These questions and answers are set out below under a number of headings:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "These questions and answers are set out below under a number of headings:"

Transkript

1 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS VANLIGA FRÅGOR January 2015 Januari 2015 To assist policyholders with their queries regarding Victory Life and the distribution process, the Joint Liquidators have determined that it is appropriate to share with policyholders the objections received to date and the Joint Liquidators responses to these along with answers to a number of frequently asked questions. För att assistera försäkringstagare med deras frågor gällande Victory Life ( Bolaget ) och utdelningsförfarandet har de gemensamma likvidatorerna 1 ( Likvidatorerna ) beslutat att det är lämpligt att dela med sig av de invändningar som hitintills mottagits av Likvidatorerna och Likvidatorernas svar på dessa tillsammans med ett antal svar på vanliga frågor. These questions and answers are set out below under a number of headings: Dessa frågor och svar framgår nedan under en rad rubriker: 1. GENERAL GENERELLT A) My English is not very good. Please can you explain the situation in Swedish for me? A) Min engelska är inte så bra. Kan du vänligen förklara situationen för mig på Svenska? B) Is the Swedish Finansinspektionen aware of what is going on and the distribution method? B) Är den svenska Finansinspektionen medvetna om vad som händer och metoden för tillgångsfördelningen? C) What is the tax impact for me for exiting Victory Life? C) Vilken skatteeffekt har det för mig att lämna Victory Life? COSTS AND THE 7.8% RETENTION KOSTNADER OCH INNEHÅLLANDET AV 7,8 PROCENT A) Our assets are segregated and should be fully protected we should not need to pay money to have our assets returned to us A) Våra tillgångar är separerande och bör vara helt skyddade vi borde inte behöva betala något för att få tillbaka våra tillgångar B) Why are contractual fees not just being charged and why can t these be used to pay the costs of the distribution and liquidation Den närmaste motsvarigheten till liquidator enligt gällande rätt på Brittiska Jungfruöarna torde under svensk rätt vara konkursförvaltare men det utländska rättssystemets term ligger språkligt närmare likvidator varför denna term kommer att användas genomgående. 1

2 2B) Varför är kontraktsgrundade avgifter inte bara debiterade och varför kan inte dessa användas för att betala kostnaderna för utdelningsförfarandet och likvidatioenen? C) How has the 7.8% retention been calculated. Why is it such a high percentage? C) Hur har de 7,8 procenten som innehålls räknats fram? Varför är det en så pass hög procent? 10 2D) If the asset base of Victory Life is approximately EUR 100m, how can the liquidation cost close to EUR 7.8m D) Om Victory Lifes kapitalbas är ungefär 100 miljiner euro hur kan kostnaderna för avvecklingen vara närmare 7,8 miljoner euro E) Is the 7.8% retention being used to pay money to the Swedish tax authority for breaches by Victory Life or for costs associated with the custodial sentences handed down to two of Victory Life s principals or to suppliers and consultants owed money by Victory Life? E) Ska de 7,8 procenten som innehålls användas för att betala den svenska Skattemyndigheten för Victory Lifes överträdelser eller för kostnader hänförliga till de fängelsestraff som ådömts två av Victory Lifes företrädare eller till leverantörer eller konsulter som har fordringar på Victory Life? F) I object to paying possible fees for distribution of assets. I have no idea what my assets are and I have not received an account summary for years F) Jag invänder mot att betala kostnaderna för utdelningsförfarandet. Jag har ingen aning vilka tillgångar jag har och jag har inte fått någon engagemangssammanställning på flera år THE DISTRIBUTION METHODOLOGY METOD FÖR TILLGÅNGSFÖRDELNING A - Your distribution method effectively pools costs by using the retained amount to pay for distribution of complex assets where expensive advisors are required please can you confirm if this is correct? A Er metod för tillgångsfördelning innebär ett delat ansvar för kostnader genom att använda det innehållna beloppet för att betala för utdelningen av komplexa tillgångar där dyra rådgivare är nödvändiga vänligen bekräfta om detta är korrekt? POLICY SURRENDERS ÅTERKÖPTA FÖRSÄKRINGAR A) I surrendered my policy what happens to me? A) Jag har återköpt min försäkring vad händer med mig? B) Will I still have to pay the 7.8% retention? B) Kommer jag fortfarande behöva betala det innehållna beloppet om 7,8 procent ASSET VALUATIONS VÄRDERING AV TILLGÅNGAR A) How will assets be valued for the purposes of determining the 7.8% A) Hur kommer tillgångara att värderas för att fastställa de 7,8 procenten B) If my asset have no value or very limited value what will happen?

3 5B) Om mina tillgångar saknar värde eller har väldigt begränsat värde vad kommer hända? MANAGEMENT FEES FÖRVALTNINGSAVGIFTER A) You will retain 7.8% but also say that you will continue to take ongoing management fees. From what date will you start to take management fee? A) Ni kommer att innehålla 7,8 procent men ni säger också att ni kommer att fortsätta att ta ut förvaltningsavgifter. Från vilket datum kommer ni börja ta ut förvaltningsavgifter? OBJECTIONS INVÄDNINGAR A) If a policy holder wishes to object to the decision of the BVI court on December , how will these objections be treated? A) Om en försäkringstagare vill invända mot BVI-Domstolens beslut av de den 17 december 2014 ( Domstolens Beslut ), hur kommer dessa invändningar att behandlas? B) Will the court treat every single objection from the policy holders separately or will they treat them all at once? B) Behandlar BVI Domstolen varje invändning separat eller behandlas de gemensamt? C) How will policy holders be affected if a policy holder objects to the decision? C Hur påverkas övriga försäkringshavare av att en försäkringshavare invänder mot domstolens beslut? SALE OF BUSINESS FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHETEN A) Is a sale of Victory Life s assets and its policyholders going to be achieved? A) Kommer en försäljning av Victory Lifes tillgångar och försäkringstagare komma till stånd? OTHERS ÖVRIGT A) is there a summary available of victory Life financials and cash flow over the past few years A) Finns någon sammanställning över Victory Lifes ekonomiska situation och kassaflöde under de senaste åren? B) Can you please describe the events leading up to the liquidation including quantifying the Swedish court decisions impact on the Victory Life business B) Beskriv händelseförloppet som föregått den aktuella avvecklingen av Victory Life samt betydelsen av avgöranden från svensk domstol för Victory Lifes verksamhet C) Assurance Service, what role will they be playing in the liquidation from now on? C) Vilken roll kommer Assurance Service ha i den fortsatta avvecklingen? D) Regarding the asset reconciliation, are you planning to be done with this by the 23rd?

4 9D) Kommer avstämningen av bolagets tillgångar vara avslutad den 23:e eller kommer Assurance Service göra avstämningen för att minska kostnaderna? E) Why can t Swedish based assets be retained to deal with Swedish policyholders and the same in other countries? E) Varför kan inte tillgångar i Sverige innehållas för svenska försäkringstagares räkning och på samma vis i andra länder? These frequently asked questions should be viewed in conjunction with the previous notice which set out the distribution methodology approved (pending objections) by the BVI Court. Dessa vanliga frågor ska läsas tillsammans med det tidigare meddelande angående metoden för tillgångsfördelningen vilken har tillstyrkts av domstolen (men där eventuella invändningar avvaktas) på Brittiska Jungfruöarna ( BVI-Domstolen eller Domstolen ). 4

5 Where reference is made to legal advice received by the Joint Liquidators, privilege in that legal advice is not waived. När hänvisning görs till rättslig rådgivning som erhållits av Likvidatorerna är rätten och konfidentialiteten avseende dessa råd inte eftergivna. 5

6 1. GENERAL 1. GENERELLT 1A) My English is not very good. Please can you explain the situation in Swedish for me? 1A) Min engelska är inte så bra. Kan ni vänligen förklara situationen för mig på Svenska? The notice regarding the distribution has been translated into Swedish and will be available shortly on Victory Life s website. Meddelandet angående utdelningsförfarandet har översatts till svenska och kommer att vara tillgängligt inom kort på Victory Lifes hemsida. A copy of these frequently asked questions is also being translated into Swedish and will also be made available shortly on Victory Life s website. En kopia av vanliga frågor håller även på att översättas till svenska och kommer också finnas tillgänglig på Victory Lifes hemsida inom kort. 1B) Is the Swedish Finansinspektionen aware of what is going on and the distribution method? 1B) Är den svenska Finansinspektionen medvetna om vad som händer och metoden för tillgångsfördelningen? The Joint Liquidators are in regular communication with the BVI Financial Services Commission, the Swedish Finansinspektionen and the Norwegian Finanstilsyne. Likvidatorerna har på regelbunden basis kontakt med Kommissionen för finansiella tjänster på Brittiska Jungfruöarna, den svenska Finansinspektionen och den norska Finanstilsyne. The Swedish Finansinspektionen have discussed with the Joint Liquidators how consumer protection is their main guiding principal and that any treatment of policyholders needs to protect those who are most vulnerable. The distribution methodology has been determined with this in mind. Having spoken with the Swedish Finansinspektionen, the Joint Liquidators understand that they will not be raising any objections to the distribution method and understand the need for policies to be dealt with in this manner. Den svenska Finansinspektionen har informerat om, och diskuterat med, Likvidatorerna gällande förhållandet att Finansinspektionens ledande princip är konsumentskydd och att hanteringen av försäkringstagarna måste ske så att de mest sårbara skyddas. Metodend för tillgångsfördelningen har bestämts med hänsyn till detta. Efter att ha varit i kontakt med den svenska Finansinspektionen har Likvidatorerna informerats om att den svenska Finansinspektionen inte kommer att ifrågasätta metoden för tillgångsfördelningen och att de har förståelse för behovet av att hantera försäkringarna på aktuellt vis. The distribution process as approved by the BVI Court (pending any objections) will apportion costs equally (and so provides for a consistent % retention) based on the actual value of a assets attributable to each policyholder at the date of distribution. The Joint Liquidators are of the view that that this is the only objective, effective, straightforward and equitable way in which we can treat all policyholders. Utdelningsförfarandet såsom den godkänts av BVI-Domstolen (som dock avvaktar eventuella invändningar) innebär att kostnaderna delas lika (och innebär att en viss procent av beloppet innehålls) baserat på det faktiska värde som tillgångarna som är hänförliga till envar av försäkringstagarna per datumet för utbetalningen av utdelningen. Likvidatorernas uppfattning är att detta är det enda objektiva, effektiva, rättframma och rättvisa sättet vi kan behandla alla försäkringstagare. 6

7 1C) What is the tax impact for me for exiting Victory Life? 1C) Vilken skatteeffekt har det för mig att lämna Victory Life? All policyholders should carefully consider the taxation effects of exiting a Victory Life policy and seek their own advice as necessary in order to ensure they are in compliance with their own tax requirements. However, as Victory Life is being wound down, we cannot hold back distributions indefinitely and asset values need to reflect their fair market value. Alla försäkringstagare bör noggrant överväga de skattekonsekvenser det innebär att avsluta sin Victory Life-försäkring och måste själva söka den rådgivning som är nödvändig för att tillse att gällande skatteregler efterlevs. Eftersom Victory Life är under avveckling kan vi dock inte avvakta med att betala ut utdelningen på obestämd tid och tillgångarnas värde måste spegla dessas skäliga marknadsvärde. 2. COSTS AND THE 7.8% RETENTION 2. KOSTNADER OCH INNEHÅLLANDET AV 7,8 PROCENT 2A) Our assets are segregated and should be fully protected we should not need to pay money to have our assets returned to us 2A) Våra tillgångar är separerande och bör vara helt skyddade vi borde inte behöva betala något för att få tillbaka våra tillgångar The Joint Liquidators' careful review of Victory Life has shown that it is currently cash-flow insolvent (despite the efforts of the Joint Liquidators to substantially reduce the costs base of Victory Life). Furthermore, Victory Life has no significant assets which are not attributable to policyholders. Likvidatorernas noggranna granskning av Victory Life har utvisat att det för närvarande är insolvent sett till dess kassaflöde (detta trots Likvidatorernas försök att påtagligt minska Victory Lifes kostnadsmassa). Härutöver har Victory Life inga betydande tillgångar som inte är hänförliga till försäkringstagare. There is, therefore, a very significant shortfall in the funds necessary to fund Victory Life s distributions and liquidation. Money will need to be made available to pay the expenses of the distribution such as the running costs to maintain Victory Life s books, to ensure that appropriate consultants and advisors are retained in order to assist with the distribution, and to pay the Joint Liquidators' fees and disbursements (which will be subject to approval of the BVI Court). Mot bakgrund av detta finns ett mycket betydande underskott av tillgångar som behövs för att bekosta utdelningar från- och avvecklingen av Victory Life. Pengar kommer att behöva göras tillgängliga för att bekosta kostnaderna för utdelningen såsom de löpande kostnaderna för att sköta Victory Lifes bokföring, för tillse att lämpliga konsulter och rådgivare kan anlitas för att assistera vid utdelningsförfaradet och för att betala Likvidatorerna arvoden och utlägg (vilka kommer prövas av BVI-Domstolen). Without these costs being funded there will be no mechanism for distributing assets to policyholders put another way, without funding for oversight and the ongoing costs of Victory Life the Company s systems would collapse and, it is quite feasible that no distributions would be possible at all or at least not without substantially more costs being incurred and after a significant delay. Om dessa kostnader inte kan betalas finns det inget sätt att fördela försäkringstagarnas tillgångar - med andra ord skulle Victory Life och dess system kollapsa om inte kostnaderna för avvecklingen och bolagets löpande kostnader betalas vilket i sin tur sannolikt skulle leda till att ingen utdelning alls skulle vara möjligt, eller i vart fall inte utan avsevärt mycket mer kostnader skulle uppkomma och först efter betydande förseningar. 7

8 In circumstances such as these, the Court has the power to allow that a percentage of assets be retained to pay for the costs of distributing those assets to their intended recipients. In this instance, the process of distributing the funds is for the benefit of the policyholders, but there is an obvious need for the costs associated with the intended liquidations to be covered. Put another way, the costs are being incurred for the benefit of all policyholders. Under dessa omständigheter har BVI-Domstolen behörighet att tillåta att en procentsats av tillgångarna innehålls för att betala kostnaden för utdelningen av tillgångarna till dessas avsedda mottagare. I detta fall är utdelningsförfarandet i försäkringstagarnas intresse men det finns ett uppenbart behov av att täcka kostnaderna för avvecklingen. Uttryckt annorlunda är de kostnader som uppkommer i försäkringstagarnas intresse. The actual legal position is that the BVI Court has not held that any of the assets owned by Victory Life are segregated within the meaning of section 243 of the Insolvency Act Despite this, and at the request of the Joint Liquidators, the Court has confirmed that the Joint Liquidators may distribute the assets belonging to Victory Life as if they were segregated, with assets being distributed (either in value or in specie) to the policyholders to whom they can be attributed. This is what the 17 December 2014 Order seeks to achieve. Den faktiska legala ståndpunkten som BVI-Domstolen intagit är att den inte har ansett att några av Victory Lifes tillgångar är separerade i den mening som följer av paragraf 243 i Insolvenslagen från 2003 (Brittiska Jungfruöarna). Trots detta, och på begäran från Likvidatorerna, har BVI-Domstolen bekräftat att Likvidatorerna får dela ut Victory Lifes tillgångar såsom om dessa varit separerade och där tillgångarna delas ut (antingen som ett värde eller in specie) till de försäkringstagare de är hänförliga till. Detta är vad domstolens beslut av den 17 december 2014 syftade till ( Domstolens Beslut ). Even if the Court had held that the assets were segregated, or held that the assets were held on trust for the policyholders, the Court in those circumstances has the discretionary power to allow that a percentage of any trust assets be used to pay for the costs of returning those assets to the beneficiaries. This is because that process is for the benefit of the beneficiaries whose rights need to be managed but also balanced against the need to fund the costs incurred for their benefit. Även om BVI-domstolen hade ansett att tillgångarna var separerade, eller att tillgångar var anförtrodda av försäkringstagarna, hade BVI-Domstolen under dessa omständigheter haft behörighet att tillåta att en viss procent av de anförtrodda tillgångarna användes för att betala kostnaderna för att återlämna tillgångarna till dess förmånstagare. Detta beror på att denna process är till fördel för förmånstagarna vilkas rättigheter måste hanteras men även ställt i relation till behovet av att kunna betala kostnaderna som har uppkommit i deras intresse. 2B) Why are contractual fees not just being charged and why can t these be used to pay the costs of the distribution and liquidation 2B) Varför är kontraktsgrundade avgifter inte bara debiterade och varför kan inte dessa användas för att betala kostnaderna för utdelningsförfarandet och likvidatioenen? A significant proportion of Victory Life s policyholders advanced or reserved funds at the commencement of their policy terms to deal with early surrender charges and exit costs (effectively equivalent to a % management fee based on initial premium values over the minimum life of the policy). In a significant number of instances, the majority of those funds were then transferred to IFAs as commission for introducing the policyholder to Victory Life in the first instance. Therefore, in the majority of the cases which we have investigated these funds are no longer available to fund the distribution process. The Joint Liquidators consider it to be currently unfeasible for us to seek reimbursements of these payments to IFAs. 8

9 En betydande del av Victory Lifes försäkringstagare har förskottsbetalat eller reserverat medel när försäkringsperioden påbörjades för att hantera avgifter i samband med förtida upphörande och avgifter för avslutande (i princip jämförbar med en viss procentsats i förvaltningsarvode som baserades på de initiala premievärdena under den kortast möjliga löptiden för försäkringen). I ett mycket stort antal fall har majoriteten av dessa medel överförts till olika Independent Financial Advisosr ( IFA ) (Sw. Oberoende finansiell rådgivare) i form av provisioner för att i första hand introducera försäkringstagare till Victory Life. Mot bakgrund av detta är dessa medel, i majoriteten av alla fall vi utrett, inte tillgängliga för att tas i anspråk för utdelningsprocessen. Likvidatorerna anser att det för tillfället är omöjligt för oss att försöka erhålla ersättning från IFA:erna avseende dessa betalningar. The levying of contractual exit fees also penalises policyholders for being forced to surrender their policies. For example a policyholder would not have the option to let the policy run its life term to avoid high fees for exiting early. Ett uttag av kontraktuellt grundade avslutsavgifter innebär också att försäkringstagare straffas för att de tvingas avsluta sina försäkringar. En försäkringstagare skulle till exempel inte ha möjligheten att låta sin försäkring löpa livet ut för att undvika höga avgifter för att avsluta försäkringen tidigt. It would also be inappropriate (and very difficult) to seek a different withholding amount from different policyholders based on a combination of amounts initially reserved, duration of policy terms, amounts paid to IFAs and other factors. The Joint Liquidators, therefore, proposed a mechanism that was as equitable as possible to all policyholders. It was this mechanism that was agreed by the BVI Court. Det skulle även vara olämpligt (och väldigt svårt) att kräva olika belopp som ska innehållas från olika försäkringstagare baserat på en kombination av belopp som initialt reserverats, löptiden på försäkringen, belopp som betalats till IFA:er och andra faktorer. Likvidatorerna förslog därför en mekanism som var såväl rättvis som möjlig för alla försäkringstagare. Det var denna mekanism som BVI-Domstolen godkände. Likewise, it is difficult to envisage a mechanism where different amounts are withheld for transfers vs. redemptions, for different values of policies, or different types/liquidity of assets principally because each of these situations requires subjective judgments as to what the delineating factors are. The practical challenges can be seen in this example: På samma sätt skulle det vara svårt att föreställa sig en mekanism där olika belopp innehålls för överlåtelser jämfört med återköp, för olika värden av försärkingar eller för olika likvida tillgångar och detta mot bakgrund av att var och en av dessa situationer kräver en subjektiv bedömning av vilka faktorer som ska vara avgörande. De praktiska svårigheterna kan utläsas av följande exempel: If using value to determine withholding % should a level for a change in % withheld be Euro 10,000, Euro 50,000 or Euro 200,000? Should it be based on initial subscription, initial subscription after Victory Life and IFAs have taken their fees, or current value? Should those with higher value policies be subject to a higher or lower withholding %? How do you determine what is an illiquid, semi illiquid or liquid asset? Etc. Om värde används för att avgöra den procentsats som ska innehållas ska nivån för en ändring av procentsatsen som ska innehållas då vara euro, euro eller euro? Ska den baseras på det initiala tecknandet, initiala tecknandet efter att Victory Life och IFA:erna har tagit deras avgifter, eller det aktuella värdet? Ska det innehållna beloppet vara högre eller lägre för de som har försäkringar med högt värde? Hur ska det avgöras vilken tillgång som är illikvid, medelillikvid eller likvid? Etc. For all these reasons, the Joint Liquidators firmly believe that the only appropriate way to treat policyholders in terms of withholding is in a straightforward, simple and equitable manner. i.e. that 7.8% is withheld from each policy holder based on the actual value of the assets held by Victory Life and attributable to a specific policyholder at the date of redemption. The actual fees ultimately incurred will 9

10 then also be applied equally to policyholders based on the value of those assets as at the date of distribution and any surplus will be returned rateably. Av alla dessa skäl är Likvidatorerna övertygade att det enda lämpliga sättet att behandla försäkringstagarna vad gäller innehållande är ett rakt, enkelt och rättvist vis, dvs. att 7,8 procent innehålls för samtliga försäkringstagare baserat på det faktiska värdet av tillgångarna som innehas av Victory Life och som är hänförlig till en specifik försäkringstagare vid tidpunkten för återköpet. De faktiska avgifter som slutligen kommer att uppkomma kommer sedan och att fördelas lika mellan försäkringstagarna baserat på värdet på de tillgångarna per dagen för utdelningen och ett eventuellt överskott kommer att återbetalas proportionellt. 2C) How has the 7.8% retention been calculated. Why is it such a high percentage? 2C) Hur har de 7,8 procenten som innehålls räknats fram? Varför är det en så pass hög procent? Whilst we appreciate that 7.8% may seem high, it is a prudent estimate to ensure all costs are able to be covered. We need to ensure that sufficient amounts are withheld in order to allow all policyholders to be dealt with. Since we have included appropriate provisions when calculating the withholding amount, we are hopeful that there will be returns to policyholders at the end of the process. Vi har förståelse för att 7,8 procent kan anses vara mycket men det är en försiktig uppskattning för att tillse att alla kostnader ska kunna betalas. Vi måste tillse att tillräckliga belopp innehålls för att möjliggöra en hantering av samtliga försäkringstagare. Eftersom vi har tagit viss höjd i de genomförda kalkylerna av det belopp som ska innehållas tror vi att det kommer bli ett medel över som kan utbetalas till försäkringstagarna i sluten av processen. As part of the distribution process we will be asking all policyholders to provide us with bank details in order that we can ensure that any residual funds can be returned in a timely manner as possible. Som en del av utdelningsförfarandet kommer vi att tillfråga alla försäkringstagare om bankdetaljer för att tillse att eventuella kvarstående medel kan återbetalas så snart det är möjligt. 2D) If the asset base of Victory Life is approximately EUR 100m, how can the liquidation cost close to EUR 7.8m 2D) Om Victory Lifes kapitalbas är ungefär 100 miljiner euro hur kan kostnaderna för avvecklingen vara närmare 7,8 miljoner euro. We do not anticipate that the liquidation will costs EUR 7.8m. Our % calculation is based on costs of USD 7.4m (6.5m EUR). Vi förutser inte att avvecklingen kommer att kosta 7,8 miljoner euro. Vår beräkning av procent är baserad på kostnader om 7,4 miljoner amerikanska dollar (6,5 miljoner euro). The estimated costs of USD 7.4m (or 7.8%) does not represent a fixed charge or absolute cost, and the Liquidators' remuneration and disbursements will remain subject to the scrutiny and approval of the BVI Court. Indeed, as part of our application we also made sure that we presented an appropriate mechanism to ensure that any residual balances from the withholding amount can be returned to policyholders at the conclusion of the liquidation process. We also note that, to this point, neither the Liquidators nor their legal advisors have drawn any funds from the Company in respect to their fees or disbursements (the same applies with regards to the Provisional Liquidation period). Den beräknade kostnaden om 7,4 miljoner amerikanska dollar (eller 7,8 procent) representerar inte en bestämd avgift eller en konstaterad kostnad och Likvidatorernas ersättning och utlägg kommer att vara föremål för BVI-Domstolens granskning och godkännande. Som en del av vår ansökan presenterade vi 10

11 givetvis en lämplig mekanism för att tillse att kvarvarande medel från det innehållna beloppet kan återbetalas till försäkringstagarna vid avslutandet av avvecklingsprocessen. Vi noterar vidare att, till dags datum, varken Likvidatorerna eller deras legala rådgivare har tagit några medel från Bolaget till täckande av arvoden eller utlägg (detsamma gäller den intermistiska likvidationsperioden). There is a provision included in the percentage retention to take account of the fact that it is currently estimated that the value of some assets may be overstated and as such the total asset value of Victory Life has been estimated at closer to EUR 76m / USD 95m. Det finns ett villkor som har intagits i procentsatsen som ska innehållas som inkluderar det faktum att vissa av tillgångarna för närvarande bedöms kunna vara övervärderade varför det totala värdet av Victory Lifes tillgångar endast har bedömts uppgå 76 miljoner euro / 95 miljoner amerikanska dollar. The retention amount (USD 7.4m) breaks down as follows Det innehållna beloppet (7,4 miljoner amerikanska dollar) är fördelat som följer 1. USD 1.7m trading expenses 1. 1,7 miljoner amerikanska dollar löpande kostnader Whilst the Joint Liquidators have substantially reduced the cash outflows of running Victory Life, there are substantial ongoing running costs to maintain Victory Life s books, and to ensure that appropriate consultants & advisors are retained in order to assist with the distribution. It is anticipated that these systems will need to be in place throughout 2015 and Trots att Likvidatorerna avsevärt minskat kostnadsmassan för att driva Victory Life finns det fortfarande kvar betydande löpande kostnader för att sköta Victory Lifes bokföring och att tillse att lämpliga konsulter och rådgivare är anlitade för att assistera med utdelningsförfarandet. Bedömningen är att dessa system kommer att behöva vara igång under 2015 och With all of these estimates we have sought to be prudent and it may be that these costs can be further reduced. Vi har varit försiktiga i våra uppskattningar varför det inte är inte omöjligt att dessa kostnader kan reduceras ytterligare. 2. USD 4.0m Liquidators and legal fees 2. 4 miljoner amerikanska dollar likvidatorer och legala kostnader The Liquidators and their legal counsel fees have been estimated at this stage based on the number of hours that it is anticipated it will take to manage the distribution process and the liquidation using our standard hourly rates. The Joint Liquidators are working with Assurance Services and a number of consultants to minimise their own staff s time costs but there is still a need for substantial involvement by the Joint Liquidators and their staff to ensure the process is properly set up, managed and controlled. Likvidatorerna och deras lega rådgivares arvoden har för närvarande uppskattats utifrån hur många timmar det förväntas ta att hantera utdelningsförfarandet och avvecklingen vid tillämpningen av vår normala timtaxa. Likvidatorerna arbetar tillsammans med Assurance Services och ett antal av konsulter för att minimera sina egna timkostnader men det finns fortfarande ett behov av en betydande arbetsinsats av Likvidatorerna och deras egna organisationer för att tillse att processen fungerar, styrs och kontrolleras. As stated in BVI insolvency law the Joint Liquidators fees and their counsels' fees will be subject to detailed review and sanction by the BVI Court. The Court will only sanction fees when an application is made to the BVI Court providing a detailed breakdown of fees. For the avoidance of doubt this approval has not yet been sought and is obtained by the Court after they have performed a line by line review of these fees not by a general percentage cost deduction. 11

12 Som framgår av insolvenslagstiftningen på Brittiska Jungfruöarna kommer Likvidatorernas arvoden och deras rådgivares arvoden bli föremål för en detaljerad prövning och godkännande av BVI-Domstolen. Domstolen kommer bara godkänna arvoden efter att ansökan skett och en detaljerad arvodesräkning ingivits till BVI-Domstolen. Till undvikande av missförstånd har detta godkännande ännu inte begärts och godkännande från domstolens sida kommer att ske först efter att domstolen gjort en noggrann prövning av alla kostnadsposter, och domstolens godkännande kommer inte innebära att viss procentsats får tas i anspråk. 3. USD 1.7m Provision 3. 1,7 miljoner amerikanska dollar reserv There is a substantial provision in the 7.8% calculation, as at this stage, it is not clear as to what additional issues may need to be dealt with. Det finns en betydande reserv in beräkningen av de 7,8 procenten och i dagsläget är det inte helt klart vilka ytterligare åtgärder som kommer att behöva hanteras. The retained amount does not include any amounts for funds owed to unsecured creditors of Victory Life, nor does it include any money due to the Swedish tax authorities or in respect of fines levied against the principals of Victory Life. Det innehållna beloppet innehåller till ingen del medel för att hantera skulder till Victory Lifes oprioriterade fordringsägare och det innehåller inte heller några medel avsedda för skulderna till de svenska skattemyndigheterna eller de böter som ålagts Victory Lifes företrädare. 2E) Is the 7.8% retention being used to pay money to the Swedish tax authority for breaches by Victory Life or for costs associated with the custodial sentences handed down to two of Victory Life s principals or to suppliers and consultants owed money by Victory Life? 2E) Ska de 7,8 procenten som innehålls användas för att betala den svenska Skattemyndigheten för Victory Lifes överträdelser eller för kostnader hänförliga till de fängelsestraff som ådömts två av Victory Lifes företrädare eller till leverantörer eller konsulter som har fordringar på Victory Life? The 7.8% retention does not include any provision for any of these charges. Based on current advice the Joint Liquidators understand that any such costs will be an unsecured claim against Victory Life. De 7,8 procenten innehåller inget utrymme för att betala dessa kostnader. Baserat på erhållen rådgivning har Likvidatorerna uppfattningen sådana kostnader utgör oprioriterade fordringar på Victory Life. Regrettably, it is unlikely that there will be sufficient available assets not directly attributable to individual policyholders to enable a distribution to unsecured creditors to be made. Indeed, the need to holdback a portion of deemed policyholder assets is largely due to the lack of generally available Company assets. Tyvärr är det osannolikt att det kommer finnas några tillgängliga tillgångar, som inte är direkt hänförliga till individuella försäkringstagare, som kan möjliggöra utdelning till oprioriterade fordringsägare. Anledningen till att en del av försäkringstagarnas tillgångar innehålls beror till största del på bristen av generellt tillgängliga bolagstillgångar. Whilst the 7.8% is not there to make payments to creditors there are steps which the Joint Liquidators may need to take regarding unsecured creditors. By retaining funds to deal with these matters the Joint Liquidators can ensure the distribution to policyholders is not delayed and these actions do not prevent funds being distributed. Även om de 7,8 procenten inte är till för att betala borgenärer så finns det vissa åtgärder som Likvidatorerna kan behöva vidta vad gäller de oprioriterade fordringsägarna. Genom att innehålla medel 12

13 för att hantera dessa kan Likvidatorerna tillförsäkra utdelning till försäkringstagare inte fördröjs och att dessa åtgärder inte hindrar att medel delas ut. If, as a result of the determination of any objections, a different distribution method is used, the treatment of creditors may be different and this may effect the assets available to distribute to policyholders. Om, som ett resultat av en bedömning av en invändning, en annan metod för tillgångsfördelning ska tillämpas, kan behandlingen av borgenärer bli annorlunda och detta kan påverka de tillgångar som finns tillgängliga att dela ut till försäkringstagare. 2F) I object to paying possible fees for distribution of assets. I have no idea what my assets are and I have not received an account summary for years. 2F) Jag invänder mot att betala kostnaderna för utdelningsförfarandet. Jag har ingen aning vilka tillgångar jag har och jag har inte fått någon engagemangssammanställning på flera år. The 7.8% retention will be calculated based on the value of assets being distributed. It will, therefore, be determined as the value of assets at the time when they are either: De 7,8 procent som innehålls kommer att beräknas baserat på värdet av tillgången som ska delas ut. Tidpunkten för bestämmande av värdet på tillgångarna sker enligt följande: 1) transferred to a different insurance provider; när tillgångarna överförs till en annan försäkringsgivare; 2) sold or liquidated by the Joint Liquidators with the realisations returned to policyholders; or när tillgångarna är sålda eller likviderade av Likvidatorerna och medlen ska utbetalas till försäkringstagarna; eller 3) transferred directly to the policyholder. när tillgångarna överförs direkt till försäkringstagaren. If it is determined that there is no value to an asset then 7.8% will, in turn, be zero and you will not be required to pay anything. Om det fastställs att en tillgång saknar värde kommer 7,8 procent av detta värde vara noll varför inget belopp kommer behöva betalas. At this time we are not verifying individuals accounts held with Victory Life, it is our intention that this exercise will be conducted as part of the distribution process. However, we have no reason currently to believe that any shares / units or accounts have been transferred out of Victory Life. För närvarande verifierar vi inte enskilda individers konton hos Victory Life men det är vår avsikt att detta ska ske som en del i utdelningsförfarandet. Vi har i dagsläget inga skäl att tro at några aktier / andelar eller konton har överförts från Victory Life. We refer to frequently asked questions 2A, 2B and 2C for further details as to why a 7.8% withholding amount needs to be retained and the mechanism for returning any residual balances to policyholders at the close of the liquidation process. Vi får hänvisa till de vanligt förekommande frågorna 2A, 2B och 2C för ytterligare information gällande varför 7,8 procent innehålls och mekanismen för återbetalning av kvarstående belopp till försäkringstagarna vid avslutandet av avvecklingsprocessen. 13

14 3. THE DISTRIBUTION METHODOLOGY 3. METOD FÖR TILLGÅNGSFÖRDELNING 3A - Your distribution method effectively pools costs by using the retained amount to pay for distribution of complex assets where expensive advisors are required please can you confirm if this is correct? 3A Er metod för tillgångsfördelning innebär ett delat ansvar för kostnader genom att använda det innehållna beloppet för att betala för utdelningen av komplexa tillgångar där dyra rådgivare är nödvändiga vänligen bekräfta om detta är korrekt? It is difficult to envisage a mechanism where different amounts are withheld for transfers vs. redemptions, for different values of policies, or different types/liquidity of assets principally because each of these situations requires subjective judgments as to what the delineating factors are. For example, if using value to determine withholding % should a level for a change in % withheld be Euro 10,000, Euro 50,000 or Euro 200,000? Should it be based on initial subscription, initial subscription after Victory Life and IFAs have taken their fees, or current value? Should those with higher value policies be subject to a higher or lower withholding %? How do you determine what is an illiquid, semi illiquid or liquid asset? Etc. etc. Det är svårt att föreställa sig en mekanism där olika belopp innehålls för överlåtelser jämfört med återköp, för olika värden av försärkingar eller för olika likvida tillgångar och detta mot bakgrund av att var och en av dess situationer kräver en subjektiv bedömning av vilka faktorer som ska vara avgörande. Om exempelvis ett värde används för att avgöra den procentsats som ska innehållas ska nivån för en ändring av procentsatsen som ska innehållas vara euro, euro eller euro? Ska den baseras på det initiala tecknandet, initiala tecknandet efter att Victory Life och IFA:erna har tagit deras avgifter, eller det aktuella värdet? Ska det innehållna beloppet vara högre eller lägre för de som har försäkringar med högt värde? Hur ska det avgöras vilken tillgång som är illikvid, medelillikvid eller likvid? Etc. etc. Victory Life offered a very wide range of investment choices. This goes to the core of why it is such a complicated matter and why the only practical and cost effective way forward is to treat all policyholders in the same way. i.e. apportioning costs based on the value of the assets held by Victory Life at the date they are distributed (in whatever form this distribution takes). It is not penalizing someone who has less immediate liquidity in their asset because everyone is being treated in the same way. Victory Life erbjöd ett stort antal olika former av investeringar. Detta utgör kärnan i varför det är ett så pass komplicerat ärende och varför den enda praktiska och kostnadseffektiva sättet att hantera detta är att behandla alla försäkringstagare på samma vis., dvs. fördela kostnaderna baserat på värdet av tillgångarna som Victory Life innehar per dagen för utdelningen av dessa (i vilken form nu än detta sker). Detta straffar inte någon som har mindre likvida tillgångar eftersom alla blir behandlade på samma vis. In the instance of the liquidation, the policyholders are being put in a position where they have no option but to end their relationship with Victory Life and, therefore, there should be no differences in the way they are treated based on the liquidity of their assets and/or the contractual agreement made in relation to exit fees, which might rely on the policyholder having the option to leave funds in Victory Life to avoid higher fees. I detta fall försätts försäkringstagarna i ett läge där de inte har någon annan möjlighet än att avsluta sin relation med Victory Life och därför bör det inte vara någon skillnad mellan hur försäkringstagarna behandlas baserat på hur likvida deras tillgångar är eller och hur de avtalade villkoren för att avsluta försäkringen är utformade vad gäller avslutsavgifter, vilka kan vara utformade så att försäkringstagaren har en möjlighet att låta medlen kvarstå i Victory Life för att undvika högra avgifter. 14

15 4. POLICY SURRENDERS 4. ÅTERKÖPTA FÖRSÄKRINGAR 4A) I surrendered my policy what happens to me? 4A) Jag har återköpt min försäkring vad händer med mig? Depending on the date you formally requested your policy to be surrendered you may be excluded from the distribution process. Beroende på vilket datum du formellt begärde att återköpa din försäkring kan du vara helt undantagen från utdelningsförfarandet. The majority of Victory Life s terms and conditions provide that the Company must receive any full surrender request by 10.00am Greenwich Mean Time minus 6 hours (5pm Sweden) on a working day at the Administrativ [sic] Office, or it will be processed on the next working day. Av majoriteten av Victory Lifes allmänna villkor framgår att Bolaget måste erhålla en komplett återköpsbegäran senast Greenwich Mean Time minus sex timmar (kl svensk tid) på en arbetsdag för svenska administrativa myndigheter, annars kommer ansökan att behandlas nästkommande arbetsdag. If the policy was surrendered before the Provisional Liquidators were appointed (surrender request received before 5pm Central Eastern time on 20 October 2014), the policy will have come to an end and the Company will hold the money or remaining asset on trust for the client. In these cases, the applicable contractual surrender or exit fee will apply. Om försäkringen återköptes före de intermistiska likvidatorerna utsågs (begäran om återköp ska ha mottagits före 17.00, centraleuropeisk tid, den 20 oktober 2014), har försäkringen upphört och Bolaget kommer att hålla medlen eller kvarvarande tillgångar för klientens räkning. I dessa fall gäller de kontraktuellt grundade avsluts- eller återköpsavgiften. If the policy had not been surrendered before the Provisional Liquidator was appointed (surrender request received after 5pm CET on 20 October 2014), the contract did not come to an end and the policyholder will be in the same position as the other ongoing policyholders. As of the appointment of the Provisional Liquidator the BVI Court Ordered that assets and property of Victory Life were not to be distributed or parted with. As a result, from the date of the appointment of the provisional liquidator, the assets of Victory Life, including those deemed attributable to individual policyholders were frozen and no assets could be removed from Victory Life. Om försäkringen inte hade återköps före den interimistiska likvidatorn utsågs (begäran om återköp har mottagits efter 17.00, centraleuropeisk tid, den 20 oktober 2014), har kontraktet inte upphört och försäkringstagaren kommer att vara i samma position som de andra kvarvarande försäkringstagarna. BVI- Domstolen beslutade att från och med tidpunkten för utseende av de interimistiska likvidatorerna får inga tillgångar eller egendom tillhörlig Victory Life delas ut eller på annat vis lämna Victory Life. Som ett resultat av detta har, från och med datumet för utseende av den interimistiska likvidatorn, Victory Lifes tillgångar frysts och detta gäller även de tillgångar som är hänförliga till enskilda försäkringstagare, och inga tillgångar kan flyttas från Victory Life. If part of a policy was surrendered, the partial surrender request must also have been received before 5pm Central Eastern time on 20 October A partial surrender will be treated the same as a full surrender for the relevant assets / proportion of the policy 15

16 Om en del av försäkringen återköpts måste begäran om att delvis återköpa försäkringen också ha mottagits före kl , centraleuropeisk tid, den 20 oktober En begäran avseende återköp av en del av försäkringen kommer att behandlas som en begäran om att återköpa hela försäkringen men endast för de aktuella tillgångarna / proportionen av försäkringen. 4B) Will I still have to pay the 7.8% retention? 4B) Kommer jag fortfarande behöva betala det innehållna beloppet om 7,8 procent. The present Order from the Court does not deal with this specific situation and the 7.8% retention does not specifically apply. Det aktuella beslutet från domstolen behandlar inte denna specifika situation och innehållandet av 7,8 procent gäller inte uttryckligen. A significant proportion of Victory Life s policyholders advanced or reserved fees at the commencement of their policy terms to deal with early surrender charges (effectively equivalent to a % management fee based on initial premium values over the minimum life of the policy). In a significant number of instances, the majority of funds were then transferred to IFAs as commission for introducing the policyholder to Victory Life in the first instance. The Joint Liquidators consider it to be currently unfeasible for us to seek reimbursements of these payments from IFAs. As a result the remaining contractual surrender fees may be insufficient to deal with the costs of distributing these assets / money. En betydande andel av Victory Lifes försäkringstagare har förskottsbetalat eller reserverat medel när försäkringsperioden påbörjades för att hantera avgifter i samband med förtida upphörande och kostnader för avslutande (i princip jämförbar med en viss procentsats i förvaltningsarvode som baserades på de initiala premievärdena under den kortast möjliga löptiden för försäkringen). I ett mycket stort antal fall har majoriteten av dessa medel överförts till IFA:er i form av provisioner för att i första hand introducera försäkringstagare till Victory Life. Likvidatorerna anser att det för tillfället är omöjligt för att försöka erhålla ersättning från IFA:erna avseende dessa betalningar.. Till följd härav är sannolikt de kvarvarande kontraktuella avslutsavgifterna inte tillräckliga för att täcka kostnaderna för utdelningen av tillgångarna / medlen. It is possible for the liquidators to make an application to Court and the Court has the power to allow that a percentage of assets be retained to pay for the costs of returning those assets. The process of distributing the funds is for the benefit of the policyholders whose rights need to be managed, but also balanced against the need to fund the costs incurred for their benefit. Due to the number of policyholders who this impacts and the complexity of dealing with these policyholders it may be necessary for the Joint Liquidators to make such an application. Det är möjligt för Likvidatorerna att ansöka hos domstolen och domstolen har behörighet att tillåta att en procentandel av tillgångar innehålls för att betala för de kostnader som är förknippade med att återlämna tillgångarna. Any such application will be made on notice to the relevant policyholders who will have an opportunity to object. En sådan ansökan kommer även att skickas till berörda försäkringstagare som kommer ges tillfälle att göra invändningar. The Joint Liquidators believe that the only way to treat policyholders in terms of withholding, if it is necessary to cover the costs for surrendered policies, is in a straightforward, simple and equitable manner. i.e. that 7.8% is withheld from each policy holder based on the actual value of their policy at the date of redemption. As an example, if a policyholder had EUR 50,000 in a policy and had paid an initial fee from his EUR 50,000 of 9.5% of which say EUR 1,000 was remaining his actual value would be; 16

17 Likvidatorerna är övertygade att det enda lämpliga sättet att behandla försäkringstagarna vad gäller innehållande är ett rakt, enkelt och rättvist vis, dvs. att 7,8 procent innehålls för samtliga försäkringstagare baserat på det faktiska värdet av tillgångarna som innehas av Victory Life och som är hänförlig till en specifik försäkringstagare vid tidpunkten för återköpet. Om exempelvis en försäkringstagare har euro i försäkringen och har betalat en initial avgift från sina euro om 9,5 procent av vilket säg euro kvarstod skulle hans faktiska värde vara: - Euro 50, euro - Less 9.5% or Euro 4,750 - Mindre än 9,5 procent eller euro - Plus any of the initial reserve amounts still held in Victory Life Client accounts (for the sake of this example, Euro1,000) - Plus eventuella initiala avgifter som fortfarande finns tillgängliga på Victory Lifes klientmedelskonton (i detta exempel euro) - Total value at time of distribution Euro 46,250 - Totalt värde vid tidpunkten för utdelningen är euro - Euro 3, Innehållet belopp vid 7,8 procent är 3 607,50 euro 5. ASSET VALUATIONS 5. VÄRDERING AV TILLGÅNGAR 5A) How will assets be valued for the purposes of determining the 7.8% 5A) Hur kommer tillgångara att värderas för att fastställa de 7,8 procenten. Whilst the BVI Court intends that the Joint Liquidators should use their professional judgment to determine the value of all or part of an asset, working with such professional advice as they may require to assist with this, we will work with policyholders to value assets which are untradeable or there is no value unattainable. Medan BVI-domstolen menar att Likvidatorerna ska använda sig av sitt professionella omdöme för att bestämma hela eller delar av värdet av en tillgång, och ta hjälp av de professionella rådgivare de väljer att anlita till detta, kommer vi att arbeta tillsammans med försäkringstagarna för att värdera tillgångar som är osäljbara eller omöjliga att värdera. At the relevant time, if a policyholder does not agree with the Joint Liquidators determination they can make an application under section 273 of the BVI Insolvency Act. This sections sets out that a person aggrieved by an act, omission or decision of an office holder may apply to the Court and the Court may confirm, reverse or modify the act, omission or decision of the office holder. It will be incumbent on us to take all reasonable steps to reach a consensual position with the policyholder and if such a position can cannot be reached, ensure we give the policyholder as much procedural assistance as appropriate in bringing their challenge. Appreciating that a low value policyholder may not have the means to formally challenge the liquidator's adjudication, but also appreciating that it is appropriate to attempt to give all policyholders the same opportunities during the liquidation of the Company. 17

18 Om en försäkringstagare sin inte instämmer i Likvidatorernas värdering kan försäkringstagaren, vid relevant tidpunkt, inge en ansökan enligt paragraf 273 i Insolvensagen från 2003 (Brittiska Jungfruöarna). Denna paragraf innebär att en person som förfördelas genom en handling eller underlåtenhet eller av ett beslut av en officiell beslutsfattare kan ansöka hos domstolen och domstolen kan bekräfta, upphäva eller ändra handlandet, underlåtenheten eller beslutet av den officiella beslutsfattaren. Det åligger oss att vidta alla nödvändiga åtgärder för att hitta en samförståndslösning med försäkringstagarna och om någon sådan inte kan träffas att tillse att försäkringstagaren får så mycket assistans som är nödvändigt för att göra gällande sin invändning. Vi är medvetna om att en försäkringstagare med en försäkring med lågt värde kanske inte har medel att formellt invända mot Likvidatorernas beslut men vi är samtidigt måna om att det är viktigt att ge alla försäkringstagare samma möjlighet under avvecklingen av Bolaget. 5B) If my asset have no value or very limited value what will happen? 5B) Om mina tillgångar saknar värde eller har väldigt begränsat värde vad kommer hända? Regardless of whether assets have a low value 7.8% will still need to be retained. If the assets have no determined value, then the 7.8% will in turn be zero and the policyholder will effectively not pay any of the liquidation costs. Oavsett om tillgångarna har ett lågt värde kommer fortfarande 7,8 procent att innehållas. Om tillgångarna saknar värde utgör 7,8 procent av detta värde noll och försäkringstagaren kommer inte behöva betala några av avvecklingskostnaderna. It is the Joint Liquidators' intention to seek the views of policyholders as to how those individual assets which are attributable to them should be distributed. The Joint Liquidators currently expect that there will be three options for policyholders to have the assets attributable to them distributed: 1) assets can be transferred to a different insurance provider; 2) assets can be sold / liquidated / redeemed by the Joint Liquidators and the realisations returned to policyholders; or 3) the ownership of assets can be transferred directly to the policyholder. Likvidatorerna har för avsikt att inhämta synpunkter från de enskilda försäkringstagarna om hur tillgångarna ska fördelas. För närvarande räknar Likvidatorerna med att det kommer att finnas tre alternativ för försäkringstagarna för hur de ska få de tillgångar som är hänförliga till var och en av dem: 1) Tillgångarna kan överföras till en annan försäkringsgivare; 2) Tillgångarna kan säljas/likvideras/lösas in av Likvidatorerna och intäkten överförs till försäkringstagaren; eller 3) Äganderätten till tillgångarna kan överföras direkt till försäkringstagaren. If assets are to be sold, liquidated or redeemed by the Joint Liquidators and the realisations returned to policyholders then 7.8% of the proceeds will be retained by the Joint Liquidators. Om tillgångar ska säljas, likvideras eller inlösas av Likvidatorerna kommer 7,8 procent av intäkten att innehållas av Likvidatorerna. If the assets are to be transferred a value will need to be ascertained. Whilst the BVI Court intends that the Joint Liquidators should use their professional judgment to determine the value of all or part of an asset, working with such professional advice as they may require to assist with this, we will work with policyholders to value assets which are untradeable or there is no value unattainable. Om tillgångar ska överföras måste ett värde fastställas. Medan BVI-domstolen menar att Likvidatorerna ska använda sig av sitt professionella omdöme för att bestämma hela eller delar av värdet av en tillgång, 18

19 och ta hjälp av de professionella rådgivare de väljer att anlita till detta, kommer vi att arbeta tillsammans med försäkringstagarna för att värdera tillgångar som är osäljbara eller omöjliga att värdera. In the case of shares which are unlisted then this will depend on whether using a valuation method for example such as discounted cash flow analysis, net tangible assets, internal rate of return a share valuation can be done. If the shares have no value at all attributable to them then it may be more appropriate to take the nominal price of the share. However, the Joint Liquidators appreciate that this may result in a higher than appropriate valuation and this will need to be considered on an asset by asset basis. Fall rörande onoterade aktier kommer bero på vilken värderingsmetod som tillämpas där exempelvis diskonterad kassaflödesanalys, nettovärdet på de materiella anläggningstillgångarna eller internräntemetoden beräknat per aktie kan användas. Om aktierna inte har något värde hänförliga till sig kan det vara mer lämpligt att användas aktiernas nominella värde. Likvidatorerna är införstådda med att detta kan resultera i ett högre värde än vad som är lämpligt och detta kommer att beaktas i varje enskilt fall. The other option would be for you to forgo you investment if you believe it has no value. The Joint Liquidators will likely seek further directions from the BVI Court at an appropriate time as to what should happen with unclaimed assets or assets where policyholders refuse to make payments to retrieve them. Om du bedömer att tillgången saknar värde är det andra alternativet att överge tillgången. Likvidatorerna kommer sannolikt begära ytterligare riktlinjer från BVI-Domstolen vid lämplig tidpunkt gällande frågan hur sådan egendom som ingen gör anspråk på eller de tillgångar där försäkringstagaren vägrar att betala för att återfå dessa ska hanteras. At this stage we have not yet determined what may be the most appropriate course of action. Our priority at this time is on trying to sell the assets and liabilities of Victory Life and at the same time deal with policyholders' objections. We want to ensure that if a sale cannot be achieved, we can commence distributing as quickly as possible to prevent policyholders being "trapped" with Victory Life for too long. Vid denna tidpunkt inte beslutat vad som är det mest lämpliga tillvägagångssättet. Vår prioritering är för närvarande att sälja Victory Lifes tillgångaar och skulder samtidigt som försäkringstagarnas invändningar hanteras. Vi vill tillse, för det fall en försäljning inte kan ske, att vi kan påbörja utdelningen så snart som möjligt för att förhindra att försäkringstagare blir fast med Victory Life för länge. 6. MANAGEMENT FEES 6. FÖRVALTNINGSAVGIFTER 6A) You will retain 7.8% but also say that you will continue to take ongoing management fees. From what date will you start to take management fee? 6A) Ni kommer att innehålla 7,8 procent men ni säger också att ni kommer att fortsätta att ta ut förvaltningsavgifter. Från vilket datum kommer ni börja ta ut förvaltningsavgifter? For clarity we will only be collecting fees for the period up until distributions commence, to ensure that there is sufficient cashflow to maintain the company. At present, it is hoped that this means that management fees will be collected for the period up until the end of Q Whilst the contracts between the policyholders and the Company remain in place (as the terms and conditions do not provide that the contract will automatically terminate on an event of insolvency) the 7.8% retention is designed to cover all operational costs from the time that distributions commence. However, the cashflow issues of Victory Life are so significant that the business cannot operate through to the end of January 2015 without drawing Q3 & Q fees. If distribution is delayed, it may be necessary to collect Q fees to allow Victory 19

20 Life to continue the business of safeguarding the policyholder assets. It is currently intended that any amount paid by way of management fees attributable to the time after the Liquidators were appointed will be credited towards the 7.8% retention when assets are distributed. Vi kommer endast att ta ut avgifter fram till och med att utdelningsförfarandet påbörjas för att tillförsäkra att kassaflödet i Bolaget är tillräckligt. För närvarande hoppas vi att detta innebär att avgifterna kommer att tas ut fram till och med slutet på fjärde kvartalet Medan kontrakten mellan försäkringstagarna och Bolaget fortsatt gäller (genom att de allmänna villkoren inte automatiskt innebär att avtalen upphör vid insolvens) är de 7,8 procenten som innehålls avsedda att täcka de operativa kostnaderna från det att utdelningen påbörjas. Victory Lifes mycket svaga kassaflöde gör att verksamheten inte kan drivas vidare efter slutet av januari 2015 om inte avgifter för kvartal 3 och drivs in. Om utdelningen fördröjs kan det bli nödvändigt att ta ut avgifterna för kvartal för att Victory Life ska kunna fortsätta verksamheten och säkerställa att försäkringstagarnas tillgångar. We will not be charging surrender fees for distributing assets as surrender fees varied significantly between policyholders. Surrender fees are a contractual right which the Company had. However, as the policy is not being surrendered, the Company should not levy these. We will consider charging transaction fees if policyholder requested transactions are processed "within" a policy prior to distribution. We also believe that we may have a retained right to continue to take quarterly and annual management fees, but it is our current intention that all costs are covered by the withholding amount. Vi kommer inte att ta ut avslutsavgifter när utdelning av tillgångarna sker eftersom dessa varierar påtagligt mellan olika försäkringstagare. Avslutsavgifterna är kontraktuellt grundade rättigheter vilka Bolaget hade. Eftersom försäkringen inte avslutas har inte Bolaget rätt att ta ut dessa. Vi kommer att överväga att ta ut transaktionsavgifter om en försäkringstagare begär att överföringar ska göras inom en försökring före utdelning sker. Vi bedömer även att vi har rätt att fortsatt ta ut kvartalsvisa och årliga förvaltningsavgifter men det är vår nuvarande uppfattning att alla dessa kostnader ska täckas av det innehållna beloppet. Where specific policyholder funds were retained at the outset of a policy (or thereafter) by the Company, any unused policyholder funds will be returned as a part of the total value of a policy at the date of distribution/redemption, subject to the withholding of 7.8%. Om en specifik försäkringstagares medel hölls inne av Bolaget från det att försäkringen tecknades (eller därefter) kommer dessa icke utnyttjade medel att återlämas som en del av det totala värdet av försäkringen per dagen för återbetalning eller återköp, dock med förbehåll för att 7,8 procent ska innehållas. A significant proportion of Victory Life s policyholders advanced or reserved fees at the commencement of their policy terms to deal with early surrender charges (effectively equivalent to a % management fee based on initial premium values over the minimum life of the policy). In a significant number of instances, the majority of funds were then transferred to IFAs as commission for introducing the policyholder to Victory Life in the first instance. The Joint Liquidators consider it to be currently unfeasible for us to seek reimbursements of these payments from IFAs. En betydande andel av Victory Lifes försäkringstagare har förskottsbetalat eller reserverat medel när försäkringsperioden påbörjades för att hantera avgifter i samband med förtida upphörande och kostnader för avslutande (i princip jämförbar med en viss procentsats i förvaltningsarvode som baserades på de initiala premievärdena under den kortast möjliga löptiden för försäkringen). I ett mycket stort antal fall har majoriteten av dessa medel överförts till IFA:er i form av provisioner för att i första hand introducera försäkringstagare till Victory Life. Likvidatorerna anser att det för tillfället är omöjligt för att försöka erhålla ersättning från IFA:erna avseende dessa betalningar. If the Joint Liquidators conclude that historic management fees were incorrectly calculated on a too high valuation, the Joint Liquidators will attempt to address this as part of the distribution process. 20

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 Background Bakgrund This update is to ensure that policyholders are informed as

Läs mer

(BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS

(BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS (BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS Telephone +1 284 494 1134 Fax +1 284 494 9009 Internet www.kpmg.vg To all known Victory Flex policyholders

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

DISTRIBUTIONS AND CURRENT STATUS / UTDELNING OCH NUVARANDE STATUS

DISTRIBUTIONS AND CURRENT STATUS / UTDELNING OCH NUVARANDE STATUS VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION/I LIKVIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company / Victory Life eller Bolaget ) BVI COMPANY # 1448717 PURPOSE OF THIS NOTICE / ANLEDNINGEN

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Bilaga 3/Exhibit 3 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Styrelsen föreslår att årsstämman

Läs mer

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Vänligen fyll i denna blankett och sänd den tillsammans med nödvändiga bilagor till: Assurance Service Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg Assurance Services

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-02-22 B E S L U T FMR LLC FI Dnr 16-11812 The Corporation Trust Center (Anges alltid vid svar) 1209 Orange Street, Wilmington Delawere 19801 United States Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea; SFS 2015:225 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

(BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS

(BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS ABCD (BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS Telephone +1 284 494 1134 Fax +1 284 494 9009 Internet www.kpmg.vg To all known policyholders

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Resultat Q4 2016 2016 1/10 31/12 2015 1/10 31/12 Δ % Hyresintäkter 553 551 0,4 % Fastighetskostnader -211-185 14,1 % Driftnetto 342 366-6,5 % Central administration (fastighetsförvaltning)

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden>

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Dear Sir, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Dear Madam, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Dear Sir / Madam, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Dear Sir, Dear

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2013-05-08 B E S L U T Swiss Life (Liechtenstein) AG FI Dnr 12-6750 In der Specki 3 9494 Schaan Lichtenstein Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION) ( Victory Life or the Company / BVI COMPANY #

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION) ( Victory Life or the Company / BVI COMPANY # VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION) ( Victory Life or the Company / BVI COMPANY # 1448717 1. PURPOSE OF THIS NOTICE / SYFTET MED DENNA INFORMATION The purpose of this notice

Läs mer

Varför bostäder för Atrium Ljungberg?

Varför bostäder för Atrium Ljungberg? BO I VÅR STAD Varför bostäder för Atrium Ljungberg? Befolkningstillväxt/bostadsproduktion i Stockholm Antal 90-taliserna mot familjebildande ålder Befolkning efter ålder i Sverige 180 000 160 000 140

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Utrikesdepartementet Sverige

Utrikesdepartementet Sverige Utrikesdepartementet OBS! Var vänlig texta tydligt! ANSÖKAN ENLIGT HAAGKONVENTIONEN 25 OKTOBER 1980 OM DE CIVILA ASPEKTERNA PÅ INTERNATIONELLA BORTFÖRANDEN AV BARN Ansökan om återförande umgänge, enligt

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-06-14 B E S L U T Chilton Investment Company Limited FI Dnr 16-19065 33 Sackville Street London W15 3EB United Kingdom Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-01-13 B E S L U T UBS O Connor Limited FI Dnr 15-11440 21 Lombard Street EC3V 9AH London Storbritannien Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-16 BESLUT Carlson Inc. FI Dnr 14-146 att. William A. Van Brunt 701 Carlson Parkway 55305 Minnetonka, Minnesota USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer