Årsredovisning Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund

2 2

3 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den interna kontrollen Direktion, arbetsutskott, av direktionen tillsatta uppdrag 6 Direktionens möten 8 Nätverksgrupper, tillväxt och utveckling, kompetensförsörjning, 9 kommunikation Några händelser Förbundets fem fokusområden 14 Hälsa och socialtjänst 15 Infrastruktur 19 Kultur 22 Näringsliv 27 Utbildning 31 Ekonomisk årsredovisning

4 Förbundsdirektören har ordet 2013 har i Fyrbodal varit året då vi återigen såg en viss stabilisering av konjunkturen. Inom vissa områden har uppgången till och med varit bättre här än i andra delar av regionen. Framför allt har denna återhämtning varit tydlig inom industrin. Den sektor som fortfarande inte har återhämtat sig är byggbranschen. Företagen är generellt optimistiska om den fortsatta utvecklingen och spår en kraftig konjunkturförbättring under våren Den stora arbetslösheten, särskilt i ungdomsgrupperna, är fortfarande en stor utmaning för vår delregion. Samtidigt har kraftfulla satsningar från olika samhällsfunktioner satts in som förhoppningsvis skall bidra till förbättringarna. I endast fem av våra kommuner förväntas en positiv befolkningsförändring under de närmaste sju åren. Detta innebär att flertalet av våra kommuner kommer att minska i befolkning. De problem som uppstår i och med detta ställer krav på utvecklad kommunal samverkan, vilket stärker kommunalförbundets roll. Inom området socialtjänst, vård- och omsorg pågår flera stora satsningar från regeringen. Kommunalförbundet har en tydlig roll i detta arbete. Inledningsvis har fokus legat på kvalitetsfrågor inom äldrevården, men under året har detta utvidgats till de övriga områdena. Även inom IT-området pågår stora förändringsarbeten med fokus på den strategi som gemensamt tagits fram; Strategi för e-samhället. Arbetet följer en handlingsplan som är förankrat i hela kommunkollektivet. Inom utbildningsområdet har ett arbete med att förtydliga kommunalförbundets uppdrag pågått under året kommer att bli ett år med stora förändringar. Ett nytt strategidokument; Västra Götaland 2020 är gemensamt framtaget och beslutat. Ett arbete pågår med att ta fram en delregional genomförandeplan för Fyrbodal. Detta kommer också sannolikt att leda till förändringar inom organisationen, både i politiken och på kansliet. Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är en medlemsorganisation för kommunerna i Fyrbodal och Østfold samt Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune. Kommunalförbundet har fram till och med 2013 administrerat kommittén. Från och 2014 har verksamheten brutit sig ut och bildat en egen formell organisation, Svinesundskommittén. Den nybildade organisationen kommer att ha sitt säte i Strömstad. Årsberättelsen beskriver verksamheten inom Fyrbodals kommunalförbund endast kortfattat och i punktform. Betydligt mer om verksamheten och de projekt som bedrivs redovisas ytterligare på förbundets hemsida Lasse Lindén Förbundsdirektör 4

5 Organisationsschema Beredningarna Infrastruktur Hälsa Näringsliv Kultur Utbildning Bitr. förbundsdirektör Direktion Arbetsutskott Förbundsdirektör Administrativ chef P O L I T I K E R T J Ä N S T E M Ä N Kurser och konferenser Infrastruktur Hälsa Näringsliv Kultur Utbildning Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Ekonomi Omsättningen i förbundet 2013 var ca 30 miljoner kronor (exklusive tillväxtmedel), vilket är en liten ökning i förhållande till Basfinansieringen från kommunerna är drygt 6 miljoner kronor. Resterande intäkter är kopplade till projekten och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Se vidare i bifogad ekonomisk redovisning. Personal Förbundet har inom ramen för sin basfinansiering utrymme för ca 7 tjänster. Eftersom ett antal externt finansierade verksamheter och projekt ingått i uppdragen under året har det funnits utrymme för ytterligare tjänstetillsättningar. Under de senaste åren har vi i flera fall ersatt visstidsanställningar med tjänsteköp. Den 31 december 2013 var 21 personer tillsvidareanställda och 19 personer visstidsanställda. Förutom detta har 10 personer arbetat hos oss genom tjänsteköp. Motsvarande siffror var vid förra årsskiftet 20 tillsvidareanställda och 13 visstidsanställda. År 2013 var antalet kvinnor 38 och antalet män 12. Noteras ska att dessa siffror är antalet personer och att deras tjänstgöringsgrad varierar mellan 20 och 100 % tjänst. I bokslutet i slutet av denna verksamhetsberättelse är antalet anställda beräknat utifrån antalet heltidstjänster. Förbundet har också använt sig av tjänstemän ute i kommunerna som på uppdrag har verkat för alla kommunerna i Fyrbodal. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden, betyder mycket för att förbundet ska kunna fullfölja sina uppdrag. Detta innebär ofta att ingå i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag. Lokalisering, kansli och administration Förbundet är lokaliserat till Riverside i Uddevalla. All gemensam administration samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt samordnade. Vi har en särskild avdelning för administration, ekonomi-, projekt- och löneadministration. Avdelningen leds av en administrativ chef. Den 31 december 2013 var det fyra personer på sammanlagt 3,50 årstjänster inom avdelningen. Den interna kontrollen Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. Kansliet har arbetat fram en interkontrollplan som omfattar 30 kontrollpunkter. Den interna kontrollen fungerar väl. 5

6 Direktionen Kommun Ordinarie Ersättare Bengtsfors Per Eriksson Per Jonsson Dals Ed Martin Carling Per-Erik Norlin Färgelanda Peter Johansson Ulla Börjesson Lysekil Roland Karlsson Jan-Olof Johansson Mellerud Robert Svensson Johnny Stücken Munkedal Åsa Karlsson AnnSofie Alm Orust Lars-Åke Gustafsson Bengt Torstensson t o m 6/2 Hans Stevander fr o m 7/2 Sotenäs Mats Abrahamsson Britt Wall Strömstad Ronnie Brorsson Peter Heie t o m 4/9 Peter Birgersson fr o m 5/9 Tanum Clas-Åke Sörkvist Gerd Melin t o m 12/6 Eva-Lott Andersson fr o m 13/6 Trollhättan Paul Åkerlund Monica Hansson Peter Eriksson Britt Hallgren Uddevalla Henrik Sundström Magnus Jacobsson Ingemar Samuelsson Anna-Lena Heydar Vänersborg Gunnar Lidell Lars G Blomgren Marie Dahlin Lennart Niklasson Åmål Michael Karlsson Anne Sörqvist Arbetsutskott Ordförande Clas-Åke Sörkvist 1:e vice ordf. Paul Åkerlund 2:e vice ordf. Henrik Sundström Övriga ledamöter: Marie Dahlin och Martin Carling Av direktionen tillsatta uppdrag Vissa förändringar har skett under året. Följande lista redovisar ledamöterna Fyrbodals beredningar Hälsa: Ordförande Åsa Karlsson, Munkedal Övriga ledamöter: Anne Sörqvist, Åmål, Yvonne Simonsson, Dals Ed, Jan Gunnarsson, Uddevalla, Tove af Geijerstam, Vänersborg, Johan Stein, Orust, Daniel Jensen, Mellerud Infrastruktur: Ordförande Monica Hansson, Trollhättan Övriga ledamöter: Anna-Lena Heydar, Uddevalla, Roland Karlsson, Lysekil, Lars-Åke Gustavsson, Orust, Gunnar Lidell, Vänersborg, Robert Svensson, Mellerud, Mikael Karlsson, Åmål 6 Kultur: Ordförande Lars G Blomgren, Vänersborg. Övriga ledamöter: Kerstin Fredriksson, Färgelanda, Stig Larsson, Mellerud, Johan Viktorsson, Uddevalla, Ann Sofie Alm, Munkedal, Anita Kjell-Frisk, Trollhättan, Gerd Melin, Tanum (t o m 31 mars), Evalott Andersson, Tanum (fr o m 1 april). Näringsliv: Ordförande Per Jonsson, Bengtsfors Övriga ledamöter: Per Norlin, Dals Ed, Peter Eriksson, Trollhättan, Essam El-Naggar, Uddevalla, Jan- Olof Johansson, Lysekil, Sven Moosberg, Strömstad, Ulla Christensson Ljunglide, Sotenäs Utbildning: Ordförande Peter Heie, Strömstad. Övriga ledamöter: Magnus Jacobsson, Uddevalla, Ragnhild Selstam, Sotenäs, Agneta Stroh, Trollhättan, Tobias Bernhardsson, Färgelanda, Kenneth Borgmalm, Vänersborg, Per Nilsson, Bengtsfors

7 Valberedning Åsa Karlsson, Munkedal (ordförande) Övriga ledamöter: Marie Dahlin, Vänersborg, Monica Hansson, Trollhättan, Anne-Marie Jacobsson, Färgelanda, Sture Torstensson, Mellerud, Henrik Sundström, Uddevalla, Roland Karlsson, Lysekil Beredningen för regional utveckling (BHU) Clas-Åke Sörkvist, Henrik Sundström, Paul Åkerlund och Martin Carling Ombud vid föreningsstämma med VästKom Monica Hansson, Trollhättan och ersättare Anna- Lena Heydar, Uddevalla Ägarrepresentation från Fyrbodal i Ägarrådet för Västtrafik Monica Hansson, Trollhättan och Robert Svensson, Mellerud Laxfond Vänern Robert Svensson, Mellerud och ersättare Lars-Göran Ljunggren, Vänersborg Bolagsstämma Mediapoolen AB Gerd Melin, Tanum och ersättare Sture Svennberg, Uddevalla Styrelserepresentation Mediapoolen AB Peter Hemlin, Sotenäs och ersättare Ronnie Brorsson, Strömstad Stämmoombud Gryning Vård AB Ingemar Samuelsson, Uddevalla och ersättare Ulla Börjesson, Färgelanda Revisionen Gryning Vård AB Dan Nyberg, Vänersborg Arvodesberedning Ordförande: Jan Gunnarsson, Uddevalla Övriga ledamöter: Britt Wall, Sotenäs, Robert Svensson, Mellerud, Kent Olsson, Lysekil Styrelseledamot i Film i Väst Anders Forsström, Vänersborg Nominering till Arbetsmarknadsråd Trollhättans arbetsmarknadsområde Monica Hansson, Trollhättan, Gunnar Lidell, Vänersborg, Peter Heie, Strömstad, Johnny Stücken, Mellerud Ledamot styrelsen Vänern som maritimt område Peter Eriksson, Trollhättan Styrelseledamot i Innovatum AB Henrik Sundström, Uddevalla Delregionalt politiskt samrådsorgan (för Vårdsamverkan Fyrbodal) Åsa Karlsson, Munkedal, Tove af Geijerstam, Vänersborg, Elving Andersson, Uddevalla, Yvonne Simonsson, Dals Ed, Mariana Ekberg, Trollhättan, Daniel Jensen, Mellerud. Förtroendevalda revisorer Benny Jonasson (s) Vänersborg Berit Carlsson ( c) Tanum Ingemar Lindhe (c) Färgelanda Henry Bäckström ( c ) Munkedal Bengt Hansson ( c ) Åmål Auktoriserad revisor Olle Pehrsson, Ernst & Young AB Gränskommittén Ralph Steen, Uddevalla, Monica Hansson, Trollhättan, Peter Johansson, Färgelanda och Roland Karlsson, Lysekil. Ersättare: Gunnar Lidell, Vänersborg, Mikael Karlsson, Åmål, Åsa Karlsson, Munkedal och Ulla Börjesson, Färgelanda. 7

8 Direktionens möten Direktionen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har förlagts till kommunerna: Uddevalla (3 gånger), Trollhättan (2 gånger), Strömstad och Färgelanda. Nedan redovisas en kort sammanfattning av direktionens arbete under året. Februari Information om projektet Affärsdriven miljöutveckling. Rekommendation gällande nya riktlinjer för Västbus-arbetet. Årsredovisning av 2012 års verksamhet. Beslut om ny inköps- och upphandlingspolicy. Presentation av strategidokumentet Västra Götaland Beslut om ändringar i Mediapoolens bolagsordning. Redovisning av beslutade tillväxtprojekt Revidering av infrastrukturplanerna. Beslut om skrivelse avseende Sydvästlänken. Mars Avrapportering intern kontrollplan 2012 samt fastställande av kontrollplan Remissvar Målbild Remissvar inriktning för Västtrafiks uppdrag Remissvar avgränsning av miljöbedömning för den regionala transportinfrastrukturplanen. Revisionsrapport Projektredovisning av KUSK (Gränsregional statistik). Beslut om ny struktur för verksamhetsplan och årsredovisning. Maj Beslut att kommunalförbundet inte ska ta på sig uppdraget att bilda en gemensam Convention Bureau i regionen. Beslut om soliditetstal och kapitalplaceringspolicy för förbundet. Skrivelse avseende kostnader för Trollhättan/ Vänersborgs flygplats. 8 Skrivelse avseende motorvägshållplats på E6 vid Oppen. En första diskussion kring samfinansiering av utbyggnaden av E20 genom Skaraborg. Juni Information från Omställningskontoret+, verksamhet och resultat. Förslag till verksamhetsplan och budget 2014 presenterades och diskuterades. Beslut om avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet och beslut om upphävande av tidigare gällande Gymnasieavtal. Information om Vänersjösamarbetet. Genomgång av remissarbetet kring nationell och regional infrastrukturplan. September Beslut om verksamhetsplan och budget för Gränskommitténs framtida roll och ansvar. Avrapportering från projektet Offentlig miljö som konstform. Remissvar, Kulturplan. Information om det nya tillväxtprogrammet från Oktober Beslut om handläggning av medel från Globaliseringsfonden. Skrivelse, Begäran om ett omedelbart agerande för justering av planerade tågtidtabell för Rapportering av konsultrapporten, Vilken roll bör kommunalförbundet ha i arbetet med näringslivsfrågorna.

9 December Information om flyktinginvandringen Beslut om uppstart av projektet Ensamkommande flyktingbarn. Beslut om uppstart av projektet Effektivare och mer flexibel utbildning i svenska för invandrare genom samverkan. Remissvar, Miljö och klimatstrategi för kollektivtrafiken. Information om regional ledningssamverkan inom vård och omsorg. Nätverksgrupper Gemensamt för all vår samverkan är betydelsen av aktiva och fungerande nätverk. Nätverken är en förutsättning för att förbundets övriga verksamhet går i takt med kommunernas behov och önskningar. Tanken med dessa träffar är också att skapa mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte. Ett stort antal träffar har genomförts på initiativ från förbundet under verksamhetsåret. Tillväxt och utveckling Förbundets verksamhet genomsyras av ambitionen att vara tillväxt- och utvecklingsskapande. För genomförandet av Tillväxtprogram i Fyrbodal har av Västra Götalandsregionen tilldelats medel. Dessa medel har och ska användas för att genomföra aktiviteter och projekt som prioriterats inom programmet. Medlen används för att växla upp de resurser som kommunerna satsat i projekten. Programmet gäller för perioden Tre prioriterade delprogramområden har tagits fram och beslutats; Entreprenörskap och nyskapande, Energioch miljöteknik samt Attraktivitet för boende och besökande. Från och med 2008 har kommunerna överlåtit resurser motsvarande ca 35 kr per invånare för genomförande av programmet. Sammanlagt har förbundet haft en budget på 18 miljoner kr för ändamålet. Under verksamhetsåret upparbetades hela budgeten. Uppväxling ytterligare av projekten innebär en total omslutning på dryga 70 miljoner årligen. Kompetensförsörjning Utbildning och kompetensförsörjning för kommunernas medarbetare är en efterfrågad verksamhet. Genom att erbjuda utbildningar i närområdet kan kommunerna utbilda fler medarbetare till en lägre kostnad. Mervärdet blir också att det skapas regionala nätverk via utbildningarna. De vanligaste fortbildningarna handlar om ny lagstiftning samt förändrad tilllämpning av regler och rättspraxis kring kommunal verksamhet. Utbildning har skett inom följande områden: hälsooch sjukvård, näringsliv, pedagogik, processledning, metodstöd, ekonomi och juridik. Förbundet har under 2013 genomfört cirka 30 kurser och utbildningar med totalt cirka deltagare. Utvärderingarna visar att deltagarna är nöjda med utbudet. Utbildningarna anses vara värdefulla, rätt valda och genomförda på ett bra sätt. Kommunikation Arbete har gjorts för att stärka kommunikationen både internt och externt däribland mall till medlemskommunerna för hur de ska presentera kommunalförbundet på sina hemsidor. Internt har vi infört ny rutin för hur de anställda ska få kännedom om vad som gäller för kommunikation och grafisk profil. De viktigaste verktygen för kommunalförbundets externa kommunikation är följande: Fyrbodal.se Antal besök: Unika besökare: Antal nyheter på förstasidan: 51 Nyhetsbrev Antal mottagare ca: Antal utskick: 7 (plus inbjudan till Almedalsresan) Pressen Antal pressmeddelanden: 10 Månadsinformation vid varje månadsskifte. Sociala medier Facebook Antal inlägg: 55 Antal personer som följer oss: 191 Max antal besök på ett inlägg: 527 Vår bedömning är att vår Facebooksida är ett bra komplement till hemsidan och väl anpassad för att berätta om dagliga händelser av lättare karaktär. Twitter Vi har ett Twitterkonto, men är inte särskilt aktiva där. 9

10 Några händelser 2013 DVVJ och Lysekilsbanan En fråga som tagit mycket kraft inom infrastrukturområdet har varit Trafikverkets planer att stänga de båda järnvägarna DVVJ och Lysekilsbanan. Fyrbodal har avgett remissvar och menar bland annat att Trafikverkets underlag/utredning inte tillräckligt väl belyser de samhällsekonomiska aspekterna av en eventuell nedläggning. Dessutom har dialogen med berörda aktörer varit obefintlig. Samhällsorientering för nyanlända Två nya kulturkollon För första gången har vi haft så många som nio kulturkollon. 160 barn och ungdomar fick under en vecka fina sommarlovsminnen och nya vänner i kreativ miljö. Helt nytt för säsongen var Musikalkollot samt ett extra Cirkuskollo. Kommunerna står inför utmaningen att erbjuda samhällsorientering på modersmål till nyanlända. Genom samverkan mellan kommuner kring samhällsorientering vill vi inom Fyrbodal hitta gemensamma lösningar som svarar upp till lagens intentioner om samhällsorientering. Med hjälp av pengar från Länsstyrelsen startades under året ett särskilt projekt för detta ändamål. 10

11 Hälsokällans 10-årskalas Det som började i blygsam skala för tio år sedan är numera en egen verksamhet. Hälsokällans jubileum firades med öppet hus där det bjöds på föreläsning, kaffe och tårta. Under året genomfördes många utbildningar, nätverksmöten och kurser. Hälsokällans uppgift är att skapa mötesplatser och erbjuda kompetensutveckling för viktiga vuxna som möter barn och unga inom teman: föräldrastöd, normkritik, ledarskap och bemötande. Smidigare och billigare för skolor att resa med elever Västtrafik erbjuder skolor att resa med ett elevresekort till reducerad kostnad där man reser först och betalar i efterhand. Detta är möjligt tack vare ett samarbete mellan kommunalförbunden och Västtrafik. Seminarier om Attraktiva kommuner Seminarierubrikerna Stadsutveckling respektive Ljusseminarium lockade vardera cirka 130 tjänstemän, politiker, konstnärer, arktitekter och andra engagerade. Våra populära seminarier fungerar som en fortsättning på det avslutade projektet Offentlig miljö som konstform. 11

12 Gemensam socialjour Inom socialtjänstens område i Fyrbodal startade i mars 2013 en gemensamt finansierad socialjour. Det är ett samarbete mellan tolv av våra fjorton medlemskommuner. Syftet med socialjouren är att invånarna i de samverkande kommunerna skall få det stöd de behöver inom individ- och familjeomsorgens område på tid då socialnämndernas förvaltningskontor inte har öppet. Jouren arbetar med akuta ärenden inom socialtjänstens verksamhet på kvällar, nätter och helger. Invigning av Biogas Brålanda Trots hällande regn var humöret på topp då 140 personer från hela Norden såg Anders Mathiasson, VD på Energigas Sverige, klippa bandet och officiellt inviga Biogas Brålanda. Affärsdriven miljöutveckling passade på att använda tillfället till ett seminarium som kickade igång den fortsatta utvecklingen för gårdsbaserad biogas. IUC Väst En av de satsningar som under året beviljats tillväxtmedel är IUC Industriellt Utvecklingscentra Väst. Ett samarbete mellan VG-regionen, Innovatum och kommunalförbundet. IUC är en del av IUC Sverige och målgruppen är industri- och tillverkningsföretag. Uppdraget är att stimulera industriell utveckling i regionen. IUC skall vara den självklara partnern för tillverkade industrin och samarbetspartner med Innovatum. Position Väst informerar om och marknadsför arton kommuner i vår region och riktar sig i första hand till företag och personer som vill etablera sig i regionen. Detta är en av de större satsningar som beviljats tillväxtmedel år

13 Elbilar i kommunerna 2013 var året då Fyrbodal blev med elbil. De fjorton kommunerna får låna två elbilar en månad var. Syftet är att både skapa förståelse för och efterfrågan på elbilar, och att ge elbilsbranschen input från användarna. Satsningen görs av Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Länsstyrelsen. Transportinfrastrukturplanen Beredningen infrastruktur har under året lagt stort fokus på arbetet med revidering av regionala och nationella transportinfrastrukturplanen där man sammanfattningsvis kan säga att Fyrbodal fått relativt god utdelning. Samverkan inom utbildningsområdet Under 2013 har en avsiktsförklaring avseende samverkan inom hela utbildningsområdet tecknats. Det är unikt att samtliga medlemskommuner har skrivit på samt att samverkan gäller alla utbildningsnivåer från förskola till vuxenutbildning. Fyrbodal 2020 Ett nytt strategidokument; Västra Götaland 2020 är gemensamt framtaget och beslutat. Under det gånga året har två större sammankomster med våra ledande politiker och tjänstemän lett fram till ett genomförandeprogram. 13

14 Förbundets fem fokusområden Visionen det goda livet och dess fem fokusområden avspeglas i våra verksamheter och prioriteringar: I vår redovisning har vi valt att förtydliga resultaten med ett färgsystem enligt följande: Hälsa och socialjänst Infrastruktur och kollektivtrafik Kultur Näringsliv Resultatet nått Resultatet delvis nått Resultatet inte uppnått Utbildning För att tydliggöra detta och få kraft i arbetet har fem politiska beredningar ett särskilt ansvar för respektive område. Varje beredning har en tjänstemannaresurs knuten till arbetet. 14

15 Hälsa och socialtjänst Inom området hälsa och socialtjänst pågår flera stora satsningar från regeringen. Kommunalförbundet har en tydlig roll i detta arbete. Inledningsvis har fokus legat på kvalitetsfrågor inom äldrevården, men under året hat detta utvidgas till de övriga områdena. Utöver det som lyftes fram i verksamhetsplanen 2013 har mycket samverkan och arbete gjorts. Beredningens möten Beredningen Hälsa har haft sex möten under året. Som princip förläggs mötena i olika kommuner vid varje tillfälle. Lokala frågor och exempel lyfts. Varje ledamot har två kontaktkommuner var som de förankrar beredningens arbete med. Beredningens nätverk Som underlag till verksamhetsberättelsen har enkäter gjorts till socialchefer, MAS-ar och miljöchefer. Generellt sett är deltagarna i beredningen Hälsas nätverk nöjda och har hög närvaro vid sina möten. Av enkäterna framkommer att man önskar mer utrymme för dialog på mötena men anser samtidigt att antalet möten är tillräckligt. Detta är en utmaning eftersom det är många frågor som trängs på dagordningen. Verksamhet och projekt Under året har sammanlagt tio tjänstemän verkat inom Beredningen Hälsas ansvarsområde. Fem av tjänsterna finansieras av medel kopplade till de statliga överenskommelserna Evidensbaserad praktik i socialtjänsten (funktionshinder, missbruk, äldre, ehälsa, sociala barn och ungdomsvården mm), Sammanhållen vård och omsorg samt Psykisk ohälsa. Tre tjänster är kopplade till Hälsokällan, en samordnare för FoU-verksamheten och en beredningsansvarig. Ett av de förväntade resultaten i årets verksamhetsplan är kopplat till aktiviteten: Projekt har initierats utifrån verksamhetsplan Vårdsamverkan Detta skulle mätas genom antalet påbörjade projekt/utvecklingsarbeten vilket visade sig vara svårt eftersom det som görs kopplat till Vårdsamverkans verksamhetsplan sker i närsjukvårdsgrupperna och/eller lokalt. Ett Fyrbodalgemensamt projekt har dock handlat om att hitta former för en bättre uppföljning av sjuka äldre som kommer hem efter sjukhusvistelse, det så kallade 48/72. Under 2013 har också särskilda överenskommelser skrivits mellan Fyrbodals kommunalförbund och Vårdsamverkan om utvecklingsarbete kring läkemedel, vård i livets slut och sammanhållen vård och omsorg för att nå framgång i de nationella satsningarna. Alla Fyrbodals kommuner fick statliga prestationsmedel inom äldreområdet och psykiatriområdet men i lite varierande grad. När det gäller aktiviteten att under 2013 ha en Färdig struktur för samverkan barn och unga och som skulle följas upp genom Beslut i Vårdsamverkans ledningsgrupp så är denna klar, men själva beslutet i ledningsgruppen är inte fattat. En projektanställd har under året träffat nätverk och nyckelpersoner för att ta fram förslag på en ny eller kompletterande struktur. Arbetet har tagits emot väl och kommer med all sannolikhet att bli en verklighet under I en enkät om socioekonomi till kommunernas folkhälsosamordnare svarar sex av tio att införande av socioekonomiskt perspektiv är ett prioriterat utvecklingsområde i kommunen. Under 2013 har en utbildning med nationalekonom Ingvar Nilsson samt en uppföljande nätverksträff erbjudits kommunerna. Detta har dock inte upplevts som tillräckligt då endast tre av tio anser sig fått stöd i arbetet. Utöver det som lyftes fram i verksamhetsplanen 2013 har mycket samverkan och arbete gjorts. Nämnas kan t ex utbildning för ca 60 personliga assistenter, föräldrastödskonferens, inrättande av gemensam socialjour, stor satsning på ehälsa och påbörjad utvärdering av FoU-verksamheten. 15

16 Forts. Hälsa och socialtjänst esamhället och ehälsa Fyrbodals kommunalförbund är engagerat i genomförandet av den för kommunalförbunden i Västra Götaland gemensamma handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med stöd av IT för kommuner i Västra Götaland Det omfattar de rutiner där samtliga kommuner behöver samverka och där oftast Västra Götalandsregionen ingår kring frågor som kräver gemensamt angreppsätt i hela länet. Kommuner samverkar och utbyter erfarenheter genom flera utvecklingsprojekt inom fem insatsområden. Målet är att engagera och utveckla verksamheterna med stöd av IT. Även utveckling och översyn av befintliga funktioner och rutiner genomförs för att förbättra och säkra arbetet mellan kommunerna och regionen. Hälsokällan Hälsokällans uppdrag är att främja barn och ungdomars hälsa, främst genom möten med viktiga vuxna. Under året har vi mött många av dessa viktiga vuxna i utbildningar och föreläsningar som berör, barn unga och Internet. Teman kopplade till Internet har bland annat varit Barn och ungas skyldigheter och rättigheter på nätet, Unga, sex och Internet och Men fråga mig bara samtalsmodell för att möta utsatta barn på nätet. Andra viktiga teman som Hälsokällans utbildningar och föreläsningar tagit upp under 2013 är barnkonventionen, att utveckla ledarskapet i klassrummet och att möta barn och ungdomar i samtal om normer och värderingar. Det föräldrastödsfrämjande arbetet har fortsatt med bland annat ICDP-utbildningar, KOMET handledning och utvecklingsarbete i att möta föräldrar som är nya i Sverige. Hälsokällan tillsammans med Länsstyrelsen och Statens folkhälsouniversitet, arrangerade en mycket uppskattad länsomfattande konferens, En dag om föräldrastöd, 5 december i Uddevalla med 230 deltagare. De personer som deltagit i Hälsokällans verksamhet under året kommer bland annat från BVC, barnmorskemottagningar, förskolan, skolan, socialtjänsten, ungdomsmottagningar, fritidsgårdar och familjecentraler. Forskning och utveckling (FoU) i socialtjänsten FoU Fyrbodal arbetar genom tre FouRum, där representanter för kommunernas ledningsgrupper inom områdena vård och omsorg, IFO och funktionhinder/ socialpsykiatri ingår. En utvärderingsverkstad avslutades med utvärderingar inom både funktionshinder-, vård- och omsorgsområdet. En cirkel kring området Öppna Jämförelser avslutade med deltagare från nio kommuner. Två forskningscirklar om brukarmedverkan i sociala barnavården, där sammanlagt åtta kommuner har deltagit avslutades under Kommunerna har fått stöd i att bättre anpassa sin information till barn och unga. Dessutom har 170 socialsekreterare deltagit i en kurs om att bättre ta tillvara på klienten kunskaper och resurser. Resurser har avsatts för nätverksarbete inom försörjningsstödsfrågorna. Socialjouren, som startade som ett utvecklingsprojekt inom FoU, har etablerats. Inom funktionshinderområdet har en arbetsgrupp tittat på kompetenskrav och titulaturer. En utbildning för personliga assistenter har påbörjats. Tre D-uppsatser skrivna av fyra sjuksköterskor har godkänts under året. Statens satsning på Sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre har drivits genom FouRum vård och omsorg med föreläsningar, utbildningar och informationsmöte i nära samarbete med Vårdsamverkan Fyrbodal. FoU-arbetet bedrivs tillsammans med arbetet med att utveckla strukturer för en Evidensbaserad Praktik (EBP) i socialtjänsten. En utvärdering av FoU Fyrbodal påbörjades under vintern och skall redovisas i februari 2014 inför en ny avtalsperiod om FoU i socialtjänsten. 16

17 Forts. Hälsa och socialtjänst Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Det ska finnas varaktiga och sammanhållna strukturer inom socialtjänst, omsorg och vård i Fyrbodal, utvecklat med patientens/brukarens/klientens perspektiv. 1. Genomföra givande mötesplatser för ansvariga tjänstemän som vilar på en evidensbaserad praktik. 1) 2. Stödja kommunerna i arbetet med statliga satsningar som de prioriterar. 1. Minst 75 % ska uppleva en god samverkan och praktisk nytta. 2. Minst 75 % ska uppleva en god samverkan och praktisk nytta % av socialcheferna är nöjd med den praktiska nyttan. 100 % av MAS;arna är nöjda med den praktiska nyttan % av socialcheferna är nöjda med samverkan. 100 % av MAS:arna är nöjda med samverkan. 3. Utveckla arbetet med FoU Fyrbodal. 3. Ökat antal anställda inom socialtjänsten med utbildning på magisternivå. 3. Tre färdigställda D-uppsatser Vara en resurs för kommunerna i Vårdsamverkan. 4. Projekt har initierats utifrån verksamhetsplan Vårdsamverkan projekt/utvecklingsarbeten har påbörjats utifrån Vårdsamverkans verksamhetsplan. Se kommentarer ovan i text. 5. Verka för att Vårdsamverkan ska omfatta frågor om barn och unga. 5. Färdig struktur för samverkan barn och unga. 5. Beslut i Vårdsamverkans ledningsgrupp om Vårdsamverkan barn och unga. Skapa förutsättningar för en god hälsa bland barn och unga i Fyrbodal. Skapa mötesplatser och erbjuda kompetensutveckling för viktiga vuxna som möter barn och unga inom teman: föräldrastöd, normkritik, ledarskap och bemötande. Minst 75 % av deltagarna i Hälsokällans aktiviteter ska vara nöjda och uppleva praktisk nytta av sina kunskaper. 99 % är nöjd med den praktiska nyttan 87 % är nöjd med samverkan 100 % är nöjd med aktiviteten 1) Evidensbaserad praktik bygger på de tre kunskapskällorna: brukare, forskning och profession 17

18 Forts. Hälsa och socialtjänst Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Befolkningens hälsa uppfattas som en resurs och tillväxtfaktor. Stödja införandet av socioekonomiskt perspektiv i utvecklingsarbetet. Följa regionens utvecklingsarbete med handlingsplan för jämlik hälsa. Minst sex kommuner ska ha använt socioekonomiska beräkningar som del i beslutsunderlag. Fyra kommuner har använt socioekonomiska beräkningar i beslutsunderlag. Väl fungerande samverkan mellan kommunerna inom miljöområdet. Genomföra inspirerande och givande mötesplatser för ansvariga tjänstemän. Minst 75 % av miljöcheferna ska uppleva en god samverkan samt praktisk nytta. 100 % är nöjd med den praktiska nyttan. 89 % är nöjd med samverkan. 18

19 Infrastruktur Beredningen infrastruktur har under året lagt stort fokus på arbetet med revidering av regionala och nationella transportinfrastrukturplanen där man sammanfattningsvis kan säga att Fyrbodal fått relativt god utdelning. Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor är områden som har en jämförelsevis lång tidshorisont vilket innebär att ett långsiktigt, enat och tydligt politiskt ställningstagande i dessa frågor är en förutsättning för framgång. Infrastrukturfrågorna har sedan kommunalförbundets bildande 2005 vid ett flertal tillfällen tagits som exempel på ett område där vi dels som förbund, men också utifrån den enskilda kommunens perspektiv, kan sägas genererat ett jämförelsevis gott utfall. Detta i sin tur beror på att politiken och kommunerna i Fyrbodal verkat pragmatiskt och långsiktigt. Beredningens möten Infrastrukturberedningens möten har i regel haft en god närvaro med en bred och angelägen dagordning samt stort engagemang. IGS-projektet Beredningens Interregprojekt IGS-projektet (intermodala-godstransporter-statistik) avslutades med en slutkonferens i november. Projektet har bland annat tagit fram fem utredningar; Godsflödesanalys, Näringslivets behov av infrastruktur, Konstruktion av statistikmodeller, Gods & logistik i Östfold samt Virkesterminaler i Fyrbodal. Utredningarna samt IGS slutrapport finns att läsa på Fyrbodals hemsida. DVVJ och Lysekilsbanan En fråga som tagit mycket kraft har varit Trafikverkets planer på att stänga de båda järnvägarna DVVJ och Lysekilsbanan. Fyrbodal har avgett remissvar och menar bland annat att Trafikverkets underlag/ utredning inte tillräckligt väl belyser de samhällsekonomiska aspekterna av en eventuell nedläggning. Dessutom har dialogen med berörda aktörer varit obefintlig. Seemore Seemore är ett internationellt projekt som är delfinansierat av EU-kommissionens program Intelligent Energy Europe och pågår mellan april 2012 och mars Syftet med projektet är att stärka hållbara transporter på utvalda turistmål, och inom Seemore samarbetar Fyrbodals kommunalförbund med sju kustnära turistregioner i Europa. Man arbetar med att öka medvetenheten bland besökarna kring hållbara mobilitetslösningar för att ändra turisternas resmönster mot mer hållbara resealternativ såsom kollektivtrafik, cykel och elektriskt drivna färdmedel. Genom ett ökat samarbete mellan turism- och transportsektorn arbetar man mot målet om en hållbar besöksnäringsutveckling. Forum, nätverk, möten Arbetet inom infra/kollektivtrafikområdet är mycket långsiktigt och infrastrukturberedningen och dess tjänsteman har därför prioriterat att medverka i de forum/nätverk/möten som bidrar till de långsiktiga resultaten. Kraftkabel till Norge Frågan om kraftkabel till Norge (Sydvästlänken) slutade med att Svenska Kraftnät beslutade att inte bygga någon överföring överhuvudtaget under överskådlig tid. Skrivelser Förbundet har avgivit följande skrivelser; Inspel för bättre tågtrafik i Dalsland Förslag till ny linjesträckning för direkttågen till Göteborg på Kinnekullebanan Lågfrekventa busslinjer Hållplats för kollektivtrafik, Oppen, E6 Samlokalisering (Västlänken) Yttrande DVVJ och Lysekilsbanan Remissvar Förbundet har avgivit remissvar enligt följande; Avgränsning miljöbedömning regional plan Regionalt trafikförsörjningsprogram Remissvar nationell och regional plan Principer medfinansiering av infrastruktur Målbild Tåg

20 Forts. Infrastruktur Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Väg De planerade väginvesteringarna i regional plan avseende stråk 1 och 5. Tät dialog med VGR och Trafikverk. Vid behov agera politiskt. Samtliga planerade objekt för 2013 är påbörjade. Åtgärder vidtagna enligt plan. Rotvik-Bäcken (161) samt Säckebäck-Varekil (160) är påbörjade/ avslutade. Tät dialog med VGR och Trafikverk. Vid behov agera politiskt Objekten påbörjade. Vägplan och tillståndsgivningsprocess påbörjad. Ev överskjutande medel på E45 används till icke färdigställda avsnitt/flaskhalsar. Initiera och påtala behov samt föra dialog med VGR och Trafikverk. Att beslut fattats som möjliggör användande av ev överskott. Infrastrukturministern har signalerat negativt svar. Påbörjat investeringar och åtgärder i reg. planens potter GC-vägar, smärrepott samt trafiksäkerhetsåtgärder. Att minst 1 åtgärd från vardera pott genomförts i Fyrbodal. Byggt GC-väg i Munkedal mm. Diverse TS-åtgärder gjorda. Att en särskild pott skapats i regional plan för utveckling av landsbygdsvägar gällande bärighet, tjälsäkring och trafiksäkerhet (förutsätter att planen revideras 2013). Förankra och ta fram argument för behovet av potten. Dialog med region och Trafikverk. Att potten finns med i regional plan då den är fastställd. Potten återfinns i förslag till reviderad plan. Järnväg Att turtätheten ökat med 2 på Norge/Vänerlänken för persontrafik till/från Norge. Tät dialog med VGR och Västtrafik. Politisk påverkan. Att antalet turer utökats med 2 st. Ej genomfört. Enligt VT blir det vintern En succesivt förhöjd standard på Norra Bohusbanan, Norge/ Vänerbanan samt Lysekilsbanan. Kontinuerlig dialog med Trafikverket och VGR. Reinvesteringsåtgärder genomförda i syfte att förbättra standarden på banorna. Norra Bohusbanan inga åtgärder. Norgebanan div uppgradering av kraftförsörjning. Lysekilbanan inga åtgärder. 20

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014. Fyrbodals kommunalförbund

Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014. Fyrbodals kommunalförbund Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 Fyrbodals kommunalförbund VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2014 Direktionen skall före utgången av september månad fastställa en budget för

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Tid: Fredagen den 12 juni 2015 kl. 09.00 ca 13.00 Plats: KF-salen, Stadshuset, Södra Bergsgatan 23, Strömstad

Tid: Fredagen den 12 juni 2015 kl. 09.00 ca 13.00 Plats: KF-salen, Stadshuset, Södra Bergsgatan 23, Strömstad Förbundsdirektionen Kallelse 2015-06-12 Tid: Fredagen den 12 juni 2015 kl. 09.00 ca 13.00 Plats: KF-salen, Stadshuset, Södra Bergsgatan 23, Strömstad Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Förbundsdirektionen Kallelse 2015-02-05. Tid: Torsdagen den 5 februari kl. 09.00 16.00. Fyrbodals kansli, Riverside, Uddevalla

Förbundsdirektionen Kallelse 2015-02-05. Tid: Torsdagen den 5 februari kl. 09.00 16.00. Fyrbodals kansli, Riverside, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-02-05 Tid: Torsdagen den 5 februari kl. 09.00 16.00 Plats: Fyrbodals kansli, Riverside, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Direktionsprotokoll 2014-06-05

Direktionsprotokoll 2014-06-05 Direktionsprotokoll 2014-06-05 Plats och tid Borås, kl. 13.00-14.15 Omfattning 23-37 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s.

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s. Vi på F.Y.EMBASSY Innehåll 1. Bakgrund- Genomförande..S.1 2. Här finns vi..s.2 3. Syfte...S.3 4. Omfattning...S.4 5. Ansvar..S.5 6. Så jobbar vi..s.6-7 7. Vi är många och unika!...s.8 Bakgrund F.Y. Embassy,

Läs mer

Beredningsgrupp Näringsliv

Beredningsgrupp Näringsliv Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Sjögården, Ellös på Orust den 16 oktober 2008 kl 15.00-17.30. Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande

Läs mer

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 10 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 91 Ks 130 Au 145 KS/2015-0052 Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer

ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer Fyra år med 1 ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer mars 2007 Varför skapades Hälsokällan? Från flera håll i Fyrbodals 15 kommuner (här inräknas

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Dokumentation av konferens 3x3 Inför maritim projektsamverkan Bohusläns Museum 2011-10-14

Dokumentation av konferens 3x3 Inför maritim projektsamverkan Bohusläns Museum 2011-10-14 Dokumentation av konferens 3x3 Inför maritim projektsamverkan Bohusläns Museum 2011-10-14 Bakgrund: Tre projekt i tre grannkommuner avser att skapa långsiktig samverkan för att bilda en attraktiv helhet.

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal.

TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal. TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2014-08-25 Handläggare: Lena Fischer Telefon: 0523-61 31 19 E-post: lena.fischer@lysekil.se VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FYRBODAL 2015 Dnr: LKS 2014-286-041

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21 2013-03-21 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet c/o Jan Efraimsson Box 1031 405 22 Göteborg REMISSVAR Målbild tåg 2035 Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 Bakgrund Förslaget till

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning

IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning IDEELL ARENA Verksamhetsinriktning 2015-2016 IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning IDEELL ARENA:s verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer