Framtidens e-förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens e-förvaltning"

Transkript

1 V I N N O V A R A P P O R T V R : 0 4 Framtidens e-förvaltning Scenarier 2016 L E N N A R T NOR DF OR S, B O E R IC S ON & H E M M I NG L I N DE L L - G U L L E R S GRU P P

2 Titel : Framtidens e-förvaltning Författare: Lennart Nordfors, Bo Ericson & Hemming Lindell - Gullers Grupp Serie : VINNOVA Rapport VR 2006:04 ISBN: ISSN: Utgiven: Maj 2006 Utgivare : VINNOVA Verket för Innovationssystem VINNOVAs Diarienr : Om VINNOVA VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning. Genom sitt arbete ska VINNOVA tydligt bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland. I serien VINNOVA Rapport publiceras externt framtagna rapporter, delrapporter, kunskapssammanställning, synteser, översikter och strategiskt viktiga arbeten från program och projekt som fått anslag av VINNOVA. Forskning och innovation för hållbar tillväxt. I VINNOVAs publikationsserier redovisar bland andra forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. Undantag är publikationsserien VINNOVA Policy som återger VINNOVAs synpunkter och ställningstaganden. VINNOVAs publikationer finns att beställa, läsa eller ladda ner via Tryckta utgåvor av VINNOVA Analys, Forum och Rapport säljs via Fritzes Offentliga Publikationer, tel , fax eller VINNOVA s publications are published at

3 Framtidens e-förvaltning Scenarier 2016

4

5 Förord VINNOVAs mål är att bidra till en hållbar tillväxt i Sverige. Detta sker genom en utveckling av landets innovationssystem. Med hjälp av analyser som identifierar hinder och möjligheter i systemen utformas program, inom områden med tillväxtpotential som inkluderar såväl stöd till behovsmotiverad forskning och utveckling som olika typer av aktörssamordning. VINNOVAs arbete med forskning, innovation och förnyelse som huvudsakliga delar innebär en utmaning för alla inblandade parter. Det gäller att tänka nytt och att ibland även våga ta risker i form av satsningar på nya områden och forskargrupper för att långsiktig förnyelse ska åstadkommas. Det innebär även att våga spränga gränser, såväl i valet av samarbetspartners som mellan olika områden. Den offentliga verksamhetens tjänster kan utföras och tillhandahållas mer effektivt och till lägre kostnad genom utveckling och användning av nya elektroniska interaktiva tjänster. Mångdisciplinär forskning och teknisk utveckling kommer att skapa nya tjänster som ger snabbare hantering av ärenden, effektiva arbetsprocesser, verkningsfullare organisation och en nätverksförvaltning som förenklar myndighetskontakterna för enskilda medborgare och företagare. Avgörande för om e-tjänster ska bli framgångsrika är också den offentliga förvaltningens förmåga att på olika sätt identifiera behoven och efterfrågan samt bedöma nyttan av tjänsterna. Användarnas upplevelse av tillgänglighet och användbarhet samt upplevd nytta är prioriterat. VINNOVAs område E-tjänster inom offentlig verksamhet omfattar offentlig förvaltning (myndigheter, kommuner, länsstyrelser, landsting) och de företag som levererar IT och kunskapsbaserade tjänster till offentlig förvaltning. Tillväxtfokus ligger på ökad kostnadseffektivitet i förvaltningen samt den efterfrågan på utvecklingen av nya ITbaserade tjänster och produkter som skapas. Som diskussionsunderlag inför framtidens e-förvaltning finns i denna skrift några spännande scenarier inför år VINNOVA i maj 2006 Cecilia Sjöberg Enhetschef Enheten för Tjänster och IT-användning Madeleine Siösteen Thiel Programledare E-tjänster i offentlig verksamhet 3

6 Innehåll Sammanfattning Framtidens e-förvaltning...6 Summary: The Future of egovernment...7 Läsanvisning...9 Del 1: Framtidens e-förvaltning Inledning...12 Vad är scenarier?...13 Vad menar vi med e-förvaltning? Teorier om utvecklingen av e-förvaltning Den virtuella förvaltningen Utvecklingsmodeller för e-förvaltning Gartner Group: Four Phases of e-government...22 Världsbanken Three phases of e-government Sammanfattning utvecklingsmodeller...24 Framtidens e-förvaltning Staten.se...27 Den oinbjudne gästen...30 Reträtten Generationsklyftan Del 2:Studerade scenarier och framtidsbilder Scenarier och framtidsbilder för e-förvaltning...40 Scenarios of e-government in Scenarieuppbyggnad...42 Slutsatser för framtidens e-förvaltning...44 e-governnment beyond Scenarieuppbyggnad...46 Perspektivförändringar som krävs...48 e-government in the EU in the next decade

7 Trender och vision Utmaningar för att genomföra e-förvaltning...50 Government in 2020: Taking the Long View Scenarier Påverkan på förvaltning och e-tjänster The advent of digital government...54 Transformational Government Dygnet runt VISAM Mot en modern och sammanhållen förvaltning Drivkrafter Vinnovas scenarier Drivkrafter och påverkan...60 Diskussion...60 Scenariedimensioner...60 Drivkrafter och utmaningar Samhälls- och förvaltningsbilder...63 Slutsatser för framtida e-förvaltning...64 Referenser Bilaga: Tablå över scenarier och framtidsbilder VINNOVAs publikationer

8 Sammanfattning Framtidens e-förvaltning Rapporten Framtidens e-förvaltning rör sig i mötet mellan informationstekniken och förvaltningspolitiken. Tillsammans avgör dessa, och andra faktorer, hur morgondagens e-förvaltning ser ut. Rapporten visar i framtidsscenarier hur verkligheten kan komma att te sig Studiens analyser av genomförda scenarie- och framtidsstudier visar att två huvudfrågeställningar återkommer. Den första rör hur avancerad datoranvändningen kommer att vara hos medborgarna. Går vi mot en framtid där användarna blir alltmer avancerade, och därmed alltmer krävande när det gäller e-tjänster? Eller kommer en sådan utveckling att hindras? Den ekonomiska utvecklingen kan exempelvis bli mindre positiv, vilket innebär att spridningen av IT går mindre snabbt. En annan möjlighet är att den digitala klyftan tilltar och att vi kommer att få se hur en elit snabbt tar till sig den nya tekniken och användningsmöjligheterna, medan breda segment av befolkningen blir mindre avancerade användare. Den andra huvudfrågeställningen är om vi kommer att se en integrerad eller fragmenterad förvaltning. I vilken utsträckning kommer olika delar av statsförvaltningen att samverka i framtiden? E-förvaltningen erbjuder stora möjligheter att länka samman tjänster, information och dialoger; en av Internets stora kvaliteter är just möjligheten att aggregera och föra samman information. Samtidigt avgörs frågan också av andra krafter än Internet, och ytterst av politiska beslut. De två frågeställningarna har fått forma det scenariekors som bär upp scenariearbetet och som leder fram till fyra tydligt åtskilda framtidsscenarier för år 2016, vilka blir till idealtypiska framtider : staten.se, Den oinbjudne gästen, Reträtten och Generationsklyftan. Trenderna har dragits till sin spets för att ge en så tydlig bild som möjligt av i vilken riktning utvecklingen kan gå under skilda betingelser. I del 2 av rapporten görs en genomgång av tidigare framtidsstudier och utvecklingsvisioner för e-förvaltningen i Sverige och Europa. 6

9 Summary: The Future of egovernment The report entitled The Future of egovernment concerns the coming together of information technology and government policy. These and other factors will together decide what egovernment in the future will look like. The report presents future scenarios of what reality will look like in The study s analyses show that scenario studies already conducted and future studies illustrate that two principal issues recur. The first concerns how advanced computer usage will be among citizens. Are we moving towards a future where users will become more advanced and thereby more demanding where eservices are concerned? Or will such development be hindered? To give an example, economic development could be less positive and this would mean that the spread of IT would be at a slower rate. Another possibility is that the digital gap will increase and we will see that an elite will quickly assimilate the new technology and user potential whereas a broad segment of the population would become less advanced users. The other principal issue is whether we will see integrated or fragmented government. To what extent will different parts of public administration will work together in the future? egovernment offers considerable opportunities for linking services, information and dialogue one of the internet s major advantages is specifically the potential to aggregate and bring together information. At the same time the question will be decided by forces other than the internet, and ultimately through political decisions. The two issues have been allowed to shape the scenario cross that supports the scenario work and which leads to four clear separate future scenarios for the year 2016 which will be ideal-typical futures : staten.se, Den oinbjudne gästen, [The uninvited guest] Reträtten och Generationsklyftan [The retreat and the generation gap]. The trends have been brought to a point to provide a picture that is as clear as possible of which direction development can take under different conditions. Part 2 of the report provides a review of previous future studies and development visions for egovernment in Sweden and Europe. 7

10

11 Läsanvisning Den här rapporten behandlar framtidens e-förvaltning. Vi definierar e-förvaltning som kontakten mellan medborgare och tjänstemän med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) både vad gäller tjänster från förvaltning till medborgarna och medborgarnas möjlighet att föra en dialog med förvaltningen. Vi begränsar vi oss i den här rapporten till statsförvaltningen och går inte in på kommunernas och landstingens ansvarsområden. Del 1, Framtidens e-förvaltning, utgör syntesen av arbetet. Vi diskuterar i denna del definitioner, redogör för teorier och centrala utvecklingsmodeller samt avslutar med fyra möjliga scenarier för utvecklingen fram till Den läsare som snabbt vill få en överblick över området rekommenderas att läsa denna del. Del 2, Studerade scenarier och framtidsbilder, utgör grunden för analysarbetet där vi resonerar oss fram till vilka drivkrafter som är de centrala för utvecklingen av framtidens e-förvaltning. I denna del gör vi en genomgång av en lång rad genomförda framtidsstudier och utvecklingsvisioner för e-förvaltningen. Avsnittet representerar en genomgång av de viktigaste framtidsstudierna inom området. Den läsare som vill tränga djupare in i problematiken kring utvecklingen av e-fövaltningen rekommenderas att läsa även denna del. Rapporten är utarbetad inom projektet Framtidens e-förvaltning under vintern 2005 och våren Författare är Lennart Nordfors, fil.dr., Bo Ericsson, fil.kand., och Hemming Lindell, pol.mag. Författarna är omvärldsanalytiker vid Gullers Grupp. 9

12

13 Del 1: Framtidens e-förvaltning 11

14 Inledning Rapporten handlar om framtidens e-förvaltning. Den rör sig i mötet mellan två områden som befinner sig i snabb utveckling. Å ena sidan har vi informationsteknologin, dess spridning och hur tekniken utvecklas i termer av vad man kan göra över nätet, var det kan ske och med vilken säkerhet. Å andra sidan har vi förvaltningspolitiken, som påverkas av sådant som EU:s utveckling, trender mot integration kontra fragmentering och nya uppdrag. Tillsammans avgör dessa, och andra faktorers, utveckling hur morgondagens e-förvaltning kan tänkas se ut. Vår ambition är att blicka runt hörnet och se hur verkligheten kan komma att te sig år Tidpunkten 2016 är enligt vår mening ett lämpligt tidsperspektiv; tillräckligt nära i tiden för att vi ska kunna överblicka trenderna och tillräckligt långt fram för att de ska hinna spela ut i en framtid som kan tänkas skilja sig från dagens. Metoden för att göra detta är framtidsscenarier. Scenarierna skapas i rapportens första del, Framtidens e-förvaltning. I nästföljande avsnitt går vi kort igenom vad denna metod innebär och vad som skiljer den från andra sätt att hantera framtidsfrågor. Därefter vidtar ett avsnitt där vi preciserar vad vi menar med e-förvaltning. Därefter redogör vi för några par teorier om hur e-förvaltningen kan eller kommer att utvecklas. De är linjära (eller, i något fall, deterministiska) till sin karaktär. De talar om vilka typiska faser e-förvaltningen genomgår från mindre avancerade erbjudanden till allt mer avancerade. Med hjälp av dessa teorier får vi grepp om det aktuella kunskapsläget när det gäller vilka former e-förvaltningen kan ta sig. Baserat på den kunskap som vunnits genom studier av modeller för e-förvaltningens utveckling och genomförda scenarieprojekt inom området ger vi oss, till sist, i kast med att utveckla fyra framtidsscenarier för den svenska e-förvaltningen De återspeglar resonemang som förts tidigare men tillför samtidigt ett framtidsperspektiv i ett svenskt sammanhang. En utblick mot EU görs också i scenarierna. Vår förhoppning är att de ska kunna ge en god utgångspunkt för resonemang om den svenska e-förvaltning, dess framtid och vilka faktorer som vi måste ta hänsyn till när vi utformar den. I del 2, studerade framtidsbilder och scenarier, följer ett längre avsnitt där vi redogör för andras försök att formulera framtidsscenarier eller framtidsbilder för e-förvaltningen. Syftet är att dels ge en bakgrund vi har inte sett någon liknande sammanställning någon annanstans men också att se vilka faktorer man menar driver utvecklingen. Avgörande när framtidsscenarier skapas är att få ett grepp över vilka bakgrundsfaktorerna är och värdera dem efter hur säkra vi är på att de kommer att slå in. Kapitlet 12

15 avslutas med en genomgång och jämförelse mellan olika scenarieprojekts angreppssätt. Vad är scenarier? Det finns olika sätt att blicka in i framtiden. Ett är prognoser. Det bygger i stor utsträckning på att man skriver fram trender. Ett exempel: med kunskap om antalet nyfödda barn de senaste åren kan vi prognostisera hur lågstadiet bör dimensioneras om sju år. Ett annat är visioner. Det är ett uttryck för vilja och ambition att forma framtiden. Nästan alla idéburna organisationer, kommuner och många företag har visioner. De pekar ut färdriktningen och kan mobilisera engagemang och energi. Men strängt taget är visioner inte försök att beskriva framtiden, de är beskrivningar av hur man vill att den ska gestalta sig. I tider av stora och fundamentala förändringar kan prognoser lätt visa fel. Återkommande trendbrott leder till att trendframskrivningar lätt blir missvisande. Ett kompletterande eller alternativt sätt att försöka förstå framtiden erbjuder då scenariemetoden. Scenarier är berättelser om olika möjliga framtider. De är inte förutsägelser om framtiden eller uttryck för hur man vill att framtiden ska bli. Scenarier är berättelser som ökar förmågan att tidigt se viktiga förändringar och nya trender. Bra scenarier minskar risken för tunnelseende. De höjer beredskapen och ökar flexibiliteten. Man brukar ställa upp vissa kriterier för bra scenarier: Varje berättelse ska logiskt hänga ihop; den ska var internt konsistent. Scenarierna ska vara rimligt trovärdiga spännande, intresseväckande men inte science fiction. Scenarierna ska skilja sig tydligt från varandra; man arbetar av pedagogiska skäl ofta med 3-4 olika scenarier. Scenarierna ska också vara relevanta för den specifika frågeställning eller institution, som studeras; scenarier är inte berättelser i största allmänhet om framtiden. Scenarierna som utarbetas i den här rapporten reflekterar alltså inte vad man vill ska hända. Inte heller reflekterar de vad man tror kommer att hända. De reflekterar olika alternativ för vad som möjligen kan hända, och som man måste väga in i sitt arbete. En av scenariemetodens fördelar är att den inbjuder till att tänka det otänkbara. Den kan alltså ses som en del i en beredskapsplanering, att försöka förutsäga sådant som annars skulle bli överraskningar är den existerande verksamheten robust, klarar den 13

16 sådana händelser? En annan fördel är att man tänker i alternativa framtider klarar verksamheten flera olika händelseförlopp, eller litar den till att en viss händelsekedja måste förverkligas? En tredje fördel är att metoden ger ledning för hur man inte bara ska anpassa sig till omvärlden, utan också påverka den. Finns något scenario som måste undvikas eller finns något som man helst vill se uppnått, och hur bär man sig åt för att nå detta mål? Vad menar vi med e-förvaltning? E-förvaltning eller e-government har idag ingen entydig definition. Vissa definierar e- förvaltning endast i termer av möjligheten att leverera förvaltningstjänster och information via Internet. Denna typ av definition är relativt begränsad och i Sverige i allmänhet definieras e-fövaltning/e-government i termer av e-tjänster, e-förvaltning och e-demokrati 1. Utvecklingen av e-förvaltningen får då en vidare betydelse med effekter inte bara för förvaltningen utan även för medborgare, företag och det civila samhället i stort. Med e-tjänster menas utvecklingen av förvaltningens tjänster och myndighetsutövning via olika elektroniska kanaler. I detta ligger också en utveckling av självbetjäning och att den enskilde medborgaren blir en aktiv part i sina ärenden. E-förvaltning innebär i den här tolkningen den inre effektiviteten inom förvaltningar och förvaltningar emellan såsom utvecklandet av gemensamma intranät och möjligheten att samla information om ett ärende så att flera handläggare eller myndigheter parallellt kan arbeta med frågan vilket förbättrar effektiviteten. E-demokrati slutligen innebär möjligheten att utveckla medborgarnas inflytande och deltagande i politiken. Via nya informationskanaler ges möjligheten att snabbt ställa frågor till nya konstellationer av medborgare och genomföra omröstningar med hjälp av IKT (informations- och kommunikationsteknologi). Möjligheten för medborgarna att sluta sig samman i intressegrupper ökar också eftersom man via den nya teknologin snabbt kan nå en större publik än tidigare. Dessa faktorer är ömsesidigt beroende av varandra, exempelvis möjliggör förbättrade e-tjänster ökad förvaltningseffektivitet och också en möjlighet att påverka politiken på området då brukarna sluter sig samman i virtuella gemenskaper. I förlängningen är detta ett samspel mellan politiker, medborgare/näringsliv och tjänstemän. Schematiskt kan detta beskrivas med hjälp av följande triangel 2 : 1 SOU 2005:119, e-tjänster för ett enklare och öppnare samhälle 2 Se bl a Med egovernment mot good governance,thomas Sjöström, North Sweden European office 14

17 Figur 1: Definition av e-tjänster (hämtat ur Med egovernment mot good governance ) Medborgare/Näringsliv E-demokrati E-tjänster Politiker E-förvaltning Tjänstemän Den bredare definitionen är vanlig hos de forskare och organisationer som intresserar sig för samhället i stort och inte endast de tekniska aspekterna av e-förvaltning. Forskaren Jane E. Fountaine 3 ser utvecklingen av e-förvaltning (e-government) inte bara som en effektiviseringsfråga utan snarare som en utveckling som förändrar strukturerna för förvaltning och styrning av samhället 4. Detta synsätt går igen även hos Världsbanken och andra forskare på området så som Sharon Daws 5. Hon definierar e-government som: E-government is the use of information technology to support government operations, engage citizens, and provide government services. 6 Som synes innebär denna definition också en bredare syn på informationsteknologi som inte bara begränsar sig till användandet av Internet utan även andra tekniker som SMS, mobiltelefoni, MMS, telefonservice med mera. Denna uppfattning delas också av den svenska utredningen om offentliga e-tjänster 7. Även EU-kommissionen ansluter sig till en bredare definition av begreppet e-government och beskriver det så som: The use of information and communication technologies in public administration combined with organisational change and new skills in order to improve public services and democratic processes and strenghten support to public policies. 8 3 J. Fountaine utkom år 2001 med boken Building the Virtual State som betraktas som ett pionjärarbete inom området. 4 Se Building the Virtual State, Jane Fountaine, Washington D.C., S. Daws är Director för Centre for Technology in Government vid Rockefeller College of Public Affairs and Policy, University of Albany, USA. 6 The Future of E-Government, Centre for Technology in Government, USA, SOU 2005:119, s The role of egovernment for Europé s future, EU-kommissionen, , COM(2003)

18 Den bredare definitionen av e-government omsluter således flera aspekter av den offentliga förvaltningen och samhället. Gemensamt är dock att denna förändring sker med utgångspunkt i förvaltningen. Det svenska sättet att dela upp e-tjänster/e-government där en subkategori är e-förvaltning känns därför något missledande. Vi menar att ovan nämnda triangel därför bör omdefinieras så att det virtuella styrelseskicket kommer att stå som samlande begrepp. Det handlar om samhället sätt att organisera ett virtuellt styrelseskick där olika segment och kontaktytor använder IKT i ökad utsträckning. En bättre benämning för e-förvaltning i ovanstående triangel kan då vara e-styrning eftersom det handlar om kontakterna mellan tjänstemän och politiker. Denna benämning delas också av bland annat Sharon Dawes som kallar detta e-management. E-tjänster skulle också behöva omdefinieras då detta begrepp är något snävt när det gäller kontakterna mellan medborgare och tjänstemän. Det handlar inte bara om möjligheterna till tjänster utan även medborgarnas möjlighet att föra en dialog med tjänstemännen. En bättre definition av denna aspekt av det virtuella styrelseskicket skulle därför vara just e-förvaltning då förvaltningen vanligtvis definieras som kontakten mellan medborgare och tjänstemän, det vill säga implementeringen av beslutad politik. Vår tolkning av e-governance/virtuellt styrelseskick skulle då kunna sammanfattas med följande figur: Figur 2: Definition av e-förvaltning Medborgare/Näringsliv E-demokrati Virtuellt Styrelseskick E-förvaltning Politiker E-styrning Tjänstemän Det är viktigt att skilja på att vi i denna rapport intresserar oss för hela komplexet av frågor som rör förvaltningen och inte endast för den inre effektiviteten eller leveransen av e-tjänster hos förvaltningen. Vi gör inte anspråk på att detta ska vara den enda eller 16

19 en heltäckande definition av e-förvaltning utan vill endast understryka att vår studie av den framtida e-förvaltningen kommer att röra sig på ett övergripande plan där konsekvenser för såväl förvaltningsorganisation, tjänsteutformning och medborgarnas inflytande över förvaltningen kommer att diskuteras. I den här rapporten koncentrerar vi oss på e-förvaltning som en del av det virtuella styrelseskicket enligt ovan nämnda definition. Vi definierar således e-förvaltning som kontakten mellan medborgare och tjänstemän med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) både vad gäller tjänster från förvaltning till medborgarna och medborgarnas möjlighet till att föra en dialog med förvaltningen. Vi kommer således inte att gå in på aspekter av e-demokrati (folkomröstningar vi nätet, deltagande via partiernas hemsidor, osv) eller e-styrning (förhållandet mellan tjänstemän och politiker och deras möjligheter till kontroll och inflytande). Vi kommer heller inte gå in i detalj på enskilda konsekvenser för e-förvaltningen och exempelvis diskutera olika tekniska lösningar för specifika situationer utan försöka fånga de större dragen och de kritiska förändringsfaktorer som kan komma att påverka framtidens e-förvaltning. Vidare begränsar vi oss till statsförvaltningen och går inte in på kommunernas och landstingens ansvarsområden. 17

20 Teorier om utvecklingen av e-förvaltning Som tidigare nämnts utkom den amerikanska förvaltningsforskaren Jane E. Fountain 2001 med boken Building the Virtual State 9, där hon behandlar informationsteknik och institutionell förändring. Boken har inspirerat senare forskare och praktiker inom e-förvaltning och betraktas som ett pionjärarbete inom området. Sedan Fountain gav ut boken har användningen av Internet utvecklats kraftigt och nya tillämpningar både av Internettekniken och angränsande informationsteknik, såsom mobila lösningar, har tillkommit. Trots detta står sig Fountains grundläggande teoribildning inom e-förvaltning väl. Bl a identifierar Fountain i sin bok flera utvecklingssteg, framför allt i utnyttjandet av Internet, mot en fördjupad e-förvaltning. Tankarna har därefter utvecklats av bl a Gartner Group i Four phases of e-government och Världsbanken i Three phases of e- Government. Dessa utvecklingsmodeller för e-förvaltning, som utgör en förlängning av Fountaines teori och ligger implicit i flertalet scenarier för framtidens e-förvaltning, presenteras längre ned i detta avsnitt. Nedan redogör vi kort för några av huvuddragen av Fountains tankar som inledning till de scenarier och framtidsbilder av e-förvaltningen som följer i påföljande avsnitt. Den virtuella förvaltningen Det USA som Fountain beskriver i Building the Virtual State står på tröskeln till den virtuella samhället. Förvaltningen har hämtat idén med webbportal från näringslivet och lanserar ingångar på nätet för studerande, pensionärer, småföretagare etc, med information från olika relevanta myndigheter. Från näringslivet har förvaltningen också anammat affärsidén om tillgänglighet dygnet runt. Utvecklingen av e-tjänster för medborgare och företag pågår och förvaltningen står nu inför den verkliga utmaningen: att förändra de egna institutionerna och utveckla samverkan mellan myndigheterna för att bättre svara mot e-samhällets behov. Fountain tar avstamp i införandet av informationstekniken i den amerikanska offentliga förvaltningen. Många ser ett direkt orsakssamband mellan ny teknik och förändringar i organisationen, men sambanden är betydligt mer kompexa än så. 9 Building the Virtual State. Information Technology and Institutional Change. Jane E. Fountain, Bookings Institution Press, Washington, D.C.,

21 Förvaltningen är inte enbart en formell organisation, påpekar hon, utan består av aktörer som verkar i en kulturell, social och institutionell struktur, som påverkar utformningen av ny teknik, hur den uppfattas och hur den används. 10 Informationstekniken i form av Internet, datornätverk och telekom kan visserligen beskrivas objektivt i termer av kapacitet och funktionalitet objective information technology men när den omsätts is enacted i en organisation, formas den av dess institutioner, med dess uppfattningar och sätt att utforma och använda tekniken. Den blir en enacted information technology. Enskilda individer och organisationer tillför sina tolkningar, sitt sätt att utföra och använda tekniken i samverkan med andra och i nätverk. Den nya informationsteknologin omsluts av den befintliga förvaltningen och förändras av denna. Processen är ömsesidig. Samtidigt som institutioner och organisationer formar informationstekniken när den omsätts i praktiken, utövar tekniken ett förändringstyck på samma organisationer och institutioner. Trycket kan vara olika starkt. I många fall resulterar inte Internet i institutionell förändring utan stärker tvärt om existerande strukturer. I andra fall används tekniken uttryckligen för att få till stånd förändring. Institutioner och strukturer kan vara i olika grad tillåtande eller begränsande för aktörerna i organisationen, vilket har betydelse för hur den nya tekniken används och vilken genomslagskraft den får. Fountain tar också upp ett resonemang om den virtuella myndigheten och den virtuella staten. 11 Den virtuella staten definierar hon som en organisation där förvaltningen i ökad utsträckning utförs inom samverkande eller samordnade datoriserade nätverkssystem, snarare än i fristående byråkratiska myndigheter. Den virtuella staten består av virtuella myndigheter lagda över en formell byråkratisk struktur. 12 I perspektivet av det sena 1990-talet presenterar Fountain en utvecklingsmodell för hur förvaltningarna använder sig av Internet och angränsande informations- och telekommunikationsteknik, baserad på grad av institutionell förändring hos myndigheterna respektive operationell förändring. 13 I det första steget bygger myndigheten en egen webbsajt som tillhandahåller enkel information för besökare. En sådan webbsida innebär liten påverkan på myndighetens strukturer, kultur och interna maktförhållanden. I ett andra steg introduceras samverkan mellan flera myndigheter om en gemensam webbsajt riktad till en viss målgrupp, där myndigheternas information samlas, material 10 kapitel 6, sid 83ff 11 sid 98ff 12 sid sid 99ff 19

22 kan laddas ned och enklare transaktioner utföras. Hit länkas även privata företag och organisationer som vänder sig till den aktuella målgruppen. Själva webbsidan utformas i samarbete med andra, men påverkar inte myndigheternas egen organisation och dess back channels. Det tredje steget rymmer utvecklingen av eget intranät, vilket har en större påverkan på myndighetens interna strukturer och arbetssätt. Myndigheterna utvecklar också gemensamma webbsajter, där också den bakomliggande förvaltningsstrukturen samordnas. I detta skede aktualiseras behovet av mer genomgripande förändringar i myndigheternas arbetssätt, styrning och institutioner: The promise of a seamless interface with the public at the level of a computer screen is the promise of the first wave of G2C (Government to Citizen) digital government. The second wave, G2G (Government to Government), is integration och connection across jurisdictions and programs behind the interface, in the bricks and mortar of goverment. 14 Fountain för samman två forskningsriktningar i sin modell för technology enactment. Dels den organisationsforskning som studerar samverkan, samarbete, socialt kapital, mellanorganisatoriska nätverk och strategiska allianser, och som intresserar sig för hur små men växande förändringar i organisation och styrning kan öppna för gränsöverskridande nätverk. Nätverksorganisationen har ställts mot både den hierarkiska organisationen och marknadsorganisationen. Den andra forskningsriktningen handlar om datornätverk networked computing och deras betydelse för utvecklingen av organisationers struktur och processer. Hon konstaterar att informationstekniken är ett verktyg som både kan brukas och missbrukas av förvaltningarna när den omsätts i praktiken. När tekniken har införts kan den både bli ett hinder och en möjlighet för utveckling av förvaltningen. I bästa fall kan informationstekniken inte bara möjliggöra förändring, utan också fungera som en stark katalysator för att åstadkomma förändring i organisationen. Men den kan också komma att förstärka gamla institutionella strukturer istället för att öppna nya kommunikationsvägar. 15 Fountain nämner avslutningsvis några utvecklingslinjer som är värda att uppmärksamma för den fortsatta diskussionen. Hon observerar bl a de nätverksstrukturer som byggs upp mellan offentlig förvaltning och privata och ideella organisationer, vilka riskerar att störa de komplexa, institutionaliserade maktförhållandena mellan offent- 14 sid sid

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Innehåll Förord 3 1. Introduktion 4 Medborgare och e-tjänster 4 Syfte och frågor 5 Val av begrepp 5 Metoder

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling VINNOVA Rapport VR 2010:12 Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Hans Malmqvist & Per Andersson Titel: Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Författare : Hans Malmqvist - Consulting

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Papperslösa Stockholms stad

Papperslösa Stockholms stad Papperslösa Stockholms stad En studie om e-fakturering i Stockholms stad Sarine Faraj & Linda Yacoub Magisteruppsats 15 hp / Masterthesis 15 hp Höstterminen 2009 / Fallterm 2009 Handledare / Supervisor:

Läs mer

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt Camilla Lundberg & Cecilia Ångman Rekrytera sm@rt En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg Recruit sm@rt A qualitative study of how organizations are

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Begrepp inom regional utveckling

Begrepp inom regional utveckling Att arbeta med regional utveckling är att möta och använda många begrepp från forskningen. Men hur använder vi dem? Menar alla alltid detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippelhelix

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden?

Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden? Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden? Om marknadisering, myndigheter och ideella organisationer ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Anna Fyrberg Yngfalk & Johan Hvenmark FoU-rapport 2014:4 Förord

Läs mer