Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar"

Transkript

1 N Ågång 10 Utgivn av Svata Öns Odn - tt samfund md kistna vädinga Vi ha fått tt nytt skpp i vå amada. Nä vå nya iddalog bildads, dn fjäd, döpts dn till Skonan Vga som dt stolta skpp ni s på bildn.

2 Lda Logn Wst Gylln Falköping Svata Öns Odn En plats fö kunskap, bkäftls åthämtning Dn kistn, h u m a n i s - tisk, bas i l i a n s k pdagogikn Paulo Fi vas tanka king pdagogik som ha sitt uspung i indianna kamp fö tt självständigt liv i Basilin ligg till gund fö dn modna pdagogikn i USA Västuopa. Han abtad ft tsn: d figa int skull mata d figa md dn ika väldns kunskap, utan g dm möjlight själv komma till mdvtnht öva sin väld. I dn pdagogiska modlln finns psykologiska inslag som ha md människans kunskapsinhämtning kombinat md motionlla inslag. Inom psykologin finns idag n bhandlingsmtod som bnämns åthämtning. Dn bygg på individn gnom bfinna sig i positiva miljö md möt av mpatiska pson själv stäk sin psykiska status. Infö 2015 Vaj åsskift ä n milstolp som nog ingn av oss passa utan vida. Vi stanna upp ikta blickn båd bakåt famåt. Hu ha dt gamla åt vait? Vad vänta jag mig av dt nya åt? T kota od kan få jag ikta till Gud: Tack, fölåt hjälp. Tack Ävn om å 2014 mdföt båd bsvälight oo finns dt myckt tacka fö! Tag fam tt blankt papp, gö två spalt dn na md + dn anda md -. Summa dt gångna åts händls upplvls fö in dm i n av spaltna. Jag ä övtygad om +spaltn bli läng än spaltn. Tacka nu Gud fö allt gott han ha givit und åt. Tacka fö alla d uppgift Inom Svata Öns Odn ä dnna av Paulo Fi famtagna toi fullt vksam. Inom Odn gs und bodns hla tiska sa fökovand kunskap i vaj gad. Fö vaj gad få bodn stö insikt i hu man ska lva tt tiskt liv byggd på Odns valspåk RÄTT OCH SAN- NING samt gundplana GUDSTRO, FOSTERLANDSKÄRLEK, BRODER- SKAP OCH BARMHÄRTIGHET. Kunsk ap finns också nä bod möt bod. I dtta möt inom Odns hägn g samtalt n vadagsinläning som nligt pdagogisk foskning gs oss dn msta kunskap vi bsitt und livts gång. Bk äftls ll motionll nävao finns alltid inom Odn. Alla böd ä likabhandlad gs samma utymm bli alltid sdda. Odnsböd s vaanda accpta vi alla ä olika mn ha samma bättigand. Nä dön stängs till odnslokaln stängs väldn ut. All stss, jäkt uppdag han givit Dig lösa. Fyll på md alla psonliga tacksäglsämnn. Att gå u dt gamla åt md tacksamht på tungan gö dt lätta gå in i dt nya! Fölåt Säklign finns dt tt annat som vi skull vilja ha båd osagt ogjot nä vi s bakåt, tt annat vi kund ha gjot bätt. Kansk någon människa vi såat ll gjot ldsn. Samla ihop allt sådant säg till Gud: Fölåt mig du bli fölåtn! Nu kan du gå in i dt nya åt md ny fimodight. Hjälp Vi vt ingnting om dt nya åt Jo, n sak vt vi: Gud som vait md oss dagliga bkymm lämnas utanfö. I n vam positiv miljö kan man lugnt bgunda, tala om få stöd i bsväliga ll påfstand situation i livt. Man kan också få tid i lugn själv få möjlight babta livt finna nya lösninga. Dt statas däfö inom Odn n åthämtningspocss. At t som mdlm inom Svata Öns Odn gs man möjlight få bli n hl människa få kunskap insikt i hu man lv tt tiskt liv nligt valspåkt RÄTT OCH SANNING samt gundplana GUDSTRO, FOSTER- LANDSKÄRLEK, BRODERSKAP OCH BARM-HÄRTIGHET. Du som ännu int finns hos oss - ta stgt bli mdlm. Lnnat Håwstam Stomästa alla å, han ä md också dtta nya å. Vi bhöv int vaa ädda ll ooliga. Gud ä md oss. Vi få lägga allt i hans hand. Böja vaj ny dag md b om Guds hjälp Guds bskydd. Han hjälp ävn om du glömm b, mn bönn om hjälp g oss n annan inställning till livt. Dt häng int på mig, Gud finns dä. Ett nytt å g oss nya möjlight. Kansk komm jag på nya lösninga som jag int stt föut. Gå fimodigt in i å 2015, b Gud om hjälp ta md d dina i föbönns möjlight. GOTT NYTT ÅR 2015 Kist I:son Lundin ÖKP Rdaktionskommitté Ansvaig utgiva: Lnnat Håwstam Rdaktionskommitté: Las Nodland Logn Nya Älvsbog, Jan-Åk Eiksson Logn Caolus Rx, Clas Gunditz Logn Vabgs Hus, Lnnat Andsson Logn D Sju Häad, Magnus Back Logn No Pot, Pt Sävnbog Logn Två Gipa, Stn Gunnasson Logn Wst Gylln, Hans Bjöling Logn Skaa Bog, Kut Ptson Logn Olaus Pti, Bo Bglund Logn Läckö Slott, Bngt Pnholm Logn Dalaö Skans, Bjön Olsson Odnskanslit, Adss: REGALSKEPPET Svata Öns Odn Lnnat Tostnssonsgatan GÖTEBORG Utfomning & Tyck: Litoapid Mdia AB Omslagsbild: Skonan Vga Gamlby, tt av två svnska av ca 60 dltagand fatyg, vinn sin klass i d två actappnas sammanlagda sultat. SÖO Hmsida På Odns hmsida hitta du infomation om ALLA log. Läs spcillt om din logs aktivitt, logtidning snast nytt. Dä hitta du infomation om nä din log ha mötn: Rc, Ball, Gadinfo anda mötn m.m. Hla abtsodningn finns ävn på hmsidan. Studicikl i logn Wst Gylln Böd i logn Wst Gylln ha und ån samlats till studicikl vi ä nu inn på 7: åt. Någa böd va intssad av vad bibln sa om ätt sanning. Ävn mdlmma i damklubbn va intssad. Vå kaplan Lif Stid ha ltt studicikln. Dltagaantalt ha lgat på 5-10 böd md dam vaj gång. Vi ha samlats 1,5 tim fö ballotingsammantädna 6-8 gg p å. Dn 6 oktob 2008 böjad vi md täffana statad då md pata om våa fya gundpla. Vi abtad gnom gundplana i odningn, gudsto, fostlandskälk, bodskap sist bamhätight. Und ubikn gudsto kom vi ävn in på anda ligion såsom islam m. fl. Ha kansk bibln koann gmnsamma vädinga nä dt gäll to? Vi såg också på d filigiösa samfundn. Hu d böt sig u stadskykan hu skillnadna ha vuxit fam. Fostlandskälk ha vi diskutat md utgångspunkt fån tanka i nya- gamla tstamntt fots vi md bodskap bamhätight. Vi ha fösökt spgla äld tids syn på gundplana, mot vad vi idag lägg in i bgppn. 2010, studad vi dn apostoliska tosbkännlsn. Dn ä som d anda tosbkännlsna n sammanfning av bibln dn kistna ton. Dtta ä gud fad, sonn dn hlig and. Gud ä fadn skapan som håll väldn i sin hand kämpa mot dt onda. Jsus ä guds son som visa vägn fö människo lva ft ätt sanning. Vi ha studat kosts btydls som kistn symbol. Vi kom osökt in på dt finns anda kos än våt vanliga ha kopplat dm till olika iniktninga inom kistnhtn. Jsus ld dog på kost. Dt va dt omska ikts avättningsdskap. Dt vanliga kost ä dä stångn ä lång tvästammn kot. Kykoåt stod på dagodningn Hä ha vi gått ignom alla högtid samt fäg i kykan. Fägna vitt, svat, gönt, lila ött på altat följ kykoåt. mdan synn på blommonas nyans luckats upp. Snast abtsåt ha ägnats åt symbol invntai. Vi ha bsökt Kinnvds kyka fö studa dtta. Vaj sön- hlgdag ha sin övskift budskap. Vi ha und ån diskutat dagns poblm inom kyka samhäll fösökt lägga in dm i olika tidsålda bakåt i tidn. Vaj tid ha sina vädinga. Und våa diskussion ha vi kommit in på vigsln, dopt, konfimation bgavning. Synn på vigsl vm som få vigas ha ändats ganska nylign. Fö va dt vanligt pat vigds i pästgådn dä pästn bodd. Idag ä dt vanligt md tt pampigt kykböllop. Vad btäffa dopt ä dt samma sak. Tidiga skdd dt ofta i hmmt mdan dt idag oftast föättas i kykan. Vå kapl an Lif ä n badda på åtal mn ha samtidigt fått anldning studa in yttliga fakta fö tillfdsställa nyfikna cikldltaga. Assa Kalsson Rgalskppt N Åg 10 Rgalskppt N Åg

3 Logn Caolus Rx Uddvalla Logn Skaa Bog Skaa Sxtioås högtid fiads tillsammans md damklubbn Logn C aolus Rx damklubbn Caolia slog sina påsa ihop fiad sxtioås högtid tillsammans. Högtidn fiads på Bohusgådns hotll i Uddvalla. Att vi tog dt hä gppt fia tillsammans md damna va damklubbn bildads i apil logn i sptmb Und tidn vi va klubb had damna dan dagit igång. Dt va julfst basa olika aangmang som damklubbn anodnad i all pionjäanda. Nä våt gt hm bildads 1974 så had damklubbn insamlat n sto summa pnga som hjälpt oss föväva fastightn på Lagbgsgatan. Så nu föstå ni dt va n självklaht fia tillsammans md damklubbn, som idag ha föyngats ha tt aktivt mötspogam. Högtidsfstlightna statad md n samling infö måltidn md n välkomstdink mingl i Bohusgådns stnsa fontänsal. Etthundasjutton dam böd had samlats. Högtidsmåltidn inldds md Stomästan Lnnat Håwstam md damklubbns odföand Magata Calsson inföds av övcmonimästa Hans Olsson maskalka und högtidliga fom. En tätts mny stod på agndan d sdvanliga taln hölls und måltidn. Eft måltidn övgick dt till uppvaktninga dä dt inldds md hylla, damklubbn. Näva and psntant fö olika damklubba hyllad Caolia. Gåvona gavs till Stomästan som övlämnad dssa till Caolias odföand Magata Calsson. D uppvaktand damklubbana va Auoa Lidköping, Concodia Falköping Klaa fån Halmstad. Logn Caolus Rx styand mästa Chist Fm uppvaktad också. Pogammt fots md uppvaktning av Logn på sdvanligt sätt samma som fö damna, gåvona gick gnom Stomästans händ till logns styand mästa Chist Fm. D uppvaktand logna va logna Skaa Bog, Läckö Slott, Wst Gylln, No Pot Nya Älvsbog, samt gnalskta Ands Pttsson övlämnad n chck fån Stologn. Vi g tt stot tack till alla gästand log. Vid nästa punk t utmäkls dkoads följand böd av Stomästan md hjälp av stokansl Thomas Södlund. Svata Önsmdaljn i silv utdlads till bödna Las Öhland Kith Nilhamm. Till Lnnat Böjsson utdlads tt ämbtsmannatckn fö tjugofm ås abt inom ämbtn. Till Hin Oltgn tilldlads tt sxtioåskos fö ha vait mdlm i logn i sxtio å. Nä logn bildads fjäd sptmb 1954, så va Hin 23 å cipiad till fösta gadn. Kvälln övgick till n kaff bufé som också statad dansn md vå inbjudna okst Old Spic, tt sniogäng musik som tolign böjat md olika källaband på 60-talt. Myckt av musikn känd vi ign fån dn tidn. Dansgolvt utnyttjads då flitigt. Fstkommittén md dam fån damklubbn logns ämbtsmän, samt Bohusgådns psonal skall ha all hd fö tt väl gnoföt aangmang. Txt: Jan-Åk Eiksson Bild: Göan Kalgn Övcmonimästa Hans Olsson md maskalkana Las-Eic Johannsson Ands Johansson fö in Stomästan md dam. En glimt fån huvudbodt. Yvonn Håwstam Chist Fm md fu Solvig Fm. Histoia i ny tappning - Götaland täd fam På dn tid då vi alla läst Svigs histoia i skolan, antingn dt va i nivå folkskola, gymnasium ll univsitt, så åtspglad dn histoiska bild som byggds upp stomakttidns uppskivning av tt utima Thul dä kigiska sva lad landt und sig gnom hjältmodiga övinga. - Och så gundads konungaikt Svig. Rdan på 1600-talt fanns dt n opposition vid Uppsala univsittt. Pnnfjdn blossad upp, kitiska öst höjds mot dn tablad uppfningn om hu ikts histoia bod fomas. I slutt av 1600-talt lät kungn Kal XI g till känna dn som had n annan uppfning än Olof Rudbck, skull dömas till högmålsbott. Två åhundad sna va dt nya öls igång fö skiva und på dlvis fösköna dn tablad histoisynn. Nu va dt våt stosvnska mané som fomad läoböck i histoia på alla nivå. Mäktiga Ynglinga-kunga styd landt fån Gamla Uppsala man gav gavhögana namn ft dssa. Vå vikingatid blv båd stö häftiga än tidiga. Konst kultu fomads i samma anda. Ett paadigmskift ha läng vait på väg. Nu ha dt sktt! I d två fösta bandn av Svigs Histoia utgivna på Nodstdts fölag sdan tt pa å s vi tt nytt sätt tolka vå histoia. Fösta bokn bhandl a tidn fö isns avsmältning fån å f. K. fam till 600-talt. K. ä skivn av n tidiga pofsso i akologi, som vait vksam vid fla nodiska univsitt, Stig Wlind. And a bokn fö tidn tal ä föfad av nuvaand histoipofsson vid Lunds univsitt, Dick Haison. Nya sanninga spikas fast hä följ någa smakpov Apopå Finnstop. (Svigs stösta kigsbytsoffplats.) Ett hunnslag på Vaaslättn på 400-talt ä n olig idé. Angånd G:a Uppsala: Lugnast ä hlt nklt bnämna högana Östhögn, Mllanhögn Västhögn. G:a Uppsala va på 500-talt tt stot komplx, dock mind än Uppåka i Skån. På båda platsna må ha suttit någon slags småkunga. Vida: En av fla stohöga i kungshögsklass ä Skalunda hög någa km fån Vänstandn. Skalundahögn ha n diamt på ungfä 70 m. Apopå guldhalskaga: Ållbg, Mön Öland visa antaglign på ännu okända cntalplats i Västgötland på Öland. King å 600 f. K. fanns kansk tt tiotal småkungadömn på söda mllsta Skandinaviska halvön. Någa av dm kan akologin pka på som cntalplats av högsta dignitt. Så långt Stig Wlind. I volym t vå skiv Dick Haison. Hä någa citat. Apopå Mäladalns påstådda övhöght. Så to vi int idag. odt Svaland dök upp sålds på 1400-talt, sannolikt som n motsvaight till dt dan tablad Götaland. Ingt g vid handn götana någonsin pmannt bsgats av n ll fla gupp sva. Alla sådana spkulation vila på gissninga, int fakta. Bika n handlskoloni. Dt faktum Ansgas mission va tt fiasko Bika va n myckt litn stad ha man valt bots ifån. Numa vt vi i Vanhm fanns vid dnna tid dan n tablad fösamling. Kunga i Nodn: D fösta skandinaviska kunga som ä kända till namnt va sannolikt bygdkunga md övhöghtsambition. Ett xmpl på vilka mäkliga konskvns dtta få ä svåightn föklaa Västgötland. Tots vi vt dtta landskap på 900-talt blv n allt stabila bas fö kistndomn, i fölängningn ävn kungligt maktövtagand, ha akologiska undsökninga av västgötska cntalot int gynnats av statn. Foskningn om Götalandskapns talshistoia ligg däfö ännu i statgopana. Av d omådn som kom ingå i dt mdltida svnska kungaikt va missionn snabbast mst ffktiv i Västgötland. I ikssvnsk histoisk tadition ha dtta i gl tonats n till fömån fö Ansgataditionn, som ju associas till Bika Mäladaln. Faktum kvastå Svigs äldsta stift ä Skaa stift, datat till böjan på 1000-talt, n sådan oganising had vait omöjligt gnomföa om int n sto dl av västgötana dan anammat dn nya ligionn. Föutom Sigtuna, Skaa Lödös saknad landt städ. Stoböndna das familj gad. Mn landskapt va än m btydlsfullt. I Västgötland finn vi ävn två av dn äldsta kistna tidns sammanlagt t svnska städ. Till skillnad fån dt uppländska Sigtuna, som gundads på od av n kungamakt, va båd Skaa Lödös städ som växt fam av lokala bhov, tätot som fungad väl had famtidn fö sig. (Hänvisa hä till Adam af Bmn) Skaa va alltså dn lilla kykostadn som blv n kungsstad. Dt va i dssa omådn, bland dssa människo, som dn mdltida monakin utvcklads snabbast. Vida: Vi vt av anda källo kungamaktn va staka vid Vättn än vid Mälan dt va ju i Götalandskapn som talns kungahus had sina stoa jodgndoma, sina klost sina gavkyko. Böd, låt mig sluta md någa sanningsod fån Mäst Adam av Bmn utsagda nskivna omk. å 1070: I svonnas land häska gothi. Läs: I svnskanas land häska Götana. Md anda od, stäck på, tt paadigmskift ha ägt um sanningn ha äntlign hunnit i f tidn, vi ha ft lång väntan fått vå ättmätliga plats i histoin. Evt Jonsson Kungabogn Gälakvist uppföds i mittn av 1200-talt, stax söd om Skaas mdltida stadsomåd. Akvall: Pllas G. Hansson Rgalskppt N Åg 10 Rgalskppt N Åg 10

4 Logn Dalaö Skans Stockholm Logn Olaus Pti Öbo Böd i ldn Dt baa händ Bngt Pnholm, k ansl i logn Dalaö Skans: - Dn stickand ökn låg dimlik tät öv vägn nä jag passad Avsta på väg hm fån hjotonmyana i böjan av augusti. Int visst jag då två odnsböd i logn Dalaö Skans på va sitt sätt kämpad bland lågona alldls i nähtn. Hä följ das bättls fån dn vidstäckta skogsbandn i Västmanland: BK Hlmssons upplvls av bandn Hj, dt ä Emma. Vå gåd håll på binna n. Vi sitt i biln på väg däifån vi ha absolut ingnting md oss!. Jag kämpa fö bhålla lugnt. Hu ä dt md? Fick ni md alla? Emma gåtand: Jaa, alla ä md i biln mn bann ha inga sko E ä i baa blöjo. Jag svaa: Huvudsakn ni lv. Rstn få vi bkyma oss om sdan. Vat ä ni på väg? Dt hä va vad som händ dn dä måndagn i augusti klockan 17:10. Nu vidtog n fntisk vksamht md odna fam ALLT. Kläd, sko, sängkläd, banvagn, gosdju, nappflaska, blöjo, mat. Kot sagt allt man bhöv fö som föäld till fla ban söja fö das bhov. Höll på md dtta n sto dl av kvälln nn. På mogonn, tidigt, lastad jag biln full md vad vi fått fam via familjn, vänn, släktinga gav mig av mot Fagsta. Dt va dit min dott md familj bgav sig fö i ovissht vänta på vad som skull sk md das liv. Nä jag passad Västås kund jag s tt dis bot mot Fagstahållt, tots dt ä ca 6 mil dit. Ju näma jag kom dsto täta blv ökn. I höjd md Ramnäs va ökn så tät jag va tvungn sänka hastightn fö s vägn. Plötsligt mött jag t hlikopta som flög på låg höjd längs vägn md d stoa bhållana fö vn hängand und bukn. Väl famm i Fagsta ltad jag mig fam till dn adss jag fått av min dott. D had tagits mot, tillsammans md n gannfamilj, hos vänn dä d tillbingat nn. Sovit had d int mn ändå vait und tak. Dt fösta jag gjod va kama klämma på dm alla fö fösäka mig om d mådd ba, fysiskt. Dt psykiska fick vänta tt tag. Vad ä dt ni bhöv min hjälp md mst? Att odna hu vi skall bo, Våt hus ä ju bota Hu odna dtta på ingn tid alls? Dt gå ju int, så klat, fölita sig på myndight utan hä vill dt till nskilda ta initiativ visa mdmänsklight. Sökt upp dn fastightsäga som äg kv dä d övnat fågad honom om han had tomma lägnht tcknad avtal om hya n outhyd lägnht i t månad. Eft dt äknad jag md vi skull vta vad vi had ätta oss ft gälland gådn, djun möjlightn åtvända. Ringd Folksam fösäkinga fö stata tt änd då d föloat pcis allt. Ett utomodntligt samabt md Folksam va, kan jag konstata i fthand, dt som gjod min dott md familj idag må så ba som d gö. Nu pågå, fotfaand md bnägt bistånd fån Folksam, abtt md åtuppbyggnad av gådn. Till sakn hö n hög makt såg till boningshust, fån hästana skonads. Ingn föstå hu dt gått till. Bandn va på vandan, mn vänd tillbaka utan göa skada, i tädn 5 mt fån hust. Stallt, gaag, sädsmagasin, vdskjul md all vd fö två å, n gammal lada fåns utbox fötäds av lågona. Jk Jansson om sin uppgift und bandn: Min oll und bandn i Västmanland va und 5 dygn vaa militä samvkansoffic mot d civila myndightna, vilkt innba vaa tillgänglig 24/7 und dn piodn samt dltaga på alla civila stabsmötn. Som samvkansoffic jobbad jag dikt und dn militäa insatschfn Militägion Mitt. Dt va int alltid så lätt vaa länkn mllan dn militäa insatsn dn civila insatsn. Mn tack va min fanht som phospital sjukvådslda i ambulans und stö händls så löst dt sig på tt smidigt sätt ftsom jag ha sto kunskap om båda oganisationna. Jag ha just kommit hm fån odnslokaln dt ä tisdagn 27 novmb 1994 und kvälln ha vi föbtt onsdagns fösta gadns infomation sjund gadn nästa söndag. Blädda föstött i kvällstidningn slå på adions nyht.. Ett fatyg bfaas vaa i sjönöd på Östsjön. Sdan gå allt fot - kl sänds tt nödanop MAYDAY MAYDAY MS ESTONIA do you ha m. MS Silja Euopa få kl Estonias position. En minut sna ä MS Estonias hla stybodssida und vn kl s näliggand fatyg MS Estonia fösvinna fån adan. Hon gå till bottn md aktn fö allt va öv på min. Fatyg i nähtn kom till olycksplatsn ft 11/2-2 timma då också fösta hlikoptn. Ytbägana kund böja sitt svåa uppdag i håt väd md vinda på sk/min vågo 3,5 m till max 7 m. Jag stäng av TV:n vid 6-tidn dt böja gå upp fö mig n sto olycka hänt. Nu 20 å sna kolla jag sna TVnyhtna dt slå mig nödanopn ä många. Vå plant bhöv vå hjälp md klimatföändingn. Nyhtna om föödand okan, stötgn jodskd, toka m m ä många. Mn också ä dt många omänskliga kign, som skada vå jod. Skavlan intvjua dokto Dnis Mukwg, som nylign fått Sachaov-pist EU:s pis fö mänskliga ättight tankfiht. Han bätta i Kongo pågå n konflikt int mllan länd stamma utan n kamp om minal bl. a coltan, som används i våa tlfon dato. Und gymma babaiska fom divs bfolkningn fån sina bya mak. Innan jag lämna TV:n fö kvälln s jag n stogåtand åing på flykt fån sin söndbombad stad spinga föbi i TV-utan - unda om han fått något minn md sig fån pojkummt? Nastastnn Kvällns sista bild ä n litn pavl som nsam sitt i sandn. D stoa tomma möka ögonn ä fågand utan tvkan ä d tt MAYDAY do you ha m! Vå pl ant ha sto bist på mpati, bodskap bamhätight. Vi måst bli villiga dla jodns tillgånga md vaanda. Fotsätt vi utnyttja våt klot som idag bhöv vi tt halvt klot till. Vi måst gmnsamt göa vå tid till hoppts tid. Kut Ptson, LOP Nastastnn - n av våt lands ca 2600 unstna. Dn stå n halvmil no om Öbo vid vägn som utgjod n dl av gamla Eiksgatan. Stnn sts und 1000-talt ha mittn n ikt slingand djuonamntik. I kantn finns n inskift som lyd: Tod lät sa stnn ft Lydbjön, sin dugand son. Runstnana sts till minn av någon avlidn pson ll någon som vait bota läng på handlsso ll i kig. Txtn ä tt tusnåigt budskap som sätt fantasin i öls. Vm va Lydbjön vafö st hans mo Tod stnn? Vi få nog aldig sva på vad som hänt dog Lydbjön i kig ll kansk und n jakt? D flsta av Svigs unstna finns i Uppland md sina öv 1000 stna. Fögångana till unstna va bautastna stoa uppättstånd stna utan uno som sts 500 f K K. Bauta komm fån isländskan. Txt: Kut Ptson Foto: Dan Dahlén Rgalskppt N Åg 10 Rgalskppt N Åg

5 Logn Läckö Slott Lidköping T gnation Logn No Pot Halmstad Et t mök t ödsligt tog i Lidköping stax ft kl n fdagskväll i böjan av oktob. Man kan fåga sig vad som händ på dnna cntala plats dn hä tidn på dygnt någa timma famåt? Fö föhoppningsvis få sva på dnna fåga så gö vi tt bsök på cafébussn som stå pakad i na hönt på togt. Tony Johannsson, som ä n av gundana välkomna oss md kaff kanlbull inld md lit histoik om vksamhtn. Han bätta målsättningn ä möta människo på gato tog inbjuda till samtal gmnskap öv n kopp kaff. Ofta möt man tt stot bhov av dtta. Man abta kumniskt som n kistn idll bussföning i Lidköping mdlmmana komm i huvudsak fån olika kyko i stadns näht. Fösta stgt togs 2008 md inköpt av n gammal Volvobuss som gnhändigt byggds om till n mötsplats md cafévksamht. Käntuppn som statad dt hla utgös av t ldsjäla som finansiad allt i böjan md gna pnga fö slippa långa bslutsväga vaa fia fa bslut. Vksamhtn ä tablad i Lidköping idag dt innbä i sin tu man få lit konomiskt stöd fån olika håll mn dt äck int fö stoppa alla hål I sammanhangt vill Tony lovoda samabtt md kommunn d kykliga samfundn. I dag ha man 2 bussa finns glbundt vaj fdag på togt mllan 21 till omk. 4 på lödagsmogonn. Man få i snitt bsök av 90 pson, allt fån polis föälda på stan (nvanda) till d som ft ha fstat unt komm ta n fika. Ungdoma ä En utstäckt hand målguppn cafébussn ä avsdd vaa n tillflyktsot und fdagskvälla -nätt fö samtal gmnskap. Dt ä viktigt påpka Tony ävn om man int dla vå to så ä man välkommn dla vå gmnskap, ta n fika vi lyssna gäna på d fundinga som finns. Mn dt ä som sagt int baa ungdoma som bsök bussn, dn äldsta ä 93 å buka dyka upp då då fö n patstund. Mdlålds ä n ganska sto gupp som buka komma fam på småtimmana. Vanligtvis uppgå antalt bsök på n fdagskväll till pson som mst till Dog finns idag övallt Lidköping ä ingt undantag. Dt som skämm ä hu lätt dt ä få tag på dogna. Dt ta ca 20 min hitta alkohol mdan nakotika få man tag på baa 3 min! Ett intssant gpp ä d något annolunda bibla som finns på bussn tillhandahålls fö bsöka som ikta sig till olika katgoi. Dt finns Tony t v bätta fö Ova om cafébussns histoia vksamht. bibla som inlds md vittnsmål fö till xmpl dn motointssad, fö musikn, fotbollssplan polis tankn ä alla skall kunna känna ign sig kansk bli intssad av fotsätta läsa. Fdagana ä inbokad fö bussn på togt i Lidköping mn man åk också ut md bussn på anda vnmang dä människona möts x Elmiamässan dä man dlad ut 2 lådo md motobibla. Vad ä dt som div Tony hans manna i u sku bitand blåsig kyla vaj fdag offa mysiga hmmakvälla fö tt liv på togt? Dn väm man känn nä dt till xmpl komm fam ungdoma tacka fö sitt bsök på bussn föa fdagn uppväg myckt! Dtta ä tt myckt lovvät initiativ uppsöka plats dä människo finns dla ut mdmänskliga väm dä dt så väl bhövs. M infomation finns på hmsidan Ova Lag/Bo Bglund En sto bgivnht utsplad sig i logn No Pot dn 18 maj 2014 nä nytillkomna bodn Sbastian sällad sig till sin fa Håkan fafa Bois som stolt bod inom Svata Öns Odn. Dssa stolta böd ä sålds t gnation Bjöding hä följ n kot psonlig flktion av odnslivt bodskapt. Bois Bjöding På 60-talt böjad jag som anställd hos Fima Röläggan. Innhava va Kut Logn No Pots åliga stipndium Logn No Pot i Halmstad dlad fö 9: gångn ut, söndagn dn 23 sptmb 2014, No Pots åliga stipndium. Stipndit dlas ut till lv som studa inom något av ämnna gastonomi, musik, konst ll kultu vid skola ll gymnasium blägt inom Logn No Pots näomåd. Åts stipndium utdlads i samband md tdj gadn dn 23 sptmb i Svata Önshust i Halmstad. Gssl, som då va mdlm i Svata Öns Odn, logn No Pot sdan Nä logn No Pot köpt Svata Önshust i Halmstad 1968, gjods bl a öläggiabtn av Kut Gssl mig. Vid dtta tillfäll kom jag i kontakt läd känna anda Svata Önsböd upplvd dt fanns n ba sammanhållning gmnskap. Kut tog upp fågan md mig om jag skull vaa intssad gå md i logn. Intsst fanns som n natulig fotsättning på mitt tidiga ngagmang som lda i Ansgasjuniona, dä gundfågona va övnsstämmand md dn infomation om logn som Kut dlgav mig. Min son Håkan va då 5 å fick vaa md på d banjulfst som anodnads. Håkan Bjöding Odn ha fö mig alltid vait föknippat md tygght int baa i fom av gmnskap bodskap utan också i fom av U motivingn;...n flitig lv på Kultuskolan, hans talang intss upptäckts tidigt, han ha alltid tagit sångn på stot allva, vait målmdvtn, lyhöd dan tidigt instt man bhöv abta håt fö lyckas. Åts stipndiat, sångan Td Sönsn, bod Ingva Lnnatsson övlämna pist. Foto: Ands Falkstöm, LNP. vädinga idal. Jag had fömånn få upplva dtta dan und min uppväxt gnom mdvka på aktivitt famföallt på banjulfstna. Odn va n dl av min uppväxt jag såg vad dn btydd fö min fa, dt va däfö natuligt jag själv sökt intäd nä möjlightn gavs. Und ån som gått ha bödasällskapt vait nävaand i mitt min familjs liv nä möjlight ha gtts ha d däfö vait dlaktiga i aktivittna. I våas fylld Sbastian 23 å fick fösta gadn. Att upplva odnslivt tillsammans md min fa son ä n fantastisk känsla. Våa utmaninga ä annolunda än d som d fösta bödna had nä d stg av skppt mn vi känn kansk samma tygght i våt bodskap. Sbastian Bjöding Jag ha stt min fafa fa åka till Svata Öns Odn und min uppväxt givtvis vait nyfikn på vad d gö vad odn innbä? Jag ha und ån fått vaa md vid n dl tillfälln fått n viss föståls fö vad odn stå fö, dt tillsammans md nyfiknht min känsla fö tadition gjod dt självklat gå md nä jag had åldn inn. Txt: Fam. Bjöding, LNP. Foto: Fam. Bjöding, Ands Falkstöm, LNP Rgalskppt N Åg 10 Rgalskppt N Åg 10

6 t Landsmöt Logn D Sju Häad Boås Wadköping väd fö åts Landsmöt Öbo ll Wadköping som Öboföfan Hjalma Bgman ( ) döpt stadn till i n ad bättls va åts väd fö Landsmött. Dagn inldds i logn Olaus Ptis lokal dä ankomstgisting skdd dltagana 160 böd 35 dam - svads kaff smögås. Många ansiktn känds ign mn också nya bkantskap gjods vid minglandt. Öbo Sångagill undhöll n dyg halvtimma vid inskivningn kaffstundn. Und diigntn Eik Oldbg famföd kön tt blandat pogam md Bllman, lit m finstämt som Kistalln dn fina, I månns skimm till piano låta som Sttsonh Undbat ä kot. Kultuskolan tog sdan öv dt musikaliska på Slottt, Stoa hotllt kvällns undhållning i logn Olaus Ptis lokal. Dt skull visa sig Landsmötsguppn kund psnta tt ovanligt stot musikutbud. Vid tidn va dt så dags fö Landsmött. Öboana höjd nog ögonbynn lit xta nä d såg n lång ad fstklädda ha ställa upp fö gmnsam masch till Rikssaln på slottt. Landsmött Und Landsmött svaad kultuskolans ståkkvt Ragazza fya flicko å fö skön musik. Stomästan bod Lnnat Håwstam inföds i Rikssaln till tonna av Stomästans fstmasch splad av kvtn föstäkt md tt pa blåsa. Stomästan öppnad Landsmött talad bl. a. om Odns utvckling n ny iddalog bildats. Gnalskta Ands Pttsson födog vksamhtsbättlsn övskmästan dogjod fö SÖO konomi. Rviso Ingma Bgbom födog visionsbättlsn dä man föslog ansvasfiht, vilkt Landsmött bviljad md nhälligt ja. Till viso fö vksamhtsåt valds bödna Rolf Isaksson, Jögn Fälth supplant Ingma Bgbom. Övkaplan Kist I:son Lundin gjod så sdvanligt lättsam utfågning av någa ämbtsmän om vad d utättat und åt. Skiftlig dogöls saknads fån många bod Kist konstatad: D ä ma talföa än skivkunniga Bödamåltidn Stomästan föklaad Landsmött fö avslutat man gick till Stoa Hotllt dä bödamåltidn skull intas. Välkomstdink på hotllts vanda däft bödamåltid i bankttsaln md musikundhållning av kultuskolans Showokst. Mnyn va givtvis Näkointad föättn ökt vildsvin, hjotkov ökt älg fån Näkskogana vamättn gös hämtad u Hjälman. Bod Ands Sväd talad till Fostlandt nä okstn intonad nationalsångn ldd d bödna in i n ovanligt kaftig unison sångahyllning till våt land. En bod tavstad Gund Svan: Mäktigt man fick nästan ståpäls. Måhända va dt mnyn som inspiad bod An Bjöklund utom pogammt spontant sjunga Näkvisan. Mot slutt av bödamåltidn kom n ljuspaad in i matsaln md ljusvakt fån LOP. Stomästan talad tyckt på vi bö tänka på ut vadagn lva upp till vad lät oss und ån vka som tiska samhällsmdboga. Han böd också viktn av nykyting ftsom idlla föninga fått konkuns fån dn digitala väldn. Öka mdlmsantalt gå dt tänkt nog någon? Jomnvisst ta vi i så dt knaka fån Östad i söd längs västkustn upp till Wadköping i no Klaa Kykogata i öst visst gå dt! Kultuskolans showokst splad mdyckand und måltidns paus tt pa mdly fick långa applåd. Okstn avslutad pogammt påpassligt md Anchos away Th Black Eagl had just lättat anka fö n ny åssglats. Installation Ny gnalskta bli bod Ands Pttsson ny odnskansl bod Bjön Olsson. Riddalogmästa i RAR bli bod Ulf Gustafsson, iddalogmästa i RSV bod Run A Andsson ny styand mästa i LVH bod Lif Svnsson Utmäkls Bod Lnnat Magnusson LNP höll Svata Önsmdaljn i silv bod Jan Iva Bntsson LVH tilldlads ämbtsmannatckn. Bod Hans Holgsson LOP honoads fö lång mdlmskap md 50-åskos Rgalskppt N Åg 10 Rgalskppt N Åg 10

7 Landsmöt Logn D Sju Häad Boås Damnas pogam Lunch på Elit Stoa Hotllts vanda däft kund man dlta i n guidad tu på Öbo slott ll bsöka Öbo läns musum s konstutställninga, n av Kal Axl Phsson, skapan av Guldbaggn samt n av Pt Ekstöm kallad Okonst. Vm bstämm vad som ä konst. Klockan va dt samling på logn Olaus Ptis lokal dä dt svads bubbl md choklad n måltid md kallskut kött md otsaksgatäng samt ostbicka innan hana anslöt. Nachspil Vid 18-tidn lämnad bödna Stoa Hotllt gick till loglokalna i gannbyggnadn. Dä väntad damna mingl, föfiskninga småätt. Ett 20-tal av Kultuskolans ungdoma (16-19 å) mdvkad und n halvtimma md sång dans u fm musikal. Elvna had und två å på skolan tänats i sång, dans tat, vilkt kom till uttyck i tt poffsigt famföand. Landsmötsdltagana fick sdan avsluta dagn md taditionll dans. Txt: Kut Ptson Foto: Bo Hansson, Joachim Bjönbg Bod Btil Sjölins tanka omking dt viga ljusts skn som ä tt sätt lva! Svata Öna mina böd dtta ä tt sätt lva. Ibland i livt kan vi människo täffa ätt, nä dt gäll få n livsstil som passa in på våa in önskninga på våt sätt lva. Nä jag utav n famlidn bod fick föfågan om ingå i vå aktad vödad Svata Öns Odn, så va min vtskap om dnsamma lika md noll. Mn mitt intss väckts utav d fya gundplana, som utgjod fö mig min absoluta syn på livts gundföutsättninga. Dn känsla jag fick vid intädt, va fö mig svat på dt jag had sökt und hla mitt liv. Jag ha vid många av d famställninga famföandn jag ha haft fömånn få göa, und ån, sökt övföa dssa tanka upplvls på anda livssökand människo vaj sådant positivt gnsva ha vait n famgång fö vå odn. Att som nytillkommn bod så snabbt som möjligt få n uppgift, fämja stakt känslan fö intsst mningn md odnsabtt. I ödmjukht s jag tillbaka på dn undbaa fömånn jag ha haft få lda odnsabtt und olika tidspiod. Så som kansl fö logn ha man tt undbat abt bdiva bland bödna. Dnna fömånn had jag und någa å. Att sdan få övtaga dn ldand olln som styand mästa und tio ås tid va något av n upplvls, samtidigt vill jag noga pålysa dn skillnad i handhavand som ämbtsman d öviga bödna mllan, som va påtagligt stot und dn så kallad gamla tidn. Dtta gäll 1960-talt tidiga. I nähtn i dag mllan ämbtsböd öviga böd, dä ä gmnskapn total. Glädjn öv mitt abt inom odn logn va n följd utav dt fina samabt jag had md alla böd; jag skull gäna vilja tillägga yttliga fya psonliga gundpla som ä viktiga i dtta sammanhang. Kälk. Ödmjukht. Tacksamht Känsla. Känslan få känna bödnas fötond uppskning gå j bskiva dn måst upplvas. Fötondt had växt så myckt, föfågan famkom om jag vill övtaga lda iddalogn Calma Nyckl som Riddalogmästa fö dn samma. Riddalogn Calma Nyckl bstod vid dnna tid av fya log, nämlign logn Vabgs Hus i Vabg, logn D sju Häad i Boås, logn No Pot i Halmstad, logn Två Gipa i Malmö. Tio å som styand mästa i Boås d ftföljand tio ån som Riddalogmästa i Calma Nyckl ha vait d bästa ån av mitt liv. Abtt md böd und alla fom vid alla tillfälln, ha givt mig n livsupplvls som ä näst intill fantastik. Jag to säkt många böd liksom jag, känn likalds vill g mdbödna n så stak upplvls som möjligt. En upplvls jag ha konfontas md, säskilt bland äld böd, ä påståndt nu ä jag så gammal nu ha jag int läng bhov ll glädjn öv vaa md i odn som jag had föut. Dt ä just nä man blivt äld som glädjn öv få vaa md ä stö. Uppskningn av bödna nä man komm samman ä n sto glädjkälla. I sammanhangt vill jag gäna nämna d fina dskap vi ha fö uppska väda bödnas insats på olika sätt i odnsabtt. D tckn utmäkls som ligg till gund fö dtta ä noggant gnomtänkta av böd långt tillbaka. Tidn gå så fot, ifån som ung ha ingått i odn till vaa n av d äld bödna ha visat hu kot hu fot, livt fösvinn iväg. Mn dn högst Mästan ha vait myckt nådig gjot livt till n fantastik sa fö mig som jag ä ödmjukt tacksam fö. Dnna sas stoa bhållning livsbjakls stå Svata Öns Odn myckt fö, md sina i säklass fina livsvädinga som g livt tt fantastiskt väd. Som sagt böd, vaa md i våt odnssällskap, Svata Öns Odn ä Ett sätt lva. Bod Btil Sjölin X: gadn Rgalskppt N Åg 10 Rgalskppt N Åg 10

8 Logn Vabgs Hus Vabg Logn Vabgs Hus 90 å Dn 13 sptmb 2014 fiads logn Vabgs Hus 90-åiga tillvao md n högtidlig fst på Monakstauangn i Vabg dä dygt tt 30-tal böd md spktiv had slutit upp. Fstn statad kl md mingl bubbl vaft ny Styand Mästan, bod Lif Svnsson, ft alla intagit sina plats, hälsad samtliga hjätligt välkomna. Måltidn bstod av n myckt välsmakand komposition av Västbottngatinad humm till föätt, hlstkt kalvyttfilé till huvudätt samt chokladfondant md åöda hallon till dsst dätill säskilt utvalda vin samt som avslutning kaff avc. Und måltidn höll fö Styand Mästan, bod Bo Eibog, n polog öv Vabgslogns histoia fån dt logn und ldning av initiativtagan, skäddamästa Nils Ludvig Andsson, bildads på pingstdagn dn 8 juni 1924, som fösta log ft Odns inföand i Svig 1903, till dags dato. En utfölig dogöls av Vabgslogns histoia finns på logns hmsida. Talt till kvinnan hölls av bod Chist Psson. Eft måltidn utdl ad Styand Mästan, bhjälplig av damklubbns odföand Kain Lasson, utmäkls till dam i damklubbn Eufmia. 25-åsbosch tilldlads Magata Bntsson, 5-åsbosch tilldlads Monica Fläd Kistina Viklund. Damklubbns odföand öväckt däft n pnninggåva till Styand Mästan fö välgöand ändamål till Väldns Ban md tillönskan lycka välgång i famtidn. Däft vidtog dans till dansokstn Insid dt dansads till n ba bit ft midn. Dt blv alltignom n myckt minnsväd högtidsfst fö Logn Vabgs Hus 90 å. Txt: An Lasson Bild: Clas Gunditz Sommatäff fö kön Dn fösta hta dagn i Skån infann sig dn 10 juni. Dt va i fö sig statn på n undba solik somma. Dagn till äa had vå Sångmästa Bod Jan Ohlsson inbjudit oss sångaböd till sitt hm i Svdala fö tt gadnpaty som avslutning på säsongns övninga i sångkonstn. Dn himmlsblå skyn va som nä idån öppna sig tataliskt positiv stämning infann sig. Bod Jan md hustu had dukat upp i sitt Gadnhous, -n dlikat Räkmacka som m liknad n Räkbuffé. Dsstn bstod av n undbat god abbpaj md litvis av vaniljsås. Eft dn smaiga måltidn dsstn lockads vi ut i tädgådn fö avkoppling tillfäll und skämt sk locka fam stämbandn till sång musik. Und tädts ljusa gönska ställd sig Kal-Eik Gundstöm Hans Blackman sig md sina instumnt, Kal-Eik md tt äkta Magdbugspl Hans md Gita splad upp Kväsavalsn, Dömmn om Elin m.fl. välkända låta. Dt ska notas Kal- Eik va n mästa i båd utblåst insugt på sitt Madgbugspl. Bod Ingva Plup tog fam n odlk som vi till håklyvi fick svaa på und jubl höga sk fick vi ätta sva av nämnda odlksman. Vi Böd: Jacob Falkman, Gth Holmgn, Jan Lasson, Ingva Plup, Tommy Phsson, Åk Nilsson, Patik Kalsson, Kal-Eik Gundstöm, Cal-Gustav Bjöklund Hans Blackman vill tacka vädpat fö n utsökt fösommadag. Vid skivpulptn kaman Gt Spa Logn Två Gipa Malmö Minns ni somman? Nu nä höstn ha kommit vintn stå fö dön kan dt vaa dags åt minnas dn fantastiska somman vi had! Jag ha tt spcillt sommaminn som jag vill dla md mig av: I somas bsökt hustun jag någa vänn som ha sommahus i Västgötland int långt fån Vänn. Vi tog cyklana md n fin sak md Svig ä ju man i pincip kan cykla övallt tänkt dt kansk bli tillfäll till någa tu. Dt blv någa utflykt av n n slump blv dt n dag längs md Göta kanal. Nä man tänk på d män, fivilliga utkommndad - mst soldat, som abtad på dtta byggnadsvk om dt nu ä ätt od und dygt 20 å fö gäva knappt 9 mil kanal d umbäandn som d måst ha stått ut md ä dt imponand. Sdma blv kanaln utkonkuad av jänvägn mn i fmtio å had dn sin stohtstid. Dä n gång oxana dog båtana på d gamla dagvägana ä dt nu cyklld. Dt ä så otoligt vackt födln cykla längs md n kanal ä avsaknadn av backa, föutom vid slussana. Kanalbyggana följd höjdlinjna, vilkt innbä mjukt svängda ld längs kulla höjd. Gust knastad und däckn fatvindn svalkad i vämn. På kanaln glid båta stilla föbi - hastightn ä maximad till 5 knop - allt ä hamoniskt dt ä svåt to dt kallas fö skilsmässodikt. Vi stannad tittad på slussningana som föflöt utan missödn. Till md bsättningana höll sams. Och dt ä hä känn mitt bodliga sinn svikta - dt måst nästan till n d vandalism på våt vacka svnska spåk fö bskiva dt hä ä fostlandt fån sin bästa sida dt finns ingt bätt i väldn. Och då ha jag ändå vait i väldns fya hön. Vi böjad i Sjötop - visst ni dt uttalas Sjchöttop?, cyklad till Nokvan. Två mil fam tillbaka. En dagsutflykt dä fika, lunch lit lugna lokalmusbsök hinns md. Så om ni vill upplva fostlandt fån n av dss bästa sido, plana dan nu in n tu fö nästa å Rgalskppt N Åg 10 Rgalskppt N Åg 10

9 Logn Nya Älvsbog Götbog Ny fstlig tadition i logn Nya Älvsbog Bodskapt i Svata Öns Odn Vafö ä dt viktigt? På i n i t i at i v av vå minnta LKL Olof Bjönum, så ha vi inföt glbundna Aft Wok 1-2 gång p tmin. Dssa äg um på stauang Bzlius vas äga ä dott till vå famlidna ÖPR Åk Mauitzon. Dtta visst vi int, mn dt blv n natulig koppling mllan dnna fina stauang Svata Ön Odn i Götbog. Aft Wok ä hlt öppt fö patns, vänn tc då dt ä tt gylln tillfäll maknadsföa vå Odn väcka nyfiknht till fämlinga. Vid snast tillfällt dn 3 oktob va dt fla som tog md sin patn, n blivand bod glädjand nog dök två böd fån Logn Läckö slott upp. D va i Götbog i anda ändn had höt talas om dnna kväll hdad oss md tt spontant bsök, vilkt uppskads myckt. Dnna typ av aktivitt stäk vå bodskap g våa patns vänn möjlight få täffa böd int minst skapa dt n gmnskap ävn hos våa spktiv. Jag a tyvä ingt datum fö nästa Aft wok, mn inbjudan komm via mail. Jag ska faktiskt cita Ands Södlund som vait VD på Svnska McDonald s han uttyckt sig väldigt väl i n atikl. Ett nytt hoppfullt å ligg famfö oss. Väldn ha d snast dcnnina upplvt stoa famstg dt finns fog påstå mänsklightn aldig haft dt bätt än nu, ävn om dt kansk int känns så md oo i Mllanöstn, falland böskus kallt vintmök famfö oss. Aldig ha så många haft tillgång till nt vn aldig ha så många haft möjlight läa sig läsa skiva. Samtidigt ä långtifån allt så ba som dt kund vaa. En snabb titt på nyhtna bkäfta vi ha n ba bit kva till dn pfkta väldn. Nu ä tt ba tillfäll ta tt stg till på dn vägn, n uppgift vi alla dla. Ingn kan nsam göa allt, samtidigt som ingn insats ä fö litn fö göa skillnad. Slut Citat. Nyåsmöt En annan kä tadition ä logns nyåsmöt. Kl samlas bödna i Odnshust fö få möjlight sammanfa dt gångna åt. Ett stot antal böd buka stata åt md åts fösta Guinss kl på Th Dublin i hönt av Östa Hamngatan/Kungsgatan. Dt nya åt ings in mötts höjdpunkt ä bod Rnny Olaussons gna tanka flktion öv åt som gott. Dt buka innhålla dt oliga som hänt såväl som allva. Eft mött svas åts fösta julbod, ft mött buka d böd som vill umgås und avslappnad fom, stanna n stund mingla i vå Kajuta. Sammanfning av abtsåt 2013/204 Nä man ta sig tid minnas flkta, så upptäck man dt hänt n hl dl i vadagn som baa passa föbi. Md åldn upplv man tidn baa usa iväg, känslan ä tidn gå fota. Fö gn dl ha dt vait ömsom vin ömsom vn md gn sjukdom, näa käa gå bot. Jag flktad öv fö någa å sdan va dt böllop man va på, nu ä dt tyvä mst bgavninga. Nåväl, livt ha myckt positivt g, själv blv jag mofa 2013 till tt litt chamtoll som vi ta vaj tillfäll i akt täffa vaa banvakt åt. Ni som ha banban vt vad jag tala om. Jag min hustu ha hunnit md t utlandsso, till Kapathos i Gkland, Köpnhamn Koatin. Att sa upplva nya kultu g mig kaft ngi oka md vadagn. Logn ha utvcklats nomt und ldning av vå Styand Mästa Rolf Hllqvist. Odning da på konomin, ak tydlig styning samt int minst ställa kav på ämbtsmän tjänstmän. Dtta gnomsya hla logns abt, int minst ätt man på ätt plats. Alla tjänstgöand sköt sina ämbtn md ntusiasm ta sina uppgift på fullt allva. Vid vå nästa fösta gads givand ha tio nya böd anmält sig till dnna gadgivning. Dtta ä till sto dl LSM s fötjänst som kom md idén annonsa i Götbogs Postn und dvisn syns vi int, så finns vi int Bodliga hälsninga Las Nodland LRS, LNÄ, BOD, LNÄ w w w.soo.nu Rgalskppt N Åg 10 N ä ny a Vad vill jag säga md dssa od? Jo, jag tyck Bodskapt kan vaa hu vi bhandla våa mdmännisko untomking oss. Så om vi kan spida dssa tanka vida till anda unt om oss så 1. Jag skall fösöka visa omtank ha vi utökat Bodskapt lyft upp stimula anda by sig om vaandt i tt stö pspktiv. da. Väldn bhöv m omtank. Vi Rspkt, mpati, bys sig om, altuism stäks som människo nä vi by oss (dvs. motsats till goism), tänka på anom anda nä vi känn oss bda fö sig själv, ta hand om familjn hövda. ävn vänn, böd mdmännisko. 2. Jag skall stäva ft to gott om an- Dtta ä fö mig tt Sant Bodskap. Så da andas avsikt. Min övtygl- tänk alla böd vad du kan göa fö s ä dn som to anda om gott få föända dt? Vad va dt Ands sa i mitt M fö E D göa I A oftast gott tillbaka mn dn som to citat ingn insats ä fö litn MduEEs DDnågon I IAA anda om ont få oftast ont tillbaka. skillnad Tänk på dt näm mdmänniska som bhöv din hjälp? Dt ä faktiskt tyck jag n fom av boett modnt fullsvictycki 3. Jag skall bjaka glädjas i famund dskap samma mot tak n annan mdmänniska. gång hos människo md allt bhöv Tack va Svata Öns Odn alla int alltid vaa av konomisk at utan fina böd så ha jag bikat mina tanka kan mkt väl vaa psonlig utvckling sinn. Däfö vt jag våt odnshos vaj individ. Ofta bli männsällskap fyll n viktig öst i samhällt isko goistiskt avundsjuka vilkt int idag. bli bätt. Fl punkt än dtta bli dn också. Tänk på vad du kan göa som nskild individ? Jag ha själv fomulat någa gna löftn jag ska fösöka hålla: v ö h b du a k! tycks ssll o F a n n u G d Ta kontakt m Tl 0 70 l itoa pid.s Mail gun Vad mna jag md läsa upp dssa tänkväda od? Jo, jag tyck vi ska tänka stot nä dt gäll våt bodskap lyfta blickn utanfö Svata Öns O- ppss layout tycki bokbindi Pt Sävnbog svåt fösöka hålla så jag böja dä. stofomat svannmäkt Till alla Svata Öna som innha Rnova din Odnsing Sjund gadn ll hög gad Till alla Svata Öns Odns Böd som innha sjund gadn ll hög gad.nunu ha du möjlight få ha vå lvantö av Odnsinga öppnat upp fö hjälp nova din slitna möjlightn få hjälp md nova slitna Odnsinga Odnsing. Kontakta Jan-Olof Gustafsson b få låna povinga Tag kontakt md så man kan hitta ätt stolk. Tfn: Hmsida Jan-Olof Gustafsson på G-tknik tfn: Hmsida Rgalskppt N Åg 10 Myckt vamt välkommn till Åts stoa konsthändls. w w w.soo.nu

10 Nya iddalogn Skonan Vga n utmaning möjlight I vå a s tog Stoa Rådt dt hittills viktigast bslutt, ft bslutt stata logn i Stockholm dt va bilda dn nya iddalogn md Öbo i väst Stockholm i öst som nslinj. Tänk vilkn möjlight fö nya log i dn nslinjn, Skonan Vga. Ja, dtta ä dömmn! Vi skall fövkliga dn, dt handla om utvcklas. v ö h b u d Nä ycksa k! nya t unna Fossll J ag ä fa n ta st isk t stolt ödmjuk infö uppgiftn ha fått uppdagt vaa iddalogmästa fö dn nybildad iddalogn Skonan Vga. Jag ä glad jag ha fått ätt gäng unt mig i iddalogn Skonan Vga. Fölåt uttyckt ätt gäng mn dt ä vad ni ä fö mig vi komm göa allt fö lyckas. d G Ta kontakt m Tl 0 70 litoa pid.s Mail gun J ag ä myck t väl mdvtn om Stomästans Stoa Rådts föväntninga dt komm bli n spännand utvckland famtid. Tack fö fötondt! fina kontakt som jag fått md bödna i Västgötland. Jag ha lät mig myckt i dn iddalogn som jag md glädj ta md mig in i Skonan Vga. Tack fö jag fått läa känna. V i ha n stak gdign log i Olaus Pti n hög tillväxtpotntial i logn Dalaö Skans. En myckt ba kombination bygga vida på Mutvckla E D I A MRådt EE DDI IAä A nslinjn. Vi i dt nya RiddaM intettkaxiga mn vi s n sto möjlight modnt fullsvictycki allt und samma tak dt måsta man ju md md lit tu ( alltid ha) ä vi övtygad om göa nå layout gonting mycktppss ba av våt uppdag. J ag m i n a kompisa i Ridda Rådt Skonan Vga lova fösäka göa våt yttsta fö Stoa Rådts satsning på n ny iddalog skall bli succé. tycki bokbindi P son l i g n, som t i d i g a iddalostofomat svannmäkt gkansl i iddalogn Abaham Rydbg kommwww.litoapid.s jag sakna dn myckt Öbo Stockholm dn 1 oktob 2014 Run A. Andsson RIM, RSV v ö h b u d Nä ycksa k! nya t unna Fossll dg ntakt mmd a kokontakt TTag Jan-Olof Gustafsson Tl pid.s28 a på G-tknik tfn: o t a n n u g Mail Hmsida M E D I A ppss layout tycki bokbindi stofomat svannmäkt Kontakta Jan-Olof Gustafsson b få låna povinga så man kan hitta ätt stolk. Tfn: Hmsida Myckt vamt välkommn till Åts stoa konsthändls. Till alla Svata Öna som innha Vid Anäsholms kapll Sjund gadn ll hög gad Lödagn dn 6 sjund Juli Till alla Svata Böd sominnha innha TillÖns alla Odns Svata Öna som 00 klockan 18 gadn ll Sjund hög gad. Null hahög du möjlight fåupp fö gadn Nu ha vå lvantö avgad Odnsinga öppnat Jan Hjalmasson hjälp nova din slitna möjlightn få hjälp md nova slitna Odnsinga Nu ha vå lvantö av Odnsinga öppnat Tina Rhn upp fö möjlightn få hjälp md Wikstöm Odnsing. nova slitna Odnsinga ll tillvka md musikvänn Kontakta Jan-Olof Gustafsson b undhåll få låna povinga Jan-Olof Gustafsson b få Odns Tag kontakt md så Kontakta man kan hitta ätt stolk. Tfn: Svata Öns låna povinga så man kan hitta ätt Hmsida Jan-Olof Gustafsson stolk. Tfn: Damklubb sva kaff Hmsida på G-tknik tfn: md dopp till Hmsida självkostnadspis Rnova din Odnsing Sol Väm i Thailand Myckt vamt välkommn till Åts stoa konsthändls. Vid Anäsholms kapll dn Juli Som bod i Svata Öns Odn så kanlödagn du hya våt hus6 fömånligt. Till alla Svata Öna som innha1800 klockan Sjund gadn ll hög gad Jan Hjalmasson w w w.soo.nu Nu ha vå lvantö av Odnsinga öppnat Tina Rhn Wikstöm upp fö möjlightn få hjälp md nova slitna Odnsinga ll tillvka md musikvänn undhåll Sol Väm i Thailand i täffa kögan Eva Rask Foshms gästgivi ävn gjot tillfälliga inhopp fö n patstund und klasskompis md Stfan hos Göts. Divit sin stoasysts dt n minnsstund Johansson, gästgivits näingsställ Mimmis i många å husa i matsaln und oss. Eva nuvaand köga, ha nu n gn stauang hos oss. div f.o.m. dn 1 novmb sannolikt päglat hnn Vällagat ä honnösod hnns föa åt stauangvksamhtn åt tt visst håll. Hon ha motto ä Inga mäkvädight i våt odnshus. Vksamhtn ävn n mobo som ä mn dt skall vaa GOTT så fick n aktstat i md köga i Maistad. Hon som man vill ha dt hmma. julbodsushn dt hla utbildad sig till konom i Hnns plan fö famtidn klaads av till allas blåtnht. Dt Lidköping jobbad på ä utvckla vksamhtn. ä lika ba vi d ut bgppn tt finansbolag i Götbog Hlgmny, pnsionäsanpassad md n gång, stauangn dä hon öd sig i ätt, cating, tottoasving ht Fstvåningn Lidköping kögaktsana king bl.a. n dlikatssbutik som ävn ä hlt skilt fån Mimmis. Mannstöm. Eft någa tillhandahåll husmanskost som Hnns kock Mick Runosson basa å blv dt flytt jobb hämtmat. En annan idé ä gni odnshusts kök tillsammans på F7 p g a bostadsbistn komponad Smöbön vilkt md sina mdhjälpa Macus i Götbog på dt glada skull göa hnn unik i Lidköping. Evas dott Saa. Han lä upp dm 80-talt. Hon ha sdan Vi välkommna hnn å dt till vaj hamnoss buka da Hä fick fatygn välja sin gn utt mangt, som isstauangykt und sakkunnig d tillfälln x ton å s nov i ngsa b tagit t till havaagn. vamast gläd åt många Vå nya köga Eva Rask i n kulinaiska Jobbat på ldning. Vi fåga Eva hu dt hla mllan halv n miljon bsöka. Vga hann md bsök i Skähamn givit utdlning. Skonan Vga som 105dykt åupp alltftsom. upplvls vid våa miljö.gång Stadt und Bo Stohlands ldning böjad. ganni till logaangmang famöv. Nästa kappsglingn aangas i på Utsia, innan dt va dags fö sist hmtam gammaluppvuxn byggdssom i Vikn Skån Hon slutad sina daga som faktfatyg kappsglingstappn fån Bgn till Es- Svig ä å 2017 då Halmstad ä fösta hamn Nä hon sjönk vid n kaj mitt i bjg. Hu gick dt då i kappsglingn? Jo tack Sglfatygt ha hla tidn haft n bstockholm 1985 todd d flsta fatyunik kyka i gannskapt ll få n kom på sammanlagd föstapgts histoia va slut. Pssimistna had sättning md unga tains fån Svig, ba!! Vga inblick i tt bisamhälls föundliga nä d dock int äknat md familjn Bgstöm. Finland, Nog Danmak Ndlän- lats i sin klass, väld. Snastbåda täffnkappsglingsgick i musikns tappna äknats samman. Skppan Ib dna, som komm ombod fö läa Egil Kstin Bgstöm had Ett danpopulät inslag i log- upphåll öv somman. Koncptt tckn md vå minnt nttain Bgstöm konstata nöjtpianot. åts Tall sjömanskap, också novat dn kultuhistoiskt intssanta Sundin vid Dt finns på viktn avfö samvao Göan vksamhtnsig hasgling våa täffa fö byggmn Ship s Rac ä Vgas stösta famgång läa känna vaanda öv nationsgänskonan Linnéa nu va dt dags fö uppätthålla kontaktn inom dnna n sto livsfanht komptns dagldiga pnsionä blivit. hittills. ä dan full gång Skonan Vga ha samabtat nästa pojkt. Tillsammans md sönna i bödaktsn idt ä dn somfö vi i logn. md Alltftsom ha Planna D statadsna. lit m på allva fö gupp oganisationn At Sa fö få fam n nästa å då kappsglingn böja i Blfast novads Vga så gundligt nästan dt näanvänt oss av hittills. täffana blivit m m populäa xakt två å sdan ft någa oligt ätill dtålsund nä n bod så balyckad välfungand bsättning som gå vida mast liknad tt nybygg. ha ökat.i Ulst Exta m ll mind fösök. bsökaantalt vait inaktiv läng tid Täffana stata md Kistiansand vi ät somi Nog, fö n sdan avsluföa åt dltog Vga fö föstasniotäffana gångn möjligt. som d kommit upp lunch tillsammans vi dyk kallasfån äg umsail vajtaining månad md Intnational ä n o-till fikat tas få i danska Aalbog. komm md i i Tall Ship s Racs, nä hon sglad kako utan bjuds på något gmnskapn ign. Vi kan t x åbaa anodna Th Hlsingfos till Riga Stttin. I å va ganisation som vajint Txt : Kstin Egil intssant ll liknand nämna om n åtvända som håll födag i väldn. dt dags ign. Fösta kapsglingstap- Tall Ship s Racs på fla Foto: Adam Lithn Jan Lundin som sglfatyg kan handla om d mst skilda tog sin fjäd gad 1979, kom md dlpn inldds i Halingn i Ndländna Många av väldns stösta blv ngagad omådn. Dt kan btyda Göan Sundin tt piano ä tt gick till Fdikstad i Nog. Sdan ta. Hamnstäd ligg i håd konkuns vi få i sniotäffana, Svata Öns Odn tacka säkt kot fö undhållning. bsöka tt intssant land ll n ign tog sin fmt gad 2011! vidtog Cuis in company till B- md vaanda fö få aanga vnkstin Egil Täffa mitt i pick Till alla Svata Öna som innha Rnova din Odnsing Sjund gadn ll hög gad M EE DDI IAA Till alla Svata Öns Odns Böd som innha sjundm gadn ll hög gad.nunu ha Ett dumodnt möjlight få fullsvictycki ha vå lvantö av Odnsinga öppnat upp fö allt und samma tak slitna Odnsinga hjälp nova din slitna möjlightn md få hjälp md nova Odnsing. Skonan Vga Våt nya innställ i odnshust V LOGEN LÄCKÖ SLOTT - LIDKÖPING Vi önska alla n iktigt God Jul & Gott Nytt Å! Rgalskppt N Åg 10 VI GER DIG OBEROENDE RÅD OM MOBILTELEFONER & ABONNEMANG Vadag VÄLKOMMEN Lödag Söndag stängt Rgalskppt N Åg 10 14Tl: Tallhagsgatan 5, Lidköping. w w w.soo.nu

11 SVARTA ÖRNS ORDEN Samfund md ano fån 1600-talt Svata Öns Odn abta fö: md kistna vädinga, känsla fö fostlandt, sann bodsanda md tt bamhätigt sinn utvckla Odnsbodn tiskt g Odnsbodn intllktull stimulans abta opinionsmässigt fö tt tiskt samhäll Följ oss på ättns sanningns väg Att söka Svata Öns Odns innsta ä som vanda längs n bgsbäck på väg upp mot källflödt. Und vandingn asta man då då man vänd sig om s ut öv daln n mot snåskogn man nyss lämnat s dn gjoda vandingn klaa. Toppn göms ännu i dimma. Alla ä vi på vanding dt gäll vaa på vakt Mot livts möka sido mn famfö allt upptäcka alla ljusa tillfälln, vacka upplvls, natu, samvaon md människo SÖO finns idag tablad på 11 ot. Innbödn ä mdlmmana gnom Odnsabtt skall finna n livsstil som gö umgängt md mdmänniskona ikt vamt utan däfö g avkall på d glädjämnn som finns i livt. Nä man som ny i Svata Öns Odn ta fösta gadn böja man ana mål mning md vå Odn. Pcis som vid vandingn utmd bgsbäckn stanna man vid vaj ny gad tt tag blicka tillbaka. Vi ha tio gad astplats man följ md så långt man vill våga. Vå Odns djupdimnsion ymm n mdmänsklig människosyn. Vill Du vta ma gå in på vå hmsida - Vå symbol ä svat mn Odns fäg ä ljus!

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com GT Gå hm övallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tl. 0511-34 00 50 www.gotntidning.com GÖTENE STÄDSERVICE din lokala städsvic - 25 å i städbanschn LOKALTIDNINGEN 1986-2009 Ågång 24 V. 43 21 OKTOBER 2009 Gavsmyckning

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4 Numm 9 Ågång 1 2007 STORT INTRESSE I SL FÖR SVENSKT LUCIAFIRANDE Lucian Kaja Lua kantas av vacka täno, tomt pppakaksgubb och stjängossa Båk om lucia bland svnska simäga Ingn skattskapa i Scond Lif Vi s

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5 Instuktionsbok 1 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt... 6 Funktionsknappa... 7 Rgla syhastightn... 8

Läs mer

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Stathjälpn Kom igång och sälj pnumation på Tiss! Innhållsfötckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föningn som gjod succé! Så hä komm ni igång Lathund:

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit

RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit RIVSTART B+ B Txtbok Facit Kapitl A Jag böjad täna tidigt, tt halvå innan loppt. I böjan spang jag väldigt långsamt och fösiktigt. Jag spang baa kota distans. Eft n månad va jag myckt staka. Jag spang

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Instruktionsbok. Memory Craft 500E

Instruktionsbok. Memory Craft 500E Instuktionsbok Mmoy Caft 500E VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt.

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET HYPOXIA Häng och skämflyganas tidning - N 3 2006 SKÄRM TRYCKET Ozon Svig: www.skyspot.s 0647-51186 Lä dig Spdflying i Å Näkontakt Txt: Riikka Vilkuna Foto: Enico di Giusti Någa italinska pilot fick n jäl

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Nummer 3 2012 MAGAZINE. Information till boende i Vantör. 40 år 40 hits Höstfest Mat Dax Krysset Rapport från världen Hockeysäsongen står för dörren

Nummer 3 2012 MAGAZINE. Information till boende i Vantör. 40 år 40 hits Höstfest Mat Dax Krysset Rapport från världen Hockeysäsongen står för dörren MAGAZINE Numm 3 2012 Infomation till bond i Vantö 40 å 40 hits Höstfst Mat Dax Kysst Rappot fån väldn Hockysäsongn stå fö dön Numm 3 2012 Om Ikano Bostad Ikano Bostad äg, fövalta och utvckla bostäd i Stockholm,

Läs mer

Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19

Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19 RYTMUS VI GER DET HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE ESTETISKA PROGRAMMET SEDAN 1993 ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA Magazin FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19 FRAMTIDA KARRIÄRER SID 12-13

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

-bladet S W E D I S H CHICAGO W O M E N S E D U C A T I O N A L A S S O C I A T I O N. HÖST / VINTER 2011 u ÅRGÅNG 20 u NR 2

-bladet S W E D I S H CHICAGO W O M E N S E D U C A T I O N A L A S S O C I A T I O N. HÖST / VINTER 2011 u ÅRGÅNG 20 u NR 2 W D H -bladt CHCG W M N D U C T N L C T N HÖT / VNT 2011 u ÅGÅNG 20 u N 2 2 W-BLDT m i d s o m m a å hä nä vintn snat knacka på dön kan dt vaa skönt att njuta av någa minnn fån vama tid. Fö m bild och

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä dsignad och tillvkad nbat fö hushållsbuk. Symaskinn ä int n lksak. Låt int ban lka md maskinn. Maskinn bö int användas av ban utan saklig övvakning.

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

PROGRAM 2012 Välkommen till julen som den var förr. Se hela programmet på www.thomandersjul.se

PROGRAM 2012 Välkommen till julen som den var förr. Se hela programmet på www.thomandersjul.se Bild: Svn Nordqvist PROGRAM 2012 Välkommn till juln som dn var förr. S hla programmt på www.thomandrsjul.s Thomandrs jul broschyr5.indd 1 2012-11-05 16.17 P R O GR A M 2 012 Välkommn till Thomandrs Jul

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Svarta Örnar Mina Bröder!

Svarta Örnar Mina Bröder! Från Utsikten i De Sju Härader! Ansvarig utgivare: Styrande Mästare Kenneth Harrysson lsm.ldsh@soo.nu redaktör: Lennart Andersson manadsblad.ldsh@soo.nu Layout & Produktion: Litorapid Media Ab göteborg

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä int avsdd fö användning av pson (inklusiv ban) md ducad fysiska, snsoiska ll mntala fömågo, ll i avsaknad av fanht ll kunskap såvida d int ha

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

VANESSA. Den orädda. Joachim Masannek

VANESSA. Den orädda. Joachim Masannek VANESSA Den orädda Joachim Masannek Vanessa Den orädda Bok 3 av Joachim Masannek Illustrerad av Jan Birck Översatt och bearbetad av Marie Helleday Ekwurtzel Originalets titel: Die Wilden Fussballkerle

Läs mer

Matematisk statistik

Matematisk statistik Tntamn TEN HF -- Matmatisk statistik Kuskod HF Skivtid: 8:-: Läa: Amin Halilovic Hjälpmdl: Bifogat fomlhäft "Foml och tabll i statistik " och miniäkna av vilkn typ som hlst. Skiv namn på vaj blad och använd

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Vår profil. För att få n nhtlig profil och tt starkar varumärk är dt viktigt att manualns riktlinjr följs. varumärkt. Grundn till nuvarand profil är n kombination från tidigar turistbolagn

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

järreds örsamii g Församii gsn t *" Vinter 2015

järreds örsamii g Församii gsn t * Vinter 2015 järrds örsamii g Församii gsn t *" Vintr 2015 Kyrkohrdn har ordt... Mitt i novmbrmörkrt är dt skönt att tänka på att snart får vi tända dt första advntsljust och att julns alla härliga hlgr närmar sig!

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Instuderingsfrågor och övningsuppgifter i vindkraftteknik

Instuderingsfrågor och övningsuppgifter i vindkraftteknik Instudingsfgo oh öningsuppgift i indafttni. Hu myt indaft fanns dt i Sig spti äldn nligt snast sstatisti.. Hu myt ha installats oh poduats i Sig hittills i?. Nämn minst t typ a indaft, oh das anändningsomdn,

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Farten med min vackra bräda Är obeskrivlig Men ändå så är det synen Som fångade mina ögon. Jag kollar på de andra. Så ser vilken fart de åker med. Men ändå

Läs mer

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN Mars 48 MARS 1 2 Sonen i huset var nu vuxen och skulle flytta hemifrån. När han skulle lämna barndomshemmet vände sig hans far till honom och sade: Glöm inte att spela på alla nittionio tangenterna på

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer