TALLETUSSUOJARAHASTO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TALLETUSSUOJARAHASTO"

Transkript

1 TALLETUSSUOJARAHASTO INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE Fondens syfte Fondens medlemmar Verksamhetsmiljö Verksamhetens prioriterade områden Ersättningsfall Garantiavgifter och verksamhetsresultat Beloppet av skyddade insättningar Fondens medel och placeringar Fondens förvaltning Tillsyn och revision Hänt efter räkenskapsperiodens utgång Bedömning av den framtida utvecklingen... 7 Bulevarden 28, Helsingfors Tel

2 INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Fondens syfte 2 Fondens medlemmar Fondens syfte är att trygga insättarnas tillgodohavanden hos de inlåningsbanker som är dess medlemmar och hos utländska filialer till dem. Endast kreditinstitut som erhållit koncession för inlåningsbankverksamhet får ta emot insättningar. I synnerhet för hushållen utgör insättningarna en betydande finansiell tillgångspost. Fonden tryggar också insättarnas tillgodohavanden hos utländska kreditinstituts filialer i Finland i fall av att det utländska kreditinstitutet ansökt om medlemskap i fonden i syfte att komplettera det skydd som insättares fordringar har enligt sitt hemlands regler. Alla finländska inlåningsbanker hör till Insättningsgarantifonden. Vid utgången av år 2011 var 288 inlåningsbanker medlemmar i Insättningsgarantifonden. Medlemmar i fonden var vid utgången av år 2011 Aktia Bank Abp, Eufex Bank Ab, Evli Bank Abp, FIM Bank Ab, Itella Bank Ab, Nordea Bank Finland Abp, medlemsbankerna i OP-Pohjola anl (andelsbankernas sammanslutning), medlemsbankerna i POP Bankförbundet anl, Sampo Bank Abp, S-Banken Ab, Suomen AsuntoHypoPankki Oy, medlemsbankerna i Sparbanksförbundet rf, Tapiola Bank Ab och Ålandsbanken Abp. För närvarande är inget utländskt kreditinstituts filial i Finland medlem i Insättningsgarantifonden. Under år 2011 blev Eufex Bank Abp och Itella Bank Ab medlemmar i fonden. Därtill inträffade inom POP Bankgruppen fusioner bland förbundets medlemmar i fonden, vilket ledde till uppkomsten av Osuuspankki Poppia. Inom Sparbanksgruppen uppgick Tuuloksen Säästöpankki i Lammin Säästöpankki. Till följd av fusioner minskade dessutom antalet banker inom andelsbankernas sammanslutning med åtta. Under år 2011 utträdde SEB Gyllenberg Private Bank Ab och eq Bank Ab ur Insättningsgarantifonden.

3 INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN 2 3 Verksamhetsmiljö 4 Verksamhetens prioriterade områden Verksamhetsmiljön år 2011 var instabil. Den präglades framför allt av att den offentliga ekonomins kris inom euroområdet fördjupades från slutet av sommaren i och med att ländernas finansieringskostnader började skilja sig från varandra. Utöver Grekland och Irland blev också Portugal tvunget att ta emot hjälp från EU och marknaden för vissa andra sydeuropeiska staters masskuldebrevslån uppvisade en tilltagande instabilitet, med regeringsskiften som följd. Den europeiska banksektorn har ansvarsförbindelser i samband med de ovan nämnda staternas finansiering, varför bankernas tillit till varandra klart försvagades under det senare halvåret. Verksamhetsmiljön präglades också av att de statliga lånens ställning som riskfria placeringsobjekt började omprövas samt av att de högsta kreditvärderingsnoteringarna för de utvecklade länderna började svikta i såväl USA som Europa. Den offentliga ekonomins kris inom euroområdet dämpade tillväxten i världsekonomin. Fastän den ekonomiska tillväxten i flera utvecklingsekonomier var fortsatt stark blev tillväxten i Europa klart mera anspråkslös. Också i Finland avmattades den ekonomiska tillväxten år Den inhemska banksektorn uppvisade en fortsatt god soliditet och resultatnivån var med beaktande av omständigheterna alltjämt rimlig. De inhemska bankerna drabbades inte på samma sätt som de södra delarna av Europa av den offentliga ekonomins kris inom euroområdet. Under början av år 2011 var de långa räntorna på väg upp, vilket ledde till en lägre avkastning på masskuldebrevslån. Efter att den offentliga ekonomins kris inom euroområdet på nytt skärpts sommaren 2011 sjönk räntenivån emellertid på nytt, och mot slutet av året låg räntorna på en exceptionellt låg nivå. Inlåningsbeståndet ökade i accelererande takt år 2011 i Finland och beståndet ökade i vårt land snabbare än inom det övriga euroområdet. I och med att risktagningsbenägenheten minskade föredrog hushållen främst tidsbundna depositioner. I och med att inlåningsbeståndet ökade beräknas också Insättningsgarantifondens ansvarsförbindelser ha ökat under år Prioriterade områden i fondens verksamhet år 2011 var utvecklandet av fondens placerings- och riskhanteringsprinciper och -praxis samt ny konkurrensutsättning av kapitalförvaltningsavtalen. Fonden uppdaterade också sin beredskapsplan, bevakade revideringsprojekt gällande

4 INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN 3 5 Ersättningsfall 6 Garantiavgifter och verksamhetsresultat insättningsgarantiregelverket och påbörjade ett projekt för att få sitt skattebemötande korrigerat. Därtill utvecklande fonden sin administrationspraxis och sina anvisningar i frågan. År 2011 inträffade inga ersättningsfall där Insättningsgarantifonden skulle ha tryggat insättarnas tillgodohavanden. Insättningsgarantifonden hade alltjämt en regressfordran på Sofia Bank Abp (i likvidation). Regressfordringen uppkom efter att Sofia Bank Abp:s koncession för inlåningsbankverksamhet blivit återkallad, då Insättningsgarantifonden i maj 2010 betalade insättarnas återstående fordringar, totalt 20,7 miljoner euro. Insättningsgarantifondens återstående regressfordran på likvidationsboet uppgick per till 3,8 miljoner euro, varav räntans andel var 1,0 miljoner euro. Insättningsgarantifonden uppbar år 2011 garantiavgifter av sina medlemmar till ett belopp av 71,5 miljoner euro (57,9 miljoner euro år 2010). Garantiavgiftsökningen berodde i huvudsak på den höjning av insättningsgarantins maximibelopp från euro till euro som trädde i kraft Nettointäkterna av Insättningsgarantifondens placeringsverksamhet år 2011 var enligt bokföringen 20,9 miljoner euro (18,1 miljoner euro år 2010). Bruttointäkterna av placeringsverksamheten var enligt bokföringen 26,5 miljoner euro (23,3 miljoner euro år 2010), varav ränteintäkternas andel var 15,8 miljoner euro (15,7 miljoner euro år 2010) och försäljningsvinsternas andel 10,6 miljoner euro (7,5 miljoner euro år 2010). Placeringsverksamhetens kostnader var 5,6 miljoner euro (5,2 miljoner euro år 2010), varav försäljningsförlusternas andel var 4,8 miljoner euro (4,3 miljoner euro år 2010). I kapitalförvaltningsarvoden betalade fonden sammanlagt 676 tusen euro (802 tusen euro år 2010). Avkastningen av placeringsverksamheten, beräknad enligt gängse värden, var 4,6 procent (2,6 procent år 2010). Avkastningen av placeringsverksamheten år 2011 var högre än portföljens förväntade avkastning på lång sikt. Detta berodde på den i fondens placerings- och riskhanteringsinstruktioner försiktigt definierade riskbudgeten och på riskbegränsningarna, vilka i den utmanande marknadssituationen en följd av den offentliga ekonomins allt djupare kris inom euroområdet - år 2011 effektivt begränsade portföljens risknivå, jämfört med normala jämförelseindexbaserade placeringar.

5 INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN 4 7 Beloppet av skyddade insättningar 8 Fondens medel och placeringar Kostnaderna för fondens förvaltning var 342 tusen euro (221 tusen euro år 2010). Omändringen av tjänsten som Insättningsgarantifondens ombudsman till en heltidstjänst från ökade fondens kostnader. Därtill orsakades fonden år 2011 högre kostnader än vanligt på grund av de åtgärder som hänförde sig till utvecklandet av fondens placeringsoch riskhanteringsprinciper och -praxis samt ny konkurrensutsättning av kapitalförvaltningsavtalen. Inkomstskatten för räkenskapsåret var 5,4 miljoner euro (4,6 miljoner euro år 2010). Räkenskapsperiodens överskott var 15,2 miljoner euro (13,2 miljoner euro år 2010). I enlighet med kreditinstitutslagens 110 kommer överskottet att läggas till Insättningsgarantifondens kapital genom beslut av delegationen. Uppgifter om insättningarnas totalbelopp och de skyddade insättningarnas belopp insamlas årligen genom garantiavgiftsförfrågningar. Svaren på förfrågningarna avser det föregående årets sista dag, vilket innebär att beloppens storlek framgår av svaren på förfrågningarna våren Totalbeloppet av inlåningen i fondens medlemsbanker var 119 miljarder euro (110 miljarder euro ). Av beloppet utgjorde sådana skyddade insättningar som i händelse av insolvens maximalt skulle ersättas av Insättningsgarantifonden, sammanlagt 74 miljarder euro i slutet av år 2010 (60 miljarder euro i slutet av år 2009). Ökningen av de skyddade ersättningarna berodde på den höjning av insättningsgarantins maximibelopp från euro till euro som trädde i kraft Fondens placerade medels förhållande till de skyddade insättningarna var ,9 procent, och relationstalet beräknas fram till ha stigit till ca 1,0 procent. Fondens placerade medel hade ett marknadsvärde på 789,9 miljoner euro (688,4 miljoner euro ). Som ett resultat av konkurrensutsättning har kapitalförvaltningsavtal om placering av fondens medel ingåtts med Danske Capital, Sampo Bank Abp, Evli Bank Abp, SEB Kapitalförvaltning Finland Ab och Tapiola Kapitalförvaltning Ab.

6 INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN 5 Vid årets utgång var medlen placerade i förbindelser som Finland och andra EU-stater ansvarar för, i förbindelser som finländska kommuner ansvarar för, i korträntefonder i euro, i förbindelser av kreditinstitut som inte hör till Insättningsgarantifonden och i andra sammanslutningars förbindelser enligt följande: Emittent Andel av portföljen (%) Finska staten och andra EU-stater 53,4 63,4 Finländska kommuner 11,0 5,4 Korträntefonder, euro 4,9 8,7 Kreditinstitut och 16,5 11,1 finansiella institut Andra sammanslutningar 13,6 10,1 Kontanta medel 0,6 1,3 SAMMANLAGT Andel av portföljen (%) 9 Fondens förvaltning Placeringsfördelningen vid årets slut var följande: Tillgångsslag Andel av portföljen (%) Långa ränteplaceringar 73,3 65,8 Stater och offentliga 56,2 50,5 sammanslutningar Företagslån 17,0 15,3 Korta ränteplaceringar 26,7 34,2 Penningmarknads- 25,8 32,9 instrument Kontanta medel 1,0 1,3 SAMMANLAGT Andel av portföljen (%) Insättningsgarantifonden har inte tagit krediter för sin verksamhet. Fondens medlemmar utser fondens delegation. Delegationen sammanträdde en gång år Medlemmar i Insättningsgarantifondens delegation mandatperioden är:

7 INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN 6 Namn Bolag Mandatperioden börj. Markku Haapasalmi Nordea Bank Finland Abp 2007 Heikki Honkanen Tapiola Bank Ab 2010 Hannele Koskela Sampo Bank Abp 2007 Pasi Kämäri Sparbanksförbundet rf:s medl.banker 2010 Kirsi Lauslahti POP Bankförbundet anl:s medl.banker 2010 Terhi Markula eq Bank Ab 2010 Veli-Matti Parmala S-Banken Ab 2007 Ari Pauna Suomen AsuntoHypoPankki Oy 2004 Anne-Maria Salonius Ålandsbanken Abp 2010 Jussi Sokka FIM Bank Ab 2010 Jarl Sved Aktia Bank Abp 2004 Heikki Vitie OP-Pohjola anl:s medl.banker 2004 Bengt Wahlström Evli Bank Abp 2010 Sakari Wuolijoki SEB Gyllenberg Private Bank Ab 2010 Delegationens ordförande var Heikki Vitie och vice ordförande var Markku Haapasalmi. Medlemmar i Insättningsgarantifondens styrelse år 2011 var: Namn Mandatperioden börjat Heikki Alanen 2006 Juha Hammarén 2008 Jukka Huotari 2007 Taina Kallio 2006 Helena Laine 2010 Harri Luhtala 2007 Harri Mattinen 2009 Raimo Mäkilä 2008 För närvarande är inga utländska kreditinstituts filialer i Finland medlemmar i Insättningsgarantifonden, varför de inte har någon representant i styrelsen. Styrelsens ordförande var Harri Luhtala och vice ordförande var Heikki Alanen. Styrelsen höll sammanlagt 11 möten år Därtill fattade styrelsen per e-post tre särskilt protokollförda beslut. Jur. kand. Mirjami Kajander-Saarikoski är sedan ombudsman för Insättningsgarantifonden. Jur. kand. Tuomas Majuri är sedan vice ombudsman.

8 INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN 7 10 Tillsyn och revision 11 Hänt efter räkenskapsperiodens utgång 12 Bedömning av den framtida utvecklingen Insättningsgarantifondens verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Insättningsgarantifondens revisor var CGR Raija-Leena Hankonen och revisorssuppleant var CGR Eija Kauppi-Hakkarainen. Några väsentliga händelser i Insättningsgarantifondens verksamhet har inte inträffat efter räkenskapsperiodens utgång. Året 2012 förväntas den ekonomiska verksamhetsmiljön alltjämt präglas av kriserna i de offentliga ekonomierna. Också finansmarknaderna förväntas vara fortsatt instabila. Konjunkturutsikterna för år 2012 är inte speciellt ljusa. Även om en svagare ekonomisk tillväxt i regel är ägnad att försämra bankernas verksamhetsmiljö är den inhemska banksektorns ekonomiska situation stabilare än i de flesta andra europeiska länder. Sannolikheten för uppkomst av ersättningsskyldighet för Insättningsgarantifonden beräknas inte vara högre än normalt. Att de lagstadgade fatalietider som fastställts för att skydda insättarna fortlöpande blivit kortare förutsätter dock att Insättningsgarantifonden i fortsättningen har en mera omfattande förhandsberedskap än tidigare med tanke på eventuella ersättningssituationer. Också i övrigt förutsätter de i de internationella regelverken accepterade principerna att Insättningsgarantifonden målmedvetet utvecklar sin verksamhet. Räntenivån inom euroområdet är på grund av de svaga konjunkturutsikterna exceptionellt låg. Avkastningen av de tryggaste masskuldebreven förväntas bli tämligen blygsam. Avkastningen av fondens placeringar år 2012 bedöms sålunda bli lägre än den förväntade portföljavkastningen på lång sikt. Helsingfors den 28 februari 2012 Insättningsgarantifondens styrelse

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25)

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Innehållsförteckning Den finländska banksektorns stabilitet står alltjämt på fast grund, men finansmarknadsturbulensen ökar osäkerheten Banksektorns

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1 ÅRSREDOVISNING 1998 nib 1998 årsredovisning1 2 nib 1998 årsredovisning Vaccinium myrtillus INNEHÅLL 4 BASFAKTA OM NIB 6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG 10 NORDENS EKONOMISKA UTSIKTER

Läs mer

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_ru_2006.html

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_ru_2006.html Sivu 1/10 Delårsrapport 1-6/2006 Finnvera Abp är en samarbetspartner som främjar finländska företags konkurrenskraft och som möjliggör finansieringslösningar vid etablering av företagsverksamhet, vid dess

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2 Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 1..9/ - - - - BNP och sysselsättningen förändring, % - - - Källa: Statistikcentralen -5 5 7 9 BNP Sysselsättningen, trend Prognos - Finlands

Läs mer

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000062245 Kreditkorgsobligation Europa High Yield

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 2 1999-02-19 4/99 Årsredovisning för Insättningsgarantinämnden avseende budgetåret 1998 Insättningsgarantinämnden beslutar härmed Insättningsgarantinämndens

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer