Årsredovisning Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund

2 2

3 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den interna kontrollen Direktion, arbetsutskott, av direktionen tillsatta uppdrag 6 Direktionens möten 8 Nätverksgrupper, tillväxt och utveckling, kompetensförsörjning, 9 kommunikation Några händelser Förbundets fem fokusområden 14 Hälsa och socialtjänst 15 Infrastruktur 19 Kultur 22 Näringsliv 27 Utbildning 31 Ekonomisk årsredovisning

4 Förbundsdirektören har ordet 2013 har i Fyrbodal varit året då vi återigen såg en viss stabilisering av konjunkturen. Inom vissa områden har uppgången till och med varit bättre här än i andra delar av regionen. Framför allt har denna återhämtning varit tydlig inom industrin. Den sektor som fortfarande inte har återhämtat sig är byggbranschen. Företagen är generellt optimistiska om den fortsatta utvecklingen och spår en kraftig konjunkturförbättring under våren Den stora arbetslösheten, särskilt i ungdomsgrupperna, är fortfarande en stor utmaning för vår delregion. Samtidigt har kraftfulla satsningar från olika samhällsfunktioner satts in som förhoppningsvis skall bidra till förbättringarna. I endast fem av våra kommuner förväntas en positiv befolkningsförändring under de närmaste sju åren. Detta innebär att flertalet av våra kommuner kommer att minska i befolkning. De problem som uppstår i och med detta ställer krav på utvecklad kommunal samverkan, vilket stärker kommunalförbundets roll. Inom området socialtjänst, vård- och omsorg pågår flera stora satsningar från regeringen. Kommunalförbundet har en tydlig roll i detta arbete. Inledningsvis har fokus legat på kvalitetsfrågor inom äldrevården, men under året har detta utvidgats till de övriga områdena. Även inom IT-området pågår stora förändringsarbeten med fokus på den strategi som gemensamt tagits fram; Strategi för e-samhället. Arbetet följer en handlingsplan som är förankrat i hela kommunkollektivet. Inom utbildningsområdet har ett arbete med att förtydliga kommunalförbundets uppdrag pågått under året kommer att bli ett år med stora förändringar. Ett nytt strategidokument; Västra Götaland 2020 är gemensamt framtaget och beslutat. Ett arbete pågår med att ta fram en delregional genomförandeplan för Fyrbodal. Detta kommer också sannolikt att leda till förändringar inom organisationen, både i politiken och på kansliet. Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är en medlemsorganisation för kommunerna i Fyrbodal och Østfold samt Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune. Kommunalförbundet har fram till och med 2013 administrerat kommittén. Från och 2014 har verksamheten brutit sig ut och bildat en egen formell organisation, Svinesundskommittén. Den nybildade organisationen kommer att ha sitt säte i Strömstad. Årsberättelsen beskriver verksamheten inom Fyrbodals kommunalförbund endast kortfattat och i punktform. Betydligt mer om verksamheten och de projekt som bedrivs redovisas ytterligare på förbundets hemsida Lasse Lindén Förbundsdirektör 4

5 Organisationsschema Beredningarna Infrastruktur Hälsa Näringsliv Kultur Utbildning Bitr. förbundsdirektör Direktion Arbetsutskott Förbundsdirektör Administrativ chef P O L I T I K E R T J Ä N S T E M Ä N Kurser och konferenser Infrastruktur Hälsa Näringsliv Kultur Utbildning Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Ekonomi Omsättningen i förbundet 2013 var ca 30 miljoner kronor (exklusive tillväxtmedel), vilket är en liten ökning i förhållande till Basfinansieringen från kommunerna är drygt 6 miljoner kronor. Resterande intäkter är kopplade till projekten och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Se vidare i bifogad ekonomisk redovisning. Personal Förbundet har inom ramen för sin basfinansiering utrymme för ca 7 tjänster. Eftersom ett antal externt finansierade verksamheter och projekt ingått i uppdragen under året har det funnits utrymme för ytterligare tjänstetillsättningar. Under de senaste åren har vi i flera fall ersatt visstidsanställningar med tjänsteköp. Den 31 december 2013 var 21 personer tillsvidareanställda och 19 personer visstidsanställda. Förutom detta har 10 personer arbetat hos oss genom tjänsteköp. Motsvarande siffror var vid förra årsskiftet 20 tillsvidareanställda och 13 visstidsanställda. År 2013 var antalet kvinnor 38 och antalet män 12. Noteras ska att dessa siffror är antalet personer och att deras tjänstgöringsgrad varierar mellan 20 och 100 % tjänst. I bokslutet i slutet av denna verksamhetsberättelse är antalet anställda beräknat utifrån antalet heltidstjänster. Förbundet har också använt sig av tjänstemän ute i kommunerna som på uppdrag har verkat för alla kommunerna i Fyrbodal. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden, betyder mycket för att förbundet ska kunna fullfölja sina uppdrag. Detta innebär ofta att ingå i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag. Lokalisering, kansli och administration Förbundet är lokaliserat till Riverside i Uddevalla. All gemensam administration samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt samordnade. Vi har en särskild avdelning för administration, ekonomi-, projekt- och löneadministration. Avdelningen leds av en administrativ chef. Den 31 december 2013 var det fyra personer på sammanlagt 3,50 årstjänster inom avdelningen. Den interna kontrollen Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. Kansliet har arbetat fram en interkontrollplan som omfattar 30 kontrollpunkter. Den interna kontrollen fungerar väl. 5

6 Direktionen Kommun Ordinarie Ersättare Bengtsfors Per Eriksson Per Jonsson Dals Ed Martin Carling Per-Erik Norlin Färgelanda Peter Johansson Ulla Börjesson Lysekil Roland Karlsson Jan-Olof Johansson Mellerud Robert Svensson Johnny Stücken Munkedal Åsa Karlsson AnnSofie Alm Orust Lars-Åke Gustafsson Bengt Torstensson t o m 6/2 Hans Stevander fr o m 7/2 Sotenäs Mats Abrahamsson Britt Wall Strömstad Ronnie Brorsson Peter Heie t o m 4/9 Peter Birgersson fr o m 5/9 Tanum Clas-Åke Sörkvist Gerd Melin t o m 12/6 Eva-Lott Andersson fr o m 13/6 Trollhättan Paul Åkerlund Monica Hansson Peter Eriksson Britt Hallgren Uddevalla Henrik Sundström Magnus Jacobsson Ingemar Samuelsson Anna-Lena Heydar Vänersborg Gunnar Lidell Lars G Blomgren Marie Dahlin Lennart Niklasson Åmål Michael Karlsson Anne Sörqvist Arbetsutskott Ordförande Clas-Åke Sörkvist 1:e vice ordf. Paul Åkerlund 2:e vice ordf. Henrik Sundström Övriga ledamöter: Marie Dahlin och Martin Carling Av direktionen tillsatta uppdrag Vissa förändringar har skett under året. Följande lista redovisar ledamöterna Fyrbodals beredningar Hälsa: Ordförande Åsa Karlsson, Munkedal Övriga ledamöter: Anne Sörqvist, Åmål, Yvonne Simonsson, Dals Ed, Jan Gunnarsson, Uddevalla, Tove af Geijerstam, Vänersborg, Johan Stein, Orust, Daniel Jensen, Mellerud Infrastruktur: Ordförande Monica Hansson, Trollhättan Övriga ledamöter: Anna-Lena Heydar, Uddevalla, Roland Karlsson, Lysekil, Lars-Åke Gustavsson, Orust, Gunnar Lidell, Vänersborg, Robert Svensson, Mellerud, Mikael Karlsson, Åmål 6 Kultur: Ordförande Lars G Blomgren, Vänersborg. Övriga ledamöter: Kerstin Fredriksson, Färgelanda, Stig Larsson, Mellerud, Johan Viktorsson, Uddevalla, Ann Sofie Alm, Munkedal, Anita Kjell-Frisk, Trollhättan, Gerd Melin, Tanum (t o m 31 mars), Evalott Andersson, Tanum (fr o m 1 april). Näringsliv: Ordförande Per Jonsson, Bengtsfors Övriga ledamöter: Per Norlin, Dals Ed, Peter Eriksson, Trollhättan, Essam El-Naggar, Uddevalla, Jan- Olof Johansson, Lysekil, Sven Moosberg, Strömstad, Ulla Christensson Ljunglide, Sotenäs Utbildning: Ordförande Peter Heie, Strömstad. Övriga ledamöter: Magnus Jacobsson, Uddevalla, Ragnhild Selstam, Sotenäs, Agneta Stroh, Trollhättan, Tobias Bernhardsson, Färgelanda, Kenneth Borgmalm, Vänersborg, Per Nilsson, Bengtsfors

7 Valberedning Åsa Karlsson, Munkedal (ordförande) Övriga ledamöter: Marie Dahlin, Vänersborg, Monica Hansson, Trollhättan, Anne-Marie Jacobsson, Färgelanda, Sture Torstensson, Mellerud, Henrik Sundström, Uddevalla, Roland Karlsson, Lysekil Beredningen för regional utveckling (BHU) Clas-Åke Sörkvist, Henrik Sundström, Paul Åkerlund och Martin Carling Ombud vid föreningsstämma med VästKom Monica Hansson, Trollhättan och ersättare Anna- Lena Heydar, Uddevalla Ägarrepresentation från Fyrbodal i Ägarrådet för Västtrafik Monica Hansson, Trollhättan och Robert Svensson, Mellerud Laxfond Vänern Robert Svensson, Mellerud och ersättare Lars-Göran Ljunggren, Vänersborg Bolagsstämma Mediapoolen AB Gerd Melin, Tanum och ersättare Sture Svennberg, Uddevalla Styrelserepresentation Mediapoolen AB Peter Hemlin, Sotenäs och ersättare Ronnie Brorsson, Strömstad Stämmoombud Gryning Vård AB Ingemar Samuelsson, Uddevalla och ersättare Ulla Börjesson, Färgelanda Revisionen Gryning Vård AB Dan Nyberg, Vänersborg Arvodesberedning Ordförande: Jan Gunnarsson, Uddevalla Övriga ledamöter: Britt Wall, Sotenäs, Robert Svensson, Mellerud, Kent Olsson, Lysekil Styrelseledamot i Film i Väst Anders Forsström, Vänersborg Nominering till Arbetsmarknadsråd Trollhättans arbetsmarknadsområde Monica Hansson, Trollhättan, Gunnar Lidell, Vänersborg, Peter Heie, Strömstad, Johnny Stücken, Mellerud Ledamot styrelsen Vänern som maritimt område Peter Eriksson, Trollhättan Styrelseledamot i Innovatum AB Henrik Sundström, Uddevalla Delregionalt politiskt samrådsorgan (för Vårdsamverkan Fyrbodal) Åsa Karlsson, Munkedal, Tove af Geijerstam, Vänersborg, Elving Andersson, Uddevalla, Yvonne Simonsson, Dals Ed, Mariana Ekberg, Trollhättan, Daniel Jensen, Mellerud. Förtroendevalda revisorer Benny Jonasson (s) Vänersborg Berit Carlsson ( c) Tanum Ingemar Lindhe (c) Färgelanda Henry Bäckström ( c ) Munkedal Bengt Hansson ( c ) Åmål Auktoriserad revisor Olle Pehrsson, Ernst & Young AB Gränskommittén Ralph Steen, Uddevalla, Monica Hansson, Trollhättan, Peter Johansson, Färgelanda och Roland Karlsson, Lysekil. Ersättare: Gunnar Lidell, Vänersborg, Mikael Karlsson, Åmål, Åsa Karlsson, Munkedal och Ulla Börjesson, Färgelanda. 7

8 Direktionens möten Direktionen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har förlagts till kommunerna: Uddevalla (3 gånger), Trollhättan (2 gånger), Strömstad och Färgelanda. Nedan redovisas en kort sammanfattning av direktionens arbete under året. Februari Information om projektet Affärsdriven miljöutveckling. Rekommendation gällande nya riktlinjer för Västbus-arbetet. Årsredovisning av 2012 års verksamhet. Beslut om ny inköps- och upphandlingspolicy. Presentation av strategidokumentet Västra Götaland Beslut om ändringar i Mediapoolens bolagsordning. Redovisning av beslutade tillväxtprojekt Revidering av infrastrukturplanerna. Beslut om skrivelse avseende Sydvästlänken. Mars Avrapportering intern kontrollplan 2012 samt fastställande av kontrollplan Remissvar Målbild Remissvar inriktning för Västtrafiks uppdrag Remissvar avgränsning av miljöbedömning för den regionala transportinfrastrukturplanen. Revisionsrapport Projektredovisning av KUSK (Gränsregional statistik). Beslut om ny struktur för verksamhetsplan och årsredovisning. Maj Beslut att kommunalförbundet inte ska ta på sig uppdraget att bilda en gemensam Convention Bureau i regionen. Beslut om soliditetstal och kapitalplaceringspolicy för förbundet. Skrivelse avseende kostnader för Trollhättan/ Vänersborgs flygplats. 8 Skrivelse avseende motorvägshållplats på E6 vid Oppen. En första diskussion kring samfinansiering av utbyggnaden av E20 genom Skaraborg. Juni Information från Omställningskontoret+, verksamhet och resultat. Förslag till verksamhetsplan och budget 2014 presenterades och diskuterades. Beslut om avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet och beslut om upphävande av tidigare gällande Gymnasieavtal. Information om Vänersjösamarbetet. Genomgång av remissarbetet kring nationell och regional infrastrukturplan. September Beslut om verksamhetsplan och budget för Gränskommitténs framtida roll och ansvar. Avrapportering från projektet Offentlig miljö som konstform. Remissvar, Kulturplan. Information om det nya tillväxtprogrammet från Oktober Beslut om handläggning av medel från Globaliseringsfonden. Skrivelse, Begäran om ett omedelbart agerande för justering av planerade tågtidtabell för Rapportering av konsultrapporten, Vilken roll bör kommunalförbundet ha i arbetet med näringslivsfrågorna.

9 December Information om flyktinginvandringen Beslut om uppstart av projektet Ensamkommande flyktingbarn. Beslut om uppstart av projektet Effektivare och mer flexibel utbildning i svenska för invandrare genom samverkan. Remissvar, Miljö och klimatstrategi för kollektivtrafiken. Information om regional ledningssamverkan inom vård och omsorg. Nätverksgrupper Gemensamt för all vår samverkan är betydelsen av aktiva och fungerande nätverk. Nätverken är en förutsättning för att förbundets övriga verksamhet går i takt med kommunernas behov och önskningar. Tanken med dessa träffar är också att skapa mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte. Ett stort antal träffar har genomförts på initiativ från förbundet under verksamhetsåret. Tillväxt och utveckling Förbundets verksamhet genomsyras av ambitionen att vara tillväxt- och utvecklingsskapande. För genomförandet av Tillväxtprogram i Fyrbodal har av Västra Götalandsregionen tilldelats medel. Dessa medel har och ska användas för att genomföra aktiviteter och projekt som prioriterats inom programmet. Medlen används för att växla upp de resurser som kommunerna satsat i projekten. Programmet gäller för perioden Tre prioriterade delprogramområden har tagits fram och beslutats; Entreprenörskap och nyskapande, Energioch miljöteknik samt Attraktivitet för boende och besökande. Från och med 2008 har kommunerna överlåtit resurser motsvarande ca 35 kr per invånare för genomförande av programmet. Sammanlagt har förbundet haft en budget på 18 miljoner kr för ändamålet. Under verksamhetsåret upparbetades hela budgeten. Uppväxling ytterligare av projekten innebär en total omslutning på dryga 70 miljoner årligen. Kompetensförsörjning Utbildning och kompetensförsörjning för kommunernas medarbetare är en efterfrågad verksamhet. Genom att erbjuda utbildningar i närområdet kan kommunerna utbilda fler medarbetare till en lägre kostnad. Mervärdet blir också att det skapas regionala nätverk via utbildningarna. De vanligaste fortbildningarna handlar om ny lagstiftning samt förändrad tilllämpning av regler och rättspraxis kring kommunal verksamhet. Utbildning har skett inom följande områden: hälsooch sjukvård, näringsliv, pedagogik, processledning, metodstöd, ekonomi och juridik. Förbundet har under 2013 genomfört cirka 30 kurser och utbildningar med totalt cirka deltagare. Utvärderingarna visar att deltagarna är nöjda med utbudet. Utbildningarna anses vara värdefulla, rätt valda och genomförda på ett bra sätt. Kommunikation Arbete har gjorts för att stärka kommunikationen både internt och externt däribland mall till medlemskommunerna för hur de ska presentera kommunalförbundet på sina hemsidor. Internt har vi infört ny rutin för hur de anställda ska få kännedom om vad som gäller för kommunikation och grafisk profil. De viktigaste verktygen för kommunalförbundets externa kommunikation är följande: Fyrbodal.se Antal besök: Unika besökare: Antal nyheter på förstasidan: 51 Nyhetsbrev Antal mottagare ca: Antal utskick: 7 (plus inbjudan till Almedalsresan) Pressen Antal pressmeddelanden: 10 Månadsinformation vid varje månadsskifte. Sociala medier Facebook Antal inlägg: 55 Antal personer som följer oss: 191 Max antal besök på ett inlägg: 527 Vår bedömning är att vår Facebooksida är ett bra komplement till hemsidan och väl anpassad för att berätta om dagliga händelser av lättare karaktär. Twitter Vi har ett Twitterkonto, men är inte särskilt aktiva där. 9

10 Några händelser 2013 DVVJ och Lysekilsbanan En fråga som tagit mycket kraft inom infrastrukturområdet har varit Trafikverkets planer att stänga de båda järnvägarna DVVJ och Lysekilsbanan. Fyrbodal har avgett remissvar och menar bland annat att Trafikverkets underlag/utredning inte tillräckligt väl belyser de samhällsekonomiska aspekterna av en eventuell nedläggning. Dessutom har dialogen med berörda aktörer varit obefintlig. Samhällsorientering för nyanlända Två nya kulturkollon För första gången har vi haft så många som nio kulturkollon. 160 barn och ungdomar fick under en vecka fina sommarlovsminnen och nya vänner i kreativ miljö. Helt nytt för säsongen var Musikalkollot samt ett extra Cirkuskollo. Kommunerna står inför utmaningen att erbjuda samhällsorientering på modersmål till nyanlända. Genom samverkan mellan kommuner kring samhällsorientering vill vi inom Fyrbodal hitta gemensamma lösningar som svarar upp till lagens intentioner om samhällsorientering. Med hjälp av pengar från Länsstyrelsen startades under året ett särskilt projekt för detta ändamål. 10

11 Hälsokällans 10-årskalas Det som började i blygsam skala för tio år sedan är numera en egen verksamhet. Hälsokällans jubileum firades med öppet hus där det bjöds på föreläsning, kaffe och tårta. Under året genomfördes många utbildningar, nätverksmöten och kurser. Hälsokällans uppgift är att skapa mötesplatser och erbjuda kompetensutveckling för viktiga vuxna som möter barn och unga inom teman: föräldrastöd, normkritik, ledarskap och bemötande. Smidigare och billigare för skolor att resa med elever Västtrafik erbjuder skolor att resa med ett elevresekort till reducerad kostnad där man reser först och betalar i efterhand. Detta är möjligt tack vare ett samarbete mellan kommunalförbunden och Västtrafik. Seminarier om Attraktiva kommuner Seminarierubrikerna Stadsutveckling respektive Ljusseminarium lockade vardera cirka 130 tjänstemän, politiker, konstnärer, arktitekter och andra engagerade. Våra populära seminarier fungerar som en fortsättning på det avslutade projektet Offentlig miljö som konstform. 11

12 Gemensam socialjour Inom socialtjänstens område i Fyrbodal startade i mars 2013 en gemensamt finansierad socialjour. Det är ett samarbete mellan tolv av våra fjorton medlemskommuner. Syftet med socialjouren är att invånarna i de samverkande kommunerna skall få det stöd de behöver inom individ- och familjeomsorgens område på tid då socialnämndernas förvaltningskontor inte har öppet. Jouren arbetar med akuta ärenden inom socialtjänstens verksamhet på kvällar, nätter och helger. Invigning av Biogas Brålanda Trots hällande regn var humöret på topp då 140 personer från hela Norden såg Anders Mathiasson, VD på Energigas Sverige, klippa bandet och officiellt inviga Biogas Brålanda. Affärsdriven miljöutveckling passade på att använda tillfället till ett seminarium som kickade igång den fortsatta utvecklingen för gårdsbaserad biogas. IUC Väst En av de satsningar som under året beviljats tillväxtmedel är IUC Industriellt Utvecklingscentra Väst. Ett samarbete mellan VG-regionen, Innovatum och kommunalförbundet. IUC är en del av IUC Sverige och målgruppen är industri- och tillverkningsföretag. Uppdraget är att stimulera industriell utveckling i regionen. IUC skall vara den självklara partnern för tillverkade industrin och samarbetspartner med Innovatum. Position Väst informerar om och marknadsför arton kommuner i vår region och riktar sig i första hand till företag och personer som vill etablera sig i regionen. Detta är en av de större satsningar som beviljats tillväxtmedel år

13 Elbilar i kommunerna 2013 var året då Fyrbodal blev med elbil. De fjorton kommunerna får låna två elbilar en månad var. Syftet är att både skapa förståelse för och efterfrågan på elbilar, och att ge elbilsbranschen input från användarna. Satsningen görs av Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Länsstyrelsen. Transportinfrastrukturplanen Beredningen infrastruktur har under året lagt stort fokus på arbetet med revidering av regionala och nationella transportinfrastrukturplanen där man sammanfattningsvis kan säga att Fyrbodal fått relativt god utdelning. Samverkan inom utbildningsområdet Under 2013 har en avsiktsförklaring avseende samverkan inom hela utbildningsområdet tecknats. Det är unikt att samtliga medlemskommuner har skrivit på samt att samverkan gäller alla utbildningsnivåer från förskola till vuxenutbildning. Fyrbodal 2020 Ett nytt strategidokument; Västra Götaland 2020 är gemensamt framtaget och beslutat. Under det gånga året har två större sammankomster med våra ledande politiker och tjänstemän lett fram till ett genomförandeprogram. 13

14 Förbundets fem fokusområden Visionen det goda livet och dess fem fokusområden avspeglas i våra verksamheter och prioriteringar: I vår redovisning har vi valt att förtydliga resultaten med ett färgsystem enligt följande: Hälsa och socialjänst Infrastruktur och kollektivtrafik Kultur Näringsliv Resultatet nått Resultatet delvis nått Resultatet inte uppnått Utbildning För att tydliggöra detta och få kraft i arbetet har fem politiska beredningar ett särskilt ansvar för respektive område. Varje beredning har en tjänstemannaresurs knuten till arbetet. 14

15 Hälsa och socialtjänst Inom området hälsa och socialtjänst pågår flera stora satsningar från regeringen. Kommunalförbundet har en tydlig roll i detta arbete. Inledningsvis har fokus legat på kvalitetsfrågor inom äldrevården, men under året hat detta utvidgas till de övriga områdena. Utöver det som lyftes fram i verksamhetsplanen 2013 har mycket samverkan och arbete gjorts. Beredningens möten Beredningen Hälsa har haft sex möten under året. Som princip förläggs mötena i olika kommuner vid varje tillfälle. Lokala frågor och exempel lyfts. Varje ledamot har två kontaktkommuner var som de förankrar beredningens arbete med. Beredningens nätverk Som underlag till verksamhetsberättelsen har enkäter gjorts till socialchefer, MAS-ar och miljöchefer. Generellt sett är deltagarna i beredningen Hälsas nätverk nöjda och har hög närvaro vid sina möten. Av enkäterna framkommer att man önskar mer utrymme för dialog på mötena men anser samtidigt att antalet möten är tillräckligt. Detta är en utmaning eftersom det är många frågor som trängs på dagordningen. Verksamhet och projekt Under året har sammanlagt tio tjänstemän verkat inom Beredningen Hälsas ansvarsområde. Fem av tjänsterna finansieras av medel kopplade till de statliga överenskommelserna Evidensbaserad praktik i socialtjänsten (funktionshinder, missbruk, äldre, ehälsa, sociala barn och ungdomsvården mm), Sammanhållen vård och omsorg samt Psykisk ohälsa. Tre tjänster är kopplade till Hälsokällan, en samordnare för FoU-verksamheten och en beredningsansvarig. Ett av de förväntade resultaten i årets verksamhetsplan är kopplat till aktiviteten: Projekt har initierats utifrån verksamhetsplan Vårdsamverkan Detta skulle mätas genom antalet påbörjade projekt/utvecklingsarbeten vilket visade sig vara svårt eftersom det som görs kopplat till Vårdsamverkans verksamhetsplan sker i närsjukvårdsgrupperna och/eller lokalt. Ett Fyrbodalgemensamt projekt har dock handlat om att hitta former för en bättre uppföljning av sjuka äldre som kommer hem efter sjukhusvistelse, det så kallade 48/72. Under 2013 har också särskilda överenskommelser skrivits mellan Fyrbodals kommunalförbund och Vårdsamverkan om utvecklingsarbete kring läkemedel, vård i livets slut och sammanhållen vård och omsorg för att nå framgång i de nationella satsningarna. Alla Fyrbodals kommuner fick statliga prestationsmedel inom äldreområdet och psykiatriområdet men i lite varierande grad. När det gäller aktiviteten att under 2013 ha en Färdig struktur för samverkan barn och unga och som skulle följas upp genom Beslut i Vårdsamverkans ledningsgrupp så är denna klar, men själva beslutet i ledningsgruppen är inte fattat. En projektanställd har under året träffat nätverk och nyckelpersoner för att ta fram förslag på en ny eller kompletterande struktur. Arbetet har tagits emot väl och kommer med all sannolikhet att bli en verklighet under I en enkät om socioekonomi till kommunernas folkhälsosamordnare svarar sex av tio att införande av socioekonomiskt perspektiv är ett prioriterat utvecklingsområde i kommunen. Under 2013 har en utbildning med nationalekonom Ingvar Nilsson samt en uppföljande nätverksträff erbjudits kommunerna. Detta har dock inte upplevts som tillräckligt då endast tre av tio anser sig fått stöd i arbetet. Utöver det som lyftes fram i verksamhetsplanen 2013 har mycket samverkan och arbete gjorts. Nämnas kan t ex utbildning för ca 60 personliga assistenter, föräldrastödskonferens, inrättande av gemensam socialjour, stor satsning på ehälsa och påbörjad utvärdering av FoU-verksamheten. 15

16 Forts. Hälsa och socialtjänst esamhället och ehälsa Fyrbodals kommunalförbund är engagerat i genomförandet av den för kommunalförbunden i Västra Götaland gemensamma handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med stöd av IT för kommuner i Västra Götaland Det omfattar de rutiner där samtliga kommuner behöver samverka och där oftast Västra Götalandsregionen ingår kring frågor som kräver gemensamt angreppsätt i hela länet. Kommuner samverkar och utbyter erfarenheter genom flera utvecklingsprojekt inom fem insatsområden. Målet är att engagera och utveckla verksamheterna med stöd av IT. Även utveckling och översyn av befintliga funktioner och rutiner genomförs för att förbättra och säkra arbetet mellan kommunerna och regionen. Hälsokällan Hälsokällans uppdrag är att främja barn och ungdomars hälsa, främst genom möten med viktiga vuxna. Under året har vi mött många av dessa viktiga vuxna i utbildningar och föreläsningar som berör, barn unga och Internet. Teman kopplade till Internet har bland annat varit Barn och ungas skyldigheter och rättigheter på nätet, Unga, sex och Internet och Men fråga mig bara samtalsmodell för att möta utsatta barn på nätet. Andra viktiga teman som Hälsokällans utbildningar och föreläsningar tagit upp under 2013 är barnkonventionen, att utveckla ledarskapet i klassrummet och att möta barn och ungdomar i samtal om normer och värderingar. Det föräldrastödsfrämjande arbetet har fortsatt med bland annat ICDP-utbildningar, KOMET handledning och utvecklingsarbete i att möta föräldrar som är nya i Sverige. Hälsokällan tillsammans med Länsstyrelsen och Statens folkhälsouniversitet, arrangerade en mycket uppskattad länsomfattande konferens, En dag om föräldrastöd, 5 december i Uddevalla med 230 deltagare. De personer som deltagit i Hälsokällans verksamhet under året kommer bland annat från BVC, barnmorskemottagningar, förskolan, skolan, socialtjänsten, ungdomsmottagningar, fritidsgårdar och familjecentraler. Forskning och utveckling (FoU) i socialtjänsten FoU Fyrbodal arbetar genom tre FouRum, där representanter för kommunernas ledningsgrupper inom områdena vård och omsorg, IFO och funktionhinder/ socialpsykiatri ingår. En utvärderingsverkstad avslutades med utvärderingar inom både funktionshinder-, vård- och omsorgsområdet. En cirkel kring området Öppna Jämförelser avslutade med deltagare från nio kommuner. Två forskningscirklar om brukarmedverkan i sociala barnavården, där sammanlagt åtta kommuner har deltagit avslutades under Kommunerna har fått stöd i att bättre anpassa sin information till barn och unga. Dessutom har 170 socialsekreterare deltagit i en kurs om att bättre ta tillvara på klienten kunskaper och resurser. Resurser har avsatts för nätverksarbete inom försörjningsstödsfrågorna. Socialjouren, som startade som ett utvecklingsprojekt inom FoU, har etablerats. Inom funktionshinderområdet har en arbetsgrupp tittat på kompetenskrav och titulaturer. En utbildning för personliga assistenter har påbörjats. Tre D-uppsatser skrivna av fyra sjuksköterskor har godkänts under året. Statens satsning på Sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre har drivits genom FouRum vård och omsorg med föreläsningar, utbildningar och informationsmöte i nära samarbete med Vårdsamverkan Fyrbodal. FoU-arbetet bedrivs tillsammans med arbetet med att utveckla strukturer för en Evidensbaserad Praktik (EBP) i socialtjänsten. En utvärdering av FoU Fyrbodal påbörjades under vintern och skall redovisas i februari 2014 inför en ny avtalsperiod om FoU i socialtjänsten. 16

17 Forts. Hälsa och socialtjänst Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Det ska finnas varaktiga och sammanhållna strukturer inom socialtjänst, omsorg och vård i Fyrbodal, utvecklat med patientens/brukarens/klientens perspektiv. 1. Genomföra givande mötesplatser för ansvariga tjänstemän som vilar på en evidensbaserad praktik. 1) 2. Stödja kommunerna i arbetet med statliga satsningar som de prioriterar. 1. Minst 75 % ska uppleva en god samverkan och praktisk nytta. 2. Minst 75 % ska uppleva en god samverkan och praktisk nytta % av socialcheferna är nöjd med den praktiska nyttan. 100 % av MAS;arna är nöjda med den praktiska nyttan % av socialcheferna är nöjda med samverkan. 100 % av MAS:arna är nöjda med samverkan. 3. Utveckla arbetet med FoU Fyrbodal. 3. Ökat antal anställda inom socialtjänsten med utbildning på magisternivå. 3. Tre färdigställda D-uppsatser Vara en resurs för kommunerna i Vårdsamverkan. 4. Projekt har initierats utifrån verksamhetsplan Vårdsamverkan projekt/utvecklingsarbeten har påbörjats utifrån Vårdsamverkans verksamhetsplan. Se kommentarer ovan i text. 5. Verka för att Vårdsamverkan ska omfatta frågor om barn och unga. 5. Färdig struktur för samverkan barn och unga. 5. Beslut i Vårdsamverkans ledningsgrupp om Vårdsamverkan barn och unga. Skapa förutsättningar för en god hälsa bland barn och unga i Fyrbodal. Skapa mötesplatser och erbjuda kompetensutveckling för viktiga vuxna som möter barn och unga inom teman: föräldrastöd, normkritik, ledarskap och bemötande. Minst 75 % av deltagarna i Hälsokällans aktiviteter ska vara nöjda och uppleva praktisk nytta av sina kunskaper. 99 % är nöjd med den praktiska nyttan 87 % är nöjd med samverkan 100 % är nöjd med aktiviteten 1) Evidensbaserad praktik bygger på de tre kunskapskällorna: brukare, forskning och profession 17

18 Forts. Hälsa och socialtjänst Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Befolkningens hälsa uppfattas som en resurs och tillväxtfaktor. Stödja införandet av socioekonomiskt perspektiv i utvecklingsarbetet. Följa regionens utvecklingsarbete med handlingsplan för jämlik hälsa. Minst sex kommuner ska ha använt socioekonomiska beräkningar som del i beslutsunderlag. Fyra kommuner har använt socioekonomiska beräkningar i beslutsunderlag. Väl fungerande samverkan mellan kommunerna inom miljöområdet. Genomföra inspirerande och givande mötesplatser för ansvariga tjänstemän. Minst 75 % av miljöcheferna ska uppleva en god samverkan samt praktisk nytta. 100 % är nöjd med den praktiska nyttan. 89 % är nöjd med samverkan. 18

19 Infrastruktur Beredningen infrastruktur har under året lagt stort fokus på arbetet med revidering av regionala och nationella transportinfrastrukturplanen där man sammanfattningsvis kan säga att Fyrbodal fått relativt god utdelning. Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor är områden som har en jämförelsevis lång tidshorisont vilket innebär att ett långsiktigt, enat och tydligt politiskt ställningstagande i dessa frågor är en förutsättning för framgång. Infrastrukturfrågorna har sedan kommunalförbundets bildande 2005 vid ett flertal tillfällen tagits som exempel på ett område där vi dels som förbund, men också utifrån den enskilda kommunens perspektiv, kan sägas genererat ett jämförelsevis gott utfall. Detta i sin tur beror på att politiken och kommunerna i Fyrbodal verkat pragmatiskt och långsiktigt. Beredningens möten Infrastrukturberedningens möten har i regel haft en god närvaro med en bred och angelägen dagordning samt stort engagemang. IGS-projektet Beredningens Interregprojekt IGS-projektet (intermodala-godstransporter-statistik) avslutades med en slutkonferens i november. Projektet har bland annat tagit fram fem utredningar; Godsflödesanalys, Näringslivets behov av infrastruktur, Konstruktion av statistikmodeller, Gods & logistik i Östfold samt Virkesterminaler i Fyrbodal. Utredningarna samt IGS slutrapport finns att läsa på Fyrbodals hemsida. DVVJ och Lysekilsbanan En fråga som tagit mycket kraft har varit Trafikverkets planer på att stänga de båda järnvägarna DVVJ och Lysekilsbanan. Fyrbodal har avgett remissvar och menar bland annat att Trafikverkets underlag/ utredning inte tillräckligt väl belyser de samhällsekonomiska aspekterna av en eventuell nedläggning. Dessutom har dialogen med berörda aktörer varit obefintlig. Seemore Seemore är ett internationellt projekt som är delfinansierat av EU-kommissionens program Intelligent Energy Europe och pågår mellan april 2012 och mars Syftet med projektet är att stärka hållbara transporter på utvalda turistmål, och inom Seemore samarbetar Fyrbodals kommunalförbund med sju kustnära turistregioner i Europa. Man arbetar med att öka medvetenheten bland besökarna kring hållbara mobilitetslösningar för att ändra turisternas resmönster mot mer hållbara resealternativ såsom kollektivtrafik, cykel och elektriskt drivna färdmedel. Genom ett ökat samarbete mellan turism- och transportsektorn arbetar man mot målet om en hållbar besöksnäringsutveckling. Forum, nätverk, möten Arbetet inom infra/kollektivtrafikområdet är mycket långsiktigt och infrastrukturberedningen och dess tjänsteman har därför prioriterat att medverka i de forum/nätverk/möten som bidrar till de långsiktiga resultaten. Kraftkabel till Norge Frågan om kraftkabel till Norge (Sydvästlänken) slutade med att Svenska Kraftnät beslutade att inte bygga någon överföring överhuvudtaget under överskådlig tid. Skrivelser Förbundet har avgivit följande skrivelser; Inspel för bättre tågtrafik i Dalsland Förslag till ny linjesträckning för direkttågen till Göteborg på Kinnekullebanan Lågfrekventa busslinjer Hållplats för kollektivtrafik, Oppen, E6 Samlokalisering (Västlänken) Yttrande DVVJ och Lysekilsbanan Remissvar Förbundet har avgivit remissvar enligt följande; Avgränsning miljöbedömning regional plan Regionalt trafikförsörjningsprogram Remissvar nationell och regional plan Principer medfinansiering av infrastruktur Målbild Tåg

20 Forts. Infrastruktur Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Väg De planerade väginvesteringarna i regional plan avseende stråk 1 och 5. Tät dialog med VGR och Trafikverk. Vid behov agera politiskt. Samtliga planerade objekt för 2013 är påbörjade. Åtgärder vidtagna enligt plan. Rotvik-Bäcken (161) samt Säckebäck-Varekil (160) är påbörjade/ avslutade. Tät dialog med VGR och Trafikverk. Vid behov agera politiskt Objekten påbörjade. Vägplan och tillståndsgivningsprocess påbörjad. Ev överskjutande medel på E45 används till icke färdigställda avsnitt/flaskhalsar. Initiera och påtala behov samt föra dialog med VGR och Trafikverk. Att beslut fattats som möjliggör användande av ev överskott. Infrastrukturministern har signalerat negativt svar. Påbörjat investeringar och åtgärder i reg. planens potter GC-vägar, smärrepott samt trafiksäkerhetsåtgärder. Att minst 1 åtgärd från vardera pott genomförts i Fyrbodal. Byggt GC-väg i Munkedal mm. Diverse TS-åtgärder gjorda. Att en särskild pott skapats i regional plan för utveckling av landsbygdsvägar gällande bärighet, tjälsäkring och trafiksäkerhet (förutsätter att planen revideras 2013). Förankra och ta fram argument för behovet av potten. Dialog med region och Trafikverk. Att potten finns med i regional plan då den är fastställd. Potten återfinns i förslag till reviderad plan. Järnväg Att turtätheten ökat med 2 på Norge/Vänerlänken för persontrafik till/från Norge. Tät dialog med VGR och Västtrafik. Politisk påverkan. Att antalet turer utökats med 2 st. Ej genomfört. Enligt VT blir det vintern En succesivt förhöjd standard på Norra Bohusbanan, Norge/ Vänerbanan samt Lysekilsbanan. Kontinuerlig dialog med Trafikverket och VGR. Reinvesteringsåtgärder genomförda i syfte att förbättra standarden på banorna. Norra Bohusbanan inga åtgärder. Norgebanan div uppgradering av kraftförsörjning. Lysekilbanan inga åtgärder. 20

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Förbundsdirektionen Kallelse 2013-03-21 Tid: Torsdagen den 21 mars kl. 09.00 11.50 Plats: Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Dagsholms Hotell och Konferens, Färgelanda

Dagsholms Hotell och Konferens, Färgelanda Förbundsdirektionen Kallelse 2012-05-03 Tid: Torsdagen den 3 maj 2012, kl. 09.00 ca 16.30 Plats: Kontakt: Dagsholms Hotell och Konferens, Färgelanda Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud

Läs mer

Högskolan Väst, lokal HUMBOLT E 433, 4:e vån, Trollhättan

Högskolan Väst, lokal HUMBOLT E 433, 4:e vån, Trollhättan Förbundsdirektionen Kallelse 2016-04-28 Tid: Torsdagen den 28 april 2016 kl. 09.00 11.00 Plats: Högskolan Väst, lokal HUMBOLT E 433, 4:e vån, Trollhättan Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån 1 (5) 2008-09-04 Beredningsgruppen Kultur MINNESANTECKNINGAR Tid: Torsdagen den 4 september kl 13.30 16.45 Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån Närvarande Beredning kultur Lars G Blomgren, ordförande Gerd

Läs mer

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL 2013-02-04 AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL Under de kommande två åren kommer Fyrbodals Kommunalförbund inom ramen för satsningen på Affärsdriven Miljöutveckling prioritera enligt följande programskrivning.

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005 Till Direktionsmötet den 9 december 2005 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2006 Kommunalförbundets roll Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes

Läs mer

Anteckningar från mötet. Beredningen Samhällsutveckling Protokoll Tid: Fredag 19 augusti kl. 09:30 14:00 Plats: Kommunhuset, Lysekil

Anteckningar från mötet. Beredningen Samhällsutveckling Protokoll Tid: Fredag 19 augusti kl. 09:30 14:00 Plats: Kommunhuset, Lysekil Beredningen Samhällsutveckling Protokoll 2016-09-01 Tid: Fredag 19 augusti kl. 09:30 14:00 Plats: Kommunhuset, Lysekil Närvarande: Jan-Olof Johansson Anna-Lena Heydar Claes-Åke Sörkvist Pål Magnussen Marianna

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014. Fyrbodals kommunalförbund

Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014. Fyrbodals kommunalförbund Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 Fyrbodals kommunalförbund VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2014 Direktionen skall före utgången av september månad fastställa en budget för

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Beredningen Hälsa. Beredningen Hälsa MINNESANTECKNINGAR. Underskrifter

Beredningen Hälsa. Beredningen Hälsa MINNESANTECKNINGAR. Underskrifter 1(5) Beredningen Hälsa MINNESANTECKNINGAR Plats och tid: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside Uddevalla, måndag 12 december kl. 14.00-16.00 Beslutande Munkedal Eivor Östergren Mellerud Uno Nilsson Strömstad

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 för VästKom Beslutad i styrelsen den 28 november 2014 1 1. Inledning VästKoms verksamhetsplan beskriver huvuddragen i de verksamheter och aktiviteter som vi ser framför oss för 2015.

Läs mer

Välfärdsberedningen Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson

Välfärdsberedningen Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson Välfärdsberedningen Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2017-02-16 Tid: Torsdagen den 16 februari, 2017, kl. 9.00 15.00 Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Närvarande: Erica Parkås

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2015-10-16 Tid: Fredagen den 16 oktober 2015, kl 09.00-12.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbunds kansli, Uddevalla Peter Heie, Strömstad

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet

Yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet sida 1 2013-02-07 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet En arbetsgrupp, bestående av förvaltningschefer inom utbildningsområdet

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Plats och tid: Riverside i Uddevalla 2006-09-07

Plats och tid: Riverside i Uddevalla 2006-09-07 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-09-07 Plats och tid: Riverside i Uddevalla 2006-09-07 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Anne Sophie Aronsson Vänersborg Peter Hemlin Trollhättan Lars-Göran

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Tid: Fredagen den 12 juni 2015 kl. 09.00 ca 13.00 Plats: KF-salen, Stadshuset, Södra Bergsgatan 23, Strömstad

Tid: Fredagen den 12 juni 2015 kl. 09.00 ca 13.00 Plats: KF-salen, Stadshuset, Södra Bergsgatan 23, Strömstad Förbundsdirektionen Kallelse 2015-06-12 Tid: Fredagen den 12 juni 2015 kl. 09.00 ca 13.00 Plats: KF-salen, Stadshuset, Södra Bergsgatan 23, Strömstad Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar 2010-04-06 Tid Tisdagen den 6 april 2010 Plats: Riverside, Fyrbodal Deltagare: Peter Hemlin, Trollhättan Martin Carling, Dals-Ed Alf Sifversson, Munkedal Essam

Läs mer

Plan för långsiktiga stödstrukturer till kunskapsutveckling i socialtjänsten i Fyrbodal genom FoU/EBP Fyrbodal

Plan för långsiktiga stödstrukturer till kunskapsutveckling i socialtjänsten i Fyrbodal genom FoU/EBP Fyrbodal FoU/EBP Fyrbodal 2013-09-20 Plan för långsiktiga stödstrukturer till kunskapsutveckling i socialtjänsten i Fyrbodal genom FoU/EBP Fyrbodal Inledning Denna plan för långsiktiga stödstrukturer till kunskapsutveckling

Läs mer

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Innehållande 23 paragrafer Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Fyrbodals Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i Uddevalla. Medlemmar 2 Medlemmar

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Hösten 2012 fastställde

Läs mer

Förbundsdirektionen Kallelse 2014-03-20. Tid: Torsdagen den 20 mars kl. 09.00 12.00. Quality Hotel, Vänersborg

Förbundsdirektionen Kallelse 2014-03-20. Tid: Torsdagen den 20 mars kl. 09.00 12.00. Quality Hotel, Vänersborg Förbundsdirektionen Kallelse 2014-03-20 Tid: Torsdagen den 20 mars kl. 09.00 12.00 Plats: Quality Hotel, Vänersborg Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är förhindrad att

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-10-13 1(5) Beredningen Hälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Munkedals kommunhus, torsdag 13 oktober kl. 17.00 Beslutande Munkedal Uno Nilsson Strömstad Jan Gunnarsson Uddevalla Eivor Östergren

Läs mer

Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund.

Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund. sida 1 2013-10-30 Dnr: 2013-49 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund. Enligt beslut i 2013-02-13 23 ställde sig kommunstyrelsen

Läs mer

Beredningen Hälsa Lägesrapport Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson

Beredningen Hälsa Lägesrapport Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson Beredningen Hälsa Lägesrapport Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson 2014-12-01 Ledamöter Åsa Karlsson, ordf. Jan Gunnarsson Yvonne Simonsson Anne Sörqvist Tove af Geijerstam Johan Stein Daniel Jensen

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Företag ser nya möjligheter och hot Ständiga förändringar i omvärlden Beslut om investeringar och etableringar Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Ständiga förändringar i omvärlden Företag

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning

Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2015 Förkortningar som används i årsredovisningen VGR BHU RUN HV ÅVS DVVJ PFV TrV Sv/No L-banan Thn KKN GIBCA SYV TC MAS FoU SFI NPÖ Västra Götalandsregionen Beredningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 för VästKom Beslutad i styrelsen den 19 december 2013 1 1. Vad är VästKom? VästKom är en ideell förening vars medlemmar är fyra kommunalförbund i Västra Götaland; Boråsregionens kommunalförbund,

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten

Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten 2008 - Föräldrastöd och livskunskap är en vinst för barnen Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsokällan en verksamhet med barn och ungdomars hälsa

Läs mer

Översyn av Fyrbodals kommunalförbund

Översyn av Fyrbodals kommunalförbund Översyn av Fyrbodals kommunalförbund 1. Gemensam kunskapsgrund 1.1 Fyrbodals funktionella geografi, rapport Sweco 1.2 Urbaniseringens effekter och skäl för att samverka, SKL rapport 1.3 Seminarium om regional

Läs mer

Beredningen Hälsa Minnesanteckningar

Beredningen Hälsa Minnesanteckningar Beredningen Hälsa Minnesanteckningar 2009-05-27 Tid: Fredag den 20 mars 2009, kl. 9.00-12.00 Plats: Stadshuset, Trollhättan Närvarande Yvonne Simonsson Åsa Karlsson Rolf Hermansson Daniel Jensen Hålan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer

Vänern som maritimt område den fortsatta processen

Vänern som maritimt område den fortsatta processen Lägesrapport 2010-01-22 Fotograf: Stefan Svensson Vänern som maritimt område den fortsatta processen Vid sitt möte den 22 januari beslutade Styrgruppen för Vänersamarbetet att föreslå sina organisationer

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan

Mål- och verksamhetsplan Mål- och verksamhetsplan 2013-2014 2 (6) Mål- och Verksamhetsplan 2013-2014 Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) bildades 1992 och är ett av 21 specialidrotts-distrikts-förbund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Nyhetsbrev från sammanträdet 1 december 2015

Nyhetsbrev från sammanträdet 1 december 2015 Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsare. Nyhetsbrev från sammanträdet 1 december 2015 Som politiker och tjänsteman i Västra Götalandsregionen och kommunerna kan du här snabbt följa

Läs mer

Företagsklimatet i Trollhättans stad 2017

Företagsklimatet i Trollhättans stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

Plats och tid Styrgruppen för Henån skola 8.15-10.00, 2015-01-21 Henån skola, samling vid ingången 8.15.

Plats och tid Styrgruppen för Henån skola 8.15-10.00, 2015-01-21 Henån skola, samling vid ingången 8.15. 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Styrgruppen för Henån skola 8.15-10.00, 2015-01-21 Henån skola, samling vid ingången

Läs mer

Företagsklimatet i Tanums kommun 2017

Företagsklimatet i Tanums kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Miljö- och hälsorådet 2015-09-07 1(10)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Miljö- och hälsorådet 2015-09-07 1(10) Nr 3 Miljö- och hälsorådet 2015-09-07 1(10) Tid och plats Måndagen den 7 september 2015, klockan 13.00 16.00, i Bolstadsrummet Beslutande Ledamöter Tommy Johansson, ordf. (S) Kommunstyrelsen Michael Melby

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen VästKom Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Nääs slott, Lerum. Kl. 09.00 14.00 Beslutande Ej närvarande Göran Johansson, ordf Lena Facht Peter Hemlin Ulf Sjösten Rune Forsdahl Christer Aronsson Thomas

Läs mer

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning Konsekvensbeskrivning Förbundsdirektören och kommuncheferna i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Tanum och Dals-Ed fick i uppdrag att ta fram prioriteringar för vad kommunalförbundet ska arbeta med och

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 27 februari 2007 kl 09.30 14.30, Hotell Dalia, Bengtsfors.

Tid och plats Tisdagen den 27 februari 2007 kl 09.30 14.30, Hotell Dalia, Bengtsfors. STYRELSEN 2007-02-27 1 (10) Tid och plats Tisdagen den 27 februari 2007 kl 09.30 14.30, Hotell Dalia, Bengtsfors. Beslutande Anders Johansson, Uddevalla ordförande 1-8 Bengt Mattsson, Tanum ordförande

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Birgitha Olsson 2010-09-14 Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Plats: Konferensrum Socialkontor, Melleruds kommun Närvarande: Kommun Stina Leander Marianne Jadehill Carina

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Aktuell statistik mottagna januari juli 2015 (sju månader) + helår 2014, samt de sista 10 åren

Aktuell statistik mottagna januari juli 2015 (sju månader) + helår 2014, samt de sista 10 åren Aktuell statistik mottagna januari juli 2015 (sju månader) + helår 2014, samt de sista 10 åren OBS! Gäller endast de registrerade inflyttade till första kommunen (denna redovisning tar inte hänsyn till

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Kommungemensam handlingsplan

Kommungemensam handlingsplan FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Syfte Denna Handlingsplan är ett led i att stärka Fyrbodalskommunernas kapacitet att bedriva en

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 28 februari 2006 kl , Strömstads stadshus

Tid och plats Tisdagen den 28 februari 2006 kl , Strömstads stadshus STYRELSEN 2006-02-28 1 (7) Tid och plats Tisdagen den 28 februari 2006 kl 09.30 14.20, Strömstads stadshus ande Anders Johansson, ordförande, Uddevalla Christer Thobiasson, Orust Bengt Mattsson, Tanum

Läs mer