Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Samhällsbyggnadsutskottet KSsu 68 dnr: KS 956/ Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade beslut i fråga om det utvidgade strandskyddet för hela Båstads kommuns kustremsa och förslaget är inskickat till Länsstyrelsen i enlighet med anvisningarna. Tjänstemännen har i samband med och efter beslutet uppmärksammat kommunens politiska företrädare på att föreliggande beslut i strandskyddsfrågan, för området kring N orrviken, ligger i strid med tidigare taget beslut avseende planbesked som finns för samma område. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Magnus Sjeldrup, daterat , med tillhörande bilaga. Föredragande Deltar ej i beslutet Yrkanden Förslag till beslut Samhällsbyggnadchef Lisa Rönnberg och miljöstrateg Magnus Sjeldrup. Ann-Marie Johnsson C), James Johnson BP) och Ingrid Zäther S) deltar ej I beslutet. Thomas Andersson FP) och Pelle Höglund M): Bifall till tjänstemannaförslaget daterat Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Beslut för N orrviken, i frågan om det utökade strandskyddet, ändras till l '-' Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

2 - 164-

3 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad Tjänsteskrivelse 1 1 ) Datum: Handläggare: Magnus Sjeldrup/ Lisa Rönnberg Dnr: KS 956/ Till: Kommunstyrelsen via Samhällsbyggnadsutskottet Beslutet skall expedieras till: Lisa Rönnberg Bilagor till tjänsteskrivelsen: 1 Bilaga Karta över berört område 2 Planbesked för Norrviken lilla Båstad KF dat Förslagtill avgränsning av utökat strandskyddsområde KF dat Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken Kommunfullmäktige fattade beslut i fråga om det utvidgade strandskyddet för hela Båstads kommuns kustremsa och förslaget är inskickat till Länsstyrelsen i enlighet med anvisningarna. Tjänstemännen har i samband med och efter beslutet uppmärksammat kommunens politiska företrädare på att föreliggande beslut i strandskyddsfrågan, för området kring Nonviken, ligger i strid med tidigare taget beslut avseende planbesked som finns för samma område. De motstående besluten har efter infmmation vid EU föranlett ett uppdrag om att på nytt lyfta frågan om avgränsningen av det utvidgade strandskyddet, dock endast för Nonviken. Sedan beslutet togs om kommunens förslag till det utvidgade strandskyddet har två förutsättningar dessutom klargj mis beträffande N onviken. 1.Ägandeskapet för Nonviken är klargjmi och avgjmi 2. Riksantikvarieämbetet har beslutat om RI kultmmiljö. En tillräcklig mängd intressen finns utpekade för att väma N ontvikens unika förutsättningar varför kommunen nu ser annorlunda på det förslag som bör ligga till för det utvidgade strandskyddet i området. Förslag till beslut Beslut för Norrviken, i frågan om det utökade strandskyddet, ändras till tjänstemannaförslaget. Båstad \t:\kka\henrik\su, bi lagorna\nyttställningstagande avseende det utvidgade strandskyddet vid norrviken.docx\h

4 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU KS KF dnr. KS 367/ c Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Förslag till beslut Detaljplan förelestorp 6:6, Lilla Båstad Norrviken) - begäran om planbesked Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit tre stycken skrivelser från Lilla Båstad AB ), stiftelsen Norrvikens Trädgårdar ) och stiftelsen Apelrydskolan ) som gäller ändring av plan för Norrviken, Elestorp 6.6 m.fl. samt upprättande av plan för fastigheten Småryd 1:8 Apelrydsskolan) Skrivelserna refererar alla till planläggning med utgångspunkt i förslaget Ulla Båstad se bilaga) som utarbetats av Lilla Båstad AB efter förfrågan om finansiering av Norrvikens Trädgårdar från stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och som visats för politiker och allmänhet genom Lilla Båstads försorg under våren och sommaren Förvaltningen anser att ändring av gällande plan Elestorp 6:6 Norrviken) bör ses som ett planärende och planläggning av Småryd 1:8 Apelrydsskolan) bör ses som ett annat även om planerna kommer att ha starka gemensamma beröringspunkter och bör kunna samordnas i sina planprocesser. Detta ärende gäller endast ändring av plan för Norrviken. Tjänsteskrivelse från projektarkitekt Per lwansson, bilaga. Förslaget Lilla Båstad, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Lilla Båstad, Elestorp 6:6 får upprättas samt att samråd får hållas ändring av plan Norrviken, Elestorp 6:6). Lilla Båslad AB:s planerade förankringsprocess ska vara del av samrådet. 2. Den fysiska planen bildar ram kring ett innehåll som ska möjliggöra finansiering av vidare utveckling av Norrvikens Trädgårdar. Planarbetet ska ske i dialog med finansiären Lilla Båstad AB och Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar 3. Detaljplanen ska innehålla ett kvalitetsprogram som befäster förslaget till utformning av Lilla B åstad gjort av de arkitekter som anlitats för detta hittills Dorte Mandrup Arkitekter, Marianne Levinsen Landskab). 5. Detaljplanen får upprättas på bekostnad av Lilla Båstad AB. Plankonsult väljs i samråd mellan Lilla Båslad AB och förvaltningen. 6. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan med avseende på omgivande naturmiljöer, särskilt Hallandsåsens anslutande sluttning i söder varför tidigare miljökonsekvensbeskrivning MKB) behöver kompletteras. 7. En särskild dagvattenutredning ska göras med avseende på den dubbla problematiken avvattning av bebyggelse, avvattning/bevattning av trädgårdar. Aven andra ut" redningar geoteknik, naturanpassad exploatering) m.m. kan bli aktuella. 8. Exploateringsingenjör och kommuncheffår i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal mellan de tre parterna kommunen, Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och Lilla Båslad AB som säkerställer trädgårdarnas långsiktliga finansiering. Forts. nästa sida justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande IPFLc& w, -166-

5 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU 129 KS 256 KF 178 Ekonom i utskottet Förslag till beslut KS Yrkande Beslut Forts. Detaljplan förelestorp 6:6, Lilla Båstad Norrviken) begäran om planbesked Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Tidigare instruktion till planarbetet för Norrviken Kf ), att utvecklingsplanen från 2001 "Nordfjells plan") ska vara utgångspunkt för planarbetet, ska inte längre gälla. Katarina Toremalm MP): En ny detaljplan ska ej upprättas då den nuvarande planen som utgår från Ulf Nordfjells utvecklingsplan endast är 2 år gammal ocli antagen av kommunfullmäktige. Pelle Höglund M) och Torgny Brenton KD): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Lilla Båstad, Elestorp 6:6 får upprättas samt alt samråd får hållas ändring av plan Norrviken, Elestorp 6:6). Ulla B åstad AB:s planerade förankringsprocess ska vara del av samrådet. 2. Den fysiska planen bildar ram kring ett innehåll som ska möjliggöra finansiering av vidare utveckling av Norrvikens Trädgårdar. Planarbetet ska ske i dialog med finansiären Lilla Båstad AB och Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar 3. Detaljplanen ska innehålla ett kvalitetsprogram som befäster förslaget till utformning av Lilla Båstad gjort av de arkitekter som anlitats för detta hittills Dorte Mandrup Arkitekter, Marianne Levinsen Landskab). 5. Detaljplanen får upprättas på bekostnad av Lilla Båstad AB. Plankonsult väljs i samråd mellan Lilla Båstad AB och förvaltningen. 6. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan med avseende på omgivande naturmiljöer, särskilt Hallandsåsens anslutande sluttning i söder varför tidigare miljökonsekvensbeskrivning MKB) behöver kompletteras. 7. En särskild dagvattenutredning ska göras med avseende på den dubbla problematiken avvattning av bebyggelse, avvattning/bevattning av trädgårdar. Aven andra utredningar geoteknik, naturanpassad exploatering) m.m. kan bli aktuella. 8. Exploateringsingenjör och kommunchef får i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal mellan de tre parterna kommunen, Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och Lilla Båstad AB som säkerställer trädgårdarnas långsiktliga finansiering. Forts. nästa sida justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande ~v0v~ -167-

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS 256 KF 178 KS Förslag till beslut Forts. Detaljplan för Elestorp 6:6, Lilla Båstad Norrviken) - begäran om planbesked Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Tidigare instruktion till planarbetet för Norrviken Kf ), att utvecklingsplanen från 2001 "Nordfjells plan") ska vara utgångspunkt för planarbetet, ska inte längre gälla. c=- KF KF Ajournering Yrkanden Arendet utgick på fullmäktiges sammanträde den 28 september Ärendet har kompletterats med en tjänsteskrivelse från projektarkitekt Per lwansson. Kommunstyrelsen har beslutat att ett arbete med revidering av gällande detaljplan för Norrviken för att möjliggöra ideer i förslaget Lilla Båstad, får påbörjas och att samråd får hållas. l samband med detta föreslår KS att punkt 1 i ett fullmäktigebeslut från kring Ulf Nordfjells utvecklingsplan daterad ), att verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken ska fungera som en mötesplats för såväl bjärebor som besökare i kommunen, bör upphävas eftersom det förslag Lilla Båslad föreslår i markanvändning inte kan ses som förenligt med instruktionen. Vid en presentation för fullmäktiges ledamöter den 12 oktober 2011 framkom att även punkt 2 i KF-beslutet , verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier, bör upphöra att gälla då beslutsfattare inom kommunen idag inte är beredda att driva den. Sammanträdet ajourneras i tio minuter. Håkan Mörnstad BP): Arendet överlämnas till beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Jonas Holgersson MP): Bifall till förslaget i tjänstemannaskrivelsen om att upphäva punkt 1 och punkt 2 i fullmäktiges beslut , 202, med följande tillägg: 1) De delar av Nordfjells utvecklingsplan som berör restaurering, skötsel och utveckling av stilträdgårdarna och Villa Abelin ska fortsätta att gälla till dess att ny likvärdig plan presenteras, 2) Inför planarbetet åläggs ägarstiftelsen för Norrvikens Trädgårdar och Lilla Båstad AB att upprätta: a) Avtal för skötsel och underhåll av stilträdgårdarna och Villa Abelin för tiden fram till dess att en ny plan vunnit laga kraft, b) Avtal för framtida skötsel, underhåll och utveckling av stilträdgårdarna och Villa Abelin efter det att en ny plan vunnit laga kraft, c) Avtal beträffande tillgänglighet till stilträdgårdarna och Villa Abelin. Anette Akesson M) med bifall från Göran Håkansson BP), Torgny Brenton KD), Inge SandEm SD), Thomas Andersson FP), Christian Nilsson C): Bifall till förslaget i tjänstemannaskrivelsen om att upphäva punkt 1 och punkt 2 i fullmäktiges beslut , 202. Anette Akesson M) yrkar dessutom avslag på Jonas Holgerssons MP) tilläggsyrkande. forts. på nästa sida. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande ~G~~, -168-

7 Iii BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige KF 178 Forts. Detaljplan för Elestorp 6:6, Lilla Båstad Norrviken) - begäran om planbesked KF Proposition 1 Först ställs proposition på Anette Akessons m fl respektive Håkan Mörnstads yrkande varvid ordföranden finner att fullmäktige bifallit Anette Åkessons m fl yrkande. Omröstning begärs emellertid och följande voteringsproposition godkänns: Ledamot som vill bifalla Anette Akessons m fl förslag röstar Ja; Ledamot som vill bifalla Håkan Mörnstads yrkande röstar Nej. Omröstning 1 Proposition 2 Omröstning 2 Beslut Reservation Voteringen utfaller med 37 Ja- och 3 Nej-röster, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Därefter ställs proposition på Jonas Holgerssons tilläggsyrkande, varvid ordföranden finner att detsamma avslagits. Omröstning begärs emellertid och följande voteringsproposition godkänns: Ledamot som vill avslå tilläggsyrkandet röstar Ja; Ledamot som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar Nej. Voteringen utfaller med 34 Ja-, 3 Nej-röster samt 3 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Fullmäktige har således beslutat att avslå tilläggsyrkandet Kommunfullmäktige beslutar: 1. Punkt 1 och punkt 2 i fullmäktiges beslut , 202 Utredning och finansiering - Norrvikens trädgårdar), upphävs. Mot beslutet till förmån för de yrkanden som avslagits reserverar sig Håkan Mörnstad BP), Eddie Grankvist BP), Helena Stridh BP), Jonas Holgersson MP), Katarina Toremalm MP) och Jonas Nilsson MP). justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande 111 '-~ \{'l~ v -169-

8 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen l 2) Tjänsteskrivelse. Anvisningar för planarbete Norrviken. Kommunfullmäktige Ks har beslutat att ett arbete med revidering av gällande detaljplan för Norrviken för att möjliggöra ideer i förslaget Lilla Båstad, får påbörjas och att samråd får hållas. I samband med detta föreslår Ks att första punkten i ett Kf-beslut från där Kf ger instruktioner för planarbete i anslutning till Norrviken bör upphävas/ändras eftersom det som förslaget Lilla Båstad föreslår i markanvändning inte kan ses som förenligt med instruktionen. Vid en presentation för några av dagens Kf- medlemmar framkom att även andra punkten i Kf-beslutet från 2001 bör upphöra att gälla, då beslutsfattare inom kommunen inte idag är beredda att driva den. Kf säger i sina två första paragrafer att kommunfullmäktige beslutar: l. Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som mötesplats för såväl Bjärebor som besökare i kommunen. 2. Verka for att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier Den utredning som avses är den utredning som kommunen gjorde kring Norrvikens framtid 2001 i samband med att kommunen beslutade att inte längre bidra löpande till Norrvikens finansiering. Utvecklingsplanen enligt scenario A är den plan som trädgårdsarkitekten Ulf Nordfjell gjorde på uppdrag av stadsarkitektkontoret , med bidrag gällande kulturcentrum genom Gustav Kraitz och som ingår i utredningen. r=- Utvecldingsplanen är som namnet säger en plan över hur Norrviken skulle kunna utvecldas. Den föreslår ett antal åtgärder under mottot: bevara, restaurera och utveclda. Till formen är utvecklingsplanen en historik bing upprättandet av Norrvikens trädgårdar, en kmtbiografi över Rudolf Abelin, en inventering av befintlig anläggning stilträdgårdar och byggnader) och en beskrivning av vilka restaureringsåtgärder som denna behöver. Utvecklingsplanen föreslår vidare, med olika grad av konkretion, kompletterande anläggningar och helt nya anläggningar. Restaureringsåtgärder beskrivs i text medan de föreslagna kompletterings- och utvecklingsåtgärderna också sammanfattas på en planillustration. Utvecklingsplanen nämner också att andra turistanläggningar bör etableras för att samverka med trädgårdarna; konsthall, golfbana, resmianläggningar. I de senaste årens planarbete kring Non.'viken, FÖP Nonviken, Kattvik och detaljplan förelestorp 6:6 m.fl. Non viken) har stadsarkitekt/planavdelning och beslutande politiker ansett att det som föreslagits av nya anläggningar och ny bebyggelse i huvudsak har varit förenligt med Utvecklingsplanens planillustration. Nu anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det inte längre kan sägas om det som föreslås i Lilla B åstad. Det är framför allt bebyggelsen och trädgårdmua som Lilla Båstad föreslår längs entreaxeln till NmTViken som är principiellt mmorlunda. Utvecklingsplanen har över denna mark dels en stor parkeringsanläggning och dels ett första patii av föreslagna nya trädgårdar. Lilla Båstads nya bebyggelse och nya trädgårdar sträcker sig över hela parkeringen och nålmre Barockträdgården och den första tväraxeln än i utvecklingsplanen. Lilla Båstad föreslår vidare ett hotell sydväst om villa Abelin där utvecklingsplanen i stället föreslår nytt förråd, kompost m.m \t:\planavdelningen\dpl\2_pågående_planer\lilla båstnd\7. planuppdrag ~ ansökan',tjänsteskrivelse utvplan kf.doc\p -170-

9 2 2) Utvecklingsplanen från 200 l har samtidigt aldrig realiserats. Alla åtgärder som den föreslår förutsätter omfattande finansiering utöver den årliga driften av Norrviken. Ulf Nordfjell verkade som konstnärlig ledare för Norrviken år 2002 och beräknade då i ett kompletterande dokument, Operativ Plan , vilken omfattning av investeringar utöver den årliga driften som behövdes för att realisera planens restaurerings-, kompletterings- och utvecldingsåtgärder. Totalt var det 54 miljoner på lång sikt, samt nyinvesteringar under 2003 för 1,7 miljoner dåtidens penningvärde). Inget av det som föreslås har realiserats eftersom finansiering inte har funnits Privata finansiärer har genom NT AB finansierat den årliga driften under den sista tioårsperioden men inte de omfattande investeringar som utvecklingsplanen behöver). Kommunen, som inte längre är finansiär av N orrviken, kan inte binda potentiella finansiärer vid en hittills helt orealiserad och o finansierad utvecklingsplan för trädgårdarna. Förvaltningen anser med detta att det inte längre är lämpligt och hederligt att säga att utvecklingsplanen ska vara grund för utvecklingen. De delar av utvecklingsplanen som är en inventering av befintlig status på trädgårdar och byggnader och förslag till restaureringsåtgärder är fmifarande viktiga referenser för den som ansvarar för trädgårdens skötsel men de har ingen relevans för detaljplaneringens markanvändning- de får avtryck endast genom att detaljplanen anger att befmtliga stilträdgårdar ska bevaras/restaureras. En sådan anvisning kommer även en reviderad detaljplan att innehålla. Punkten två i Kf-beslutet från 2001, att utvidga Nonvikens mark, är heller aldrig förverkligad. I praktiken betyder det att kommunen skulle hjälpa Stiftelsen ekonomiskt och på annat sätt att genom köp eller byte med kommunal mark få ett större markinnehav från kringliggande markägare i NTAB och familjen Abelin. Förslag till beslut: Kf beslutar: De två första punkterna i fullmäktiges beslut , 202: Utredning och finansiering- Norrvikens trädgårdar, upphävs. Båstad som ovan c- Per Iwansson Projektarkitekt -171-

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ḃ-~. l }L,. ' Blad j- U~ ~ Ksau K s Kf d nr 1090/ Arendebeskrivning PM Jäv Förslag till beslut Utredning och finansiering- Norrvikens trädgårdar Kommunstyrelsen har tillsatt en organisation för utredning om Norrvikens Trädgårdar och angränsande områden. styrgruppen har bestått av kommunstyrelsens arbetsutskott och ordförandena i barn- och utbildningsnämnden, miljöoch byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt representanter från Bjärepartiet och Kristdemokraterna. Under styrgruppen har funnits en arbetsgrupp med personalchefen, stadsarkitekten och utredare vid kommunkansliet Utredningens mål har varit att i samråd med olika intressenter och myndigheter ta fram ett beslutsunderlag. Arendet har behandlats av kommunstyrelsen den 7 november 2001, 175. Arendet utgick från kommunfullmäktige den 28 november 2001 p.g.a. av att Pelle Höglund väckte jävsfråga avseende Lars Elofson, Tord Knutsson, Henrik Andersson och Kjell Bertilsson. Föreligger promemoria i ärendet från kommunsekreterare Gunnar Nilsson, daterad , bilaga. Under arbetsutskottets behandling av ärendet är följande personer ej närvarande i lokalen på grund av anmält jäv: Lars Elofson, Tord Knutsson, Kjell Bertilsson och Haakon Böcker. Till ordförande att leda förhandlingarna utses Benkt Ragnarsson. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1.Kommunstyrelsens beslut, , 175 upphäves härmed. 2.Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som en mötesplats för såväl Bjärebor som besökare i kommunen. 3.Verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier. 4.På sikt vara öppen för en reducering av kommunens engagemang i stiftelsen Norrvikens trädgårdar genom permutation av stiftelsen så att fackkompetens inom trädgårds- och landskapsvårdsområdena mm och långsiktiga finansiärer bereds plats i stiftelsens styrelse. 5.Ge miljö- och stadsarkitektkontoret i uppdrag att i samverkan med Norrvikens Trädgårdar AB och olika intressenter upprätta fördjupad översiktsplan för utveckling och bevarande av landskapet mellan Småryd, Kattvik och Boarp, enligt bilaga 9, samt anvisa kr för detta arbete ur 2002 års budget. 6. Under förutsättning att extern medfinansiering erhålles utbetalas ett räntefritt lån om kr under 5 år till stiftelsen. justerandes signatur au/pre s ks/nämnd kf utdragsbestyrkande -172-

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad forts. Ksau 261 Ks 187 Kf 202?.Lämna kommunal borgen för företagslån tom år 2004 för företagslån i Sparbanken Gripen om kronor till stiftelsen om stiftelsen inkommer med lånehandlingar. 8.Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen Jäv m.m. Beslut om upphävande Yrkanden Under kommunstyrelsens behandling av ärendet är följande ej närvarande i lokalen på grund av anmält jäv: Lars Elofson, Tord Knutsson och Haakon Böcker delikatessjäv). Som ordförande utses Karl- Erik Ivarsson att leda förhandlingarna. Föreligger arbetsutskottets förslag i ärendet med förslag att kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut i ärendet och prövar ärendet ånyo i sin helhet. Kommunstyrelsen beslutar första enhälligt: 1. Kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet 175/01 upphävs. Vid kommunstyrelsens fortsatta överläggning i ärendet framställes yrkanden enligt nedanstående. Pelle Höglund yrkar att kommunen kräver att skuldebrevet mellan stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och Sparbanken Gripen skrivs om. Pelle Höglund yrkar att istället för punkterna 1-7 i arbetsutskottets förslag beslutar kommunfullmäktige följande: att stödja en långsiktig utveckling där Norrviken och dess närområde skall fungera som en mötesplats för såväl kommuninvånare som besökare i Båstads kommun. att snarast avveckla kommunens engagemang i stiftelsen Norrvikens trädgårdar och därmed bereda plats för långsiktiga finansiärer. Kurt Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ingvar Linden, med instämmande av Gunilla Jarlen, Benkt Ragnarsson, Laila Wilhemsson och Håkan Philipsson, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg till p 6: Under förutsättning att extern medfinansiering erhålles med minst motsvarande belopp, utbetalas ett räntefritt lån om kr under 5 år till stiftelsen. F justerandes signatur au/pres ks/nämnd kf utdragsbestyrkande G ~ \~~ \-...;; J -173-

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 3 7 Ks 187 Kf 202 Propositioner Beslut Efter framställda propositioner i tur och ordning på yrkandena finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Höglunds yrkande om skuldebrevet samt Lindens yrkande om medfinansiering samt avslå Höglunds andra yrkande. Kommunstyrelsen har således beslutat: 1. Kommunen kraver att skuldebrevet mellan stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och Sparbanken Gripen skrivs om. Vidare har kommunstyrelsen således beslutat föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1.Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som en mötesplats för såväl Bjärebor som besökare i kommunen. 2.Verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier. 3. På sikt vara öppen för en reducering av kommunens engagemang l stiftelsen Norrvikens trädgårdar genom permutation av stiftelsen så att fackkompetens inom trädgårds- och landskapsvårdsområdena mm och långsiktiga finansiärer bereds plats i stiftelsens styrelse. 4.Ge miljö- och stadsarkitektkontoret i uppdrag att i samverkan med Norrvikens Trädgårdar AB och olika intressenter upprätta fördjupad översiktsplan för utveckling och bevarande av landskapet mellan Småryd, Kattvik och Boarp, enligt bilaga 9, samt anvisa kr för detta arbete ur 2002 års budget. 5.Under förutsättning att extern medfinansiering erhålles med minst motsvarande belopp, utbetalas ett räntefritt lån om kr under 5 år till stiftelsen. Reservation 6.Lämna kommunal borgen för företagslån tom år 2004 för företagslån i Sparbanken Gripen om kronor till stiftelsen om stiftelsen inkommer med lånehandlingar. Till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Pelle Höglund mot beslutet. Kommunfullmäktige Jäv Yrkanden Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet deltar ej följande på grund av jäv: Lars Elofson, Tord Knutsson, Haakon Böcker, Kjell Bertilsson och Ann Marie Bertilsson. Pelle Höglund yrkar: avslag samt istället för punkterna 1-6 följande: att stödja en långsiktig utveckling där Norrviken och dess närområde skall fungera som en mötesplats för såväl kommuninvånare som besökare i Båstads kommun. att snarast avvecl<la kommunens engagemang i stiftelsen Norrvikens trädgårdar och därmed bereda plats för långsiktiga finansiärer. forts. justerandes signatur au/p res ks/nämnd kf utdragsbestyrkande -174-

13 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige forts. t~ '.,.~..,," Kf / ----~--- ~~ Per Adbro, Ingvar Lindem yrkar: ändring av punkt 5 "... högst kr... " Håkan Sandin, Thomas Andersson, Christian Nilsson: Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av punkt 5: "... med minst motsvarande belopp... " strykes. Propositioner, Beslut / - ~"~.~-"~ Efter framställda propositioner i tur och ordning på yrkandena finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå Höglunds och Adbros yrkanden samt bifalla Sandins m fl yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar: ;{j / }, 1.1]';; 1.Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i :i0lf: utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som en mötesplats för så \~~~- väl Bjärebor som besökare i kommunen. J/i:. 2.Verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier. ~-~ 3.På sikt vara öppen för en reducering av kommunens engagemang i stiftelsen Norrvikens trädgårdar genom permutation av stiftelsen så att fackkompetens inom trädgårds- och landskapsvårdsområdena mm och långsiktiga finansiärer bereds plats i stiftelsens styrelse. 4.Ge miljö- och stadsarkitektkontoret i uppdrag att i samverkan med Norrvikens Trädgårdar AB och olika intressenter upprätta fördjupad översiktsplan för utveckling och bevarande av landskapet mellan Småryd, Kattvik och Boarp, enligt bilaga 9, samt anvisa kr för detta arbete ur 2002 års budget. 5.Under förutsättning att extern medfinansiering erhålles, utbetalas ett räntefritt lån om kr under 5 år till stiftelsen. 6.Lämna kommunal borgen för företagslån tom år 2004 för företagslån i Sparbanken Gripen om kronor till stiftelsen om stiftelsen inkommer med lånehandlingar. Reservation Till förmån för Pelle Höglunds yrkande reserverar sig Pelle Höglund, Margareta Carlsson, Gunhild Svenonius och Ingrid Larsson mot beslutet. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres rij-1~r1 \~~

14 SAMMAN"IRÄOESPROTö KOl l Blad S?infiälls~yggnMsut5kottet Komi1tii!lst:Yrelse~ i<oinnni:nfullm~i<tig~ _ 4 2;} 15 r<:s stt I<S IF B d_ni': {S 956/10-13,30 Förslag till ävgd~nsnin~ av utökatstrandskyddsområde. l Besl{rivili!'lg av äl eiirlet Beslutsuiderlag Yrimiidet) Prqpos,it~on Forslag tlil beslut I<SZOJ3,)1-o9 Yr~~ n den B,åstads komunin hal efl:)judits inö)lighetav Läpsstyi elseil!lttkonitiiajned fi:ii'slag;pä lämplig avgt'äti~t1ing av utöht strändskyddsotil råd e. Tjätisteyttrande ft%1 miljösb;ateg Magh'tfs Sjeldriip, date! ad : , :iiled tillhörande bilagot;. Maimus SJe}dnli>'för~4r<ir ~~e M et, H<\a~{öh $öskec)i llifail ~m förs.lag e.:n.hgt <;:elite~pafti~ts reniissytti a,nde. lrigii~ ~ä~het' s): Blfail tii~. fö~ ;$1ag ~rili~ SQ ~ i~hl~)i19l<r,<tterri<!ki ei:nis.sytli"atid~. Pelle Höglund M)!Jc~1 Thon1?s Anders$on F)?)~ Bit'all till Ilgg<'mde ftit'siag. ~fter f~'i,mvijäll9-a propo~i~io,ner påyrtwi~l:!na ovan tum m or4forlnden att ~tsl<ö~tet blfaiijtllggandetjat~stemannaförsia.g. Sainh~ll!>QYggne~d.sii~ko~~e~ fö.r$l?g: ~<o_m.111_unmlmaic ige.be~l~.tar: i.. Föt'siag till on1d!'agningf;:ivgdi,1~n \ ng ~v a et ~~~vidgac~e str<'u\dsi5yddetantas galiaride.fastigheten -slättad>ci s: i '!Atina pä kiinten") som avviltel~e. ui sprurigliga tjähstenfannaföislaget ' Föt;sl~g ttll onidragilingfavgränsi1ing av detutvidgade strandskyddet.gallärtde fastigheten Segeltorp S:lpåd<ei ing~ytatfsoni im1efattasav vei'ksainheten'hovshäli<ii ) söm avvikelse frårt 'det iit'spitit1gligä tjänste miuinaförsle~gef, 3. 1'jilnsteiii~nn~föt:släget antas SQil.l kohll:n!j..i\.eri!) eget föt:slåg, ni ed )\iån h~n}rida a \~Y it<:~ise r.. At1n-J\1C1de JoJ1nsson C): Biall tili cent.et'ii,s reriiissvai, )on~s!-hissor Mr)! Eddi ~ Gi;a.nkyist ~P),Jc;trnes johl}sm} BP) och GÖran Hål<an$$Qll. BP] yi l<ar bifall tih ceriten1s ~ emis~var, från det ~ ilontas Anc~er~son~P), T~H g~y Brenton I{D) pth AsaRagnarsson M): Bifail till san1hällsbyggitadsut~kottets förslag. Ann ~Mat 'gi et i~jei)berg Sj:.BJtall till södaldelitl)isi aternas remissvar. fotts. på nästa sida. iltskottfpi esldium Justei andq5 slgitatui ci' I<Sfnänind KF i.jt'dr<)gsbestjrrkande ~~ J'dL )!kl.,

15 o. BASTADS KÖNlMUN J{omrri.ut1st}irelsen i<ofuititiilfullniäktige SAMMANTRÄDI:SPROTOKOLL h ~01-23 at ad ls 19 i<f 8 Forts. Förslagtiii avgränsning av utokat strandskyddsområde ls i-09 Proposition Efter fralns'tälldäpröpös~tionei:på d~ framl~gdayd{atidena finnerordföranden att sanihåilsbygghädsutsköttets' förolag bifallits. Örnröstning begäi s '.. '. Föralt fä frairi inötföi'slag till huvudohtröstriii1geri ställer ordföt:anden proposition på de tvåandi.'ayrkåncienalbifall till cei'ited1sremissvar i esp. bifall till ~0- daldeth}kt'atet'ria$ a: ~mlssvät~ vårvid oi d.föräitden finner att sociäldemöl<r.tternas förslag bifaliit$ Q~hskä ~tgöhimtitföt;slag i hi.[v~ciomi ö#nln:g~n ; Öin'rÖstnhl..gbegätS,.. Fo)jåJide 9nli östni.ngs~n:lriitlg gqdk~rin.s:. ~ed~ri1q~ som vjn :attsod.<m~niolia~eri:i~s remlssv~r ~l<a. utgör~ mo~forslag. rostat J.Ai. t.i~~nwf~om. v.ll.l a~tce~~erns i ~rni_s~v~wslm utr::'or~ r{otfqrslag rqs,t;tr NEJ. Ön)röshtirtgeu lttållet med 7.jA... r9.ster, S N EJ.;.d~ster sarrit l ~01\i ~vstädrån åt:t röst~ ~l)iigtfgljande: tiiim1~s Anaei ssoi) FP).. X. V11ri JoharissorG) InMia Stefanssori {S)_ jo'fuis Nilsson MP) x x x,x RonU)l\lUStyreiseilhm s~le~eshe~luta:t att socialdemokt'atet'il~s föt'slag ska utgara nwtfi:h:sagi hitvit9ont~~östnjnwm... for~s. på nästasii\a. utsl<ott/pvcsiditiitl rusterandes signaturer" KS/1\ämnd l< F Utd t:agsbcsiyrkilnde 17~ cltlo L. J#:j

16 ~ BASTAPS U KOMMUN I<ommuhstyrelsen Kö!Ut:ritit1fuiimäktige SAMMANTRÄOESPRQTOKOLL '2013-0i-23 Bia el 2f3 17 l{s 19 KF a Forts. Forsla~ till avgränsning av utökatstrandskyddsömräd~ I<S Pr~p6sin6r: htivitdon1röstlting Led~_mot som vill ~ifulia s~n1h.äusbyggn.ad_sutslmtiets forsj!lg röstar ja; Le~arilot~pmv:iJi ~l fajta sqdaldem:okraternasföi slag riistm' NBf. JltWllctomröstnit)g Otllrös~ing~l\Ji.tfcl)lei' me~ 5JA.~~;Öst~t. 7 NEFt'Öster sam n som:avstå.r frät~ att i östa ~njjgtlolj~ntie: it~.<tamot :;'~ithxr::i.:{.ijli%g;::: n;. :}A;';\4i5~ :;'ili.neo,\\; :T,:t/'k :ffi.,vst-a.t'.s,:;/'/)f_ Åså Jlagftai ssori Mf - x ulf.holmberg Ml. x Cöt~ri Ilåkånsson'fBPJ x Jan1~sJQhns6Q.BPj X. komlllt\nstyrelseh bar.smedes ~beslutat ~t t bifålia soc:ialdeniol<ratern~s förslag. Forslag till beshtt 'iommunscyt etsensföt'slag.till Mlriläktige: ICoh1munniitntäidi~e heshitar: L Tjät1stelnariihi.föi'släge~antas soi)1 koim\umensegedörslag, med awikelset' i Eiillighet nied söcialdeh)cikt'atei nas,teinissvat;,.. '. Resei vatiöil KF 2013 ~01-23 v~:,<~)tde i Motheshitet reserverar sig [<erstill Gustafsson M), Ulf Holmberg M}, Asa Ragr)ai;sson~), ThomasAridersso11 FP) och T<W~ri.Y' Bi'et~toi\'r<D). Je~st!.n Gust~f~sön rvl); BifaU till tjänstetnanten~ försl,lg. Aith-Ma~ ie Johnsson te); Jan~t' Gttnnå 'S:iOJi C)C)t!lJonii~ Holgersson Mr>): BifaU tiicen~e t;p~di~t~ f.örsl~g An~-M~rgret l~jelbei g s) )Clt Thotn~~ An~et:ssqn FP): Bif;;tU till tsför~lag Sociald~i11okraterqas i).rsl~g).. o. ut~i,ott/pri:si _dluii' '. -. Jitstc1'atides signatui"cr KS/Jiätiuld Kf Utdt agsll_cstyrlr~itd _e ~?J -~ _ _ ~ ifld - - tnrj Efte.i ft:an'!ställctilpi op)$it.i1hiei på q.~jt'~!iilag\a) t i)ati~~ria, bifall till _sajt_'ihällsbygg!jåds_utsl~oi:teb fqi~$tagtes p.: bitall till.so.dai4.e1nol{rat~ 'i1~ - f6i sl~g - ftri:n~t; ordföi~ån~en att_ ~ainhällsbygg[i~dsi,tsj<otte~ föi'slåg b.ifå1lits; bil;ii osttiiiig b!:! &~!:s. Föijal)~e.omf.öst~iqg~ora'iifng ~ godl{~iws; -178-

17 SAMMANTRÄDJ:SPROTOKOLL I<ommllnfuihriäktlge KF ~ Forts. Första~ till avgränsning av utökatstrandskyddsområde Även H~käri Möt ~~rad BP) ytt~a.r sig i ~i endei:. Eftei ft'~mställd.a prop9sition~r. På de. frainl<~gda yrl<ande_rt~ finite r ordföranden at~ fti)lm~l~tige bif~iift Q!iii )strt_ing begar~ ~..... För a~ fasst~!jan1qtförslag til\<:~m.rost~iqge,il si:~ lie ot<wt<lnden pt"opp,sl~i)n pä Qetttet:p_ar#~~JQI.~slag i:esp~kt.iy~~{s, fli;sl_aget. S.gci~l~e_m)kra~ei'q~s.förslgg) v~rvicj )i ~föt'andeil.finner ~tb<s~foi"sllgej $ka_utgi}t'a nwtf rsiag i Q!.tWost- )llngen. P ~t'os't.;tin~ 6eiärs. Ömi ö.stnilig l Foija~~le ~rnt'ö~ti1{~tgs.ordni_ng gqdkäpn:;: Lepanlöt sötll, vill hifa!lä>i<s~förstaget röstai' ja, Ledan1otsoin vitf.bifaitä certter~pahietsförsii;l.g rostai Nf;J. öinröstriingett utfaiier med 18 Ja- och z i NeH"öster, samt lsoili a'i.istär, viiket riaiili~reft;ålng~i avtiliphitoköl!et fo~ad Qäi'vMo- och ori,röstnhigslis~. fp.limäktige ha i s~ledes bifallit c~n1erp~rttets föt'sla~ som nititfö) sl~g. p~i'!iftet~ ställei ~ grdfö} ~jidei1 pdip\)~tjo _ri p~ tjänst~maqriel!s ft\t'slag r~spel~l:ive Cehtei päi' ti~js fiwslag vin vid 9i;<lfo1'At1deh l'in~el ati: ftijirrt~l<tige W'iillit}jäilst~i~aniie~s, foi sl~g. ~Öwi:Ö~t~ijg big~rs. FÖlj~nd~ omrps~njng~qrcil1h1g gogi~änns: Ledatnot son\ vill b.ff~llatjä_nsf~lll~iiw'!lls föt'$la.g ros~d~, 'i.ed~moj sprn viiibiåfia Centet;pat;Uets fö.rslag u~tc\t; NEJ. Onu'östtifng 2 Oriir~,s~ 1gen, u~f~iie.i' t*eci~j<t ~ o~h~3 N~h9.st~r~ sam~ t ~)~ _ avst?.r,vilket 1;1änn:_are frålitgi\r avtill prot)koil.et fog~d när\rai o" och ~niiröshiings}i~_ta. f~lhn~l~tl~e hat s~le~~s bifallit C~nt~rpa ;~letslörslc;lg. besh.ttat : 1. Tjättstemann'äförslaget antas som i<othinline.ils eget fö1'slåg, the~ avvilelser i ei lighet inc~l Cent~i~paitiets t'tlll'iissvar.,_ Resefvation Möt besiutet reservei a1 sig närvara1ide ledaiilöterf~ån: Möderatetria, Folkpåi-th~toi:h i<ristdeii1old~tei t1a. ' '-:-... Utskottfpresldilllit..... Jttst~t'<uides slgnatwer KS/phrtnd KF Utd rags!jescyrlq1itd~ ~&lv cubl

18 BAOSTADS kömm8.n Komrnunledniogs ~antor 1 7) Qqtorn: 21 ol<tob~f2012 Handläggare: Martgus Sjeldrup önd<s 956/1ö-83o T! H: l<örni'nutt?tyr~lse.n via Samhäll~byggtad~Litskottet )3eslut?tslwH e~t'!di.el asjill: Såmhällsby~gnad Lisa Rönnbetg; icmnrriunlednit1~~kontoret Magnus Sjeitir~p 1,3illgor titl tjäristesl<dyelsetl: 6 1; Fj:irslag till be$ l!j t 2. Tidigare tj~n~t~s)<rivelse m~d tjänst.emannaför!)lag 3. G~nterpf,Ii ti~t~ yttrc;~11~e ~iljqp~rti~ts ytt.range f \'olkp~~tje~yttraiJ.d~. 6. S<idaldet:nokl~t~t'na:s y.ttt artde Förslag t m A~. avgrän~ning.. av ut)k~t.stranclskyddsområde B~st~d~ l<ortu)i4il }\ar erbjut;li~ möjligmtav Läi1Sstyt;~lset~ attj<ofuti:la ni ed qrsl~g.p~ läntpli g <tvgt'än:s11,ing a y utökat str~ndsl<y~4$omr~<;l~ el)ligt skriveise f tät) Län~s~yi;elSen,.... Bål.<g~ulicl. D'ndei perioden... enligtbesl~tti Samhällsbyggnadsttskottet, b.a.r ~~mtiiga pgrtier fåt~ erbju~ dand_e atty~ttå sig o,n1 tj~nsternc1t1i1afo.i~slag~t gall~il~~ de,t ut\;id~de ~tr~ridskyddet. Där parti~ ~q1~ h~ i omb.,9lts ~ttmotivera d ~ rörslag tititöi~andhnga.r~ rn)tbåt<gtimd av.dhvfir;legi'tiiid,er l kt'iterier soirt är sätta av Lansstyn~lsen foi det utvidgad~ strandskyddet. 1:\i<tuent Fyr<;~. i elt)i~syttr~hqe hat inkq~mit under P.~rioden CeritetrYariteri B'åstadbilåga 3) f\1iljpp~i~itetl3ä~täq C~UMa. 4l Föll~p~ri~eJ IJb13raJe.rn~ )3~$ta_d b!iaga, S) Söcia:ici.etltölctatetna i Båstäd bii'agå 6j Övervägande/framtid såiu'tliga inköinna syrtpimktei ö ch förslag till änddilgar hat gåtts igenori1 och besv.arats i tabel~ le i itedm1. Fullsi:~tidigt femlssytqoande fint;ts a'* I~sa i bifqgc.tde bil~gor.

19 2 7) Yttrande Centerpartiet Båstad Området i dag omfattas av ringa biologiskt värde, en äppelodlings bidrag till artmångfal- den anses som ringa. området är dessutom inhägnat, vilket förhindrar tillgängligheten till för allmänheten. Den naturliga avgränsningen ligger i Litorinavallen som avgränsar och följer således liggande förslag. Området Paulins väg fram till Apelr~dskolans fastighet fram till vegetationsparti som finns i fastighetsgränsen. Området ligger nära ansll.j.tning till tätbebyggtområde. Området är ett område där kustlandskapet och åsens sluttning, på ett naturligt sätt, åter möts efter den bebyggda kusten in mot Båstad. 300meters strandskydd behövs för att denna naturliga övergång mellan bebyggelse och grönska byggs bort. Området ligger nära tätort med fria strandområden. Svar/Förslagtill ändring Mot bakgrund av de fastställda värdegrunder för uppdraget, där yttrandet inte kan anses som motiv. Kan inte förslaget antas till förändring. Detta föranleder förslagsvis inte till någon förändring av det liggande tjänstemannaförslaget Området mellan Norrvikens trädgårdar till Kommunstyrelsen fattade beslut om nytt vägen övrekattvik planuppdrag för Norrvikens Trädgårdar , dnr 367/11-310, i enlighetmed det Viktigt att bevara och värna om de rödlistade ideförslag som Lilla B åstad AB presenterades arterna i branten i södra änden av Norrviken under våren Ett förslag från Kommun- lavar) viktigt att bevara spridnings korridorer. styrelsen om att det utvidgade strandskyddet Förslag till yttrande är med motiveringen natur inom "Norrvikenområdet" skallligga kvar med, rekreation och etiska värden att det utvidgade nuvarande, befintlig utbredning försvårar och strandskyddet ligger kvar. kan helt utesluta möjligheten till en ny detaljplan i enlighet med det planuppdrag som är givet. Detta föranleder förslagsvis inte till någon förändring av det liggande tjänstemannaförslaget Hovs hallar; _Parkeringen skall ingå i strandskyddet för att förstärka undanhållet av framtida bebyggelse. Parkering krävs för att allmänheten skall ges tillgång till naturen. Denna motivering följer Länsstyrelsens värdegrunder gällande det utvidgade strandskyddet. Detta föranleder till ändring i det liggande tjänstemannaförslaget

20 3 7) Forts. Yttrande Centerpartiet Båstad Svar /Förslag till ändring I området efter Vrå en, Perstorp, mot Torekov Strandskydd över 300 meter, faller inte inom där naturreservatet smalnar av ramen för de värdegrunder Länsstyrelsen har Önskar vi att strandskyddet följer den naturli- utfäst gällande det utvidgade strandskyddet gaste avgränsningen som i detta fallet är en väg. Detta innebär strandskydd 300+ på en Detta föranleder förslagsvis inte till någon kort sträcka. förändring av det Jiggande tjänstemanna förslaget Slättaröd inkl."anna på klinten"; Denna motivering följer Länsstyrelsens värde- Att strandskyddet följer en rak linje från natur- grunder gällande det utvidgade strandskyddet. reservats övre kant i väster i bebyggelsens Detta föranleder till ändring i det liggande övre kant i Ramsjö via det befintliga stengärdet tjänstemanna förslaget

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer