Årsredovisning Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund

2 2

3 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den interna kontrollen Direktion, arbetsutskott, av direktionen tillsatta uppdrag 6 Direktionens möten 8 Nätverksgrupper, tillväxt och utveckling, kompetensförsörjning, 9 kommunikation Några händelser Förbundets fem fokusområden 14 Hälsa och socialtjänst 15 Infrastruktur 19 Kultur 22 Näringsliv 27 Utbildning 31 Ekonomisk årsredovisning

4 Förbundsdirektören har ordet 2013 har i Fyrbodal varit året då vi återigen såg en viss stabilisering av konjunkturen. Inom vissa områden har uppgången till och med varit bättre här än i andra delar av regionen. Framför allt har denna återhämtning varit tydlig inom industrin. Den sektor som fortfarande inte har återhämtat sig är byggbranschen. Företagen är generellt optimistiska om den fortsatta utvecklingen och spår en kraftig konjunkturförbättring under våren Den stora arbetslösheten, särskilt i ungdomsgrupperna, är fortfarande en stor utmaning för vår delregion. Samtidigt har kraftfulla satsningar från olika samhällsfunktioner satts in som förhoppningsvis skall bidra till förbättringarna. I endast fem av våra kommuner förväntas en positiv befolkningsförändring under de närmaste sju åren. Detta innebär att flertalet av våra kommuner kommer att minska i befolkning. De problem som uppstår i och med detta ställer krav på utvecklad kommunal samverkan, vilket stärker kommunalförbundets roll. Inom området socialtjänst, vård- och omsorg pågår flera stora satsningar från regeringen. Kommunalförbundet har en tydlig roll i detta arbete. Inledningsvis har fokus legat på kvalitetsfrågor inom äldrevården, men under året har detta utvidgats till de övriga områdena. Även inom IT-området pågår stora förändringsarbeten med fokus på den strategi som gemensamt tagits fram; Strategi för e-samhället. Arbetet följer en handlingsplan som är förankrat i hela kommunkollektivet. Inom utbildningsområdet har ett arbete med att förtydliga kommunalförbundets uppdrag pågått under året kommer att bli ett år med stora förändringar. Ett nytt strategidokument; Västra Götaland 2020 är gemensamt framtaget och beslutat. Ett arbete pågår med att ta fram en delregional genomförandeplan för Fyrbodal. Detta kommer också sannolikt att leda till förändringar inom organisationen, både i politiken och på kansliet. Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är en medlemsorganisation för kommunerna i Fyrbodal och Østfold samt Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune. Kommunalförbundet har fram till och med 2013 administrerat kommittén. Från och 2014 har verksamheten brutit sig ut och bildat en egen formell organisation, Svinesundskommittén. Den nybildade organisationen kommer att ha sitt säte i Strömstad. Årsberättelsen beskriver verksamheten inom Fyrbodals kommunalförbund endast kortfattat och i punktform. Betydligt mer om verksamheten och de projekt som bedrivs redovisas ytterligare på förbundets hemsida Lasse Lindén Förbundsdirektör 4

5 Organisationsschema Beredningarna Infrastruktur Hälsa Näringsliv Kultur Utbildning Bitr. förbundsdirektör Direktion Arbetsutskott Förbundsdirektör Administrativ chef P O L I T I K E R T J Ä N S T E M Ä N Kurser och konferenser Infrastruktur Hälsa Näringsliv Kultur Utbildning Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Ekonomi Omsättningen i förbundet 2013 var ca 30 miljoner kronor (exklusive tillväxtmedel), vilket är en liten ökning i förhållande till Basfinansieringen från kommunerna är drygt 6 miljoner kronor. Resterande intäkter är kopplade till projekten och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Se vidare i bifogad ekonomisk redovisning. Personal Förbundet har inom ramen för sin basfinansiering utrymme för ca 7 tjänster. Eftersom ett antal externt finansierade verksamheter och projekt ingått i uppdragen under året har det funnits utrymme för ytterligare tjänstetillsättningar. Under de senaste åren har vi i flera fall ersatt visstidsanställningar med tjänsteköp. Den 31 december 2013 var 21 personer tillsvidareanställda och 19 personer visstidsanställda. Förutom detta har 10 personer arbetat hos oss genom tjänsteköp. Motsvarande siffror var vid förra årsskiftet 20 tillsvidareanställda och 13 visstidsanställda. År 2013 var antalet kvinnor 38 och antalet män 12. Noteras ska att dessa siffror är antalet personer och att deras tjänstgöringsgrad varierar mellan 20 och 100 % tjänst. I bokslutet i slutet av denna verksamhetsberättelse är antalet anställda beräknat utifrån antalet heltidstjänster. Förbundet har också använt sig av tjänstemän ute i kommunerna som på uppdrag har verkat för alla kommunerna i Fyrbodal. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden, betyder mycket för att förbundet ska kunna fullfölja sina uppdrag. Detta innebär ofta att ingå i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag. Lokalisering, kansli och administration Förbundet är lokaliserat till Riverside i Uddevalla. All gemensam administration samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt samordnade. Vi har en särskild avdelning för administration, ekonomi-, projekt- och löneadministration. Avdelningen leds av en administrativ chef. Den 31 december 2013 var det fyra personer på sammanlagt 3,50 årstjänster inom avdelningen. Den interna kontrollen Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. Kansliet har arbetat fram en interkontrollplan som omfattar 30 kontrollpunkter. Den interna kontrollen fungerar väl. 5

6 Direktionen Kommun Ordinarie Ersättare Bengtsfors Per Eriksson Per Jonsson Dals Ed Martin Carling Per-Erik Norlin Färgelanda Peter Johansson Ulla Börjesson Lysekil Roland Karlsson Jan-Olof Johansson Mellerud Robert Svensson Johnny Stücken Munkedal Åsa Karlsson AnnSofie Alm Orust Lars-Åke Gustafsson Bengt Torstensson t o m 6/2 Hans Stevander fr o m 7/2 Sotenäs Mats Abrahamsson Britt Wall Strömstad Ronnie Brorsson Peter Heie t o m 4/9 Peter Birgersson fr o m 5/9 Tanum Clas-Åke Sörkvist Gerd Melin t o m 12/6 Eva-Lott Andersson fr o m 13/6 Trollhättan Paul Åkerlund Monica Hansson Peter Eriksson Britt Hallgren Uddevalla Henrik Sundström Magnus Jacobsson Ingemar Samuelsson Anna-Lena Heydar Vänersborg Gunnar Lidell Lars G Blomgren Marie Dahlin Lennart Niklasson Åmål Michael Karlsson Anne Sörqvist Arbetsutskott Ordförande Clas-Åke Sörkvist 1:e vice ordf. Paul Åkerlund 2:e vice ordf. Henrik Sundström Övriga ledamöter: Marie Dahlin och Martin Carling Av direktionen tillsatta uppdrag Vissa förändringar har skett under året. Följande lista redovisar ledamöterna Fyrbodals beredningar Hälsa: Ordförande Åsa Karlsson, Munkedal Övriga ledamöter: Anne Sörqvist, Åmål, Yvonne Simonsson, Dals Ed, Jan Gunnarsson, Uddevalla, Tove af Geijerstam, Vänersborg, Johan Stein, Orust, Daniel Jensen, Mellerud Infrastruktur: Ordförande Monica Hansson, Trollhättan Övriga ledamöter: Anna-Lena Heydar, Uddevalla, Roland Karlsson, Lysekil, Lars-Åke Gustavsson, Orust, Gunnar Lidell, Vänersborg, Robert Svensson, Mellerud, Mikael Karlsson, Åmål 6 Kultur: Ordförande Lars G Blomgren, Vänersborg. Övriga ledamöter: Kerstin Fredriksson, Färgelanda, Stig Larsson, Mellerud, Johan Viktorsson, Uddevalla, Ann Sofie Alm, Munkedal, Anita Kjell-Frisk, Trollhättan, Gerd Melin, Tanum (t o m 31 mars), Evalott Andersson, Tanum (fr o m 1 april). Näringsliv: Ordförande Per Jonsson, Bengtsfors Övriga ledamöter: Per Norlin, Dals Ed, Peter Eriksson, Trollhättan, Essam El-Naggar, Uddevalla, Jan- Olof Johansson, Lysekil, Sven Moosberg, Strömstad, Ulla Christensson Ljunglide, Sotenäs Utbildning: Ordförande Peter Heie, Strömstad. Övriga ledamöter: Magnus Jacobsson, Uddevalla, Ragnhild Selstam, Sotenäs, Agneta Stroh, Trollhättan, Tobias Bernhardsson, Färgelanda, Kenneth Borgmalm, Vänersborg, Per Nilsson, Bengtsfors

7 Valberedning Åsa Karlsson, Munkedal (ordförande) Övriga ledamöter: Marie Dahlin, Vänersborg, Monica Hansson, Trollhättan, Anne-Marie Jacobsson, Färgelanda, Sture Torstensson, Mellerud, Henrik Sundström, Uddevalla, Roland Karlsson, Lysekil Beredningen för regional utveckling (BHU) Clas-Åke Sörkvist, Henrik Sundström, Paul Åkerlund och Martin Carling Ombud vid föreningsstämma med VästKom Monica Hansson, Trollhättan och ersättare Anna- Lena Heydar, Uddevalla Ägarrepresentation från Fyrbodal i Ägarrådet för Västtrafik Monica Hansson, Trollhättan och Robert Svensson, Mellerud Laxfond Vänern Robert Svensson, Mellerud och ersättare Lars-Göran Ljunggren, Vänersborg Bolagsstämma Mediapoolen AB Gerd Melin, Tanum och ersättare Sture Svennberg, Uddevalla Styrelserepresentation Mediapoolen AB Peter Hemlin, Sotenäs och ersättare Ronnie Brorsson, Strömstad Stämmoombud Gryning Vård AB Ingemar Samuelsson, Uddevalla och ersättare Ulla Börjesson, Färgelanda Revisionen Gryning Vård AB Dan Nyberg, Vänersborg Arvodesberedning Ordförande: Jan Gunnarsson, Uddevalla Övriga ledamöter: Britt Wall, Sotenäs, Robert Svensson, Mellerud, Kent Olsson, Lysekil Styrelseledamot i Film i Väst Anders Forsström, Vänersborg Nominering till Arbetsmarknadsråd Trollhättans arbetsmarknadsområde Monica Hansson, Trollhättan, Gunnar Lidell, Vänersborg, Peter Heie, Strömstad, Johnny Stücken, Mellerud Ledamot styrelsen Vänern som maritimt område Peter Eriksson, Trollhättan Styrelseledamot i Innovatum AB Henrik Sundström, Uddevalla Delregionalt politiskt samrådsorgan (för Vårdsamverkan Fyrbodal) Åsa Karlsson, Munkedal, Tove af Geijerstam, Vänersborg, Elving Andersson, Uddevalla, Yvonne Simonsson, Dals Ed, Mariana Ekberg, Trollhättan, Daniel Jensen, Mellerud. Förtroendevalda revisorer Benny Jonasson (s) Vänersborg Berit Carlsson ( c) Tanum Ingemar Lindhe (c) Färgelanda Henry Bäckström ( c ) Munkedal Bengt Hansson ( c ) Åmål Auktoriserad revisor Olle Pehrsson, Ernst & Young AB Gränskommittén Ralph Steen, Uddevalla, Monica Hansson, Trollhättan, Peter Johansson, Färgelanda och Roland Karlsson, Lysekil. Ersättare: Gunnar Lidell, Vänersborg, Mikael Karlsson, Åmål, Åsa Karlsson, Munkedal och Ulla Börjesson, Färgelanda. 7

8 Direktionens möten Direktionen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har förlagts till kommunerna: Uddevalla (3 gånger), Trollhättan (2 gånger), Strömstad och Färgelanda. Nedan redovisas en kort sammanfattning av direktionens arbete under året. Februari Information om projektet Affärsdriven miljöutveckling. Rekommendation gällande nya riktlinjer för Västbus-arbetet. Årsredovisning av 2012 års verksamhet. Beslut om ny inköps- och upphandlingspolicy. Presentation av strategidokumentet Västra Götaland Beslut om ändringar i Mediapoolens bolagsordning. Redovisning av beslutade tillväxtprojekt Revidering av infrastrukturplanerna. Beslut om skrivelse avseende Sydvästlänken. Mars Avrapportering intern kontrollplan 2012 samt fastställande av kontrollplan Remissvar Målbild Remissvar inriktning för Västtrafiks uppdrag Remissvar avgränsning av miljöbedömning för den regionala transportinfrastrukturplanen. Revisionsrapport Projektredovisning av KUSK (Gränsregional statistik). Beslut om ny struktur för verksamhetsplan och årsredovisning. Maj Beslut att kommunalförbundet inte ska ta på sig uppdraget att bilda en gemensam Convention Bureau i regionen. Beslut om soliditetstal och kapitalplaceringspolicy för förbundet. Skrivelse avseende kostnader för Trollhättan/ Vänersborgs flygplats. 8 Skrivelse avseende motorvägshållplats på E6 vid Oppen. En första diskussion kring samfinansiering av utbyggnaden av E20 genom Skaraborg. Juni Information från Omställningskontoret+, verksamhet och resultat. Förslag till verksamhetsplan och budget 2014 presenterades och diskuterades. Beslut om avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet och beslut om upphävande av tidigare gällande Gymnasieavtal. Information om Vänersjösamarbetet. Genomgång av remissarbetet kring nationell och regional infrastrukturplan. September Beslut om verksamhetsplan och budget för Gränskommitténs framtida roll och ansvar. Avrapportering från projektet Offentlig miljö som konstform. Remissvar, Kulturplan. Information om det nya tillväxtprogrammet från Oktober Beslut om handläggning av medel från Globaliseringsfonden. Skrivelse, Begäran om ett omedelbart agerande för justering av planerade tågtidtabell för Rapportering av konsultrapporten, Vilken roll bör kommunalförbundet ha i arbetet med näringslivsfrågorna.

9 December Information om flyktinginvandringen Beslut om uppstart av projektet Ensamkommande flyktingbarn. Beslut om uppstart av projektet Effektivare och mer flexibel utbildning i svenska för invandrare genom samverkan. Remissvar, Miljö och klimatstrategi för kollektivtrafiken. Information om regional ledningssamverkan inom vård och omsorg. Nätverksgrupper Gemensamt för all vår samverkan är betydelsen av aktiva och fungerande nätverk. Nätverken är en förutsättning för att förbundets övriga verksamhet går i takt med kommunernas behov och önskningar. Tanken med dessa träffar är också att skapa mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte. Ett stort antal träffar har genomförts på initiativ från förbundet under verksamhetsåret. Tillväxt och utveckling Förbundets verksamhet genomsyras av ambitionen att vara tillväxt- och utvecklingsskapande. För genomförandet av Tillväxtprogram i Fyrbodal har av Västra Götalandsregionen tilldelats medel. Dessa medel har och ska användas för att genomföra aktiviteter och projekt som prioriterats inom programmet. Medlen används för att växla upp de resurser som kommunerna satsat i projekten. Programmet gäller för perioden Tre prioriterade delprogramområden har tagits fram och beslutats; Entreprenörskap och nyskapande, Energioch miljöteknik samt Attraktivitet för boende och besökande. Från och med 2008 har kommunerna överlåtit resurser motsvarande ca 35 kr per invånare för genomförande av programmet. Sammanlagt har förbundet haft en budget på 18 miljoner kr för ändamålet. Under verksamhetsåret upparbetades hela budgeten. Uppväxling ytterligare av projekten innebär en total omslutning på dryga 70 miljoner årligen. Kompetensförsörjning Utbildning och kompetensförsörjning för kommunernas medarbetare är en efterfrågad verksamhet. Genom att erbjuda utbildningar i närområdet kan kommunerna utbilda fler medarbetare till en lägre kostnad. Mervärdet blir också att det skapas regionala nätverk via utbildningarna. De vanligaste fortbildningarna handlar om ny lagstiftning samt förändrad tilllämpning av regler och rättspraxis kring kommunal verksamhet. Utbildning har skett inom följande områden: hälsooch sjukvård, näringsliv, pedagogik, processledning, metodstöd, ekonomi och juridik. Förbundet har under 2013 genomfört cirka 30 kurser och utbildningar med totalt cirka deltagare. Utvärderingarna visar att deltagarna är nöjda med utbudet. Utbildningarna anses vara värdefulla, rätt valda och genomförda på ett bra sätt. Kommunikation Arbete har gjorts för att stärka kommunikationen både internt och externt däribland mall till medlemskommunerna för hur de ska presentera kommunalförbundet på sina hemsidor. Internt har vi infört ny rutin för hur de anställda ska få kännedom om vad som gäller för kommunikation och grafisk profil. De viktigaste verktygen för kommunalförbundets externa kommunikation är följande: Fyrbodal.se Antal besök: Unika besökare: Antal nyheter på förstasidan: 51 Nyhetsbrev Antal mottagare ca: Antal utskick: 7 (plus inbjudan till Almedalsresan) Pressen Antal pressmeddelanden: 10 Månadsinformation vid varje månadsskifte. Sociala medier Facebook Antal inlägg: 55 Antal personer som följer oss: 191 Max antal besök på ett inlägg: 527 Vår bedömning är att vår Facebooksida är ett bra komplement till hemsidan och väl anpassad för att berätta om dagliga händelser av lättare karaktär. Twitter Vi har ett Twitterkonto, men är inte särskilt aktiva där. 9

10 Några händelser 2013 DVVJ och Lysekilsbanan En fråga som tagit mycket kraft inom infrastrukturområdet har varit Trafikverkets planer att stänga de båda järnvägarna DVVJ och Lysekilsbanan. Fyrbodal har avgett remissvar och menar bland annat att Trafikverkets underlag/utredning inte tillräckligt väl belyser de samhällsekonomiska aspekterna av en eventuell nedläggning. Dessutom har dialogen med berörda aktörer varit obefintlig. Samhällsorientering för nyanlända Två nya kulturkollon För första gången har vi haft så många som nio kulturkollon. 160 barn och ungdomar fick under en vecka fina sommarlovsminnen och nya vänner i kreativ miljö. Helt nytt för säsongen var Musikalkollot samt ett extra Cirkuskollo. Kommunerna står inför utmaningen att erbjuda samhällsorientering på modersmål till nyanlända. Genom samverkan mellan kommuner kring samhällsorientering vill vi inom Fyrbodal hitta gemensamma lösningar som svarar upp till lagens intentioner om samhällsorientering. Med hjälp av pengar från Länsstyrelsen startades under året ett särskilt projekt för detta ändamål. 10

11 Hälsokällans 10-årskalas Det som började i blygsam skala för tio år sedan är numera en egen verksamhet. Hälsokällans jubileum firades med öppet hus där det bjöds på föreläsning, kaffe och tårta. Under året genomfördes många utbildningar, nätverksmöten och kurser. Hälsokällans uppgift är att skapa mötesplatser och erbjuda kompetensutveckling för viktiga vuxna som möter barn och unga inom teman: föräldrastöd, normkritik, ledarskap och bemötande. Smidigare och billigare för skolor att resa med elever Västtrafik erbjuder skolor att resa med ett elevresekort till reducerad kostnad där man reser först och betalar i efterhand. Detta är möjligt tack vare ett samarbete mellan kommunalförbunden och Västtrafik. Seminarier om Attraktiva kommuner Seminarierubrikerna Stadsutveckling respektive Ljusseminarium lockade vardera cirka 130 tjänstemän, politiker, konstnärer, arktitekter och andra engagerade. Våra populära seminarier fungerar som en fortsättning på det avslutade projektet Offentlig miljö som konstform. 11

12 Gemensam socialjour Inom socialtjänstens område i Fyrbodal startade i mars 2013 en gemensamt finansierad socialjour. Det är ett samarbete mellan tolv av våra fjorton medlemskommuner. Syftet med socialjouren är att invånarna i de samverkande kommunerna skall få det stöd de behöver inom individ- och familjeomsorgens område på tid då socialnämndernas förvaltningskontor inte har öppet. Jouren arbetar med akuta ärenden inom socialtjänstens verksamhet på kvällar, nätter och helger. Invigning av Biogas Brålanda Trots hällande regn var humöret på topp då 140 personer från hela Norden såg Anders Mathiasson, VD på Energigas Sverige, klippa bandet och officiellt inviga Biogas Brålanda. Affärsdriven miljöutveckling passade på att använda tillfället till ett seminarium som kickade igång den fortsatta utvecklingen för gårdsbaserad biogas. IUC Väst En av de satsningar som under året beviljats tillväxtmedel är IUC Industriellt Utvecklingscentra Väst. Ett samarbete mellan VG-regionen, Innovatum och kommunalförbundet. IUC är en del av IUC Sverige och målgruppen är industri- och tillverkningsföretag. Uppdraget är att stimulera industriell utveckling i regionen. IUC skall vara den självklara partnern för tillverkade industrin och samarbetspartner med Innovatum. Position Väst informerar om och marknadsför arton kommuner i vår region och riktar sig i första hand till företag och personer som vill etablera sig i regionen. Detta är en av de större satsningar som beviljats tillväxtmedel år

13 Elbilar i kommunerna 2013 var året då Fyrbodal blev med elbil. De fjorton kommunerna får låna två elbilar en månad var. Syftet är att både skapa förståelse för och efterfrågan på elbilar, och att ge elbilsbranschen input från användarna. Satsningen görs av Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Länsstyrelsen. Transportinfrastrukturplanen Beredningen infrastruktur har under året lagt stort fokus på arbetet med revidering av regionala och nationella transportinfrastrukturplanen där man sammanfattningsvis kan säga att Fyrbodal fått relativt god utdelning. Samverkan inom utbildningsområdet Under 2013 har en avsiktsförklaring avseende samverkan inom hela utbildningsområdet tecknats. Det är unikt att samtliga medlemskommuner har skrivit på samt att samverkan gäller alla utbildningsnivåer från förskola till vuxenutbildning. Fyrbodal 2020 Ett nytt strategidokument; Västra Götaland 2020 är gemensamt framtaget och beslutat. Under det gånga året har två större sammankomster med våra ledande politiker och tjänstemän lett fram till ett genomförandeprogram. 13

14 Förbundets fem fokusområden Visionen det goda livet och dess fem fokusområden avspeglas i våra verksamheter och prioriteringar: I vår redovisning har vi valt att förtydliga resultaten med ett färgsystem enligt följande: Hälsa och socialjänst Infrastruktur och kollektivtrafik Kultur Näringsliv Resultatet nått Resultatet delvis nått Resultatet inte uppnått Utbildning För att tydliggöra detta och få kraft i arbetet har fem politiska beredningar ett särskilt ansvar för respektive område. Varje beredning har en tjänstemannaresurs knuten till arbetet. 14

15 Hälsa och socialtjänst Inom området hälsa och socialtjänst pågår flera stora satsningar från regeringen. Kommunalförbundet har en tydlig roll i detta arbete. Inledningsvis har fokus legat på kvalitetsfrågor inom äldrevården, men under året hat detta utvidgas till de övriga områdena. Utöver det som lyftes fram i verksamhetsplanen 2013 har mycket samverkan och arbete gjorts. Beredningens möten Beredningen Hälsa har haft sex möten under året. Som princip förläggs mötena i olika kommuner vid varje tillfälle. Lokala frågor och exempel lyfts. Varje ledamot har två kontaktkommuner var som de förankrar beredningens arbete med. Beredningens nätverk Som underlag till verksamhetsberättelsen har enkäter gjorts till socialchefer, MAS-ar och miljöchefer. Generellt sett är deltagarna i beredningen Hälsas nätverk nöjda och har hög närvaro vid sina möten. Av enkäterna framkommer att man önskar mer utrymme för dialog på mötena men anser samtidigt att antalet möten är tillräckligt. Detta är en utmaning eftersom det är många frågor som trängs på dagordningen. Verksamhet och projekt Under året har sammanlagt tio tjänstemän verkat inom Beredningen Hälsas ansvarsområde. Fem av tjänsterna finansieras av medel kopplade till de statliga överenskommelserna Evidensbaserad praktik i socialtjänsten (funktionshinder, missbruk, äldre, ehälsa, sociala barn och ungdomsvården mm), Sammanhållen vård och omsorg samt Psykisk ohälsa. Tre tjänster är kopplade till Hälsokällan, en samordnare för FoU-verksamheten och en beredningsansvarig. Ett av de förväntade resultaten i årets verksamhetsplan är kopplat till aktiviteten: Projekt har initierats utifrån verksamhetsplan Vårdsamverkan Detta skulle mätas genom antalet påbörjade projekt/utvecklingsarbeten vilket visade sig vara svårt eftersom det som görs kopplat till Vårdsamverkans verksamhetsplan sker i närsjukvårdsgrupperna och/eller lokalt. Ett Fyrbodalgemensamt projekt har dock handlat om att hitta former för en bättre uppföljning av sjuka äldre som kommer hem efter sjukhusvistelse, det så kallade 48/72. Under 2013 har också särskilda överenskommelser skrivits mellan Fyrbodals kommunalförbund och Vårdsamverkan om utvecklingsarbete kring läkemedel, vård i livets slut och sammanhållen vård och omsorg för att nå framgång i de nationella satsningarna. Alla Fyrbodals kommuner fick statliga prestationsmedel inom äldreområdet och psykiatriområdet men i lite varierande grad. När det gäller aktiviteten att under 2013 ha en Färdig struktur för samverkan barn och unga och som skulle följas upp genom Beslut i Vårdsamverkans ledningsgrupp så är denna klar, men själva beslutet i ledningsgruppen är inte fattat. En projektanställd har under året träffat nätverk och nyckelpersoner för att ta fram förslag på en ny eller kompletterande struktur. Arbetet har tagits emot väl och kommer med all sannolikhet att bli en verklighet under I en enkät om socioekonomi till kommunernas folkhälsosamordnare svarar sex av tio att införande av socioekonomiskt perspektiv är ett prioriterat utvecklingsområde i kommunen. Under 2013 har en utbildning med nationalekonom Ingvar Nilsson samt en uppföljande nätverksträff erbjudits kommunerna. Detta har dock inte upplevts som tillräckligt då endast tre av tio anser sig fått stöd i arbetet. Utöver det som lyftes fram i verksamhetsplanen 2013 har mycket samverkan och arbete gjorts. Nämnas kan t ex utbildning för ca 60 personliga assistenter, föräldrastödskonferens, inrättande av gemensam socialjour, stor satsning på ehälsa och påbörjad utvärdering av FoU-verksamheten. 15

16 Forts. Hälsa och socialtjänst esamhället och ehälsa Fyrbodals kommunalförbund är engagerat i genomförandet av den för kommunalförbunden i Västra Götaland gemensamma handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med stöd av IT för kommuner i Västra Götaland Det omfattar de rutiner där samtliga kommuner behöver samverka och där oftast Västra Götalandsregionen ingår kring frågor som kräver gemensamt angreppsätt i hela länet. Kommuner samverkar och utbyter erfarenheter genom flera utvecklingsprojekt inom fem insatsområden. Målet är att engagera och utveckla verksamheterna med stöd av IT. Även utveckling och översyn av befintliga funktioner och rutiner genomförs för att förbättra och säkra arbetet mellan kommunerna och regionen. Hälsokällan Hälsokällans uppdrag är att främja barn och ungdomars hälsa, främst genom möten med viktiga vuxna. Under året har vi mött många av dessa viktiga vuxna i utbildningar och föreläsningar som berör, barn unga och Internet. Teman kopplade till Internet har bland annat varit Barn och ungas skyldigheter och rättigheter på nätet, Unga, sex och Internet och Men fråga mig bara samtalsmodell för att möta utsatta barn på nätet. Andra viktiga teman som Hälsokällans utbildningar och föreläsningar tagit upp under 2013 är barnkonventionen, att utveckla ledarskapet i klassrummet och att möta barn och ungdomar i samtal om normer och värderingar. Det föräldrastödsfrämjande arbetet har fortsatt med bland annat ICDP-utbildningar, KOMET handledning och utvecklingsarbete i att möta föräldrar som är nya i Sverige. Hälsokällan tillsammans med Länsstyrelsen och Statens folkhälsouniversitet, arrangerade en mycket uppskattad länsomfattande konferens, En dag om föräldrastöd, 5 december i Uddevalla med 230 deltagare. De personer som deltagit i Hälsokällans verksamhet under året kommer bland annat från BVC, barnmorskemottagningar, förskolan, skolan, socialtjänsten, ungdomsmottagningar, fritidsgårdar och familjecentraler. Forskning och utveckling (FoU) i socialtjänsten FoU Fyrbodal arbetar genom tre FouRum, där representanter för kommunernas ledningsgrupper inom områdena vård och omsorg, IFO och funktionhinder/ socialpsykiatri ingår. En utvärderingsverkstad avslutades med utvärderingar inom både funktionshinder-, vård- och omsorgsområdet. En cirkel kring området Öppna Jämförelser avslutade med deltagare från nio kommuner. Två forskningscirklar om brukarmedverkan i sociala barnavården, där sammanlagt åtta kommuner har deltagit avslutades under Kommunerna har fått stöd i att bättre anpassa sin information till barn och unga. Dessutom har 170 socialsekreterare deltagit i en kurs om att bättre ta tillvara på klienten kunskaper och resurser. Resurser har avsatts för nätverksarbete inom försörjningsstödsfrågorna. Socialjouren, som startade som ett utvecklingsprojekt inom FoU, har etablerats. Inom funktionshinderområdet har en arbetsgrupp tittat på kompetenskrav och titulaturer. En utbildning för personliga assistenter har påbörjats. Tre D-uppsatser skrivna av fyra sjuksköterskor har godkänts under året. Statens satsning på Sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre har drivits genom FouRum vård och omsorg med föreläsningar, utbildningar och informationsmöte i nära samarbete med Vårdsamverkan Fyrbodal. FoU-arbetet bedrivs tillsammans med arbetet med att utveckla strukturer för en Evidensbaserad Praktik (EBP) i socialtjänsten. En utvärdering av FoU Fyrbodal påbörjades under vintern och skall redovisas i februari 2014 inför en ny avtalsperiod om FoU i socialtjänsten. 16

17 Forts. Hälsa och socialtjänst Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Det ska finnas varaktiga och sammanhållna strukturer inom socialtjänst, omsorg och vård i Fyrbodal, utvecklat med patientens/brukarens/klientens perspektiv. 1. Genomföra givande mötesplatser för ansvariga tjänstemän som vilar på en evidensbaserad praktik. 1) 2. Stödja kommunerna i arbetet med statliga satsningar som de prioriterar. 1. Minst 75 % ska uppleva en god samverkan och praktisk nytta. 2. Minst 75 % ska uppleva en god samverkan och praktisk nytta % av socialcheferna är nöjd med den praktiska nyttan. 100 % av MAS;arna är nöjda med den praktiska nyttan % av socialcheferna är nöjda med samverkan. 100 % av MAS:arna är nöjda med samverkan. 3. Utveckla arbetet med FoU Fyrbodal. 3. Ökat antal anställda inom socialtjänsten med utbildning på magisternivå. 3. Tre färdigställda D-uppsatser Vara en resurs för kommunerna i Vårdsamverkan. 4. Projekt har initierats utifrån verksamhetsplan Vårdsamverkan projekt/utvecklingsarbeten har påbörjats utifrån Vårdsamverkans verksamhetsplan. Se kommentarer ovan i text. 5. Verka för att Vårdsamverkan ska omfatta frågor om barn och unga. 5. Färdig struktur för samverkan barn och unga. 5. Beslut i Vårdsamverkans ledningsgrupp om Vårdsamverkan barn och unga. Skapa förutsättningar för en god hälsa bland barn och unga i Fyrbodal. Skapa mötesplatser och erbjuda kompetensutveckling för viktiga vuxna som möter barn och unga inom teman: föräldrastöd, normkritik, ledarskap och bemötande. Minst 75 % av deltagarna i Hälsokällans aktiviteter ska vara nöjda och uppleva praktisk nytta av sina kunskaper. 99 % är nöjd med den praktiska nyttan 87 % är nöjd med samverkan 100 % är nöjd med aktiviteten 1) Evidensbaserad praktik bygger på de tre kunskapskällorna: brukare, forskning och profession 17

18 Forts. Hälsa och socialtjänst Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Befolkningens hälsa uppfattas som en resurs och tillväxtfaktor. Stödja införandet av socioekonomiskt perspektiv i utvecklingsarbetet. Följa regionens utvecklingsarbete med handlingsplan för jämlik hälsa. Minst sex kommuner ska ha använt socioekonomiska beräkningar som del i beslutsunderlag. Fyra kommuner har använt socioekonomiska beräkningar i beslutsunderlag. Väl fungerande samverkan mellan kommunerna inom miljöområdet. Genomföra inspirerande och givande mötesplatser för ansvariga tjänstemän. Minst 75 % av miljöcheferna ska uppleva en god samverkan samt praktisk nytta. 100 % är nöjd med den praktiska nyttan. 89 % är nöjd med samverkan. 18

19 Infrastruktur Beredningen infrastruktur har under året lagt stort fokus på arbetet med revidering av regionala och nationella transportinfrastrukturplanen där man sammanfattningsvis kan säga att Fyrbodal fått relativt god utdelning. Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor är områden som har en jämförelsevis lång tidshorisont vilket innebär att ett långsiktigt, enat och tydligt politiskt ställningstagande i dessa frågor är en förutsättning för framgång. Infrastrukturfrågorna har sedan kommunalförbundets bildande 2005 vid ett flertal tillfällen tagits som exempel på ett område där vi dels som förbund, men också utifrån den enskilda kommunens perspektiv, kan sägas genererat ett jämförelsevis gott utfall. Detta i sin tur beror på att politiken och kommunerna i Fyrbodal verkat pragmatiskt och långsiktigt. Beredningens möten Infrastrukturberedningens möten har i regel haft en god närvaro med en bred och angelägen dagordning samt stort engagemang. IGS-projektet Beredningens Interregprojekt IGS-projektet (intermodala-godstransporter-statistik) avslutades med en slutkonferens i november. Projektet har bland annat tagit fram fem utredningar; Godsflödesanalys, Näringslivets behov av infrastruktur, Konstruktion av statistikmodeller, Gods & logistik i Östfold samt Virkesterminaler i Fyrbodal. Utredningarna samt IGS slutrapport finns att läsa på Fyrbodals hemsida. DVVJ och Lysekilsbanan En fråga som tagit mycket kraft har varit Trafikverkets planer på att stänga de båda järnvägarna DVVJ och Lysekilsbanan. Fyrbodal har avgett remissvar och menar bland annat att Trafikverkets underlag/ utredning inte tillräckligt väl belyser de samhällsekonomiska aspekterna av en eventuell nedläggning. Dessutom har dialogen med berörda aktörer varit obefintlig. Seemore Seemore är ett internationellt projekt som är delfinansierat av EU-kommissionens program Intelligent Energy Europe och pågår mellan april 2012 och mars Syftet med projektet är att stärka hållbara transporter på utvalda turistmål, och inom Seemore samarbetar Fyrbodals kommunalförbund med sju kustnära turistregioner i Europa. Man arbetar med att öka medvetenheten bland besökarna kring hållbara mobilitetslösningar för att ändra turisternas resmönster mot mer hållbara resealternativ såsom kollektivtrafik, cykel och elektriskt drivna färdmedel. Genom ett ökat samarbete mellan turism- och transportsektorn arbetar man mot målet om en hållbar besöksnäringsutveckling. Forum, nätverk, möten Arbetet inom infra/kollektivtrafikområdet är mycket långsiktigt och infrastrukturberedningen och dess tjänsteman har därför prioriterat att medverka i de forum/nätverk/möten som bidrar till de långsiktiga resultaten. Kraftkabel till Norge Frågan om kraftkabel till Norge (Sydvästlänken) slutade med att Svenska Kraftnät beslutade att inte bygga någon överföring överhuvudtaget under överskådlig tid. Skrivelser Förbundet har avgivit följande skrivelser; Inspel för bättre tågtrafik i Dalsland Förslag till ny linjesträckning för direkttågen till Göteborg på Kinnekullebanan Lågfrekventa busslinjer Hållplats för kollektivtrafik, Oppen, E6 Samlokalisering (Västlänken) Yttrande DVVJ och Lysekilsbanan Remissvar Förbundet har avgivit remissvar enligt följande; Avgränsning miljöbedömning regional plan Regionalt trafikförsörjningsprogram Remissvar nationell och regional plan Principer medfinansiering av infrastruktur Målbild Tåg

20 Forts. Infrastruktur Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Väg De planerade väginvesteringarna i regional plan avseende stråk 1 och 5. Tät dialog med VGR och Trafikverk. Vid behov agera politiskt. Samtliga planerade objekt för 2013 är påbörjade. Åtgärder vidtagna enligt plan. Rotvik-Bäcken (161) samt Säckebäck-Varekil (160) är påbörjade/ avslutade. Tät dialog med VGR och Trafikverk. Vid behov agera politiskt Objekten påbörjade. Vägplan och tillståndsgivningsprocess påbörjad. Ev överskjutande medel på E45 används till icke färdigställda avsnitt/flaskhalsar. Initiera och påtala behov samt föra dialog med VGR och Trafikverk. Att beslut fattats som möjliggör användande av ev överskott. Infrastrukturministern har signalerat negativt svar. Påbörjat investeringar och åtgärder i reg. planens potter GC-vägar, smärrepott samt trafiksäkerhetsåtgärder. Att minst 1 åtgärd från vardera pott genomförts i Fyrbodal. Byggt GC-väg i Munkedal mm. Diverse TS-åtgärder gjorda. Att en särskild pott skapats i regional plan för utveckling av landsbygdsvägar gällande bärighet, tjälsäkring och trafiksäkerhet (förutsätter att planen revideras 2013). Förankra och ta fram argument för behovet av potten. Dialog med region och Trafikverk. Att potten finns med i regional plan då den är fastställd. Potten återfinns i förslag till reviderad plan. Järnväg Att turtätheten ökat med 2 på Norge/Vänerlänken för persontrafik till/från Norge. Tät dialog med VGR och Västtrafik. Politisk påverkan. Att antalet turer utökats med 2 st. Ej genomfört. Enligt VT blir det vintern En succesivt förhöjd standard på Norra Bohusbanan, Norge/ Vänerbanan samt Lysekilsbanan. Kontinuerlig dialog med Trafikverket och VGR. Reinvesteringsåtgärder genomförda i syfte att förbättra standarden på banorna. Norra Bohusbanan inga åtgärder. Norgebanan div uppgradering av kraftförsörjning. Lysekilbanan inga åtgärder. 20

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer