Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012"

Transkript

1 1(31) Dnr Regeringen Justitiedepartementet STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret Innehåll Sidnummer 1. RN:s uppgifter enligt instruktion 2 2. Resultatredovisning Ekonomiskt resultat Examinationsverksamheten Godkännande, auktorisation och registrering Tillsyn Internationella kontakter Verksamhetsmål återrapportering Examinationsverksamheten Godkännande, auktorisation och registrering Tillsyn Internationella kontakter Övriga mål och återrapporteringskrav Budgetutfall Avgiftsprognos Kompetensförsörjning Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar och noter Tillämpade redovisningsprinciper Värderingsprinciper Uppgifter enligt 7 kap. 2 FÅB Anställdas sjukfrånvaro i procent Noter till resultat- och balansräkningar Sammanställning över väsentliga uppgifter 31 Revisorsnämnden Supervisory Board of Public Accountants Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Telefax/Fax Bankgiro Org.nr Box Karlavägen Stockholm Sweden

2 2(31) 1. UPPGIFTER ENLIGT FÖRORDNING (2007:1077) MED INSTRUKTION FÖR REVISORSNÄMNDEN Revisorsnämndens verksamhet syftar till att upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet för att på så sätt bidra till att olika intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk information om företags redovisning och förvaltning. Revisorsnämnden ska 1. handlägga frågor om godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag i syfte att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer, 2. utöva tillsyn i syfte att säkerställa att godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag driver revisionsverksamhet som är av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav, 3. pröva frågor om disciplinära åtgärder, 4. anordna examina och lämplighetsprov, 5. föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag, 6. lämna information och uppgifter i frågor om godkännande, auktorisation, registrering och tillsyn, 7. följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya nationella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsynen över revisorer och revisionsbolag samt för tolkningen och utvecklingen av god revisors- och revisionssed, samt 8. vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är särskilt viktigt att Revisorsnämnden i sin verksamhet ingriper mot revisorer som medverkar till eller underlättar för ekonomisk brottslighet. RN:s verksamhet fördelar sig i huvudsak på fyra områden: examination, ansökningar (godkännande, auktorisation och registrering), tillsyn samt internationellt arbete. Tillsynsområdet som år 2012 omfattade ungefär 79 procent av den totala verksamheten innefattar periodiskt återkommande kvalitetskontroll, systematisk och uppsökande tillsyn (SUT), disciplinärenden samt förhandsbesked. Den periodiska kvalitetskontrollen (se 27 a revisorslagen [2001:883]) sker med två huvudsakliga inriktningar. För det första kontrolleras de revisorer och revisionsbolag som har revisionsuppdrag i noterade bolag 1 (särskild kvalitetskontroll). För det andra kvalitetssäkrar RN den kontroll som revisorsorganisationen FAR utför av sina medlemmar samt kontrollerar direkt de revisorer som inte är anslutna till FAR. SUT-ärenden initieras av RN efter ett riskbaserat urval. Om det vid en kvalitetskontroll eller i ett SUT-ärende framkommer allvarliga brister inleds ett disciplinärende. Disciplinärenden öppnas i övrigt efter underrättelser från Skatteverket samt efter anmälningar från andra myndigheter, klienter och andra intressenter eller på RN:s eget initiativ med anledning av bland annat uppgifter i medier. Förhandsbesked kan avse antingen om en revisor med hänsyn till sin 1 Bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en motsvarande marknad utanför EES.

3 3(31) opartiskhet och självständighet kan inneha ett visst revisionsuppdrag eller om en revisor får utöva viss s.k. sidoverksamhet. 2. RESULTATREDOVISNING Alla belopp redovisas i tusental kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av avrundning kan differenser i summeringen förekomma. 2.1 Ekonomiskt resultat RN:s verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Intäkterna består huvudsakligen av provavgifter, ansökningsavgifter, årsavgifter samt avgifter för periodiskt återkommande kvalitetskontroll. Intäkterna disponeras av myndigheten. Nedan framgår RN:s intäkter och kostnader fördelade på myndighetens huvudsakliga arbetsområden (tabell 1). De intäkter och kostnader som är direkt hänförliga till ett visst område har förts till detta. Övriga intäkter och kostnader (inklusive lönekostnader) har fördelats på arbetsområdena med utgångspunkt från den procentuella arbetstiden för respektive område (se tabell 2). Budgetutfallet kommenteras i avsnitt 2.4. Tabell 1 fördelning av intäkter/kostnader Arbetsområde Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Examination Godk./aukt./registrering Tillsyn varav: Särskild kvalitetskontroll Övrig kvalitetskontroll Tillsyn exkl. kvalitetskontroll Internationellt arbete Totalt Resultat Tabell 2 - arbetstid i procent Arbetsområde Examination 6,9 6,9 7,7 Ansökningar (G/A/R) 8,7 8,9 9,7 Tillsyn varav: 78,9 79,5 77,9 Särskild kvalitetskontroll 8,7 9,6 1,8 Övrig kvalitetskontroll 1,3 4,9 5,4 Tillsyn exkl. kvalitetskontroll 68,9 65,1 54,4 Internationellt 5,5 4,7 4, Tidigare år har arbete med SUT ingått i denna post. Kostnaderna för SUT är fr.o.m. januari 2012 redovisade under posten Tillsyn exkl. kvalitetskontroll. 3 Korrigering har gjorts av överföringsfel i årsredovisningen för räkenskapsåret 2011.

4 2.1.1 Examinationsverksamheten 4(31) Avgiften för att delta i prov är kr, fördelad på en administrationsavgift om kr och en examensavgift om kr. Antalet tentander varierar kraftigt från år till år beroende på bl.a. konjunktur. Under hösten 2011 saknade RN:s examensråd en ledamot, vilket medförde en tillfällig minskning av kostnaderna och därmed kostnad per tentand. År 2012 var examensrådet fulltaligt och i kombination med att antalet tentander sjönk blev kostnaden per tentand högre. Antalet tentander och kostnaderna per tentand de senaste tre räkenskapsåren framgår av tabellen nedan. Tabell 3 antal tentander och snittkostnad Revisorsexamen antal Högre revisorsexamen antal Kostnad totalt (tkr) Kostnad per tentand (tkr) 16,4 14,1 14, Godkännande, auktorisation och registrering Avgiften för ansökan om godkännande och auktorisation av revisor samt registrering av revisionsbolag är kr. Snittkostnaden för en ansökan framgår av tabell 4 nedan. Tabell 4 antal inkomna ansökningar samt snittkostnad per ansökan Förstagångsansökningar Godkännande Auktorisation Registrering Ansökningar om fortsatt Godkännande förordnande Auktorisation Registrering Totalt antal ansökningar Kostnad per ansökan (tkr) 2,1 2,1 2, Tillsyn Som framgår av tabell 1 fördelas intäkter och kostnader inom de tre olika arbetsinriktningarna på tillsynsområdet, dvs. särskild kvalitetskontroll, övrig kvalitetskontroll samt tillsyn exkl. kvalitetskontroll (huvudsakligen SUT och disciplinärenden). Avgifterna för tillsynsområdet regleras i förordningen (1995:665) om revisorer (revisorsförordningen) och består i huvudsak av följande: årsavgift enligt 23 andra stycket, avgift för periodiskt återkommande kvalitetskontroll enligt 26 första stycket samt särskild årsavgift för periodiskt återkommande kvalitetskontroll enligt 26 andra stycket. 4 Varav en revisor med utländskt examensbevis som avlagt lämplighetsprov enligt 7 revisorslagen. 5 I registrering av revisionsbolag ingår registrering av revisionsföretag från tredjeland. Inga sådana ansökningar inkom under år 2012 (2011 = 2 st, 2010 = 5 st, 2009 = 2 st).

5 5(31) Avgifterna enligt 26 redovisas direkt på Övrig kvalitetskontroll respektive Särskild kvalitetskontroll. Årsavgifterna enligt kr per revisor och registrerat revisionsbolag fördelas med utgångspunkt från nedlagd tid dels på det totala tillsynsområdet (exklusive den särskilda kvalitetskontrollen), dels på internationellt arbete. Ärendena inom tillsynsområdet skiftar kraftigt i svårighetsgrad, vilket innebär stora variationer i tidsåtgång. Att fördela totalkostnaden per prestation t.ex. på antalet ärenden eller kontroller skulle därför bli missvisande. RN har mot den bakgrunden i avsnitt Tillsyn (tabellerna 13 17) begränsat återrapporteringen till antalet ärenden och kontroller samt vad de resulterat i. Särskild kvalitetskontroll Revisorer och revisionsbolag som har revisionsuppdrag i noterade bolag ska kvalitetskontrolleras minst vart tredje år. För kontrollen uttas följande avgifter enligt 26 andra stycket revisorsförordningen jämfört med 10 RN:s föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2): kr för företag vars börsvärde uppgår till högst 150 miljoner euro, kr för företag vars börsvärde överstiger 150 miljoner euro men inte 1 miljard euro, kr för företag vars börsvärde överstiger 1 miljard euro samt kr för företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en marknad utanför Sverige. Avgiftsnivåerna, som fastställdes 2009, baserades på att RN under 2010 skulle rekrytera ytterligare tre eller fyra personer. Den planerade personalökningen har emellertid inte kunnat genomföras, beroende bl.a. på svårigheter att rekrytera revisorer med ändamålsenligt kompetens. På grund av att den särskilda kvalitetskontrollen inte varit fullt bemannad har verksamhetsområdet ackumulerat ett stort överskott. RN beslutade därför att avgifterna för räkenskapsåret 2012 för varje betalningsskyldig skulle sättas ned med 50 procent. Detta innebar att året slutade med ett underskott på området med 528 tkr (se tabell 5 nedan). Vad gäller externa konsulter för den särskilda kvalitetskontrollen ligger kostnaden kvar på 2011 års nivå. Tabell 5 ekonomiskt resultat av särskild kvalitetskontroll År Intäkter Särskilda årsavgifter Del av övriga intäkter exkl. direkta Kostnader Externa konsulter Del av totala kostnader exkl. direkta Resultat

6 Övrig kvalitetskontroll Revisorer och revisionsbolag som inte är föremål för särskild kvalitetskontroll enligt föregående avsnitt ska kvalitetskontrolleras minst vart sjätte år. Avgiften för kontrollen tas ut med stöd av 26 första stycket revisorsförordningen och har fastställts av RN efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Avgiften täcker i det enskilda fallet endast kostnaden för en av RN anlitad kontrollant som får ett fastställt standardarvode per timme samt ersättning för resekostnader. RN:s merkostnader för kontrollen i form av utredningstid, administration m.m. täcks genom årsavgiften enligt 23 andra stycket revisorsförordningen. Tabell 6 ekonomiskt resultat av övrig kvalitetskontroll 6 År Intäkter Direkta intäkter (avgifter) Fördelning av årsavgifter (bas %, se tabell 2) Del av övriga intäkter exkl. direkta Kostnader Externa konsulter Del av totala kostnader exkl. direkta Resultat (31) Tillsyn exklusive kvalitetskontroll Detta arbetsområde är RN:s mest tidskrävande och innefattar de tillsynsärenden som faller utanför den periodiska kvalitetskontrollen (huvudsakligen SUT och disciplinärenden). På grund av detta bär arbetsområdet också den större delen av de totala indirekta kostnaderna. Tabell 7 ekonomiskt resultat av tillsyn exkl. kvalitetskontroll 7 År Intäkter Direkta avgifter Fördelning av årsavgifter (bas %, se tabell 2) Del av övriga intäkter exkl. direkta Kostnader Direkta kostnader Externa konsulter Del av totala kostnader exkl. direkta Resultat Skillnaden mellan intäkter och kostnader 2012 och 2011 beror huvudsakligen på att SUT förts från Övrig kvalitetskontroll till Tillsyn exklusive kvalitetskontroll (se tabell 1). 7 Från och med 2012 inklusive SUT.

7 2.1.4 Internationella kontakter 7(31) I regleringsbrevet för 2012 har regeringen uppdragit åt RN att följa och medverka till den internationella utvecklingen inom revisorsområdet. En redogörelse för hur RN fullgjort dessa uppgifter finns i avsnitt nedan. RN:s kostnader för verksamheten (se tabell 8) täcks genom den arbetstidsbaserade fördelningen av årsavgifterna. 8 Eftersom verksamheten är processinriktad snarare än prestationsinriktad är kostnaderna för prestationer hänförliga till olika delar av den internationella verksamheten svåra att beräkna. Som framgår av tabellen nedan har RN under året tagit extern hjälp på det internationella området. Arbetet har avsett beredningen av frågor kring införandet av International Standards on Auditing (ISA) inom EU. Tabell 8 ekonomiskt resultat internationellt arbete År Intäkter Fördelning av årsavgifter (bas %, se tabell 2) Del av övriga intäkter exkl. direkta Kostnader Direkta kostnader Externa konsulter Del av totala kostnader exkl. direkta Resultat Verksamhetsmål återrapportering Examinationsverksamheten Mål Prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen ska anordnas minst en gång under året. Återrapportering RN har anordnat prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen vid två tillfällen under Prov genomfördes den maj i Stockholm och Göteborg samt den november i Stockholm. Antalet tentander samt hur många som genomförde proven med godkänt resultat framgår av tabell 9. 8 Resekostnader bärs till viss del av Europeiska kommissionen.

8 Tabell 9 examinationsverksamheten År antal tentander godkänt resultat antal tentander godkänt resultat antal tentander godkänt resultat Revisorsexamen * Högre revisorsexamen * * Korrigerad siffra efter förnyad bedömning. 8(31) Godkännande, auktorisation och registrering Mål 1 Beslut i ärenden om godkännande, auktorisation och registrering ska meddelas senast två månader från det datum fullständig ansökan inkommit till nämnden. Återrapportering Antalet inkomna samt avgjorda förstagångsansökningar framgår av tabellen nedan. Samtliga ärenden har avgjorts inom två månader från det datum då ansökan var fullständig. Ingen ansökan har avslagits under året. Tabell 10 förstagångsansökningar År Inkomna Beviljade Inkomna Beviljade Inkomna Beviljade Godkännande Auktorisation Registrering varav rev.företag från tredje land 9 (0) (1) (2) (1) (5) (6) Totalt Mål 2 Beslut i ärenden om fortsatt godkännande, auktorisation och registrering ska normalt meddelas senast en månad före utgången av pågående period. Återrapportering Giltighetstiden för godkännande, auktorisation samt registrering är fem år och antalet femårsförordnanden som löper ut under ett år varierar. Av tabell 11 framgår hur många revisorer och revisionsbolag som varit aktuella för nytt femårsförordnande under åren samt hur många ansökningar som inkom respektive beviljades. En ansökan om fortsatt godkännande och en ansökan om fortsatt auktorisation har avslagits under året. Av besluten 2012 har 95,5 procent meddelats senast en månad innan pågående period löpte ut. 10 Förseningen av resterande beslut har orsakats av att ansökningar kommit in sent och/eller krävt kompletteringar i flera omgångar. 9 Den beviljade ansökan inkom Som framgår av tabellen inkom inga nya ansökningar under = 96,9 %, 2010 = 94,9 %, 2009 = 96,6 % = 96,9 %, 2010 = 94,9 %, 2009 = 96,6 %.

9 9(31) Tabell 11 ansökningar om fortsatt förordnande Registrerade Godkända Auktoriserade Totalt revisionsbolag revisorer revisorer 2012 Aktuella Inkomna Beviljade Aktuella Inkomna Beviljade Aktuella Inkomna Beviljade Tabell 12 antal revisorer i kåren totalt Per 1 januari Per 31 december Förändring netto 2012 Godkända Auktoriserade Totalt Godkända Auktoriserade Totalt Godkända Auktoriserade Totalt Tillsyn Mål 1 Nämnden ska bedriva tillsyn genom periodiskt återkommande kvalitetskontroll, systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) samt prövning av disciplinärenden och förhandsbesked. Förutom handläggning av disciplinärenden (egeninitierade och baserade på anmälningar) ska tyngdpunkten i verksamheten ligga på den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen. Återrapportering Antalet öppnade disciplinärenden fördelade på anmälare samt andelen egna initiativärenden och hur många av de sistnämnda som kan hänföras till den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen respektive till den systematiska och uppsökande tillsynsverksamheten (SUT) framgår av tabell 13.

10 Tabell 13 antal öppnade disciplinärenden Anmälare Egeninitierade varav från kvalitetskontroll (10) (11) (9) varav från SUT (7) (5) (6) Skatteverket Klient Övriga Totalt (31) Antalet enskilda ärenden som under året öppnats, avslutats respektive överförts till disciplinärende inom de olika SUT-projekten framgår av tabell 14. Tabell 14 SUT Projekt Antal ärenden inom respektive projekt 2012 Öppnade 11 Avslutade 12 varav till disciplin Övertagen kvalitetskontroll Revisor med stort antal uppdrag Tveksamheter vid förnyelse 6. Revisor som tidigare erhållit varning Övriga Totalt inom samtliga projekt: Den periodiskt återkommande kvalitetskontroll som omfattar andra revisorer än dem som har uppdrag i noterade bolag sker antingen i samarbete med branschorganisationen FAR eller direkt av RN. Det förstnämnda tillvägagångssättet innebär att RN förlitar sig på resultaten av de kontroller som FAR utför av sina medlemmar och de revisionsbyråer i vilka dessa är verksamma. RN kvalitetssäkrar resultaten genom att granska ett antal av de kontroller som görs. Formerna för samarbetet regleras i avtal mellan RN och FAR. Antalet kontrollerade revisorer samt kvalitetssäkringar framgår av tabell 15 nedan. Tabell 15 av FAR rapporterade kvalitetskontrollärenden, disciplinärenden från dessa samt kvalitetssäkringar Byråer Revisorer Byråer Revisorer Byråer Revisorer FAR:s kontroller varav till disciplin RN:s kvalitetssäkring Öppnade ärenden inom samtliga projekt 2011 = 10, 2010 = 13, 2009 = 18. Avslutade ärenden inom samtliga projekt 2011 = 12, 2010 = 14, 2009 = 22. Ärenden till disciplin från samtliga projekt 2011 = 5, 2010 = 6, 2009 = 10. SUT-projekten 1 och 2 avslutades 2007 respektive Projekten ersattes av periodiskt återkommande kvalitetskontroll. Granskning av revisorer som vägrat underkasta sig FAR:s kvalitetskontroll. De tre ärendena har öppnats på grund av att revisorerna har underkänts i respektive revisionsbyrås interna kvalitetskontroll.

11 11(31) Det andra tillvägagångssättet för kvalitetskontrollen avser revisorer som inte är medlemmar i FAR eller verksamma vid en till organisationen ansluten byrå. Dessa revisorer kvalitetskontrolleras direkt av RN med anlitande av externa konsulter som rapporterar sina iakttagelser till RN. RN:s beslut baseras på en genomgång av kontrollantens rapport och det underliggande materialet till rapporten. Tabell 16 kvalitetskontroller av RN Öppnade Avslutade varav till disciplin varav upphävd på egen begäran Den särskilda kvalitetskontrollen omfattar revisionsbolag och revisorer med revisionsuppdrag i noterade bolag och påbörjades i sin nuvarande form Sådana uppdrag innehas huvudsakligen av de fyra stora registrerade revisionsbolagen samt de tre mellanstora. RN:s kontroll omfattar en genomgång av bolagens organisation, system och metoder för kvalitetssäkring. Som ett led i denna genomlysning av revisionsmetodik och systemstöd till de enskilda revisorerna i deras uppdragsarbete går RN igenom bl.a. bolagens interna rutiner för kvalitetssäkring, efterhandskontroll av genomförda revisioner, hantering av oberoendefrågor, vidareutbildning och bolagens specialkompetens i frågor av komplicerad natur inom olika områden. Förutom den systeminriktade kvalitetskontrollen på bolagsnivå gör RN uppdragsinriktade kontroller av de enskilda revisorerna för att verifiera att revisionsbolagets riktlinjer, metoder och rutiner tillämpas på avsett sätt i det praktiska arbetet samt för att bedöma de ansvariga revisorernas arbetsinsatser. I tabell 17 nedan redovisas hur många ärenden inom den särskilda kvalitetskontrollen som öppnats respektive slutrapporterats (avslutats) under 2012 samt motsvarande uppgifter de närmast två föregående åren. Av tabellen framgår att antalet enskilda revisionsuppdrag som kontrollerats 2012 ligger kvar på ungefär samma nivå som Tabell 17 särskild kvalitetskontroll av revisioner i noterade bolag Systemkontroll revisionsbolag Uppdragskontroll revisorer 2012 Öppnade 2 28 Avslutade varav till disciplin 2011 Öppnade 2 24 Avslutade 2 15 varav till disciplin Öppnade 3 28 Avslutade 4 32 varav till disciplin 2 17 I uppgiften avslutade uppdragskontroller 2012 är ett ärende exkluderat pga. att en revisor som skulle kontrolleras inte hade kvar något revisionsuppdrag i noterat bolag.

12 12(31) Ärendebalansen avseende tillsynsärenden vid utgången av år 2012 framgår av tabellen nedan. Tabell 18 ärendebalans tillsyn År Disciplinärenden Övriga tillsynsärenden inkl. kvalitetskontroll Totalt Mål 2 Minst hälften av alla disciplinärenden som väcks ska vara avgjorda inom ett år från öppningsdagen och minst 90 procent ska vara avgjorda inom två år. Återrapportering Antalet disciplinärenden som avgjordes under 2012 samt handläggningstiden redovisas nedan. Av tabellen framgår att målen avseende handläggningstid är uppfyllda. Tabell 19 handläggningstid för disciplinärenden Inom Längre än Totalt 12 mån mån mån 2 år Antal ,5% 22,6% 18,9% ,7 % 21,3 % 13,0 % ,4 % 18,4 % 11,2 % 0 Av de 106 disciplinärenden som avgjordes under 2012 avsåg 4 ärenden registrerade revisionsbolag, 43 ärenden godkända revisorer och 59 ärenden auktoriserade revisorer. Som framgår av tabellen nedan fattades totalt 52 beslut om disciplinär åtgärd. Två av varningarna avsåg delbeslut för underlåtenhet att svara på RN:s föreläggande. Av besluten överklagades 23,1 procent. 18 Tabell 20 disciplinära åtgärder Godkända Auktoriserade Revisions- Totalt revisorer revisorer bolag 2012 Upphävande Varning Erinran Totalt Upphävande Varning Erinran Totalt Upphävande Varning Erinran Totalt = 20,5 %, 2010 = 24,0 %, 2009 = 25,0 %.

13 Mål 3 Ansökan om förhandsbesked ska avgöras inom två månader från det datum fullständig ansökan inkommit till nämnden. Återrapportering Under 2012 avgjordes 6 ansökningar om förhandsbesked. 19 Samtliga avgjordes inom den föreskrivna tiden. 13(31) Internationella kontakter Mål Nämnden ska följa och medverka till den internationella utvecklingen inom revisorsområdet, särskilt rörande god revisorssed, god revisionssed och tillsynsfrågor. Återrapportering EU Under 2011 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till ändringar i det åttonde bolagsrättsliga direktivet om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (revisorsdirektivet) 20 samt till en ny förordning rörande revision av företag av allmänt intresse. En betydande del av RN:s internationella arbete har under 2012 varit inriktat mot att bistå regeringen vid arbetet med att förbereda och föra förhandlingarna vid Rådsarbetsgruppen för bolagsrätt rörande kommissionens förslag. RN har deltagit vid rådsarbetsgruppsmöten vid sex tillfällen under året. Myndigheten har också vid tre tillfällen biträtt regeringen vid förhandlingarna i Audit Regulatory Committee (AuRC) som är medlemsstaternas arbetsgrupp i frågor som följer av revisorsdirektivet. RN:s insatser inom EU har i övrigt gjorts inom ramen för kommissionens arbetsgrupp European Group of Auditors Oversight Bodies (EGAOB) och dess beredande arbetsgrupp. EGAOB består av representanter från medlemsländernas tillsynsmyndigheter. Gruppens uppgift är att fungera som ett rådgivande organ till kommissionen i revisionsfrågor. Under året har RN:s tjänstemän deltagit vid sju möten. EGAOB:s och dess arbetsgrupps arbete har under året utöver arbetet med kommissionens förslag huvudsakligen varit inriktat på förhållandet till tillsynsorgan från tredje land. Av särskild betydelse har även detta år varit frågan om hur tillsynen ska organiseras beträffande de revisorer som står under tillsyn av den amerikanska tillsynsorganisationen Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) på grund av att de reviderar bolag med värdepapper som är noterade på en amerikansk börs eller dotterbolag till sådana bolag. Särskilt fokus har därvid lagts på utformningen av de beslut som kommissionen måste fatta för att medlemsstaterna ska kunna samarbeta med bl.a. USA. RN har också deltagit i European Audit Inspection Group (EAIG) som är en arbetsgrupp av europeiska tillsynsmyndigheter för revisorer. Ändamålet med gruppen är att främja samarbete och enhetlighet inom Europa bl.a. vad avser återkommande kvalitetskontroll av revisorer och revisionsföretag som utför revision i företag av = 9, 2010 = 6, 2009 = 10. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG.

14 allmänt intresse. Gruppen har under 2012 haft tre möten och dessemellan flera telefonkonferenser. 14(31) Norden Som ett led i det strukturerade nordiska samarbete som inleddes 2005 har den norska respektive danska tillsynsmyndigheten under 2012 stått värd för var sitt möte med representanter för de svenska, norska, danska och finska tillsynsmyndigheterna för ömsesidiga erfarenhetsutbyten. Vid sammankomsterna diskuterades frågor om EU:s reformpaket, inspektioner av revisorer som reviderar företag av allmänt intresse och av revisorer som reviderar små och medelstora bolag, former för finansieringen av revisorstillsynen samt andra tillsynsfrågor. Övriga internationella kontakter RN har haft fortsatta kontakter med PCAOB för att diskutera förutsättningarna för ett tillsynssamarbete. Som ett led i dessa kontakter deltog representanter från RN i november 2012 vid ett av PCAOB anordnat seminarium rörande den amerikanska revisorstillsynen. Vid detta tillfälle träffade tjänstemän från RN representanter från PCAOB för att närmare diskutera förutsättningarna för kommande inspektionssamarbete. RN har också haft besök av tjänstemän från PCAOB för att diskutera frågor kring sekretess och offentlighet samt hantering av personuppgifter. På basis av dessa diskussioner har tjänstemän från RN och PCAOB kommit fram till ett, ännu inte färdigförhandlat, utkast till samarbetsavtal. RN har i det sammanhanget beaktat de avtal som PCAOB förhandlat med tillsynsmyndigheter i andra länder inom EU. RN är medlem i organisationen International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), vars syfte är att på olika sätt främja samarbete mellan tillsynsmyndigheter på revisorsområdet världen över. IFIAR har i dag 44 medlemmar och växer fortlöpande. IFIAR:s arbete har två huvudsakliga syften. Det ena är utveckling av kvalitetskontroll för att göra de nationella tillsynsmyndigheternas arbetsmetoder så samordnade och så effektiva som möjligt. IFIAR arbetar här bl.a. genom särskilda seminarier för erfarenhetsutbyte där medlemmarnas praktiskt arbetande kvalitetskontrollanter träffas en gång per år och diskuterar ett antal ämnen på detta område. Det andra syftet är att etablera någon form av tillsyn över de stora globala revisionsnätverken. Med den form IFIAR har i dagens läge kan det inte bli fråga om tillsynssamarbete i formell mening. Däremot sker en djuplodande dialog mellan organisationen och företrädare för de globala nätverken. I en arbetsgrupp i vilken RN är medlem behandlas frågor om hur det internationella samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna ska kunna utformas främst när det gäller informationsutbyte. RN har under 2012 medverkat i IFIAR:s två plenarmöten och i det årliga kvalitetskontrollseminariet och har också deltagit i den nyss nämnda arbetsgruppens verksamhet, vilken har bedrivits genom ett antal telefonkonferenser. Vid ett av plenarmötena initierades en diskussion kring en eventuell utveckling av IFIAR:s arbete till att också omfatta arbetsmetoderna kring medlemsmyndigheternas disciplinära utredningar.

15 2.3 Övriga mål och återrapporteringskrav 15(31) Nämnden ska redovisa hur arbetet med att säkerställa att alla revisorer genomgår regelbunden kvalitetskontroll har genomförts, peka på eventuella speciella problem som kan finnas inom branschen, lämna exempel på hur det egna arbetet kan ha haft effekter på utvecklingen inom revisorsområdet, redogöra för sin bedömning av kvaliteten på den revision som utförs av de kvalificerade revisorerna, redogöra för sådant samarbete med andra myndigheter som har till syfte att motverka ekonomisk brottslighet, vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten ska bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen, vara uppmärksam på om revisorerna har fullgjort sin skyldighet att anmäla brott enligt 9 kap aktiebolagslagen (2005:551). Återrapportering Periodiskt återkommande kvalitetskontroll Särskild kvalitetskontroll De sju revisionsbolag som i princip svarar för all revision av noterade bolag granskas av RN inom ramen för den särskilda kvalitetskontrollen. 21 RN genomför sett över en tid om tre år de kontroller som behövs för att kunna säkerställa att alla revisorer i noterade bolag, antingen direkt genom uppdragskontroller eller indirekt genom kvalitetskontroll av systemen hos de revisionsbolag där de verkar, blir föremål för periodiskt återkommande kvalitetskontroll enligt revisorslagens krav. Granskningen inom ramen för den särskilda kvalitetskontrollen är till stor del inriktad mot de förhållanden som kan medföra en förhöjd revisionsrisk i de enskilda revisionsuppdragen. Under året har RN slutfört systemkontroll av ett revisionsbolag samt uppdragskontroller av 13 revisorer i noterade bolag. 22 RN:s sammanfattande slutsatser från denna omgång särskilda kvalitetskontroller är att revisionsbolagen och revisorerna i allt väsentligt på ett relevant och effektivt sätt har beaktat risker och svårigheter. Övrig kvalitetskontroll Som nämnts ovan har RN ett avtal med branschorganisationen FAR enligt vilket RN förlitar sig på den periodiskt återkommande kvalitetskontroll som FAR utför av sina medlemmar och de revisionsföretag i vilka dessa är verksamma. För de revisorer som inte är medlemmar i FAR eller verksamma vid en till organisationen ansluten byrå utförs kontrollen direkt av RN med hjälp av externa kontrollanter. Vid kvalitetssäkringen av FAR:s kontroller har RN funnit att de genomgående håller hög kvalitet. Av tabell 15 ovan framgår omfattningen av verksamheten under Enligt Om man utsträcker kvalitetskontrollen till de bolag vars överlåtbara värdepapper, dvs. även andra värdepapper än aktier, handlas på en reglerad marknad, finns det ytterligare några bolag vars revision utförs utanför den kretsen. Under året har RN inte utsträckt sin kvalitetskontroll till revisionen av några sådana bolag. Se tabell 17.

16 nämnda avtal ska FAR underrätta RN om allvarliga brister som har uppmärksammats vid genomförda kvalitetskontroller. Under 2012 har flera revisorer haft så allvarliga brister i sin revisionsverksamhet att det föranlett underrättelse till RN, som då har öppnat disciplinärenden. FAR har vidare underrättat RN om revisorer som vägrat att genomgå kvalitetskontroll och om revisorer som inte kunnat godkännas vid en kontroll och där omkontroll inte kunnat göras på grund av att revisorn utträtt ur FAR. Vidare har FAR underrättat RN om revisorer som underkänts inom ramen för revisionsbyråernas interna kvalitetskontroll, om bristerna varit allvarliga. I dessa fall har ärenden öppnats inom SUT (se tabell 14 ovan). 16(31) Speciella problem inom branschen Som framgått ovan har RN under 2012 avgjort 106 disciplinärenden. Det är som RN återkommer till nedan inte helt enkelt att utifrån enskilda ärenden dra några slutsatser om generella problem i branschen. Det är dock möjligt att dra vissa slutsatser när samma problem återkommer i flera ärenden. En återkommande fråga i RN:s disciplinärenden under året har varit vilken aktivitetsplikt som revisorer har i situationer då revisionsklienten är sen med att upprätta årsredovisning. I denna praxis har RN slagit fast att revisorn i god tid ska verka för att årsredovisningen upprättas så att revisionen kan avslutas inom föreskriven tid. Den aktivitetsplikt som RN anser att revisorn har är att muntligen och skriftligen påtala skyldigheterna för klienten och om detta inte hjälper avsäga sig uppdraget. RN har i de aktuella ärendena kunnat konstatera att revisorerna oftast muntligen påtalar för klienten att årsredovisning ska upprättas men mer sällan gör det skriftligen eller avsäger sig uppdraget. En annan fråga som har återkommit i RN:s avgöranden under året är hur revisorer hanterar sådana kapitalbristsituationer där klienten kan bli skyldig att upprätta kontrollbalansräkning jfr 25 kap aktiebolagslagen. RN har i de aktuella fallen kunnat konstatera att revisorer inte alltid har hanterat frågor kring kontrollbalansräkningssituationer på ett tillräckligt aktivt sätt. I årsredovisningen för 2011 angav RN att myndigheten under det året hade avgjort fyra ärenden som rörde revisorers försummelser som ställföreträdare för det företag i vilket revisionsverksamheten bedrevs och för andra företag i samma nätverk. RN har även under 2012 kunna konstatera liknande brister. Frågan har varit föremål för myndighetens prövning i fem ärenden. I tre av dem rörde det sig om hantering av skatter och avgifter till det allmänna, det fjärde ärendet rörde brister i upprättande av revisionsföretagets årsredovisning och det femte rörde båda dessa brister. I ett av ärendena rörde bristerna i revisionsföretaget också en redovisningsbyrå som var ett dotterbolag till revisionsföretaget. I tre av fallen upphävde RN de aktuella revisorernas godkännande respektive auktorisation. Som skäl för detta angavs främst bristernas omfattning och frekvens. I två av ärendena meddelades revisorn varning.

17 Vad gäller övriga iakttagelser kan RN konstatera följande. 17(31) RN har under året avgjort ett disciplinärende avseende den huvudansvarige revisorn i ett börsnoterat bolag. Ärendet härrörde från den särskilda kvalitetskontrollen. Utgångspunkten för RN:s bedömning var att det var fråga om revision av ett börsnoterat bolag. RN konstaterade att uppdraget som revisor i ett bolag som vänder sig till allmänheten för sin finansiering och som har fått förtroendet att noteras på en reglerad marknad innebär ett särskilt ansvar för revisorn. Kraven på det arbete som ligger bakom en revisors uttalanden i revisionsberättelsen för ett sådant bolag måste sättas särskilt högt samtidigt som de överväganden som revisorn i bolaget har att göra ofta är mer komplicerade än vad som är fallet i andra bolag. I ärendet kritiserades revisorn för att han lämnade en revisionsberättelse och gjorde revisorspåteckning på en årsredovisningshandling trots att årsredovisningen inte var formellt avgiven. Han hade inte heller anmärkt på styrelsens åsidosättande av reglerna om tillhandahållande av årsredovisning och revisionsberättelse. Vidare hade revisorn vid sin revision inte uppmärksammat ett antal brister i årsredovisningen. Dessutom hade han inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att klarlägga huruvida styrelsejäv hade förekommit i samband med försäljningen av ett dotterbolag. Revisorn meddelades en varning. En fråga som har aktualiserats inom ramen för RN:s särskilda kvalitetskontroller är vilket ansvar en revisor har som, utan att vara vald eller huvudansvarig revisor i ett företag, tillsammans med den valde eller huvudansvarige revisorn skriver på en revisionsberättelse för företaget. Frågan har under året varit föremål för RN:s prövning i ett disciplinärende. I ärendet hade revisionen i en samfällighetsförening inte utförts i enlighet med vissa formella krav uppställda i föreningens stadgar. Den i ärendet aktuelle revisorn, som inte var vald som föreningens revisor, hade tillsammans med den huvudansvariga revisorn avgett en revisionsberättelse som inte avvek från standardutformningen. I ärendet uttalande RN att det i och för sig inte finns något formellt hinder för andra revisorer att tillsammans med den huvudansvarige revisorn underteckna revisionsberättelser och andra utlåtanden. RN konstaterade vidare att den medpåskrivande revisorn, genom att underteckna revisionsberättelsen och intyga att revisionen utförts i enlighet med god revisionssed, tar på sig ett ansvar för att informationen i berättelsen är korrekt och utformad i enlighet med god revisionssed. Om en medpåskrivande revisor finner att en revisionsberättelse inte är utformad i enlighet med god revisionssed, ska han eller hon i första hand verka för att den ändras av den huvudansvarige revisorn eller, om inte det hörsammas, låta bli att underteckna revisionsberättelsen. Eftersom den medpåskrivande revisorn trots bristerna, som var kända för henne, skrev på revisionsberättelsen meddelade RN revisorn en erinran. Effekter av RN:s arbete på utvecklingen inom revisorsområdet Disciplinära åtgärder I årsredovisningen för 2010 förs under denna rubrik ett utförligt resonemang om det disciplinära sanktionssystemets karaktär och inneboende begränsningar. Slutsatsen av detta resonemang är att även om de formella rättsverkningarna av en utfärdad erinran eller varning är ganska begränsade, så får en sådan disciplinär åtgärd ändå ett genomslag och åtgärden har en klart handlingsdirigerande effekt. Effekterna av ett upphävande av godkännande eller auktorisation som revisor är uppenbara.

18 Under året har 13 revisorer avsagt sig sitt godkännande eller sin auktorisation under handläggningen av ett kvalitetskontrollärende eller disciplinärende. Flertalet av revisorerna var föremål för kvalitetskontroll. Uttalanden i tillsynsärenden RN:s uttalanden i disciplinärenden, förhandsbesked eller i annan form blir en del av god revisionssed och god revisorssed och får därmed en omedelbar handlingsdirigerande effekt. Det är RN:s uppfattning att uttalanden i besluten får genomslag bland revisorerna och att de följs. De beslut RN under de senaste åren har meddelat efter avslutad kvalitetskontroll av revisorer och revisionsbolag som genomför revision av bl.a. noterade bolag får genomslag i branschen och de berörda revisionsbolagen vidtar åtgärder för att följa de rekommendationer som RN lämnar för att höja kvaliteten i arbetet. RN kräver också återrapportering av de åtgärder som berörda revisionsbolag genomför. Övrigt RN:s verksamhet är inte enbart inriktad på att hantera tillsynsärenden, utan myndighetens uppfattning i aktuella revisorsfrågor förs även fram genom en utåtriktad verksamhet bl.a. i möten med andra myndigheter, med revisorsorganisationen FAR och med enskilda revisionsbolag samt genom artiklar i fackpress. RN har också deltagit i ett projekt om revisorsfrågor som bedrivs av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). Effekten av RN:s utåtriktade verksamhet på utvecklingen av revisorsområdet är visserligen svår att mäta men torde inte vara försumbar. I sin egenskap av expertorgan till regeringen i frågor som gäller revisorer och revision har RN besvarat ett antal remisser som berört dessa frågor. RN:s synpunkter får inte sällan genomslag i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 18(31) Revisionskvalitet Ett viktigt syfte med RN:s tillsynsverksamhet är att säkerställa att revisionsverksamheten håller hög kvalitet och att kvaliteten utvecklas på ett ändamålsenligt sätt, vilket är av stor betydelse för förtroendet för revisionen och revisorerna. Som nämnts ovan innefattar RN:s tillsynsverksamhet periodiskt återkommande kvalitetskontroll, systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) samt handläggning av disciplinärenden och förhandsbesked. Av störst intresse när det gäller att i generella termer bedöma revisionskvalitet är den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen. Eftersom denna tillsyn i hög omfattning är framåtriktad är den koncentrerad på aktuella frågor och problem i revisionsverksamhet snarare än på händelser som kan ligga längre tillbaka i tiden. Av betydelse är också att kvalitetskontrollen inte enbart fokuserar på svårigheter i de enskilda uppdragen utan även på revisionsbyråernas systemrisker. Detta möjliggör en bedömning av bl.a. systematiska förtjänster och svagheter i revisionsarbetet, vilket gör den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen till ett viktigt inslag i utvecklingen av revisionskvaliteten i Sverige. Särskild kvalitetskontroll RN:s systemkontroller av revisionsbolag innebär att RN granskar utformningen av och funktionen i revisionsbolagens system och processer för att säkerställa att revisionsuppdrag i börsföretag utförs enligt god revisorssed och god revisionssed.

19 RN:s bedömning är att revisionsbolagens riktlinjer, rutiner och revisionssystem i allt väsentligt är av god kvalitet. Inom ramen för den särskilda kvalitetskontrollen granskas också hur ett antal revisorer har genomfört enskilda revisionsuppdrag. RN har i samband med detta funnit att revisionskvaliteten i de utförda uppdragen överlag är god. Även här förekommer dock vissa brister när det gäller såväl granskning som dokumentation. När allvarliga brister identifieras öppnas ett disciplinärende. Mindre allvarliga brister t.ex. om dokumentationen i några enskilda revisionsuppdrag inte helt uppfyller god revisionssed påtalas för berörda revisorer och revisionsbolag. Som framgår av tabell 17 ledde inte någon av de totalt 13 kvalitetskontroller som RN avslutade under 2012 till ett disciplinärende. De brister som har påtalats vid granskningen av revisionsbolagens system har rapporterats till bolagen med ett föreläggande att de viktigaste ska åtgärdas. Vad gäller mindre brister i utförda revisioner har dessa påtalats för berörda revisorer och revisionsbolag. Det ärende som överfördes till disciplinhandläggning 2011 har avgjorts under Revisorn meddelades varning. Övrig kvalitetskontroll Som tidigare sagts kvalitetssäkrar RN den kvalitetskontroll som FAR bedriver av sina medlemmar och genomför också kvalitetskontroll i egen regi i förhållande till revisorer som inte är medlemmar i FAR. Vad gäller RN:s egna kontroller meddelas aktuella revisorer cirka 25 revisorer åt gången långt i förväg om en förestående kvalitetskontroll. Tidigare har redan i detta skede uppemot hälften av revisorerna valt att avsäga sig sitt godkännande eller sin auktorisation. År 2012 var det endast en revisor som avsade sig sitt godkännande. När kvalitetskontrollärendena sedan påbörjas avsäger sig också ett antal revisorer godkännandet eller auktorisationen. Som redovisats ovan (se tabell 16) skedde detta i åtta fall under Det är inte helt lätt att dra någon slutsats ur kvalitetssynpunkt av revisorernas val att lämna yrket. Givetvis kan en del revisorer inför en kvalitetskontroll välja att inte fortsätta sin verksamhet inför risken att få kritik för bristande kvalitet. Det kan emellertid även handla om revisorer som redan tänkt avveckla sin verksamhet och väljer att lämna yrket för att inte i slutskedet dra på sig kostnaden för en kvalitetskontroll. SUT Vid den tillsyn som utförs inom ramen för SUT konstateras ofta brister i revisionskvaliteten och överträdelser av god revisorssed. Som framgår av tabell 14 ovan överfördes sju av de nio SUT-ärenden som avslutades under 2012 till disciplinärenden. Av dessa sju ärenden hade sex ärenden öppnats på grund av underrättelser från FAR. Av dessa hade fyra revisorer vägrat att genomgå FAR:s kvalitetskontroll och två revisorer underkänts i den interna kvalitetskontrollen på respektive byrå. Det sjunde ärendet hade öppnats på grund av att RN i ett tidigare beslut avseende denne revisor hade bedömt att bristerna var så allvarliga att förnyad granskning skulle ske. Det är svårt att utifrån SUT-verksamheten dra några generellt giltiga slutsatser beträffande revisionskvaliteten eftersom kriterierna för att öppna ett SUT-ärende är att det föreligger vissa riskindikationer, såsom många uppdrag eller tidigare varning från RN, eller underrättelser från FAR i samband med kvalitetskontroll. De ärenden som 19(31)

20 initierats av RN direkt respektive efter underrättelse från FAR ger dock en god bild av de vanligast förekommande bristerna vid revisionen av främst mindre och medelstora ägarledda företag. Disciplinärenden Även handläggning av disciplinärenden ger en bild av revisionskvaliteten. Det är dock även här svårt att dra några generella slutsatser om eventuella svagheter i revisionskvaliteten, eftersom urvalet till stor del är slumpmässigt. Av de öppnade disciplinärendena under 2012 var drygt en fjärdedel initierade av RN, resten öppnades efter underrättelser eller anmälningar. Drygt 52 procent av de under 2012 avslutade disciplinärendena skrevs av utan åtgärd. Endast ett fåtal var ärenden som initierats av RN. Ett skäl härtill är att en stor del av de av RN initierade disciplinärendena härrör från SUT och från genomförda kvalitetskontroller, där allvarliga brister redan har konstaterats. 20(31) Slutsats RN:s samlade tillsynsverksamhet har stora möjligheter att hitta de brister i revisionskvalitet som kan förekomma. Här har de återkommande kvalitetskontrollerna i jämförelse med SUT-verksamhet och disciplinärenden den fördelen att granskningen direkt eller indirekt omfattar samtliga auktoriserade och godkända revisorer. Av betydelse är också att kvalitetskontrollsystemet har anpassats för de olika typer av uppdrag som de kontrollerade revisorerna och revisionsbyråerna har samt formerna för deras verksamhet. Härigenom kan RN fånga upp eventuella problem som sammanhänger med uppdragens art eller formerna för revisionsverksamheten. En viktig effekt av kontrollverksamheten är att de revisorer som utför mycket bristfälliga revisioner kan upptäckas och att RN i den följande disciplinhandläggningen kan upphäva godkännandet eller auktorisationen, vilket på sikt innebär en kvalitetshöjning. Bland de revisorer som väljer att avsäga sig auktorisationen eller godkännandet under ett tillsynsärendes handläggning ryms sannolikt ett inte obetydligt antal revisorer vars arbete inte håller tillräckligt hög kvalitet. Att tillsynsverksamhet bidrar till att dessa avslutar sin revisionsverksamhet är kvalitetshöjande. Samtidigt måste framhållas att det bland dessa revisorer också finns de som av andra skäl väljer att avsluta sin yrkesverksamhet som revisor och där ett ärende om kvalitetskontroll bara aktualiserar frågan. Slutligen ska noteras att antalet disciplinära åtgärder berör en mycket liten del av den totala revisorskåren cirka 1,3 procent under vilket inte kan leda till annan slutsats än att revisionskvaliteten i Sverige överlag är mycket god. Samarbete med andra myndigheter som har till syfte att motverka ekonomisk brottslighet Liksom föregående år har RN ingått i Samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och aktivt medverkat i dess arbete genom att delta i alla möten och bidra till samordningsorganets skrivelser och rapporter. RN har vidare haft vissa kontakter på tjänstemannanivå med företrädare för Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Skatteverket i frågor som rör revision och revisorer och har samband med förebyggande eller bekämpande av ekonomisk brottslighet = 1,0 %, 2010 = 1,2 %, 2009 = 1,4 %

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2013 R 1 (35) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Dnr 2013-1607 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 2014-1496 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Revisorsnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Revisorsnämnden Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2013-12-12 Ju2013/8571/DOM Ju2013/8610/KRIM (delvis) Revisorsnämnden Box 24014 104 50 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Revisorsnämnden Riksdagen

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2013

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2013 1(8) 2012-02-28 Dnr 2012-415 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2013 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2016:1344 Utkom från trycket den 30 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver 1 att

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för år 2010

Revisorsnämndens årsredovisning för år 2010 1(31) 2011-02-21 Dnr 2011-27 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för år 2010 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2010.

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för år 2008

Revisorsnämndens årsredovisning för år 2008 1(25) 2009-02-19 Dnr 2009-49 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för år 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

SFS 2009:574. 6 En revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som avses i 3.

SFS 2009:574. 6 En revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som avses i 3. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2009:574 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Regeringen föreskriver 1 i fråga om förordningen

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(21) 2008-02-18 Dnr 2008-25 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013 POD 19/2014

Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i företag av allmänt intresse

Kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i företag av allmänt intresse 1 BESLUT 2017-05-05 Dnr 2016-1006 Kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i företag av allmänt intresse Revisorsinspektionen

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2009

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2009 1(8) 2008-02-29 Dnr 2008-418 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2009 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

REVISORSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKEN- SKAPSÅRET 2005

REVISORSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKEN- SKAPSÅRET 2005 1(22) 2006-02-17 Dnr 2006-43 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM REVISORSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKEN- SKAPSÅRET 2005 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Revisorer och revision Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 mars 2016. Morgan Johansson Jacob Aspegren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer. Helene Agélii, FAR Adam Diamant, RN

Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer. Helene Agélii, FAR Adam Diamant, RN Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer Helene Agélii, FAR Adam Diamant, RN Lagstiftningsprocess 2010 Grönboken 2014 EUförordning och direktiv 2016 Ikraftträdande i nationell rätt Revisorsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisorslag; utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:883 Utkom från trycket den 7 december 2001 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Denna

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

REVISORSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKEN- SKAPSÅRET 2003

REVISORSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKEN- SKAPSÅRET 2003 1(19) 2004-02-18 Dnr 2004-65 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM REVISORSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKEN- SKAPSÅRET 2003 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Prop. 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Dnr 2011-810 2012-03-22 D 12

Dnr 2011-810 2012-03-22 D 12 Dnr 2011-810 2012-03-22 D 12 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Fars kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet rörande auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen, som

Läs mer

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6)

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) YTTRANDE 2017-02-10 Dnr 2016 1361 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) Inledning

Läs mer

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m.

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. UTTALANDE 2003-06-11 Dnr 2003-576 Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. 1. Inledning Revisorslagen (2001:883) trädde i

Läs mer

REVISORSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKEN- SKAPSÅRET 2004

REVISORSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKEN- SKAPSÅRET 2004 1(20) 2005-02-15 Dnr 2005-60 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM REVISORSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKEN- SKAPSÅRET 2004 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kvalitetskontroll av revisorer som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag

Kvalitetskontroll av revisorer som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag PROMEMORIA 2010-06-11 Dnr 2009-938 Verkställande direktören Jan Berntsson Deloitte AB 113 79 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av revisorer som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag 1 Inledning Sedan

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade PROMEMORIA 2010-06-29 Dnr 2009-940 SET Revisionsbyrå AB Verkställande direktören Box 1317 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som

Läs mer

D 3/04. Dnr 2001-1423, 2003-817 2004-01-28 D 3/04

D 3/04. Dnr 2001-1423, 2003-817 2004-01-28 D 3/04 Dnr 2001-1423, 2003-817 2004-01-28 D 3/04 D 3/04 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan mot auktoriserade revisorn A-son och med anledning därav öppnat ett disciplinärende, dnr 2001-1423. Vidare

Läs mer

Dnr D 17

Dnr D 17 Dnr 2015-1420 2017-02-24 D 17 D 17 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har i samband med handläggning av en ansökan från A-son om fortsatt godkännande som revisor tagit emot ett yttrande från Skatteverket.

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Srf konsulterna. 1. FAR och Srf konsulterna ett samarbete kring auktorisationen av redovisningskonsulter

Läs mer

Dnr 2013-993 2014-11-06 D 14

Dnr 2013-993 2014-11-06 D 14 Dnr 2013-993 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för FAR:s kvalitetskontroll. Av en rapport från FAR framgår att kvalitetskontrollanten bedömde att A-sons revisionsarbete inte uppfyller

Läs mer

Promemoria Namnbyte för Revisorsnämnden

Promemoria Namnbyte för Revisorsnämnden Promemoria Namnbyte för Revisorsnämnden Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagförslag... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Dnr 2014-1188 2015-1188 D 15

Dnr 2014-1188 2015-1188 D 15 Dnr 2014-1188 2015-1188 D 15 D 15 1 Inledning A-son har varit föremål för FAR:s kvalitetskontroll. FAR:s kvalitetsnämnd har bedömt att A-son inte kan anses bedriva sin revisionsverksamhet enligt god revisorssed

Läs mer

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son BESLUT 2015-02-19 Dnr 2013-1168 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning. 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) mottog i juni 2013 en ansökan

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II. November 2011

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II. November 2011 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 3. Mekanika Svar Deluppgift 3.1 Anskaffningsvärdet för maskinerna i bolagen är 4 900 tkr. Under perioden 1 januari 2008 till sista december

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

D D 16

D D 16 D 2014-1508 2016-04-01 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden har underrättats om att auktoriserade revisorn A-son har varit föremål för FAR:s kvalitetskontroll och att FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet

Läs mer

Dnr 2006-1612 2008-09-10 D 35/08

Dnr 2006-1612 2008-09-10 D 35/08 Dnr 2006-1612 2008-09-10 D 35/08 D 35/08 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. 1 Bakgrund Av anmälan och övriga

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Dnr 2013-1611 2014-12-18 D 14

Dnr 2013-1611 2014-12-18 D 14 Dnr 2013-1611 2014-12-18 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för FAR:s kvalitetskontroll. Av en rapport från FAR framgår att kontrollanten har bedömt att A-son inte kan anses bedriva sin revisionsverksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Dnr F 14

Dnr F 14 Dnr 2013-1445 2014-02-14 F 14 F 14 Det registrerade revisionsbolaget X AB har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om ett förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883). X AB har lämnat följande uppgifter.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13

Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13 Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13 D 13 Disciplinärende godkände revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning. 1 Inledning 1.1 Bakgrund A-son har varit föremål för Revisorsnämndens

Läs mer

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

D 14. Dnr 2013-1599 2014-05-08 D 14. 1 Inledning

D 14. Dnr 2013-1599 2014-05-08 D 14. 1 Inledning Dnr 2013-1599 2014-05-08 D 14 D 14 1 Inledning Auktoriserade revisorn A-son, som är verksam vid det registrerade revisionsbolaget X AB, har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) periodiskt återkommande

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för år 2009

Revisorsnämndens årsredovisning för år 2009 1(26) 2010-02-18 Dnr 2010-58 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för år 2009 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 D 27/05 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i tre aktiebolag. Av i ärendet framgår

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Dnr D 16

Dnr D 16 Dnr 2016-1358 2016-12-16 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har från FAR fått information om att någon kvalitetskontroll inte har kunnat genomföras avseende godkände revisorn A-son, eftersom hon

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

Slutbetänkande av Utredningen om revisorer och revision: Revisorers skadeståndsansvar (SOU 2008:79) Ert dnr Ju 2008/7651/L1

Slutbetänkande av Utredningen om revisorer och revision: Revisorers skadeståndsansvar (SOU 2008:79) Ert dnr Ju 2008/7651/L1 YTTRANDE 2009-01-23 Dnr 2008-1386 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Utredningen om revisorer och revision: Revisorers skadeståndsansvar (SOU 2008:79) Ert dnr Ju 2008/7651/L1 Inledning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Dnr 2012-894 2014-03-27 D 14

Dnr 2012-894 2014-03-27 D 14 Dnr 2012-894 2014-03-27 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i två aktiebolag, G-bolaget och Å-bolaget, och har därför

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Dnr Ö 2/09

Dnr Ö 2/09 Dnr 2009-692 2009-06-18 Ö 2/09 LR: dom 2009-11-17, mål nr 14611-09 KamR: dom 2010-08-31, mål nr 7967-09 Ö 2/09 A-son har till Revisorsnämnden (RN) inkommit med en ansökan om auktorisation som revisor.

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer