Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Samhällsbyggnadsutskottet KSsu 68 dnr: KS 956/ Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade beslut i fråga om det utvidgade strandskyddet för hela Båstads kommuns kustremsa och förslaget är inskickat till Länsstyrelsen i enlighet med anvisningarna. Tjänstemännen har i samband med och efter beslutet uppmärksammat kommunens politiska företrädare på att föreliggande beslut i strandskyddsfrågan, för området kring N orrviken, ligger i strid med tidigare taget beslut avseende planbesked som finns för samma område. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Magnus Sjeldrup, daterat , med tillhörande bilaga. Föredragande Deltar ej i beslutet Yrkanden Förslag till beslut Samhällsbyggnadchef Lisa Rönnberg och miljöstrateg Magnus Sjeldrup. Ann-Marie Johnsson C), James Johnson BP) och Ingrid Zäther S) deltar ej I beslutet. Thomas Andersson FP) och Pelle Höglund M): Bifall till tjänstemannaförslaget daterat Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Beslut för N orrviken, i frågan om det utökade strandskyddet, ändras till l '-' Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

2 - 164-

3 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad Tjänsteskrivelse 1 1 ) Datum: Handläggare: Magnus Sjeldrup/ Lisa Rönnberg Dnr: KS 956/ Till: Kommunstyrelsen via Samhällsbyggnadsutskottet Beslutet skall expedieras till: Lisa Rönnberg Bilagor till tjänsteskrivelsen: 1 Bilaga Karta över berört område 2 Planbesked för Norrviken lilla Båstad KF dat Förslagtill avgränsning av utökat strandskyddsområde KF dat Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken Kommunfullmäktige fattade beslut i fråga om det utvidgade strandskyddet för hela Båstads kommuns kustremsa och förslaget är inskickat till Länsstyrelsen i enlighet med anvisningarna. Tjänstemännen har i samband med och efter beslutet uppmärksammat kommunens politiska företrädare på att föreliggande beslut i strandskyddsfrågan, för området kring Nonviken, ligger i strid med tidigare taget beslut avseende planbesked som finns för samma område. De motstående besluten har efter infmmation vid EU föranlett ett uppdrag om att på nytt lyfta frågan om avgränsningen av det utvidgade strandskyddet, dock endast för Nonviken. Sedan beslutet togs om kommunens förslag till det utvidgade strandskyddet har två förutsättningar dessutom klargj mis beträffande N onviken. 1.Ägandeskapet för Nonviken är klargjmi och avgjmi 2. Riksantikvarieämbetet har beslutat om RI kultmmiljö. En tillräcklig mängd intressen finns utpekade för att väma N ontvikens unika förutsättningar varför kommunen nu ser annorlunda på det förslag som bör ligga till för det utvidgade strandskyddet i området. Förslag till beslut Beslut för Norrviken, i frågan om det utökade strandskyddet, ändras till tjänstemannaförslaget. Båstad \t:\kka\henrik\su, bi lagorna\nyttställningstagande avseende det utvidgade strandskyddet vid norrviken.docx\h

4 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU KS KF dnr. KS 367/ c Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Förslag till beslut Detaljplan förelestorp 6:6, Lilla Båstad Norrviken) - begäran om planbesked Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit tre stycken skrivelser från Lilla Båstad AB ), stiftelsen Norrvikens Trädgårdar ) och stiftelsen Apelrydskolan ) som gäller ändring av plan för Norrviken, Elestorp 6.6 m.fl. samt upprättande av plan för fastigheten Småryd 1:8 Apelrydsskolan) Skrivelserna refererar alla till planläggning med utgångspunkt i förslaget Ulla Båstad se bilaga) som utarbetats av Lilla Båstad AB efter förfrågan om finansiering av Norrvikens Trädgårdar från stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och som visats för politiker och allmänhet genom Lilla Båstads försorg under våren och sommaren Förvaltningen anser att ändring av gällande plan Elestorp 6:6 Norrviken) bör ses som ett planärende och planläggning av Småryd 1:8 Apelrydsskolan) bör ses som ett annat även om planerna kommer att ha starka gemensamma beröringspunkter och bör kunna samordnas i sina planprocesser. Detta ärende gäller endast ändring av plan för Norrviken. Tjänsteskrivelse från projektarkitekt Per lwansson, bilaga. Förslaget Lilla Båstad, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Lilla Båstad, Elestorp 6:6 får upprättas samt att samråd får hållas ändring av plan Norrviken, Elestorp 6:6). Lilla Båslad AB:s planerade förankringsprocess ska vara del av samrådet. 2. Den fysiska planen bildar ram kring ett innehåll som ska möjliggöra finansiering av vidare utveckling av Norrvikens Trädgårdar. Planarbetet ska ske i dialog med finansiären Lilla Båstad AB och Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar 3. Detaljplanen ska innehålla ett kvalitetsprogram som befäster förslaget till utformning av Lilla B åstad gjort av de arkitekter som anlitats för detta hittills Dorte Mandrup Arkitekter, Marianne Levinsen Landskab). 5. Detaljplanen får upprättas på bekostnad av Lilla Båstad AB. Plankonsult väljs i samråd mellan Lilla Båslad AB och förvaltningen. 6. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan med avseende på omgivande naturmiljöer, särskilt Hallandsåsens anslutande sluttning i söder varför tidigare miljökonsekvensbeskrivning MKB) behöver kompletteras. 7. En särskild dagvattenutredning ska göras med avseende på den dubbla problematiken avvattning av bebyggelse, avvattning/bevattning av trädgårdar. Aven andra ut" redningar geoteknik, naturanpassad exploatering) m.m. kan bli aktuella. 8. Exploateringsingenjör och kommuncheffår i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal mellan de tre parterna kommunen, Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och Lilla Båslad AB som säkerställer trädgårdarnas långsiktliga finansiering. Forts. nästa sida justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande IPFLc& w, -166-

5 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU 129 KS 256 KF 178 Ekonom i utskottet Förslag till beslut KS Yrkande Beslut Forts. Detaljplan förelestorp 6:6, Lilla Båstad Norrviken) begäran om planbesked Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Tidigare instruktion till planarbetet för Norrviken Kf ), att utvecklingsplanen från 2001 "Nordfjells plan") ska vara utgångspunkt för planarbetet, ska inte längre gälla. Katarina Toremalm MP): En ny detaljplan ska ej upprättas då den nuvarande planen som utgår från Ulf Nordfjells utvecklingsplan endast är 2 år gammal ocli antagen av kommunfullmäktige. Pelle Höglund M) och Torgny Brenton KD): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Lilla Båstad, Elestorp 6:6 får upprättas samt alt samråd får hållas ändring av plan Norrviken, Elestorp 6:6). Ulla B åstad AB:s planerade förankringsprocess ska vara del av samrådet. 2. Den fysiska planen bildar ram kring ett innehåll som ska möjliggöra finansiering av vidare utveckling av Norrvikens Trädgårdar. Planarbetet ska ske i dialog med finansiären Lilla Båstad AB och Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar 3. Detaljplanen ska innehålla ett kvalitetsprogram som befäster förslaget till utformning av Lilla Båstad gjort av de arkitekter som anlitats för detta hittills Dorte Mandrup Arkitekter, Marianne Levinsen Landskab). 5. Detaljplanen får upprättas på bekostnad av Lilla Båstad AB. Plankonsult väljs i samråd mellan Lilla Båstad AB och förvaltningen. 6. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan med avseende på omgivande naturmiljöer, särskilt Hallandsåsens anslutande sluttning i söder varför tidigare miljökonsekvensbeskrivning MKB) behöver kompletteras. 7. En särskild dagvattenutredning ska göras med avseende på den dubbla problematiken avvattning av bebyggelse, avvattning/bevattning av trädgårdar. Aven andra utredningar geoteknik, naturanpassad exploatering) m.m. kan bli aktuella. 8. Exploateringsingenjör och kommunchef får i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal mellan de tre parterna kommunen, Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och Lilla Båstad AB som säkerställer trädgårdarnas långsiktliga finansiering. Forts. nästa sida justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande ~v0v~ -167-

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS 256 KF 178 KS Förslag till beslut Forts. Detaljplan för Elestorp 6:6, Lilla Båstad Norrviken) - begäran om planbesked Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Tidigare instruktion till planarbetet för Norrviken Kf ), att utvecklingsplanen från 2001 "Nordfjells plan") ska vara utgångspunkt för planarbetet, ska inte längre gälla. c=- KF KF Ajournering Yrkanden Arendet utgick på fullmäktiges sammanträde den 28 september Ärendet har kompletterats med en tjänsteskrivelse från projektarkitekt Per lwansson. Kommunstyrelsen har beslutat att ett arbete med revidering av gällande detaljplan för Norrviken för att möjliggöra ideer i förslaget Lilla Båstad, får påbörjas och att samråd får hållas. l samband med detta föreslår KS att punkt 1 i ett fullmäktigebeslut från kring Ulf Nordfjells utvecklingsplan daterad ), att verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken ska fungera som en mötesplats för såväl bjärebor som besökare i kommunen, bör upphävas eftersom det förslag Lilla Båslad föreslår i markanvändning inte kan ses som förenligt med instruktionen. Vid en presentation för fullmäktiges ledamöter den 12 oktober 2011 framkom att även punkt 2 i KF-beslutet , verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier, bör upphöra att gälla då beslutsfattare inom kommunen idag inte är beredda att driva den. Sammanträdet ajourneras i tio minuter. Håkan Mörnstad BP): Arendet överlämnas till beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Jonas Holgersson MP): Bifall till förslaget i tjänstemannaskrivelsen om att upphäva punkt 1 och punkt 2 i fullmäktiges beslut , 202, med följande tillägg: 1) De delar av Nordfjells utvecklingsplan som berör restaurering, skötsel och utveckling av stilträdgårdarna och Villa Abelin ska fortsätta att gälla till dess att ny likvärdig plan presenteras, 2) Inför planarbetet åläggs ägarstiftelsen för Norrvikens Trädgårdar och Lilla Båstad AB att upprätta: a) Avtal för skötsel och underhåll av stilträdgårdarna och Villa Abelin för tiden fram till dess att en ny plan vunnit laga kraft, b) Avtal för framtida skötsel, underhåll och utveckling av stilträdgårdarna och Villa Abelin efter det att en ny plan vunnit laga kraft, c) Avtal beträffande tillgänglighet till stilträdgårdarna och Villa Abelin. Anette Akesson M) med bifall från Göran Håkansson BP), Torgny Brenton KD), Inge SandEm SD), Thomas Andersson FP), Christian Nilsson C): Bifall till förslaget i tjänstemannaskrivelsen om att upphäva punkt 1 och punkt 2 i fullmäktiges beslut , 202. Anette Akesson M) yrkar dessutom avslag på Jonas Holgerssons MP) tilläggsyrkande. forts. på nästa sida. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande ~G~~, -168-

7 Iii BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige KF 178 Forts. Detaljplan för Elestorp 6:6, Lilla Båstad Norrviken) - begäran om planbesked KF Proposition 1 Först ställs proposition på Anette Akessons m fl respektive Håkan Mörnstads yrkande varvid ordföranden finner att fullmäktige bifallit Anette Åkessons m fl yrkande. Omröstning begärs emellertid och följande voteringsproposition godkänns: Ledamot som vill bifalla Anette Akessons m fl förslag röstar Ja; Ledamot som vill bifalla Håkan Mörnstads yrkande röstar Nej. Omröstning 1 Proposition 2 Omröstning 2 Beslut Reservation Voteringen utfaller med 37 Ja- och 3 Nej-röster, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Därefter ställs proposition på Jonas Holgerssons tilläggsyrkande, varvid ordföranden finner att detsamma avslagits. Omröstning begärs emellertid och följande voteringsproposition godkänns: Ledamot som vill avslå tilläggsyrkandet röstar Ja; Ledamot som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar Nej. Voteringen utfaller med 34 Ja-, 3 Nej-röster samt 3 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Fullmäktige har således beslutat att avslå tilläggsyrkandet Kommunfullmäktige beslutar: 1. Punkt 1 och punkt 2 i fullmäktiges beslut , 202 Utredning och finansiering - Norrvikens trädgårdar), upphävs. Mot beslutet till förmån för de yrkanden som avslagits reserverar sig Håkan Mörnstad BP), Eddie Grankvist BP), Helena Stridh BP), Jonas Holgersson MP), Katarina Toremalm MP) och Jonas Nilsson MP). justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande 111 '-~ \{'l~ v -169-

8 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen l 2) Tjänsteskrivelse. Anvisningar för planarbete Norrviken. Kommunfullmäktige Ks har beslutat att ett arbete med revidering av gällande detaljplan för Norrviken för att möjliggöra ideer i förslaget Lilla Båstad, får påbörjas och att samråd får hållas. I samband med detta föreslår Ks att första punkten i ett Kf-beslut från där Kf ger instruktioner för planarbete i anslutning till Norrviken bör upphävas/ändras eftersom det som förslaget Lilla Båstad föreslår i markanvändning inte kan ses som förenligt med instruktionen. Vid en presentation för några av dagens Kf- medlemmar framkom att även andra punkten i Kf-beslutet från 2001 bör upphöra att gälla, då beslutsfattare inom kommunen inte idag är beredda att driva den. Kf säger i sina två första paragrafer att kommunfullmäktige beslutar: l. Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som mötesplats för såväl Bjärebor som besökare i kommunen. 2. Verka for att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier Den utredning som avses är den utredning som kommunen gjorde kring Norrvikens framtid 2001 i samband med att kommunen beslutade att inte längre bidra löpande till Norrvikens finansiering. Utvecklingsplanen enligt scenario A är den plan som trädgårdsarkitekten Ulf Nordfjell gjorde på uppdrag av stadsarkitektkontoret , med bidrag gällande kulturcentrum genom Gustav Kraitz och som ingår i utredningen. r=- Utvecldingsplanen är som namnet säger en plan över hur Norrviken skulle kunna utvecldas. Den föreslår ett antal åtgärder under mottot: bevara, restaurera och utveclda. Till formen är utvecklingsplanen en historik bing upprättandet av Norrvikens trädgårdar, en kmtbiografi över Rudolf Abelin, en inventering av befintlig anläggning stilträdgårdar och byggnader) och en beskrivning av vilka restaureringsåtgärder som denna behöver. Utvecklingsplanen föreslår vidare, med olika grad av konkretion, kompletterande anläggningar och helt nya anläggningar. Restaureringsåtgärder beskrivs i text medan de föreslagna kompletterings- och utvecklingsåtgärderna också sammanfattas på en planillustration. Utvecklingsplanen nämner också att andra turistanläggningar bör etableras för att samverka med trädgårdarna; konsthall, golfbana, resmianläggningar. I de senaste årens planarbete kring Non.'viken, FÖP Nonviken, Kattvik och detaljplan förelestorp 6:6 m.fl. Non viken) har stadsarkitekt/planavdelning och beslutande politiker ansett att det som föreslagits av nya anläggningar och ny bebyggelse i huvudsak har varit förenligt med Utvecklingsplanens planillustration. Nu anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det inte längre kan sägas om det som föreslås i Lilla B åstad. Det är framför allt bebyggelsen och trädgårdmua som Lilla Båstad föreslår längs entreaxeln till NmTViken som är principiellt mmorlunda. Utvecklingsplanen har över denna mark dels en stor parkeringsanläggning och dels ett första patii av föreslagna nya trädgårdar. Lilla Båstads nya bebyggelse och nya trädgårdar sträcker sig över hela parkeringen och nålmre Barockträdgården och den första tväraxeln än i utvecklingsplanen. Lilla Båstad föreslår vidare ett hotell sydväst om villa Abelin där utvecklingsplanen i stället föreslår nytt förråd, kompost m.m \t:\planavdelningen\dpl\2_pågående_planer\lilla båstnd\7. planuppdrag ~ ansökan',tjänsteskrivelse utvplan kf.doc\p -170-

9 2 2) Utvecklingsplanen från 200 l har samtidigt aldrig realiserats. Alla åtgärder som den föreslår förutsätter omfattande finansiering utöver den årliga driften av Norrviken. Ulf Nordfjell verkade som konstnärlig ledare för Norrviken år 2002 och beräknade då i ett kompletterande dokument, Operativ Plan , vilken omfattning av investeringar utöver den årliga driften som behövdes för att realisera planens restaurerings-, kompletterings- och utvecldingsåtgärder. Totalt var det 54 miljoner på lång sikt, samt nyinvesteringar under 2003 för 1,7 miljoner dåtidens penningvärde). Inget av det som föreslås har realiserats eftersom finansiering inte har funnits Privata finansiärer har genom NT AB finansierat den årliga driften under den sista tioårsperioden men inte de omfattande investeringar som utvecklingsplanen behöver). Kommunen, som inte längre är finansiär av N orrviken, kan inte binda potentiella finansiärer vid en hittills helt orealiserad och o finansierad utvecklingsplan för trädgårdarna. Förvaltningen anser med detta att det inte längre är lämpligt och hederligt att säga att utvecklingsplanen ska vara grund för utvecklingen. De delar av utvecklingsplanen som är en inventering av befintlig status på trädgårdar och byggnader och förslag till restaureringsåtgärder är fmifarande viktiga referenser för den som ansvarar för trädgårdens skötsel men de har ingen relevans för detaljplaneringens markanvändning- de får avtryck endast genom att detaljplanen anger att befmtliga stilträdgårdar ska bevaras/restaureras. En sådan anvisning kommer även en reviderad detaljplan att innehålla. Punkten två i Kf-beslutet från 2001, att utvidga Nonvikens mark, är heller aldrig förverkligad. I praktiken betyder det att kommunen skulle hjälpa Stiftelsen ekonomiskt och på annat sätt att genom köp eller byte med kommunal mark få ett större markinnehav från kringliggande markägare i NTAB och familjen Abelin. Förslag till beslut: Kf beslutar: De två första punkterna i fullmäktiges beslut , 202: Utredning och finansiering- Norrvikens trädgårdar, upphävs. Båstad som ovan c- Per Iwansson Projektarkitekt -171-

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ḃ-~. l }L,. ' Blad j- U~ ~ Ksau K s Kf d nr 1090/ Arendebeskrivning PM Jäv Förslag till beslut Utredning och finansiering- Norrvikens trädgårdar Kommunstyrelsen har tillsatt en organisation för utredning om Norrvikens Trädgårdar och angränsande områden. styrgruppen har bestått av kommunstyrelsens arbetsutskott och ordförandena i barn- och utbildningsnämnden, miljöoch byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt representanter från Bjärepartiet och Kristdemokraterna. Under styrgruppen har funnits en arbetsgrupp med personalchefen, stadsarkitekten och utredare vid kommunkansliet Utredningens mål har varit att i samråd med olika intressenter och myndigheter ta fram ett beslutsunderlag. Arendet har behandlats av kommunstyrelsen den 7 november 2001, 175. Arendet utgick från kommunfullmäktige den 28 november 2001 p.g.a. av att Pelle Höglund väckte jävsfråga avseende Lars Elofson, Tord Knutsson, Henrik Andersson och Kjell Bertilsson. Föreligger promemoria i ärendet från kommunsekreterare Gunnar Nilsson, daterad , bilaga. Under arbetsutskottets behandling av ärendet är följande personer ej närvarande i lokalen på grund av anmält jäv: Lars Elofson, Tord Knutsson, Kjell Bertilsson och Haakon Böcker. Till ordförande att leda förhandlingarna utses Benkt Ragnarsson. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1.Kommunstyrelsens beslut, , 175 upphäves härmed. 2.Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som en mötesplats för såväl Bjärebor som besökare i kommunen. 3.Verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier. 4.På sikt vara öppen för en reducering av kommunens engagemang i stiftelsen Norrvikens trädgårdar genom permutation av stiftelsen så att fackkompetens inom trädgårds- och landskapsvårdsområdena mm och långsiktiga finansiärer bereds plats i stiftelsens styrelse. 5.Ge miljö- och stadsarkitektkontoret i uppdrag att i samverkan med Norrvikens Trädgårdar AB och olika intressenter upprätta fördjupad översiktsplan för utveckling och bevarande av landskapet mellan Småryd, Kattvik och Boarp, enligt bilaga 9, samt anvisa kr för detta arbete ur 2002 års budget. 6. Under förutsättning att extern medfinansiering erhålles utbetalas ett räntefritt lån om kr under 5 år till stiftelsen. justerandes signatur au/pre s ks/nämnd kf utdragsbestyrkande -172-

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad forts. Ksau 261 Ks 187 Kf 202?.Lämna kommunal borgen för företagslån tom år 2004 för företagslån i Sparbanken Gripen om kronor till stiftelsen om stiftelsen inkommer med lånehandlingar. 8.Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen Jäv m.m. Beslut om upphävande Yrkanden Under kommunstyrelsens behandling av ärendet är följande ej närvarande i lokalen på grund av anmält jäv: Lars Elofson, Tord Knutsson och Haakon Böcker delikatessjäv). Som ordförande utses Karl- Erik Ivarsson att leda förhandlingarna. Föreligger arbetsutskottets förslag i ärendet med förslag att kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut i ärendet och prövar ärendet ånyo i sin helhet. Kommunstyrelsen beslutar första enhälligt: 1. Kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet 175/01 upphävs. Vid kommunstyrelsens fortsatta överläggning i ärendet framställes yrkanden enligt nedanstående. Pelle Höglund yrkar att kommunen kräver att skuldebrevet mellan stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och Sparbanken Gripen skrivs om. Pelle Höglund yrkar att istället för punkterna 1-7 i arbetsutskottets förslag beslutar kommunfullmäktige följande: att stödja en långsiktig utveckling där Norrviken och dess närområde skall fungera som en mötesplats för såväl kommuninvånare som besökare i Båstads kommun. att snarast avveckla kommunens engagemang i stiftelsen Norrvikens trädgårdar och därmed bereda plats för långsiktiga finansiärer. Kurt Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ingvar Linden, med instämmande av Gunilla Jarlen, Benkt Ragnarsson, Laila Wilhemsson och Håkan Philipsson, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg till p 6: Under förutsättning att extern medfinansiering erhålles med minst motsvarande belopp, utbetalas ett räntefritt lån om kr under 5 år till stiftelsen. F justerandes signatur au/pres ks/nämnd kf utdragsbestyrkande G ~ \~~ \-...;; J -173-

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 3 7 Ks 187 Kf 202 Propositioner Beslut Efter framställda propositioner i tur och ordning på yrkandena finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Höglunds yrkande om skuldebrevet samt Lindens yrkande om medfinansiering samt avslå Höglunds andra yrkande. Kommunstyrelsen har således beslutat: 1. Kommunen kraver att skuldebrevet mellan stiftelsen Norrvikens Trädgårdar och Sparbanken Gripen skrivs om. Vidare har kommunstyrelsen således beslutat föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1.Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som en mötesplats för såväl Bjärebor som besökare i kommunen. 2.Verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier. 3. På sikt vara öppen för en reducering av kommunens engagemang l stiftelsen Norrvikens trädgårdar genom permutation av stiftelsen så att fackkompetens inom trädgårds- och landskapsvårdsområdena mm och långsiktiga finansiärer bereds plats i stiftelsens styrelse. 4.Ge miljö- och stadsarkitektkontoret i uppdrag att i samverkan med Norrvikens Trädgårdar AB och olika intressenter upprätta fördjupad översiktsplan för utveckling och bevarande av landskapet mellan Småryd, Kattvik och Boarp, enligt bilaga 9, samt anvisa kr för detta arbete ur 2002 års budget. 5.Under förutsättning att extern medfinansiering erhålles med minst motsvarande belopp, utbetalas ett räntefritt lån om kr under 5 år till stiftelsen. Reservation 6.Lämna kommunal borgen för företagslån tom år 2004 för företagslån i Sparbanken Gripen om kronor till stiftelsen om stiftelsen inkommer med lånehandlingar. Till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Pelle Höglund mot beslutet. Kommunfullmäktige Jäv Yrkanden Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet deltar ej följande på grund av jäv: Lars Elofson, Tord Knutsson, Haakon Böcker, Kjell Bertilsson och Ann Marie Bertilsson. Pelle Höglund yrkar: avslag samt istället för punkterna 1-6 följande: att stödja en långsiktig utveckling där Norrviken och dess närområde skall fungera som en mötesplats för såväl kommuninvånare som besökare i Båstads kommun. att snarast avvecl<la kommunens engagemang i stiftelsen Norrvikens trädgårdar och därmed bereda plats för långsiktiga finansiärer. forts. justerandes signatur au/p res ks/nämnd kf utdragsbestyrkande -174-

13 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige forts. t~ '.,.~..,," Kf / ----~--- ~~ Per Adbro, Ingvar Lindem yrkar: ändring av punkt 5 "... högst kr... " Håkan Sandin, Thomas Andersson, Christian Nilsson: Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av punkt 5: "... med minst motsvarande belopp... " strykes. Propositioner, Beslut / - ~"~.~-"~ Efter framställda propositioner i tur och ordning på yrkandena finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå Höglunds och Adbros yrkanden samt bifalla Sandins m fl yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar: ;{j / }, 1.1]';; 1.Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i :i0lf: utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som en mötesplats för så \~~~- väl Bjärebor som besökare i kommunen. J/i:. 2.Verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier. ~-~ 3.På sikt vara öppen för en reducering av kommunens engagemang i stiftelsen Norrvikens trädgårdar genom permutation av stiftelsen så att fackkompetens inom trädgårds- och landskapsvårdsområdena mm och långsiktiga finansiärer bereds plats i stiftelsens styrelse. 4.Ge miljö- och stadsarkitektkontoret i uppdrag att i samverkan med Norrvikens Trädgårdar AB och olika intressenter upprätta fördjupad översiktsplan för utveckling och bevarande av landskapet mellan Småryd, Kattvik och Boarp, enligt bilaga 9, samt anvisa kr för detta arbete ur 2002 års budget. 5.Under förutsättning att extern medfinansiering erhålles, utbetalas ett räntefritt lån om kr under 5 år till stiftelsen. 6.Lämna kommunal borgen för företagslån tom år 2004 för företagslån i Sparbanken Gripen om kronor till stiftelsen om stiftelsen inkommer med lånehandlingar. Reservation Till förmån för Pelle Höglunds yrkande reserverar sig Pelle Höglund, Margareta Carlsson, Gunhild Svenonius och Ingrid Larsson mot beslutet. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres rij-1~r1 \~~

14 SAMMAN"IRÄOESPROTö KOl l Blad S?infiälls~yggnMsut5kottet Komi1tii!lst:Yrelse~ i<oinnni:nfullm~i<tig~ _ 4 2;} 15 r<:s stt I<S IF B d_ni': {S 956/10-13,30 Förslag till ävgd~nsnin~ av utökatstrandskyddsområde. l Besl{rivili!'lg av äl eiirlet Beslutsuiderlag Yrimiidet) Prqpos,it~on Forslag tlil beslut I<SZOJ3,)1-o9 Yr~~ n den B,åstads komunin hal efl:)judits inö)lighetav Läpsstyi elseil!lttkonitiiajned fi:ii'slag;pä lämplig avgt'äti~t1ing av utöht strändskyddsotil råd e. Tjätisteyttrande ft%1 miljösb;ateg Magh'tfs Sjeldriip, date! ad : , :iiled tillhörande bilagot;. Maimus SJe}dnli>'för~4r<ir ~~e M et, H<\a~{öh $öskec)i llifail ~m förs.lag e.:n.hgt <;:elite~pafti~ts reniissytti a,nde. lrigii~ ~ä~het' s): Blfail tii~. fö~ ;$1ag ~rili~ SQ ~ i~hl~)i19l<r,<tterri<!ki ei:nis.sytli"atid~. Pelle Höglund M)!Jc~1 Thon1?s Anders$on F)?)~ Bit'all till Ilgg<'mde ftit'siag. ~fter f~'i,mvijäll9-a propo~i~io,ner påyrtwi~l:!na ovan tum m or4forlnden att ~tsl<ö~tet blfaiijtllggandetjat~stemannaförsia.g. Sainh~ll!>QYggne~d.sii~ko~~e~ fö.r$l?g: ~<o_m.111_unmlmaic ige.be~l~.tar: i.. Föt'siag till on1d!'agningf;:ivgdi,1~n \ ng ~v a et ~~~vidgac~e str<'u\dsi5yddetantas galiaride.fastigheten -slättad>ci s: i '!Atina pä kiinten") som avviltel~e. ui sprurigliga tjähstenfannaföislaget ' Föt;sl~g ttll onidragilingfavgränsi1ing av detutvidgade strandskyddet.gallärtde fastigheten Segeltorp S:lpåd<ei ing~ytatfsoni im1efattasav vei'ksainheten'hovshäli<ii ) söm avvikelse frårt 'det iit'spitit1gligä tjänste miuinaförsle~gef, 3. 1'jilnsteiii~nn~föt:släget antas SQil.l kohll:n!j..i\.eri!) eget föt:slåg, ni ed )\iån h~n}rida a \~Y it<:~ise r.. At1n-J\1C1de JoJ1nsson C): Biall tili cent.et'ii,s reriiissvai, )on~s!-hissor Mr)! Eddi ~ Gi;a.nkyist ~P),Jc;trnes johl}sm} BP) och GÖran Hål<an$$Qll. BP] yi l<ar bifall tih ceriten1s ~ emis~var, från det ~ ilontas Anc~er~son~P), T~H g~y Brenton I{D) pth AsaRagnarsson M): Bifail till san1hällsbyggitadsut~kottets förslag. Ann ~Mat 'gi et i~jei)berg Sj:.BJtall till södaldelitl)isi aternas remissvar. fotts. på nästa sida. iltskottfpi esldium Justei andq5 slgitatui ci' I<Sfnänind KF i.jt'dr<)gsbestjrrkande ~~ J'dL )!kl.,

15 o. BASTADS KÖNlMUN J{omrri.ut1st}irelsen i<ofuititiilfullniäktige SAMMANTRÄDI:SPROTOKOLL h ~01-23 at ad ls 19 i<f 8 Forts. Förslagtiii avgränsning av utokat strandskyddsområde ls i-09 Proposition Efter fralns'tälldäpröpös~tionei:på d~ framl~gdayd{atidena finnerordföranden att sanihåilsbygghädsutsköttets' förolag bifallits. Örnröstning begäi s '.. '. Föralt fä frairi inötföi'slag till huvudohtröstriii1geri ställer ordföt:anden proposition på de tvåandi.'ayrkåncienalbifall till cei'ited1sremissvar i esp. bifall till ~0- daldeth}kt'atet'ria$ a: ~mlssvät~ vårvid oi d.föräitden finner att sociäldemöl<r.tternas förslag bifaliit$ Q~hskä ~tgöhimtitföt;slag i hi.[v~ciomi ö#nln:g~n ; Öin'rÖstnhl..gbegätS,.. Fo)jåJide 9nli östni.ngs~n:lriitlg gqdk~rin.s:. ~ed~ri1q~ som vjn :attsod.<m~niolia~eri:i~s remlssv~r ~l<a. utgör~ mo~forslag. rostat J.Ai. t.i~~nwf~om. v.ll.l a~tce~~erns i ~rni_s~v~wslm utr::'or~ r{otfqrslag rqs,t;tr NEJ. Ön)röshtirtgeu lttållet med 7.jA... r9.ster, S N EJ.;.d~ster sarrit l ~01\i ~vstädrån åt:t röst~ ~l)iigtfgljande: tiiim1~s Anaei ssoi) FP).. X. V11ri JoharissorG) InMia Stefanssori {S)_ jo'fuis Nilsson MP) x x x,x RonU)l\lUStyreiseilhm s~le~eshe~luta:t att socialdemokt'atet'il~s föt'slag ska utgara nwtfi:h:sagi hitvit9ont~~östnjnwm... for~s. på nästasii\a. utsl<ott/pvcsiditiitl rusterandes signaturer" KS/1\ämnd l< F Utd t:agsbcsiyrkilnde 17~ cltlo L. J#:j

16 ~ BASTAPS U KOMMUN I<ommuhstyrelsen Kö!Ut:ritit1fuiimäktige SAMMANTRÄOESPRQTOKOLL '2013-0i-23 Bia el 2f3 17 l{s 19 KF a Forts. Forsla~ till avgränsning av utökatstrandskyddsömräd~ I<S Pr~p6sin6r: htivitdon1röstlting Led~_mot som vill ~ifulia s~n1h.äusbyggn.ad_sutslmtiets forsj!lg röstar ja; Le~arilot~pmv:iJi ~l fajta sqdaldem:okraternasföi slag riistm' NBf. JltWllctomröstnit)g Otllrös~ing~l\Ji.tfcl)lei' me~ 5JA.~~;Öst~t. 7 NEFt'Öster sam n som:avstå.r frät~ att i östa ~njjgtlolj~ntie: it~.<tamot :;'~ithxr::i.:{.ijli%g;::: n;. :}A;';\4i5~ :;'ili.neo,\\; :T,:t/'k :ffi.,vst-a.t'.s,:;/'/)f_ Åså Jlagftai ssori Mf - x ulf.holmberg Ml. x Cöt~ri Ilåkånsson'fBPJ x Jan1~sJQhns6Q.BPj X. komlllt\nstyrelseh bar.smedes ~beslutat ~t t bifålia soc:ialdeniol<ratern~s förslag. Forslag till beshtt 'iommunscyt etsensföt'slag.till Mlriläktige: ICoh1munniitntäidi~e heshitar: L Tjät1stelnariihi.föi'släge~antas soi)1 koim\umensegedörslag, med awikelset' i Eiillighet nied söcialdeh)cikt'atei nas,teinissvat;,.. '. Resei vatiöil KF 2013 ~01-23 v~:,<~)tde i Motheshitet reserverar sig [<erstill Gustafsson M), Ulf Holmberg M}, Asa Ragr)ai;sson~), ThomasAridersso11 FP) och T<W~ri.Y' Bi'et~toi\'r<D). Je~st!.n Gust~f~sön rvl); BifaU till tjänstetnanten~ försl,lg. Aith-Ma~ ie Johnsson te); Jan~t' Gttnnå 'S:iOJi C)C)t!lJonii~ Holgersson Mr>): BifaU tiicen~e t;p~di~t~ f.örsl~g An~-M~rgret l~jelbei g s) )Clt Thotn~~ An~et:ssqn FP): Bif;;tU till tsför~lag Sociald~i11okraterqas i).rsl~g).. o. ut~i,ott/pri:si _dluii' '. -. Jitstc1'atides signatui"cr KS/Jiätiuld Kf Utdt agsll_cstyrlr~itd _e ~?J -~ _ _ ~ ifld - - tnrj Efte.i ft:an'!ställctilpi op)$it.i1hiei på q.~jt'~!iilag\a) t i)ati~~ria, bifall till _sajt_'ihällsbygg!jåds_utsl~oi:teb fqi~$tagtes p.: bitall till.so.dai4.e1nol{rat~ 'i1~ - f6i sl~g - ftri:n~t; ordföi~ån~en att_ ~ainhällsbygg[i~dsi,tsj<otte~ föi'slåg b.ifå1lits; bil;ii osttiiiig b!:! &~!:s. Föijal)~e.omf.öst~iqg~ora'iifng ~ godl{~iws; -178-

17 SAMMANTRÄDJ:SPROTOKOLL I<ommllnfuihriäktlge KF ~ Forts. Första~ till avgränsning av utökatstrandskyddsområde Även H~käri Möt ~~rad BP) ytt~a.r sig i ~i endei:. Eftei ft'~mställd.a prop9sition~r. På de. frainl<~gda yrl<ande_rt~ finite r ordföranden at~ fti)lm~l~tige bif~iift Q!iii )strt_ing begar~ ~..... För a~ fasst~!jan1qtförslag til\<:~m.rost~iqge,il si:~ lie ot<wt<lnden pt"opp,sl~i)n pä Qetttet:p_ar#~~JQI.~slag i:esp~kt.iy~~{s, fli;sl_aget. S.gci~l~e_m)kra~ei'q~s.förslgg) v~rvicj )i ~föt'andeil.finner ~tb<s~foi"sllgej $ka_utgi}t'a nwtf rsiag i Q!.tWost- )llngen. P ~t'os't.;tin~ 6eiärs. Ömi ö.stnilig l Foija~~le ~rnt'ö~ti1{~tgs.ordni_ng gqdkäpn:;: Lepanlöt sötll, vill hifa!lä>i<s~förstaget röstai' ja, Ledan1otsoin vitf.bifaitä certter~pahietsförsii;l.g rostai Nf;J. öinröstriingett utfaiier med 18 Ja- och z i NeH"öster, samt lsoili a'i.istär, viiket riaiili~reft;ålng~i avtiliphitoköl!et fo~ad Qäi'vMo- och ori,röstnhigslis~. fp.limäktige ha i s~ledes bifallit c~n1erp~rttets föt'sla~ som nititfö) sl~g. p~i'!iftet~ ställei ~ grdfö} ~jidei1 pdip\)~tjo _ri p~ tjänst~maqriel!s ft\t'slag r~spel~l:ive Cehtei päi' ti~js fiwslag vin vid 9i;<lfo1'At1deh l'in~el ati: ftijirrt~l<tige W'iillit}jäilst~i~aniie~s, foi sl~g. ~Öwi:Ö~t~ijg big~rs. FÖlj~nd~ omrps~njng~qrcil1h1g gogi~änns: Ledatnot son\ vill b.ff~llatjä_nsf~lll~iiw'!lls föt'$la.g ros~d~, 'i.ed~moj sprn viiibiåfia Centet;pat;Uets fö.rslag u~tc\t; NEJ. Onu'östtifng 2 Oriir~,s~ 1gen, u~f~iie.i' t*eci~j<t ~ o~h~3 N~h9.st~r~ sam~ t ~)~ _ avst?.r,vilket 1;1änn:_are frålitgi\r avtill prot)koil.et fog~d när\rai o" och ~niiröshiings}i~_ta. f~lhn~l~tl~e hat s~le~~s bifallit C~nt~rpa ;~letslörslc;lg. besh.ttat : 1. Tjättstemann'äförslaget antas som i<othinline.ils eget fö1'slåg, the~ avvilelser i ei lighet inc~l Cent~i~paitiets t'tlll'iissvar.,_ Resefvation Möt besiutet reservei a1 sig närvara1ide ledaiilöterf~ån: Möderatetria, Folkpåi-th~toi:h i<ristdeii1old~tei t1a. ' '-:-... Utskottfpresldilllit..... Jttst~t'<uides slgnatwer KS/phrtnd KF Utd rags!jescyrlq1itd~ ~&lv cubl

18 BAOSTADS kömm8.n Komrnunledniogs ~antor 1 7) Qqtorn: 21 ol<tob~f2012 Handläggare: Martgus Sjeldrup önd<s 956/1ö-83o T! H: l<örni'nutt?tyr~lse.n via Samhäll~byggtad~Litskottet )3eslut?tslwH e~t'!di.el asjill: Såmhällsby~gnad Lisa Rönnbetg; icmnrriunlednit1~~kontoret Magnus Sjeitir~p 1,3illgor titl tjäristesl<dyelsetl: 6 1; Fj:irslag till be$ l!j t 2. Tidigare tj~n~t~s)<rivelse m~d tjänst.emannaför!)lag 3. G~nterpf,Ii ti~t~ yttrc;~11~e ~iljqp~rti~ts ytt.range f \'olkp~~tje~yttraiJ.d~. 6. S<idaldet:nokl~t~t'na:s y.ttt artde Förslag t m A~. avgrän~ning.. av ut)k~t.stranclskyddsområde B~st~d~ l<ortu)i4il }\ar erbjut;li~ möjligmtav Läi1Sstyt;~lset~ attj<ofuti:la ni ed qrsl~g.p~ läntpli g <tvgt'än:s11,ing a y utökat str~ndsl<y~4$omr~<;l~ el)ligt skriveise f tät) Län~s~yi;elSen,.... Bål.<g~ulicl. D'ndei perioden... enligtbesl~tti Samhällsbyggnadsttskottet, b.a.r ~~mtiiga pgrtier fåt~ erbju~ dand_e atty~ttå sig o,n1 tj~nsternc1t1i1afo.i~slag~t gall~il~~ de,t ut\;id~de ~tr~ridskyddet. Där parti~ ~q1~ h~ i omb.,9lts ~ttmotivera d ~ rörslag tititöi~andhnga.r~ rn)tbåt<gtimd av.dhvfir;legi'tiiid,er l kt'iterier soirt är sätta av Lansstyn~lsen foi det utvidgad~ strandskyddet. 1:\i<tuent Fyr<;~. i elt)i~syttr~hqe hat inkq~mit under P.~rioden CeritetrYariteri B'åstadbilåga 3) f\1iljpp~i~itetl3ä~täq C~UMa. 4l Föll~p~ri~eJ IJb13raJe.rn~ )3~$ta_d b!iaga, S) Söcia:ici.etltölctatetna i Båstäd bii'agå 6j Övervägande/framtid såiu'tliga inköinna syrtpimktei ö ch förslag till änddilgar hat gåtts igenori1 och besv.arats i tabel~ le i itedm1. Fullsi:~tidigt femlssytqoande fint;ts a'* I~sa i bifqgc.tde bil~gor.

19 2 7) Yttrande Centerpartiet Båstad Området i dag omfattas av ringa biologiskt värde, en äppelodlings bidrag till artmångfal- den anses som ringa. området är dessutom inhägnat, vilket förhindrar tillgängligheten till för allmänheten. Den naturliga avgränsningen ligger i Litorinavallen som avgränsar och följer således liggande förslag. Området Paulins väg fram till Apelr~dskolans fastighet fram till vegetationsparti som finns i fastighetsgränsen. Området ligger nära ansll.j.tning till tätbebyggtområde. Området är ett område där kustlandskapet och åsens sluttning, på ett naturligt sätt, åter möts efter den bebyggda kusten in mot Båstad. 300meters strandskydd behövs för att denna naturliga övergång mellan bebyggelse och grönska byggs bort. Området ligger nära tätort med fria strandområden. Svar/Förslagtill ändring Mot bakgrund av de fastställda värdegrunder för uppdraget, där yttrandet inte kan anses som motiv. Kan inte förslaget antas till förändring. Detta föranleder förslagsvis inte till någon förändring av det liggande tjänstemannaförslaget Området mellan Norrvikens trädgårdar till Kommunstyrelsen fattade beslut om nytt vägen övrekattvik planuppdrag för Norrvikens Trädgårdar , dnr 367/11-310, i enlighetmed det Viktigt att bevara och värna om de rödlistade ideförslag som Lilla B åstad AB presenterades arterna i branten i södra änden av Norrviken under våren Ett förslag från Kommun- lavar) viktigt att bevara spridnings korridorer. styrelsen om att det utvidgade strandskyddet Förslag till yttrande är med motiveringen natur inom "Norrvikenområdet" skallligga kvar med, rekreation och etiska värden att det utvidgade nuvarande, befintlig utbredning försvårar och strandskyddet ligger kvar. kan helt utesluta möjligheten till en ny detaljplan i enlighet med det planuppdrag som är givet. Detta föranleder förslagsvis inte till någon förändring av det liggande tjänstemannaförslaget Hovs hallar; _Parkeringen skall ingå i strandskyddet för att förstärka undanhållet av framtida bebyggelse. Parkering krävs för att allmänheten skall ges tillgång till naturen. Denna motivering följer Länsstyrelsens värdegrunder gällande det utvidgade strandskyddet. Detta föranleder till ändring i det liggande tjänstemannaförslaget

20 3 7) Forts. Yttrande Centerpartiet Båstad Svar /Förslag till ändring I området efter Vrå en, Perstorp, mot Torekov Strandskydd över 300 meter, faller inte inom där naturreservatet smalnar av ramen för de värdegrunder Länsstyrelsen har Önskar vi att strandskyddet följer den naturli- utfäst gällande det utvidgade strandskyddet gaste avgränsningen som i detta fallet är en väg. Detta innebär strandskydd 300+ på en Detta föranleder förslagsvis inte till någon kort sträcka. förändring av det Jiggande tjänstemanna förslaget Slättaröd inkl."anna på klinten"; Denna motivering följer Länsstyrelsens värde- Att strandskyddet följer en rak linje från natur- grunder gällande det utvidgade strandskyddet. reservats övre kant i väster i bebyggelsens Detta föranleder till ändring i det liggande övre kant i Ramsjö via det befintliga stengärdet tjänstemanna förslaget

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00. BÅSTADS KOMMUN www.bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-12-12 1 (12) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4

Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4 Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4 Bilaga till överklagande av Länsstyrelsens i Skåne beslut 2012-06- 18, dnr 5125-7157-12 Undertecknad anhåller att få komplettera föreläggandesvaret

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01.

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01. HALMSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-17 KF 59 KS 2010/0369 Beslut om att anta Framtidsplan 2030 ÖP Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunomfattande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

BÅSTADS. KOMMUN Besök oss på bastad.se

BÅSTADS. KOMMUN Besök oss på bastad.se BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer