Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013"

Transkript

1 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror

2 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter Revisorernas berättelse 22 Verksamhetsplan Styrelsens förslag på medlemsavgifter och övriga avgifter 26 Budget 27 Valberedningens förslag Motioner Styrelsens svar på inkomna motioner

3 Allmän information inför årsmötet Kallelsen skickas per e-post och brev, 4 mars 2014, till de som saknar e-postadress med ett ex per adress. Vidare annonseras det i NT och Folkbladet, 6 mars Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet. 3

4 Föredragningslista Vårmöte 2014 Bråviksskolans Matsal, den 27 mars kl FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet. 6. a Styrelsens verksamhetsberättelse för klubben för det senaste verksamhetsåret b Styrelsens information om verksamheten i av klubben helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret c Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för klubben för det senaste räkenskapsåret d Styrelsens information om den ekonomiska förvaltningen i de av klubben helt eller delvis ägda bolagen för det senaste räkenskapsåret. 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av klubben under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 8 Fastställande av resultat - och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i klubben i enlighet med balansräkningen. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i klubben för den tid som revisionen avser. 10 Fastställande av a. verksamhetsplan, b. medlemsformer och medlemsavgifter, c. övriga avgifter, d. antalet spelrätter och villkoren i dokumentet Spelrättsregler samt e. budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 4

5 Föredragningslista forts 12. Val av a. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år; c. 1-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år; d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta. e. 3 ledamöter i valberedning, av vilka en ska utses till ordförande, för en tid av ett (1) år f. ombud till GDF-möte. 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 14 Övriga frågor (information och diskussion). Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. 5

6 Verksamhetsberättelse Styrelsen Banan Damkommittén Idrottskommittén Marknad Herrkommittén Tävlingskommittén 6

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Året börjar mycket tufft för vår klubb. Banan är svårt medtagen efter höstens intensiva regnande och en ordentlig översvämning uppföljd av kraftig kyla och ett islager, som ligger och kväver gräset under nästan 4 månader. Vi hade externa experter här redan i december 2012 för att ge oss råd om hur vi skulle hantera situationen. Hårt arbete med att bl a avlägsna snö, lägga ut lecakulor och värma greenerna med dukar pågick under sen vinter och vår. Men en av de kallaste vårarna i klubbens historia följdes upp av en av de torraste somrar vi har upplevt. Vi hade halva personalstyrkan arbetande med växtbefrämjande åtgärder och vi var tvungna att prioritera bort normala skötselåtgärder, t ex ta bort gräs i bunkrar eller finisharbeten runt klubbhus och parkering. Banan hämtade sig först mot slutet av säsongen och lagom till invintring så hade gräset etablerat sig på samtliga greener. En mycket gynnsam höst var en skänk från ovan och inför 2014 ser läget mycket positivt ut. Men vad vi skall ha i minnet är att vår säsong 2012 var kanske den bästa vi haft och den följdes upp av 2013, som var dess radikala motsats. Samtidigt som vi jobbade hårt med banan så pågick ett intensivt arbete med att slutföra markaffären så att mark, hus och klubben äntligen kunde bli vår. Den 22 april skrevs köpehandlingarna under och Bråvikens Golfklubb äger mark samt byggnation på Manheim 2:1, som är beteckningen på vår tomt. I slutet av sommaren bestämde sig klubben för att anställa Christofer Andersson, med förflutet som banchef på Söderköpings GK och nu också arbetande på Lycke GK. Christofer är nu vår banchef och vi delar honom med Lycke GK. Detta förstärker givetvis vår personalstyrka i och med att Christofer tillhör de mest välutbildade och ändå unga bancheferna i landet. På grund av situationen på banan hade vi ett stort intäktstapp i vår verksamhet. Vi var i stort sett utan greenfeeintäkter i mars, april, maj och juni. Banans kvalitet tillät oss inte heller att ta full greenfee under större delen av året. Med alla extra insatser som var tvungna att göras blev belastningen på personal mycket stor och ett arbete utan tillfredställande resultat belastar personalen hårt. Vår nystartade restaurang fick också en svår start på grund av uteblivna gäster och en ovan situation för vår nytillsatta kökschef. På hösten sa dåvarande kökschefen upp sig och klubben tillsatte Hannes Gustafsson som ny restaurangchef, Hannes har stor erfarenhet av arbete som kock och restaurangchef under en lång karriär inom restaurangnäringen. Julborden blev också en succé under Hannes första två månader på jobbet. Vi hade runt 1000 gäster på vårt fina julbord. En satsning på mer kundanpassad verksamhet med en bemannad kiosk och matservering under större delen av dagen och en förhoppning om att ni, våra medlemmar och andra gäster visar hur gärna vi vill ha en restaurang på vår golfklubb genom att frekvent besöka Hannes och hans personal. Klubbens första Mini Tour tävling genomfördes i augusti med tiotalet spelare från Bråvikens GK bland de 105 deltagarna. Segrade efter särspel gjorde Nyköpings GK:s Pierre Carlsson med sex slag under banans par över de två ronderna. I seriespel har vi haft vårt elitlag med i division 2, D35, D50, OldGirls, H45, H55, H65, H70 och H75. Vi spelade också JSM för lag på Linköpings GK och Vreta Klosters GK. Vårt arbete med föreningsutveckling i samarbete med ALMI, Östergotlands GDF och med stöd av SISU påbörjades och kommer att utmynna i en långsiktig verksamhetsplan med många delmål. I arbetet är både personalen och styrelsen medverkande och detta har bidragit till en god stämning hos båda grupperna. Vi har haft 10stycken styrelsemöten under året. Styrelsen Bråvikens GK 7

8 Banan 2013 blev året då vädrets makter visade sig från sin sämsta sida! Vinter med mycket snö och ett långvarigt istäcke. En vår som var kall och långdragen. Sommaren var regnfattig och torr. Det enda som blev riktigt normalt och bjöd på bra väder var hösten. I slutet av februari började vi ploga snömassor från greenerna och i mars kördes lecakulor ut för att påskynda smältningen av isen som var ca 10 cm tjock. Alla kortklippta ytor var täckta av detta tjocka istäcke som låg från första advent till början på april och medförde att gräsplantorna kvävdes och dog. Många greener fick dessutom skador av frystorka som gräset drabbas av om det utsätts för kalla torra vindar var ett extremt år och man får gå tillbaka många år för att hitta en vinter och vår som liknade detta. Ett massivt arbete inleddes för att rädda de plantor som överlevt, greener stödsåddes ett flertal gånger för att få in nytt gräs. Fairway stödsåddes i mitten av september. Det var ett torrt år och dammarna höll på att torka ur så vi kunde inte vattna i den utsträckning som vi ville. Stödsådden sensommar/höst lyckades bra tack vare vädret och en bra såmaskin anpassad till greener. En sådan maskin är inköpt inför säsongen 2014, liksom en vertikalskärare för fairway. Öppningsdatum 2013: 3 maj öppnas Gul slinga, 15 maj öppnas Röd slinga och 29 maj öppnades Vit. Två i personalen har under vintern gått sprutcertifieringskurs. Personalen har deltagit vid seminarium för modern banskötsel och verksamhetsseminarium i SGF s regi. Delar av personalen är delaktiga i arbetet med SISU. Utloppet mot Bråviken har rensats från vass och annan växtlighet för att lättare kunna ta hand om större vattenflöden för att undvika översvämningar i framtiden. På hösten hålpipades alla greener och hålen fylldes med ren sand. Gräset fick extra gödning under hösten för att hinna växa och etablera sig inför vintern. Den långa hösten hjälpte till mycket där. Invintringen verka ha gått bra och vi ser fram emot en ny säsong med mer normalt väderförhållande! Dagsformen på greenerna ser riktigt bra ut. Banchef Christofer Anderson med personal 8

9 Damkommittén Damkommittén har bestått av Eva Andersson jr, Åsa Monier, Agneta Antonsson, Ellinor Karlsson, Kerstin Nilson, Tina Åstrand, Ulla-Britt Tärning, Annelie Gåverud och Petra Henriksson. Vi startade säsongen 10 april med en kickoff där ca 60 damer närvarande. Kommittémedlemmarna informerade om den kommande säsongen. Vi åt en bit mat på vår restaurang och shopen/daily genomförde en uppskattad golfmodevisning. Under säsongen har kommittén anordnat onsdagsgolf förmiddag över 18 hål vid 15 tillfällen. Förmiddagsgolfen har lockat fler spelare än tidigare år kanske p.g.a. att vi nu även spelar både sällskapsklass och tävlingsklass. Onsdagsgolf eftermiddag över 9 hål har genomförts vid 15 tillfällen för målgruppen yrkesaktiva som har svårt att hinna spela dagtid under vardagarna. Vi har även flyttat fram starttiden 30 min till under vår-tillfällena. Deltagarantalet och intresset har varit stort och vi har fått med flera nya spelare. Årets hemliga resa gick till Jönåker GK. Vi var ett tjugotal damer som hade en trevlig dag med spel på en fin golfbana. Golfvärdskapet har fungerat men intresset för att stå golfvärd har minskat bland medlemmarna. Alla som stått golfvärd inbjöds till en tävling i slutet av säsongen. I årets oldgirls-serie placerade Bråviken sig på 6:e plats. Det har varit många som har varit intresserade av att delta. Bråvikens damer har i år för första gången deltagit i D30 och D50. Det har medfört mycket arbete för de ansvariga Petra Henriksson och Tina Åstrand. Många spelare anmälde sig i början på säsongen men många lämnade återbud och det var mycket besvär med att få ihop lagen. Alla damer som representerat Bråviken i de olika seriespelen inbjöds av damkommittén till en decemberträff på restaurangen där klubben bjöd på en jultallrik. Vi avslutade säsongen med en träff på restaurangen den 2 okt. då vi förrättade prisutdelning i de tävlingar som damkommittén arrangerat. Årets golfdam blev Kristina Rosberg som vann matchstegen. Vi delade även ut pris till årets nykomling Agneta Österberg Löpande Eclectic hade 14 deltagare. Annelie Gåverud vann den sammanlagda tävlingen. I birdieträdet satt vid säsongens slut 39 små fåglar fördelade på 12 hål och 14 spelare. Vann gjorde Petra Henriksson med 8 birdies. Ellinor Karlsson uppmärksammades då hon lyckats göra en hole-inone på hål 6 gul. Vid höstmötet 29 november avtackades Tina Åstrand och Petra Henriksson som avgår från kommittén. Ny i damkommittén 2014 blir Kristina Rosberg Kerstin Nilson damkommittén 9

10 Idrottskommittén Året började traditionsenligt med träning på Racketstadion och gymmet. På både Racketstadion tränade våra elit- och elitjuniorspelare jämsides och tillsammans våra äldre ambitiösa medlemmar. Under inomhussäsongen genomförs tre teknikpass per vecka. Som komplettering till inomhusträningen har elit- och elitjuniorspelarna slagit ute på rangen med egna bollar. Allt för att se hela slaget och effekten av inomhusträningen. Årets läger genomfördes i år på PGA National i Bara. Lägret var mycket uppskattat. Trots den sena starten så startade juniorernas säsongsgående Tisdagstouren i maj. Knattarna körde samtidigt igång med Golfkul. Tisdagar har blivit en riktig juniordag på Bråvikens GK. Fokus på Golfkul är att det ska vara roligt men också att man redan som liten kan spela golf. Vi har haft juniorer som deltagit på på Skandia tour på distrikt-, regional- och riksnivå. Vi har även haft två spelare, Daniel Ivarson och William Monier, som spelar Minitourtävlingar. I år kvalade William Monier till Nordea Tour på Rönnebäck GK. I år hade vi ett serielag för herrar som spelade i div 2. Herrarna spelar även 2014 i div 2. Förutom vårt elitlag har klubben i seriesammanhang representerats av oldgirls, D35, D50, H35, H45, H55, H65, H70 och H75. Glädjande att vi har så många olika serielag. I år genomfördes för första gången en Minitourtävling för herrar på Bråvikens Golfklubb. Tävlingen avslutades med ett rafflande särspel som vanns av Pierre Carlsson, Nyköpings GK på det tredje särspelshålet. Vi hade även i år stortävling för juniorer i och med Skandia Tour Regional.. Jan Monier Ordförande idrottskommittén 10

11 Marknad De svåra skadorna på vår golfbana försämrade naturligtvis klubbens förutsättningar att skriva nya samarbetsavtal och boka in företagsgolfer. Trots detta kämpade vi på och klarade ändå av budget. Vi är skyldiga ett stort tack till våra sponsorer som har visat stor förståelse och sympati för vår tuffa situation under året. Klubben har skrivit nya avtal inför 2014 med förvånansvärt många sponsorer under hösten, vilket är mycket positivt inför kommande säsong. Projektet som klubben har med Upplev Norrköping för att få fler golfpaket har under året inte fått så stort utslag på vår klubb med tanke på hur banans kvalité sett ut under sommaren. Bråvikens Golfklubb har fortsatt samarbete med ett tjugotal klubbar i landet, då vi erbjuder våra förmånsmedlemmar en lägre greenfee på dessa klubbar. Det ännu närmre samarbetet vi har med våra grannklubbar Norrköpings GK och Söderköpings GK har också varit uppskattat. Arbetet fortsätter och vi ser fram emot en blomstrande säsong 2014 på Bråvikens Golfklubb. Daniel Ivarson Marknad/Företagsförsäljning 11

12 Herrkommittén Kommittén har fr.o.m bestått av Holger Samuelsson (ordf.), Anders Andersson (ledamot), Thord Källström(ledamot), Torsten Hjärtström (ledamot) och Per Wass (sekr.). Sedvanliga vår- och höstmöten har ägt rum på Manheim. Kommittén har därutöver haft fyra protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. På vårmötet antogs en ny arbetsordning. Kommittén organiserar, leder och ansvarar för genomförandet av säsongens spel för Oldboys och veteraner. Vidare arrangerar kommittén puttning på Racketstadion under vinterhalvåret och höjdpunkten var puttävlingen mot NGK som vi förlorade. Frivilligarbete på banan har utförts av ett mindre antal medlemmar jämfört med tidigare år. Det har utförts på tisdagar under golfsäsongen och under vintern på onsdagar som vanligt. När golfspel blir aktuellt igen flyttas arbetet åter till tisdagsförmiddagar. Tävlingsverksamheten Vårt lag i scratchserien blev bland de sista. Fr.o.m spelas en gemensam serie för alla lag med slutspel. Vårt lag i H55-serien kom trea i år. Nytt spelupplägg genomförs I H 65-serien (div. 3 Södra) vann vårt lag, vilket innebär avancemang till div. 2 nästa år. H70-laget blev 5:a och vi blir kvar i samma serie nästa år. H 75/veteranerna kom 8:a i sin serie. Matchspelet lockade 27 spelare, varav tre damer. Det spelades på 14 måndagar och vanns av Leif Hemstad. Tourspelet genomfördes på 4 närliggande banor och vanns av Ryde Fröberg. 18 st. onsdagstävlingar har genomförts spelare har deltagit en eller flera gånger med sammanlagt 621 starter och Jörgen Rosberg blev ånyo årets Gubbgolfare. Vi vill här tacka shopen och speciellt Åsa för all hjälp med bokningar och scorekort m.m. På 2013 års avslutningstävling, på Wiredaholms GK, vanns singeltävlingen av Rolf Turesson och lagtävlingen av laget: Torsten Hjärtström/Thed Simonson/Hans Wilhelmsson. I år genomfördes varken någon Gökottegolf eller någon Picnicgolf. Tillsammans med damkommittén har vi fortsatt serien Lösa Förbindelser för oldboys och oldgirls vid 6 tillfällen. Veterankampen mot Katrineholms GK spelades på Katrineholms GK 10/6 och hemmalaget vann årets tävling. Som ett led i samarbetet med Vreta Klosters GK och hade de bjudit in spelare från oss 8/8. Sammanlagt deltog då 68 spelare och Vreta Kloster vann tävlingen denna gång. Triangeldramat spelades 2/9 på Söderköpings GK (med SöGK och NgGK) och de vann en hemmaseger. Nästa år är vi värdar. Årets Gubbröra spelades a) mellan H55 och H65 där H 65 vann och b) av H 70 mot H 75, som vanns av H 70. Hösttouren spelas på 14 klubbar i Östergötland. Årets Hösttour på Bråviken spelades september. Vi hade totalt 79 deltagare i år, vilket är något färre än Per Wass Herrkommittén 12

13 Tävling Året 2013 var ett år med en sen säsongsstart och banan fick ta mycket stryk under vintern. Detta medförde att vi fick göra vissa justeringar i det tilltänkta tävlingsschemat. Vi fick senarelägga vissa tävlingar. Vi hade en nyhet under 2013, där vi skulle införa en säsongstävling som vi kallade för onsdagsgolfen (numera Bråviksslaget). Tanken var att alla som spelade golf på onsdagar skulle kunna vara med mot en avgift på 60 :-, där 20:- gick till dagens tävling, 20:- till säsongsavslutningen och 20:- till välgörande ändamål. Tyvärr blev denna tävlingsform inte riktigt så populär som vi hade hoppats på. Till stor del berodde detta på att vi inte lyckades få ut tillräckligt med information om denna tävling. Vad vi kunde se under 2013 så var de populäraste tävlingarna var liksom förra året lagtävlingarna, så som Scrumble by Ventilationsprojekt och Flygplatserna i Östergötlands rumble, där man inte är lika beroende av sitt egna spel utan kan hjälpas åt till ett bra resultat. Detta är glädjande att vi kan få så många deltagare till våra tävlingar. Tyvärr så har vi inte lika många deltagare när vi kör singeltävlingar, vilket vi måste fortsätta att arbeta med för att få våra medlemmar att våga tävla själva. Den populäraste singeltävlingen var KM åldersklasser om vi inte räknar med inbjudningstävlingar. Övriga individuella klubbmästare: H65: Björn Ahlberg. D35: Petra Henriksson. H35: Martin Andersson. H75: Ryde Fröberg. H22: Oscar Rappestad. H55: Jan Ritzer. H21 Daniel Ivarson. H45: Kennet Sirenlid. Foursome-KM scratch: Daniel Ivarson/William Monier. Netto: Hampus Andersson/Mikael Svensson. För Tävlingskommittén Mattias Stridh 13

14 Årsbokslut för Bråvikens Golfklubb Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och 4 ansvarsförbindelser Redovisningsprinciper och 5 bokslutskommentarer Noter 5 Underskrifter 8 14

15 Resultaträkning Belopp i kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Föreningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i dotterföretag Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

16 Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och bananläggning Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Spelrätter Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter 16

17 Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Summa

18 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Föreningen tillämpar bokföringslagen och upprättar årsbokslut enligt kap 6 4 i bokföringslagen. Föreningen är modebolag i en mindre koncern, koncernredovisning upprättas inte. Noter Not 1 Intäkternas fördelning Intäkter per väsentligt intäktsslag Medlemsavgifter Greenfee Reklamintäkter o företagsgolf Medlemsaktiviteter Uthyrningsverksamhet Övrigt Summa Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 7 7 Kvinnor 2 3 Totalt 9 10 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Lönebidrag Skattefri bilersättning Utbildning Övrigt

19 Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Byggnader Bananläggning Inventarier Summa Inventarier skrivs av på 3-10 år, byggnader och bananläggning skrivs av på år. Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Övriga finansiella poster Summa Not 5 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Bråvikens Golfklubb arrenderar golfbanan av Bråviken Golf AB enligt särskilt avtal. Angivna anskaffningsvärden för byggnader och bananläggning avser av golfklubben bekostade investeringar i golfanläggningen. Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden

20 Redovisat värde vid årets slut Årets leasingkostnader hänförliga till leasingavtal uppgår till 28 tkr (236 tkr). Not 7 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Inköp Lämnat villkorat aktieägartillskott till dotterföretag Nedskrivning av andelar i dotteföretag Redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Antal Redovisat Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde Bråvikens Golf AB, , Norrköping Krogen på Bråvikens Golfklubb AB, Dotterbolagens egna kapital vid räkenskapsårets slut uppgick till 97 tkr. 100 Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda medlemsavgifter Övriga poster

21 21

22 22

23 Verksamhetsplan 2014 Vårt mål är att ständigt förbättra oss på alla sätt som är möjligt med medlemmars och gästers bästa som ledstjärna. Därför startades, under 2013, ett arbete med en mer långsiktig utveckling av klubben och marken den ligger på. Detta arbete har skett med hjälp av och i samarbete med ALMI, Östergötlands Golfförbund och SISU. Vi har totalt haft sju möten, fem med ALMI och två med SISU. I dessa möten har styrelse och personal tillsammans med ALMI och under ledning av SISU diskuterat och analyserat både nuläge, konkurrens, samarbeten, historik och möjligheter för att kunna göra planer för framtiden. Arbetet kommer att fortgå under våren och beräknas vara klart till sommaren då det presenteras i sin helhet för dig som medlem. Inriktningen på arbetet under 2014 kan vi redogöra för i en kortare beskrivning som nu följer: Banans skötsel och utveckling. Huvudfokus under året blir av kända skäl, gräsetablering. Att vi skall ha en kvalitet på vårt gräs som motsvarar de önskemål både våra medlemmar, våra gäster och vår personal känner sig nöjda med och stolta över. Vi kommer under året att göra mer för att få gräset att trivas både på våra greener, tees och fairways. Vi kommer att arbeta mera vertikalt för att få bort det organiska material som ligger under gräsytan och hindrar vatten från att rinna ner till rötterna. Det kommer att ge ett djupare rotsystem och gräsplantor med mer livskraft. Vi kommer också att tillsätta mera sand för att få en torrare och jämnare yta där svampangreppen blir färre och gräset kommer att trivas bättre. Flera gånger kommer vi att kompletteringsså våra gräsytor. Ett renoveringsarbete av vår 23 år gamla bevattningsanläggning har redan under vintern påbörjats och kommer att fortgå med utbyte av en hel del sprinklers och en optimering av funktionen i systemet. Två nya maskiner kommer under våren att tas i bruk. Samtidigt försöker vi att avyttra en av våra klippare. De nya maskinerna är dels en såmaskin, som vi redan berättat, kommer att användas flitigt under året. Den andra är en vertikalskärare/slaghack med ett uppsamlingsaggregat. Den kommer att förbättra alla våra gräsytor genom vertikalskärning. Med slaghacksaggregatet kan vi glesa och förbättra våra ruffar. Vår omkringliggande skogsmark skall också gallras för att förbättra växtmöjligheter, bli vackrare och släppa in mer sol och vind till våra gräsytor. Allt vårt arbete skall ske i enlighet med vår miljöplan och våra åtgärdsplaner och präglas av säkerhetstänkande för både grupp och individ. Vi skall i kronologisk ordning diarieföra vår verksamhet för att bättre kunna få rutiner och ta lärdom av rätt och fel som vi har gjort. Vår ambition är, att banan skall vara i spelbart skick större delen av året. Detta genom att t ex förbättra dräneringar och på alla sätt göra spelytor jämna, hållbara och öka kvalitén. Våra banor skall ha tydliga och likartade markeringar i enlighet med de normer som finns och vara markerade på ett sätt, så att det stör naturupplevelsen så lite som möjligt. Vår bana skall i alla avseenden hålla en hög nationell tävlingsstandard. Våra greener skall vara snabba, jämna och rättvisa. Banan skall vara en utmaning att spela, men det skall vara lätt att hitta bollar och man skall kunna spela snabbt och säkert. 23

24 Byggnader och vägar Vi har inga större projekt igång på byggsidan detta år. Vi skall bygga ett lite utrymme för våra handmaskiner inne i kallförrådet. Vi skall utvändigt måla ladan vid första hålet på röd slinga och även utvändigt måla huset där våra övernattningsrum finns. Vi kommer att stärka och snygga till bron vid rangen. Vi kommer att färdigställa bunkerbygget vid vit åtta. Service och kundmottagande Vi får ett tredje prova på år med Golfident och enligt planerna skall vi ha live scoring på vår hemsida, dvs de som önskar skall få sitt resultat i direktsändning på vår hemsida. Vår restaurang kommer att satsa mer på à la carte meny och öppet för mat när behovet hos medlemmar och gäster finns. Vi kommer också att ha kiosken bemannad under den mest frekventa delen av dagen och på resterande del finns kioskvaror i restaurangen. Vi kommer att ha kansli, reception och shop öppna mer än 70 timmar per vecka under hela säsongen. Idrott - elit och ungdom Vårt mål är att alla medlemmar skall vara så aktiva på klubben att ett liv med golf och Bråvikens GK är en självklarhet och något som markant ökar välbefinnandet. Vårt mål är att alla medlemmar oavsett ålder skall bli bättre som golfare och målet är att klubbens snitt-hcp blir lägre varje år. Vi skall ha en breddverksamhet, där våra förtecken är ungdom, intresse, kamratskap och golf. All verksamhet skall ske på idrottsliga grunder. Alla nybörjare skall inspireras och stöttas för att nå officiellt hcp. All verksamhet skall ske i en doping- och drogfri miljö och i kamratskap, med aktivt arbete mot mobbing och i enlighet med idéerna i Friendsprojektet. Våra elitspelare skall vara utbildade ledare för de yngre golfarna. Vi skall genom bidrag hjälpa ungdomar att få en bra start på sin golfkarriär. Vi skall delta i seriespel, och alla uttagningar skall ske enligt idrottsliga former. Marknad, samarbetspartner och PR Vi skall marknadsföra oss som en sund och servicevänlig verksamhet. Vårt budskap skall vara tillgänglighet, kvalitet, flexibilitet, service, idrottslig anda, tidsenlighet och golf i finaste bråviksmiljö. Vi skall ha ett aktivt säljarbete, där vi ger våra samarbetspartners god valuta för de insatser de bidrar med. Vi skall jobba för att utveckla ett aktivt nätverk för våra medlemmar, samarbetspartners och deras företag. Hela marknadsarbetet skall vara tydligt, kundrelaterat, väldokumenterat, rättvist och lättanpassat. Samma personer skall vara med i hela kundkontakten för att kunden skall bli så nöjd som möjligt, känna sig igenkänd och vara behandlad som den mycket viktiga person hon eller han är. Vi är och kommer att vara oerhört tacksamma mot alla som hjälper föreningen oavsett hur klubben får hjälp. 24

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1.

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1. November 2008 OMSLGET -NOVEMBE 2008 1. Underbart är kort Golf utan konsekvenser Timrå Golfklubb Golfbanevägen 2 860 32 Fagervik E-post: info@timragk.golf.se www.timragk.se Kansli: 060-570153 Fax: 060-578136

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen?

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen? nr 5 2003 30 november Glöggtävling Eken tänds kl 17! Var tog den lilla bollen vägen? Pär Landqvist Där, jag ser den! Roy Larsson LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb BESTÄLL VÅR KATALOG!

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer