Bostadsrättsföreningen Utkiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978"

Transkript

1 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret

2 Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december,2010. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. G rundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades och nuvarande stadgar registrerades '1-30 hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan. Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Utkiken Stockholm Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Brandkontoret. Ansvarsförsäkring för styrelsen ingår. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten uppfördes 1991 och består av ett flerbostadshus i fem-sju våningar. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 4 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 30 lägenheter med bostadsrätt och 3 lägenheter med hyresrätt. Föreningen hyr även ut 9 garageplatser och 5 extra förråd. Lägen hetsfördeln ing för bostadsrätter och hyresrätter; 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok I Föreningen finns även följande gemensamma utrymmen och anläggningar: - Tvättstuga - Hobbvrum r 'Iv

3 Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 2 Byg gnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2007 och sträcker sig fram till2015. Planen har reviderats. Under våren 2011 kommer SBC att ta fram en ny långsiktig underhållsplan för föreningen. Förvaltning Följande uppdrag har skötts av Valorem Ekonomi HB: - Ekonomisk förvaltning Lägen hetsförteckn ing - Följande har skötts av Växthuset Utveckling AB: - Löpande tekniskt underhåll (rondering) Skötsel av tomtmark och installationer (fram till och med september 2010). - Fr.o.m. oktober sköterföreningen trädgården själva. Tidigare sköttes även snöröjning på gård och trottoar av Växthuset Utveckling på löpande räkning. I samband med att avtalet upphörde har föreningen själva skött snöskottningen under den gångna vintern. Övriga avtal: r AllRemove - klottersanering r ComHem - bredband, kabel-tv, lptelefoni. DM-Tak - snöröjning av tak. r Hema - Trappstädning. OTIS - Hisservice. Stokab - fiberförbindelse i fastigheten. Planer för att installera ett fastighetsnät finns och offerter håller på att tas in. Avsikten är att kunna ansluta till ett s.k. öppet nät med större valfrihet och lägre kostnader. Medlemmar Av föreningens medlemslägenheter har under året 6 stycken överlåtits: Lägenheterna 6, 10, 15,20, 24 och 32. Överlåtelse- och pantsättningsavgift ias ut enligt stadgar med 2,5 % respektive I o/o av gällande prisbasbelopp Överlåtelseavgift betalas av förvärvare. Föreningens policy för andrahandsuthyrning är att andrahandsuthyrning endast får ske med styrelsens samtycke. Normalt beviljas endast andrahandsuthyrning för studier/arbete på annan ort eller prövotid för sammanboende. Uthyrning tilljuridisk person beviljas ej., h,

4 Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Styrelsen Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Namn Uppdrag Period Rune Hagvärn Susan Lekberg Micael Persson Håkan Lönn Augustin Erba Ordförande 2 är (-2012) Vice Ordforande 2 är (-2011) Kassör 2 år (-2011) Ledamot 2 är (-2012) Ledamot 1 är (-2011) Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut for följande personer: Susan Lekberg, Michael Persson, Augustin Erba. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelseledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit 14 protokollforda sammanträden. Revisorer Namn Uppdrag Byrå Liselotte Herrlander Ordinarie Extern Herrlanders Revision AB Valberedning Namn Uppdrag MikaelRibring MikaelMyrbäck Thomas Svensson Sammankallande Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Underhåll och trivsel Två större samt ett antal mindre åtgärder avseende underhåll och trivsel har, som planerat, genomförts under I slutet av 2009 flyttade hyresgästen i lägenhet nummer 20 och föreningen påbörjade och färdigställde i början av 2010 en omfattande renovering innan försäljningen: Ommålning av tak, väggar, fönster, dörrar och balkong, sprutlackering av köksluckor, renovering av kakelfogar i kök och badrum, byte av elkontakter samt nytt ekparkettgolv i sovrum, hall och kök. Arbetet visade sig vara en god investering och en lyckad försåljning genomfördes med gott tillskott till föreningens kassa - se avsnittet föreningens ekonomi. Under våren påbörjades också planeringen för Utkiken 20:s andra större, planerade underhållsarbete under 2010: Renovering av föreningens tvättstuga vilket påbörjades strax efter sommarsemesterperioden. Ny maskinpark köptes in, nytt klinkergolv lades, väggarna och tak målades om och nya armaturer monterades. En ny vägg byggdes också upp då tvättstugan enl. stämmobeslut bedömdes vara onödigt stor eftersom den från början var dimensionerad for det dubbla antalet lägenheter. Hur föreningen ska nyttja det "överblivna" utrymmet kommer att planeras under Ir

5 Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 4 Under sommaren renoverades de fem balkongerna högst upp i fastigheten och vi bytte ut träpartier, målade etc. I samband med detta arbete renoverades också, där det bedömdes nödvändigt, ett antal plåtdörrar till gemensamma utrymmen inuti fastigheten. Under hösten blev det allvarliga felpå hissen i port 160 och efter besiktning konstaterades bl.a. att vajrarna behövde bytas ut vilket medförde en kostsam och tyvärr också oplanerad utgift. Övriga arbeten som har utförts på fastigheten är lagning och montering av ett nedblåst stuprör på den södra gaveln samt hyvling och justering av ytterdörrar. Under året har vi dessvärre, såsom tidigare år, också varit tvungna att åtgärda ett antal incidenter med klotter och skadegörelse. På stämman i maj beslutades att starta en aktivitetsledningsgrupp, ALG, som är ansvarig för att inventera behov av lättare underhållsarbeten som medlemmarna själva kan genomföra Gruppen ska också organisera aktiviteterna under gemensamma "städdagar". En första gemensam arbetsdag genomfördes under hösten där man främst röjde på gården och planterade lökar & växter och arbetet genomfördes med ett strålande resultat! Gruppen har nu påbörjat en mer långsiktig plan med förslag på åtgärder i fastigheten och utemiljön som alla syftar till att öka medlemmarnas trivsel och aktivt bidra till att hålla förenings kostnader nere med, där det så är möjligt, gemensamma insatser från oss alla. När det lackade mot jul köpte och klädde vi, enligt gängse tradition, julgranar till i varje port. I år skänktes dessutom en av granarna av en av våra medlemmar. Vi tackar familjen Myrbäck för den vackra granen i port 160! Besi ktn ing och övriga ad min istrativa åtgärder Under hösten upprättade föreningen ett "nygammalt" samarbete med polisen: Grannsamverkan mot brott. Tre representanter har utsetts - en i varje port med Yvonne Rosendahl som sammankallande. Representanterna kommer att gå en kort utbildning och man har under senare delen av hösten samlat in och sammanställt aktuella kontaktuppgifter till samliga medlemmar och hyresgäster. Styrelsens samlade bedömning är att föreningens underhållsplan bör inventeras och uppdateras. Detta som ett hjälpmedel för att prioritering rätt åtgärder och planera för desamma i vår budget. Offert från SBC avseende besiktning och uppdaterad plan har under hösten antagits och godkänts och leverans kommer att ske under kvartal Under hösten kompletterade, uppdaterade och distribuerade styrelsen informationshäfte till nya medlemmar. Eftersom en hel del information tillkom jämfört med f.g. version, bl.a. en historisk tillbakablick skriven av Augustin Erba, distribuerades informationen i den här uigåvan till alla medlemmar. Under året har samtliga ritningar tillhörande fastigheten kopierats och lagrats digitalt. Nya/u ppsagda leverantörer I november begärde föreningen utträde ur Fastighetsägarna. Medlemskapet i SBC kvarstår och styrelsens bedömning är att SBC passar föreningen bättre och att medlemskap i båda branschorganisationerna inte är nödvändigt. lnförvintersäsongen beslutade styrelsen att förändra avtalet med DMtak ang. snöskottningen. Skottning utfors av leverantören endast på tak tillika på anrop. Övrig skottning sköts numera av medlemmarna och syftet är givetvis att få ned onödiga kostnader. Snöskyfflar har köpts in för ändamålet., 1,,

6 Bostadsrättsförenin gen Utkiken 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten Avtalet med OTIS Hisservice har omförhandlats till förbättrade villkor med förhoppning att kostnaderna för hissreparationer skall minska för kommande år. I övrigt har inga väsentliga händelser skett efter räkenskapsårets slut. Föreningens ekonomi From belalar äkta bostadsrättsföreningar ingen inkomstskatt på inkomster hänförliga till föreningens verksamhet. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsföreningens ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastighetsförvaltningen. Endast övriga inkomster såsom avkastning på överskottskapital som inte är hänförliga tillfastigheten skall tas upp till beskattning. From betalar bostadsrättsföreningar ingen fastighetsskatt på bostadsdelen av fastigheten utan endast en kommunal fastighetsavgift om kr (år 2010) per bostadslägenhet eller maximalt 0,4oÄ av taxeringsvärdet. Fastighetsavgiften uppräknas årligen med ett index. För lokaler är fastighetsskatten den samma som tidigare det vill säga 1 % av taxeringsvärdet. From lämnar föreningen inga kontrolluppgifter på förmögenhetsvärdet till Skatteverket. Under året uppläts en hyreslägenhet till bostadsrätt. lntäkten från försäljningen gick efter avdrag av renoveringskostnader till att amortera på föreningen lån vilket reducerade lånen med ca 3,6 miljoner kr. Styrelsen har valt att ligga kvar med oförändrade månadsavgifter tills vidare. I samband med att den nya underhållsplanen blir klar runt halvårsskiftet kommer avgifterna att ses över. Avgifterna för hyreslägenheter och garage kommer att höjas med 3,05 % vilket följder det ramavtal som Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästforeningen kommit överens om. Vad beträffar företagets resultat och ställnlng i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Dispositionsförslag Belopp Förslag till behandling av ansamlad förlust Balanserat resultat Arets resultat Totalt ' Styrelsen föreslår att medlen disponeras så Avsätts till underhållsfond Balanseras i ny räkning Totalt , hr

7 Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Resultaträkning Belopp ikr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Driftskostnader Reparationer och underhåll Fastighetsskatt Arvoden, löner och sociala avgifter Avskrivningar Rörelseresultat Res u ltat f rån f i n ansi el I a po ster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat A/ol ' Arets resultat { 826 / / w

8 Bostads rättsförenin gen Utki ken 20 Balansräkning Belopp ikr Not TILLGANGAR Anlägg ningstillgångar M ateri el I a an I äg g n i n gsti I I gån g a r Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Omsättni n gsti ll gån gar Ko rtf ri sti g a f o rd ri n g a r Kundfordringar Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR ; /w

9 Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital lnbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital Balanserad förlust Arets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastig hetsinteckningar Summa Ansvarsförbindelser lnga lnoa " L

10 Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Redovisni ngspri nci per och boksl utskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskriv n i n gspri n ci per fö r a n I äg g n i n gsti I I g ån g ar Avskrivningsprincipen för byggnader ändrades under föregående år. Byggnadens avskrivningar följer nu en progressiv avskrivningsplan över tillgångens beräknade livslängd. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Arets avskrivningar på byggnader har beräknats så att det utgående restvärdet följer det beräknade utgående värdet enligt plan. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade till gångar. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Byggnaden 0,45 (föreg. är 0,32) -Fastighetsförbättringar 5,00 Tillämpar en progressiv avskrivningsplan på byggnaden. L.

11 Bostadsrättsförenin gen Utkiken Noter Not 1 lntäkternas fördelning I ntäkte r pe r väse ntl igt i ntäktssl ag Hyresintäkter, bostäder Hyresintäkter garage och p-platser Hyresintäkter, övriga objekt Arsavgifter, bostäder Övriga avgifter och intäkter Summa Not 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel och -service EI Fjärrvärme Vatten Sophantering Fastig hetsförsäkri n gar Tomträttsavgäld Revision Kameral förvaltning Ovriga driftskostnader Summa Styrelsearvoden har under året utbetalats med kr (föreg. år kr) varpå sociala avgifter har beräknats, kr (föreg. år kr). Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Byggnader Summa w /

12 Bostadsrättsföreni ngen Utkiken 20 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, bank Summa Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, skulder till kreditinstitut Övrigt Summa öo Not 6 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden, byggnad: -Vid årets början -Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan, byggnad: -Vid årets början -Arets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader (bostäder tkr, lokaler 643 tkr) Taxeringsvärde mark Totalt Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Tomträttsavgäld Försäkringspremier Kameral förvaltning Övrigt L"

13 Bostadsrättsföreningen Utkiken Not 8 Eget kapital /nsafser Upplåtelseavgifter Balanserat resultat Arets resultat Vid årets början Under året inbetalda insatser Under året inbetalda upplåtelseavgifter Föregående års resultat Arets resultat Vid årets slut Not 9 Ovriga skulder till kreditinstitut Företagslån, ränta2,19 % bundet tom Företagslån, ränta 4,55 % bundet tom Företagslån, ränta2,33 % bindningstid om 3 månader Lånen är amorteringsfria Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Utgiftsräntor Förutbetalda årsavgifter Fjärrvärme EI Revision Renoverin g och homestylin g inför lägenhetsförsälj ning Snöröjning Övrigt ' ' t /v\-/

14 Bostadsrättsföreningen Utkiken Underskrifter Stockholm den Styrelseordförande Micael Persson Min revisionsberättelse har rämnats den 4 o lv Lo ll /' /r,pwlx,w6-p* Liselotte Herrlander Auktoriserad revisor

15 REVISIONSBERIITTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Organisationsnumm er Jaghar granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens ftirvaltning i Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 för räkenskaps äret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och lorvaltningen och för att årsredovisningslagen tilliimpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och ftirvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebår att jagplanerat och genomftirt revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet ftirsäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen ftir belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjorl när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och ftirhållanden i ftireningen ftir att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller ftireningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att ftireningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen for ft)reningen, behandlar resultatet enligt lorslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret. Malmö den 30 april2011 Å,,**l/,tui"0- Liselotte Her:rlander Auktoriserad revisor

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [ ffic Årsredovisning Iiir Brf Liljeholmens Port 76961r-67s Räkenskapsåret 28 q( [" ffic Brf Liljeholmens Porl 169611-675 r(15) Styrelsen ftr Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommrur, får härmed avge årsredovisning

Läs mer