Cervixcancerprevention. Screening, utredning, behandling och uppföljning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cervixcancerprevention. Screening, utredning, behandling och uppföljning."

Transkript

1 Cervixcancerprevention. Screening, utredning, behandling och uppföljning. Flödesscheman med tillhörande numrerade svarsbrev finns samlade sist i dokumentet Definitioner och förkortningar Adenocarcinoma in situ ( AIS) Adenocarcinoma cervicis uteri ASC-US/ASCUS Cancer in situ utgående från cylinderceller Invasiv cancer utgående från cylinderceller Atypiska skivepitelceller av oklar betydelse. ASC-H LSIL-cyt LSIL Cytburken HSIL-cyt HSIL Exit-test Dubbelanalys GCK HPV-analys Atypiska skivepitelceller talande för höggradig dysplasi Låggradig intraepitelial skivepitellesion i cytologi. (tidigare CIN 1). Låggradig intraepitelial skivepitellesion i PAD.(tidigare lätt dysplasi) Processregister som innehåller data kring alla delar av arbetet kring förbyggandet av cervixcancer Höggradig intraepitelial skivepitellesion i cytologi. (tidigare CIN2, CIN3) Höggradig intraepitelial skivepitellesion i PAD (tidigare måttlig o grav dysplasi, CIS ) Sista cellprovet som tas innan screeningen avslutas Analys av cytologi och HPV i ett cellprov Gynekologisk cellprovskontroll Analys för att detektera Humant papillom 1

2 virus ( HPV) i provmaterial Index-prov Invasiv cancer Reflextest HPV See and treat TZ= Transformationszonen SNOMED SWEDAC Provsvaret med cytologisk och virologisk diagnos som föranleder utredning Cancercellerna växer genom basalmembranet HPV analys som görs i befintligt vätskebaserat prov Konisering görs direkt efter kolposkopi. Om misstanke på HSIL. Övergångsområdet mellan skivepitel och cylinderceller i cervixmynningen Standarized nomenclature of medicine, Denna nomenklatur används i detta dokument. Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment. Mål Tidig upptäckt av cellförändringar som obehandlade kan leda till cancer i livmoderhalsen. Målgrupp Gynekologisk cellprovskontroll sker vart 3:e år mellan års ålder och vart 5:e år mellan års ålder dvs 13 screeningrundor. Kvinnor som aldrig haft någon form av sex kan avstå från cellprovtagning. Ny kallelse utgår dock med automatik efter 12 månader. Kvinnor som genomgått total hysterektomi utan tidigare cervixdysplasi tas bort från GCK. Kvinnor som tidigare haft LSIL och efter total hysterektomi ej har dysplasi i operationspreparatet kontrolleras med en dubbelanalys efter 6 mån, därefter tas de bort från GCK. Hysterektomerade kvinnor som tidigare haft HSIL, adenocarcinom in situ eller PADverifierad cylindercellsatypi kontrolleras med en dubbelanalys efter 6 mån samt 5 år, därefter tas de bort från GCK 2

3 Varje kvinnoklinik skall ha en rutin för utgallring ur screeningprogrammet alt uppföljning för de kvinnor som genomgått en hysterektomi. Om kvinnan själv uppger att hon är hysterektomerad, skall särskild blankett ifyllas av barnmorska(bm)/sjuksköterska(ssk)/läkare och skickas till kvinnokliniken för handläggning enligt lokal rutin. Kvinnor som vill avstå från screeningprov tillsänds till sin folkbokföringsadress en blankett med information om provtagningsorsak. Efter underskrift återsänds den av kvinnan till tillhörande kvinnoklinik varefter de kan avregistreras från kallelsesystemet. I förekommande fall kan blanketten skrivas under av god man. Metod Kallelse till GCK sker efter samkörning med folkbokföringsregister och morfologidatabas där tidpunkt för kallelse styrs av senast tagna normala prov. I kallelsen skall framgå tidpunkt och plats för provtagning, information om anledningen till provtagningen, kostnad samt svarsrutiner. Tydlig information angående hur kvinnan skall göra vid behov av om-/avbokning skall också framgå. Kallelsen bör vara kvinnan tillhanda minst 2 veckor före planerat provtagningstillfälle. Provtagning sker av barnmorska. Efter kontroll av namn och personnummer på burk och remiss tas prov från portio och cervix enligt riktlinjer. Svarsfunktioner från screening/kontrollfil Vid benignt cellprov: Standardbrevsvar skickas inom 4 veckor. Vid ej bedömbart prov: Se nedan Vid patologiskt cellprov: Standardbrevsvar från kvinnoklinik inom 6 veckor med information om planerad uppföljning. Kontrollfunktioner Ny kallelse utgår om kvinnan inte tagit cellprov inom 12 månader efter initial kallelse från GCK. Ny kallelse utgår om kvinnan inte tagit cellprov inom 12 månader efter initial kallelse från kontrollfil. Kvinnor med körtelcellsatypi eller höggradig förändring på cytologprov utan efterföljande histopatologiprov eller behandling inom 6 mån uppmärksammas via Cytburkens larmlista och kontrolleras av dysplasiansvarig läkare via lokal rutin. 3

4 Kvinnor, som uteblir från kontrollprovtagning av konstaterad/behandlad patologiskt cellprov alt dysplasi vid 2 tillfällen, erhåller ett standardbrev där de uppmanas att komma och informeras om varför. Om de inte kommer efter det, återgår de till screeningorganisationen. De kvinnor i åldern år som inte tagit cellprov på > 6 år kontaktas per telefon av en barnmorska som erbjuder en tid för cellprovstagning. Kallelsesystemet ska tillhandahålla uppgifter kontinuerligt till respektive mottagning. Barnmorska på den mottagning kvinnan tillhör ringer max 3 gånger. Åtgärden utförs inte mer än 1 gång per kvinna. Kvalitetsuppföljning Hörsamhet ska följas årligen. Täckningsgraden ska vara 85 % av den screenade populationen. >90 % av proverna ska innehålla endocervikala celler. Andel benigna koner 15 %. Kvinnor< 40 års ålder: 10 %. Andel koner med HSIL/AIS i PAD< 40 års ålder: 75 % Andel HSILcyt i screening som följts upp med histopatologi inom 3 månader efter provtagningsdatum 90 % Re-behandlingar inom ett år < 5 % Gemensam årlig analys av alla fall av cervixcancer sk AUDIT. Ej bedömbara prov Exit Om provet inte är bedömbart, kallas kvinnan till en ny kostnadsfri provtagning hos barnmorska inom 2-3 månader oavsett orsak. Om prov taget enligt ovan återigen inte är bedömbart, kallas kvinnan till kolposkopi. Om endocervikala celler saknas i screeningprov, följs detta inte upp med extra provtagning. Vid sista cellprovet inom screeningsverksamheten (dvs >= 61 års ålder) tas även reflextest för HPV. Om benignt cellprov och neg HPV utgår kvinnan från screeningsprogrammet. Om benignt cellprov och pos HPV kommer kvinnan kallas efter 3 år till dysplasibarnmorksa/ssk för nytt cellprov och HPV analys. Om benignt cellprov och neg HPV utgår kvinnan från screeningsprogrammet. Om dysplasi eller pos HPV kallas kvinnan till läkare för kolposkopi inom 3 månader och sedan individuell handläggning. 4

5 Högrisk-HPV-test Humant papillomvirus (HPV) återfinns i >97% av alla fall av cervixcancer. Persisterande infektion med högrisk-hpv ses som en förutsättning för cancerutveckling. Om HPV analyseras direkt från cellprovsburken, kallas det reflextest och utförs på alla cellprov tagna i screeningverksamheten som visar ASCUS/LSIL-cyt. Om man vid uppföljning av dysplasi önskar HPV-testning får det begäras separat efter noggrant övervägande om det avviker från PM Ska ske av gynekologer med utbildning och erfarenhet i kolposkopi, d.v.s. en kolposkopist. ns roll är att ta ställning till den fortsatta handläggningen i samråd med patienten. Vårdprogram och flödesscheman ska finnas till stöd, men det är en komplex och stor mängd information som ska samlas in och leda till beslut. Paritet, ålder, tidigare dysplasianamnes och kolposkopibild är faktorer som påverkar. För beskrivning av fynd ska vid bedömbar kolposkopi Swedescore användas. Poäng Acetoupptag 0 eller transparent Slöjigt Stearinfläck Kanter 0 eller diffusa Oregelbundna, flikiga, skarpa. Regelbundna, skarpa eller nivåskillnad Satelliter Kapillärmönster Fint, regelbundet Saknas Grovt eller bisarra Storlek <5mm 5-15mm eller 2 kvadranter Jodupptag Brunt Svagt gult eller spräckligt 8 10 poäng talar för HSIL. 4 poäng talar mot HSIL. kärl >15 mm, 3-4 kvadranter eller endocervikalt oavgränsbar Kanariegult 5

6 Följande ska dokumenteras i patientjournalen vid kolposkopi: Skälet till att patienten remitterades. Cytologisk och virologisk diagnos som föranledde utredningen (sk indexprov). Historik beträffande screening och avvikande fynd i cervix. Om kolposkopin är fullständig/ofullständig, dvs. vilken typ av TZ som förelåg: helt (1), delvis(2) eller icke(3) synlig squamous columnar junction (SCJ). Lesionens utbredning endocervikalt och/eller vaginalt. ska fynd. Swedescore. skt intryck låggradig/höggradig lesion eller tecken på invasion. Klockslag där biopsier tagits. Om px inte tas vid avvikande kolposkopifynd bör detta motiveras i journal Utredning, behandling och uppföljning av avvikande cellprov Det är viktigt att beakta att schematiska riktlinjer aldrig kan täcka in alla situationer. En klinisk bedömning skall alltid göras när riktlinjer appliceras på en individuell patient och speciella omständigheter kan i det enskilda fallet motivera avsteg från riktlinjerna. Motivera i journaltext anledningen till avsteg från riktlinjerna. Patient med patologiskt cellprov kallas för vidare uppföljning och utredning enligt nedan: LSILcyt eller ASCUS Cytlab gör analys av HPV-DNA (reflextest). Utifrån det svaret görs uppföljning enligt nedan. (se flödesschema 1a) POS HPV + LSIL-cyt/ASCUS: Kvinnor 27 år och yngre tar nytt cellprov hos bm/ssk inom 4 mån. Om detta är benignt åter till GCK. Om fortsatt ASCUS/LSIL-cyt planeras kolposkopi med Cyt inom 6 mån från indexprov. Kvinnor 28 år och äldre går direkt till kolposkopi och cytprov inom 4 mån från indexprov. NEG HPV + LSIL-cyt/ASCUS: Åter till GCK 6

7 Fortsatt utredning med kolposkopi vid LSIL-cyt och ASCUS (se flödesschema 1b) Om kolposkopin utfaller normalt men Cyt visar ASCUS/LSIL tas nytt Cyt+HPV av ssk/bm efter 1 år. o Om neg HPV+Neg Cyt/ASCUS/LSIL åter till GCK. o Om pos HPV+ Neg Cyt tas nytt Cyt+HPV efter 2 år. o Om pos HPV+ pos Cyt ny kolposkopi inom 3 mån Om kolposkopi och px visar LSIL görs ny kolposkopi om 2 år. HSILcyt eller ASC-H (se flödesschema 2) utförs inom 3 månader från indexprov. HSIL/ASC-H ska alltid leda till PAD. Antingen tas px eller görs en excision. Behandling kan utföras utan biopsi om det kolposkopiska fyndet överensstämmer med HSIL, ex. Swedescore 8. Körtelcellsatypi eller Atypi i celler av oklar/annan celltyp (se flödesschema 3) inom 3 månader från indexprov. n bör göras av en särskilt erfaren kolposkopist. Biopsier tas från TZ och från endocervix tas prov för cytologi eller prov med curette, även om kolposkopifyndet är negativt. Är kvinnan över 40 år rekommenderas ultraljud och endometriebiopsi. Om fynden är normala görs förnyad kolposkopi och ny endocervikal provtagning efter 1 år. Därefter CYT+ HPV efter ytterligare 1 år och därefter efter 2 år, lämpligen av dysplasi-barnmorska i kolposkopiteamet. Vid normala prover åter till GCK. 7

8 Adenocarcinoma in situ eller misstanke om adenocarcinom görs utan dröjsmål. Hos kvinnor över 40 års ålder bör ultraljud och endometrieprovtagning utföras. Cylinderexcision bör utföras, i samråd med patienten, om den initiala utredningen inte har påvisat endometriecancer Handläggning av olika tillstånd vid ofullständig kolposkopi (transformationszon typ 3): 1. LSILcyt/ASCUS Nytt cellprov analyserat för cytologi bör tas vid kolposkopin. Provet kan tas fraktionerat. För kvinnor i barnafödande ålder görs individuell klinisk bedömning men excision bör undvikas. Px/slyngbiopsi kan tas nära yttre modermunnen även om den synliga delen av TZ är normal. Undantagsvis kan ny kolposkopi efter 6 månader övervägas, alternativt tidigare kolposkopi efter vaginalt misoprostol 3 timmar före undersökning eller p-piller dagar. För kvinnor efter barnafödande ålder kan lokalt östrogen i minst 6 veckor prövas. Excision bör övervägas när riskerna för stenos vägts mot risken för cancerutveckling. 2. HSILcyt/ASC-H Om kolposkopin inte blir fullständig bör excision göras. Individuell bedömning < 25 år. 8

9 Behandling Histopatologisk LSIL Kvinnor med histopatologisk LSIL bör kontrolleras med kolposkopi och cellprov med dubbelanalys med 24 månaders intervall vid persisterande LSIL. (Se flödesschema 1b) Vid normal kolposkopi, normal cytologi och negativ HPV-analys återgår patienten till GCK. Behandling kan väljas vid avslutat barnafödande och persisterande LSIL, särskilt om kvinnan röker eller om HPV 16 föreligger. Histopatologisk HSIL/CIN2 och HSIL/CIN3 (se flödesschema 1b och 2) Histopatologisk HSIL hos kvinnor som är 25 år eller äldre vid första diagnostillfälle bör behandlas. Histopatologisk HSIL som bedöms motsvara CIN 3 hos kvinnor yngre än 25 år bör behandlas. Histopatologisk HSIL som bedöms motsvara CIN 2 hos kvinnor yngre än 25 år bör handläggas med aktiv exspektans. Kontroller bör göras med kolposkopi, cellprov med dubbelanalys och eventuellt px med 12 månaders intervall. Vid CIN 2 som persisterar 24 månader är behandling att föredra. Behandling bör göras efter histopatologisk verifikation, men kan göras vid cytologisk HSIL om kolposkopibilden motsvarar HSIL. Histopatologisk Adenocarcinoma in situ Vid AIS bör hög excision med valfri metod och preparatet i ett stycke göras av erfaren operatör. Efter att excisionen gjorts bör cervixabrasio göras. (Se flödesschema 3) Vid histopatologisk AIS krävs en excision med fria resektionsränder för att utesluta invasiv cancer. Först därefter kan man ta beslut om man ska avstå från ytterligare behandling eller om patienten ska genomgå enkel hysterektomi. Om HPV under uppföljning efter excision kvarstår positivt bör hysterektomi rekommenderas efter avslutat barnafödande. 9

10 Om kvinnan har avslutat sitt barnafödande kan hysterektomi väljas om ingen AIS fanns i resektionsrand vid excisionen. Behandling bör göras skyndsamt efter svar på histopatologisk undersökning. Åtgärder för att minska per- och postoperativa komplikationer Vid excisionsbehandling bör vasopressinanalog användas i kombination med lokalanestesi. Vid större excisioner kan tranexamsyra användas pre/postoperativt. Vid beslut om excisionsbehandling kan östrogenbehandling diskuteras med postmenopausala/ammande kvinnor. Uppföljning efter dysplasibehandling vid olika tillståndbehandlingskontroll LSIL/HSIL: Cellprov med dubbelanalys 6 månader postoperativt. Adenocarcinoma in situ (AIS): Cellprov med dubbelanalys vid 6 månader och 18 månader postoperativt. Om endocervikala celler saknas i uppföljningsprov efter dysplasibehandling ska cellprovet tas om. Efter hysterektomi pga. dysplasi: Cellprov med dubbelanalys från vaginaltoppen efter 6 månader och 5 år postoperativt. Utfall av behandlingskontroll (se flödesschema 4) Vid neg HPV +neg CYT: Kvinnan remitteras till Kontrollfil efter behandling. Vid neg HPV +ASCUS/LSILcyt: Ny dubbelanalys inom 6 månader. Vid avvikelse i andra dubbelanalysen efter behandling kallas patienten för kolposkopi. Vid neg HPV+HSILcyt/ASC-H: med ny dubbelanalys inom 3 månader efter att provet togs. Biopsi av synliga förändringar. Vid pos HPV+ neg CYT: Kontroll med ny dubbelanalys inom ytterligare 6 månader. Vid avvikelse kallas patienten för kolposkopi. Vid pos HPV+ASCUS/LSILcyt/HSILcyt: med ny dubbelanalys inom 3 månader efter att provet togs. Biopsi av synliga förändringar. 10

11 Uppföljning i Kontrollfil Patienter med behandlad HSIL eller AIS remitteras till Kontrollfil. Detta innebär uppföljning vart 3:e år inom screeningprogrammet med cellprov för analys av cytologi. Kontrollerna fortsätter upp till hög ålder tills kvinnan, i samråd med provtagande barnmorska, beslutar att avsluta dem. Patienter som hysterektomerats med HSIL eller AIS i preparatet eller tidigare haft HSIL (CIN2-3) eller AIS bör som långtidsuppföljning erbjudas ett prov med dubbelanalys vid gynekologisk mottagning 5 år efter hysterektomi. Gravida kvinnor Vid första besöket på mödrahälsovården bör barnmorskan undersöka när föregående prov togs och erbjuda provtagning om det har gått mer än 2,5 år och kvinnan har fyllt 23 år. Vid inskrivningen bör barnmorskan efterfråga om kvinnan är under utredning eller uppföljning av cervixdysplasi. Kvinnan kan då kontakta den mottagningen och ett eventuellt planerat besök kan inplaneras med hänsyn till graviditeten. Utredning av avvikande cellprov under graviditet (se flödesschema 5) Utredning bör göras av kolposkopist med vana och kunskap att utreda gravida. Optimal tidpunkt är graviditetsvecka All provtagning under graviditet ska akutmärkas för snabbt svar! Swedescore rekommenderas vid kolposkopisk utredning. Biopsi med kolposkopiskt riktade px samt slyngbiopsi innebär liten risk för blödning och graviditetskomplikationer, men större excision ska endast göras vid misstanke om cancer. Vid höggradig skivepiteldysplasi bör uppföljning ske i graviditetsvecka med cytologprov och kolposkopi. Kvinnor med AIS bör skyndsamt utredas med excision eller slyngbiopsi för att utesluta cancer, därefter kontroll med cytologi och kolposkopi ca var sjätte vecka under graviditeten. 11

12 Uppföljning efter förlossning (Se flödesschema 5) Uppföljning med cellprov med analys för cytologi, kolposkopi med biopsi alt direkt excision vid HSIL bör ske 6 8 veckor efter förlossningen. PAD-verifierad LSIL bör följas upp 2 år efter biopsidiagnos. Vid AIS under graviditet bör kolposkopi med biopsier och eventuell excision utföras redan dagar efter förlossningen. 12

13 Kvinnor med immunsuppression Immunsupprimerade kvinnor med dysplasi bör skötas på kvinnoklinik av specialist med särskild kompetens inom området. Samverkan med behandlande läkare för grundsjukdomen, t.ex infektionsläkare eller reumatolog, bör ske. Kvinnor som diagnostiseras med HIV bör snarast remitteras för cellprovtagning, vanligen till kvinnoklinik med särskild kompetens i omhändertagandet av kvinnor som lever med HIV. Fortsatt screening bör ske här, enligt riktlinjer nedan. Läkare som behandlar kvinnor med sjukdomar där immunhämmande behandling ska sättas in bör fråga kvinnan om hon tagit cellprov enligt screeningrutinen, och om detta är oklart rekommendera kvinnan att kontakta gynekolog- eller barnmorskemottagning. Kvinnor som lever med HIV Kvinnor som lever med HIV bör screenas inom samma åldrar som HIV-negativa kvinnor, d.v.s år. Kvinnor som lever med HIV som är i screeningåldrarna och har välkontrollerad HIVinfektion, negativ HPV-analys och negativ cytologi vid första undersökningen kan screenas med cellprov med rutinanalyser vart 3:e år. Detta gäller även i de äldre screeningåldrarna år. Övriga HIV-infekterade kvinnor screenas varje år. För att hinna före en kommande kallelse till GCK bör kvinnor under 50 år få kallelse till kontroll på kliniken med 30 månaders intervall. Utredning Kvinnor som lever med HIV med atypiskt cellprov bör utredas på sedvanligt vis enligt vårdprogrammet. sten bör dock vara särskilt uppmärksam på eventuella multifokala förändringar. Kvinnor som lever med HIV som testar positivt för HPV och har normal cytologi bör ta nytt prov efter ett år. Kvinnor som lever med HIV med persisterande HPV-infektion eller fynd av HPV 16 vid ett tillfälle bör remitteras för kolposkopi. 13

14 Behandling Samråd med behandlande infektionsläkare rekommenderas för ställningstagande till hur fortsatt antiretroviral behandling (ART) ska utformas. Kvinnor som lever med HIV med HSIL handläggs enligt vårdprogrammet. Kvinnor som lever med HIV med LSIL bör erbjudas aktiv exspektans. Nytt cellprov med dubbelanalys och kolposkopi efter ett år. Bör följas årligen med kolposkopi. Ställningstagande till behandling efter individuell bedömning. Uppföljning Kvinnor som lever med HIV och har dysplasianamnes eller behandlats för dysplasi bör inte remitteras till Kontrollfil utan omhändertas på KK-mottagningen. Uppföljning efter behandling bör ske livet ut. Indikatorsjukdom för HIV Kvinnor med okänd HIV-status och konstaterad HSIL bör erbjudas HIV-test. Kvinnor med återkommande behandlingskrävande dysplasi och/eller multipla lesioner bör erbjudas HIV-test. Transplanterade kvinnor Organtransplanterade Gynekologisk bedömning inklusive genomgång av screeninghistorik bör göras innan transplantation. Efter transplantation bör gynekologisk undersökning, inklusive cellprovtagning, göras vart tredje år, livslångt hos specialkunnig gynekolog, företrädesvis vid kvinnoklinik. För att hinna före en kommande kallelser från GCK bör kallelser till kontroll på kliniken utgå med 30 månaders intervall för kvinnor som är under 50 år. Vid cervixdysplasi handläggs kvinnan enligt rekommendationerna i vårdprogrammet, av specialkunnig gynekolog företrädesvis vid kvinnoklinik. 14

15 Vid multifokal dysplasi bör kvinnan behandlas och kontrolleras hos specialkunnig gynekolog i samråd med behandlande läkare, t.ex. transplantationskirurg. Stamcellstransplanterade Före transplantation: Inför stamcellstransplantation bör gynekologisk bedömning inklusive värdering av screeninghistorik göras. Cellprov för analys av HPV och cytologi bör alltid tas. Om kvinnan är HPV-negativ och har normal cytologi innan transplantation bör hon kontrolleras hos gynekolog var tredje år livslångt. För att hinna före en kommande kallelse till GCK bör kallelser till kontroll på kliniken utgå med 30 månaders intervall. Cervixdysplasi bör handläggas enligt vårdprogrammet och behandlas innan transplantation. Efter transplantation: Om kvinnan är HPV-positiv utan cytologisk atypi bör kolposkopi med nytt cellprov utföras ca 12 månader efter transplantation av specialkunnig gynekolog, företrädesvis vid kvinnoklinik. Om kvinnan är fortsatt HPV-positiv eller har dysplasi bör samråd göras med gynekolog med särskild kunskap om dysplasi hos immunsupprimerade kvinnor. Dysplasi behandlas enligt vårdprogrammet av specialkunnig gynekolog. Övriga immunsupprimerande tillstånd När immunsupprimerande behandling sätts in bör behandlande läkare fråga kvinnan om hon tagit cellprov enligt screeningrutin, om detta är oklart rekommendera kvinnan att kontakta gynekolog- eller barnmorskemottagning. Om kvinnan har normalt cellprov kan hon fortsätta kontrolleras inom gynekologisk cellprovskontroll (GCK). Utredning och behandling av avvikande prover i GCK sker enligt vårdprogrammet. Det kan med fördel göras av gynekolog med särskild kunskap om dysplasi hos immunsupprimerade kvinnor, i samråd med behandlande läkare. 15

16 Flödesschema 1a: GCK cellprov visat ASCUS/LSIL-cyt ASCUS/LSIL HPV-reflextest HPV-neg HPV-pos 6 GCK 27 år 28 år 9 8 Nytt cellprov inom 4 mån inom 4 mån från indexprov Cyt neg Cyt pos 1 17 GCK inom 6 mån från indexprov 16

17 Flödesschema 1b: Fortsatt utredning ASCUS/LSIL med kolposkopi med cellprov Normal kolposkopi och ev px ua och px visar LSIL och px visar HSIL HSIL-cyt ASCUS/LSILcyt Cyt neg 2 år år 25 år 20 inom 3 mån Cellprov+HPV 1 år hos bm/ssk 21 Åter till GCK 24 HSIL/CIN2 HSIL/CIN3 Behandling Excision 29 HPV pos ASCUS/LSIL HPV pos, cyt neg HPV neg cyt neg/ascus/lsil 1 år 28 Behandling Excision 29 3 mån 33 Cellprov+HPV 2 år hos bm/ssk 22 Åter GCK 26 HPV pos HPV neg 3 mån 23 Åter GCK 24 17

18 Flödesschema 2: Cytologiska analysen visar HSIL-cyt eller ASC-H inom 3 mån 10b Px av lesion annars "blinda" px motsvarar HSIL och px: Ej dysplasi och px: LSIL och px: HSIL Ev See and treat Cellprov+HPV 1 år hos bm/ssk 2 år 24 år 25 år Behandling Excision 29 HPV pos cyt neg HPV neg cyt neg/ascus/lsil HPV pos, cyt pos el. HPV neg, HSIL HSIL/CIN2 HSIL/CIN3 Behandling Excision Cellprov +HPV 2 år hos bm/ssk Åter GCK 3 mån 1 år Behandling Excision HPV pos HPV neg mån Åter GCK 18

19 Flödesschema 3: Cytologiska analysen visar körtelcellsatypi (ej AIS) eller atypi i celler av oklar/annan typ 10a med biopsi inom 3 mån Endocervikal cytologiprovtagning alt cervixabrasio Ultraljud och endometrieprov om 40 år Endometriepatologi eller tecken på annan malignitet Cervixcancer AIS Körtelcellsatypi i endocervikalt cytologprov eller körtelscellsdysplasi i PAD HSIL LSIL Normal kolposkopi och PAD Vidare malignitet sutredning Handläggning enligt vårdprogrammet för cervixcancer Hög cylinderexcision (med hänsyn till graviditestsönskemål) + cervixabrasio MDKkonferens Hög cylinderexcision (med hänsyn till graviditestsönskemål) Handläggning enligt vårdprogrammet för HSIL år Normala fynd Cellprov+HPV år 32 HPV pos el atypi HPV neg cyt neg 3 mån Åter GCK 19

20 Flödesschema 4: Uppföljning efter behandling, Kontrollfil 16 Cellprov + HPV 6 mån efter behandling HPV neg cyt neg HPV neg ASCUS/LSIL-cyt HPV pos cyt neg HPV neg HSIL-cyt HPV pos cyt pos Kontrollfil efter behandling Nytt prov efter 3 år 34 Cellprov+HPV 6 6 mån mån hos ssk hos (gynmott) ssk mån Cyt ua, HPV neg Kvarstående avvikelse Kontrollfil efter behandling Nytt prov 3 år mån 20

21 Flödesschema 5: Cytologisk atypi/dysplasi under graviditet; utredning och uppföljning Obs! Akutmärk allaprover! < Graviditetsvecka 18 (Vecka optimalt) med cellprov och px 35 och px visar: Mikroinvasiv cancer kan inte uteslutas och px visar: HSIL och px visar: AIS Normal kolposkopi Cyt neg/ascus/lsil-cyt Px neg/lsil MDK HSIL Prov dubbelgranskas på patologen AIS Mikroinvasiv cancer kan inte uteslutas 2 år 27 Grav.v 28-30, cellprov, px Skyndsam utredning med excision/slyngbiopsi för att utesluta cancer MDK HSIL AIS 10b 6-8 veckor post partum, px alt. resektion, px, cellprov var 6:e vecka under graviditet AIS Resektion dagar post partum 21

Sökord: Gynekologi. Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3

Sökord: Gynekologi. Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3 Kvinnokliniken i Kvinnokliniken Cervixcancerprevention: Screening, utredning, behandling och Definitioner och förkortningar Adenocarcinoma in situ ( AIS) Adenocarcinoma cervicis uteri ASCUS eller lätt

Läs mer

Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3

Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3 (L Liest Överläkare) Cervixcancerprevention: Screening, utredning, behandling Definitioner och förkortningar Adenocarcinoma in situ ( AIS) Adenocarcinoma cervicis uteri ASCUS eller lätt skivepitelatypi

Läs mer

PM nr 37. Cervixcancerprevention: Screening, utredning, behandling och uppföljning

PM nr 37. Cervixcancerprevention: Screening, utredning, behandling och uppföljning PM nr 37 PM Kvinnokliniken Länssjukhuset Kalmar Författare: Helene Muhr Giltigt fr o m 2014-06-18 Giltigt t o m 2016-06-18 Cervixcancerprevention: Screening, utredning, behandling och uppföljning Definitioner

Läs mer

Gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Gynekologisk cellprovskontroll (GCK) MEDICINSK INSTRUKTION 1 (7) MEDICINSK INDIKATION Bakgrund Sedan slutet av 1960-talet har screening för upptäckt av symtomfria förstadier till cervixcancer, dysplasier (cellförändringar), genomförts i Sverige.

Läs mer

Avvikande cellprovsvar Ob-gyn NLL

Avvikande cellprovsvar Ob-gyn NLL Avvikande cellprovsvar Ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom Kvinnosjukvården Norrbotten. Syfte Tydliggöra handläggning av patienter som fallit ut med avvikande i GCK eller vid indicerad provtagning,

Läs mer

Vårdprogram för Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (RH) inkluderande all berörd verksamhet i offentlig och privat regi

Vårdprogram för Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (RH) inkluderande all berörd verksamhet i offentlig och privat regi Regionalt vårdprogram Cervixdysplasi Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören giltigt till Vårdprogram för Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (RH) inkluderande all berörd verksamhet

Läs mer

Screeningprogram för Gynekologiska cellprovskontrollen (GCK)

Screeningprogram för Gynekologiska cellprovskontrollen (GCK) 1(5) Screeningprogram för Gynekologiska cellprovskontrollen (GCK) Gynekologisk cellprovskontroll sker vart 3:e år mellan 23 49 års ålder och vart 5:e år mellan 50 60 års ålder. Kvinnor som genomgått total

Läs mer

Cervixdysplasier under graviditet

Cervixdysplasier under graviditet Cervixdysplasier under graviditet Hanna Sahlgren Specialistläkare, Kvinnokliniken Falu Lasarett Doktorand, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI Incidens cervixdysplasi under graviditet

Läs mer

Vårdprogram för Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (RH) inkluderande all berörd verksamhet i offentlig och privat regi

Vårdprogram för Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (RH) inkluderande all berörd verksamhet i offentlig och privat regi Regionalt vårdprogram Cervixdysplasi Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören 45-2014, Reviderat 151218 giltigt till 2017-12-18 Utarbetad av vårdprogramgruppen för gynekologisk cellprovskontroll i

Läs mer

Riktlinjer för Gynekologisk cellprovtagning i Region Skåne 2013

Riktlinjer för Gynekologisk cellprovtagning i Region Skåne 2013 i 2013 Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-04-11 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till 2014-06-30 Vårdkedjan involverar verksamhetsområdena Labmedicin Skåne (Klinisk Patologi/Cytologi,

Läs mer

Teknisk specifikation för IT-system utifrån nytt nationellt vårdprogram för

Teknisk specifikation för IT-system utifrån nytt nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention Version Datum Kommentar Författare 1.0 16-11-03 Adam Sehlin, Marlene Sandberg-Andersson 2.0 17-02-16 Uppdatering efter Ineras förstudierapport Stödsystem Screening Livmoderhalscancer

Läs mer

Regionala riktlinjer gynekologisk cellprovtagning inom mödrahälsovården

Regionala riktlinjer gynekologisk cellprovtagning inom mödrahälsovården Regionala riktlinjer gynekologisk cellprovtagning inom mödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Cervical cancer prevention - Studies on possible improvements.

Cervical cancer prevention - Studies on possible improvements. Cervical cancer prevention - Studies on possible improvements. Björn Strander Stolt medicine doktor Onkologiskt centrum, Västra regionen och Kvinnomottagningen, Kungsbacka Närsjukhus Syftet med avhandlingen

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI Norra sjukvårdsregionen NLL, VLL, LVN, JLL Reviderad upplaga, fr. o. m. 150101 www.rccnorr.se Beställningsadress: Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI Umeå 2012 www.rccnorr.se Beställningsadress: Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ 090-785 19 90 Regionalt Cancercentrum Norr, Umeå 2012

Läs mer

süoamoldo^j= c o= `bosfuavpmi^pf= =

süoamoldo^j= c o= `bosfuavpmi^pf= = süoamoldo^j= c o= `bosfuavpmi^pf= = kçêê~=ëàìâî êçëêéöáçåéå= kiii=siii=iski=gii= oéîáçéê~ç=ìééä~ö~i=ñêk=çk=ãk=nsmnmn= = = = = = = = = = = www.rccnorr.se = Beställningsadress: Regionalt Cancercentrum Norr

Läs mer

Tillämpning av Nationell t vårdprogram för cervixcancerprevention

Tillämpning av Nationell t vårdprogram för cervixcancerprevention Regional medicinsk riktlinje Tillämpning av Nationell t vårdprogram för cervixcancerprevention Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2017-00461) giltigt till juni 2019. Utarbetad av Regionala

Läs mer

Remissrunda 1 Cervixcancerprevention Nationellt vårdprogram samt konsekvenser av införande av Socialstyrelsens screeningrekommendationer

Remissrunda 1 Cervixcancerprevention Nationellt vårdprogram samt konsekvenser av införande av Socialstyrelsens screeningrekommendationer Remissrunda 1 Cervixcancerprevention Nationellt vårdprogram samt konsekvenser av införande av Socialstyrelsens screeningrekommendationer Den nationella vårdprogramgruppen för cervixcancerprevention har

Läs mer

Riktlinjer för Gynekologisk cellprovtagning i Region Skåne 2014

Riktlinjer för Gynekologisk cellprovtagning i Region Skåne 2014 Riktlinjer för Gynekologisk cellprovtagning i Region Skåne 2014 Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-12-23 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till 2014-12-31 Vårdkedjan involverar

Läs mer

Gynekologisk cellprovskontroll och handläggning av cellförändringar

Gynekologisk cellprovskontroll och handläggning av cellförändringar Gynekologisk cellprovskontroll och handläggning av cellförändringar Vårdprogram för Landstinget i Jönköpings län fastställt i medicinsk programgrupp, primärvård december 1999, reviderat oktober 2010 Sammanfattning

Läs mer

Atypisk cervixcytologi under graviditet

Atypisk cervixcytologi under graviditet Atypisk cervixcytologi under graviditet SFOG-veckan i Varberg 26 augusti 2014 Cecilia Kärrberg Överläkare, Med dr Processansvarig för cervixdysplasi och vulvaförändringar Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Screening för livmoderhalscancer. Indikatorer och bakgrundsmått Bilaga

Screening för livmoderhalscancer. Indikatorer och bakgrundsmått Bilaga Screening för livmoderhalscancer Indikatorer och bakgrundsmått Bilaga Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Screening för livmoderhalscancer

Screening för livmoderhalscancer ÖVERENSKOMMELSE OM KVINNORS HÄLSA 2016 Screening för livmoderhalscancer STÖD TILL INFÖRANDE AV NYA REKOMMENDATIONER Screening för livmoderhalscancer 1 Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Särskilda

Läs mer

Sonia Andersson Professor, överläkare. KVINNOKLINIKEN Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet

Sonia Andersson Professor, överläkare. KVINNOKLINIKEN Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet Sonia Andersson Professor, överläkare KVINNOKLINIKEN Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet Vad jag planerar att diskutera med er idag: Epidemiologi av cervixcancer Vilken roll spelar

Läs mer

Cervixcancerprevention Nationellt vårdprogram och Konsekvenser av införande av Socialstyrelsens rekommendationer gällande screening juni 2015

Cervixcancerprevention Nationellt vårdprogram och Konsekvenser av införande av Socialstyrelsens rekommendationer gällande screening juni 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cervixcancerprevention Nationellt vårdprogram och Konsekvenser av införande av Socialstyrelsens rekommendationer gällande screening

Läs mer

Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand

Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand Fallbeskrivningar 1-10 Kristianstad Sammanställt av Anneli Leksell Fall 1 Kvinna född 1975 VS 2004-maj Hälsoundersökning 8:e cykeldagen

Läs mer

Utförligt och i stort sett heltäckande. Gediget jobb - snabbt och bra. Mycket nytt finns att läsa. Ffa om nya riskgrupper. Spännande!

Utförligt och i stort sett heltäckande. Gediget jobb - snabbt och bra. Mycket nytt finns att läsa. Ffa om nya riskgrupper. Spännande! REMISSVAR Tack för att du tar dig tid att lämna synpunkter på vårdprogrammet. Denna mall underlättar för oss när vi ska sammanställa remissvaren och vi är tacksamma om du använder den. Om du känner dig

Läs mer

Rapport Cervixcancerprevention RCC Syd juni 2015

Rapport Cervixcancerprevention RCC Syd juni 2015 Rapport Cervixcancerprevention RCC Syd juni 2015 Rapporten Cervixcancerprevention från RCC Syd sätts samman för att utvärdera arbetet med att förebygga livmoderhalscancer. Det finns mycket att glädjas

Läs mer

Sammanställning av några kvalitetsdata från 2007

Sammanställning av några kvalitetsdata från 2007 REGIONALA ENHETEN FÖR CERVIXCANCERPREVENTION Sammanställning av några kvalitetsdata från 2007 gällande Cervixcancerprevention i Västra Sverige Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland Beställningsadress

Läs mer

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Vårdprogram Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (diarienr) giltigt till (2 år efter fastställandedatum) Utarbetad av Sektorsråd x och/eller

Läs mer

99,7% HPV i primärscreeningen. Matts Olovsson

99,7% HPV i primärscreeningen. Matts Olovsson HPV i primärscreeningen Matts Olovsson Professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet Överläkare vid Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 99,7% Cervixcancer i Sverige

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Vårdprogram Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören 44-2014 giltigt till 2016-08-31 Utarbetad av vårdprogramgruppen för gynekologisk cellprovskontroll

Läs mer

Hur blir ett bra screeningprogram bättre HPV-baserad screening och det nya vårdprogrammet

Hur blir ett bra screeningprogram bättre HPV-baserad screening och det nya vårdprogrammet Hur blir ett bra screeningprogram bättre HPV-baserad screening och det nya vårdprogrammet Björn Strander / Bengt Andrae RCC Väst / RCC Uppsala-Örebro Socialstyrelsens rekommendationer Publicerade juni

Läs mer

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450 Corpuscancer ca 1300 Ovarialcancer ca 800 Borderline 200 Cervixcancer ca 450 Vulvacancer ca 125 Vaginalcancer ca 40 Äggledarcancer (tubar) ca 40 Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca

Läs mer

Rapport från Nationell Hearing om HPV-screening

Rapport från Nationell Hearing om HPV-screening Rapport från Nationell Hearing om HPV-screening 2016-10-25 Andreas Matussek, Funktionschef, Karolinska Universitetslaboratoriet, hälsade alla välkomna till mötet som hölls i Birkeaulan, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Cytologi och Svensk Förening för Klinisk patologi. Dokumentnamn: Cervixcytologi Dok.nr: 4.0

Svensk Förening för Klinisk Cytologi och Svensk Förening för Klinisk patologi. Dokumentnamn: Cervixcytologi Dok.nr: 4.0 Svensk Förening för Klinisk Cytologi och Svensk Förening för Klinisk patologi Dokumentnamn: Cervixcytologi Dok.nr: 4.0 Framtaget av: KVAST-Exfoliativ cytologi Utgåva: 2017 Fastställt: 2017-01- 19 och 2017-05-10

Läs mer

Vårdprogram i Region Skåne för handläggning av avvikande vätskebaserat cytologprov.

Vårdprogram i Region Skåne för handläggning av avvikande vätskebaserat cytologprov. Vårdprogram i Region Skåne för handläggning av avvikande vätskebaserat cytologprov. Ej bedömbart Nedsatt bedömbarhet Nytt prov Nytt cellprov efter 12 mån Benignt Åter till screeningprogrammet Avsaknad

Läs mer

Konisering av livmodertappen, ob-gyn NLL

Konisering av livmodertappen, ob-gyn NLL Konisering av livmodertappen, ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi Syfte Enhetlig handläggning av patienter som har behandlingskrävande cellförändringar på livmodertappen.

Läs mer

Bilaga 2 J Regional utvecklingsplan för cancervården i norra regionen REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LIVMODERHALSCANCERPREVENTION

Bilaga 2 J Regional utvecklingsplan för cancervården i norra regionen REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LIVMODERHALSCANCERPREVENTION REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LIVMODERHALSCANCERPREVENTION 2016-2018 TIDIG UPPTÄCKT I gynekologisk cellprovskontroll (GCK) är den primära målsättnigen att upptäcka förstadier till cancer. Detta sker med

Läs mer

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi 080303 KURSPLAN Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi Kursledare: Päivi Kannisto, docent, överläkare,

Läs mer

Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca 42 % Corpuscancer ca Ovarialcancer ca 785. Cervixcancer ca 439

Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca 42 % Corpuscancer ca Ovarialcancer ca 785. Cervixcancer ca 439 Corpuscancer ca 1325 Ovarialcancer ca 785 Borderline 222 Cervixcancer ca 439 Vulvacancer ca 129 Vaginalcancer ca 40 Äggledarcancer (tubar) ca 42 Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca

Läs mer

Cervixcancerscreening Rapport 2012 Kaj Bjelkenkrantz, 15 oktober 2013. (Preliminära manus utskickade till styrgruppen för cervixcytologi i februari

Cervixcancerscreening Rapport 2012 Kaj Bjelkenkrantz, 15 oktober 2013. (Preliminära manus utskickade till styrgruppen för cervixcytologi i februari Cervixcancerscreening Rapport 212 Kaj Bjelkenkrantz, 15 oktober 213. (Preliminära manus utskickade till styrgruppen för cervixcytologi i februari och april) 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Cervical dysplasia and cervical cancer in pregnancy - diagnosis and outcome

Cervical dysplasia and cervical cancer in pregnancy - diagnosis and outcome Cervical dysplasia and cervical cancer in pregnancy - diagnosis and outcome Cecilia Kärrberg Överläkare, Med. dr Kvinnosjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset SFOG-veckan 2013 Övergripande mål med avhandlingsarbetet

Läs mer

Human papillomvirus-test vid primär screening för cellförändringar på livmoderhalsen

Human papillomvirus-test vid primär screening för cellförändringar på livmoderhalsen Human papillomvirus-test vid primär screening för cellförändringar på livmoderhalsen Alerts bedömning Publicerad 00-10-05 Version 1 Metod och målgrupp: Årligen tas cirka 800 000 cellprover i syfte att

Läs mer

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag Screening för livmoderhalscancer Rekommendation och bedömningsunderlag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

SVF livmoderhalscancer, Checklista från första besöket

SVF livmoderhalscancer, Checklista från första besöket Vårddokument Checklista Sida 1 (5) SVF livmoderhalscancer, Checklista från första besöket Vid frågor, kontakta gynonkjouren SY i första hand, tel 71079 dagtid. Alt ring kontaktsjuksköterska (kssk) SY,

Läs mer

Vid utvärderingen har även data från cytologlaboratoriet i Malmö varit tillgängliga (online).

Vid utvärderingen har även data från cytologlaboratoriet i Malmö varit tillgängliga (online). Utvärderande rapport om gynekologisk cellprovscreening inom Region Skåne, utgående från data för 1997 22. Kaj Bjelkenkrantz, Klinisk patologi-cytologi, Universitetssjukhuset MAS Sammanfattning Täckningsgrad

Läs mer

Screening mot cervixcancer Hur bra är vi? Hur kan vi bli bättre? Björn Strander

Screening mot cervixcancer Hur bra är vi? Hur kan vi bli bättre? Björn Strander Screening mot cervixcancer Hur bra är vi? Hur kan vi bli bättre? Björn Strander /100 000 Cervixcancer Sverige 1958-2011 Åldersstandardiserad incidens (FOB70) 30 25 Skivepitel Adeno Totalt 20 15 10 Källa:

Läs mer

VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION Tisdag den 2 december 2014 Skrivtid: Lycka till!!

VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION Tisdag den 2 december 2014 Skrivtid: Lycka till!! VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION Tisdag den 2 december 2014 Skrivtid: 09.00 11.30 Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 57 poäng Godkänt: 38 poäng Resultat:...

Läs mer

Sammanställning av Kvalitetsdata 2014

Sammanställning av Kvalitetsdata 2014 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sammanställning av Kvalitetsdata 214 gällande Cervixcancerprevention i Västra sjukvårdsregionen maj 215 Beställningsadress Regionalt cancercentrum väst Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

13. Humant Papillom Virus

13. Humant Papillom Virus Kapitel 13 1 13. Humant Papillom Virus Humant Papillom Virus (HPV) är ett virus som i dag består av cirka 200 identifierade typer. Ett 40-tal av dessa infekterar genitalia. HPV är världens vanligaste sexuellt

Läs mer

Mötesanteckningar från Årsmöte, Nationellt Nätverk för HPV- baserad Screening.

Mötesanteckningar från Årsmöte, Nationellt Nätverk för HPV- baserad Screening. Mötesanteckningar från Årsmöte, Nationellt Nätverk för HPV- baserad Screening. Umeå den 15/5 2014. Det 5:e Årsmötet för det Nationella Nätverket för HPV- baserad Screening hölls 2014 i Umeå. Värd var Laboratoriemedicin

Läs mer

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag Remissversion

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag Remissversion Screening för livmoderhalscancer Rekommendation och bedömningsunderlag Remissversion Förord I denna rapport ger Socialstyrelsen en rekommendation och ett bedömningsunderlag för nationellt screeningprogram

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Anvisningar för provtagarens hantering av provet

Innehållsförteckning. 1. Anvisningar för provtagarens hantering av provet Svensk Förening för Patologi Svensk Förening för Klinisk Cytologi Exfoliativ cytologi - Cervixcytologi Dok.nr EX3 Framtagen av Exfoliativ cyt.-kvast/ Henrik Edvardsson Utgåva 3.1 Fastställt 2015-05-21

Läs mer

NKOLOGISKT ENTRUM. Västra sjukvårdsregionen. CERVIXCANCER och cervixdysplasi

NKOLOGISKT ENTRUM. Västra sjukvårdsregionen. CERVIXCANCER och cervixdysplasi co OC NKOLOGISKT ENTRUM Västra sjukvårdsregionen CERVIXCANCER och cervixdysplasi Regionalt vårdprogram 2000 Innehållsförteckning Allmän del Inledning...1 Epidemiologi...5 Naturalhistoria och etiologi...8

Läs mer

Händelseanalys. Diagnostisering av cellprover 2013-10-10

Händelseanalys. Diagnostisering av cellprover 2013-10-10 Händelseanalys Diagnostisering av cellprover 2013-10-10 Sammanfattning Analysen är utförd på uppdrag av verksamhetschefen för laboratoriemedicin via chefsläkare. Syftet är att inom landsting 1 utreda misstanken

Läs mer

Screening för livmoderhalscancer med HPV-test. En systematisk litteraturöversikt

Screening för livmoderhalscancer med HPV-test. En systematisk litteraturöversikt Screening för livmoderhalscancer med HPV-test En systematisk litteraturöversikt Referensgrupp Charlotte Deogan Joakim Dillner Agneta Ellström Andersson Sven Ove Hansson Pär Sparén Björn Strander Från SBU

Läs mer

Jävsdeklaration. Mentometerfråga 0,5. Mentometerfråga 1. Hur blir ett bra screeningprogram bättre HPV-baserad screening och det nya vårdprogrammet

Jävsdeklaration. Mentometerfråga 0,5. Mentometerfråga 1. Hur blir ett bra screeningprogram bättre HPV-baserad screening och det nya vårdprogrammet Hur blir ett bra screeningprogram bättre HPV-baserad screening och det nya vårdprogrammet Jävsdeklaration Jag har inga intressekonflkter att deklarera Björn Strander RCC Väst Mentometerfråga 0,5 Mentometerfråga

Läs mer

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram)

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Vecka Besök Screening Riktade åtgärder 0-para Fler-para (Var god se sid 2) Vecka 6-12, två Barnmorskebesök. ABCD-inskrivning

Läs mer

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Vårdprogram Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören 44-2014 giltigt till 2017-06-01 Utarbetad av vårdprogramgruppen för gynekologisk cellprovskontroll

Läs mer

Ordförklaringar.1 Inledning... 3

Ordförklaringar.1 Inledning... 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordförklaringar.1 Inledning... 3 ALLMÄN DEL Epidemiologi... 5 Naturalhistoria och etiologi... 8 Morfologisk nomenklatur... 12 HPV-diagnostik...18 Prevention... 19 Psykosocialt omhändertagande...

Läs mer

Humant papillomvirus-test eller upprepad cellprovtagning vid låggradiga cellförändringar på livmoderhalsen

Humant papillomvirus-test eller upprepad cellprovtagning vid låggradiga cellförändringar på livmoderhalsen Humant papillomvirus-test eller upprepad cellprovtagning vid låggradiga cellförändringar på livmoderhalsen sbu kommenterar kommentar och sammanfattning av utländska medicinska kunskapsöversikter 11 december

Läs mer

Rapport från årsmöte 150519 med Nationella Nätverket för HPV-screening

Rapport från årsmöte 150519 med Nationella Nätverket för HPV-screening Rapport från årsmöte 150519 med Nationella Nätverket för HPV-screening Mikael Björnstedt, Verksamhetschef, Klinisk Patologi och Cytologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, hälsade alla välkomna till

Läs mer

VÄLKOMMEN. till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION. Måndag den 4 maj Skrivtid: Lycka till!!

VÄLKOMMEN. till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION. Måndag den 4 maj Skrivtid: Lycka till!! VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION Måndag den 4 maj 2015 Skrivtid:13.30 16.00 Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 54 poäng Godkänt: 36 poäng Resultat:...

Läs mer

Vätskebaserad cytologi och kompletterande HPVtestning i populationsbaserad screening för prevention av cervixcancer

Vätskebaserad cytologi och kompletterande HPVtestning i populationsbaserad screening för prevention av cervixcancer Vätskebaserad cytologi och kompletterande HPVtestning i populationsbaserad screening för prevention av cervixcancer Maria Fröberg SFOG-veckan, Kristianstad, den 30 augusti 2012 INTRODUKTION (a) Estimated

Läs mer

screening inom mödrahälsovården och barnmorskemottagningarna

screening inom mödrahälsovården och barnmorskemottagningarna screening inom mödrahälsovården och barnmorskemottagningarna Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Stockholms läns landsting Sidan 1 En allmänfarlig smittsam sjukdom som kan behandlas men inte botas.

Läs mer

Urothelial cancer Icke muskelinvasiv sjukdom

Urothelial cancer Icke muskelinvasiv sjukdom Urothelial cancer Icke muskelinvasiv sjukdom Camilla Thellenberg Karlsson Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Kalmar 2017-02-09 Kliniskt besvärligt sjukdomspanorama relativ banal sjukdom som ofta recidiverar

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad Regelverk för anmälan via kvalitetsregisterblanketten eller via cancer anmälningsblanketten Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet Nedanstående tabell anger inklusionskriterier

Läs mer

Sammanställning av några kvalitetsdata från 2011

Sammanställning av några kvalitetsdata från 2011 REGIONALA ENHETEN FÖR CERVIXCANCERPREVENTION Sammanställning av några kvalitetsdata från 2011 gällande Cervixcancerprevention i Västra Sverige Västra Götalandsregionen Region Halland Beställningsadress

Läs mer

Cervixcancerscreening Rapport 2010 + 2011 Kaj Bjelkenkrantz, 4 oktober 2012

Cervixcancerscreening Rapport 2010 + 2011 Kaj Bjelkenkrantz, 4 oktober 2012 Cervixcancerscreening Rapport 2010 + 2011 Kaj Bjelkenkrantz, 4 oktober 2012 INNEHÅLL BAKGRUND 3 CERVIXCANCERSCREENING 3 ÖVERGRIPANDE AKTÖRER I SVERIGE INOM CERVIXCANCERPREVENTION 5 FOKUSPUNKTER 6 DELTAGANDE

Läs mer

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje Tyreoideacancer Regional medicinsk riktlinje Denna presentation behandlar cancer i tyreoidea! För översikt rörande utredning av struma eller knöl i tyreoidea hänvisas till: www.internetmedicin.se: Tyreoidea-palpabel

Läs mer

Genital HPV-infektion

Genital HPV-infektion Genital HPV-infektion Anders Strand M.D. Ph.D. Department of Medical Sciences Human Papilloma Virus University Hospital Uppsala - Sweden 1 Incidence of Cervical Cancer Worldwide Human Papilloma Virus 2

Läs mer

Tvillinggraviditet och förlossning

Tvillinggraviditet och förlossning 2015-10-29 21323 1 (5) Sammanfattning Diagnostik, graviditetsövervakning och förlossning vid tvillinggraviditet. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar... 1 Genomförande... 1 Tvillinggraviditet

Läs mer

Flödesschema vid smittspårning

Flödesschema vid smittspårning Flödesschema vid smittspårning Högbo 150311 Therese Malm Smittskydd Mål Den övergripande målsättningen för smittspårning är att finna de personer som är smittade för att ge dem lämplig vård och förhållningsregler

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för gynekologisk cellprovskontroll. Gynekologisk Cellprovskontroll i Sverige

Nationellt kvalitetsregister för gynekologisk cellprovskontroll. Gynekologisk Cellprovskontroll i Sverige Nationellt kvalitetsregister för gynekologisk cellprovskontroll Gynekologisk Cellprovskontroll i Sverige Verksamhetsberättelse och Årsrapport 2011 1 Citera gärna rapporten, men glöm inte att uppge källan.

Läs mer

Screening av gravida för tbc

Screening av gravida för tbc 2016-10-18 Screening av gravida för tbc Hur går det? Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Sidan 1 35 30 25 20 15 10 5 60% Tbc bland kvinnor 2015 74% 50+ år 20-49 år 0-19 år 0 75% Afrika Asien Latinamerika

Läs mer

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

Läs mer

Remiss - motion Vaccinera alla sjätteklassare med HPVvaccin

Remiss - motion Vaccinera alla sjätteklassare med HPVvaccin YTTRANDE 1(11) Hälso- och sjukvårdsnämnden Remiss - motion Vaccinera alla sjätteklassare med HPVvaccin HS 2007/0077, () motion I debatten gällande papillomvirusvaccinering saknas ofta diskussion om andra

Läs mer

Skydda dig mot livmoderhalscancer!

Skydda dig mot livmoderhalscancer! Skydda dig mot livmoderhalscancer! Vad kan ni förvänta er att vi tar upp! Budskap Kommunikationsinsatser Livmoderhalscancer Skyddseffekt Uppföljning av vaccinationsprogrammet Genomförandet Leveranser och

Läs mer

5.4 Regelbok Mödrahälsovård 2015

5.4 Regelbok Mödrahälsovård 2015 1 (5) 5.4 Regelbok Mödrahälsovård 2015 2 (5) 5.4 Regelbok för Mödrahälsovården 5.4.1 Bakgrund Barnmorskemottagningen inom primärvården ska erbjuda hälsovård under graviditet, inklusive föräldrastöd och

Läs mer

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 Infektion med HPV Humant papillomvirus (HPV) Källa: NIH-Visuals Online# AV-8610-3067 Från

Läs mer

Sammanställning av Kvalitetsdata 2015

Sammanställning av Kvalitetsdata 2015 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen NATIONELLA KVALITETSREGISTRET FÖR CERVIXCANCERPREVENTION/PROCESS( CYTBURKEN ) Sammanställning av Kvalitetsdata 215 gällande Cervixcancerprevention i Västra sjukvårdsregionen

Läs mer

Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)

Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) Bakgrund Prevention av cervixcancer med gynekologisk cellprovskontroll är en av de mest framgångsrika screeningverksamheterna

Läs mer

Regionrapport Preventiv Kvinnohälsovård 2011

Regionrapport Preventiv Kvinnohälsovård 2011 Regionrapport Preventiv Kvinnohälsovård 211 Introduktion Den regionala gruppen för preventiv kvinnohälsovård bildades i december 28 med syftet att göra fördjupade analyser och arbeta fram förbättringsmöjligheter

Läs mer

Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium

Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för Gynekologisk Cellprovskontroll. Gynekologisk cellprovskontroll i Sverige

Nationellt Kvalitetsregister för Gynekologisk Cellprovskontroll. Gynekologisk cellprovskontroll i Sverige Nationellt Kvalitetsregister för Gynekologisk Cellprovskontroll Gynekologisk cellprovskontroll i Sverige Rapport 2007 med data till 2006 Rapporten har utarbetats av professor Pär Sparén, Karolinska institutet,

Läs mer

Framtida roll för HPVtestning

Framtida roll för HPVtestning Framtida roll för HPVtestning Joakim Dillner Professor i Infektionsepidemiologi, Karolinska Institutet Ansvarig forskare, WHOs internationella referenslaboratorium för HPV, Klinisk Mikrobiologi, Malmö

Läs mer

Kallelse för uppföljande undersökning av patienter med MRSA

Kallelse för uppföljande undersökning av patienter med MRSA MRSA - Uppföljning i Västerbotten Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare Fastställandedatum: Uppdaterad 2017-02-07 Omfattning Riktlinjerna är skrivna för personal inom hälso-, sjuk- och tandvård i Västerbottens

Läs mer

Grekiska Latin Svenska Hystero Uterus Livmoder Salpinges Tubor Äggledare Oofor Ovarium Äggstockar Collum Cervix Livmoderhals Colpos Vagina Slida

Grekiska Latin Svenska Hystero Uterus Livmoder Salpinges Tubor Äggledare Oofor Ovarium Äggstockar Collum Cervix Livmoderhals Colpos Vagina Slida Medicinska ord Grekiska Latin Svenska Hystero Uterus Livmoder Salpinges Tubor Äggledare Oofor Ovarium Äggstockar Collum Cervix Livmoderhals Colpos Vagina Slida Gynprocess Prep in Öppen-vård KK FRYS (färskt)

Läs mer

Informationstidning från Mödrahälsovårdsenheten. Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson

Informationstidning från Mödrahälsovårdsenheten. Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson Informationstidning från Mödrahälsovårdsenheten Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson Nummer: 2 Februari 2013 1 INNEHÅLL: Medicinsk abort, Manlig sterilisering, s

Läs mer

1 (5) 5.4 Regelbok Mödrahälsovård

1 (5) 5.4 Regelbok Mödrahälsovård 1 (5) 5.4 Regelbok Mödrahälsovård 1 2 (5) Regelbok för Mödrahälsovården 5.4.1 Bakgrund Barnmorskemottagningen inom primärvården ska erbjuda hälsovård under graviditet, inklusive föräldrastöd och livsstilssamtal,

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Screening för livmoderhalscancer

Screening för livmoderhalscancer Screening för livmoderhalscancer med HPV-test En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU utvärderar

Läs mer

GENERELLA INDIKATIONER

GENERELLA INDIKATIONER Gäller för: Gäller from: 2012-06-01 Berör: Gäller tom: 2013-09-30 Dokumenttyp: Riktlinjer Version: 2.0 Kap/Dnr: Generella indikationer för remittering/hänvisning av gravida kvinnor från basmödrahälsovården

Läs mer

Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet. Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus

Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet. Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus Missfall i tidig graviditet vanligt 15-20% av alla graviditeter Var fjärde

Läs mer