Sanningens ögonblick

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sanningens ögonblick"

Transkript

1 Sanningens ögonblick En Event Marketing-Strategi för SAS riktad mot affärsresenärer. Christian Albinsson - Daniel Nilsson - Per Syrén Kandidatuppsats Företagsekonomi, EBD362, VT 2003 Ekonomihögskolan vid Väjö universitet Handledare & Eaminator: Christer Jonsson ENTERPRISING & BUSINESS DEVELOPMENT

2 "Now hold on!" J.R. Ewing, Dallas Sammanfattning Sanningens ögonblick Bakgrund Vardagen för ett svenskt företag är idag fylld av kraftfulla energier och snabba förändringar. I ett allt större mediebrus krävs nya metoder och verktyg för att kommunicera företagens fabrikationer. En ansats för att möta de nya krav som vi har belyst i ovanstående resonemang kan vara Event Marketing, som är ett verktyg för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller ett sponsrat evenemang. Problemformuleringen Vad innebär begreppet Event Marketing? Vilka faktorer är avgörande vid skapandet av en Event Marketing-Strategi? Hur kan en Event Marketing-Strategi för SAS med fokus på affärsresenärer vara utformad? Syfte Syftet med uppsatsen är att vi skall utforma en Event Marketing-Strategi åt SAS med fokus på affärsresenärer. Uppsatsen syftar även till att bidra till utvecklingen av, och förståelsen för, begreppet Event Marketing. Avgränsningen Uppsatsen har fokuserats på affärsresenärer som reser till och från Skandinavien. Teoridelen i detta arbete är tämligen diger. Detta beror på att vi inte bara ämnat förklara begreppet Event Marketing, utan även fyllt det med innehåll. Avseende empirin har vi inte kunnat göra en djupdykning i alla de olika nyckelbegreppen, då dessa hade varit varsin C-uppsats i sig. Teori Teoribildningen inom Event Marketing är tämligen skral. Vi har därav i denna uppsats inte bara ämnat förklara begreppet Event Marketing, utan även fyllt det med innehåll. För detta ändamål har vi skapat en stipulativ definition av begreppet samt en modell, Event Marketings kostcirkel, som vi använder för att förklara begreppet samt guida läsaren genom uppsatsen. Vår definition av begreppet Event Marketing; Event Marketing är realtidskommunikation på en begränsad arena där upplevelsen konkretiserar företagets identitet och budskap för målgruppen. 105

3 Event Marketings kostcirkel Modellen är baserad på fem olika nyckelbegrepp som tillsammans fungerar som ett ramverk för en Event Marketing-Strategi. De fem beståndsdelarna är alla viktiga beståndsdelar i en Event Marketing-Strategi, enligt samma princip som hemkunskapsläraren förordade olika beståndsdelar i en välbalanserad kost. Allt med utgångspunkt i kostcirkeln. Metod Metoden som vi har använt är en kombination av kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt. Dock har vi hämtat den mesta kraften från den kvalitativa ansatsen, eftersom vi har arbetat med tolkning i mycket stor utsträckning. Det empiriska underlaget grundar sig på en undersökning som omfattar ett flertal djupintervjuer, en enkätundersökning samt data från sekundära källor. Undersökningen syftade till att utröna vikiga parametrar för affärsresenären vid val av reseleverantör. Dessutom undersöktes på vilka arenor affärsmän/kvinnor träffas samt vilka intressen nämnda målgrupp har. Allt för att kunna identifiera en adekvat Event Marketing-Strategi för SAS riktad mot affärsresenärer. Resultat I undersökningen framkom bland annat att avgångstid/ankomsttid och pris är vikiga parametrar för en affärsresenär vid valet av affärsreseleverantör. Affärsmän/kvinnor samlas gärna kring olika former av sportaktiviteter, gärna golf. De arenor som målgruppen möts på är bland annat restauranger, mässor, kontoret samt olika branschjippon. Vi har tagit fram en rad olika rekommendationer som SAS bör ta i beaktning när man arbetar med Event Marketing, nedan följer några eempel. Bestäm en önskad position och arbeta konsekvent för att nå och försvara denna. Koppla all Event Marketing till EuroBonussystemet! Tänk utanför de gängse ramarna. Kreativitet är datumstämplat! Tänk PR redan på planeringsstadiet. Hur kan Eventet skapa publicitet? Medieträna i någon form all Eventpersonal. Skapa nya arenor som bygger på målgruppens behov, eempelvis kunskap. Skapa lojalitet tidigt med nästa generations affärsresenärer, använd universitet, högskolor och andra arenor som befolkas av äldre ungdomar. Upplevelsen är en produkt av budskap, arena och aktivitet! 106

4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING PROBLEMBAKGRUND PROBLEMDISKUSSION PROBLEMFORMULERING SYFTE AVGRÄNSNING TEORETISK OCH PRAKTISK RELEVANS ETT UPPDRAG FRÅN SAS METOD VETENSKAPLIGT SYNSÄTT UPPLÄGGNING Teori och Case Empiri Kreativ fas och Strategi VÅRA NYCKELBEGREPP KRITISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT BESKRIVNING AV FLYGBRANSCHEN I ALLMÄNHET OCH SAS I SYNNERHET TEORI EVENT MARKETINGS DNA Inledning Sprunget ur sponsring Vad innebär Event Marketing? Event Marketing förenar olika former av marknadsföring till en samlad plattform Vår syn på begreppet strategi Teorimodell POSITIONERING Konkurrensanalys Positionera varumärket genom Event Marketing Varumärkets beståndsdelar Case MÅLGRUPP Segmentera fram fokus Marknadsföring genom kamratskap Event Marketing och relationer Relationen till varumärket Skapa lojalitet genom Event Marketing CRM genom Event Marketing Case

5 4.4 BUDSKAP Event Marketing konkretiserar det abstrakta Varumärkets kod genom Eventets megafon Public Relation genom Event Marketing Case ARENOR Men vad är egentligen sponsring? Sponsring versus Event Marketing Eget eller befintligt evenemang Sanningens ögonblick Sales Promotion Case UPPLEVELSER Men vad är egentligen en upplevelse? Upplevelser som påverkar Case EMPIRI POSITIONERING Konkurrensanalys Positioner på marknaden MÅLGRUPP Affärsresenärer vilka är de? Vad är viktigt för affärsresenären? Köpprocessen hos affärsresenärerna SAS affärslösningar för företag Håll koll på dina polare - CRM BUDSKAP SAS och budskap Varumärkeskommunikation Varumärkets kod Scandinavian Direct ARENOR SAS och arenor Affärsresenärer och arenor UPPLEVELSER SAS och upplevelser Affärsresenärer och upplevelser ANALYS POSITIONERING MÅLGRUPP BUDSKAP ARENOR UPPLEVELSER

6 7. SAS EVENT MARKETING-STRATEGI POSITIONERING MÅLGRUPP BUDSKAP ARENOR UPPLEVELSER EVENT MARKETINGS CHECKLISTA REFLEKTION FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING KRITIK TILL DET EGNA ARBETET KÄLLFÖRTECKNING Bilaga 1 Enkät affärsresenärer 3 sidor Bilaga 2 Mail till branschfolk (Event & PR) 1 sida 103

7 Life just come down to a few moments. This is one of them. - Wall Street,

8 1. Inledning Glitter och glamour, flärd och prakt, snabba klipp och kraftfulla energier. Pang, pang, pang! En ny spännande och normbrytande dokusåpa på Kanal 5? Nej, det är vardagen i ett vanligt svenskt företag, marknadsföringsmässigt alltså. I ett allt större mediebrus krävs nya metoder och verktyg för att kommunicera företagens fabrikationer. Varumärken och relationer är företagens viktigaste ingredienser i det recept som ska vinna internationella troféer. Marknadsföring och information måste idag vara underhållande. Mottagaren av marknadskommunikation styr alltmer av vilka budskap den ska nås av. Industrialismens massbudskap har förvandlats till postmodernismens individualisering. Målgruppen för en kampanj är idag inte längre ett kollektiv, en massa är målgruppen individen! De nya förutsättningarna ställer nya krav på marknadsföringen. För att kunna bryta igenom och nå fram till mottagaren måste företagen använda nya sofistikerade kommunikationsverktyg. I det senmoderna samhället krävs fleibilitet, illojalitet och förmågan att anta tillfälliga projektidentiteter för varje ny situation (Castells 1998). Kravet på underhållning förutsätter att mottagaren integreras och engageras i kommunikationen. Live och i realtid! En ansats för att möta de nya krav som vi har belyst i ovanstående resonemang kan vara Event Marketing, som är ett verktyg för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller ett sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemang en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (jfr Behrer & Larsson, 1998). Poängen med en väl genomtänkt och applicerbar Event Marketing-Strategi är att öka företagets interaktionseffekter. Potentiella effekter av Event Marketing är möjligheten att bygga och underhålla relationer. Samtidigt skapas en arena för direkt kommunikation med kunderna, på vilken man kan kommunicera personifiering av varumärket. Event Marketing är dessutom lojalitetsskapande. Fördelarna uppnås som en direkt följd av att människor möts och interagerar genom ett evenemang (jfr Behrer & Larsson, 1998). Företagens vardag fylls med prestigeprodukter och intima relationer. Pang, pang, pang! Frågan är hur man fyller kundernas vardag med samma innehåll? 1

9 1.1 Problembakgrund Hösten 2001 var en svart period för flygbranschen. SABENA Airlines, ägt av den belgiska staten lämnade formellt in sin konkursansökan till en domstol i Bryssel. Egentligen borde ingen ha varit förvånad, då företaget endast gjort vinst ett år sedan starten för över 40 år sedan, men i medierna intervjuades person efter person som alla gav uttryck för sin chock och häpnad (Veckans affärer, nr 10, 2003). Chocken i Belgien var varken den första eller den sista för flygbranschen. Efter årtionden av monopolpositioner luggas nu de statsägda flygbolagsjättarna av lågprisbolag, vilka kan karaktäriseras som uppnosiga uppstickare med uppgående marknadsandelar och nedgående priser (jfr Veckans affärer, nr 10, 2003). Affärsresenärerna väljer idag billigare priser före eklusivitet, bonuspoäng och fullskaligservice var också året då islamistiska etremister lamslog västvärlden. Elfte september 2001 kapades fyra flygplan i östra USA och användes vid terroristdåd. Efterdyningarna av elfte september ligger som ett grått skimmer över hela resebranschen (Veckans Affärer, 10, 2003). Samtidigt som en grå massa breder ut sig efter hösten 2001, syns en pastell inspirerad målning vid horisonten. Globaliseringen och informationsteknologins landvinningar leder till att allt fler företag gör affärer med internationella partners. Idag är det lika lätt att göra affärer i Bristol som i Svedala (SAS Årsredovisning 2002). Vi anser att informationsteknologin inte kommer att kunna ersätta det beprövade handslaget. I takt med att internationella affärsrelationer blir vanligare, kommer också affärsmännens behov av att resa internationellt att öka (jfr SAS Årsredovisning 2002). Efterdyningarna av det omvälvande året 2001 är alltså tämligen stora. Ständigt krigshot och allmän osäkerhet har lett till att den ekonomiska utvecklingen har dämpats och många branscher känner av en vikande ekonomi. Samtidigt ser vi återigen nedåtgående siffror i flygbolagets bokningssystem. Det pinfärska kriget i Irak, kombinerat med ökad risk för terroristattentat, högg dramatiskt flygbranschen i ryggen under marsmånad 2003 (jfr SAS Årsredovisning 2002). Enligt tidningen Veckans Affärer (2003) befinner sig SAS för tillfället i en svår ekonomisk situation. SAS-gruppen gjorde 2002 en hisnande förlust på nästan en halv miljard kronor, där flygbolaget Scandinavian Airlines stod för merparten av åderlåtningen. SAS har i jämförelse med andra bolag för stora personalkostnader, framförallt vad gäller den luftbaserade delen av personalstyrkan. 2

10 1.2 Problemdiskussion Den viktigaste kundgruppen för SAS-koncernen har alltid varit affärsresenärerna. Antalet fullbetalande affärsresenärer har halverats sedan 1995, vilket självklart måste anses vara en oroväckande utveckling. Den skandinaviska flygbolagsjätten har således problem med sin viktigaste målgrupp. Prestigen i att resa med SAS finns idag inte längre, i alla fall inte i samma utsträckning som för 10 år sedan. Lojalitetsbanden är brutna. Visst är det lätt att argumentera för att SAS 1993 var ett monopolföretag utan större konkurrens och att SAS 2003 agerar på en marknad med helt nya spelregler. Problemet ligger dock inte enbart i den nya konkurrensen, utan i SAS uppenbara problem med att anpassa sig efter den nya tiden. Bortsett från att kostymen är för stor, så är den uppenbarligen omodern. Kombinationen av SAS strukturproblem och oförmågan att kommunicera med marknaden är vampiga problem, problem som kan leda till att SAS 2013 bara är ett minne blott. Devisen att goda kunder skall belönas, vilket man gör med hjälp av EuroBonus, är en av SAS ledstjärnor (Internrapport 1). Detta innebär ett system där kunden blir medlem och tjänar poäng varje gång kunden flyger med SAS eller någon av SAS partners. Dessa poäng kan sedan användas till resor, evenemang och spännande upplevelser. Problemet är att EuroBonusens glansdagar är förbi. Kombination av nya juridiska hinder i form av EG-rättens konkurrenslagstiftning och resenärernas ändrade köpbeteende, minskar dragningskraften i bonussystemet (Internrapport 1, samt vår egen empiriska undersökning). SAS måste finna nya vägar att kommunicera med affärsresenärerna. Den senaste tidens negativa publicitet kring SAS personalneddragningar och dåliga ekonomiska resultat har självklart berört företaget negativt. Emellertid verkar det ännu inte som om kundernas uppfattning om företagets service har dalat. Fortfarande visar SAS egna undersökningar att kunderna ser SAS som ett tämligen gott eempel inom flygindustrin. Dock är detta något som kan komma att ändras, om inte företaget lyckas omvandla den negativa trend man för närvarande befinner sig i (Internrapport 4). Mot bakgrund av ovanstående insikter om trenderna på det ekonomiska planet i allmänhet och på flygmarknaden i synnerhet kan man konstatera att det är viktigt för SAS att vidta en del åtgärder. Kunderna efterfrågar andra produkter än de SAS traditionellt har erbjudit. Att lågprisflygbolagen har tagit marknadsandelar, på ett så påtagligt sätt, är ett bevis på det. Det faktum att SAS har högre kostnader för produktion än andra traditionella europeiska flygbolag (AEA-bolag) gör självklart att en omstrukturering av arbetssättet är av vikt (Veckans affärer, nr 10, 2003). Ofta kan fokus riktas mot att identifiera nya marknader i den situation som SAS befinner sig i. Samtidigt kan det vara avgörande att locka tillbaka de gamla kunderna inom affärsresenärssegmentet. Den ändrade efterfrågan i kombination av fler konkurrenter, alltså fler aktörer på marknaden, leder dock till att man måste vara mer aktiv i sin dialog med resenärerna, det vill säga skapa en relation för att kommunicera de fördelar som ett resande med SAS för med sig. 3

11 Uppsatsen syftar just till det ovan nämnda. Alltså att skapa en strategi för att kommunicera de fördelar som ett resande med SAS för med sig. Projektet innebär konkret att utarbeta en Event Marketing- Strategi för SAS med fokus på affärsresenärer. Ämnesområdet Event Marketing präglas av en märkbar brist på dokumenterad teoretisk kunskap. Utvecklingen verkar istället förbehållen den pragmatiska verkligheten. Event är att jämställas med ett evenemang eller en händelse. I tillämpningen av Event Marketing åsyftas ett evenemang; i bemärkelsen ett av företaget skapat eller sponsrat tillfälle att möta målgruppen, under vilket man skapar en upplevelse och förmedlar ett budskap (Behrer & Larsson, 1999). För oss handlar Event Marketing om möten. En synonym till Event Marketing skulle kunna vara möteskommunikation. Genom att låta potentiella och befintliga kunder lära känna och uppleva varumärkets DNA skapas en grogrund för såväl märkeslojalitet som kännedom, associationer och engagemang. Effektiv Event Marketing förstärker dessutom relationen mellan köpare och säljare (jfr Behrer & Larsson, 1998). Event Marketing kan kommunicera varumärkets lukt, konsistens, utseende, funktion och allt detta live! Kunden får en direkt upplevelse av varumärkets essens! Mot bakgrund av ovanstående teoretiska utvikning och de trender vi tidigare har presenterat konstaterar vi att en välsvarvad Event Marketing-Strategi kan vara en väg till att nå den viktiga målgruppen affärsresenärer. Vi anser att det kan vara ett intressant grepp, särskilt med tanke på att Event Marketing är mycket kostnadseffektivt, vilket får anses som positivt mot bakgrund av det ekonomiska läget företaget befinner sig i för tillfället. Dessutom är Event Marketing intressant som kanal vad avser integrationen med övriga marknadsföringsverktyg. Liksom medieindustrin är PR-institutionen och möteskommunikationen en del av vad som kan beskrivas som kulturindustrin. Kulturindustrin producerar symbolisk kommunikation och spelar en central roll för människors föreställningar och medvetande (jfr Larsson m.fl., 2002). Vi anser alltså att Event Marketing kan vara en bricka i det pussel, som ska vända den negativa trenden och återskapa en lojal relation mellan affärsresenärer och SAS. 4

12 1.3 Problemformulering Den problemformulering, som bildar ryggraden till denna uppsats, är tredelad. Först om främst levererar vi en fråga, som tar sin utgångspunkt i teorin, och som syftar till att reda ut vad begreppet Event Marketing egentligen innebär. Den andra frågeställningen bryter ner problemet och fokuserar på den empiriska undersökningen, medan den sista frågan ringar in slutprodukten för detta arbete. Vad innebär begreppet Event Marketing? Vilka faktorer är avgörande vid skapandet av en Event Marketing-Strategi? Hur kan en Event Marketing-Strategi för SAS med fokus på affärsresenärer vara utformad? 1.4 Syfte Syftet med uppsatsen är att vi skall utforma en Event Marketing-Strategi åt SAS med fokus på affärsresenärer. Uppsatsen syftar även till att bidra till utvecklingen av, och förståelsen för, begreppet Event Marketing. 1.5 Avgränsning Vi har i denna studie valt att fokusera på den eterna formen av Event Marketing. Således har det interna Event Marketing perspektivet fått en underordnad roll. De interna eventen syftar till att motivera och skapa en god stämning hos personalen, vilket alltså inte har varit fokus för denna studie. I teorioch empiridelen har vi primärt haft utgångspunkten att dessa delar direkt skall relatera till Event Marketing-Strategin för SAS, dvs. problemområdet för studien. Uppsatsens empiriska undersökning är avgränsad till att fokusera på affärsresande till och från Skandinavien. Det beteendevetenskapliga perspektivet av Event Marketing är en teoridel som vi valt att inte fokusera på. Detta för att teoridelen av denna uppsats inte skulle bli lika tjock som en amerikansk managementbok samt att största möjliga relevans skulle uppnås. Den mängd empiri vi har valt att samla in är baserad på den tid som finns tillgänglig och studiens omfattning samt tillgängligheten på SAS. Analyserna i empirin är förhållandevis ytliga, i alla fall jämfört med vad vi själva stipulerar i den teoretiska modellen. Anledningen till detta är att var och en av dessa analyser skulle vara en c- uppsats i sig. Dessutom har vår uppdragsgivare avdelningar som uteslutande arbetar med målgrupps-, positionering- och omvärldsanalys. Således har vi valt att välja ut de grundläggande och schematiska beskrivningarna, dels för att inte belasta läsaren, och dels för att inte ta bort fokus från uppsatsens egentliga ämne; Event Marketing. De olika nyckelbegreppen som vi behandlar i denna uppsats förklarar vi på olika många sidor, ibland skiljer det sig mer, ibland mindre. Viktigt att poängtera är att antalet sidor inte säger något om hur 5

13 viktiga de olika begreppen är, det handlar bara om att det krävs olika många sidor för att förklara dem samt att det finns olika mycket information tillgänglig. Teoridelen av detta arbete är tämligen diger. Detta beror på att teoribildningen inom Event Marketing-fältet är relativt tunn, varför vi har funnit oss tvungna till att gräva djupt i den teoretiska myllan för att skapa en adekvat referensram. Vi har alltså inte bara ämnat förklara begreppet Event Marketing, utan även fyllt det med innehåll! 1.6 Teoretisk och praktisk relevans Det teoretiska området, som denna uppsats kretsar kring, är relativt ungt och tämligen outforskat. Teoribildningen är, för att uttrycka sig tydligt, begränsad. Vår ambition är att skapa en bra och i många fall nydanande teoribild över Event Marketing som begrepp. Ambitionen är även att arbetet skall kunna fungera som en praktisk vägledning, eller med andra ord strategi, för företaget SAS. Den praktiska relevansen är således minst lika viktig som den teoretiska för oss. 1.7 Ett uppdrag från SAS Hösten 2002 annonserade SAS, via Jobline, efter c-uppsats grupper som skulle granska några olika ämnesområden. Du som läsare har säkert redan räknat ut att det var på oss lotten föll att skriva en av dessa uppsatser för SAS. Uppdraget var att skapa en Event Marketing-Strategi med fokus på affärsresenärer. 6

14 2. Metod Många menar att det inte finns något rätt eller fel avseende valet av metod. Däremot finns det mer eller mindre lämpliga metoder för olika ändamål. Det kan självklart även vara så att det går upp ett ljus för forskaren i efterhand vad beträffar valet av metod. Således är metoddelen av arbetet en komple process, som kräver sin man/kvinna! 2.1 Vetenskapligt synsätt Under den metodkurs, som fungerat som ett slags avstamp inför detta uppsatsarbete, har det basunerats att all forskning är sprungen ur en vetenskaplig föreställning hos forskarna. Vi har i denna grupp en gemensam grundföreställning om att förståelse borde vara frukten av ett uppsatsarbete. I och med att vi är överens om ovanstående generella insikt faller det sig naturligt att hämta den vetenskapliga ryggraden från hermeneutiken, vilken tar sin utgångspunkt i begreppet tolkning. Hermeneutiken är sprungen ur en kritik som väte fram mot positivismen, vilken bara ansågs beskriva företeelser som de var utan någon som helst tolkning (Bjerke, 1989). På 1800-talet introducerade den tyske teologen Friedrich Schleiermacher den första modellen för systematisk och vetenskaplig tolkning av teter som anses ligga till grund för hermeneutiken. Han försökte att skapa ett tolkningssystem med samma säkerhet som företrädare för positivismen gjorde anspråk på (Engdahl, 1977). Hermeneutik är en kvalitativ forskningsansats där tolkning av de teter, intervjumaterial, observationer etc. man får fram är centralt. (jfr Bjerke, 1989, sid ) Inom hermeneutiken kan man använda teorin för att analysera och tolka den empiriska datan. Viktigt att beakta i samanhanget är dock att det är innebörden i datan, inte teorierna, som ska utgöra den helhetsbild som blir resultatet av tolkningarna. Därför får inte teorin ta överhanden. Tolkningar som stämmer alltför väl med en teori bör därför väcka vår misstänksamhet. Det kan nämligen hända att teorin döljer det som empirin har att säga (Engdahl, 1977). Den egna kreativiteten är alltså viktig och får inte hämmas av för starka teoretiska ramar (alltså inte avseende antalet sidor utan hur man använder teorin). Detta resonemang tycker vi är viktigt att ta i beaktning och det rimmar väl med den ansats vi har för denna uppsats. Teorin är alltså endast ett ramverk, enligt vårt synsätt, som ligger till grund för det kreativa arbetet. Den vetenskapliga resan kan ske längs snåriga vägar. Teoretiker urskiljer vanligen två huvudsakliga vägar i sammanhanget, den deduktiva och den induktiva. Induktion innebär att man utifrån enskilda händelser drar generella slutsatser. Arbetsgången är observation - mönster hypotes teori. Eller 7

15 med andra ord att man utgår från empiri som successivt övergår till en teoretisk formulering. Deduktion innebär det motsatta angreppssättet, dvs. man utgår från arbetsgången; teori hypotes observation - konfirmation (Andersen, 1998). Vår utgångspunkt för denna studie är den deduktiva ansatsen, vilket alltså innebär att den befintliga teorin bestämmer vilken information som samlas in, hur man tolkar informationen och hur den skall relateras till teorin (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991). 2.2 Uppläggning Det första vi gjorde när vi fick uppsatsuppdraget var att sätta oss ner och formulera en uppläggning för arbetet. Denna uppläggning har vi fått revidera en smula under vägen, men den har hållit sig förhållandevis intakt. Att vi skapade en dylik modell beror på att det på ett bra sätt konkretiserar arbetsgången, vilket har underlättat vårt arbete. Uppläggningen åskådliggörs nedan, i figur 1. Figur 1 - Studiens uppläggning Teori är kunskap inhämtad från litteratur och artiklar. Case är kunskap inhämtad från intervjuer med specialister på Event Marketing samt hemsidor. Empiri innebär en djupgående studie samt en kort nulägesanalys. Kreativ fas är sammanställning av de olika tidigare delmomenten, vilket kompletteras med projektdeltagarnas egna synpunkter, idéer och förslag. Strategi är den slutliga produkten, summan av de olika delmomenten Teori och Case För att snabbt penetrera begreppet Event Marketing, samt SAS infallsvinkel på ämnet, initierades en dialog med kontaktpersonerna på SAS. Dessutom skickade vi ut ett frågeformulär via mail till branschfolk (39 personer, varav 12 svarade) som endast syftade till att skapa en övergripande förståelse för begreppet. Mailet finns som bilaga 2. Utskicket kompletterades senare med 10 djupintervjuer med branschföreträdare. Den stora delen i teoriarbetet ägnades dock, föga oväntat, åt en litteraturstudie, som omfattade det mesta av vad som skulle kunna relateras till begreppet Event Marketing, såväl artiklar som böcker föll under vår lupp. I teoripenetrerararbetet hade vi utgångspunkten att fylla begreppet Event Marketing med innehåll, inte bara förklara begreppet. 8

16 2.2.2 Empiri Djupintervjuer Enkätundersökning Sekundärdata Äpple eller päron? Vi har inte valt att göra en s.k. totalundersökning utan vi kommer istället att fokusera på en ansats, där en kombinerad intervju- och enkätstudie med ett urval av målgruppen bildar den empiriska grunden. I kombination med diverse sekundärdata förstås. Vi har kombinerat olika former av urvalsmetoder i denna studie. Urvalen grundar sig på den selektiva urvalsmetoden, vilket innebär att vi inte har valt att göra urvalet helt slumpmässigt, utan efter andra kriterier. Det kriterium som vi har utgått från vid konkretiserandet av urvalet är att intervjuobjekten tillför något till projektets huvudsyfte. Djupintervjuer Vi har valt att lägga upp undersökningen enligt något man kan likna vid metodtriangulering, dvs. att man förenar olika former av datainsamlingsmetoder, såväl kvalitativa som kvantitativa. Först och främst handlar det om djupintervjuer, vilket innebär face-to-face intervjuer som är av djupdykande karaktär. Intervjuförfarandet ämnar gå så djupt som möjligt i en problemställning. Vanligen skiljer man på ostrukturerade och strukturerade intervjuer. I denna studie har vi använt oss av en semistrukturerad intervjuform, vilket innebär att intervjupersonen erbjuds stort svarsutrymme trots att det finns ett relativt tydligt intervjuunderlag för intervjuaren att utgå från (jfr Lundahl & Skärvard, 1999). Syftet med ett intervjuunderlag är att säkerställa att alla intresseområden berördes i intervjun. I detta fall utgick intervjumallen från mailet vi skickade till branschföreträdare, samt enkätens tredje sida (bilaga 1 och 2). En intervju skiljer sig självklart från ett vanligt samtal. Lantz (1993) menar att den mest betydande skillnaden är att en intervju är till för att samla information och det förutsätts att intervjuaren har ett syfte med utfrågningen. Dessutom har intervjuaren och respondenten olika roller i en intervju, vilket inte alltid är fallet vid ett vanligt samtal. Författaren menar dessutom att det är vikigt att intervjuaren inte tar över, eller ställer ledande frågor. Vi tror inte att vi, i denna undersökning, har drabbats av någon intervjuareffekt, i termer av att vi skulle ha lagt svaren i munnen på respondenterna. Med intentionen att nå största möjliga stringens, har vi även kompletterat den ovan nämnda metoden med en enkätundersökning. En enkät är oftast synonymt med ett frågeformulär med korta och koncisa frågor, utan någon större möjlighet för respondenten att sväva ut i sina svar. En enkätundersökning är att föredra, jämfört med en djupintervju, när respondenterna är många och problemet man önskar få svar på är relativt okomplet (Svenning, 2000). En annan viktig skillnad mellan enkätundersökningar och metoder som baseras på intervjuer, är att de senare innebär en interaktion mellan den som frågar och den som tillfrågas (Lantz, 1999). 9

17 Att vi har valt att komplettera djupintervjuer med enkät och sekundärdata grundar sig främst på två saker. Det första är att empiriomfånget troligen blir mer digert samt att det rent undersökningstekniskt blir mer ändamålsenligt. Detta hör samman med att olika forskningssituationer kräver olika metoder. Djupintervjuerna har genomförts på olika arenor. Dels har vi genomfört intervjuer med medarbetare på SAS, samt kompletterat med de undersökningar som redan finns gjorda. Den andra arenan utgjordes av flygplatserna Arlanda och Skavsta, där enkätundersökningen genomfördes under några långa dagar i början av maj. För det tredje utgjordes undersökningen av djupintervjuer med affärsresenärer, vilka har genomförts i Stockholm och Väjö. Dessutom har vi genomfört djupintervjuer med branschföreträdare, vilket vi redan har varit inne på. Alla dessa intervjuer ledde inte fram till något konkret och användbart. Intervjuerna finns dock redovisade i källförteckningen oavsett vad de ledde till. Sammanlagt har det blivit 27 djupintervjuer. Enkätundersökningen Syftet med enkätundersökningen var att skapa en mer generell bild av affärsresenären än vad SAS har gjort i sina egna undersökningar samt bekräfta eller motstrida SAS uppgifter. Enkäten består av tre sidor med frågor och återfinns som bilaga 1. Undersökningen genomfördes på Skavsta och Arlanda där vi totalt erhöll 100 svar. Dock var fyra av dessa irrelevanta av olika skäl, eempelvis ej korrekt ifyllda svar. Av dessa 96 enkäter besvarades 11 av kvinnor och 85 av män. På Skavsta valde vi att samla in 40 enkäter och på Arlanda 60 stycken. Motiveringen till förhållandet är att Arlanda är en större flygplats och därför borde ha en större vikt i undersökningen, i syfte att skapa en proportionalitet. På Skavsta genomfördes enkätstudien i avgångshallen medan det på Arlanda var Sky City och inrikesterminalen som gällde. Enkäten delades ut efter att undersökningsledaren hade frågat huruvida resenären reste för ett företags räkning eller ej. Enkäten var utformad för att undersöka; I hur stor utsträckning affärsresenärerna köper sina biljetter själv. Vilka instruktioner företagen ger till utomstående bolag med uppgift att köpa in affärsbiljetter. Vilka kriterier som är avgörande vid beställning av den specifika resa affärsresenären skall genomföra eller har genomfört vid undersökningstillfället. Vad som är viktigt för affärsresenären vid inköp av affärsresor generellt sett. Affärsresenärens inställning till de konkurrerande flygplatserna Stanstead och Heathrow samt Arlanda och Skavsta. Vilka arenor affärsresenärer samt affärsmän/kvinnor rör sig inom. Vilka intressen affärsresenärer har. Frågorna i enkäten är utformade självständigt med utgångspunkt ifrån relevant teori och de fem nyckelbegrepp som denna uppsats kretsar kring (presenteras på nästa sida). På frågan, Vilka kriterier som varit avgörande vid beställning samt frågan Vad är viktigt för dig vid inköp av affärsresor? har vi valt en segradig skala, där 1 innebär att kriteriet inte alls har varit avgörande och 6 innebär att det är ett mycket avgörande kriterium. Motiveringen till den segradiga skalan är att respondenten skall bli tvungen att välja sida, då det inte finns ett mittenläge. 10

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Försäkringsbranschen. ett nödvändigt ont? Handledare: Olle Duhlin. Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet

Försäkringsbranschen. ett nödvändigt ont? Handledare: Olle Duhlin. Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet Försäkringsbranschen ett nödvändigt ont? Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet Katja Ericson, Turismprogrammet Niklas Larsson Marknadsföringsprogrammet Handledare: Olle Duhlin Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

VARFÖR HYR FÖRETAG IN EXTERN PERSONAL?

VARFÖR HYR FÖRETAG IN EXTERN PERSONAL? 2010 VARFÖR HYR FÖRETAG IN EXTERN PERSONAL? Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15hp Ekonomistyrning, 2EB003, VT 2010 Författare: Anna Fransson 850828, Alexander Tatidis 8590517 Nils-Petter Nilsson 860506

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Författare: Malene Di Febbraro Sandra Mattsson Handledare: Leif Rytting Program: Turismprogrammet Ämne: Marknadsföring Nivå

Läs mer

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande Örebro Universitet 2006-05-29 Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Marknadsföring D Magisteruppsats 10 p Handledare: Leif Sanner Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid

Läs mer

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi C Service Management Höstterminen 2011 Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen En

Läs mer

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID EN FALLSTUDIE AV HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID Kandidatuppsats i Företagsekonomi: Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium: 2008-05-26 Författare: Magnus Forsström, 850621-5097 Lisa Jansson,

Läs mer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Författare: Andreas Ekdahl Jonas Sandell Handledare: Niklas Brinkfeldt Owe Hedström Student Handelshögskolan

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Handledare: Christer Nilsson Ek Lic Författare: Eva Andersson Yue-Mei

Läs mer

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj Institutionen för kultur och kommunikation Lina Nyholm & Pernilla Sandell Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj How to plan, execute and create a successful advertising campaign

Läs mer

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Examensarbete, 20 p januari, 2007 Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och

Läs mer

Driftentreprenader på tapeten

Driftentreprenader på tapeten Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola VT 2011 Driftentreprenader på tapeten En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar Författare:

Läs mer

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi Finanskrisen och Sveriges Idrottssponsorer En studie om finanskrisens effekter på Sveriges 50 största Idrottssponsorer Författare: Dick Wallin & Martin

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: SMS-lån - Den skambelagda låneformen Författare: Emma Källänge Handledare: Johan Gaddefors Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Datum: 2009-05-28 Examensarbete

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer