S TA M P E N Stampen AB, Göteborg. Telefon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com"

Transkript

1 STAMPEN 2010

2 Krabbnebulosan är resterna av en supernova. Den har en diameter på 6 ljusår och är belägen i stjärnbilden Oxen. Avståndet från oss är ljusår. Ljusfenomenet var en stor mediehändelse fjärde juli 1054 och syntes i dagljus i 23 dagar och på natthimmelen i 22 månader över hela jorden. Det innebär att själva explosionen skedde 5400 f.kr. Den utvidgas fortfarande med km/sek, men det som verkligen händer i krabbnebulosan idag kan vi bara gissa, det vet vi först år ÅRET I KORTHET 2 STAMPEN-GRUPPEN I SIFFROR 3 INTERVJU MED KONCERNCHEFEN 4 60/70-TAL 8 BRANSCH OCH AFFÄRSUTVECKLING Fokus på nya intäkter och samarbetsformer 10 Samarbete över revirgränserna 11 Branschförnyarna 12 V-TAB vill leda utvecklingen 14 Nyförvärv med rekordsnabb vändning 16 Genombrott för affärsutveckling i de digitala medierna 17 Notiser 18 Mobiento satsar internationellt 19 KOMPETENSUTVECKLING På nya poster 20 Kundstyrd och tillväxtorienterad affärsutveckling 26 Kunskapsutvecklarna 27 80/90-TAL 28

3 På spaning efter den tid som kommer Vi lever alla i en spännande och föränderlig tid. Antalet nya publiceringskanaler har formligen exploderat och kundernas förändrade konsumtionsmönster påskyndar utvecklingen och vårt sätt att agera. Dagens och framtidens mediemodell är ett ekosystem med en mängd kanaler, tjänster och olika avsändare. Stampen-gruppens styrka är att alltid kunna leverera ett trovärdigt och engagerat innehåll oavsett publiceringsform. Det är en oskattbar konkurrensfördel i kampen om läsarnas och annonsörernas uppmärksamhet. En årsredovisning ser tillbaka på året som gått och i årets upplaga tog vi oss friheten att blicka betydligt längre tillbaka. Här och var har vi gjort nedslag från 60-talet och framåt, men även spanat in den tid som kommer. Det idébygge och nätverksföretag som Stampen-gruppen utgör är en ung företeelse. Vi har på kort tid och på ett mycket aktivt sätt varit med och ritat om det svenska medielandskapet. Vi har kunnat göra det med en beslutsamhet och med den trygghet som lokala dagstidningar skapar med sin alldeles speciella uppgift att vara en viktig del av det lokala samhället. När lågkonjunkturen var som djupast vågade vi satsa på ny teknik och nu kan vi se resultatet av gemensamma webb- och mobilplattformar. Flera av de senaste årens företagsförvärv har också visat en mycket bra utveckling. Vi tror på det lokala och bygger framgång på geografisk närhet. Vi tror också på nödvändigheten att skapa nya affärs- och betalmodeller för att fortsätta vara attraktiva när våra kunder vill nå ut med sina budskap. Det digitala tidevarvet skapar en transparens i nästan alla relationer. Det passar Stampengruppen som alltid försvarar det öppna och fria samhället där inte minst dagstidningen har en viktig publicistisk uppgift. LÅNGSIKTIGHET OCH ALLIANSER Trovärdig journalistik bygger på långsiktighet 30 TRENDSPANING Mediebranschens utveckling 33 NYA BOLAG OCH SAMARBETEN Stampen Media Partner siktar på miljarden 34 Ett rekordår för Familjeliv Media 36 Ett år präglat av nya samarbeten 38 Från ord till handling 39 Gratistidningar fyller en viktig funktion 40 Skalbara processer och IT-plattformar lägger grunden för lönsam expansion 41 00/10-TAL 42 STYRELSEN 44 LEDNINGSGRUPPER 46 STAMPEN-GRUPPEN 47 ÖVERSIKT STAMPEN-GRUPPEN 48 KONTAKTER 53 UTDRAG FRÅN ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

4 Året i korthet Intäkterna ökade med 2,4 procent till msek (5 072) Rörelseresultatet (EBITA) uppgår till msek 289. Efter justering av jämförelse störande poster 2009 uppgår resultatförbättringen till msek 225 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till msek 402 (271) Annonsintäkterna är msek 145 (8,6 %) högre än föregående år Rekordresultat för GISAB, rörelseresultatet (EBITA) uppgår till msek 79 (35) V-TABs förvärv försämrar rörelseresultatet men stärker marknadspositionen Stampen Media Partner fortsätter att växa och förvärvade bl.a. Wallstreet Media AB Göteborgs-Posten har flest sidvisningar i mobilen 2

5 Stampen-gruppen i siffror Resultaträkning, msek **** 2006 **** Intäkter Rörelseresultat (EBITA) * Rörelseresultat (EBIT) ** Finansnetto *** Resultat efter finansiella poster (EBT) NyckelTAl *** 2006 *** Tillväxt, % Rörelsemarginal, (EBIT) % Kassaflöde från löpande verksamhet, msek Avkastning på eget kapital, % ***** Soliditet, % * I rörelseresultatet per 2010 ingår omstruktureringskostnader om msek -12. Föregående års rörelseresultat har påverkats av omstruktureringskostnader om msek -53 samt engångsposter i form av resultat vid försäljning av radioverksamheten om msek 91 samt återbetalning av medlemsavgifter TU om msek 59. ** Rörelseresultatet för 2010 har påverkats negativt av nedskrivning goodwill om msek -16. *** Finansnettot år 2010 har påverkats med msek -64 avseende omvärdering av skuld vid tilläggsförvärv. **** År 2007 och 2006 är ej justerat enligt IFRS. ***** Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital och innehav utan bestämmande inflytande. RörelSERESulTAT (EBITA) PER affärsområde, msek Göteborgs-Posten Mediabolaget Västkusten Promedia GISAB V-TAB Stampen Media Partner 11-1 Övriga verksamheter* Stampen-gruppen totalt * I rörelseresultatet för Övriga verksamheter ingår IFRS-justeringar vilka inte utfördelats på respektive affärsområde. Dessa uppgår till msek 3,3 per 2010 och msek -9,1 per Från och med 2009 tillämpar Stampen-gruppen International Financing Reporting Standards (IFRS). Alla jämförelsetal är omräknade i enlighet med IFRS 1. 3

6 INTERVJU MED KoncERNCHEFEN Stampen ökar innovationstakten Det går bra nu. Stampen vågade satsa trots lågkonjunkturen och kan nu börja skörda frukterna av en tro på framtiden, omfattande satsningar på ny teknik och lyckosamma förvärv. Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen och aktivt medverka i den strukturförvandling som hela medievärlden genomgår, konstaterar koncernchef Tomas Brunegård. Vi träffas samma dag som Stampen släpper sin bokslutkommuniké för Tomas Brunegård har vid ett flertal tillfällen under dagen fått svara på journalisternas frågor om koncernens resultat och utveckling. Och han gör det gärna, för byggandet av den idé som utgör Stampen-gruppen har visat sig stå stark och i högsta grad medverkat till hur den svenska och nordiska mediebranschen förändrats och förnyats. Olyckskorparna som kraxade om en hopplockad överbelånad mediekoncern, utan chans att hämta hem synergifördelar, visade sig ha gruvligt fel. På bara några år har Stampen utvecklats till en koncern som sjuder av nyfikenhet och aktivitet, där strategiska förvärv börjar leverera starka resultat. Det är en fantastisk kreativ kraft som skapas när vi jobbar över gränserna i koncernen. Under krisåret 2009 vågade Stampen både bromsa och gasa. Hur kom det förhållningssättet att påverka 2010? Att våga investera och tro på framtiden är det bästa vi gjort. Vi tog lärdom av förra lågkonjunkturen i samband med dotcom-krisen och lyckades denna gång förmedla ett synsätt som skapat mängder av positiva tankar, idéer och projekt. Att vi, mitt under krisen, exempelvis vågade köpa konkursbon och lanserade gemensamma publiceringsplattformar, syns inte lika mycket i fjolårets resultat som i de kommande årens bokslut. Det är jag helt övertygad om. Vad är du mest nöjd med under 2010? Att innovationstakten har varit och fortsatt är hög inom koncernen och jag är speciellt nöjd med hur Promedia har utvecklats till ett stabilt affärsområde. Promedia är som bekant en sammanslagning av flera olika företags kulturer och har därför varit ifrågasatt som konstruktion och bolag. Ur mitt perspektiv är Promedia ett av de affärsområden som har störst utveck lingspotential. Efter några tunga besparingsprogram, omfattande teknikskiften och chefs byten, känns det otroligt bra att Promedia nu börjar leverera. Och den största besvikelsen? Eftersom jag är av en otålig natur så hade jag gärna sett att den innovationskraft som råder på många håll i Stampen hade nått ut till ännu fler medarbetare, för det är en fantas tisk kreativ kraft som skapas när vi jobbar över gränserna i koncernen. Intäkterna från banners på våra tidningars webbplatser hade gärna fått vara större. Men pressen från marknaden gjorde att alla aktörer prisjusterade nedåt under lågkonjukturen. Jag har aldrig tidigare varit med om en mer omfattande prisförändring i vår bransch. Många medarbetare inom Stampen är nyfikna på vad nya affärsmodeller kan åstadkomma. Det verkar också som många tycker det är stimulerande att arbeta med andra avdelningar eller bolag inom koncernen. Tomas BrunEGÅRd Och det är precis så vi vill utvecklas. Att vi uppfattas som ett nätverksföretag som kan attrahera nya medarbetare och entreprenörer inom media. Stampen ska vara det mest attraktiva företaget att arbeta för på den svenska och nordiska mediemarknaden. 4

7 INTERVJU MED KoncERNCHEFEN Det handlar till stor del om att uppmuntra nya tankesätt hos alla våra medarbetare. Vi söker nyfiket nya affärer, vi prövar nya möjligheter och vi medverkar till förändring och förnyelse. Jag har på senare tid läst flera böcker om Google som i likhet med Stampen är uppbyggt kring en idé och att det är själva idén som driver verksamheten framåt. Utan några andra jämförelser så kan jag konstatera att Stampen som koncern och idé faktiskt är yngre än Google, säger Tomas med glimten i ögat. 5

8 INTERVJU MED KoncERNCHEFEN Utan några andra jämförelser så kan jag konstatera att Stampen som koncern och idé faktiskt är yngre än Google. Några av Stampens satsningar och förvärv gjorde riktigt bra ifrån sig under fjolåret. GISAB med Mitt i-tidningarna har en rörelsemarginal på över 20 procent och delar av Stampen Media Partner är uppe i samma härad. Är det en hållbar vinstnivå över tid? Absolut, och det är också storheten med GISAB och Mitt i-konceptet. Tidningar med den typen av profil och spridning, som har hittat sin affärsmodell, kan hålla uppe vinstnivån under en längre period och samtidigt även fortsätta att utvecklas. Finns det utrymme för ytterligare expansion i Stockholmsområdet för GISAB och Stampen? Definitivt. Stockholm är som bekant både landets största lokala och nationella marknad och i ständig förändring. Vi kommer stärka vår position i Stockholm under de närmaste åren. Vad är det som gör att gratistidningar och vissa digitala satsningar har så mycket högre rörelsemarginal jämfört med de lokala dagstidningarna? Graden av standardisering och en annorlunda distributionsmodell. Det är naturligtvis två helt olika affärer om en tidning ges ut en eller sju dagar i veckan. Kompetensen för att vara en framgångsrik tidningsägare ligger i att förstå skillnaderna och förutsättningarna för de olika tidningstyperna. Även Mediabolaget Västkusten (MBVK) förvärvar och startar nya gratistidningar och superlokala bilagor. Hur ser strategin ut inom detta område? Oavsett om det är en gratistidning eller pren umererad morgontidning så bygger framgången på geografisk närhet, effektivt tryck och distribution. När det gäller gratistidningar har vi den hårda vägen lärt oss vad som krävs. GPs tidigare lokala bilagor, oavsett under vilket namn, kostade oss pengar. GISAB och Mitt i-tidningarna har med sin modell en fantastisk framgång. Nu är vi på gång att etablera oss på flera håll i Västsverige via MBVK enligt samma modell som Varbergs Posten. Vi kommer att vara mycket aktiva när det gäller gratistidningar och super lokala bilagor. De har en viktig funktion att fylla på mediemarknaden. Dels ur ett redaktionellt perspektiv och dels som en bra kanal för annonsörer att nå sina lokala målgrupper. Tidigare var V-TAB det affärsområde som år efter år levererade starka rapporter blev det en tillbakagång, varför då? Året blev tyngre än vad vi hade planerat, men vi passade också på att utnyttja möj lighet erna som dök upp när det blev ett tufft år för hela tryckerimarknaden. Vi tog över två företag som gått i konkurs, köpte VTT Grafiska i Vimmerby och invigde dess utom V-TABs nya anläggning och tryckeri i Landvetter. Tillsammans med löpande prod uktion blev det en extrem stor påfrestning för hela organisationen. Mot den bakgrunden är det naturligt att 2010 och 2011 är en period av konsolidering för V-TAB. Det positiva är att V-TAB genom sina förvärv breddar sitt erbjudande och tar en framskjuten position inom heatset (magasinstryck). Vi ser att V-TAB kan vara med och strukturera om även denna del av tryckerinäringen på samma sätt som skett med coldset (dagspresstryck). Stampen gjorde resultatmässigt ett bra år och är tillbaka på en rörelsemarginal jämför bar med Jämfört med toppåret 2007 är marginalen ändå halverad. Kommentar? Resultat bör mätas över en tidsperiod, där vi tar hänsyn till vilka investeringar som gjorts och hur vi breddat vår verksamhet. Annonsintäkterna för varje tidning är ännu inte tillbaka på den nivå vi hade 2007 och Vår totala omsättning har ökat eftersom vi har fler verksamheter. Resultatet nedbrutet per enhet är bättre än tidigare år. Nu börjar annonsvolymerna återkomma vilket gör oss övertygade om att Stampen kommer att leverera ett ännu starkare resultat Början av året visar att vi har fog för vår optimism. Om du jämför Stampen med andra mediekoncerner, hur klarar sig Stampen resultatmässigt? De stora aktörerna på den svenska mediemarknaden ser helt olika ut och har inte heller samma inriktning. Stampen är nog det största experimentet av alla och vi är den där humlan som inte skulle kunna flyga. Nu har det visat sig att experimentet utvecklas väl och att vi faktiskt kan flyga med både kraft och precision. Lågkonjunkturen var ju det stora testet på Stampens strategi och potential. Att vara framträdande i lokalpress, ha en stark tryckerirörelse samtidigt som nya verksamheter utvecklas, visar sig fungera alldeles utmärkt. Många så kallade experter har ju dödförklarat både lokalmedia, tryckeriverksamhet och sociala medier och menat att det inte finns några pengar att tjäna. Vi har bevisat motsatsen under Satsningar på TV har utvecklats till rena högvinsten för aktörer som valde det spåret. När det kommer till tidningsutgivning så har Stampen satsat på att utveckla lokala morgontidningar och det gör vi mycket framgångsrikt. Om vi lämnar ekonomin, byter spår och tittar på redaktionella satsningar. Vad vill du lyfta fram där? Med hjälp av vårt utvecklingsbolag Mktmedia och deras arbete med att ta fram en gemensam webb- och mobilplattform, kunde flera av våra mindre tidningar ta sig in i den digitala världen under fjolåret. Det har resulterat i redaktionella satsningar på nätet, där vi även prövat oss fram med olika affärs- och betalningsmodeller. Ett bra exempel är Strömstads Tidning som med sin nya webbplats kunnat ta betalt för exklusivt redaktionellt innehåll. Sedan vill jag gärna framhålla GPs applikation som är en stor publicistisk framgång, med över nedladdningar och sidvisningar i veckan. Dessutom går tekniken bakom GPs app att överföra till andra tidningar i gruppen om de har ett tillräckligt läsarunderlag. Vi har även orkat utveckla våra papperstidningar. Här skiljer vi oss från många andra tidningshus runt om i världen, där redaktion ella neddragningar har varit det vanligaste. Vi tror Vi kommer stärka vår position i Stockholm under de närmaste åren. 6

9 INTERVJU MED KoncERNCHEFEN på papperstidningens framtida potential. Sättet som vi förenar familjeliv.se med lokala tidningar är också en publicistisk framgång. Att vi vill och orkar arbeta mellan våra olika publicistiska bolag. I samma anda har det Redaktionella rådet startats under 2010 inom Stampen-gruppen. Det kommer att ge stora synergier framöver (se sidan 27). Stampen har en fantastisk erfarenhet av att producera kvalitativa lokala tidningar och har också byggt upp kunskap om sociala medier och tekniska publiceringsplattformar. När kommer den erfarenheten användas för en internationalisering? Det gör den redan även om det än så länge är i en begränsad skala. Jag tycker dock det är på sin plats att lyfta fram Mobientos etablering i New York och att Microsoft finns på deras kundlista. Familjeliv i Polen blev utsedd till landets bästa sajt, vilket vi är stolta över. Mktmedia har tecknat samarbetsavtal med HSS Media i Finland och Polaris Media i Norge. Jag är framförallt nöjd med att vi i svallvågorna av lågkonjunkturen fortsätter att planera för en internationalisering och som i Mobientos fall går från ord till handling. Mer kommer att ske men vi tar det i den takt vi orkar med. Vi gör det bara med projekt som håller yppersta klass och där vi tillför unik kunskap. Under fjolåret etablerade Stampen en egen marknadsavdelning där Relationer & Affärer ingår. Hur går det med den satsningen? Det går mycket bra. Lasse Rundblom, tidigare VD för GP, fick förtroendet att leda arbetet och bygga ny kunskap för att kunna mejsla ut nya affärsmodeller tillsammans med våra affärs partners. Stampen kommer leverera ett ännu starkare resultat Stampen ska vara det mest attrak tiva företaget att arbeta för på den svenska och nordiska mediemarknaden. Vi är nu djupt inne hos våra affärspartners men också hos reklam- och mediebyråer. Tillsammans ska vi försöka optimera kundernas affär. Satsningen går hand i hand med en allt större transparens generellt i samhället men även i näringslivet. Absolut. Många i vår bransch är medvetna om att de nuvarande betalmodellerna för annons ering inte är tillräckligt bra och risktagandet inte är rätt fördelat. Nu tar vi ett helt nytt grepp och möts av ett stort intresse. I denna årsredovisning presenterar vi flera nya medarbetare. Samtliga har fått frågan om de tror att publicering med hjälp av läsplattor kan bli ett bra tillfälle att ta betalt för redaktionellt innehåll. Hur ser du på den möjligheten? Framtidens mediemodell är ett ekosystem som består av en mängd kanaler, tjänster och olika avsändare. Framgången kommer avgöras av hur skickligt detta ekosystem kan hant eras av ett mediebolag. Läsplattor är ingen frälsning för mediebolagens tillkortakommande att ta betalt för digitalt innehåll. Men chanserna att ta betalt kommer definitivt öka med läsplattor och det är en spännande del av ekosystemet. Går jag till min egen mediekonsumtion så har tidningsläsandet definitivt ökat med läsplattan. Jag läser betydligt fler internationella affärstidningar än förut, för tillgängligheten är suverän. Eftersom jag vet att du har sex morgontidningar på ditt frukostbord och dessutom gärna läser böcker. När får du tid över för innehållet i en läsplatta? Det är strötiden, exempelvis när jag sitter på en flygplats och väntar. Då åker läsplattan upp. Den fyller samma funktion som Metro gör på tunnelbanan. och erbjudande efter det. Exakt när det ligger i tiden är dock svårt att säga men vi närmar oss med stor hastighet. Slutligen, vad önskar du dig mest av 2011? Jag önskar att fler medarbetare djupt inne i våra klassiska tidningsorganisationer, oavsett om de är journalister eller säljare, ska bli smittade av den nybyggaranda som råder på flera håll inom koncernen. Jag önskar att unga människor som inför valet av karriär i högre utsträckning smittas av samma nybyggaranda och söker sig åt vårt håll. Jag önskar också att entreprenörer vill testa och utveckla sina idéer tillsammans med oss. Ytterligare ett önskemål är att företrädare för tidningsbranschen generellt blir duktigare på att tala om att branschen i högsta grad är levande och har med rätt inställning en spännande framtid att erövra. Vi är en kreativ när ing och den har framtiden för sig. När kommer Stampens morgontidningar bli anpassade för läsplattan och kommer det prenumerationskombinationer tillsammans med den tryckta tidningen? Jag är helt övertygad om att våra läsare kommer att få skräddarsydda lösningar och utbud. Efterfrågan på marknaden kommer att styra och vi får anpassa vår verksamhet 7

10 1960-talet 1960-talet PRÄGlADES AV EN STARK FRAMTIDSTRO och många ekonomier i västvärlden gick för högtryck. En allt större och välutbildad medelklass växte fram med en hunger på nya varor och tjänster. Inte minst antalet personbilar blev allt fler. För Volvo designade Pelle Pettersson Volvo P1800, en modell som fick stor uppmärksamhet när den rattades av Roger Moore i TV-serien Helgonet. Sovjetiske flygmajoren Juri Gagarin blev den första människan i rymden och en rymdkapplöpning inleddes där USA avgick som segrare när Neil Armstrong lämnade sin rymdkapsel för att beträda månens yta. Den amerikanska politiska oskulden försvann när president John F. Kennedy mördades och under samma årtionde dödades även medborgarrättskämpen Martin Luther King och presidentkandidaten Robert Kennedy. Samtidigt växte den politiska medvetenheten med Pragvåren, studentuppror i Paris och som utmynnade i en radikalisering av hela samhällsdebatten. Ett uppror mot etablissemanget väl ackompanjerat av rock n roll, Beatles och Rolling Stones för att kulminera i Flower powerrörelsen med Peace, Love & Understanding som hoppfullt mantra. Även Maos lilla röda blev ett begrepp långt utanför Kina och en svensk översättning kom ut Inom media var det skrivmaskiner och sätterimaskiner som användes för att producera morgontidningen. Den första ordbehandlaren presenterades 1964 och mobiltelefonen året efter. Få kunde ana att en skrivmaskin med minne skulle förändra förutsättningarna för en hel bransch. Bland Stampens lokala tidningar var flygolyckan i Vikbo utanför Köping en tragisk händelse 1960 med flera dödsoffer. 50 år senare kunde Bergslagsbladet/Arboga Tidning avslöja att Försvarsmakten medvetet mörklagt orsakerna till att Lansenplanet störtat. En betydligt positivare händelse var övergången till högertrafik den 3 september 1967, en given etta på löpen dagen efter. 8

11 1970-talet Efter OAVBRUTEN EKONOMISK TIllväxt SEDAN 1950-talet blev det ett hårt uppvaknande under 1970-talet. Oktoberkriget 1973 mellan Israel och Egypten/Syrien resulterade i att OPEC-länderna vägrade leverera olja till länder som hjälpt Israel. Bristen på olja orsakade bensinransonering och en världsomfattande lågkonjunktur. Nästa oljekris inträffade redan 1979 i svallvågorna av revolutionen i Iran. Vänsterrörelsen växte i styrka i början av årtiondet och fick ytterligare kraft när Nordvietnam segrade efter flera års krigsföring mot supermakten USA. I Sverige började dock vänstervågen ebba ut och 1976 får Sverige sin första borgerliga regering sedan När vänstern träder tillbaka växer sig miljörörelsen allt starkare. Inte minst bidrar kärnkraftsolyckan i Harrisburg i USA 1979 till ett ökat miljöengagemang och motstånd till kärnkraft. Ett mer utpräglat politiskt haveri står det republikanska partiet för, när Watergateskandalen avslöjas av reportrarna Bob Woodward och Carl Bernstein på Washington Post. President Richard Nixon tvingades avgå under förödmjukande former. Den digitala revolutionen börjar samtidigt ta fart. Första e-brevet skickas 1971 och året efter gör datavirus entré. Faxmaskinen, laserskrivaren och första persondatorn introduceras. I en källare i Kalifornien startas företaget Apple Musikscenerna i Sverige och internationellt får uppleva en härlig mix av proggmusik, disco, heavy metal, glamrock och dansband. Detta är också Abbas stora årtionde. GPs ägare Lars Hjörne tar första spadtaget för nya tidningshuset och tryckeriet i Hisings Backa. Tuveraset blir en stor medial händelse precis som ockupationen av västtyska ambassaden i Stockholm Björn Borg påbörjar sin osannolika segersvit i Wimbledon Två år senare kraschar Formel 1-föraren Ronnie Petterson på Monzabanan i Italien och avlider. 9

12 bransch och affärsutveckling Katja Widlund, Ricard RoBBSTÅl Fokus på nya intäkter och samarbetsformer 100 nya är arbetsnamnet på den genomgripande förändring som GP är mitt uppe i. Efter flera år av besparningar sätts nu ett betydligt större fokus på hur GP med sitt starka varumärke kan generera helt nya intäkter. Efter att ha träffat Katja Widlund som är ans varig för 100 nya och GPs VD Ricard Robbstål, så finns det helt klart en känsla av att kulturrevolutionen är inledd på Polhems platsen. Med start under fjolåret och fram till och med 2014 ska nya projekt och samarbetsformer ha dragit in 100 miljoner i intäkter. Efter att GP de senaste åren jobbat hårt på kostnadssidan var det dags att lyfta blicken och få till ett nytt synsätt. 100 nya är förmodligen det bästa sättet att visa att GP har alla möjligheter att ständigt vara ett tillväxt företag, konstaterar Ricard Robbstål som efterträdde Lars Rundblom som VD för GP i april Vi har en unik position på den lokala mediemarknaden med läsare och ett oerhört starkt varumärke. Självklart ska det kunna generera nya affärer! Katja Widlund är civilekonom och har en bakgrund som CRM-konsult. Hon har arbetat på Saab Automobile, GM South East Asia, Handelskammaren i Malaysia och i olika ITföretag. Katja började på GP 2006 och fick i december 2009 uppdraget att vara den samordnande länken för att leda 100 nya. Det som slog mig när jag började på GP var att nästan alla avdelningar arbetade enbart inom sina egna områden, vilket gör det betydligt svårare att få fram nya idéer och skapa affärsmöjligheter. När vi nu arbetar med nya projekt så omfattar det nästan alltid flera avdelningar inom GP och den responsen vi har fått har varit och är mycket positiv. Att samla medarbetare släpper loss kreativiteten och alla verkar inse nyttan av att utveckla GPs erbjudande. Jag upplever att intresset för att vara med och hitta nya intäktsmöjligheter är stort oavsett om man arbetar på redaktionen, marknadsavdelningen eller på någon annan plats inom GP. Att få fram 100 nya miljoner fram till 2014 är självklart ett tufft mål men under 2010 har de första projekten kommit på plats och omsatt ett par miljoner kronor. Exempel på helt nya idéer är Memosticks, en form av klisterlappar med annonsbudskap på GPs förstasida och ytterligare ett projekt har handlat om digitala samköp. Intresset har inte bara varit stort på GP. Även andra bolag och affärsområden inom Stampen-gruppen följer utvecklingen av 100 nya. Katja Widlund sitter även med i Mktmedias utvecklingsråd för att sprida GPs nya förhållningssätt. Ett medieföretag som grundades 1813 har alla förutsättningar att vara ett stabilt tillväxtföretag. * CRM är en förkortning av Customer Relationship Management. Relationsmarknadsföring är det begrepp som på svenska bäst beskriver arbetet för att skapa lojala och återkommande kunder. 10

13 bransch och affärsutveckling Samarbete över revirgränserna ska ge 120 nya miljoner till Promedia Promedia vill ta vara på möjligheterna som skapats med fler publiceringskanaler och befästa ställningen som läsarnas förstaval på den lokala marknaden. Vi har påbörjat ett spännande utvecklingsarbete och det som är mest glädjande är den positiva respons vi möter från medarbetare oavsett vilken yrkeskategori de tillhör, många vill bidra, säger Ulf Johansson, chefredaktör för Nerikes Allehanda (NA) och en av tre produktchefer i Promedias Utvecklingsråd. Ulf Johansson Under 2009 började planerna ta form för att under en femårsperiod successivt öka Promedias intäkter från nya produkter med msek 120 som mål för För att rent praktiskt gå i land med uppgiften form erades under 2010 Utvecklingsrådet. I rådet ingår tre produktchefer som ansvarar för redaktion, privatmarknad och företagsmarknad inom Promedia. Utvecklingsrådets främsta uppgift är att se till att när vi planerar för nya projekt ska det gå att arbeta vertikalt genom orga nisationerna. Om vi ska lyckas med vår målsättning att nå ökade intäkter, måste vi kunna samarbeta över de revirgränser som funnits tidigare, förklarar Ulf Johansson. Jag tycker helt klart att det finns en annan inställning nu än bara för några år sedan. Nästan samtliga medarbetare förstår vikten av att skapa nya affärsmodeller och därmed nya intäkter. Vi kan inte enbart förlita oss på inkoms terna från den traditionella morgontidningen. Nu arbetar vi med att ta fram olika prenumerationsformer, mikrobetalningar för nya tjänster och kick backs från externa samarbetspartners. Med vår organisation för 14 lokaltidningar är vi inte bara gränsöverskridande mellan avdelningarna. Vi skapar även nya samarbetsformer inom hela Stampengruppen och mellan Promedias gemensamma och lokala avdelningar. Promedia har valt att enbart använda interna resurser. Men för att kunna använda personal till specifika och tidsbegränsande uppdrag ska de också kunna frikopplas. Inga chefer med budgetansvar ska behöva känna att den egna verksamheten blir lidande av att personal en deltar i utvecklingsprojekt. Även om Utvecklingsrådet och linjeorganisationen består av egna medarbetare så finns det ett livligt utbyte mellan den egna Utvecklingsverkstaden, ledd av Lennart Mattisson, Stampens utvecklingsbolag Mktmedia och Stampen Media Partner. Den gemensamma webb- och mobilplattformen har varit en förutsättning för att kunna driva flera nya uppdrag är året då flera projekt ska realiseras och målet är att nå msek 45 i nya intäkter. I första hand rör det sig om projekt där vi kombinerar våra olika tidningars starka lokala varumärken med olika publika tjänster och kundklubbserbjudande. Resor, mat & dryck och trädgård är exempel på satsningar som innehåller spännande erbjudanden för våra läsare och blivande medlemmar. En viktig pusselbit för att projekten ska bli framgångsrika är att bygga relationer med läs arna som varar och utvecklas över tid. Det är en nytt förhållningssätt som kommer innebära att våra tidningar tar en aktivare roll i lokalsamhället. Vi ska helt enkelt vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen, konstaterar Ulf Johansson och exemplifierar med projekt et Kvinnofrid, en uppmaning att stoppa våldet mot kvinnor. Som de flesta vet har Örebro varit drabbat av flera allvarliga våldtäkter på senare tid. Därför har vi på NA valt att inte bara rapportera om våldtäkter utan även engagera oss i projekt som på olika sätt ska lägga grunden för ett tryggare Örebro. 11

14 bransch och affärsutveckling Branschförnyarna Efter att Stampens prioriterade fokusområde Kundfokus bytt namn till Relationer & Affärer, har en analysoch läroperiod övergått till skarp verksamhet. Första verksamhetsåret kan visa upp en slagkraftig lista med samarbets partners och ett positivt resultat till koncernen. Men uppdraget är betydligt mer utmanande än att enbart generera nya intäkter. Det pågår som bekant en strukturomvandling av hela mediebranschen och när marknadschefer i snart sett alla företag undrar vad förändrade förutsättningar kommer innebära för den egna verksamheten, så har Relationer & Affärer om inte svaren på alla frågor i alla fall en helt ny affärsmodell att presentera. Jag skulle vilja påstå att 90 procent av vad alla mediebolag fakturerar sina kunder har fel prislapp. Summan kan vara både för låg och för hög men sällan rätt. Förklaringen är enkel. Eftersom inga mätningar som genomförs går på djupet och speglar det verkliga utfallet, så finns det heller inga tillförlitliga fakta att ta del av, konstaterar Michael Johansson, ansvarig för Relationer & Affärer. Han har en bakgrund som egen företagare i drygt 20 år, oftast i rollen som strategi konsult för både svenska och internationella storföretag. Det vi tror på och vill göra, är att hitta vägar till ersättning som baseras på det vi åstad kommer i form av kundnytta och effekt. Vår affärsutveckling och approach har väckt ett stort intresse bland våra partners och även hos branschkollegor; andra medieföretag men också hos reklam- och mediebyråer. Men ska vi lyckas fullt ut måste vi åstadkomma en total förändring av både vår egen och närbesläktade branscher och leverera mätbara resultat till våra partners. Där har vi en mission att sprida, fortsätter Michael. Det var under sin tid som VD för GP som Lars Rundblom började skissa på nya affärsmodeller där kundnytta, gemensamt risktagande, effektbaserade prismodeller och långsiktiga affärsrelationer var nyckelord. När det nya affärsmönstret mejslades fram under 2009 genomfördes även ett antal projekt med etablerade kundrelationer. I samma veva bestämde sig Lars Rundblom för att satsa fullt ut på visionen och samtidigt påbörjades uppbyggnaden av Stampens marknadsavdelning där Relationer & Affärer ingår. Sedan april 2010 är Lars Rundblom Stampens marknadsdirektör. Ytterligare kännetecken för verksamheten är trovärdighet, transparens och öppenhet. Vi och våra partners måste dela samma värde ringar. Partnerskapet bygger på en ansats där vi tillsammans ska bli framgångsrika Samarbetspartners till Relationer & Affärer Under 2010 var det allt fler starka varumärken som ville testa den nya affärsmodellen. Flera av dessa planerar nya kampanjer under Här ett urval av partners: Din El, Volvo PV, Let s deal, Folkspel, Siba, Handelshögskolan Göteborg, Intersport, Pågen, La Redoute över tid, varför vi helt lämnat den traditionella prislistan, förklarar Lars Rundblom. Tillsammans med företaget går vi igenom förutsättningar och målsättningar med deras kommunikations- och annonssatsningar. Blir utfallet dåligt för våra partners riskerar vi i sämsta fall att inte få betalt alls eller enbart småsummor. Lyckas vi överträffa målsättningen blir vi precis som dem rikligt belönade. Vi har fått vara med om båda delarna. Nu är inte detta ett affärsupplägg som passar alla företag. Eftersom vi alltid gör en djup analys av förutsättningarna, har det inträffat att vi avstått från att gå vidare med vissa relationer. Ser vi att vår partner har brister i den egna organisationen eller i sitt erbjudande, skulle det vara fel av oss att föreslå marknads förings insatser som vi i förväg tror blir verkningslösa, säger Michael Johansson. Men även i de fall där det inte blivit konkreta projekt, väcker Stampens nya verksamhet ett stort intresse. Vad vi föreslår, om förutsättningarna är de rätta, är en marknadsinvestering med gränslösa möjligheter. För att lyckas hela vägen har det varit naturligt att redan från start bygga allianser med andra aktörer i mediebranschen och därmed kunna leverera ett trovärdigt erbjudande som täcker landet demografiskt och därtill alla tänkbara publiceringskanaler. Många av våra affärspartners har hela Sverige som marknad och då måste vi uppfylla lösningar på riksnivå. Därför har vi samarbeten med flera medieaktörer och annonspaket. Mediekompaniet är ett exempel på det sistnämnda som respresenterar 74 dagstidningar, säger Lars Rundblom. Det nytänkande som Relationer & Affärer står för, avspeglas även i uppbyggnaden av den egna organisationen. Stampens marknads avdelning består för närvarande av tio personer. Av dem är hälften fastanställda och hälften egna konsulter eller frilansare med verksamhet inom olika discipliner i kommunikationsbranschen. Konsulterna lägger halva sin arbetstid på att utveckla Relationer & Affärer. Det är ett nytt sätt att arbeta på inom Stampen-gruppen och som ger oss en stor flexibilitet och kanske viktigast av allt, influenser och erfarenhet av personer som kommer från olika håll. Enklast är att beskriva vår bemanningsfilosofi som en modern nätverksorganisation, säger Michael Johansson. När det är dags att göra bokslut över

15 bransch och affärsutveckling lars rundblom, MIcHAEl johansson kan medarbetarna på Relationer & Affärer konstatera att det första verksamhetsåret blev ett bra år. En omsättning på msek 16 resulterade i ett överskott på närmare msek 10, varav 7 delades ut till mediebolagen inom Stampen-gruppen. Inom fem år tror vi att de nya affärskonstruktionerna står för procent av koncern ens annonsintäkter. Går det enligt plan så kommer vi ha avvecklat själva organisationen Relationer & Affärer eftersom affärsmodellerna blivit självklara inom koncernen. Då har vi verkligen lyckats med den interna målsättningen, vår mission har blivit ett vedertaget förhållningssätt i mediebranschen, förutspår Lars Rundblom. 13

16 bransch och affärsutveckling DAVID ARTMARK, PEDER SCHUMACHER V-TAB vill leda utvecklingen Efter att V-TAB varit föregångare inom strukturomvandlingen av dagspresstryck har bolaget på kort tid också blivit en betydande aktör på den nationella marknaden för magasinstryck (heatset). Heatsetmarkanden står inför samma förändring som dagspresstryck (coldset). Med hjälp av strategiska förvärv som VTT Grafiska i Vimmerby vill vi vara med och leda utvecklingen även på denna marknad, säger Peder Schumacher, VD för V-TAB. 14

17 bransch och affärsutveckling Av Stampens affärsområden har V-TAB varit det som levererat en hög och jämn rörelsemarginal år efter år. Även när lågkonjunkturens vindar blåst som snålast har leveransförmågan varit imponerande. Speciellt med tanke på ett stort antal förvärv och en investering i det helt nybyggda tryckeriet i Landvetter. Det blir svarta siffror även för Men både under fjolåret och 2011 har, och är det viktigt att konsolidera verksamheten och utnyttja samordningsfördelarna, konstaterar Peder Schumacher. Om det är något som V-TAB varit duktiga på sedan bolagets bildades, så är det just att anpassa utbudet efter efterfrågan och skapa effektiva och lönsamma lösningar för alla parter. Det stora antalet förvärv har skapat möjligheter till ett bredare utbud av tryckeritjänster och en ökad geografisk spridning. Det pågår ett ständigt effektivitetsarbete vilket är helt nödvändigt om vi ska säkerställa företagets utveckling och samtidigt vara med och leda den strukturomvandling som heatsetmarknaden står inför. När vi träffar Peder Schumacher har han precis avslutat ett möte med David Artmark, platschef för V-TAB i Vimmerby. Tillsammans gör vi en rundvandring i de moderna och funktionella lokalerna. Sammanlagt trycker V-TAB Vimmerby ca 350 olika titlar om året fördelade på serietidningar, vecko- och månadsmagasin och direktreklam. Gemensamt för uppdragen är kraven på en mycket hög tryckkvalitet. V-TAB Vimmerby klarar också av flera moment i efterbehandlingen. Limbindning, klammerhäftning och inplastning utförs i de egna lokalerna. Inte minst det senare arbetsmomentet har fått en ökad efterfrågan i takt med att allt fler serietidningar distribueras med diverse leksaker. Även kvällspressen och vissa vecko- och månadsmagasin har hakat på trenden med att bifoga varuprover eller andra erbjudanden. Det hjälper inte att kunna trycka snabbt om det finns andra flaskhalsar i verksamheten som drar ner den totala produktionstiden. Därför lägger vi ner en hel del tid på att analysera produktionsflöden för att höja effektiviteten ytterligare. Där kan vi ta hjälp av den erfarenhet som finns inom V-TAB, säger David Artmark. Vi stannar upp framför tryckeriets stolthet. En nästan ny Komori 38S rull offset, som klarar att trycka ex av ett 16-sidigt magasin på en timme. Med en extremt kort ställtid kan V-TAB Vimmerby vara med och konkurrera om en rad tryckeriuppdrag. Speciellt intressant blir det med tidningsuppdrag som har flera olika editioner och en stor sammanlagd upplaga. VTT Grafiska investerade i den nya pressen under 2008 och den bidrog till att man kunde ta emot fler uppdrag och V-TAB har fortsatt i samma spår sedan förvärvet. Under 2010 ökade vår omsättning från msek 165 till msek 215 i Vimmerby. Inte så dåligt med tanke på hur det gick för många av våra konkurrenter, säger David Artmark. Det var också därför vi förvärvade VTT Grafiska. De hade en välskött och delvis helt ny maskinpark vilket gör att vi nu kan erbjuda nya produkter och tjänster. Den investering som gjorts i Komori-pressen är en av de få som gjorts, av dignitet, i branschen de senaste tio åren. Det är talande för heatsetmarknaden, avslöjar Peder Schumacher. V-TAB tog steget in på heatsetmarknaden hösten 2009 efter att ha köpt upp konkursboet efter Svenska Tryckericentralen AB. V-TAB hade länge haft som mål att kunna bredda verksamheten med nya tryckeritjänster. Sedan dess har V-TAB, förutom VTT Grafiska i Vimmerby, också tagit över Elanders rulloffsetverksamhet i Falköping och Kungsbacka Graphics. Det innebär att vi på drygt 1,5 år är en av de större aktörerna inom heatset och svarar för procent av branschens omsättning. Enligt Peder Schumacher råder det fortfarande en överetablering av tryckeriföretag och vi har bara sett början på tryckeribranschens konsolidering. På de tio senaste åren har antalet aktörer inom dagstidningstryck halverats från ca 85 till dagens 45. Inom magasins tryck med rulloffset har vi sett en mer dramatisk utveckling där antalet aktörer minskat från till 7-8 stycken. Om vi tittar ett antal år fram i tiden kommer det ske ytterligare en halvering av antalet tryckeriföretag. Som jag ser det har V-TAB alla möjligheter att bli lika framgångsrika inom heatset som vi är inom coldset. Fakta V-TAB Bildat 2005 Omsättning msek anställda Tryckanläggningar i Avesta, Backa, Falkenberg, Falköping, Halmstad, Kungsbacka, Landvetter, Norrahammar, Norrtälje, Södertälje, Östertälje, Vimmerby, Västerås, Örebro. Trycker dagstidningar, periodiska tidskrifter, direktreklam, produktion av skyltar och butiksreklam, bok- och katalogtryck. Fakta V-TAB Vimmerby Ingår i V-TAB sedan maj 2010 Omsättning msek anställda Tryckpressar: Komori 38S, 2 st Solna C-96, KBA Rapida 106 Total tryckkapcitet: sidiga A4 per timme Efterbehandling: Limbindning, klammerhäftning och inplastning 15

18 bransch och affärsutveckling Nyförvärv med rekordsnabb vändning Den stora utmaningen under fjolåret för Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB var att införliva och öka lönsamheten på de tidigare konkurrerande tidningarna Lidingö Tidning och Vallentuna Steget. Vi överförde vår egen affärsmodell men var även lyhörda då vi ville ta vara på Vallentuna Stegets superlokala inriktning och Lidingö Tidnings 100-åriga förankring. Med facit i hand lyckade vi förena det bästa av två världar, framhåller Peter Clauson, VD för Mitt i Stockholm. Det verkar onekligen som Lokaltidningen Mitt i Stockholm har hittat ett sätt att driva gratistidningar som fungerar oavsett konjunkturläget. Fjolåret blev ett rekordår enligt alla parametrar. Kraftigt ökad omsättning från msek 250 till msek 300 och nästan en fördubbling av vinsten till msek 80. Vinstmarginalen på 27 % är helt klart bland de bästa av alla bolag i branschen. Vi har lärt oss läxan från början av 2000-talet och har nu ett arbetssätt där samtliga medarbetare vet exakt vilken uppgift de har och vilka mål vi ska nå. Det gäller både redaktionella och ekonomiska mål, säger Peter Clauson. Niclas Breimar är chefredaktör och an s- varig utgivare för Mitt i. Han har en lång erfaren het från den traditionella dagspressen och Niclas har även varit med och byggt upp gratistidningskoncernen sedan slutet av 1990-talet. Han hade också en viktig roll när Lidingö Tidning och Vallentuna Steget förvärvades. Övertagandena gick snabbt och för personalen på de berörda tidningarna var det naturligtvis en omställning att plötsligt börja arbeta för den värsta konkurrenten. Men vi var mycket tydliga med hur vi ville driva tidningarna och det resulterade i att några valde att vara kvar medan andra gick vidare inom Promedia, säger Niclas Breimar. Nu blev det två helt olika strategier för att utveckla Vallentuna Steget och Lidingö Tidning. Vallentuna Steget slogs samman med Mitt i Vallentuna och döptes om till Mitt i Vallentuna Steget. Vi tog ganska tidigt beslutet att öppna ett lokalkontor i Vallentuna för att ha en bemanning av redaktionell personal och säljare på plats. Mitt i Vallentuna Steget har en superlokal inriktning som är värdefull att ta vara på. Förutsättningarna för Lidingö Tidning såg något annorlunda ut. Tidningen som firade 100 år under 2010 hade en 2-dagars prenumererad tidning med prenumeranter. Vi valde att lägga ner tisdagsutgåvan och ha kvar en prenumererad utgåva på fredagar. Samtidigt fortsätter gratistidningen Mitt i Lidingö Tidning att distribueras varje måndag. De båda tidningarna når var för sig över personer per vecka. Lidingöborna får därmed den överlägset bästa lokala nyhetsbevakningen i hela Stockholms län. Vi har kvar två separata redaktioner med flera gemensamma funktioner. Exempelvis sporten och kultur/feature arbetar för båda tidningarna, förklarar Niclas Breimar. Gick det då att vända den negativa ekonomiska trend som både Lidingö Tidning och Vallentuna Steget har uppvisat de senaste åren? Ja, och det gick överraskande snabbt. Båda tidningarna nådde redan under 2010 en vinstmarginal som kan tävla med våra bästa tidningar, konstaterar Peter Clauson. Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB, som ingår i Gratistidningar i Sverige AB (GISAB), ger ut 32 tidningar i Storstockholm med en sammanlagd upplaga på över ex varje vecka. 16

19 bransch och affärsutveckling Genombrott för affärsutveckling i de digitala kanalerna hanna konyi, ann andersson Utvecklingsbolaget Mktmedia har tillsammans med ägarbolagen tagit nästa steg och skapat nya affärsmöjligheter kring plattformarna Mktwebb och Mktmobil blev ett fantastiskt lyckat år med flera spännande projekt och tjänster som skapar nya intäkter, konstaterar Hanna Konyi, affärsutvecklingschef för Mktmedia. Mktmedias utmaning och uppdrag är att fånga lokala initiativ och idéer och snabbt växla upp dem så att övriga i koncernen kan dra nytta och skapa nya intäktsmöjligheter. Fördelen med det gemensamma arbetet är dels skalfördelar vid upphandlingar och draghjälp i processen att gå från idé till färdig produkt, dels ökad motivation när en lokal idé lyfts in i ett större sammanhang. Vi har ett mycket bra samarbete med de lokala utvecklingsråden inom koncernen som bidrar med idéer för att locka besökare och öka trafiken till våra digitala kanaler. Första prioritet för flera av de digitala satsningarna är att öka just trafiken till webben eller mobilen. Väl där gäller det att ha så bra innehåll och andra erbjudanden, att besökarna stannar kvar och fortsätter utforska sajterna, säger Hanna Konyi. Mktmedia har tillsammans med koncernbolagen identifierat den stora potential som finns i relationen till många människor och dessutom kunskap om deras profiler och intressen. Genom ett antal satsningar kommer Mktmedia att kunna erbjuda annonsörer och samarbetspartners en trovärdig besökarstatistik för att ytterligare utveckla denna unika potential och kunskap. Detta är ett oerhört viktigt område för oss som vi började fokusera på under hösten Mycket av det vi gör nu handlar om att få fram underlag som vi vet att våra kunder och annonsörer efterfrågar. Det är ett avancerat projekt som bygger på att vi kan identifiera både vilken typ av redaktionellt material läsarna vill ha och hur de går vidare och tar del av annonsörernas erbjudande. Lyckas vi, blir vi en viktig taktisk partner till våra kunder. Inom digitala medier är det naturligt med ett tätare samarbete mellan det redaktionella uppdraget och det rent kommersiella. Förklaringen är enkel; det är genom bra redaktionellt innehåll vi kan öka trafiken till våra sajter. Att kunna ta del av användarprofiler är inte minst de större företagen intresserade av. De har ofta kampanjer som går över hela landet och i flera kanaler samtidigt. Men det finns också en stor marknad i att erbjuda mindre lokala företag möjligheten till digitala affärslösningar. Mediabolaget Västkusten (MBVK) är ett exempel på ett affärsområde inom Stampen som har kommit långt. Sedan ett år tillbaka har MBVK gjort det möjligt för kunder att sätta upp sin egen digitala kundklubb. Vi kallar tjänsten för SMS-klubben och har ett 30-tal lokala detaljistföretag som regelbundet kommunicerar erbjudande till sina slutkunder, berättar Ann Andersson som är marknadschef för digitala medier på MBVK. Direktmarknadsföringen via mobilen är effektiv, nästan alla har en mobiltelefon idag. Vi kan vara personliga och det är enkelt att skräddarsy en eller flera kundlistor beroende på erbjudandet. Enligt flera av kundföretagen har responsen varit bra och aktiviteterna drar folk till butikerna. Ett klädföretag hade en mängd användardata om sina kunder men inte något verktyg för att kommunicera. SMS-klubben passade perfekt i deras bearbetning av sina kunder. Betalningsmodellen är uppdelad i två delar. Kundföretaget betalar en månadshyra för verktyget där service och uppdateringar ingår. Den andra delen är en summa på två kronor per skickade SMS. SMS-klubben är ett billigt och effektivt sätt att bearbeta marknaden på för mindre lokala företag som har en begränsad marknadsföringsbudget. Jag är övertygad om att denna typ av digitala tjänster har en riktigt stor potential. Speciellt roligt är det att vi ligger före våra konkurrenter och det försprånget hoppas jag vi kan utnyttja på bästa sätt, säger Ann Andersson. 17

20 Notiser: Designpris till NA Nerikes Allehanda har vunnit designpris i den prestigefyllda tävlingen European Newspaper Award med ett rosa reportage om bröstcancer. Tidningen prisas i kategorin innovationer för jobbet om bröstcancer som publicerades den 3 oktober 2009, en rosa tidning med en förstasida i fullformat på sex kvinnor som med hjälp av sina kroppar formar ett rosa band. Anette Stannisson redigerade, Pavel Koubek fotograferade och Tina Enström skrev. I texterna berättar kvinnor om sin syn på sina bröst. Resultatet blev sex olika berättelser om kvinnor som visade sig vara lika men ändå olika. Konsten att kunna ta betalt Det verkar onekligen som Strömstads Tidning lyckats med konsten att ta betalt för redaktionellt innehåll. Det är knappt ett år sedan tidningens sajt lanserades och drygt var fjärde läsare har valt att betala för webbplatsens plustjänst. Strömstad Tidning är en av Stampens mindre lokala tidningar med utgivning av papperstidningen tre dagar i veckan. Att kunna sjösätta en egen webbplats var ingen självklarhet för en liten tidning med sammanlagt tolv medarbetare. Nu kunde Strömstad Tidning få bra hjälp genom att utnyttja den webbplattform som utvecklingsbolaget Mktmedia tagit fram för koncernens samtliga tidningar. Dessutom fick en arbetsgrupp inom Stampens Ledarskapsprogram (SLP) uppgiften att göra en förstudie för att utveckla en digital prenumerationslösning. Efter studier i både Sverige och utomlands, kom vi fram till att den så kallade fakturamodellen var gångbar. Den innebär att när kunden ska betala för papperstidningen ges vid samma tillfälle ett erbjudande att köpa till unikt material från webben, berättar Tomas Niklasson från Relationer & Affärer och Mktmedia som deltog i förstudien. Första sex månaderna drevs sajten helt öppet med fri tillgång till alla texter, men tidningen var tydlig med att en plustjänst skulle införas. På kort tid har ca 25 procent av alla tidningsprenumeranter beställt plustjänsten för ett tillägg på tio procent av abonnemangspriset. Med stromstadstidning.se får läsarna möjlighet att ta del av lokala nyheter sju dagar i veckan. Hela upplägget bygger också på en mycket aktiv dialog med läsarna som har möjlighet starta egna bloggar, lägga in artiklar och ladda upp egna bilder och filmer. Succé för GPs nyhetsapp I juni 2010 släppte Göteborgs-Posten sin första nyhetsapplikation och den blev snabbt uppskattad. Över personer har laddat ner appen och antalet sidvisningar har vid flera tillfällen passerat en halv miljon i veckan. Tillsammans med tidningens vanliga mobilsajt har trafiken på mindre än ett år ökat med 600 procent. Från drygt sidvisningar i veckan till över GPs app är i första hand inriktad på allmänna nyheter men prioriterar också sport och kultur/nöje. Det går också att ta del av ekonominyheter, lokala nyheter, GPTV och bildgallerier från nyhetshändelser. En funktion som tar vara på mobiltelefonens möjlighet till positionering är krogguiden där läsarna, förutom att ta del av tidningens recensioner, också får en karta via Googlemaps var restaurangerna ligger och avståndet dit. I början av 2011 lanserade GP även sin första betalapp för iphone som innehåller material från Teknik & Trender samt dagliga iphonetips från teknikbloggaren Eva Wieselgren. Karin Säfström ny tidningschef Karin Säfström blir ny tidningschef för Länstidningen i Södertälje, Södertälje Posten och Nynäshamns Posten med uppdraget att utveckla och stärka lokaltidningarnas positioner. Hon har tidigare i sin karriär haft olika redaktionella chefsbefattningar och uppdrag på tidningar som dn och Strengnäs Tidning/ Eskilstuna-Kuriren. Karin har utbildning inom journalistik och ledarskap från bland annat Poppius och JMK. Hon är också engagerad i TU, tidigare styrelseledamot med uppdrag inom press- och tryckfrihetsfrågor. Katshing årets mest användarvänliga webbutik När den oberoende informations- och jämförelsesajten prisjakt.nu utsåg årets mest användarvänliga butik, gick förstapriset till Katshing. Kunderna röstade fram Katshing med följande motivering: Katshing har skapat en tydlig egen profil, egna testfilmer på Katshing-tv och gott om bilder. Dessutom kan det inte bli lättare att jämföra priser med olika abonnemang och det är extra kul att se vad butikens personal själva väljer för telefoner. 18

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital. 05 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet 3 2005 i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 30 APRIL TV SID 4 Välgörenhetsdoku vårens starkaste trend Dokusåpor med välgörenhetstema

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren & Digitala nyheter Nyhetsförmedling via Internet Erik Fjellman & Jan Sjögren Denna rapport i programmet Telematik 2004 är VINNOVA-rapport VR 2002:15 (ISBN 91-89588-63-0) och Via TELDOK 43 (ISSN 0283-5266).

Läs mer

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL WINN HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 VÅR VERKSAMHET HANDLAR INTE OM HOTELL DEN HANDLAR OM MÄNNISKOR NYTT HOTELL I STAN WINN BUSINESS SCHOOL BÄST I KLASSEN KREATIV ATOMBOMB STÅR BAKOM HOTELLKONCEPT TORSTEN

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 2 vd har ordet Ett starkt 2014 lägger grunden för framtiden Efter nio år i olika roller på Collector, varav de senaste fem som vice vd,

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

magasinet #3 2014 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING

magasinet #3 2014 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING DM magasinet #3 2014 POSTEN INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING Så lär sig Fyndiq allt om sin målgrupp. InkClubs succé: 17 procent fler toppkunder. SÅ FUNKAR HÅLLBAR MARKNADSFÖRING. Intro

Läs mer

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI ABC I KOLLABORATIV EKONOMI En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i kollaborativ ekonomi 1 Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Redaktör Erika Augustinsson Redaktion och texter Erika

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Sensa rapport 2015:04 Ansvarig konsult: Christer Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INTERVJUER... 4 3. FEM

Läs mer