STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014"

Transkript

1 STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK

2 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan Arcada Ab och innehar en del fastigheter på Arcadas campus i Arabiastranden i Helsingfors. Stiftelsen förvaltar också ett antal fonder, som delar ut bl.a. stipendier och forskningsbidrag. Stiftelsen ska förvalta sin egendom och övervaka Högskolan på ett sådant sätt att Högskolans fortsatta verksamhet kan tryggas. FO-nummer

3 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse Stiftelsen Arcada Stiftelsekoncernen Stiftelsens förvaltning Förvaltningsrådet Stiftelsens styrelse Verkställande direktören Nya hedersmedlemmar Revisorer Yrkeshögskolan Arcada Ab Fastighets Ab Arcada Nova Arcada Fastigheter Ab, Kb Invest och Bostads Ab Majlunden Förverkligande av Stiftelsens ändamål Höskoleverksamhet Främjande av utbildning och forskning Fastighetsförvaltning Förmögenhetsförvaltning Finansiell ställning Intäkter Lönsamhet Kassaflöde och balansräkning Risker och osäkerhetsmoment Personal Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Perspektiv på framtiden... 8 Resultaträkning... 9 Balansräkning...10 Finansieringsanalys Bokslutets noter...12 Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter Förteckning över använda bokföringsböcker Revisionsberättelse Förvalningsrådets utlåtande... 26

4 4 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska inom teknik och kommunikation, handel och administration, turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, hälsovård, idrott och det sociala området, kultur samt andra utbildningssektorer. Stiftelsen kan också bedriva utbildning på andra språk såväl ensam som i samråd med nationella eller internationella aktörer. Utöver att Stiftelsen kan erbjuda och producera utbildning och utbildningsfrämjande tjänster kan Stiftelsen ekonomiskt understöda verksamhet som främjar förverkligandet av Stiftelsens ändamål, utdela understöd, stipendier och penningpris och publicera forskningsresultat. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bedriva högskoleverksamhet genom sitt helägda dotterbolag Yrkeshögskolan Arcada Ab. Stiftelsen förverkligade fram till utgången av 2013 sitt ändamål genom att i egen regi fungera som upprätthållare av högskolan Arcada. Som ett led i yrkeshögskolereformen överfördes upprätthållandet av högskoleverksamheten till Högskolan Arcada Ab (fr.o.m Yrkeshögskolan Arcada Ab). I och med den nya yrkeshögskolelagen frångicks upprätthållarsystemet och yrkeshögskolorna är fr.o.m självständiga juridiska personer i aktiebolagsform. I och med detta förändrades också Stiftelsens roll från upprätthållare till ägare. Ansvaret för att besluta om högskolans strategiska utveckling har överförts på styrelsen för högskolebolaget. Genom sitt dotterbolag Fastighets Ab Arcada Nova har Stiftelsen Arcada uppfört och innehar den fastighet som högskolan verkar i. Stiftelsen är också den största ägaren till studentbostäderna på Arcadas campus i Arabiastranden i Helsingfors. Därtill förvaltar Stiftelsen några bundna fonder, som bl.a. delar ut forskningsbidrag och stipendier Stiftelsekoncernen Stiftelsen Arcada är moderstiftelse till Yrkeshögskolan Arcada Ab, till Fastighets Ab Arcada Nova, till Arcada Fastigheter Ab, till Kb Arcada Invest I, till Bostads Ab Majlunden i Helsingfors och till Foxplan Oy (vilande bolag), alla helägda dotterbolag. Dessa bolag bildar tillsammans med moderstiftelsen Stiftelsen Arcadas koncern. Fastighets Ab Arcada Nova äger 28,57 % av aktierna i Fastighets Ab Majstranden. Fastighets Ab Majstranden och Fastighets Ab Majparken bildar en underkoncern, som ingår i Stiftelsekoncernen som intressebolag. Utanför koncernen har Stiftelsen Arcada strategiska aktieinnehav i Fastighets Ab Cor-huset (Arcada studentkårs kårhusfastighet). Fastighets Ab Cor-huset ägs av Stiftelsen Arcada via de bundna fonderna till 10 % Stiftelsens förvaltning Stiftelsens förvaltning handhas av förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören Förvaltningsrådet Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd tillsätter Stiftelsens styrelse och övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Stiftelsen. Förvaltningsrådet erhåller enligt Stiftelsens stadgar inget arvode. Förvaltningsrådet, som väljs för en mandatperiod om tre år, har minst femton och högst trettio medlemmar. Förvaltningsrådet kompletterar sig själv, på förslag av förvaltningsrådets beredningsutskott. Verkställande direktören deltar i utskottets möten och fungerar som dess sekreterare. Vid förvaltningsrådets möten kan Stiftelsens styrelse och hedersmedlemmarna närvara. Ingenjör Gösta Engman, specialsjukskötare Marianne Falck och teknologiedirektör Petra Lundström var medlemmar i förvaltningsrådet fram till årsmötet På årsmötet valdes kansler emeritus Kari Raivio till ny medlem i förvaltningsrådet och riksdagsledamot Thomas Blomqvist, verkställande direktör Jannica Fagerholm, partisekreterare Johan Johansson, professor Jorma Mattinen, direktör Kristina Wikberg, kansler Thomas Wilhelmsson och ekonomie magister Kaj Åkerberg återvaldes. Förvaltningsrådet sammansättning fr.o.m. årsmötet : Direktör Kristina Wikberg, ordförande (mandat till 2017) Bergsrådet Ole Johansson, vice ordförande (2015) Minoritetsombudsman Eva Biaudet (2016) Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (2017) Verkställande direktör Jannica Fagerholm (2017) Prodekanus och professor Caj Haglund (2015) Styrelseordförande Erik Hartwall (2016) Partisekreterare Johan Johansson (2017) Rektor Eva Liljeblom (2016) Talman Britt Lundberg (2016) Koncernchef Pekka Lundmark (2016) Professor Jorma Mattinen (2017) Överborgmästare Jussi Pajunen (2016) Professor Martti Raevaara (2015) Kansler emeritus Kari Raivio (2017) Verkställande direktör Siv Schalin (2015) OSCE högkommissionär för nationella minoriteter Astrid Thors (2016) Verkställande direktör Dag Wallgren (2015) Kansler Thomas Wilhelmsson (2017) EM Kaj Åkerberg (2017) Yrkeshögskolan Arcada Ab Fastighets Ab Arcada Nova STIFTELSEN ARCADA Arcada Fastigheter Ab Foxplan Stiftelsens verkställande direktör Henrik Wolff har föredragit de ärenden som behandlats i förvaltningsrådet. Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén fungerade som förvaltningsrådets sekreterare t.o.m , därefter har chefsjurist Anna Härmä handhaft uppgiften. * Arcada Fastigheter Ab är ansvarig bolagsman i Kb Arcada Invest I och Stiftelsen Arcada är tyst bolagsman i Kb Arcada Invest I. Kb Arcada Invest I Bostads Ab Majlunden Förvaltningsrådet har sammanträtt tre gånger under Beredningsutskottet bestod 2014 av förvaltningsrådets ordförande, vice ordförande, styrelsens ordförande samt förvaltningsrådets ledamöter Jannica Fagerholm och Dag Wallgren.

5 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK Stiftelsens styrelse Stiftelsen Arcadas styrelse sörjer för att Stiftelsens ändamål uppfylls och dess intressen tillvaratas på bästa tänkbara sätt. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Stiftelsens verksamhet och ett särskilt ansvar för att Stiftelsens strategiska målsättningar uppnås. Till följd av högskolereformen övergick högskoleverksamheten från Stiftelsen Arcada till det helägda dotterbolaget Yrkeshögskolan Arcada Ab. Enligt Stiftelsens stadgar ska styrelsen bestå av minst fem och högst elva medlemmar. Förutom Stiftelsens verkställande direktör, som även fungerat som högskolans Arcadas rektor, är samtliga styrelsemedlemmar externa. Styrelsen hade under 2014 följande sammansättning: Överlärare h.c. Arne Wessberg, ordförande FM Carola Teir-Lehtinen, vice ordförande DE Henrik Gayer DI Niklas Geust EM Nella Ginman-Tjeder EM Jussi Laitinen Professor Kristina Lindström (fr.o.m ) FL Henrik Wolff (Stiftelsens verkställande direktör) Verkställande direktören föredrar ärendena vid Stiftelsens möten. Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén fungerade som styrelsens sekreterare till Därefter har chefsjurist Anna Härmä fungerat som sekreterare. Stiftelsens styrelse har haft nio protokollförda möten under De fonder som förvaltas av Stiftelsen Arcada övervakas och sköts av Stiftelsens finansråd, som är ett av Stiftelsens styrelse utsett styrelseutskott. Finansrådet sammanträdde fem gånger 2014 och har även regelbundna möten med förmögenhetsförvaltarna. Finansrådet bestod 2014 av styrelseordförande Arne Wessberg, styrelseledamot Niklas Geust och styrelseledamot, verkställande direktör Henrik Wolff. Arcadas ekonomidirektör Harry Swanljung fungerade som finansrådets sekreterare Verkställande direktören Stiftelsens styrelse utnämner Stiftelsens verkställande direktör, som leder Stiftelsens operativa verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar samt ansvarar för det dagliga ledarskapet. Stiftelsens verkställande direktör är FL Henrik Wolff Nya hedersmedlemmar Förvaltningsrådet utsåg ingenjör Gösta Engman och specialsjukskötare Marianne Falck till hedersmedlemmar i Stiftelsen Arcada som erkänsla för deras mångåriga värv som engagerade förvaltningsrådsmedlemmar. Hedersmedlemmarna har rätt att närvara vid förvaltningsrådets möten Revisorer Förvaltningsrådet väljer årligen revisorer som ska granska Stiftelsens bokföring, bokslut och förvaltning. Därtill fastställer förvaltningsrådet revisorernas arvode. Stiftelsen Arcadas revisor 2014 har varit revisionssamfundet Deloitte & Touche med Robert Kajander, CGR som ansvarig revisor Yrkeshögskolan Arcada Ab Stiftelsen Arcada etablerade Högskolan Arcada Ab 2013 för att överta högskoleverksamheten från ingången av I enlighet med yrkeshögskolereformen ska högskolorna fr.o.m verka som aktiebolag. Bolagets namn ändrades till Yrkeshögskolan Arcada Ab (högskolan Arcada) i enlighet med den nya yrkeshögskolelagen som trädde i kraft vid ingången av Styrelsen hade under 2014 följande sammansättning fram till : Överlärare h.c. Arne Wessberg, ordförande FM Carola Teir-Lehtinen, vice ordförande DE Henrik Gayer DI Niklas Geust EM Nella Ginman-Tjeder EM Jussi Laitinen FL Henrik Wolff Professor Kristina Lindström (fr.o.m ) Bolagsstämman valde en ny styrelse med följande sammansättning: Överlärare h.c. Arne Wessberg (ordförande) Professor Kristina Lindström (vice ordförande) Professor Stefan Bengtsson PM Anna Bertills Professor Per-Edvin Persson Styrelsen sammanträdde till 11 möten Högskolan Arcadas rektor är FL Henrik Wolff. I enlighet med högskolelagstiftningen fungerar rektor som verkställande direktör för högskolebolaget. Till följd av det kraftigt nedskurna statsunderstödet fördes under hösten 2014 samarbetsförhandlingar i syfte att uppnå hållbar ekonomisk utveckling och för att strömlinjeforma verksamheten. Samarbetshandlingarna ledde till uppsägningar samt pensions- och deltidsarrangemang för sammanlagt nio personer vid högskolan Fastighets Ab Arcada Nova Fastighets Ab Arcada Nova äger Arcadahuset, högskolan Arcadas verksamhetsutrymmen till 100 % och Fastighetsaktiebolaget Majstranden till 28,57 %. Bolaget verkar för att värdet på bolagets fastighetsmassa ska ökas på lång sikt. Fastighetsförvaltningen omfattar i första hand drift och underhåll av Arcada- och Prakticumhusen. Bolagets tjänsteproduktion utgörs av VD- och disponenttjänster samt fastighetsskötsel för de bolag som verkar på campus i Arabiastranden. Fastighets Ab Arcada Novas styrelse har under 2014 bestått av: Verkställande direktör Henrik Wolff (ordförande) DE Henrik Gayer Ekonomidirektör Harry Swanljung Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén (t.o.m ) Utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg (fr.o.m ) Styrelsen sammanträdde fyra gånger under Jörgen Wiik är verkställande direktör för Fastighets Ab Arcada Nova.

6 6 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK Arcada Fastigheter Ab, Kb Invest I och Bostads Ab Majlunden Arcada Fastigheter Ab ägs till 100 % av Stiftelsen Arcada. Styrelsen för Arcada Fastigheter Ab bestod under 2014 av verkställande direktör Henrik Wolff och ekonomidirektör Harry Swanljung. Arcada Fastigheter Ab är ansvarig bolagsman i Kb Arcada Invest 1 och Stiftelsen Arcada är tyst bolagsman i Kb Arcada Invest 1. Kb Arcada Invest I äger Bostads Ab Majlunden, som består av sammanlagt 88 studentbostäder. Styrelsen för Bostads Ab Majlunden bestod 2014 av: Verkställande direktör Henrik Wolff Ekonomidirektör Harry Swanljung Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén (t.o.m ) Utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg (fr.o.m ) 2. FÖRVERKLIGANDE AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL 2.1. Högskoleverksamhet Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bedriva högskoleverksamhet genom sitt helägda dotterbolag Yrkeshögskolan Arcada Ab. Arcadas utbildnings- och forskningsverksamhet har under de senaste åren utvecklats stabilt. Trots det har de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna försvagats till följd av nedskärningarna i statsfinansieringen till yrkeshögskolorna. På högskolan Arcada studerade under året (2013: 2 498) examensstudenter och högskolan utexaminerade totalt 395 (409) bachelor- och masterstudenter. Bachelorexamen avlades av 372 (397) studenter och masterexamen av 23 (12). Efterfrågan på högskolan Arcadas svensk- och engelskspråkiga bachelorutbildningar har under de senaste åren varit stabil. Våren 2014 låg söktrycket på 3,86 (förstahandssökande/studieplats; 3,79) när det gäller svensk yrkeshögskoleutbildning på bachelornivå och på 4,80 när det gäller de engelskspråkiga bachelorutbildningarna. Även efterfrågan på Arcadas masterutbildningar har ökat stadigt så som också intresset för öppen yrkeshögskoleutbildning. Vid den öppna yrkeshögskolan (ÖYH) vid Arcada avlades sammanlagt studiepoäng 2014 (2 601), vilket placerar Arcada på en åttonde plats bland alla yrkeshögskolor i landet. Yrkeshögskoleleden är en ny antagningsform. Det innebär att en behörig student som har avlagt 60 studiepoäng vid ÖYH kan antas direkt till högskolan som examensstudent. År 2014 hade Arcada 80 studenter som inledde sina studier vid öppna yrkeshögskoleleden. Under år 2014 utgavs inom ramarna för Arcadas forsknings- och utvecklingsverksamhet sammanlagt 139 (115) publikationer. Antalet publikationer i förhållande till den akademiska personalen är på en jämförelsevis hög nivå i relation till högskolesektorn i snitt. Arcada uppvisar en ökning i extern forskningsfinansiering från k år 2013 till k år Främjande av utbildning och forskning Stiftelsen Arcada främjar Arcadas utbildnings- och forskningsverksamhet genom bidrag från de av Stiftelsen förvaltade fonderna. År 2014 uppgick utdelningen från de förvaltade fonderna till sammanlagt , vilket motsvarar 4,44 % av portföljens värde mot (4,37 %) året innan. Fonden för teknisk undervisning och forskning delade under året ut ( ) till högskolan Arcada för följande åtta projekt: MEDA Start, ansvarsperson: överlärare Matteo Stocchetti Solvatiserade Elektroner och Ultraljudssvetsning, forskningsingenjör Björn Wiberg Analytik och Informationssäkerhet, prefekt Kaj-Mikael Björk Text Summarization and Text Mining for Web Content Classification, SocialMedia Analysis and Low Barrier Incident Management, Senior Researcher Shuhua Liu ,40 FUNAT Functional Aid Tools, överlärare Mirja Andersson Self-Disinfecting Material, Researcher, Laboratory Engineer Valeria Poliakova CryptMobiCloud, projektforskare Göran Pulkkis (villkorligt, inte ännu utdelad) Functional Track Etch Membranes, Researcher Stewart Makkonen-Craig Under 2014 delade A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning ut sammanlagt ( ) i stöd för utbildning i företagsekonomi, handel och service och därtill relaterad forskning. I totalbeloppet ingår ( ) som Stjernwallska stiftelsen tillförde fonden för direkt utdelning samt tidigare utdelade medel som delats ut på nytt. Av det totala understödet gick till yrkesinstitutet Prakticum och fördelades på 11 projekt initierade av högskolan Arcada: NOBANET: Nordic-Baltic Network for Internationalization of SMEs, ansvarsperson: lektor Eija Källström Trender i teknik och ekonomi, lektor Sveinn Eldon Start-up finansiering OWL Helsinki Oy, student i mediekultur Wilhelm Lönnberg Bokprojekt Cume, lektor Christa Tigerstedt Nya affärsmodeller i media, överlärare Mats Nylund Arcada Högskolan för blivande entreprenörer, fortbildningschef Lars Wessman Analytics in Financial Markets, prefekt Kaj-Mikael Björk Profiling young elderly travelers online behavior, överlärare Niklas Eriksson Expedition Arcada 2015, lektor Maria Bäck Systemic Risk Analytics: RiskLab, prefekt Kaj-Mikael Björk Consumer experience in a digital reality- combining eye tracking and neuromarketing studies, överlärare Peter Mildén

7 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK De till yrkesinstitutet Prakticum tilldelade medlem riktades till följande projekt: Team Prakticum,kreativ ledare Peppe Krook Turné i det åländska näringslivet, biträdande rektor Henrik Wik Övningsföretagsamhet - Café Lindstedt, biträdande rektor Henrik Wik Spelskolan, lärare Jan-Ole Nordlin Resurslärare inom handelsutbildningen, biträdande rektor Henrik Wik Minecraft EDU, resurslärare Karl Ögland Strategiskt ledarskap i Prakticum, biträdande rektor Henrik Wik Prakticums idrottsprofilering, idrottskoordinator Björn Nylund Utveckling av tvåspråkigheten, planerare Niklas Långström VTA (Vocational training Abroad), lärare Jan-Ole Nordlin Fortbildning av personalen, biträdande rektor Henrik Wik Modern Vima, verksamhetskoordinator Jeanette Harf Campuspro kommunikation, verksamhetskoordinator Jeanette Harf Hållbar ekofrisörbusiness, verksamhetskoordinator Jeanette Harf ALUMN kartläggning, planerare Niklas Långström Utveckling av kvalitetsledningen, utvecklingskoordinator Jenni Taakala Studentstipendiefonderna vid Arcada delade 2014 ut sammanlagt ( ) för premieringar av goda studenter, studentprojekt, studiebesök utomlands och utlandspraktik. Studentstipendiefonderna understödde även alumners doktorandstudier. Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf delade 2014 ut sammanlagt euro (0) för premieringar av goda studenter Fastighetsförvaltning Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bedriva högskoleverksamhet genom sitt helägda dotterbolag Yrkeshögskolan Arcada Ab. Arcadas utbildnings- och forskningsverksamhet har under de senaste åren utvecklats stabilt. Trots det har de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna försvagats till följd av nedskärningarna i statsfinansieringen till yrkeshögskolorna Förmögenhetsförvaltning Stiftelsen Arcada förnyade under 2014 sina långsiktiga riktlinjer för förmögenhetsförvaltningen. Den nya placeringsstrategin godkändes av Stiftelsens styrelse i november Stiftelsens placeringsportfölj består av fastigheter och aktier. Fastighetsstocken består av högskolans verksamhetsutrymmen och studentbostäder på Arcadas campus. Detaljerad information om placeringsverksamheten finns i bokslutets noter. Marknadsvärdet på Stiftelsen Arcadas förvaltade fonder var i slutet av 2014 sammanlagt k ( k ). Stiftelsens fonder bestod av Studentstipendiefonderna (Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I, Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond II, Dimitterade elevers stipendiefond, Direktor Max Sergelius stipendiefond, Centralgjuteriets stipendiefond, Familjen Alex Ärts stipendiefond och Svenska handelsläroverkets stipendiefond) till ett värde av k (6 380 k ), Fonden för teknisk undervisning och forskning till ett värde av k ( k ), A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning, vars värde uppgick till k ( k ) samt fonden Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf till ett värde av 50 k (49 k ). Marknadsvärdet på övriga mindre förvaltade fonder var 21 k (21 k ). Utdelningen sker under bokslutsårets påföljande kalenderår. Utdelningsutskotten fattar beslut på styrelsens vägnar med iakttagande av ändamålen och reglerna för de enskilda fonderna om användningen av de medel som står till förfogande för utdelning. 3. FINANSIELL STÄLLNING 3.1. Intäkter Koncernens intäkter uppgick vid utgången av 2014 till k ( k ). Intäktsminskningen på 995 k från 2013 beror på en minskning av statsunderstödet till högskolan Arcada Lönsamhet Moderstiftelsens resultat efter investerings- och finansieringsverksamhet och skatter var 253 k (1 540 k ) och efter överföring till fonderna -33 k (-8 k ). Lönsamheten för ordinarie verksamheten har varit negativ och även fondernas verksamhet har påverkats av investerings- och finansieringsverksamheten. Koncernens resultat efter investerings- och finansieringsverksamhet och skatter var -9 k (1 928 k ) och efter överföring till fonderna k (380 k ). Fastighets Ab Arcada Novas resultat för räkenskapsperioden var 29 k efter att 516 k (516 k ) har bokförts som ränta på kapitallånet till ägaren. Nettot av de finansiella posterna uppgick för moderstiftelsen till k (3 224 k ) och för koncernen till 914 k (2 384 k ) Kassaflöde och balansräkning Likviditeten har varit god under hela året. Koncernens kassaflöde före finansieringskostnader, men efter förändring i rörelsekapitalet var k ( k ), moderstiftelsens motsvarande siffror var k ( k ). Stiftelsen Arcada grundade Högskolan Arcada Ab år 2013 för att överta högskoleverksamheten från ingången av I enlighet med yrkeshögskolereformen ska högskolorna fr.o.m verka som aktiebolag. Högskolan Arcada Ab hade inte anställda och verksamhet under Bolagets balans har delats från Stiftelsen Arcada Högskolan Arcada Ab registrerades och bytte namn till Yrkeshögskolan Arcada Ab. Yrkeshögskolan ägs till 100 % av Stiftelsen Arcada. Koncernbokslut görs av moderbolaget Stiftelsen Arcada med hemort i Helsingfors. Dotterbolagen Arcada Fastigheter Ab, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors och Kb Arcada Invest I har inte haft anställda under Under året gjordes investeringar i immateriella tillgångar för 37 k och investeringar i materiella tillgångar till högskolan Arcada för 79 k (203 k ). Byggnadsinvesteringarna ökade med 58 k. Koncernens räntebärande skulder uppgick vid slutet av året till k ( k ). Koncernens skuldsättningsgrad var 65,7 (66,2). (Skuldsättningsgrad = (räntebärande skulder + kapitallån - likvida medel - lånefordringar) / (eget kapital - kapitallån + minoritetsintresse)).

8 8 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 Koncernens soliditet var 52,4 % (53,1 %). (Soliditet = (eget kapital - kapitallån + minoritetstillgångar) / (balansräkningens slutsumma - erhållna förskott)). Koncernens avkastning på eget kapital var 1,8 % (12,4 %). (Avkastning på eget kapital = Nettoresultat i procent av justerat eget kapital). 4. RISKER OCH OSÄKERHETSMOMENT Stiftelsen Arcadas styrelse och den verkställande ledningen har det övergripande ansvaret för riskhanteringen. En måttlig risk gäller Stiftelsens egen likviditet. Trots att Stiftelsen har en substantiell balansräkning hänför sig merparten av tillgångarna till antingen de bundna fonderna eller fastighetsinnehavet. Avkastningen från de bundna fonderna bör allokeras i enlighet med fondernas ändamål till att stöda undervisning och forskning inom Högskolan eller Yrkesinstitutet Prakticum. Arcadahuset bildar merparten av fastighetsmassan och Stiftelsen strävar efter att stöda högskolans verksamhet genom att hålla en rimlig hyresnivå. Med sin förnyade placeringspolitik och genom att se över koncernstrukturen strävar Stiftelsen efter en förstärkt likviditet. 7. PERSPEKTIV PÅ FRAMTIDEN Stiftelsens verksamhet kommer under de kommande åren att handla om att förvalta och utveckla fastighetsmassan på campus, att förvalta sina egna och högskolan Arcadas tillgångar samt att äga högskolan och delta i den högskolepolitiska debatten. För fastigheternas del utreds de ekonomiska förutsättningarna för Stiftelsen att uppföra den planerade idrottshallen. I ett längre perspektiv kan det bli aktuellt att verka för ytterligare studentbostäder. Den största ovissheten gäller högskolepolitiken och hur högskolestrukturerna kommer att utvecklas. Den tilltagande globala konkurrensen kombinerad med nedskärningar i samhällsekonomin, innebär att den nödvändiga finansiella tillväxten måste sökas i strukturrationaliseringar. Sannolikheten för att dualsystemet kommer att omprövas har ökat. Stiftelsen har en fortsatt beredskap att bära ett större ansvar för svensk högskoleverksamhet i Finland. Hur statsfinansieringen till Högskolan kommer att utvecklas är ett betydande osäkerhetsmoment. Mellan åren 2012 och 2015 har statsbidraget sjunkit med 15 %. Det osäkra läget för statsfinansernas del innebär en risk för ökat behov av verksamhetsbidrag också från Stiftelsens sida. 5. PERSONAL Personalstyrkan i Stiftelsen Arcadas koncern bestod 2014 av 191 årsverken (Stiftelsen Arcada 2 årsverken, Yrkeshögskolan Arcada Ab 184 årsverken och Fastighets Ab Arcada Nova 5 årsverken). 6. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS UTGÅNG Stiftelsen Arcada har arbetat med att omplacera Stiftelsens och högskolans samförvaltade placeringsportfölj i enlighet med sin nya placeringspolitik, som fastställdes under hösten. Den nya stiftelselagen har fastställts och träder i kraft På grund av lagändringen föreslår styrelsen för förvaltningsrådet mindre justeringar i Stiftelsens stadgar. Förvaltningsrådet behandlar förslaget vid det ordinarie årsmötet i april Den nya stiftelselagen gör det också möjligt att fusionera helägda dotterbolag till stiftelsen. Stiftelsen Arcada utreder om det är förnuftigt att förenkla koncernstrukturen.

9 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK RESULTATRÄKNING Moderstiftelse Koncern Not Ordinarie verksamhet Intäkter , , , ,92 Kostnader Personalkostnader , , , ,12 Avskrivningar , , , ,18 Övriga rörelsekostnader , , , , , , , ,70 Andel av intressebolagens vinst (förlust) , ,92 Resultat före finansiella poster , , , ,86 Finansiella intäkter och kostnader 1.4 Finansiella intäkter , , , ,47 Finansiella kostnader , , , , , , , ,58 Förändring i amorteringsfond , ,00 Direkta skatter , , , ,15 Förändring av latenta skatter ,08 Resultat efter finansiella poster och skatter , , , ,87 Överföring till fonderna , , , ,35 Verksamhetsårets resultat , , , ,52

10 10 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 BALANSRÄKNING AKTIVA Moderstiftelse Koncern Not Bestående aktiva Immateriella tillgångar , , , ,66 Materiella tillgångar , , , ,55 Aktier och andelar , , , ,01 Bundna fonders tillgångar , , , , , , , ,52 Rörliga aktiva Långfristiga fordringar , , , ,00 Kortfristiga fordringar , , , ,14 Kassa- och banktillgodohavanden , , , , , , , ,96 AKTIVA totalt , , , ,48 PASSIVA Eget kapital Bundna fonder , , , ,30 Stiftelsekapital , , , ,82 Amorteringsfond 0, , ,00 Vinst/förlust från tidigare år , , , ,36 Årets resultat , , , ,52 Stiftelsekapital totalt , , , ,70 Eget kapital totalt , , , ,00 Främmande kapital Långfristigt främmande kapital , , , ,15 Kortfristigt främmande kapital , , , , , , , ,48 PASSIVA totalt , , , ,48

11 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK FINANSIERINGSANALYS Moderstiftelse Koncern Rörelseverksamhetens kassaflöde Rörelseresultat , , , ,86 Korrigeringar till rörelsevinsten 8 572, , , ,18 Förändring av rörelsekapital , , , ,24 Betalda räntor och övriga finansiella kostnader , , , ,98 Erhållna dividender och övriga finansiella intäkter , , , ,47 Förändring av förvaltade fonders tillgångar , , , ,74 Betalda skatter , , , ,15 Rörelseverksamhetens kassaflöde , , , ,38 Investeringarnas kassaflöde Förändring i materiella och immateriella tillgångar , , , ,76 Förändring i övriga placeringar 0, , , ,40 Investeringarnas kassaflöde , , , ,16 Finansieringens kassaflöde Amorteringsfond 0,00 0, , ,00 Amortering av långfristiga lån 0,00 0, , ,00 Finansieringens kassaflöde 0,00 0, , ,00 Förändring av likvida medel , , , ,78 Likvida medel , , , ,04 Likvida medel , , , ,82 Förändring av rörelsekapital: Ökning/minskning av kortfristiga rörelsefordringar , , ,99 kortfristiga skulder , , ,57-2, , , , , ,24

STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK FO-nummer

STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK FO-nummer STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2015 FO-nummer 0200099-5 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2015 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Utöver att stiftelsen kan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

STIFTELSEN ARCADA. FO-nummer: 0200099-5

STIFTELSEN ARCADA. FO-nummer: 0200099-5 STIFTELSEN ARCADA FO-nummer: 0200099-5 BALANSBOK 1.1 31.12.2013 ARCADA BALANSBOK 2013 ARCADA I ETT NÖTSKAL Praktiskt inriktad utbildning och fortbildning inom sju branscher Samhällsrelevant forsknings-,

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer