S TA M P E N Stampen AB, Göteborg. Telefon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com"

Transkript

1 STAMPEN 2010

2 Krabbnebulosan är resterna av en supernova. Den har en diameter på 6 ljusår och är belägen i stjärnbilden Oxen. Avståndet från oss är ljusår. Ljusfenomenet var en stor mediehändelse fjärde juli 1054 och syntes i dagljus i 23 dagar och på natthimmelen i 22 månader över hela jorden. Det innebär att själva explosionen skedde 5400 f.kr. Den utvidgas fortfarande med km/sek, men det som verkligen händer i krabbnebulosan idag kan vi bara gissa, det vet vi först år ÅRET I KORTHET 2 STAMPEN-GRUPPEN I SIFFROR 3 INTERVJU MED KONCERNCHEFEN 4 60/70-TAL 8 BRANSCH OCH AFFÄRSUTVECKLING Fokus på nya intäkter och samarbetsformer 10 Samarbete över revirgränserna 11 Branschförnyarna 12 V-TAB vill leda utvecklingen 14 Nyförvärv med rekordsnabb vändning 16 Genombrott för affärsutveckling i de digitala medierna 17 Notiser 18 Mobiento satsar internationellt 19 KOMPETENSUTVECKLING På nya poster 20 Kundstyrd och tillväxtorienterad affärsutveckling 26 Kunskapsutvecklarna 27 80/90-TAL 28

3 På spaning efter den tid som kommer Vi lever alla i en spännande och föränderlig tid. Antalet nya publiceringskanaler har formligen exploderat och kundernas förändrade konsumtionsmönster påskyndar utvecklingen och vårt sätt att agera. Dagens och framtidens mediemodell är ett ekosystem med en mängd kanaler, tjänster och olika avsändare. Stampen-gruppens styrka är att alltid kunna leverera ett trovärdigt och engagerat innehåll oavsett publiceringsform. Det är en oskattbar konkurrensfördel i kampen om läsarnas och annonsörernas uppmärksamhet. En årsredovisning ser tillbaka på året som gått och i årets upplaga tog vi oss friheten att blicka betydligt längre tillbaka. Här och var har vi gjort nedslag från 60-talet och framåt, men även spanat in den tid som kommer. Det idébygge och nätverksföretag som Stampen-gruppen utgör är en ung företeelse. Vi har på kort tid och på ett mycket aktivt sätt varit med och ritat om det svenska medielandskapet. Vi har kunnat göra det med en beslutsamhet och med den trygghet som lokala dagstidningar skapar med sin alldeles speciella uppgift att vara en viktig del av det lokala samhället. När lågkonjunkturen var som djupast vågade vi satsa på ny teknik och nu kan vi se resultatet av gemensamma webb- och mobilplattformar. Flera av de senaste årens företagsförvärv har också visat en mycket bra utveckling. Vi tror på det lokala och bygger framgång på geografisk närhet. Vi tror också på nödvändigheten att skapa nya affärs- och betalmodeller för att fortsätta vara attraktiva när våra kunder vill nå ut med sina budskap. Det digitala tidevarvet skapar en transparens i nästan alla relationer. Det passar Stampengruppen som alltid försvarar det öppna och fria samhället där inte minst dagstidningen har en viktig publicistisk uppgift. LÅNGSIKTIGHET OCH ALLIANSER Trovärdig journalistik bygger på långsiktighet 30 TRENDSPANING Mediebranschens utveckling 33 NYA BOLAG OCH SAMARBETEN Stampen Media Partner siktar på miljarden 34 Ett rekordår för Familjeliv Media 36 Ett år präglat av nya samarbeten 38 Från ord till handling 39 Gratistidningar fyller en viktig funktion 40 Skalbara processer och IT-plattformar lägger grunden för lönsam expansion 41 00/10-TAL 42 STYRELSEN 44 LEDNINGSGRUPPER 46 STAMPEN-GRUPPEN 47 ÖVERSIKT STAMPEN-GRUPPEN 48 KONTAKTER 53 UTDRAG FRÅN ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

4 Året i korthet Intäkterna ökade med 2,4 procent till msek (5 072) Rörelseresultatet (EBITA) uppgår till msek 289. Efter justering av jämförelse störande poster 2009 uppgår resultatförbättringen till msek 225 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till msek 402 (271) Annonsintäkterna är msek 145 (8,6 %) högre än föregående år Rekordresultat för GISAB, rörelseresultatet (EBITA) uppgår till msek 79 (35) V-TABs förvärv försämrar rörelseresultatet men stärker marknadspositionen Stampen Media Partner fortsätter att växa och förvärvade bl.a. Wallstreet Media AB Göteborgs-Posten har flest sidvisningar i mobilen 2

5 Stampen-gruppen i siffror Resultaträkning, msek **** 2006 **** Intäkter Rörelseresultat (EBITA) * Rörelseresultat (EBIT) ** Finansnetto *** Resultat efter finansiella poster (EBT) NyckelTAl *** 2006 *** Tillväxt, % Rörelsemarginal, (EBIT) % Kassaflöde från löpande verksamhet, msek Avkastning på eget kapital, % ***** Soliditet, % * I rörelseresultatet per 2010 ingår omstruktureringskostnader om msek -12. Föregående års rörelseresultat har påverkats av omstruktureringskostnader om msek -53 samt engångsposter i form av resultat vid försäljning av radioverksamheten om msek 91 samt återbetalning av medlemsavgifter TU om msek 59. ** Rörelseresultatet för 2010 har påverkats negativt av nedskrivning goodwill om msek -16. *** Finansnettot år 2010 har påverkats med msek -64 avseende omvärdering av skuld vid tilläggsförvärv. **** År 2007 och 2006 är ej justerat enligt IFRS. ***** Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital och innehav utan bestämmande inflytande. RörelSERESulTAT (EBITA) PER affärsområde, msek Göteborgs-Posten Mediabolaget Västkusten Promedia GISAB V-TAB Stampen Media Partner 11-1 Övriga verksamheter* Stampen-gruppen totalt * I rörelseresultatet för Övriga verksamheter ingår IFRS-justeringar vilka inte utfördelats på respektive affärsområde. Dessa uppgår till msek 3,3 per 2010 och msek -9,1 per Från och med 2009 tillämpar Stampen-gruppen International Financing Reporting Standards (IFRS). Alla jämförelsetal är omräknade i enlighet med IFRS 1. 3

6 INTERVJU MED KoncERNCHEFEN Stampen ökar innovationstakten Det går bra nu. Stampen vågade satsa trots lågkonjunkturen och kan nu börja skörda frukterna av en tro på framtiden, omfattande satsningar på ny teknik och lyckosamma förvärv. Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen och aktivt medverka i den strukturförvandling som hela medievärlden genomgår, konstaterar koncernchef Tomas Brunegård. Vi träffas samma dag som Stampen släpper sin bokslutkommuniké för Tomas Brunegård har vid ett flertal tillfällen under dagen fått svara på journalisternas frågor om koncernens resultat och utveckling. Och han gör det gärna, för byggandet av den idé som utgör Stampen-gruppen har visat sig stå stark och i högsta grad medverkat till hur den svenska och nordiska mediebranschen förändrats och förnyats. Olyckskorparna som kraxade om en hopplockad överbelånad mediekoncern, utan chans att hämta hem synergifördelar, visade sig ha gruvligt fel. På bara några år har Stampen utvecklats till en koncern som sjuder av nyfikenhet och aktivitet, där strategiska förvärv börjar leverera starka resultat. Det är en fantastisk kreativ kraft som skapas när vi jobbar över gränserna i koncernen. Under krisåret 2009 vågade Stampen både bromsa och gasa. Hur kom det förhållningssättet att påverka 2010? Att våga investera och tro på framtiden är det bästa vi gjort. Vi tog lärdom av förra lågkonjunkturen i samband med dotcom-krisen och lyckades denna gång förmedla ett synsätt som skapat mängder av positiva tankar, idéer och projekt. Att vi, mitt under krisen, exempelvis vågade köpa konkursbon och lanserade gemensamma publiceringsplattformar, syns inte lika mycket i fjolårets resultat som i de kommande årens bokslut. Det är jag helt övertygad om. Vad är du mest nöjd med under 2010? Att innovationstakten har varit och fortsatt är hög inom koncernen och jag är speciellt nöjd med hur Promedia har utvecklats till ett stabilt affärsområde. Promedia är som bekant en sammanslagning av flera olika företags kulturer och har därför varit ifrågasatt som konstruktion och bolag. Ur mitt perspektiv är Promedia ett av de affärsområden som har störst utveck lingspotential. Efter några tunga besparingsprogram, omfattande teknikskiften och chefs byten, känns det otroligt bra att Promedia nu börjar leverera. Och den största besvikelsen? Eftersom jag är av en otålig natur så hade jag gärna sett att den innovationskraft som råder på många håll i Stampen hade nått ut till ännu fler medarbetare, för det är en fantas tisk kreativ kraft som skapas när vi jobbar över gränserna i koncernen. Intäkterna från banners på våra tidningars webbplatser hade gärna fått vara större. Men pressen från marknaden gjorde att alla aktörer prisjusterade nedåt under lågkonjukturen. Jag har aldrig tidigare varit med om en mer omfattande prisförändring i vår bransch. Många medarbetare inom Stampen är nyfikna på vad nya affärsmodeller kan åstadkomma. Det verkar också som många tycker det är stimulerande att arbeta med andra avdelningar eller bolag inom koncernen. Tomas BrunEGÅRd Och det är precis så vi vill utvecklas. Att vi uppfattas som ett nätverksföretag som kan attrahera nya medarbetare och entreprenörer inom media. Stampen ska vara det mest attraktiva företaget att arbeta för på den svenska och nordiska mediemarknaden. 4

7 INTERVJU MED KoncERNCHEFEN Det handlar till stor del om att uppmuntra nya tankesätt hos alla våra medarbetare. Vi söker nyfiket nya affärer, vi prövar nya möjligheter och vi medverkar till förändring och förnyelse. Jag har på senare tid läst flera böcker om Google som i likhet med Stampen är uppbyggt kring en idé och att det är själva idén som driver verksamheten framåt. Utan några andra jämförelser så kan jag konstatera att Stampen som koncern och idé faktiskt är yngre än Google, säger Tomas med glimten i ögat. 5

8 INTERVJU MED KoncERNCHEFEN Utan några andra jämförelser så kan jag konstatera att Stampen som koncern och idé faktiskt är yngre än Google. Några av Stampens satsningar och förvärv gjorde riktigt bra ifrån sig under fjolåret. GISAB med Mitt i-tidningarna har en rörelsemarginal på över 20 procent och delar av Stampen Media Partner är uppe i samma härad. Är det en hållbar vinstnivå över tid? Absolut, och det är också storheten med GISAB och Mitt i-konceptet. Tidningar med den typen av profil och spridning, som har hittat sin affärsmodell, kan hålla uppe vinstnivån under en längre period och samtidigt även fortsätta att utvecklas. Finns det utrymme för ytterligare expansion i Stockholmsområdet för GISAB och Stampen? Definitivt. Stockholm är som bekant både landets största lokala och nationella marknad och i ständig förändring. Vi kommer stärka vår position i Stockholm under de närmaste åren. Vad är det som gör att gratistidningar och vissa digitala satsningar har så mycket högre rörelsemarginal jämfört med de lokala dagstidningarna? Graden av standardisering och en annorlunda distributionsmodell. Det är naturligtvis två helt olika affärer om en tidning ges ut en eller sju dagar i veckan. Kompetensen för att vara en framgångsrik tidningsägare ligger i att förstå skillnaderna och förutsättningarna för de olika tidningstyperna. Även Mediabolaget Västkusten (MBVK) förvärvar och startar nya gratistidningar och superlokala bilagor. Hur ser strategin ut inom detta område? Oavsett om det är en gratistidning eller pren umererad morgontidning så bygger framgången på geografisk närhet, effektivt tryck och distribution. När det gäller gratistidningar har vi den hårda vägen lärt oss vad som krävs. GPs tidigare lokala bilagor, oavsett under vilket namn, kostade oss pengar. GISAB och Mitt i-tidningarna har med sin modell en fantastisk framgång. Nu är vi på gång att etablera oss på flera håll i Västsverige via MBVK enligt samma modell som Varbergs Posten. Vi kommer att vara mycket aktiva när det gäller gratistidningar och super lokala bilagor. De har en viktig funktion att fylla på mediemarknaden. Dels ur ett redaktionellt perspektiv och dels som en bra kanal för annonsörer att nå sina lokala målgrupper. Tidigare var V-TAB det affärsområde som år efter år levererade starka rapporter blev det en tillbakagång, varför då? Året blev tyngre än vad vi hade planerat, men vi passade också på att utnyttja möj lighet erna som dök upp när det blev ett tufft år för hela tryckerimarknaden. Vi tog över två företag som gått i konkurs, köpte VTT Grafiska i Vimmerby och invigde dess utom V-TABs nya anläggning och tryckeri i Landvetter. Tillsammans med löpande prod uktion blev det en extrem stor påfrestning för hela organisationen. Mot den bakgrunden är det naturligt att 2010 och 2011 är en period av konsolidering för V-TAB. Det positiva är att V-TAB genom sina förvärv breddar sitt erbjudande och tar en framskjuten position inom heatset (magasinstryck). Vi ser att V-TAB kan vara med och strukturera om även denna del av tryckerinäringen på samma sätt som skett med coldset (dagspresstryck). Stampen gjorde resultatmässigt ett bra år och är tillbaka på en rörelsemarginal jämför bar med Jämfört med toppåret 2007 är marginalen ändå halverad. Kommentar? Resultat bör mätas över en tidsperiod, där vi tar hänsyn till vilka investeringar som gjorts och hur vi breddat vår verksamhet. Annonsintäkterna för varje tidning är ännu inte tillbaka på den nivå vi hade 2007 och Vår totala omsättning har ökat eftersom vi har fler verksamheter. Resultatet nedbrutet per enhet är bättre än tidigare år. Nu börjar annonsvolymerna återkomma vilket gör oss övertygade om att Stampen kommer att leverera ett ännu starkare resultat Början av året visar att vi har fog för vår optimism. Om du jämför Stampen med andra mediekoncerner, hur klarar sig Stampen resultatmässigt? De stora aktörerna på den svenska mediemarknaden ser helt olika ut och har inte heller samma inriktning. Stampen är nog det största experimentet av alla och vi är den där humlan som inte skulle kunna flyga. Nu har det visat sig att experimentet utvecklas väl och att vi faktiskt kan flyga med både kraft och precision. Lågkonjunkturen var ju det stora testet på Stampens strategi och potential. Att vara framträdande i lokalpress, ha en stark tryckerirörelse samtidigt som nya verksamheter utvecklas, visar sig fungera alldeles utmärkt. Många så kallade experter har ju dödförklarat både lokalmedia, tryckeriverksamhet och sociala medier och menat att det inte finns några pengar att tjäna. Vi har bevisat motsatsen under Satsningar på TV har utvecklats till rena högvinsten för aktörer som valde det spåret. När det kommer till tidningsutgivning så har Stampen satsat på att utveckla lokala morgontidningar och det gör vi mycket framgångsrikt. Om vi lämnar ekonomin, byter spår och tittar på redaktionella satsningar. Vad vill du lyfta fram där? Med hjälp av vårt utvecklingsbolag Mktmedia och deras arbete med att ta fram en gemensam webb- och mobilplattform, kunde flera av våra mindre tidningar ta sig in i den digitala världen under fjolåret. Det har resulterat i redaktionella satsningar på nätet, där vi även prövat oss fram med olika affärs- och betalningsmodeller. Ett bra exempel är Strömstads Tidning som med sin nya webbplats kunnat ta betalt för exklusivt redaktionellt innehåll. Sedan vill jag gärna framhålla GPs applikation som är en stor publicistisk framgång, med över nedladdningar och sidvisningar i veckan. Dessutom går tekniken bakom GPs app att överföra till andra tidningar i gruppen om de har ett tillräckligt läsarunderlag. Vi har även orkat utveckla våra papperstidningar. Här skiljer vi oss från många andra tidningshus runt om i världen, där redaktion ella neddragningar har varit det vanligaste. Vi tror Vi kommer stärka vår position i Stockholm under de närmaste åren. 6

9 INTERVJU MED KoncERNCHEFEN på papperstidningens framtida potential. Sättet som vi förenar familjeliv.se med lokala tidningar är också en publicistisk framgång. Att vi vill och orkar arbeta mellan våra olika publicistiska bolag. I samma anda har det Redaktionella rådet startats under 2010 inom Stampen-gruppen. Det kommer att ge stora synergier framöver (se sidan 27). Stampen har en fantastisk erfarenhet av att producera kvalitativa lokala tidningar och har också byggt upp kunskap om sociala medier och tekniska publiceringsplattformar. När kommer den erfarenheten användas för en internationalisering? Det gör den redan även om det än så länge är i en begränsad skala. Jag tycker dock det är på sin plats att lyfta fram Mobientos etablering i New York och att Microsoft finns på deras kundlista. Familjeliv i Polen blev utsedd till landets bästa sajt, vilket vi är stolta över. Mktmedia har tecknat samarbetsavtal med HSS Media i Finland och Polaris Media i Norge. Jag är framförallt nöjd med att vi i svallvågorna av lågkonjunkturen fortsätter att planera för en internationalisering och som i Mobientos fall går från ord till handling. Mer kommer att ske men vi tar det i den takt vi orkar med. Vi gör det bara med projekt som håller yppersta klass och där vi tillför unik kunskap. Under fjolåret etablerade Stampen en egen marknadsavdelning där Relationer & Affärer ingår. Hur går det med den satsningen? Det går mycket bra. Lasse Rundblom, tidigare VD för GP, fick förtroendet att leda arbetet och bygga ny kunskap för att kunna mejsla ut nya affärsmodeller tillsammans med våra affärs partners. Stampen kommer leverera ett ännu starkare resultat Stampen ska vara det mest attrak tiva företaget att arbeta för på den svenska och nordiska mediemarknaden. Vi är nu djupt inne hos våra affärspartners men också hos reklam- och mediebyråer. Tillsammans ska vi försöka optimera kundernas affär. Satsningen går hand i hand med en allt större transparens generellt i samhället men även i näringslivet. Absolut. Många i vår bransch är medvetna om att de nuvarande betalmodellerna för annons ering inte är tillräckligt bra och risktagandet inte är rätt fördelat. Nu tar vi ett helt nytt grepp och möts av ett stort intresse. I denna årsredovisning presenterar vi flera nya medarbetare. Samtliga har fått frågan om de tror att publicering med hjälp av läsplattor kan bli ett bra tillfälle att ta betalt för redaktionellt innehåll. Hur ser du på den möjligheten? Framtidens mediemodell är ett ekosystem som består av en mängd kanaler, tjänster och olika avsändare. Framgången kommer avgöras av hur skickligt detta ekosystem kan hant eras av ett mediebolag. Läsplattor är ingen frälsning för mediebolagens tillkortakommande att ta betalt för digitalt innehåll. Men chanserna att ta betalt kommer definitivt öka med läsplattor och det är en spännande del av ekosystemet. Går jag till min egen mediekonsumtion så har tidningsläsandet definitivt ökat med läsplattan. Jag läser betydligt fler internationella affärstidningar än förut, för tillgängligheten är suverän. Eftersom jag vet att du har sex morgontidningar på ditt frukostbord och dessutom gärna läser böcker. När får du tid över för innehållet i en läsplatta? Det är strötiden, exempelvis när jag sitter på en flygplats och väntar. Då åker läsplattan upp. Den fyller samma funktion som Metro gör på tunnelbanan. och erbjudande efter det. Exakt när det ligger i tiden är dock svårt att säga men vi närmar oss med stor hastighet. Slutligen, vad önskar du dig mest av 2011? Jag önskar att fler medarbetare djupt inne i våra klassiska tidningsorganisationer, oavsett om de är journalister eller säljare, ska bli smittade av den nybyggaranda som råder på flera håll inom koncernen. Jag önskar att unga människor som inför valet av karriär i högre utsträckning smittas av samma nybyggaranda och söker sig åt vårt håll. Jag önskar också att entreprenörer vill testa och utveckla sina idéer tillsammans med oss. Ytterligare ett önskemål är att företrädare för tidningsbranschen generellt blir duktigare på att tala om att branschen i högsta grad är levande och har med rätt inställning en spännande framtid att erövra. Vi är en kreativ när ing och den har framtiden för sig. När kommer Stampens morgontidningar bli anpassade för läsplattan och kommer det prenumerationskombinationer tillsammans med den tryckta tidningen? Jag är helt övertygad om att våra läsare kommer att få skräddarsydda lösningar och utbud. Efterfrågan på marknaden kommer att styra och vi får anpassa vår verksamhet 7

10 1960-talet 1960-talet PRÄGlADES AV EN STARK FRAMTIDSTRO och många ekonomier i västvärlden gick för högtryck. En allt större och välutbildad medelklass växte fram med en hunger på nya varor och tjänster. Inte minst antalet personbilar blev allt fler. För Volvo designade Pelle Pettersson Volvo P1800, en modell som fick stor uppmärksamhet när den rattades av Roger Moore i TV-serien Helgonet. Sovjetiske flygmajoren Juri Gagarin blev den första människan i rymden och en rymdkapplöpning inleddes där USA avgick som segrare när Neil Armstrong lämnade sin rymdkapsel för att beträda månens yta. Den amerikanska politiska oskulden försvann när president John F. Kennedy mördades och under samma årtionde dödades även medborgarrättskämpen Martin Luther King och presidentkandidaten Robert Kennedy. Samtidigt växte den politiska medvetenheten med Pragvåren, studentuppror i Paris och som utmynnade i en radikalisering av hela samhällsdebatten. Ett uppror mot etablissemanget väl ackompanjerat av rock n roll, Beatles och Rolling Stones för att kulminera i Flower powerrörelsen med Peace, Love & Understanding som hoppfullt mantra. Även Maos lilla röda blev ett begrepp långt utanför Kina och en svensk översättning kom ut Inom media var det skrivmaskiner och sätterimaskiner som användes för att producera morgontidningen. Den första ordbehandlaren presenterades 1964 och mobiltelefonen året efter. Få kunde ana att en skrivmaskin med minne skulle förändra förutsättningarna för en hel bransch. Bland Stampens lokala tidningar var flygolyckan i Vikbo utanför Köping en tragisk händelse 1960 med flera dödsoffer. 50 år senare kunde Bergslagsbladet/Arboga Tidning avslöja att Försvarsmakten medvetet mörklagt orsakerna till att Lansenplanet störtat. En betydligt positivare händelse var övergången till högertrafik den 3 september 1967, en given etta på löpen dagen efter. 8

11 1970-talet Efter OAVBRUTEN EKONOMISK TIllväxt SEDAN 1950-talet blev det ett hårt uppvaknande under 1970-talet. Oktoberkriget 1973 mellan Israel och Egypten/Syrien resulterade i att OPEC-länderna vägrade leverera olja till länder som hjälpt Israel. Bristen på olja orsakade bensinransonering och en världsomfattande lågkonjunktur. Nästa oljekris inträffade redan 1979 i svallvågorna av revolutionen i Iran. Vänsterrörelsen växte i styrka i början av årtiondet och fick ytterligare kraft när Nordvietnam segrade efter flera års krigsföring mot supermakten USA. I Sverige började dock vänstervågen ebba ut och 1976 får Sverige sin första borgerliga regering sedan När vänstern träder tillbaka växer sig miljörörelsen allt starkare. Inte minst bidrar kärnkraftsolyckan i Harrisburg i USA 1979 till ett ökat miljöengagemang och motstånd till kärnkraft. Ett mer utpräglat politiskt haveri står det republikanska partiet för, när Watergateskandalen avslöjas av reportrarna Bob Woodward och Carl Bernstein på Washington Post. President Richard Nixon tvingades avgå under förödmjukande former. Den digitala revolutionen börjar samtidigt ta fart. Första e-brevet skickas 1971 och året efter gör datavirus entré. Faxmaskinen, laserskrivaren och första persondatorn introduceras. I en källare i Kalifornien startas företaget Apple Musikscenerna i Sverige och internationellt får uppleva en härlig mix av proggmusik, disco, heavy metal, glamrock och dansband. Detta är också Abbas stora årtionde. GPs ägare Lars Hjörne tar första spadtaget för nya tidningshuset och tryckeriet i Hisings Backa. Tuveraset blir en stor medial händelse precis som ockupationen av västtyska ambassaden i Stockholm Björn Borg påbörjar sin osannolika segersvit i Wimbledon Två år senare kraschar Formel 1-föraren Ronnie Petterson på Monzabanan i Italien och avlider. 9

12 bransch och affärsutveckling Katja Widlund, Ricard RoBBSTÅl Fokus på nya intäkter och samarbetsformer 100 nya är arbetsnamnet på den genomgripande förändring som GP är mitt uppe i. Efter flera år av besparningar sätts nu ett betydligt större fokus på hur GP med sitt starka varumärke kan generera helt nya intäkter. Efter att ha träffat Katja Widlund som är ans varig för 100 nya och GPs VD Ricard Robbstål, så finns det helt klart en känsla av att kulturrevolutionen är inledd på Polhems platsen. Med start under fjolåret och fram till och med 2014 ska nya projekt och samarbetsformer ha dragit in 100 miljoner i intäkter. Efter att GP de senaste åren jobbat hårt på kostnadssidan var det dags att lyfta blicken och få till ett nytt synsätt. 100 nya är förmodligen det bästa sättet att visa att GP har alla möjligheter att ständigt vara ett tillväxt företag, konstaterar Ricard Robbstål som efterträdde Lars Rundblom som VD för GP i april Vi har en unik position på den lokala mediemarknaden med läsare och ett oerhört starkt varumärke. Självklart ska det kunna generera nya affärer! Katja Widlund är civilekonom och har en bakgrund som CRM-konsult. Hon har arbetat på Saab Automobile, GM South East Asia, Handelskammaren i Malaysia och i olika ITföretag. Katja började på GP 2006 och fick i december 2009 uppdraget att vara den samordnande länken för att leda 100 nya. Det som slog mig när jag började på GP var att nästan alla avdelningar arbetade enbart inom sina egna områden, vilket gör det betydligt svårare att få fram nya idéer och skapa affärsmöjligheter. När vi nu arbetar med nya projekt så omfattar det nästan alltid flera avdelningar inom GP och den responsen vi har fått har varit och är mycket positiv. Att samla medarbetare släpper loss kreativiteten och alla verkar inse nyttan av att utveckla GPs erbjudande. Jag upplever att intresset för att vara med och hitta nya intäktsmöjligheter är stort oavsett om man arbetar på redaktionen, marknadsavdelningen eller på någon annan plats inom GP. Att få fram 100 nya miljoner fram till 2014 är självklart ett tufft mål men under 2010 har de första projekten kommit på plats och omsatt ett par miljoner kronor. Exempel på helt nya idéer är Memosticks, en form av klisterlappar med annonsbudskap på GPs förstasida och ytterligare ett projekt har handlat om digitala samköp. Intresset har inte bara varit stort på GP. Även andra bolag och affärsområden inom Stampen-gruppen följer utvecklingen av 100 nya. Katja Widlund sitter även med i Mktmedias utvecklingsråd för att sprida GPs nya förhållningssätt. Ett medieföretag som grundades 1813 har alla förutsättningar att vara ett stabilt tillväxtföretag. * CRM är en förkortning av Customer Relationship Management. Relationsmarknadsföring är det begrepp som på svenska bäst beskriver arbetet för att skapa lojala och återkommande kunder. 10

13 bransch och affärsutveckling Samarbete över revirgränserna ska ge 120 nya miljoner till Promedia Promedia vill ta vara på möjligheterna som skapats med fler publiceringskanaler och befästa ställningen som läsarnas förstaval på den lokala marknaden. Vi har påbörjat ett spännande utvecklingsarbete och det som är mest glädjande är den positiva respons vi möter från medarbetare oavsett vilken yrkeskategori de tillhör, många vill bidra, säger Ulf Johansson, chefredaktör för Nerikes Allehanda (NA) och en av tre produktchefer i Promedias Utvecklingsråd. Ulf Johansson Under 2009 började planerna ta form för att under en femårsperiod successivt öka Promedias intäkter från nya produkter med msek 120 som mål för För att rent praktiskt gå i land med uppgiften form erades under 2010 Utvecklingsrådet. I rådet ingår tre produktchefer som ansvarar för redaktion, privatmarknad och företagsmarknad inom Promedia. Utvecklingsrådets främsta uppgift är att se till att när vi planerar för nya projekt ska det gå att arbeta vertikalt genom orga nisationerna. Om vi ska lyckas med vår målsättning att nå ökade intäkter, måste vi kunna samarbeta över de revirgränser som funnits tidigare, förklarar Ulf Johansson. Jag tycker helt klart att det finns en annan inställning nu än bara för några år sedan. Nästan samtliga medarbetare förstår vikten av att skapa nya affärsmodeller och därmed nya intäkter. Vi kan inte enbart förlita oss på inkoms terna från den traditionella morgontidningen. Nu arbetar vi med att ta fram olika prenumerationsformer, mikrobetalningar för nya tjänster och kick backs från externa samarbetspartners. Med vår organisation för 14 lokaltidningar är vi inte bara gränsöverskridande mellan avdelningarna. Vi skapar även nya samarbetsformer inom hela Stampengruppen och mellan Promedias gemensamma och lokala avdelningar. Promedia har valt att enbart använda interna resurser. Men för att kunna använda personal till specifika och tidsbegränsande uppdrag ska de också kunna frikopplas. Inga chefer med budgetansvar ska behöva känna att den egna verksamheten blir lidande av att personal en deltar i utvecklingsprojekt. Även om Utvecklingsrådet och linjeorganisationen består av egna medarbetare så finns det ett livligt utbyte mellan den egna Utvecklingsverkstaden, ledd av Lennart Mattisson, Stampens utvecklingsbolag Mktmedia och Stampen Media Partner. Den gemensamma webb- och mobilplattformen har varit en förutsättning för att kunna driva flera nya uppdrag är året då flera projekt ska realiseras och målet är att nå msek 45 i nya intäkter. I första hand rör det sig om projekt där vi kombinerar våra olika tidningars starka lokala varumärken med olika publika tjänster och kundklubbserbjudande. Resor, mat & dryck och trädgård är exempel på satsningar som innehåller spännande erbjudanden för våra läsare och blivande medlemmar. En viktig pusselbit för att projekten ska bli framgångsrika är att bygga relationer med läs arna som varar och utvecklas över tid. Det är en nytt förhållningssätt som kommer innebära att våra tidningar tar en aktivare roll i lokalsamhället. Vi ska helt enkelt vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen, konstaterar Ulf Johansson och exemplifierar med projekt et Kvinnofrid, en uppmaning att stoppa våldet mot kvinnor. Som de flesta vet har Örebro varit drabbat av flera allvarliga våldtäkter på senare tid. Därför har vi på NA valt att inte bara rapportera om våldtäkter utan även engagera oss i projekt som på olika sätt ska lägga grunden för ett tryggare Örebro. 11

14 bransch och affärsutveckling Branschförnyarna Efter att Stampens prioriterade fokusområde Kundfokus bytt namn till Relationer & Affärer, har en analysoch läroperiod övergått till skarp verksamhet. Första verksamhetsåret kan visa upp en slagkraftig lista med samarbets partners och ett positivt resultat till koncernen. Men uppdraget är betydligt mer utmanande än att enbart generera nya intäkter. Det pågår som bekant en strukturomvandling av hela mediebranschen och när marknadschefer i snart sett alla företag undrar vad förändrade förutsättningar kommer innebära för den egna verksamheten, så har Relationer & Affärer om inte svaren på alla frågor i alla fall en helt ny affärsmodell att presentera. Jag skulle vilja påstå att 90 procent av vad alla mediebolag fakturerar sina kunder har fel prislapp. Summan kan vara både för låg och för hög men sällan rätt. Förklaringen är enkel. Eftersom inga mätningar som genomförs går på djupet och speglar det verkliga utfallet, så finns det heller inga tillförlitliga fakta att ta del av, konstaterar Michael Johansson, ansvarig för Relationer & Affärer. Han har en bakgrund som egen företagare i drygt 20 år, oftast i rollen som strategi konsult för både svenska och internationella storföretag. Det vi tror på och vill göra, är att hitta vägar till ersättning som baseras på det vi åstad kommer i form av kundnytta och effekt. Vår affärsutveckling och approach har väckt ett stort intresse bland våra partners och även hos branschkollegor; andra medieföretag men också hos reklam- och mediebyråer. Men ska vi lyckas fullt ut måste vi åstadkomma en total förändring av både vår egen och närbesläktade branscher och leverera mätbara resultat till våra partners. Där har vi en mission att sprida, fortsätter Michael. Det var under sin tid som VD för GP som Lars Rundblom började skissa på nya affärsmodeller där kundnytta, gemensamt risktagande, effektbaserade prismodeller och långsiktiga affärsrelationer var nyckelord. När det nya affärsmönstret mejslades fram under 2009 genomfördes även ett antal projekt med etablerade kundrelationer. I samma veva bestämde sig Lars Rundblom för att satsa fullt ut på visionen och samtidigt påbörjades uppbyggnaden av Stampens marknadsavdelning där Relationer & Affärer ingår. Sedan april 2010 är Lars Rundblom Stampens marknadsdirektör. Ytterligare kännetecken för verksamheten är trovärdighet, transparens och öppenhet. Vi och våra partners måste dela samma värde ringar. Partnerskapet bygger på en ansats där vi tillsammans ska bli framgångsrika Samarbetspartners till Relationer & Affärer Under 2010 var det allt fler starka varumärken som ville testa den nya affärsmodellen. Flera av dessa planerar nya kampanjer under Här ett urval av partners: Din El, Volvo PV, Let s deal, Folkspel, Siba, Handelshögskolan Göteborg, Intersport, Pågen, La Redoute över tid, varför vi helt lämnat den traditionella prislistan, förklarar Lars Rundblom. Tillsammans med företaget går vi igenom förutsättningar och målsättningar med deras kommunikations- och annonssatsningar. Blir utfallet dåligt för våra partners riskerar vi i sämsta fall att inte få betalt alls eller enbart småsummor. Lyckas vi överträffa målsättningen blir vi precis som dem rikligt belönade. Vi har fått vara med om båda delarna. Nu är inte detta ett affärsupplägg som passar alla företag. Eftersom vi alltid gör en djup analys av förutsättningarna, har det inträffat att vi avstått från att gå vidare med vissa relationer. Ser vi att vår partner har brister i den egna organisationen eller i sitt erbjudande, skulle det vara fel av oss att föreslå marknads förings insatser som vi i förväg tror blir verkningslösa, säger Michael Johansson. Men även i de fall där det inte blivit konkreta projekt, väcker Stampens nya verksamhet ett stort intresse. Vad vi föreslår, om förutsättningarna är de rätta, är en marknadsinvestering med gränslösa möjligheter. För att lyckas hela vägen har det varit naturligt att redan från start bygga allianser med andra aktörer i mediebranschen och därmed kunna leverera ett trovärdigt erbjudande som täcker landet demografiskt och därtill alla tänkbara publiceringskanaler. Många av våra affärspartners har hela Sverige som marknad och då måste vi uppfylla lösningar på riksnivå. Därför har vi samarbeten med flera medieaktörer och annonspaket. Mediekompaniet är ett exempel på det sistnämnda som respresenterar 74 dagstidningar, säger Lars Rundblom. Det nytänkande som Relationer & Affärer står för, avspeglas även i uppbyggnaden av den egna organisationen. Stampens marknads avdelning består för närvarande av tio personer. Av dem är hälften fastanställda och hälften egna konsulter eller frilansare med verksamhet inom olika discipliner i kommunikationsbranschen. Konsulterna lägger halva sin arbetstid på att utveckla Relationer & Affärer. Det är ett nytt sätt att arbeta på inom Stampen-gruppen och som ger oss en stor flexibilitet och kanske viktigast av allt, influenser och erfarenhet av personer som kommer från olika håll. Enklast är att beskriva vår bemanningsfilosofi som en modern nätverksorganisation, säger Michael Johansson. När det är dags att göra bokslut över

15 bransch och affärsutveckling lars rundblom, MIcHAEl johansson kan medarbetarna på Relationer & Affärer konstatera att det första verksamhetsåret blev ett bra år. En omsättning på msek 16 resulterade i ett överskott på närmare msek 10, varav 7 delades ut till mediebolagen inom Stampen-gruppen. Inom fem år tror vi att de nya affärskonstruktionerna står för procent av koncern ens annonsintäkter. Går det enligt plan så kommer vi ha avvecklat själva organisationen Relationer & Affärer eftersom affärsmodellerna blivit självklara inom koncernen. Då har vi verkligen lyckats med den interna målsättningen, vår mission har blivit ett vedertaget förhållningssätt i mediebranschen, förutspår Lars Rundblom. 13

16 bransch och affärsutveckling DAVID ARTMARK, PEDER SCHUMACHER V-TAB vill leda utvecklingen Efter att V-TAB varit föregångare inom strukturomvandlingen av dagspresstryck har bolaget på kort tid också blivit en betydande aktör på den nationella marknaden för magasinstryck (heatset). Heatsetmarkanden står inför samma förändring som dagspresstryck (coldset). Med hjälp av strategiska förvärv som VTT Grafiska i Vimmerby vill vi vara med och leda utvecklingen även på denna marknad, säger Peder Schumacher, VD för V-TAB. 14

17 bransch och affärsutveckling Av Stampens affärsområden har V-TAB varit det som levererat en hög och jämn rörelsemarginal år efter år. Även när lågkonjunkturens vindar blåst som snålast har leveransförmågan varit imponerande. Speciellt med tanke på ett stort antal förvärv och en investering i det helt nybyggda tryckeriet i Landvetter. Det blir svarta siffror även för Men både under fjolåret och 2011 har, och är det viktigt att konsolidera verksamheten och utnyttja samordningsfördelarna, konstaterar Peder Schumacher. Om det är något som V-TAB varit duktiga på sedan bolagets bildades, så är det just att anpassa utbudet efter efterfrågan och skapa effektiva och lönsamma lösningar för alla parter. Det stora antalet förvärv har skapat möjligheter till ett bredare utbud av tryckeritjänster och en ökad geografisk spridning. Det pågår ett ständigt effektivitetsarbete vilket är helt nödvändigt om vi ska säkerställa företagets utveckling och samtidigt vara med och leda den strukturomvandling som heatsetmarknaden står inför. När vi träffar Peder Schumacher har han precis avslutat ett möte med David Artmark, platschef för V-TAB i Vimmerby. Tillsammans gör vi en rundvandring i de moderna och funktionella lokalerna. Sammanlagt trycker V-TAB Vimmerby ca 350 olika titlar om året fördelade på serietidningar, vecko- och månadsmagasin och direktreklam. Gemensamt för uppdragen är kraven på en mycket hög tryckkvalitet. V-TAB Vimmerby klarar också av flera moment i efterbehandlingen. Limbindning, klammerhäftning och inplastning utförs i de egna lokalerna. Inte minst det senare arbetsmomentet har fått en ökad efterfrågan i takt med att allt fler serietidningar distribueras med diverse leksaker. Även kvällspressen och vissa vecko- och månadsmagasin har hakat på trenden med att bifoga varuprover eller andra erbjudanden. Det hjälper inte att kunna trycka snabbt om det finns andra flaskhalsar i verksamheten som drar ner den totala produktionstiden. Därför lägger vi ner en hel del tid på att analysera produktionsflöden för att höja effektiviteten ytterligare. Där kan vi ta hjälp av den erfarenhet som finns inom V-TAB, säger David Artmark. Vi stannar upp framför tryckeriets stolthet. En nästan ny Komori 38S rull offset, som klarar att trycka ex av ett 16-sidigt magasin på en timme. Med en extremt kort ställtid kan V-TAB Vimmerby vara med och konkurrera om en rad tryckeriuppdrag. Speciellt intressant blir det med tidningsuppdrag som har flera olika editioner och en stor sammanlagd upplaga. VTT Grafiska investerade i den nya pressen under 2008 och den bidrog till att man kunde ta emot fler uppdrag och V-TAB har fortsatt i samma spår sedan förvärvet. Under 2010 ökade vår omsättning från msek 165 till msek 215 i Vimmerby. Inte så dåligt med tanke på hur det gick för många av våra konkurrenter, säger David Artmark. Det var också därför vi förvärvade VTT Grafiska. De hade en välskött och delvis helt ny maskinpark vilket gör att vi nu kan erbjuda nya produkter och tjänster. Den investering som gjorts i Komori-pressen är en av de få som gjorts, av dignitet, i branschen de senaste tio åren. Det är talande för heatsetmarknaden, avslöjar Peder Schumacher. V-TAB tog steget in på heatsetmarknaden hösten 2009 efter att ha köpt upp konkursboet efter Svenska Tryckericentralen AB. V-TAB hade länge haft som mål att kunna bredda verksamheten med nya tryckeritjänster. Sedan dess har V-TAB, förutom VTT Grafiska i Vimmerby, också tagit över Elanders rulloffsetverksamhet i Falköping och Kungsbacka Graphics. Det innebär att vi på drygt 1,5 år är en av de större aktörerna inom heatset och svarar för procent av branschens omsättning. Enligt Peder Schumacher råder det fortfarande en överetablering av tryckeriföretag och vi har bara sett början på tryckeribranschens konsolidering. På de tio senaste åren har antalet aktörer inom dagstidningstryck halverats från ca 85 till dagens 45. Inom magasins tryck med rulloffset har vi sett en mer dramatisk utveckling där antalet aktörer minskat från till 7-8 stycken. Om vi tittar ett antal år fram i tiden kommer det ske ytterligare en halvering av antalet tryckeriföretag. Som jag ser det har V-TAB alla möjligheter att bli lika framgångsrika inom heatset som vi är inom coldset. Fakta V-TAB Bildat 2005 Omsättning msek anställda Tryckanläggningar i Avesta, Backa, Falkenberg, Falköping, Halmstad, Kungsbacka, Landvetter, Norrahammar, Norrtälje, Södertälje, Östertälje, Vimmerby, Västerås, Örebro. Trycker dagstidningar, periodiska tidskrifter, direktreklam, produktion av skyltar och butiksreklam, bok- och katalogtryck. Fakta V-TAB Vimmerby Ingår i V-TAB sedan maj 2010 Omsättning msek anställda Tryckpressar: Komori 38S, 2 st Solna C-96, KBA Rapida 106 Total tryckkapcitet: sidiga A4 per timme Efterbehandling: Limbindning, klammerhäftning och inplastning 15

18 bransch och affärsutveckling Nyförvärv med rekordsnabb vändning Den stora utmaningen under fjolåret för Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB var att införliva och öka lönsamheten på de tidigare konkurrerande tidningarna Lidingö Tidning och Vallentuna Steget. Vi överförde vår egen affärsmodell men var även lyhörda då vi ville ta vara på Vallentuna Stegets superlokala inriktning och Lidingö Tidnings 100-åriga förankring. Med facit i hand lyckade vi förena det bästa av två världar, framhåller Peter Clauson, VD för Mitt i Stockholm. Det verkar onekligen som Lokaltidningen Mitt i Stockholm har hittat ett sätt att driva gratistidningar som fungerar oavsett konjunkturläget. Fjolåret blev ett rekordår enligt alla parametrar. Kraftigt ökad omsättning från msek 250 till msek 300 och nästan en fördubbling av vinsten till msek 80. Vinstmarginalen på 27 % är helt klart bland de bästa av alla bolag i branschen. Vi har lärt oss läxan från början av 2000-talet och har nu ett arbetssätt där samtliga medarbetare vet exakt vilken uppgift de har och vilka mål vi ska nå. Det gäller både redaktionella och ekonomiska mål, säger Peter Clauson. Niclas Breimar är chefredaktör och an s- varig utgivare för Mitt i. Han har en lång erfaren het från den traditionella dagspressen och Niclas har även varit med och byggt upp gratistidningskoncernen sedan slutet av 1990-talet. Han hade också en viktig roll när Lidingö Tidning och Vallentuna Steget förvärvades. Övertagandena gick snabbt och för personalen på de berörda tidningarna var det naturligtvis en omställning att plötsligt börja arbeta för den värsta konkurrenten. Men vi var mycket tydliga med hur vi ville driva tidningarna och det resulterade i att några valde att vara kvar medan andra gick vidare inom Promedia, säger Niclas Breimar. Nu blev det två helt olika strategier för att utveckla Vallentuna Steget och Lidingö Tidning. Vallentuna Steget slogs samman med Mitt i Vallentuna och döptes om till Mitt i Vallentuna Steget. Vi tog ganska tidigt beslutet att öppna ett lokalkontor i Vallentuna för att ha en bemanning av redaktionell personal och säljare på plats. Mitt i Vallentuna Steget har en superlokal inriktning som är värdefull att ta vara på. Förutsättningarna för Lidingö Tidning såg något annorlunda ut. Tidningen som firade 100 år under 2010 hade en 2-dagars prenumererad tidning med prenumeranter. Vi valde att lägga ner tisdagsutgåvan och ha kvar en prenumererad utgåva på fredagar. Samtidigt fortsätter gratistidningen Mitt i Lidingö Tidning att distribueras varje måndag. De båda tidningarna når var för sig över personer per vecka. Lidingöborna får därmed den överlägset bästa lokala nyhetsbevakningen i hela Stockholms län. Vi har kvar två separata redaktioner med flera gemensamma funktioner. Exempelvis sporten och kultur/feature arbetar för båda tidningarna, förklarar Niclas Breimar. Gick det då att vända den negativa ekonomiska trend som både Lidingö Tidning och Vallentuna Steget har uppvisat de senaste åren? Ja, och det gick överraskande snabbt. Båda tidningarna nådde redan under 2010 en vinstmarginal som kan tävla med våra bästa tidningar, konstaterar Peter Clauson. Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB, som ingår i Gratistidningar i Sverige AB (GISAB), ger ut 32 tidningar i Storstockholm med en sammanlagd upplaga på över ex varje vecka. 16

19 bransch och affärsutveckling Genombrott för affärsutveckling i de digitala kanalerna hanna konyi, ann andersson Utvecklingsbolaget Mktmedia har tillsammans med ägarbolagen tagit nästa steg och skapat nya affärsmöjligheter kring plattformarna Mktwebb och Mktmobil blev ett fantastiskt lyckat år med flera spännande projekt och tjänster som skapar nya intäkter, konstaterar Hanna Konyi, affärsutvecklingschef för Mktmedia. Mktmedias utmaning och uppdrag är att fånga lokala initiativ och idéer och snabbt växla upp dem så att övriga i koncernen kan dra nytta och skapa nya intäktsmöjligheter. Fördelen med det gemensamma arbetet är dels skalfördelar vid upphandlingar och draghjälp i processen att gå från idé till färdig produkt, dels ökad motivation när en lokal idé lyfts in i ett större sammanhang. Vi har ett mycket bra samarbete med de lokala utvecklingsråden inom koncernen som bidrar med idéer för att locka besökare och öka trafiken till våra digitala kanaler. Första prioritet för flera av de digitala satsningarna är att öka just trafiken till webben eller mobilen. Väl där gäller det att ha så bra innehåll och andra erbjudanden, att besökarna stannar kvar och fortsätter utforska sajterna, säger Hanna Konyi. Mktmedia har tillsammans med koncernbolagen identifierat den stora potential som finns i relationen till många människor och dessutom kunskap om deras profiler och intressen. Genom ett antal satsningar kommer Mktmedia att kunna erbjuda annonsörer och samarbetspartners en trovärdig besökarstatistik för att ytterligare utveckla denna unika potential och kunskap. Detta är ett oerhört viktigt område för oss som vi började fokusera på under hösten Mycket av det vi gör nu handlar om att få fram underlag som vi vet att våra kunder och annonsörer efterfrågar. Det är ett avancerat projekt som bygger på att vi kan identifiera både vilken typ av redaktionellt material läsarna vill ha och hur de går vidare och tar del av annonsörernas erbjudande. Lyckas vi, blir vi en viktig taktisk partner till våra kunder. Inom digitala medier är det naturligt med ett tätare samarbete mellan det redaktionella uppdraget och det rent kommersiella. Förklaringen är enkel; det är genom bra redaktionellt innehåll vi kan öka trafiken till våra sajter. Att kunna ta del av användarprofiler är inte minst de större företagen intresserade av. De har ofta kampanjer som går över hela landet och i flera kanaler samtidigt. Men det finns också en stor marknad i att erbjuda mindre lokala företag möjligheten till digitala affärslösningar. Mediabolaget Västkusten (MBVK) är ett exempel på ett affärsområde inom Stampen som har kommit långt. Sedan ett år tillbaka har MBVK gjort det möjligt för kunder att sätta upp sin egen digitala kundklubb. Vi kallar tjänsten för SMS-klubben och har ett 30-tal lokala detaljistföretag som regelbundet kommunicerar erbjudande till sina slutkunder, berättar Ann Andersson som är marknadschef för digitala medier på MBVK. Direktmarknadsföringen via mobilen är effektiv, nästan alla har en mobiltelefon idag. Vi kan vara personliga och det är enkelt att skräddarsy en eller flera kundlistor beroende på erbjudandet. Enligt flera av kundföretagen har responsen varit bra och aktiviteterna drar folk till butikerna. Ett klädföretag hade en mängd användardata om sina kunder men inte något verktyg för att kommunicera. SMS-klubben passade perfekt i deras bearbetning av sina kunder. Betalningsmodellen är uppdelad i två delar. Kundföretaget betalar en månadshyra för verktyget där service och uppdateringar ingår. Den andra delen är en summa på två kronor per skickade SMS. SMS-klubben är ett billigt och effektivt sätt att bearbeta marknaden på för mindre lokala företag som har en begränsad marknadsföringsbudget. Jag är övertygad om att denna typ av digitala tjänster har en riktigt stor potential. Speciellt roligt är det att vi ligger före våra konkurrenter och det försprånget hoppas jag vi kan utnyttja på bästa sätt, säger Ann Andersson. 17

20 Notiser: Designpris till NA Nerikes Allehanda har vunnit designpris i den prestigefyllda tävlingen European Newspaper Award med ett rosa reportage om bröstcancer. Tidningen prisas i kategorin innovationer för jobbet om bröstcancer som publicerades den 3 oktober 2009, en rosa tidning med en förstasida i fullformat på sex kvinnor som med hjälp av sina kroppar formar ett rosa band. Anette Stannisson redigerade, Pavel Koubek fotograferade och Tina Enström skrev. I texterna berättar kvinnor om sin syn på sina bröst. Resultatet blev sex olika berättelser om kvinnor som visade sig vara lika men ändå olika. Konsten att kunna ta betalt Det verkar onekligen som Strömstads Tidning lyckats med konsten att ta betalt för redaktionellt innehåll. Det är knappt ett år sedan tidningens sajt lanserades och drygt var fjärde läsare har valt att betala för webbplatsens plustjänst. Strömstad Tidning är en av Stampens mindre lokala tidningar med utgivning av papperstidningen tre dagar i veckan. Att kunna sjösätta en egen webbplats var ingen självklarhet för en liten tidning med sammanlagt tolv medarbetare. Nu kunde Strömstad Tidning få bra hjälp genom att utnyttja den webbplattform som utvecklingsbolaget Mktmedia tagit fram för koncernens samtliga tidningar. Dessutom fick en arbetsgrupp inom Stampens Ledarskapsprogram (SLP) uppgiften att göra en förstudie för att utveckla en digital prenumerationslösning. Efter studier i både Sverige och utomlands, kom vi fram till att den så kallade fakturamodellen var gångbar. Den innebär att när kunden ska betala för papperstidningen ges vid samma tillfälle ett erbjudande att köpa till unikt material från webben, berättar Tomas Niklasson från Relationer & Affärer och Mktmedia som deltog i förstudien. Första sex månaderna drevs sajten helt öppet med fri tillgång till alla texter, men tidningen var tydlig med att en plustjänst skulle införas. På kort tid har ca 25 procent av alla tidningsprenumeranter beställt plustjänsten för ett tillägg på tio procent av abonnemangspriset. Med stromstadstidning.se får läsarna möjlighet att ta del av lokala nyheter sju dagar i veckan. Hela upplägget bygger också på en mycket aktiv dialog med läsarna som har möjlighet starta egna bloggar, lägga in artiklar och ladda upp egna bilder och filmer. Succé för GPs nyhetsapp I juni 2010 släppte Göteborgs-Posten sin första nyhetsapplikation och den blev snabbt uppskattad. Över personer har laddat ner appen och antalet sidvisningar har vid flera tillfällen passerat en halv miljon i veckan. Tillsammans med tidningens vanliga mobilsajt har trafiken på mindre än ett år ökat med 600 procent. Från drygt sidvisningar i veckan till över GPs app är i första hand inriktad på allmänna nyheter men prioriterar också sport och kultur/nöje. Det går också att ta del av ekonominyheter, lokala nyheter, GPTV och bildgallerier från nyhetshändelser. En funktion som tar vara på mobiltelefonens möjlighet till positionering är krogguiden där läsarna, förutom att ta del av tidningens recensioner, också får en karta via Googlemaps var restaurangerna ligger och avståndet dit. I början av 2011 lanserade GP även sin första betalapp för iphone som innehåller material från Teknik & Trender samt dagliga iphonetips från teknikbloggaren Eva Wieselgren. Karin Säfström ny tidningschef Karin Säfström blir ny tidningschef för Länstidningen i Södertälje, Södertälje Posten och Nynäshamns Posten med uppdraget att utveckla och stärka lokaltidningarnas positioner. Hon har tidigare i sin karriär haft olika redaktionella chefsbefattningar och uppdrag på tidningar som dn och Strengnäs Tidning/ Eskilstuna-Kuriren. Karin har utbildning inom journalistik och ledarskap från bland annat Poppius och JMK. Hon är också engagerad i TU, tidigare styrelseledamot med uppdrag inom press- och tryckfrihetsfrågor. Katshing årets mest användarvänliga webbutik När den oberoende informations- och jämförelsesajten prisjakt.nu utsåg årets mest användarvänliga butik, gick förstapriset till Katshing. Kunderna röstade fram Katshing med följande motivering: Katshing har skapat en tydlig egen profil, egna testfilmer på Katshing-tv och gott om bilder. Dessutom kan det inte bli lättare att jämföra priser med olika abonnemang och det är extra kul att se vad butikens personal själva väljer för telefoner. 18

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2012

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2012 STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2012 ANDEL AV OMSÄTTNING ÖVRIGT 14% GP 17% STMP 7% MBVK 9% Koncernens intäkter kvar på oförändrad nivå, MSEK 2700. V-TAB 32% GISAB 5% PROMEDIA 16% Rörelseresultatet

Läs mer

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2011

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2011 STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2011 ANDEL AV OMSÄTTNING ÖVRIGT 14% GP 18% STMP 5% MBVK 9% Koncernens intäkter ökade med 6,1 procent till MSEK 2 713 (2 556) V TAB 31% PROMEDIA 17% GISAB 6% Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 27 AUGUSTI 2015 KONCERNEN I KORTHET Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 7 476 ksek (8544 ksek) Nettoomsättning för Koncernen första

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012 201212 201112 201012 200912 200812 MSEK 201212 201112 201012 200912 200812 MSEK STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012 ANDEL AV INTÄKTERNA ÖVRIGT GP 13% 17% Koncernens intäkter uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013

Delårsrapport januari juni 2013 201306 201206 201212 MSEK 201306 201206 201212 MSEK Delårsrapport januari juni 2013 ANDEL AV OMSÄTTNING STMP 10% ÖVRIGT 12% Local Media 26% Koncernens intäkter i linje med branschens vikande trend MSEK

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

från makro till mikro Innehåll Helhetsperspektivet skapar framgång lokalt.

från makro till mikro Innehåll Helhetsperspektivet skapar framgång lokalt. STAMPEN 2009 Nyårsfyrverkeri från makro till mikro Helhetsperspektivet skapar framgång lokalt. Innehåll Året i korthet 2 Stampen-gruppen i siffror 3 Intervju med koncernchefen 4 Redaktionell kompetensutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2014

Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2014 Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2014 DELÅRSRAPPORT 30 SEPTEMBER 2014 KONCERNEN I KORTHET Nettoomsättning för Moderbolaget Q3 2 693kSEK (3 089kSEK) Nettoomsättning för Koncernen Q3 3 617kSEK Resultat

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2011

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2011 STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2011 ANDEL AV OMSÄTTNING ÖVRIGT GP 16% 18% STMP 5% V TAB 30% GISAB 5% MBVK 9% PROMEDIA 17% Koncernen fortsätter att växa och intäkterna ökade med 7,8 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Frilansrekommendationen består dels av ett rekommenderat arvode, dels en beskrivande text, om hur vi kommit fram till detta rekommenderade arvode.

Frilansrekommendationen består dels av ett rekommenderat arvode, dels en beskrivande text, om hur vi kommit fram till detta rekommenderade arvode. 1 Journalistförbundets frilansrekommendation 2015 Denna rekommendation är avsedd för Journalistförbundets medlemmar som regelmässigt eller tillfälligt utför frilansuppdrag. Med frilansar avser vi alla

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma?

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Börja Drömma Belöningar & Erkännanden Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Detta är bara början! Medan du bygger din Vemmaverksamhet, skapar du även din berättelse och sätter exempel

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2014 Online // Magasin // Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13.

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Lunds Universitet VT - 13 Nina Glücksman Praktikrapport Under en 12 veckors period har jag praktiserat på Minnesota Communication AB.

Läs mer

UR LEDNINGENS PERSPEKTIV

UR LEDNINGENS PERSPEKTIV UR LEDNINGENS PERSPEKTIV CAROLIN EKMAN LISA LAGERKVIST PAULINA MODLITBA En idé föds Våren 2002 kontaktade Mikael Nestius Bonniers med en idé om att starta en ny gratistidning i Stockholm. Mikael Nestius

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

VD har ordet Förvärvet av Tourn Media Internationell expansion

VD har ordet Förvärvet av Tourn Media Internationell expansion VD har ordet Förvärvet av Tourn Media År 2014 har varit ett händelserikt år för Tourn International och den viktigaste händelsen var förvärvet av bloggannonseringsnätverket Tourn Media (Tourn.se). I och

Läs mer