HUR TRÅNGT FÅR DET VARA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR TRÅNGT FÅR DET VARA?"

Transkript

1 Arbetsmiljöverket PM CTB Hans Olsson HUR TRÅNGT FÅR DET VARA? Inledning Innehållet är en sammanställning av svar på några vanliga frågor om kontorslokaler. Många frågar tex efter mått på möjlig täthet, alltså hur litet ett rum eller en arbetsplats får vara, uttryckt som m 2 per arbetsplats. På den frågan går det inte att ge ett enkelt svar, ytbehovet beror av verksamheten. Arbetsmiljöfrågorna i kontor gäller ofta belastningsskador på grund av dålig arbetsställning och stress av störande miljö, men kan också gälla sådana tekniska faktorer som buller, belysning, klimat och luftkvalitet. Det kan också förekomma att man överbelastar en lokal med för stort antal personer, så att personalrummen inte räcker till. Syftet med denna PM är att ge hänvisning till arbetsmiljöreglerna och att kommentera dem. Informationen är riktad till lokalanvändare, tex enskilda arbetstagare, skyddsombud, arbetsgivare, fastighetsägare och förvaltare. Även byggherrar och projektörer kan ha nytta av denna sammanställning. Som bilaga finns en sammanfattning om regelsystem och samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt hur man går vidare när det finns brister i arbetsmiljön. Regler om arbetsutrymme Samtliga arbetsmiljöregler finns på Arbetsmiljöverkets webbplats, bla Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Tillämpningen av regler i enskilda fall avgörs av Arbetsmiljöverkets tillsynsavdelning i aktuellt distrikt, normalt vid inspektion. Det finns inte särskilda regler för kontor, utan de regler som skall tillämpas får hämtas i allmänna bestämmelser som gäller för alla slags arbetsplatser. Arbetslokaler och personalrum behandlas i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:42), Arbetsplatsens utformning. Det finns krav på att arbetsutrymmet skall vara tillräckligt, men direkta regler om antal m 2 per arbetsplats finns inte. De allmänna arbetsmiljökraven styr hur tät en inplacering i öppna kontor kan göras, eller hur små kontorsrum kan vara. Särskilt inverkar de allmänna kraven på tillräckligt arbetsutrymme och kraven på att ventilationen skall vara tillräcklig och samtidigt dragfri. Kraven på ventilation kan innebära att ett befintligt ventilationssystem begränsar hur många personer som kan vistas i utrymmet. Vidare inverkar att plats behövs för andra arbeten, tex städning och transporter, och normalt även tillräckligt utrymme för rullstol. Se AFS 2000:42, 6 om arbetsutrymme, och 18, 20 och 23 om ventilation, samt 8 om anpassning för rörelsehindrade. Det finns inte heller regler om antal m 3 per arbetsplats. Rumsvolym regleras numera inte särskilt i föreskrifterna, utan den nödvändiga volymen blir ett resultat av dels ytbehovet och kravet på minsta rumshöjd, dels vilka luftföroreningar som förekommer och kraven på ventilation. Se AFS 2000:42, kommentarerna till 6, sid 39-40, om rumshöjd och volym mm

2 Vilken täthet som är möjlig i öppna kontor kan bli även beroende av belysningen. Arbetsplatserna behöver placeras så i förhållande till fönster och armaturer att bländning och reflexer kan undvikas. Allmänna regler om belysning finns i AFS 2000:42, Där behandlas bla allmänbelysning och platsbelysning. För bildskärmsarbete finns regler i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:5), Arbete vid bildskärm. Där behandlas i 3 särskilt bländning och reflexer i dataskärmar och tangentbord. Störande ljud är ett av de största fysiska arbetsmiljöproblemen i kontor. I delade rum och i öppna kontor kan tex andras samtal bli extra störande, eftersom de förutom den direkta störningen kan upplevas som en irriterande kränkning av det personliga reviret. Överhörning av andras samtal försvårar koncentration på arbetet, men kan även vara en källa för information om det pågående arbetet. Allmänna regler om buller finns i Arbetsmiljöverket föreskrifter AFS 2005:16, Buller. Regler om buller finns också i AFS 2000:42, 34. I kommentarerna till paragrafen påpekas bla att den mänskliga rösten kan utgöra en bullerkälla och att ovidkommande tal kan vara störande. Regler om dagsljus finns i AFS 2000:42, 11. Där anges att en arbetslokal normalt skall ha fönster som ger dagsljus och utblick. Kravet är generellt och gäller alla slags arbetslokaler. Kontorsarbetsplatser utan fönster godtas alltså normalt inte. Arbetsmiljön skall planeras, men också underhållas. Arbetsgivaren skall fortlöpande undersöka och åtgärda brister i arbetsmiljön. Regler och råd finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1), Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Förutom arbetsgivares ansvar för arbetsmiljön har byggherrar och projektörer ett särskilt ansvar när arbetsmiljön skapas. De skall vid projektering beakta arbetsmiljösynpunkter. Krav finns i AML 3:14, och detaljregler om projektering i AFS 2000:42, 3-4. Lokaltyper Olika kontorstyper har sina olika för- och nackdelar för arbetsmiljön. Vid planeringen är det viktigt för arbetsmiljön att välja lokaler av en typ som passar till arbetet, tex vid val mellan cellkontor och öppna kontor. Valet av lokaltyp är ett viktigt systemval som påverkar både arbetsmiljö och effektivitet. Öppna kontor och förtätning är för närvarande en trend. Avsikten är ofta att öka flexibiliteten och minska lokalkostnaderna, men också att med öppna kontor underlätta kontakt och överblick i arbetet. Det ligger en intressekonflikt i att öppenhet ger kontakt, medan avskildhet ger koncentration. För typen öppna kontor (kallas även storrum eller landskap) medför öppenheten risk för en del olägenheter. Det kan vara tex koncentrationssvårigheter, störande ljud, störande händelser eller olägliga besök, blänk i bildskärmar från belysning och fönster, brist på dagsljus och utblick pga stora avstånd till fönster i djupa lokaler, och att senare förtätning kan överbelasta lokalens tekniska kapacitet vad gäller utrymme och ventilation. För typen cellkontor finns istället risk för sämre kontakt och överblick, och sämre följsamhet till varierande arbetsgrupperingar. I typen kombikontor har man sökt kombinera fördelarna hos cellkontor och öppna kontor genom arbetsplatser i små enskilda rum runt ett gemensamt öppet rum

3 En vanlig uppfattning är att öppna kontor är mera ytsnåla eftersom arbetsplatsernas friytor kan överlappas i en planlösning utan mellanväggar, men ofta kan där istället behövas minst lika stor yta för att undvika bla överhörning och ljudstörning mellan arbetsplatserna. Arbetsplatsernas storlek Ytbehovet i en lokal varierar mellan olika verksamheter och arbetsuppgifter. För kontorsverksamhet varierar ytbehovet mycket mellan olika kontorstyper och olika lösningar att det inte går att ange ett generellt mått för kontorsarbetsplatsers yta. Utrymmesbehovet för en arbetsplats kan betraktas som sammansatt av delytor. Det behövs yta för möbler som bord och hyllor, yta för arbetsstol eller stående arbete, yta för gångar som ger tillträde till och passage förbi arbetsplatsen, yta för stol för besökare, yta för kontorsutrustning osv. Av delytorna är det ofta möblerna som varierar mest, och de varierar med arbetsuppgifterna. Förvaring vid arbetsplatsen av tex litteratur, kataloger, ritningar, arkiv eller prover behöver ofta stort utrymme. Regler och allmänna råd om inredning finns i AFS 2000:42, med kommentarer, särskilt om lämplig arbetshöjd och en rekommendation om lätt inställbara bord. Vissa möbelmått för datorarbetsplatsen behandlas i AFS 1998:5 om bildskärmsarbete, bla arbetsbordets djup och höjd, arbetsställning, synförhållanden mm. Reglerna om bildskärm innehåller bla krav på arbetsytans storlek och styr alltså bordsmåtten, bla djupmåttet. Där finns också krav på inställbara möbler. För att passera obehindrat mellan möbler behövs normalt ett fritt mått om minst 0,70 m. Detta gäller passage för gående, enl AFS 2000:42, 55 med kommentarer. Utrymmet för skrivstol vid ett skrivbord behöver normalt vara ca 0,85-1,0 m för att man skall kunna sitta i lämpliga ställningar, och kunna resa sig och sätta sig obehindrat. Måttet är inte inskrivet i AFS, men tillhör normal praxis vid planering. Detta utrymme för skrivstol finns behandlat i standarden SS-EN ISO Det är viktigt att det finns tillräckligt utrymme så att det är lätt att resa sig, eftersom långvarigt stillasittande kan leda till ohälsa. Se AFS 2000:42, de allmänna råden till 41 samt de allmänna kommentarerna på sid 26. Allmängiltiga regler och råd om lämpliga kroppsställningar för arbetet finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:1), Belastningsergonomi, bla allmänt om avlastande rörelser och behovet av arbetsutrymme, lämplig bordshöjd och tillräckligt arbetsområde på bordet. Dessa bör tillämpas vid val av kontorsmöbler. Kontorslokaler behöver normalt vara planerade för att ge utrymme för rullstol. Föreskrifter om tillgänglighet finns i AFS 2000:42, 8. Anpassning för rörelsehindrade behöver omfatta både egna anställda och besökande, och både den egna arbetsplatsen, besök vid andras arbetsplatser, och användning av tex sammanträdesrum och personalrum. Kontoret är också arbetsplats för andra, särskilt för dem som sköter städning och transporter, och lokalerna behöver ge tillräckliga passagemått och svängrum för sådant arbete. Detta faller under kraven i AFS 2000:42, 6, och är särskilt påpekat i kommentarerna till paragrafen. Rekommenderade mått för passage för tex gående, rullstol, städvagn och lastpall beskrivs i kommentarerna till 48 och

4 Rymlighet och stress Rymligheten kan betraktas som dels den direkta fysiska rymligheten, dvs plats för den arbetande och de rörelser som behöver göras under arbetet, och dels den mera abstrakta upplevelse av rymlighet och avskildhet som arbetsplatsen kan ge. Det fysiska utrymmet har berörts ovan. Arbetstagarens upplevelse av arbetssituationen kan få hälsomässiga effekter. Arbetsupplevelsen påverkas av både storleken av arbetsutrymmet och den allmänna rumsutformningen. Allmänna råd om utformningen av arbetet, vilket även gäller rummet och dess miljöfaktorer, finns i Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1980:14) beträffande psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön. Vidare finns i AFS 2000:42, 6 och 7, krav på lämplig rumsutformning och samband, vilket innefattar möjligheten till överblick av lokaler och samband mellan dem. Överblicken är viktig för människans behov av orientering. Grundläggande regler om stress finns i arbetsmiljölagen (AML). Se särskilt 2 kap 1 om psykiska belastningar och starkt styrt och bundet arbete. Det är ett krav att skadlig stress skall undvikas. Beträffande stress allmänt, se AFS 1980:14. Beträffande stress i kontorsarbete, se även AFS 1998:5 om bildskärmsarbete, särskilt 7 om styrt och bundet arbete, och 10 om programvara. Trånga lokaler kan medverka till stress. I ett rum som delas av flera personer finns alltid en särskild risk för störning och koncentrationssvårigheter, vilket kan vara en stressfaktor och även kan göra att arbetet blir mindre effektivt. För arbetsgivaren är det viktigt att veta att både direkta störningar och en känsla av instängdhet i alltför små rum kan dra ned arbetseffektiviteten. Människan uppfattar undermedvetet utrymmet närmast kring sig som sitt sociala revir, och upplever det ofta som kränkning eller hot om någon inkräktar på detta revir. Detta kan få betydelse i öppna kontor och i delade rum. Reviret är olika i olika kulturer och olika sociala situationer, och ofta olika från person till person. Det personliga reviret har dock normalt så små mått att det sällan blir något problem i kontorsplanering. Ett exempel är dock att motstående arbetsplatser kan behöva en avskärmning från andras direkta synfält. Vanliga rumsstorlekar En grov bedömning av rymligheten kan göras med följande värden. - Ett fungerande kontorsrum för en person, avsett för vanliga kontorsfunktioner och med sparsam möblering, kan sällan göras mindre än ca 8-10 m 2, till vilket kommer korridorer mm. - Ett fungerande kontorsrum för två personer, med samma förutsättningar, kan sällan göras mindre än ca 15 m 2. - Öppna kontor kan sällan göras mindre än ca m 2 per arbetsplats, inkl gångar men exkl andra allmänna och gemensamma funktioner. - För hela lokalytan kan man vid överslagsberäkning av ytbehovet räkna ca 25 m 2 per arbetsplats totalt, inkl andra utrymmen för arbetet som mötesrum, samtalsrum, arkiv och förråd, och inkl biutrymmen som entré, trappor och korridorer, kapprum, matrum, städrum och toaletter, men exkl hissar, trappor, ytterväggar, pelare mm. Samma mått kan användas för både cellkontor och öppna kontor. Det finns exempel på mindre ytor, tex ned till ca 5 m 2 rumsyta per arbetsplats i delade rum i cellkontor och ned till ca 15 m 2 per arbetsplats i öppna kontor, men normalt gäller det då specialiserade eller ofullständiga arbetsplatser. Litteratur om kontorsplanering, se nedan

5 Kontroll vid planering Om rumsformen är gynnsam och möbleringen är måttlig, kan det finnas förutsättningar för att även en ganska liten yta per arbetsplats kan uppfylla minimikraven på arbetsutrymme och passage. Utrymmet i rum som verkar små behöver undersökas närmare, det gäller både enpersons- och flerpersonsrum. Det lämpligt att undersöka utrymmet närmare om ytan i ett rum verkar bli så litet som ca 8-10 m 2 per arbetsplats, eller om ytan i ett öppet kontor verkar bli så liten som ca 15 m 2 per arbetsplats inkl gångar. Lämpligt sätt att undersöka rymligheten är att göra en möblerad ritning i stor skala (minst 1:50), och helst också göra en provmöblering i full skala. Det kan vara lämpligt att ta hjälp av sakkunnig, tex genom företagshälsovården, för sådana undersökningar och bedömningar. Vid förtätning bör ventilationens kapacitet kontrolleras, så att den räcker för det aktuella antalet personer och datorer. Exempel finns på att kontor har behövt glesas ut igen, när ventilationen visat sig ha för liten kapacitet och inte gått att förstärka, tex genom att varva upp fläktar. Observera att bullernivån ofta ökar vid högre lufthastighet när man varvar upp fläktar, och att det inte alltid finns plats för kanaler om man väljer att bygga om till högre kapacitet. Personalrum Det finns krav på att det skall finnas personalutrymmen som är tillräckliga och lämpliga för arbetstagarnas behov och efter arbetets art. Regler finns i AFS 2000:42, Följande är en kort sammanfattning av vanliga frågor för kontor. Personalutrymmena ska vara anpassade till arbetets art och det normala antalet arbetstagare. För kontorsarbete behövs normalt inte särskilda tvättrum utöver toaletternas handfat. Däremot kan tvättrum och duschar behövas för annat arbete i lokalerna, tex städarbetet. Matrum ska finnas för dem som äter medhavd mat. Vilrum behövs normalt för större kontor, att användas tex vid tillfällig huvudvärk. Klädförvaring ska finnas så att stöld av privata kläder motverkas, och en vanlig lösning är låsbara klädskåp. Möjlighet ska finnas att förvara personliga värdesaker under lås. Litteratur Det finns några användbara handböcker om kontorsplanering, t.ex. följande: "Framtidens kontor", Christiansson och Eiserman 1998 "Flexibla kontor", Gullström och Westerberg 1998 "Kontorsarbetsmiljön", Utvecklingsrådet för den statliga sektorn, 2:a uppl "Datorn i arbetsmiljön", Arbetarskyddsnämnden, 4:e uppl Handboken Bygg, kap. B 13, 4:e uppl "Personalrum", Arbetarskyddsnämnden, 6:e utgåvan, 1995 (nu Prevent, Samtliga kan erhållas via allmänna bibliotek, eller tex Arbetslivsbiblioteket, ( Bygglitteratur kan köpas tex från Byggtjänst AB, ( Föreskrifter och standard som hänvisas till i denna PM AFS 2000:42, Arbetsplatsens utformning AFS 1998:5, Arbete vid bildskärm AFS 2005:16, Buller AFS 1998:1, Belastningsergonomi AFS 1980:14, Allmänna råd om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön AFS 2001:01, Systematiskt arbetsmiljöarbete Standard SS EN ISO 14738, om antropometriska krav vid utformning av maskinarbetsplatser - 5 -

6 BILAGA Allmänna upplysningar om tillämpning av arbetsmiljöreglerna Allmänt om regelsystemet Arbetsmiljöreglerna är oftast inte sk detaljkrav, utan allmänt formulerade s.k. funktionskrav, dvs. olika lösningar kan väljas om de ger den begärda funktionen. Därför anges normalt inte tex antal eller mått i reglerna. Vilken dimensionering och utformning som kan uppfylla kravet måste därför bedömas, utgående från hela situationen, och från fall till fall. Hur reglerna skall tillämpas i enskilda fall kan avgöras av Arbetsmiljöverket, enl nedan under Allmänt om samråd mm. Reglerna anger i allmänhet minimikrav. Alla arbetsmiljöregler finns på verkets webbplats ( bla arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF), arbetstidslagen (ATL) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). För sökning i föreskrifterna finns ett sakregister, under Lag och rätt/ Sakordsregister. På webbplatsen finns också en trycksakskatalog, verkets broschyrserie (ADI) och annan allmän information, bla under rubrikerna Teman och Frågor och Svar. Vidare finns där adresser till Arbetsmiljöverkets olika inspektionsdistrikt, under Om oss/ Distrikt. Allmänt om samråd mm Följande är en sammanfattning av allmängiltiga krav. Planering av arbetsmiljön, bla lokaler, skall göras i samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, och skall behandlas i skyddskommittén. Skyddsombud skall medverka i planeringen. Grundläggande krav finns i AML 3:1a, 6:4 och 6:9. Detaljregler om arbetsgivarens planering av verksamheten, vilket gäller bla lokaler, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:01), Systematiskt arbetsmiljöarbete. Hur de tekniska reglerna skall tillämpas i enskilda fall måste bedömas med hänsyn till situationen i varje särskilt fall. Sådana bedömningar görs i första hand av arbetsgivare och arbetstagare gemensamt. Vid oenighet kan frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket genom det aktuella inspektionsdistriktet, och ytterst kan Arbetsmiljöverket avgöra hur reglerna skall tillämpas genom ett formellt beslut. Reglernas tillämpning övervakas också genom Arbetsmiljöverkets tillsyn, normalt genom inspektion. Allmänt om att gå vidare Följande är allmängiltiga råd. När det finns brister i arbetsmiljön i ett konkret fall, är det lämpligt att agera enligt följande. Det är lämpligt att börja med att påpeka bristerna för arbetsgivaren. Det bör göras genom skyddsombud (eller regionalt skyddsombud), men kan också göras av en enskild arbetstagare. Det går i detta skede också att ringa Arbetsmiljöverkets aktuella inspektionsdistrikt (fd yrkesinspektionen) och diskutera hur man skall gå vidare. Om det finns brister i arbetsmiljön och om arbetsgivaren inte löser problemet och avhjälper bristerna kan Arbetsmiljöverket i aktuellt inspektionsdistrikt kontaktas med begäran om ingripande. Adresser och telefonnummer till Arbetsmiljöverkets olika inspektionsdistrikt finns på verkets webbplats, i verkets trycksakskatalog och i telefonkatalogen. Se även informationen om inspektion på verkets webbplats ( /Inspektion)

Särskilt boende för äldre - Arbetsmiljö

Särskilt boende för äldre - Arbetsmiljö Särskilt boende för äldre - Arbetsmiljö Information till länsstyrelserna 2007-05-23 reviderad maj 2014 1 Lokaler som krav kan ställas på Bostaden lägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro,

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Teknik- och planeringsavdelningen Miljöenheten Christina Hallgren

KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Teknik- och planeringsavdelningen Miljöenheten Christina Hallgren KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Teknik- och planeringsavdelningen Miljöenheten Christina Hallgren 2003-06-05 Dnr 4954/03-204 BEDÖMNING AV ARBETSMILJÖFAKTORER VID INSKRÄNKNING AV LOKALYTOR

Läs mer

Belysning. Allmän skyddsrond - Kontor

Belysning. Allmän skyddsrond - Kontor Dokumentnamn Allmän skyddsrond - Kontor Företag Datum Version Deltagare Framtagen av Godkänd av Beskrivning Checklistan innehåller frågor om hur lokalerna och arbetsplatserna på kontoret är utformade.

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

ARBETSMILJÖLAGEN. Lag och föreskrifter. Arbetsmiljöverket 2013-12-17. Lilliehorn konsult AB. Lilliehorn konsult AB

ARBETSMILJÖLAGEN. Lag och föreskrifter. Arbetsmiljöverket 2013-12-17. Lilliehorn konsult AB. Lilliehorn konsult AB ARBETSMILJÖLAGEN 1 Lag och föreskrifter Grundläggande bestämmelser, finns i AML (Arbetsmiljölagen, 1997: 1160) Ramlag Mera detaljerade bestämmelser finns i de föreskrifter som AV (Arbetsmiljöverket) utfärdar

Läs mer

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar 1 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer 2 Se bra på skärmen fritt från flimmer tydliga tecken bra kontrast 3 Styr utan värk 4 Syna belysningen 5 Anpassa arbetsplatsen

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Arbete vid bildskärm. Arbetsmiljöverket 2013 1

Arbete vid bildskärm. Arbetsmiljöverket 2013 1 Arbete vid bildskärm Arbetsmiljöverket 2013 1 Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar Arbetsmiljöverket 2013 2 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer Arbetsmiljöverket 2013 3 Se bra på skärmen Fritt

Läs mer

Checklista. Förskolor

Checklista. Förskolor Checklista Förskolor Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en förskola. Använd den gärna i samband med en arbetsmijöundersökning / skyddsrond. Mer information

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Läkarexpeditioner och jourrum. Sveriges läkarförbund

Läkarexpeditioner och jourrum. Sveriges läkarförbund 2008 Läkarexpeditioner och jourrum Sveriges läkarförbund Läkares arbetsplatser Det finns en rätt, ett behov och en nödvändighet att läkare aktivt deltar i planeringen av våra sjukhus. Detta eftersom miljö

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Utbildning i bättre arbetsmiljö (BAM) 2016

Utbildning i bättre arbetsmiljö (BAM) 2016 Utbildning i bättre arbetsmiljö (BAM) 2016 Dag 1, 160425 kl. 09:00 12:00 Regler inom arbetsmiljöområdet en översikt Ansvar, roller och samverkan i arbetsmiljöarbetet Grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Datum Solhaga Östervärn 2, Munka-Ljungby Se bifogad deltagarlista

Datum Solhaga Östervärn 2, Munka-Ljungby Se bifogad deltagarlista tij ARBETSMI LJÖ VERKET Vår beteckning Enheten för region syd Ängelholm:~ 'r

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan.

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan. Bättre arbetsmiljö Föreläsningsbilder Art nr: 885 Senast uppdaterat: februari 2015. Fallen till deltagare och handledare finns på www.prevent.se/fallbanken. För att läsa materialen behöver du ha programmet

Läs mer

Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön

Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön 1 Idag använder fyra av fem yrkesverksamma i Sverige datorer i sitt arbete. Utvecklingen av det digitala arbetet fortsätter i en allt snabbare takt.

Läs mer

Personalutrymmen för elever

Personalutrymmen för elever Personalutrymmen för elever Skolan en arbetsplats Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 gäller även skolelever. Arbetsmiljöverket vänder sig i denna broschyr till alla som arbetar med och formar skolans

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Det är viktigt att planera och organisera bildskärmsarbetet så att det medger egen styrning, variation av arbetsuppgifter, återhämtning och pauser.

Det är viktigt att planera och organisera bildskärmsarbetet så att det medger egen styrning, variation av arbetsuppgifter, återhämtning och pauser. 1 Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu cirka 2,5 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och länge vid bildskärm. Den här

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Fysisk arbetsmiljö. skyddsrond: Gör så här

Fysisk arbetsmiljö. skyddsrond: Gör så här skyddsrond: Fysisk arbetsmiljö förvaltning eller motsvarande: övriga deltagare: datum: arbetsplats: chef: skyddsombud: Checklistan är ett hjälpmedel för att systematiskt undersöka och förebygga risker

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Asterisk (*) betyder att frågan är kopplad till ett lagkrav. Sist i checklistan finns en förteckning över var frågan regleras i lagen.

Asterisk (*) betyder att frågan är kopplad till ett lagkrav. Sist i checklistan finns en förteckning över var frågan regleras i lagen. SKYDDSROND: Fysisk arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Checklistan är ett hjälpmedel för att systematiskt undersöka och förebygga risker i den fysiska arbetsmiljön. Frågorna

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete grunden för ett hållbart arbetsliv. Jennie Karlsson, arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, Region Öst

Systematiskt arbetsmiljöarbete grunden för ett hållbart arbetsliv. Jennie Karlsson, arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, Region Öst Systematiskt arbetsmiljöarbete grunden för ett hållbart arbetsliv Jennie Karlsson, arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, Region Öst Arbetslivet 2017 Förvärvsarbete, heltid, norm för alla, män och kvinnor,

Läs mer

Bättre arbetsmiljö varje dag

Bättre arbetsmiljö varje dag Bättre arbetsmiljö varje dag Lättläst Se hela bilden Bilden visar vad du behöver göra. Den stödjer och styr dig i arbetet. Hur har ni det på jobbet? Ta fram en policy sid 13 Följ upp varje år sid 14 Arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

2. Inställningshöjder samt placering av bildskärm, tangentbord och datormus

2. Inställningshöjder samt placering av bildskärm, tangentbord och datormus Verktygslådan SMART Titel Utgåva Skyddsrond för datorarbetsplatsen 2011-12-05 Riskbedömningen kan användas som en egenkontroll för arbete vid bildskärm. Den kan även användas vid skyddsronder där man går

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

PERSONALUTRYMMEN TILLFÄLLIGA ARBETSPLATSER

PERSONALUTRYMMEN TILLFÄLLIGA ARBETSPLATSER PERSONALUTRYMMEN TILLFÄLLIGA ARBETSPLATSER Ansvaret Personalutrymmen ska vara anpassade till arbetets natur och varaktighet, antalet nyttjande personer och könsfördelning. Det finns särskilda bestämmelser

Läs mer

Möjlighet att lämna synpunkter före beslut

Möjlighet att lämna synpunkter före beslut 2016-05-31 2015/038020 1 (5) Vimmerby kommun Enheten för region syd Ann-Helen Johansson, 010-730 91 28 598 81 Vimmerby Möjlighet att lämna synpunkter före beslut Ert organisationsnummer: 212000-0787 Arbetsställe:

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

LOs frågor till skyddsombuden 2012 OBS ska bli webb enkät, ska testas på 15 skyddsombud

LOs frågor till skyddsombuden 2012 OBS ska bli webb enkät, ska testas på 15 skyddsombud LOs frågor till skyddsombuden 2012 OBS ska bli webb enkät, ska testas på 15 skyddsombud 1. Är du skyddsombud eller huvudskyddsombud? g är ensamt skyddsombud, då det inte finns något huvudskyddsombud fråga

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Webbkonferens om nya föreskriften AFS 2015:4 SKL och Pacta, i samarbete med Suntarbetsliv 1 Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 5 april

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Regeringen ändrar Arbetsmiljöverkets beslut enligt följande.

Regeringen ändrar Arbetsmiljöverkets beslut enligt följande. Regeringsbeslut II 10 2002-05-02 N2001/11628/ARM Näringsdepartementet Härnösands kommun Socialförvaltningen 871 80 HÄRNÖSAND Överklagande över Arbetsmiljöverkets beslut i fråga om krav på arbetsmiljökonsekvensutredning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Checklista Belastningsergonomi

Checklista Belastningsergonomi Checklista Belastningsergonomi Checklista för bedömning - utifrån föreskrifterna om belastningsergonomi, AFS 2012:2 h Augusti 2013 1 Checklista för bedömning utifrån föreskrifterna om belastningsergonomi,

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

Vad är arbetsmiljö? Fysisk arbetsmiljö Psykisk och social arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö? Fysisk arbetsmiljö Psykisk och social arbetsmiljö Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö handlar om att må bra på jobbet, såväl som fysiskt, psykiskt och socialt. Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår på jobbet är väldigt viktigt och påverkar

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Befintligt regelverk och framåtblickande om digital arbetsmiljö

Befintligt regelverk och framåtblickande om digital arbetsmiljö Befintligt regelverk och framåtblickande om digital arbetsmiljö Tomas Rosenblad, Arbetsmiljöverket WUD 2014 2014-11-18 1 Arbetsmiljöverkets tre verktyg Kommunikation Regler Inspektion God arbetsmiljö WUD

Läs mer

Resultatet av inspektionen 25 april 2019

Resultatet av inspektionen 25 april 2019 2019-04-26 2019/011600 1 (4) Avdelningen för inspektion Thomas Ekström, 010-730 92 59 arbetsmiljoverket@av.se DANDERYDS KOMMUN BOX 74 182 11 DANDERYD Resultatet av inspektionen 25 april 2019 Ert organisationsnummer:

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Hemtjänst och personlig assistans i en bra arbetsmiljö

Hemtjänst och personlig assistans i en bra arbetsmiljö Hemtjänst och personlig assistans i en bra arbetsmiljö Höga krav på arbetsledning och personal och positiva möten mellan människor Mötet mellan människor personal och vårdtagare utgör kärnan i vård och

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING Arbetsmiljörond mm - kontorslokaler

ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING Arbetsmiljörond mm - kontorslokaler Företag, adress och telefon ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING Arbetsmiljörond mm - kontorslokaler Se även vår checklista för systematisk arbetsmiljöarbete avseende bildskärmsarbete. Arbetsställe Våning, lokal, rumsnr

Läs mer

SAM vid uthyrning av

SAM vid uthyrning av SAM vid uthyrning av personal Maria Morberg, Almega Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS Klicka här för Arbetstidslagen att ändra ATLformat

Läs mer

Cirkulärnr: 09:64 Diarienr: 09/4771 Arbetsgivarpolitik: 09-2:21 Nyckelord: Skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvar Handläggare: Ragnar

Cirkulärnr: 09:64 Diarienr: 09/4771 Arbetsgivarpolitik: 09-2:21 Nyckelord: Skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvar Handläggare: Ragnar Cirkulärnr: 09:64 Diarienr: 09/4771 Arbetsgivarpolitik: 09-2:21 Nyckelord: Skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvar Handläggare: Ragnar Kristensson Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

A B C. A Precisera den planerade ändringen. B Gör riskbedömningen. C Åtgärda. för riskbedömning inför ändring i verksamheten

A B C. A Precisera den planerade ändringen. B Gör riskbedömningen. C Åtgärda. för riskbedömning inför ändring i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Bedömning ljud och akustik Biblioteket Sannarpsgymnasiet Halmstads kommun 2013-10-14

Bedömning ljud och akustik Biblioteket Sannarpsgymnasiet Halmstads kommun 2013-10-14 Bedömning ljud och akustik Biblioteket Sannarpsgymnasiet Halmstads kommun 2013-10-14 Inledning... 3 Uppdragsgivare och arbetsställe... 3 Uppdrag... 3 Lagar och regler... 3 Metod... 4 Resultat/kommentarer...

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg och Viveca Wiberg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg och Viveca Wiberg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg och Viveca Wiberg Arbetsmiljöverket 2013-05-22 1 Arbetsmiljöverket Upplägg Arbetsmiljöreglerna Vilka som har ansvar för arbetsmiljön Risker vid sophämtning Kravställande

Läs mer

Arbeta rätt vid bildskärmen

Arbeta rätt vid bildskärmen Arbeta rätt vid bildskärmen Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu närmare 3 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och

Läs mer

Arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbete peter.caspersson@managementsupport.se 1 Människan är en Bio psyko social varelse 2 Diskutera Hur påverkar påståendet Arbetsmiljöarbete? 3 Juridiska Pyramiden Skall AML AMF AFS Riksdag

Läs mer

UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH. 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen

UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH. 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen Dokumentet är framställd som underlag för diskussioner i samband med planering och projektering

Läs mer

Har du svarat nej på den här frågan gå vidare till checklistan.

Har du svarat nej på den här frågan gå vidare till checklistan. Vi vet att 70 procent av alla anmälda arbetssjukdomar i snickeribranschen är belastningsrelaterade. Det är därför viktigt att förebygga belastningsskador. Den här checklistan är till god hjälp i ditt systematiska

Läs mer

Belysning på byggarbetsplatser Utdrag ur AFS 2000:42 12 Belysning skall planeras, utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den

Belysning på byggarbetsplatser Utdrag ur AFS 2000:42 12 Belysning skall planeras, utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den Belysning på byggarbetsplatser Utdrag ur AFS 2000:42 12 Belysning skall planeras, utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

ARBETSMILJÖDELEGATION I TIBRO KOMMUN

ARBETSMILJÖDELEGATION I TIBRO KOMMUN Dnr Sida 2008-000269.02 1(9) ARBETSMILJÖDELEGATION I TIBRO KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2008-10-07, 80 2(9) Arbetsmiljö Med arbetsmiljö menas den fysiska, psykiska och sociala miljö som personerna

Läs mer

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 Uppgiftsfördelning Vid inspektionstillfället saknades en tydlig, skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av skolledare och berörd skolintendent. Ni ska upprätta en tydlig fördelning

Läs mer

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen 2010-09-14 INH 2010/26577 1 (5) Distriktet i Härnösand Ingemar Norlén, 063-12 46 58 Skandinavisk Fastighetsfond Holding AB Box 5317 102 47 Stockholm Delgivning Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Läs mer