STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014"

Transkript

1 STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK

2 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan Arcada Ab och innehar en del fastigheter på Arcadas campus i Arabiastranden i Helsingfors. Stiftelsen förvaltar också ett antal fonder, som delar ut bl.a. stipendier och forskningsbidrag. Stiftelsen ska förvalta sin egendom och övervaka Högskolan på ett sådant sätt att Högskolans fortsatta verksamhet kan tryggas. FO-nummer

3 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse Stiftelsen Arcada Stiftelsekoncernen Stiftelsens förvaltning Förvaltningsrådet Stiftelsens styrelse Verkställande direktören Nya hedersmedlemmar Revisorer Yrkeshögskolan Arcada Ab Fastighets Ab Arcada Nova Arcada Fastigheter Ab, Kb Invest och Bostads Ab Majlunden Förverkligande av Stiftelsens ändamål Höskoleverksamhet Främjande av utbildning och forskning Fastighetsförvaltning Förmögenhetsförvaltning Finansiell ställning Intäkter Lönsamhet Kassaflöde och balansräkning Risker och osäkerhetsmoment Personal Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Perspektiv på framtiden... 8 Resultaträkning... 9 Balansräkning...10 Finansieringsanalys Bokslutets noter...12 Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter Förteckning över använda bokföringsböcker Revisionsberättelse Förvalningsrådets utlåtande... 26

4 4 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska inom teknik och kommunikation, handel och administration, turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, hälsovård, idrott och det sociala området, kultur samt andra utbildningssektorer. Stiftelsen kan också bedriva utbildning på andra språk såväl ensam som i samråd med nationella eller internationella aktörer. Utöver att Stiftelsen kan erbjuda och producera utbildning och utbildningsfrämjande tjänster kan Stiftelsen ekonomiskt understöda verksamhet som främjar förverkligandet av Stiftelsens ändamål, utdela understöd, stipendier och penningpris och publicera forskningsresultat. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bedriva högskoleverksamhet genom sitt helägda dotterbolag Yrkeshögskolan Arcada Ab. Stiftelsen förverkligade fram till utgången av 2013 sitt ändamål genom att i egen regi fungera som upprätthållare av högskolan Arcada. Som ett led i yrkeshögskolereformen överfördes upprätthållandet av högskoleverksamheten till Högskolan Arcada Ab (fr.o.m Yrkeshögskolan Arcada Ab). I och med den nya yrkeshögskolelagen frångicks upprätthållarsystemet och yrkeshögskolorna är fr.o.m självständiga juridiska personer i aktiebolagsform. I och med detta förändrades också Stiftelsens roll från upprätthållare till ägare. Ansvaret för att besluta om högskolans strategiska utveckling har överförts på styrelsen för högskolebolaget. Genom sitt dotterbolag Fastighets Ab Arcada Nova har Stiftelsen Arcada uppfört och innehar den fastighet som högskolan verkar i. Stiftelsen är också den största ägaren till studentbostäderna på Arcadas campus i Arabiastranden i Helsingfors. Därtill förvaltar Stiftelsen några bundna fonder, som bl.a. delar ut forskningsbidrag och stipendier Stiftelsekoncernen Stiftelsen Arcada är moderstiftelse till Yrkeshögskolan Arcada Ab, till Fastighets Ab Arcada Nova, till Arcada Fastigheter Ab, till Kb Arcada Invest I, till Bostads Ab Majlunden i Helsingfors och till Foxplan Oy (vilande bolag), alla helägda dotterbolag. Dessa bolag bildar tillsammans med moderstiftelsen Stiftelsen Arcadas koncern. Fastighets Ab Arcada Nova äger 28,57 % av aktierna i Fastighets Ab Majstranden. Fastighets Ab Majstranden och Fastighets Ab Majparken bildar en underkoncern, som ingår i Stiftelsekoncernen som intressebolag. Utanför koncernen har Stiftelsen Arcada strategiska aktieinnehav i Fastighets Ab Cor-huset (Arcada studentkårs kårhusfastighet). Fastighets Ab Cor-huset ägs av Stiftelsen Arcada via de bundna fonderna till 10 % Stiftelsens förvaltning Stiftelsens förvaltning handhas av förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören Förvaltningsrådet Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd tillsätter Stiftelsens styrelse och övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Stiftelsen. Förvaltningsrådet erhåller enligt Stiftelsens stadgar inget arvode. Förvaltningsrådet, som väljs för en mandatperiod om tre år, har minst femton och högst trettio medlemmar. Förvaltningsrådet kompletterar sig själv, på förslag av förvaltningsrådets beredningsutskott. Verkställande direktören deltar i utskottets möten och fungerar som dess sekreterare. Vid förvaltningsrådets möten kan Stiftelsens styrelse och hedersmedlemmarna närvara. Ingenjör Gösta Engman, specialsjukskötare Marianne Falck och teknologiedirektör Petra Lundström var medlemmar i förvaltningsrådet fram till årsmötet På årsmötet valdes kansler emeritus Kari Raivio till ny medlem i förvaltningsrådet och riksdagsledamot Thomas Blomqvist, verkställande direktör Jannica Fagerholm, partisekreterare Johan Johansson, professor Jorma Mattinen, direktör Kristina Wikberg, kansler Thomas Wilhelmsson och ekonomie magister Kaj Åkerberg återvaldes. Förvaltningsrådet sammansättning fr.o.m. årsmötet : Direktör Kristina Wikberg, ordförande (mandat till 2017) Bergsrådet Ole Johansson, vice ordförande (2015) Minoritetsombudsman Eva Biaudet (2016) Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (2017) Verkställande direktör Jannica Fagerholm (2017) Prodekanus och professor Caj Haglund (2015) Styrelseordförande Erik Hartwall (2016) Partisekreterare Johan Johansson (2017) Rektor Eva Liljeblom (2016) Talman Britt Lundberg (2016) Koncernchef Pekka Lundmark (2016) Professor Jorma Mattinen (2017) Överborgmästare Jussi Pajunen (2016) Professor Martti Raevaara (2015) Kansler emeritus Kari Raivio (2017) Verkställande direktör Siv Schalin (2015) OSCE högkommissionär för nationella minoriteter Astrid Thors (2016) Verkställande direktör Dag Wallgren (2015) Kansler Thomas Wilhelmsson (2017) EM Kaj Åkerberg (2017) Yrkeshögskolan Arcada Ab Fastighets Ab Arcada Nova STIFTELSEN ARCADA Arcada Fastigheter Ab Foxplan Stiftelsens verkställande direktör Henrik Wolff har föredragit de ärenden som behandlats i förvaltningsrådet. Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén fungerade som förvaltningsrådets sekreterare t.o.m , därefter har chefsjurist Anna Härmä handhaft uppgiften. * Arcada Fastigheter Ab är ansvarig bolagsman i Kb Arcada Invest I och Stiftelsen Arcada är tyst bolagsman i Kb Arcada Invest I. Kb Arcada Invest I Bostads Ab Majlunden Förvaltningsrådet har sammanträtt tre gånger under Beredningsutskottet bestod 2014 av förvaltningsrådets ordförande, vice ordförande, styrelsens ordförande samt förvaltningsrådets ledamöter Jannica Fagerholm och Dag Wallgren.

5 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK Stiftelsens styrelse Stiftelsen Arcadas styrelse sörjer för att Stiftelsens ändamål uppfylls och dess intressen tillvaratas på bästa tänkbara sätt. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Stiftelsens verksamhet och ett särskilt ansvar för att Stiftelsens strategiska målsättningar uppnås. Till följd av högskolereformen övergick högskoleverksamheten från Stiftelsen Arcada till det helägda dotterbolaget Yrkeshögskolan Arcada Ab. Enligt Stiftelsens stadgar ska styrelsen bestå av minst fem och högst elva medlemmar. Förutom Stiftelsens verkställande direktör, som även fungerat som högskolans Arcadas rektor, är samtliga styrelsemedlemmar externa. Styrelsen hade under 2014 följande sammansättning: Överlärare h.c. Arne Wessberg, ordförande FM Carola Teir-Lehtinen, vice ordförande DE Henrik Gayer DI Niklas Geust EM Nella Ginman-Tjeder EM Jussi Laitinen Professor Kristina Lindström (fr.o.m ) FL Henrik Wolff (Stiftelsens verkställande direktör) Verkställande direktören föredrar ärendena vid Stiftelsens möten. Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén fungerade som styrelsens sekreterare till Därefter har chefsjurist Anna Härmä fungerat som sekreterare. Stiftelsens styrelse har haft nio protokollförda möten under De fonder som förvaltas av Stiftelsen Arcada övervakas och sköts av Stiftelsens finansråd, som är ett av Stiftelsens styrelse utsett styrelseutskott. Finansrådet sammanträdde fem gånger 2014 och har även regelbundna möten med förmögenhetsförvaltarna. Finansrådet bestod 2014 av styrelseordförande Arne Wessberg, styrelseledamot Niklas Geust och styrelseledamot, verkställande direktör Henrik Wolff. Arcadas ekonomidirektör Harry Swanljung fungerade som finansrådets sekreterare Verkställande direktören Stiftelsens styrelse utnämner Stiftelsens verkställande direktör, som leder Stiftelsens operativa verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar samt ansvarar för det dagliga ledarskapet. Stiftelsens verkställande direktör är FL Henrik Wolff Nya hedersmedlemmar Förvaltningsrådet utsåg ingenjör Gösta Engman och specialsjukskötare Marianne Falck till hedersmedlemmar i Stiftelsen Arcada som erkänsla för deras mångåriga värv som engagerade förvaltningsrådsmedlemmar. Hedersmedlemmarna har rätt att närvara vid förvaltningsrådets möten Revisorer Förvaltningsrådet väljer årligen revisorer som ska granska Stiftelsens bokföring, bokslut och förvaltning. Därtill fastställer förvaltningsrådet revisorernas arvode. Stiftelsen Arcadas revisor 2014 har varit revisionssamfundet Deloitte & Touche med Robert Kajander, CGR som ansvarig revisor Yrkeshögskolan Arcada Ab Stiftelsen Arcada etablerade Högskolan Arcada Ab 2013 för att överta högskoleverksamheten från ingången av I enlighet med yrkeshögskolereformen ska högskolorna fr.o.m verka som aktiebolag. Bolagets namn ändrades till Yrkeshögskolan Arcada Ab (högskolan Arcada) i enlighet med den nya yrkeshögskolelagen som trädde i kraft vid ingången av Styrelsen hade under 2014 följande sammansättning fram till : Överlärare h.c. Arne Wessberg, ordförande FM Carola Teir-Lehtinen, vice ordförande DE Henrik Gayer DI Niklas Geust EM Nella Ginman-Tjeder EM Jussi Laitinen FL Henrik Wolff Professor Kristina Lindström (fr.o.m ) Bolagsstämman valde en ny styrelse med följande sammansättning: Överlärare h.c. Arne Wessberg (ordförande) Professor Kristina Lindström (vice ordförande) Professor Stefan Bengtsson PM Anna Bertills Professor Per-Edvin Persson Styrelsen sammanträdde till 11 möten Högskolan Arcadas rektor är FL Henrik Wolff. I enlighet med högskolelagstiftningen fungerar rektor som verkställande direktör för högskolebolaget. Till följd av det kraftigt nedskurna statsunderstödet fördes under hösten 2014 samarbetsförhandlingar i syfte att uppnå hållbar ekonomisk utveckling och för att strömlinjeforma verksamheten. Samarbetshandlingarna ledde till uppsägningar samt pensions- och deltidsarrangemang för sammanlagt nio personer vid högskolan Fastighets Ab Arcada Nova Fastighets Ab Arcada Nova äger Arcadahuset, högskolan Arcadas verksamhetsutrymmen till 100 % och Fastighetsaktiebolaget Majstranden till 28,57 %. Bolaget verkar för att värdet på bolagets fastighetsmassa ska ökas på lång sikt. Fastighetsförvaltningen omfattar i första hand drift och underhåll av Arcada- och Prakticumhusen. Bolagets tjänsteproduktion utgörs av VD- och disponenttjänster samt fastighetsskötsel för de bolag som verkar på campus i Arabiastranden. Fastighets Ab Arcada Novas styrelse har under 2014 bestått av: Verkställande direktör Henrik Wolff (ordförande) DE Henrik Gayer Ekonomidirektör Harry Swanljung Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén (t.o.m ) Utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg (fr.o.m ) Styrelsen sammanträdde fyra gånger under Jörgen Wiik är verkställande direktör för Fastighets Ab Arcada Nova.

6 6 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK Arcada Fastigheter Ab, Kb Invest I och Bostads Ab Majlunden Arcada Fastigheter Ab ägs till 100 % av Stiftelsen Arcada. Styrelsen för Arcada Fastigheter Ab bestod under 2014 av verkställande direktör Henrik Wolff och ekonomidirektör Harry Swanljung. Arcada Fastigheter Ab är ansvarig bolagsman i Kb Arcada Invest 1 och Stiftelsen Arcada är tyst bolagsman i Kb Arcada Invest 1. Kb Arcada Invest I äger Bostads Ab Majlunden, som består av sammanlagt 88 studentbostäder. Styrelsen för Bostads Ab Majlunden bestod 2014 av: Verkställande direktör Henrik Wolff Ekonomidirektör Harry Swanljung Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén (t.o.m ) Utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg (fr.o.m ) 2. FÖRVERKLIGANDE AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL 2.1. Högskoleverksamhet Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bedriva högskoleverksamhet genom sitt helägda dotterbolag Yrkeshögskolan Arcada Ab. Arcadas utbildnings- och forskningsverksamhet har under de senaste åren utvecklats stabilt. Trots det har de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna försvagats till följd av nedskärningarna i statsfinansieringen till yrkeshögskolorna. På högskolan Arcada studerade under året (2013: 2 498) examensstudenter och högskolan utexaminerade totalt 395 (409) bachelor- och masterstudenter. Bachelorexamen avlades av 372 (397) studenter och masterexamen av 23 (12). Efterfrågan på högskolan Arcadas svensk- och engelskspråkiga bachelorutbildningar har under de senaste åren varit stabil. Våren 2014 låg söktrycket på 3,86 (förstahandssökande/studieplats; 3,79) när det gäller svensk yrkeshögskoleutbildning på bachelornivå och på 4,80 när det gäller de engelskspråkiga bachelorutbildningarna. Även efterfrågan på Arcadas masterutbildningar har ökat stadigt så som också intresset för öppen yrkeshögskoleutbildning. Vid den öppna yrkeshögskolan (ÖYH) vid Arcada avlades sammanlagt studiepoäng 2014 (2 601), vilket placerar Arcada på en åttonde plats bland alla yrkeshögskolor i landet. Yrkeshögskoleleden är en ny antagningsform. Det innebär att en behörig student som har avlagt 60 studiepoäng vid ÖYH kan antas direkt till högskolan som examensstudent. År 2014 hade Arcada 80 studenter som inledde sina studier vid öppna yrkeshögskoleleden. Under år 2014 utgavs inom ramarna för Arcadas forsknings- och utvecklingsverksamhet sammanlagt 139 (115) publikationer. Antalet publikationer i förhållande till den akademiska personalen är på en jämförelsevis hög nivå i relation till högskolesektorn i snitt. Arcada uppvisar en ökning i extern forskningsfinansiering från k år 2013 till k år Främjande av utbildning och forskning Stiftelsen Arcada främjar Arcadas utbildnings- och forskningsverksamhet genom bidrag från de av Stiftelsen förvaltade fonderna. År 2014 uppgick utdelningen från de förvaltade fonderna till sammanlagt , vilket motsvarar 4,44 % av portföljens värde mot (4,37 %) året innan. Fonden för teknisk undervisning och forskning delade under året ut ( ) till högskolan Arcada för följande åtta projekt: MEDA Start, ansvarsperson: överlärare Matteo Stocchetti Solvatiserade Elektroner och Ultraljudssvetsning, forskningsingenjör Björn Wiberg Analytik och Informationssäkerhet, prefekt Kaj-Mikael Björk Text Summarization and Text Mining for Web Content Classification, SocialMedia Analysis and Low Barrier Incident Management, Senior Researcher Shuhua Liu ,40 FUNAT Functional Aid Tools, överlärare Mirja Andersson Self-Disinfecting Material, Researcher, Laboratory Engineer Valeria Poliakova CryptMobiCloud, projektforskare Göran Pulkkis (villkorligt, inte ännu utdelad) Functional Track Etch Membranes, Researcher Stewart Makkonen-Craig Under 2014 delade A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning ut sammanlagt ( ) i stöd för utbildning i företagsekonomi, handel och service och därtill relaterad forskning. I totalbeloppet ingår ( ) som Stjernwallska stiftelsen tillförde fonden för direkt utdelning samt tidigare utdelade medel som delats ut på nytt. Av det totala understödet gick till yrkesinstitutet Prakticum och fördelades på 11 projekt initierade av högskolan Arcada: NOBANET: Nordic-Baltic Network for Internationalization of SMEs, ansvarsperson: lektor Eija Källström Trender i teknik och ekonomi, lektor Sveinn Eldon Start-up finansiering OWL Helsinki Oy, student i mediekultur Wilhelm Lönnberg Bokprojekt Cume, lektor Christa Tigerstedt Nya affärsmodeller i media, överlärare Mats Nylund Arcada Högskolan för blivande entreprenörer, fortbildningschef Lars Wessman Analytics in Financial Markets, prefekt Kaj-Mikael Björk Profiling young elderly travelers online behavior, överlärare Niklas Eriksson Expedition Arcada 2015, lektor Maria Bäck Systemic Risk Analytics: RiskLab, prefekt Kaj-Mikael Björk Consumer experience in a digital reality- combining eye tracking and neuromarketing studies, överlärare Peter Mildén

7 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK De till yrkesinstitutet Prakticum tilldelade medlem riktades till följande projekt: Team Prakticum,kreativ ledare Peppe Krook Turné i det åländska näringslivet, biträdande rektor Henrik Wik Övningsföretagsamhet - Café Lindstedt, biträdande rektor Henrik Wik Spelskolan, lärare Jan-Ole Nordlin Resurslärare inom handelsutbildningen, biträdande rektor Henrik Wik Minecraft EDU, resurslärare Karl Ögland Strategiskt ledarskap i Prakticum, biträdande rektor Henrik Wik Prakticums idrottsprofilering, idrottskoordinator Björn Nylund Utveckling av tvåspråkigheten, planerare Niklas Långström VTA (Vocational training Abroad), lärare Jan-Ole Nordlin Fortbildning av personalen, biträdande rektor Henrik Wik Modern Vima, verksamhetskoordinator Jeanette Harf Campuspro kommunikation, verksamhetskoordinator Jeanette Harf Hållbar ekofrisörbusiness, verksamhetskoordinator Jeanette Harf ALUMN kartläggning, planerare Niklas Långström Utveckling av kvalitetsledningen, utvecklingskoordinator Jenni Taakala Studentstipendiefonderna vid Arcada delade 2014 ut sammanlagt ( ) för premieringar av goda studenter, studentprojekt, studiebesök utomlands och utlandspraktik. Studentstipendiefonderna understödde även alumners doktorandstudier. Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf delade 2014 ut sammanlagt euro (0) för premieringar av goda studenter Fastighetsförvaltning Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bedriva högskoleverksamhet genom sitt helägda dotterbolag Yrkeshögskolan Arcada Ab. Arcadas utbildnings- och forskningsverksamhet har under de senaste åren utvecklats stabilt. Trots det har de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna försvagats till följd av nedskärningarna i statsfinansieringen till yrkeshögskolorna Förmögenhetsförvaltning Stiftelsen Arcada förnyade under 2014 sina långsiktiga riktlinjer för förmögenhetsförvaltningen. Den nya placeringsstrategin godkändes av Stiftelsens styrelse i november Stiftelsens placeringsportfölj består av fastigheter och aktier. Fastighetsstocken består av högskolans verksamhetsutrymmen och studentbostäder på Arcadas campus. Detaljerad information om placeringsverksamheten finns i bokslutets noter. Marknadsvärdet på Stiftelsen Arcadas förvaltade fonder var i slutet av 2014 sammanlagt k ( k ). Stiftelsens fonder bestod av Studentstipendiefonderna (Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I, Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond II, Dimitterade elevers stipendiefond, Direktor Max Sergelius stipendiefond, Centralgjuteriets stipendiefond, Familjen Alex Ärts stipendiefond och Svenska handelsläroverkets stipendiefond) till ett värde av k (6 380 k ), Fonden för teknisk undervisning och forskning till ett värde av k ( k ), A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning, vars värde uppgick till k ( k ) samt fonden Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf till ett värde av 50 k (49 k ). Marknadsvärdet på övriga mindre förvaltade fonder var 21 k (21 k ). Utdelningen sker under bokslutsårets påföljande kalenderår. Utdelningsutskotten fattar beslut på styrelsens vägnar med iakttagande av ändamålen och reglerna för de enskilda fonderna om användningen av de medel som står till förfogande för utdelning. 3. FINANSIELL STÄLLNING 3.1. Intäkter Koncernens intäkter uppgick vid utgången av 2014 till k ( k ). Intäktsminskningen på 995 k från 2013 beror på en minskning av statsunderstödet till högskolan Arcada Lönsamhet Moderstiftelsens resultat efter investerings- och finansieringsverksamhet och skatter var 253 k (1 540 k ) och efter överföring till fonderna -33 k (-8 k ). Lönsamheten för ordinarie verksamheten har varit negativ och även fondernas verksamhet har påverkats av investerings- och finansieringsverksamheten. Koncernens resultat efter investerings- och finansieringsverksamhet och skatter var -9 k (1 928 k ) och efter överföring till fonderna k (380 k ). Fastighets Ab Arcada Novas resultat för räkenskapsperioden var 29 k efter att 516 k (516 k ) har bokförts som ränta på kapitallånet till ägaren. Nettot av de finansiella posterna uppgick för moderstiftelsen till k (3 224 k ) och för koncernen till 914 k (2 384 k ) Kassaflöde och balansräkning Likviditeten har varit god under hela året. Koncernens kassaflöde före finansieringskostnader, men efter förändring i rörelsekapitalet var k ( k ), moderstiftelsens motsvarande siffror var k ( k ). Stiftelsen Arcada grundade Högskolan Arcada Ab år 2013 för att överta högskoleverksamheten från ingången av I enlighet med yrkeshögskolereformen ska högskolorna fr.o.m verka som aktiebolag. Högskolan Arcada Ab hade inte anställda och verksamhet under Bolagets balans har delats från Stiftelsen Arcada Högskolan Arcada Ab registrerades och bytte namn till Yrkeshögskolan Arcada Ab. Yrkeshögskolan ägs till 100 % av Stiftelsen Arcada. Koncernbokslut görs av moderbolaget Stiftelsen Arcada med hemort i Helsingfors. Dotterbolagen Arcada Fastigheter Ab, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors och Kb Arcada Invest I har inte haft anställda under Under året gjordes investeringar i immateriella tillgångar för 37 k och investeringar i materiella tillgångar till högskolan Arcada för 79 k (203 k ). Byggnadsinvesteringarna ökade med 58 k. Koncernens räntebärande skulder uppgick vid slutet av året till k ( k ). Koncernens skuldsättningsgrad var 65,7 (66,2). (Skuldsättningsgrad = (räntebärande skulder + kapitallån - likvida medel - lånefordringar) / (eget kapital - kapitallån + minoritetsintresse)).

8 8 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 Koncernens soliditet var 52,4 % (53,1 %). (Soliditet = (eget kapital - kapitallån + minoritetstillgångar) / (balansräkningens slutsumma - erhållna förskott)). Koncernens avkastning på eget kapital var 1,8 % (12,4 %). (Avkastning på eget kapital = Nettoresultat i procent av justerat eget kapital). 4. RISKER OCH OSÄKERHETSMOMENT Stiftelsen Arcadas styrelse och den verkställande ledningen har det övergripande ansvaret för riskhanteringen. En måttlig risk gäller Stiftelsens egen likviditet. Trots att Stiftelsen har en substantiell balansräkning hänför sig merparten av tillgångarna till antingen de bundna fonderna eller fastighetsinnehavet. Avkastningen från de bundna fonderna bör allokeras i enlighet med fondernas ändamål till att stöda undervisning och forskning inom Högskolan eller Yrkesinstitutet Prakticum. Arcadahuset bildar merparten av fastighetsmassan och Stiftelsen strävar efter att stöda högskolans verksamhet genom att hålla en rimlig hyresnivå. Med sin förnyade placeringspolitik och genom att se över koncernstrukturen strävar Stiftelsen efter en förstärkt likviditet. 7. PERSPEKTIV PÅ FRAMTIDEN Stiftelsens verksamhet kommer under de kommande åren att handla om att förvalta och utveckla fastighetsmassan på campus, att förvalta sina egna och högskolan Arcadas tillgångar samt att äga högskolan och delta i den högskolepolitiska debatten. För fastigheternas del utreds de ekonomiska förutsättningarna för Stiftelsen att uppföra den planerade idrottshallen. I ett längre perspektiv kan det bli aktuellt att verka för ytterligare studentbostäder. Den största ovissheten gäller högskolepolitiken och hur högskolestrukturerna kommer att utvecklas. Den tilltagande globala konkurrensen kombinerad med nedskärningar i samhällsekonomin, innebär att den nödvändiga finansiella tillväxten måste sökas i strukturrationaliseringar. Sannolikheten för att dualsystemet kommer att omprövas har ökat. Stiftelsen har en fortsatt beredskap att bära ett större ansvar för svensk högskoleverksamhet i Finland. Hur statsfinansieringen till Högskolan kommer att utvecklas är ett betydande osäkerhetsmoment. Mellan åren 2012 och 2015 har statsbidraget sjunkit med 15 %. Det osäkra läget för statsfinansernas del innebär en risk för ökat behov av verksamhetsbidrag också från Stiftelsens sida. 5. PERSONAL Personalstyrkan i Stiftelsen Arcadas koncern bestod 2014 av 191 årsverken (Stiftelsen Arcada 2 årsverken, Yrkeshögskolan Arcada Ab 184 årsverken och Fastighets Ab Arcada Nova 5 årsverken). 6. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS UTGÅNG Stiftelsen Arcada har arbetat med att omplacera Stiftelsens och högskolans samförvaltade placeringsportfölj i enlighet med sin nya placeringspolitik, som fastställdes under hösten. Den nya stiftelselagen har fastställts och träder i kraft På grund av lagändringen föreslår styrelsen för förvaltningsrådet mindre justeringar i Stiftelsens stadgar. Förvaltningsrådet behandlar förslaget vid det ordinarie årsmötet i april Den nya stiftelselagen gör det också möjligt att fusionera helägda dotterbolag till stiftelsen. Stiftelsen Arcada utreder om det är förnuftigt att förenkla koncernstrukturen.

9 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK RESULTATRÄKNING Moderstiftelse Koncern Not Ordinarie verksamhet Intäkter , , , ,92 Kostnader Personalkostnader , , , ,12 Avskrivningar , , , ,18 Övriga rörelsekostnader , , , , , , , ,70 Andel av intressebolagens vinst (förlust) , ,92 Resultat före finansiella poster , , , ,86 Finansiella intäkter och kostnader 1.4 Finansiella intäkter , , , ,47 Finansiella kostnader , , , , , , , ,58 Förändring i amorteringsfond , ,00 Direkta skatter , , , ,15 Förändring av latenta skatter ,08 Resultat efter finansiella poster och skatter , , , ,87 Överföring till fonderna , , , ,35 Verksamhetsårets resultat , , , ,52

10 10 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 BALANSRÄKNING AKTIVA Moderstiftelse Koncern Not Bestående aktiva Immateriella tillgångar , , , ,66 Materiella tillgångar , , , ,55 Aktier och andelar , , , ,01 Bundna fonders tillgångar , , , , , , , ,52 Rörliga aktiva Långfristiga fordringar , , , ,00 Kortfristiga fordringar , , , ,14 Kassa- och banktillgodohavanden , , , , , , , ,96 AKTIVA totalt , , , ,48 PASSIVA Eget kapital Bundna fonder , , , ,30 Stiftelsekapital , , , ,82 Amorteringsfond 0, , ,00 Vinst/förlust från tidigare år , , , ,36 Årets resultat , , , ,52 Stiftelsekapital totalt , , , ,70 Eget kapital totalt , , , ,00 Främmande kapital Långfristigt främmande kapital , , , ,15 Kortfristigt främmande kapital , , , , , , , ,48 PASSIVA totalt , , , ,48

11 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK FINANSIERINGSANALYS Moderstiftelse Koncern Rörelseverksamhetens kassaflöde Rörelseresultat , , , ,86 Korrigeringar till rörelsevinsten 8 572, , , ,18 Förändring av rörelsekapital , , , ,24 Betalda räntor och övriga finansiella kostnader , , , ,98 Erhållna dividender och övriga finansiella intäkter , , , ,47 Förändring av förvaltade fonders tillgångar , , , ,74 Betalda skatter , , , ,15 Rörelseverksamhetens kassaflöde , , , ,38 Investeringarnas kassaflöde Förändring i materiella och immateriella tillgångar , , , ,76 Förändring i övriga placeringar 0, , , ,40 Investeringarnas kassaflöde , , , ,16 Finansieringens kassaflöde Amorteringsfond 0,00 0, , ,00 Amortering av långfristiga lån 0,00 0, , ,00 Finansieringens kassaflöde 0,00 0, , ,00 Förändring av likvida medel , , , ,78 Likvida medel , , , ,04 Likvida medel , , , ,82 Förändring av rörelsekapital: Ökning/minskning av kortfristiga rörelsefordringar , , ,99 kortfristiga skulder , , ,57-2, , , , , ,24

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer