Implantationsmanual. Frekvensmodulerad enkammarpacemaker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Implantationsmanual. Frekvensmodulerad enkammarpacemaker"

Transkript

1 Implantationsmanual Frekvensmodulerad enkammarpacemaker

2 blank

3

4 blank

5 INNEHÅLL 1. Allmän beskrivning Indikationer Kontraindikationer Allmänt Eventuella komplikationer Varningar till patienten Risker i sjukhusmiljö Förvaring Den sterila förpackningens egenskaper Implantationsmetod Innan förpackningen öppnas Förbereda fickan Att välja elektrodtyp Tröskelmätningar vid implantation Elektrodanslutning Funktionstest vid implantation Speciallägen Nominellt läge (akutläge) Standbyläge Magnetläge Reaktion vid störningar Funktioner och parametrar Stimuleringslägen Frekvenser...15 Basfrekvens...15 Maxfrekvens...15 Frekvenshysteres...16

6 7.3. Stimulerings- och avkänningsparametrar Pulsamplitud Pulsbredd Sensitivitet Stimulerings- och avkänningspolariteter Refraktärperioder Absoluta refraktärperioder Frekvensmodulering Terapeutiska förbättringar Vilofrekvens Frekvensutjämning (Rate smoothing) Optimering av funktionssätten Automatisk implantationsdetektion Autosensing Auto-tröskel Patientuppföljning Rekommendationer för uppföljning Indikator för elektivt utbyte (Elective Replacement Indicator -ERI) Explantation Programmerartester Avläsning av minnen (AIDA+) Pacemaker-ID Fysiska egenskaper Elektriska egenskaper Strömförbrukning vid Beginning of life (BOL) Korrelation mellan magnetfrekvens och batteriimpedans Batteri Livstid... 28

7 11. Programmerbara parametrar Ej programmerbara parametrar Garanti Artikel 1: Garantivillkor Artikel 2: Ersättningsvillkor...34

8 1. ALLMÄN BESKRIVNING REPLY SR är en pacemaker med frekvensmodulering för enkammarbruk. Den är utrustad med en fysiologisk sensor (minutventilation) och en accelerometer för att anpassa stimuleringen till patientens aktivitet. REPLY SR ger tillgång till ett antal högeffektiva terapeutiska funktioner: Prioritering av dygnshjärtrytmen (vilofrekvens) Automatisk justering av amplituden för ventrikulär stimulering (automatisk tröskel) Automatisk justering av sensitivitet (Autosensing) 2. INDIKATIONER Indikationer för stimulering tillhandahålls av American College of Cardiology och American Heart Association (se ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities, J Am Coll Cardiol 2008 May 27;51(21):e1-62). 3. KONTRAINDIKATIONER 3.1. ALLMÄNT Inga kontraindikationer är kända för användning av en pacemaker som medicinsk metod att kontrollera hjärtfrekvensen. Däremot ska patientens ålder samt fysiska och medicinska tillstånd beaktas vid val av pacemaker och elektroder. Det har inte utvärderats hur stimulering fungerar på pediatrikpatienter. Oönskade interaktioner kan förekomma mellan patientens egenfrekvens och pacemakerns funktioner. 6 SVENSKA

9 3.2. EVENTUELLA KOMPLIKATIONER Komplikationer kan inträffa med alla implanterade pacemakersystem. De kan bero på själva enheten: prematur förbrukning av pacemakerbatteriet fel på komponenten inhiberad funktion, återgång till nominellt standbyläge eller andra fel relaterat till elektromagnetisk påverkan pektoral stimulering Komplikationer kan även bero på stimuleringselektroderna: otillräcklig anslutning av hjärtelektrod elektroddislokation, perforation eller vävnadsreaktion i myokardiet skada på isoleringen avbrott på ledaren Medicinska komplikationer kan också uppstå: infektion vätskeansamling migrering av dosan huderosion med möjlig protrusion av dosan 4. VARNINGAR TILL PATIENTEN Patienten ska varnas för att funktionsstörningar kan uppstå i pacemakern om han/hon utsätts för externa magnetiska, elektriska eller elektromagnetiska signaler. Elektrisk utrustning: Elektriska hushållsmaskiner påverkar inte funktionen hos pacemakern så länge dessa är isolerade enligt gällande normer och standarder. Patienten bör emellertid undvika att använda induktionsugnar och -spisar. SVENSKA 7

10 Larmbågar: Eftersom stöldskyddsanordningar i affärer inte är föremål för några säkerhetsnormer bör patienten vistas så kort tid som möjligt i dess närhet. Arbetsmiljö: Patientens arbetsmiljö kan utgöra en betydande störningskälla. Under sådana omständigheter kanske specifika rekommendationer behövs. Mobiltelefoner: Radiovågor kan störa funktionen hos REPLY SR om telefonen placeras för nära pacemakern. Det rekommenderas att hålla minst 15 cm avstånd mellan mobiltelefonen och den implanterade enheten när telefonen är påslagen RISKER I SJUKHUSMILJÖ Det rekommenderas att noggrant övervaka pacemakerns beteende före och efter medicinsk behandling som innebär att elektrisk ström genererad av en extern källa passerar genom patientens kropp. Magnetisk resonanstomografi: MRT är strikt kontraindicerat för pacemakerpatienter. Elektrokirurgisk utrustning eller diatermienhet: Diatermi- och elektrokirurgiutrustning bör inte användas. Om sådana enheter måste användas: 1. Håll apparaten så långt som möjligt från pacemakern. 2. Ställ in den till lägsta styrka. 3. Använd den under kort tid. Extern defibrillering: Om patienten måste defibrilleras bör elektrodplattorna placeras minst 10 cm från pacemakern, i rät vinkel mot den axel som bildas av kopplingarna till pacemakerns elektroder. Intern defibrillering: Användande av pacemaker är kontraindicerat för patienter med implanterad defibrillator. 8 SVENSKA

11 Strålningsbehandling: Undvik exponering för joniserande strålning. Betatroner är kontraindicerat. Om patienten måste behandlas med omfattande strålningsterapi bör pacemakern skyddas mot direkt bestrålning och pacemakerns funktion övervakas under behandlingen. Eventuella skador kanske inte märks direkt efter bestrålningen. Om vävnad i närheten av implantationsstället behöver bestrålas är det lämpligt att först flytta pacemakern. Av säkerhetsskäl bör en temporär pacemaker finnas tillgänglig som reserv. Njurstenskross: Riskerna vid användandet av en njurstenskross är begränsade så länge pacemakern inte är implanterad abdominellt. För att undvika risken att inducera ventrikulärt eller atriellt flimmer bör dock chocken synkroniseras med pacemakerns stimuleringspuls. Ultraljud: Pacemakern bör inte utsättas för ultraljud på terapeutisk nivå. Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS): TENS kan orsaka störningar i pacemakern. Vid behov kan följande åtgärder minska störningarna: 1. Placera TENS-elektroderna så nära varandra som möjligt och så långt bort från pulsgeneratorn och elektroderna som möjligt. 2. Övervaka hjärtaktiviteten medan TENS används FÖRVARING Transportförpackningen innehåller en förvaringsförpackning, som i sin tur innehåller en steril förpackning. Pacemakern bör förvaras vid en temperatur mellan 0 C och 50 C. Kartongförpackningen skyddar pacemakern från stötar under transporten. En pacemaker som har utsatts för kraftiga stötar bör inte implanteras, t.ex. om den av misstag tappats på ett hårt golv. En pacemaker som misstänks ha utsatts för kraftiga stötar bör återsändas till representanten för Sorin CRM för kontroll innan implantation. Enheterna FÅR INTE interrogeras eller programmeras i närheten av andra enheter. SVENSKA 9

12 4.3. DEN STERILA FÖRPACKNINGENS EGENSKAPER Pacemakern och den medföljande spärrskruvmejseln är steriliserade med etylenoxidgas och är hermetiskt förpackade i en genomskinlig dubbel behållare i enlighet med internationell standard. 5. IMPLANTATIONSMETOD 5.1. INNAN FÖRPACKNINGEN ÖPPNAS Innan förpackningen öppnas: Kontrollera implantera-före-datumet på lådans etiketter och på den sterila förpackningen innan lådan öppnas. Pacemakers som inte implanteras före detta datum ska returneras till representanten för Sorin CRM. Interrogera enheten: Om en varning visas eller om batteriimpedansen är för hög (> 2 kiloohm), ska enheten inte implanteras. Kontakta i stället representanten för Sorin CRM. Enheterna FÅR INTE interrogeras och programmeras i närheten av andra enheter. Kontrollera även den sterila förpackningens integritet. Om förpackningen har perforerats eller modifierats kan sterilitet inte längre garanteras. Om pacemakern inte längre är steril måste den återsändas i sin förpackning till representanten för Sorin CRM. All omsterilisering av enheten sker efter bedömning av Sorin CRM FÖRBEREDA FICKAN På grund av pacemakeranslutningens orientering rekommenderas att fickan skapas pektoralt på vänster sida. I sitt slutliga läge bör inte pacemakern ligga mer än 4-5 cm under huden. 10 SVENSKA

13 5.3. ATT VÄLJA ELEKTRODTYP För att pacemakerns funktioner ska fungera optimalt bör elektroden vara bipolär. Om en unipolär elektrod används är följande funktioner inte tillgängliga: autosensing-funktionen i den atriella kammaren, rate responsfunktionen för minutventilation. Användning av en elektrod med hög polarisation stör AutoTröskelfunktionen. Anslutningar: Pacing/sensing anslutningaren är IS-1 kompatibel. Lågprofil elektroder är ej kompatibla TRÖSKELMÄTNINGAR VID IMPLANTATION Stimulerings- och känslighetströskel bör mätas vid implantationen. Stimuleringströsklar: Akuta trösklar bör vara lägre än 1 V vid 0.5 ms pulsbredd. Kroniska trösklar bör vara mindre än 3 V vid en pulsbredd på 0.5 ms. Känslighetströsklar: För korrekt kammaravkänning bör R-vågens amplitud vara högre än 5 mv. För korrekt förmaksavkänning bör P-vågens amplitud vara högre än 2 mv ELEKTRODANSLUTNING Det är av största vikt att elektroden ansluts korrekt till pacemakeranslutningen (positionen för varje anslutning anges på höljet). Varning! Dra endast åt den distala skruven. Gör så här för att ansluta elektroden: 1. För in elektrodanslutningen hela vägen i pacemakerporten. SVENSKA 11

14 2. För in skruvmejseln i mitten på den utskjutande skruvmejselöppningen på den distala anslutningen och därefter i den förinsatta skruven. 3. Dra åt skruven tills skruvmejseln klickar. Kontrollera att elektroden sitter fast genom att dra i densamma (elektroden bör sitta kvar i pacemakern). Notera: 1. Skruva ej åt den förinsatta skruven när det inte finns någon elektrodanslutning (detta kan skada kontaktblocket). 2. Lossa inte på skruven innan elektrodkontakten införs (det finns en påföljande risk för att skruven inte kan sättas in igen). 3. Använd endast skruvmejseln som medföljer pacemakern. Håll skruvmejselskaftet vertikalt i förhållande till pacemakerplanet (se nedan figur). Varning: Säkerställ att skruvmejselns spets är fullständigt införd i kontaktskruven; annars kan skruvmejseln skada kontaktskruven och hindra anslutning med elektroden eller bryta anslutningen. För att säkerställa att den är fullständigt införd, tryck in skruvmejselns sexkantade spets i kontaktskruven tills den når botten på skruvens sexkantshål. Detta kan kännas som en stadig metallkontakt. Implantera inte pacemakern om du inte får denna känsla av stadig metallkontakt. Implantera ej heller pacemakern om inte sexkantsnyckeln klickar när kontaktskruven dras åt på elektrodanslutningen. 12 SVENSKA

15 5.6. FUNKTIONSTEST VID IMPLANTATION När enheten har placerats i fickan, ska pacemakerfunktionen kontrolleras med ett EKG. 6. SPECIALLÄGEN 6.1. NOMINELLT LÄGE (AKUTLÄGE) En säkerhetsfunktion kan snabbt återställas genom att trycka på följande knapp: I nominellt läge fungerar pacemakern med de parametrar som är understrukna i tabellen för programmerbara parametrar STANDBYLÄGE Om självtestet misslyckas byter pacemakern automatiskt till ett säkert användningsläge som kallas standbyläge. I de flesta fall kan normal pacemakerfunktion återställas (om pacemakern har en stabiliserad temperatur på cirka 37 C) genom att ominitialiseringsfunktionen som programmeraren föreslagit valideras. Om så inte är fallet, kontakta representanten för Sorin CRM. I standbyläge fungerar pacemakern med följande parametrar: VVI eller AAI (beroende på kammare), 70 min -1, 5V, 0,5 ms, sensitivitet 2,2 mv, unipolär. Pacemakern kan inte programmeras när den är i standbyläge, dessutom fungerar inte vissa testlägen, t.ex. magnetläge. SVENSKA 13

16 6.3. MAGNETLÄGE När en magnet placeras över pacemakern avslutas pågående hjärtcykel och pacemakern använder följande parametrar: Läge Frekvens Pulsamplitud Pulsbredd Magnetfrekvens 5 V (eller högre om värdet på den programmerade amplituden är högre) 0,5 ms (eller högre om värdet på den programmerade pulsbredden är högre) När magnetläget avslutas kör pacemakern: 6 cykler med stimulering vid magnetfrekvens, med programmerad amplitud, sedan 2 cykler med programmerade parametrar, i asynkront läge REAKTION VID STÖRNINGAR Om pacemakern känner av elektriskt brus eller liknande yttre störningar med frekvenser över 20 Hz byter den till ett asynkront läge och stimulerar vid basfrekvensen. Den sparade programmeringen återställs så fort störningen inte längre kan avkännas. 14 SVENSKA

17 7. FUNKTIONER OCH PARAMETRAR 7.1. STIMULERINGSLÄGEN Stimuleringsläget styr pacemakerns funktion vid stimulering och avkänning. Kodernas betydelse (t.ex. VVI, AOO) tillhandahålls i Appendix DD till Standard EN Kontraindikationer: 1. AAI(R)-stimulering är kontraindicerad vid defekt AV-överledning. 2. Asynkron stimulering är kontraindicerad om denna interfererar med patientens spontana hjärtrytm FREKVENSER Basfrekvens Basfrekvensen är stimuleringsfrekvensen när inga avkända händelser förekommer. Om egenfrekvensen faller under denna nivå tar pacemakern över. Specialfall: Om eller hysteres är programmerad kan den nedre gränsen för egenfrekvensen nå ett värde som ligger under basfrekvensen. Programmeringskrav: Då frekvensmoduleringsfunktionen är aktiverad (PÅ), är lägsta programmerbara basfrekvens 50min -1. Maxfrekvens Maxfrekvensen bestämmer den övre gränsen för stimuleringsfrekvensen. Specialfall: I triggande läge, kan enheten överskrida maximal trackingfrekvens och stimulera till frekvensgränsvärdet. SVENSKA 15

18 Frekvenshysteres Frekvenshysteres fastställer möjligheten för patientens naturliga sinusrytm att sjunka under ersättningsfrekvensen. Efter avkänning fungerar pacemakern med en basfrekvens som reducerats med den programmerade procentsatsen för hysteres. Programmeringskrav: 1. Om frekvensmoduleringsfunktionen är programmerad kan inte ersättningsintervallet ligga under 50 min När basfrekvensen är mindre än eller lika med 45 min -1, programmeras frekvenshysteres till 0 % och är inte tillgänglig STIMULERINGS- OCH AVKÄNNINGSPARAMETRAR Pulsamplitud Pulsamplituden är den spänning med vilken hjärtat stimuleras. Rekommendation: Använd fabriksinställd amplitud efter implantation för att undvika exit-block vid tillfällig tröskelstegring. Pulsbredd Pulsbredden bestämmer den tidsperiod som varje stimuleringspuls är aktiv i hjärtat. Programmeringskrav: När den Autotröskeln är programmerad till Monitor eller Auto är den programmerbara ventrikulära pulsbredden mindre än eller lika med 0,5 ms. Sensitivitet Känsligheten avgör den minsta signalavkänningströskeln. Exempelvis kommer en sensitivitet på 1 mv endast att medge avkänning av signaler med en amplitud som är större än 1 mv. För att upptäcka en hjärtsignal med låg amplitud måste en högre sensitivitet (lägre värde) programmeras. Om pacemakern känner av icke hjärtrelaterade signaler måste känsligheten minskas (dvs. ställas in till ett högre värde). 16 SVENSKA

19 Rekommendationer: 1. En säkerhetsmarginal om 2-3 gånger egenamplituden rekommenderas. 2. En hög atriell känslighet (värdet är mindre än eller lika med 0,6 mv) bör endast användas vid P-vågor med mycket låg amplitud, eftersom detta ökar känsligheten för interferens och störningar. Programmeringskrav: 1. När autosensing programmeras till Auto, är den (eller ventrikulära)känsligheten inte längre programmerbar. Stimulerings- och avkänningspolariteter Pacemakern är visserligen mekaniskt konfigurerad som en bipolär pulsgenerator, men den kan programmeras till en unipolär eller bipolär konfiguration. Konfiguration av stimulerings- och avkänningspolaritet kan programmeras självständigt. Risken för pektoralisstimulering är mindre vid bipolär stimulering. Då bipolär avkänning används är pacemakern mindre känslig för störningar såsom myopotentialer eller elektromagnetiska signaler. Programmeringskrav: Pacemakern kan endast programmeras till en bipolär konfigurering om en bipolär elektrod är ansluten (mätning av impedansen avgör vilken elektrodtyp som är ansluten när den bipolära konfigureringen programmeras) REFRAKTÄRPERIODER Absoluta refraktärperioder Absoluta refraktärperioder startas av varje stimulerad eller avkänd händelse. Dessa perioder består av en minimal refraktärperiod och en utlösbar refraktärperiod. Refraktärperiodens varaktighet förlängs automatiskt vid behov. SVENSKA 17

20 7.5. FREKVENSMODULERING Frekvensrespons möjliggör justering av stimuleringsfrekvensen baserat på patientens fysiska aktivitet. Använda sensorer: Pacemakern är utrustad med två sensorer som förhindrar frekvensökningar beroende på artefakt genom s.k. crosschecking av informationen. 1. Minutventilation (MV): denna beräknas baserat på mätningen av transtorakal impedans genom standardiserad/e (bipolär/a) intrakardiell/a elektrod. Mätningen används för att pacemakern ska kunna beräkna en fysiologisk stimuleringsfrekvens i proportion till patientens metaboliska behov. 2. En accelerometer (G) mäter patientens anteroposteriora acceleration: Den reagerar mycket kvickt och kan därför styra frekvensmoduleringen mycket snabbt vid början och slutet av en ansträngning. Till exempel: 1. Automatisk frekvensmodulering ( RR Auto - alternativet). Stimuleringsfrekvensen anpassas kontinuerligt till patientens fysiska aktivitet. 2. Manuell frekvensmodulering ( RR Fixed - alternativet). Den manuella programmeringen av patientens fysiska aktivitet bestämmer vilken stimuleringsfrekvens som används, med utgångspunkt från sensorsignalen. Varningar: Använd frekvensmoduleringsfunktionen med försiktighet i händelse av: 1. svår koronarinsufficiens 2. svår aortastenos 3. minskad hjärtfunktion vid ökad stimuleringsfrekvens. Programmering vid implantation: Learn och RR Auto bör ej programmeras innan pacemakern implanterats för att undvika att autokalibreringen störs. Kirurgisk procedur: Av säkerhetsskäl är det önskvärt att pacemakerns frekvensmodulerande funktion stängs av innan någon kirurgisk procedur utförs på pacemakerpatienten. 18 SVENSKA

21 OBS! För att skydda patienten mot långvarig stimulering vid höga frekvenser, stängs frekvensmodulerad stimulering av om patienten stimuleras med en frekvens som är högre än 100 min-1 under ett stort antal cykler under en 24-timmarsperiod TERAPEUTISKA FÖRBÄTTRINGAR Vilofrekvens Vilofrekvensen är den stimuleringsfrekvens som pacemakern anpassar sig efter när den känner av att patienten sover eller vilar. Avkänningsprincip: Vilo- eller sömnstatus definieras som reducerad respiratorisk och kardiell aktivitet samt låg förekomst av prematura komplex. Programmeringskrav: 1. Vilofrekvensen beaktas endast av pacemakern om den är lägre än basfrekvensen. 2. Denna funktion är programmerbar när frekvensmoduleringsläget är programmerat till RR Auto, RR Fixed eller Learn och om sensorn är MV eller MV + G. Frekvensutjämning (Rate smoothing) Frekvensutjämningsfunktionen avser att förhindra en plötslig och kraftig frekvensminskning ned till basfrekvensen vid spontan paroxysmal bradykardi. Funktion: 1. Om patientens spontana frekvens går ned tar pacemakern över vid en frekvens som är något lägre än den spontana frekvens som fanns omedelbart före pausen. 2. Stimuleringsfrekvensen reduceras sedan successivt tills basfrekvensen nås eller den spontana rytmen återkommer. Programmering vid implantation: Man bör inte programmera frekvensutjämning före implantation eftersom pacemakern kan detektera störningar och inleda stimulering vid en högre frekvens än basfrekvensen. SVENSKA 19

22 Rekommendation: Det rekommenderas att använda hysteresfunktionen tillsammans med frekvensutjämning. På så vis undviks att algoritmen träder in vid små variationer i patientens spontana cykel. Programmeringskrav: 1. I VVI- och VVT-läge kan inte frekvensutjämning programmeras till Slow eller Very slow när den automatiska tröskeln är programmerad till Monitor eller Auto OPTIMERING AV FUNKTIONSSÄTTEN Automatisk implantationsdetektion Funktion: Vid implantationen, när den elektroden har anslutits till pacemakern, 1. stimulerar dosan och känner av såväl unipolärt som bipolärt (Uni + Bi) genom en tillfällig anslutning mellan ringen och höljet. OM en bipolär elektrod används OCH dosan inte har kontakt med vävnaden, kommer Uni+Bi-stimulering att leda till bipolär stimulering av, vilket är en säkerhetsfunktion för stimuleringsberoende patienter. 2. Samtidigt kommer dosan automatiskt att kontrollera om den elektroden fortfarande är ansluten till pacemakern och om höljet har kontakt med vävnaden genom att starta ett unipolärt impedanstest. Efter fem minuter upprepar dosan detta test för att se om den elektroden fortfarande är ansluten till pacemakern och om höljet fortfarande har kontakt med vävnaden. Om ja bekräftas detektion av implantation. Om nej, görs en ny kontroll av dosan var femte minut tills elektrodanslutning och kontakt mellan pacemakern och vävnaden bekräftas. 20 SVENSKA

23 Polaritetskonfigurering: Så snart detektion av implantation har bekräftats utför dosan en polaritetskontroll genom att starta ett bipolärt impedanstest för elektroden. 1. Om elektroden bekräftas vara bipolär, programmeras polariteten för avkänning till bipolär och polariteten för stimulering programmeras till unipolär (som leveransvärden) eller bipolär (om värdet omprogrammerats till bipolära i lådan). 2. Om elektroden inte bekräftas vara bipolär är stimulering och avkänning unipolär. Mätningar av elektrodimpedans: Tjugo minuter efter att detektion av implantationen har bekräftats, börjar dosan mäta elektrodimpedans var sjätte timma och informationen sparas. Automatisk igångsättning av parametrar: Tjugo minuter efter detektion av implantation: 1. Minnena initieras. 2. Frekvensrespons programmeras till Learn. 3. Statistiken nollställs. Autosensing Autosensing-funktionen medger automatisk justering av känsligheten. Funktion: 1. Om den Autosensing-funktionen programmeras till Auto, är den känsligheten konstant justerad till 37,5 % av den genomsnittliga amplituden för de avkända signalerna. 2. När ventrikel stimuleras, går den känsligheten mot 1,5 mv (ventrikulärt hålrum) eller 0,4 mv (förmakets hålrum) vid en bipolär konfigurering och mot 2,5 mv (ventrikulärt hålrum) vid en unipolär konfigurering. Programmeringsbegränsning: 1. Den atriella Autosensing-funktionen (Auto-läge) är endast tillgänglig när den atriella avkänningspolariteten är bipolär. Auto-tröskel Autotröskelfunktionen möjliggör automatisk justering av amplituden för kammarstimulering, i enlighet med ett tröskeltest som regelbundet utförs av dosan. SVENSKA 21

24 Till exempel: 1. Om den automatiska tröskelfunktionen programmeras till Auto, programmeras amplituden för kammarstimuleringen till två gånger stimuleringströskeln. Om tröskelsökningen inte lyckas sätts den ventrikulära stimuleringsamplituden till 5 V. 2. När den automatiska tröskelfunktionen programmeras till Monitor bevaras värdet för den programmerade ventrikulära stimuleringsamplituden. Varning: Vissa läkemedel kan öka stimuleringströskeln avsevärt. Den ventrikulära automatiska tröskelfunktionen bör användas med försiktighet med korrekt justering av den minsta kammaramplituden. 8. PATIENTUPPFÖLJNING 8.1. REKOMMENDATIONER FÖR UPPFÖLJNING Standarduppföljning: Årlig standarduppföljning rekommenderas. Innan patienten skrivs ut och vid varje uppföljningsbesök rekommenderas följande: 1. Kontrollera batteristatus. 2. Kontrollera normal avkänningsförmåga (känslighet) och stimulering; ställ in stimuleringsamplituden till två gånger stimuleringströskeln. 3. Läs av enhetens minnen (AIDA+). 4. Spara en utskrift på programmerade parametrar, testresultat och minnesdata. Täta uppföljningar: Uppföljning bör göras av patienten var sjätte månad när batteriimpedansen är större än eller lika med 5 kohm. Detta gäller i synnerhet pacemakerberoende patienter. Utbyte: Pacemakern bör bytas ut så snart den elektiva utbytesindikatorn (ERI) har nåtts. Uppgradering av implantatets programvara: Om ny implantatprogramvara laddas ner till enhetens minne via programmeraren kan ett varningsmeddelande visas av programmeraren för att informera användaren och ge lämpliga instruktioner som ska följas. 22 SVENSKA

25 8.2. INDIKATOR FÖR ELEKTIVT UTBYTE (ELECTIVE REPLACEMENT INDICATOR -ERI) Den elektiva utbytesindikatorn (ERI) bestäms av en magnetfrekvens på 80 ± 1 min -1 en batteriimpedans på 10 kiloohm. Notera: Pacemakern bör bytas ut så snart den elektiva utbytesindikatorn (ERI) har nåtts. När ERI nås växlar pacemakern till nominellt läge (se tabellen över programmerbara parametrar) tills den har nått slutet av sin livslängd: Läge Basfrekvens Frekvenshysteres Frekvensmoduleringsläge Utjämning Andra parametrar kvarstår enligt programmeringen. När ERI-punkten nås och under följande förhållanden: VVI (eller AAI), 70 min -1, 0,4 ms, 500 Ohm, kvarstående livslängd är ungefär: 9,9 månader med 2,5 V programmering 7,6 månader med 3,5 V programmering 5,9 månader med 5 V programmering 4,1 månader med 7,5 V programmering De verkliga stimuleringsamplituderna vid ERI är: 2,4 V med 2,5 V programmering 3,45 V med 3,5 V programmering 4,5 V med 5 V programmering 6 V med 7,5 V programmering SVENSKA 23

26 8.3. EXPLANTATION Pacemakern bör explanteras vid: EOL (end of life) bekräftat funktionsfel kremering av patienten (pacemakern kan explodera om den utsätts för kremering eller förbränningstemperaturer) dödsfall: av miljöskäl kan lokala bestämmelser kräva explantation av enheter som är batteridrivna. En explanterad pacemaker ska inte återanvändas i en annan patient. Alla explanterade pacemakers skall returneras till representanten för Sorin CRM noggrant rengjorda och med alla spår av kontamination avlägsnade. Pacemakern bör rengöras med en hypokloridlösning som innehåller minst 1 % klor och därefter sköljas noggrant i rent vatten. Pacemakern bör emballeras med omsorg så att den skyddas från mekaniska stötar och temperaturvariationer PROGRAMMERARTESTER Programmeraren är utformad för att: utföra impedanstester på kammarelektrod, utföra stimuleringströskeltester i asynkront läge fastställa amplituden av avkända vågor visa patientens EKG med tillfälligt modifierade programmeringsparametrar (t.ex. för att observera patientens underliggande rytm) utföra elektrofysiologiska studier (pulståg och serier med extrastimuli) AVLÄSNING AV MINNEN (AIDA+) När minnena läses av erhålls följande uppgifter: 24 SVENSKA

27 batteriimpedanskurva statistik sedan den senaste uppföljningen 6 månaders kurvor och histogram för att utvärdera hur pacemakern fungerar diagnostiska meddelanden om händelser som detekterats av enheten PACEMAKER-ID Pacemakern kan frågas av och programmeras via telemetri genom programmeringshuvudet kopplat till Sorin CRMs programmerare. Enheten kan identifieras icke-invasivt på följande sätt: 1. Gör en genomlysning för att se tillverkarnamnet som är tryckt på enheten (S = Sorin CRM; P = Pacemaker; N = Reply SR modell). 2. Interrogera enheten med programmeraren från Sorin CRM. Enhetens modell- och serienummer visas automatiskt. Den första siffran i serienumret motsvarar den sista siffran i tillverkningsåret. SVENSKA 25

28 9. FYSISKA EGENSKAPER Dimensioner Vikt 37,4 x 41,5 x 6,1 mm 19 g Volym 7,5 cm 3 Anslutning IS-1 Höljets aktiva yta Modell utan beläggning: 25,2 cm 2 Modell med beläggning: 7 cm 2 Garanterad hålleffekt för kontaktdelen Material som använts 14 N Aktiv yta på dosan: 99 % rent titan *Material för medicinskt bruk som har genomgått kvalitetskontroller, in vivo såväl som in vitro. 10.ELEKTRISKA EGENSKAPER Dosans skal: silikonelastomer* Kontaktdelar: polyuretan* Ingångsimpedans Unipolär 40 kohm Bipolär 40 kohm Pulsform 26 SVENSKA

29 10.1. STRÖMFÖRBRUKNING VID BEGINNING OF LIFE (BOL) Fabriksinställning (1) VVI läge Inhiberad: 6,6 A 100 % stimulering: 11,1 A Inställning enligt Cenelec (2) VVI läge Inhiberad: 6,6 A 100 % stimulering: 9,3 μa (1) 70 min -1, 3,5 V, 0,35 ms, 500 Ohm, Holter ON, sensorer ON. (2) 70 min -1, 2,5 V, 0,5 ms, 500 Ohm, Holter ON, sensorer ON KORRELATION MELLAN MAGNETFREKVENS OCH BATTERIIMPEDANS Magnetfrekvens (min -1 ) Magnetperiod (ms) Batteriresistens (kilohm) < Magnetfrekvens (min -1 ) Magnetperiod (ms) Batteriresistens (kilohm) 7,5 8 8,5 9 9,5 10 Magnetfrekvens (min -1 ) Magnetperiod (ms) Batteriresistens (kilohm) >14 SVENSKA 27

30 10.3. BATTERI Tillverkare Typ Modell Total kapacitet Användbar kapacitet Greatbatch Litium Jod GB8711 0,86 Ah BOL: 0,81 Ah. ERI: 0,05 Ah. Spänning BOL: 2,8 V. ERI: 2,5 V LIVSTID 7,8 år Fabriksinställning (1) och VVI läge 9,3 år Cenelecinställning (2) och VVI läge (1) 70 min -1, 3,5 V, 0,35 ms, 500 Ohm, Holter ON, sensorer ON. (2) 70 min -1, 2,5 V, 0,5 ms, 500 Ohm, Holter ON, sensorer ON. 28 SVENSKA

31 11.PROGRAMMERBARA PARAMETRAR uppmätta vid 37 C, belastning 500. Teckenförklaring: Värde i fet stil: värde vid leverans Understruket värde: nominellt värde Basparametrar Hålrum Mode (1)(2) Värden A-V VVI-VVIR-VVT-VOO-AAI-AAIR-AAT- AOO-OOO Basfrekvens (min -1) (3) (± 2 min -1) Vilofrekvens (min -1) (± 2 min -1) Maxfrekvens (min -1) (± 5 min -1) Frekvenshysteres (%) (± 4 %) (1) Det nominella värdet beror på vilket hålrum som valts. (2) Programmera inte OOO mod på patienter som är pacemakerberoende. (3) Korresponderande basperioder och ersättningsintervall är som följer: ms. SVENSKA 29

INNEHÅLL 1. Allmänt... 6 2. Indikationer... 6 3. Kontraindikationer... 6 3.1. Allmänt... 6 3.2. Eventuella komplikationer... 7 4. Varningar till patienten... 7 4.1. Risker i sjukhusmiljö... 8 4.2. Förvaring...

Läs mer

Implantationsmanual. VDD pacemaker

Implantationsmanual. VDD pacemaker Implantationsmanual VDD pacemaker blank blank INNEHÅLL 1. Allmän beskrivning... 6 2. Indikationer... 6 3. Kontraindikationer... 7 3.1. Allmänt... 7 3.2. Eventuella komplikationer... 7 4. Varningar till

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD)

ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD) ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD) Implantationsmanual 2005 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Adapta, Capture Management, EnPulse, Intrinsic, Medtronic, Search AV Innehåll 1 Beskrivning

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande om medicinsk enhet

Viktigt säkerhetsmeddelande om medicinsk enhet Viktigt säkerhetsmeddelande om medicinsk enhet ISOLINE högvoltselektrod, modell 2CR5, 2CR6 og 2CT6 Bästa, Denna information gäller ISOLINE högvoltselektrod, modell 2CR5, 2CR6 og 2CT6. Fram till 31 december

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual ADVISA DR Digital tvåkammarpacemaker (OAE-DDDR) MVP -funktion med komplett Capture Management -diagnostik (ACM, RVCM), AT/AF Suite-diagnostik och -behandling, OptiVol -vätskeövervakning samt TherapyGuide

Läs mer

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén 1. Bakgrund Thoraxavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro, samt andra sjukhus,

Läs mer

ENTRUST D154DRG. Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med kammarterapier och RapidRead -telemetri (VVE-DDDR) Implantationsmanual

ENTRUST D154DRG. Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med kammarterapier och RapidRead -telemetri (VVE-DDDR) Implantationsmanual ENTRUST D154DRG Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med kammarterapier och RapidRead -telemetri (VVE-DDDR) Implantationsmanual 0123 2005 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: ATP

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR)

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR) VIRTUOSO VR D164VWC Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR) Implantationsmanual 0123 2006 Följande lista innehåller

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

VIVA XT CRT-D DTBA2D1

VIVA XT CRT-D DTBA2D1 VIVA XT CRT-D DTBA2D1 Implanterbar digital cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, AdaptivCRT -algoritm, CardioSync -optimering, SmartShock -teknik,

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

CARDIA VR D384VRG. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet.

CARDIA VR D384VRG. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet Läkarmanual 0123 2011 Läkarmanual En manual för användning och programmering av modell D384VRG

Läs mer

PROTECTA VR D364VRG. Läkarmanual

PROTECTA VR D364VRG. Läkarmanual PROTECTA VR Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) SmartShock -teknik (diskriminering för RV-elektrodstörning, larm avseende RV-elektrodintegritet, T-vågsdiskriminering, Confirmation+,

Läs mer

EVERA XT VR DVBB2D4. Manual till enheten

EVERA XT VR DVBB2D4. Manual till enheten EVERA XT VR DVBB2D4 Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknik, OptiVol 2.0-vätskeövervakning, Complete Capture Management -diagnostik (RVCM)

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Om behandling med mikroström

Om behandling med mikroström 1 Om behandling med mikroström Tack för att du har köpt Painmaster behandling med mikroström (Micro Current Therapy). Du har tagit ett steg i positiv riktning mot smärtlindring utan att använda läkemedel.

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (11) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning med elektromagnetisk puls, EMP ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (11) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning med elektromagnetisk puls, EMP ORIENTERING 1 1 (11) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning med elektromagnetisk puls, EMP ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet,

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP TTSF-IMP67, ver 090821 Kortformsinstruktion Impulse 6000D/7000DP Defibrillatortestare Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

SBMEDIC MANUAL. till. OptiHair von Frey Hår 2010.12.16

SBMEDIC MANUAL. till. OptiHair von Frey Hår 2010.12.16 SBMEDIC MANUAL till OptiHair von Frey Hår 2010.12.16 SBMEDIC Electronics Schultzvägen 39 170 63 Solna, Sverige tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@sbmedic.se www.sbmedic.se 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

MAXIMO TM DR 7278. Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (VVE-DDDR) Referensmanual

MAXIMO TM DR 7278. Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (VVE-DDDR) Referensmanual MXIMO TM DR 7278 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (VVE-DDDR) Referensmanual 2003 0123 Maximo TM DR 7278 0 Referensmanual 0 En handbok för användning och programmering av modell 7278 Maximo

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Barostim neo. 900097-SWE Rev. D

Barostim neo. 900097-SWE Rev. D Barostim neo 900097-SWE Rev. D INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESKRIVNING AV SYSTEMET...1-1 Implanterbar pulsgenerator (IPG)...1-1 Karotissinuselektroder (CSL, carotid sinus leads)...1-2 Implantatadapter...1-2

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Att förbereda er hjärtstartare Normalt är er hjärtstartare helt klar för användning redan vid leverans. Kontrollera gärna detta genom att öppna gula locket och

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande AED-räddningsfärdigheter

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Receiver DT10 3 Funktioner - Receiver DT10 4 Kontrollera hörapparatens

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Mediana HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-141 50 Vid reklamation, kompletterande inköp samt övriga administrativa

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas.

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas. INVENTION FOR LIFE ETT HJÄRTA I KAOS Hjärtstillestånd eller hjärtstopp kallas det fysiska tillstånd som inträtt då hjärtat slutat slå, då det står "stilla". Ett så kallat sjuktillstånd. Ca 10.000 svenskar

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

BRUKSANVISNING D250TS

BRUKSANVISNING D250TS BRUKSANVISNING GRATTIS Vi gratulerar till köpet av nya CTEK professionella 24 V switchade batteriladdare, 12 V-omvandlare och utjämnare. Den ingår i en serie professionella batteriladdare från CTEK SWEDEN

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Micro Receiver DT20 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollera

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL Information om PatientSafe Begränsad garanti Coverage FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL För säkerhets skull. För din skönhet. För din säkerhet. Försäkra dig om att det bröstimplantat som ska bli en del

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

AED Plus. Den bästa hjälpen för livräddare

AED Plus. Den bästa hjälpen för livräddare AED Plus Den bästa hjälpen för livräddare HLR behövs De senaste riktlinjerna från European Resuscitation Council (ERC) som utgavs 2010 är tydliga: framgångsrik defibrillering kräver att HLR (hjärt-lungräddning)

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer