Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer"

Transkript

1 8/2013 Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer sid 8 Studieavgifter Socialdemokraterna vill förändra systemet sid 10 Hjälporganisation 80 år av stöd till akademiker i nöd sid 12

2 LEDARE Utges av: Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Adress: Box 1227, Stockholm. Besöksadress: Ferkens gränd 4, Gamla Stan. Telefon: växel. Telefax: e-postadress: Hemsida: Redaktion: Anders Jinneklint chefredaktör och ansvarig utgivare, tel , Layout: SULF Annonser och sekretariat: Lena Löwenmark-André, redaktionsassistent, tel , fax: , Produktannonser: Display, Andreas Lind, tel Pris: Helår 550 kronor inkl moms, gratis till medlemmar. Åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner står för författaren. Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. All redaktionell text och bilder lagras elektroniskt av Universitetsläraren för att kunna publiceras på SULF:s hemsida. Medarbetare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med detta förbehåll. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Box 928, Borås Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter. TS-kontrollerad upplaga: ex Problemet med cheferna? Ofta upprepas truismen att det finns problem med ledarskapet, i betydelsen cheferna, inom akademin. Det sägs att de är svaga eftersom de oftast är utsedda på ett tidsbegränsat uppdrag, att de därför är ointresserade och eventuellt också omotiverade att utöva chefskapet. Huruvida detta är sant är naturligtvis omöjligt att säga, men det är både möjligt och motiverat att säga någonting om den speciella situation som chefer inom akademin befinner sig i en situation där det faktum att det rör sig om ett tidsbegränsat uppdrag bara är det minsta problemet eller kanske rent av en av tillgångarna. En del av att vara chef i akademin skiljer sig inte från annat chefskap: man har samma juridiska ansvar som andra chefer i arbetsrättsligt avseende, till exempel när det gäller arbetsmiljö, diskriminering och liknande. Man förväntas ta budgetansvar, och eftersom de flesta lärosäten är myndigheter och examinationen innebär myndighetsutövning hålla ordning på att verksamheten bedrivs inom de förvaltningsrättsliga ramarna. Man förväntas vara en del av en kommando linje, och verkställa beslut fattade av andra. Det som skiljer chefskap inom akademin från annat chefskap är verksamhetens egenart. Vetenskap är en process som bygger på att varje person har rättigheten och tryggheten att säga nej, att inte köpa överhetens påbud om vad som är rätt. Dagens vetenskap skiljer sig i detta avseende inte från den som utövades av Galileo Galilei, eller för den delen av Trofim Lysenko. Därför är det nödvändigt att den som är chef förstår dynamiken i vetenskapen och själv är en del av den. Bara en sådan person kan känna igen vetenskaplig oenighet när den uppstår och bygga en miljö där sådana är kreativa och inte blir arbetsmiljöproblem. Men det kräver också att chefen faktiskt kan tillämpa arbetsmiljölagen, kan ingripa innan relationer urartar eller mänskliga haverier skapas, kan utnyttja arbetsrättens regelverk och har en stor repertoar av verktyg för att göra detta. Men är det rimligt att kräva att till exempel en lektor i historia har dessa kunskaper? Nej. Är det därför rimligt att dra slutsatsen att en person med mångårigt chefskap utanför akademin skulle göra ett bra jobb? Nej. Det dubbla kravet att chefen ska vara trygg både i akademin och i chefskapet innebär naturligtvis att varje chef måste ha, inte bara utbildning i samband med sitt första chefsuppdrag, utan också att kompetensutveckling sker kontinuerligt under hela chefsperioden. Men det krävs också att cheferna omges av personer med verklig kompetens inom arbetsmiljö, arbetsrätt, förvaltningsrätt och ekonomi en god stab som låter chefen koncentrera sig på det viktigaste. Det innebär höga krav på administrativa medarbetare vid nyrekrytering, men också att administrativa medarbetare som finns kvar från en tid när kraven på kompetens kanske inte var fullt så höga får möjlighet till kompetensutveckling. Det här borde inte vara vare sig särskilt svårt eller särskilt dyrt. De flesta lärosäten har egen professorskompetens på flera av dessa områden. Och utbildning är ju en av akademins huvuduppgifter så det borde väl gå lika bra när det gäller de egna medarbetarna som när det gäller studenterna. Eller? GIT CLAESSON PIPPING förbundsdirektör för SULF 2 Universitetsläraren 8/2013

3 INNEHÅLL 8: Ledare: Problemet med cheferna? 4 Avpolitiseringen som kom av sig 6 Minskade anslag ger färre nya doktorer 8 En kris är bästa tillfället att nå ut med forskning illustration: ebba berggren 9 Tillfälliga högskoleplatser kan ge fler visstidsanställda 10 Socialdemokraterna föreslår förändring av studieavgifter år av akademiskt hjälparbete 14 SUHF vill skapa dialog om framtidens högskola 15 DEBATT Svenskämnet har en nyckelroll i att nå framgång i studierna foto: dick gillberg 6 Foto: cara 24 Krönika: Vi missar målen /2013 På omslaget: Lars Leijonborg är ny styrelse ordförande för Karolinska institutet. Han är en av flera ledamöter med politisk bakgrund i de nya lärosätesstyrelserna. Bilden är tagen på Idrottsgalan PÅ GÅNG: 21 SULF kalendarium 22 SULF informerar Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer sid 8 Studieavgifter Socialdemokraterna vill förändra systemet sid 10 Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 Hjälporganisation 80 år av stöd till akademiker i nöd sid 12 foto: Fredrik Sandberg/ Scanpix Universitetsläraren nr 10/2013 har manus- och annonsstopp 24 maj Universitetsläraren 8/2013 3

4 Avpolitiseringen som kom av sig Lars Leijonborg, Margot Wallström, Gudrun Schyman, Filippa Reinfeldt, Andreas Carlgren och Kristina Axén Olin är bara några av de från politiken välbekanta namn som återfinns i de nya styrelserna för universitet och högskolor. Detta trots alliansregeringens ambitioner att minska det politiska inflytandet över lärosätena. text: marielouise samuelsson Det har gått knappt sex år sedan Lars Leijonborg, då minister med ansvar för högre utbildning och forskning, presenterade propositionen Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses. Propositionen lanserades som ett led i alliansregeringens strategi för att avpolitisera styrelserna. Bland annat skulle det innebära att det till universitetens och högskolornas styrelser inte utses ledamöter som i praktiken sitter med mandat på partipolitiska grunder. När regeringen nu godkänner att Lars Leijonborg tar över ordförandeklubban i Karolinska institutets styrelse, där han får sällskap av finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl, blir slutsatsen antingen att detta med partipolitiska grunder inte längre gäller eller att Leijonborg och Rosdahl har kvalificerat sig på helt annan grund. Några av de med politik förknippade namnen har lämnat den aktiva politiken, men Gudrun Schyman (Operahögskolan) har nyligen aviserat comeback i rikspolitiken, som ledare för Feministiskt Initiativ. I samma styrelse som Schyman ingår riksdagsledamoten Olov Lavesson (m). Filippa Reinfeldt (Gymnastik- och idrottshögskolan) är, liksom förutnämnde Rosdahl, sittande moderat landstingsråd. I styrelsen för Luleå tekniska universitet återfinns kommunalrådet Karl Petersen (s), i Högskolan Dalarnas styrelse sitter kommunalrådet Ulrika Liljenberg (c), i Högskolan Gävles styrelse kommunalrådet Carina Blank (s), och i styrelsen för Malmö högskola kommunfullmäktigeledamoten Emil Eriksson (m) samt kommunalrådet Anders Rubin (s). Vi har varit återhållsamma med aktiva politiker, säger Peter Honeth, statssekretare på utbildningsdepartementet också på Leijonborgs tid. Peter Honeth ser inga problem med att Lars Leijonborg blir ordförande i Karolinska institutets styrelse, utan säger att man aldrig haft något förbud mot politiker och framhåller före detta politikers kompetens i sammanhanget, med Allan Larsson och Margot Wallström som exempel. De bägge är som bekant före detta socialdemokratiska toppolitiker och Wallström avlöste för ett år sedan Larsson som styrelseordförande i Lunds universitet. Den reform som infördes av Lars Leijonborg 2007 avsåg som förutnämnt att minska det politiska inflytandet över styrelserna, som istället skulle utses av lärosätets ledning. Eftersom styrelserna i sin tur har inflytande över rektorstillsättningarna ledde det till att politisering ersattes av vad som kom att kallas rektorifiering, det vill säga (alltför) stor rektorsmakt vilket några av rektorerna tidigt protesterade mot, medan andra helt enkelt använde makten. Ett av de mest uppmärksammade fallen blev när Henrik Landerholm (tidigare moderat riksdagsledamot) utsåg sig själv som styrelseordförande i Försvarshögskolan innan han avgick som högskolans rektor. Leijonborg, liksom hans efterträdare Tobias Krantz, försvarade dock systemet som en mycket viktig princip och ett led i den anbefallna avpolitiseringen. Jan Björklund, som efterträdde Krantz, var däremot inte nöjd, han idkade självkritik å regeringens och folkpartiets vägnar och menade att man hade haft för bråttom. När lärosätenas styrelser nu har utsetts är det enligt den nya modell som Björklund initierade, där styrelserna (som Universitetsläraren beskrivit i tidigare artiklar) föreslås av en nomineringskommitté bestående av den landshövding som verkar i det aktuella lärosätets region, en studentrepresentant samt en person med sakkunskap om lärosätet och sektorn. Nomineringskommittén ska också samråda med lärosätets ledning medan regeringen, det vill säga utbildningsdepartementet, slutgiltigt godkänner styrelsens sammansättning och har möjlighet att inlägga veto mot föreslagna namn. Den möjligheten använde departementet när den förra nomineringsmodellen gällde, exempelvis när Göteborgs universitets ledning ville ha Mats Gerdau, moderat riksdagsledamot, som ledamot i universitetsstyrelsen. 4 Universitetsläraren 8/2013

5 foto: erja lempinen foto: Leif R Jansson/scanpix foto: Leif R Jansson/scanpix foto: Kenneth ruona foto: Elisabeth olsson wallin I de nya högskolestyrelserna återfinns bland andra Lars Leijonborg (Karolinska institutet), Margot Wallström (Lunds universitet), Gudrun Schyman (Operahögskolan), Filippa Reinfeldt (Gymnastik- och idrottshögskolan) och Andreas Carlgren (Göteborgs universitet). Detta sade dock utbildningsdepartementet nej till, då Gerdau var ledamot i utbildningsutskottet och därmed ansågs ha för mycket politisk makt. Man kan fråga sig varför en ledamot i utbildningsutskottet anses ha mer politiskt inflytande över sådant som högre utbildning och forskning, jämfört med Lars Leijonborg, som nyligen haft flera uppdrag för regeringen, bland annat som forskningsindustriell samordnare relaterat till nedläggningen av Astra Zeneca. Men Peter Honeth vill inte göra den sortens jämförelser, han framhåller istället att processen med att utse de nya styrelserna har varit omfattande och att det har krävt stora arbetsinsatser, inte minst av landshövdingarna i respektive nomineringskommitté. Han säger sig inte medveten om annat än att processen har fungerat väl, gällande samrådet mellan kommittéerna och lärosätenas ledning. Det kanske har funnits visst missnöje på några håll, men min bild är att det generellt har fungerat bra. Utbildningsdepartementet kommer också att göra någon form av utvärdering av den senaste modellen för att utse lärosätesstyrelser, denna sedan länge politiskt laddade fråga där nya lösningar tenderar att medföra nya problem. Också SUHF kommer att göra en utvärdering, av hur lärosätenas ledningar upplevt den nya nomineringsprocessen. Thorsten Nybom, professor i historia och vicerektor vid Örebro universitet, tillhör dem som är djupt skeptiska mot den nu rådande nomineringsmodellen. Jag menar att det knappast är ett rättssäkert och definitivt inte ett kvalitetssäkert sätt att utse ledningen för några av de största svenska myndigheterna, vissa med en omslutning på åtta miljarder per år, säger han. Grupperna består av en i sammanhanget icke sällan fåkunnig landshövding, av en student som efter kårobligatoriets avskaffande i många fall representerar mindre än tjugo procent av studenterna och så en tredje person som i bästa fall är någorlunda sakförståndig. Man kan dessutom i våra autonomieuforiska dagar fråga sig varför inte någon representant för de akademiska lärarna har ansetts värdig att ingå i dessa maktpåliggande organ. Thorsten Nybom anser vidare att är ytterst tveksamt att se processen att utse styrelser som avpolitiserad, då landshövdingarna dels ofta är före detta politiker, dels utses av regeringen. Styrelserna har formellt en stor makt över lärosätenas verksamhet, inte minst genom att styrelsen har makt över rektorsutnämningen. Det framstår också som lätt galghumoristiskt att den politiker som inledningsvis gick till storms mot politiseringen av någon anledning är den som nu tronar som ordförande vid rikets universitära flaggskepp. l Universitetsläraren 8/2013 5

6 Minskade anslag ger färre nya doktorer Antalet disputationer har sjunkit varje år sedan Orsaken tros vara bristande extern finansiering och att doktorander som får bättre villkor blir dyrare för lärosätena. Disputationerna kan vara på väg att öka igen, men inom små forskningsmiljöer har utvecklingen skapat en oro för framtiden. text: Per-Olof Eliasson illustration: ebba berggren 2008 disputerade nästan personer, antalet sjönk till drygt personer Antalet doktorsexamina minskade markant åren med en utplaning mellan 2010 och 2011 för att minska igen En orsak till att antalet som avlägger en doktorsexamen har minskat är förmodligen att nyantagningen minskade , säger Ingrid Pettersson på Universitetskanslersämbetets analysavdelning, som jobbar med statistik kring forskarutbildning. Sett ur ett längre tidsperspektiv har antalet som tar doktorsexamen ökat kraftigt, från 85 disputerade hade antalet ökat till 150, 1960 till knappt 200, 1970 till nästan 500, 1990 till cirka 1 000, till dagens knappt med en topp under 2008 på nära personer. Ingrid Pettersson tror att utvecklingen håller på att vända. Eftersom antalet nybörjare ökade från 2008 och framåt bör det ge effekt i antalet disputationer, säger hon. Minskningen de senaste åren har i stort sett skett på alla de stora lärosätena om än i olika takt. Representanter för lärosätena som Universitetsläraren talat med är tämligen överens om de huvudsakliga orsakerna; mindre externa anslag att använda för doktorander och dyrare doktorander. Den nedgång som har varit kan man koppla till två olika saker. Det ena är att externa finansiärer generellt har blivit mindre intresserade av att finansiera doktorander. Det andra är att det skett en kvalitetsutveckling, doktorandernas 6 Universitetsläraren 8/2013

7 villkor har förbättrats med tiden, med färre utbildningsbidrag och flera doktorandtjänster vilket har gjort att doktoranderna har blivit dyrare för universiteten, säger Ulf Danielsson, vicerektor för vetenskapsområdet teknik-naturvetenskap vid Uppsala universitet. Han poängterar att det minskade antalet doktorsexamina inte beror på sämre genomströmning. Staffan Edén, vicerektor med ansvar för forskningsfrågor vid Göteborgs universitet, påpekar att doktorander idag kanske inte tas med i forskningsprojekt. Detta eftersom större delen av forskningen finansieras med externa medel, en finansiering som är relativt kortsiktig, och det är då svårt för en forskningsledare att ta på sig att försörja en doktorand i fyra år. Förr i världen var det självklart att forskarutbildningen var en viktig del av den forskning som bedrevs. Nu kanske du får externa medel under tre år och då väljer man andra sätt att bedriva forskningen än att ta in en doktorand. Men det är en fråga om hur man prioriterar i resurserna, säger han. Staffan Edén anser att det är för tidigt att urskilja några konsekvenser av minskningen av disputationerna. Det varierar väldigt mycket mellan olika vetenskapsområden. Det man kan vara orolig för är att det inte ska finnas ett rekryteringsunderlag för framtida forskare och lärare vid universitet och högskolor och även för befattningar inom näringslivet. Sven Strömqvist, vicerektor vid Lunds universitet, menar att det inte självklart är av godo att utbilda många nya doktorer. Det viktiga är att vi har en hög kvalitet och att vi kan erbjuda unga forskare bra karriärmöjligheter. Det måste finnas en balans mellan hur många som blir doktorer och vad det sedan finns för karriärmöjligheter nationellt och internationellt. Han anser att det finns anledning till fördjupad dialog mellan universitetsvärlden och utbildningsdepartement i de här frågorna. Hur mycket vill man på politisk nivå att vi ska öka outputen av doktorer? I och med autonomireformen finns det säkert en variation mellan lärosätena hur man hanterar de här frågorna. Det behövs en överblick över hur de olika universiteten gör, hur många doktorander de ska ha, hur mycket de ska satsa på postdok. Generellt verkar det vid universiteten inte finnas någon större oro för en framtida brist på disputerade lärare och forskare. Det är inget man går och pratar om dagligdags och ser som något stort problem, säger Ulf Danielsson, vid området teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet. Inom andra vetenskapsområden är man mera bekymrad. Antalet disputationer inom humaniora i hela Sverige har från 2007 till 2011 minskat med över 30 procent. Motsvarande siffror för alla ämnesområden sammantagna är knappt tio procent. Det ser olika ut inom olika delar av humsamområdet, det är inte en samlad bild. Inom samhällsvetenskap vid Uppsala universitet har det varit en nedgång men det håller på att gå upp igen det sista året. För de ämnen som redan är små är det besvärligt och utvecklingen inom framför allt humaniora har inneburit att det blivit väldigt små forskarmiljöer, säger Margaretha Fahlgren, vicerektor för vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon anser att risken finns att det kommer att bli för få som disputerar inom humsam och att det kommer att bli nödvändigt att börja med nationell samordning av forskarutbildningen i vissa av de mindre ämnena. Vi ser med oro på att vi utbildar så få att vi kommer att få svårt att framgent ens försörja akademin med tillräckligt många doktorer inom alla områden. Man skulle behöva ökade basanslag för att anta fler doktorander. Eller också måste man prioritera forskarutbildningen, vilket också görs på fakulteterna. Margaretha Fahlgren befarar att utfasningen av utbildningsbidrag kan ge oönskade effekter för främst humanistiska ämnen. Det är inget att säga om att det blivit bättre villkor för doktorander, men det är nödvändigt att se över hur man bedriver forskarutbildning nu, när utbildningsbidragen försvinner helt och fördyringen riskerar att leda till färre doktorander Antal doktorsexamina per år Källa: SCB Moa Ekbom, ordförande för SULF:s Doktorandförening, ger doktorandsektionens syn på frågan. Vi ser inget problem i att antalet disputationer sjunker, det är kvaliteten på forskare och doktorer som är det viktiga, inte kvantiteten, säger hon. Moa Ekbom är själv doktorand i latin och beklagar att små humanistiska forskningsmiljöer riskerar att bli ännu mindre när kostnaden för doktorander ökar. Men jag förstår inte varför de humanistiska ämnenas forskning ska bygga på att doktoranderna ska jobba halvgratis. Med bra villkor, alltså doktorandtjänster och inte utbildningsbidrag, får man en betydligt bättre rekrytering och mer kompetenta personer som doktorerar. Vill man ha bra forskare får man betala för det. l Universitetsläraren 8/2013 7

8 En kris är bästa tillfället att nå ut med forskning Forskningskommunikation kan verkligen göra skillnad och när det är kris är det lättast att nå ut med sitt budskap. Det menade den brittiska journalisten och forskningskommunikatören Vivienne Parry under Vetenskapsfestivalens fackprogram. text: per-olof eliasson foto: dick gillberg Det sorlar glatt och förväntansfullt i den fullsatta salongen på Stora teatern, en underbar liten gammaldags teaterlokal från 1859 mitt i Göteborg. Vivienne Parry ska strax inleda Forum för forskningskommunikation på denna den 17:e Vetenskapsfestivalen. Tidigare ansåg man att allmänheten var som tomma kärl, som forskningskommunikatörer skulle fylla med kunskap och allmänheten skulle förstå och allt skulle vara fantastiskt. Fungerade det? Svaret är nej, börjar hon och tar upp två exempel från Storbritannien. Galna kosjukan och genmodifierade grödor orsakade på 1990-talet en veritabel kris för vetenskapskommunikationen och ett stort tapp i tillit till forskningen. I kölvattnet av det bildade vi 2005 Science Media Centre som ska se till att allmänheten får tillgång till den bästa vetenskapliga expertisen och den bästa informationen när forskningsfrågor skapar rubriker. Hon påpekar att sedan Science Media Centre startade har förutsättningarna för forskningskommunikation helt förändrats. En helt ny generation forskare har växt upp med internet, och sociala medier ger nya kommunikationskanaler. Dessutom kräver finansiärer att forskare engagerar sig i att föra ut sina forskningsresultat till allmänheten. Forskare vet också att de kommer att bli bedömda efter vilket genomslag de får. Och empiri visar att forskning som blir omnämnd i media har väsentligt större chans att bli citerad av andra forskare. Medielandskapet förändras också snabbt, med fallande vinster för tidningarna, neddragningar och färre specialiserade journalister, menar Vivienne Parry. Det är ett stort problem att det inte finns journalister som kan läsa och tolka en vetenskaplig rapport. Och människor läser nyheter på webben i allt högre utsträckning. En effekt av detta är vad Vivienne Parry kallar Online first war, eftersom den som är först med en nyhet på nätet kan få många extra besökare. Exempelvis har vetenskapsredaktionen på BBC online bara 25 minuter på sig att lägga ut en nyhet. En följd av mediesituationen är att det blir allt vanligare att journalister kopierar pressmeddelanden rakt av utan kritisk granskning eller bearbetning. Det kan tyckas vara bra för den som vill få ut ett budskap men det underlättar spridningen av oseriös forskning och av budskap med dold agenda. Och frånvaron av kritiskt granskande journalister öppnar för misstro från allmänheten. Det gäller att vara medveten om att allmänheten ofta ser forskningskommunikation som marknadsföring. Och nätet är fullt av alla former av konspirationsteorier, som att forskningen är köpt av storföretagen. Men att kommunicera forskning och vetenskap är nödvändigt, hävdar Vivienne Parry. Hon ger ett exempel från Storbritannien: för tio år sedan spreds ett rykte att mässlingsvaccin orsakade autism. Det ledde till en kraftig minskning av antalet barn som vaccinerades. Forskarna intog då attityden att de inte skulle ta debatten eftersom det bara skulle ge ytterligare publicitet till de galna idéerna. Följden är att en person nu har dött, bara i fredags insjuknade 800 och en miljon barn riskerar att få mässlingen. Här svek forskarna. Om vi hade gjort en bättre insats för tio år sedan och använt universitetens trovärdighet hade detta aldrig inträffat. Forskningskommunikation kan verkligen göra skillnad. För ni ska veta att en kris, när något dramatiskt händer, är det bästa tillfället att få ut ett budskap. Så jag säger till er forskningskommunikatörer: När det krisar på något område, gå ut och förbättra allmänhetens förståelse! avslutar Vivienne Parry. l Fotnot Forum för forskningskommunikation arrangeras av Vetenskapsfestivalen i samarbete med Forskningsråden FAS, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova samt Mistra, Stiftelsen för strategisk forskning och Vetenskap & Allmänhet. 8 Universitetsläraren 8/2013

9 Färre nya studenter började på högskolan Antalet nybörjare i högskolan minskade med 13 procent läsåret 2011/12. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet och SCB. Minskningen hänger samman med införandet av studieavgifter för ickeeuropeiska studenter, men antalet svenska nybörjare minskade också. Det totala antalet studenter i högskolan var , vilket är en minskning med två procent jämfört med föregående år. Antalet utfärdade examina på grundnivå och avancerad nivå under läsåret landade på nästan , vilket också är en minskning. Antalet lärarexamina sjönk till 6 400, vilket är det lägsta antalet på tio år och nästan en halvering jämfört med läsåret 2010/11 som dock var unikt med ovanligt många lärarexamina till följd av det aviserade införandet av lärarlegitimationer. Lärarexamen var trots minskningen den största av alla yrkesexamina. Även antalet civilingenjörer som examinerades minskade stort, från till Däremot ökade antalet högskoleingenjörsexamina till efter några års nedgång. Bland generella examina är kandidatexamen överlägset störst. Magisterexamen fortsatte att minska medan masterexamen ökade med 25 procent. Masterutbildningarna domineras av utländska studenter. Rapporten visar också statistik om var studenterna bosätter sig efter examen. De som har studerat i storstadsregioner stannar gärna kvar där, medan övriga regioner har betydligt svårare att behålla sina studenter. De län som som läsåret 2010/11 hade tappat flest studenter som varit bokförda där innan de började studera var Dalarnas län, Jönköpings län och Kalmar län. Bara storstadslänen Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland hade fler examinerade boende i länet två år efter examen än vad som hade rekryterats från respektive län, skriver Universitetskanslersämbetet i ett pressmeddelande. l Due diligence - besiktning av företag Due diligence är den engelska termen för företagsbesiktning. Företagsbesiktning innebär att ett företag undersöks inför en transaktion för att minska risken för negativa överraskningar. I denna helt nya bok presenteras bakgrunden till och förutsättningarna för företagsbesiktning, inklusive den metod och de verktyg som används vid det praktiska arbetet. Boken är avsedd för kurser inom bland annat företagsförvärv, affärsstrategi, företagsorganisation, entreprenörskap och företagsfinansiering samt övrig affärsjuridik, företagsekonomi och industriell ekonomi. Läs mer om boken på Vad är EU... och vad kan det bli? Birger Möller 3:e omarbetade och utökade upplagan Andra böcker av intresse Boken hyser fem nya kapitel. Viktiga förändringar är t.ex. den ekonomiska krisen i Grekland, Cypern och flera andra eu länd er, innebörden och konsekvenserna av Lissabonfördraget och vad det får för effekt att eu omfattar allt fler länder och människor. Kriskommunikation - att leda i blåsväder Skriva för att övertyga Ny chef Agil projektledning Juridik civilrätt, straffrätt, processrätt 324 s mjukband Lärarex erbjuder vi till kursansvariga. Mejla Order/Information tel: vx: Universitetsläraren 8/2013 9

10 Socialdemokraterna föreslår förändring av studieavgifter Flera system för studieavgifter och variation mellan olika lärosäten. Det är ett av huvudspåren i Socialdemokraternas avsikt att förändra systemet med studieavgifter för ickeeuropeiska studenter, en avsikt som nyligen skrevs in i partiets Framtidskontrakt. text: MarieLouise Samuelsson Partiet vill alltså inte avskaffa det system som alliansen infört, men däremot vill man reformera modellen. Tanken med olika avgiftsmodeller inom det svenska högskolelandskapet är att det, enligt Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas talesperson i utbildningspolitiska frågor, skulle göra det möjligt för universitet och högskolor att locka studenter som är attraktiva för lärosätet. Det var 2010 som beslutet togs om studieavgifter, i enlighet med propositionen Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter. Dåvarande ministern för högre utbildning och forskning, Tobias Krantz, framhöll att den dittillsvarande avgiftsfriheten var fel sätt att konkurrera om studenterna, istället skulle svenska lärosäten göra sig attraktiva genom utbildningarnas kvalitet. Minskningen av antalet utomeuropeiska studenter blev mer omfattande än man tänkt, med konsekvenser för universitet och högskolor då studieavgifterna inte som avsett kompenserade för anslagsminskningen. Systemet med studieavgifter har upprepade gånger ifrågasatts av lärosäten, debattörer i och utanför sektorn samt av politiker. Kristdemokraterna framstår som studieavgiftssystemets kanske mest entusiastiska anhängare. Riksdagsledamoten och talespersonen i utbildningspolitiska frågor Yvonne Andersson menar att högskolorna är gnälliga och att de istället borde ge fler utbildningar på engelska för att locka studenter till Sverige. Socialdemokratiska studentförbundet tillhör däremot de kritiskt ifrågasättande. När Socialdemokraterna i mars i år skrev in frågan i sitt så kallade Framtidskontrakt var det en arbetsseger för S-studenterna som länge drivit frågan om avskaffande av det nuvarande systemet. Vi är otroligt nöjda, det var ju inte bara en motion som bifölls, att det finns inskrivet i framtidskontraktet innebär att vi har lovat arbeta med en reform, ja, förutsatt att vi vinner valet, säger Magnus Nilsson, ordförande i Socialdemokratiska Studentförbundet. Också Ibrahim Baylan understryker att valseger är en förutsättning, innan dess tänker inte partiet utarbeta någon konkret modell för förändring av rådande studieavgiftssystem. Det är viktigt att påpeka redan nu att vi inte vill tillbaka till det gamla avgiftsfria systemet, som var alltför generöst och som innebar att lärosätena använde systemet till att fylla tomma platser. Han kan som förutnämnt tänka sig ett nytt system som inte är enhetligt, utan som skräddarsys i dialog med varje lärosäte. Systemet ska gagna studenterna, men också lärosätena och behov av vissa studenter, som exempelvis fler ingenjörer. För vänsterpartiet däremot gäller genomgående avgiftsfrihet, för alla studenter och man vill alltså helt avskaffa studieavgifter. Så tycker partierna i frågan om studieavgifter för ickeeuropeiska studenter. M FP KD C SD S V MP Inget besked förrän man lanserar sitt högskolepolitiska program. Vill behålla det nuvarande systemet. Vill behålla det nuvarande systemet. Vill ta bort studieavgifterna och istället införa en anmälningsavgift. Vill behålla studieavgifterna och se över stipendiesystemet. Vill ha flera system för studieavgifter och variation mellan lärosäten. Vill avskaffa avgifterna helt. Vill avskaffa avgifterna helt. 10 Universitetsläraren 8/2013

11 foto: riksdagsförvaltningen foto: riksdagsförvaltningen foto: riksdagsförvaltningen Systemet ska gagna studenterna, men också lärosätena och behov av vissa studenter, som exempelvis fler ingenjörer. Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna Vi menar att kostnaden för avgiftsfriheten uppvägs av de nackdelar, ekonomiska och andra, som avgifterna för med sig. Rosanna Dinamarca, Vänsterpartiet Det är ett bra system! Länder som ser sig som kunskapsnationer, och dit vill vi räkna Sverige, har avgifter för utländska studenter. Yvonne Andersson, Kristdemokraterna Vår principiella hållning är att utbildning är en rättighet, säger Rosanna Dinamarca, riksdagsledamot och partiets talesperson i utbildningsfrågor. Vi menar att kostnaden för avgiftsfriheten uppvägs av de nackdelar, ekonomiska och andra, som avgifterna för med sig, det är inte bra för Sverige att utländska studenter inte kommer hit. Miljöpartiet säger också nej till avgifter för utomeuropeiska studenter, talespersonen och riksdagsledamoten Jabar Abin påpekar att MP också har tänkt på finansieringen av avgiftsfriheten. I partiets budget avsätter man 300 miljoner kronor årligen för att garantera en avgiftsfri högskola i Sverige. Centerpartiet beslutade på sin stämma 2011 att underlätta för utomeuropeiska studenter att studera samt arbeta i Sverige. Detta vill man göra genom att ta bort studieavgifterna och istället införa en anmälningsavgift som också är tänkt att underlätta ansökningsförfarandet. Vi kommer att anta ett utbildningspolitiskt program på vår stämma i september i år, säger talespersonen och riksdagsledamoten Ulrika Carlsson som tror att frågan om studieavgifter då kommer att bli föremål för både debatt och förtydligande. Också moderaterna håller på att utarbeta ett program, specifikt kring högskolepolitik, men partiet vill avvakta med besked till dess att man formulerat sig färdigt kring frågor som den om studieavgifter. Inom kristdemokraterna har man som förutnämnt ingen önskan om att förändra det nu rådande systemet med avgifter för utomeuropeiska studenter. Det är ett bra system! Länder som ser sig som kunskapsnationer, och dit vill vi räkna Sverige, har avgifter för utländska studenter, säger talespersonen Yvonne Andersson. Hon anser att stipendiesystemet som infördes i samband med studieavgifterna innebär att Sverige inte utestänger någon av ekonomiska skäl. Att antalet utomeuropeiska studenter har minskat dramatiskt efter studieavgiftsreformen har, enligt Yvonne Andersson, en annan förklaring. Gå in och titta på hur många hela utbildningar som lärosätena ger på engelska. Förr när det var avgiftsfritt kanske man tog en av de kurser som ges på engelska, men en student från exempelvis ett land som Japan vill inte betala för en enstaka kurs. Kristdemokraternas lösning på problemet med för få studenter från andra länder är alltså att fler utbildningar, på alla nivåer, hålls på engelska. Sverigedemokraterna vill behålla studieavgifterna för utomeuropeiska studenter. Enligt Robert Stenkvist, politisk sekreterare, anser partiet att stipendiesystemet bör utvärderas och hoppas att ett välfungerande system leder till fruktbart utbyte med andra länder. l Universitetsläraren 8/

12 80 år av akademiskt hjälparbete Det började med att brittiska akademiker hjälpte utsatta kolleger undan nazismens förföljelse i Tyskland. I dag, 80 år senare, söker hotade och trakasserade akademiker från ett tjugotal länder stöd hos organisationen CARA, Council for Assisting Refugee Academics. text: annika engström foto: cara Cara:s historia CARA the Council for Assisting Refugee Academics, har bytt namn ett par gånger, men syftet har varit detsamma; att ge stöd och skydd åt hotade och förföljda akademiker. 22 maj 1933 The Academic Council (ACC) bildas i London och stöttas av en rad framstående akademiker. Initiativtagare är ekonomen William Beveridge som under en Europaresa insett hur akademiker förföljs i Nazityskland och sett behovet av praktisk hjälp åt flyende kolleger Namnet ändras till Society for Protection of Science and Learning (SPSL). Det speglar en utvidgning från enbart hjälp åt enskilda akademiker till ett skydd av den akademiska friheten i sig talen Hundratals akademiker blir hjälpta under krigsåren. Många av dem, totalt 16 forskare, tillhör de flyktingar som senare ska komma att bli Nobelpristagare talen Även om Hitler är dö ransen det, som Wil uttrycker det. Under hjälper SPSL många tingar från hot i det k Kina, stalinistregime och Östeuropa. 12 Universitetsläraren 8/2013

13 En av de mer än akademiker som har fått hjälp av CARA är den tyskfödde neurokirurgen Ludwig Guttmann. Precis som alla andra judar fick han sitt pass beslagtaget på 1930-talet, men tack vare hjälp från CARA (dåvarande SPSL) kunde han och hans familj flytta till Storbritannien fick han i uppdrag av Winston Churchill att öppna en nationell mottagning för ryggmärgsskador. Dessa patienter hade dittills förblivit sängliggande och avlidit ganska snabbt, men Guttmann förstod att rörelse var en viktig del i rehabiliteringen. Han införde därför idrottsträning för patienterna, något som tidigare hade ansetts omöjligt startade han Stoke Mandeville Games med grenar som bågskytte och rullstolsbasket. Tävlingarna är förlagan till dagens Paralympics. Geografiskt fokus har skiftat under åren men regimer och extrema gruppers försök att tysta dem som verkar i den akademiska frihetens namn kvarstår. Akademiker som förföljs och till och med hotas till livet på grund av politisk, etnisk eller religiös diskriminering behöver vår hjälp, i dag som för 80 år sedan, säger Stephen Wordsworth, generalsekreterare för CARA. Sedan 2003 har mer än 400 akademiker mördats bara i Irak. Irakiska akademiker utgör tillsammans med utsatta från Zimbabwe, Iran, Sudan, Etiopien och nu även Syrien de största hjälpsökande grupperna. Det var under en resa till Wien 1933 som den brittiska ekonomen William Beveridge såg hur den framväxande nazismen ledde till att ett antal ledande akademiker avskedades och tvångsförflyttades från tyska universitet. Tillbaka hemma väckte han idén om en räddningsaktion för att hjälpa förföljda akademiker att fly till brittiska universitet. Ett upprop stöddes av en rad av dåtidens prominenta akademiker och organisationen bildades, då under namnet Academic Assistance Council (AAC). Sedan dess har över akademiker fått hjälp. Bland de många som tvingats fly sina hemländer har 16 personer senare haft sådana forskningsframgångar att de fått Nobelpriset. Till exempel Max Born, pionjär inom kvantmekaniken och en i en grupp kända vetenskapsmän som opponerade sig mot användningen av kärnvapen och Ernst Chain, som bidrog till utvecklingen av penicillin. En annan namnkunnig person som fick hjälp av CARA att undkomma nazisterna var Ludwig Guttmann, neuro kirurg som forskade om ryggmärgsskador. Han insåg rörelsens betydelse och arrangerade de första sporttävlingarna för funktionhindrade vilka senare utvecklades till Paralympics. I dag ingår 90 universitet i Storbritannien i det nätverk som stöder organisationens arbete på olika sätt, tar emot forskare och universitetslärare som behöver skydd och ger dem möjlighet att verka i det nya landet. Just nu är det 90 personer från ett tjugotal länder som söker något av CARA:s stipendier för kommande år. Det går att få hjälp med exempelvis terminsavgifter, böcker, resor, itutrustning, barnomsorg. Men vi gör så mycket mer, förklarar Stephen Wordsworth. Vi bistår med guidning genom det byråkratiska systemet, med kontakter, information och rådgivning om bland annat kompletterande utbildning och karriärvägar. Stipendier för dem som kommer till Storbritannien är fortfarande ett grundläggande inslag i verksamheten. Men alla kan inte komma hit. Sedan några år stöder vi även utvecklingen på plats, i Irak och i Zimbabwe. Det kanske till och med kan vara bättre i vissa fall att få hjälp att stanna, säger Stephen Wordsworth. I Irak och bland exilirakier i Jordanien handlar det om olika program för forskningssamarbete som inkluderar utbyte och runda-bordsdiskussioner. I Zimbabwe stöttas bland annat ett virtuellt föreläsningsprogram, en länk för dem som är Studenter i Zimbabwe deltar i ett virtuellt föreläsningsprogram, där de kan lyssna till högutbildade landsmän som lever utomlands. Projektet stöttas av CARA. kvar att få kvalificerade föreläsningar av högutbildade, erfarna landsmän som lever utomlands. Framöver tror jag vi kommer att arbeta mer på detta sätt även om den individuella hjälpen även fortsättningsvis behövs, säger Stephen Wordsworth. Under hela detta år kommer CARA:s 80 år att uppmärksammas på universiteten på olika sätt. Den exakta dagen för bildandet, 22 maj, sker en samling föreläsningar i samma byggnad där de första stadgarna antogs, Rooms of the Royal Society i Burlington House i London. CARA:s arbete är mycket värdefullt och som världen ser ut är det viktigt att mindre lyckligt lottade kolleger får stöd, säger Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör. Jag tror att behoven är outtömliga och jag skulle önska att även svenska universitet och akademiker engagerade sig mer. Antingen genom att ingå i brittiska nätverk eller starta ett eget. Det kan vara allt från insamlingar till att även våra universitet och högskolor kan erbjuda platser till hotade akademier, fortsätter hon. År 2007 mottog organisationen SULF:s pris på kronor för främjande av akademisk frihet. Sedan dess har SULF på olika sätt fortsatt att ge bidrag, exempelvis omvandlades de sedvanliga småpresenterna till deltagarna vid senaste kongressen till en donation till CARA. l d är inte intoleliam Beveridge dessa årtionden akademiska flykommunistiska ns Sovjetunionen talen Flyktingströmmarna skiftar med krishärdarna: nu kommer oppositionella från Sydafrikas apartheidregim och från Pinochets Chile talet Namnet ändras till dagens CARA. Nu är fokus på Mellanöstern, speciellt Irak, och vissa krisregioner i Afrika talet Stöd på plats i utlandet inleds, med bland annat nätverk av forskare och riktade förstärkningar av universitetssystemen. Två olika typer av program prövas i Irak och Zimbabwe. Mer att läsa: CARA:s webbplats: Times Higher Educations bilaga om CARA, utkommer kring 22 maj. Universitetsläraren 8/

14 SUHF vill skapa dialog om framtidens högskola Vi som leder universitet och högskolor måste bli bättre på att diskutera våra egna villkor, också frågor som kollegial styrning och hur vi förhåller oss till New Public Management, NPM. Det säger Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet, som har lett arbetet med att ta fram SUHF:s nya manifest. foto: tina strafrén text: MarieLouise Samuelsson en skrift med titeln Framtiden börjar nu Manifest för dialog om den svenska högskolan 2030 publicerades nyligen av SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund. SUHF har tidigare formulerat manifest lagom till riksdagsvalen, den här gången ville man dock vara ute i god tid och inte som 2006 och 2010 vänta till alltför nära inpå valrörelsen. Sektorn är stor och framgångsrik, en del av framgångens pris är att det politiska intresset för det vi gör är stort och aktivt, säger Anders Söderholm. Vi har hittills haft en tendens att vara responsiva och har därför haft svårt att värja oss mot politikers i och för sig högst legitima intressen av sektorn. Tanken är nu att vi ska flytta fram positionerna och inte nöja oss med att låta debatten styras av särintressen. Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet. Manifestets innehåll ska vara tidlöst, men ändå fånga tidens anda, inte politiskt, men ändå kunna relateras till politik. Man har enats om värdeord som kompetens, dialog och profilering och vill betona akademiskt ansvar och akademisk frihet. Manifestet måste vara abstrakt för att alla ska kunna enas kring det, men det betyder inte att det är menlöst, försäkrar Anders Söderholm. Abstraktionsnivån avspeglar att lärosätena har olika förutsättningar och olika perspektiv, men att man har olika prioriteringar är inget hinder för diskussion. Anders Söderholm har alltså lett arbetet med att ta fram manifestet, men när han nämner mer specifika frågor som kollegial styrning och New Public Management understryker han att detta är hans personliga synpunkter. Och, enligt Söderholm, är det alltså önskvärt att lärosätenas ledningar deltar mer i pågående och laddade debatter i dessa två frågor. Ibland kanske det är så att universitets- och högskoleledningar undviker ämnen som vi uppfattar som besvärliga, vilket innebär att det finns problem som vi låter bli att lösa, eftersom vi tycker att diskussionerna blir för svåra, säger han. Forskare kan och bör kritiskt granska sådant som NPM, men vi som rektorer kan faktiskt inte ställa oss helt vid sidan om och säga att vi inte vill vara med. Resultatstyrning är ett tidens tecken som vi måste lära oss att leva med. Detta ska inte tolkas som att Anders Söderholm vill signalera uppgivenhet: Enskilda forskare kan känna sin autonomi hotad, vi i ledningen måste agera så att inte hela lärosätets autonomi hotas och på så sätt garantera forskningens frihet. Vi måste vara pragmatiska, men samtidigt hitta balansen mellan akademisk byråkrati och akademisk intellektuell verksamhet. Det handlar om att ta till vara och förädla värdet av det kollegiala styret, men också se problemen som finns. Han är givetvis inte omedveten om kritik från universitetslärare och annan personal vid universitet och högskolor, gällande ledning, anställningsformer och andra förutsättningar. Vi måste också vara en attraktiv arbetsgivare, inte bara leverera studenter till andra arbetsgivare och det viktigaste i sammanhanget är att vi skapar ett system med tydliga karriärvägar. Näringslivets företrädare tillhör dem som visar ett offensivt intresse för universitet och högskolor, med förväntningar och krav på utbildningar som motsvarar företagens efterfrågan på arbetskraft. Lärosätena kan bli bättre på att hantera den matchningsproblematik som finns, lärosäten kan se över sina utbildningsportföljer men har också ett intresse av att utforma de utbildningar som svarar mot framtida behov. Vi behöver bjuda in olika parter och presentera utbildningarna, inte bara för arbetsgivare, utan också för blivande studenter. Relaterat till manifestet kommer SUHF att under Almedalsveckan presentera en antologi där ett antal författare ger sin personliga syn på sektorsfrågorna. Man planerar också seminarier och andra aktiviteter, självfallet intensifierat inför valet 2014, men SUHF vill framför allt se att politikernas intresse för sektorn resulterar i breda, partiöverskridande överenskommelser för att ge sektorn mer långsiktiga förutsättningar. l 14 Universitetsläraren 8/2013

15 debatt Svenskämnet har en nyckelroll i att nå framgång i studierna i universitetsläraren nr 5/2013 gör Ebba Lisberg Jensen en intelligent analys av många studenters bristande studieförmåga och jag känner igen en hel del av det hon beskriver. Själv är jag pensionerad lärare sedan åtta år, men har lång erfarenhet av undervisning på grundskolans högstadium, på gymnasiet och på högskola. Att kunna söka och komma in på flertalet utbildningar endast genom att ha nått godkända betyg är numera vanligt såväl på gymnasiet som på högskolan. Kommer man inte in på skolan/högskolan med störst söktryck, finns ofta samma program/ kurs på en annan utbildningsanstalt med färre sökande. Utbildningens kvalitet präglas starkt av vilken kunskaps- och färdighetsnivå flertalet av de studerande på kursen besitter. Som lärarutbildare på Lärarhögskolan i Malmö under några år på 90-talet var nivån på studenterna fortfarande rätt god. Under ett vikariat i svenska språket på en mindre högskola några år senare visade sig större brister. Alla studenter antogs till de sökta utbildningarna (endast till idrottslärarutbildningen fanns konkurrens). På den kurs med blivande högstadie- och gymnasielärare i svenska jag startade med en vårtermin hade studenterna inte haft en enda individuell redovisning under sin inledande hösttermin. När de efter en månad förstod att ordet tentamen på den kurs vi höll på med skulle vara individuell och skriftlig blev det uppror i gruppen. Det var de inte förberedda på! Det fanns också exempel på studenter på denna och andra kurser som skrev en svenska på mellanstadienivå. En bidragande orsak till studenters dåliga språkbehandling är otillräcklig svenskundervisning på tidigare stadier. Under många år har många klasser haft svenskämnet med obehöriga lärare. Det har varit vanligt på högstadiet att klassens SO-lärare också fått undervisningen i svenska. Rektorerna har ansett det vara bra om klasserna haft så få lärare som möjligt. Även på gymnasiet har jag stött på detta. Att som svensklärare överta en gymnasieklass först under sista läsåret och förbereda dem för nationella prov är ingen sinekur! (Jag vet.) Att utveckla barns och ungdomars skriftliga färdigheter är nyckeln till deras förmåga att uttrycka sig och att fördjupa sitt tänkande. Att uppmuntra, stötta och engagera till allt Språkgranskning Språkgranskning (brittisk eller amerikansk engelska) och översättning (svenska till engelska) av artiklar och avhandlingar. Engelska som modersmål, utbildning från Harvard University, juris doktorsutbildning från University of California Los Angeles, magisterutbildning från Stockholms universitet och 17 års erfarenhet. Priser: 499 kr/tim. språkgranskning. 1,75 kr/ord översättning. 1,20 kr/ord översättning av avhandlingar och böcker. 25% moms tillkommer. Har F-skattebevis. Maria Hedman Juridik och Språk AB Nygatan 9, Ulricehamn, Besöksadress: Science Park Jönköping (eft. överenskommelse) Publishing in English? Journal articles, dissertations, conference papers, grant applications, book proposals Same-day estimate with sample revision gratis. Most manuscripts returned in two days. Specializing in clinical sciences, social medicine, humanities, arts, business, and engineering. Substantive copy editing for clarity, word usage, idiomatic expressions, syntax, logical flow, tone, style, journal format, as well as grammar and punctuation. References from Karolinska, Sahlgrenska, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala, Norrköping, Borås, Luleå. All deadlines met. Serving over 300 Swedish Academics since 1998 Teddy Primack Nästa Nummer kommer den 27 maj. Universitetsläraren 8/

16 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet söker Universitetslektor i nationalekonomi ANSÖK SENAST 22 MAJ 2013, REF NR EHLPA 2013/53 För mer information se Linnéuniversitetet söker Forskningsrådgivare inom Teknik/Datavetenskap till avdelningen för externa relationer Läs mer om anställningarna på Lnu.se Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet, ett modernt, internationellt universitet i Småland. Vi finns i Kalmar och Växjö med studenter och anställda. mer nyanserad och språkligt korrekt språkfärdighet fordrar en väl utbildad lärare som ger eleven massor av återkoppling genom att muntligt och skriftligt kommentera deras skrivande, ge dem textförebilder och språkliga tips. En tidsödande process som dock ger progression också i elevens kognitiva utveckling. Svenskämnet har en nyckelroll för förmågan att tillägna sig alla skolämnen. Detta är naturligtvis endast EN pusselbit, men fler lektioner i svenska under skoltiden och väl utbildade svensklärare gör elever till bättre skrivare och tänkare! Gunilla Selander f.d. adjunkt på grundskolan, gymnasiet och högskolan Debatt Skicka dina debattinlägg med e-post till Universitetsläraren. Skriv gärna, men max 5000 tecken (inkl blanksteg). Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texten. E-postadress: Are you our Assistant Professor in Business Systems? The Norwegian School of Information Technology (NITH) is an accredited, private university college specialising in Information Technology, situated in Central Oslo, Norway. NITH has a reputation for developing innovative bachelor and master programmes and has strong industry relations. NITH has an established active research group in Information Systems, and is now setting up a research group in Applied Computing. In order to strengthen our capacity to develop courses, teach and do research, we have open positions for assistant/associate professors. NITH seeks an assistant professor in business systems. The candidate will be required to configure and teach the use of different business systems in Bachelor and Master Programmes. NITH work closely with business, and we seek a candidate with practical experience with different Business Systems. Preferred Qualifications Good understanding of the interation between business and IT Experience with Business Systems (Microsoft, SAP, QlikView, Visma) Master s degree in Commence or IT Evidence of teaching effectiveness Work Duties Teaching Business ERP Systems CRM Systems Business Intelligence Student Supervision We Offer Independent and inspiring work Exciting programs and motivated students Salary according to qualifications Contact and Application Contact us today for an informal chat and find out more about this position. Application deadline 30th May Dean Bjørn Hanssen: tel Associate Professor Tor-Morten Grønli: tel Application and CV should be sent to: Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Schweigaardsgt Oslo Telephone: Universitetsläraren 8/2013

17 Barn till diskriminerade väljer högre utbildning Barn till invandrade föräldrar skaffar sig en högskoleutbildning i större utsträckning än barn till svenskfödda föräldrar med samma utbildningsnivå. Tendensen är särskilt stark när föräldrarna diskrimineras på arbetsmarknaden. Grupper som utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden hittar en kompensatorisk strategi. Inte sällan består den av en universitetsutbildning. Det säger migrationsforskaren Susanne Urban vid Linköpings universitet som har genomfört en stor registerstudie av utbildningsnivån hos barn till invandrade föräldrar. Studiematerialet består av närmare barn som gick ut grundskolan åren Susanne Urban har följt upp vilka av barnen som har en universitetsexamen 14 år senare. Generellt skaffar sig barn oftare en högskoleutbildning jämfört med sina föräldrar, men tendensen är starkare bland barn till invandrade föräldrar jämfört med barn som har svenskfödda föräldrar. Tendensen visade sig vara särskilt stark för barn vars föräldrar har invandrat från Iran, Spanien, Grekland, före detta Jugoslavien och Asien. Susanne Urban studerade också sambandet mellan barnens utbildningsnivå och föräldrarnas diskriminering och kom fram till att barn till invandrade föräldrar som diskrimineras på arbetsmarknaden tenderar att satsa ännu mer på högre utbildning, skriver Linköpings universitet i ett pressmeddelande. l Södertörns högskola är ett dynamiskt lärosäte med unik profil. Vi bedriver forskning och utbildning inom humaniora, samhälls - vetenskap, naturvetenskap, teknik och utbildningsvetenskap. Sedan starten har vi byggt upp en struktur med hög akademisk kvalitet och stark koppling mellan grund utbildning och forskning. Här finns idag studenter och 840 anställda. Högskolan har sitt campus i en kunskapsintensiv och expansiv miljö i Flemingsberg i södra Stockholm. Vi eftersträvar att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi söker nu: Lektor i statsvetenskap Dnr 538/22/2013 Lektor i statsvetenskap med inriktning mot svensk politik och förvaltning Dnr 539/22/2013 Sista ansökningsdag 19 maj. Ytterligare upplysningar om anställningarna finns på Välkommen med din ansökan. Uppsala universitet är ett internationellt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Uppsala universitet har studenter, anställda och en omsättning på Mkr. Universitetslektor Tillsvidareanställning som lektor inom -Pedagogik med inriktning mot inkludering -Didaktik med inriktning mot inkludering -Matematikens didaktik -Didaktik Upplysningar lämnas av prefekt Eva Forsberg, tel , e-post: Universitetslektor Vikariat under perioden inom -Utbildningshistoria eller utbildningssociologi -Didaktik Upplysningar lämnas av biträdande prefekt Karin Hjälmeskog, tel , e-post: Samtliga anställningar är placerade vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Fullständiga annonser finns på Uppsala universitets webbplats Välkommen med din ansökan senast den 17 maj Universitetsläraren 8/

18 Umeå universitet Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än medarbetare och studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan! 1 2 universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot redovisning 1 2 universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap Universitetslektorer i statistik Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) har drygt 170 anställda varav cirka 90 disputerade lärare och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Hos oss läser mer än studenter. För mer information om Handelshögskolan besök gärna Läs mer om befattningarna på: Are you our Assistant Professor in Computer Science? The Norwegian School of Information Technology (NITH) is an accredited, private university college specialising in Information Technology, situated in Central Oslo, Norway. NITH has a reputation for developing innovative bachelor and master programmes and has strong industry relations. NITH has an established active research group in Information Systems, and is now setting up a research group in Applied Computing. In order to strengthen our capacity to develop courses, teach and do research, we have open positions for assistant/associate professors. We seek a candidate to strengthen our capacity in computer science. Selected candidates will be expected to take part in planning, developing and teaching on a Bachelor and Master level. In addition, we expect the candidates to be active in developing international collaboration in their field, and expand our industrial relations. Preferred Qualifications Strong programming experience in Java/C/C++/C# or similar Expertise in software engineering Sound knowledge of algorithms Sound knowledge of databases, operating systems and network PhD in Computer Science, Applied Computer or related discipline Evidence of teaching effectiveness Work Duties Teach Bachelor and Master courses Engage in curriculum development Demonstrate professional development Student supervision We Offer Independent and inspiring work Exciting programs and motivated students Salary according to qualifications Contact and Application Contact us today for an informal chat and find out more about this position. Application deadline 30th May Dean Bjørn Hanssen: tel Associate Professor Tor-Morten Grønli: tel Application and CV should be sent to: Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Schweigaardsgt Oslo Telephone: Universitetsläraren 8/2013

19 MITTUNIVERSITETET SÖKER: UNIVERSITETSLEKTOR/-ADJUNKT I KRIMINOLOGI Ref. nr MIUN 2013/391 Tjänsten är placerad vid Avdelningen för samhällsvetenskap med tjänsteort Sundsvall. För mer information om tjänsten och ansökan se: Sista ansökningsdag är 14 maj 2013 Fyra universitetslektorer i pedagogik med placering vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande. Två anställningar med inriktning mot folkhögskollärarutbildningen och två anställningar med inriktning mot yrkeslärarutbildningen. Mer information finns på Sista ansökningsdag är 23 maj 2013 LiU Tre professorer i pedagogik med placering vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) Professor i pedagogik med placering vid avdelningen för pedagogik och didaktik (Dnr: LiU ) Professor i pedagogik med inriktning mot didaktik med placering vid avdelningen för pedagogik och didaktik (Dnr: LiU ) Professor i pedagogik med placering vid avdelningen för pedagogik och sociologi (Dnr: LiU ) Mer information finns på Sista ansökningsdag är 23 maj 2013 LiU , LiU LiU Universitetsläraren 8/

20 högskolan i skövde söker Lektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning ref nr HS 2013/ med inriktning mot ekonomistyrning ref nr HS 2013/ med inriktning mot marknadsföring ref nr HS 2013/ med inriktning mot hrm ref nr HS 2013/ med inriktning mot organisation och ledarskap ref nr HS 2013/ Luleå tekniska universitet söker Universitetslektor i teknisk psykologi Mer information BiträdAnde professor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning ref nr HS 2013/ med inriktning mot ekonomistyrning ref nr HS 2013/ med inriktning mot marknadsföring ref nr HS 2013/ med inriktning mot hrm ref nr HS 2013/ med inriktning mot organisation och ledarskap ref nr HS 2013/ Mer information finns på Ansökan senast 7 juni 2013 UNIVERSITETSLEKTOR I ARBETSTERAPI Vid institutionen för hälsovetenskap och medicin Ref. nr: ORU /2013 Läs fullständig annons på 20 Universitetsläraren 8/2013

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober 201418:16 Till: 'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Lärarutbildningskonventet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Närvarande: Caroline Liberg, ordf, Uppsala universitet Björn Åstrand, Umeå universitet, v.ordf. (ej 7) Jane Meckbach,

Läs mer

12,8 miljarder till forskning oanvända

12,8 miljarder till forskning oanvända Svenska Dagbladet, 10 februari 2011 12,8 miljarder till forskning oanvända Hela 12 miljarder kronor i forskningsmedel ligger på hög på landets universitet. Nu slår Riksrevisionen larm om den kraftiga ökningen

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer