Sanningens ögonblick

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sanningens ögonblick"

Transkript

1 Sanningens ögonblick En Event Marketing-Strategi för SAS riktad mot affärsresenärer. Christian Albinsson - Daniel Nilsson - Per Syrén Kandidatuppsats Företagsekonomi, EBD362, VT 2003 Ekonomihögskolan vid Väjö universitet Handledare & Eaminator: Christer Jonsson ENTERPRISING & BUSINESS DEVELOPMENT

2 "Now hold on!" J.R. Ewing, Dallas Sammanfattning Sanningens ögonblick Bakgrund Vardagen för ett svenskt företag är idag fylld av kraftfulla energier och snabba förändringar. I ett allt större mediebrus krävs nya metoder och verktyg för att kommunicera företagens fabrikationer. En ansats för att möta de nya krav som vi har belyst i ovanstående resonemang kan vara Event Marketing, som är ett verktyg för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller ett sponsrat evenemang. Problemformuleringen Vad innebär begreppet Event Marketing? Vilka faktorer är avgörande vid skapandet av en Event Marketing-Strategi? Hur kan en Event Marketing-Strategi för SAS med fokus på affärsresenärer vara utformad? Syfte Syftet med uppsatsen är att vi skall utforma en Event Marketing-Strategi åt SAS med fokus på affärsresenärer. Uppsatsen syftar även till att bidra till utvecklingen av, och förståelsen för, begreppet Event Marketing. Avgränsningen Uppsatsen har fokuserats på affärsresenärer som reser till och från Skandinavien. Teoridelen i detta arbete är tämligen diger. Detta beror på att vi inte bara ämnat förklara begreppet Event Marketing, utan även fyllt det med innehåll. Avseende empirin har vi inte kunnat göra en djupdykning i alla de olika nyckelbegreppen, då dessa hade varit varsin C-uppsats i sig. Teori Teoribildningen inom Event Marketing är tämligen skral. Vi har därav i denna uppsats inte bara ämnat förklara begreppet Event Marketing, utan även fyllt det med innehåll. För detta ändamål har vi skapat en stipulativ definition av begreppet samt en modell, Event Marketings kostcirkel, som vi använder för att förklara begreppet samt guida läsaren genom uppsatsen. Vår definition av begreppet Event Marketing; Event Marketing är realtidskommunikation på en begränsad arena där upplevelsen konkretiserar företagets identitet och budskap för målgruppen. 105

3 Event Marketings kostcirkel Modellen är baserad på fem olika nyckelbegrepp som tillsammans fungerar som ett ramverk för en Event Marketing-Strategi. De fem beståndsdelarna är alla viktiga beståndsdelar i en Event Marketing-Strategi, enligt samma princip som hemkunskapsläraren förordade olika beståndsdelar i en välbalanserad kost. Allt med utgångspunkt i kostcirkeln. Metod Metoden som vi har använt är en kombination av kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt. Dock har vi hämtat den mesta kraften från den kvalitativa ansatsen, eftersom vi har arbetat med tolkning i mycket stor utsträckning. Det empiriska underlaget grundar sig på en undersökning som omfattar ett flertal djupintervjuer, en enkätundersökning samt data från sekundära källor. Undersökningen syftade till att utröna vikiga parametrar för affärsresenären vid val av reseleverantör. Dessutom undersöktes på vilka arenor affärsmän/kvinnor träffas samt vilka intressen nämnda målgrupp har. Allt för att kunna identifiera en adekvat Event Marketing-Strategi för SAS riktad mot affärsresenärer. Resultat I undersökningen framkom bland annat att avgångstid/ankomsttid och pris är vikiga parametrar för en affärsresenär vid valet av affärsreseleverantör. Affärsmän/kvinnor samlas gärna kring olika former av sportaktiviteter, gärna golf. De arenor som målgruppen möts på är bland annat restauranger, mässor, kontoret samt olika branschjippon. Vi har tagit fram en rad olika rekommendationer som SAS bör ta i beaktning när man arbetar med Event Marketing, nedan följer några eempel. Bestäm en önskad position och arbeta konsekvent för att nå och försvara denna. Koppla all Event Marketing till EuroBonussystemet! Tänk utanför de gängse ramarna. Kreativitet är datumstämplat! Tänk PR redan på planeringsstadiet. Hur kan Eventet skapa publicitet? Medieträna i någon form all Eventpersonal. Skapa nya arenor som bygger på målgruppens behov, eempelvis kunskap. Skapa lojalitet tidigt med nästa generations affärsresenärer, använd universitet, högskolor och andra arenor som befolkas av äldre ungdomar. Upplevelsen är en produkt av budskap, arena och aktivitet! 106

4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING PROBLEMBAKGRUND PROBLEMDISKUSSION PROBLEMFORMULERING SYFTE AVGRÄNSNING TEORETISK OCH PRAKTISK RELEVANS ETT UPPDRAG FRÅN SAS METOD VETENSKAPLIGT SYNSÄTT UPPLÄGGNING Teori och Case Empiri Kreativ fas och Strategi VÅRA NYCKELBEGREPP KRITISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT BESKRIVNING AV FLYGBRANSCHEN I ALLMÄNHET OCH SAS I SYNNERHET TEORI EVENT MARKETINGS DNA Inledning Sprunget ur sponsring Vad innebär Event Marketing? Event Marketing förenar olika former av marknadsföring till en samlad plattform Vår syn på begreppet strategi Teorimodell POSITIONERING Konkurrensanalys Positionera varumärket genom Event Marketing Varumärkets beståndsdelar Case MÅLGRUPP Segmentera fram fokus Marknadsföring genom kamratskap Event Marketing och relationer Relationen till varumärket Skapa lojalitet genom Event Marketing CRM genom Event Marketing Case

5 4.4 BUDSKAP Event Marketing konkretiserar det abstrakta Varumärkets kod genom Eventets megafon Public Relation genom Event Marketing Case ARENOR Men vad är egentligen sponsring? Sponsring versus Event Marketing Eget eller befintligt evenemang Sanningens ögonblick Sales Promotion Case UPPLEVELSER Men vad är egentligen en upplevelse? Upplevelser som påverkar Case EMPIRI POSITIONERING Konkurrensanalys Positioner på marknaden MÅLGRUPP Affärsresenärer vilka är de? Vad är viktigt för affärsresenären? Köpprocessen hos affärsresenärerna SAS affärslösningar för företag Håll koll på dina polare - CRM BUDSKAP SAS och budskap Varumärkeskommunikation Varumärkets kod Scandinavian Direct ARENOR SAS och arenor Affärsresenärer och arenor UPPLEVELSER SAS och upplevelser Affärsresenärer och upplevelser ANALYS POSITIONERING MÅLGRUPP BUDSKAP ARENOR UPPLEVELSER

6 7. SAS EVENT MARKETING-STRATEGI POSITIONERING MÅLGRUPP BUDSKAP ARENOR UPPLEVELSER EVENT MARKETINGS CHECKLISTA REFLEKTION FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING KRITIK TILL DET EGNA ARBETET KÄLLFÖRTECKNING Bilaga 1 Enkät affärsresenärer 3 sidor Bilaga 2 Mail till branschfolk (Event & PR) 1 sida 103

7 Life just come down to a few moments. This is one of them. - Wall Street,

8 1. Inledning Glitter och glamour, flärd och prakt, snabba klipp och kraftfulla energier. Pang, pang, pang! En ny spännande och normbrytande dokusåpa på Kanal 5? Nej, det är vardagen i ett vanligt svenskt företag, marknadsföringsmässigt alltså. I ett allt större mediebrus krävs nya metoder och verktyg för att kommunicera företagens fabrikationer. Varumärken och relationer är företagens viktigaste ingredienser i det recept som ska vinna internationella troféer. Marknadsföring och information måste idag vara underhållande. Mottagaren av marknadskommunikation styr alltmer av vilka budskap den ska nås av. Industrialismens massbudskap har förvandlats till postmodernismens individualisering. Målgruppen för en kampanj är idag inte längre ett kollektiv, en massa är målgruppen individen! De nya förutsättningarna ställer nya krav på marknadsföringen. För att kunna bryta igenom och nå fram till mottagaren måste företagen använda nya sofistikerade kommunikationsverktyg. I det senmoderna samhället krävs fleibilitet, illojalitet och förmågan att anta tillfälliga projektidentiteter för varje ny situation (Castells 1998). Kravet på underhållning förutsätter att mottagaren integreras och engageras i kommunikationen. Live och i realtid! En ansats för att möta de nya krav som vi har belyst i ovanstående resonemang kan vara Event Marketing, som är ett verktyg för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller ett sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemang en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (jfr Behrer & Larsson, 1998). Poängen med en väl genomtänkt och applicerbar Event Marketing-Strategi är att öka företagets interaktionseffekter. Potentiella effekter av Event Marketing är möjligheten att bygga och underhålla relationer. Samtidigt skapas en arena för direkt kommunikation med kunderna, på vilken man kan kommunicera personifiering av varumärket. Event Marketing är dessutom lojalitetsskapande. Fördelarna uppnås som en direkt följd av att människor möts och interagerar genom ett evenemang (jfr Behrer & Larsson, 1998). Företagens vardag fylls med prestigeprodukter och intima relationer. Pang, pang, pang! Frågan är hur man fyller kundernas vardag med samma innehåll? 1

9 1.1 Problembakgrund Hösten 2001 var en svart period för flygbranschen. SABENA Airlines, ägt av den belgiska staten lämnade formellt in sin konkursansökan till en domstol i Bryssel. Egentligen borde ingen ha varit förvånad, då företaget endast gjort vinst ett år sedan starten för över 40 år sedan, men i medierna intervjuades person efter person som alla gav uttryck för sin chock och häpnad (Veckans affärer, nr 10, 2003). Chocken i Belgien var varken den första eller den sista för flygbranschen. Efter årtionden av monopolpositioner luggas nu de statsägda flygbolagsjättarna av lågprisbolag, vilka kan karaktäriseras som uppnosiga uppstickare med uppgående marknadsandelar och nedgående priser (jfr Veckans affärer, nr 10, 2003). Affärsresenärerna väljer idag billigare priser före eklusivitet, bonuspoäng och fullskaligservice var också året då islamistiska etremister lamslog västvärlden. Elfte september 2001 kapades fyra flygplan i östra USA och användes vid terroristdåd. Efterdyningarna av elfte september ligger som ett grått skimmer över hela resebranschen (Veckans Affärer, 10, 2003). Samtidigt som en grå massa breder ut sig efter hösten 2001, syns en pastell inspirerad målning vid horisonten. Globaliseringen och informationsteknologins landvinningar leder till att allt fler företag gör affärer med internationella partners. Idag är det lika lätt att göra affärer i Bristol som i Svedala (SAS Årsredovisning 2002). Vi anser att informationsteknologin inte kommer att kunna ersätta det beprövade handslaget. I takt med att internationella affärsrelationer blir vanligare, kommer också affärsmännens behov av att resa internationellt att öka (jfr SAS Årsredovisning 2002). Efterdyningarna av det omvälvande året 2001 är alltså tämligen stora. Ständigt krigshot och allmän osäkerhet har lett till att den ekonomiska utvecklingen har dämpats och många branscher känner av en vikande ekonomi. Samtidigt ser vi återigen nedåtgående siffror i flygbolagets bokningssystem. Det pinfärska kriget i Irak, kombinerat med ökad risk för terroristattentat, högg dramatiskt flygbranschen i ryggen under marsmånad 2003 (jfr SAS Årsredovisning 2002). Enligt tidningen Veckans Affärer (2003) befinner sig SAS för tillfället i en svår ekonomisk situation. SAS-gruppen gjorde 2002 en hisnande förlust på nästan en halv miljard kronor, där flygbolaget Scandinavian Airlines stod för merparten av åderlåtningen. SAS har i jämförelse med andra bolag för stora personalkostnader, framförallt vad gäller den luftbaserade delen av personalstyrkan. 2

10 1.2 Problemdiskussion Den viktigaste kundgruppen för SAS-koncernen har alltid varit affärsresenärerna. Antalet fullbetalande affärsresenärer har halverats sedan 1995, vilket självklart måste anses vara en oroväckande utveckling. Den skandinaviska flygbolagsjätten har således problem med sin viktigaste målgrupp. Prestigen i att resa med SAS finns idag inte längre, i alla fall inte i samma utsträckning som för 10 år sedan. Lojalitetsbanden är brutna. Visst är det lätt att argumentera för att SAS 1993 var ett monopolföretag utan större konkurrens och att SAS 2003 agerar på en marknad med helt nya spelregler. Problemet ligger dock inte enbart i den nya konkurrensen, utan i SAS uppenbara problem med att anpassa sig efter den nya tiden. Bortsett från att kostymen är för stor, så är den uppenbarligen omodern. Kombinationen av SAS strukturproblem och oförmågan att kommunicera med marknaden är vampiga problem, problem som kan leda till att SAS 2013 bara är ett minne blott. Devisen att goda kunder skall belönas, vilket man gör med hjälp av EuroBonus, är en av SAS ledstjärnor (Internrapport 1). Detta innebär ett system där kunden blir medlem och tjänar poäng varje gång kunden flyger med SAS eller någon av SAS partners. Dessa poäng kan sedan användas till resor, evenemang och spännande upplevelser. Problemet är att EuroBonusens glansdagar är förbi. Kombination av nya juridiska hinder i form av EG-rättens konkurrenslagstiftning och resenärernas ändrade köpbeteende, minskar dragningskraften i bonussystemet (Internrapport 1, samt vår egen empiriska undersökning). SAS måste finna nya vägar att kommunicera med affärsresenärerna. Den senaste tidens negativa publicitet kring SAS personalneddragningar och dåliga ekonomiska resultat har självklart berört företaget negativt. Emellertid verkar det ännu inte som om kundernas uppfattning om företagets service har dalat. Fortfarande visar SAS egna undersökningar att kunderna ser SAS som ett tämligen gott eempel inom flygindustrin. Dock är detta något som kan komma att ändras, om inte företaget lyckas omvandla den negativa trend man för närvarande befinner sig i (Internrapport 4). Mot bakgrund av ovanstående insikter om trenderna på det ekonomiska planet i allmänhet och på flygmarknaden i synnerhet kan man konstatera att det är viktigt för SAS att vidta en del åtgärder. Kunderna efterfrågar andra produkter än de SAS traditionellt har erbjudit. Att lågprisflygbolagen har tagit marknadsandelar, på ett så påtagligt sätt, är ett bevis på det. Det faktum att SAS har högre kostnader för produktion än andra traditionella europeiska flygbolag (AEA-bolag) gör självklart att en omstrukturering av arbetssättet är av vikt (Veckans affärer, nr 10, 2003). Ofta kan fokus riktas mot att identifiera nya marknader i den situation som SAS befinner sig i. Samtidigt kan det vara avgörande att locka tillbaka de gamla kunderna inom affärsresenärssegmentet. Den ändrade efterfrågan i kombination av fler konkurrenter, alltså fler aktörer på marknaden, leder dock till att man måste vara mer aktiv i sin dialog med resenärerna, det vill säga skapa en relation för att kommunicera de fördelar som ett resande med SAS för med sig. 3

11 Uppsatsen syftar just till det ovan nämnda. Alltså att skapa en strategi för att kommunicera de fördelar som ett resande med SAS för med sig. Projektet innebär konkret att utarbeta en Event Marketing- Strategi för SAS med fokus på affärsresenärer. Ämnesområdet Event Marketing präglas av en märkbar brist på dokumenterad teoretisk kunskap. Utvecklingen verkar istället förbehållen den pragmatiska verkligheten. Event är att jämställas med ett evenemang eller en händelse. I tillämpningen av Event Marketing åsyftas ett evenemang; i bemärkelsen ett av företaget skapat eller sponsrat tillfälle att möta målgruppen, under vilket man skapar en upplevelse och förmedlar ett budskap (Behrer & Larsson, 1999). För oss handlar Event Marketing om möten. En synonym till Event Marketing skulle kunna vara möteskommunikation. Genom att låta potentiella och befintliga kunder lära känna och uppleva varumärkets DNA skapas en grogrund för såväl märkeslojalitet som kännedom, associationer och engagemang. Effektiv Event Marketing förstärker dessutom relationen mellan köpare och säljare (jfr Behrer & Larsson, 1998). Event Marketing kan kommunicera varumärkets lukt, konsistens, utseende, funktion och allt detta live! Kunden får en direkt upplevelse av varumärkets essens! Mot bakgrund av ovanstående teoretiska utvikning och de trender vi tidigare har presenterat konstaterar vi att en välsvarvad Event Marketing-Strategi kan vara en väg till att nå den viktiga målgruppen affärsresenärer. Vi anser att det kan vara ett intressant grepp, särskilt med tanke på att Event Marketing är mycket kostnadseffektivt, vilket får anses som positivt mot bakgrund av det ekonomiska läget företaget befinner sig i för tillfället. Dessutom är Event Marketing intressant som kanal vad avser integrationen med övriga marknadsföringsverktyg. Liksom medieindustrin är PR-institutionen och möteskommunikationen en del av vad som kan beskrivas som kulturindustrin. Kulturindustrin producerar symbolisk kommunikation och spelar en central roll för människors föreställningar och medvetande (jfr Larsson m.fl., 2002). Vi anser alltså att Event Marketing kan vara en bricka i det pussel, som ska vända den negativa trenden och återskapa en lojal relation mellan affärsresenärer och SAS. 4

12 1.3 Problemformulering Den problemformulering, som bildar ryggraden till denna uppsats, är tredelad. Först om främst levererar vi en fråga, som tar sin utgångspunkt i teorin, och som syftar till att reda ut vad begreppet Event Marketing egentligen innebär. Den andra frågeställningen bryter ner problemet och fokuserar på den empiriska undersökningen, medan den sista frågan ringar in slutprodukten för detta arbete. Vad innebär begreppet Event Marketing? Vilka faktorer är avgörande vid skapandet av en Event Marketing-Strategi? Hur kan en Event Marketing-Strategi för SAS med fokus på affärsresenärer vara utformad? 1.4 Syfte Syftet med uppsatsen är att vi skall utforma en Event Marketing-Strategi åt SAS med fokus på affärsresenärer. Uppsatsen syftar även till att bidra till utvecklingen av, och förståelsen för, begreppet Event Marketing. 1.5 Avgränsning Vi har i denna studie valt att fokusera på den eterna formen av Event Marketing. Således har det interna Event Marketing perspektivet fått en underordnad roll. De interna eventen syftar till att motivera och skapa en god stämning hos personalen, vilket alltså inte har varit fokus för denna studie. I teorioch empiridelen har vi primärt haft utgångspunkten att dessa delar direkt skall relatera till Event Marketing-Strategin för SAS, dvs. problemområdet för studien. Uppsatsens empiriska undersökning är avgränsad till att fokusera på affärsresande till och från Skandinavien. Det beteendevetenskapliga perspektivet av Event Marketing är en teoridel som vi valt att inte fokusera på. Detta för att teoridelen av denna uppsats inte skulle bli lika tjock som en amerikansk managementbok samt att största möjliga relevans skulle uppnås. Den mängd empiri vi har valt att samla in är baserad på den tid som finns tillgänglig och studiens omfattning samt tillgängligheten på SAS. Analyserna i empirin är förhållandevis ytliga, i alla fall jämfört med vad vi själva stipulerar i den teoretiska modellen. Anledningen till detta är att var och en av dessa analyser skulle vara en c- uppsats i sig. Dessutom har vår uppdragsgivare avdelningar som uteslutande arbetar med målgrupps-, positionering- och omvärldsanalys. Således har vi valt att välja ut de grundläggande och schematiska beskrivningarna, dels för att inte belasta läsaren, och dels för att inte ta bort fokus från uppsatsens egentliga ämne; Event Marketing. De olika nyckelbegreppen som vi behandlar i denna uppsats förklarar vi på olika många sidor, ibland skiljer det sig mer, ibland mindre. Viktigt att poängtera är att antalet sidor inte säger något om hur 5

13 viktiga de olika begreppen är, det handlar bara om att det krävs olika många sidor för att förklara dem samt att det finns olika mycket information tillgänglig. Teoridelen av detta arbete är tämligen diger. Detta beror på att teoribildningen inom Event Marketing-fältet är relativt tunn, varför vi har funnit oss tvungna till att gräva djupt i den teoretiska myllan för att skapa en adekvat referensram. Vi har alltså inte bara ämnat förklara begreppet Event Marketing, utan även fyllt det med innehåll! 1.6 Teoretisk och praktisk relevans Det teoretiska området, som denna uppsats kretsar kring, är relativt ungt och tämligen outforskat. Teoribildningen är, för att uttrycka sig tydligt, begränsad. Vår ambition är att skapa en bra och i många fall nydanande teoribild över Event Marketing som begrepp. Ambitionen är även att arbetet skall kunna fungera som en praktisk vägledning, eller med andra ord strategi, för företaget SAS. Den praktiska relevansen är således minst lika viktig som den teoretiska för oss. 1.7 Ett uppdrag från SAS Hösten 2002 annonserade SAS, via Jobline, efter c-uppsats grupper som skulle granska några olika ämnesområden. Du som läsare har säkert redan räknat ut att det var på oss lotten föll att skriva en av dessa uppsatser för SAS. Uppdraget var att skapa en Event Marketing-Strategi med fokus på affärsresenärer. 6

14 2. Metod Många menar att det inte finns något rätt eller fel avseende valet av metod. Däremot finns det mer eller mindre lämpliga metoder för olika ändamål. Det kan självklart även vara så att det går upp ett ljus för forskaren i efterhand vad beträffar valet av metod. Således är metoddelen av arbetet en komple process, som kräver sin man/kvinna! 2.1 Vetenskapligt synsätt Under den metodkurs, som fungerat som ett slags avstamp inför detta uppsatsarbete, har det basunerats att all forskning är sprungen ur en vetenskaplig föreställning hos forskarna. Vi har i denna grupp en gemensam grundföreställning om att förståelse borde vara frukten av ett uppsatsarbete. I och med att vi är överens om ovanstående generella insikt faller det sig naturligt att hämta den vetenskapliga ryggraden från hermeneutiken, vilken tar sin utgångspunkt i begreppet tolkning. Hermeneutiken är sprungen ur en kritik som väte fram mot positivismen, vilken bara ansågs beskriva företeelser som de var utan någon som helst tolkning (Bjerke, 1989). På 1800-talet introducerade den tyske teologen Friedrich Schleiermacher den första modellen för systematisk och vetenskaplig tolkning av teter som anses ligga till grund för hermeneutiken. Han försökte att skapa ett tolkningssystem med samma säkerhet som företrädare för positivismen gjorde anspråk på (Engdahl, 1977). Hermeneutik är en kvalitativ forskningsansats där tolkning av de teter, intervjumaterial, observationer etc. man får fram är centralt. (jfr Bjerke, 1989, sid ) Inom hermeneutiken kan man använda teorin för att analysera och tolka den empiriska datan. Viktigt att beakta i samanhanget är dock att det är innebörden i datan, inte teorierna, som ska utgöra den helhetsbild som blir resultatet av tolkningarna. Därför får inte teorin ta överhanden. Tolkningar som stämmer alltför väl med en teori bör därför väcka vår misstänksamhet. Det kan nämligen hända att teorin döljer det som empirin har att säga (Engdahl, 1977). Den egna kreativiteten är alltså viktig och får inte hämmas av för starka teoretiska ramar (alltså inte avseende antalet sidor utan hur man använder teorin). Detta resonemang tycker vi är viktigt att ta i beaktning och det rimmar väl med den ansats vi har för denna uppsats. Teorin är alltså endast ett ramverk, enligt vårt synsätt, som ligger till grund för det kreativa arbetet. Den vetenskapliga resan kan ske längs snåriga vägar. Teoretiker urskiljer vanligen två huvudsakliga vägar i sammanhanget, den deduktiva och den induktiva. Induktion innebär att man utifrån enskilda händelser drar generella slutsatser. Arbetsgången är observation - mönster hypotes teori. Eller 7

15 med andra ord att man utgår från empiri som successivt övergår till en teoretisk formulering. Deduktion innebär det motsatta angreppssättet, dvs. man utgår från arbetsgången; teori hypotes observation - konfirmation (Andersen, 1998). Vår utgångspunkt för denna studie är den deduktiva ansatsen, vilket alltså innebär att den befintliga teorin bestämmer vilken information som samlas in, hur man tolkar informationen och hur den skall relateras till teorin (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991). 2.2 Uppläggning Det första vi gjorde när vi fick uppsatsuppdraget var att sätta oss ner och formulera en uppläggning för arbetet. Denna uppläggning har vi fått revidera en smula under vägen, men den har hållit sig förhållandevis intakt. Att vi skapade en dylik modell beror på att det på ett bra sätt konkretiserar arbetsgången, vilket har underlättat vårt arbete. Uppläggningen åskådliggörs nedan, i figur 1. Figur 1 - Studiens uppläggning Teori är kunskap inhämtad från litteratur och artiklar. Case är kunskap inhämtad från intervjuer med specialister på Event Marketing samt hemsidor. Empiri innebär en djupgående studie samt en kort nulägesanalys. Kreativ fas är sammanställning av de olika tidigare delmomenten, vilket kompletteras med projektdeltagarnas egna synpunkter, idéer och förslag. Strategi är den slutliga produkten, summan av de olika delmomenten Teori och Case För att snabbt penetrera begreppet Event Marketing, samt SAS infallsvinkel på ämnet, initierades en dialog med kontaktpersonerna på SAS. Dessutom skickade vi ut ett frågeformulär via mail till branschfolk (39 personer, varav 12 svarade) som endast syftade till att skapa en övergripande förståelse för begreppet. Mailet finns som bilaga 2. Utskicket kompletterades senare med 10 djupintervjuer med branschföreträdare. Den stora delen i teoriarbetet ägnades dock, föga oväntat, åt en litteraturstudie, som omfattade det mesta av vad som skulle kunna relateras till begreppet Event Marketing, såväl artiklar som böcker föll under vår lupp. I teoripenetrerararbetet hade vi utgångspunkten att fylla begreppet Event Marketing med innehåll, inte bara förklara begreppet. 8

16 2.2.2 Empiri Djupintervjuer Enkätundersökning Sekundärdata Äpple eller päron? Vi har inte valt att göra en s.k. totalundersökning utan vi kommer istället att fokusera på en ansats, där en kombinerad intervju- och enkätstudie med ett urval av målgruppen bildar den empiriska grunden. I kombination med diverse sekundärdata förstås. Vi har kombinerat olika former av urvalsmetoder i denna studie. Urvalen grundar sig på den selektiva urvalsmetoden, vilket innebär att vi inte har valt att göra urvalet helt slumpmässigt, utan efter andra kriterier. Det kriterium som vi har utgått från vid konkretiserandet av urvalet är att intervjuobjekten tillför något till projektets huvudsyfte. Djupintervjuer Vi har valt att lägga upp undersökningen enligt något man kan likna vid metodtriangulering, dvs. att man förenar olika former av datainsamlingsmetoder, såväl kvalitativa som kvantitativa. Först och främst handlar det om djupintervjuer, vilket innebär face-to-face intervjuer som är av djupdykande karaktär. Intervjuförfarandet ämnar gå så djupt som möjligt i en problemställning. Vanligen skiljer man på ostrukturerade och strukturerade intervjuer. I denna studie har vi använt oss av en semistrukturerad intervjuform, vilket innebär att intervjupersonen erbjuds stort svarsutrymme trots att det finns ett relativt tydligt intervjuunderlag för intervjuaren att utgå från (jfr Lundahl & Skärvard, 1999). Syftet med ett intervjuunderlag är att säkerställa att alla intresseområden berördes i intervjun. I detta fall utgick intervjumallen från mailet vi skickade till branschföreträdare, samt enkätens tredje sida (bilaga 1 och 2). En intervju skiljer sig självklart från ett vanligt samtal. Lantz (1993) menar att den mest betydande skillnaden är att en intervju är till för att samla information och det förutsätts att intervjuaren har ett syfte med utfrågningen. Dessutom har intervjuaren och respondenten olika roller i en intervju, vilket inte alltid är fallet vid ett vanligt samtal. Författaren menar dessutom att det är vikigt att intervjuaren inte tar över, eller ställer ledande frågor. Vi tror inte att vi, i denna undersökning, har drabbats av någon intervjuareffekt, i termer av att vi skulle ha lagt svaren i munnen på respondenterna. Med intentionen att nå största möjliga stringens, har vi även kompletterat den ovan nämnda metoden med en enkätundersökning. En enkät är oftast synonymt med ett frågeformulär med korta och koncisa frågor, utan någon större möjlighet för respondenten att sväva ut i sina svar. En enkätundersökning är att föredra, jämfört med en djupintervju, när respondenterna är många och problemet man önskar få svar på är relativt okomplet (Svenning, 2000). En annan viktig skillnad mellan enkätundersökningar och metoder som baseras på intervjuer, är att de senare innebär en interaktion mellan den som frågar och den som tillfrågas (Lantz, 1999). 9

17 Att vi har valt att komplettera djupintervjuer med enkät och sekundärdata grundar sig främst på två saker. Det första är att empiriomfånget troligen blir mer digert samt att det rent undersökningstekniskt blir mer ändamålsenligt. Detta hör samman med att olika forskningssituationer kräver olika metoder. Djupintervjuerna har genomförts på olika arenor. Dels har vi genomfört intervjuer med medarbetare på SAS, samt kompletterat med de undersökningar som redan finns gjorda. Den andra arenan utgjordes av flygplatserna Arlanda och Skavsta, där enkätundersökningen genomfördes under några långa dagar i början av maj. För det tredje utgjordes undersökningen av djupintervjuer med affärsresenärer, vilka har genomförts i Stockholm och Väjö. Dessutom har vi genomfört djupintervjuer med branschföreträdare, vilket vi redan har varit inne på. Alla dessa intervjuer ledde inte fram till något konkret och användbart. Intervjuerna finns dock redovisade i källförteckningen oavsett vad de ledde till. Sammanlagt har det blivit 27 djupintervjuer. Enkätundersökningen Syftet med enkätundersökningen var att skapa en mer generell bild av affärsresenären än vad SAS har gjort i sina egna undersökningar samt bekräfta eller motstrida SAS uppgifter. Enkäten består av tre sidor med frågor och återfinns som bilaga 1. Undersökningen genomfördes på Skavsta och Arlanda där vi totalt erhöll 100 svar. Dock var fyra av dessa irrelevanta av olika skäl, eempelvis ej korrekt ifyllda svar. Av dessa 96 enkäter besvarades 11 av kvinnor och 85 av män. På Skavsta valde vi att samla in 40 enkäter och på Arlanda 60 stycken. Motiveringen till förhållandet är att Arlanda är en större flygplats och därför borde ha en större vikt i undersökningen, i syfte att skapa en proportionalitet. På Skavsta genomfördes enkätstudien i avgångshallen medan det på Arlanda var Sky City och inrikesterminalen som gällde. Enkäten delades ut efter att undersökningsledaren hade frågat huruvida resenären reste för ett företags räkning eller ej. Enkäten var utformad för att undersöka; I hur stor utsträckning affärsresenärerna köper sina biljetter själv. Vilka instruktioner företagen ger till utomstående bolag med uppgift att köpa in affärsbiljetter. Vilka kriterier som är avgörande vid beställning av den specifika resa affärsresenären skall genomföra eller har genomfört vid undersökningstillfället. Vad som är viktigt för affärsresenären vid inköp av affärsresor generellt sett. Affärsresenärens inställning till de konkurrerande flygplatserna Stanstead och Heathrow samt Arlanda och Skavsta. Vilka arenor affärsresenärer samt affärsmän/kvinnor rör sig inom. Vilka intressen affärsresenärer har. Frågorna i enkäten är utformade självständigt med utgångspunkt ifrån relevant teori och de fem nyckelbegrepp som denna uppsats kretsar kring (presenteras på nästa sida). På frågan, Vilka kriterier som varit avgörande vid beställning samt frågan Vad är viktigt för dig vid inköp av affärsresor? har vi valt en segradig skala, där 1 innebär att kriteriet inte alls har varit avgörande och 6 innebär att det är ett mycket avgörande kriterium. Motiveringen till den segradiga skalan är att respondenten skall bli tvungen att välja sida, då det inte finns ett mittenläge. 10

18 Frågorna om flygplatserna, och hur väl påståendena om dessa stämmer, bygger på tesen att flygplatserna konkurrerar mot varandra i viss utsträckning och tanken var att mäta affärsresenärernas kunskap och attityd om respektive flygplats. Efter att all information från enkäterna var inmatade i SPSS behandlades informationen i form av crosstabulations, vilket innebär att svaret på en fråga ställs i relation till en eller flera andra frågor (Gates, 2002). De relevanta resultaten gjordes sedan om till tabeller och återfinns i empiridelen av detta arbete. Sekundärkällor Mycket av den data som vi har samlat in kom från sekundära källor, främst i form av tidigare studier som genomförts på SAS. Sekundära källor innebär sådana källor som inte direkt relateras till just denna studie, sammanställda för att annat syfte således. (Svenning, 2000) Kreativ fas och Strategi Att gå in i en kreativ fas kan självklart innebära många olika saker för olika forskare. För oss innebär det att vi samlar intrycken från det tidigare arbetet och på bästa hermeneutikmanér tolkar informationen. Alltså sammanfattar vi empirin och teorin i våra hjärnor för att sedan bearbeta densamma. Frukten av tolkningen ledde i detta fall till en Event Marketing-Strategi för SAS riktad mot affärsresenärer. 11

19 2.3 Våra nyckelbegrepp Vår studie har kretsat kring nedanstående nyckelbegrepp, då vi anser att indelningen väl speglar den information som behövs för att skapa en Event Marketing-Strategi. Denna insikt har vi nåtts av genom den teoretiska och empiriska förstudie som vi har genomfört. Vår strävan har varit att nyckelbegreppen ska genomsyra hela uppsatsarbetet och fungera som en röd tråd för oss, såväl som för läsaren. I kapitel 3 kommer vi att resonera mer kring varför just nedanstående nyckelbegrepp är de mest intressanta. Nyckelbegreppen är; - Positionering Arenor Budskap Upplevelser Målgrupp - Positionering Med positionering menar vi, i detta samanhang, var SAS befinner sig i förhållande till konkurrenter och andra aktörer på marknaden. För att skapa oss en bild av detta var det främst sekundära källor som intresserade. Arenor Var? Vilka mötesplatser finns för affärsresenärer? Frågan syftar till att identifiera på vilka arenor man med en Event Marketing kampanj kan möta affärsresenärer. Med andra ord var man ska rikta blickarna, för att nå detta segment. Det var främst primära källor, såsom djupintervjuer samt enkäter, som bildade det empiriska underlaget. Budskap Hur? Budskap handlar om hur man som företag uppfattas och hur man vill bli uppfattad. För att kunna formulera en adekvat Event Marketing-Strategi är det alltså av största vikt att titta på vad man kommunicerar med målgruppen. Halva svaret på frågan finns inom SAS organisation, dvs. den del av frågan som fokuserar på vilket budskap SAS vill förmedla. Den andra delen av frågan besvarades främst genom olika djupintervjuer, med ett selektivt urval av målgruppen, dvs. man tar reda på hur budskapet faktiskt uppfattas i realiteten. Dessutom använde vi sekundära källor, främst tidigare genomförda undersökningar. Upplevelser Upplevelser handlar om vilka evenemang/event/upplevelser som är intressanta för affärsresenärer. Datainsamlingen kom till stor del att bestå av casestudier, samt djupintervjuer med olika ämneseperter, eempelvis event-projektledare etc. Vi har även gjort en undersökning, som svarar på vilka upplevelser som kan anses vara intressanta att fokusera på, utifrån affärsresenärers perspektiv. Målgruppen - Vilka? Kategorin affärsresenärer består av dem som transporterar sig i tjänsten mellan olika geografiska platser. Denna punkt syftar till att utröna hur affärsresenärers köpprocess, i detta samanhang, gestaltar sig. Eller med andra ord; Vilka är det som reser? Vilka kriterier är viktiga vid val av reseleverantör? Till vår hjälp hade vi vår egen enkätundersökning, samt SAS undersökningar. 12

20 2.4 Kritiskt förhållningssätt I m not lost, they just moved my street. Coyote ugly, 2000 Då vi är stolta hermeneutiker, som i detta uppsatsarbete valt att främst luta oss mot den kvalitativa och tolkande metoden, kan det vara på sin plats att reflektera en smula över vårt insamlade material från olika perspektiv. Genomgående i denna uppsats är det självklart vår verklighetssyn som ligger till grund för resonemangen och det är genom teorin och empirin som vi skapar legitimitet, samt i möjligaste mån gör bilden trovärdig. Tillämplighet Tillämplighet innebär att välja rätt undersökningsmetod för att på så sätt erhålla den information som söks (Patel & Tebelius, 1987). De svårigheter avseende tillämplighet som man främst kan skönja i denna studie är att vi har valt en selektiv urvalsmetod, som innebär att tillfälligheter kan påverka det resultat som empirin genererar, dvs. det finns en liten risk att urvalet inte är representativt. I syfte att nå bästa möjliga resultat har vi valt att, i empiriinsamlingen, kombinera olika datainsamlingsmetoder. Vi har även breddat bilden genom de undersökningar som SAS har tagit fram, vilka vi har kombinerat med intervjuer på SAS. Överensstämmelse - rimlighet Överensstämmelsen i uppsatsen beror på huruvida informationen man samlar in stämmer överens med verkligheten (Svenning, 2000). När man, som i denna studie, använder sig av intervjun som det datainsamlande verktyget finns alltid en risk att frågorna är formulerade, eller tolkas, på ett sätt som inte är adekvat. Missuppfattningar och inadekvata tolkningar försöker vi eliminera genom att i djupintervjuerna återkomma till redan diskuterade områden för att se om respondenten är konsekvent. Vi kommer även att använda olika former av datainsamlingsverktyg, enkäter och djupintervjuer, vilket troligen höjer överensstämmelsen. Detta på grund av att vi, så att säga, attackerar problemet från olika håll. För att kunna återge intervjuerna på ett korrekt sätt har vi bandat dem. Pålitlighet För att uppnå hög pålitlighet krävs att respondenterna är motiverade samt att ämnet är intressant för dem (Patel & Tebelius, 1987). Vi anser att affärsresenärers intresse av denna studie torde vara tämligen stort, då den påtagligt rör deras arbetssituation. Att vi dessutom bjöd på lite konfekt för besväret innebar rimligtvis ett högre engagemang. Noggrannhet samvetsgrannhet och ärlighet En hög noggrannhet innebär att forskaren kontinuerligt under processen utvärderar och reflekterar över sin egen inblandning/påverkan på resultatet (jfr Patel & Tibelius, 1987). För att nå samvetsgrannhet och ärlighet under intervjuerna har vi låtit respondenterna tala fritt och undvika ledande frågor. Deras svar har inte heller förvrängts för att passa in i vår tolkning. 13

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER ANN-CHARLOTTE MÅRDSJÖ OLSSON UTMANAT LÄRANDE, SKOLLEDARKONFERENSEN DEN 2 OKTOBER Frågeställningar i presentationen Hur kan vi tolka och förstå beprövad

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI UTREDNINGSTJÄNSTEN Anders Linnhag Tfn: 08-786 4956 PM 2013-02-26 Dnr 2012:1161 Komplettering EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI 1) Hur skulle en flygskatt påverka flygresandet och svensk

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ.

Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ. Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ. Började arbeta med digitala kanaler 1998 på företaget MacMeckarna som var ett utbildningsföretag inom digital medieproduktion. Har arbetat

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility - Ses arbetet som en strategi och är det verkligen ett genuint samhällsansvar? Författare: Emelie Angberg, Handelsekonomprogrammet Emelie Evegren, Handelsekonomprogrammet

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet.

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet. Beteendevetenskaplig metod Kvalitativ analys Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Kvalitativ databearbetning Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer