Arbetslinjen innebär att arbetslöshetsersättning alltid skall vara ett sista alternativ. 25 Vidare står det att om en ersättningstagare avvisar ett lämpligt arbete eller en erbjuden plats i ett arbetsmarknadspolitiskt program skall arbetsförmedlingen underrätta arbetslöshetskassan om detta. 26 Om den sökande inte medverkar till att upprätta en personlig handlingsplan ska också arbetslöshetskassan underrättas. Här har nu både arbetsmarknadspolitiskt program och personlig handlingsplan kommit med Lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, AMS Försäkringsenheten, Verksamhetsberättelse 2002, s19 AMS Försäkringsenheten, Verksamhetsberättelse 2002, s

11 1998 införs en ny lag om arbetslöshetsförsäkring (1997:238), vilken ersätter den gamla lagen om arbetslöshetsförsäkring från 1974 (1973:370). Den innebar i sig inte några förändringar just i fråga om avstängning och nedsättning ändras reglerna angående avstängning. Att avvisa ett lämpligt arbete eller vålla att en anställning inte kommer till stånd innebär nu nedsättning av ersättningen i stället för, som tidigare, avstängning. Dessutom tillkommer begreppet individuell handlingsplan. Medan rapporteringen av underrättelser i början upptog en sida i de Erkända arbetslöshetskassornas årsskrift, omfattar den nuförtiden fyra årliga väsentligt mer omfattande rapporter, vilket bland annat föranleds av att det är fastlagt i regleringsbrev att IAF sedan 2004 kvartalsvis ska redovisa antalet underrättelser och beslut av dessa som tas. Tabell 2: 2 Sanktionsgrad vissa år med tioårsintervall. (Rättade uppgifter avseende 1976, 1986 och 1996.) År Antal underrättelser Totalt avstängda eller nedsatta Tillerkänd ersättning Sanktionsgrad 63,4% 63,6% 62,9% 75,9% 67,9% 49,4% 63,3% Erkännandegrad 18,6% 15,2% 11,9% 10,4% 10,4% 12,3% 11,5% 11

12

13

14 sämre och att det inte fanns någon kontroll av var den arbetssökande befann sig. Under 1973 konstaterades det att telefonanmälansystemet inte kunde fortsätta. Systemet började avvecklas 1973 och fr.o.m. 1 juli 1974 återinfördes personliga besök på arbetsförmedlingen. 29 En förklaring till att antalet underrättelser ökade väsentligt mellan 1972 och 1973 och 1974 är troligen att telefonanmälan började avvecklas 1973 och helt avskaffades vid halvårsskiftet inträffade den andra oljekrisen. Det går inte att utläsa att denna internationella lågkonjunktur skulle ha haft någon avgörande inverkan på arbetslösheten i Sverige, eller i antalet upprättade underrättelser såväl som lämnades det ovanligt många underrättelser. Under senare delen av 1970-talet utökades verksamheten med arbetsmarknadspolitiska program, vilket kan vara en förklaring till det ökande antalet underrättelser under åren Arbetslösheten var låg i Sverige under 1970-talet (liksom under och 60-talen) och varierade mellan 1,0-3,0 procent nådde den en topp på närmare 4 procent, men sjönk sedan stadigt fram till Andersson, Rune (2001) Kontrollfunktionen, Arbetslöshetskassornas samorganisation 30 Bergström, Villy & Boije Robert, (2004) Penningpolitik och arbetslöshet, Sveriges Riksbank 14

15 Analys Underrättelser från arbetsförmedlingen kan följas sextio år tillbaka i tiden var första året som de Erkända arbetslöshetskassorna redovisade hur många ifrågasättanden av rätt till arbetslöshetsunderstöd som skrivits. Under senare delen av 1940-talet skrevs det få underrättelser i faktiska tal och även antalet underrättelser per 1000 ersättningstagare var lågt. Under 1950-talet kan man skönja en ökning i både absoluta och relativa tal. Detta var sannolikt ett resultat av såväl förbättrad regeltillämpning såsom förbättrad konjunktur skrevs 584 underrättelser, vilket 1950 hade ökat till En mycket stor ökning i antalet underrättelser sker likaså mellan 1953 och AMS uppger i årsskriften över erkända arbetslöshetskassor 1955 att den stora ökningen i antalet underrättelser har sitt ursprung i den goda konjunkturen och beror på att arbetssökande tackat nej till lågt betalda arbeten i tron att de snart skulle få ett arbetserbjudande med en bättre lön. Antalet underrättelser ligger med undantag av några år sedan på en relativt jämn nivå ända till och 1971 minskar antalet underrättelser, vilket kan bero på införandet av telefonanmälan för arbetssökande. Mellan försäkringsåren 1971/72 och 1972/73 ökar antalet underrättelser kraftigt. Vid arbetsförmedlingen i vissa kommuner hade man 1972 som försöksverksamhet återinfört personliga besök på arbetsförmedlingen. Som tidigare har nämnts kan detta vara en förklaring till att antalet underrättelser ökar mellan dessa år. En stor årlig ökning sker även mellan 2003 och Dessa ökningar kan till stor del härledas till ett förbättrat konjunkturläge, med fler arbeten och färre ersättningstagare samt till en successivt allt starkare betoning av arbetsförmedlingens uppgifter inom försäkringen. Till detta bidrog dels regelförändringar 2001 samt förverkligandet av en särskild tillsynsmyndighet för arbetslöshetsförsäkringen 2004 IAF. Mellan 1974 och 1977 minskar underrättelserna med 48 procent och antalet ersättningstagare ökar. Här ser man också ett samband mellan sämre konjunktur och fler ersättningstagare, färre arbeten och därav också färre underrättelser. Antalet underrättelser ökar mellan 1977 och 1980 med hela 85 procent. En möjlig förklaring till denna ökning är en kraftig expansion av arbetsförmedlingens personalstyrka samt en utökning av antalet arbetsmarknadspolitiska program under dessa år. Under 1983 nås det högsta antalet ersättningstagare under 1980-talet med ca st (se bild 2) och det är också det året som Sverige har den högsta öppna arbetslösheten under 80-talet; arbetslösheten 1983 ligger på närmare 4 procent. Antalet underrättelser minskar mellan 1980 och 1983, vilket då också följer samma mönster som tidigare med sämre konjunktur, färre arbeten, fler ersättningstagare och färre underrättelser. Mellan 1983 och 1985 ser vi däremot något som strider mot mönstret, då förbättras konjunkturen, arbetslösheten minskar, antalet ersättningstagare minskar, men antalet underrättelser minskar också, vilket alltså inte följer det gängse mönstret. Det kan vara en indikation på att arbetsförmedlingens kontroll av försäkringsvillkoren försvagades under dessa år. 15

16

17 År 1993 finner man den allra lägsta siffran under hela 60-årsperioden. Då skrevs det endast 1,7 underrättelser per 1000 ersättningstagare. Detta hör samman med recessionen och att arbetslösheten ökade mycket kraftigt under början av 1990-talet. Det fanns dels få arbeten att anvisa till, men även belastningen på arbetsförmedlingen har betydelse. I början av talet gällde det fortfarande att man skulle gå med sina kassakort till arbetsförmedlingen minst var fjärde vecka för att få dem stämplade med en datumstämpel (och inte som idag att man fyller i dem själv och skickar iväg dem). I takt med att arbetslösheten ökade kraftigt blev den hanteringen ohållbar. Det blev startpunkten för ändrade rutiner på arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna vad gäller hanteringen av kassakort. Dessa förändringar bidrog troligen till att kontrollen av försäkringsvillkoren försvagades var det relativa antalet underrättelser över 11, vilket var den högsta siffran på fjorton år var siffran uppe i 16,8, vilket var den högsta siffran sedan 1980, då den var 22,6. Det relativa antalet underrättelser har under de senaste tio åren ökat år från år, från 2,4 år 1997 till 30,9 år Vid sidan av effekten av konjunkturutvecklingen är det sannolikt även en indikator på att arbetsförmedlingens kontroll har blivit effektivare under den senaste tioårsperioden. Mellan 2006 och 2007 har antalet underrättelser per 1000 ersättningstagare nästan fördubblats. Siffran är också avsevärt mycket högre än den varit under övriga år under den senaste trettioårsperioden och den högsta sedan 1975, då den låg på 31,3 (se diagram 3). Under hela den studerade perioden kan man se att det finns en korrelation mellan antalet arbetslösa, antalet ersättningstagare och antalet underrättelser. När ersättningstagarna ökar minskar antalet underrättelser och vice versa. De tidsperioder där man inte kan se något sådant samband är åren samt åren Detta är särskilt tydligt under de senaste åren. Exempelvis ökade såväl ersättningstagarna som antalet underrättelser mellan 2002 och Därefter har antalet ersättningstagare sjunkit kraftigt. Under 2007 har det skrivits fler underrättelser än under något annat år under hela sextioårsperioden. Under det förra rekordåret 2005 upprättades det 9625 st. I oktober 2007 pekade det mesta på att antalet skulle kunna komma att ligga på närmare st, men en avsevärd minskning just under december månad resulterade i att den slutliga siffran landade på st. Historiskt såväl som idag har underrättelser varit ett viktigt instrument i arbetet med att se till att rätt utbetalning utgår i rätt tid till rätt person. 17

18 Källor Rapporter Andersson Rune (2001) Kontrollfunktionen, Arbetslöshetskassornas samorganisation Arbetsmarknadsstyrelsen, de Erkända arbetslöshetskassornas verksamhet 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958(halvår), 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringsenhetens verksamhetsberättelse 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Bergström Villy & Boije Robert (2004) Penningpolitik och arbetslöshet, Sveriges Riksbank IAF Kvartalsrapporter, nr2, 2005, nr3,2005, nr1, nr2, nr3, 2006, nr 3, 2007 Karlsson & Mårtensson (2006), Oljekrisen En studie i politisk ekonomi kring förlopp och effekter i Sverige och Danmark, Lunds universitet Socialstyrelsen, Sociala meddelanden, Erkända arbetslöshetskassor 1945, 1946, 1947, 1948 SOU 1928: 9 Betänkande och förslag angående arbetslöshetsförsäkring, arbetsförmedling och reservarbeten Föreskrifter AMSFS 2005:4 AMSFS 1986:28 Övriga skriftliga källor Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringsenheten, Historiska tabeller Erkända arbetslöshetskassor (referensmaterial) Brinkenfeldt Torkel, Widlund Gunilla (2006), Statistik över arbetslösheten i Sverige , Statistiska centralbyrån (referensmaterial) 18

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 2008-07-15 Fakta PM 2:200 2008 Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 Alltsedan den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet 1 (6) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kvartalsrapport 4, 2008

Kvartalsrapport 4, 2008 2009-01-14 Dnr: 2008/684 M0 2009:1 Kvartalsrapport 4, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 5 2 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring... 7 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2008

Kvartalsrapport 2, 2008 2008-06-17 Dnr: 2008/684 M0 2008:6 Kvartalsrapport 2, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete 2015-02-02 1 (7) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete Föreskriftsrätt IAF får med stöd av 44 andra stycket

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Fakta PM 5:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-03 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 50806125 Till Bromma stadsdelsnämnd Åtgärder inom aktivitetsstöd

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Belgien

Arbetslöshetsersättning inom EU Belgien Fakta PM 2:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Belgien Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten 1 (5) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 2013:4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 1 (5) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Estland

Arbetslöshetsersättning inom EU Estland Fakta PM 4:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Estland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3

2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3 2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3 Underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och sanktioner i arbetslöshetsförsäkringen - Rapport till regeringen den 15 april 2010 enligt IAF:s regleringsbrev

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen 2012-03-15 1 Marie.nordmarc@employment.ministry.se SO:s yttrande över: Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) SO har givits möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2005

Kvartalsrapport 1, 2005 Dnr: 2005/280 2005-02-09 Kvartalsrapport 1, 2005 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Genomsnittlig tid med arbetslöshetsersättning Utförsäkrade Sidan 2 (50) Enligt regleringsbrev för budgetåret 2005

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland

Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland Fakta PM 11:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Underrättelse till arbetslöshetskassan

Underrättelse till arbetslöshetskassan 2008-01-08 Dnr 2006/2236 2008:1 Underrättelse till arbetslöshetskassan En granskning av orsaker till skillnader mellan arbetsförmedlingar baserad på underrättelser lämnade 2005 respektive 2006. 2 IAF är

Läs mer

Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa

Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa 2005-03-21 Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa Sidan 2 (49) Sidan 3 (49) Denna rapport om ifrågasatt ersättningsrätt har utarbetats av Tobias Wallin,

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 2005-08-04 Lämpligt arbete IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 Sidan 2 (32) Sidan 3 (32) I regleringsbrevet för 2005 gav

Läs mer

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen,

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, 2006-2012 WORKING PAPER 2013:2 Eleni Savvidou Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 FAKTORER SOM PÅVERKAR ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETE MED ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN...

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet En jämförelse mellan rapport 2017:6 och rapport 2017:7 Rapport 2017:8 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag

Läs mer

Historik Avstängning från rätt till ersättning 1 Föreskriftsrätt

Historik Avstängning från rätt till ersättning 1 Föreskriftsrätt 1 (24) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut.

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:6) om ändring i inspektionens föreskrifter

Läs mer

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012 PM 2012: RII (Dnr 001-179/2012) Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Dnr: 2015/148 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland

Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland Fakta PM 9:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Sidan 2 (24) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift

Läs mer

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt 1 (10) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer