Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Samhällsbyggnadsutskottet KSsu 68 dnr: KS 956/ Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade beslut i fråga om det utvidgade strandskyddet för hela Båstads kommuns kustremsa och förslaget är inskickat till Länsstyrelsen i enlighet med anvisningarna. Tjänstemännen har i samband med och efter beslutet uppmärksammat kommunens politiska företrädare på att föreliggande beslut i strandskyddsfrågan, för området kring N orrviken, ligger i strid med tidigare taget beslut avseende planbesked som finns för samma område. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Magnus Sjeldrup, daterat , med tillhörande bilaga. Föredragande Deltar ej i beslutet Yrkanden Förslag till beslut Samhällsbyggnadchef Lisa Rönnberg och miljöstrateg Magnus Sjeldrup. Ann-Marie Johnsson C), James Johnson BP) och Ingrid Zäther S) deltar ej I beslutet. Thomas Andersson FP) och Pelle Höglund M): Bifall till tjänstemannaförslaget daterat Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Beslut för N orrviken, i frågan om det utökade strandskyddet, ändras till l '-' Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

2 - 164-

3 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad Tjänsteskrivelse 1 1 ) Datum: Handläggare: Magnus Sjeldrup/ Lisa Rönnberg Dnr: KS 956/ Till: Kommunstyrelsen via Samhällsbyggnadsutskottet Beslutet skall expedieras till: Lisa Rönnberg Bilagor till tjänsteskrivelsen: 1 Bilaga Karta över berört område 2 Planbesked för Norrviken lilla Båstad KF dat Förslagtill avgränsning av utökat strandskyddsområde KF dat Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken Kommunfullmäktige fattade beslut i fråga om det utvidgade strandskyddet för hela Båstads kommuns kustremsa och förslaget är inskickat till Länsstyrelsen i enlighet med anvisningarna. Tjänstemännen har i samband med och efter beslutet uppmärksammat kommunens politiska företrädare på att föreliggande beslut i strandskyddsfrågan, för området kring Nonviken, ligger i strid med tidigare taget beslut avseende planbesked som finns för samma område. De motstående besluten har efter infmmation vid EU föranlett ett uppdrag om att på nytt lyfta frågan om avgränsningen av det utvidgade strandskyddet, dock endast för Nonviken. Sedan beslutet togs om kommunens förslag till det utvidgade strandskyddet har två förutsättningar dessutom klargj mis beträffande N onviken. 1.Ägandeskapet för Nonviken är klargjmi och avgjmi 2. Riksantikvarieämbetet har beslutat om RI kultmmiljö. En tillräcklig mängd intressen finns utpekade för att väma N ontvikens unika förutsättningar varför kommunen nu ser annorlunda på det förslag som bör ligga till för det utvidgade strandskyddet i området. Förslag till beslut Beslut för Norrviken, i frågan om det utökade strandskyddet, ändras till tjänstemannaförslaget. Båstad \t:\kka\henrik\su, bi lagorna\nyttställningstagande avseende det utvidgade strandskyddet vid norrviken.docx\h

4 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU KS KF dnr. KS 367/ c Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Förslag till beslut Detaljplan förelestorp 6:6, Lilla Båstad Norrviken) - begäran om planbesked Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit tre stycken skrivelser från Lilla Båstad AB ), stiftelsen Norrvikens Trädgårdar ) och stiftelsen Apelrydskolan ) som gäller ändring av plan för Norrviken, Elestorp 6.6 m.fl. samt upprättande av plan för fastigheten Småryd 1:8 Apelrydsskolan) Skrivelserna refererar alla till planläggning med utgångspunkt i förslaget Ulla Båstad se bilaga) som utarbetats av Lilla Båstad AB efter förfrågan om finansiering av Norrvikens Trädgårdar från stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och som visats för politiker och allmänhet genom Lilla Båstads försorg under våren och sommaren Förvaltningen anser att ändring av gällande plan Elestorp 6:6 Norrviken) bör ses som ett planärende och planläggning av Småryd 1:8 Apelrydsskolan) bör ses som ett annat även om planerna kommer att ha starka gemensamma beröringspunkter och bör kunna samordnas i sina planprocesser. Detta ärende gäller endast ändring av plan för Norrviken. Tjänsteskrivelse från projektarkitekt Per lwansson, bilaga. Förslaget Lilla Båstad, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Lilla Båstad, Elestorp 6:6 får upprättas samt att samråd får hållas ändring av plan Norrviken, Elestorp 6:6). Lilla Båslad AB:s planerade förankringsprocess ska vara del av samrådet. 2. Den fysiska planen bildar ram kring ett innehåll som ska möjliggöra finansiering av vidare utveckling av Norrvikens Trädgårdar. Planarbetet ska ske i dialog med finansiären Lilla Båstad AB och Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar 3. Detaljplanen ska innehålla ett kvalitetsprogram som befäster förslaget till utformning av Lilla B åstad gjort av de arkitekter som anlitats för detta hittills Dorte Mandrup Arkitekter, Marianne Levinsen Landskab). 5. Detaljplanen får upprättas på bekostnad av Lilla Båstad AB. Plankonsult väljs i samråd mellan Lilla Båslad AB och förvaltningen. 6. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan med avseende på omgivande naturmiljöer, särskilt Hallandsåsens anslutande sluttning i söder varför tidigare miljökonsekvensbeskrivning MKB) behöver kompletteras. 7. En särskild dagvattenutredning ska göras med avseende på den dubbla problematiken avvattning av bebyggelse, avvattning/bevattning av trädgårdar. Aven andra ut" redningar geoteknik, naturanpassad exploatering) m.m. kan bli aktuella. 8. Exploateringsingenjör och kommuncheffår i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal mellan de tre parterna kommunen, Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och Lilla Båslad AB som säkerställer trädgårdarnas långsiktliga finansiering. Forts. nästa sida justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande IPFLc& w, -166-

5 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU 129 KS 256 KF 178 Ekonom i utskottet Förslag till beslut KS Yrkande Beslut Forts. Detaljplan förelestorp 6:6, Lilla Båstad Norrviken) begäran om planbesked Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Tidigare instruktion till planarbetet för Norrviken Kf ), att utvecklingsplanen från 2001 "Nordfjells plan") ska vara utgångspunkt för planarbetet, ska inte längre gälla. Katarina Toremalm MP): En ny detaljplan ska ej upprättas då den nuvarande planen som utgår från Ulf Nordfjells utvecklingsplan endast är 2 år gammal ocli antagen av kommunfullmäktige. Pelle Höglund M) och Torgny Brenton KD): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Lilla Båstad, Elestorp 6:6 får upprättas samt alt samråd får hållas ändring av plan Norrviken, Elestorp 6:6). Ulla B åstad AB:s planerade förankringsprocess ska vara del av samrådet. 2. Den fysiska planen bildar ram kring ett innehåll som ska möjliggöra finansiering av vidare utveckling av Norrvikens Trädgårdar. Planarbetet ska ske i dialog med finansiären Lilla Båstad AB och Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar 3. Detaljplanen ska innehålla ett kvalitetsprogram som befäster förslaget till utformning av Lilla Båstad gjort av de arkitekter som anlitats för detta hittills Dorte Mandrup Arkitekter, Marianne Levinsen Landskab). 5. Detaljplanen får upprättas på bekostnad av Lilla Båstad AB. Plankonsult väljs i samråd mellan Lilla Båstad AB och förvaltningen. 6. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan med avseende på omgivande naturmiljöer, särskilt Hallandsåsens anslutande sluttning i söder varför tidigare miljökonsekvensbeskrivning MKB) behöver kompletteras. 7. En särskild dagvattenutredning ska göras med avseende på den dubbla problematiken avvattning av bebyggelse, avvattning/bevattning av trädgårdar. Aven andra utredningar geoteknik, naturanpassad exploatering) m.m. kan bli aktuella. 8. Exploateringsingenjör och kommunchef får i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal mellan de tre parterna kommunen, Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och Lilla Båstad AB som säkerställer trädgårdarnas långsiktliga finansiering. Forts. nästa sida justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande ~v0v~ -167-

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS 256 KF 178 KS Förslag till beslut Forts. Detaljplan för Elestorp 6:6, Lilla Båstad Norrviken) - begäran om planbesked Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Tidigare instruktion till planarbetet för Norrviken Kf ), att utvecklingsplanen från 2001 "Nordfjells plan") ska vara utgångspunkt för planarbetet, ska inte längre gälla. c=- KF KF Ajournering Yrkanden Arendet utgick på fullmäktiges sammanträde den 28 september Ärendet har kompletterats med en tjänsteskrivelse från projektarkitekt Per lwansson. Kommunstyrelsen har beslutat att ett arbete med revidering av gällande detaljplan för Norrviken för att möjliggöra ideer i förslaget Lilla Båstad, får påbörjas och att samråd får hållas. l samband med detta föreslår KS att punkt 1 i ett fullmäktigebeslut från kring Ulf Nordfjells utvecklingsplan daterad ), att verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken ska fungera som en mötesplats för såväl bjärebor som besökare i kommunen, bör upphävas eftersom det förslag Lilla Båslad föreslår i markanvändning inte kan ses som förenligt med instruktionen. Vid en presentation för fullmäktiges ledamöter den 12 oktober 2011 framkom att även punkt 2 i KF-beslutet , verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier, bör upphöra att gälla då beslutsfattare inom kommunen idag inte är beredda att driva den. Sammanträdet ajourneras i tio minuter. Håkan Mörnstad BP): Arendet överlämnas till beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Jonas Holgersson MP): Bifall till förslaget i tjänstemannaskrivelsen om att upphäva punkt 1 och punkt 2 i fullmäktiges beslut , 202, med följande tillägg: 1) De delar av Nordfjells utvecklingsplan som berör restaurering, skötsel och utveckling av stilträdgårdarna och Villa Abelin ska fortsätta att gälla till dess att ny likvärdig plan presenteras, 2) Inför planarbetet åläggs ägarstiftelsen för Norrvikens Trädgårdar och Lilla Båstad AB att upprätta: a) Avtal för skötsel och underhåll av stilträdgårdarna och Villa Abelin för tiden fram till dess att en ny plan vunnit laga kraft, b) Avtal för framtida skötsel, underhåll och utveckling av stilträdgårdarna och Villa Abelin efter det att en ny plan vunnit laga kraft, c) Avtal beträffande tillgänglighet till stilträdgårdarna och Villa Abelin. Anette Akesson M) med bifall från Göran Håkansson BP), Torgny Brenton KD), Inge SandEm SD), Thomas Andersson FP), Christian Nilsson C): Bifall till förslaget i tjänstemannaskrivelsen om att upphäva punkt 1 och punkt 2 i fullmäktiges beslut , 202. Anette Akesson M) yrkar dessutom avslag på Jonas Holgerssons MP) tilläggsyrkande. forts. på nästa sida. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande ~G~~, -168-

7 Iii BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige KF 178 Forts. Detaljplan för Elestorp 6:6, Lilla Båstad Norrviken) - begäran om planbesked KF Proposition 1 Först ställs proposition på Anette Akessons m fl respektive Håkan Mörnstads yrkande varvid ordföranden finner att fullmäktige bifallit Anette Åkessons m fl yrkande. Omröstning begärs emellertid och följande voteringsproposition godkänns: Ledamot som vill bifalla Anette Akessons m fl förslag röstar Ja; Ledamot som vill bifalla Håkan Mörnstads yrkande röstar Nej. Omröstning 1 Proposition 2 Omröstning 2 Beslut Reservation Voteringen utfaller med 37 Ja- och 3 Nej-röster, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Därefter ställs proposition på Jonas Holgerssons tilläggsyrkande, varvid ordföranden finner att detsamma avslagits. Omröstning begärs emellertid och följande voteringsproposition godkänns: Ledamot som vill avslå tilläggsyrkandet röstar Ja; Ledamot som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar Nej. Voteringen utfaller med 34 Ja-, 3 Nej-röster samt 3 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Fullmäktige har således beslutat att avslå tilläggsyrkandet Kommunfullmäktige beslutar: 1. Punkt 1 och punkt 2 i fullmäktiges beslut , 202 Utredning och finansiering - Norrvikens trädgårdar), upphävs. Mot beslutet till förmån för de yrkanden som avslagits reserverar sig Håkan Mörnstad BP), Eddie Grankvist BP), Helena Stridh BP), Jonas Holgersson MP), Katarina Toremalm MP) och Jonas Nilsson MP). justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande 111 '-~ \{'l~ v -169-

8 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen l 2) Tjänsteskrivelse. Anvisningar för planarbete Norrviken. Kommunfullmäktige Ks har beslutat att ett arbete med revidering av gällande detaljplan för Norrviken för att möjliggöra ideer i förslaget Lilla Båstad, får påbörjas och att samråd får hållas. I samband med detta föreslår Ks att första punkten i ett Kf-beslut från där Kf ger instruktioner för planarbete i anslutning till Norrviken bör upphävas/ändras eftersom det som förslaget Lilla Båstad föreslår i markanvändning inte kan ses som förenligt med instruktionen. Vid en presentation för några av dagens Kf- medlemmar framkom att även andra punkten i Kf-beslutet från 2001 bör upphöra att gälla, då beslutsfattare inom kommunen inte idag är beredda att driva den. Kf säger i sina två första paragrafer att kommunfullmäktige beslutar: l. Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som mötesplats för såväl Bjärebor som besökare i kommunen. 2. Verka for att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier Den utredning som avses är den utredning som kommunen gjorde kring Norrvikens framtid 2001 i samband med att kommunen beslutade att inte längre bidra löpande till Norrvikens finansiering. Utvecklingsplanen enligt scenario A är den plan som trädgårdsarkitekten Ulf Nordfjell gjorde på uppdrag av stadsarkitektkontoret , med bidrag gällande kulturcentrum genom Gustav Kraitz och som ingår i utredningen. r=- Utvecldingsplanen är som namnet säger en plan över hur Norrviken skulle kunna utvecldas. Den föreslår ett antal åtgärder under mottot: bevara, restaurera och utveclda. Till formen är utvecklingsplanen en historik bing upprättandet av Norrvikens trädgårdar, en kmtbiografi över Rudolf Abelin, en inventering av befintlig anläggning stilträdgårdar och byggnader) och en beskrivning av vilka restaureringsåtgärder som denna behöver. Utvecklingsplanen föreslår vidare, med olika grad av konkretion, kompletterande anläggningar och helt nya anläggningar. Restaureringsåtgärder beskrivs i text medan de föreslagna kompletterings- och utvecklingsåtgärderna också sammanfattas på en planillustration. Utvecklingsplanen nämner också att andra turistanläggningar bör etableras för att samverka med trädgårdarna; konsthall, golfbana, resmianläggningar. I de senaste årens planarbete kring Non.'viken, FÖP Nonviken, Kattvik och detaljplan förelestorp 6:6 m.fl. Non viken) har stadsarkitekt/planavdelning och beslutande politiker ansett att det som föreslagits av nya anläggningar och ny bebyggelse i huvudsak har varit förenligt med Utvecklingsplanens planillustration. Nu anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det inte längre kan sägas om det som föreslås i Lilla B åstad. Det är framför allt bebyggelsen och trädgårdmua som Lilla Båstad föreslår längs entreaxeln till NmTViken som är principiellt mmorlunda. Utvecklingsplanen har över denna mark dels en stor parkeringsanläggning och dels ett första patii av föreslagna nya trädgårdar. Lilla Båstads nya bebyggelse och nya trädgårdar sträcker sig över hela parkeringen och nålmre Barockträdgården och den första tväraxeln än i utvecklingsplanen. Lilla Båstad föreslår vidare ett hotell sydväst om villa Abelin där utvecklingsplanen i stället föreslår nytt förråd, kompost m.m \t:\planavdelningen\dpl\2_pågående_planer\lilla båstnd\7. planuppdrag ~ ansökan',tjänsteskrivelse utvplan kf.doc\p -170-

9 2 2) Utvecklingsplanen från 200 l har samtidigt aldrig realiserats. Alla åtgärder som den föreslår förutsätter omfattande finansiering utöver den årliga driften av Norrviken. Ulf Nordfjell verkade som konstnärlig ledare för Norrviken år 2002 och beräknade då i ett kompletterande dokument, Operativ Plan , vilken omfattning av investeringar utöver den årliga driften som behövdes för att realisera planens restaurerings-, kompletterings- och utvecldingsåtgärder. Totalt var det 54 miljoner på lång sikt, samt nyinvesteringar under 2003 för 1,7 miljoner dåtidens penningvärde). Inget av det som föreslås har realiserats eftersom finansiering inte har funnits Privata finansiärer har genom NT AB finansierat den årliga driften under den sista tioårsperioden men inte de omfattande investeringar som utvecklingsplanen behöver). Kommunen, som inte längre är finansiär av N orrviken, kan inte binda potentiella finansiärer vid en hittills helt orealiserad och o finansierad utvecklingsplan för trädgårdarna. Förvaltningen anser med detta att det inte längre är lämpligt och hederligt att säga att utvecklingsplanen ska vara grund för utvecklingen. De delar av utvecklingsplanen som är en inventering av befintlig status på trädgårdar och byggnader och förslag till restaureringsåtgärder är fmifarande viktiga referenser för den som ansvarar för trädgårdens skötsel men de har ingen relevans för detaljplaneringens markanvändning- de får avtryck endast genom att detaljplanen anger att befmtliga stilträdgårdar ska bevaras/restaureras. En sådan anvisning kommer även en reviderad detaljplan att innehålla. Punkten två i Kf-beslutet från 2001, att utvidga Nonvikens mark, är heller aldrig förverkligad. I praktiken betyder det att kommunen skulle hjälpa Stiftelsen ekonomiskt och på annat sätt att genom köp eller byte med kommunal mark få ett större markinnehav från kringliggande markägare i NTAB och familjen Abelin. Förslag till beslut: Kf beslutar: De två första punkterna i fullmäktiges beslut , 202: Utredning och finansiering- Norrvikens trädgårdar, upphävs. Båstad som ovan c- Per Iwansson Projektarkitekt -171-

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ḃ-~. l }L,. ' Blad j- U~ ~ Ksau K s Kf d nr 1090/ Arendebeskrivning PM Jäv Förslag till beslut Utredning och finansiering- Norrvikens trädgårdar Kommunstyrelsen har tillsatt en organisation för utredning om Norrvikens Trädgårdar och angränsande områden. styrgruppen har bestått av kommunstyrelsens arbetsutskott och ordförandena i barn- och utbildningsnämnden, miljöoch byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt representanter från Bjärepartiet och Kristdemokraterna. Under styrgruppen har funnits en arbetsgrupp med personalchefen, stadsarkitekten och utredare vid kommunkansliet Utredningens mål har varit att i samråd med olika intressenter och myndigheter ta fram ett beslutsunderlag. Arendet har behandlats av kommunstyrelsen den 7 november 2001, 175. Arendet utgick från kommunfullmäktige den 28 november 2001 p.g.a. av att Pelle Höglund väckte jävsfråga avseende Lars Elofson, Tord Knutsson, Henrik Andersson och Kjell Bertilsson. Föreligger promemoria i ärendet från kommunsekreterare Gunnar Nilsson, daterad , bilaga. Under arbetsutskottets behandling av ärendet är följande personer ej närvarande i lokalen på grund av anmält jäv: Lars Elofson, Tord Knutsson, Kjell Bertilsson och Haakon Böcker. Till ordförande att leda förhandlingarna utses Benkt Ragnarsson. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1.Kommunstyrelsens beslut, , 175 upphäves härmed. 2.Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som en mötesplats för såväl Bjärebor som besökare i kommunen. 3.Verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier. 4.På sikt vara öppen för en reducering av kommunens engagemang i stiftelsen Norrvikens trädgårdar genom permutation av stiftelsen så att fackkompetens inom trädgårds- och landskapsvårdsområdena mm och långsiktiga finansiärer bereds plats i stiftelsens styrelse. 5.Ge miljö- och stadsarkitektkontoret i uppdrag att i samverkan med Norrvikens Trädgårdar AB och olika intressenter upprätta fördjupad översiktsplan för utveckling och bevarande av landskapet mellan Småryd, Kattvik och Boarp, enligt bilaga 9, samt anvisa kr för detta arbete ur 2002 års budget. 6. Under förutsättning att extern medfinansiering erhålles utbetalas ett räntefritt lån om kr under 5 år till stiftelsen. justerandes signatur au/pre s ks/nämnd kf utdragsbestyrkande -172-

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad forts. Ksau 261 Ks 187 Kf 202?.Lämna kommunal borgen för företagslån tom år 2004 för företagslån i Sparbanken Gripen om kronor till stiftelsen om stiftelsen inkommer med lånehandlingar. 8.Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen Jäv m.m. Beslut om upphävande Yrkanden Under kommunstyrelsens behandling av ärendet är följande ej närvarande i lokalen på grund av anmält jäv: Lars Elofson, Tord Knutsson och Haakon Böcker delikatessjäv). Som ordförande utses Karl- Erik Ivarsson att leda förhandlingarna. Föreligger arbetsutskottets förslag i ärendet med förslag att kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut i ärendet och prövar ärendet ånyo i sin helhet. Kommunstyrelsen beslutar första enhälligt: 1. Kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet 175/01 upphävs. Vid kommunstyrelsens fortsatta överläggning i ärendet framställes yrkanden enligt nedanstående. Pelle Höglund yrkar att kommunen kräver att skuldebrevet mellan stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och Sparbanken Gripen skrivs om. Pelle Höglund yrkar att istället för punkterna 1-7 i arbetsutskottets förslag beslutar kommunfullmäktige följande: att stödja en långsiktig utveckling där Norrviken och dess närområde skall fungera som en mötesplats för såväl kommuninvånare som besökare i Båstads kommun. att snarast avveckla kommunens engagemang i stiftelsen Norrvikens trädgårdar och därmed bereda plats för långsiktiga finansiärer. Kurt Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ingvar Linden, med instämmande av Gunilla Jarlen, Benkt Ragnarsson, Laila Wilhemsson och Håkan Philipsson, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg till p 6: Under förutsättning att extern medfinansiering erhålles med minst motsvarande belopp, utbetalas ett räntefritt lån om kr under 5 år till stiftelsen. F justerandes signatur au/pres ks/nämnd kf utdragsbestyrkande G ~ \~~ \-...;; J -173-

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 3 7 Ks 187 Kf 202 Propositioner Beslut Efter framställda propositioner i tur och ordning på yrkandena finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Höglunds yrkande om skuldebrevet samt Lindens yrkande om medfinansiering samt avslå Höglunds andra yrkande. Kommunstyrelsen har således beslutat: 1. Kommunen kraver att skuldebrevet mellan stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och Sparbanken Gripen skrivs om. Vidare har kommunstyrelsen således beslutat föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1.Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som en mötesplats för såväl Bjärebor som besökare i kommunen. 2.Verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier. 3. På sikt vara öppen för en reducering av kommunens engagemang l stiftelsen Norrvikens trädgårdar genom permutation av stiftelsen så att fackkompetens inom trädgårds- och landskapsvårdsområdena mm och långsiktiga finansiärer bereds plats i stiftelsens styrelse. 4.Ge miljö- och stadsarkitektkontoret i uppdrag att i samverkan med Norrvikens Trädgårdar AB och olika intressenter upprätta fördjupad översiktsplan för utveckling och bevarande av landskapet mellan Småryd, Kattvik och Boarp, enligt bilaga 9, samt anvisa kr för detta arbete ur 2002 års budget. 5.Under förutsättning att extern medfinansiering erhålles med minst motsvarande belopp, utbetalas ett räntefritt lån om kr under 5 år till stiftelsen. Reservation 6.Lämna kommunal borgen för företagslån tom år 2004 för företagslån i Sparbanken Gripen om kronor till stiftelsen om stiftelsen inkommer med lånehandlingar. Till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Pelle Höglund mot beslutet. Kommunfullmäktige Jäv Yrkanden Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet deltar ej följande på grund av jäv: Lars Elofson, Tord Knutsson, Haakon Böcker, Kjell Bertilsson och Ann Marie Bertilsson. Pelle Höglund yrkar: avslag samt istället för punkterna 1-6 följande: att stödja en långsiktig utveckling där Norrviken och dess närområde skall fungera som en mötesplats för såväl kommuninvånare som besökare i Båstads kommun. att snarast avvecl<la kommunens engagemang i stiftelsen Norrvikens trädgårdar och därmed bereda plats för långsiktiga finansiärer. forts. justerandes signatur au/p res ks/nämnd kf utdragsbestyrkande -174-

13 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige forts. t~ '.,.~..,," Kf / ----~--- ~~ Per Adbro, Ingvar Lindem yrkar: ändring av punkt 5 "... högst kr... " Håkan Sandin, Thomas Andersson, Christian Nilsson: Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av punkt 5: "... med minst motsvarande belopp... " strykes. Propositioner, Beslut / - ~"~.~-"~ Efter framställda propositioner i tur och ordning på yrkandena finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå Höglunds och Adbros yrkanden samt bifalla Sandins m fl yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar: ;{j / }, 1.1]';; 1.Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i :i0lf: utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som en mötesplats för så \~~~- väl Bjärebor som besökare i kommunen. J/i:. 2.Verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier. ~-~ 3.På sikt vara öppen för en reducering av kommunens engagemang i stiftelsen Norrvikens trädgårdar genom permutation av stiftelsen så att fackkompetens inom trädgårds- och landskapsvårdsområdena mm och långsiktiga finansiärer bereds plats i stiftelsens styrelse. 4.Ge miljö- och stadsarkitektkontoret i uppdrag att i samverkan med Norrvikens Trädgårdar AB och olika intressenter upprätta fördjupad översiktsplan för utveckling och bevarande av landskapet mellan Småryd, Kattvik och Boarp, enligt bilaga 9, samt anvisa kr för detta arbete ur 2002 års budget. 5.Under förutsättning att extern medfinansiering erhålles, utbetalas ett räntefritt lån om kr under 5 år till stiftelsen. 6.Lämna kommunal borgen för företagslån tom år 2004 för företagslån i Sparbanken Gripen om kronor till stiftelsen om stiftelsen inkommer med lånehandlingar. Reservation Till förmån för Pelle Höglunds yrkande reserverar sig Pelle Höglund, Margareta Carlsson, Gunhild Svenonius och Ingrid Larsson mot beslutet. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres rij-1~r1 \~~

14 SAMMAN"IRÄOESPROTö KOl l Blad S?infiälls~yggnMsut5kottet Komi1tii!lst:Yrelse~ i<oinnni:nfullm~i<tig~ _ 4 2;} 15 r<:s stt I<S IF B d_ni': {S 956/10-13,30 Förslag till ävgd~nsnin~ av utökatstrandskyddsområde. l Besl{rivili!'lg av äl eiirlet Beslutsuiderlag Yrimiidet) Prqpos,it~on Forslag tlil beslut I<SZOJ3,)1-o9 Yr~~ n den B,åstads komunin hal efl:)judits inö)lighetav Läpsstyi elseil!lttkonitiiajned fi:ii'slag;pä lämplig avgt'äti~t1ing av utöht strändskyddsotil råd e. Tjätisteyttrande ft%1 miljösb;ateg Magh'tfs Sjeldriip, date! ad : , :iiled tillhörande bilagot;. Maimus SJe}dnli>'för~4r<ir ~~e M et, H<\a~{öh $öskec)i llifail ~m förs.lag e.:n.hgt <;:elite~pafti~ts reniissytti a,nde. lrigii~ ~ä~het' s): Blfail tii~. fö~ ;$1ag ~rili~ SQ ~ i~hl~)i19l<r,<tterri<!ki ei:nis.sytli"atid~. Pelle Höglund M)!Jc~1 Thon1?s Anders$on F)?)~ Bit'all till Ilgg<'mde ftit'siag. ~fter f~'i,mvijäll9-a propo~i~io,ner påyrtwi~l:!na ovan tum m or4forlnden att ~tsl<ö~tet blfaiijtllggandetjat~stemannaförsia.g. Sainh~ll!>QYggne~d.sii~ko~~e~ fö.r$l?g: ~<o_m.111_unmlmaic ige.be~l~.tar: i.. Föt'siag till on1d!'agningf;:ivgdi,1~n \ ng ~v a et ~~~vidgac~e str<'u\dsi5yddetantas galiaride.fastigheten -slättad>ci s: i '!Atina pä kiinten") som avviltel~e. ui sprurigliga tjähstenfannaföislaget ' Föt;sl~g ttll onidragilingfavgränsi1ing av detutvidgade strandskyddet.gallärtde fastigheten Segeltorp S:lpåd<ei ing~ytatfsoni im1efattasav vei'ksainheten'hovshäli<ii ) söm avvikelse frårt 'det iit'spitit1gligä tjänste miuinaförsle~gef, 3. 1'jilnsteiii~nn~föt:släget antas SQil.l kohll:n!j..i\.eri!) eget föt:slåg, ni ed )\iån h~n}rida a \~Y it<:~ise r.. At1n-J\1C1de JoJ1nsson C): Biall tili cent.et'ii,s reriiissvai, )on~s!-hissor Mr)! Eddi ~ Gi;a.nkyist ~P),Jc;trnes johl}sm} BP) och GÖran Hål<an$$Qll. BP] yi l<ar bifall tih ceriten1s ~ emis~var, från det ~ ilontas Anc~er~son~P), T~H g~y Brenton I{D) pth AsaRagnarsson M): Bifail till san1hällsbyggitadsut~kottets förslag. Ann ~Mat 'gi et i~jei)berg Sj:.BJtall till södaldelitl)isi aternas remissvar. fotts. på nästa sida. iltskottfpi esldium Justei andq5 slgitatui ci' I<Sfnänind KF i.jt'dr<)gsbestjrrkande ~~ J'dL )!kl.,

15 o. BASTADS KÖNlMUN J{omrri.ut1st}irelsen i<ofuititiilfullniäktige SAMMANTRÄDI:SPROTOKOLL h ~01-23 at ad ls 19 i<f 8 Forts. Förslagtiii avgränsning av utokat strandskyddsområde ls i-09 Proposition Efter fralns'tälldäpröpös~tionei:på d~ framl~gdayd{atidena finnerordföranden att sanihåilsbygghädsutsköttets' förolag bifallits. Örnröstning begäi s '.. '. Föralt fä frairi inötföi'slag till huvudohtröstriii1geri ställer ordföt:anden proposition på de tvåandi.'ayrkåncienalbifall till cei'ited1sremissvar i esp. bifall till ~0- daldeth}kt'atet'ria$ a: ~mlssvät~ vårvid oi d.föräitden finner att sociäldemöl<r.tternas förslag bifaliit$ Q~hskä ~tgöhimtitföt;slag i hi.[v~ciomi ö#nln:g~n ; Öin'rÖstnhl..gbegätS,.. Fo)jåJide 9nli östni.ngs~n:lriitlg gqdk~rin.s:. ~ed~ri1q~ som vjn :attsod.<m~niolia~eri:i~s remlssv~r ~l<a. utgör~ mo~forslag. rostat J.Ai. t.i~~nwf~om. v.ll.l a~tce~~erns i ~rni_s~v~wslm utr::'or~ r{otfqrslag rqs,t;tr NEJ. Ön)röshtirtgeu lttållet med 7.jA... r9.ster, S N EJ.;.d~ster sarrit l ~01\i ~vstädrån åt:t röst~ ~l)iigtfgljande: tiiim1~s Anaei ssoi) FP).. X. V11ri JoharissorG) InMia Stefanssori {S)_ jo'fuis Nilsson MP) x x x,x RonU)l\lUStyreiseilhm s~le~eshe~luta:t att socialdemokt'atet'il~s föt'slag ska utgara nwtfi:h:sagi hitvit9ont~~östnjnwm... for~s. på nästasii\a. utsl<ott/pvcsiditiitl rusterandes signaturer" KS/1\ämnd l< F Utd t:agsbcsiyrkilnde 17~ cltlo L. J#:j

16 ~ BASTAPS U KOMMUN I<ommuhstyrelsen Kö!Ut:ritit1fuiimäktige SAMMANTRÄOESPRQTOKOLL '2013-0i-23 Bia el 2f3 17 l{s 19 KF a Forts. Forsla~ till avgränsning av utökatstrandskyddsömräd~ I<S Pr~p6sin6r: htivitdon1röstlting Led~_mot som vill ~ifulia s~n1h.äusbyggn.ad_sutslmtiets forsj!lg röstar ja; Le~arilot~pmv:iJi ~l fajta sqdaldem:okraternasföi slag riistm' NBf. JltWllctomröstnit)g Otllrös~ing~l\Ji.tfcl)lei' me~ 5JA.~~;Öst~t. 7 NEFt'Öster sam n som:avstå.r frät~ att i östa ~njjgtlolj~ntie: it~.<tamot :;'~ithxr::i.:{.ijli%g;::: n;. :}A;';\4i5~ :;'ili.neo,\\; :T,:t/'k :ffi.,vst-a.t'.s,:;/'/)f_ Åså Jlagftai ssori Mf - x ulf.holmberg Ml. x Cöt~ri Ilåkånsson'fBPJ x Jan1~sJQhns6Q.BPj X. komlllt\nstyrelseh bar.smedes ~beslutat ~t t bifålia soc:ialdeniol<ratern~s förslag. Forslag till beshtt 'iommunscyt etsensföt'slag.till Mlriläktige: ICoh1munniitntäidi~e heshitar: L Tjät1stelnariihi.föi'släge~antas soi)1 koim\umensegedörslag, med awikelset' i Eiillighet nied söcialdeh)cikt'atei nas,teinissvat;,.. '. Resei vatiöil KF 2013 ~01-23 v~:,<~)tde i Motheshitet reserverar sig [<erstill Gustafsson M), Ulf Holmberg M}, Asa Ragr)ai;sson~), ThomasAridersso11 FP) och T<W~ri.Y' Bi'et~toi\'r<D). Je~st!.n Gust~f~sön rvl); BifaU till tjänstetnanten~ försl,lg. Aith-Ma~ ie Johnsson te); Jan~t' Gttnnå 'S:iOJi C)C)t!lJonii~ Holgersson Mr>): BifaU tiicen~e t;p~di~t~ f.örsl~g An~-M~rgret l~jelbei g s) )Clt Thotn~~ An~et:ssqn FP): Bif;;tU till tsför~lag Sociald~i11okraterqas i).rsl~g).. o. ut~i,ott/pri:si _dluii' '. -. Jitstc1'atides signatui"cr KS/Jiätiuld Kf Utdt agsll_cstyrlr~itd _e ~?J -~ _ _ ~ ifld - - tnrj Efte.i ft:an'!ställctilpi op)$it.i1hiei på q.~jt'~!iilag\a) t i)ati~~ria, bifall till _sajt_'ihällsbygg!jåds_utsl~oi:teb fqi~$tagtes p.: bitall till.so.dai4.e1nol{rat~ 'i1~ - f6i sl~g - ftri:n~t; ordföi~ån~en att_ ~ainhällsbygg[i~dsi,tsj<otte~ föi'slåg b.ifå1lits; bil;ii osttiiiig b!:! &~!:s. Föijal)~e.omf.öst~iqg~ora'iifng ~ godl{~iws; -178-

17 SAMMANTRÄDJ:SPROTOKOLL I<ommllnfuihriäktlge KF ~ Forts. Första~ till avgränsning av utökatstrandskyddsområde Även H~käri Möt ~~rad BP) ytt~a.r sig i ~i endei:. Eftei ft'~mställd.a prop9sition~r. På de. frainl<~gda yrl<ande_rt~ finite r ordföranden at~ fti)lm~l~tige bif~iift Q!iii )strt_ing begar~ ~..... För a~ fasst~!jan1qtförslag til\<:~m.rost~iqge,il si:~ lie ot<wt<lnden pt"opp,sl~i)n pä Qetttet:p_ar#~~JQI.~slag i:esp~kt.iy~~{s, fli;sl_aget. S.gci~l~e_m)kra~ei'q~s.förslgg) v~rvicj )i ~föt'andeil.finner ~tb<s~foi"sllgej $ka_utgi}t'a nwtf rsiag i Q!.tWost- )llngen. P ~t'os't.;tin~ 6eiärs. Ömi ö.stnilig l Foija~~le ~rnt'ö~ti1{~tgs.ordni_ng gqdkäpn:;: Lepanlöt sötll, vill hifa!lä>i<s~förstaget röstai' ja, Ledan1otsoin vitf.bifaitä certter~pahietsförsii;l.g rostai Nf;J. öinröstriingett utfaiier med 18 Ja- och z i NeH"öster, samt lsoili a'i.istär, viiket riaiili~reft;ålng~i avtiliphitoköl!et fo~ad Qäi'vMo- och ori,röstnhigslis~. fp.limäktige ha i s~ledes bifallit c~n1erp~rttets föt'sla~ som nititfö) sl~g. p~i'!iftet~ ställei ~ grdfö} ~jidei1 pdip\)~tjo _ri p~ tjänst~maqriel!s ft\t'slag r~spel~l:ive Cehtei päi' ti~js fiwslag vin vid 9i;<lfo1'At1deh l'in~el ati: ftijirrt~l<tige W'iillit}jäilst~i~aniie~s, foi sl~g. ~Öwi:Ö~t~ijg big~rs. FÖlj~nd~ omrps~njng~qrcil1h1g gogi~änns: Ledatnot son\ vill b.ff~llatjä_nsf~lll~iiw'!lls föt'$la.g ros~d~, 'i.ed~moj sprn viiibiåfia Centet;pat;Uets fö.rslag u~tc\t; NEJ. Onu'östtifng 2 Oriir~,s~ 1gen, u~f~iie.i' t*eci~j<t ~ o~h~3 N~h9.st~r~ sam~ t ~)~ _ avst?.r,vilket 1;1änn:_are frålitgi\r avtill prot)koil.et fog~d när\rai o" och ~niiröshiings}i~_ta. f~lhn~l~tl~e hat s~le~~s bifallit C~nt~rpa ;~letslörslc;lg. besh.ttat : 1. Tjättstemann'äförslaget antas som i<othinline.ils eget fö1'slåg, the~ avvilelser i ei lighet inc~l Cent~i~paitiets t'tlll'iissvar.,_ Resefvation Möt besiutet reservei a1 sig närvara1ide ledaiilöterf~ån: Möderatetria, Folkpåi-th~toi:h i<ristdeii1old~tei t1a. ' '-:-... Utskottfpresldilllit..... Jttst~t'<uides slgnatwer KS/phrtnd KF Utd rags!jescyrlq1itd~ ~&lv cubl

18 BAOSTADS kömm8.n Komrnunledniogs ~antor 1 7) Qqtorn: 21 ol<tob~f2012 Handläggare: Martgus Sjeldrup önd<s 956/1ö-83o T! H: l<örni'nutt?tyr~lse.n via Samhäll~byggtad~Litskottet )3eslut?tslwH e~t'!di.el asjill: Såmhällsby~gnad Lisa Rönnbetg; icmnrriunlednit1~~kontoret Magnus Sjeitir~p 1,3illgor titl tjäristesl<dyelsetl: 6 1; Fj:irslag till be$ l!j t 2. Tidigare tj~n~t~s)<rivelse m~d tjänst.emannaför!)lag 3. G~nterpf,Ii ti~t~ yttrc;~11~e ~iljqp~rti~ts ytt.range f \'olkp~~tje~yttraiJ.d~. 6. S<idaldet:nokl~t~t'na:s y.ttt artde Förslag t m A~. avgrän~ning.. av ut)k~t.stranclskyddsområde B~st~d~ l<ortu)i4il }\ar erbjut;li~ möjligmtav Läi1Sstyt;~lset~ attj<ofuti:la ni ed qrsl~g.p~ läntpli g <tvgt'än:s11,ing a y utökat str~ndsl<y~4$omr~<;l~ el)ligt skriveise f tät) Län~s~yi;elSen,.... Bål.<g~ulicl. D'ndei perioden... enligtbesl~tti Samhällsbyggnadsttskottet, b.a.r ~~mtiiga pgrtier fåt~ erbju~ dand_e atty~ttå sig o,n1 tj~nsternc1t1i1afo.i~slag~t gall~il~~ de,t ut\;id~de ~tr~ridskyddet. Där parti~ ~q1~ h~ i omb.,9lts ~ttmotivera d ~ rörslag tititöi~andhnga.r~ rn)tbåt<gtimd av.dhvfir;legi'tiiid,er l kt'iterier soirt är sätta av Lansstyn~lsen foi det utvidgad~ strandskyddet. 1:\i<tuent Fyr<;~. i elt)i~syttr~hqe hat inkq~mit under P.~rioden CeritetrYariteri B'åstadbilåga 3) f\1iljpp~i~itetl3ä~täq C~UMa. 4l Föll~p~ri~eJ IJb13raJe.rn~ )3~$ta_d b!iaga, S) Söcia:ici.etltölctatetna i Båstäd bii'agå 6j Övervägande/framtid såiu'tliga inköinna syrtpimktei ö ch förslag till änddilgar hat gåtts igenori1 och besv.arats i tabel~ le i itedm1. Fullsi:~tidigt femlssytqoande fint;ts a'* I~sa i bifqgc.tde bil~gor.

19 2 7) Yttrande Centerpartiet Båstad Området i dag omfattas av ringa biologiskt värde, en äppelodlings bidrag till artmångfal- den anses som ringa. området är dessutom inhägnat, vilket förhindrar tillgängligheten till för allmänheten. Den naturliga avgränsningen ligger i Litorinavallen som avgränsar och följer således liggande förslag. Området Paulins väg fram till Apelr~dskolans fastighet fram till vegetationsparti som finns i fastighetsgränsen. Området ligger nära ansll.j.tning till tätbebyggtområde. Området är ett område där kustlandskapet och åsens sluttning, på ett naturligt sätt, åter möts efter den bebyggda kusten in mot Båstad. 300meters strandskydd behövs för att denna naturliga övergång mellan bebyggelse och grönska byggs bort. Området ligger nära tätort med fria strandområden. Svar/Förslagtill ändring Mot bakgrund av de fastställda värdegrunder för uppdraget, där yttrandet inte kan anses som motiv. Kan inte förslaget antas till förändring. Detta föranleder förslagsvis inte till någon förändring av det liggande tjänstemannaförslaget Området mellan Norrvikens trädgårdar till Kommunstyrelsen fattade beslut om nytt vägen övrekattvik planuppdrag för Norrvikens Trädgårdar , dnr 367/11-310, i enlighetmed det Viktigt att bevara och värna om de rödlistade ideförslag som Lilla B åstad AB presenterades arterna i branten i södra änden av Norrviken under våren Ett förslag från Kommun- lavar) viktigt att bevara spridnings korridorer. styrelsen om att det utvidgade strandskyddet Förslag till yttrande är med motiveringen natur inom "Norrvikenområdet" skallligga kvar med, rekreation och etiska värden att det utvidgade nuvarande, befintlig utbredning försvårar och strandskyddet ligger kvar. kan helt utesluta möjligheten till en ny detaljplan i enlighet med det planuppdrag som är givet. Detta föranleder förslagsvis inte till någon förändring av det liggande tjänstemannaförslaget Hovs hallar; _Parkeringen skall ingå i strandskyddet för att förstärka undanhållet av framtida bebyggelse. Parkering krävs för att allmänheten skall ges tillgång till naturen. Denna motivering följer Länsstyrelsens värdegrunder gällande det utvidgade strandskyddet. Detta föranleder till ändring i det liggande tjänstemannaförslaget

20 3 7) Forts. Yttrande Centerpartiet Båstad Svar /Förslag till ändring I området efter Vrå en, Perstorp, mot Torekov Strandskydd över 300 meter, faller inte inom där naturreservatet smalnar av ramen för de värdegrunder Länsstyrelsen har Önskar vi att strandskyddet följer den naturli- utfäst gällande det utvidgade strandskyddet gaste avgränsningen som i detta fallet är en väg. Detta innebär strandskydd 300+ på en Detta föranleder förslagsvis inte till någon kort sträcka. förändring av det Jiggande tjänstemanna förslaget Slättaröd inkl."anna på klinten"; Denna motivering följer Länsstyrelsens värde- Att strandskyddet följer en rak linje från natur- grunder gällande det utvidgade strandskyddet. reservats övre kant i väster i bebyggelsens Detta föranleder till ändring i det liggande övre kant i Ramsjö via det befintliga stengärdet tjänstemanna förslaget

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012 12 19 1 (60) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 17.00 23.00. Sammanträdet ajourneras kl 20.00 i 60 minuter för middag och lite underhållning. ande: Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 10 23 1 (22) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.35. Beslutande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38)

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Tid och plats: ande: Onsdagen den 28 maj kl 19.00-24.00, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-06-13 1 (10) Tid och plats: Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande, jäv del av 77 Birgitta Sjöberg (M), ledamot Christian

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet, antagande

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet, antagande Rf 96 Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet, antagande RS 2015/184 - Förslag FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik - Utställningsutlåtande -Plankarta inför antagande - Regionstyrelseförvaltningen

Läs mer

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadset 2011-10-17 1 (7) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson (C),

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sida 4 (29) Kommunstyrelsen 152 KS Beslutsunderlag. Beredning

ESLÖVS KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sida 4 (29) Kommunstyrelsen 152 KS Beslutsunderlag. Beredning Sammanträdesprotokoll Sida 4 (29) 152 KS.2015.0369 Hemställan från VA SYD om beredning och vidare handläggning av förslag till ny taxekonstruktion och höjda anläggningsavgifter i Eslövs kommun Ärendebeskrivning

Läs mer

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 40 Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun Dnr SBK 2013.34 20 Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2017-06-21 kl. 09.15-11.50 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klockan , a journering Rådhuset, Bjällerup A + B 151. Ordinarie ledamöter:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klockan , a journering Rådhuset, Bjällerup A + B 151. Ordinarie ledamöter: Kommunfullmäktige 1(28) statfanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-12-1 4 Klockan 15.00-18.10, a journering 17.10-17.25 Rådhuset, Bjällerup

Läs mer

Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4

Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4 Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4 Bilaga till överklagande av Länsstyrelsens i Skåne beslut 2012-06- 18, dnr 5125-7157-12 Undertecknad anhåller att få komplettera föreläggandesvaret

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: 2017-12-14, kl 18:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00. BÅSTADS KOMMUN www.bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

~~

~~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Hissiaholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-03-30, kl. 13.30-17.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer