Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010"

Transkript

1 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

2 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Tid: tisdagen den 27 april 2010, klockan Plats: C1 Anmälan görs på I-portalen

3 Välkommen till Vårmötet 2010! I-sektionen är Sveriges största teknologsektion och vi ska vara verkligt stolta över det imponerande engagemang som finns bland oss I-studenter. Det är ni som kommer med idéer, går med i utskott och föreningar samt tycker till på sektionsmötet gör det till ett rent nöje att sitta med i vår sektions styrelse Vårmötet är en ypperlig möjlighet att påverka vad vår sektion ska göra, både på kort och lång sikt. Det är där de stora besluten tas! Denna mastiga kallelse ger dig möjligheten att få insikt i sektionens arbete det senaste halvåret, och verksamhetsplanerna för nästkommande år. Den beskriver också vad som kommer att behandlas under själva mötet, så att du har en möjlighet att sätta dig in i frågorna, propositionerna och förslagen innan vi sätter igång. För att alla ska kunna följa diskussionerna och vad som sägs på mötet har en kortfattad guide, ett Mötes-ABC sammanställts. Oavsett om du varit på flera sektionsmöten i dina dagar eller om du är en första gångs besökare rekommenderar jag att läsa igenom dokumentet innan mötet. Det hittas i filarkivet på I-portalen under mappen Övrigt. Jag hoppas att vårmötet blir ett trevligt och givande forum, och att vi alla gör vår röst hörd för sektionens framtid! Med vänliga hälsningar Lisa Ek Ordförande för I-sektionen VT 2010

4 Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Val av justeringspersoner 6. Fastställande av föredragningslistan 7. Adjungeringar 8. Protokoll från vintermötet 2010 (se bilaga 13) 9. Rapporter och meddelanden (se bilaga 1) 10. Medaljutdelning till Clubmästeriet 2009/ Styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga 2) 12. Avstämning budget (se bilaga 3) 13. Ansvarsfrihet Ordförande, Informationsutskottets ordförande, Intendentutskottets ordförande, Studienämndens ordförande Arvodering av styrelsen 15. Förslag till verksamhetsplan 2010/2011 (se bilaga 4) 16. Fastställande av sektionsavgift 17. Val av valberedning 2010/2011 a. Ordförande valberedningen 2010/2011 b. Övrig valberedning 2010/ Valberedningen 19. Val av styrelsen 2010/2011 a. Vice sektionsordförande tillika sektionsordförande b. Kassör 2010/2011 c. Sekreterare 2010/2011 d. Alumniutskottets ordförande 2010/2011 e. Marknadsföringsutskottets ordförande 2010/2011 f. Näringslivsutskottets ordförande 2010/2011 g. Studienämndens vice ordförande tillika Studienämndens ordförande h. Utlandsutskottets ordförande 2009/ val av revisorer för sektionen samt för Clubmästeriet 2010/2011 a. Revisor sektionen 2010/2011 b. Revisor Clubmästeriet 2010/ Val av övriga förtroendeposter 2010/2011 a. Webmaster 2010/2011 b. Börsgruppens ordförande 2010/2011 c. Chefredaktör ipikuré 2010/2011 d. Halv- och fulltidsfestansvarig 2010/2011 e. Förslag till stadgeändringar andra läsningen 22. Proposition om stadgeändring angående sammanträden (se bilaga 5) 23. Proposition om stadgeändring angående stadgeändringar, ändringar i

5 verksamhetsplan samt sektionens upplösande (se bilaga 6) a. Proposition om stadgeändring angående valbar medlem (se bilaga 7) b. Proposition om stadgeändring angående definition av sektionens anslagstavla/infotavla (se bilaga 8) c. Proposition om stadgeändring angående I-sektionens ändamål (se bilaga 9) 24. Förslag till stadgeändringar första läsningen a. Proposition om stadgeändring angående sektionsspråk (se bilaga 10) b. Proposition om stadgeändring angående organisationsnummer (se bilaga 11) c. Proposition om stadgeändring angående fyllnadsval (se bilaga 12) 25. Övriga frågor 26. Mötets avslutande

6 Utvecklad föredragningslista 1) Mötets öppnande Sektionsordförande Lisa Ek hälsar mötesdeltagarna välkomna och öppnar mötet genom ett lättare slag med klubban. 2) Val av mötesordförande Sektionsmötet föreslår och väljer en mötesordförande. 3) Val av mötessekreterare Sektionsmötet föreslår och väljer en mötessekreterare. 4) Mötets behöriga utlysande Enligt stadgarna måste sektionsmötets handlingar vara tillgängliga för medlemmarna ett visst antal dagar innan mötet äger rum, för att sektionsmötet ska vara behörigt och kunna fatta beslut. (Jonna Enerskog, sekreterare) 5) Val av två justeringspersoner För att besluten som fattas under mötet ska kunna verkställas krävs att protokollet justeras av mötets ordförande och sekreterare samt två, av mötet utsedda, justeringspersoner. Justeringspersonerna ska tillsammans vara behjälpliga vid en eventuell rösträkning som rösträknare. 6) Fastställande av föredragningslistan Mötets föredragningslista spikas. Det är under denna punkt som alla ändringar i föredragningslistan ska göras. Om det exempelvis dykt upp en ny punkt eller en motion ska mötet bestämma om punkten kan läggas till föredragningslistan (och därmed möjliggöra ett beslut i frågan) eller inte. Under denna punkt ska eventuella övriga frågor också anmälas. 7) Adjungeringar Personer som inte är medlemmar i I-sektionen behöver få närvarorätt och yttranderätt för att närvara och ha möjlighet att säga något på mötet, och förslagsrätt för att få lägga förslag (yrkanden) på beslut. Rösträtt brukar vanligtvis inte ges till icke-sektionsmedlemmar. 8) Protokoll från Vintermötet 2010 (se bilaga 13) Protokoll från årets vintermöte ska läggas till handlingarna om det anses vara korrekt. 9) Rapporter och meddelanden (se bilaga 1) En utförlig presentation av sektionens verksamhet bifogas i skriftlig version för att

7 korta ner tiden för R&M betydligt. Naturligtvis går det att ställa kortare frågor under R&M, men längre diskussioner ska hellre lyftas till en egen punkt eller tas under punkten övriga frågor. 10) Medaljutdelning till Clubmästeriet 2009/2010 Clubmästeriet 2009/2010 får enligt tradition medaljer för sina insatser för sektionens fest- och rekreationsverksamhet. Ett stort tack från sektionen till vårt eminenta fadderi tillika festeri! (Lisa Ek, ordförande vt 2010 och Alma Särneroth, Intendentutskottets ordförande 2010) 11) Styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga 2) Denna berättelse beskriver verksamheten inom sektionen under den del av verksamhetsåret som innefattar hösten (Nebojsa Blagojevic, vice sektionsordförande vt 2010) 12) Avstämning budget (se bilaga 3) På höstmötet klubbades styrelsens förslag på budget för 2009/2010 och denna utgör således sektionens ekonomi för nuvarande räkenskapsår. På vårmötet är det brukligt att en avstämning görs där utfallet hittills presenteras. (David Jägeberg, kassör 2009/2010) 13) Ansvarsfrihet Ordförande, Informationsutskottets ordförande, Intendentutskottets ordförande, Studienämndens ordförande Efter att sektionens internrevisor Samuel Åström har givit sitt utlåtande beslutar mötet om Ordförande, Informationsutskottets ordförande, Intendentutskottets ordförande och Studienämndens ordförande för hösten 2009 ska ges ansvarsfrihet. (Samuel Åström, sektionens internrevisor) 14) Arvodering av Styrelsen Det åligger vårmötet att besluta om arvodering av Styrelsen. Alla styrelsemedlemmar arbetar ideellt, men som belöning har Styrelsen traditionsenligt arvoderats med valfritt CM-arrangemang under mandatperioden. (Rikard Sjöstrand, Översteceremonimästare 2009/2010) 15) Förslag till verksamhetsplan 2010/2011 (se bilaga 4) Verksamhetsplanen beskriver, efter att den har fastslagits, det sektionens verksamhet ska innefatta under verksamhetsåret 2010/2011. Verksamhetsplanen tydliggör vilka mål styrelsen, utskotten och övrig av sektionen beslutad verksamhet skall arbeta efter. (Nebojsa Blagojevic, vice ordförande vt 2010) 16) Fastställande av sektionsavgift Det åligger vårmötet att besluta om sektionsavgift för medlemmarna. Vanligtvis har

8 sektionen inte någon avgift för medlemmarna. (David Jägeberg, kassör) 17) Val av valberedning 2010/2011 Två av styrelsens utsedda personer, Anders Fagerstedt och Sara Nordlund presenterar förslag på valberedning 2009/2010. Dessa personer bör till hösten kompletteras med några personer ur årskurs 1 och styrelsen önskar därmed få mandat att fyllnadsvälja dessa. Förslag till valberedning 2010/2011: a. Ordförande valberedningen 2010/2011: Anders Odhnoff, I3 Övriga kandidater: b. Övrig valberedning 2010/2011: Samuel Trennelius, I2 Jessica Burlin, I1 Annika Norman, I1 Johan Franzén, I1 Anders Hermansson, I2 Övriga kandidater: 18) Valberedningen Valberedningen redogör för det tillvägagångssätt de har haft i sitt arbete med att ta fram förslag på förtroendeposter för verksamhetsåret 2009/2010. (Mikael Niska, valberedningens ordförande 2010/2011) 19) Val av Styrelse 2010/2011 Valberedningen presenterar sitt förslag på Styrelse 2010/2011. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av övriga kandidater. En kandidat som inte är nominerad av valberedningen måste stödjas av minst 3 stycken sektionsmedlemmar. Mötet väljer styrelse för verksamhetsåret 2010/2011. Om valberedningens förslag inte faller bifall sker en sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på Styrelse 2010/2011: a. Vice sektionsordförande tillika sektionsordförande : Wilhelm Henriksson Övriga kandidater: b. Kassör 2010/2011: Tobias Kähäri Övriga kandidater: c. Sekreterare 2010/2011: Sebastian Jarl Övriga kandidater: d. Alumniutskottets ordförande 2010/2011: Raoul Joshi Övriga kandidater: e. Marknadsföringsutskottets ordförande 2010/2011: Emil Hallström Övriga kandidater: f. Näringslivsutskottets ordförande 2010/2011: Anton Nytorp

9 Övriga kandidater: g. Studienämndens vice ordförande tillika Studienämndens ordförande : Fredrik Hylerstedt Övriga kandidater: h. Utlandsutskottets ordförande 2010/2011: Ludvig Linse Övriga kandidater: (Mikael Niska, valberedningens ordförande 2009/2010) 20) Val av Revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2010/2011 Valberedningen presenterar sitt förslag på revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2010/2011. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av de övriga kandidaterna. En kandidat som inte är nominerad av valberedningen måste stödjas av minst 3 stycken sektionsmedlemmar. Mötet väljer revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2010/2011. Om valberedningens förslag inte vinner bifall sker sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på revisorer 2010/2011: a. Sektionen: vakant Övrig kandidat: b. Clubmästeriet: Ludvig Ellius Övrig kandidat: 21) Val av övriga förtroendeposter 2010/2011 Valberedningen presenterar sitt förslag på övriga förtroendeposter för 2010/2011. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av de övriga kandidaterna. En kandidat som inte är nominerad av valberedningen måste stödjas av minst 3 stycken sektionsmedlemmar. Mötet väljer övriga förtroendeposter för verksamhetsåret 2010/2011. Om valberedningens förslag inte vinner bifall sker sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på Övriga förtroendeposter 2010/2011: a. Webmaster 2010/2011: vakant Övrig kandidat: b. Börsgruppens vice ordförande 2010/2011: Helena Lönnegren Övrig kandidat: c. Chefredaktör ipikuré 2010/2011: Marcus Nygårds Övrig kandidat: d. Fulltidsfest- och bankettansvarig 2010/2011: Niclas Söör Övrig kandidat: (Mikael Niska, valberedningens ordförande 2009/2010) 22) Förslag till stadgeändringar andra läsningen Vid ändringar av stadgarna måste dessa godkännas på två efterföljande sektionsmöten. Dessa propositioner är uppe för sin andra läsning: a. Proposition om stadgeändring angående sammanträden (se bilaga 5) (Rikard Sjöstrand, Översteceremonimästare 2009/2010)

10 b. Proposition om stadgeändring angående stadgeändringar, ändringar i verksamhetsplan samt sektionens upplösande (se bilaga 6) (Charlotte Malmgren, Utlandsutskottets ordförande 2009/2010) c. Proposition om stadgeändring angående valbar medlem (se bilaga 7) (Julia Torstensson, Studienämndens ordförande 2010) d. Proposition om stadgeändring angående definition av sektionens anslagstavla/infotavla (se bilaga 8) (Victor Mellgren, Näringslivsutskottets ordförande 2009/2010) e. Proposition om stadgeändring angående I-sektionens ändamål (se bilaga 9) (Erik Ridderström, Marknadsföringsutskottets ordförande 2009/2010) 23) Förslag till stadgeändringar första läsningen a. Proposition om stadgeändring angående sektionsspråk (se bilaga 10) (Ali Amin, Informationsutskottets ordförande 2010/2011) b. Proposition om stadgeändring angående organisationsnummer (se bilaga 11) (Charlotte Malmgren, Utlandsutskottets ordförande 2009/2010) c. Proposition om stadgeändring angående fyllnadsval (se bilaga 12) (Åsa Johansson, Alumniutskottets ordförande 2009/2010) 24) Övriga frågor Om det under de sista dagarna innan mötet dykt upp en fråga eller dylikt som medlemmarna vill ta upp på mötet är det under denna punkt detta ska göras. Dock ska övriga frågor vara anmälda senast under punkt 6 Fastställande av föredragningslistan. Frågor som kommer upp under mötet kan läggas till övriga frågor i efterhand, men då ska mötet komma överens om detta. Under punkten Övriga frågor kan inga beslut fattas, utan frågor kan endast diskuteras. 25) Mötets avslutande Mötesordföranden avslutar mötet och tackar alla mötesdeltagare för visat intresse och engagemang!

11 Bilaga 1. Rapporter och meddelanden Styrelsen Från höstmötet 2009 har styrelsen arbete gått ut på att underlätta för sektionens utskott och föreningar och se till att dessa följer sin utstakade bana. Vi har haft några tunga avhopp av förtroendevalda under våren och har arbetat för att smidigt tillsätta dessa, och i framtiden tydliggöra hur fyllnadsval till sektionen görs. Våren har i övrigt präglats av ett stort engagemang bland sektionens medlemmar och ett stort utbud av event. S T Y RE L S E M Ö T E N Minst varannan vecka, som oftast på tisdagkvällar, hålls sektionens styrelsemöten. De har under våren varit effektiva, men ofta långa då många punkter har diskuterats. Mötena besöks ofta av sektionsmedlemmar som rapportera om projekt och event och övervakas som oftas av vår internrevisor. Informella styrelseträffar hålls varje måndagslunch där ärenden inför styrelsemötena bereds. I- KO N F E R E N S E R Höstens I-konferens anordnas av I-sektionen i Luleå och alla 12 ledamöter från Linköping deltog. Det var ett givande möte med sektioner runt om i Sverige och gav bra input både vart vi står i nuläget och vilka aspekter av verksamheten som kan förbättras. Vårens konferens anordnas av oss i Linköping, under torsdag till söndag veckan innan vårmötet. Vi får besök av 38 st I:are från Lund, Luleå, KTH och Chalmers som under två heldagar ska utbyta erfarenheter och försöka förbättra läget för oss I:are i Sverige. Vi har stor hjälp med vårens konferens från en engagerad grupp om 4 studenter som har drivit projektet. V I N T E RM Ö T E T Torsdagen den 18 februari gick sektionens vintermöte av stapeln. Det var en mycket välbesökt tillställning med bra stämning och många konstruktiva frågor till kandidaterna. Vi fick ta del av 12 nominerade I-ettor och 11 motkandidater och vid klockan ett på natten hade sektionen valt sina 13 nya clubmästerister. I-F O RU M Den 22:a april hölls vårens I-forum. Heta ämnen diskuterades även om deltagandet var ljummare än vanligt då vi valde att släppa på närvarokravet för sektionsaktivas, något som kommer att diskuteras på nytt till hösten. Deltagarna debatterade om Ipikuré och Inancial Times framtid, prioritering av vår sektionsverksamhet och hur vi

12 löser problemet med att många eventanmälda deltagare inte dyker upp på själva eventet. Dokumentation och handlingsplan för diskuterade ämnen kommer att presenteras på I-portalen. R E P RE S E N T A T IO N Styrelsen tycker att det är viktigt att synas på sektionens olika evenemang för att visa att de står bakom och uppskattar arbetet som läggs ner i sektionen. Styrelsen har därför representerat på ett flertal olika arrangemang som exempelvis Halvtidsfesten, I-gasquen, I-pubar och framför allt tagit hem en andra placering i Pepparkaksbuset. Ä S K N I N GA R Ett flertal arrangemang som inte ligger i sektionsbudgeten anordnas för våra medlemmar varje år. Till dessa arrangemang finns möjlighet att äska pengar från sektionen för att höja upplevelsen. Sedan höstmötet har Lucia-squashen och ett flertal klassittningar fått bidrag från sektionen. S E KT I O N S A K T I V A S Den 4:e december var det dags för höstens sektionsaktivas fest. Detta är styrelsens sätt att visa sin uppskattning till alla som lägger ner ett stort engagemang i sektionen för att göra den till Sveriges absolut bästa. Temat var Firmans Julfest och det blev en uppskattad och livad tillställning. Onsdagen den 12 maj, innan Kristi Himmelsfärd, äger vårens sektionsaktivas fest rum. Styret har lagt ut projektet på en duo mycket drivna I:are som kommer att förgylla alla sektionsaktivas vår. B E S L U T- O C H A K T I V I T E T S U P P F Ö L J N IN G För att tydliggöra ansvarsområden och effektivt följa upp aktiviteter har styrelsen infört användningen av en Action Point-lista. Denna kan följas i alla styrelseprotokoll och har medfört en större kontroll på styrelsens arbete. S E KT I O N E N S S T R A T E G I, M Å L O C H V E R KS A M H E T S U T V E C K L I N G Med hjälp av verktyg från en utav sektionens samarbetspartner har styrelsen under hösten och våren arbetat med kartläggning av sektionsverksamheten och prioritering av densamma. Vi har också påbörjat en uppdatering av sektionens mål, vision och kärnvärden. Syftet med arbetet är kontinuitet i sektionsarbetet, förenklad överlämning, tydligare ansvar och befogenheter samt kvantitet före kvalitet. Ö V E R L Ä M N I N G Efter vårmötet är styrelsens efterträdare valda och arbetet med överlämning och testamentering sätter igång. Vi önskar nästa års I-styre stort lycka till! Lisa Ek och Nebojsa Blagojevic Ordförande och vice ordförande VT 2010

13 Sektionens utskott Alumniutskottet Alumniutskottet har sedan höstmötet 2009 arrangerat ett antal event riktade till såväl studenter som alumner. Kontinuerligt har även en dialog förts med alumnerna i Advisory Board och alumniansvariga på sektionerna vid LiTH. Alumniutskottet har också förmedlat kontaktuppgifter till utskott inom sektionen som sökt alumner till sin verksamhet. Utskottet inledde höstens fortsatta arbete med att arrangera eftermiddagsaktiviteter på i40 lördagen. Deltagande alumner och studenter indelades i grupper som fick gå till olika stationer i C-huset, däribland skrattyoga, chokladprovning och caselösning. Sista veckan i november hölls en Vart-leder-I? -föreläsning för årskurs 1 där fyra alumner med olika erfarenheter och yrkeskarriärer höll inspirerande korta föreläsningar. Efter föreläsningen gavs studenter och alumner möjlighet att prata under mer avslappnade former på ett julmingel i skrivsalen. I februari inleddes Mentorskapsprogrammet med en Kick-off för deltagande alumner och studenter. Programmet syftar till att underlätta övergången från studier till arbete genom att I-fyror matchas ihop med en mentor (I-alumn) i näringslivet. I år deltar drygt 30 par i mentorskapsprogrammet. Kick-off:en inleddes med en intressant och givande föreläsning om mentorskap. Kvällen avslutades med en middag där adepter och mentorer fick chans att lära känna varandra. I början av VT2 hölls inspirationsföreläsningen Vart leder I? för studenterna i årskurs tre och fyra. Först hölls en serie korta föreläsningar där fyra I-alumner, som befann sig i olika skeden i livet, delade med sig av sina erfarenheter. Efter föreläsningen slöt alumner och studenter upp på näringslivsutskottets I-Pub som hölls i Gasquen. Just nu arbetar utskottet hårt med färdigställandet av sektionens alumnitidning. Tidningen som skickas hem till knappt 5000 I-alumner i mitten av maj är fylld av inspirerande artiklar om bland annat hanterandet av personliga kriser, karriär och att starta eget. Ett stort antal alumner har intervjuats till artiklarna och ett par alumner har även bidragit med egna texter. I enlighet med sektionens CSR-arbete kommer inte hela tidningen att tryckas och skickas ut utan endast ett smakprov kommer att förmedlas på papper. Sedan kommer hela tidningen att skickas ut elektroniskt. Ett antal exemplar kommer även att finnas på Island och i boträdet för intresserade studenter. För alumnerna har utskottet arrangerat två I-pubar i Stockholm, en i december och en i mars. Mest välbesökt blev den senare vilket kan förklaras av att vi nu når ut till fler alumner med information via vår Facebook-sida (I-alumni heter den). I Göteborg har det genomförts två alumniträffar varav den ena var en vinprovning och den andra en I-lunch. Dessa anordnas av en mycket aktiv I-alumn som Alumniutskottet vill rikta ett stort tack till. Innan sommaren planerar utskottet att anordna ytterligare en I-pub i Stockholm.

14 Avslutningsvis vill alumniutskottet uppmana alla studenter i årskurs fyra att registrera sig i LiUs alumnidatabas, Det är via den databasen som utskottet skickar ut sina inbjudningar om I-pubar och liknande event. Databasen är också ett ypperligt verktyg om man letar efter en användbar I-kontakt inför sommarjobb eller exjobb. Åsa Johansson Alumniutskottets ordförande 2009/2010 Informationsutskottet Under vårterminen har det arbetats med två nummer av ipikuré, samt bidrag till Inancial Times hos Lithanian. Tidningen ipikuré har hittills kommit ut i ett oerhört lyckat nummer under året som fick mycket god respons av sektionens medlemmar. När tidningen gick i tryck var det den största andel studenter som någonsin fått tidningen hem, vilket vi är väldigt glada för. Inancial Times har medverkat i Lithanian och har med träffsäker humor och viss självironi värmt liksom alltid sektionsmedlemmarnas hjärtan. Mycket av fokus under vårterminen 2010 har legat i att utvärdera och se över sektionens informationskanaler. Detta kommer att resultera i en rapport som skall framföras för styrelsen. Som alltid har även Informationsutskottet arbetat för att sprida informationen till sektionens medlemmar på bästa sätt, bl.a. genom att försöka tipsa folk att använda alla tillgängliga medier inom sektionen för att nå ut till medlemmarna. En stor nyhets denna vår har varit att sektionen har startat ett nyhetsbrev som har skickats ut efter varje styrelsemöte. Syftet har varit att ge mer fokus åt vissa blänkare samt få ut styrelsens tankar och idéer för den kommande framtiden. Styrelsen har även börjat blogga för att ge medlemmarna större insyn i styrelsens vardagliga arbete och förhoppningsvis kunna inspirera till kommande års styrelser. Webgroup har även under våren hunnit med att lansera en mobilplattform för sektionens hemsida Utskottets medlemmar har under terminen gjort ett mycket bra jobb och lagt ner mycket energi i att få allt att fungera på ett bra sätt. InfO vill därför ta tillfället i akt och tacka ipikurés redaktion, Webgroup och Inancial Times redaktion för ett gott samarbete. Intendentutskottet Vid årsskiftet 09/10 tog Alma Särneroth över rollen som Intendent från Rasmus Jönsson. Alma valde genom intervjuer in utskottsmedlemmar till IntU 2010 som idag förutom Alma består av Cedric Hanson, Anders Olovsson och Charlotte Uebel. Vårterminen har hittills innehållit matservering på Vintermötet samt ett I-forum. Förutom löpande arbete med Ikaros, I-butiken och lokalansvar är följande händelser av intresse. I K A R O S

15 Ikaros förolyckades under våren i samband med ett snöras vid T1 där den stod parkerad. Sektionsbilen, vars huv- och takplåt samt framruta förstördes, kommer att repareras och returneras till sektionen, förhoppningsvis under våren. Dock är leveransdatumet oklart på grund av leveransfördröjningar från verkstadens leverantör. Bilansvarig har sedan olyckan arbetat aktivt med försäkringsfrågor rörande bilen. K A M E RA O C H P R O J E K T O R För att förbättra överblicken över sektionens värdefulla inventarier har bilansvarig även tilldelats ansvaret för sektionens projektor och kamera. I samband med förlusten av sektionskamerans minneskort, under ett par veckor under våren, föddes tankar om ett ansvarsfullare och mer organiserat system för utlåningen. Bilasvarig arbetar nu med utformandet av ett kontraktssystem, som främst skall användas vid privat utlåning. Kontraktet skall innebära att personen som bokar kameran i någon mån blir ersättningsskyldig vid förlust av, eller förstörd, kamera. Ambitionen är att kontraktet skall färdigställas under verksamhetsåret B O T RÄ D E T IntU planerar en omboningen av Boträdet och under ledning av lokal- och lägenhetsansvarig kommer den att utföras i början höstterminen 2010, dock efter nolle-p. I dagsläget går lokalen i gråskalig färgton och har begränsat med förvaringsutrymme. Även vid jämförelse med andra sektioners lokaler upplevs ett upprustningsbehov av Boträdet. Målet med renoveringen är en modernare, mysigare och mer praktisk lokal. Det finns dock två begränsande faktorer för projektet, budgeten samt lokalens minimala yta. IntU arbetar för tillfället med förslag på Boträdets nya utformande. Dessa kommer framläggas till styret under våren varefter beslut tas om hur stor förändringen blir. I- BU T I KE N I-butikansvarig har i samråd med övriga IntU arbetat fram tre nya I-prylar som stolt kommer presenteras under senare delen av våren. Intendentutskottets sida på I- portalen kommer bli en ny marknadsförings- och informationskanal för I-butiken. Där kommer bilder på I-prylar från gamla och nya sortimentet, samt information om produkterna, att läggas upp. Det utlovas inget bädd-set denna termin, dock kommer ett litet smakprov erbjudas de som vill ta med sig sektionen ända in i sängkammaren. Soliga hälsningar! Alma Särneroth, Intendent 2010 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet har under verksamhetsåret bestått utav personer. Det har varit ett intensivt år som nådde sin topp nyligen då ansökan till högskolor och universitet avslutades. MafU har ansvarat för rekryteringen av köttbullemissionärer. Själva hemmissionerandet administreras och finansieras dock av tekniska fakultetskansliet. I

16 höstas genomfördes en promotionvecka av köttebullemissionering. Folk uppmanades på olika sätt anmäla sitt intresse till att besöka sin gamla gymnasieskola och göra reklam för vår utbildning. Ett tjugotal personer har åkt på missionering. Ett annat viktigt verktyg i kampen om alla gymnasister är projektet skugga en student. I år har projektet varit betydligt bättre ordnat från LiTH:s sida jämför med tidigare år. MafU har endast behövt bistå med bemanning i form av personer som blir skuggade. Tekniska fakultetskansliet driver också en grupp som kallas elith-missionärerna. Tanken är folk ur gruppen ska kunna bemanna olika evenemang vid behov. Projektet är nytt för i år och möjligen varit något trögstartar. MafU har haft med tre personer i gruppen. Ytterligare exempel på marknadsföring som sker i samarbete med övriga sektioner från tekniska fakulteten är de olika mässorna runt om i landet som man ställer ut på. I år hade LiTH en stor monter på SACO-mässan i Stockholm och Göteborg. Givetvis fanns I-sektionen där med representanter. I-katalogen som skickas ut till över gymnasister har i år fått en rejäl uppfräschning. Bl.a. så gjordes formatet om till A4 för att passa LiTH:s standard bättre. Även många av katalogens texter och bilder uppdaterades. Gozinto anlitades av IL-nämnden för att göra det grafiska arbetet. MafU bistod med texter, bilder och styrning tillsammans med nämndordförande Mathias Henningsson. Under inledningen av verksamhetsårets köptes domänen industriellekonomi.nu som har ersatt välji.nu. Beträffande innehållet på sidan så har många förändringar skett. Årets MafU har haft stor nytta av att kunna göra ändringar på egen hand. Tidigare sköttes detta enbart av webgroup vilket kräva långa mailkonversationer. Exempel på förändring är nya texter och bilder samt att forumet ersatts av en FAQ. Det enskilt största projektet under året har varit den nationella casetävlingen för gymnasister. Vi har besökt 16 olika skolor i Linköping, Norrköping, Jönköping, Örebro, Västerås och i Stockholm. Eleverna har fått pröva på att lösa ett case som togs fram i samarbete med Cloetta och MAI. Samtidigt har eleverna informerats om utbildningen och LiTH. Ett vinnande lag från Stockholm utsågs i april och belönades med varsin digitalkamera. Stora framsteg har gjorts jämfört med förra året och skolbesöken mottogs väldigt positivt från elever och lärare. Trots att sista ansökningsdatum till universitet och högskolor har passerats så återstår mycket arbete för utskottet. Hemsidan ska göras ännu bättre och noggrann utvärdering av casetävlingen ska skrivas ned. MafU tackar för i år! Erik Ridderström Ordförande marknadsföringsutskottet 09/10 Näringslivsutskottet

17 Näringslivsutskottet 09/10 består av tretton personer utöver ordförande. De är en bra blandning på gruppen och samtliga årskurser finns representerade. Medlemmarna är: Sophia Lindahl, Simon Davidsson, Klemens Björklund, Joel Engström, Isabella Seiger, Patric Micklin, Louise von Bahr, Oscar Hedwall, Emelie Jenå, Felix Sigot, Axel Lindsten, Andreas Eriksson, Charlotte Andersson och Victor Mellgren. Tyvärr var Emelie Jenå tvungen att lämna oss inför vårtermin pågrund av utlandsstudier. Under det gångna läsåret så har näringslivsutskottet anordnat många lunchpresentationer, kvällsevent och företagsbesök. Detta har genomförts tack vare ett stort engagemang hos Näringslivsutskottets medlemmar. Det här även under hela året annonserats flitigt på I-portalen, men också med hjälp av affischer. Ett ökat intresse för riktade utskick till sektionens medlemmar har också märkts av. Sett över hela året så börjar man känna av att volymen för hur många events som kan anordnas under ett år nästan är nått. Näringslivsutskottet har under året ingått ett nytt samarbetsavtal med Procter & Gamble. Man har även förnyat avtalen ed McKinsey & Co, Handelsbanken Capital Markets, Scania och Optilon. Avtal som ska förnyas senare under våren är Accenture, Booz & Co och Applied Value. Tyvärr har vi förlorat Xlent Strategy som samarbetspartner under året. Näringslivsutskottet har under det gångna året kontaktat över 100 företag inom olika branscher. Detta har skett genom att besöka montrar på mässorna TEAM och LARM, samt att genom att sitta och ringa upp olika företag. Under året så har en databas använts för att hålla reda på alla kontaktade företag. Men under våren så har Näringslivsutskottet börjat undersöka olika möjligheter till att införa ett enklare CRM-system istället. Det har genomförts två olika temaveckor. En Karriärvecka om låg på hösttermin som riktat med de äldre studenterna med syfte att inspirera för en kommande karriär. En inspirationsvecka som genomfördes ny på vårterminen med mer fokus på att försöka uppmuntra studenterna i de yngre årskurserna att försöka ta tillvara på sina studier. För tredje året i rad har också en FulllTime-katalog skickats ut till studenterna i åk 4 och åk 5 för visa vilka företag som är intresserade av en student med en examen från Industriell ekonomi. Detta är bara en liten del av Näringslivsutskottet har sysslat med under året. Jag vill uppmuntra sektionens medlemmar att kontakta mig om ni har idéer för hur I- sektionen ytterligare kan stärka relationerna med näringslivet. Victor Mellgren Näringslivsutskottets ordförande 09/10 Studienämnden Å R S K U RS R Å D O C H K U R S U T V Ä R D E R I N G

18 Något som mycket av studienämndens arbete har kretsat kring under vintern och början av våren är anpassning till LinTeks nya modell för ersättning av utbildningsbevakning. Den nya modellen börjar gälla i höst men körs parallellt med den gamla under vt-10 då den som ger mest ersättning kommer bestämma ersättningsnivån för denna period. Modellen går ut på att sektionerna även får ersättning för utvärdering av valbara kurser och att summan per hp-registering ska vara högre för valbara kurser än för obligatoriska. Liksom tidigare år har det varit svårt att locka studenter från årskurs fyra och fem att utvärdera kurser. I årskurs tre har studienämnden fortsatt med tekniska inriktningsansvariga vilket har fungerat bra. För att kursutvärderingen av valbara kurser ska fungera så smidigt som möjligt har samarbete med andra sektioner med vilka mycket samläsning görs påbörjats, samt ett rullande schema diskuterats. Detta kommer finnas till för att inga kurser ska falla mellan stolarna, då kurser med stort studentunderlag tenderar att bli utvärderade i första hand. På de hela taget hoppas studienämnden att den nya modellen ska innebära att fler kurser blir utvärderade och i förlängningen att utbildningskvaliteten på I-programmet kommer att förbättras ytterligare. PIL Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik jobbar för att främja Industriell ekonomis intressen. I höstas började snordf och vice snordf för första gången skriva en rapport från nämndmötet vilket även har gjorts i år. Rapporten syftar till att ge studenterna en god inblick i de diskussioner och beslut som förs och fattas vid nämndsammanträden och som kommer att påverka I-programmens framtid. Dessa rapporter finns tillgängliga i filarkivet på I-portalen. De frågor som har diskuterats mycket i år har varit av visionär karaktär och innefattar stora eventuella omställningar i utbildningsupplägget. Centrala frågor har varit möjligheten att införa en teknisk matematikinriktning och ett miljöteknikspår inom maskininriktningen, hur nämnden och institutionerna ska kunna jobba bättre med IUAE-matrisen som används för att övervaka och kartlägga vår utbildning, samt om det ska införas ett kandidatarbete i årskurs tre. B I O T E K N I K I N R I K T N I N G E N Då för få studenter hade anmält sig till vårens I-bio-kurser i årskurs tre bestämde sig institutionen för att ställa in dessa kurser. Då det handlade om obligatoriska kurser ansåg varken studienämnden eller PIL detta vara OK varför en arbetsgrupp tillsattes för att lösa problematiken på kort och lång sikt. Gruppen hittade en bra lösning som helt bygger på samläsning med andra program varför problematiken med för litet studentunderlag kommer att undvikas nästkommande år. Förändringarna kommer att träda i kraft våren Då fler studenter visades sig vara intresserade av kurserna än vad som var anmälda bestämde sig till slut institutionen för att ge vårens kurser i alla fall, något som verkligen betonar vikten av att göra sin kursanmälan i tid. S T U D I E V Ä G L E D N I N G E N Då kritik inkommit till studienämnden angående studievägledningen sammanställde Cecilia Nytorp, Snordf under HT09, och Julia Torstensson ett dokument med denna

19 samt hur studievägledningen skulle kunna bli bättre. Ett möte bokades sedan in där synpunkterna diskuterades. Detta resulterade sedan i ett dokument där studievägledningen tydligare beskrev vilka vägar som finns för att kontakta dem och som förhoppningsvis kommer att underlätta för kommande studenter. A R B E T S G R U P P O M L IU:S IN T E RN A T I O N A L IS E R I N G S S T RA T E G I På grund av att avgifter införs på masterprogrammen nästa år tillsattes en grupp för att diskutera nämndens hållning i hur LiU ska satsa internationellt. I denna grupp ingår Snordf och Utlo Charlotte Malmgren. Frågor som diskuterats i gruppen är vilka vägar universitetet ska välja för att nå ut till och locka utländska studenter; universitet som ska satsas på och om Double och Joint degree-avtal ska tas fram. Studentrepresentanterna passade även på att lyfta I-arnas villkor vid utlandsstudier och hur dessa kan förbättras. S T U D I E M O T I V E R A N DE Å T GÄ R D E R Som ett led i att motivera I-studenter i sina tentamensstudier har Studienämnden delat ut fikabiljetter i Colosseum under tentaperioden i december. Därmed har 198 studenter kunnat ta en välförtjänt paus i sina studier med gratis klägg och kaffe i Baljan. M I N G E L K V Ä L L A R O M T E K N I S K A I N R I K T N I N G A R O CH E K O N O M I S K A P R O F I L E R Enligt verksamhetsplanen och efter önskemål från studenter beslutade studienämnden att arrangera två mingelkvällar; en för de tekniska inriktningarna och en för de ekonomiska profilerna. Dessa ägde rum i anslutning till studievägledningens informationstillfällen i slutet av mars månad. Syftet var att studenter från yngre årskurser skulle få chansen att ställa sina frågor till studenter som redan gjort sina val och på ett informellt sätt förvärva sig ett studentperspektiv på inriktningarna. Tyvärr blev båda tillfällena mycket lite besökta även om de studenter som kom var nöjda. Studienämnden har diskuterat detta och tror att det för de tekniska inriktningarna inte finns behov av mer än ett inriktningsmingel, då de flesta gör sitt val under hösten. För minglet om de ekonomiska profilerna, som särskilt vände sig till de tvåor som reser utomlands under årskurs tre, tros anledningen vara en kombination av dålig tidpunkt samt eventuellt en för liten PR-insats. GY L L E N E M O R O T E N Som sig bör har Studienämden nominerat en av I-programmets duktiga lärare till LinTeks pedagogiska pris Gyllene moroten. Ett antal kandidater till denna nominering togs fram från tidigare kursutvärderingar och värderingar i KURT, varefter en omröstning ägde rum på I-portalen. Totalt lades närmare 300 röster av vilka Magnus Herberthsson fick cirka en tredjedel. I-B I BE L N S O M W I K I Studienämnden har under våren arbetat med en utveckling av I-bibeln. Förhoppningsvis kommer det till hösten att lanseras en wiki där I-biblar är sökbara

20 och där alla studenter kan uppdatera med sina erfarenheter och tips. Tills vidare finns I-biblarna lösenordsskyddade under fliken studier på I-portalen. Julia Torstensson Studienämndens ordförande vt 2010 Utlandsutskottet Utlandsutskottet ansvarar för sektionens internationella verksamhet och har under verksamhetsåret bestått av 12 medlemmar. Dessa är Charlotte Malmgren, Ylva Björk, Erik Otterheim, Christina Campbell, Alexander Sundin, Elina Grisle, Otto Velander, Karolina Michalak, Simon Ingebrand, Anton Tyrberg, Carolina Nilsson och Fredrik Uberbacher. U T L A N D S S T U D I E R För att inspirera och uppmuntra I-studenterna att studera utomlands har Utlandsutskottet anordnat en inspirationskväll på HG samt ett mindre inforationstillfälle inför ansökningen till utbytesstudier inom Europa. Vid dessa tillfällen berättade hemkomna studenter om sin studietid utomlands och studenter som var intresserade av utbytesstudier gavs möjlighet att ställa frågor. Utlandsutskottet kommer också under våren anordna en grillkväll där utresande studenter får träffa hemkomna studenter för en sista omgång frågor. Vidare har utskottet arbetat hårt med att få in så många enkäter om utlandsstudier som möjligt, så att de som är intresserade av utlandsstudier lättare kan läsa om tidigare I- studenters erfarenheter. P R A KT I K O C H V O L O N T Ä RA R B E T E Utlandsutskottet har planer på att arrangera ett informationstillfälle om praktik och volontärarbete tillsammans med organisationerna IAESTE, AISEC och INUG. Förhoppningsvis kommer även studenter som gjort ex-jobb utomlands att berätta om detta. I övrigt har en representant ur utskottet deltagit på till exempel IAESTE s informationskvällar. M A S T E R S T U D E N T E R Tillsammans med M- och Y-sektionerna anordnades en välkomstgrillning med svenska lekar och spel för de respektive sektionernas mastersstudenter. Det har varit svårt att få kontakt med masterstudenterna och trots månatliga nyhetsmail har utslandsutskottet haft problem att integrera dem. Därför har en nysatsning gjorts där även studienämnden är engagerad och där en liten kärngrupp med masterstudenter kommer att arbeta i tät kontakt med Utlandsutskottet för att tillvarata masterstudenternas intressen. Gruppen leds av svensken Jonas Morling och förhoppningsvis blir Utlandsustkottets framtida arbete med masterstudenterna lättare med en kontakt på insidan som vill verka för integrationen. Den 9:e maj anordnar Utlandsutskottet fotbollscupen LiU World Cup tillsammans med M- och Y-

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré ALUMNIUTGÅVA 2009 i n d u s t r i e l l e k o n o m i EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN i40 I-MYTER 1 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Hör av Dig! Det är en stor ära för mig och för resten

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer NOLLEMIK 02009 Innehåll Redaktörens spalt 3 FLiNS-ordförandens spalt 4 FBI-chefens spalt 5 Årets Nolla 2008 6 Årets Fadder 2008 7 Campusguiden 8 FLiNS - din sektion 11 FLiNS styrelse 09/10 12 FBI 09/10

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 20 april, klockan 16:00 i H4, Ekonomikum Ordförande (1 post) Namn: Daniel Gustavsson Det här är jag: Här har ni ett 23 år gammalt energiknippe med rötter

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer