Sanningens ögonblick

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sanningens ögonblick"

Transkript

1 Sanningens ögonblick En Event Marketing-Strategi för SAS riktad mot affärsresenärer. Christian Albinsson - Daniel Nilsson - Per Syrén Kandidatuppsats Företagsekonomi, EBD362, VT 2003 Ekonomihögskolan vid Väjö universitet Handledare & Eaminator: Christer Jonsson ENTERPRISING & BUSINESS DEVELOPMENT

2 "Now hold on!" J.R. Ewing, Dallas Sammanfattning Sanningens ögonblick Bakgrund Vardagen för ett svenskt företag är idag fylld av kraftfulla energier och snabba förändringar. I ett allt större mediebrus krävs nya metoder och verktyg för att kommunicera företagens fabrikationer. En ansats för att möta de nya krav som vi har belyst i ovanstående resonemang kan vara Event Marketing, som är ett verktyg för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller ett sponsrat evenemang. Problemformuleringen Vad innebär begreppet Event Marketing? Vilka faktorer är avgörande vid skapandet av en Event Marketing-Strategi? Hur kan en Event Marketing-Strategi för SAS med fokus på affärsresenärer vara utformad? Syfte Syftet med uppsatsen är att vi skall utforma en Event Marketing-Strategi åt SAS med fokus på affärsresenärer. Uppsatsen syftar även till att bidra till utvecklingen av, och förståelsen för, begreppet Event Marketing. Avgränsningen Uppsatsen har fokuserats på affärsresenärer som reser till och från Skandinavien. Teoridelen i detta arbete är tämligen diger. Detta beror på att vi inte bara ämnat förklara begreppet Event Marketing, utan även fyllt det med innehåll. Avseende empirin har vi inte kunnat göra en djupdykning i alla de olika nyckelbegreppen, då dessa hade varit varsin C-uppsats i sig. Teori Teoribildningen inom Event Marketing är tämligen skral. Vi har därav i denna uppsats inte bara ämnat förklara begreppet Event Marketing, utan även fyllt det med innehåll. För detta ändamål har vi skapat en stipulativ definition av begreppet samt en modell, Event Marketings kostcirkel, som vi använder för att förklara begreppet samt guida läsaren genom uppsatsen. Vår definition av begreppet Event Marketing; Event Marketing är realtidskommunikation på en begränsad arena där upplevelsen konkretiserar företagets identitet och budskap för målgruppen. 105

3 Event Marketings kostcirkel Modellen är baserad på fem olika nyckelbegrepp som tillsammans fungerar som ett ramverk för en Event Marketing-Strategi. De fem beståndsdelarna är alla viktiga beståndsdelar i en Event Marketing-Strategi, enligt samma princip som hemkunskapsläraren förordade olika beståndsdelar i en välbalanserad kost. Allt med utgångspunkt i kostcirkeln. Metod Metoden som vi har använt är en kombination av kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt. Dock har vi hämtat den mesta kraften från den kvalitativa ansatsen, eftersom vi har arbetat med tolkning i mycket stor utsträckning. Det empiriska underlaget grundar sig på en undersökning som omfattar ett flertal djupintervjuer, en enkätundersökning samt data från sekundära källor. Undersökningen syftade till att utröna vikiga parametrar för affärsresenären vid val av reseleverantör. Dessutom undersöktes på vilka arenor affärsmän/kvinnor träffas samt vilka intressen nämnda målgrupp har. Allt för att kunna identifiera en adekvat Event Marketing-Strategi för SAS riktad mot affärsresenärer. Resultat I undersökningen framkom bland annat att avgångstid/ankomsttid och pris är vikiga parametrar för en affärsresenär vid valet av affärsreseleverantör. Affärsmän/kvinnor samlas gärna kring olika former av sportaktiviteter, gärna golf. De arenor som målgruppen möts på är bland annat restauranger, mässor, kontoret samt olika branschjippon. Vi har tagit fram en rad olika rekommendationer som SAS bör ta i beaktning när man arbetar med Event Marketing, nedan följer några eempel. Bestäm en önskad position och arbeta konsekvent för att nå och försvara denna. Koppla all Event Marketing till EuroBonussystemet! Tänk utanför de gängse ramarna. Kreativitet är datumstämplat! Tänk PR redan på planeringsstadiet. Hur kan Eventet skapa publicitet? Medieträna i någon form all Eventpersonal. Skapa nya arenor som bygger på målgruppens behov, eempelvis kunskap. Skapa lojalitet tidigt med nästa generations affärsresenärer, använd universitet, högskolor och andra arenor som befolkas av äldre ungdomar. Upplevelsen är en produkt av budskap, arena och aktivitet! 106

4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING PROBLEMBAKGRUND PROBLEMDISKUSSION PROBLEMFORMULERING SYFTE AVGRÄNSNING TEORETISK OCH PRAKTISK RELEVANS ETT UPPDRAG FRÅN SAS METOD VETENSKAPLIGT SYNSÄTT UPPLÄGGNING Teori och Case Empiri Kreativ fas och Strategi VÅRA NYCKELBEGREPP KRITISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT BESKRIVNING AV FLYGBRANSCHEN I ALLMÄNHET OCH SAS I SYNNERHET TEORI EVENT MARKETINGS DNA Inledning Sprunget ur sponsring Vad innebär Event Marketing? Event Marketing förenar olika former av marknadsföring till en samlad plattform Vår syn på begreppet strategi Teorimodell POSITIONERING Konkurrensanalys Positionera varumärket genom Event Marketing Varumärkets beståndsdelar Case MÅLGRUPP Segmentera fram fokus Marknadsföring genom kamratskap Event Marketing och relationer Relationen till varumärket Skapa lojalitet genom Event Marketing CRM genom Event Marketing Case

5 4.4 BUDSKAP Event Marketing konkretiserar det abstrakta Varumärkets kod genom Eventets megafon Public Relation genom Event Marketing Case ARENOR Men vad är egentligen sponsring? Sponsring versus Event Marketing Eget eller befintligt evenemang Sanningens ögonblick Sales Promotion Case UPPLEVELSER Men vad är egentligen en upplevelse? Upplevelser som påverkar Case EMPIRI POSITIONERING Konkurrensanalys Positioner på marknaden MÅLGRUPP Affärsresenärer vilka är de? Vad är viktigt för affärsresenären? Köpprocessen hos affärsresenärerna SAS affärslösningar för företag Håll koll på dina polare - CRM BUDSKAP SAS och budskap Varumärkeskommunikation Varumärkets kod Scandinavian Direct ARENOR SAS och arenor Affärsresenärer och arenor UPPLEVELSER SAS och upplevelser Affärsresenärer och upplevelser ANALYS POSITIONERING MÅLGRUPP BUDSKAP ARENOR UPPLEVELSER

6 7. SAS EVENT MARKETING-STRATEGI POSITIONERING MÅLGRUPP BUDSKAP ARENOR UPPLEVELSER EVENT MARKETINGS CHECKLISTA REFLEKTION FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING KRITIK TILL DET EGNA ARBETET KÄLLFÖRTECKNING Bilaga 1 Enkät affärsresenärer 3 sidor Bilaga 2 Mail till branschfolk (Event & PR) 1 sida 103

7 Life just come down to a few moments. This is one of them. - Wall Street,

8 1. Inledning Glitter och glamour, flärd och prakt, snabba klipp och kraftfulla energier. Pang, pang, pang! En ny spännande och normbrytande dokusåpa på Kanal 5? Nej, det är vardagen i ett vanligt svenskt företag, marknadsföringsmässigt alltså. I ett allt större mediebrus krävs nya metoder och verktyg för att kommunicera företagens fabrikationer. Varumärken och relationer är företagens viktigaste ingredienser i det recept som ska vinna internationella troféer. Marknadsföring och information måste idag vara underhållande. Mottagaren av marknadskommunikation styr alltmer av vilka budskap den ska nås av. Industrialismens massbudskap har förvandlats till postmodernismens individualisering. Målgruppen för en kampanj är idag inte längre ett kollektiv, en massa är målgruppen individen! De nya förutsättningarna ställer nya krav på marknadsföringen. För att kunna bryta igenom och nå fram till mottagaren måste företagen använda nya sofistikerade kommunikationsverktyg. I det senmoderna samhället krävs fleibilitet, illojalitet och förmågan att anta tillfälliga projektidentiteter för varje ny situation (Castells 1998). Kravet på underhållning förutsätter att mottagaren integreras och engageras i kommunikationen. Live och i realtid! En ansats för att möta de nya krav som vi har belyst i ovanstående resonemang kan vara Event Marketing, som är ett verktyg för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller ett sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemang en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (jfr Behrer & Larsson, 1998). Poängen med en väl genomtänkt och applicerbar Event Marketing-Strategi är att öka företagets interaktionseffekter. Potentiella effekter av Event Marketing är möjligheten att bygga och underhålla relationer. Samtidigt skapas en arena för direkt kommunikation med kunderna, på vilken man kan kommunicera personifiering av varumärket. Event Marketing är dessutom lojalitetsskapande. Fördelarna uppnås som en direkt följd av att människor möts och interagerar genom ett evenemang (jfr Behrer & Larsson, 1998). Företagens vardag fylls med prestigeprodukter och intima relationer. Pang, pang, pang! Frågan är hur man fyller kundernas vardag med samma innehåll? 1

9 1.1 Problembakgrund Hösten 2001 var en svart period för flygbranschen. SABENA Airlines, ägt av den belgiska staten lämnade formellt in sin konkursansökan till en domstol i Bryssel. Egentligen borde ingen ha varit förvånad, då företaget endast gjort vinst ett år sedan starten för över 40 år sedan, men i medierna intervjuades person efter person som alla gav uttryck för sin chock och häpnad (Veckans affärer, nr 10, 2003). Chocken i Belgien var varken den första eller den sista för flygbranschen. Efter årtionden av monopolpositioner luggas nu de statsägda flygbolagsjättarna av lågprisbolag, vilka kan karaktäriseras som uppnosiga uppstickare med uppgående marknadsandelar och nedgående priser (jfr Veckans affärer, nr 10, 2003). Affärsresenärerna väljer idag billigare priser före eklusivitet, bonuspoäng och fullskaligservice var också året då islamistiska etremister lamslog västvärlden. Elfte september 2001 kapades fyra flygplan i östra USA och användes vid terroristdåd. Efterdyningarna av elfte september ligger som ett grått skimmer över hela resebranschen (Veckans Affärer, 10, 2003). Samtidigt som en grå massa breder ut sig efter hösten 2001, syns en pastell inspirerad målning vid horisonten. Globaliseringen och informationsteknologins landvinningar leder till att allt fler företag gör affärer med internationella partners. Idag är det lika lätt att göra affärer i Bristol som i Svedala (SAS Årsredovisning 2002). Vi anser att informationsteknologin inte kommer att kunna ersätta det beprövade handslaget. I takt med att internationella affärsrelationer blir vanligare, kommer också affärsmännens behov av att resa internationellt att öka (jfr SAS Årsredovisning 2002). Efterdyningarna av det omvälvande året 2001 är alltså tämligen stora. Ständigt krigshot och allmän osäkerhet har lett till att den ekonomiska utvecklingen har dämpats och många branscher känner av en vikande ekonomi. Samtidigt ser vi återigen nedåtgående siffror i flygbolagets bokningssystem. Det pinfärska kriget i Irak, kombinerat med ökad risk för terroristattentat, högg dramatiskt flygbranschen i ryggen under marsmånad 2003 (jfr SAS Årsredovisning 2002). Enligt tidningen Veckans Affärer (2003) befinner sig SAS för tillfället i en svår ekonomisk situation. SAS-gruppen gjorde 2002 en hisnande förlust på nästan en halv miljard kronor, där flygbolaget Scandinavian Airlines stod för merparten av åderlåtningen. SAS har i jämförelse med andra bolag för stora personalkostnader, framförallt vad gäller den luftbaserade delen av personalstyrkan. 2

10 1.2 Problemdiskussion Den viktigaste kundgruppen för SAS-koncernen har alltid varit affärsresenärerna. Antalet fullbetalande affärsresenärer har halverats sedan 1995, vilket självklart måste anses vara en oroväckande utveckling. Den skandinaviska flygbolagsjätten har således problem med sin viktigaste målgrupp. Prestigen i att resa med SAS finns idag inte längre, i alla fall inte i samma utsträckning som för 10 år sedan. Lojalitetsbanden är brutna. Visst är det lätt att argumentera för att SAS 1993 var ett monopolföretag utan större konkurrens och att SAS 2003 agerar på en marknad med helt nya spelregler. Problemet ligger dock inte enbart i den nya konkurrensen, utan i SAS uppenbara problem med att anpassa sig efter den nya tiden. Bortsett från att kostymen är för stor, så är den uppenbarligen omodern. Kombinationen av SAS strukturproblem och oförmågan att kommunicera med marknaden är vampiga problem, problem som kan leda till att SAS 2013 bara är ett minne blott. Devisen att goda kunder skall belönas, vilket man gör med hjälp av EuroBonus, är en av SAS ledstjärnor (Internrapport 1). Detta innebär ett system där kunden blir medlem och tjänar poäng varje gång kunden flyger med SAS eller någon av SAS partners. Dessa poäng kan sedan användas till resor, evenemang och spännande upplevelser. Problemet är att EuroBonusens glansdagar är förbi. Kombination av nya juridiska hinder i form av EG-rättens konkurrenslagstiftning och resenärernas ändrade köpbeteende, minskar dragningskraften i bonussystemet (Internrapport 1, samt vår egen empiriska undersökning). SAS måste finna nya vägar att kommunicera med affärsresenärerna. Den senaste tidens negativa publicitet kring SAS personalneddragningar och dåliga ekonomiska resultat har självklart berört företaget negativt. Emellertid verkar det ännu inte som om kundernas uppfattning om företagets service har dalat. Fortfarande visar SAS egna undersökningar att kunderna ser SAS som ett tämligen gott eempel inom flygindustrin. Dock är detta något som kan komma att ändras, om inte företaget lyckas omvandla den negativa trend man för närvarande befinner sig i (Internrapport 4). Mot bakgrund av ovanstående insikter om trenderna på det ekonomiska planet i allmänhet och på flygmarknaden i synnerhet kan man konstatera att det är viktigt för SAS att vidta en del åtgärder. Kunderna efterfrågar andra produkter än de SAS traditionellt har erbjudit. Att lågprisflygbolagen har tagit marknadsandelar, på ett så påtagligt sätt, är ett bevis på det. Det faktum att SAS har högre kostnader för produktion än andra traditionella europeiska flygbolag (AEA-bolag) gör självklart att en omstrukturering av arbetssättet är av vikt (Veckans affärer, nr 10, 2003). Ofta kan fokus riktas mot att identifiera nya marknader i den situation som SAS befinner sig i. Samtidigt kan det vara avgörande att locka tillbaka de gamla kunderna inom affärsresenärssegmentet. Den ändrade efterfrågan i kombination av fler konkurrenter, alltså fler aktörer på marknaden, leder dock till att man måste vara mer aktiv i sin dialog med resenärerna, det vill säga skapa en relation för att kommunicera de fördelar som ett resande med SAS för med sig. 3

11 Uppsatsen syftar just till det ovan nämnda. Alltså att skapa en strategi för att kommunicera de fördelar som ett resande med SAS för med sig. Projektet innebär konkret att utarbeta en Event Marketing- Strategi för SAS med fokus på affärsresenärer. Ämnesområdet Event Marketing präglas av en märkbar brist på dokumenterad teoretisk kunskap. Utvecklingen verkar istället förbehållen den pragmatiska verkligheten. Event är att jämställas med ett evenemang eller en händelse. I tillämpningen av Event Marketing åsyftas ett evenemang; i bemärkelsen ett av företaget skapat eller sponsrat tillfälle att möta målgruppen, under vilket man skapar en upplevelse och förmedlar ett budskap (Behrer & Larsson, 1999). För oss handlar Event Marketing om möten. En synonym till Event Marketing skulle kunna vara möteskommunikation. Genom att låta potentiella och befintliga kunder lära känna och uppleva varumärkets DNA skapas en grogrund för såväl märkeslojalitet som kännedom, associationer och engagemang. Effektiv Event Marketing förstärker dessutom relationen mellan köpare och säljare (jfr Behrer & Larsson, 1998). Event Marketing kan kommunicera varumärkets lukt, konsistens, utseende, funktion och allt detta live! Kunden får en direkt upplevelse av varumärkets essens! Mot bakgrund av ovanstående teoretiska utvikning och de trender vi tidigare har presenterat konstaterar vi att en välsvarvad Event Marketing-Strategi kan vara en väg till att nå den viktiga målgruppen affärsresenärer. Vi anser att det kan vara ett intressant grepp, särskilt med tanke på att Event Marketing är mycket kostnadseffektivt, vilket får anses som positivt mot bakgrund av det ekonomiska läget företaget befinner sig i för tillfället. Dessutom är Event Marketing intressant som kanal vad avser integrationen med övriga marknadsföringsverktyg. Liksom medieindustrin är PR-institutionen och möteskommunikationen en del av vad som kan beskrivas som kulturindustrin. Kulturindustrin producerar symbolisk kommunikation och spelar en central roll för människors föreställningar och medvetande (jfr Larsson m.fl., 2002). Vi anser alltså att Event Marketing kan vara en bricka i det pussel, som ska vända den negativa trenden och återskapa en lojal relation mellan affärsresenärer och SAS. 4

12 1.3 Problemformulering Den problemformulering, som bildar ryggraden till denna uppsats, är tredelad. Först om främst levererar vi en fråga, som tar sin utgångspunkt i teorin, och som syftar till att reda ut vad begreppet Event Marketing egentligen innebär. Den andra frågeställningen bryter ner problemet och fokuserar på den empiriska undersökningen, medan den sista frågan ringar in slutprodukten för detta arbete. Vad innebär begreppet Event Marketing? Vilka faktorer är avgörande vid skapandet av en Event Marketing-Strategi? Hur kan en Event Marketing-Strategi för SAS med fokus på affärsresenärer vara utformad? 1.4 Syfte Syftet med uppsatsen är att vi skall utforma en Event Marketing-Strategi åt SAS med fokus på affärsresenärer. Uppsatsen syftar även till att bidra till utvecklingen av, och förståelsen för, begreppet Event Marketing. 1.5 Avgränsning Vi har i denna studie valt att fokusera på den eterna formen av Event Marketing. Således har det interna Event Marketing perspektivet fått en underordnad roll. De interna eventen syftar till att motivera och skapa en god stämning hos personalen, vilket alltså inte har varit fokus för denna studie. I teorioch empiridelen har vi primärt haft utgångspunkten att dessa delar direkt skall relatera till Event Marketing-Strategin för SAS, dvs. problemområdet för studien. Uppsatsens empiriska undersökning är avgränsad till att fokusera på affärsresande till och från Skandinavien. Det beteendevetenskapliga perspektivet av Event Marketing är en teoridel som vi valt att inte fokusera på. Detta för att teoridelen av denna uppsats inte skulle bli lika tjock som en amerikansk managementbok samt att största möjliga relevans skulle uppnås. Den mängd empiri vi har valt att samla in är baserad på den tid som finns tillgänglig och studiens omfattning samt tillgängligheten på SAS. Analyserna i empirin är förhållandevis ytliga, i alla fall jämfört med vad vi själva stipulerar i den teoretiska modellen. Anledningen till detta är att var och en av dessa analyser skulle vara en c- uppsats i sig. Dessutom har vår uppdragsgivare avdelningar som uteslutande arbetar med målgrupps-, positionering- och omvärldsanalys. Således har vi valt att välja ut de grundläggande och schematiska beskrivningarna, dels för att inte belasta läsaren, och dels för att inte ta bort fokus från uppsatsens egentliga ämne; Event Marketing. De olika nyckelbegreppen som vi behandlar i denna uppsats förklarar vi på olika många sidor, ibland skiljer det sig mer, ibland mindre. Viktigt att poängtera är att antalet sidor inte säger något om hur 5

13 viktiga de olika begreppen är, det handlar bara om att det krävs olika många sidor för att förklara dem samt att det finns olika mycket information tillgänglig. Teoridelen av detta arbete är tämligen diger. Detta beror på att teoribildningen inom Event Marketing-fältet är relativt tunn, varför vi har funnit oss tvungna till att gräva djupt i den teoretiska myllan för att skapa en adekvat referensram. Vi har alltså inte bara ämnat förklara begreppet Event Marketing, utan även fyllt det med innehåll! 1.6 Teoretisk och praktisk relevans Det teoretiska området, som denna uppsats kretsar kring, är relativt ungt och tämligen outforskat. Teoribildningen är, för att uttrycka sig tydligt, begränsad. Vår ambition är att skapa en bra och i många fall nydanande teoribild över Event Marketing som begrepp. Ambitionen är även att arbetet skall kunna fungera som en praktisk vägledning, eller med andra ord strategi, för företaget SAS. Den praktiska relevansen är således minst lika viktig som den teoretiska för oss. 1.7 Ett uppdrag från SAS Hösten 2002 annonserade SAS, via Jobline, efter c-uppsats grupper som skulle granska några olika ämnesområden. Du som läsare har säkert redan räknat ut att det var på oss lotten föll att skriva en av dessa uppsatser för SAS. Uppdraget var att skapa en Event Marketing-Strategi med fokus på affärsresenärer. 6

14 2. Metod Många menar att det inte finns något rätt eller fel avseende valet av metod. Däremot finns det mer eller mindre lämpliga metoder för olika ändamål. Det kan självklart även vara så att det går upp ett ljus för forskaren i efterhand vad beträffar valet av metod. Således är metoddelen av arbetet en komple process, som kräver sin man/kvinna! 2.1 Vetenskapligt synsätt Under den metodkurs, som fungerat som ett slags avstamp inför detta uppsatsarbete, har det basunerats att all forskning är sprungen ur en vetenskaplig föreställning hos forskarna. Vi har i denna grupp en gemensam grundföreställning om att förståelse borde vara frukten av ett uppsatsarbete. I och med att vi är överens om ovanstående generella insikt faller det sig naturligt att hämta den vetenskapliga ryggraden från hermeneutiken, vilken tar sin utgångspunkt i begreppet tolkning. Hermeneutiken är sprungen ur en kritik som väte fram mot positivismen, vilken bara ansågs beskriva företeelser som de var utan någon som helst tolkning (Bjerke, 1989). På 1800-talet introducerade den tyske teologen Friedrich Schleiermacher den första modellen för systematisk och vetenskaplig tolkning av teter som anses ligga till grund för hermeneutiken. Han försökte att skapa ett tolkningssystem med samma säkerhet som företrädare för positivismen gjorde anspråk på (Engdahl, 1977). Hermeneutik är en kvalitativ forskningsansats där tolkning av de teter, intervjumaterial, observationer etc. man får fram är centralt. (jfr Bjerke, 1989, sid ) Inom hermeneutiken kan man använda teorin för att analysera och tolka den empiriska datan. Viktigt att beakta i samanhanget är dock att det är innebörden i datan, inte teorierna, som ska utgöra den helhetsbild som blir resultatet av tolkningarna. Därför får inte teorin ta överhanden. Tolkningar som stämmer alltför väl med en teori bör därför väcka vår misstänksamhet. Det kan nämligen hända att teorin döljer det som empirin har att säga (Engdahl, 1977). Den egna kreativiteten är alltså viktig och får inte hämmas av för starka teoretiska ramar (alltså inte avseende antalet sidor utan hur man använder teorin). Detta resonemang tycker vi är viktigt att ta i beaktning och det rimmar väl med den ansats vi har för denna uppsats. Teorin är alltså endast ett ramverk, enligt vårt synsätt, som ligger till grund för det kreativa arbetet. Den vetenskapliga resan kan ske längs snåriga vägar. Teoretiker urskiljer vanligen två huvudsakliga vägar i sammanhanget, den deduktiva och den induktiva. Induktion innebär att man utifrån enskilda händelser drar generella slutsatser. Arbetsgången är observation - mönster hypotes teori. Eller 7

15 med andra ord att man utgår från empiri som successivt övergår till en teoretisk formulering. Deduktion innebär det motsatta angreppssättet, dvs. man utgår från arbetsgången; teori hypotes observation - konfirmation (Andersen, 1998). Vår utgångspunkt för denna studie är den deduktiva ansatsen, vilket alltså innebär att den befintliga teorin bestämmer vilken information som samlas in, hur man tolkar informationen och hur den skall relateras till teorin (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991). 2.2 Uppläggning Det första vi gjorde när vi fick uppsatsuppdraget var att sätta oss ner och formulera en uppläggning för arbetet. Denna uppläggning har vi fått revidera en smula under vägen, men den har hållit sig förhållandevis intakt. Att vi skapade en dylik modell beror på att det på ett bra sätt konkretiserar arbetsgången, vilket har underlättat vårt arbete. Uppläggningen åskådliggörs nedan, i figur 1. Figur 1 - Studiens uppläggning Teori är kunskap inhämtad från litteratur och artiklar. Case är kunskap inhämtad från intervjuer med specialister på Event Marketing samt hemsidor. Empiri innebär en djupgående studie samt en kort nulägesanalys. Kreativ fas är sammanställning av de olika tidigare delmomenten, vilket kompletteras med projektdeltagarnas egna synpunkter, idéer och förslag. Strategi är den slutliga produkten, summan av de olika delmomenten Teori och Case För att snabbt penetrera begreppet Event Marketing, samt SAS infallsvinkel på ämnet, initierades en dialog med kontaktpersonerna på SAS. Dessutom skickade vi ut ett frågeformulär via mail till branschfolk (39 personer, varav 12 svarade) som endast syftade till att skapa en övergripande förståelse för begreppet. Mailet finns som bilaga 2. Utskicket kompletterades senare med 10 djupintervjuer med branschföreträdare. Den stora delen i teoriarbetet ägnades dock, föga oväntat, åt en litteraturstudie, som omfattade det mesta av vad som skulle kunna relateras till begreppet Event Marketing, såväl artiklar som böcker föll under vår lupp. I teoripenetrerararbetet hade vi utgångspunkten att fylla begreppet Event Marketing med innehåll, inte bara förklara begreppet. 8

16 2.2.2 Empiri Djupintervjuer Enkätundersökning Sekundärdata Äpple eller päron? Vi har inte valt att göra en s.k. totalundersökning utan vi kommer istället att fokusera på en ansats, där en kombinerad intervju- och enkätstudie med ett urval av målgruppen bildar den empiriska grunden. I kombination med diverse sekundärdata förstås. Vi har kombinerat olika former av urvalsmetoder i denna studie. Urvalen grundar sig på den selektiva urvalsmetoden, vilket innebär att vi inte har valt att göra urvalet helt slumpmässigt, utan efter andra kriterier. Det kriterium som vi har utgått från vid konkretiserandet av urvalet är att intervjuobjekten tillför något till projektets huvudsyfte. Djupintervjuer Vi har valt att lägga upp undersökningen enligt något man kan likna vid metodtriangulering, dvs. att man förenar olika former av datainsamlingsmetoder, såväl kvalitativa som kvantitativa. Först och främst handlar det om djupintervjuer, vilket innebär face-to-face intervjuer som är av djupdykande karaktär. Intervjuförfarandet ämnar gå så djupt som möjligt i en problemställning. Vanligen skiljer man på ostrukturerade och strukturerade intervjuer. I denna studie har vi använt oss av en semistrukturerad intervjuform, vilket innebär att intervjupersonen erbjuds stort svarsutrymme trots att det finns ett relativt tydligt intervjuunderlag för intervjuaren att utgå från (jfr Lundahl & Skärvard, 1999). Syftet med ett intervjuunderlag är att säkerställa att alla intresseområden berördes i intervjun. I detta fall utgick intervjumallen från mailet vi skickade till branschföreträdare, samt enkätens tredje sida (bilaga 1 och 2). En intervju skiljer sig självklart från ett vanligt samtal. Lantz (1993) menar att den mest betydande skillnaden är att en intervju är till för att samla information och det förutsätts att intervjuaren har ett syfte med utfrågningen. Dessutom har intervjuaren och respondenten olika roller i en intervju, vilket inte alltid är fallet vid ett vanligt samtal. Författaren menar dessutom att det är vikigt att intervjuaren inte tar över, eller ställer ledande frågor. Vi tror inte att vi, i denna undersökning, har drabbats av någon intervjuareffekt, i termer av att vi skulle ha lagt svaren i munnen på respondenterna. Med intentionen att nå största möjliga stringens, har vi även kompletterat den ovan nämnda metoden med en enkätundersökning. En enkät är oftast synonymt med ett frågeformulär med korta och koncisa frågor, utan någon större möjlighet för respondenten att sväva ut i sina svar. En enkätundersökning är att föredra, jämfört med en djupintervju, när respondenterna är många och problemet man önskar få svar på är relativt okomplet (Svenning, 2000). En annan viktig skillnad mellan enkätundersökningar och metoder som baseras på intervjuer, är att de senare innebär en interaktion mellan den som frågar och den som tillfrågas (Lantz, 1999). 9

17 Att vi har valt att komplettera djupintervjuer med enkät och sekundärdata grundar sig främst på två saker. Det första är att empiriomfånget troligen blir mer digert samt att det rent undersökningstekniskt blir mer ändamålsenligt. Detta hör samman med att olika forskningssituationer kräver olika metoder. Djupintervjuerna har genomförts på olika arenor. Dels har vi genomfört intervjuer med medarbetare på SAS, samt kompletterat med de undersökningar som redan finns gjorda. Den andra arenan utgjordes av flygplatserna Arlanda och Skavsta, där enkätundersökningen genomfördes under några långa dagar i början av maj. För det tredje utgjordes undersökningen av djupintervjuer med affärsresenärer, vilka har genomförts i Stockholm och Väjö. Dessutom har vi genomfört djupintervjuer med branschföreträdare, vilket vi redan har varit inne på. Alla dessa intervjuer ledde inte fram till något konkret och användbart. Intervjuerna finns dock redovisade i källförteckningen oavsett vad de ledde till. Sammanlagt har det blivit 27 djupintervjuer. Enkätundersökningen Syftet med enkätundersökningen var att skapa en mer generell bild av affärsresenären än vad SAS har gjort i sina egna undersökningar samt bekräfta eller motstrida SAS uppgifter. Enkäten består av tre sidor med frågor och återfinns som bilaga 1. Undersökningen genomfördes på Skavsta och Arlanda där vi totalt erhöll 100 svar. Dock var fyra av dessa irrelevanta av olika skäl, eempelvis ej korrekt ifyllda svar. Av dessa 96 enkäter besvarades 11 av kvinnor och 85 av män. På Skavsta valde vi att samla in 40 enkäter och på Arlanda 60 stycken. Motiveringen till förhållandet är att Arlanda är en större flygplats och därför borde ha en större vikt i undersökningen, i syfte att skapa en proportionalitet. På Skavsta genomfördes enkätstudien i avgångshallen medan det på Arlanda var Sky City och inrikesterminalen som gällde. Enkäten delades ut efter att undersökningsledaren hade frågat huruvida resenären reste för ett företags räkning eller ej. Enkäten var utformad för att undersöka; I hur stor utsträckning affärsresenärerna köper sina biljetter själv. Vilka instruktioner företagen ger till utomstående bolag med uppgift att köpa in affärsbiljetter. Vilka kriterier som är avgörande vid beställning av den specifika resa affärsresenären skall genomföra eller har genomfört vid undersökningstillfället. Vad som är viktigt för affärsresenären vid inköp av affärsresor generellt sett. Affärsresenärens inställning till de konkurrerande flygplatserna Stanstead och Heathrow samt Arlanda och Skavsta. Vilka arenor affärsresenärer samt affärsmän/kvinnor rör sig inom. Vilka intressen affärsresenärer har. Frågorna i enkäten är utformade självständigt med utgångspunkt ifrån relevant teori och de fem nyckelbegrepp som denna uppsats kretsar kring (presenteras på nästa sida). På frågan, Vilka kriterier som varit avgörande vid beställning samt frågan Vad är viktigt för dig vid inköp av affärsresor? har vi valt en segradig skala, där 1 innebär att kriteriet inte alls har varit avgörande och 6 innebär att det är ett mycket avgörande kriterium. Motiveringen till den segradiga skalan är att respondenten skall bli tvungen att välja sida, då det inte finns ett mittenläge. 10

18 Frågorna om flygplatserna, och hur väl påståendena om dessa stämmer, bygger på tesen att flygplatserna konkurrerar mot varandra i viss utsträckning och tanken var att mäta affärsresenärernas kunskap och attityd om respektive flygplats. Efter att all information från enkäterna var inmatade i SPSS behandlades informationen i form av crosstabulations, vilket innebär att svaret på en fråga ställs i relation till en eller flera andra frågor (Gates, 2002). De relevanta resultaten gjordes sedan om till tabeller och återfinns i empiridelen av detta arbete. Sekundärkällor Mycket av den data som vi har samlat in kom från sekundära källor, främst i form av tidigare studier som genomförts på SAS. Sekundära källor innebär sådana källor som inte direkt relateras till just denna studie, sammanställda för att annat syfte således. (Svenning, 2000) Kreativ fas och Strategi Att gå in i en kreativ fas kan självklart innebära många olika saker för olika forskare. För oss innebär det att vi samlar intrycken från det tidigare arbetet och på bästa hermeneutikmanér tolkar informationen. Alltså sammanfattar vi empirin och teorin i våra hjärnor för att sedan bearbeta densamma. Frukten av tolkningen ledde i detta fall till en Event Marketing-Strategi för SAS riktad mot affärsresenärer. 11

19 2.3 Våra nyckelbegrepp Vår studie har kretsat kring nedanstående nyckelbegrepp, då vi anser att indelningen väl speglar den information som behövs för att skapa en Event Marketing-Strategi. Denna insikt har vi nåtts av genom den teoretiska och empiriska förstudie som vi har genomfört. Vår strävan har varit att nyckelbegreppen ska genomsyra hela uppsatsarbetet och fungera som en röd tråd för oss, såväl som för läsaren. I kapitel 3 kommer vi att resonera mer kring varför just nedanstående nyckelbegrepp är de mest intressanta. Nyckelbegreppen är; - Positionering Arenor Budskap Upplevelser Målgrupp - Positionering Med positionering menar vi, i detta samanhang, var SAS befinner sig i förhållande till konkurrenter och andra aktörer på marknaden. För att skapa oss en bild av detta var det främst sekundära källor som intresserade. Arenor Var? Vilka mötesplatser finns för affärsresenärer? Frågan syftar till att identifiera på vilka arenor man med en Event Marketing kampanj kan möta affärsresenärer. Med andra ord var man ska rikta blickarna, för att nå detta segment. Det var främst primära källor, såsom djupintervjuer samt enkäter, som bildade det empiriska underlaget. Budskap Hur? Budskap handlar om hur man som företag uppfattas och hur man vill bli uppfattad. För att kunna formulera en adekvat Event Marketing-Strategi är det alltså av största vikt att titta på vad man kommunicerar med målgruppen. Halva svaret på frågan finns inom SAS organisation, dvs. den del av frågan som fokuserar på vilket budskap SAS vill förmedla. Den andra delen av frågan besvarades främst genom olika djupintervjuer, med ett selektivt urval av målgruppen, dvs. man tar reda på hur budskapet faktiskt uppfattas i realiteten. Dessutom använde vi sekundära källor, främst tidigare genomförda undersökningar. Upplevelser Upplevelser handlar om vilka evenemang/event/upplevelser som är intressanta för affärsresenärer. Datainsamlingen kom till stor del att bestå av casestudier, samt djupintervjuer med olika ämneseperter, eempelvis event-projektledare etc. Vi har även gjort en undersökning, som svarar på vilka upplevelser som kan anses vara intressanta att fokusera på, utifrån affärsresenärers perspektiv. Målgruppen - Vilka? Kategorin affärsresenärer består av dem som transporterar sig i tjänsten mellan olika geografiska platser. Denna punkt syftar till att utröna hur affärsresenärers köpprocess, i detta samanhang, gestaltar sig. Eller med andra ord; Vilka är det som reser? Vilka kriterier är viktiga vid val av reseleverantör? Till vår hjälp hade vi vår egen enkätundersökning, samt SAS undersökningar. 12

20 2.4 Kritiskt förhållningssätt I m not lost, they just moved my street. Coyote ugly, 2000 Då vi är stolta hermeneutiker, som i detta uppsatsarbete valt att främst luta oss mot den kvalitativa och tolkande metoden, kan det vara på sin plats att reflektera en smula över vårt insamlade material från olika perspektiv. Genomgående i denna uppsats är det självklart vår verklighetssyn som ligger till grund för resonemangen och det är genom teorin och empirin som vi skapar legitimitet, samt i möjligaste mån gör bilden trovärdig. Tillämplighet Tillämplighet innebär att välja rätt undersökningsmetod för att på så sätt erhålla den information som söks (Patel & Tebelius, 1987). De svårigheter avseende tillämplighet som man främst kan skönja i denna studie är att vi har valt en selektiv urvalsmetod, som innebär att tillfälligheter kan påverka det resultat som empirin genererar, dvs. det finns en liten risk att urvalet inte är representativt. I syfte att nå bästa möjliga resultat har vi valt att, i empiriinsamlingen, kombinera olika datainsamlingsmetoder. Vi har även breddat bilden genom de undersökningar som SAS har tagit fram, vilka vi har kombinerat med intervjuer på SAS. Överensstämmelse - rimlighet Överensstämmelsen i uppsatsen beror på huruvida informationen man samlar in stämmer överens med verkligheten (Svenning, 2000). När man, som i denna studie, använder sig av intervjun som det datainsamlande verktyget finns alltid en risk att frågorna är formulerade, eller tolkas, på ett sätt som inte är adekvat. Missuppfattningar och inadekvata tolkningar försöker vi eliminera genom att i djupintervjuerna återkomma till redan diskuterade områden för att se om respondenten är konsekvent. Vi kommer även att använda olika former av datainsamlingsverktyg, enkäter och djupintervjuer, vilket troligen höjer överensstämmelsen. Detta på grund av att vi, så att säga, attackerar problemet från olika håll. För att kunna återge intervjuerna på ett korrekt sätt har vi bandat dem. Pålitlighet För att uppnå hög pålitlighet krävs att respondenterna är motiverade samt att ämnet är intressant för dem (Patel & Tebelius, 1987). Vi anser att affärsresenärers intresse av denna studie torde vara tämligen stort, då den påtagligt rör deras arbetssituation. Att vi dessutom bjöd på lite konfekt för besväret innebar rimligtvis ett högre engagemang. Noggrannhet samvetsgrannhet och ärlighet En hög noggrannhet innebär att forskaren kontinuerligt under processen utvärderar och reflekterar över sin egen inblandning/påverkan på resultatet (jfr Patel & Tibelius, 1987). För att nå samvetsgrannhet och ärlighet under intervjuerna har vi låtit respondenterna tala fritt och undvika ledande frågor. Deras svar har inte heller förvrängts för att passa in i vår tolkning. 13

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o Sponsring Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Behrer & Larsson,

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sammanställning av Förväntade studieresultat för kurserna Sociologi A, Socialpsykologi A, Sociologi B, Socialpsykologi B. I vänstra kolumnen återfinns FSR

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Historisk struktur sju Gyllene Hjul

Historisk struktur sju Gyllene Hjul Historisk struktur sju Gyllene Hjul Årets bästa sponsring Årets interna event Årets rättighets innehavare Årets event B2C Årets samhälls engagemang Årets event B2B Årets mest kreativa lösning TNS 3 Gyllene

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Metod- PM september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet

Metod- PM september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet Metod- PM 3 28 september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet Inledning Hyresgästföreningen ( Hgf ) är en partipolitiskt obunden, demokratisk

Läs mer

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet Praktikrapport Praktikplats Avdelning Handledare Sveriges Television Publik- och Utbudsanalys Tomas Lindhé Publik och utbudsanalys, PoU, på SVT svarar mot olika ledningsfunktioner i organisationen gällande

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Utformning av resultatdiskussion

Utformning av resultatdiskussion Utformning av resultatdiskussion Den vetenskapliga textens retorik Argumentera i text utforma diskussionskapitlet En praktisk argumentationsmodell Avdelningen för fackspråk och kommunikation God professionell

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Så funkar det Att arbeta strategiskt med sin kommunikation kan kännas en smula krångligt ibland. Därför har vi tagit fram denna guide,

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Tillämpad experimentalpsykologi [3] Empirisk forskningsansats

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Tillämpad experimentalpsykologi [3] Empirisk forskningsansats Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Godkänd examinationsuppgift. Lotta Jons, examinator

Godkänd examinationsuppgift. Lotta Jons, examinator Anders & Ellen Jag ger er här min respons på ert metodpaper Metodologiska ansats och textanalys. Jag går från början till slutet av paperet och baserar mina kommentarer på de instruktioner och betygskriterier

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform 2007-04-05 Kommunikativ plattform Teknikcollege Målgrupp: Studerande 1 Bakgrund Teknikcollege är ett koncept initierat för att möta framtidens kompetensbehov. Det är teknikutbildningar på gymnasial och

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER ANN-CHARLOTTE MÅRDSJÖ OLSSON UTMANAT LÄRANDE, SKOLLEDARKONFERENSEN DEN 2 OKTOBER Frågeställningar i presentationen Hur kan vi tolka och förstå beprövad

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ.

Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ. Jonas Ehrling Digital affärsutvecklare och konsultchef på HiQ. Började arbeta med digitala kanaler 1998 på företaget MacMeckarna som var ett utbildningsföretag inom digital medieproduktion. Har arbetat

Läs mer

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 1 Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet är opponentens ansvarsuppgift

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden Konnotation - bibetydlese - vad kan man se i bilden - man kan associera till något...

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND

BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND VAD ÄR ETT VARUMÄRKE? Ett varumärke är de värden som en produkt, en organisation eller ett företag som helhet, och dess logotyp, förknippas med. Upplevelsen av

Läs mer

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet Metod PM Turordningsregler moment 22 Charbel Malki 811112-1599 Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet 2014 09-29 Inledning LAS lagen är den mest debatterade reformen i modern tid

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Sponsring Teori, inspiration och konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Om sponsring Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Anseendeindex. Intresseorganisationer Johan Orbe

Anseendeindex. Intresseorganisationer Johan Orbe Anseendeindex Intresseorganisationer 2017 Johan Orbe 2017-04-24 Anseendeindex Organisationer 2017 kommentar och insikter Anseendet som framgångsfaktor Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer