Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt"

Transkript

1 Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Denna informationsbroschyr avser fonderna SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt. 1. ALLMÄN INFORMATION AIF-förvaltaren SFM Stockholm AB (AIF-Förvaltaren) har organisationsnummer AIF-förvaltaren bildades AIF-förvaltarens har ett aktiekapital om SEK. AIF-förvaltarens har sitt säte i Stockholm. Tillstånd AIF-förvaltaren har sedan den 6 juni 2014 Finansinspektionens tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) och LAIF. Fonder AIF-förvaltaren förvaltar följande specialfonder: Quesada Försiktig Quesada Balanserad Quesada Offensiv Quesada Sverigefond Quesada Globalfond Quesada Ränta SP Aktiv Trygghet SP Aktiv Tillväxt AIF-förvaltaren förvaltar även värdepappersfonden SFM Blandfond Sverige, och de alternativa investeringsfonderna Coeli Private Equity 2014 AB och Coeli Private Equity 2015 AB. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Carl-Viggo Östlund (Styrelseordförande) Rikard Josefson (Ledamot) Christian Bentzer (Ledamot) Jimmi Brink (Ledamot) Verkställande direktör Johan Schagerström Revisor Daniel Algotsson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, STOCKHOLM. Förvaringsinstitut Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Box 7523, Stockholm Uppdragsavtal AIF-förvaltaren har uppdragit åt tredje part att utföra följande delar av verksamheten: Förvaltning av fonderna som informationsbroschyren avser: Optimized Portfolio Management Stockholm AB ( ) Förmedling av fonderna som informationsbroschyren avser: Svenska Pensionsgruppen AB (

2 7844) Förvaltning av andra specialfonder som inte avses i informationsbroschyren: Quesada Kapitalförvaltning AB ( ) Funktionen för internrevision: Änglarum i Skillinge AB ( ) Funktionen för regelefterlevnad: FCG The Financial Compliance Group AB ( ) IT-drift: Cuebid AB ( ) Ekonomi: Moretime AB ( ) Fondernas och fondandelarnas rättsliga karaktär Fondförmögenheten i respektive fond ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i respektive fond. Fonderna kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. AIF-förvaltaren företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i respektive fond samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Alla fördandelsägare behandlas lika och ingen investerare har rätt till förmånligare villkor vid investering i fonderna. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för AIF-förvaltaren, LAIF och övriga tillämpliga författningar. Likabehandling av andelsägare AIF-förvaltaren säkerställer att andelsägarna likabehandlas genom att samma villkor, vilka framgår av fondbestämmelserna, gäller för alla andelsägare. Ingen andelsägare får någon form av förmånsbehandling vad gäller t.ex. teckning och inlösen av andelar eller avgiftsuttag. Andelsägaregister AIF-förvaltaren ansvarar för registret över samtliga andelsägare och deras innehav. Andelsägarnas innehav redovisas i årsberättelser och halvårsbesked, i vilka även deklarationsuppgifter finns. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonderna och därigenom följande rättigheter. Fondernas upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Om AIF-förvaltaren beslutar att fonderna ska upphöra eller att fondernas förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, ska överlåtas till annan AIF-förvaltaren, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonderna ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar AIF-förvaltarens tillstånd eller AIF-förvaltaren trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Ändring av fondbestämmelserna AIF-förvaltaren har möjlighet att ändra fondernas fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondernas egenskaper såsom t.ex. fondernas placeringsinriktning, avgifter och riskprofiler. Sedan ändring godkänts ska fondbestämmelser hållas tillgängligt hos AIF-förvaltaren och förvaringsinstitutet samt tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar. 2. AVGIFTER OCH KOSTNADER Förvaltningsavgift Fonderna betalar en avgift till AIF-förvaltaren för fondernas förvaltning, förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften täcker AIF-förvaltarens kostnader för förvaltning, marknadsföring, försäljning, administration, redovisning, revision, registerhållning, förvar och tillsyn. Förvaltningsavgiften, som är bestämd, tas ut löpande med en 365- del per dag. Övriga kostnader Fonderna betalar courtage och andra kostnader för fondernas värdepappershandel som till exempel transaktions-, leverans-, räntekostnader och skatt. Dessa övriga kostnader belastas fonderna vid den tidpunkt de uppstår.

3 Årlig avgift Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift AIF-förvaltaren får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Försäljningsavgift: max 2 % (tillfaller AIF-förvaltaren) Inlösenavgift: max 2 % (tillfaller fonderna) Förvaltningsavgift inkl. förvaring: faktisk 2,25 %, max 2,25 %, (tillfaller AIF-förvaltaren) Andelsägare uppmärksammas även på att fonderna belastas med förvaltningsarvode för de underliggande fonderna i vilka fonderna från tid till annan investerar i. Förvaltningsarvodet i de underliggande fonderna får dock inte överstiga 2 % i årligt fast förvaltningsarvode och 30 % i årligt prestationsbaserat förvaltningsarvode. Vid inlösen av fondandelar i underliggande fonder förvaltade av AIF-förvaltaren utgår ingen avgift. 3. TECKNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Teckning och inlösen Teckning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) av fondandelar kan ske varje bankdag. Begäran om teckning görs genom att likvid inbetalas till AIF-förvaltaren bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen ska vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om teckning och inlösen som kommit AIF-förvaltaren tillhanda senast klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, verkställs samma dag. Skulle begäran komma AIF-förvaltaren tillhanda efter klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, ska AIF-förvaltaren verkställa begäran nästkommande bankdag. Måste likvida medel för inlösen anskaffas för fonderna genom försäljning av finansiella instrument, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får AIF-förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Uppgift om tecknings- och inlösenkurser tillhandahålls av AIF-förvaltaren. Vid tecknings- respektive inlösentillfället är priset för fondandelarna okänt för andelsägaren. 4. FONDERNAS PLACERINGSINRIKTNING OCH RISKPROFIL SP Aktiv Trygghet Fondens investeringsstrategi och mål SP Aktiv Trygghet är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan exempelvis ha mer koncentrerade exponeringar mot enskilda innehav än värdepappersfonder. Fonden är en s.k. fondandelsfond som framförallt investerar i fonder med exponering mot traditionella tillgångsslag såsom aktier, obligationer och krediter samt mer alternativa tillgångsslag som hedgefonder, realtillgångar och private equity. Fonden har som inriktning att i huvudsak investera i fonder med exponering mot tillgångsslag med relativt låg risk. De huvudsakliga tillgångsklasserna med relativt låg risk bedöms vara obligationer, krediter och hedgefonder. Det är dock viktigt att poängtera att fonden även kommer att ha exponering mot andra och mer riskfyllda tillgångsslag. Fonden har en global placeringsinriktning och har därmed inga begränsningar avseende exponering mot enskilda geografiska regioner. Fonden passar den investerare som har en placeringshorisont på tre till fem år och som eftersträvar en relativt låg risk för sin investering. Fondens risk mätt som årlig standardavvikelse i månatlig avkastning över en rullande 24-månadsperiod, ska i normallfallet ligga mellan 2 och 10 %. Fonden får endast använda derivatinstrument i syfte att effektivisera portföljförvaltningen eller att sänka risken i fonden.

4 Fondens riskprofil och målgrupp Den risk som är förenad med att placera i fonden påverkas av i första hand av fördelningen av fondens tillgångar mellan tillgångsslagen med låg respektive hög risk. Placering i fonder med exponering mot aktier är generellt förenat med en hög risk, då aktiekurser kan svänga kraftigt. Den risk som är förenad med att placera i fonder som placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper är normalt sett lägre och påverkas av vilken duration fondens innehav. Längre duration medför en högre risk och ökad känslighet mot förändringar i marknadsräntor. Risken förenad med investeringar i fonder som investerar i tillgångsslaget krediter påverkas i första hand av hur kreditgivarnas kreditvärdighet förändras. Risken förenad med investeringar i fonder som investerar i mer alternativa tillgångsslag påverkas i första hand av de enskilda förvaltarnas skicklighet i genomförandet av sina placeringsstrategier och inte nödvändigtvis av generella upp- eller nedgångar på marknaden. Investeringar i fonder som investerar i mer alternativa tillgångsslag är generellt sett också utsatt för likviditetsrisk i en högre grad än fonder som investerar i traditionella tillgångsslag. Fondens riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. På en skala 1-7 bedöms fondens risk i normalfallet vara 3. Fonden lämnar ingen utdelning utan återinvesterar vinster i fonden. Fondens resultat och utveckling Då fonden lanserades under 2015 finns ännu inte någon relevant historik. SP Aktiv Tillväxt Fondens placeringsinriktning SP Aktiv Tillväxt är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan exempelvis ha mer koncentrerade exponeringar mot enskilda innehav än värdepappersfonder. Fonden är en s.k. fondandelsfond som framförallt investerar i fonder med exponering mot traditionella tillgångsslag såsom aktier, obligationer och krediter samt mer alternativa tillgångsslag som hedgefonder, realtillgångar och private equity. Fonden har som inriktning att i huvudsak investera i fonder med exponering mot tillgångsslag med relativt hög risk. De huvudsakliga tillgångsklasserna med relativt hög risk bedöms vara aktier, private equity och hedgefonder. Det är dock viktigt att poängtera att fonden även kommer att ha exponering mot andra tillgångsslag. Fonden har en global placeringsinriktning och har därmed inga begränsningar avseende exponering mot enskilda geografiska regioner. Fonden passar den investerare som har en placeringshorisont på tre till fem år och som eftersträvar en relativt låg risk för sin investering. Fondens risk mätt som årlig standardavvikelse i månatlig avkastning över en rullande 24-månadsperiod, ska i normallfallet ligga mellan 8 och 24 %. Fonden får endast använda derivatinstrument i syfte att effektivisera portföljförvaltningen eller att sänka risken i fonden. Fondens riskprofil och målgrupp Den risk som är förenad med att placera i fonden påverkas av i första hand av fördelningen av fondens tillgångar mellan tillgångsslagen med låg respektive hög risk. Placering i fonder med exponering mot aktier är generellt förenat med en hög risk, då aktiekurser kan svänga kraftigt. Den risk som är förenad med att placera i fonder som placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper är normalt sett lägre och påverkas av vilken duration fondens innehav. Längre duration medför en högre risk och ökad känslighet mot förändringar i marknadsräntor. Risken förenad med investeringar i fonder som investerar i tillgångsslaget krediter påverkas i första hand av hur kreditgivarnas kreditvärdighet förändras. Risken förenad med investeringar i fonder som investerar i mer alternativa tillgångsslag påverkas i första hand av de enskilda förvaltarnas skicklighet i genomförandet av sina placeringsstrategier och inte nödvändigtvis av generella upp- eller nedgångar på

5 marknaden. Investeringar i fonder som investerar i mer alternativa tillgångsslag är generellt sett också utsatt för likviditetsrisk i en högre grad än fonder som investerar i traditionella tillgångsslag. Fondens riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. På en skala 1-7 bedöms fondens risk i normalfallet vara 5. Fonden lämnar normalt sett ingen utdelning utan återinvesterar vinster i fonden. Fondens resultat och utveckling Då fonden lanserades under 2015 finns ännu inte någon relevant historik. 5. RISK Risker Fonderna är utsatta för bl.a. följander risker (i urval); Marknadsrisk risken för minskat fondandelsvärde till följd av rörelser på exempelvis aktiemarknaden. Kreditrisk risken för minskat fondandelsvärde till följd av förändrad kreditvärdighet hos utgivare av instrument som fonden har exponering mot. Motpartsrisk risken för minskat fondandelsvärde till följd av att fondernas motparter i form av exempelvis transaktionsmotparter eller motparter vid placering på konto hos kreditinstitut inte kan fullfölja sina åtaganden. Valutarisk risken för minskat fondandelsvärde till följd av förändringar i de valutakurser som fonderna är exponerade mot. Riskbedömningsmetod AIF-förvaltaren mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för fonderna genom åtagandemetoden. Vid beräkning konverteras derivatexponeringar till motsvarande underliggande tillgångar. De sammanlagda exponeringarna får max uppgå till 100 % av respektive fonds värde. Derivatinstrument Fonderna får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen eller att sänka risken. Detta innebär att derivatinstrument inte får användas i syfte att öka risken i fonderna. Fonderna får inte använda sig av finansiell hävstång. 6. SKATTEREGLER Schablonintäkt Fondandelsägare ska deklarera en schablonintäkt som uppgår till 0,4 % av kapitalunderlaget, som utgörs av värdet på innehavda andelar vid kalenderårets ingång. För fysiska personer innebär det att skatten blir 30 % x 0,4 % = 0,12 % av innehavet. Skatten ska betalas av privatpersoner bosatta i Sverige, svenska dödsbon, svenska aktiebolag, svenska stiftelser och föreningar som inte är skattebefriade och utländska juridiska personer med fast driftställe i Sverige. Kapitalskatt Vid inlösen av fondandelar ska kapitalvinst eller kapitalförlust deklareras som inkomst av kapital och vinsten beskattas med 30 %. En eventuell förlust är avdragsgill. Om en fond lämnar utdelning dras 30 % av det utdelade beloppet som preliminärskatt för fysiska personer som är skatteskyldiga i Sverige.

6 7. INFORMATION OCH REDOGÖRELSER Fondens räkenskapsår Fondernas räkenskapsår är kalenderår. Halvårsredogörelse och årsberättelse AIF-förvaltaren ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonderna inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos AIFförvaltaren och förvaringsinstitutet. Information om risk, likviditetshantering samt finansiell hävstång Information om nedanstående lämnas på begäran från AIF-förvaltarens kundtjänst: andelen icke likvida tillgångar i fonderna, ändringar i fondernas likviditetshantering, fondernas aktuella riskprofil och de riskhanteringssystem som tillämpas, det totala beloppet för den finansiella hävstång som fonderna använt, förändringar i den högsta nivå av finansiell hävstång som AIF-förvaltaren får använda för fondernas räkning, och rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som har lämnats enligt ordningen för finansiell hävstång. Principer för värdering av fondernas tillgångar Fondernas tillgångar värderas till gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs. Om enligt AIF-förvaltarens mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas, fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs exempelvis marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare, andra externa oberoende källor, annat noterat finansiellt instrument, index, anskaffningsvärdet eller bolagshändelser med påverkan på marknadsvärdet. Värdet av fondernas tillgångar beräknas varje bankdag. Information om intressekonflikter AIF-förvaltaren har identifierat en intressekonflikt i att uppdragstagaren avseende förvaltningen av de fonder som informationsbroschyren avser har möjlighet att för fondernas räkning investera i andra fonder som de själva förvaltar. Denna intressekonflikt hanteras av att AIF-förvaltaren har ett rabattavtal med uppdragstagaren vilket begränsar den totala ersättningen som kan utgå till uppdragstagaren, inklusive avgifter som uppdragstagaren tar ut via avgiften i egna fonder. AIF-förvaltaren säkerställer på detta sätt att intressekonflikten inte påverkar fondandelsägarna negativt. 8. ANSVARSBEGRÄNSNING Utan att avvika från vad som framgår av 8 och 9 kap LAIF gäller nedanstående beträffande AIF-förvaltarens eller förvaringsinstitutets ersättningsskyldighet. AIF-förvaltaren eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada orsakad av yttre händelse utanför AIFförvaltarens respektive förvaringsinstitutets kontroll såsom skada beroende på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåller ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om AIF-förvaltaren eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. AIF-förvaltaren eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, central värdepappersförvaltare eller clearingorganisation. AIF-förvaltaren eller förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. AIF-förvaltaren eller förvaringsinstitutet är inte skyldigt att i andra fall ersätta skada om normal aktsamhet

7 iakttagits. AIF-förvaltaren eller förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot AIF-förvaltaren eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Föreligger hinder för AIF-förvaltaren eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges i andra stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår eventuell ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Dröjsmålsränta ska inte utgå i dessa fall. AIF-förvaltaren har tecknat en ansvarsförsäkring i enlighet med 7 kap. 5 LAIF. * * * * *

8 Fondbestämmelser SP Aktiv Trygghet 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är SP Aktiv Trygghet ( fonden ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ( LAIF ). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Det bolag som anges i 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för SFM Stockholm AB, LAIF och övriga tillämpliga författningar. Fonden riktar sig till allmänheten. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av SFM Stockholm AB, med organisationsnummer ( AIF-förvaltaren ). 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Danske Bank A/S, Sverige Filial, med organisationsnummer ( Förvaringsinstitutet ). Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som AIF-förvaltaren fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser. 4 Fondens karaktär Fonden har en global placeringsinriktning och investerar med spridning inom olika tillgångsklasser och olika regioner. Exempel på tillgångsklasser som fonden direkt eller indirekt kan investera i är obligationer, krediter, hedgefonder, realtillgångar, aktier och private equity. Målet är att erbjuda en investering med relativt låg risk samtidigt som fonden erbjuder högsta möjliga avkastning relativt den risk som tas. Detta ska ske genom riskspridning samt genom att i huvudsak investera i tillgångar med relativt låg risk. De huvudsakliga tillgångsklasserna med relativt låg risk är obligationer, krediter och hedgefonder och merparten av fondens medel väntas i normalfallet vara investerad i dessa tillgångsklasser. Fonden riktar sig till investerare med en relativt långsiktig investeringshorisont. Investeringshorisonten för en investering i fonden bör vara minst 3 till 5 år. 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LVF. Fonden har inga geografiska begränsningar eller begränsningar avseende särskilda branscher. Fondens medel ska placeras så att en god riskspridning erhålls för att på så vis erhålla ett högt utbyte mellan förväntad avkastning och förväntad risk.

9 Fondens tillgångar ska i huvudsak vara nominerade i svenska kronor eftersom tillgångar nominerade i andra valutor är föremål för valutarisk. Vid vissa tillfållen kan derivatinstrument användas för att minska valutarisken i fonden. Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor. Fondbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse i månatlig avkastning över en rullande 24-månadsperiod, ska uppgå till 2 till 10 %. Standardavvikelsen mätt över 60 månader väntas inkomma i intervallet 2 till 5 % vilket motsvarar klass 3 i CESR s 7-gradiga skala (numera ESMA). Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att övereller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Avvikelse från bestämmelserna för värdepappersfonder En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden avviker i nyss nämnt hänseende enligt följande: Fonden får placera 100 % av fondens värde i fonder och fondföretag som inte särskilt begränsat sina möjligheter att placera kapitalet i andelar i andra fonder eller fondföretag (5 kap st. LVF). Fonden får placera upp till 100 % av fondens värde i fonder och fondföretag där andelarna i fonden eller fondföretaget överstiger 25 % av fonden eller fondföretaget (5 kap. 19 punkt 4 LVF). Ägandet i en fond eller fondföretag får maximalt uppgå till 100 % av fonden eller fondföretaget. Undantaget gäller med följande begränsningar: a. Undantaget gäller endast under förutsättning att fonden eller fondföretaget aktivt söker nya investerare så att ägandet över tid minskar. b. Undantaget gäller endast under en begränsad tidsperiod, då fonden eller fondföretaget är i en uppstartsfas och aktivt tar in nya investerare. Målsättningen är att ägarandelen i sådana fonder eller fondföretag ska minska till under 50 % över tid. c. Undantaget gäller endast svenska värdepappersfonder och motsvarande utländska UCITS-fonder. Fonden får placera upp till 100 % av fondens värde i fondandelar och fondföretag. Innehav i en enskild fond eller fondföretag får uppgå till högst 50 % av fondens värde (5 kap 16 1 st. LVF). Undantaget gäller endast svenska värdepappersfonder och motsvarande utländska UCITS-fonder. 6 Marknadsplatser Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på en annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten. Handel med fondandelar får ske genom fondbolag. 7 Särskild placeringsinriktning I förvaltningen får derivatinstrument användas som för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnader och risker. Fonden har möjlighet att använda valutaderivat i syfte att helt eller delvis valutasäkra innehav som är nominerade i annan valuta än svenska kronor. I förvaltningen får inte sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF (så kallade OTCderivat) användas. Fondens medel får till en betydande del placeras i andelar i andra värdepappersfonder och fondföretag.

10 8 Värdering Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar avdrages de skulder som avser fonden. Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs. Om enligt AIF-förvaltarens mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas, fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs exempelvis marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare, andra externa oberoende källor, annat noterat finansiellt instrument, index, anskaffningsvärdet eller bolagshändelser med påverkan på marknadsvärdet. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade andelar. Fondandelens värde beräknas av AIF-förvaltaren varje bankdag. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan ske varje bankdag. Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till AIF-förvaltarens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit AIF-förvaltaren tillhanda senast klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, verkställs samma dag. Skulle begäran komma AIF-förvaltaren tillhanda efter klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, ska AIF-förvaltaren verkställa begäran nästkommande bankdag. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får AIF-förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Försäljning och inlösen av andelar sker alltid till okänd kurs. Försäljnings- och inlösenorder kan inte limiteras utan verkställs till den andelskurs som AIF-förvaltaren beräknas enligt 8. Fondens försäljnings- och inlösenkurs finns tillgängliga hos AIF-förvaltaren nästkommande bankdag. Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen varje bankdag, undantaget de bankdagar då en betydande del av fondens medel är placerade på en marknad som inte är öppen för handel. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som innebär att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Fonden belastas med följande avgifter och kostnader: 1. Ersättning till AIF-förvaltaren för förvaltning, administration och förvar av fondens tillgångar samt tillsyn och revisorer ( Förvaltningsavgift ). Förvaltningsavgiften beräknas fortlöpande på fondens värde vid varje värderingstillfälle och får uppgå till högst 2,25 % per år av fondens genomsnittliga värde. 2. Transaktionskostnader (courtage). Fondförmögenheten påverkas dock av de avgifter som tas ut i underliggande fonder. Den högsta årliga avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag som fonden placerar i framgår av informationsbroschyren. Vid försäljning och inlösen av fondandelar i underliggande fonder förvaltade av AIFförvaltaren utgår ingen avgift. Uppgift om den högsta fasta prestationsbaserade avgift som får tas ut i underliggande fonder framgår av informationsbroschyren. Vid försäljning av fondandelar kan AIF-förvaltaren ta ut en avgift om högst 2 % av fondandelsvärdet. Vid inlösen kan AIF-förvaltaren ta ut en avgift om högst 2 % av fondandelsvärdet. Inlösenavgift tillfaller fonden medan försäljningsavgift tillfaller AIF-förvaltaren. 12 Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning.

11 13 Fondens räkenskapsår Fondens räkenskapsår är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna AIF-förvaltaren ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos AIFförvaltaren och Förvaringsinstitutet. Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av AIF-förvaltarens styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos AIFförvaltaren och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel ska skriftligen anmälas till AIF-förvaltaren. Anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att AIF-förvaltaren gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat AIF-förvaltaren därom och då borttages uppgiften om pantsättningen. AIF-förvaltaren har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen. Ersättningen får uppgå till högst 1 % av pantens värde vid registreringstillfället. 16 Ansvarsbegränsning Utan att avvika från vad som framgår av 8 och 9 kap LAIF gäller nedanstående beträffande AIF-förvaltarens eller Förvaringsinstitutets ersättningsskyldighet. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada orsakad av yttre händelse utanför AIFförvaltarens respektive Förvaringsinstitutets kontroll såsom skada beroende på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, central värdepappersförvaltare eller clearingorganisation. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är inte skyldigt att i andra fall ersätta skada om normal aktsamhet iakttagits. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Föreligger hinder för AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges i andra stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår eventuell ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Dröjsmålsränta ska inte utgå i dessa fall. * * * * *

12 Fondbestämmelser SP Aktiv Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är SP Aktiv Tillväxt ( fonden ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ( LAIF ). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Det bolag som anges i 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för SFM Stockholm AB, LAIF och övriga tillämpliga författningar. Fonden riktar sig till allmänheten. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av SFM Stockholm AB, med organisationsnummer ( AIF-förvaltaren ). 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Danske Bank A/S, Sverige Filial, med organisationsnummer ( Förvaringsinstitutet ). Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som AIF-förvaltaren fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser. 4 Fondens karaktär Fonden har en global placeringsinriktning och investerar med spridning inom olika tillgångsklasser och olika regioner. Exempel på tillgångsklasser som fonden direkt eller indirekt kan investera i är obligationer, krediter, hedgefonder, realtillgångar, aktier och private equity. Målet är att erbjuda långsiktig värdetillväxt och högsta möjliga avkastning relativt den risk som tas. Merparten av fondens värde skall vara investerad i tillgångar med god långsiktig avkastningspotential. De huvudsakliga tillgångsklasserna med god avkastningspotential är aktier, private equity och hedgefonder och merparten av fondens medel väntas i normalfallet vara investerad i dessa tillgångsklasser. Fonden riktar sig till investerare med en relativt långsiktig investeringshorisont. Investeringshorisonten för en investering i fonden bör vara minst 3 till 5 år. 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LVF. Fonden har inga geografiska begränsningar eller begränsningar avseende särskilda branscher. Fondens medel ska placeras så att en god riskspridning erhålls för att på så vis erhålla ett högt utbyte mellan förväntad avkastning och förväntad risk.

13 Fondens tillgångar ska i huvudsak vara nominerade i svenska kronor eftersom tillgångar nominerade i andra valutor är föremål för valutarisk. Vid vissa tillfållen kan derivatinstrument användas för att minska valutarisken i fonden. Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor. Fondbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse i månatlig avkastning över en rullande 24-månadsperiod, ska uppgå till 8 till 24 %. Standardavvikelsen mätt över 60 månader väntas inkomma i intervallet 10 till 15 % vilket motsvarar klass 5 i CESR s 7-gradiga skala (numera ESMA). Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att övereller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Avvikelse från bestämmelserna för värdepappersfonder En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden avviker i nyss nämnt hänseende enligt följande: Fonden får placera 100 % av fondens värde i fonder och fondföretag som inte särskilt begränsat sina möjligheter att placera kapitalet i andelar i andra fonder eller fondföretag (5 kap st. LVF). Fonden får placera upp till 100 % av fondens värde i fonder och fondföretag där andelarna i fonden eller fondföretaget överstiger 25 % av fonden eller fondföretaget (5 kap. 19 punkt 4 LVF). Ägandet i en fond eller fondföretag får maximalt uppgå till 100 % av fonden eller fondföretaget. Undantaget gäller med följande begränsningar: a. Undantaget gäller endast under förutsättning att fonden eller fondföretaget aktivt söker nya investerare så att ägandet över tid minskar. b. Undantaget gäller endast under en begränsad tidsperiod, då fonden eller fondföretaget är i en uppstartsfas och aktivt tar in nya investerare. Målsättningen är att ägarandelen i sådana fonder eller fondföretag ska minska till under 50 % över tid. c. Undantaget gäller endast svenska värdepappersfonder och motsvarande utländska UCITS-fonder. Fonden får placera upp till 100 % av fondens värde i fondandelar och fondföretag. Innehav i en enskild fond eller fondföretag får uppgå till högst 50 % av fondens värde (5 kap 16 1 st. LVF). Undantaget gäller endast svenska värdepappersfonder och motsvarande utländska UCITS-fonder. 6 Marknadsplatser Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på en annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten. Handel med fondandelar får ske genom fondbolag. 7 Särskild placeringsinriktning I förvaltningen får derivatinstrument användas som för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnader och risker. Fonden har möjlighet att använda valutaderivat i syfte att helt eller delvis valutasäkra innehav som är nominerade i annan valuta än svenska kronor. I förvaltningen får inte sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF (så kallade OTCderivat) användas. Fondens medel får till en betydande del placeras i andelar i andra värdepappersfonder och fondföretag. 8 Värdering Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar avdrages de skulder som avser fonden. Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns,

14 senaste köpkurs. Om enligt AIF-förvaltarens mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas, fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs exempelvis marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare, andra externa oberoende källor, annat noterat finansiellt instrument, index, anskaffningsvärdet eller bolagshändelser med påverkan på marknadsvärdet. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade andelar. Fondandelens värde beräknas av AIF-förvaltaren varje bankdag. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan ske varje bankdag. Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till AIF-förvaltarens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit AIF-förvaltaren tillhanda senast klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, verkställs samma dag. Skulle begäran komma AIF-förvaltaren tillhanda efter klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, ska AIF-förvaltaren verkställa begäran nästkommande bankdag. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får AIF-förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Försäljning och inlösen av andelar sker alltid till okänd kurs. Försäljnings- och inlösenorder kan inte limiteras utan verkställs till den andelskurs som AIF-förvaltaren beräknas enligt 8. Fondens försäljnings- och inlösenkurs finns tillgängliga hos AIF-förvaltaren nästkommande bankdag. Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen varje bankdag, undantaget de bankdagar då en betydande del av fondens medel är placerade på en marknad som inte är öppen för handel. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som innebär att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Fonden belastas med följande avgifter och kostnader: 1. Ersättning till AIF-förvaltaren för förvaltning, administration och förvar av fondens tillgångar samt tillsyn och revisorer ( Förvaltningsavgift ). Förvaltningsavgiften beräknas fortlöpande på fondens värde vid varje värderingstillfälle och får uppgå till högst 2,25 % per år av fondens genomsnittliga värde. 2. Transaktionskostnader (courtage). Fondförmögenheten påverkas dock av de avgifter som tas ut i underliggande fonder. Den högsta årliga avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag som fonden placerar i framgår av informationsbroschyren. Vid försäljning och inlösen av fondandelar i underliggande fonder förvaltade av AIFförvaltaren utgår ingen avgift. Uppgift om den högsta fasta prestationsbaserade avgift som får tas ut i underliggande fonder framgår av informationsbroschyren. Vid försäljning av fondandelar kan AIF-förvaltaren ta ut en avgift om högst 2 % av fondandelsvärdet. Vid inlösen kan AIF-förvaltaren ta ut en avgift om högst 2 % av fondandelsvärdet. Inlösenavgift tillfaller fonden medan försäljningsavgift tillfaller AIF-förvaltaren. 12 Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning. 13 Fondens räkenskapsår Fondens räkenskapsår är kalenderår.

15 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna AIF-förvaltaren ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos AIFförvaltaren och Förvaringsinstitutet. Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av AIF-förvaltarens styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos AIFförvaltaren och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel ska skriftligen anmälas till AIF-förvaltaren. Anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att AIF-förvaltaren gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat AIF-förvaltaren därom och då borttages uppgiften om pantsättningen. AIF-förvaltaren har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen. Ersättningen får uppgå till högst 1 % av pantens värde vid registreringstillfället. 16 Ansvarsbegränsning Utan att avvika från vad som framgår av 8 och 9 kap LAIF gäller nedanstående beträffande AIF-förvaltarens eller Förvaringsinstitutets ersättningsskyldighet. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada orsakad av yttre händelse utanför AIFförvaltarens respektive Förvaringsinstitutets kontroll såsom skada beroende på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, central värdepappersförvaltare eller clearingorganisation. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är inte skyldigt att i andra fall ersätta skada om normal aktsamhet iakttagits. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Föreligger hinder för AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges i andra stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår eventuell ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Dröjsmålsränta ska inte utgå i dessa fall. * * * * *

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesadas fonder

Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION

1. ALLMÄN INFORMATION Informationsbroschyr om specialfonderna Quesada Försiktig, Quesada Balanserad, Quesada Offensiv, Quesada Sverigefond, Quesada Globalfond, Quesada Ränta och Quesada Bond Opportunity Informationsbroschyren

Läs mer

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Consensus Lighthouse Asset Fondbestämmelser

Consensus Lighthouse Asset Fondbestämmelser Consensus Lighthouse Asset Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Consensus Lighthouse Asset ( fonden ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget. 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad LAIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master 1 Fondens rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge Master, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561)

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

ISEC Services AB Fondbestämmelser

ISEC Services AB Fondbestämmelser Sida 1 av 7 ISEC Services AB Fondbestämmelser Zensum Trygg Sida 2 av 7 Fondbestämmelser för Zensum Trygg 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Zensum Trygg Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014 Plain Capital StyX Denna informationsbroschyr för specialfonden Plain Capital StyX är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltning

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Antagna av styrelsen för 2009-02-13, godkända av Finansinspektionen 2009-12-10, dnr 09-2157, gäller från och med 2009-12- 10 1 Fondens rättsliga ställning Fondens

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi 2xL, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser Select Sverige

Fondbestämmelser Select Sverige Fondbestämmelser Select Sverige 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Select Sverige, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR PASSIV STIFTELSEFOND SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Passiv Stiftelsefond Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Europa Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag Fondbestämmelser Granit Småbolag 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Småbolag, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi 2xL, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SMÅBOLAG 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer Fondbestämmelser för Lannebo Corporate Bond Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Corporate Bond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia ProxyPetroleum Energy Fondbestämmelser för Gustavia ProxyPetroleum Energy 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia ProxyPetroleum Energy, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondbestämmelser Lysa Aktier 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Lysa Aktier, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-04-27 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Offensiv

Fondbestämmelser Coeli Offensiv Fondbestämmelser Coeli Offensiv 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Offensiv, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer